LG | ARUM160LTE5.EWGBLEU | Owner's Manual | LG ARUM080LTE5.EWGBLEU Ръководство за употреба

LG ARUM080LTE5.EWGBLEU Ръководство за употреба
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 1
БЪЛГАРСKN
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
КЛИМАТИК
Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с
Националните електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го
прочетете докрай.
За система на термопомпа / за регенериране на топлина
Превод на оригиналното ръководство
www.lg.com
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 2
2
СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА
ЕНЕРГИЯ
Ето някои съвети, които ще ви помогнат да сведете до минимум
консумацията на мощност при употреба на климатика.
Може да използвате по-ефективно климатика си чрез справка с
инструкциите по-долу:
БЪЛГАРСKN
• Не охлаждайте излишно вътрешността на помещението.
Това може да е вредно за вашето здраве и може да се консумира повече електричество.
• Засенчвайте слънчевата светлина с щори или завеси, когато климатикът работи.
• Дръжте вратите или прозорците плътно затворени, когато
климатикът работи.
• Настройвайте посоката на въздушния поток вертикално или
хоризонтално за циркулация на въздуха вътре в помещението.
• Увеличете скоростта на вентилатора, за да охладите или затоплите бързо въздуха вътре в помещението за кратък период от време.
• Отваряйте редовно прозорците за проветрение, тъй като качеството на въздуха вътре в помещението може да се
влоши, ако климатикът се използва в продължение на много
часове.
• Почиствайте въздушния филтър веднъж на 2 седмици. Прахът и замърсяванията, събрани във въздушния филтър,
могат да блокират въздушния поток или да отслабят охлаждащите/обезвлажняващите функции.
За вашата документация
Прикрепете разписката си към тази страница в случай че
трябва да докажете датата на покупка за гаранционни цели.
Запишете номера на модела и серийния номер тук:
Номер на модела:
Сериен номер:
Можете да ги откриете на етикет върху страната на всяко от
телата.
Име на дистрибутора:
Дата на покупка:
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ
УПОТРЕБА НА УРЕДА.
Винаги спазвайте следните предпазни мерки
за избягване на опасни ситуации и
осигуряване на най-добра производителност
на вашия продукт
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пренебрегването на указанията може да
доведе до сериозно нараняване или смърт
! ВНИМАНИЕ
Пренебрегването на указанията може да
доведе до по-леки наранявания или повреда
на продукта.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Монтажът или ремонтите, извършвани от
неквалифицирани лица, може да доведат до
рискове за вас и околните.
• Информацията, съдържаща се в
ръководството, е предназначена за
употреба от квалифициран обслужващ
техник, запознат с процедурите за
безопасност и оборудван със съответните
инструменти и измервателни уреди.
• Ако всички инструкции в това упътване не
се прочетат внимателно и не се спазват,
може да се стигне до неизправност, повреда
на собственост, нараняване на хора и/или
смърт.
Монтаж
• Цялата електрическа работа трябва да се
извърши от лицензиран електротехник в
съответствие с „Инженерен стандарт за
електрически инсталации” и „Правила и
норми за вътрешно окабеляване”, както и с
инструкциите, дадени в това ръководство, и
винаги трябва да се използва отделна
верига.
- Ако капацитетът на източника на
захранване е неподходящ или
електрическата работа е извършена
неправилно, това може да доведе до
електрически удар или пожар.
• Поискайте дистрибуторът или упълномощен
техник да монтира климатика.
- Неправилният монтаж от потребителя
може да доведе до теч на вода,
електрически удар или пожар.
• Винаги заземявайте уреда.
- Има опасност от пожар или електрически
удар.
• Винаги монтирайте отделна верига и
прекъсвач.
- Неправилното окабеляване или монтаж
могат да предизвикат пожар или
електрически удар.
• За повторен монтаж на монтирания уред
винаги се свързвайте с дистрибутора или с
официален сервизен център.
- Има опасност от пожар, електрически
удар, експлозия или нараняване.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 3
3
• При изтичане на газ проветрете, преди да
включите климатика.
- Това може да доведе до експлозия, пожар
и изгаряне.
• Монтирайте добре капака на таблото за
управление и панела.
- Ако капакът и панелът не са монтирани
здраво, във външното тяло могат да
попаднат прах или вода, което да доведе
до пожар или токов удар.
• Ако климатикът е монтиран в малка стая,
трябва да бъдат предприети мерки, така че
при изтичане на хладилен агент,
концентрациите му да не надвишат
безопасните граници.
- Консултирайте се с дистрибутора относно
подходящите мерки за предотвратяване на
надвишаването на безопасните граници.
При изтичане на хладилен агент и
надвишаване на безопасните граници може
да възникнат рискове поради липсата на
кислород в стаята.
Работа
• Не повреждайте захранващия кабел и не
използвайте кабел, който не е посочен като
подходящ.
- Има опасност от пожар, електрически
удар, експлозия или нараняване.
• Използвайте отделен контакт за този
електроуред.
- Съществува опасност от пожар или
електрически удар.
• Внимавайте в уреда да не навлиза вода.
- Съществува опасност от пожар,
електрически удар или повреда на уреда.
• Не докосвайте бутона на захранването с
мокри ръце.
- Има опасност от пожар, електрически
удар, експлозия или нараняване.
• Ако уредът бъде наводнен (залят или
потопен във вода), се свържете с
официален сервизен център.
- Има опасност от пожар или електрически
удар.
• Внимавайте да не докосвате острите
ръбове, когато монтирате.
- Това може да причини нараняване.
БЪЛГАРСKN
• Не монтирайте, отстранявайте или
монтирайте повторно уреда сами
(потребителя).
- Има опасност от пожар, електрически
удар, експлозия или нараняване.
• Не съхранявайте и не използвайте запалими
газове или горивни материали в близост до
климатика.
- Съществува опасност от пожар или
повреда на уреда.
• Използвайте прекъсвач или стопяем
предпазител с подходящ ток на сработване.
- Има опасност от пожар или електрически
удар.
• Подгответе за силен вятър или
земетресение и монтирайте уреда на
посоченото място.
- Неправилният монтаж може да доведе до
обръщане на тялото и нараняване.
• Не монтирайте уреда на дефектна
монтажна стойка.
- Това може да причини нараняване,
инцидент или повреда на уреда.
• Използвайте вакуумна помпа или инертен
(азотен) газ, когато правите тест за теч или
продухване с въздух. Не компресирайте
въздух или кислород и не използвайте
запалими газове. Те могат да причинят
пожар или експлозия.
- Съществува риск от смърт, нараняване,
пожар или експлозия.
• Когато монтирате и местите климатика на
ново място, не го зареждайте с хладилен
агент, различен от посочения за този уред.
- Ако оригиналният хладилен агент се смеси
с различен хладилен агент или въздух, в
хладилния цикъл може да настъпи
неизправност и уредът може да се
повреди.
• Не реконструирайте, за да промените
настройките на защитните устройства.
- Ако автоматът за налягане, топлинният
прекъсвач или друго защитно устройство
бъде свързано накъсо и включено
принудително или се използват части,
различни от посочените от LGE, това може
да доведе до пожар или експлозия.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 4
4
БЪЛГАРСKN
• Вземете необходимите мерки никой да не
може да стъпи или падне върху външния
модул.
- Това може да доведе до наранявания и
повреда на уреда.
• Не отваряйте входната решетка на уреда по
време на работа. (Не докосвайте
електростатичния филтър, ако уредът е
оборудван с такъв.)
- Има опасност от физическо нараняване,
електрически удар или повреда на уреда.
! ВНИМАНИЕ
Монтаж
• Винаги проверявайте за течове на газ
(хладилен агент) след монтаж или поправка
на уреда.
- Ниските нива на хладилен агент могат да
доведат до повреда на уреда.
• Не монтирайте продукта там, където шумът
или горещият въздух от външното тяло
могат да засегнат съседите ви.
- Това може да причини проблем на
съседите ви.
• Поддържайте уреда нивелиран при
монтажа.
- Това е необходимо за предотвратяване на
вибрации и течове на вода.
• Не монтирайте уреда на място, където може
да има изтичане на възпламеними газове.
- Ако изтече газ, който да се натрупа около
уреда, това може да доведе до експлозия.
• Използвайте захранващи кабели с
достатъчно допустимо токово натоварване и
номинални параметри.
- От кабелите, които са много малки, може
да се получи утечка, те може да прегреят и
да предизвикат пожар.
• Не използвайте уреда за специални цели,
като съхраняване на храни, произведения на
изкуството и др. Това е битов климатик, а
не система за прецизно охлаждане.
- Има опасност от повреда или загуба на
собственост.
• Дръжте уреда далеч от деца.
Топлообменникът е много остър.
- Той може да причини нараняване, като
например порязване на пръсти. Освен това
повредата на ребро може да доведе до
намаляване на капацитета.
• Когато монтирате уреда в болница,
комуникационна станция или подобно място,
осигурете достатъчна защита срещу шум.
- Инверторното оборудване, отделният
електрогенератор, високочестотното
медицинско оборудване или
радиокомуникационното оборудване може
да доведат до неправилна работа на
климатика или той може изобщо да не
работи. От друга страна, климатикът може
да повлияе на подобно оборудване, като
създава шум, който пречи на медицинското
лечение или излъчването на изображения.
• Не монтирайте уреда там, където ще бъде
пряко изложен на морския вятър (солени
пръски).
- Това може да причини корозия на уреда.
Корозията, особено върху ребрата на
кондензатора и изпарителя, може да
причини авария на уреда или неефективна
работа.
Работа
• Не използвайте климатика в специална
среда.
- Маслото, парата, серния дим и др. могат
значително да намалят
производителността на климатика или да
повредят частите му.
• Не блокирайте входа или изхода.
- Това може да причини повреда на уреда
или инцидент.
• Свържете кабелите добре, така че външна
сила от кабела да не може да действа върху
клемите.
- Неправилното свързване и затягане може
да произведе топлина и да причини пожар.
• Уверете се, че състоянието на мястото на
монтиране не се влошава с времето.
- Ако основата се срине, климатикът може
да падне с нея и да предизвика
имуществена щета, повреда на уреда или
нараняване на хора.
• Монтирайте и изолирайте дренажния
маркуч, за да се уверите, че водата се
оттича правилно в съответствие с
ръководството за монтаж.
- Лошото свързване може да причини
изтичане на вода.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 5
5
• Не изключвайте главния бутон за
захранването веднага след спиране на
работата.
- Изчакайте най-малко 5 минути, преди да
изключите главния превключвател на
захранването. В противен случай това
може да доведе до теч на вода или други
проблеми.
• При свързване на захранването на всички
вътрешни и външни тела трябва да се
извърши автоматично адресиране.
Автоматичното адресиране трябва да се
извършва и в случай на смяна на РСВ
(печатната платка) на вътрешното тяло.
• Използвайте здрав стол или стълба, когато
почиствате или обслужвате климатика.
- Бъдете внимателни и избягвайте
нараняване.
• Не поставяйте ръце или други предмети във
входните или изходни отвори, докато
климатикът е включен.
- Има остри и движещи се части, които
могат да доведат до нараняване.
БЪЛГАРСKN
• Бъдете много внимателни при
транспортиране на уреда.
- Ако той тежи повече от 20 кг, не бива да
бъде носен само от един човек.
- При някои уреди се използват
полипропиленови ленти за опаковане. Не
използвайте полипропиленовите ленти за
транспортиране. Това е опасно.
- Не докосвайте ребрата на
топлообменника. Това може да пореже
пръстите ви.
- Когато транспортирате външното тяло,
окачвайте го на посочените места в
основата на уреда. Освен това подпрете
външното тяло в четири точки, така че да
не може да се плъзне настрани.
• Изхвърлете опаковъчните материали по
безопасен начин.
- Опаковъчните материали, като гвоздеи и
други метални или дървени части, могат да
причинят пробождания или други
наранявания.
- Разкъсайте и изхвърлете найлоновите
опаковъчни торбички, така че децата да не
могат да си играят с тях. Ако децата си
играят с найлонова торба, която не е
разкъсана, има опасност да се задушат.
• Включете захранването най-малко 6 часа
преди пускане в експлоатация.
- Пускането в експлоатация веднага след
включване на главния бутон за
захранването може да доведе до сериозна
повреда на вътрешните части. Дръжте
бутона за захранването включен по време
на експлоатационния сезон.
• Не докосвайте никоя от тръбите за
хладилния агент по време на и след работа.
- Това може да доведе до изгаряне или
измръзване.
• Не пускайте климатика със свалени панели
или защитни капаци.
- Въртящите се и горещи части или частите
под високо напрежение могат да причинят
наранявания.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 6
6
СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСKN
2
2
7
7
7
7
9
СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
9
Индивидуален монтаж
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЦЕС НА МОНТАЖ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИТЕ ТЕЛА
АЛТЕРНАТИВЕН ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R410A
ИЗБОР НА НАЙ-ПОДХОДЯЩО МЯСТО
ПЛОЩ НА МЯСТОТО ЗА МОНТИРАНЕ
9 МЕТОД НА ПОВДИГАНЕ
10 МОНТАЖ
10
10
10
12
Основа за монтаж
Местоположение на анкерните болтове
Подготовка на тръбните връзки
Водопроводни материали и методи на съхранение
13 МОНТАЖ НА ТРЪБИТЕ ЗА ХЛАДИЛНИЯ
АГЕНТ
13
13
14
15
15
15
16
16
16
17
Предпазни мерки за свързването на тръбите/работата на вентила
Свързване на външни тела
ВНИМАНИЕ
Предпазни мерки за свързването на тръбите/работата на вентила
Свързване на външни тела
Процедура за монтаж на HR модул
Installation of Outdoor Unit, HR Unit, Indoor Unit Refrigerant Pipe
Тип HR модул
Монтаж на зонално управление
ВНИМАНИЕ
18 СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ МЕЖДУ ВЪТ-
42
42
42
43
43
43
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
53 ВНИМАВАЙТЕ ЗА ТЕЧОВЕ НА ХЛАДИЛЕН
РЕШНОТО И ВЪНШНОТО ТЯЛО
18
18
19
19
20
20
21
23
26
28
28
29
30
31
32
Подготвителна работа
Извеждане на тръба при единично/серийно свързване
Тръбна система за хладилния агент
Серийни външни тела (2 тела ~ 4 тела)
Подготвителна работа
Извеждане на тръба при единично/серийно свързване
Тръбна система за хладилния агент
Метод на свързване на тръбите между външното/вътрешното тяло
Монтаж на разклонителните тръби
Начин на разпределяне
Вакуумен режим
Тест за теч и вакуумно изсушаване
Зареждане на хладилен агент
Топлоизолация на тръбите за хладилен агент
Прониквания
33 ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОКАБЕЛЯВАНЕ
33
34
34
35
35
35
37
38
40
40
41
Внимание
Контролна кутия и свързващи позиции за окабеляване
Предавателни и захранващи кабели
Окабеляване на главното електрозахранване и капацитет на оборудването
Точка за внимание по отношение на качеството на общественото
електрозахранване
Външно окабеляване
Проверка на настройката за външните тела
Ключ за настройка на HR модул
Автоматично адресиране
Процедура за автоматично адресиране
Блоксхема на процеса за автоматично откриване на тръба
Блоксхема на ръчно адресиране за откриване на тръба
Пример за ръчно адресиране на вентил (незонална настройка)
Пример за ръчно адресиране на вентил (Зонална настройка)
Пример за проверка на адрес на вентил
Идентификация на ръчно ID на вентил (адрес)
Настройка на групов номер
Method of checking the pipe detection result at outdoor unit
Setting method of Master indoor unit in zoning
Селектор за охлаждане и нагряване
Режим на компенсиране на високо статичното налягане
Функция за нощен нискошумов режим
Режим на цялостно размразяване
Настройка на адреса на външното тяло
Отстраняване на сняг и бързо размразяване
Настройване на мощността на регулиране на въздушния поток за
вътрешно тяло (затопляне)
Регулиране на целевото налягане
Комплект за ниска външна околна температура
Режим на висока ефективност (Работа за охлаждане)
Режим за автоматично отстраняване на прах
Ограничение на максимална честота на компресора
Ограничение на максималните обороти в минута на вентилатор на
външно тяло
SLC (Интелигентно контролиране на натоварването)
Справка за влажност
Връзка с централно управление от страната на вътрешното тяло
Граница за входен ток на компресора
Показване на разхода на енергия на жичното дистанционно управление
Работа за цялостно размразяване при ниска температура (Нагряване)
Работа на нагревател на основата
Работа за комфортно охлаждане
Това е функция за намаляване на консумацията на енергия на
външното тяло, чрез непрекъснатата работа без изключено
термо.
Функция за самодиагностика
АГЕНТ
53
53
Увод
Процедура по проверка на граничната концентрация
54 РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА КРАЙБРЕЖИЕТО
54
54
Предназначение на модела
Излъчван въздушен шум
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 7
7
ПРОЦЕС НА МОНТАЖ
Определяне на разделянето на работата
Определете ясно кой ще бъде отговорен за настройките на
превключвателите.
Подготовка на схемите за свързване
Направете ясни връзките между външно и вътрешно тяло,
дистанционното управление и опциите.
Работа с втулки и вложки
Вземете предвид наклона
на дренажните тръби
Работа по основата на външното тяло
Основата трябва да бъде нивелирана
Монтаж на вътрешното тяло
Работа по дренажната тръба
Работа по канала
Работа по топлоизолацията
Електромонтажни работи
(свързване на електрическите и управляващите вериги)
Монтаж на външното тяло
Избягвайте свързани накъсо вериги и
осигурете достатъчно място за обслужване
Специално внимание по отношение на сухота,
чистота и херметичност
Външен брой
Единични външни тела
Двойни външни тела
Тройни външни тела
Over the triple unit
Съотношение на комбинацията
200%
160%
130%
130%
Забележка: * Можем да гарантираме работата само в рамките на
130% комбинация. Ако искате да свържете повече от
130% комбинация, моля, свържете се с нас и обсъдете изискванията както е посочено по-долу.
• Ако работата на вътрешните тела е повече от 130%, се препоръчва слаб въздушен поток за всички вътрешни тела.
Уверете се, че въздушният поток е достатъчен
Уверете се, че няма останали луфтове
на местата, където се свързват
изолационните материали
Не трябва да се използва многожилен кабел.
(трябва да се избере подходящ кабел)
При последния 24-часов тест при 3,8 MPa (38,7 kgf/cm2)[551.1psi]
не трябва да има спад на налягането.
Вакуумно изсушаване
Използваната вакуумна помпа трябва да притежава капацитета да
достигне поне 5 torr, за повече от 1 час.
Допълнително зареждане с хладилен агент
Зареждайте правилно, в съответствие с изчисленията в това
ръководство, и записвайте количеството добавен хладилен агент
Поставяне на облицовъчните панели
Уверете се, че няма луфтове между облицовъчните материали,
използвани на тавана
Автоматично адресиране на вътрешното тяло
Направете справка с блок схемата за автоматично адресиране
Подгрейте предварително картера с електрическа печка в продължение
на повече от 6 часа.
Предаване на клиента с обяснение
Съотношение на комбинацията (50-200%)
Регулирайте наклона надолу
Тест за херметичност
Регулиране при тестовия пуск
! ВНИМАНИЕ
Пуснете последователно всяко вътрешно тяло, за да се уверите,
че тръбопроводите са сглобени правилно
Обяснете работата на системата възможно най-ясно на клиента и се
уверете, че цялата съответна документация е в ред
! ВНИМАНИЕ
• Горният списък показва реда, в който обикновено се извършват индивидуалните работни операции, но този ред може да е различен, когато местните
условия определят такава промяна.
• Дебелината на стените на тръбопроводите трябва да отговаря на съответните местни и национални разпоредби за проектираното налягане от 3,8
MPa(551.1 psi).
• Тъй като R410A е смесен хладилен агент, необходимото допълнително количество хладилен агент трябва да се зареди в течно състояние.
(Ако хладилният агент се зарежда в газообразното си състояние, съставът
му се променя и системата няма да работи правилно.)
АЛТЕРНАТИВЕН ХЛАДИЛЕН
АГЕНТ R410A
Хладилният агент R410А има по-високо работно налягане в сравнение с R22.
Затова всички материали притежават по-висока устойчивост на налягане от
тези за R22 и тази особеност трябва също да се вземе под внимание при
монтажа.
R410A е азеотропна смес на R32 и R125 в съотношение 50:50, затова потенциалът за разрушаване на озона (ODP) на R410A е 0.
! ВНИМАНИЕ
• Дебелината на стените на тръбопроводите трябва да отговаря на съответните местни и национални разпоредби за проектното налягане от 3,8 MPa.
• Тъй като R410A е смесен хладилен агент, необходимото допълнително количество хладилен агент трябва да се зареди в течно състояние. Ако хладилният агент се зареди в газообразно състояние, съставът му се променя
и системата няма да работи правилно.
• Не излагайте контейнера с хладилен агент на преки слънчеви лъчи, за да
предотвратите избухването му.
• При хладилни агенти под високо налягане не трябва да се използват никакви тръби от неодобрен тип.
• Не нагрявайте тръбите повече от необходимото, за да предотвратите
омекването им.
• Внимавайте да не монтирате погрешно, за да сведете до минимум икономическите загуби, защото този хладилен агент е по-скъп в сравнение с
R22.
ИЗБОР НА НАЙ-ПОДХОДЯЩО
МЯСТО
Изберете място за монтаж на външното тяло, което отговаря на следните условия:
• Без преки топлинни излъчвания от други източници на топлина
• Без възможност за обезпокояване на съседите от шума на тялото
• Без излагане на силни ветрове
• Здравина, която може да носи тежестта на тялото
• Осигурете изтичане на водата през дренажната система навън от тялото при отопление
• С пространство за път на въздуха и сервизни работи, както е показано
БЪЛГАРСKN
Работа по тръбопровода за хладилния агент
Проверете наименованието
на модела и се уверете,
че сглобките са направени
правилно
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИТЕ ТЕЛА
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 8
8
• Поради възможността от пожар не монтирайте тялото на място, където
се очаква генериране, навлизане, натрупване и теч на възпламеними
газове.
Повече от 100 (3-15/16)
(Пространство за обслужване)
• Избягвайте монтаж на тялото на място, където често се използват киселинни разтвори и пулверизирани частици (сяра).
• Не използвайте тялото в никакви специални среди, където има масло,
пара и серни газове.
• Препоръчва се да оградите външното тяло, за да предотвратите достъпа на хора и животни до него.
Повече от
300 (11-13/16)
Повече от
300 (11-13/16)
(Пространство за обслужване)
(Пространство за обслужване)
• Ако в района на монтаж падат обилни снеговалежи, тогава трябва да
се спазват следните инструкции.
- Изградете основата възможно най-високо.
- Поставете предпазващ капак за защита от сняг.
Повече от 100 (3-15/16)
(Пространство за обслужване)
Повече от
300 (11-13/16)
Повече от
450 (17-23/32)
(Пространство за обслужване)
(Пространство за обслужване)
124 (4-7/8)
6
№
345 (13-19/32)
60
(2-3/8)
Порт за свързване на
тръба за газ с ниско
налягане
Порт за свързване на
тръба за газ с високо
налягане
1
PRHR042, PRHR042A
PRHR022, PRHR022A
PRHR032, PRHR032A
Ø28,58(1-1/8) Съеди- Ø22,2(7/8) Съединенение чрез запояване ние чрез запояване
Ø22,2(7/8) Съединение чрез запояване
Ø19,05(3/4) Съединение чрез запояване
Ø15,88(5/8) Съединение чрез запояване
Порт за свързване на (PRHR041)
Ø9,52(3/8) Съединетръба за течност
Ø12,7(1/2) Съедине- ние чрез запояване
ние чрез запояване
(PRHR031)
Порт за свързване на
Ø15,88(5/8) Съедине- Ø15,88(5/8) Съединетръба за газ на вътние чрез запояване
ние чрез запояване
решно тяло
Порт за свързване на
Ø9,52(3/8) Съедине- Ø9,52(3/8) Съединетръба за течност на
ние чрез запояване
ние чрез запояване
вътрешно тяло
1
4
3
5
450 (17-23/32)
137
(5-13/32)
Описание
3
Ревизионен люк
(Пространство за обслужване)
419 (16-1/2)
Наименование на
частта
2
2
61
(2-13/32)
[Tяло: mm(inch)]
481 (18-15/16)
7
5
30
(1-3/16)
Изберете местоположение за инсталация на HR модула, което
да отговаря на следните условия.
- Трябва да бъде осигурено достатъчно пространство за обслужване.
- Тръбата за хладилен агент не трябва да надвишава ограничението за дължина.
- Избягвайте места със силно излъчване на топлина от друг източник.
- Избягвайте места, където се очаква пръскане на масло, изпарения или високочестотен електрически шум.
- Монтирайте модула на място, в което той няма да попречи с
шума си при работа. (Монтаж в помещение като например заседателна зала и пр. може да смущава дейността поради шума.)
- Поставете там, където е удобно да се работи по тръбите за хладилен агент, дренажните тръби и електрическите кабели.
4
128 (5-1/32)
За Монтаж за регенериране на топлина
6
Табло за управление -
-
7
Метална закачалка
M10 или M8
M10 или M8
450 (17-23/32)
!
182
(7-5/32)
218 (8-19/32)
БЪЛГАРСKN
• Подберете мястото на монтаж, имайки предвид следните условия, за
да избегнете лошо състояние, когато допълнително се извършва операция по размразяване.
- Монтирайте външното тяло на проветриво място и с много слънчева
светлина, в случай че монтирате продукта на място с висока влажност през зимата (близо до плаж, бряг, езеро и т.н.).
(Пример: на покрива, където винаги има слънчева светлина.)
174
(6-27/32)
453 (17-27/32)
174
(6-27/32)
Повече от 100 (3-15/16)
(Пространство за обслужване)
ЗАБЕЛЕЖКА
• Уверете се, че сте монтирали ревизионния люк от страната на таблото за
управление.
• Ако са използвани редуктори, пространството за обслужване трябва да
бъде увеличено съобразно размера на редуктора.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 9
9
ПЛОЩ НА МЯСТОТО ЗА МОНТИРАНЕ
Индивидуален монтаж
По време на монтажа имайте предвид обслужването, входните и изходните отвори и осигурете минималното разстояние, както е показано на
фигурите по-долу.
[Tяло: mm(inch)]
Категория
Площ на мястото за монтиране
B
A
C
D
Предна част
E
E
C
Предна част
D
B
Стени
от 4-те
страни
A
E
C
F
Предна част
Предна част
D
Предна част
Предна част
B
A
E
F
C
Предна част
Предна част
D
B
C
F
D
Предна част
B
Предна част
A
Предна част
E
C
F
D
Предна част
B
Предна част
A
Предна част
Предна част
Предна част
E
E
C
F
D
Предна част
Предна част
B
Предна част
Няма ограничения за височината на стената
A
Стени
само от
2-те
страни
A≥10 (13/32)
B≥300 (11-13/16)
C≥10 (13/32)
D≥500 (19-11/16)
A≥50 (1-31/32)
B≥100 (3-15/16)
C≥50 (1-31/32)
D≥500(19-11/16)
A≥10 (13/32)
B≥300 (11-13/16)
C≥10 (13/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥20 (25/32)
A≥50 (1-31/32)
B≥100 (3-15/16)
C≥50 (1-31/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥100 (3-15/16)
A≥10 (13/32)
B≥300 (11-13/16)
C≥10 (13/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥20 (25/32)
F≥600 (23-5/8)
A≥50 (1-31/32)
B≥100 (3-15/16)
C≥50 (1-31/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥100 (3-15/16)
F≥500 (19-11/16)
A≥10 (13/32)
B≥300 (11-13/16)
C≥10 (13/32)
D≥300 (11-13/16)
E≥20 (25/32)
F≥500 (19-11/16)
A≥50 (1-31/32)
B≥100 (3-15/16)
C≥50 (1-31/32)
D≥100 (3-15/16)
E≥100 (3-15/16)
F≥500 (19-11/16)
A≥10 (13/32)
B≥500 (19-11/16)
C≥10 (13/32)
D≥500 (19-11/16)
F≥900 (35-7/16)
A≥50 (1-31/32)
B≥500 (19-11/16)
C≥50 (1-31/32)
D≥500 (19-11/16)
F≥600 (23-5/8)
A≥10 (13/32)
B≥500 (19-11/16)
C≥10 (13/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥20 (25/32)
F≥1200 (47-1/4)
A≥50 (1-31/32)
B≥500 (19-11/16)
C≥50 (1-31/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥100 (3-15/16)
F≥900 (35-7/16)
A≥10 (13/32)
B≥500 (19-11/16)
C≥10 (13/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥20 (25/32)
F≥1800 (70-7/8)
A≥50 (1-31/32)
B≥500 (19-11/16)
C≥50 (1-31/32)
D≥500 (19-11/16)
E≥100 (3-15/16)
F≥1200 (47-1/4)
A≥10 (13/32)
B≥300 (11-13/16)
Предна част
B
A
Няма ограничения за височината на стената
E
E
A≥200 (7-7/8)
B≥300 (11-13/16)
E≥400 (15-3/4)
Входяща
страна
45° or
more
h2
B
500500500 500500500500
50
(19-11/16’’)
(19-11/16’’)
(19-11/16’’)
(19-11/16’’)
(19-11/16’’)
(19-11/16’’)
(19-11/16’’)
A
1500 (59)
h1
500
(19-11/16’’)
Предна част
Ограничение за
височината на
стената
(вижте
случая
със
стени от
4-те
страни)
- Височината на Н рамката трябва да е повече от 2 пъти дебелината на
снежната покривка и широчината й не трябва да надвишава широчината
на продукта. (Ако широчината на рамката е по-голяма от тази на продукта,
може да се натрупа сняг)
- Не монтирайте външното тяло така, че входният и изходен отвор да са
обърнати към сезонния вятър.
МЕТОД НА ПОВДИГАНЕ
• Когато пренасяте окаченото тяло, прокарайте въжетата под тялото и използвайте двете точки на окачване в предната и задната част.
• При повдигане на уреда въжетата трябва да са закрепени в четири точки,
така че корпусът да не се подлага на механични напрежения.
• Прикрепете въжетата към тялото под ъгъл 40° или по-малко.
Предна част
A
Задна
част до
задна
част
Случай 2
(Странична площ
≥ 49(13/14))
Предна
страна
240
(9-1/2’’)
or more
50 (2) or more
• Височината на стената от предната страна трябва
да бъде 1 500 mm (59 inch) или по-малко.
• Височината на стената от входната страна трябва
да бъде 500 mm (19-11/16 inch) или по-малко.
• Няма ограничение за страничната стена.
• Ако височината на стените отпред и отстрани е поголяма от ограничението, трябва да има допълнително разстояние отпред и отстрани.
- Допълнително разстояние от предната страна с
1/2 от h1
- Допълнително разстояние от входната страна с
1/2 от h2
- h2 = A (Действителна височина) - 1 500 mm (59
inch)
- h2 = B (Действителна височина) - 500 mm (19-11/16
inch)
Фиксатори за
транспортни въжета
Отвор за пренос
с мотокар
Водач за пренос с мотокар
! ВНИМАНИЕ
Бъдете много внимателни при носене на продукта.
• Ако продуктът тежи повече от 20 кг (44lbs), не трябва да се носи само от
един човек.
• За опаковане на някои уреди се използват полипропиленови ленти.
Не ги използвайте при транспортиране, тъй като са опасни.
• Не докосвайте ребрата на топлообменника с голи ръце. В противен случай
може да порежете ръцете си.
• Отстранете найлоновата опаковъчна торба и я депозирайте за отпадъци на
подходящо място, недостъпно за деца. В противен случай найлоновата
торба може да задуши децата до смърт.
• При пренасяне на външното тяло се уверете, че има опора в четири точки.
Внасянето и повдигането с 3 опорни точки може да направи външното тяло
нестабилно, което да доведе до падане.
• Използвайте 2 ремъка с дължина поне 8 m (26.2 ft).
• Поставете допълнителна кърпа или дъски на мястото, където кожухът
влиза в контакт с подемната примка, за да предотвратите повреда.
• Повдигнете тялото, уверявайки се, че се повдига в центъра на тежестта.
БЪЛГАРСKN
B
A
Случай 1
(10(13/32) ≤ Странична
площ ≤ 49(13/14))
Сезонни ветрове и предпазни мерки през зимата
• Необходими са адекватни мерки в снежни райони или много студени райони през зимата, така че продуктът да може да работи добре.
• Подгответе се за сезонни ветрове или сняг през зимата, дори и в други райони.
• Монтирайте входни и изходни канали, за да не позволите навлизането на
сняг или дъжд.
• Инсталирайте външното тяло по такъв начин, че да не влиза в директен
контакт със сняг. Ако се натрупа сняг и той замръзне върху смукателния въздушен отвор, системата може да работи неправилно. Ако се монтира в снежен район, прикрепете козирка към системата.
• Монтирайте външното тяло на по-висока монтажна конзола с 50 cm (19.7 inch)
повече от средната дебелина на снежната покривка (средногодишна дебелина
на снежната покривка), ако се монтира в област с обилен снеговалеж.
• Когато върху горната част на външното тяло се натрупа повече от 10 cm (3.9
inch) сняг, винаги го отстранявайте.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 10
10
Външните тела
не трябва да се
поддържат само
от ъгловите опори.
mm
100
алко ch)
mm
м
й
На /16 in лко 100
5
Център на тялото
(3-1 Най-ма 6 inch)
5/1
(3-1
m
00 m
ко 1
mm
-мал inch)
й
а
100
Н /16
5
лко h)
1
а
м
3
(
Най /16 inc
5
(3-1
mm
100
лко h)
а
м
Най /16 inc
5
(3-1
Център на тялото
200(7.87)
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Монтирайте където основата може в достатъчна степен да издържи тежестта на външното тяло.
Ако здравината на опората не е достатъчна, външното тяло може да падне
и да нарани хора.
• Монтирайте където външното тяло не може да падне при силен вятър или
земетресение.
Ако има нередности в състоянието на опората, външното тяло може да
падне и да нарани хора.
• Моля, обърнете специално внимание на опорната здравина на земята, отвеждането на водата (отвеждането на водата, изтичаща от външното тяло
при работа) и пътищата на тръбите и кабелите, когато изграждате опората.
• Не използвайте маркуч или тръба за извеждане на вода в основната тава.
Използвайте дренаж вместо воден изход. Тръбата или маркучът могат да
замръзнат и водата да не може да се източва.
Местоположение на анкерните болтове
760 (29-29/32)
731 (28-25/32)
Най-малко
65 (2-9/16)
Най-малко
65 (2-9/16)
65
(2-9/16)
Tяло: mm (inch)
65
(2-9/16)
БЪЛГАРСKN
m
00 m
ко 1
-мал inch)
й
а
Н /16
5
(3-1
75(2.95)
Tяло: mm (inch)
200(7.87)
• Монтирайте на места, които могат да издържат тежестта и вибрациите/шума на външното тяло.
• Опорите в дъното на външното тяло трябва да имат ширина от най-малко
100 mm (3-15/16 inch) под краката на тялото, преди да бъдат поставени.
• Опорите на външното тяло трябва да имат минимална височина от 200
mm (7-7/8 inch).
• Анкерни болтове трябва да бъдат поставени на най-малко 75 mm (215/16 inch).
Ⓐ Ъгловата част трябва да е закрепена здраво. В противен случай подпората за монтажа може да се огъне.
Ⓑ Осигурете и използвайте анкерен болт M10.
Ⓒ Поставете омекотяваща подложка между външното тяло и опората на
земята за защита от вибрации в широк район.
Ⓓ Разстояние за тръби и кабели (тръби и кабели за долната страна)
Ⓔ Опорна H-греда
Ⓕ Бетонна опора
100(3.94)
75(2.95)
МОНТАЖ
Шаси
A [mm (inch)]
B [mm (inch)]
UXA
UXB
930 (36-5/8)
1240 (47-1/4)
730 (28-3/4)
1040 (40-15/16)
! ВНИМАНИЕ
• Уверете се, че сте отстранили палета (дървената опора) от долната страна
на основната тава на външното тяло, преди да закрепите болта. Тя може
да доведе до нестабилно състояние на външната инсталация и може да
предизвика замръзване на топлообменника, което да доведе до неправилна работа.
• Уверете се, че сте отстранили палета (дървената опора) от долната страна
на външното тяло, преди да заварявате. Ако не махнете палета (дървената
опора), това води до опасност от пожар при заваряване.
Палет (дървена опора)
- Отстранете преди монтаж
Подготовка на тръбните връзки
Основа за монтаж
• Закрепете тялото здраво с болтове, както е показано по-долу, така че тялото да
не падне поради земетресение или порив на вятъра.
• Използвайте опорната Н-греда като основна подпора
• Възможно е да се появят шумове и вибрации от пода или стената, тъй като вибрациите се предават през опората в зависимост от нейното състояние.
Поради това навсякъде използвайте антивибрационни материали (омекотяващи подложки) (подложката за основата трябва да бъде повече от 200 mm (7-7/8 inch)).
Основна причина за изтичането на газ е неправилното развалцоване на тръбните
краища. Изпълнете точните валцовъчни работи по следната процедура.
Отрежете тръбите и кабела
- Използвайте приложения набор от тръби или тръби, закупени на място.
- Измерете разстоянието между вътрешното и външното тяло.
- Отрежете тръбите така, че да са малко по-дълги от измереното разстояние.
- Отрежете кабела с 1,5 m (4.92 ft) по-дълъг от дължината на тръбата.
Медна
тръба
Тръба
Разширител
90 °
Под наклонНеравнаГрапава
Насочете
надолу
Най-малко
200 (7.87)
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 11
11
Премахване на неравностите
- Напълно премахнете всички неравности от напречния срез на тръбопровода/тръбата.
- Наклонете края на медния тръбопровод/тръба надолу при отстраняването
на неравностите, за да не попаднат стружки от неравностите в тръбопровода.
Отваряне на спирателния вентил
1 Махнете капачката и завъртете вентила по посока обратна на
часовниковата стрелка с шестостенен ключ.
2 Въртете, докато валът спре.
Не прилагайте прекалена сила върху спирателния вентил.
Това може да счупи корпуса на вентила, тъй като вентилът не
е от типа с легло. Винаги използвайте специален инструмент.
Дръжка
Щанца
"A"
Щанца
Стяга
Конус
3 Уверете се, че сте стегнали капачката здраво.
Медна тръба
Дръжка на стягата
Затваряне на спирателния вентил
Червена стрелка
1 Махнете капачката и завъртете вентила по посока на часовни-
Тръба(mm(inch))
Вътрешно тяло
[kW(Btu/h]
Газ
Течност
<5.6(19,100) Ø12.7 (1/2) Ø6.35 (1/4)
<16.0(54,600) Ø15.88 (5/8) Ø9.52 (3/8)
<22.4(76,400) Ø19.05 (3/4) Ø9.52 (3/8)
‘A’(mm(inch))
Газ
Течност
0.5~0.8 (0.02~0.03)
0~0.5 (0~0.02)
0.8~1.0 (0.03~0.04) 0.5~0.8 (0.02~0.03)
1.0~1.3 (0.04~0.05) 0.5~0.8 (0.02~0.03)
Здраво дръжте медната тръба в шанцата според посочения размер в горната
таблица.
Проверка
- Сравнете валцовъчните работи с фигурата по-долу.
- Ако валцованата част е дефектна, отрежете я и отново извършете валцоването.
ковата стрелка с шестостенен ключ.
2 Затегнете здраво клапана, докато валът не влезе в контакт с
уплътнението на корпуса.
3 Уверете се, че сте стегнали капачката здраво.
* За затягащия момент вижте таблицата по-долу.
Затягащ момент
.
.
Размер Затягащ момент N m (lbs ft) (завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го затворите)
на спираТръба за
Вал (корпус на вентила)
телния
Капачка Сервизен Конусна газ, завентил
(капак на
крепена
гайка към тя(mm
Шестосте- вентила) отвор
(inch)) Затворен Отворен нен ключ
лото
Ø6.35
(1/4)
6.0±0.6
Ø9.52 (4.4±0.4)
(3/8)
Гладко навсякъде
Вътрешността блести без драскотини.
4 mm
(0.16 inch)
Ø12.7 10.0±1.0
(1/2) (7.4±0.7)
= Неправилно валцоване =
16±2
(12±1.5)
17.6±2.0
(13.0±1.5)
38±4
(28±3.0)
20.0±2.0
(14.8±1.5)
55±6
(41±4.4)
-
Равна дължина
отвсякъде
Наклонена Повредена
повърхност
Ø15.88 12.0±1.2
(5/8) (8.9±0.9)
Напукана Неравномерна
дебелина
5.0±0.0
(3.7±0.4)
Ø19.05 14.0±1.4
(3/4) (10.3±1.0)
Форма на развалцовката и затягащ момент на конусната гайка
Предпазни мерки при свързване на тръбите
- Вижте следната таблица за технологични размери на развалцованата част.
- Когато свързвате конусните гайки, поставете хладилно масло на вътрешната и
външната част на конусните съединения и ги завъртете отначало три или четири пъти. (Използвайте естерно или етерно масло.)
- Вижте следната таблица за затягащ момент. (Прилагането на твърде много сила
може да доведе до спукване на валцованите части.)
- След като всички тръби бъдат свързани, използвайте азот, за да извършите
тест за изтичане на газ.
Pipe size
[mm (inch)]
Tightening Torque
N.m (lbs.ft)
A [mm (inch)]
Flare shape
Ø9.52 (3/8)
38±4 (28±3.0)
12.8 (0.5)~13.2 (0.52)
90° ±2
Ø12.7 (1/2)
55±6 (41±4.4)
16.2 (0.64)~16.6 (0.65)
Ø15.88 (5/8)
75±7 (55±5.2)
19.3 (0.76)~19.7(0.78)
45
A
°
±2
R=0.4~0.8
! ВНИМАНИЕ
• Винаги използвайте маркуч за зареждане за свързване към сервизния
отвор.
• След като затегнете капачката, се уверете, че няма течове на хладилен
агент.
• Когато разхлабвате конусна гайка, винаги използвайте два ключа заедно.
Когато свързвате тръбите, винаги използвайте
гаечен ключ и динамометричен гаечен ключ заедно, за да затегнете конусната гайка.
съюз
• Когато свързвате конусна гайка, намажете конусното съединение (вътрешната и външната повърхност) с масло за R410A (PVE) и затегнете
гайката на ръка на 3 до 4 оборота като първоначално затягане.
Ø22.2
(7/8)
30.0±3.0
Ø25.4 (22.1±2.2)
(1)
12.7±2
(9.4±1.5)
5 mm
(0.24 inch)
25.0±2.5
(18.4±1.8)
75±7
(55±5.1)
110±10
(81.1±7.4)
8 mm
(0.31 inch)
25±3
(18.5±2.2)
Insulation of shutoff valve
1
Използвайте топлоизолационния материал за тръбата за хладилен агент, който има отлична термоустойчивост (над 120 °C
[248 °F]).
2
Предпазни мерки при условия с висока влажност:
Този климатик е тестван според „Стандартните условия с
мъгла на ISO” и е потвърдено, че няма никакви дефекти.
Ако обаче се използва дълго време в атмосфера с висока
влажност (температура на точка на оросяване: над 23 °C
[73.4 °F]), има вероятност от образуване на водни капки.
В такъв случай добавете топлоизолационен материал, спазвайки следната процедура:
- Топлоизолационен материал, който трябва да се подготви:
EPDM (етилен пропилен диен метилен) - над 120 °C [248 °F]
температура на термоустойчивост.
- Добавете изолация с над 10 mm [0.39 inch] дебелина при
околна среда с висока влажност.
Стягаща лента
(аксесоар)
Вътрешно
тяло
Тръби за хладилния
агент
Топлоизолатор
(аксесоар)
БЪЛГАРСKN
Валцовъчни работи
- Извършете валцовъчните работи с валцовъчен инструмент както е показано по-долу.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 12
12
Водопроводни материали и методи на
съхранение
При тръбите трябва да се получи конкретната плътност и да се
използват при слаби примеси. Когато се съхраняват, трябва да
внимавате да не ги пукнете, деформирате или нараните. Не
трябва да се допуска замърсяване, като например с прах и влага.
Метод със замяна с азот
При заваряване, ако има нагряване без смяна на въздуха с азот,
във вътрешността на тръбите се образува голям оксиден слой.
Оксидният слой причинява запушване на терморегулиращия вентил, капилярните канали, отвора за масло на акумулатора и смукателния отвор на маслената помпа в компресора.
Това пречи на нормалната работа на компресора.
За да се избегне този проблем, заваряването трябва да стане
след замяна на въздуха с газообразен азот.
При заваряване на водопроводни тръби е необходимо да се извърши следното.
Редуцирвентил
Има три принципа за тръбите за хладилен агент
Чистота
Херметичност
Вътре не трябва да
има влага
Да не се допуска прах
във вътрешността.
Да няма теч на
хладилен агент
Налягане на газообразния
азот - 0.02 MPa (2.9 psi)
или по-малко
Оксиден налеп
Елементи
Влага
Прах
Теч
- Значителна хидролиза на хладилно масло
- Влошаване на качествата на хладилното масло
При- - Лоша изолация на
чина компресора
за - Да не се допуска
отказ изстудяване и затопляне
- Запушване на
терморегулиращ
вентил, капилярен канал
- Влошаване на качествата на хладилното масло
- Лоша изолация на
компресора
- Да не се допуска
изстудяване и затопляне
- Запушване на
терморегулиращ
вентил, капилярен канал
- Недостиг на газ
- Влошаване на качествата на хладилното масло
- Лоша изолация на
компресора
- Да не се допуска
изстудяване и затопляне
- Без влага в тръбата
- До завършване на
връзката входът
на водопроводните тръби трябва
да се контролира
стриктно.
- Да се спрат водопроводните работи при дъжд.
Входът на тръКонбата трябва да се
традържи настрани
мярка
или надолу.
- При отстраняване
на неравности
след рязане на
тръбата входът на
тръбата трябва да
се свали надолу.
- Входът на тръбата трябва да се
запуши с тапа при
преминаване през
стени.
- Без прах в тръбата.
- До завършване на
връзката входът
на водопроводните тръби трябва
да се контролира
стриктно.
- Входът на тръбата трябва да се
държи настрани
или надолу.
- При отстраняване
на неравности
след рязане на
тръбата входът на
тръбата трябва да
се свали надолу.
- Входът на тръбата трябва да се
запуши с тапа при
преминаване през
стени.
- Да се направи
тест за херметичност.
- Операциите по
спояване да са в
съответствие със
стандартите.
- Конусните съединения да са в съответствие със
стандартите.
- Фланцовите съединения да са в
съответствие със
стандартите.
Забележка) не трябва да се
блокира страната на изхода.
Когато налягането вътре в тръбата
е над атмосферното налягане, се
появява точков отвор, който е
причина за утечка.
Спомагателен
Облепяне с
вентил
изолационна лента
(не трябва да има въздух)
Азот
БЪЛГАРСKN
Точка на заварката
Сухота
! ВНИМАНИЕ
• Винаги използвайте азот (не използвайте кислород, въглероден двуокис
или шевронен газ): Използвайте 0.02 MPa (2.9 psi) налягане на азота Кислород – дава предпоставки за окислително разграждане на хладилното
масло. Поради своята възпламенимост въглеродният двуокис е строго забранен - деградиране на свойствата на съхнене на шевроновия газ - получава се токсичен газ при излагане на директен пламък.
• Винаги използвайте редуцирвентил.
• Не използвайте наличните в търговската мрежа антиоксиданти. От остатъчния материал изглежда се образува оксиден налеп. В действителност
поради органичните киселини, които се образуват от окисляването на алкохола, който се съдържа в антиоксидантите, се получава микрокорозия.
(причинено от органична киселина → алкохол + мед + вода + температура)
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 13
13
МОНТАЖ НА ТРЪБИТЕ ЗА
ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ
Свързване на външни тела
Когато инсталирате серия външни тела, вижте снимката по-долу.
A
За монтиране на система на термопомпа
(Главно)
B
C
D
(Подчинено1) (Подчинено2)
(Подчинено3)
Предпазни мерки за свързването на тръбите/работата на вентила
Свързването на тръбите се извършва, като се свързват от края
на тръбата към разклонителните тръби, а тръбата за хладилен
агент, излизаща от външното тяло, се разделя в края, за да се
свърже към всяко вътрешно тяло. Валцована връзка за вътрешното тяло и заваръчна връзка за външната тръба и разклоняващите се части.
Сервизен отвор
БЪЛГАРСKN
- Използвайте шестостенен гаечен ключ, за да отворите/затворите вентила.
h В случай на монтиране на система за термопомпа се уверете,
че държите тръбите, които не се използват, затворени, както
на снимката по-долу.
h Вижте в предоставеното ръководство за монтиране на аксесоари
A≥B≥C≥D (Капацитет)
① Свързваща тръба от страната на вътрешното тяло
② Свързваща тръба за външно към външно тяло
(1-во разклонение)
③ Свързваща тръба за външно към външно тяло
(2-ро разклонение)
④ Свързваща тръба за външно към външно тяло
(3-то разклонение)
2, 3, 4 Външни тела
Външни тела
Модел
Тръба за течност
Тръба за газ
I.D. 19.05
O.D.15.88
O.D.22.2
331
314
I.D.15.88
C
I.D.15.88
I.D.28.58
Тръба за течност
Не се използва
(Заварявайте с доставената
заглушка на тръбата)
I.D.19.05
416
408
I.D.15.88
C
2 Unit
ARCNN21
I.D.12.7 I.D.9.52
I.D.19.05
I.D.28.58
83
111
I.D.22.2
I.D.31.8 I.D.34.9
I.D.22.2 O.D.19.05
I.D.12.7
C
I.D.15.88
70
I.D.28.58
I.D.9.52
O.D.12.7
O.D.28.58
I.D. 19.05
I.D.22.2
O.D.15.88
C
I.D. 19.05
Тръба за газ
O.D.19.05
I.D.15.88
I.D.12.7
O.D.19.05
I.D.22.2 O.D.28.58
I.D.22.2
I.D.34.9
416
408
334
281
I.D.28.58
I.D.28.58
C
ARCNN31
3 Unit
I.D.22.2
I.D.31.8 I.D.34.9
I.D.19.05
I.D.22.2 I.D.19.05
83
111
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9
I.D.28.58
130
I.D.15.88 I.D.12.7
C
I.D. 34.9 O.D.28.58 I.D.22.2
I.D.28.58 O.D.22.2
O.D.15.88
I.D.19.05
I.D.53.98 I.D.44.5 O.D.41.3
O.D.19.05 I.D.22.2
I.D.28.58
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги внимавайте по време на заваряването да не изтече хладилен агент.
• Хладилният агент генерира отровен газ, който е вреден за човешкото тяло,
ако се възпламени.
• Не заварявайте в затворено пространство.
• Уверете се, че сте затворили капачката на сервизния отвор, за да предотвратите изтичането на газ след работа.
A
4 Unit
ARCNN41
I.D.41.3
O.D.34.9
I.D.44.5
341
298
334
281
I.D.19.05
I.D.22.2 I.D.19.05
83
I.D.34.9
I.D.41.3
I.D.31.8 I.D.28.58 O.D.22.2
I.D.15.88 I.D.12.7
O.D.15.88
I.D.53.98 I.D.44.5 O.D.41.3
I.D.19.05
I.D.34.9
O.D.28.58
I.D.28.58
I.D.22.2
За повече информация вижте ръководството за монтаж на аксесоари.
Y-разклонение
A
! ВНИМАНИЕ
Моля, блокирайте изходите на тръбите от предните и странични панели,
след монтажа на тръбите.
(Животни или чужди предмети могат да попаднат вътре и да повредят кабелите.)
111
C
A Към външното тяло
B За разклоняване на тръби или вътрешно тяло
B
В рамките на +/- 10
Изглед от точка А по
посока на стрелката
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 14
14
9 The Multi V will stop due to an abnormality like excessive or insufficient refri-
ВНИМАНИЕ
1 Използвайте следните материали за тръбата за хладилен агент.
- Материал: Безшевна медна тръба с фосфорна дезоксидация
- Дебелина на тръбата: Спазвайте съответните местни и национални регламенти за предвиденото налягане от 3,8 MPa
(551 psi). Препоръчваме следната таблица за минимална дебелина на стената.
Външен диаметър 6.35 9.52 12.7 15.88 19.05 22.2 25.4 28.58 31.8 34.9 38.1 41.3 44.45 53.98
[mm(inch)] (1/4) (3/8) (1/2) (5/8) (3/4) (7/8) (1) (1-1/8) (1-1/4) (1-3/8) (1-1/2) (1-5/8) (1-3/4) (2-1/8)
Минимална дебе- 0.8 0.8 0.8 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.1 1.21 1.35 1.43 1.55 2.1
лина [mm(inch)] (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.08)
2 Наличните в търговската мрежа тръби често съдържат прах и други мате-
БЪЛГАРСKN
риали. Винаги ги продухвайте със сух инертен газ, за да ги почистите.
3 Бъдете внимателни и не допускайте в тръбата да попаднат прах,
вода или други замърсители по време на монтажа.
4 Намалете до минимум броя на огънатите части и се уверете, че
радиусът на огъване е възможно най-голям.
gerant. At such a time, always properly charge the unit.
When servicing, always check the notes concerning both the piping length
and the amount of additional refrigerant.
10 Никога не извършвайте изпомпване. Това не само ще повреди компресора, но и ще влоши работата на климатика.
11 Никога не използвайте хладилен агент за въздушно прочистване.
Винаги вакуумирайте с помощта на вакуумна помпа.
12 Винаги изолирайте тръбите добре. Недостатъчната изолация ще доведе до намаляване на отоплителната/охлаждащата ефективност,
прокапване на конденз и други такива проблеми.
13 When connecting the refrigerant piping, make sure the service valves of
the Outdoor Unit is completely closed (the factory setting) and do not operate it until the refrigerant piping for the Outdoor and Indoor Units has been
connected, a refrigerant leakage test has been performed and the evacuation process has been completed.
14 Винаги използвайте неоксидиращ спояващ материал за спояване на частите и не използвайте флюс. В противен случай оксидираният филм
може да причини запушване или повреда на компресора, а флюсът може
да повреди медните тръби или маслото за хладилен агент.
5 Винаги използвайте комплекта тръбни разклонения, показан подолу, който се продава отделно.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Колектор
Y-разклонение
4 разклонения 7 разклонения
ARBLB01621, ARBLB03321,
ARBLB07121, ARBLB14521,
ARBLB23220
10 разклонения
ARBL054
ARBL057
ARBL1010
ARBL104
ARBL107
ARBL2010
6 Ако диаметрите на тръбните разклонения на тръбите за хладилен
агент се различават, използвайте тръборез, за да отрежете свързващата част, и после използвайте нипел за свързване на различни диаметри, за да свържете тръбите.
7 Винаги спазвайте ограниченията за тръбата за хладилен агент (като
номинална дължина, разлика във височината и диаметър на тръбата).
Неспазването може да доведе до повреда на оборудването или влошаване или намаляване на отоплителната/охлаждаща ефективност.
8 След колектор не може да се прави второ разклонение.
(Тези са посочени от
.)
A
Ⓐ Към външното тяло
Ⓑ Херметизирана тръба
A
B
Когато монтирате и местите климатика на друго място, презаредете
след пълно вакуумиране.
• Ако оригиналният хладилен агент се смеси с различен хладилен агент или
въздух, в хладилния цикъл може да настъпи неизправност и уредът може
да се повреди.
• Когато подбирате диаметър на тръбата за хладилен агент така, че да отговаря на общия капацитет на свързаните вътрешни тела след разклонение,
използвайте подходящия комплект разклонения за тръби според диаметъра на тръбата на вътрешното тяло и монтажната схема за тръбите.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 15
15
За монтиране на система за регенериране на топлина
2, 3, 4 Външни тела
Външни тела
Предпазни мерки за свързването на тръбите/работата на вентила
Свързването на тръбите се извършва, като се свързват от края на тръбата към
разклонителните тръби, а тръбата за хладилен агент, излизаща от външното
тяло, се разделя в края, за да се свърже към всяко вътрешно тяло. Валцована
връзка за вътрешното тяло и заваръчна връзка за външната тръба и разклоняващите се части.
Модел
Тръба за газ с ниско налягане
I.D.22.2 O.D. 28.58
I.D.34.9
C
ARCNB21
I.D.15.88
I.D.28.58
I.D.12.7 I.D.9.52
I.D.19.05
I.D.15.88
I.D.28.58
83
I.D.12.7
I.D.15.88
I.D.28.58
I.D.28.58
I.D.9.52
O.D.12.7
70
130
O.D.28.58
I.D.22.2 O.D.28.58
C
O.D.34.9
I.D.28.58
I.D. 19.05
I.D.22.2
I.D.34.9
O.D.15.88
I.D. 19.05
I.D.41.3 O.D.34.9
O.D.19.05
125
I.D.15.88
I.D.12.7
O.D.19.05
I.D.22.2 O.D.28.58
I.D.22.2
I.D.34.9
416
408
334
281
I.D.28.58
I.D.28.58
C
ARCNB31
3 Unit
111
I.D.22.2
I.D.31.8 I.D.34.9
I.D.22.2 O.D.19.05
341
298
- Използвайте шестостенен гаечен ключ, за да отворите/затворите вентила.
I.D.19.05
416
408
I.D.15.88
I.D.28.58
111
I.D.22.2
I.D.31.8 I.D.34.9
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9
C
O.D.22.2
331
314
I.D.28.58
2 Unit
Тръба за газ с високо налягане
I.D. 19.05
O.D.15.88
416
408
C
Тръба за течност
I.D.34.9
I.D.41.3
Сервизен отвор
111
I.D.22.2
I.D.31.8 I.D.34.9
I.D.19.05
I.D.22.2 I.D.19.05
83
111
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9
I.D.28.58
I.D.53.98
I.D. 44.5 O.D.41.3
I.D.28.58
I.D.22.2 O.D.28.58
O.D.19.05 I.D.22.2
I.D.53.98
A
ARCNB41
I.D.44.48 I.D.53.98
I.D. 34.9 O.D.28.58 I.D.22.2
O.D.15.88
415
375
4 Unit
I.D.28.58
I.D.34.9
I.D.19.05
I.D.53.98 I.D.44.5 O.D.41.3
I.D.28.58
I.D.41.3
134
I.D.41.3
O.D.34.9
I.D.44.5
341
298
334
281
I.D.19.05
I.D.22.2 I.D.19.05
83
I.D.34.9
I.D.41.3
111
C
I.D.28.58
I.D.22.2 O.D.28.58
Тръба за течност
Тръба за газ с
ниско налягане
I.D.31.8 I.D.28.58 O.D.22.2
I.D.34.9
I.D.15.88 I.D.12.7
O.D.15.88
I.D.53.98 I.D.44.5 O.D.41.3
I.D.19.05
I.D.34.9
O.D.28.58
I.D.28.58
I.D.22.2
За повече информация вижте ръководството за монтаж на аксесоари.
Тръба за газ с
високо налягане
Y-разклонение
A
В рамките на +/- 10
B
A Към външното тяло
B За разклоняване на тръби или вътрешно тяло
Изглед от точка А по
посока на стрелката
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Винаги внимавайте по време на заваряването да не изтече хладилен агент.
• Хладилният агент генерира отровен газ, който е вреден за човешкото тяло,
ако се възпламени.
• Не заварявайте в затворено пространство.
• Уверете се, че сте затворили капачката на сервизния отвор, за да предотвратите изтичането на газ след работа.
! ВНИМАНИЕ
Моля, блокирайте изходите на тръбите от предните и странични панели,
след монтажа на тръбите.
(Животни или чужди предмети могат да попаднат вътре и да повредят кабелите.)
Процедура за монтаж на HR модул
1 Прикачете болта за окачване, като използвате анкерния отвор.
2 Монтирайте шестостенна гайка и плоска шайба (местно производство) към болта за окачване, както е показано на фигурата
по-долу и поставете главния модул, така че да увисне на металната кука.
3 Затегнете шестостенната гайка, след като проверите с нивелир
хоризонтирането на уреда.
* Наклонът на тялото трябва да бъде в рамките на ±5°
отпред/отзад и ляво/дясно.
4 Този модул трябва да бъде монтиран окачен на тавана, а
страна A винаги трябва да сочи нагоре.
5 Изолирайте изцяло тръбите, които не се използват, както е показано на фигурата.
Свързване на външни тела
Когато инсталирате серия външни тела, вижте снимката по-долу.
A
(Главно)
B
C
(Подчинено1) (Подчинено2)
D
Шестостенна гайка
(M10 или М8)
A
Метална
Hanger
закачалка
metal
(Подчинено3)
Плоска
Flat
washer
шайба
(M10)
Болт за окачване
(M10 или М8)
A≥B≥C≥D (Капацитет)
① Свързваща тръба от страната на вътрешното тяло
② Свързваща тръба за външно към външно тяло
(1-во разклонение)
③ Свързваща тръба за външно към външно тяло
(2-ро разклонение)
④ Свързваща тръба за външно към външно тяло
(3-то разклонение)
Изолация
БЪЛГАРСKN
O.D.41.3 I.D.44.5
130
I.D.15.88 I.D.12.7
O.D.190.05 I.D.22.2
C
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:26 페이지 16
16
Installation of Outdoor Unit, HR Unit, Indoor
Unit Refrigerant Pipe
Съчленителен метод на HR модул (Голям канал:
ARNU76GB8-, ARNU763B8-, ARNU96GB8-, ARNU963B8-)
От външното тяло към HR модула са свързани 3 тръби, разпределени както следва – тръба за течност, тръба за газ с ниско налягане и тръба за газ с високо налягане, в зависимост от
състоянието на хладилния агент, преминаващ през тръбата.
Трябва да свържете 3 тръби от външното тяло към HR модула.
За да свържете вътрешното тяло с HR модула, трябва да свържете както тръбата за течност, така и тази за газ от HR модула
към вътрешното тяло. В този случай ги свържете към вътрешното
тяло като започнете от порт за свързване №1 на HR модула (номерът на порта е посочен на портовете на HR модула). Използвайте спомагателно разширение като присъединените части във
връзката към вътрешното тяло.
Когато се монтира голямо трасе с тръби е необходим съвместен
метод. При съвместен метод два съседни изхода на един уред за
регенериране на топлина са свързани чрез Y-образна разклонена
тръба и са свързани към едно вътрешно тяло.
БЪЛГАРСKN
Тръба за
течност
HR модул
2
3
4
1
B8 BG
(96k) (28k)
2
3
4
BH B8
(21k) (76k)
3 4
1 2
Тръба за газ с ниско
налягане
Тръба за газ с високо
налягане
Тръба за течност
3 4
1 2
1
2-и HR модул
Тръба за течност
Тръба за газ
Тръба за газ с
ниско налягане
1-и HR модул
Тръба за газ Ø 15.88 (5/8)
Тръба за течност Ø 9.52 (3/8)
Тип запояване
Отстранете капачките
на запоената част.
Тръба за газ
[Tяло: mm(inch)]
Тръба за газ с високо налягане
Тръба за течност
Тръбна
връзка от
лявата страна
Тръбна връзка
от дясната
страна
HR модул
PRHR022
PRHR022A
PRHR032
PRHR032A
PRHR042
PRHR042A
Тръба за газ с
ниско налягане
Ø22.2 (7/8)
Ø28.58 (1-1/8)
Ø28.58 (1-1/8)
Тръба за газ с
високо налягане
Ø19.05 (3/4)
Ø22.2 (7/8)
Ø22.2 (7/8)
Тръба за течност
Ø9.52 (3/8)
Ø12.7 (1/2)
Ø15.88 (5/8)
Монтаж на зонално управление
Успоредна
тръбна
връзка
Едно вътрешно тяло трябва да бъде свързано към един порт на
HR модула.
! ВНИМАНИЕ
Когато свързвате вътрешните тела с HR модула, монтирайте вътрешните
тела по реда на номерата, от №1 нататък.
Пример) В случай на монтаж на 3 вътрешни тела: № 1, 2, 3 (O), № 1, 2, 4 (X),
№ 1, 3, 4 (X), № 2, 3, 4 (X).
HR модул
Зонално управление група 1
HR модул
Уплътняване
Зонално управление група 2
Тип HR модул
Изберете HR модул съобразно броя на вътрешните тела, които са
монтирани. HR модулите са класифицирани в 3 типа в зависимост
от броя на вътрешните тела, които могат да се свържат към тях.
Пример) Монтаж на 6 вътрешни тела
Състои се от HR модул за 4 помещения и HR модул за 2
помещения.
1
2
1
PRHR022 или PRHR022A
(2 клона)
2
3
PRHR032 или PRHR032A
(3 клона)
3 4
1 2
PRHR042 или PRHR042A
(4 клона)
(Макс. 8 вътрешни тела)
(Макс. 8 вътрешни тела)
Управлявано превключване
Автоматично превключване
Управлявано превключване
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Разклонението на HR модула позволява до 14,1 kW, базирани на охлаждащата способност на вътрешното тяло.
(над 14,1 kW (48 kBtu/h) за максимален монтаж)
• Максималният общ капацитет на вътрешните тела, свързани към уред за
регенериране на топлина PRHR042 или PRHR042A, е 56,4 kW (192 kBtu/h).
• Максималният брой вътрешни тела, свързани към уреда за регенериране на
топлина PRHR042 или PRHR042A, е 32 вътрешни тела. (Максималният брой
вътрешни тела към една разклонителна тръба на рекуперативната система
е 8 вътрешни телa)
• Функциите “Автоматично превключване” и “Режим на ръчно управление” не
се използват в зонална група.
• Когато има вътрешни тела, работещи в режим охлаждане (отопление), другите вътрешни тела в зоналната група не могат да бъдат превключени в
режим отопление (охлаждане).
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 17
17
[Редуктори за вътрешно тяло и HR модул]
Tяло : mm (inch)
Модели
Тръба за течност
Високо налягане
Редуктор за
вътрешно тяло
PRHR022
PRHR022A
A
Тръба за газ
Ниско налягане
–
OD9.52(3/8)
Ø6.35(1/4)
OD15.88(5/8)
OD19.05(3/4) Ø15.88(5/8) Ø12.7(1/2)
Ø12.7(1/2)
OD22.2(7/8) Ø19.05(3/4) Ø15.88(5/8)
OD9.52(3/8) Ø6.35(1/4)
OD12.7(1/2)
Ø9.52(3/8)
Ⓐ Към външното тяло
Ⓑ Херметизирана тръба
OD15.88(5/8) Ø12.7(1/2)
A
PRHR032,
PRHR042
PRHR032A,
PRHR042A
OD22.2(7/8) Ø19.05(3/4) Ø15.88(5/8)
B
OD28.58(1-1/8) Ø22.2(7/8) Ø19.05(3/4)
OD15.88(5/8) Ø12.7(1/2) Ø9.52(3/8)
OD15.88(5/8) Ø12.7(1/2)
OD19.05(3/4) Ø15.88(5/8)
ВНИМАНИЕ
1 Използвайте следните материали за тръбата за хладилен агент.
9 The Multi V will stop due to an abnormality like excessive or insufficient refri-
- Материал: Безшевна медна тръба с фосфорна дезоксидация
- Дебелина на тръбата: Спазвайте съответните местни и национални регламенти за предвиденото налягане от 3,8 MPa
(551 psi). Препоръчваме следната таблица за минимална дебелина на стената.
gerant. At such a time, always properly charge the unit.
When servicing, always check the notes concerning both the piping length
and the amount of additional refrigerant.
10 Никога не извършвайте изпомпване. Това не само ще повреди компресора, но и ще влоши работата на климатика.
11 Никога не използвайте хладилен агент за въздушно прочистване.
Винаги вакуумирайте с помощта на вакуумна помпа.
12 Винаги изолирайте тръбите добре. Недостатъчната изолация ще доведе до намаляване на отоплителната/охлаждащата ефективност,
прокапване на конденз и други такива проблеми.
13 When connecting the refrigerant piping, make sure the service valves of
the Outdoor Unit is completely closed (the factory setting) and do not operate it until the refrigerant piping for the Outdoor and Indoor Units has been
connected, a refrigerant leakage test has been performed and the evacuation process has been completed.
14 Винаги използвайте неоксидиращ спояващ материал за спояване на частите и не използвайте флюс. В противен случай оксидираният филм
може да причини запушване или повреда на компресора, а флюсът може
да повреди медните тръби или маслото за хладилен агент.
Външен диаметър 6.35 9.52 12.7 15.88 19.05 22.2 25.4 28.58 31.8 34.9 38.1 41.3 44.45 53.98
[mm(inch)] (1/4) (3/8) (1/2) (5/8) (3/4) (7/8) (1) (1-1/8) (1-1/4) (1-3/8) (1-1/2) (1-5/8) (1-3/4) (2-1/8)
Минимална дебе- 0.8 0.8 0.8 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.1 1.21 1.35 1.43 1.55 2.1
лина [mm(inch)] (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.08)
2 Наличните в търговската мрежа тръби често съдържат прах и други материали. Винаги ги продухвайте със сух инертен газ, за да ги почистите.
3 Бъдете внимателни и не допускайте в тръбата да попаднат прах,
вода или други замърсители по време на монтажа.
4 Намалете до минимум броя на огънатите части и се уверете, че
радиусът на огъване е възможно най-голям.
5 Винаги използвайте комплекта тръбни разклонения, показан подолу, който се продава отделно.
Колектор
Y-разклонение
4 разклонения 7 разклонения
ARBLB01621, ARBLB03321,
ARBLB07121, ARBLB14521,
ARBLB23220
10 разклонения
ARBL054
ARBL057
ARBL1010
ARBL104
ARBL107
ARBL2010
6 Ако диаметрите на тръбните разклонения на тръбите за хладилен
агент се различават, използвайте тръборез, за да отрежете свързващата част, и после използвайте нипел за свързване на различни диаметри, за да свържете тръбите.
7 Винаги спазвайте ограниченията за тръбата за хладилен агент (като
номинална дължина, разлика във височината и диаметър на тръбата).
Неспазването може да доведе до повреда на оборудването или влошаване или намаляване на отоплителната/охлаждаща ефективност.
8 След колектор не може да се прави второ разклонение.
(Тези са посочени от
.)
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато монтирате и местите климатика на друго място, презаредете
след пълно вакуумиране.
• Ако оригиналният хладилен агент се смеси с различен хладилен агент или
въздух, в хладилния цикъл може да настъпи неизправност и уредът може
да се повреди.
• Когато подбирате диаметър на тръбата за хладилен агент така, че да отговаря на общия капацитет на свързаните вътрешни тела след разклонение,
използвайте подходящия комплект разклонения за тръби според диаметъра на тръбата на вътрешното тяло и монтажната схема за тръбите.
БЪЛГАРСKN
Редуктор
за HR
модул
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 18
18
СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ МЕЖДУ
ВЪТРЕШНОТО И ВЪНШНОТО ТЯЛО
- Свързването на тръбите може да се направи на предната страна или отстрани, в
зависимост от условията на монтаж.
- По време на заваряването задължително пропускайте през тръбите азот под налягане 0,2 kgf/cm2 (2.8 psi).
- Ако заваряването не се извърши с пропускане на азот, по вътрешната повърхност на тръбата може да се получи окислен слой, който ще наруши нормалното
функциониране на вентилите и кондензаторите.
Отстраняване на капачката за предпазване от течове
• Махнете капачката за предпазване от течове от сервизния вентил на външното
тяло, преди да започнете работа по тръбата.
• Махнете капачката за предпазване от течове както следва:
- Уверете се, че тръбите за течност и газ и общите тръби са закрепени.
- Извадете останалия вътре хладилен агент или въздух през сервизния вентил.
- Махнете капачката за предпазване от течове
Отвор за обслужване
Тръба за
течност
БЪЛГАРСKN
Тръба за
хладилния агент
Не се
използва
(дръжте
затворено)
Редуцирвентил
Тръба за газ
Посока
Nitrogen
Direction
на
азота
Извеждане
на тръбата от
дясната страна
Облепяне с
изолационна лента
Вентил
Азот
Капачка за
предотвратяване
на течове
Извеждане
на тръбата от
лявата страна
Извеждане на тръбата отпред
Извеждане на тръба при единично/серийно свързване
За монтиране на система за термопомпа
Подготвителна работа
- Използвайте специално предназначените отвори на долната тавичка на външното тяло, за да изведете тръбата отляво/отдясно или отдолу.
Избутвач
за тръба
за течност
Начин на извеждане на тръбите отпред
- За извеждане на тръбите отпред процедирайте, както е показано на долната
фигура.
Газова тръба
Тръба за
течност
Сепаратор за
газова тръба
Тръба за течност
Тръба за газ
Място за отстраняване на
Избутвач за
връзките в долната страна комуникационен кабел
на тръбите.
Избутвач за
захранващ кабел
UXA
Шаси
UXB
! ВНИМАНИЕ
• Не повреждайте тръбата/основата по време на работата по извеждането.
• Продължете с работата по тръбата, след като отстраните стружките след
работата по извеждането.
• Поставете втулки, за да предотвратите повреждането на кабелите, когато
ги свързвате и извеждате.
A
B
C
HP
8
10
12
14/16
12.7(1/2)
12.7(1/2)
18/20/22
24/26
A(mm)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
B(mm)
19.05(3/4)
22.2(7/8) 28.58(1-1/8) 28.58(1-1/8) 28.58(1-1/8) 34.9(1-3/8)
C(mm)
19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
22.2(7/8)
* Коляното се захранва на място
* Размерът на коланято е същия като на тръба "А", "С".
15.88(5/8) 15.88(5/8)
22.2(7/8) 28.58(1-1/8)
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 19
19
Начин на извеждане на тръбите от долната страна
- Извеждане на обща тръба през страничния панел
Серийни външни тела (2 тела ~ 4 тела)
Метод с Y-разклонение
Газова тръба
10 m или
по-малко
Капацитет на външното тяло
Главно ≥ Второстепеннo1 ≥ Второстепеннo2 ≥ Второстепеннo3
Вътрешно
тяло
Второстепенно3
Второстепенно2
Второстепенно1
Главно
L 150 m [492 ft] (200 m [656 ft])
l 40 m [131 ft] (90m [295 ft])
h 40 m (131 ft)
h * : вж. таблица 4
Отстранете избутвача на тръбите
1 Външни тела
Метод с Y-разклонение
Вътрешно
тяло
L 150 m [492 ft] (200 m [656 ft])
l 40 m [131 ft] (90m [295 ft])
H 110 m [361 ft]
Комбинация от метод с Yразклонение и с колектор
l 40 m [131 ft] (90m [295 ft])
Метод с колектор
H 110 m [361 ft]
L 200 m [656 ft]
l 40 m [131 ft]
h 40 m [131 ft]
h 40m(131ft)
L 150 m [492 ft] (200 m [656 ft])
h * : вж. таблица 4
Ⓐ : Външно тяло
Ⓑ : 1-во разклонение
Ⓒ : Вътрешни тела
Ⓓ : Херметизирана тръба
Ⓔ : Колектор
L 150 m [492 ft] (200 m [656 ft])
l 40 m [131 ft] (90m [295 ft]
h * : вж. таблица 4
Метод с колектор
h 40 m [131 ft]
h * : вж. таблица 4
Ⓐ : Външно тяло
Ⓑ : 1-во разклонение
(Y-разклонение)
Ⓒ : Y-разклонение
Ⓓ : Вътрешно тяло
Ⓔ : Колектор
Ⓕ : Херметизирана тръба
10 m или
по-малко
Ⓐ : Външно тяло
Ⓑ : Разклонение на колектора
Ⓒ : Вътрешни тела
Ⓓ : Херметизация
Ⓔ : Свързваща разклонителна
тръба между външните тела:
ARCNN41
Ⓕ : Свързваща разклонителна
тръба между външните тела:
ARCNN31
Ⓖ : Свързваща разклонителна
тръба между външните тела:
ARCNN21
10 m или
по-малко
Второстепенно3
Второстепенно2
Второстепенно1
Главно
Капацитет на външното тяло
Главно ≥ Второстепеннo1 ≥ Второстепеннo2 ≥ Второстепеннo3
H 110 m [361 ft]
H 110 m [361 ft]
Ⓐ : Външно тяло
Ⓑ : 1-во разклонение
(Y-разклонение)
Ⓒ : Вътрешни тела
Ⓐ : Външно тяло
Ⓑ : 1-во разклонение
(Y-разклонение)
Ⓒ : Y-разклонение
Ⓓ : Вътрешно тяло
Ⓔ : Свързваща разклонителна
тръба между външните тела:
ARCNN41
Ⓕ : Свързваща разклонителна
тръба между външните тела:
ARCNN31
Ⓖ : Свързваща разклонителна
тръба между външните тела:
ARCNN21
Ⓗ : Колектор
Ⓘ : Херметизация
Капацитет на външното тяло
Главно ≥ Второстепеннo1 ≥ Второстепеннo2 ≥ Второстепеннo3
Второстепенно3
Второстепенно3
Второстепенно2
Второстепенно2
Второстепенно1
Второстепенно1
Главно
Главно
h 40 m (131 ft)
Тръбна система за хладилния агент
Комбинация от метод с Yразклонение и с колектор
H 110 m [361 ft]
h Моля заварете с подходяща тръба за газ под ниско налягане,
включена към продукта.
Второстепенно3
Второстепенно2
Второстепенно1
Главно
L 200 m [656 ft]
l 40 m [131 ft]
h 40 m (131 ft)
БЪЛГАРСKN
Ⓐ : Външно тяло
Ⓑ : 1-во разклонение (Y-разклонение)
Ⓒ : Вътрешни тела
Ⓓ : Низходящо вътрешно тяло
Ⓔ : Свързваща разклонителна
тръба между външните
тела: ARCNN41
Ⓕ : Свързваща разклонителна
тръба между външните
тела: ARCNN31
Ⓖ : Свързваща разклонителна
тръба между външните
тела: ARCNN21
Второстепенно3
Второстепенно2
Второстепенно1
Главно
H 110 m [361 ft]
Не се използва
(Заварявайте с доставената
заглушка на тръбата)
Тръба за течност
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 20
20
За монтиране на система за регенериране на топлина
Подготвителна работа
- Използвайте специално предназначените отвори на долната тавичка на външното тяло, за да изведете тръбата отляво/отдясно или отдолу.
Избутвач за тръба
за газ под
ниско налягане
Извеждане на тръба при единично/серийно свързване
Начин на извеждане на тръбите отпред
- За извеждане на тръбите отпред процедирайте, както е показано на долната
фигура.
Тръба за газ под
високо налягане
Тръба за течност
Избутвач за тръба
за газ под
високо налягане
Избутвач
за тръба
за течност
БЪЛГАРСKN
Тръба за газ под ниско налягане
Тръба за течност
Тръба за газ под високо налягане
Тръба за газ под ниско налягане
Място за отстраняване на
връзките в долната страна
на тръбите.
Избутвач за
комуникационен кабел
Избутвач за
захранващ кабел
Шаси
! ВНИМАНИЕ
UXA
UXB
• Не повреждайте тръбата/основата по време на работата по извеждането.
• Продължете с работата по тръбата, след като отстраните стружките след
работата по извеждането.
• Поставете втулки, за да предотвратите повреждането на кабелите, когато ги свързвате и извеждате.
Отстраняване на капачката за предпазване от течове
• Махнете капачката за предпазване от течове от сервизния вентил на външното
тяло, преди да започнете работа по тръбата.
• Махнете капачката за предпазване от течове както следва:
- Уверете се, че тръбите за течност и газ и общите тръби са закрепени.
- Извадете останалия вътре хладилен агент или въздух през сервизния вентил.
- Махнете капачката за предпазване от течове
A
B
C
HP
8
10
12
14/16
A(mm)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
12.7(1/2)
18/20/22
24/26
Отвор за обслужване
B(mm) 19.05(3/4) 22.2(7/8)
Тръба за
течност
Тръба за газ
под ниско
налягане
28.58
(1-1/8)
12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
28.58
(1-1/8)
C(mm) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 22.2(7/8)
Тръба за газ
под високо
налягане
28.58
(1-1/8)
22.2(7/8)
34.9
(1-3/8)
28.58
(1-1/8)
* Коляното се захранва на място
* Размерът на коланято е същия като на тръба 'A', 'B', 'C'.
Начин на извеждане на тръбите от долната страна
- Извеждане на обща тръба през страничния панел
Капачка за
предотвратяване
на течове
Тръба за течност
Тръба за газ с ниско налягане
Тръба за газ с
високо налягане
Премахнете избутвача за долната страна на тръба за течност/газ
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 21
21
Диаметър на тръбата за хладилен агент от разклонение до разклонение (B, C, D)
Тръбна система за хладилния агент
4 Външни тела
Пример: 12 свързани вътрешни тела
Ⓐ : Външно тяло
Ⓑ : Y-разклонение
Ⓓ : Вътрешно тяло
Ⓔ : Връзка на тръбно разклонение между външни тела: ARCNB41
Ⓕ : Връзка на тръбно разклонение между външни тела: ARCNB31
Ⓖ : Връзка на тръбно разклонение между външни тела: ARCNB21
Ⓗ : Колектор
Ⓘ : HR модул
A4
Подчинено 2
A3
Подчинено 1
A2
* : Серийно свързване на HR модули: сумарният капацитет на вътрешните
тела ≤ 192,4 kBtu/hr
• Отнася се за HR модул с блок за групово управление на вентили.
• Препоръчително е разликата в дължините на тръбите между HR модула и
вътрешните тела, например разликата в дължината от a, b, c, и d, да бъде
минимизирана.
Колкото е по-голяма разликата в тръбните дължини, толкова по-различно
работят вътрешните тела.
• Piping length from outdoor branch to outdoor unit ≤ 10 m (33 ft), equivalent
length : max 13 m (43 ft)
* Ако са монтирани вътрешни тела с голям капацитет (Над 5 к.с.; използващи
над Ø15,88(5/8) / Ø9,52(3/8)), трябва да се използва групово управление на
вентили
Главно
A1
10
Диаметър на тръбата за хладилен агент от разклонение до разклонение (B,C)
Капацитет на външното тяло
Главно ≥ Подчинено 1 ≥ Подчинено 2 ≥ Подчинено 3
G
mи
F
ли
по-
ма
E
Общ капацитет на Тръба за течнизходящо вътрешно
ност
тяло [kW (Btu/h)]
[mm(inch)]
лко
A
1
D
B1
a
2
D
b
B
C1
I1
*
c
H
3
B2
D
"a"
d
C3
I3
C2
h
4
g
I2
D
D
"b"
i
I4
7
k
j
f
H
e
8
l
9
6
5
Уплътняване
x
D
D
n
m
10
D
11
D
12
D
D
D
- Случай 1 ("a"): максималната височина е 15 m (49.2 ft), ако извършвате
монтажа с Y-разклонение.
- Случай 2 ("b"): максималната височина е 5 m (16.4 ft) при серийно свързване на HR модули.
(**) Условно прилагане (В случай че D12 е най-далечното вътрешно тяло)
Условието по-долу трябва да бъде изпълнено за тръба с дължина 40 ~ 90 м
(131~295 фута) след първото разклонение.
1 Диаметърът на тръбите между първото разклонение и последното разклонение
трябва да се увеличава с една стъпка, освен ако диаметърът на тръба B, C3 е
същият като диаметър А (диаметър на главната тръба)
Ø6,35 (1/4), Ø9,52 (3/8), Ø12,7 (1/2), Ø15,88 (5/8), Ø19,05 (3/4),Ø22,2 (7/8), Ø25,4*
(1), Ø28,58 (1-1/8), Ø31,8* (1-1/4), Ø34,9 (1-3/8), Ø38,1* (1-1/2)
* : Ако е налично на място, изберете този размер тръба.
В противен случай не е необходимо да бъде увеличаван
2 Когато изчислявате цялата дължина на тръбата за хладилен агент, дължината
на тръби B, C3 трябва да се изчисли два пъти.
A + B x 2 + C3 x 2 + C1 + C2 + a + b + c + d + e + f + g + i + j + k + l + m + n ≤ 1 000
m (3281 ft)
3 Дължината на тръбата от всяко вътрешно тяло до най-близкия HR модул (a, b,
c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n) ≤ 40 m (131 ft)
4 [Length of pipe from outdoor unit to the farthest indoor unit D12 (B+C3+K)
- [Length of pipe from outdoor unit to the closest indoor unit D1 (C1+a)] ≤ 40 m (131
ft)
≤ 5.6(19,100)
< 16.0 (54,600)
< 22.4 (76,400)
< 33.6(114,700)
< 50.4(229,000)
< 61.6(210,600)
< 72.8(210,600)
< 100.8(344,000)
< 173.6(592,500)
< 184.8(630,700)
≤ 224.0(764,400)
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
Ø22.2(7/8)
Тръба за газ [mm(inch)]
Ниско наля- Високо налягане
гане
Ø12.7(1/2)
Ø9.52(3/8)
Ø15.88(5/8)
Ø12.7(1/2)
Ø19.05(3/4)
Ø15.88(5/8)
Ø22.2(7/8)
Ø19.05(3/4)
Ø28.58(1 1/8)
Ø22.2(7/8)
Ø28.58(1 1/8)
Ø22.2(7/8)
Ø34.9(1 3/8)
Ø28.58(1 1/8)
Ø34.9(1 3/8)
Ø28.58(1 1/8)
Ø41.3(1 5/8)
Ø34.9(1 3/8)
Ø44.5(1 3/4)
Ø41.3(1 5/8)
Ø53.98(2 1/8)
Ø44.5(1 3/4)
Обща дължина на тръбата = A + B + C1 + C2 + C3 + a + b
+ c + d + e + f + g + i + j + k + l + m + n ≤ 1,000m (3,280ft)
L
l
H
h
h1
"a", "b"
Най-голяма дължина на тръбата
* Еквивалентна дължина на тръбата
A+B+C3+D+k ≤ 150m (200m**) [(492ft(656ft**)] A+B+C3+D+k ≤ 175m (225m**) [(574ft(738ft**)]
Най-дълъг тръбен участък след първото разклонение
B+C3+D+k ≤ 40m(90m**) [131ft (295ft)]
Difference in height(Външни тела ÷ Вътрешно тяло)
H ≤ 110m (361 ft)
Разлика във височината (Вътрешно тяло ÷ Вътрешно тяло)
h ≤ 40m (131 ft)
Разлика във височината (HR модул ÷ HR модул)
h1 ≤ 5m (16.4 ft)
Разлика във височината (HR модул ÷ HR модул)
a ≤ 15m (49ft), b ≤ 5m (16ft)
- * : Приемете за еквивалентна дължина на тръбата на Y-разклонението да е 0,5 m (1.64ft), това на колектора да е 1 m (3.3ft),
за изчислителни цели
- Препоръчително е вътрешното тяло да се монтира по-ниско от
колектора.
- ** : Да се прилага при специални условия.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато еквивалентната дължина между външно тяло и най-отдалеченото вътрешно тяло е 90 m (295 ft) или по-голяма, диаметърът на главната тръба (A)
трябва да бъде увеличен с една степен.
БЪЛГАРСKN
Подчинено 3
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 22
22
Диаметър на тръбата за хладилния агент от външното тяло до първото разклонение. (A)
Схема 3
Диаметър на тръбата, когато дължината
на тръбата е ≥ 90м (295фута) или когато
височинният диференциал (външно
Външно
тяло÷вътрешно тяло) е > 50м (164фута)
тяло. Мощност (hp) Тръба за теч- Тръба за газ под Тръба за газ под Тръба за теч- Тръба за газ под Тръба за газ под
ност
ниско налягане високо налягане
ност
ниско налягане високо налягане
мм (inch)
мм (inch)
мм (inch)
мм (inch)
мм (inch)
мм (inch)
Стандартен диаметър на тръбата
8
HR1
1
2
3
4
48k
48k
48k
48k
Ø 9.52 (3/8) Ø19.05 (3/4) Ø15.88 (5/8) Ø12.7 (1/2) Неувеличен Неувеличен
10
Ø 9.52 (3/8) Ø22.2 (7/8) Ø19.05 (3/4) Ø12.7 (1/2) Неувеличен Неувеличен
12
Ø12.7 (1/2) Ø28.58 (1-1/8) Ø19.05 (3/4) Ø15.88 (5/8) Неувеличен Неувеличен
14~16
Ø12.7 (1/2) Ø28.58 (1-1/8) Ø22.2 (7/8) Ø15.88 (5/8) Неувеличен Неувеличен
• Максималният общ капацитет на вътрешните тела
е 56,4 kW (192 kBtu/h).
Схема 4
БЪЛГАРСKN
18~20 Ø15.88 (5/8) Ø28.58 (1-1/8) Ø22.2 (7/8) Ø19.05 (3/4) Неувеличен Неувеличен
22
Ø15.88 (5/8) Ø28.58 (1-1/8)Ø28.58 (1-1/8) Ø19.05 (3/4) Неувеличен Неувеличен
24
Ø15.88 (5/8) Ø34.9 (1-3/8) Ø28.58 (1-1/8) Ø19.05 (3/4) Неувеличен Неувеличен
HR1
26~34 Ø19.05 (3/4) Ø34.9 (1-3/8) Ø28.58 (1-1/8) Ø22.2 (7/8) Неувеличен Неувеличен
36
B
Ø19.05 (3/4) Ø41.3 (1-5/8) Ø28.58 (1-1/8) Ø22.2 (7/8) Неувеличен Неувеличен
38~60 Ø19.05 (3/4) Ø41.3 (1-5/8) Ø34.9 (1-3/8) Ø22.2 (7/8) Неувеличен Неувеличен
62~64
Ø22.2 (7/8) Ø44.5 (1-3/4) Ø41.3 (1-5/8) Ø25.4 (1) Неувеличен Неувеличен
66~96
Ø22.2 (7/8) Ø53.98 (2-1/8) Ø44.5 (1-3/4) Ø25.4 (1) Неувеличен Неувеличен
* Ако е налично на място, изберете размер на тръбата съгласно горната таблица.
В противен случай не е необходимо да бъде увеличаван
1
2
3
4
12k
12k
12k
12k
• Максималният общ капацитет на тръбните клонове
от HR модула е 14,1 kW (48 kBtu/h).
Схема 5
Схема на свързване между Y-разклонение, колектор и HR модул
A
Схема 1
HR1
B
HR2
1
2
3
4
48k
48k
48k
48k
Схема 6
HR1
HR2
HR1
1
2
3
4
48k
48k
48k
48k
• Монтажът е невъзможен: Колекторно разклонение
HR модул
Схема 2
HR1
A
B
1
2
3
4
5
6
7
7k
7k
7k
7k
7k
24k
24k
• Монтажът е невъзможен: HR модул
Колекторно
разклонение
Y и Колекторно разклонение.
A
A
A
B
1
2
3
4
5
24k
24k
12k
12k
24k
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 23
23
Схема 7
За монтаж на термопомпа и система за утилизация на
топлина
*
HR2
A
Метод на свързване на тръбите между
външното/вътрешното тяло
HR3
HR1
1
2
48k
48k
3
4
5
6
48k
48k
48k
48k
Второстепенно1
Главно
Второстепенно2
Второстепенно3
H1
• * : Серийно свързване на HR модули: Сумата от капацитетите на вътрешните тела е ≤ 192 kBtu/h
L2
L3
Схема 8
*
F
1-во разклонение
HR2
l 40m (131ft)
A
G
L1
Диаметър на тръбата за хладилния агент от външното
тяло до първото разклонение
A
HR1
B
1
2
48k
48k
h 40 m (131 ft)
3
4
5
6
7
8
12k
12k
12k
12k
24k
24k
• * : Максималният брой вътрешни тела за един клон е 8 вътрешни тела
Вътрешно тяло
Y-образна разклонителна тръба
1
Колекторно разклонение
B
A
Тръба за газ с ниско налягане
Тръба за газ с високо налягане
Тръба за течност
Външно
тяло
Тръба за газ
HR1
Тръба за течност
Вътрешно
тяло
• Монтаж на тръби от външни тела до HR модули
: 3 тръби (тръба за газ с ниско налягане, тръба за газ с високо налягане, тръба за течност)
• Монтаж на тръби от HR модули до вътрешни тела
: 2 тръби (тръба за газ, тръба за течност)
Вътрешно
тяло
Вътрешно
тяло
5 m (16 фута)
Вътрешно
тяло
15 m(49 фута)
1) под 40 m (131 ft)
Вътрешно
тяло
Запазете сумата от капацитетите на вътрешните тела под 56,4 kW (192 kBtu/h).
1) под 40 m (131 ft)
Вътрешно Вътрешно Вътрешно Вътрешно
тяло
тяло
тяло
тяло
Разлика във височината (външно тяло ÷ външно тяло)
Макс. дължина от първото разклонение до всяко външно тяло (Д1, Д2, Д3)
Поддържайте дистанция от 40 m (131 ft) от първото разклонение
до най-отдалеченото вътрешно тяло.
Y-разклонение
h вж. таблица 2
A : Диаметър на тръбата за хладилния агент от външното тяло до първото разклонение
E : Диаметър на тръбата на хладилния агент за капацитет на външното тяло
(Второстепенно 1 + Второстепенно 2 + Второстепенно 3)
F : Диаметър на тръбата на хладилния агент за капацитет на външното тяло
(Второстепенно 2 + Второстепенно 3)
G : Диаметър на тръбата на хладилния агент за капацитет на външното тяло
(Второстепенно 3)
Вътрешно Вътрешно Вътрешно Вътрешно
тяло
тяло
тяло
тяло
Запазете сумата от капацитетите на вътрешните тела под 56,4 kW (192 kBtu/h).
5m
По-малко от 10 m [32.8 ft]
(еднаква дължина на тръбите
13 m [42.7 ft])
Таблица 1) Ограничение за дължината на тръбата
Метод с Y-раз- Комбинация от Метод с
метод с Y-разклоклонение нение и с колектор колектор
Дължина на A+B+C+D+e ≤ 150 m A+B+b ≤ 150 m [492 ft]
[492 ft]
A+C+e ≤ 150 m [492 ft] A+f ≤ 200 m
най-дългата
(200 m [656 ft] : Yс- (200 m [656 ft] : Yсловно [656 ft]
тръба
(Д)
Макс. Външно тяло
ловно приложение)*
приложение)*
дължина
Еднаква
175 m [574 ft]
175 m [574 ft]
÷
225 m
на тръдължина на (225 m [738 ft] : Yс- (225 m [738 ft] : Yс[738 ft]
бата вътрешно тяло тръбата ловно приложение)* ловно приложение)*
Обща дължина
1000 m
1000 m [3281 ft]
1000 m [3281 ft]
на тръбата
[3281 ft]
Външно тяло Разлика във
110 m [361 ft]
110 m [361 ft]
110 m [361 ft]
Макс. раз- ÷ вътрешно тяло височината (В)
лика във
височината вътрешно тяло Разлика във
40 m [131 ft]
40 m [131 ft]
40 m [131 ft]
÷ вътрешно тяло височината (В)
Най-дълъг тръбен
участък след първото разклонение
40 m [131 ft]
40 m [131 ft]
Дължина на
(90 m [295 ft] : Yсловно (90 m [295 ft] : Yсловно 40 m [131 ft]
тръбата (Д)
приложение)*
приложение)*
h * : вж. таблица 4
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Увеличен диаметър на тръбата (таблица 2)
- Когато дължината на тръбата е 90 m [295 ft] или повече метра от външното тяло до 1-вото разклонение
- Когато разликата в нивото е 50 m [295 ft] или повече
БЪЛГАРСKN
E
Вътрешно
тяло
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 24
24
(Таблица 2) Диаметър на тръбата на хладилния агент от външното тяло до първото разклонение (А)
Pipe diameter when pipe Pipe diameter when pipe Pipe diameter when height differenlength is < 90m (295ft) length is ≥ 90m (295ft)
ODU
tial (ODU÷IDU) is > 50m (164ft)
(Standard)
capacity
(hp) Тръба за течност Тръба за газ Тръба за течност Тръба за газ Тръба за течност Тръба за газ
mm (inch)
mm (inch)
mm (inch)
mm (inch)
mm (inch)
mm (inch)
8
Ø9.52 (3/8) Ø19.05 (3/4) Ø12.7 (1/2)
10
Ø9.52 (3/8)
Ø22.2 (7/8)
Ø22.2 (7/8)
Ø12.7 (1/2) Неувеличен
Ø12.7 (1/2) Ø28.58 (1-1/8) Ø12.7 (1/2) Неувеличен
12~16
Ø12.7 (1/2) Ø28.58 (1-1/8) Ø15.88 (5/8) Ø34.9 (1-3/8) Ø15.88 (5/8) Неувеличен
18~22
Ø15.88 (5/8) Ø28.58 (1-1/8) Ø19.05 (3/4) Ø34.9 (1-3/8) Ø19.05 (3/4) Неувеличен
Ø15.88 (5/8) Ø34.9 (1-3/8) Ø19.05 (3/4) Ø41.3 (1-5/8) Ø19.05 (3/4) Неувеличен
Ø19.05 (3/4) Ø34.9 (1-3/8) Ø22.2 (7/8) Ø41.3 (1-5/8) Ø22.2 (7/8) Неувеличен
36~60
Ø19.05 (3/4) Ø41.3 (1-5/8) Ø22.2 (7/8) Ø44.5 (1-3/4) Ø22.2 (7/8) Неувеличен
62~64
Ø22.2 (7/8) Ø44.5 (1-3/4)
Ø25.4 (1) Ø53.98 (2-1/8) Ø25.4 (1)
Неувеличен
66~96
Ø22.2 (7/8) Ø53.98 (2-1/8) Ø25.4 (1) Ø53.98 (2-1/8) Ø25.4 (1)
Неувеличен
• В случай че диаметърът на тръба В, свързана след първото разклонение, е
по-голям от диаметъра на главната тръба А, В трябва да бъде със същия
размер като А.
Пример) В случай, че вътрешно тяло със съотношение на свързване 120% се
свързва с външно тяло с мощност 24 HP (67,2 kW).
1) Диаметър на главна тръба на външно тяло A : Ø34,9(1-3/8)(тръба
за газ), Ø15,88(5/8)(тръба за течност)
2) Диаметър на тръба B след първото разклонение съгласно 120%
свързване на вътрешно тяло (80,6kW) : Ø34,9(1-3/8)(тръба за газ),
Ø19,05(3/4)(тръба за течности)
Следователно диаметърът на тръба В, свързана след първото разклонение, би трябвало да е Ø34,9(1-3/8) (тръба за газ)/ Ø15,88
(5/8)(Тръба за течност), което е същото като диаметъра на главната тръба.
Свързване на външни тела
(Таблица 3) Диаметър на тръбата на хладилния агент от първото до последното разклонение (B, C, D)
Обща мощност на низходящото Тръба за течност
вътрешно тяло [kW (Btu/h)]
mm (inch)
≤ 5.6(19,100)
< 16.0 (54,600)
≤ 22.4 (76,400)
< 33.6 (114,700)
< 50.4 (172,000)
< 67.2 (229,400)
< 72.8(248,500)
< 100.8(344,000)
< 173.6(592,500)
< 184.8(630,700)
≤ 224.0(764,400)
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
Ø22.2(7/8)
Тръба за газ
mm (inch)
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
Ø28.58(1-1/8)
Ø28.58(1-1/8)
Ø34.9(1-3/8)
Ø34.9(1-3/8)
Ø41.3(1-5/8)
Ø44.5(1-3/4)
Ø53.98(2-1/8)
(Таблица 4) Условно приложение
• За да удовлетворите условията по-долу за постигане на 40 m ~ 90 m дължина на
тръбата след първото разклонение.
Условие
Пример
Диаметърът на тръбите
между първото разклонение
40 m [131 ft] < B+C+D+e
и последното разклонение
90 m [295 ft] ’ B, C, D
1 трябва да се увеличава с по
промяна на диамеедна стъпка, с изключение
тър
на диаметър на тръбата B, C,
D е същият като Диаметър А
2
Докато изчислявате цялата дължина на тръбата за хладилен
агент, тръбната дължина B, C, D
трябва да се изчисли два пъти.
Дължина на тръбата от
3 всяко вътрешно тяло до
най-близкото разклонение
Дължината на тръбата от
външното тяло до най-отдалеченото вътрешно тяло 5
4 - (A+B+C+D+e)] - [Дължина
на тръбата от външното
тяло до най-близкото вътрешно тяло 1 (A+a)] ≤40 m
Ø6.35(1/4) ’ Ø9.52(3/8), Ø9.52(3/8) ’
Ø12.7(1/2), Ø12.7(1/2) ’ Ø15.88(5/8),
Ø15.88(5/8) ’ Ø19.05(3/4), Ø19.05(3/4) ’
Ø22.2(7/8), Ø22.2(7/8) ’ Ø25.4(1),
Ø25.4(1) ’ Ø28.58(1-1/8), Ø28.58(11/8) ’ Ø31.8(1-1/4), Ø31.8(1-1/4) ’
Ø34.9(1-3/8), Ø34.9(1-3/8) ’ Ø38.1(1-1/2)
A+Bx2+Cx2+Dx2
+a+b+c+d+e ≤
1 000 m [3 281 ft]
Вътрешно
тяло
a,b,c,d,e ≤ 40 m
[131 ft]
(A+B+C+D+e)(A+a) ≤ 40 m
[131 ft]
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В случай че диаметърът на тръба В, свързана след първото разклонение,
е по-голям от диаметъра на главната тръба А, В трябва да бъде със същия
размер като А.
Ex) In case indoor unit combination ratio 120% is connected to 70kW outdoor
unit.
1) Outdoor unit main pipe diameter A : Ø34.9(Low pressure gas pipe),
Ø15.88(liquid pipe), Ø28.58(High Pressure liquid pipe)
2) Pipe diameter B after first branch according to 120% indoor unit combination(84kW) : Ø34.9(Low pressure gas pipe), Ø19.05(liquid pipe),
Ø28.58(High Pressure liquid pipe)
Therefore, pipe diameter B connected after first branch would be
Ø34.9(Low pressure gas pipe), Ø15.88(liquid pipe), Ø28.58(High Pressure liquid pipe) which is same with main pipe diameter.
[Example]
Do not choose the main pipe diameter by downward indoor unit total capacity but
its outdoor unit model name.
Do not let the connection pipe from branch to branch exceed the main pipe diameter chosen by outdoor unit model name.
EX) Where connecting the indoor units to the 22 HP (61.5 kW) outdoor unit to
120% of its system capacity (73.8 kW) and branching 7k (2.1kW) indoor unit
at the 1st branch
Main pipe diameter(22 HP outdoor unit): Ø28.58(Low pressure gas pipe),
Ø15.88(Liquid pipe), Ø22.2(High pressure gas pipe)
Pipe diameter between 1st and 2nd branch (71.7kW indoor units):
Ø34.9(Gas pipe) Ø19.05(Liquid pipe) in conformity with downward indoor units.
Since the main pipe diameter of 22HP outdoor unit is Ø28.58(Low pressure gas
pipe), Ø15.88(Liquid pipe), Ø22.2(High pressure gas pipe) is used as the main
pipe and the connection pipe between 1st and 2nd branch.
Свързване на вътрешното тяло
L
H 110 m [361 ft]
БЪЛГАРСKN
24
26~34
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
l
h 40 m [131 ft]
Тръба за свързване на вътрешното тяло от разклонение (a, b, c, d, e, f)
Мощност на вътрешното тяло [kW (Btu/h)]
≤ 5.6(19,100)
< 16.0(54,600)
< 22.4(76,400)
< 28.0(95,900)
Тръба за течност
[mm(inch)]
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Тръба за газ
[mm(inch)]
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø19.05(3/4)
Ø22.2(7/8)
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 25
25
Примери за неправилни тръбни връзки
! ВНИМАНИЕ
• Радиусът на огъването трябва
да е поне два пъти диаметъра
на тръбата.
• Огънете тръбата след 500 mm
[19.7 inch] или повече от разклонението (или колектора). Не
огъвайте под формата на буквата U. Това може да повлияе
на производителността или да
доведе до по-висок шум. Ако е
необходимо U огъване, R
трябва да е по-голям от 200мм
[7,9 инча]
500mm [19.7 inch]
или повече
500mm [19.7 inch]
или повече
Ако главната тръба
е по-високо от
външните тела, във
външното тяло се
натрупва масло.
Маслоул
-овител
R
Метод за свързване на тръби/Предпазни мерки
за серийни свързвания между външни тела
(Пример 1)
- Необходими са отделни свръзки за Y разклоненията за серийни свързвания
между външните тела.
- Моля, вижте примерите за свързвания по-долу, за да монтирате тръбни връзки
между външните тела.
Към вътрешното тяло
Към вътрешното тяло
(Пример 2)
Тръбна връзка между външни
тела (общ случай)
Максималната дължина
на тръбата след първото
разклонение между
външните тела е 10 m
[32.8 ft] или по-малко
Към вътрешното тяло
Наклон на тръбата (2° или повече)
Към вътрешното тяло
(Пример 3)
Тръбите между външните тела
са 2 m [6.6 ft] или по-малко
Към вътрешното тяло
2 m [6.6 ft] или по-малко
Тръбите между външните тела
са 2 m [6.6 ft] или повече
Маслоуловител
0.2 m [0.66 ft]или повече
2 m [6.6 ft] или по-малко
Към вътрешното тяло
- Поставете маслоуловител, както е показано по-долу, когато дължината на тръбата между външните тела е повече от 2 m [6.6 ft]. В противен случай тялото
може да не работи правилно.
2 m [6.6 ft] или повече
(Пример 1)
2 m [6.6 ft] или по-малко
2 m [6.6 ft] или повече
Маслоуловител
2 m [6.6 ft] или по-малко
2 m [6.6 ft] или повече
- Ако разстоянието между външните тела стане повече от 2 m [6.6 ft], поставете
маслоуловители между тръбите за газ.
- Ако външното тяло е разположено по-ниско от главната тръба, поставете маслоуловител.
Към вътрешното тяло
2m
(Пример 2)
0.2 m [0.66 ft]
Маслоуловител
Маслоуловител
Към вътрешното тяло
2 m [6.6 ft]
2 m [6.6 ft]
БЪЛГАРСKN
Ако има разлики във височината
между външните тела, в по-ниското
външно тяло се натрупва масло.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 26
26
- Когато свързвате тръби между външни тела, натрупването на масло във второстепенното външно тяло трябва да бъде избягвано. В противен случай тялото
може да не работи правилно.
Монтаж на разклонителните тръби
Y-разклонение
(Пример 1)
B
A
Ⓐ Към разклонителна тръба или вътрешно тяло
Ⓑ Към външно тяло
• Уверете се, че разклонените тръби са свързани вертикално. (вижте диаграмата
по-долу)
Към вътрешното тяло
Към вътрешното тяло
Обърнато
нагоре
Хоризонтална
равнина
(Пример 2)
Обърнато
надолу
В рамките
на +/- 10°
БЪЛГАРСKN
A
Изглед от точка A по
посока на стрелката
В рамките на 3 В рамките на 3
h≤5m
• Няма ограничение по отношение на конфигурацията на съвместен монтаж.
• Ако диаметърът на тръбата за хладилен агент, избрана от производителя, е различен от размера на свръзката, свързващата част трябва да се отреже с тръборез.
• Разклонителната тръба трябва да се изолира с изолационния материал във
всеки комплект.
Към вътрешното тяло
(Пример 3)
Изолационна лента
(осигурява се на място)
h≤5m
Изолатор за тръбния
монтаж на място
h≤5m
0.2 m [0.66 ft]
Към вътрешното тяло
Съединения за тръби
за течност и газ
Изолационен материал
(включен в комплекта)
Маслоуловител
Към вътрешното тяло
Колектор
A
B
C
Ⓐ Към външно тяло
Ⓑ Към вътрешно тяло
• Тъй като вътрешното тяло е с поголям капацитет, то трябва да се монтира по-близо до Ⓐ от по-малкото.
• Ако диаметърът на тръбата за хладилен агент, избрана от производителя,
е различен от размера на свръзката,
свързващата част трябва да се отреже с тръборез.
ⓒ Тръборез
• Когато броят на тръбите, които ще се
свързват, е по-малък от броя на колекторните разклонения, поставете
капачка на несвързаните разклонения.
• Когато броят на вътрешните тела, които ще се свързват към разклонителните
тръби, е по-малък от броя на наличните за свързване разклонителни тръби, е
необходимо да се поставят тапи на излишните разклонения.
B
Прищипана тръба
• Сглобете разклонителните тръби така, че да лежат в хоризонтална равнина.
Хоризонтална равнина
Изглед от точка B по посока на стрелката
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 27
27
• Колекторът трябва да се изолира с изолационния материал във всеки комплект.
Колектор
[Tяло : mm(inch)]
Модели
Изолирайте колектора,
като използвате изолационния
материал, прикрепен към
комплекта за разклонителна тръба,
както е показано на фигурата.
Тръба за газ
Тръба за течност
360
360(14-5/32)
120
ID9.52(3/8)
ID12.7
4 разклонения
ARBL054
ID9.52(3/8)
ID6.35(1/4)
ID12.7
ID15.88
120
ID15.88
150
ID15.88
ID19.05
ID12.7(1/2)
120
ID15.88
ID6.35(1/4)
120
ID15.88
ID19.05
360(14-5/32)
160
ID12.7
ID9.52(3/8)
ID6.35(1/4)
ID19.05
120
ID15.88
ID12.7(1/2)
150
ID15.88
120
ID25.4
150
Тръба за газ
I.D.12.7(1/2)
I.D.15.88(5/8)
Тръба за течност
I.D.12.7(1/2)
I.D.15.88(5/8)
ID12.7(1/2)
ID22.2
I.D.9.52(3/8)
I.D.6.35(1/4)
I.D.15.88(5/8)
I.D.12.7(1/2)
ARBLN01621
I.D.6.35(1/4)
I.D.9.52(3/8)
74
(2-29/32)
I.D.12.7(1/2)
I.D.19.05(3/4)
1
O.D.15.88(5/8)
O.D.9.52(3/8)
70(2-3/4)
70(2-3/4)
I.D.22.2(7/8)
I.D.25.4(1)
I.D.15.88(5/8)
I.D.19.05(3/4)
1
I.D.19.05(3/4)
I.D.12.7(1/2)
2
ARBLN03321
390(15-11/32)
413(16-1/4)
3
80(3-5/32)
70(2-3/4)
321(12-5/8)
332(13-1/16)
110(4-11/32)
I.D.19.05(3/4)
I.D.15.88(5/8)
I.D.22.2(7/8)
I.D.28.58(1-1/8)
I.D.19.05(3/4)
I.D.15.88(5/8) I.D.12.7(1/2)
2
I.D.15.88(5/8)
I.D.12.7(1/2)
2
1
96
I.D.15.88(5/8) I.D.12.7
I.D.19.05(3/4)
(1/2) (3-25/32)
I.D.31.8(1-1/4)
376(14-13/16)
404(15-29/32)
ARBLN07121
I.D.28.58(1-1/8)
3
90(3-17/32)
I.D.9.52(3/8)
I.D.9.52(3/8)
I.D.6.35(1/4)
O.D.12.7(1/2)
3
2
70(2-3/4)
110(4-11/32)
120(4-23/32)
I.D.38.1(1-1/2)
I.D.28.58(1-1/8)
2
I.D.28.58(1-1/8)
I.D.34.9(1-3/8) I.D.22.2(7/8)
I.D.38.1(1-1/2)
471(18-17/32)
517(20-11/32)
125
(4-29/32)
I.D.12.7(1/2)
3
I.D.44.48(1-3/4)
I.D.41.3(1-5/8)
I.D.38.1(1-1/2)
I.D.53.98(2-1/4)
I.D.44.48(1-3/4)
I.D.41.3(1-5/8)
2
I.D.44.48(1-3/4)
I.D.38.1(1-1/2) 134
420(16-17/32)
490(19-9/32)
X2
2 3
I.D.12.7(1/2)
2
3
3
80(3-5/32)
110(4-11/32)
110(4-11/32)
3
100(4-11/32)
I.D.19.05(3/4)
O.D.22.2(7/8)
120(4-23/32)
115(4-17/32)
I.D.15.88(5/8)
I.D.25.4(1)
I.D.22.2(7/8)
I.D.19.05(3/4)
I.D.25.4(1) I.D.22.2(7/8)
2
I.D.25.4(1)
I.D.22.2(7/8)
I.D.19.05(3/4) 96(3-25/32)
346(13-5/8)
379(14-29/32)
I.D.25.4(1)
I.D.22.2(7/8)
O.D.28.58(1-1/8)
3
70(2-3/4)
3
416(16-3/8)
444(17-15/32)
I.D.9.52(3/8)
I.D.12.7(1/2)
O.D.19.05(3/4)
O.D.15.88(5/8) I.D.9.52(3/8)
I.D.22.2(7/8) O.D.12.7(1/2) I.D.6.35(1/4)
3
I.D.53.98(2-1/4)
I.D.28.58(1-1/8) O.D.44.48(1-3/4)
I.D.31.8(1-1/4)
3
I.D.15.88(5/8) I.D.12.7 96
(1/2)
I.D.19.05(3/4)
(3-25/32)
120(4-23/32)
1
X2
I.D.19.05(3/4)
I.D.22.2(7/8)
I.D.15.88(5/8)
2
I.D.22.2(7/8)
O.D.28.58(1-1/8) I.D.22.2(7/8)
I.D.19.05(3/4)
2
70(2-3/4)
I.D.34.9(1-3/8)
I.D.15.88(5/8)
I.D.19.05(3/4)
1
3
I.D.19.05(3/4)
I.D.41.3(1-5/8)
I.D.38.1(1-1/2)
O.D.22.2(7/8) I.D.15.88(5/8)
O.D.38.1(1-1/2)
O.D.34.9(1-3/8)
3
2
I.D.41.3
3
(1-5/8)
90(3-17/32)
120(4-23/32)
130(5-1/8)
175(6-7/8)
O.D.12.7(1/2)
I.D.34.9(1-3/8)
I.D.34.9(1-3/8)
I.D.41.3(1-5/8)
O.D.15.88(5/8)
83
(3-9/32)
3
371(14-19/32)
394(15-1/2)
I.D.22.2(7/8)
O.D.19.05(3/4)
O.D.22.2(7/8) I.D.31.8(1-1/4) O.D.31.8(1-1/4)
I.D.28.58(1-1/8)
2
1
3
O.D.38.1(1-1/2)
2 3
I.D.15.88(5/8) I.D.12.7(1/2)
I.D.19.05(3/4)
I.D.19.05(3/4)
I.D.34.9(1-3/8)
120(4-23/32)
I.D.6.35(1/4)
I.D.6.35(1/4)
I.D.6.35(1/4)
I.D.6.35(1/4)
I.D.12.7(1/2)
74
I.D.6.35(1/4)
I.D.6.35(1/4)
I.D.9.52(3/8) I.D.6.35(1/4)
I.D.6.35(1/4) (2-29/32) I.D.6.35(1/4)
I.D.12.7(1/2)
3
I.D.22.2(7/8)
I.D.28.58(1-1/8)
O.D.25.4(1) O.D.19.05(3/4)
I.D.25.4(1)
1 2
I.D.22.2(7/8)
O.D.19.05(3/4)
ARBLN23220
I.D.12.7(1/2)
I.D.9.52(3/8)
I.D.6.35(1/4)
I.D.6.35(1/4)
I.D.9.52(3/8)
83
I.D.19.05(3/4) I.D.12.7
(1/2) (3-9/32)
I.D.15.88(5/8)
O.D.15.88(5/8)
74
(2-29/32)
281(11-1/16)
292(11-1/2)
281(11-1/16)
292(11-1/2)
1
ARBLN14521
I.D.6.35(1/4)
I.D.9.52(3/8)
I.D.15.88(5/8)
O.D.19.05(3/4)
O.D.12.7(1/2)
X2
2 3
110(4-11/32)
3
I.D.9.52(3/8)
O.D.12.7(1/2)
I.D.6.35(1/4)
3
110(4-11/32)
150
120
(5-29/32)
(4-23/32)
ID9.52(3/8)
120(4-23/32)
ID15.88
ID19.05
ID15.88
120
ID6.35(1/4)
150
ID6.35(1/4)
150
120
(5-29/32)
(4-23/32)
ID9.52
(3/8)
ID9.52
(3/8)
ID25.4
ID9.52
ID9.52
ID9.52
ID9.52
(3/8)
(3/8)
(3/8)
(3/8)
ID22.2
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID12.7(1/2)
700(27-9/16)
182
ID12.7
ID19.05
ID15.88
ID34.9
107(4-7/32)
60*9=540(21-1/2)
ID15.88
ID31.8
1
1
ID6.35(1/4)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
775
Модели
120(4-23/32)
160
ID28.58
[Tяло : mm(inch)]
700(27-9/16)
ID6.35(1/4)
ID9.52(3/8)
720(28-11/32)
ID12.7
Изолационна лента
Y-образна тръба
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID6.35(1/4)
ID6.35(1/4)
ID6.35(1/4)
ID6.35(1/4)
ID19.05
150
(5-29/32)
120
(4-23/32)
ID12.7(1/2)
ID6.35(1/4)
160
ID28.58
10 разклонения
ARBL2010
ID9.52(3/8)
ID22.2
760
10 разклонения
ARBL1010
ID6.35(1/4)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
580
ID15.88(5/8)
7 разклоID12.7
ID12.7(1/2)
ID15.88(5/8)
ID12.7(1/2)
ID12.7(1/2)
ID12.7(1/2)
нения
ID15.88(5/8) ID15.88
ID15.88(5/8)
ID15.88(5/8)
ID15.88(5/8)
ARBL107
120(4-23/32)
ID9.52(3/8)
ID15.88
ID12.7(1/2)
Тапа за тръба
ID9.52(3/8)
ID12.7(1/2)
400
ID28.58 ID25.4
Изолатор за тапа
150
120
(5-29/32)
(4-23/32)
ID9.52(3/8)
150
ID12.7(1/2)
ID12.7(1/2)
Изолатор
• Всяка тапа трябва да се изолира, като се използва изолаторът, осигурен с всеки
комплект, и след това да се облепи с изолационна лента, както е описано погоре.
120(4-23/32)
ID12.7
ID15.88
ID15.88(5/8)
Изолатор на външна тръба
ID9.52(3/8)
540(21-1/4)
ID12.7
ID12.7(1/2)
ID12.7(1/2)
ID15.88(5/8)
4 разклоID12.7(1/2)
ID12.7(1/2)
нения ID15.88(5/8)
ID15.88(5/8)
ID15.88(5/8)
ID15.88(5/8)
ARBL104
Изолационна лента
150
120
(5-29/32)
(4-23/32)
ID6.35(1/4)
ID6.35
(1/4)
ID6.35
120
150
120
(4-23/32) (5-29/32)
150 (1/4)
ID9.52
ID28.58
(3/8)
ID9.52
ID6.35
ID6.35
ID6.35
ID6.35
(3/8)
(1/4)
(1/4)
(1/4)
(1/4)
ID9.52
ID9.52
ID9.52
ID9.52
(3/8)
(3/8)
(3/8)
(3/8)
ID9.52(3/8)
ID19.05(3/4)
ID15.88(5/8)
БЪЛГАРСKN
• Свръзките между разклоненията и тръбите трябва да бъдат уплътнени с изолационната лента, включена във всеки комплект.
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
ID9.52(3/8)
540
7 разклонения
ARBL057
120(4-23/32)
ID6.35(1/4)
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 28
28
Начин на разпределяне
Вакуумен режим
Хоризонтално разпределение
Тази функция се използва за създаване на вакуум в системата
след подмяна на компресор, подмяна на части на външно тяло
или добавяне/подмяна на части на вътрешно тяло.
Второстепенно
Главно
Метод на настройване на вакуумен режим
Разпределение за
Второстепенно 3-та главна тръба
Главно
2-ро
1-во
Второстепенно
Главно
1-во
2-ро
3-то
БЪЛГАРСKN
DIP-SW01
1-во
2nd
7-сегментен
3-то
SW04C ( X : отмяна)
SW03C (▶: напред)
Разпределение за
1-ва главна тръба
SW02C (◀: назад)
SW01C (Ɨ: Потвърди /
Автоматично адресиране)
SW01D (нулиране)
Разпределение за
3-та главна тръба
Вертикално разпределение
- Уверете се, че разклонените тръби са свързани вертикално.
Второстепенно
Главно
PCB DIP на главно тяло включен: номер 5
Изберете режима, използвайки бутон ‘▶’, ‘◀’: “SVC” Натиснете бутона
‘●’
Изберете функцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’: „Se3” Натиснете бутона ‘●’
Стартирайте вакуумния режим: „VACC”
Външно тяло V/V отворен
Терморегулиращ вентил на външно тяло отворен
Терморегулиращ вентил на вътрешното тяло отворен
HR unit valve open, SC EEV open
Второстепенно
Главно
Метод за изключване на вакуумен режим
Изключете DIP превключвателя и натиснете бутона за нулиране на PCB на главното тяло
! ВНИМАНИЕ
Други
Външното тяло спира да работи във вакуумен режим. Компресорът не
може да работи.
Второстепенно
Главно
Второстепенно
Главно
Колектор
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 29
29
!
Тест за теч и вакуумно изсушаване
Тест за теч
Тестът за теч трябва да се извърши с азотен газ, създаващ налягане до
3,8 MPa (38,7 kgf/cm2). Ако налягането не спадне за 24 часа, системата
преминава теста. Ако налягането спадне, проверете откъде изтича азот.
За начина на теста направете справка със следната фигура. (Направете
тест със затворени сервизни вентили. Be also sure to pressurize liquid pipe,
gas pipe and high pressure gas pipe)
Резултатът от теста трябва да се счита за добър, ако налягането не
спадне, след като се остави за около един ден след теста с газообразен
азот под налягане.
Последователно монтиране (термопомпа)
Главно външно тяло
Затворено
Когато вкарвате азот
под високо налягане,
тя трябва да се използва с регулатор.
Вътрешно
тяло
Вътрешно
тяло
За газ
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте вакуумна помпа или инертен (азотен) газ, когато правите
тест за теч или продухване с въздух. Не компресирайте въздух или кислород и не използвайте запалими газове. Те могат да причинят пожар
или експлозия.
- Съществува риск от смърт, нараняване, пожар или експлозия.
Последователно монтиране (термопомпа)
Подчинено външно тяло 1
Главно външно тяло
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Скала
Използвайте гравиметър. (Такъв, който
може да замерва до 0,1 kg (0.22 lbs)).
Ако не можете да осигурите толкова
прецизен гравиметър, можете да
използвате бутилка за зареждане.
Тръба за газ
За течности
HR модул
Не се използва
(затворено)
Затворено
Когато вкарвате азот
под високо налягане,
тя трябва да се използва с регулатор.
Тръба за течност
Затворено
Тръба за газ с
високо налягане
Затворено
Тръба за газ с
ниско налягане
Тръба за газ с
ниско налягане
Тръба за течност
Цилиндър с
газообразен
азот
Затворено
Тръба за течност
Затворено
Тръба за газ с
високо налягане
Затворено
Тръба за газ
Главно външно тяло
Вакуум
Вакуумно сушене трябва да се извършва през сервизния отвор върху външното
тяло намиращ се върху сервизния клапан към вакуумната помпа, обикновено
употребявана за тръба за течност, тръба за газ и обща тръба за високо/ниско налягане. (Създайте вакуум през тръбата за течност, тръбата за газ и общата тръба
за високо/ ниско налягане със затворен сервизен вентил.)
* Никога не извършвайте прочистване на въздуха, като използвате хладилен
агент.
• Вакуумно сушене: Използвайте вакуумна помпа, която може да вакуумира до 100,7 kPa (-14,6psi, 5 Torr, -755mmHg).
- Вакуумирайте системата през тръбите за течност и газ с вакуумна помпа в
продължение на повече от 2 часа и доведете системата до -100,7 kPa. (-14,6
psi). След поддържане на системата в това състояние за повече от 1 час се
уверете, че вакуумметърът се покачва. В системата може да има влага или
протичане.
- Направете следното, ако съществува възможност в тръбата да е останала
влага.
(През дъждовния сезон или при по-продължителен период от време по време
на работа в тръбата може да попадне дъждовна вода.)
След изсушаване на системата в продължение на 2 часа, подайте налягане
към системата до 0,05 MPa (7,3psi) (вакуумно прекъсване) с азот и след това
отново я изпразнете с вакуумната помпа в продължение на 1 час до -100,7 kPa
(-14,6psi)(Вакуумно сушене). Ако системата не може да бъде вакуумирана до 100,7 kPa (-14,6psi) в рамките на 2 часа, повторете стъпките за вакуумно прекъсване и изсушаване. Накрая проверете дали вакуумметърът се покачва или
не, след като поддържате системата под вакуум в продължение на 1 час.
Не се използва
(затворено)
Последователно монтиране (Регенериране на топлина)
Цилиндър с
газообразен
азот
За да не допуснете азотът да влезе в охладителната система в течно състояние, горната част на цилиндъра трябва да е на по-високо ниво от долната
при тестването на системата с налягане.
Обикновено цилиндърът се използва във вертикално изправено положение.
За течности
За газ
Подчинено външно тяло 1
! ВНИМАНИЕ
Тръба за течност
Затворено
Тръба за газ
Затворено
Не се използва
(затворено)
Цилиндър с
газообразен
азот
Не се използва
(затворено)
Тръба за течност
Затворено
Тръба за течност
Затворено
Тръба за газ
Затворено
За течности
Вътрешно
тяло
За газ
БЪЛГАРСKN
Подчинено външно тяло 1
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако околната температура е различна по времето когато е приложено налягане и когато се проверява спадането на налягането, приложете следния корекционен коефициент
Има промяна в налягането от приблизително 0,01Mpa(1,5psi) за всеки 33,8°F
(1°C) от температурната разлика.
Корекция= (Темп. по времето на херметизация – Темп. по времето на проверка) X 0,1
Например: Температурата по време на херметизация
3,8MPa(551psi) е 80,6°F (27°C)
24 часа по-късно: 3,73MPa(541psi), 68°F (20°C) В този
случай спадането на налягането от 0,07MPa (10psi) се
дължи на понижението на температурата и следователно няма изтичане в тръбата.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 30
30
Последователно монтиране (Регенериране на топлина)
Подчинено външно тяло 1
Зареждане на хладилен агент
Главно външно тяло
Вакуумна
помпа
За монтиране на система за термопомпа
Ⓐ Манометър на колектора
Ⓑ Ръкохватка на страната с ниско налягане
Ⓒ Ръкохватка на страната с високо налягане
Затворено
Затворено
Затворено
Затворено
Тръба за газ с
високо налягане
Тръба за газ с
ниско налягане
Тръба за газ с
високо налягане
Тръба за газ с
ниско налягане
Тръба за течност
Вакуумна
помпа
Тръба за течност
Затворено
Затворено
За течности
Вътрешно
тяло
HR модул
БЪЛГАРСKN
Скала
Използвайте гравиметър. (Такъв, който
може да замерва до 0,1 kg (0.22 lbs)).
Ако не можете да осигурите толкова
прецизен гравиметър, можете да
използвате бутилка за зареждане.
За газ
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте вакуумна помпа или инертен (азотен) газ, когато правите
тест за теч или продухване с въздух. Не компресирайте въздух или кислород и не използвайте запалими газове. Те могат да причинят пожар
или експлозия.
- Съществува риск от смърт, нараняване, пожар или експлозия.
!
Тръба за
течност
Не се използва
(дръжте затворено)
Тръба
за газ
ЗАБЕЛЕЖКА
Винаги добавяйте подходящо количество хладилен агент. (За допълнителното зареждане на хладилен агент)
Прекалено много или прекалено малко хладилен агент ще причини проблеми. За използване на вакуумния режим
(Ако е зададен вакуумен режим, всички клапани на вътрешните и външните
тела ще са отворени.)
За монтиране на система за регенериране на топлина
Ⓐ Манометър на колектора
Ⓑ Ръкохватка на страната с ниско налягане
Ⓒ Ръкохватка на страната с високо налягане
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато монтирате и местите климатика на друго място, презаредете
след пълно вакуумиране.
- Ако оригиналният хладилен агент се смеси с различен хладилен агент или
въздух, в хладилния цикъл може да настъпи неизправност и уредът може
да се повреди.
Тръба за
течност
Тръба за газ с
ниско налягане
Тръба за газ
с високо
налягане
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Тръба, която да се обезвъздуши: Тръба за газ, тръба за течност (В случай
на система за регенериране на топлина, тръба, която да се обезвъздуши:
тръба за газ под високо налягане, тръба за газ под ниско налягане, тръба
за течност)
• Ако количеството хладилен агент не е точно, уредът може да не работи
правилно.
• Ако количеството на дозаредения хладилен агент е повече от 10%, това
може да доведе до избухване на кондензатора или недостатъчна производителност на вътрешното тяло.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 31
31
Количество на хладилния агент
Топлоизолация на тръбите за хладилен агент
При изчисляване на допълнителното зареждане трябва да се има предвид дължината на тръбата и стойността на CF (коригиращия коефициент) на вътрешното
тяло.
Допълнително
зареждане (kg)
= Общо тръба за течност : Ø25.4 mm (1.0 inch) × 0.480 kg/m (0.323 lbs/ft)
+ Общо тръба за течност : Ø22.2 mm (7/8 inch) × 0.354 kg/m (0.238 lbs/ft)
Изолирайте тръбите за хладилен агент, като покриете тръбата за течност и тръбата за газ поотделно с достатъчен пласт термоустойчив полиетилен, така че да
не се виждат празнини в свръзката между вътрешното тяло и изолационния материал и между самите изолационни материали. Ако изолацията не е добра, е възможно да се образува конденз и т.н. Обърнете особено внимание на изолацията
на таванското пространство.
+ Общо тръба за течност : Ø19.05 mm (3/4 inch) × 0.266 kg/m (0.179 lbs/ft)
+ Общо тръба за течност : Ø15.88 mm (5/8 inch) × 0.173 kg/m (0.116 lbs/ft)
+ Общо тръба за течност : Ø12.7 mm (1/2 inch) × 0.118 kg/m (0.079 lbs/ft)
+ Общо тръба за течност : Ø9.52 mm (3/8 inch) × 0.061 kg/m (0.041 lbs/ft)
+ Общо тръба за течност : Ø6.35 mm (1/4 inch) × 0.022 kg/m (0.015 lbs/ft)
Включете само за
× 0.5 kg/EA (1.1 lbs/EA)
система за регене- +
Number of installed HR units
риране на топлина
Стойност на CF на вътрешното тяло
Количество хладилен агент за вътрешните тела
Пример) 4-пътна таванна касета 14.5kW -1бр., Скрит в тавана Канал 7.3kW2бр.,
Окачен за стена 2.3kW-4бр.
CF = [0.64 kg (1.411 lbs)×1бр.] + [0.26 kg (0.573 lbs)×2бр.] + [0.26 kg
(0.529 lbs)×4бр.]
= 2.12 kg (4.67 lbs)
Ⓐ Топлоизолационен материал
Ⓑ Тръба
Ⓒ Външно покритие(Обвийте свързващата част и срязаната част от топлоизолационния материал с изолирбанд.)
!
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате полиетиленово покритие като покриващ материал, не се
изисква асфалтово покритие.
Лош пример
Вмъкнете допълнителната таблица за хладилния агент на вътрешното тяло.
• Не изолирайте заедно тръбата за газ или ниско налягане и течност или
тръбата за високо налягане.
Ⓐ Тръба за течност
Ⓑ Тръба за газ
ⓒ Захранващи кабели
ⓓ Изолирбанд
ⓔ Изолационен материал
ⓕ Предавателни линии
B
F
A
C
D
E
• Уверете се, че напълно сте изолирали свързващата част.
A
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ⓐ Тези части не са изолирани.
• Правило за теч на хладилен агент:
С оглед на безопасността на хората количеството на изтичащ хладилен
агент трябва да отговаря на следното уравнение.
Добър пример
Общо количество хладилен агент в системата
Обем на стаята, в която е монтирано вътрешното
тяло с най-малък капацитет
≤0.44 kg/m3
(0.028 lbs/ft3)
Предавателни
линии
D
Ⓐ Тръба за течност
Ⓑ Тръба за газ
ⓒ Захранващи кабели
ⓓ Изолационен материал
ⓔ Предавателни линии
A
B
Ако горното уравнение не може да бъде спазено, направете следното.
• Избор на климатична система: изберете едно от следните
- Монтаж на ефективна отваряща се част
- Проверете отново мощността на външното тяло и дължината на тръбите
- Намалете количеството на хладилния агент
- Монтирайте 2 или повече предпазни устройства (аларма за изтичане на
газ)
• Променете типа на вътрешното тяло:
Монтажната позиция трябва да е на над 2 m (6.6 ft) от пода (тип с окачване
за стена -> касетен тип)
• Включване на вентилационна система:
изберете обикновена вентилационна система или вентилационна система
за сгради
• Ограничете работата по тръбите:
подгответе за земетресения и топлинно напрежение
Захранващи
кабели
C
D
E
Отделяне
БЪЛГАРСKN
Топлоизолацио- Лепило + Термоустойчива понен материал лиетиленова пяна + Изолирбанд
На закрито
Винилова лента
Открит Водонепропусклива конопена
Външно покпод
тъкан + Бронзов асфалт
ритие
На от- Водонепропусклива конопена тъкан +
крито Поцинкована ламарина + Маслена боя
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 32
32
Прониквания
Вътрешна стена (скрита)
Външна стена
C
A
Външна стена (открита)
Главно Второстепенно
D
E
B
A
B
Вътрешно тяло
B
Дистанционно
управление
I
Проникваща част на зона с Тръбопроводен канал за
повишени противопожарни
покрив
I
изисквания и гранична стена
Под (огнеупорен)
D
F
Дистанционно
управление
Главно Второстепенно
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
J
G
D
Дистанционно
управление
B
БЪЛГАРСKN
G
Вътрешно тяло
H
B
Дистанционно
управление
A
1m
1m
Ⓐ Втулка
Ⓑ Топлоизолационен материал
Ⓒ Изолационна обшивка
Ⓓ Уплътнителен материал
Ⓔ Лента
Ⓕ Водонепроницаем слой
Ⓖ Втулка с ръб
Ⓗ Материал на обшивката
Ⓘ Хоросан или друго невъзпламенимо уплътнение
Ⓙ Невъзпламеним топлоизолационен материал
Главно Второстепенно1 Второстепенно2
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
Главно Второстепенно1 Второстепенно2
Вътрешно тяло
Когато запълвате дупка с хоросан, покрийте проникващата част със стоманена
ламарина, така че изолационният материал да не пропадне. За тази част използвайте невъзпламеними материали за изолацията и покритието. (Не трябва да
се използва винилово покритие.)
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
Многожилен кабел
Главно Второстепенно1 Второстепенно2 Второстепенно3
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
Главно Второстепенно1 Второстепенно2 Второстепенно3
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Главно Второстепенно
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Главно Второстепенно
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 33
33
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОКАБЕЛЯВАНЕ
Главно Второстепенно1 Второстепенно2
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
Главно Второстепенно1 Второстепенно2
- Спазвайте наредбите на правителствените организации относно техническия
стандарт, свързан с електрическото оборудване, разпоредбите за електрически
монтаж и указанията на всяка електрическа компания.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
• Използвайте 2-жилните екранирани кабели за предавателните линии. Никога не ги използвайте заедно със захранващите кабели.
• Проводимият екраниращ слой на кабела трябва да бъде заземен към металната част и на двете тела.
• Никога не използвайте многожилен кабел
• Тъй като този уред е оборудван с инвертор, монтирането на кондензатор с
фазово изпреварване не само ще влоши ефекта на подобрение на коефициента на мощност, но и ще предизвика необичайно загряване на кондензатора. Затова никога не монтирайте кондензатор с фазово изпреварване.
• Уверете се, че колебанията на електрозахранването не надвишават 2 %.
Ако този процент е по-голям, жизненият цикъл на уредите ще бъде намален.
Предпазни мерки при полагане на захранващите кабели
Използвайте кръгли притискащи клеми за свързване към клемния блок.
Захранващ кабел
Ако не разполагате с нито една от тези части, следвайте дадените по-долу инструкции.
- Не свързвайте кабели с различна дебелина към клемния блок. (Разхлабването
на захранващите кабели може да причини прекомерно загряване.)
- При свързване на кабели, които са с една и съща дебелина, направете както е
показано на фигурата по-долу.
Уверете се, че електрическите дейности се извършват от квалифицирани
електротехници, използващи специални вериги, в съответствие с регламентите и ръководството за монтаж. Ако електрозахранващата верига няма
достатъчен капацитет или не работи пълноценно, това може да причини
електрически удар или пожар.
- Инсталирайте предавателната линия на външното тяло далеч от кабелите на
електрозахранването, така че тя да не бъде повлияна от електрически смущения от източника на електрозахранване. (Не ги прокарвайте през един и същ
канал.)
- Уверете се, че сте осигурили подходящо заземяване на външното тяло.
! ВНИМАНИЕ
Уверете се, че сте свързали външното тяло към заземяването. Не свързвайте заземяващата линия към никакви тръби за газ, тръби за течност,
гръмоотвод или телефонна заземителна линия. Ако заземяването не е извършено правилно, това може да причини електрически удар.
- Оставете малко аванс на окабеляването за електрическата кутия на вътрешните и външни тела, защото кутията понякога се изважда при работа по обслужването.
- Никога не свързвайте главния захранващ източник към клемен блок или предавателна линия. В противен случай електрическите части ще изгорят.
- Използвайте 2-жилен екраниран кабел за предавателния кабел (маркировката
на фигурата по-долу). Ако предавателния кабел на различни системи бъде
окабелен със същия многожилен кабел, получената слаба предавателна и приемна възможност ще причини погрешна работа. (
маркировката на фигурата
по-долу)
- Към клемното табло за комуникация с външното тяло трябва да се свързва само
посоченият предавателен кабел.
2-жилен екраниран кабел
- За окабеляването използвайте предназначения за това захранващ кабел и го
свържете добре, след това го укрепете, за да предотвратите упражняване на
външно налягане върху клемния блок.
- Използвайте подходяща отвертка за затягане на клемните винтове. Отвертка с
малък връх ще нарани главата и ще направи правилното затягане невъзможно.
- Прекаленото затягане на клемните винтове може да ги счупи.
! ВНИМАНИЕ
При прилагане на 400-волтово електрозахранване към „N” фазата по погрешка, проверете повредените части в контролната кутия и ги подменете.
1Тела
2Тела
3Тела
4Тела
Главно Второстепенно1 Второстепенно2 Второстепенно3
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
Главно Второстепенно1 Второстепенно2 Второстепенно3
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
БЪЛГАРСKN
! ВНИМАНИЕ
Кръгла притискаща клема
Внимание
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 34
34
Контролна кутия и свързващи позиции за окабеляване
- Махнете всички винтове от предния панел и го отстранете, като го издърпате
напред.
- Свържете предавателната линия между главното и второстепенното външно
тяло чрез клемния блок
- Свържете предавателните линии между външните тела и вътрешните тела чрез
клемния блок.
- Когато централната контролна система е свързана към външното тяло, между
тях трябва да се свърже специална РСВ.
- Когато свързвате предавателна линия между външно тяло и вътрешни тела с
екраниран кабел, свържете екранното заземяване към заземителния винт.
Предавателни и захранващи кабели
Предавателен кабел
- Types : shielded wires or unshielded wires
- Напречно сечение : 1.0 ~ 1.5 mm2 (1.55 × 10-3 ~ 2.32 × 10-3 in2)
- Максимална допустима температура: 60 °C (140 °F)
- Максимална допустима дължина на кабела: Под 1 000 m (3 281 ft)
Кабел на дистанционното управление
- Видове: 3-жилен кабел
Централен контролен кабел
Вид на продукта
Вид кабел
Диаметър
БЪЛГАРСKN
ACP&AC диспечер
1.0 ~ 1.5 mm2
2-жилен кабел (екраниран кабел) (1.55 × 10-3 ~
2.32 × 10-3 in2)
AC Smart
1.0 ~ 1.5 mm2
2-жилен кабел (екраниран кабел) (1.55 × 10-3 ~
2.32 × 10-3 in2)
1.0 ~ 1.5 mm2
Обикновен централен контролер 4-жилен кабел (екраниран кабел) (1.55 × 10-3 ~
2.32 × 10-3 in2)
AC Ez
1.0 ~ 1.5 mm2
4-жилен кабел (екраниран кабел) (1.55 × 10-3 ~
2.32 × 10-3 in2)
Front Panel
! ВНИМАНИЕ
В случай на употреба на изолираните жици, те трябва да бъдат заземени.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Температурният сензор за външния въздух не трябва да бъде излаган на
пряка слънчева светлина.
- Осигурете съответното покритие, за да блокирате пряката слънчева светлина.
UXA
UXB
Основна платка
Външна платка
Клемен блок за
главна захранваща линия
(Обърнете внимание
на фазовата
последователност на
3-фазова 4-жилна
захранваща система.)
Разделяне на предавателните и захранващите кабели
- Ако предавателните и захранващите кабели се прекарват един
до друг, има голяма вероятност от грешки при работа, дължащи
се на смущения в сигнала, причинени от електростатично и
електромагнитно взаимодействие.
Таблиците по-долу показват нашите препоръки за подходящо
разстояние между предавателните и захранващите кабели, когато те се прекарват един до друг
Допустимо токово натоварване на захранващата линия
10A
50A
100 V или повече
100A
Exceed 100A
!
Разстояние
300 mm (11-13/16 inch)
500 mm (19-11/16 inch)
1 000 mm (39-3/8 inch)
1 500 mm (59-1/16 inch)
ЗАБЕЛЕЖКА
• Числените стойности са на база на приета дължина на успоредно окабеляване до 100 m [328 ft]. При дължина над 100 m [328 ft] стойностите ще
трябва да бъдат преизчислени в пряка пропорция спрямо допълнителната
дължина на въпросната линия.
• Ако формата на сигнала на захранващата линия продължи да показва изкривяване, препоръчителното разстояние в таблицата трябва да бъде увеличено.
- Ако кабелите са положени в канали, следната точка също трябва да
бъде взета предвид, когато групирате различни линии заедно за полагане в канали.
- Захранващите линии (включително захранването на климатика) и предавателните линии не трябва да се полагат в един и същи канал.
- По същия начин, когато групирате захранващите и сигналните линии, те
не трябва да образуват общ сноп.
! ВНИМАНИЕ
Ако уредът не е заземен правилно, винаги има опасност от електрически
удари, затова заземяването му трябва да бъде извършено от квалифициран техник.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 35
35
Точка за внимание по отношение на качеството на
общественото електрозахранване
- Използвайте отделно захранване за външното тяло и за вътрешното тяло.
- Вземете под внимание околните условия (околна температура, пряка слънчева
светлина, дъждовна вода и т.н.), когато извършвате окабеляването и свързването.
- Размерът на кабела е минималната стойност за метален проводник. Размерът
на захранващия кабел трябва да бъде с една стойност по-дебел, имайки предвид спадовете в напрежението на линията. Уверете се, че захранващото напрежение не спада с повече от 10%.
- Специфичните изисквания за окабеляване трябва да отговарят на разпоредбите за окабеляване в региона.
- Захранващите кабели на устройствата за външно използване не трябва да са
по-леки от гъвкавите кабели с полихлоропренова обвивка.
- Не монтирайте отделен превключвател или контакт, за да изключвате всяко от
вътрешните тела поотделно от електрозахранването.
Това оборудване отговаря на следните стандарти:
• EN/IEC 61000-3-11 (1) при условие, че импедансът на системата Zsys е по-малък
или равен на Zmax и
• EN/IEC 61000-3-12 (2) при условие, че мощността на късото съединение Ssc е поголяма или равна на минималната Ssc стойност при точката на взаимодействие
между захранването на потребителя и обществената система. Монтажният специалист или потребителят носи отговорност за свързването, ако е необходимо
чрез консултация с електроразпределителното дружество, на оборудването
само към електрозахранване със следните стойности:
• Zsys е по-малко или равно на Zmax и
• Ssc е по-голямо или равно на минималната Ssc стойност.
Стандартно комбиниране на външни тела
Zmax (Ω)
Минимална Ssc
стойност (kVA)
ARUM080LTE5
-
2776
ARUM100LTE5
-
3828
ARUM120LTE5
-
3828
ARUM140LTE5
-
6339
ARUM160LTE5
-
6339
ARUM180LTE5
-
6339
ARUM200LTE5
-
6339
ARUM220LTE5
-
6339
ARUM240LTE5
-
8144
ARUM260LTE5
-
8144
Прекъсвач на
веригата за
Главна захран- Разклоняващ Заземяващ проутечка
ваща жица
проводник
водник
(4P ELCB)
Дебелината на минималната жица (мм2 [inch2])
2.5~4
[3.875 × 10-3
~6.2 × 10-3]
Под 20~60 A
100 mA 0,1 сек.
-
4~10
[6.2 × 10-3
~1.55 × 10-2]
Под 75~150 A
100 mA 0,1 сек.
-
10
[1.55 × 10-2]
Под 150~200 A
100 mA 0,1 сек.
-
10~16
[1.55 × 10-2
~2.48 × 10-2]
2.5~16
[3.875 × 10-3
~2.48 × 10-2]
-
1 тяло
16~50
[2.48 × 10-2
~7.75 × 10-2]
1 тяло
50~95
[7.75 × 10-2
~1.4725 × 10-1]
1 тяло
95~120
[1.4725 × 10-1
~1.86 × 10-1]
1 тяло
Под 200~250 A
100 mA 0,1 сек.
Заземяващ проводник
1 Захранващият проводник между главно външно тяло и подчинено1 външно
тяло – най-малко : 6 мм2 [9,3 × 10-3 inch2]
2 Захранващият проводник между подчинено1 външно тяло и подчинено2 външно тяло – най-малко: 4 мм2 [6,2 × 10-3 inch2]
3 Захранващият проводник между подчинено2 външно тяло и подчинено3 външно тяло – най-малко: 2,5 мм2 [3,875 × 10-3 inch2]
h Стандартът по-горе е стандарт за проводници за постоянно напрежение.
h Моля използвайте 3-фазния 4-жилен квадруполен прекъсвач на веригата за
утечка на прекъсвача.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Спазвайте наредбите на правителствените организации относно техническия стандарт, свързан с електрическото оборудване, разпоредбите за
електрически монтаж и указанията на всяка електрическа компания.
• Уверете се, че използвате посочените кабели за свързване, така че върху
клемните връзки да не може да се упражни външна сила. Ако връзките не
са закрепени здраво, това може да причини нагряване или пожар.
• Уверете се, че използвате подходящ защитен превключвател за свръхток.
Вземете под внимание, че генерираният свръхток може да включва известно количество постоянен ток.
! ВНИМАНИЕ
• При някои места на монтаж може да е необходимо поставянето на защитен прекъсвач срещу утечен ток към земята. Ако не е поставен защитен
прекъсвач срещу утечен ток към земята, това може да причини токов
удар.
• Не използвайте нищо различно от прекъсвач и предпазител с подходящ
капацитет. Използването на предпазител и проводник или меден проводник с прекалено голям капацитет може да причини повреда на уреда или
пожар.
(1) Европейски/международен технически стандарт, даващ ограничения за промените в напрежението, колебанията на напрежението и трептенето в обществените системи с ниско
напрежение за оборудване с номинален ток ≤75 A.
(2) Европейски/международен технически стандарт, даващ ограничения за хармоничен ток, произведен от оборудване, свързано към обществени системи с ниско напрежение с входен
ток >16 A и ≤75 A на фаза.
Външно окабеляване
Единично външно тяло
Външно
електрозахранване
(3Ø 4 проводника)
Честота
[Външно тяло]
(Главен превключвател)
R S T N
60Hz
50Hz
Диапазон на напрежението (V)
Външно тяло Вътрешно тяло
380V
220V
380-415V 220-240V
Превключвател
Предпазител
Вътрешно
електрозахранване
(1Ø 2 проводника)
L
N
Захранващ кабел
(кабел с 4 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Предавателен кабел
(кабел с 2 проводника)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
HR модул
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
В случай на система за
регенериране на топлина
Предавателен кабел
(кабел с 3 проводника)
[Вътрешни тела]
БЪЛГАРСKN
Окабеляване на главното електрозахранване и капацитет на оборудването
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 36
36
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Заземителните линии за вътрешното тяло са необходими за предотвратяване на инцидент, причинен от електрически удар, при утечка на ток или
смущение в комуникациите заради шумов ефект и утечка на ток от двигателя (без свързване към тръбата).
• Не монтирайте отделен превключвател или контакт, за да изключвате
всяко от вътрешните тела поотделно от електрозахранването.
• Монтирайте главния превключвател, който може да прекъсне изцяло
всички източници на захранване, защото тази система се състои от оборудване, което използва много източници на захранване.
• Ако има вероятност да се появи обърната фаза, разхлабена фаза, моментно спиране на тока или пускане и спиране на електроподаването, инсталирайте верига за защита от обърната фаза. Работата на уреда с
обърната фаза може да повреди компресора и други части.
БЪЛГАРСKN
Между вътрешното и главното външно тяло
SODU. B SODU. A
3
IDU. B
IDU. A
CEN. B
4
HR unit
3
CEN. A
DRY1
DRY2
4
GND
3
12V
Между вътрешното и главното външно тяло
Комуникационните кабели между вътрешното тяло и главното външно тяло е възможно да се свържат с BUS тип или STAR тип.
Master
Outdoor Unit
Клемата за заземяване в
главния електронен блок за
управление е клемата ‘-’ за
сух контакт, затова няма
смисъл да се прави заземителна връзка.
4
В случай на система за регенериране на топлина
Серийни външни тела
Когато захранването е свързано серийно
между телата.
Диапазон на напрежението (V)
Външно тяло Вътрешно тяло
380V
220V
380-415V 220-240V
Честота
60Hz
50Hz
Външно
електрозахранване
(3Ø 4 проводника)
[Главно]
(Главен превключвател)
[Второстепенно1]
[Второстепенно2]
[Второстепенно3]
R S T N
Превключвател
3
4
IDU. B
IDU. A
CEN. B
3
CEN. A
DRY1
DRY2
4
3
GND
12V
Главно
външно тяло
4
HR модул
SODU. B SODU. A
IDU. B
IDU. A
CEN. B
CEN. A
DRY1
DRY2
GND
12V
Главно
външно тяло
SODU. B SODU. A
IDU. B
IDU. A
CEN. B
CEN. A
DRY1
DRY2
GND
12V
Подчинено
външно тяло 1
SODU. B SODU. A
IDU. B
IDU. A
CEN. B
CEN. A
DRY1
DRY2
GND
12V
Подчинено
външно тяло 2
SODU. B SODU. A
IDU. B
IDU. A
CEN. B
CEN. A
DRY1
DRY2
GND
12V
Подчинено
външно тяло 3
В случай на система за регенериране на топлина
GND клемата на главната PCB е ‘-’ клема за сух контакт.
Тя не е точка за заземителна връзка.
- Уверете се, че номерът на клемата за главно и второстепенно външно тяло си
пасват (А-А, В-В)
Пример) Свързване на предварителен кабел
N
Захранващ кабел
(кабел с 4 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Предавателен кабел
(кабел с 2 проводника)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
HR модул
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
В случай на система за
регенериране на топлина
Предавателен кабел
(кабел с 3 проводника)
[Вътрешни тела]
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато общият капацитет е над посоченото по-долу, източникът на захранване да не се използва серийно между телата.
Първият клемен блок може да изгори. (Термопомпа: 62 Hp)
Когато захранването се подава към всяко външно тяло индивидуално.
Външно
електрозахранване
(3Ø 4 проводника)
[Главно]
(Главен превключвател)
R S T N
Вътрешно
електрозахранване
(1Ø 2 проводника)
L
SODU. B SODU. A
Предпазител
Вътрешно
електрозахранване
(1Ø 2 проводника)
L
• Заземителните линии за вътрешното тяло са необходими за предотвратяване на инцидент, причинен от електрически удар, при утечка на ток или
смущение в комуникациите заради шумов ефект и утечка на ток от двигателя (без свързване към тръбата).
• Не монтирайте отделен превключвател или контакт, за да изключвате
всяко от вътрешните тела поотделно от електрозахранването.
• Монтирайте главния превключвател, който може да прекъсне изцяло
всички източници на захранване, защото тази система се състои от оборудване, което използва много източници на захранване.
• Ако има вероятност да се появи обърната фаза, разхлабена фаза, моментно спиране на тока или пускане и спиране на електроподаването, инсталирайте верига за защита от обърната фаза. Работата на уреда с
обърната фаза може да повреди компресора и други части.
R S T N
R S T N
[Второстепенно1]
[Второстепенно2]
[Второстепенно3]
R S T N
Превключвател
Превключвател
Превключвател
Превключвател
Предпазител
Предпазител
Предпазител
Предпазител
N
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Предавателен кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 4 проводника)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)
Pull Проходна кутия
(по избор от
монтажния
техник)Box
(Installer option)
HR модул
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
Захранващ кабел
(кабел с 2 проводника)
В случай на система за
регенериране на топлина
Предавателен кабел
(кабел с 3 проводника)
[Вътрешни тела]
Честота
60Hz
50Hz
Диапазон на напрежението (V)
Външно тяло Вътрешно тяло
380V
220V
380-415V 220-240V
[Тип ШИНА]
- Свързването на предавателен кабел
между вътрешното и външното тяло
трябва да се извърши както е показано на долната фигура.
[Тип ЗВЕЗДА]
- Необичайната работа може да бъде
причинена от дефект в комуникациите, когато комуникационният
кабел е свързан както е показано на
фигурата по-долу (тип ЗВЕЗДА).
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 37
37
Пример) Връзка на захранващ и предавателен кабел (UXA)
Предна страна
Долна страна
Клемен блок за
главно захранване
Заземяващ
проводник
Когато свързвате
комуникационни проводници
/ заземяващ проводник
от преден направляващ панел
Клемен блок за
главно захранване
Когато свързвате главните
захранващи линии /
заземяващ проводник
от лявата страна
Заземяващ
проводник
Междина: Над
50мм(1,97’’)
Междина: Над
50мм(1,97’’)
Fix firmly with cable tie
or clamp cord not to be
displaced
Когато свързвате
комуникационни проводници /
заземяващ проводник
от лявата страна
Когато свързвате главни
захранващи линии /
заземяващ проводник от
преден направляващ панел
Свързване на линия за главно захранване
Клемен блок за
главно захранване
Комуникационна връзка /Връзка на
заземяващ проводник
Заземяващ
проводник
Когато свързвате
комуникационни
проводници / заземяващ
проводник от преден
направляващ панел
Междина: Над
50мм(1,97’’)
Когато свързвате главни
захранващи линии /
заземяващ проводник от
преден направляващ панел
Комуникационен
кабел между
външно тяло и
вътрешно тяло
Клемен блок за
главно захранване
Закрепете здраво с кабелна
връзка или затягащ шнур, за да
не се измести
Комуникационен
кабел между
външно тяло и
външно тяло
Поставяне на
изолационните муфи
Заземяващ проводник
Свързване на линия за главно захранване
Заземяващ проводник
Комуникационна връзка /Връзка на
заземяващ проводник
! ВНИМАНИЕ
Заземяващ
проводник
Комуникационен
кабел между
външно тяло и
вътрешно тяло
Клемен блок за
главно захранване
Поставяне на
изолационните
муфи
Комуникационен
кабел между
външно тяло и
външно тяло
Свързването на захранващите и предавателните кабели трябва да предотвратява взаимодействието със сензора за нивото на маслото. В противен
случай сензорът за нивото на маслото няма да работи правилно.
Проверка на настройката за външните тела
Заземяващ проводник
! ВНИМАНИЕ
Свързването на захранващите и предавателните кабели трябва да предотвратява взаимодействието със сензора за нивото на маслото. В противен
случай сензорът за нивото на маслото няма да работи правилно.
Проверка според настройката на dip превключвателя
- Можете да проверите настроените стойности на главното външно тяло на 7-сегментния индикатор. Когато захранването е изключено, настройката на dip превключвателя трябва да се промени.
Проверка на първоначалния дисплей
Номерът се появява последователно на 7-сегментния индикатор 5 секунди след
подаването на захранване. Това число показва зададеното състояние.
Пример) Връзка на захранващ и предавателен кабел (UXB)
[Основна платка]
Долна страна
Dip превключвател
Клемен блок за
главно захранване
7-сегментен
Заземяващ проводник
Когато свързвате главните
захранващи линии /
заземяващ проводник
от лявата страна
Междина: Над
50мм(1,97’’)
Когато свързвате
комуникационни проводници /
заземяващ проводник
от лявата страна
SW01C
(Настройка за автоматично адреси
БЪЛГАРСKN
Предна страна
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 38
38
Настройка за бързо управление
Във фабричната настройка настройката на главния PCB dip превключвател е
“OFF”. (изключен)
- Проверете и се уверете, че имената на всички модели вътрешни тела са
ARNU******4.
- Променете главния PCB Dip превключвател № 3 “OFF → ON” (“изключен → включен”) както на снимката по-долу.
- Натиснете бутона за връщане в изходно положение.
Dip превключвател
Настройка на елемента за регенериране на топлина (Отнася
се само за инсталация за регенриране на топлина)
[Табло на уред за регенериране на топлина (HR)]
Гнездо на вентил #4
Гнездо на вентил #1
7-сегментен
7-SEG
SW05M
Бутон за връщане в
изходно положения
SW01M
БЪЛГАРСKN
SW02M
(DIP превключвател за
функцията на HR модула)
SW01M/SW03M/SW04M
(Превключвател за ръчно
адресиране на вентил)
SW04M
SW03M
Ключ за настройка на HR модул
Главна функция на SW02M
• Ред на първоначалния дисплей
Ред
①
②
③
④
⑤
⑥
Номер
8~24
10~24
10~24
10~24
8~96
3
38
46
22
40
⑦
⑧
Значение
Капацитет на модела на главното тяло
Капацитет на модела на второстепенно тяло 1
Капацитет на модела на второстепенно тяло 2
Капацитет на модела на второстепенно тяло 3
Общ капацитет
Термопомпа (Фабрична настройка)
380 V модел
460V модел
220V модел
Full function
Пример) ARUM620LTE5
62hp 380V система на термопомпа (Главно тяло: 18 hp, Подчинено 1: 16
hp, Подчинено 2: 14hp, Подчинено 3: 14hp)
①
18
②
16
③
14
④
14
⑤
62
⑥
3
⑦
38
⑧
40
КЛЮЧЪТ
Избор
Е ВКЛ.
Метод за адресиране на вентили на
№1
HR модул (Автоматично/ Ръчно)
№ 2 Модел на HR модул
№ 3 Модел на HR модул
№ 4 Модел на HR модул
№ 5 Настройка на група вентили
SW02M
№ 6 Настройка на група вентили
Употреба само в заводско производство
(предварително зададен на “OFF” (ИЗКЛ)) Зонална
настройка
Употреба само в заводско производство (“ON” (ВКЛ))
№8
(предварително зададен на “OFF” (ИЗКЛ))
№7
1 Избор на метод за адресиране на вентили на HR модул (Автоматично/ Ръчно)
Ключ № 1 Изкл.
Ключ № 1 Вкл.
Ръчно
Автоматичен
Настройване на главен/подчинен Dip превключвател
• Главно тяло
• Второстепенно тяло
Настройка на DIP
превключвателя
Настройка на DIP
превключвателя
Настройка на външно тяло
Heat Pump System
(Фабрична настройка)
Настройка на външно тяло
2 Настройка на зоналното управление
Второстепенно 1
Второстепенно 2
Второстепенно 3
h Монтиране на регенериране на топлина
① Включете dip превключвател No 4.
Настройка на DIP
превключвателя
Настройка на външно тяло
Настройване на система на термопомпа или система на регенериране на топлина (Настройване на монтажника)
② На фабрично настроеният дисплей се показва “HP”.
③ Променете “HP” на “HR” дисплей, като натиснете бутона ▶ и
след това натиснете бутона за потвърждение.
④ Изключете dip превключвател No 4 и натиснете бутона за връщане в изходно положение, за да рестартирате системата.
(Ако включите dip превключвател No 4, можете да се уверите
в “HR” или “HP” дисплея по-късно.)
Установяване на DIP превключвател
Нормално
управление
Зонално
управление
SW01M
SW01M
Turn the dip switch of
the zoning branch on.
Ex) Branch 1,2 are zoning control.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 39
39
Y-образно тръбно разклонение
3 Избиране на модел на HR модул
Модел
Тръба за газ с ниско налягане
I.D22.2(7/8)
1
2
1
2
I.D25.4(1)
3 4
1 2
3
(За 3 клона)
PRHR032
PRHR032A
I.D15.88(5/8)
I.D19.05(3/4)
1
I.D12.7(1/2)
I.D9.52(3/8)
I.D6.35(1/4)
I.D9.52(3/8)
I.D28.58(1-1/8)
O.D25.4(1)
3
80(3-5/32)
70(2-3/4)
I.D22.2(7/8)
321(12-5/8)
332(13-1/16)
I.D25.4(1)
110(4-11/32)
I.D15.88(5/8)
2
I.D19.05(3/4) I.D15.88
96
I.D22.2(7/8)
(5/8) (3-25/32)
I.D12.7(1/2)
74
I.D9.52(3/8)
I.D6.35(1/4) (2-29/32)
3
I.D22.2(7/8)
O.D19.05(3/4)
1 2
I.D19.05(3/4) I.D22.2(7/8)
I.D25.4(1)
I.D12.7(1/2)
390(15-11/32)
413(16-1/4)
I.D22.2(7/8)
O.D19.05(3/4)
Тръба за газ с високо налягане
I.D19.05(3/4)
I.D12.7(1/2)
2
83
I.D19.05(3/4) I.D12.7
(1/2) (3-9/32)
I.D15.88(5/8)
(За 4 клона)
PRHR042
PRHR042A
Първоначална
настройка
Тръба за течност
I.D19.05(3/4)
ARBLB03321
(За 2 клона)
PRHR022
PRHR022A
(Tяло: mm [inch])
421(16-9/16)
444(17-15/32)
3
I.D12.7(1/2)
O.D15.88(5/8)
I.D9.52(3/8)
O.D15.88(5/8)
3
2
I.D12.7(1/2)
110(4-11/32)
70(2-3/4)
SW05M (Въртящ се ключ за адресиране на HR модул)
2 клона
свързани
Пример) Монтиране на 3 HR модула
3 клона
свързани
A B
A B
3 4
1 2
4 клона
свързани
3 4
1 2
A B
3 4
1 2
* Всеки модел е изпратен с ключове № 2 и № 3 предварително установени във фабриката както по-горе.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Ако желаете да използвате PRHR032 или PRHR032A за уред за регенериране на топлина с 2 разклонения, след затваряне на 3-тите тръби,
нагласете dip превключвателя като за уред за регенериране на топлина с 2 разклонения.
• Ако желаете да използвате PRHR042 или PRHR042A за уред за регенериране на топлина с 3 разклонения след затваряне на 4-тите тръби,
нагласете dip превключвателя като за уред за регенериране на топлина с 3 разклонения.
• Ако желаете да използвате PRHR042 или PRHR042A за уред за регенериране на топлина с 2 разклонения след затваряне на 3-тата и 4тата тръби, нагласете dip превключвателя като за уред за
регенериране на топлина с 2 разклонения.
• Неизползваният порт трябва да се затвори с медна, а не с пластмасова капачка.
SW01M/SW03M/SW04M (DIP превключвателове и
тактилни бутони за ръчно адресиране на вентилите)
1 Нормална настройка (не зонална настройка)
- Настройте адреса на вентила от HR модула към адреса от централното управление на свързаното вътрешно тяло.
- SW01M: избор на вентил за адресиране
SW03M: увеличаване на цифрата на десетиците в адреса на вентила
SW04M: увеличаване на последната цифра в адреса на вентила
- Предварително изпълнено условие за ръчно адресиране на вентил:
адресът от централното управление на всяко вътрешно тяло трябва
да бъде предварително установен на неговото дистанционно.
Ключ №
№1
№2
№3
№4
Настройка
Ръчно адресиране на вентил #1
Ръчно адресиране на вентил #2
Ръчно адресиране на вентил #3
Ръчно адресиране на вентил #4
SW03M
SW03M
Увеличаване на цифрата на десетиците в адреса на вентила
SW04M
SW04M
Увеличаване на последната
цифра в адреса на вентила
4 Настройка на група вентили.
Установяване на DIP превключвател
Няма управление
Управление на
вентили № 1 и № 2
Пример
4
3
2
1
4
3
2
1
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло с висок капацитет
Управление на
вентили № 2 и № 3
4
3
2
1
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло с висок капацитет
Вътрешно тяло
Управление на
вентили № 3 и № 4
4
3
2
1
Вътрешно тяло с висок капацитет
Вътрешно тяло
Вътрешно тяло
Управление на
вентили № 1 и № 2
/
Управление на
вентили № 3 и № 4
4
3
2
1
Вътрешно тяло с висок капацитет
Вътрешно тяло с висок капацитет
!
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако са монтирани вътрешни тела с висок капацитет, трябва да бъде изполвано показаното по-долу Y-образно тръбно разклонение.
SW01M
2 Зонална настройка
- Настройте адреса на вентила от HR модула към адреса от централното управление на свързаното вътрешно тяло.
- SW01M: избор на вентил за адресиране
SW03M: увеличаване на цифрата на десетиците в адреса на вентила
SW04M: увеличаване на последната цифра в адреса на вентила
SW05M: Въртящ се ключ
- Предварително изпълнено условие за ръчно адресиране на вентил:
адресът от централното управление на всяко вътрешно тяло трябва
да бъде предварително установен на неговото кабелното дистанционно управление.
БЪЛГАРСKN
Трябва да бъде установен в положение '0' , когато е монтиран само един
HR модул. Когато монтирате няколко HR модула, адресирайте HR модулите с последователни номера, като започнете от '0'.
1 клон
свързан
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 40
40
Ключ №
№1
№2
№3
№4
Настройка
Ръчно адресиране на вентил #1
Ръчно адресиране на вентил #2
Ръчно адресиране на вентил #3
Ръчно адресиране на вентил #4
SW03M
SW03M
Увеличаване на цифрата на десетиците в адреса на вентила
SW04M
SW04M
Увеличаване на последната цифра в
адреса на вентила
SW05M
Ръчно адресиране на зонирани вътSW05M
решни тела
SW01M
БЪЛГАРСKN
Автоматично адресиране
Процедура за автоматично адресиране
Включване на захранването
Изчакайте 3 минути
Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон
за 5 сек. (SW01C)
Automatic Addressing process start
7-сегментен индикатор
= 88
Не натискайте ЧЕРВЕНИЯ
бутон(SW01C)
• Automatic addressing process end Numbers of indoor
unit connected are indicated for 30seconds on
7-segment LED after completing process
Изчакване около 2~7 минути
Адресът на вътрешните тела ще бъде настроен чрез автоматично адресиране
- Изчакайте 3 минути след подаване на захранването.
(Главни и второстепенни външни тела, вътрешни тела)
- Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон на външното тяло за 5 секунди.
(SW01C)
- На 7-сегментния индикатор на PCB на външното тяло се показва „88”.
- За завършване на адресирането са необходими 2~7 минути в зависимост от броя на свързваните вътрешни тела.
- Броят на свързаните вътрешни тела, чието адресиране е приключило, се показва за 30 секунди на 7-сегментния индикатор
на PCB на външното тяло.
- След приключване на адресирането адресът на всяко вътрешно
тяло се показва на дисплея на кабелното дистанционно управление. (CH01, CH02, CH03, ……, CH06: казано като номера на
свързаните вътрешни тела)
[Основна платка]
Dip превключвател
7-сегментен
SW01C
(Настройка за автоматично адресиране)
7-сегментен индикатор
= 88
НЕ
ДА
OK
Проверете връзките на
предавателния кабел
Номерът на адреса на вътрешното тяло се показва на кабелното
дистанционно управление или на дисплея на вътрешното тяло. Това не е
съобщение за грешка; то ще изчезне, когато бъде натиснат бутонът on/off
(вкл./изкл.) на дистанционното управление
Пример) Показване на 01, 02, …, 15 означава свързване на 15 вътрешни
тела и че автоматичното адресиране е приключило нормално.
! ВНИМАНИЕ
• При смяна на блока за управление на процеса на вътрешното тяло винаги
изпълнявайте отново настройване за автоматично адресиране (Към този
момент, моля, проверете дали се използва независим захранващ модул за
което и да било от вътрешните тела.)
• Ако към вътрешното тяло не се подаде захранване, се получава операционна грешка.
• След повече от 3 минути трябва да се извърши автоматично адресиране,
за да се подобри комуникацията на вътрешното тяло, когато бъде подадено захранване.
• Моля, уверете се, че dip превключвателя (1~7) на главно външно тяло е изключен преди настройване на автоматично адресиране
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 41
41
Настройване на уред за регенериране на топлина
(Отнася се само за инсталация за регенриране на топлина)
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Изпълнявайте отново автоматично адресиране и автоматично откриване на
тръба всеки път, когато бива сменян блока за управление на процеса на
вътрешното тяло и блока за управление на процеса на уреда за регенериране на топлина.
- Ако към вътрешното тяло и уреда за регенериране на топлина не бъде подадено захранване, възниква грешка при работа.
• Грешка № 200 възниква, ако броят на свързаните вътрешни тела и този на
сканираните вътрешни тела е различен.
• Ако процесът за автоматично откриване на тръба е неуспешен, го завършете с ръчно откриване на тръба (вижте частта Ръчно откриване на тръба).
• Ако процесът за автоматично откриване на тръба е завършил нормално, не
е необходимо ръчно откриване на тръба.
• Ако искате да извършите автоматично откриване на тръба отново след неуспешно автоматично откриване, непременно направете това след рестартиране на външното тяло.
• За да се съхрани автоматично резултата от откриване на тръба, не изключвайте блока за управление на процеса на главното тяло в продължение на 5
минути след като откриването на тръба е завършило.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В случай че не е инсталирано централно управляващо устройство, първо нагласете настройките на централното управление, за да направите настройка на адреса на вътрешните тела.
• В случай че е инсталирано централно управляващо устройство, моля, настройте адреса на централното управление от кабелното дистанционно на
вътрешното тяло.
• Ръчният адрес на уреда за регенериране на топлина се настройва от адреса
на централното управление на вътрешните тела.
• Адресът на клапа, която не е свързана с вътрешно тяло трябва да се настрои по различен начин от адреса на клапа, която е свързана с вътрешно
тяло (Ако адресът се припокрива, клапата няма да работи правилно)
• Ако възникне грешка по време на процеса за откриване на тръба, това означава, че процеса за откриване на тръба не е приключил правилно.
• Ако е възникнала грешка, това означава, че ръчното настройване на тръба
не е завършено.
• В продължение на 5 минути след като процеса за откриване на тръба е завършил, не изключвайте блока за управление на процеса на главното външно тяло, за да се съхрани автоматично резултата от откриването на
тръба.
Блоксхема на процеса за автоматично откриване
на тръба
Потвърдете настройките на адреса на
вътрешното тяло
Външното тяло работи в продължение на 5
до 60 минути.
Изключете № 1 на DIP превключвателя
SW02M на таблото за управление на процеса
на уреда за регенериране на топлина.
Потвърдете, че настройката на
превключвател № 2, 3 SW02M съответстват
на типа клапанна връзка.
Дали състоянието на
настройките удовлетворява правилно
конфигурацията на вътрешното тяло
по време на работа?
ДА
Рестартирайте захранването на блока за
управление на процеса на уреда за
регенериране на топлина
DIP превключвателят на блока за
управление на процеса на главно външно
тяло е включен: № 5
Броят на откритите вътрешни тела се
показва на дисплея на блока за управление
на процеса на външното тяло за 30 секунди
след спиране на външното тяло
Изберете режима, като използвате ‘ȯ’, ‘ȭ’
Бутон : “Idu” натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията “Id 5”, като използвате
‘ȯ’, ‘ȭ’ Бутон:“Ath” или ”Atc” Натиснете
бутона ‘●’.
Външната температура е над 15°C (59°F) :
Изберете “Atc” (Ако откаже, използвайте “Ath”)
Външната температура е под 15°C(59°F) :
Изберете “Ath”( Ако откаже, използвайте “Atc”)
Изберете режима, като използвате ‘ȯ’, ‘ȭ’
Бутон: “Idu” натиснете бутона ‘●’
НЕ
Предупреждение за грешка на блока за
управление на процеса на външно тяло
Предупреждение за грешка на блока за
управление на процеса на уреда за
регенериране на топлина
Блок за управление на процеса на външно тяло:
Уред за регенриране на топлина ơ номер на
уреда за регенериране на топлина ơ номер на
клапа Уред за регенриране на топлина: '200'
Проверете уреда за регенриране на
топлина и вътрешното тяло
Дали броят на
свързаните вътрешни тела е равен
на броя вътрешни тела, който се
показва на дисплея?
ДА
Завършване на процеса за автоматично
откриване на тръба
НЕ
За 30 секунди възниква грешка при
откриване на тръба.
Проверете монтирането и състоянието
на външното тяло, вътрешното тяло и
уреда за регенериране на топлина
Изберете функцията “Id 6” като използвате
‘ȯ’, ‘ȭ’ Бутон:“StA” Натиснете бутона ‘●’
Опитайте отново с процеса за
автоматично откриване на тръба след
като сте поправили сгрешения монтаж
На дисплея на 7-сегментния индикатор на
главния блок за управление на процеса на
външното тяло се показва „88”.
Процесът за автоматично откриване
не е завършил
* Възможно е при промяна на режима на отопление и
охлаждане да се чува шум, което е нормално.
При нормален режим на работа не се чува шум при
промяна на режима.
БЪЛГАРСKN
Автоматично откриване на тръба
1 Изключете № 1 на DIP превключвателя SW02M на таблото за управление на
процеса на уреда за регенериране на топлина.
2 Потвърдете, че настройката на № 2, 3 на SW02M отговаря на типа на клапанната връзка.
3 Рестартирайте захранването на блока за управление на процеса на уреда за
регенериране на топлина
4 DIP превключвател на табло за управление на процеса на главно външно тяло
е включен : № 5
5 Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон : “Idu” Натиснете бутна ‘●’
6 Изберете функцията “Id 5”, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:“Ath” или “”Atc” Натиснете бутона ‘●’.
Външната температура е над 15°C (59°F): Използвайте “Atc” (Ако откаже, използвайте “Ath”)
Външната температура е под 15°C (59°F): Използвайте “Ath” (Ако откаже, използвайте “Atc”)
7 Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон: “Idu” натиснете бутона ‘●’
8 Изберете функцията “Id 6” като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:“StA” натиснете бутона ‘●’
9 Системата функционира след като на 7-SEG на главния блок за управление на
процеса на външното тяло се покаже “88”.
10 Процеса за откриване на тръба продължава.
11 Необходими са 5~30 минути, в зависимост от броя на вътрешните тела и външната температура.
12 Броят на свързаните вътрешни тела се показва на 7-сегментния индикатор на
главния блок за управление на процеса на външното тяло за около 1 минута
- При уред за регенериране на топлина се показва броят на вътрешните тела,
свързани към всеки уред за регенериране на топлина.
- В случай на грешка при автоматично откриване на тръба на дисплея се показва '200' и процесът за автоматично откриване на тръба завършва след
като '88' изчезне.
* Функция за автоматично откриване на тръба: тази функция настройва автоматично връзката между вътрешното тяло и уреда за регенериране на топлина.
Ръчно откриване на тръба
1 Въведете адреса за централно управление във всяко вътрешно тяло, като използвате кабелното му дистанционно управление.
2 Включете № 1 на DIP превключвателя SW02M на блока за управление на процеса на уреда за регенериране на топлина.
3 Рестартирайте захранването на блока за управление на процеса на уреда за
регенериране на топлина.
4 От блока за управление на процеса на уреда за регенериране на топлина задайте ръчно адреса на всяка клапа на уреда за регенериране на топлина към
централния адрес за управление на вътрешното тяло, свързано към клапата.
5 Рестартирайте захранването на блока за управление на процеса на външното
тяло.
6 Броят на монтираните вътрешни тела се показва на дисплея след около 5 минути.
Пример) Уред за регенериране на топлина ‡ Брой вътрешни тела
7 Рестартирайте захранването на блока за управление на процеса на външното
тяло, уреда за регенериране на топлина.
8 Ръчното откриване на тръба е завършено
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 42
42
Пример за ръчно адресиране на вентил (Зонална
настройка)
DIP-SW01
7-сегментен
SW04C ( X : отмяна)
SW03C (▶: напред)
SW02C (◀: назад)
SW01C (Ɨ: Потвърди /
Автоматично адресиране)
SW01D (нулиране)
Блоксхема на ръчно адресиране за откриване на тръба
БЪЛГАРСKN
Изпълнете в случай на неуспешно
автоматично откриване на тръба
Изчакайте около 5 минути.
Включете № 1 на SW02M от блока за
управление на процеса на уреда за
регенериране на топлина.
Рестартирайте захранването на блока за
управление на процеса на уреда за
регенериране на топлина.
Броят на свързаните вътрешни тела се
показва на дисплея.
Пример) Уред за регенериране на топлина र
Броят свързани вътрешни тела
Въведете адреса на централното управление
при всяко вътрешно тяло, като използвате
кабелното дистанционно.
Броят на
вътрешните тела, свързани с
външното тяло, еднакъв ли
е с показания
на дисплея?
Настройте адреса на всяка клапа ръчно,
като се позовете на адреса на централното
управление на вътрешното тяло, с което е
свързана.
Рестартирайте захранването на блока за
управление на процеса на външното тяло.
ДА
Завършване на процеса за ръчно откриване
на тръба
НЕ
Проверете адреса на централно
управление на вътрешното тяло и
уреда за регенериране на топлина.
Уверете се, че сте рестартирали
захранването на външното тяло след
настройване на адреса на централното
управление на вътрешното тяло
Пример за ръчно адресиране на вентил
(незонална настройка)
(В случай че вътрешно тяло с адрес от централното управление
"11" е свързано към вентил #1 на HR модула)
- Предварително изпълнено условие за ръчно адресиране на вентил:
адресът от централното управление на всяко вътрешно тяло трябва
да бъде предварително установен на неговото дистанционно.
№ Дисплей и настройка
1
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M
2
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M
3
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M
(В случай че вътрешно тяло с адрес от централното управление "11" е свързано
към вентил #1 на HR модула)
Зонално управление има, когато 2 или повече вътрешни тела са свързани към
една тръба на HR модула. При зоналното управление, с оглед на настройката на
управлението на няколко вътрешни тела, трябва да бъдат използвани въртящи
се ключове.
В действителност, само въртящ се ключ може да настрои един и същ вентил за
връзка с различни вътрешни тела.
1 Включете микропревключвателите за съответните вентили и установете въртящия се ключ в позиция „0”.
2 Въведете номера с тактилните бутони.
3 В случай на добавяне на вътрешно тяло към същия извод, увеличете с 1 въртящия се ключ и въведете номера с тактилните бутони.
4 В случай че искате да проверите номера, с който е записан съответния вентил, включете DIP превключвателя и установете номера с въртящия се ключ.
5 Има възможност за настройване на 7 вътрешни тела за един извод (въртящият се ключ има позиции 0~6), в случай че се установят повече от 7, ще се
появи съобщение за грешка.
6 Установете въртящия се ключ в оригиналната позиция (в позиция за настройвана на номера на HR модула) след приключването на настройването на тръбата.
7 Въртящият се ключ установява стойност FF за по-горните номера на вътрешните тела, които са свързани, и така се избягва възможност за грешка.
(Пример: в случай че 3 вътрешни тела са свързани към тръбопровод 1, от въртящия ключ са настроени 0,1,2, а 3,4,5 са настроени със стойност FF)
- Предварително изпълнено условие за ръчно адресиране на вентил: адресът
от централното управление на всяко вътрешно тяло трябва да бъде предварително установен на неговото дистанционно.
№ Дисплей и настройка
0
1
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M SW05M
0
2
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M SW05M
Настройка и съдържание
- Операция: няма
- Дисплей: няма
- Операция: Включете DIP превключвателя № 1 за адресиране на вентил # 1
- Дисплей: съществуващата стойност, съхранена в EEPROM, се визуализира в 7-сегментния индикатор.
- Операция: задайте цифрата на десетиците на номера във високия разред данни на кабелното дистанционно управление, свързано към съответното
вътрешно тяло за вентил # 1, като натиснете левия
тактилен бутон.
- Дисплей: цифрата, която нараства, докато се натиска тактилният бутон, се визуализира в левия 7сегментен индикатор
0
3
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M SW05M
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M SW05M
1
4
1
5
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M SW05M
1
6
4
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M
5
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M
- Операция: задайте цифрата на единиците на номера
в ниския разред данни на кабелното дистанционно
управление, свързано към съответния вътрешно
тяло към вентил # 1, като натиснете десния тактилен бутон.
- Дисплей: цифрата, която нараства, докато се натиска превключвателят, се визуализира в десния 7сегментен индикатор
- Операция: изключете DIP превключвателя № 1, за
да запаметите адреса на вентил # 1
- Дисплей: показанието "11", изписано в 7-сегментния
индикатор, изчезва
- Горната настройка трябва да бъде направена за всички вентили на HR модула.
- Вентилът, който не е свързан с вътрешно тяло, трябва да бъде адресиран към
който и да е друг номер, освен използваните номера на адреси на вентили,
свързани към вътрешни тела.
(Вентилът не работи, ако номерата на адресите са еднакви.)
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M SW05M
0
7
7-SEG
SW01M
SW03M
SW04M SW05M
Настройка и съдържание
- Операция: няма
- Дисплей: няма
- Включете DIP превключвател № 1 за адресиране на
вентил # 1
- Дисплей: съществуващата стойност, съхранена в EEPROM, се визуализира в 7-сегментния индикатор.
- Операция: задайте цифрата на десетиците на номера във високия разред данни на кабелното дистанционно управление, свързано към съответното
вътрешно тяло за вентил # 1, като натиснете левия
тактилен бутон.
- Дисплей: цифрата, която нараства, докато се натиска тактилният бутон, се визуализира в левия 7сегментен индикатор
- Операция: SW05M : 1
- Дисплей: показва предишната стойност.
- Операция: въвеждане на № чрез SW03M и SW04M,
SW05M: 1
- Дисплей: показва въведената стойност.
- Операция: изключете DIP превключвател № 1, за да
запаметите адреса на вентил # 1
- Дисплей: показанието "11", изписано в 7-сегментния
индикатор, изчезва
- Операция: връщане на ключа за адресиране на HR
модула.
- Дисплей: няма
- Горната настройка трябва да бъде извършена за всички вентили на HR модула.
- Вентилът, който не е свързан с вътрешно тяло, трябва да бъде адресиран към
който и да е друг номер, освен използваните номера на адреси на вентили,
свързани към вътрешни тела.
(Вентилът не работи, ако номерата на адресите са еднакви.)
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 43
43
Пример за проверка на адрес на вентил
Настройка на групов номер
(В случай че вътрешно тяло с адрес от централното управление "11" е свързано
към вентил #1 на HR модула)
Задаване на групов номер за вътрешни тела
- Уверете се, че захранването на цялата система (вътрешни и външни тела) е изключено и ако не е, изключете го.
- Предавателните кабели, свързани към клеми CEN.A и CEN.B, трябва да бъдат
свързани към централния контролер на външното тяло при отчитане на поляритета (A-A, B-B ).
- Включете цялата система.
- Настройте групов номер и номер на вътрешно тяло с кабелното дистанционно
управление.
- За да управлявате няколко комплекта вътрешни тела в група, настройте групов
ID от 0 до F за целта.
№
Дисплей и настройка
SW01M
- Операция: Включете DIP превключвател № 1.
- Дисплей: показание "11" на 7-сегментния индикатор
SW01M
- Операция: Включете DIP превключвателя № 1.
- 7-сегментният индикатор се изчиства
1
7-SEG
2
7-SEG
Настройка и съдържание
Идентификация на ръчно ID на вентил (адрес)
Дисплей и настройка
1
7-SEG
SW01M
Външни тела (външен PCB)
Настройка и съдържание
- Операция: Включени са повече от 2 DIP превключвателя.
- Дисплей: "Er" се показва на 7-сегментния индикатор
Method of checking the pipe detection result at outdoor unit
SODU.B SODU.A
IDU.B
IDU.A
CEN.B
CEN.A
B(D)
DRY1
DRY2
GND
12V
A(C)
Пример) Настройка на групов номер
1 Wait for 5 minutes, after Pipe detection is completed.
2 Turn on the No.10,14,16 DIP S/W of SUB PCB at master unit
3 Check the data on 7- segment, switching rotary 01,02.
1 F
Група Вътрешно тяло
1-вото число показва номера на групата
2-рото число показва номера на вътрешното тяло
ROTARY 01 ROTARY 02
0
0
The connected port number of HR
unit
The connected HR unit number
The auto addressing number of indoor unit (digit of 1)
The auto addressing number of indoor unit (digit of 10)
Setting method of Master indoor unit in zoning
1 Turn dip switch 5,6,10 on at system off.
2 Set the left Ratary switch for HR unit.(Rotary switch No. "0" ‘ HR unit
No. "1")
3 Set the right Ratary switch for IDU unit.(Rotary switch No. "0" ‘ HR
unit branch No. "1")
Групово разпознаване от обикновения централен контролер
Група № 0 (00~0F)
Група № 1 (10~1F)
Група № 2 (20~2F)
Група № 3 (30~3F)
Група № 4 (40~4F)
Група № 5 (50~5F)
Група № 6 (60~6F)
Група № 7 (70~7F)
Група № 8 (80~8F)
Група № 9 (90~9F)
Група No. A (A0~AF)
Група No. B (B0~BF)
Група No. C (C0~CF)
Група No. D (D0~DF)
Група No. E (E0~EF)
Група No. F (F0~FF)
4 Display the Master IDU No. of the HR unit on 7segment.(Default
display is "00" on 7segment)
5 Press the black button.(The IDU No. increase every 1 second in the
zoning )
6 Set the Master IDU(Press the red button during 1.5seconds stop
twinkling)
ROTARY 01 ROTARY 02
7 segment
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Адресът на вентила и адресът в централното управление на съответното
му вътрешно тяло трябва да са идентични при ръчното адресиране.
Пример)
0
0
No. of Indoor unit.
No. of HR unit branch.
No. of HR unit.
! ВНИМАНИЕ
• Изчакайте 80 секунди след изключване на захранването.
• Информацията от зонирането и информацията за главното вътрешно тяло се изтрива от EEPROM след автоматично адресиране.
• Ако е инсталирано централно управление, е невъзможно да се
настрои главно вътрешно тяло за зониране.
HR модул
Вентил (04)
Вентил (03)
Вентил (02)
Вентил (01)
Вътрешно тяло (04)
Вътрешно тяло (03)
Вътрешно тяло (02)
Вътрешно тяло (01)
Адрес в централното управление
Настройка на функцията
Изберете модела/функцията/опцията/стойността, като използвате бутон ‘▶’, ‘◀’ и потвърдете, използвайки бутон ‘●’ след включване на DIP превключвател номер 5.
DIP-SW01
7-сегментен
SW04C ( X : отмяна)
SW03C (▶: напред)
SW02C (◀: назад)
SW01C (Ɨ: Потвърди /
Автоматично адресиране)
SW01D (нулиране)
БЪЛГАРСKN
№
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 44
44
Избор на произволен режим
Съдържание Дисплей (◎)
FDD
Fdd
БЪЛГАРСKN
Монтиране
Func
Потребител
Idu
Сервизно обслужване
SvC
Избор на функция
Съдържание
Автоматично зареждане
с хладилен агент (Охлаждане)
Автоматично зареждане
с хладилен агент (Затопляне)
Проверка на количеството хладилен агент (Охлаждане)
Проверка на количеството хладилен агент (Затопляне)
ITR
(охлаждане, отопление)
Функциониране на
всички вътрешни тела
(Охлаждане)
Функциониране на
всички вътрешни тела
(Затопляне)
Селектор за охлаждане
и нагряване
Режим на компенсиране
на високо статичното налягане
Избор на опция
Дисплей
(◀, ▶ ’ ◎)
По подразбиране
По избор
(◀, ▶ ’ ◎)
Fd 1
-
-
Fd 2
-
-
Fd 3
-
-
Забележки
! ВНИМАНИЕ
• За да извършите функция по избор, трябва да сте сигурни, че всички вътрешни тела са в изключен режим, освен ако функцията няма да бъде извършена.
Селектор за охлаждане и нагряване
* Вижте насоките за FDD
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Fd 4
-
-
Fd 7
-
-
Fd 8
-
-
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Задължителна
работа в продължение на 1 час
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’
Бутон : “Fn1” Натиснете бутона ‘●’
Fd 9
-
-
Fn 1
oFF
oFF, oP1~oP2
Fn 2
oFF
oFF,
oP1~oP7
Нощен безшумен режим
Fn 3
oFF
oFF, oP1~oP12
Режим за цялостно размразяване
Fn 4
Северна Америка: oFF
Европа: oFF
Tropical: oN
on, oFF
Fn 5
0
254
Fn 6
oFF
oFF, oP1~oP3
Fn 7
oFF
on, oFF
Дясна страна
(Вкл.)
Лява страна
(Вкл.)
Не работи
Охлаждане
Охлаждане
Fn 8
oFF
oFF, oP1~oP6
Дясна страна
(Вкл.)
Дясна страна
(Вкл.)
Не работи
Затопляне
Затопляне
Fn 9
oFF
on, oFF
Лява страна
(изкл.)
-
Не работи
Режим на вентилатор
Off
Fn 10
oFF
on, oFF
Fn 11
oFF
oFF, oP1~oP5 Запаметяване в
EEPROM
Fn 12
oFF
oFF, oP1~oP9
Превключвател (нагоре)
Fn 13
oFF
oFF, oP1~oP7
Превключвател (надолу)
Fn 14
oFF
oFF, oP1~oP3
Fn 16
on
on, oFF
Fn 19
oFF
oFF, on
Fn 20
oFF
oFF, oP1~oP10
Fn 21
SPL0
SPL0, SPL1
[Pd10~Pd11]
Fn 22
oFF
on, oFF
Fn 23
oFF
on, oFF
Настройване на адрес на
външното тяло
Отстраняване на сняг и
бързо размразяване
Регулиране на въздушния поток за вътрешно
тяло (Растящ нагревателен капацитет)
Регулиране на целево
налягане
Комплект за ниска външна околна температура
Режим на висока ефективност (Работа за охлаждане)
Режим за автоматично
отстраняване на прах
Граница на сгъстяване
или максимална честота
Настройване на режим
за ограничаване на максималните обороти в минута на вентилатор на
външно тяло
Настройване на режим
за интелигентно контролиране на натоварването
Настройване на режим
за справка за влажност
Връзка с централно управление от страната на
вътрешното тяло
Режим на ограничаване
на входен ток към компресора
Показване на разхода на
енергия на жичното дистанционно управление
Работа за цялостно размразяване при ниска
температура (нагряване)
Допълнителен нагревател за основен панел
Настройване на режим
за комфортно охлаждане
Режим вакуум
Id 10
SE 3
* Вижте насоки
Запаметяване в
Всяка
за комфортно
EEPROM
охлаждане
1време / 1 избиvACC (Вак.)
ране
* Функциите, записани в EEPROM, ще бъдат запазени, дори и ако захранването
на системата е било върнато в начално състояние.
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“op1”,“op2” Натиснете бутона ‘●’
Зададен е режим за избор на охлаждане и затопляне
Настройване на функция
Контролиране от превключвателя
Превключвател Превключвател
(нагоре)
(надолу)
Функция
oFF
Опция1 (Режим)Опция2 (Режим)
Лява страна Дясна страна
! ВНИМАНИЕ
• Обърнете се към квалифициран техник за настройка на функция.
• Ако не използвате дадена функция, установете я в режим „изкл.”.
• Ако ще използвате функция, първо монтирайте селектор за охлаждане и
затопляне.
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 45
45
Режим на компенсиране на високо статичното налягане
Настройка на време
Стъпка
op1
op2
op3
op4
op5
op6
op7
op8
op9
op10
op11
op12
Тази функция осигурява скоростта на въздушния поток на външното тяло в случай, че е било приложено статично налягане, като при използване на канал при
изхода на вентилатора на външното тяло.
Метод за настройка на режима на компенсиране на статичното налягане
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Шаси
Мощност
Стъпка
op1~op3,op10
op4~op6,op11
op7~op9,op12
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“op1~op7” Натиснете бутона ‘●’
Стартирайте режим на компенсиране на статично налягане: Съхранете стойността на избраната опция в
EEPROM
UXA
UXB
Стандартно
880
1000
Претоварване /
Ниска температура
880
1150
op1
910
1040
op2
930
1070
op3
950
1100
Функция за нощен нискошумов режим
В режим на охлаждане тази функция кара вентилатора на външното тяло да работи при ниски обороти, за да намали шума от вентилатора на външното тяло с
нисък товар при охлаждане през нощта.
Метод за настройка на нощен нискошумов режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, използвайки бутон ‘▶’, ‘◀’: “Func”
Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“Fn3” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“op1~op12” Натиснете бутона ‘●’
Стартирайте функцията за нощен нискошумов
режим: Запазете стойността на избраната
опция в EEPROM
55
52
49
UXB
14~20hp
Шум (dB)
59
56
53
22~26hp
60
57
55
! ВНИМАНИЕ
Максимални обороти в минута на ВЕНТИЛАТОРА при всяка стъпка
Максимални обороти в минута
UXA
8~12hp
• Поискайте от монтажния техник да настрои функцията по време на монтажа
• Ако оборотите на външното тяло се променят, охлаждащият капацитет може да спадне.
Режим на цялостно размразяване
Метод за настройка на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, използвайки бутон ‘▶’, ‘◀’: “Func”
Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“Fn4” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“on” ~ “oFF” Натиснете бутона ‘●’
Настройва се режим на цялостно размразяване
Настройка на режим
- On (вкл.): Включва се режим на цялостно размразяване
- Off (изкл.): Включва се режим на частично размразяване
! ВНИМАНИЕ
• Използвайте услугите на упълномощен техник за задаване на функция.
Настройка на адреса на външното тяло
Метод за настройка на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, използвайки бутон ‘▶’, ‘◀’: “Func”
Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“Fn5” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’: “0”
~ „255” Натиснете бутона ‘●’
Адресът на външното тяло е настроен
БЪЛГАРСKN
Шум
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn2” Натиснете бутона ‘●’
Шаси
Време на оценяване (часове) Време на работа (часове)
8
9
6.5
10.5
5
12
8
9
6.5
10.5
5
12
8
9
6.5
10
5
12
Непрекъсната работа
Непрекъсната работа
Непрекъсната работа
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 46
46
Регулиране на целевото налягане
! ВНИМАНИЕ
• Използвайте услугите на упълномощен техник за задаване на функция.
• Ако използвате функция, първо монтирайте централен контролер.
Метод за настройка на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, използвайки бутон ‘▶’, ‘◀’: “Func”
Натиснете бутона ‘●’
Отстраняване на сняг и бързо размразяване
Метод за настройка на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
БЪЛГАРСKN
Изберете режима, използвайки бутон ‘▶’, ‘◀’: “Func”
Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“Fn6” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“Fn8” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“HEAT” (Отопление) , “COOL” (Охлаждане) Натиснете
бутона ‘●’
Изберете опцията, използвайки бутоните‘▶’, ‘◀’:
“op1” ~ “op4” Натиснете бутона ‘●’
Целевото налягане е настроено
Изберете опцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“Off”, “op1” ~ “op3” Натиснете бутона ‘●’
Режимът е настроен
Настройване
Режим
Настройка на режим
Настройване
oFF (изкл.)
op1
op2
op3
Режим
Без настройка
Режим за отстраняване на сняг
Режим на бързо размразяване
Режим на отстраняване на сняг + режим на бързо размразяване
op1
op2
op3
op4
! ВНИМАНИЕ
• Използвайте услугите на упълномощен техник за задаване на функция.
• Ако не използвате функция, настройте на изключен режим.
Цел
Отопление
Охлаждане
Увеличаване на капацитета
Намаляване на консумацията на енергия
Намаляване на консумацията на енергия
Намаляване на консумацията на енергия
Увеличаване на капацитета
Увеличаване на капацитета
Намаляване на консумацията на енергия
Намаляване на консумацията на енергия
Разлики в тем- Разлики в температурата на пературата на
кондензиране изпаряване
+2°C
-3°C
(35.6°F)
(37.4°F)
+2°C
-1.5°C
(35.6°F)
(-34.7°F)
-4°C
+2.5°C
(-39.2°F)
(36.5°F)
-6°C
-4.5°C
(-42.8°F)
(-40.1°F)
! ВНИМАНИЕ
• Използвайте услугите на упълномощен техник за задаване на функция.
• Ако не използвате функция, настройте на изключен режим.
• Променете консумацията на енергия или капацитета.
Настройване на мощността на регулиране на въздушния поток за вътрешно тяло (затопляне)
If the operation of indoor unit is more than 130%, the air flow is operated as low in the all
indoor units.
Метод за настройка на режим
Комплект за ниска външна околна температура
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, използвайки бутон ‘▶’, ‘◀’: “Func”
Натиснете бутона ‘●’
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“Fn7” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn9” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, използвайки бутоните ‘▶’, ‘◀’:
“on” ~ “oFF” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“on”,“oFF” Натиснете бутона ‘●’
Настроено е регулиране на капацитета на вътрешното тяло
Step
OFF
ON
Mode
Not setting
Low capacity mode
! ВНИМАНИЕ
• Използвайте услугите на упълномощен техник за задаване на функция.
Настроен е режим на комплект за ниска външна
околна температура
h Препратка към функционална логика на вътрешен/външен модул
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:27 페이지 47
47
Режим на висока ефективност (Работа за охлаждане)
Целевото ниско налягане ще се промени съгласно температурата на външното
тяло по време на работата по охлаждане.
Метод за настройване на режим
Ограничение на максимална честота на компресора
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутонаe ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn10” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn 12” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“on”,“oFF” Натиснете бутона ‘●’
Зададен е режим за избор на охлаждане и затопляне
Настроен е режим на висока ефективност
Настройване на функция
Режим за автоматично отстраняване на прах
Способността да се настройва обратен ход на външен вентилатор, за да се отстрани праха, топлообменник.
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn11” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“op1”~“op5” Натиснете бутона ‘●’
Настройка
oFF
op1
op2
op3
op4
op5
op6
op7
op8
op9
Преобразувател (Hz)
143 Hz
135 Hz
128 Hz
120 Hz
113 Hz
105 Hz
98 Hz
90 Hz
83 Hz
! ВНИМАНИЕ
• Обърнете се към квалифициран техник за настройка на функция.
• Ако използвате функция, първо монтирайте централно управляващо устройство.
Режимът за автоматично отстраняване на прах е зададен
Настройка на режим
Продължи- ОпераНасттелност на тивно
ройка
действие време
op1
Стоп
+2часа
5минути
Повторен
цикъл
Детайл на функция
2часа
След като продуктът е спрял за 2 часа,
вентилаторът работи 5минути (Повтаря се
на всеки 2 часа)
op2
Два След като продуктът е спрял за 5 минути,
Стоп
3минути пъти за вентилаторът работи 3минути (Ограни+5минути
2 часа чено до два пъти в рамките на 2 часа)
op3
Стоп
3минути
+5минути
1 път
След като продуктът е спрял за 2 часа,
вентилаторът работи 5минути (Повтаря се
на всеки 2 часа)
op4
Стоп
1минута
+1минута
1 път
След като продуктът е спрял за 5 минути,
вентилаторът работи 3минути (когато
връзката вътрешно/външно тяло/еднократна работа)
op5
След като продуктът е спрял за 1минута,
Стоп
Ниска
1минута
вентилаторът работи 1минута(всеки път,
+1минута
скорост
когато продуктът спре)
Ограничение на максималните обороти в минута на
вентилатор на външно тяло
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
7Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ BБутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn13” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“op1”~“op7” Натиснете бутона ‘●’
Настроен е режим на ограничение на максималните
обороти в минута на вентилатор на външно тяло
БЪЛГАРСKN
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“op1”,“op9” Натиснете бутона ‘●’
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:28 페이지 48
48
Настройване на ограничение на максималните обороти в минута
Шаси
Максимална граница на
оборотите (обороти в
минута) на вентилатора
UXA
880
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
oFF
oP1
oP2
oP3
oP4
oP5
oP6
oP7
UXB
1000
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
БЪЛГАРСKN
SLC (Интелигентно контролиране на натоварването)
Функция за настройване на променливо целево налягане, което за високата
ефективност и комфортна работа зависи от натоварването на външното тяло.
Метод за настройване на режим
Настройка на режима
- on : използва датчик за влажност
- oFF : не се настройва
<Използване на датчик за влажност>
- Когато се използва работа за охлаждане на SLC функция, тя ще подобри енергийната ефективност понеже температурата на изпаряване ще намалее
- Когато се използва работа за загряване в случай на условия с висока влажност,
размразяването ще бъде забавено понеже целевото високо/ниско налягане ще
бъде променено.
Връзка с централно управление от страната на вътрешното тяло
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn14” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“op1”~“op3” Натиснете бутона ‘●’
Зададен е режим на SLC(Интелигентно контролиране на натоварването)
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn16” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn19” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“on”,“oFF” Натиснете бутона ‘●’
Режимът за връзка с централно управление от страната на вътрешното тяло е настроен
Граница за входен ток на компресора
Режим на SLC(Интелигентно контролиране на натоварването)
Настройка
oFF
опция1
Режим
Не се настройва
Плавен режим
Детайл на функция
Бавно управление, стойност на целево налягане
опция2
Нормален режим
Нормално управление, стойност на целево налягане
опция3
Управление на входен ток на системата
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Максимален режим Бързо управление, стойност на целево налягане
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn20” Натиснете бутона ‘●’
Справка за влажност
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“op1”~”op10” Натиснете бутона ‘●’
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Режим на граница за входен ток на компресора е
настроен
Граница за входен ток на компресора
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn16” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“on” Натиснете бутона ‘●’
Настроен е режим на справка контролиране на влажността
Режим
op1
op2
op3
op4
op5
op6
op7
op8
op9
op10
Граница за входен ток на компресора
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Ограниченията на тока на всеки компресор
Напр. 16А, Set op6 >11,2D
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:28 페이지 49
49
Работа на нагревател на основата
! ВНИМАНИЕ
• Обърнете се към квалифициран техник за настройка на функция.
• Ако не използвате дадена функция, установете я в режим „изкл.”.
• Ако използвате функция, мощността може да се понижи.
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Показване на разхода на енергия на жичното дистанционно управление
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn23” Натиснете бутона ‘●’
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn21” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“SPL0”,“SPL1”,”Pd10”,”Pd11” Натиснете бутона ‘●’
Режим на показване на разхода на енергия на жичното дистанционно управление е настроен
Настройка
Детайл на функция
SPL0
Не се използва интелигентна логика на щепсел
SPL1
Използване на интелигентна логика на щепсел
Pd10
Не е инсталация
Pd11
Инсталиран е PDI
Режимът на работа на нагревател на основата е
настроен
! ВНИМАНИЕ
• Функция за предотвратяване на замръзване на основата на външното тяло
в студен район.
• Нагревателят е допълнителен. (Продава се поотделно)
Работа за комфортно охлаждане
Това е функция за намаляване на консумацията на енергия на външното тяло,
чрез непрекъснатата работа без изключено термо.
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Idu” Натиснете бутона ‘●’
Работа за цялостно размразяване при ниска температура (Нагряване)
Метод за настройване на режим
Главно тяло PCB DIP включен: номер 5
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Id10” Натиснете бутона ‘●’
Появява се EEV (електронен разширителен шибър)
(seg1, seg2:Idu No./seg3, seg4:Режим)
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
Idu настройване на номер и Натиснете бутона ‘●’
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
Настройване на режим и Натиснете бутона ‘●’
*Режимът може да бъде настроен 0~3 (”0” не е настройка)
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn21” Натиснете бутона ‘●’
Настройване на непрекъсната работа за охлаждане
Изберете функцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Fn22” Натиснете бутона ‘●’
Настройване на непрекъсната работа за охлаждане
Режимът на работа за цялостно размразяване при
ниска температура е настроен
Настройка
По подразбиране
Настройка
Детайл на функция
OFF
Управление ON/OFF
Настройка на режима
Ефект
0
1
2
3
Няма настройка
Ниска мощност на охлаждане, ниска консумация на енергия
Средна мощност на охлаждане, средна консумация на енергия
Висока мощност на охлаждане, висока консумация на енергия
БЪЛГАРСKN
Изберете режима, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“Func” Натиснете бутона ‘●’
Изберете опцията, като използвате ‘▶’, ‘◀’ Бутон:
“oFF”,“on” Натиснете бутона ‘●’
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:28 페이지 50
50
Функция за самодиагностика
Индикатор за грешки
- Тази функция показва вида на повредата при самодиагностика и възникването на повреда в климатика.
- На дисплея на вътрешните тела и кабелното дистанционно управление и на 7-сегментния индикатор на контролното табло на външното тяло се показва код за грешка,
както е показано в таблицата.
- Ако има повече от две неизправности едновременно, първо се показва по-малкото число от кода за грешки.
- След грешка, ако грешката е отстранена, индикаторът за грешка изгасва едновременно с това.
Показване на грешки
1ва,2ра,3та LED на 7-сегмент показва номер на грешката, 4та LED показва номер на уреда.(* = 1: Главно, 2: Подчинено 1, 3: Подчинено 2, 4: Подчинено 3)
Повторение
Грешка № на тялото
Грешка № на компресора
* Вижте ръководството за DX вентилация за кода на грешка на DX вентилация.
Грешка, свързана с вътрешното тяло
Дисплей
Грешка, свързана с външното тяло
БЪЛГАРСKN
Пример) 1051 : Поява на грешка с номер на грешката 105 при № 1 външно тяло (=главно тяло)
В случай на поява на грешка във вътрешно тяло, номерът на грешката се показва само на
дистанционното управление без 7 сегментна LED на външното тяло.
Грешка №
Пример) CH → 01 : Поява на грешка с номер 01 (на дистанционното управление)
В случай на поява на грешка в компресора, 7 сегментна LED на таблото за управление на външното
тяло е показва номера на грешката и алтернативно номера на компресора.
Пример) 213 → C23 : Означава, че се е появила грешка в компресора с номер на грешката № 21 при външно тяло № 3 (=Подчинено2)
Наименование
Причина за грешка
0
1
-
Датчик за температурата на въздуха на вътрешното тяло
Датчикът за температура на въздуха на вътрешното тяло е отворен или изгорял
0
2
-
Датчик за температура на входящата тръба на вътрешното
тяло
Датчикът за температура на входната тръба на вътрешното тяло е отворен
или изгорял
0
3
-
Комуникационна грешка: кабелно дистанционно управление ↔ вътрешно тяло
Неуспешно приемане на сигнал от кабелното дистанционно управление в
блока за управление на процеса на вътрешното тяло
0
4
-
Дренажна помпа
Неизправност на дренажна помпа
0
5
-
Комуникационна грешка: Външно тяло ↔ Вътрешно тяло
Неуспешно приемане на сигнал от външно тяло в блока за управление на процеса на вътрешното тяло
0
6
-
Датчик за температурата на изпускателна тръба на вътрешно тяло
Датчикът за температура на изпускателна тръба на вътрешното тяло е отворен или изгорял
0
8
-
Датчик за температура на хидро комплект на резервоар за
съхранение на топла вода
Датчикът за температура на тръбата е отворен или изгорял
0
9
-
Грешка в паметта EEPROM на вътрешното тяло
В случай че серийният номер, записан в паметта EEPROM на вътрешното
тяло, е 0 или FFFFFF
1
0
-
Лошо функциониране на двигателя на вентилатора
Изключване на конектора на двигателя на вентилатора / Неуспешно блокиране на двигателя на вентилатора на вътрешното тяло
1
1
-
Комуникационна грешка: хидро комплект на вътрешно
тяло ↔ Inv. Блок за управление на процеса
Неуспех да получи сигнал от печатната платка във вътрешното тяло
1
2
-
Грешка в Хидро комплект Inv. Блок за управление на процеса
Грешка в Хидро комплект Inv. Блок за управление на процеса
1
3
-
Грешка в датчика за температура на нагрявани от слънчева светлина тръби на хидро комплекта
Датчикът за температура на тръбата е отворен или изгорял
1
4
-
Грешка при преместване на потока на хидро комплекта на
вътрешно тяло
Грешка в засичането на преместване на потока
1
5
-
Грешка от странно пренагряване на тръбата за течност на
хидро комплекта
Неизправен температурен датчик или приток на топла вода
1
6
-
Грешка в датчика за температура на входна и изпускателна тръба на хидро комплект на вътрешно тяло
Датчикът за температура на тръбата е отворен или изгорял
1
7
-
Грешка в датчика за температура на входна тръба на
хидро комплект на вътрешно тяло
Грешка в датчика за температура на тръбите за въвеждане на външен въздух
Датчикът за температура на тръбата е отворен или изгорял
1
8
-
Грешка в датчика за температура на изпускателна тръба
на хидро комплект на вътрешно тяло
Датчикът за температура на тръбата е отворен или изгорял
2
1
*
IPM неизправност на инверторния компресор на външното
тяло
IPM неизправност на задвижването на инверторния компресор на главното
външното тяло
2
2
*
Свръхток на входа (RMS)на блока за управление на процеса на главното външното тяло
Прекалено голям входен ток (RMS) на инверторния блок за управление на
процеса на главното външно тяло
2
3
*
Ниско или високо напрежение при връзка с постоянен ток
към инверторния компресор на външното тяло
Системата е изключена от връзката за постоянен ток с ниско/високо напрежение на главното външно тяло.
2
4
*
Превключвател за високо налягане на външното тяло
Системата е изключена от превключвателя за високо налягане на главното
външно тяло.
2
5
*
Високо/ниско входно напрежение на външното тяло
Над 537V или под 247V (ARUM***LTE5)
Над 310V или под 143V (ARUM***BTE5)
Над 598V или под 320V (ARUM***DTE5)
• 1 : Грешка в главно външно тяло, 2 : грешка в подчинено 1 външно тяло
• 3 : Грешка в подчинено2 външно тяло, 4 : Грешка в подчинено3 външно тяло
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:28 페이지 51
51
Наименование
Причина за грешка
2
6
*
Неуспешно стартиране на инверторния компресор на външното тяло
Нарушение на неуспеха за първо стартиране чрез инверторния компресор
на външно тяло или компресорът е заключен
2
9
*
Максимален ток на инверторния компресор на външно
тяло
Неизправност на инверторния компресор на външното тяло ИЛИ неизправност на задвижването
3
2
*
Висока изходна температура на инверторен компресор1 на
външно тяло
Висока изходна температура на инверторен компресор1 на външно тяло
3
3
*
Висока изходна температура на инверторен компресор2 на
външно тяло
Висока изходна температура на инверторен компресор2 на външно тяло
3
3
4
5
*
*
4
0
*
Високо налягане на външно тяло
Ниско налягане на външно тяло
Неизправност на датчика за откриване на ток на инверторния компресор на външното тяло
Високо налягане на външно тяло
Ниско налягане на външно тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика за откриване на ток на
инверторния компресор на външно тяло
4
1
*
Грешка в датчика за изходна температура на инверторен
компресор1 на външно тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика за температура на изхода на инверторния компресор на външното тяло
4
2
*
Неизправност на датчика за ниско налягане на външното
тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика за ниско налягане на
външното тяло
4
3
*
Неизправност на датчика за високо налягане на външното
тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика за високо налягане на
външното тяло
4
4
*
Неизправност на датчика за температура на въздуха на
външното тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика за температура на въздуха на външното тяло
4
5
*
Неизправност на температурния датчик на топлообменника (предна страна) на външното тяло
Отворена верига или късо съединение на температурния датчик на топлообменника (предна страна) на външното тяло
4
6
*
Неизправност на датчика за температура на всмукване на
външното тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика за температура на всмукване на външното тяло
4
7
*
Грешка на датчика за температура на изхода на инверторен компресор2 на външно тяло
Датчикът за температура на изхода на инверторен компресор2 на външно
тяло е отворен или изгорял
4
9
*
5
0
*
Неизправен IPM на датчика за температура на външно
тяло
Пропускане на връзка с R, S, T захранване на външно тяло
5
1
*
Прекомерна мощност на вътрешните тела
Отворена верига или късо съединение на IPM датчика за температура на
външно тяло
Пропускане на връзка на външно тяло
Прекалено много свързани вътрешни тела в сравнение с мощността на външното тяло
5
2
*
Комуникационна грешка: блок за управление на процеса на
инвертора → Главен блок за управление на процеса
Неуспешно получаване на сигнал от инвертора в главния блок за управление
на процеса на външното тяло
5
3
*
Неуспешно получаване на сигнал от вътрешно тяло в главния блок за управление на процеса на външно тяло
5
7
*
Комуникационна грешка: Вътрешно тяло → главен блок за
управление на процеса на външно тяло
Комуникационна грешка: Главен блок за управление на процеса → блок за управление на процеса на инвертора
Неуспешно получаване на сигнал от главния блок за управление на процеса
при блока за управление на процеса на инвертора на външно тяло
6
0
*
EEPROM грешка на блока за управление на процеса на инвертора на главното външно тяло
Грешка при достъп до блока за управление на процеса на инвертора на външното тяло
6
2
*
Висока температура на топлоотвеждащия радиатор на инвертора на външно тяло
Системата е изключена от висока температура на топлоотвеждащия радиатор на инвертора на външно тяло
6
5
*
6
7
*
7
1
*
Неизправност на датчика за температура топлоотвеждащия радиатор на инвертора на външно тяло
Спиране на вентилатора на външно тяло
Грешка в датчика на токовия трансформатор на инвертора
на главното външно тяло
Датчикът за температура на топлоотвеждащия радиатор на инвертора на
външно тяло е отворен или изгорял
Ограничение на външно тяло
Датчикът на токовия трансформатор на инвертора на външно тяло е отворен или изгорял
7
5
*
7
7
*
7
9
*
Грешка в датчика на токовия трансформатор на вентилатора на външното тяло
Грешка поради свръхток на вентилатора на външното тяло
Грешка поради неуспешно стартиране на вентилатора на
външното тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика на токовия трансформатор на вентилатора на външното тяло
Токът във вентилатора на външното тяло е над 6А
Нарушение на първото стартиране на вентилатора на външното тяло или
спиране на вентилатора
8
6
*
Грешка в EEPROM на главния блок за управление на процеса на външното тяло
Неуспешна комуникация между главната MICOM на външното тяло и EEPROM или пропускане на EEPROM
8
7
*
Грешка в EEPROM на блока за управление на процеса на
вентилатора на външното тяло
Неуспешна комуникация между MICOM на вентилатора на външното тяло и
EEPROM или пропускане на EEPROM
1
0
4
*
Комуникационна грешка между външното тяло и друго
външно тяло
Неуспех да се получи сигнал от подчинено тяло в главния блок за управление на процеса на външното тяло
1
0
5
*
Комуникационна грешка в блока за управление на процеса
на вентилатора на външното тяло
Неуспех да се получи сигнал от вентилатора в главния блок за управление
на процеса на външното тяло
1
0
6
*
Грешка в IPM на вентилатора на външното тяло
Моментен свръхток на IPM на вентилатора на външното тяло
БЪЛГАРСKN
Грешка, свързана с външното тяло
Дисплей
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:28 페이지 52
52
Грешка в мрежата Грешка, свързана с уреда за регенриране на топлина
БЪЛГАРСKN
Грешка, свързана с външното тяло
Дисплей
Наименование
Причина за грешка
1
0
7
*
Грешка при линия за постоянно ниско напрежение на вентилатора на външното тяло
Входното напрежение при линията за постоянно входно напрежение на
вентилатора на външното тяло е под 380V
1
1
3
*
Грешка в датчика за температура на тръбата за течност
на външното тяло
Отворена верига или късо съединение на датчика за температура на тръбата за течност на външното тяло
1
1
4
*
Грешка в датчика за температура за преохлаждане при
входа на външно тяло
Грешка в датчика за температура за преохлаждане при входа на външно
тяло
1
1
5
*
Грешка в датчика за температура за преохлаждане при
изхода на външно тяло
Грешка в датчика за температура за преохлаждане при изхода на външно
тяло
1
1
6
*
Грешка в датчика за нивото на маслото на външно тяло
Датчикът за нивото на маслото на външно тяло е отворен или изгорял
1
4
5
*
Комуникационна грешка между главното табло на външно
тяло и външното табло
Комуникационна грешка между главното табло на външно тяло и външното табло
1
5
0
*
Изпускането при прегряване на външно тяло не е удовлетворено
Изпускането при прегряване на компресора на външно тяло не е удовлетворено в продължение на 5 минути
1
5
1
*
Грешка при преобразуване на режима на работа на външното тяло
Грешка при преобразуване на режима на работа на външното тяло
1
5
3
*
Неизправност на датчика за температура (горна страна)
на топлообменника на външно тяло
Неизправност на датчика за температура (горна страна) на топлообменника на външно тяло
1
5
4
*
Неизправност на датчика за температура (долна страна)
на топлообменника на външно тяло
Датчикът за температура (долна страна) на топлообменника на външно
тяло е отворен или изгорял
1
8
2
*
Комуникационна грешка между главен - подчинен Micom
на външната платка на външно тяло
Неизправност в комуникацията между главен - подчинен Micom на главното табло на главното външно тяло
1
8
7
*
Грешка при Хидро - комплект P,HEX разрушаване
Температурата на входящата вода е под 5 градуса или има грешка в температурата по време на работа по размразяване.
1
9
3
*
Висока температура на топлоотвеждащ радиатор на вентилатора на външно тяло
Системата се изключва от висока температура на топлоотвеждащия радиатор на вентилатора на външно тяло
1
9
4
*
Повреда в датчика за температурата на топлоотвеждащия радиатор на вентилатора на външно тяло
Датчикът за температура на топлоотвеждащия радиатор на вентилатора
на външно тяло е отворен или изгорел
2
0
0
1
Грешка в търсенето на тръба
Неуспешно автоматично адресиране на клапи
2
0
Грешка в датчика за течности на уред1 за регенериране
1 C + #HR на топлина
Отворена верига или късо съединение на датчика на тръбата за течности
на уреда за регенериране на топлина
2
0
2 C + #HR Грешка в датчика на тръбата за преохлаждане на уред1
за регенериране на топлина
Датчикът за преохлаждане на входа на тръбата на уреда за регенериране
на топлина е отворен или изгорял
2
0
в датчика на изхода на тръбата за преохлаждане
3 C + #HR Грешка
на уред1 за регенериране на топлина
Датчикът за преохлаждане на изхода на тръбата на уреда за регенериране на топлина е отворен или изгорял
2
0
4 C + #HR Грешка в комуникацията
Неуспех да се получи сигнал от уреда за регенериране на температура при
външно тяло
2
4
2
*
Грешка в мрежата на централното управляващо устройство
C: Уред за регенериране на топлина
#: Номер на Уред за регенериране на топлина
Дефект в комуникационното окабеляване
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:28 페이지 53
53
ВНИМАВАЙТЕ ЗА ТЕЧОВЕ НА
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
Монтажистът и системният специалист трябва да подсигурят
системата срещу течове в съответствие с местните регламенти и
стандарти.
Следните стандарти може да бъдат приложими, ако няма местни
регламенти.
Увод
Въпреки че хладилният агент R410A е безвреден и невъзпламеним, стаята, която ще бъде оборудвана с климатика, трябва да
бъде толкова голяма, че газообразният хладилен агент да не
надвиши граничната концентрация, дори ако протече в стаята.
Concentration limit is the limit of Freon gas concentration where
immediate measures can be taken without hurting human body
when refrigerant leaks in the air. The Concentration limit shall be
described in the unit of [kg/m3 (lbs/ft3)] (Freon gas weight per unit
air volume) for facilitating calculation.
Concentration limit: 0.44 kg/m3 (0.028 lbs/ft3) (R410A)
Общо количество зареден хладилен
агент в охлаждащата инсталация [kg(lbs)]
= Maximum concentration limit
Volume of smallest room whereindoor unit is
[kg/m3 (lbs/ft3)]
installed [m3(ft3)]
(R410A)
- Ако резултатът от изчислението надвишава граничната концентрация, извършете същите изчисления, като преминете към втората най-малка и третата наймалка стая, докато накрая резултатът е под граничната концентрация.
Ако концентрацията надвишава границата
Когато концентрацията надвишава границата, променете първоначалния план
или предприемете една от мерките, показани по-долу:
• Контрамярка 1
Осигурете отвор за проветрение.
Осигурете 0,15% или повече отвор от подовото пространство над и под вратата
или осигурете отвор без врата.
• Контрамярка 2
Осигурете аларма за изтичане на газ с механичен вентилатор.
• Countermeasure 3
Reducing the outdoor refrigerant qty. by deviding into smaller separate system.
Външно тяло
(Система № 1)
Поток на хладилния
агент
Вътрешно тяло
Контрамярка 2
Помещение, в което тече хладилен агент
(Хладилният агент на цялата
система №1 изтича.)
Аларма за изтичане на газ
Механичен вентилатор
Вътрешно тяло
Процедура по проверка на граничната
концентрация
Проверете граничната концентрация, като спазвате следните
указания и вземете съответните мерки според ситуацията.
Изчислете количеството на всичкия зареден хладилен агент
(kg) за всяка хладилна система.
Amount of pre charged
refrigerant per single unit
system
Количество зареден хладилен
агент при изпращане от завода
+
Контрамярка 1
Amount of additional = Total amount of
replenished refrigerant
refrigerant in the system
[kg (lbs)]
Забележка : Ако една охлаждаща инсталация е
Количество на допълнително
разделена на 2 или повече охлаждащи
заредения хладилен агент в
системи и всяка система е независима,
зависимост от тръбната дължина
трябва да се приеме количеството зареден
или диаметъра на тръбите на
хладилен агент на всяка система.
потребителя
Изчислете минималния капацитет на стаята
Изчислете капацитета на стаята, като сметнете част от нея за цяла стая или помалка стая.
- Без разделение
- С разделение и отвор, който служи
като проход за въздух към съседна
стая.
Външно тяло
Вътрешно тяло
Външно тяло
Вътрешно тяло
Отвор
Разделение
При отвор без врата
или 0,15% или повече
отвори (спрямо подовото
пространство) както
над, така и под вратата)
- С разделение и без отвор, който служи като проход за въздух към съседна
стая.
Външно тяло
Вътрешно тяло
Най-малка
стая
Отворете добре за вентилация
Обърнете специално внимание на мястото, като например мазе и т.н., където може да остане хладилен агент, тъй като той е по-тежък от въздуха.
БЪЛГАРСKN
Concentration limit
Изчисляване на концентрацията на хладилния агент
13,MFL67221433,불가리아 2017. 7. 5. 오후 2:28 페이지 54
54
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА
КРАЙБРЕЖИЕТО
! ВНИМАНИЕ
• Климатиците не трябва да се монтират в райони, където се образуват
корозивни газове като киселини или алкални газове.
• Не монтирайте продукта там, където може да бъде пряко изложен на
морски вятър (солен вятър). Това може да причини корозия на продукта.
Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може
да причини авария на продукта или неефективна работа.
• Ако външните тела се монтират близо до морския бряг, трябва да се
избягва пряко излагане на морския вятър.
Предназначение на модела
Информация за уреда
• Наименование на Уреда : Климатик
• Име на Модела :
Търговско Наименование на Уреда
Фабрично Наименование на Модела
БЪЛГАРСKN
ARUx***LTy5 series
x = N (Heat Pump), V (Cooling Only), M (Heat Recovery / Heat
Pump)
y = S (Basic function),
E (Additional function related to performance)
*** = Numeric; (Cooling capacity)
• Допълнителна информация : Серийният номер се съдържа в
баркода на уреда.
Избор на местоположение (външно тяло)
Ако външното тяло трябва да се монтира близо до морския бряг, трябва да се избегне прякото излагане на морски вятър. Монтирайте външното тяло на противоположната страна на посоката на морския вятър.
Морски вятър
Излъчван въздушен шум
Претегленото звуково налягане от тип A, излъчвано от този продукт, е под 70 dB.
** Нивото на шума може да варира в зависимост от обекта.
Цитираните стойности представляват ниво на излъчване и не са
непременно безопасни работни нива.
Макар да има съотношение между нивата на емисии и излагане,
то не може надеждно да се използва за определяне дали са необходими допълнителни предпазни мерки или не.
Морски вятър
Факторите, които влияят на действителното ниво на излагане на
служителите, включват характеристики на работното помещение
и другите източници на шум, например броя уреди и други процеси в съседство и продължителността от време, за което операторът е изложен на шума.
Също така допустимото ниво на излагане може да варира в различните държави.
Тази информация обаче ще позволи на потребителя на оборудването да прецени по-добре опасността и риска.
В случай, че монтирате външното тяло на крайбрежието, поставете преграда
срещу вятъра, така че да не бъде излагано на морски вятър.
Преграда
срещу вятъра
Морски вятър
- Тя трябва да е достатъчно здрава, като например бетон, за да спре морския
вятър откъм морето.
- The height and width should be more than 150% of the outdoor unit.
- It should be kept more than 70 cm (2.3 ft) of distance between outdoor unit and the windbreak for smooth air flow.
Изберете добре отводнено място.
• Periodic ( 1times per 6 month) cleaning of the dust or salt
particles stuck on the heat exchanger is necessary by using clean
water
1,MFL67221433,영어 2017. 7. 5. 오전 10:30 페이지 80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising