LG | ARNU09GB3G4.ENCBLEU | Owner's Manual | LG ARNU07GB3G4.ENCBLEU Ръководство за употреба

LG ARNU07GB3G4.ENCBLEU Ръководство за употреба
БЪЛГАРСKN
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
КЛИМАТИК
Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с националните
норми и правила за електрически монтаж само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го прочетете
докрай.
ВГРАДЕН КАНАЛ – НИСКО СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Превод на оригиналното ръководство
www.lg.com
Ръководство за монтаж в скрит таванен канал - Вътрешно тяло от тип
с ниско статично електричество
СЪДЪРЖАНИЕ
Монтажни изисквания
Необходими части
Необходими инструменти
Характеристики ......................3
Предпазни мерки....................4
Монтаж
o Четири винта от тип „А”
o Свързващ кабел
o Нивомер
o Отвертка
o Електрическа бормашина
o Бормашина
o Тръби: Страна за газта
Страна за течност
(Вижте данните за
продукта)
o Изолационни материали
o Допълнителна дренажна
тръба
o Набор развалцовъчни инструменти
o Гаечни ключове с посочения въртящ момент (различни в зависимост от номера на модела)
o Гаечен ключ........половин сглобка
Избор на оптимално местоположение..................................9
Размери на тавана и местоположение на болта за окачване.......................................10
Монтаж на вътрешно тяло..11
Проверка на оттичането.....12
Дренажни тръби ..................13
Настройване на DIP превключвателя........................15
Настройка на груповото управление ..............................16
Обозначение на модела .....21
Шумови емисии, пренасяни
по въздуха............................21
Гранична концентрация......21
Как се настройва E.S.P?......22
2
Вътрешно тяло
o Чаша вода
o Отвертка
o Шестостенен ключ
o Детектор за изтичане на газ
o Вакуумна помпа
o Манометър на колектор
o Наръчник за потребителя
o Термометър
Характеристики
Характеристики
БЪЛГАРСKN
Тип вграден канал
Смукателна решетка
Кабелно дистанционно управление
Смукателна решетка +
смукателен гофриран канал
Кабелно дистанционно управление
Монтажен инструмент
Име
Количество
Дренажен мар- Метал за защип- Шайба за окачкуч
ване
ваща скоба
1 бр.
2 бр.
8 бр.
Щипка
Изолация за фи(Кабелна стяга)
тинг
4 бр.
(Друга)
1 КОМПЛЕКТ
• Наръчник за потребителя
• Ръководство за монтаж
за тръбата за газ
Форма
за тръбата за
течност
Ръководство за монтаж 3
Предпазни мерки
Предпазни мерки
За да предпазите себе си и околните от нараняване или повреда на имуществото, трябва да следвате
следните инструкции.
n Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. Сериозността се класифицира съгласно следните означения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този символ предупреждава за вероятност от смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ
Този символ предупреждава за вероятност от нараняване или повреда само на имущество.
n Значенията на символите, използвани в това ръководство, са показани по-долу.
Никога не правете това.
Винаги спазвайте инструкциите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Монтаж
Не използвайте дефектен
прекъсвач или такъв със
стойности под номиналните. Използвайте уреда
на отделна верига.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
За електромонтажните ра- Винаги заземявайте уреда.
боти се свържете с търговеца, продавача,
квалифициран електротехник или официален
сервизен център.
• Не демонтирайте и не попра- • Съществува риск от пожар
вяйте уреда. Съществува риск или токов удар.
от пожар или токов удар.
Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.
Монтирайте панела и капака на таблото за управление стабилно.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
Използвайте прекъсвач или
стопяем предпазител с подходящ ток на сработване.
• Неправилното окабеляване • Съществува риск от пожар
или монтаж могат да предиз- или токов удар.
викат пожар или токов удар.
Не променяйте и не удължавайте захранващия
кабел.
Не монтирайте, не отстра- Бъдете внимателни, когато разопаковате и моннявайте и не монтирайте
тирате уреда.
повторно уреда сами
(важи за потребителите).
• Съществува риск от пожар, • Острите ръбове могат да ви
наранят. Бъдете особено
токов удар, експлозия или
внимателни с ръбовете на
нараняване.
корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
4
Вътрешно тяло
Предпазни мерки
Не включвайте прекъсвача или захранва- Използвайте вакуумна помпа или инертен газ
нето при условие, че предният панел,
(азот), когато извършвате тестване за течове или
шкафът, горният капак или капакът на
продухване с въздух. Не сгъстявайте въздух или
таблото за управление са свалени или
кислород и не използвайте запалими газове.
отворени.
Това може да причини пожар или експлозия.
• В противен случай можете да причините
• Съществува риск от смърт, нараняване,
пожар, токов удар, експлозия или смърт.
пожар или експлозия.
n Работа
Не поставяйте нищо върху
Вземете мерки захранваНе оставяйте климатика да
работи продължително време, щият кабел да не може да захранващия кабел.
когато влажността е много ви- бъде издърпан или повресока и има оставени отворени ден по време на работа.
врати или прозорци.
• Съществува риск от пожар • Съществува риск от пожар
• Влагата може да конденили токов удар.
зира и да намокри или пов- или токов удар.
реди мебелите.
Не докосвайте (работете
Не включвайте и не изключвайте щепсела на за- с) уреда с мокри ръце.
хранващия кабел по време
на работа.
• Съществува риск от пожар • Съществува риск от пожар
или токов удар.
или токов удар.
Не поставяйте нагреватели или други уреди в
близост до захранващия
кабел.
• Съществува риск от пожар
и токов удар.
Не използвайте уреда в
Не съхранявайте или използвайте запалим газ или тесни затворени пространвъзпламеними вещества в ства продължително
време.
близост до уреда.
• Може да възникне недостиг
• Съществува риск от пожар, • Съществува опасност от
на кислород.
повреда на уреда или токов пожар или повреда на
уреда.
удар.
Не допускайте навлизането на вода в електрическите части.
Ръководство за монтаж 5
БЪЛГАРСKN
Уверете се, че условията
Не монтирайте уреда
За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или офи- върху дефектна монтажна на мястото за монтиране
не се влошават с времето.
стойка.
циален сервизен център.
• Съществува риск от пожар, • Това може да причини на- • Ако основата се срине, климараняване, злополука или
токов удар, експлозия или
тикът може да падне с нея и
повреда на уреда.
нараняване.
да предизвика имуществена
щета, повреда на продукта
или нараняване на хора.
Предпазни мерки
При изтичане на запалим
газ спрете газта и отворете прозорец, за да се
проветри, преди да включите уреда.
Ако уредът издава
странни звуци, миризма
или дим. Изключете прекъсвача или разкачете захранващия кабел.
• Не използвайте телефона и • Съществува риск от токов
удар или пожар.
не включвайте или изключвайте никакви електрически
ключове. Съществува риск
от експлозия или пожар.
Изключете уреда и затворете прозореца при буря
или ураган.
При възможност махнете
уреда от прозореца преди
започването на урагана.
• Съществува риск от имуществени щети, повреда на
уреда или токов удар.
Не отваряйте входната ре- Ако уредът бъде намокрен Внимавайте в уреда да не
навлиза вода.
(залят или потопен във
шетка на уреда по време
вода), се свържете с офина работа.
(Не докосвайте електрос- циален сервизен център.
татичния филтър, ако уредът е оборудван с такъв.)
• Съществува риск от нара- • Съществува риск от пожар • Съществува риск от пожар,
токов удар или повреда на
няване, токов удар или пов- или токов удар.
уреда.
реда на уреда.
Проветрявайте уреда от
време на време, когато го
използвате заедно с печка
и др.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
Изключвайте електрозахранването, когато почиствате уреда или
извършвате дейности по
поддръжката.
• Съществува риск от токов
удар.
Когато няма да използвате
уреда дълго време, го изключете от щепсела или
прекъсвача на веригата.
• Съществува риск от повреда или неизправност на
уреда, или непреднамерено
включване.
Вземете мерки никой да не може да стъпи или падне върху външното тяло.
• Това може да доведе до наранявания и повреда на уреда.
6
Вътрешно тяло
Предпазни мерки
ВНИМАНИЕ
n Монтаж
Поддържайте уреда нивеМонтирайте дренажния
маркуч, за да гарантирате, лиран при монтажа.
че водата се извежда правилно.
• Лошото свързване може да • Това е необходимо за предпричини изтичане на вода.
отвратяване на вибрации и
течове на вода.
Използвайте двама или
Не монтирайте уреда на
повече човека за повдимясто, където шумът или
гане и транспортиране на
горещият въздух от външното тяло могат да засег- уреда.
нат жилищния район.
• Това може да причини про- • Избягвайте нараняване на
хора.
блем за съседите ви.
Не монтирайте уреда на
места където ще бъде изложен пряко на морски
вятър (солени пръски).
• Това може да причини корозия на уреда. Корозията,
особено върху ребрата на
кондензатора и изпарителя,
може да причини неизправност на уреда или неефективна работа.
n Работа
Не излагайте кожата си
директно на хладния въздух за продължителни периоди от време. (Не стойте
на течение.)
• Това може да увреди здравето ви.
Не използвайте климатика Не блокирайте входа или
за специални цели като за- изхода на въздушния
пазване на храна, произве- поток.
дения на изкуството и т.н.
Това е потребителски климатик, а не система за прецизно охлаждане.
• Това може да повреди
• Съществува риск от повуреда.
реждане или имуществени
щети.
Ръководство за монтаж 7
БЪЛГАРСKN
Винаги проверявайте за
течове на газ (хладилен
агент) след монтаж или
поправка на уреда.
• Ниските нива на хладилен
агент могат да доведат до
повреда на уреда.
Предпазни мерки
Не докосвайте металните Не стъпвайте и не постаИзползвайте мека кърпа
части, когато сваляте въз- вяйте нищо върху уреда.
за почистване. Не изпол(външни тела)
звайте силни почистващи душния филтър. Те са
препарати, разтвори и др. много остри!
• Съществува риск от пожар, • Съществува риск от нара- • Съществува риск от нараняване на хора и повреда
няване.
токов удар или повреда на
на уреда.
пластмасовите части на
уреда.
Не пийте изтичащата от
Не поставяйте ръцете си
Винаги вкарвайте филуреда вода.
или други предмети във
търа здраво.
въздухоприемника или
Почиствайте филтъра на
всеки две седмици или по- въздухоотвода, докато
климатикът работи.
често, ако е необходимо.
• Тя не е чиста и може да
• Замърсеният филтър нама- • Има остри и движещи се
лява ефикасността на кли- части, които могат да дове- причини сериозни здравословни проблеми.
дат до нараняване.
матика и може да доведе
до неизправност или повреда на продукта.
Използвайте здрав стол
или стълба, когато почиствате или обслужвате
уреда.
• Бъдете внимателни, за да
избегнете нараняване.
Не презареждайте и не
Подменяйте всички батерии на дистанционното уп- разглобявайте батериите.
равление с нови от същия Не изхвърляйте батериите
в огън.
вид. Не смесвайте нови и
стари батерии или такива
от различни типове.
• Съществува риск от пожар • Те могат да изгорят или
експлодират.
или експлозия.
Ако в устата ви попадне течност от батеАко течността от батериите попадне
върху дрехите или кожата ви, измийте ги риите, измийте зъбите си и се посъветвайте с лекар. Не използвайте
добре с чиста вода. Не използвайте дисдистанционното управление, ако батетанционното управление, ако батериите
риите са протекли.
са протекли.
• Химичните вещества в батериите могат да • Химичните вещества в батериите могат да
причинят изгаряния или други здравоспричинят изгаряния или други здравословни проблеми.
ловни проблеми.
8
Вътрешно тяло
Монтаж
Монтаж
Избор на оптимално местоположение
Потвърдете връзката между позициите на тялото и болтовете за окачване.
Инспекционен отвор
(600 x 600)
Табло за управление
600
270 или повече
600
520 или повече
• Повърхността трябва лесно да издържа натоварване, превишаващо четири пъти теглото на
вътрешното тяло.
• Мястото трябва да позволява проверка на
уреда, както е показано на фигурата.
• Мястото на монтаж на уреда трябва да бъде
нивелирано.
• Мястото трябва да позволява лесно свързване
на външното тяло.
• Място, където уредът няма да е подложен на
въздействието на електрически смущения.
• Място, където циркулацията на въздуха в помещението е добра.
• Близо до тялото не трябва да има какъвто и да
било източник на топлина или пара
БЪЛГАРСKN
Вътрешно тяло
Монтирайте климатика на място, отговарящо на
следните условия.
• Осигурете отвор в тавана за почистване на
филтъра или обслужване под продукта.
(Дължина: мм)
Капацитет (Btu/h)
A
B
B3
600
900
B4
600
1100
• Вижте ръководството за монтаж на решетката на смукателния отвор и на смукателния гофриран канал за детайли относно
монтажа на тип с вграден канал
Тип вграден канал
A (Мин.)
B (Мин.)
Таван
Пространство за обслужване
A
B
Ръководство за монтаж 9
Монтаж
B4: 1118
B3: 840
(Отвор в тавана)
B3/B4: 295
(Отвор в тавана)
Размери на тавана и местоположение на болта за окачване
Монтаж на тяло
Монтирайте правилно тялото над таванната
обшивка.
B
A
J
C
D
СЛУЧАЙ 1
G
• Поставете съединен гофриран канал между
уреда и канала, която да абсорбира вибрацията.
E
ПОЗИЦИЯ НА БОЛТА ЗА ОКАЧВАНЕ
I
F
• Приложете филтърна принадлежност при
отвора за връщане на въздуха.
(Мерна единица: мм)
Размери
Капацитет
(Btu/h)
B3
B4
A
B
C
D
E
F
850 900 383 575
1130 1180 383 575
93
93
190
190
G
H
I
J
21 795 163 820
21 1065 163 1100
H
Дренажен отвор
Използвана
дренажна помпа
Гайка M10
X4
Шайба M10
X4
Шайба M10
X4
Гайка M10
X8
СЛУЧАЙ 2
• Монтирайте тялото наклонено към страната на
дренажния отвор за лесно оттичане на водата.
ПОЗИЦИЯ НА БОЛТА ЗА КОНЗОЛАТА
• Място, където уредът ще бъде нивелиран и
което може да поддържа теглото на уреда.
• Място, където уредът може да издържи на
вибрациите.
• Място, където може лесно да се обслужи.
10
Вътрешно тяло
Монтаж
Монтаж на вътрешно тяло
• Монтирайте анкерния болт и гайката на болтовете за окачване, за да заключите болтовете за
окачване на тавана.
• Здраво монтирайте болтовете за окачване към
анкерния болт.
• Закрепете монтажните планки за болтовете за
окачване (регулирайте нивото грубо), като използвате гайки, шайби и пружинни шайби.
Стара сграда
Нова сграда
1 Поставен анкерен болт
2 Плоска шайба
ВНИМАНИЕ: Затегнете гайката и болта, за да не
позволите на тялото да падне.
3 Пружинна шайба
4 Гайка
5 Болтове за окачване
Свързване на кабелите
Свържете кабелите към клемите на таблото за управление поотделно според свързването на външното тяло.
• Уверете се, че цветът на жиците на външното тяло и номерът на клемата са еднакви със същите на вътрешното тяло.
Вътрешен клемен блок
Вътрешен клемен блок
2(N)
3
4
Външно тяло
Централен контролер
Вътрешно тяло
Подчинено Подчинено
Външно тяло
външно външно IDU IDU ИНТЕРНЕТ Сух контакт 1 Сух контакт 2 Маса 12V
тяло
тяло
GN/YL
1(L)
ВХОДНА МОЩНОСТ
НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че винтовете на клемата не са разхлабени.
Защипване на кабелите
1) Поставете 2 захранващи кабела на таблото за управление.
2) Първо захванете стоманената щипка с винт към вътрешната издатина на таблото за управление.
3) При модела с охлаждане фиксирайте другата страна на щипка здраво с винт. При модела с термопомпа поставете 0,75
мм2 кабел (по-тънък кабел) в щипката и го затегнете с пластмасова щипка към другата издатина на таблото за управление.
ВНИМАНИЕ: Захранващият кабел, свързан към тялото, трябва да се избере съгласно следните спецификации.
Ръководство за монтаж 11
БЪЛГАРСKN
• Изберете и отбележете позицията на фиксиращите болтове.
• Пробийте отвор за поставяне на анкерния болт в
тавана.
Монтаж
ИЗОЛАЦИЯ, ДРУГИ
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ
Изолирайте съединението и тръбите изцяло.
Всички термоизолационни дейности трябва да отговарят на местните изисквания.
ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Тръба за хладилен агент и термоизолатор
(Местно производство)
Сглобка за тръбата за газ
Термоизолатор за тръбата за хладилен агент
(Местно производство)
Термоизолатор за тръбата за течност
(Местно производство)
Захват за маркуча за термоизолатора
(Местно производство)
Термоизолатор за тръбата за хладилен агент
(Местно производство)
Припокриване с
термоизолатор за тръбите.
Захват за маркуча за термоизолатора
(Местно производство)
Сглобка за тръбата за течност
Уверете се, че тук няма луфт.
Филц
Шкаф
Гума
Изолация
Без луфт
ТЕСТВАНЕ И ПРОВЕРКА
n След завършване на всички монтажни дейности проверете работата и функциите.
• Циркулация на въздуха..... Циркулацията на въздуха добра ли е?
• Оттичане............................. Оттичането гладко ли е, без изпотяване?
• Теч на газ............................ Тръбите правилно ли са свързани?
• Окабеляване ...................... Кабелите правилно ли са свързани?
• Заключващ болт ................ Разхлабен ли е заключващият болт на компресора?
• Изолация............................. Тялото изолирано ли е напълно?
• Заземяване......................... Тялото заземено ли е безопасно?
Проверка на оттичането
1. Отстранете въздушния филтър.
2. Проверете оттичането.
• Изпръскайте една или две чаши вода
върху изпарителя.
• Уверете се, че водата тече по дренажния маркуч на вътрешното тяло без никакви течове.
12
Вътрешно тяло
Монтаж
ВНИМАНИЕ
Изглед отпред
• Тялото трябва да е нивелирано или наклонено към дренажния маркуч,
свързан при завършване на монтажа.
Таван
Дренажен отвор
Използвана дренажна помпа
Дренажни тръби
• Дренажните тръби трябва да имат наклон надолу (от
1/50 до 1/100): уверете се, че не сте изпълнили наклона
на обратно, за да избегнете обратен поток.
• По време на свързването на дренажните тръби внимавайте да не упражните допълнителна сила върху отвора за дренаж на вътрешното тяло.
• Външният диаметър на дренажната връзка на вътрешното тяло е 32 мм.
Материал за тръбите: поливинилхлоридна тръба
VP-25 и тръбни фитинги
Не е позволено
насочване
нагоре
Щипка за тръби
Вътрешно тяло
Дренажен отвор
за поддръжка
• Монтирайте топлоизолация върху дренажните тръби.
Материал за топлоизолация: полиетиленова пяна
с дебелина над 8 мм.
Изпитване на оттичането
Климатикът използва дренажна помпа за източване на водата.
Използвайте следната процедура, за да изпитате работата на дренажната помпа:
Подайте вода
Гъвкав дренажен маркуч
Главна
дренажна тръба
Дренажна помпа
Дренажен
отвор
Залепете сглобката
Свръзка за дренажния маркуч
Използвайте захвата
Дренажна тава
• Свържете главната дренажна тръба към външната част и я оставете така, докато приключи
изпитването.
• Налейте вода в гъвкавия дренажен маркуч и проверете тръбите за теч.
• Задължително проверете дренажната помпа за
нормална работа и шум при приключване на
електрическото окабеляване.
• Когато изпитването приключи, свържете гъвкавия дренажен маркуч към дренажния отвор на
вътрешното тяло.
Ръководство за монтаж 13
БЪЛГАРСKN
1. Монтажният наклон на вътрешното тяло е много важен за оттичането на климатика от
канален тип.
2. Минималната дебелина на изолацията за свързващата тръба трябва да е 19 мм.
Монтаж
ВНИМАНИЕ:
След потвърждаване на горните условия подгответе електрическата инсталация както следва:
1) Винаги използвайте индивидуално захранване, специално предназначено за климатика. Що
се отнася до метода за окабеляване, следвайте схемната диаграма, залепена от вътрешната
страна на капака на таблото за управление.
2) Поставете прекъсвач между източника на електричество и тялото.
3) Винтовете, които придържат електрическите кабели в кутията с електрически фитинги,
могат да се разхлабят от вибрациите, на които е подложено тялото по време на транспортиране. Проверете ги и се уверете, че са здраво затегнати. (Ако са хлабави, това може да доведе до изгаряне на жиците.)
4) Спецификация на източника на захранване
5) Потвърдете, че електрическата мощност е достатъчна.
6) Уверете се, че началното напрежение се поддържа на повече от 90 процента от номиналното такова, отбелязано на фирмената табелка.
7) Потвърдете, че дебелината на кабела е според спецификациите за източници на електрозахранване.
(Обърнете специално внимание на съотношението между дължината и дебелината на кабела.)
8) Винаги се снабдявайте с автоматичен прекъсвач за защита от утечка на ток на мокри или
влажни места.
9) Следните проблеми могат да бъдат предизвикани от спадането на напрежението.
• Вибрация на магнитния превключвател, повреда на контактната точка, счупване на предпазителя, нарушаване на нормалната работа на защитно устройство срещу претоварване.
• Към компресора не постъпва правилна пускова мощност.
ПРЕДАВАНЕ
Инструктирайте клиента по процедурите за работа и поддръжка, като използвате ръководството за работа.
(почистване на въздушния филтър, контрол на температурата и други)
14
Вътрешно тяло
Монтаж
Настройване на DIP превключвателя
1. Вътрешно тяло
SW1
SW2
SW3
Не е налично (по подразбиране)
Не е налично (по подЦикъл
разбиране)
Групово управле- Избор на главно или
ние
подчинено тяло
Комуникация
SW4
Режим на сух
контакт
SW5
Монтаж
SW6
SW7
SW8
Описание
Изключване
Включване
По подразбиране
-
-
Изкл.
-
-
Изкл.
Главно
Подчинено
Изкл.
Избор на кабелно/безжично
Избор на режим на сух
дистанционно управление
Автоматичен
контакт
или ръчен или автоматичен
режим на работа
Непрекъсната работа Изключване на непрекъсната
на вентилатор
работа
Свързване на наНе е налично
гревател
Свързване на
Избор на свързване на
вентилатор
вентилатор
Избор на крила Избор на крило от
(Конзола)
горна/долна страна
Избор на тропически
Избор на район
район
И др.
Резервен
-
-
Разкачване на свързването
Работи
Крило от горна страна +
крило от долна страна
Общ модел
-
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Само крило от Изкл.
горна страна
Тропически
модел
Изкл.
ВНИМАНИЕ
За моделите Multi V DIP превключвателите 1, 2, 6, 8 трябва да бъдат изключени.
2. Външно тяло
В случай, че уредът отговаря на специфични условия, функцията „Автоматично адресиране” може да стартира автоматично с подобрена скорост чрез завъртане на DIP превключвател номер 3 на външното тяло и
рестартиране на захранването.
※ Специфични условия:
- Наименованията на всички вътрешни тела са ARNU****4.
- Серийният номер на Multi V super IV (външни тела) е след октомври 2013 г.
DIP превключвател 7-сегментен
Печатна платка на външно тяло
DIP превключвател на външно тяло
Ръководство за монтаж 15
БЪЛГАРСKN
Функция
Монтаж
Настройка на груповото управление
1. Групово управление 1
n 1 кабелно дистанционно управление + Стандартни вътрешни тела
LGAP мрежова система
или
Главно
Подчинено
Показване на съобщение за грешка
Подчинено
Подчинено
Маса
Сигнал
12 V
Свързвайте само проводниците за сериен сигнал и
GND (маса) между вътрешните тела.
Главно
n DIP ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА
¿ Настройване като главно тяло
- № 3 изкл.
¡ Настройване като подчинено тяло
- № 3 вкл.
DIP превключвател на вътрешно тяло
Някои уреди нямат DIP превключвател на печатната платка. Възможна е настройката на вътрешните тела като главни
или подчинени чрез използване на безжичното дистанционно управление вместо DIP превключвател.
За подробности относно настройката вижте ръководството за безжичното дистанционно управление.
1. Към едно кабелно дистанционно управление могат да се свържат (Макс.) 16 вътрешни тела.
Настройте само едно вътрешно тяло като главно, а другите - като подчинени тела.
2. Възможно е свързване с всеки тип вътрешно тяло.
3. Възможно е в същото време да използвате и безжичното дистанционно управление.
4. Възможно е едновременното свързване на сух контакт и централен контролер.
- Главното вътрешно тяло може да разпознава само сух контакт и централен контролер.
5. В случай на грешка при вътрешното тяло, на кабелното дистанционно управление се появява код за грешка.
Възможно е контролирането на всички други вътрешни тела с изключение на телата, където е възникнала грешка.
16
Вътрешно тяло
Монтаж
h Възможно е да се свързват само вътрешни тела, произведени след февруари 2009 г.
h Когато няма настройка за главно и подчинено устройство, системата може да се повреди.
БЪЛГАРСKN
h При групово контролиране е възможно използването на следните функции.
- Избор на работа, спиране или режим
- Настройка на температурата и проверка на стайната температура
- Промяна на текущия час
- Контролиране на интензивността на потока (Висока/Средна/Ниска)
- Настройки за резервиране
Не е възможно използването на някои функции.
2. Групово управление 2
n Кабелни дистанционни управления + Стандартни вътрешни тела
LGAP мрежова система
или
Главно
Главно
Подчинено
Подчинено
Маса
Сигнал
12 V
Не свързвайте последователна
12-волтова линия
Показване на
съобщение за грешка
Главно
Подчинено
h С главното кабелно дистанционно управление е възможно контролирането на (Макс.) 16 вътрешни тела.
h С изключение на тези, същото важи и за групово управление 1.
Ръководство за монтаж 17
Монтаж
3. Групово управление 3
n Комбинирано свързване с вътрешни тела и устройство за приток на свеж въздух (УСВ)
LGAP мрежова система
или
Главно
УСВ
Master
Подчинено
УСВ
Главно
Подчинено
N
M
Показване на съобщение за грешка
Показване на съобщение за грешка
Главно
Маса
Сигнал
12 V
Главно
h В случай на свързване със стандартно вътрешно тяло и устройство за приток на свеж въздух, отделете устройството за
свеж въздух от стандартните тела. (N, M ≤ 16) (Тъй като има разлика в зададената температура.)
h За останалите настройката е същата като при Групово управление 1.
УСВ
УСВ
Стандартно
Стандартно
УСВ
УСВ
Стандартно
Стандартно
* УСВ: Тяло за приток на свеж въздух
Стандартно: Стандартно вътрешно тяло
18
Вътрешно тяло
Монтаж
4. 2 дистанционни управления
n 2 кабелни дистанционни управления + 1 вътрешно тяло
БЪЛГАРСKN
LGAP мрежова система
или
Подчинено
Главно
Подчинено
Подчинено
Маса
Сигнал
12 V
Показване на
съобщение за грешка
Главно
Подчинено
1. Възможно е да свържете двe кабелни дистанционни управления (Макс.) с едно вътрешно тяло.
Настройте само едно вътрешно тяло като главно, а другите - като подчинени тела.
Настройте само едно кабелно дистанционно управление като главно, а останалите – като подчинени.
2. Всеки тип вътрешно тяло може да се свърже с две дистанционни управления.
3. Възможно е в същото време да използвате и безжичното дистанционно управление.
4. Възможно е едновременното свързване на сух контакт и централен контролер.
5. В случай на грешка при вътрешното тяло, на кабелното дистанционно управление се появява код за грешка.
6. Няма ограничения за работата на вътрешното тяло.
Ръководство за монтаж 19
Монтаж
5. Допълнителни принадлежности при настройка за групово управление
Настройката за групово управление е възможна със следните принадлежности.
Вътрешно тяло 2 бр. + Кабелно дистанционно управление
h За свързване се използва кабел PZCWRCG3.
Вътрешно тяло 1 бр. + Кабелно дистанционно
управление 2 бр.
h За свързване се използва кабел PZCWRC2
Подчинено
Главно
PZCWRC 2
PZCWRC G3
Главно
Главно
Подчинено
ВНИМАНИЕ
• Приложете напълно изолиран невъзпламеним проводник в случай, че строителните норми изискват използване на
пленумен кабел.
20
Вътрешно тяло
Монтаж
Обозначение на модела
ARN
U
07
G
B3
G
4
Име на шаси
Номинална електрическа мощност
1:1Ø, 115V, 60Hz
2:1Ø, 220V, 60Hz
6:1Ø, 220 - 240V, 50Hz
7:1Ø, 100V, 50/60Hz
3:1Ø, 208/230V, 60Hz
G:1Ø, 220 - 240V, 50Hz/1Ø, 220V, 60Hz
Общ капацитет на охлаждане в Btu/h
Напр.) 5,000 Btu/h ➝ '05' 18,000 Btu/h ➝ '18'
Комбинация от инверторен тип и само охлаждане или термопомпа
N: AC инвертор и термопомпа
V: AC инвертор и само охлаждане
U: DC инвертор и термопомпа и охлаждане
Система с вътрешно тяло, използваща R410A
❈ LGETA:U Напр.) URN
Шумови емисии, пренасяни по въздуха
Нивото на звуковото налягане по крива А, излъчвано от този уред, е под 70 dB.
** Шумовите нива могат да варират в зависимост от местните условия.
Цитираните стойности представляват емисионни нива и не са непременно безопасни нива за работа. Въпреки че съществува взаимна зависимост между нивата на емисиите и нивата на излагане, това не може
да се използва надеждно за определяне на необходимостта от допълнителни предпазни мерки. Факторите, които оказват влияние върху действителното ниво на излагане на работниците на шумове, включват характеристиките на работното пространство и останалите източници на шум, т.е. броя на машините
и други придружаващи процеси, както и продължителността на времето, през което операторът е бил изложен на шум. Освен това допустимото ниво на излагане на шум може да се различава в отделните държави. Тази информация обаче предоставя на потребителя възможност да направи по-добра оценка на
опасността и риска.
Гранична концентрация
Гранична концентрация представлява границата на концентрация с газ фреон, при която могат да се
предприемат незабавни мерки без нараняване на човек при изтичане на хладилен агент във въздуха.
Граничната концентрация се записва в мерни единици kg/m3 (масата на газ фреон за единица въздушен
обем) с цел улесняване на изчислението
Гранична концентрация: 0,44 kg/m3 (R410A)
n Изчисляване на концентрацията на хладилен агент
Общото количество зареден хладилен агент в охлаждащата инсталация (кг)
Концентрация на хладилен агент =
Обем на най-малката стая, където е монтирано вътрешно тяло (m3)
Ръководство за монтаж 21
БЪЛГАРСKN
Сериен номер
Комбинации от функции
А: Основна функция
L: Неоплазма (За стенно окачване)
C: Плазма (Таванна касета)
G: Нисък статичен шум
K: Висока осезаема топлина
U: Стоящ на земята без кутия
SE/S8 - R: Рефлекторен V: Сребрист B: Син (ART COOL тип цвят на панела)
SF - E: Червен V: Сребрист G: Златист 1: Лек натиск (Фото сменяем)
Q: Конзола
Z: Тяло за приток на свеж въздух
Как се настройва E.S.P?
Как се настройва E.S.P?
ARNU07GB3G4+PBSGB30(Аксес.), PBSC30(Аксес.)
ARNU09GB3G4+PBSGB30(Аксес.), PBSC30(Аксес.)
ARNU12GB3G4+PBSGB30(Аксес.), PBSC30(Аксес.)
ARNU15GB3G4+PBSGB30(Аксес.), PBSC30(Аксес.)
Стойност на настройка
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
(Мерна единица: CMM)
Статично налягане (mmAq(Pa))
0(0)
6.29
6.61
7.69
8.19
8.91
9.51
10.21
10.83
11.31
11.84
12.68
13.19
1(10)
3.03
4.84
5.64
6.28
7.43
8.14
8.76
9.62
10.55
11.19
11.88
12.22
2(20)
0.93
1.52
2.18
2.81
4.96
5.91
6.79
8.11
9.02
9.99
10.38
11.55
3(30)
0.79
0.85
1.58
2.75
3.41
5.48
6.12
8.28
9.16
10.21
ARNU18GB4G4+PBSGB40(Acc'y), PBSC40(Acc'y)
ARNU24GB4G4+PBSGB40(Acc'y), PBSC40(Acc'y)
Стойност на настройка
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
4(40)
0.95
1.36
2.61
3.31
5.32
6.92
8.23
(Мерна единица: CMM)
Статично налягане (mmAq(Pa))
0(0)
10.32
11.06
11.84
12.73
13.47
14.16
15.29
16.09
16.91
17.81
18.55
19.01
1(10)
7.68
8.77
10.02
10.74
12.13
13.25
14.11
14.77
15.88
16.88
17.84
18.55
2(20)
3.55
4.71
6.95
8.26
9.93
10.51
12.31
13.49
14.48
15.15
16.12
17.33
3(30)
1.38
2.16
4.73
6.74
8.41
9.83
10.39
12.77
13.98
15.13
16.28
4(40)
1.25
2.73
3.65
6.21
8.32
9.92
10.85
12.97
14.59
Забележка:
1. Таблицата по-горе показва корелацията между нивата на въздуха и E.S.P.
2. Проверете и регулирайте стойността на E.S.P (външното статично налягане) след монтажа на
продукта. В противен случай съществува риск от слабо охлаждане/нагряване и отделяне/капене на кондензирана вода.
22
Вътрешно тяло
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising