LG | LZ-H025GBA3.ENWALEU | Owner's Manual | LG LZ-H025GBA3.ENWALEU Ръководство за употреба

LG LZ-H025GBA3.ENWALEU Ръководство за употреба
БЪЛГАРСKN
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
КЛИМАТИК
Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с
Националните електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го
прочетете докрай.
ВЕНТИЛАТОР
Превод на оригиналното ръководство
www.lg.com
Ръководство за монтаж на вентилатор
СЪДЪРЖАНИЕ
Изисквания за
монтаж
Необходими
части
Необходими
инструменти
Мерки за безопасност..........3
Въведение ..............................6
Символи, използвани в това
Ръководство.........................6
Диаграма с размери .............6
Монтаж....................................8
Монтажна схема...................8
Монтаж на основно
тяло .......................................9
Свързване на тръби.............9
Методи за свързване на захранващ кабел ...................10
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар) 12
Име и функции на дистанционното управление.............12
• Шайба
• Гайки
• Отвертка
• Болт за фиксиране на
обшивка (M 10)
• Гаечен ключ
• Алуминиева лента
• Винтове
• Резец
Инструкции за монтаж ......13
Групов контрол...................15
• Резец
Настройка на инсталатора Как да се влезе в режим на
настройка на инсталатора...17
• Отвертка
Как да се свърже централен
контролер (аксесоар).........19
Пробно пускане ..................20
Метод за експлоатация и
избор на въздушен обем Вентилация Единична операция ......................................20
Метод за експлоатация и
избор на обем въздух - Работа,
свързана с вентилация ........21
В случай на проблем при
пробния пуск .......................22
Предназначение на модела ....23
Излъчван въздушен шум ......23
2 Вентилатор
Мерки за безопасност
Мерки за безопасност
За да се предпазите от нараняване или повреда на имуществото, трябва да спазвате
следните изисквания.
n Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или
повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.
Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ
Този символ предупреждава за възможност от наранявания.
n Значенията на символите, използвани в това ръководство са както е показано по-долу.
Никога не се опитвайте да правите това.
Винаги спазвайте инструкциите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Монтаж
Не използвайте дефектен прекъсвач или
такъв със стойности
под номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.
• Съществува риск от
пожар или токов удар.
Монтирайте стабилно
панела и капака на контролната кутия.
• Съществува риск от
пожар или токов удар.
За електрическата работа се свържете с търговеца, продавача,
квалифициран електротехник или упълномощен сервизен център.
Винаги заземявайте
продукта.
• Не демонтирайте или ремонтирайте продукта.
Съществува риск от
пожар или токов удар.
• Съществува риск от
пожар или токов удар.
Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.
• Неправилното окабеляване или монтаж могат
да предизвикат пожар
или токов удар
Използвайте прекъсвач или
предпазител с правилни
номинални стойности.
• Съществува риск от
пожар или токов удар.
Ръководство за монтаж 3
БЪЛГАРСKN
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мерки за безопасност
Не променяйте и не
удължавайте захранващия кабел.
Не монтирайте, отстранявайте и не монтирайте повторно уреда
сами (потребителя).
• Съществува риск от
пожар или токов удар.
• Съществува риск от
пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
За монтаж винаги се
свързвайте с търговеца
или Оторизиран сервизен център.
• Съществува риск от
пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
Не монтирайте продукта на дефектна
монтажна стойка.
• Острите ръбове могат да
ви наранят.
Не оставяйте климатикът да
работи продължително време,
когато влажността е много висока и има оставени отворени
врата или прозорец.
• Това може да причини
• Влагата може да конденнараняване, инцидент
зира и да намокри или
или повреда на продукта. повреди мебелите.
За повторен монтаж на
монтирания продукт винаги се свързвайте с
търговеца или Оторизиран сервизен център.
Не се опитвайте да отваряте капака за поддръжка на основното
тяло по време на работа.
• Съществува риск от
пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
• В противен случай може
да се предизвика токов
удар.
на продукта.
Бъдете внимателни,
когато разопаковате и
монтирате продукта.
Монтирайте въздухосмукателя, където не
може да бъде засмукан директно замърсен въздух.
Използвайте външна
смукателна тръба за въздух с монтирана мрежа,
за да е сигурно, че в нея
не могат да влязат
птици.
• Отстранете чуждите тела
като гнезда на птици. В
противен случай, това
може да причини повреда
Не монтирайте този
продукт в хладилен
склад, отопляем плувен басейн или други
места, където температурата и влажността
се различават сериозно.
• Това може да причини сери- • Съществува риск от
озни инциденти, включително токов удар, повреда.
задушаване при засмукване
на вредни газове (CO и др.)
4 Вентилатор
Мерки за безопасност
Монтирайте този продукт в среда, където
засмуквания въздух
отговаря на следните
условия: температурен диапазон между –
15°C и +40°C и
относителната влажност е 80% или пониска.
За клемните връзки
използвайте обозначените електрически кабели и ги свързвайте
сигурно, така че да не
могат да се разскачат.
(Неосигуряването на
правилни връзки
може да доведе до
пожар.)
Не докосвайте с мокри
ръце отделната верига
или прекъсвач.
Не съхранявайте или
използвайте запалими
газове или възпламеними вещества в близост до продукта.
n Работа
Ако продуктът бъде накиснат (наводнен или
потопен) се свържете с
Оторизиран сервизен
център.
• Опасност от електрически удар.
• Съществува риск от
пожар или повреда на
продукта.
При изтичане на запалим газ, спрете изтичането и отворете
прозорец, за да се проветри преди да включите продукта.
Внимавайте в продукта да не навлиза
вода.
Изключвайте главното
захранване, когато почиствате продукта или
извършвате дейности
по поддръжката.
• Не използвайте телефона, за да включвате
или изключвате копчета. Опасност от експлозия или пожар.
• Съществува риск от
пожар, токов удар или
повреда на продукта.
• Съществува риск от
пожар или токов удар.
• Опасност от електрически удар.
Ръководство за монтаж 5
БЪЛГАРСKN
Монтирайте този продукт в
среда, където температурните диапазони са от –10°C
до +45°C, а относителната
влажност е под 80%. Ако се
очаква образуването на конденз, нагрейте свежия въздух
като използвате нагревател
за тръбопровод и пр.
Мерки за безопасност
Външните тръби трябва да бъдат
наклонени (1/30 или повече) надолу
към външната страна от вентилаторния модул и да бъдат надеждно
изолирани. (Навлизането на дъждовна вода може да причини утечки
на електричество, пожар или повреда на домашно имущество.)
При изолирането трябва да се
носят ръкавици. (Съществува риск
от лично нараняване.)
ВНИМАНИЕ
n Монтаж
Не свързвайте заземителния кабел към рамка
на прозорец или водопроводен кран.
• Опасност от електрически удар.
Поддържайте изравнен, дори при монтажа
на продукта.
Не монтирайте продукта
на задимено и замърсено с масло място като
кухня или фабрика.
Монтирайте продукта на
място, изолирано от
външния въздух.
• В противен случай маслото може да залепне по
филтъра или топлообменника и да причини
повреди.
• В случай на монтаж на
продукта отвън на изолационен слой, в основното
тяло се получава оросяване през зимата. А то
причинява електрически
удар или оттичане на
кондензирана вода.
Използвайте двама
или повече човека, за
повдигане и транспортиране на продукта.
Не монтирайте продукта там, където ще
бъде пряко изложен
на морския вятър (солени пръски).
• За да избегнете вибрации • Избягвайте лично нараняване.
или изтичане на вода.
6 Вентилатор
• Това може да причини
корозия на продукта. Корозията, особено върху
ребрата на кондензатора
и изпарителя, може да
причини авария на продукта или неефективна
работа.
Мерки за безопасност
n Работа
Използвайте мека кърпа
за почистване. Не използвайте разяждащи
препарати, вакса, разтворители и пр.
Почиствайте филтъра и
топлообменника регулярно с ръкавици за почистване.
Не възпрепятствайте входа или изхода на въздушния поток.
• Може да повреди уреда.
• Съществува риск от повреда загуба на собствеността.
Не стъпвайте и не поставяйте нищо
върху продукта.
• Съществува риск от лично нараняване
и повреда на продукта.
Ръководство за монтаж 7
БЪЛГАРСKN
• Прилепването на прах
• В противен случай цвемръсотия може да притът на повърхността на
продукта може да се пов- чини влошаване на въздушния обем.
реди.
Не използвайте продукта за специални
цели, като запазване на
храни, художествени
творби и пр. Това е потребителски вентилатор,
а не прецизна климатична система.
Въведение
Въведение
Символи, използвани в ръководството
Този символ ви предупреждава за риск от токов удар.
Този символ Ви предупреждава за опасности, които могат да
доведат до повреда на продукта.
Този символ указва специални забележки.
ЗАБЕЛЕЖКА
Диаграма с размери
Модел: LZ-H025GBA3
Арматура за
окачване
Контролна кутия
OA
RA
(Външен
въздух)
(Връщан
въздух)
Общо за Топлообменник
Вентилатор
за отработен
въздух
Вентилатор
за входящ
въздух
SA
(Входящ
въздух)
EA
(Отработен
въздух)
Модул:мм
LZ-H025GBA3
Отстояния на арматурата за окачване
Фигура
Модел
A
680
B
750
C
250
D
596
E
781
F
237
Номина- Фланец за свързване на Отстояния на
тръбна връзка
тръбопроводи
лен диаметър
G
H
J
K
L
150
146
156
51
522
139
Тегло
кг
30
h Необходимо е да осигурите достатъчно място за поддръжка, повече от размерите, описани за обслужване на продукта.
8 Вентилатор
Въведение
Модел : LZ-H035GBA3
J
G
H
A
Вентилатор за
входящ въздух
БЪЛГАРСKN
Вентилатор за
отработен въздух
Контролна кутия
EA
SA
(Отработен
въздух)
B
E
(Входящ
въздух)
RA
OA
(Връщан
въздух)
(Външен
въздух)
F
C
D
Арматура за окачване
Модул:мм
LZ-H035GBA3
Отстояния на арматурата за окачване
Фигура
Модел
A
750
B
600
C
350
D
668
E
632
F
314
Номина- Фланец за свързване на Отстояния на
тръбна връзка
тръбопроводи
лен диаметър
G
H
J
K
L
150
146
155
50
422
89
Тегло
кг
33
h Необходимо е да осигурите достатъчно място за поддръжка, повече от размерите, описани
за обслужване на продукта.
Ръководство за монтаж 9
Монтаж
Монтаж
Монтажна схема (LZ-H025GBA3/LZ-H035GBA3)
n ХОРИЗОНТАЛНА ФИГУРА
RA Решетка
Вентилатор
OA
SA Решетка
EA
Ревизионен отвор
n ИЗГЛЕД ОТПРЕД
Наклон на тръбопровод: Повече от 1/30(страна на стена)
Спазване на правилно разстояние (Предотвратяване
навлизането на дъждовна вода)
Фиксиращ болт за облицовка
Тръба
(доставен от монтажника)
Нов тип кожух (предотвратяващ
навлизането на дъждовна вода)
Вентилатор
EA
OA
1м или повече
1м или повече
Ревизионен отвор
SA
RA
SA Решетка
n ТРИИЗМЕРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
SA Решетка
n МОНТАЖ НА КАПАК ЗА ПОДДРЪЖКА
850 x 780 : LZ-H025GBA3
850 x 700 : LZ-H035GBA3
OA
RA
EA
SA
Ревизионен отвор
10 Вентилатор
RA Решетка
Монтаж
Монтаж на основно тяло
Сглобяване на шайба, гайка
Затегнете заедно шайбата и гайката (повече от 21 мм
за външен диаметър от M10, към фиксиращия болт за
облицовката (M10) както е показано на фигурата.
Гайка
Пружинна шайба
Шайба
Гайка
БЪЛГАРСKN
• За фиксиращия болт за облицовката, извършете работата под 50 мм под фиксиращата скоба за облицовката.
Болт за фиксиране
на обшивка (M10)
Свързване на тръби
1. След сигурното свързване на тръбопровода с тръбния фланец,
увийте го с алуминиева лента, така че да няма утечка на въздух.
2. Регулирайте тръбата от облицовката, така че да не бъде прилагана
сила върху основното тяло на вентилационната система.
3. Винаги използвайте две тръби отвън с топлоизолационен материал
за предотвратяване на оросяване.
Тръба
Скосяване
Ръководство за монтаж 11
Монтаж
ВНИМАНИЕ:
• Проверете, преди да свържете тръбопровода, дали в него няма останали чужди материали (хартия,
винил, и пр.) или обрезки.
Материал за топлинна изолация
Алуминий
• Погрижете се демпферната планка
да не бъде удряна в основното тяло Тръбопровод
при свързване на тръбопровода.
към OA
• Препоръчително да се извърши
адиабатична обработка на тръбата
от външната страна, където околната температура се очаква да бъде
по-висока от стайната, когато вентилационната система е за охлаждане през лятото.
Основно тяло
Фланец за свързване на тръбна връзка
Бързо огъване
Прекомерно огъване
Огъване прекалено
близо до извода
Бързо намаление на
диаметъра на тръбопровода
• Погрижете се работите да бъдат извършени както е показано на лявата фигура. В противен случай
може да се стигне до намаление на
въздушния обем и необичаен шум.
ВНИМАНИЕ:
• При -10 ℃ под околната температура, при монтирана вентилация в еквивалентно
пространство отвън и отвътре, това може да предизвика кондензация, трябва да
използвате дренажни уреди (дренажно корито) и MD (електрически компенсатор)
на SA/RA тръбопровод.
Методи за свързване на захранващ кабел
1. Освободете два винта, а
след това отворете капака
на контролната кутия.
• Във връзка с долната схема за
свързване, свържете точно основните кабели в клемния блок.
Затворете контролната кутия
Винт
2. След вкарване на захранващия кабел във втулката, вкарайте напълно втулката в клемния блок за свързване.
• Фиксирайте сигурно захранващите кабели със скоба.
• Уверете се, че захранващите кабели не могат да бъдат извадени чрез дърпане.
12 Вентилатор
Монтаж
LZ-H025GBA3
GND
Захранване
LZ-H035GBA3
M.D
GND
Захранване
M.D
Скоба за кабел
BR BL
GN/YL
БЪЛГАРСKN
GN/YL
BR BL
ВНИМАНИЕ
Захранващият кабел, свързан към тяло „А”, трябва да се избере съгласно следните спецификации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заземителните линии за вътрешното тяло са необходими за предотвратяване на инцидент, причинен от електрически удар, при утечка на ток или смущение в комуникациите заради шумов
ефект и утечка на ток от двигателя (без свързване към тръбата).
3. Спецификации за електроинсталацията
Спецификации за електроинсталацията Кабел с обшивка (трябва да съответства на стандарт 60245 IEC 53)
Размер
0.75 - 1.25 мм2
Дължина:
MAX. 100 м
Спецификации на външен контакт Нормално затворен контакт (Допуск на ток 10 mA - 0,5 A)
Предпазни мерки при полагане на
електрозахранващите кабели
Електрозахранващ кабел
Кръгла силнотокова клема
Използвайте кръгли силнотокови клеми за свързване към захранващия блок.
Ръководство за монтаж 13
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
Име и функции на дистанционното управление
1 ЕКРАН ЗА РАБОТНИ ИНДИКАЦИИ
2 НАСТРОЙКА НА БУТОН ЗА ТЕМПЕРАТУРА
1
3 СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА
10
9
4 БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧ2
8
ВАНЕ
3
7
5 БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ
4
6 ПРИЕМНИК НА БЕЗЖИЧНОТО ДИС11
5
ТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
12
13
• Някои продукти не поддържат без6
жичен сигнал
14
БУТОН
ЗА ВЪЗДУШЕН ПОТОК
7
15
8 БУТНО ЗА ПОДФУНКЦИИ
9 БУТОН ЗА НАСТРОЙКИ НА ФУНКЦИИТЕ
10 БУТОН ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ
Модел: PQRCVSL0
11 ЗАПАЗВАНЕ
PQRCVSL0QW
12 БУТОН НАГОРЕ, НАДОЛУ, НАЛЯВО,
Моля, поставете информативния етикет от
НАДЯСНО
вътрешната страна на капачето.
• За да проверите стайната темпераМоля, изберете правилния език в зависимост
тура, натиснете
от страната Ви.
13 БУТОН ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА
14 БУТОН ЗА НАСТРОЙКА/ОТКАЗ
15 БУТОН ИЗХОД
j Някои функции може да не работят, в зависимост от типа продукт.
Аксесоар
Свързващ кабел
(1 EA, 10 м)
14 Вентилатор
Винт (4 EA)
Наръчник на собственика / за монтаж
Информационен
етикет (8 EA - 8 езика)
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
Инструкции за монтаж
1. Моля, закрепете здраво като използвате осигурения винт, след като поставите таблото за настройка на дистанционния контролер на мястото, където
желаете да монтирате.
- Моля, монтирайте без огъване, защото ако таблото за монтаж се огъне, това може да доведе до
лош монтаж.
Моля, монтирайте таблото за дистанционното управление плътно към кутията, ако има такава.
БЪЛГАРСKN
2. Можете да монтирате кабела на кабелното дистанционно управление в три
посоки.
- Посока на монтаж:повърхността на стената, горе, дясно
- Ако монтирате кабела на дистанционното управление нагоре и вдясно, моля, монтирайте след като
махнете улея-водач за кабела на дистанционното управление.
h Демонтирайте с клещи водещия улей.
① Рекламация към повърхността на стената
② Улей-водач на горната част
③ Улей-водач на дясната част
2
2
3
3
1
<Улеи-водачи за кабела>
Ръководство за монтаж 15
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
3. Моля, закрепете горната част на дистанционното управление в монтажното табло,
прикрепено към повърхността на стената,
в съответствие с картинката по-долу, а
след това свържете към монтажното
табло като натиснете долната част.
- Моля, свържете така, че да не остане разстояние
между дистанционното управление и горната, долната,
лявата и дясната част на монтажното табло.
Когато махате дистанционното управление от монтажното табло, в съответствие
с картинката по-долу, след като вкарате
отвертка в долния отвор за отделяне и
завъртите по посока на часовниковата
стрелка, дистанционното управление
се отделя.
<Ред на свързване>
Страна
на
стената
Страна
на
стената
<Ред на свързване>
Страна
на
стената
Страна
на
стената
- Има две дупки за отделяне. Моля, отделяйте
една по една.
- Моля, бъдете внимателни да не повредите вътрешните
компоненти при отделянето.
4. Моля, свържете вътрешния модул и дистанционното управление като използвате свързващ кабел.
Моля, проверете дали конекторът е свързан нормално.
Страна на
вътрешния
модул
Свързващ кабел
5. Моля, използвайте удължителен кабел, ако разстоянието между кабелното
дистанционно управление и вътрешния модул е повече от 10 м.
ВНИМАНИЕ
Когато монтирате кабелното дистанционно управление, не го вграждайте в стената.
(Това може да причини повреда на температурния сензор.)
Не монтирайте така, че кабелът да е 50 м или повече.
(Това може да предизвика комуникационна грешка.)
• Когато монтирате удължителен кабел, проверете посоката на свързване на конектора от страната
на дистанционното управление и от страната на продукта за правилен монтаж.
• Ако монтирате удължителния кабел в обратна посока, конекторът няма да се свърже.
• Спецификации на удължителния кабел:2547 1007 22# 2 сърцевина 3 екраниране 5 или повече.
16 Вентилатор
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
Групов контрол
GND
Сигнален
кабел
12 V
GND
Сигнален кабел
Когато управлявате няколко вътрешни модула с функцията за комуникация с едно дистанционно управление, вие трябва да смените настройката за главен/подчинен уред от вътрешния модул.
- За вътрешни модули и конфигурация главен/подчинен уред след завършване на вътрешния модул
"ИЗКЛ" и след това "ВКЛ" захранването след изтичането на 1 минута.
- За тип група на касети и канали за таван, променете настройката на вътрешния РСВ.
ON
1 2 3 4
ON
5 6 7 8
#1 ключ ИЗКЛ: Главен (стандартна фабрична настройка)
1 2 3 4
5 6 7 8
#1 ключ ВКЛ:Подчинен
- За продукт със стенен монтаж и за продукт за стойка сменете настройката главен/подчинен уред с
окабелено дистанционно управление. (Обърнете се към наръчника за безжично дистанционно управление за подробности)
h Когато монтирате 2 дистанционни управление към един вътрешен модул с функция за комуникация, настройте главен/подчинен уред на дистанционното управление. (Обърнете се към избора на
главен/подчинен уред за дистанционно управление)
Когато контролирате групата, някои функции с изключение на основните работни настройки,
мин/средно/макс ниво на вентилатора, настройката за заключване на дистанционното управление и
настройката за време може да са ограничени.
2. Когато монтирате повече от 2 кабелни
дистанционни управления към един климатик, моля, свързвайте както е покаGND
GND
зано на дясната фигура.
Сигнален
Сигнален
кабел
кабел
• Когато монтирате повече от 2 броя кабелни
12 V
12 V
B Y R
B Y R
дистанционни управления към един климатик,
настройте едното дистанционно управление
като главен уред, а другите като подчинени
уреди, както е показано на дясната фигура.
ГЛАВЕН УРЕД
ПОДЧИНЕН УРЕД
• Вие не можете да контролирате групата както
е показано вдясно за някои продукти.
<Когато едновременно свързвате 2 ком• Обърнете се към продуктовия наръчник за по- плекта кабелно дистанционно управление>
вече подробности.
• Когато се извършва групов контрол, настройте главния/спомагателния уред на дистанционното управление. Обърнете се
към секцията с настройки на инсталатора за повече подробности относно настройката на главния/подчинения уред.
Ръководство за монтаж 17
БЪЛГАРСKN
1. Когато монтирате повече от 2 модула на
климатика към едно кабелно дистанционно
управление, моля, изпълнете свързването
съгласно показаното на дясната фигура.
• Ако това не е вътрешен модул за комуникация, настройте модула като подчинен.
• Проверете комуникацията чрез наръчника
за продукта.
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
• Този модул може да бъде използван като част то комбинирана операционна система, заедно с вътрешен модул (Мулти-V система от климатици ) или като независима система
за обработка на външен въздух.
<Комбинирана операционна система с Мулти-V система (свързана с вентилационни
модули и стандартни вътрешни модули в единична хладилна верига)>
LGAP мрежова система
PI485
12V
GND
СИГНАЛ
Комбинирана операционна система
Комуникационна верига
<Независима система (свързана само с вентилационен модул в еинична хлодилна верига)>
LGAP мрежова система
PI485
Независима система
Комуникационна верига
18 Вентилатор
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
Настройка на инсталатора – Как да се влезе в режим на настройка на инсталатора
ВНИМАНИЕ
натиснете бутон
за 3 секунди, ще се
1 Ако
влезе в режим за основна настройка на
дистанционното управление.
- Ако се натисне веднъж за кратко, ще се
влезе в режим за потребителска настройка.
Моля, натиснете за повече от 3 секунди за
сигурност.
Когато първоначално влизате в режим за
2 настройка,
в долната част на LCD екрана се
показва кода на функцията.
Код на функцията
Стойност
• Some categories of the menu may not be displayed according to the function of the product, or the menu name may be different. 100 Някои категории от менюто може да не
се показват според функцията на продукта или името на менюто може да е различно.
Ръководство за монтаж 19
БЪЛГАРСKN
Режимът за настройка на инсталатора служи за настройка на детайлната функция на дистанционното управление.
Ако режимът на основна настройка не е правилно настроен, това може да причини проблеми за
продукта, нараняване на потребителя или повреда на имуществото. Този режим трябва да се
настрои от сертифициран монтажник и всяка инсталация или промяна, която се извършва от несертифицирано лице, ще се извършва на собствена отговорност за резултатите. В този случай не
може да се предостави безплатен сервиз.
Как да свържете дистанционен контролер (аксесоар)
<Таблица с кодове за настройка на инсталатора>
1) Продукт за обща вентилация
№
Функция
Код
Стойност
1
Тестови пуск
01
01 : Настройка на тестов пуск
2
Адресна настройка
02
00~FF : Адрес на централно управление
3
SA (Входящ въздух) ESP
03
4
EA (Отработен въздух) ESP
04
5
Посока на продукта
05
6
Приоритет за бързо опресняване
06
7
Настройка на главния уред
07
8
Сух контакт
09
9
Освободете 3 минутно забяване
10
01 : Настройка
10
Състояние на зоната
11
01 : Променлива
02 : Фиксирана
<ESP ниво>
<ESP стойност>
<Пример>
01 : Нисък
0~255
02 : Висок
Код на функцията ESP стъпка
03 : Свръхвисок
01 : Нормално
02 : Обратно
01 : Първо подаване на въздух
02 : Първо отработен въздух
00 : Подчинен
01 : Главен
00 : Автом. Изкл
01 : Автом. вкл.
ESP стойност
h Част от съдържанието може да не се показва в зависимост от функцията на продукта
20 Вентилатор
Как да се свърже централен контролер (аксесоар)
Как да се свърже централен контролер (аксесоар)
C N-OUT
PI485 Отвор
Главна PCB
Централен контролер
1. Свържете между PI485 Отвор (CN-OUT) и Основен PCB(CN-CC).
2. Не е нужно да настройвате Превключвателя за опция на Основния PCB.
3. Моля направете справка в наръчника на аксесоара за подробности за метода на монтаж.
Ръководство за монтаж 21
БЪЛГАРСKN
C N-C C
Пробно пускане
Пробно пускане
Метод за експлоатация и избор на въздушен обем – Вентилация Единична операция
Той функционира за охлаждане и освежаване на вътрешния въздух с помощта на продукт за
обща вентилация.
Единична работа за вентилация
бутона
на
1 Натиснете
дистанционното управление.
на
ще промени
2 Натискането
вентилаторния режим.
Режима на Дисплей на дистанционното
вентилация
управление
Топлообменник
Нормално
Автоматично
Съдържание
Циркулация на вътрешния въздух без
загуба на топлина
Директно циркулира вътрешния въздух
без преминаване през топлообменник
Циркулира вътрешния въздух с автоматично
сравняване на вътрешен и външен въздух
на бутон
силата
3 Снанатискане
въздушния поток ще се смени
- С натискане на бутона може да
се направи избор между "слаб",
"силен" и "много силен".
- Ако е монтиран CO2 сензор, той може да
избере автоматично между "слаб",
"силен" и "много силен.
22 Вентилатор
Пробно пускане
Метод за експлоатация и избор на обем въздух – Работа, свързана с вентилация
Използва се, когато климатикът е свързан с вентилационен продукт.
Това е функция, която охлажда и освежава вътрешния въздух, използвайки вентилационния
продукт и едновременно с това функцията за климатизация.
Експлоатация, свързана с вентилация
на
- Използва се само, когато
климатика и вентилатора са
свързани.
бутона Start/Stop' и
2 Натиснете
вентилаторния режим ще се стартира.
на бутон
3 Натискането
вентилаторния режим.
ще промени
Натискането на бутона за избор на
работа, ще смени режима в последователността
"топлообменник", "нормален", "автоматичен"
❈ На дистанционното се изписва само, че
климатика е във вентилаторен режим, а
желаната температура се изписва само,
когато е в режим на климатизация.
на бутон
в режим
4 Натискането
обща вентилация ще промени
скоростта на въздушния поток.
Натискането на бутона за скорост на
въздушния поток ще промени режима в
порядък "слаба", "силен", "много силен". Ако е
монтиран CO2 сензор, той може да избере
автоматично между "слаб", "силен" и "много
силен.
Връщане в режим на климатизация
5 1)Автоматично
връщане: Когато няма натиснат
бутон в рамките на 15 секунди, той
автоматично се връща обратно в режим
климатизация.
2) Ръчно връщане: Чрез натискане на бутона
във вентилационен режим, режимът ще се
върне ръчно.
Ръководство за монтаж 23
БЪЛГАРСKN
бутона
1 Натиснете
контролния панел.
В случай на проблем при пробния пуск
В случай на проблем при пробния пуск
Симптом
Контрамерки
• Проверете захранването (номинална мощност 1 фаза, 220-240 V,
диаметър Ø0,6 ~ Ø2,0, капацитет на прекъсвача)
Продуктът не работи при
натискане на превключвател "ON" (ВКЛ).
• Не е ли вързан предпазител?
• Правилно ли са свързани PCB и дистанционния контролер?
• Външната температура граничната ли е?
(Под -10 °C, над 45 °C)
Вентилаторът не работи
• В случай на гранична температура
- Превключете на Опция № 5.
- Захранете продукта отново и проверете дали работи или
не.
- Превключете на Опция № 5 и отново захранете продукта.
24 Вентилатор
В случай на проблем при пробния пуск
Предназначение на модела
L
Z - H
0
2
5
G B
A
3
Последователност на изработване
Функция
A: Основна
Стандарт на захранване (напрежение, честота, фаза)
220-240 V, 50 Hz, 1 ph / 220 V, 60 Hz, 1 ph
Мощност
Напр.: 025 ơ 250 CMH 035 ơ 350 CMH
Тип топлообмен
H: Обща топлинна рекуперация
Обозначава, че това е системата на LG
Излъчван въздушен шум
Претегленото звуково налягане от тип A, излъчвано от този продукт, е под 70 dB.
** Нивото на шума може да варира в зависимост от обекта.
Цитираните стойности представляват ниво на излъчване и не са непременно безопасни работни нива.
Макар да има съотношение между нивата на емисии и излагане, то не може надеждно да се
използва за определяне дали са необходими допълнителни предпазни мерки или не.
Факторите, които влияят на действителното ниво на излагане на служителите, включват характеристики на работното помещение и другите източници на шум, например броя уреди и
други процеси в съседство и продължителността от време, за което операторът е изложен
на шума. Също така допустимото ниво на излагане може да варира в различните държави.
Тази информация обаче ще позволи на потребителя на оборудването да прецени по-добре
опасността и риска.
Ръководство за монтаж 25
БЪЛГАРСKN
Тип модел
B: Канален за скрит монтаж
26 Вентилатор
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising