LG | ARNU24GTLC2.ENWALEU | Owner's Manual | LG ARNU24GTLC2.ENWALEU Ръководство за употреба

LG ARNU24GTLC2.ENWALEU Ръководство за употреба
БЪЛГАРСKN
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
КЛИМАТИК
• Моля, прочетете това ръководство за монтаж докрай преди да
монтирате продукта.
• Монтажните работи трябва да се извършат в съответствие с националните
стандарти за електрически монтажни схеми само от квалифициран персонал.
• Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като
го прочетете докрай.
ТИП: ТАВАННА КАСЕТА – 2 пътна
www.lg.com
Таванна касета - Наръчник за инсталация на 2-пътна касета
СЪДЪРЖАНИЕ
Изисквания за монтаж
Необходими части
Необходими
инструменти
Монтажни части ..................3
Мерки за безопасност ........4
Монтаж
Избор на най-добро местоположение ...........................7
Размер на таванна обшивка и местоположение на
болт за окачване ...............8
Кабелни връзки ..................9
Монтаж на декоративен
панел...................................10
o Ръководна схема за монтаж
o Четири винта тип „А” и
пластмасови анкери
o Свързващ кабел
o Нивелир
o Отвертка
o Електрическа бормашина
o Боркорона
o Хоризонтален измервателен уред
o Тръби: За газ
За течности
Вижте данни за
продукта
o Изолационни материали
o Допълнителна дренажна
тръба
o Комплект валцовачи
o Посочените динамометрични гаечни ключове
(различни в зависимост от
№ на модела)
o Гаечен ключ..... половин
Дренажни тръби ................11
Настройка на инсталатор Термистор ...........................13
Наименование и функция
на кабелното дистанционно
управление (аксесоар) .....15
Настройване на Dip превключвателя на PCB на
вътрешния модул .............16
Настройване на групов
контрол...............................17
2
Вътрешен модул
o Шестостенен гаечен ключ
o Детектор за теч на газ
o Вакуумна помпа
o Манометър
o Ръководство за собственика
o Термометър
Монтажни части
Монтажни части
БЪЛГАРСKN
Антибактериален
филтър
Вход за въздух
Окабелено
дистанционно
управление
Изход за въздух
Име
Количество
Форма
Скоба
метална
2 EA
Маркуч за Изолация за Шайба за кошница
отцеждане
фитинг
за окачване
1 EA
1 КОМПЛЕКТ
8 EA
TEMP
Скоба (с
връзване)
4 EA
(Друго)
• Хартиен шаблон за монтаж
• Наръчник на
собственика
• Наръчник за
монтаж
за тръба за газ
за тръба за течност
• Винтовете за фиксиране на панелите са прикачени към декоративния панел.
Наръчник за монтаж 3
Мерки за безопасност
Мерки за безопасност
За да се предотврати нараняване на потребителя или на други хора, както и повреждане на
имущество, следните инструкции трябва да се спазват.
n Задължително прочетете преди да монтирате климатика.
n Задължително спазвайте предпазните мерки, посочени тук, тъй като в тях има важни моменти, свързани с безопасността.
n Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или
повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ
Този символ се отнася до вероятността от нараняване или повреда само за имущество.
n Значението на символите, използвани в това ръководство е дадено по-долу.
Никога не се опитвайте да правите това.
Винаги спазвайте инструкциите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Монтаж
Не използвайте дефектен
прекъсвач или такъв със
стойности под номиналните. Използвайте уреда на
отделна верига.
За електрическата работа се
свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или Оторизиран
сервизен център.
Винаги заземявайте продукта.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
• Не демонтирайте или
поправяйте продукта.
Съществува риск от пожар
или токов удар.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
Поставете панела и капака на
контролната кутия здраво.
Винаги монтирайте отделна
верига и прекъсвач.
Използвайте прекъсвач
или предпазител с правилни номинални стойности.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
• Неправилното окабеляване
или монтаж могат да предизвикат пожар или токов
удар
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
4
Вътрешен модул
Мерки за безопасност
Не оставяйте климатикът да
работи продължително време,
когато влажността е много
висока и има оставени отворени врата или прозорец.
Бъдете внимателни, когато
разопаковате и монтирате
продукта.
• Съществува риск от пожар
или токов удар.
• Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.
• Острите ръбове могат да ви
наранят. Бъдете особено
внимателни с ръбовете на
корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.
За монтаж винаги се
свързвайте с търговеца или
Оторизиран сервизен център.
Не монтирайте продукта на
дефектна монтажна стойка.
Уверете се, че състоянието
на мястото на монтаж не се
влошава с времето.
• Съществува риск от пожар,
токов удар, експлозия или
нараняване.
• Това може да причини нараняване, инцидент или
повреда на продукта.
• Ако основата се срине, климатикът може да падне с
нея и да предизвика имуществена щета, повреда на
продукта или лично нараняване.
Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge.
Do not compress air or Oxygen and Do not use Flammable gases.
Otherwise, it may cause fire or explosion.
• There is the risk of death, injury, fire or explosion.
n Работа
Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.
• Съществува риск от пожар или повреда на продукта.
Наръчник за монтаж 5
БЪЛГАРСKN
Не променяйте и не удължавайте захранващия
кабел.
Мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ
n Монтаж
Винаги проверявайте за
течове на газ (хладилен
агент) след монтаж или
поправка на продукта.
Монтирайте дренажния
маркуч, за да сте сигурни,
че водата се оттича правилно.
Дръжте нивелира успоредно при монтажа на продукта.
• Ниските нива на хладилен
агент могат да доведат до
повреда на продукта.
• Лошото свързване може да
причини изтичане на вода.
• За да избегнете вибрации
или изтичане на вода.
Не монтирайте продукта там,
където шумът или горещият
въздух от външния модул могат
да доведат до щети в квартала.
Използвайте двама или
повече човека, за повдигане и транспортиране на
продукта.
Не монтирайте продукта
там, където ще бъде пряко
изложен на морския вятър
(солени пръски).
• Това може да причини проблем на съседите ви.
• Избягвайте лично нараняване.
• Това може да причини корозия на продукта.
Корозията, особено върху
ребрата на кондензатора и
изпарителя, може да причини авария на продукта или
неефективна работа.
Ако течност от батериите попадне в устата, измийте зъбите си и отидете на лекар.
Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли.
• Химикалите в батериите могат да причинят изгаряния или други опасности за здравето.
6
Вътрешен модул
Монтаж
Монтаж
Прочетете изцяло и след това следвайте стъпка по стъпка.
Над 200
300 или по-малко
50 или
повече
100 или
повече
Таван
Плоча на
тавана
Плоча на тавана
50 или
повече
30 или по-малко
20 или повече
• Близо до модула не трябва да има какъвто и да е източник на топлина или пара.
• Не трябва да има пречки за циркулацията на въздуха.
• Място, където циркулацията на въздуха в стаята е добра.
• Място, където може лесно да се осъществи дренаж.
• Място, където е предвидено предотвратяване на шума.
• Не монтирайте модула близо до врата.
• Осигурете разстоянията, посочени със стрелки от стената, тавана или други прегради.
• Вътрешният модул трябва да има разстояние за поддръжка.
Единица: см
Под
ВНИМАНИЕ : В случай, че модулът се монтира близо до морето, монтажните части могат да корозират от солта. За монтажните части (и модулът)
трябва да се вземат съответните антикорозионни мерки.
Наръчник за монтаж 7
БЪЛГАРСKN
Избор на най-добро местоположение
Монтаж
Размер на таванна обшивка и местоположение на болт за окачване
• Размерите на хартиения модел за монтаж са същите като размерите на отворите в
тавана.
1010 (отвор на тавана)
Таван
877 (Болт за окачване)
830
59
60
482(Болт за окачване)
ВНИМАНИЕ :
• Този климатик използва дренажна
помпа.
• Монтирайте модула хоризонтално
като използвате нивелир.
• При монтажа трябва да се внимава
да не се повредят електрическите
жици.
• Изберете и отбележете позициите за фиксиране на болтовете и дупката за тръбопровода.
• След като определите посоката на дренажния маркуч, решете къде ще е позицията за
фиксиращите болтове, така че те леко да
са под наклон по посока на оттичането.
• Пробийте с бормашина дупка за анкерния
болт в стената.
600 (отвор на тавана)
550
Нивелир
Модул: мм
Плоча на тавана
ЗАБЕЛЕЖКА
• Избягвайте следните местоположения за монтаж.
1. Места като ресторанти и кухни, където има значително количество изпарения от
олио и брашно.
Те могат да причинят намаляване на ефективността на топлинния обмен или конденз, както и повреда на дренажната помпа.
В тези случаи трябва да се предприемат следните действия;
• Уверете се, че вентилацията е
достатъчна за отвеждане на
Климатик
всички вредни газове от това
място.
Предвидете
• Осигурете достатъчно разстоядостатъчно
разстояние
ние от помещението за готвене
Използвайте
вентилатора
за проветряване
за монтаж на климатика на
като аспиратор с
достатъчен
капацитет.
такова място, където няма да
Маса за готвене
всмуква мазни пари.
2. Избягвайте монтаж на климатика
на такива места, където има пръски от олио или железни прашинки.
3. Избягвайте места, където се генерира запалим газ.
4. Избягвайте места, където се генерират вредни газове.
5. Избягвайте места близо до високочестотни генератори.
8
Вътрешен модул
Монтаж
Таван
Плоска шайба за
M10 (аксесоар)
Притворен
панел на тавана
Плоска шайба за
M10 (аксесоар)
Гайка
(W3/8 или M10)
Тяло на климатика
Книжен шаблон
за монтаж
Регулирайте
еднаква височина
• Следните части се закупуват локално.
① Болт за окачване - W 3/8 или M10
② Гайка - W 3/8 или M10
③ Пружинна шайба - M10
④ Плоска шайба - M10
Притворен панел на тавана
Комплект руло с
книжни шаблони
(4 броя)
Отворете панела на
облицовката заедно с външния
ръб на книжния шаблон
ВНИМАНИЕ : Затегнете гайката и
болта, за да избегнете падане на
модула.
Кабелни връзки
Свържете всяка една жица поотделно към клемите на таблото за управление според
схемата за свързване на външния модул.
• Уверете се, че цветът на жиците на външния модул и номерата на клемите са едни и
същи, като съответните цветове и номера на вътрешния модул.
Външен модул Вътрешен модул
Вътрешен клемен блок
1(L)
2(N)
3
4
Централен контролер
Външен модул
SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V
ВЪТРЕШЕН ЗАХРАНВАЩ ВХОД
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Уверете се, че сред винтовете на клемата няма разхлабени.
ВНИМАНИЕ : The Power cord connected to the unit should be selected according to the following specifications.
Наръчник за монтаж 9
БЪЛГАРСKN
Гайка
(W3/8 или M10)
90mm
Болтът трябва да се
намира на 40 мм от скобата
Болт за окачване
(W3/8 или M10)
Монтаж
Монтаж на декоративен панел
Декоративният панел има своя посока на монтаж.
Преди монтажа на декоративния панел,
винаги сваляйте хартиения шаблон.
1. Временно поставете два фиксиращи винта за декоративния панел (шестоъгълни M5 винтове) на тялото на модула. (Затегнете по сумата от 10 мм по дължина) Фиксиращите винтове
(шестоъгълни M5 винтове) са включени в кутията на вътрешния модул.
2. Свалете решетката за приток на въздух от декоративния панел. (Свалете куката за проводника за решетката за приток на въздух.)
3. Закачете отвора на декоративния панел (
) на винтовете, фиксирани в горната стъпка и приплъзнете панела така, че винтовете да достигнат ръба на отвора.
4. Затегнете докрай двата временно фиксирани винта и другите два винта. (Общо 4 винта)
5. Свържете конектора за мотора и екрана на решетката за въздух.
6. След затягане на тези винтове, монтирайте решетката за всмукване на въздуха
(включително и въздушния филтър).
Модул на климатика
Фиксиращи винтове за
декоративен панел
(шестоъгълни М6 винтове)
Временен фитинг при 2 полюса
(затягане с около 10 мм)
Страна откъм
тръбите
Капак на контролната
кутия
Капак
Плазмен филтър
Мотор на
решетката за
въздуха
Отвори за ключ
Фиксиращи винтове за
декоративен панел
(шестоъгълни М6 винтове)
Декоративен панел
Бутнете
Блокиращ
палец
Решетка за
регулиране притока
на въздух
ВНИМАНИЕ:
Монтирайте декоративния панел.
Утечка от студен
въздух води до
конденз.
⇨ Започва да капе
вода.
10
Коректен метод
Грешен метод
Утечка на
студен въздух
(това не е добре)
Плоча на
тавана
Модул на
климатика
Декоративен панел
Поставете изолатора (тази част) и
внимавайте за утечка на студен въздух
Вътрешен модул
Модул на
климатика
Плоча на
тавана
Декоративен панел
Монтаж
Дренажни тръби
Не е позволено
насочване
нагоре
Скоба за тръбата
Вътрешен модул
Дренажен
отвор за
поддръжка
Материал за тръбите: Поливинил хлоридна тръба VP-25 и тръбни фитинги
1/50~1/100
МАКС 700 мм
• Уверете се, че монтирате топлинната изолация
върху дренажните тръби.
Материал за топлинна изолация: Полиетиленова пяна с дебелина над 8 мм.
Тест за изпразване
Климатикът използва дренажна помпа за източване на водата.
Използвайте следната процедура, за да тествате работата на дренажната помпа:
Гъвкав дренажен
маркуч(аксесоар)
Главна
дренажна тръба
Дренажна помпа
Дренажен
Залепете
отвор
съединението
Съединение на дренажния маркуч
Използвайте стягащия пръстен
(аксесоар)
Дренажно корито
ВНИМАНИЕ: Доставеният гъвкав
дренажен маркуч не трябва да се
извива или усуква. Извитият или
усучен маркуч може да причини
теч на вода.
• Свържете главната дренажна тръба
към външната стена и я оставете
така, докато приключи теста.
• Налейте вода в гъвкавия дренажен
маркуч и проверете тръбите за утечка.
• Задължително проверете дренажната помпа за нормална работа и шум
при приключване на електрическото
окабеляване.
• Когато тестът приключи, свържете
гъвкавия дренажен маркуч към дренажния отвор на вътрешния модул.
Mакс 300 мм
Закачалка
разстояние
1~15 м
Скоба на закачалката
1/50~1/100 наклон
Метална
скоба
Гъвкав дренажен маркуч
Mакс 700 мм
Налейте
вода
Изолация
Наръчник за монтаж 11
БЪЛГАРСKN
• Дренажните тръби трябва да са наклонени
надолу (1/50 до 1/100): внимавайте да не
направите наклон нагоре и после надолу, за
да не позволите обратен поток.
• По време на свързването на дренажните
тръби внимавайте, за да не упражните
допълнителна сила върху отвора за дренажа
върху вътрешния модул.
• Външният диаметър на дренажната връзка
върху вътрешния модул е 32 мм.
Монтаж
ВНИМАНИЕ : След потвърждаване на горните условия, пригответе електрическата инсталация както следва:
1) Винаги трябва да имате отделно електрозахранване специално за климатика. Що се отнася до метода
на електроинсталацията, вижте схемата за свързване, отпечатана на вътрешната част на капака на контролната кутия.
2) Поставете прекъсвач между източника на електричество и модула.
3) Винтовете, които придържат електрическите кабели в кутията с електрически фитинги, могат да се
разхлабят от вибрациите, на които е подложен модула по време на транспортирането.Проверете ги
и се уверете, че са здраво затегнати. (Ако са хлабави, това може да доведе до изгаряне на жиците.)
4) Спецификации на източника на електричество
5) Уверете се, че електрическата мощност е достатъчна.
6) Уверете се, че началното напрежение се поддържа на повече от 90 процента от номиналното
такова, отбелязано на фирмената табелка.
7) Уверете се, че дебелината на кабела е по спецификациите за източници на електрозахранване.
(Специално обърнете внимание на съотношението между дължината на кабела и дебелината.)
8) Винаги поставяйте токов прекъсвач там, където е мокро или влажно.
9) Следните проблеми могат да бъдат предизвикани от спадането на напрежението.
• Вибрация на магнитния превключвател, повреда в контактната точка, скъсване на предпазител,
нарушение на нормалната функция на устройство за защита от претоварване.
• Правилна пускова мощност не се подава към компресора.
ПРЕДАВАНЕ
Инструктирайте клиента за процедурите по работа и поддръжка с помощта на наръчника за
работа (почистване на въздушния филтър, контрол на температурата и др.)..)
МОНТАЖ НА КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
• Тъй като сензорът за стайната температура се намира в дистанционното управление, кутията
на дистанционното управление трябва да се монтира на място далеч от пряка слънчева светлина, висока влажност и пряк приток на студен въздух за поддържане на подходяща температура
на околната среда. Монтирайте дистанционното управление на около 5ft(1.5м) над пода в зона
с добра въздушна циркулация при средна температура.
Не монтирайте дистанционното управление на място, което може да бъде повлияно от:
- Течения или мъртви точки зад врати и в ъгли.
- Топъл или студен въздух от тръби.
- Излъчване на топлина от слънцето или от уреди.
- Скрити тръби и комини.
- Неконтролирани зони като външна стена зад дистанционно управление.
- Това дистанционно управление е оборудвано с диоден екран със седем сегмента.
За правилна работа на светодиодния екран, дистанционното управление трябва добре да се
монтира, както е показано на Фигура 1. (Стандартната височина е 1.2~1.5 м от нивото на пода.)
TEMP
Да
Remote Controller
Не
TEMP
Remote Controller
Не
TEMP
1,5 метра
Controller
Remote
Не
фиг. 1 Типични места за дистанционното управление
12
Вътрешен модул
Монтаж
Монтаж на кабелно дистанционно управление
2. Можете да монтирате кабела на кабелното дистанционно управление в три посоки.
- Посока на монтаж: повърхността на стената, горе, дясно
- Ако монтирате кабела на дистанционното управление нагоре и вдясно, моля, монтирайте
след като махнете улея-водач за кабела на дистанционното управление.
2
h Махнете улея-водач с дълга част.
① Рекламация към повърхността на стената
② Улей-водач на горната част
③ Улей-водач на дясната част
2
3
3
1
<<леи-вод<чи з< к<бел<<
3. Моля, закрепете горната част на дистанционното управление в монтажното табло,
прикрепено към повърхността на стената, в
съответствие с картинката по-долу, а след
това свържете към монтажното табло като
натиснете долната част.
- Моля, свържете така, че да не остане разстояние между дистанционното управление и
горната, долната, лявата и дясната част на
монтажното табло.
Когато махате дистанционното управление
от монтажното табло, в съответствие с картинката по-долу, след като вкарате отвертка
в долната дупка за отделяне и завъртите по
посока на часовниковата стрелка, дистанционното управление се отделя.
- Има две дупки за отделяне. Моля, отделяйте
една по една.
- Моля, внимавайте да не повредите вътрешните компоненти при отделянето.
<Ред на свързване>
Страна
на
стената
Страна
на
стената
<Ред на отделяне>
Страна
на
стената
Страна
на
стената
Наръчник за монтаж 13
БЪЛГАРСKN
1. Моля, закрепете здраво като използвате осигурения винт, след като поставите таблото
за монтаж на мястото, където желаете да монтирате.
- Моля, монтирайте без огъване, защото ако таблото за монтаж се огъне, това може да доведе до лож монтаж.
Моля, монтирайте таблото за дистанционното управление плътно към кутията, ако има такава.
Монтаж
4. Моля, свържете вътрешния модул и дистанционното управление като използвате
свързващ кабел.
Моля, проверете дали конекторът е свързан нормално.
Страна на
вътрешния мод
Свързващ кабел
5. Моля, използвайте удължителен кабел, ако разстоянието между кабелното дистанционно управление и вътрешния модул е повече от 10 м.
CВНИМАНИЕ
Когато монтирате кабелното дистанционно управление, не го вграждайте в стената.
(Това може да причини повреда на температурния сензор.)
Не монтирайте така, че кабелът да е 50 м или повече.
(Това може да предизвика комуникационна грешка.)
• Когато монтирате удължителен кабел, проверете посоката на свързване на конектора от
страната на дистанционното управление и от страната на продукта за правилен монтаж.
• Ако монтирате удължителния кабел в обратна посока, конекторът няма да се свърже.
• Спецификации на удължителния кабел: 2547 1007 22# 2 сърцевина 3 екраниране 5 или
повече.
14
Вътрешен модул
Монтаж
Наименование и функция на кабелното дистанционно управление (аксесоар)
9
8
2
3
7
4
11
12
13
5
6
14
15
Моля, поставете информативния етикет на
вътрешната страна на капачето.
Моля, изберете правилния език в зависимост
от страната Ви.
h Някои функции може да не могат да се използват и показват в зависимост от вида на продукта.
h Ако кабелното дистанционно управление не е свързано, ще покаже странна стойност за
стайната температура.
Модел : PQRCVSL0 (черен цвят)
PQRCVSL0QW (бял цвят)
Наръчник за монтаж 15
БЪЛГАРСKN
1
10
1. Екран за индикация на работата
2. Бутон за настройване на температурата
• Той не настройва температурата в стаята, а
температурата на изходящия въздух.
3. Бутона за скоростта на вентилатора
• Скоростта на вентилатора има 3 стъпки.
• Средната и ниската стъпка са еднакви
4. Бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
5. Бутон за избор на режим на работа
6. Приемник на безжичното дистанционно управление
• Някои продукти не приемат безжичните сигнали.
7. Бутон за въздушния поток
8. Бутон за подфункциите
9. Бутон за настройване на функциите
10. Бутон за вентилация
11. Запазване
12. Бутон нагоре, надолу, наляво, надясно
• За да проверите стайната температура,
натиснете бутона
.
13. Бутон за стайната температура
• Показва само стайната температура, отчетена от дистанционното управление.
• Стайната температура не може да бъде
контролирана.
• В случай на модул, поемащ свеж въздух,
показва само температурата около дистанционното управление.
14. Бутон за Задаване/Отмяна
15. Бутон за изход
Монтаж
Настройване на Dip превключвателя на PCB на вътрешния модул
SW1
SW2
Функция
Комуникация
Цикъл
Описание
Не е налично (по подразбиране)
Не е налично (по подразбиране)
Изключване
-
SW3
Групов контрол
Избор на Главен или
Второстепенен
Главен
SW4
Режим на сух
контакт
SW5
Монтаж
SW6
Свързване на отоплител
SW7
SW8
Второстепенен
Кабелно/Безжично дистанИзбор на режим на
ционно управление
Автоматичен
Избор на Ръчен или Автоматисух контакт
чен режим на работа
Непрекъсната работа Прекратяване на непрекъснана вентилатора
тата работа
Не е налично
-
Свързване на
вентилатор
Избор на вентилаторно свързване
Отстраняване на свързването
Работи
Избор на лопатки (конзола)
Избор на горна/долна
странична лопатка
Горна странична + Долна
странична лопатка
Само горна странична лопатка
Избор на
район
И т.н.
Избор на тропически
район
Резервна
Общ модел
-
ВНИМАНИЕ
За моделите Multi V, Dip превключватели 1, 2, 6, 8 трябва да бъдат ИЗКЛ.
16
Включване По подразбиране
Изкл.
Изкл.
Вътрешен модул
Тропически
модел
-
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Монтаж
Настройване на групов контрол
1. Групов контрол 1
БЪЛГАРСKN
n Кабелно дистанционно управление 1 + Стандартни вътрешни модули
Система LGAP мрежа
Второстепенен
Главен
Показване на съобщение
за грешка
Второстепенен
Второстепенен
Зазем.
Сигнал
12 V
Свързвайте само линии за сериен
сигнал и заземяване между второстепенните
вътрешни модули
Главен
n Dip превключвател на PCB (вътрешни модули от касетъчен и канален тип)
¿ Настройване на главен
- № 3 Изкл.
¡ Настройване на второстепенен
- № 3 Вкл.
1. Възможни са до 16 вътрешни модула (макс.) с едно кабелно дистанционно управление.
Настройте само един вътрешен модул на Главен, настройте другите на Второстепенен.
2. Възможно е свързване към всякакъв видо ватрешни модули.
3. Възможно е използването на безжично дистанционно управление едновременно.
4. Възможно е свързването със Сух контакт и Централен контролер едновременно.
- Главният вътрешен модул може да разпознае само Сух контакт и Централен контролер.
- В случай на Централен контролер и Групов контролер едновременно е възможно свързването на 2 серии вътрешни модули или по-късни от Февруари 2009 г.
- В случай на настройване на Централен контролер, той може да контролира вътрешните
модули след като само се настрои адреса на главния вътрешен модул.
- Второстепенните вътрешни модули ще бъдат управляване като главни вътрешни модули.
- Второстепенните вътрешни модули не могат да бъдат индивидуално контролирани от
Централен контролер.
- Някои дистанционни управления не могат да работят със Сух контакт и Централен контролер едновременно. Така че, свържете се с нас за повече информация по въпроса.
Наръчник за монтаж 17
Монтаж
5. При настъпване на грешка във вътрешен модул, това се показва на кабелното дистанционно управление.
С изключение на вътрешния модул с грешка, възможност за индивидуален контрол на
вътрешните модули.
6. В случай на групов контрол можете да използвате следните функции.
- Избор на работни опции (работа/спиране/режим/настройване на температура)
- Контрол на скоростта на потока (висока/средна/ниска)
- Не е възможно с някои функции.
h Настройката Главен/Второстепенен на вътрешните модули може да се направи с РСВ Dip
превключвател.
h Възможно е свързването на вътрешни модули от февруари 2009 г. В останалите случаи се
свързвайте с LGE.
h Когато няма настройки за главен и второстепенен,това може да стане причина за повреда.
2. Групов контрол 2
n Кабелни дистанционно контролери + Стандартни вътрешни модули
Система LGAP мрежа
Второстепенен
Главен
Второстепенен
Второстепенен
Зазем.
Сигнал
12 V
Не свързвайте серийната 12V линия
Показване на съобщение
за грешка
Главен
Второстепенен
h Възможно е да контролирате N вътрешни модули чрез M кабелни дистанционни управления. (M + N ≤ 17 модула)
Настройте само един вътрешен модул на Главен, настройте другите на Второстепенен.
Настройте само едно кабелно дистанционно управление на Главен, настройте останалите
на Второстепенен.
Като изключим това, всичко е същото като при Групов контрол 1.
18
Вътрешен модул
Монтаж
3. Групов контрол 3
n Смесена връзка с вътрешни модули и модул за поемане на свеж въздух
FAU
Главен
Master
FAU
Второстепенен
Главен
БЪЛГАРСKN
Система LGAP мрежа
Второстепенен
Зазем.
Сигнал
12 V
Показване на съобщение
за грешка
Главен
Главен
h При свързване на стандартен вътрешен модул и модул за поемане на свеж въздух,
отделете модула за поемане на свежг въздух от стандартните модули. (Понеже температурните настройки са различни.)
h Като изключим това, всичко е същото като при Групов контрол 1.
FAU
FAU
Стандартен
Стандартен
FAU
FAU
Стандартен
Стандартен
* FAU: Модул за поемане на свеж въздух
Стандартен: Стандартен вътрешен модул
Наръчник за монтаж 19
Монтаж
4. 2 Дистанционно управление
n Кабелно дистанционно управление 2 + Вътрешни модули 1
Система LGAP мрежа
Главен
Показване на
съобщение за грешка
Главен
Второстепенен
1. Възможно е свързването на две кабелни дистанционни управления с един вътрешен модул.
2. Възможно е свързването на две дистанционни управления към всеки вид вътрешен модул.
3. Възможно е използването на безжично дистанционно управление едновременно.
4. Възможно е свързването със Сух контакт и Централен контролер едновременно.
5. При настъпване на грешка във вътрешен модул, това се показва на кабелното
дистанционно управление.
6. Няма ограничения на функциите на вътрешния модул.
h Към един вътрешен модул могат да бъдат свързани максимум 2 кабелни дистанционни
управления.
20
Вътрешен модул
Монтаж
5. Аксесоари за настройка на групов коннтрол
Можете да настроите групов контрол като използвате аксесоарите по-долу.
h PZCWRCG3 кабел, използван за
свързването
Вътрешен модул 1 EA +кабелно дистанционно управление 2ЕА
h PZCWRC2 кабел, използван за
свързването
Второстепенен
Главен
PZC WRC 2
PZC WRC G3
Главен
Главен Второстепенен
Наръчник за монтаж 21
БЪЛГАРСKN
Вътрешен модул 2 EA +кабелно дистанционно управление
Бележки
22
Вътрешен модул
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising