LG | DC12RQ.UL2 | Owner's Manual | LG DC09RQ Ръководство за употреба

LG DC09RQ Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КЛИМАТИК
Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда,
и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.
ТИП: СТЕНЕН
Превод на оригиналното ръководство
BG
Български
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
СЪДЪРЖАНИЕ
Това ръководство може да съдържа
изображения или съдържание, различно от
модела, който сте закупили.
Ръководството подлежи на редакция от
производителя.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...................................................................3
Важни инструкции за безопасност....................................................................................................4
ЕКСПЛОАТАЦИЯ......................................................................................................11
Бележки по експлоатацията............................................................................................................11
Части и функции..................................................................................................................................11
Безжично дистанционно...................................................................................................................12
Автоматично рестартиране на климатика..................................................................................17
Използване на функцията за режим.............................................................................................17
Използване на функцията „Режим на струя“..............................................................................20
Използване на функцията за скорост на вентилатора...........................................................21
Използване на функцията за насочване на въздушния поток.............................................21
Включване и изключване на таймера..........................................................................................22
Използване на функцията за заспиване (по избор).................................................................23
Използване на функцията за стандартен таймер (по избор)...............................................23
Използване на функцията за показване на изразходената енергия (по избор)������������24
Използване на функцията за изключване на осветлението (по избор)............................24
Използване на функцията за удобна позиция на въздушния поток (по избор)�������������24
Използване на функцията за управление на енергията (по избор)...................................25
Използване на специални функции..............................................................................................25
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ...............................................................................27
Използване на приложението LG SmartThinQ..........................................................................27
ПОДДРЪЖКА.............................................................................................................30
Почистване на въздушния филтър...............................................................................................32
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................33
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
BG
Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят
непредвидени рискове или увреждане поради опасна или
неправилна употреба на продукта.
Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и
„ВНИМАНИЕ", както е описано по-долу.
Този символ е използван за посочване на фактори и
употреби, които могат да носят риск. Прочетете
внимателно частта, обозначена с този символ, и
следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да
причини сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да
причини леки наранявания или да нанесе повреда на
продукта.
Следните символи са показани на вътрешните и външни тела.
Този символ показва, че уредът използва запалим
хладилен агент. Ако има теч на хладилния агент и
той бъде изложен на външен източник на запалване,
съществува риск от пожар.
Този символ показва, че ръководството за
експлоатация трябва да бъде прочетено внимателно.
Този символ показва, че с това оборудване трябва
да работи сервизен персонал по отношение на
ръководството за инсталация.
Този символ показва, че е налична информация,
например ръководство за експлоатация или
ръководство за инсталация.
3
BG
Важни инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, електрически удар или
наранявания на хора при употреба на продукта, трябва
да се спазват основните предпазни мерки, включително
и следните :
Деца в домакинството
Този уред не е предназначен за използване от хора
(включително деца) с ограничени физически, сетивни или
умствени способности или липса на опит и познания, освен ако
не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата
трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с
уреда.
За употреба в Европа:
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8
години и лица с намалени физически, сензорни или умствени
способности или липса на опит и знания, стига да са под
наблюдение или да получават инструкции относно употребата
на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните
опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
Монтиране
•Не
• монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или
на място, откъдето може да падне.
•Свържете
•
се с оторизиран сервиз, когато монтирате или
премествате климатика.
•Монтирайте
•
безопасно панела и капака на контролната кутия.
4
BG
•Не
• монтирайте климатика на място, където се съхраняват
запалими течности или газове като бензин, пропан,
разредители за бои и други.
•Уверете
•
се, че въздуховодът и захранващият кабел,
свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати
твърде много, когато монтирате климатика.
•Използвайте
•
стандартен прекъсвач на веригата и предпазител,
които отговарят на класа на климатика.
•Не
• вкарвайте въздух или газ в системата, освен със
специалното охлаждащо вещество.
незапалим газ (азот) за проверка за изтичане и
•Използвайте
•
пречистване на въздуха, тъй като използването на сгъстен
въздух или запалим газ може да причини пожар или
експлозия.
•Съединителните
•
вътрешни/външни електрически проводници
трябва да се обезопасени плътно, а кабелът трябва да е
прокаран правилно, за да няма принудително издърпване на
кабела от съединителните клеми. Неправилните или хлабави
връзки може да причинят генериране на топлина или пожар.
•Монтирайте
•
отделен електрически контакт и прекъсвач на
веригата преди експлоатацията на климатика.
•Не
• свързвайте заземяващия проводник с газова тръба,
гръмоотвод или заземяващ проводник на телефонна линия.
•Дръжте
•
всички вентилационни отвори свободни от запушване.
Експлоатация
•Използвайте
•
само частите, които са включени в списъка с
резервни части. Никога не се опитвайте да модифицирате
оборудването.
•Не
• позволявайте на децата да се катерят по или да удрят
външното тяло.
•Изхвърляйте
•
батериите на място, където няма опасност от
пожар.
•Използвайте
•
само охлаждащото вещество, указано върху
етикета на климатика.
5
BG
•Изключете
•
захранването в случай на шум, миризма или дим
от климатика.
•Не
• оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или
разредител близо до климатика.
•Свържете
•
се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е
залян с вода при наводнение.
•Не
• използвайте продължително климатика в малко помещение
без подходящо проветрение.
•В
• случай на изтичане на газ (като например фреон, пропан,
втечнен петролен газ и други) проветрете добре, преди да
използвате отново климатика.
•За
• почистване отвътре се свържете с оторизиран сервизен
център или търговец. Използването на силни почистващи
препарати може да причини корозия или повреда на тялото.
•Проветрявайте
•
добре при едновременно използване на
климатика и отоплителен уред като печка.
•Не
• блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
•Не
• пъхайте пръсти или предмети във въздушния вход или
изход, докато климатикът работи.
•Уверете
•
се, че захранващият кабел не е мръсен, хлабав или
прекъснат.
•Никога
•
не докосвайте, не използвайте и не поправяйте
климатика с мокри ръце.
•Не
• поставяйте предмети върху захранващия кабел.
•Не
• поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до
захранващия кабел.
•Не
• модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел.
Драскотини и отлепяща се изолация на захранващия кабел
може да причинят пожар или токов удар, в който случай
захранващият кабел трябва да се подмени.
незабавно захранването в случай на временно
•Изключете
•
прекъсване на електричеството или гръмотевична буря.
6
BG
•Уверете
•
се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан
или повреден по време на работа.
•Не
• докосвайте тръбата за хладилния агент или тръбата за
вода, или която и да било вътрешна част, докато уредът
работи или непосредствено след работа.
Поддръжка
•Не
• почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно върху
продукта.
•Преди
•
почистване или извършване на поддръжка изключете
захранването и изчакайте вентилаторът да спре.
Техническа безопасност
•Монтажът
•
или ремонтът от неоторизирани лица може да
изложи вас и други хора на опасност.
•Всеки
•
човек, който работи върху охладителната верига, трябва
да притежава валидно свидетелство, издадено от акредитиран
орган в промишления отрасъл, което удостоверява неговата
компетентност да работи с хладилни агенти безопасно и в
съответствие с определените норми в отрасъла.
•Обслужването
•
трябва да се извършва в съответствие с
препоръките на производителя на оборудването. Поддръжката
и ремонтите, изискващи помощта на друг обучен персонал,
трябва да се извършват под надзора на лицето, компетентно в
използването на запалими хладилни агенти.
•Информацията
•
в настоящото ръководство е предназначена за
използване от квалифициран сервизен техник, който е
запознат с процедурите за безопасност и разполага с
необходимите инструменти и инструменти за тестване.
•Пренебрегването
•
на прочитането и изпълнението на всички
инструкции може да доведе до неправилна работа на
оборудването, материални щети, физическо нараняване и/или
смърт.
7
BG
•Уредът
•
се монтира в съответствие с националните разпоредби
за електрически монтаж.
•Ако
•
е необходима подмяна на захранващия кабел, тя се
извършва от оторизиран персонал, като се използват само
оригинални резервни части.
•Уредът
•
трябва да се заземи правилно, за да се намали рискът
от токов удар.
•Не
• прерязвайте и не отстранявайте заземяващия щифт на
захранващия щепсел.
на заземяващата клема на адаптера към
•Закрепването
•
винтовата резба на капачето на щепселната кутия на стената
не заземява уреда, освен ако винтовата резба на капачето не
е метална и неизолирана и щепселната кутия на стената не е
заземена чрез електрическата инсталация на сградата.
•Ако
•
не сте сигурни дали климатикът е заземен правилно,
обърнете се към квалифициран електротехник, който да
провери щепселната кутия на стената и прекъсвача на
веригата.
•Охлаждащото
•
вещество и изолационният пенообразуващ газ,
използвани в уреда, изискват специални процедури за
изхвърляне. Свържете се със сервизен представител или лице
с подобна квалификация, преди да ги изхвърлите.
•Ако
•
захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или
от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
трябва да се поставя в добре проветряемо
•Уредът
•
помещение, чийто размер отговаря на определения за работа
на уреда.
•Уредът
•
трябва да се поставя в помещение без непрекъснато
работещи открити пламъци (например работещо устройство
на газ) и източници на запалване (например работещ
електрически котлон).
трябва да се поставя така, че да се предотвратява
•Уредът
•
възникване на механични повреди.
8
BG
ВНИМАНИЕ
За намаляване на риска от незначително нараняване на
лица, неправилна работа или повреда на продукта или
материални щети спазвайте основните предпазни мерки,
включително:
Монтиране
•Не
• монтирайте климатика на място, където е изложен
директно на морски бриз (солени пръски).
правилно маркуча за оттичане на кондензирала
•Монтирайте
•
вода.
•Бъдете
•
внимателни при разопаковането и монтажа на
климатика.
•Не
• докосвайте изтичащото охлаждащо вещество при монтаж
или ремонт.
климатика с двама или повече души или
•Транспортирайте
•
използвайте високоповдигач.
•Монтирайте
•
външното тяло така, че да е защитено от пряка
слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място,
където е изложено на пряка слънчева светлина през
прозорците.
•Изхвърляйте
•
безопасно уплътнителни материали като
винтове, пирони или батерии в подходяща опаковка след
монтаж или ремонт.
•Монтирайте
•
климатика на място, където шумът от външното
тяло или изгорелите газове няма да причиняват неудобство на
съседите. В противен случай може стигнете до конфликт със
съседите.
Експлоатация
•Извадете
•
батериите от дистанционното, ако няма да се
използва за продължителен период от време.
9
BG
•Преди
•
експлоатацията на климатика се уверете, че филтърът
е поставен.
•Задължително
•
проверете за изтичане на охлаждащо вещество
след монтажа или ремонта на климатика.
•Не
• поставяйте предмети върху климатика.
не смесвайте различни видове батерии или стари и
•Никога
•
нови батерии за дистанционното.
•Не
• оставяйте климатика да работи продължително, ако нивото
на влажност е много високо или врата или прозорец е оставен
отворен.
•Спрете
•
да използвате дистанционното в случай на изтичане
на течност в батерията. Ако дрехите или кожата ви са
изложени на изтичаща от батерията течност, изперете или
измийте с чиста вода.
•Не
• излагайте продължително хора, животни или растения на
студената или топлата въздушна струя от климатика.
•При
•
поглъщане на изтичаща от батерията течност изплакнете
обилно устната кухина и се консултирайте с лекар.
•Не
• пийте водата, източена от климатика.
•Не
• използвайте продукта за специални цели като запазване на
храни, произведения на изкуството и други. Климатикът е
предназначен за потребителски цели, а не е прецизна
охлаждаща система. Има риск от материална щета или
загуба.
•Не
• презареждайте и не разглобявайте батериите.
Поддръжка
•Никога
•
не докосвайте металните части на климатика, когато
отстранявате въздушния филтър.
•Използвайте
•
стабилна опора или стълба при почистване,
поддръжка или ремонт на климатика, ако е монтиран на
високо място.
•Никога
•
не използвайте силни почистващи препарати или
разтворители или пръскане на вода при почистване на
климатика. Използвайте меко парче плат.
10
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
BG
Бележки по експлоатацията
Предложение за пестене на енергия
••Не охлаждайте прекалено вътрешните помещения. Това може да увреди здравето ви и да повиши
консумацията на енергия.
••Блокирайте слънчевата светлина с щори или пердета, когато климатикът работи.
••Погрижете се вратите и прозорците да са затворени плътно, когато климатикът работи.
••Регулирайте посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално за циркулация на въздуха в
помещението.
••Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението
за кратко време.
••Отваряйте редовно прозорците с цел проветрение, тъй като продължителното използване на
климатика може да замърси въздуха в помещението.
••Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Прахът и нечистотиите, натрупани във
въздушния филтър, може да блокират въздушния поток или да засегнат функциите за охлаждане/
изсушаване.
Части и функции
Вътрешно тяло
Външно тяло
Вътрешен дисплей
9
8
1 Въздушен филтър
2 Вход за въздух
3 Преден капак
4 Изход за въздух
5 Въздушен дефлектор
(хоризонтално крило)
6 Въздушен дефлектор
(вертикална решетка)
7 Бутон On/Off (бутон за
1 Вентилационни отвори за
1 Желана температура / Стайна
2 Вентилационни отвори за
изходящ въздух
2 Размразяване /
3 Основа
3 Wi-Fi
4 **non tradotto**
4 Таймер
5 Маркуч за мръсна вода
5 Включване/Изключване
входящ въздух
температура
Предварително затопляне
6 Тръбопровод за хладилен
агент
включване/изключване)
8 Дисплей
9 Сигнален приемник
ЗАБЕЛЕЖКА
••Броят и местоположението на светлинните индикатори за работа може да се различават в
зависимост от модела на климатика.
••Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
11
BG
Безжично дистанционно
Упътване за употреба
Поставяне на батериите
Насочете дистанционното към приемника на
сигнала от дясната страна на климатика, за да
го управлявате.
Ако дисплеят на дистанционното започне да
избледнява, сменете батериите. Поставете
батерии AAA (1,5 V), преди да започнете да
използвате дистанционното.
1
Отстранете капака на отделението за
батерии.
ЗАБЕЛЕЖКА
2
Поставете нови батерии с правилна посока
на знаците + и –.
••Дистанционното може да се използва за
управление на други електронни устройства,
ако е насочено към тях. Задължително
насочете дистанционното към приемника на
сигнала на климатика.
••За правилна работа използвайте меко парче
плат за почистване на предавателя и
приемника на сигнала.
Монтиране на поставката за
дистанционното
За да защитите дистанционното, монтирайте
поставката на място, което не е изложено на
пряка слънчева светлина.
1
Изберете безопасно и лесно достъпно
място.
2
Закрепете поставката чрез стабилно
фиксиране с двата винта с отвертка.
12
••В случай че дадена функция не е
предоставена в продукта, от продукта няма да
се чуе звуков сигнал, когато бутонът за такава
функция на дистанционното управление е
натиснат, с изключение на функциите за
посока на въздушния поток ( SWING ), дисплея на
енергията (kW [3 s]) и пречистването на въздуха (
).
BG
Настройване на текущия час
1
2
3
Поставете батериите.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
Натиснете бутона
изберете минутите.
или
, за да
Натиснете бутона SET/CANCEL, за да
завършите настройването.
Управление на климатика без
дистанционното
Можете да използвате бутона ON/OFF на
вътрешното тяло за управление на климатика,
когато дистанционното не е налично.
1
Отворете предния капак (Тип2) или
хоризонталното крило (Тип1).
2
Натиснете бутона ON/OFF.
Тип1
ЗАБЕЛЕЖКА
••Таймерът за включване/изключване е наличен
след настройването на текущия час.
Използване на функцията за
конвертиране на °C/°F (по избор)
ON/OFF
Тип2
Тази функция конвертира стойности от и в °C и
°F
••Натиснете и задръжте бутона
секунди.
SWING
℃↔℉ [5 s]
ON/OFF
за около 5
ЗАБЕЛЕЖКА
••Бързото отваряне на хоризонталното крило
може да повреди стъпковия мотор.
••Зададената скорост на вентилатора е твърде
висока.
••Функцията може да се различава в зависимост
от типа на модела.
••Температурата не може да се регулира при
използване на този бутон ON/OFF (бутон за
включване/изключване) за извънредни
ситуации.
••За модели, които са предназначени за
охлаждане и отопление, температурата се
настройва между 22 °C и 24 °C
13
BG
Използване на безжичното дистанционно
Можете да управлявате климатика с дистанционното за по-голямо удобство.
Предлага се Function
Инструкции
единичен
мултисис-
сплит
тема
Включване/изключване
на климатика.
O
O
Регулиране на
желаната температура
в режим на охлаждане,
отопление или
автоматично
превключване.
O
O
Избор на режима на
охлаждане.
O
O
Избор на режима на
отопление.
O
O
Избор на режима на
изсушаване.
O
O
Избор на режима на
вентилатор.
O
O
Избор на режима на
автоматично
превключване/
автоматичния режим на
работа.
O
O
JET
MODE
Бърза промяна на
стайната температура.
O
O
FAN
SPEED
Регулиране на
скоростта на
вентилатора.
O
O
Регулиране на
посоката на въздушния
поток вертикално или
хоризонтално.
O
O
Бутон
Дисплей
2
-
*
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
MODE
RESET
SWING
SWING
ЗАБЕЛЕЖКА
••* Бутоните може да се различават в зависимост от типа на модела.
••При свързване към външно тяло на мултисистема функциите Energy
Display (Индикация за разхода на енергия), Energy Control (Управление на
разхода на енергия), Silent (Тих режим) and Smart Diagnosis (Умна
диагностика) може да не се поддържат.
14
BG
Предлага се Function
мултисис-
сплит
тема
Автоматично
включване/изключване
на климатика в желан
час.
O
O
-
Настройване/отмяна на
специалните функции и
таймера.
O
O
-
Отмяна на настройките
на таймера.
O
O
-
Настройване на часа.
O
O
-
Регулиране на яркостта
на дисплея на
вътрешното тяло.
O
O
ROOM
TEMP
Показване на стайната
температура.
O
O
°C↔°F
[5 s]
Конвертиране на
стойност между °C и °F
O
O
Регулиране на
въздушния поток да
пренасочва вятъра.
O
O
Настройване дали
информацията за
енергия да се показва,
или не.
O
X
Включване на
функцията за пестене
на енергия.
O
X
Удобен преглед на
информацията за
поддръжка на даден
продукт.
O
X
Дисплей
2
TIMER
*
*
SET/
CANCEL
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
CANCEL
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
RESET
Инструкции
единичен
Бутон
*LIGHT
OFF
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
*ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
-
15
BG
Предлага се Function
Бутон
Дисплей
2
*
*
FUNC.
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
RESET
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
CANCEL
-
Инструкции
единичен
мултисис-
сплит
тема
Пречистване на
въздуха чрез
премахване на
частици, попаднали
във вътрешното тяло.
O
(по избор)
O
(по избор)
Намаляване на шума
от външното тяло.
O
X
Отстраняване на
влагата, генерирана
във вътрешното тяло.
O
O
Връщане към
началните настройки
на дистанционното.
O
O
ЗАБЕЛЕЖКА
••Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
••* Бутоните може да се различават в зависимост от типа на модела.
••Натиснете бутона SET/CANCEL, за да управлявате избраната FUNC.
RESET
16
BG
Автоматично рестартиране на
климатика
Използване на функцията за
режим
При повторно включване на климатика след
прекъсване на електричеството тази функция
възстановява зададените преди настройки.
Тази функция ви позволява да изберете желания
режим.
Режим на охлаждане
Забраняване на функцията за
автоматично рестартиране
1
Отворете предния капак (Тип2) или
хоризонталното крило (Тип1).
Режим на автоматично
превключване / Автоматичен
режим на работа (изкуствен
интелект)
2
Натиснете бутона ON/OFF и го задръжте за
6 секунди, след което тялото ще издаде два
звукови сигнала „бийп“ и светлинният
индикатор ще мигне двукратно 4 пъти.
Режим на изсушаване
••За да разрешите отново функцията,
натиснете бутона ON/OFF и го задръжте за
6 секунди. Тялото ще издаде звуков сигнал
„бийп“ и светлинният индикатор ще мигне
4 пъти.
Режим на отопление
Режим на вентилатор
Тип1
Режим на охлаждане
ON/OFF
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона MODE няколко пъти, за да
изберете режима на охлаждане.
Тип2
••На екрана се показва
.
ON/OFF
ЗАБЕЛЕЖКА
••Функцията може да се различава в зависимост
от типа на модела.
3
Натиснете бутона
или
, за да
настроите желаната температура.
••Ако натиснете и задържите бутона ON/OFF за
3 – 5 секунди вместо за 6 секунди, тялото ще
премине в режим на тестване. В режима на
тестване от тялото духа силна струя охлаждащ
въздух в продължение на 18 минути, след
което настройките му се връщат към
фабричните по подразбиране.
17
BG
Автоматичен режим на работа
(изкуствен интелект)
Режим на автоматично
превключване
Модел мултисистема
Модел единичен сплит
В този работен режим системата се управлява
автоматично от електронното управление.
Този режим променя автоматично режима, за да
поддържа настроената температура ±2 °C
1
Включете уреда.
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона MODE няколко пъти, за да
изберете автоматичния режим на работа.
2
Натиснете бутона MODE няколко пъти, за да
изберете режима на автоматично
превключване.
••На дисплея се показва
3
4
18
.
Натиснете бутона
или
, за да
настроите желаната температура.
Натиснете бутона FAN SPEED, за да
настроите скоростта на вентилатора.
••На дисплея се показва
3
4
.
Натиснете бутона
или
, за да
настроите желаната температура.
Натиснете бутона FAN SPEED, за да
настроите скоростта на вентилатора.
BG
Режим на изсушаване
Режим на отопление
Този режим премахва излишната влага при
условия с високо ниво на влага или през
дъждовния сезон, за да предотврати
образуването на плесен. Този режим регулира
автоматично стайната температура и скоростта
на вентилатора, за да се поддържа оптимално
ниво на влажност.
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона MODE няколко пъти, за да
изберете режима на отопление.
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона MODE няколко пъти, за да
изберете режима на изсушаване.
••На дисплея се показва
.
••На екрана се показва
3
.
Натиснете бутона
или
, за да
настроите желаната температура.
ЗАБЕЛЕЖКА
••
ЗАБЕЛЕЖКА
••В този режим не можете да променяте
стайната температура, тъй като се регулира
автоматично.
••Стайната температура не се показва на
дисплея.
ще се покаже на вътрешното тяло, когато се
извършва размразяване.
••Тази индикация ще се показва на вътрешното
тяло и:
−−когато се извършва предварително затопляне
(топъл старт).
−−когато вътрешната температура е достигнала
зададената температура.
19
BG
Режим на вентилатор
Този режим единствено циркулира въздуха в
помещението, без да променя стайната
температура.
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона MODE няколко пъти, за да
изберете режима на вентилатор.
••На дисплея се показва
3
.
Натиснете бутона FAN SPEED, за да
настроите скоростта на вентилатора.
Използване на функцията
„Режим на струя“
Бърза промяна на стайната
температура
Тази функция ви позволява да охладите бързо
помещението през лятото и да го затоплите
бързо през зимата.
••Функцията „Режим на струя“ е налична с
режима на охлаждане, отопление и
изсушаване.
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона MODE няколко пъти, за да
изберете желания режим.
3
Натиснете бутона JET MODE.
••На дисплея се показва
.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Режимът на топла струя не е наличен на някои
модели.
••В режима на студена струя духа силна
въздушна струя в продължение на 30 минути
духа силен въздух.
••След около 30 минути зададената температура
поддържа 18 °C.
Ако желаете да промените температурата,
натиснете бутона
или
желаната температура.
, за да зададете
••В режима на топла струя духа силна въздушна
струя в продължение на 30 минути духа силен
въздух.
••След около 30 минути зададената температура
поддържа 30 °C
Ако желаете да промените температурата,
или
натиснете бутона
желаната температура.
, за да зададете
••Работата на тази функция може да се
различава при използване от дисплея на
дистанционното.
20
BG
Използване на функцията за
скорост на вентилатора
Регулиране на скоростта на
вентилатора
••Натиснете бутона FAN SPEED няколко пъти, за
да регулирате скоростта на вентилатора.
Дисплей
Скорост
Висока
Средна – висока
Средна
Средна – ниска
Ниска
-
Естествен вятър
ЗАБЕЛЕЖКА
••Скоростта на вентилатора със сила на
естествен вятър се регулира автоматично.
→
→
••Иконите за скоростта на вентилатора се
показват на дисплея на някои вътрешни тела.
→
→
→
→
Използване на функцията за
насочване на въздушния
поток
Тази функция регулира посоката на въздушния
поток до вертикална (хоризонтална) позиция.
••Натиснете бутона SWING ( SWING ) неколкократно и
изберете желаната посока.
−−Изберете
(
), за да регулирате
посоката на въздушния поток автоматично.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Регулирането на посоката на въздушния поток
до хоризонтална позиция може да не се
поддържа в зависимост от модела.
••Произволното регулиране на въздушния
дефлектор може да доведе до повреда на
продукта.
••Ако рестартирате климатика, той започва да
работи с последно настроената посока на
въздушния поток, така че въздушният
дефлектор може да не съответства на иконата,
показана на дистанционното. Когато това се
случи, натиснете бутона SWING или SWING , за да
регулирате отново посоката въздушния поток.
••Работата на тази функция може да се
различава при използване от дисплея на
дистанционното.
••На някои модели дисплеят на вътрешното
тяло се показва само за 5 сек и се връща към
настройката на температурата.
21
BG
Включване и изключване на
таймера
Тази функция настройва климатика да се
изключва/включва автоматично в желаното
време.
Задаване на таймер за изключване
1
Натиснете бутона
TIMER
неколкократно.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
Таймерът за вкл./изкл. може да бъде зададен
заедно с това.
Задаване на таймер за включване
1
Натиснете бутона
TIMER
неколкократно.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
2
3
Натиснете бутона
изберете минутите.
или
, за да
Натиснете бутона SET/CANCEL, за да
завършите настройването.
••След настройването на таймера текущото
2
3
Натиснете бутона
изберете минутите.
или
се показват на екрана,
време и иконата
което показва, че желаното време е
зададено.
, за да
ЗАБЕЛЕЖКА
Натиснете бутона SET/CANCEL, за да
завършите настройването.
••След настройването на таймера текущото
се показват на екрана,
време и иконата
което показва, че желаното време е
зададено.
••Тази функция е забранена, когато настройвате
„Стандартен таймер“.
Отмяна на таймера за изключване
1
Отмяна на таймера за включване
1
Натиснете бутона
TIMER
Натиснете бутона
TIMER
неколкократно.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
неколкократно.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
2
Натиснете бутона SET/CANCEL за отмяна
на настройката.
Отмяна на настройката на таймера
2
22
Натиснете бутона SET/CANCEL за отмяна
на настройката.
••Натиснете бутона CANCEL , за да отмените всички
настройки на таймера.
BG
Използване на функцията за
заспиване (по избор)
Използване на функцията за
стандартен таймер (по избор)
Тази функция изключва климатика автоматично,
когато си лягате.
Тази функция изключва климатика автоматично,
когато си лягате.
1
1
2
3
4
Включете уреда.
Натиснете бутона
TIMER
неколкократно.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
Натиснете бутона
или
изберете часа (до 7 часа).
, за да
Натиснете бутона SET/CANCEL, за да
завършите настройването.
••
се показва на екрана.
2
3
4
Включете уреда.
Натиснете бутона
TIMER
неколкократно.
••Иконата по-долу мига в долната част на
дисплея.
Натиснете бутона
или
изберете часа (до 7 часа).
, за да
Натиснете бутона SET/CANCEL, за да
завършите настройването.
••
се показва на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА
••
••Тази функция е забранена, когато настройвате
таймера за изключване.
се показва на някои вътрешни тела.
••Дисплеят на вътрешното тяло показва от 1 ч
до 7 ч което се вижда само за 5 сек, след
което се връща до настройката на
температурата.
••В режим на охлаждане и изсушаване
температурата се увеличава с 1 °C след 30
минути и допълнителен 1 °C след още 30
минути за по-комфортен сън.
••Температурата се повишава с до 2 °C от
предварително зададената температура.
••Въпреки че отбелязването на скоростта на
вентилатора на дисплея може да се промени,
скоростта на вентилатора се регулира
автоматично.
23
BG
Използване на функцията за
показване на изразходената
енергия (по избор)
Използване на функцията за
изключване на осветлението
(по избор)
Тази функция показва количеството
изразходвана електрическа енергия на дисплея
на вътрешното тяло, докато продуктът работи.
Яркост на екрана на дисплея
Показване на текущата
изразходвана енергия
••Натиснете бутона LIGHT OFF.
1
••Включете/изключете екрана на дисплея.
2
ЗАБЕЛЕЖКА
Включете уреда.
Натиснете и задръжте бутона
секунди.
Можете да настройте яркостта на дисплея на
вътрешното тяло.
kW [3 s]
за около 3
••Моментната консумация на енергия ( )
се показва за кратко върху дисплея на
някои модели вътрешни тела.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Тя не се показва на безжичното дистанционно.
••Единицата мярка за стойността, която се
показва на дисплея, е kW.
••Ако тя е повече от 99 кВт, което е допустимият
диапазон, я поддържайте на 99 кВт.
••Покажете мощността под 10 кВт с 0,1 кВт
единици и покажете един над 10 кВт с 1 кВт
единици.
••Действителната мощност може да се
различава от показаната мощност.
Използване на функцията за
удобна позиция на въздушния
поток (по избор)
Удобна позиция на перката при
работа
Тази функция задава по удобен начин позиция
на перката, която се запаметява предварително,
за да отклони подавания въздух, така че да не
духа директно срещу обитателите в стаята.
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона COMFORT AIR
неколкократно и изберете желаната позиция.
или
••На екрана се показва
.
••При свързване към външно тяло на
мултисистема тази функция може да не се
поддържа.
ЗАБЕЛЕЖКА
••На някои вътрешни тела се показва
.
или
••Тази функция е забранена, когато натискате
бутона MODE или JET MODE.
••Тази функция е забранена и автоматичното
въртене във вертикална посока се задава,
когато натиснете бутона
SWING
.
••Когато тази функция е изключена,
хоризонталната перка се задейства
автоматично в зависимост от режима на
настройване.
24
BG
Използване на функцията за
управление на енергията (по
избор)
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона ENERGY CTRL.
••Натиснете бутона ENERGY CTRL
неколкократно за избор на всяка стъпка.
Стъпка 1
Стъпка 2
Използване на специални
функции
1
Включете уреда.
2
Натиснете бутона FUNC неколкократно и
изберете желаната позиция.
3
Натиснете бутона SET/CANCEL, за да
завършите настройването.
Стъпка 3
ЗАБЕЛЕЖКА
••Стъпка 1: Входящата мощност е намаляла с
20 % в сравнение с номиналната входяща
мощност.
−−На екрана се показва
Дисплей
Пречистване на въздуха чрез
премахване на частици,
попаднали във вътрешното
тяло.
.
••Стъпка 2: Входящата мощност е намаляла с
40 % в сравнение с номиналната входяща
мощност.
−−На екрана се показва
Намаляване на шума от
външното тяло.
.
Отстраняване на влагата,
генерирана във вътрешното
тяло.
••Стъпка 3 (по избор): Входящата мощност е
намаляла с 60 % в сравнение с номиналната
входяща мощност.
−−На екрана се показва
ЗАБЕЛЕЖКА
.
••На някои вътрешни тела се показва
(стъпка
(стъпка 2).
1),
Инструкции
••Някои функции може да не се поддържат в
зависимост от модела.
••Някои функции може да работят по различен
начин от показаното на дисплея на
дистанционното управление.
••Тази функция е достъпна с режим на
охлаждане.
••Капацитетът може да се понижи, когато е
избран режим на управление на енергията.
••Желаната температура се показва за около 5
сек, ако натиснете бутона FAN SPEED,
или
.
••Стайната температура се показва за около 5
сек, ако натиснете бутона ROOM TEMP.
••При свързване към външно тяло на
мултисистема тази функция може да не се
поддържа.
25
BG
Отмяна на специални функции
1
Натиснете бутона FUNC неколкократно и
изберете желаната позиция.
2
Натиснете бутона SET/CANCEL за отмяна
на функцията.
Използване на функцията за тих
режим на работа
Тази функция предотвратява потенциални жалби
от съседите, намалявайки шума от външните
тела.
••На екрана се показва
.
Използване на функцията за
пречистване на въздуха
Тези функции предоставят чист и свеж въздух
чрез йонни частици и филтър.
Функция
Дисплей
Инструкции
Йонизатор
Йонните частици
от йонизатора
стерилизират
бактериите във
въздуха, както и
други вредни
елементи.
Плазма
Премахва
напълно
микроскопичните
замърсители от
всмукания
въздух, за да
осигури чист и
свеж въздух.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Тази функция е забранена, когато натискате
бутона MODE, ENERGY CTRL или JET MODE.
••Тази функция е достъпна с режим на
охлаждане, отопление, автоматично
превключване, автоматична работа.
••При свързване към външно тяло на
мултисистема тази функция може да не се
поддържа.
Използване на функцията за
автоматично почистване
В режим на охлаждане и изсушаване влагата се
генерира във вътрешното тяло. Тази функция
отстранява подобна влага.
••На екрана се показва
.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Можете да използвате тази функция, без да
включвате климатика.
••На някои модели плазмената лампа и лампата
за охлаждане светват едновременно, докато
функцията „Отдимяване/плазма“ е
задействана.
••Не докосвайте йонизатора, докато работи.
••Работата на тази функция може да се
различава при използване от дисплея на
дистанционното.
26
ЗАБЕЛЕЖКА
••Някои функци не могат да бъдат използвани,
докато функцията за автоматично почистване
е задействана.
••Ако изключите захранването, вентилаторът
работи 30 минути и почиства вътрешността на
вътрешното тяло.
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ
Използване на приложението
LG SmartThinQ
Неща, които трябва да се
проверят преди използване на LG
SmartThinQ
••За уреди с логото
1
Проверете разстоянието между уреда и
безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
••Ако разстоянието между уреда и
безжичния рутер е твърде голямо, силата
на сигнала отслабва. Може да отнеме
много време за регистрация или
инсталацията да е неуспешна.
2
BG
ЗАБЕЛЕЖКА
••За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали
на контролния панел свети.
иконата Wi-Fi
••Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.
За да проверите честотата на мрежата си,
свържете се с доставчика си на интернет или
проверете в ръководството за експлоатация на
безжичния рутер.
••LG SmartThinQ не носи отговорност за
проблеми в свързаността или за повреди,
неизправности или грешки, причинени от
мрежовата връзка.
••Ако уредът изпитва трудности при
осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата,
може би е твърде далече от рутера. Купете
Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да
подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
Изключете мобилните данни или
клетъчните данни на смартфона си.
••Wi-Fi връзката може да не се осъществи или
да бъде прекъсвана поради средата, в която е
домашната мрежа.
••За устройства iPhone, изключете данните,
като отидете в Настройки → Клетъчни →
Клетъчни данни.
••Мрежовата връзка може да не работи
правилно поради доставчика на интернет.
••Обкръжаващата безжична среда може да
причини забавяне в безжичната мрежа.
••Уредът не може да бъде регистриран поради
проблеми с предаването на безжичния сигнал.
Изключете захранването на уреда и изчакайте
около една минута, преди да пробвате отново.
••Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер
е включена, деактивирайте я или добавете
изключение към нея.
3
Свържете телефона си с безжичния рутер.
••Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да
бъде комбинация от цифри и английски букви.
(Не използвайте специални символи.)
••Потребителският интерфейс (UI) на смартфона
може да е различен в зависимост от
мобилната операционна система (OS) и
производителя.
••Ако протоколът за защита на рутера е
настроен на WEP, е възможно да не можете
да настроите мрежата. Моля, променете
настройката на друг протокол за защита
(препоръчва се WPA2) и регистрирайте
продукта отново.
27
BG
Инсталиране на LG SmartThinQ
Потърсете приложението LG SmartThinQ от
Google Play & Apple App Магазин на Вашия
смартфон. Следвайте инструкциите, за да
изтеглите и инсталирате приложението.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Ако изберете опростеното влизане за достъп
до приложението LG SmartThinQ, трябва да
преминавате през процеса на регистрация на
устройството всеки път, когато сменяте
смартфона си или преинсталирате
приложението.
Регистриране на продукта
1
Стартирайте приложението LG SmartThinQ
на смартфон.
2
Създайте акаунт и влезте.
3
Изберете Регистриране.
4
Изберете Климатик.
5
Следвайте инструкцията на смартфона.
Wi-Fi функция
••За уреди с логото
Комуникирайте с уреда от смартфон, като
използвате удобните смарт функции.
28
Използване на приложението
1
Изберете уреда в приложението и го
свържете с Wi-Fi мрежа.
2
Изберете менюто в горната дясна част, за да
влезете в настройките и функциите.
Обновяване на фърмуера
Поддържайте устройството обновено за
по-добро функциониране.
Smart Diagnosis™
Ако използвате функцията Smart Diagnosis, ще
получавате полезна информация, като напр.
правилния начин за използване на уреда на
базата на модела на използване.
Настройки
Позволява Ви да задавате различни опции на
уреда и в приложението.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Ако смените безжичния си рутер, доставчика
си на интернет или паролата си след
регистриране на уреда, моля, изтрийте го от
Настройки → Редактиране на продукт на LG
SmartThinQ и го регистрирайте отново.
••Приложението е предмет на промени с цел
подобряване на уреда, без предварително
уведомяване на потребителите.
••Функциите може да са различни при
различните модели.
BG
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL,
LGPL, MPL и други лицензи с отворен код,
съдържащи се в този продукт, посетете уеб
сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да
изтеглите и всички споменати лицензионни
условия, откази от гаранции и известия във
връзка с авторски права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен
изходен код на CD-ROM срещу заплащане,
покриващо разходите за извършване на такава
дистрибуция (като например цената на
носителите, разходите по транспорта), след като
получи поръчка за това по имейл на адрес:
opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за
период от три години след последната ни
доставка на този продукт. Тази оферта е
валидна за всеки, получил тази информация.
Smart Diagnosis™ с използване на
смартфон
••За уреди с логото
или
Използвайте тази функция, ако се нуждаете от
точна диагностика от център за информация за
клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е
неизправен или спре да работи.
Smart Diagnosis™ не може да се активира, ако
уредът не е свързан към електричеството. Ако
уредът не може да се включи, отстраняването
на неизправности трябва да се извърши без
използване на Smart Diagnosis™.
1
Отворете приложението LG SmartThinQ на
смартфона.
2
Изберете климатика от таблото.
3
Натиснете бутона Старт Smart Diagnosis.
4
Следвайте инструкциите на смартфона.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Функцията Smart Diagnosis™ зависи от
качеството на локалното обаждане.
••Ако преносът на данни за Smart Diagnosis™ е
некачествен поради лошо качество на
обаждането, може да не получите най-доброто
обслужване чрез Smart Diagnosis™.
••Уверете се, че околният шум е сведен до
минимум, за да може телефонът безпроблемно
да получи звуковите сигнали от вътрешното
тяло.
29
ПОДДРЪЖКА
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
••Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте
вентилаторът да спре.
Ако климатикът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете климатика, за да
го поддържате в най-доброто възможно състояние. Почиствайте продукта редовно, за да поддържате
оптимална производителност и предотвратявате възможни повреди.
••Изсушете климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа и изключете захранването. Може да се
получи вътрешна повреда, ако има останала влага в компонентите.
••Преди да използвате отново климатика, изсушете вътрешните компоненти на климатика в режим на
вентилатор за 3 – 4 часа. Това ще ви помогне да премахнете миризмата, генерирана от влагата.
Въздушен филтър
••Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
30
BG
Тип
Въздушен
филтър
Йонизатор (по
избор)
Вътрешно тяло
Външно тяло
Инструкции
Почистете с прахосмукачка или измийте ръчно.
Интервал
2 седмици
Използвайте сух памучен тампон за отстраняване на праха. На всеки 6 месеца
Почистете повърхността на вътрешното тяло, като
използвате мека, суха кърпа.
Редовно
Оставете професионалист да почисти ваничката на
дренажния контейнер.
Веднъж в годината
Оставете професионалист да почисти тръбата на
дренажния контейнер.
На всеки 4 месеца
Сменете батериите на дистанционното.
Веднъж в годината
Оставете професионалист да почисти бобините на
топлообменника и вентилационните отвори на панела.
(Консултирайте се с техник.)
Веднъж в годината
Оставете професионалист да почисти вентилатора.
Веднъж в годината
Оставете професионалист да почисти ваничката на
дренажния контейнер.
Веднъж в годината
Оставете професионалист да се увери, че всички модули
на вентилатора са здраво затегнати.
Веднъж в годината
Почистете електрическите компоненти с въздух.
Веднъж в годината
ЗАБЕЛЕЖКА
••Никога не използвайте вода с температура над 40 °C, когато почиствате филтрите. Това може да
причини деформация или промяна на цвета.
••Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те могат да повредят
повърхността на продукта.
31
BG
Почистване на въздушния
филтър
7
Натиснете надолу куките, за да поставите
въздушния филтър.
8
Проверете от страната на предния капак
дали въздушният филтър е правилно
поставен.
Почиствайте въздушните филтри веднъж на
всеки 2 седмици или по-често, ако е
необходимо.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Въздушният филтър може да се счупи при
огъване.
••Когато въздушният филтър не е поставен
правилно, във вътрешното тяло може да
проникнат прах и други вещества.
Тип1
Тип2
1
Изключете захранването и извадете
захранващия кабел.
Изключете захранването и извадете
захранващия кабел.
2
Отворете предния капак.
2
Задръжте копчето на въздушния филтър и
го повдигнете леко нагоре.
3
Задръжте копчетата на въздушните филтри,
дръпнете ги надолу леко и ги премахнете от
вътрешното тяло.
3
Отстранете го от вътрешното тяло.
4
Почистете филтъра с прахосмукачка или с
хладка вода с неутрален почистващ
препарат.
5
Изсушете филтрите на сянка.
6
Вкарайте куките на въздушните филтри в
предния капак.
7
Проверете от страната на предния капак
дали въздушните филтри са правилно
поставени.
Ако погледнете вътрешното тяло отгоре, лесно
може да отстраните горния филтър.
1
4
Почистете филтъра с прахосмукачка или с
хладка вода с неутрален почистващ
препарат.
5
Изсушете филтъра на сянка.
6
Вкарайте куките на въздушния филтър в
предния капак.
32
••Повдигнете леко и двете страни на капака.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
BG
Функция за самодиагностика
Този продукт има вградена функция за самодиагностика. Ако възникне грешка, лампата на
вътрешното тяло ще започне да мига с интервал от 2 секунди. Ако това се случи, свържете се с
местния дистрибутор или сервизен център.
Преди да се обадите на сервизния център
Проверете следното, преди да се свържете с сервизния център. Ако проблемът продължава,
обърнете се към вашия местен сервизния център.
Проблем
Вероятни причини
Поправка
Устройството излъчва мирис
на изгоряло и издава странни
звуци.
От вътрешното тяло тече вода
дори когато нивото на
влажността е ниско.
Климатикът не
работи нормално.
Захранващият кабел е
повреден или генерира
прекомерна топлина.
••Изключете климатика, извадете
захранващия кабел или изключете
захранването и се свържете със
сервизния център.
Ключ, прекъсвач (защитен, за
земя) или бушон не работи
правилно.
Устройството генерира код за
грешка от самодиагностиката.
Климатикът не
работи.
Климатикът е изключен.
••Проверете дали захранващият кабел е
включен в контакта и дали
прекъсвачите на захранването са
включени.
Гръмнал е бушон или
захранването е блокирано.
••Сменете бушона или проверете дали
електрическият прекъсвач не е
изключил.
Захранването е прекъснало.
••Изключете климатика, когато
захранването прекъсне.
••Когато се възстанови захранването,
изчакайте 3 минути, а след това
включете климатика.
Напрежението е твърде високо
или твърде ниско.
••Проверете дали електрическият
прекъсвач не е изключил.
Климатикът се е изключил
автоматично в предварително
зададено време.
••Включете климатика.
Посоката на батериите в
дистанционното управление е
неправилна.
••Уверете се, че батериите са поставени
правилно в дистанционното.
••Ако батериите са поставени правилно,
но климатикът все още не работи,
сменете батериите и опитайте отново.
33
BG
Проблем
Климатикът не
изпуска хладен
въздух.
Вероятни причини
Поправка
Въздухът не циркулира
правилно.
••Уверете се, че няма пердета, щори
или мебелировка, блокираща предната
част на климатика.
Въздушният филтър е мръсен.
••Почиствайте въздушния филтър
веднъж на всеки 2 седмици.
••Вижте „Почистване на въздушния
филтър“ за повече информация.
Стайната температура е твърде
висока.
••През лятото охлаждането на въздуха в
помещението може да отнема
известно време. В този случай
изберете режим на струя за бързо
охлаждане на въздуха в помещението.
Студеният въздух излиза от
стаята.
••Уверете се, че през вентилационните
точки в стаята не излиза студен
въздух.
Желаната температура е
по-висока от температурата в
момента.
••Задайте желаната температура на
ниво, по-ниско от текущата
температура.
Наблизо има източник на
топлина.
••Избягвайте използването на топлинни
генератори, като електрически печки
или газови котлони, докато климатикът
е в експлоатация.
••По време на режим на вентилатор
въздухът духа от климатика, без да
охлажда или отоплява вътрешния
Избран е режим на вентилатор.
въздух.
••Включете режима на работа на
охлаждане.
Външната температура е
твърде висока.
••Ефектът на охлаждане може да не е
достатъчен.
Скоростта на
вентилатора не може
да се регулира.
Избран е „Режим на струя“ или
автоматичен режим на работа.
••В някои режими на работа не можете
да регулирате скоростта на
вентилатора. Изберете режим на
работа, при който можете да
регулирате скоростта на вентилатора.
Температурата не
може да бъде
регулирана.
Избран е режим на вентилатор
или струя.
••В някои режими на работа не можете
да регулирате температурата.
Изберете режим на работа, при който
можете да регулирате температурата.
Климатикът внезапно се
изключва.
••Функцията на таймера може да е
изтекла, което изключва устройството.
Проверете настройките на таймера.
Климатикът спира по
време на
експлоатация.
Захранването е прекъснало по
време на работа.
34
••Изчакайте захранването да се
възстанови. Ако имате разрешена
функция за автоматично рестартиране,
устройството ще възобнови последния
си работен процес няколко минути
след възстановяване на захранването.
BG
Проблем
Вътрешното тяло
продължава да
работи дори когато
захранването е
изключено.
Вероятни причини
Функцията за автоматично
почистване е задействана.
Изходът за въздух на Изстуденият въздух от
климатика образува
вътрешното тяло
замъгленост.
изпуска пара.
Поправка
••Оставете функцията за автоматично
почистване да продължи да работи,
докато не премахне останалата влага
във вътрешното тяло. Ако не искате
тази функция, можете да изключите
уреда.
••Когато стайната температура се
понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло
тече вода.
При отоплителни операции
кондензираните водни капки
падат от топлообменника.
••Тези симптоми изискват монтирането
на дренажен маркуч под основната
ваничка. Свържете се с лицето,
монтирало климатика.
Има шум или
вибрация.
Чува се прищракване, когато
устройството започва или
спира да работи поради
движение на реверсивния
клапан.
Звук от скърцане:
Пластмасовите части на
вътрешното тяло скърцат,
когато се свиват или
разширяват, което се дължи на
резки температурни промени.
Звук от духане или
продухване: Това е
продухването на охладителя
през климатика.
••Това са нормални симптоми. Звукът
ще спре.
Вътрешното тяло
излъчва
миризма.
Миризмите (като цигарен дим)
може да се абсорбират във
вътрешното тяло и да се
разпръсват с въздушния
поток.
••Ако миризмата не изчезва, е
необходимо да измиете филтъра. Ако
това не помогне, свържете се със
сервизния център за почистване на
топлообменника.
Когато режимът на отопление
започне да работи, перката е
почти затворена и въздух не
излиза, въпреки че външното
тяло е в експлоатация.
••Този симптом е нормален. Изчакайте,
докато устройството е генерирало
достатъчно топъл въздух, за да духа
през вътрешното тяло.
Външното тяло е в режим на
размразяване.
••В режим на отопление върху бобините
се образува лед/скреж, когато
външната температура падне. Тази
функция премахва слоя от скреж върху
бобината и би трябвало да завърши за
около 15 минути.
Външната температура е
твърде ниска.
••Ефектът на отопление може да не е
достатъчен.
Климатикът
не изпуска топъл
въздух.
35
BG
Проблем
Вашият домашен
уред и смартфон не
са свързани към
Wi-Fi мрежа.
Вероятни причини
Поправка
Паролата за Wi-Fi мрежата, към
която се опитвате да се
свържете, е неправилна.
••Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към
Вашия смартфон, и я премахнете,
след което регистрирайте уреда в LG
SmartThinQ.
Мобилните данни на Вашия
смартфон са включени.
••Изключете Мобилните данни на
Вашия смартфон и регистрирайте
уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
Името на безжичната мрежа
(SSID) е неправилно зададено.
••Името на безжичната мрежа (SSID)
трябва да бъде комбинация от цифри
и английски букви. (Не използвайте
специални символи.)
Честотата на рутера не е 2,4
GHz.
••Поддържа се само честота на рутер
2,4 GHz. Настройте безжичния рутер
на 2,4 GHz и свържете уреда към него.
За да проверите честотата на рутера,
свържете се с Вашия доставчик на
интернет услуги или с производителя
на рутера.
Разстоянието между уреда и
рутера е твърде голямо.
••Ако разстоянието между уреда и
рутера е твърде голямо, сигналът
може да е слаб и връзката може да не
бъде правилно конфигурирана.
Преместете рутера по-близо до уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising