LG | LZ-H100GXH0.ENWALEU | Owner's Manual | LG LZ-H050GXH0.ENWALEU Ръководство за употреба

LG LZ-H050GXH0.ENWALEU Ръководство за употреба
БЪЛГАРСKN
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
КЛИМАТИК
Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с
Националните електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го
прочетете докрай.
ВЕНТИЛАТОР
Превод на оригиналното ръководство
За повече информация вижте компакт-диска или направете справка в уеб
сайта на LG (www.lg.com).
www.lg.com
Ръководство за монтаж на вентилатор
СЪДЪРЖАНИЕ
Изисквания за
монтаж
Мерки за безопасност ..........................3
Въведение .............................................8
Диаграма с размери............................8
Чертеж на стандартен монтаж ...........9
Монтаж .................................................11
Избор на най-добро място................11
Размери на тавана и местоположение
на болта за окачване .......................12
Инсталация на вътрешен
модул ..................................................13
Работи по дренажните тръби и водно
захранване............................................15
Проверка на оттичането...................16
Монтирайте тръба за захранване с
вода ....................................................16
Изолирайте всички тръби, които са
вътрешни............................................17
Свързване на въздуховод.................18
Свързващи тръби................................19
Подготовка на тръбите.....................19
Свързване на тръбите към вътрешния модул и дренажния маркуч към
дренажната тръба.............................20
Изолация, други ................................20
Съединение на проводници..............21
Електрически свързване..................21
Метод на свързване на
кабели ................................................23
Окабеляване за регулатор на влажността (местно производство) .........25
Пример за окабеляване....................26
Настройка на място и тестов пуск ..27
Извършете настройките на място с
дистанционно управление................27
Код за настройка на инсталатор и
таблица със стойности .....................28
Пуснете овлажнителя.......................31
В случай на проблем при пробния
пуск........................................................32
Излъчван въздушен шум ..................32
Ограничаване на концентрацията ..32
2 Вентилатор
Необходими
части
Необходими
инструменти
• Винтове
• Гайки
• Отвертка
• Болт за фиксиране на
обшивка (M10~12)
• Гаечен ключ
• Шайба
• Алуминиева лента
• Резец
• Винтове
• Резец
• Отвертка
Мерки за безопасност
Мерки за безопасност
За да се предпазите от нараняване или повреда на имуществото, трябва да спазвате
следните изисквания.
n Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или
повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този символ предупреждава за възможност от наранявания.
БЪЛГАРСKN
ВНИМАНИЕ
n Монтаж
Не използвайте
дефектен прекъсвач
или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда
на отделна верига.
За електрическата
работа се свържете с
търговеца, продавача,
квалифициран електротехник или упълномощен сервизен център.
Винаги заземявайте
продукта.
• Съществува риск от
• Не демонтирайте или • Съществува риск от
пожар или токов удар.
пожар или токов удар. ремонтирайте продукта. Съществува риск от
пожар или токов удар.
Винаги монтирайте
отделна верига и прекъсвач.
Използвайте прекъсвач или предпазител
с правилни номинални стойности.
• Неправилното окабе• Съществува риск от
пожар или токов удар. ляване или монтаж
могат да предизвикат
пожар или токов удар
• Съществува риск от
пожар или токов удар.
Монтирайте стабилно
панела и капака на
контролната кутия.
Не променяйте и не
удължавайте
захранващия кабел.
Не монтирайте, отстранявайте и не монтирайте повторно уреда
сами (потребителя).
Бъдете внимателни,
когато разопаковате и монтирате продукта.
• Съществува риск от
• Острите ръбове могат
• Съществува риск от
пожар или токов удар. пожар, токов удар, екс- да ви наранят.
плозия или нараняване.
Ръководство за монтаж 3
Мерки за безопасност
За монтаж винаги се
свързвайте с търговеца или Оторизиран
сервизен център.
Не монтирайте продукта на дефектна
монтажна стойка.
Не оставяйте климатикът
да работи продължително време, когато влажността е много висока и
има оставени отворени
врата или прозорец.
• Съществува риск от
• Това може да причини
• Влагата може да конпожар, токов удар, екснараняване, инцидент
дензира и да намокри
плозия или нараняване. или повреда на продукта. или повреди мебелите.
Не се опитвайте да
отваряте капака за
поддръжка на
основното тяло по
време на работа.
Използвайте външна
смукателна тръба за
въздух с монтирана
мрежа, за да е сигурно, че в нея не могат
да влязат птици.
• Съществува риск от
пожар, токов удар,
експлозия или нараняване.
• В противен случай
може да се предизвика токов удар.
• Отстранете чуждите
тела като гнезда на
птици. В противен случай, това може да причини повреда на продукта.
Монтирайте въздухосмукателя, където не може да бъде
засмукан директно
замърсен въздух.
Не монтирайте този
продукт в хладилен
склад, отопляем
плувен басейн или
други места, където
температурата и
влажността се различават сериозно.
Монтирайте този продукт в среда, където
температурните диапазони са от -15°C до
+45°C, а относителната влажност е под
80%. Ако се очаква
образуването на конденз, нагрейте свежия
въздух като използвате нагревател за тръбопровод и пр.
За повторен монтаж
на монтирания продукт винаги се свързвайте с търговеца
или Оторизиран сервизен център.
• Съществува риск от
• Това може да причини
токов удар, повреда.
сериозни инциденти,
включително задушаване при засмукване на
вредни газове (CO и др.)
4 Вентилатор
Мерки за безопасност
За клемните връзки
използвайте обозначените електрически кабели и ги
свързвайте сигурно,
така че да не могат
да се разскачат.
(Неосигуряването
на правилни връзки
може да доведе до
пожар.)
При преминаване на
метални тръби през
дървени сгради, облицовани с метални
летви, метални кабелни канали, тези тръби
трябва да бъдат изолирани по такъв начин, че
да не правят електрически контакт с металните летви, кабелни
канали или метални
листове. (Утечките на
ток могат да предизвикат запалване)
Ако продуктът бъде
накиснат (наводнен
или потопен), свържете се с Оторизиран
сервизен център.
Не докосвайте с
мокри ръце отделната верига или прекъсвач.
n Работа
Избягвайте противопожарно оборудване
• Опасност от пожар.
• Опасност от електри• Съществува риск от
пожар или токов удар. чески удар.
Не съхранявайте
или използвайте
запалими газове
или възпламеними
вещества в близост
до продукта.
При изтичане на
запалим газ, спрете
изтичането и отворете прозорец, за да се
проветри преди да
включите продукта.
• Съществува риск от
• Съществува риск от
пожар или повреда
повреда или неизправност на продукта, на продукта.
или непреднамерено
включване.
• Не използвайте
телефона, за да
включвате или
изключвате копчета.
Съществува риск от
експлозия или пожар
Когато продуктът не
се използва продължително време, разкачете захранващия
кабел и изключете
прекъсвача.
Ръководство за монтаж 5
БЪЛГАРСKN
Монтирайте този
продукт в среда,
където засмуквания
въздух отговаря на
следните условия:
температурен диапазон между –15°C
и +40°C и относителната влажност е
80% или по-ниска.
Мерки за безопасност
Опасност от експлозия или запалване на продукта.
Изключвайте главното захранване,
когато почиствате
продукта или
извършвате дейности по поддръжката.
Външните тръби трябва
да бъдат наклонени
(1/30 или повече) надолу
към външната страна от
вентилаторния модул и
да бъдат надеждно
изолирани. (Навлизането на дъждовна вода
може да причини утечки
на електричество,
пожар или повреда на
домашно имущество.)
• Опасност от електри• Съществува риск от
пожар, токов удар или чески удар.
повреда на продукта.
При изолирането трябва да се носят ръкавици. (Съществува риск
от лично нараняване.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Монтаж
Не свързвайте заземителния кабел към
рамка на прозорец
или водопроводен
кран.
• Опасност от електрически удар.
6 Вентилатор
Не монтирайте продукта на задимено и
замърсено с масло
място като кухня
или фабрика.
Монтирайте продукта на място, изолирано от външния въздух.
• В случай на монтаж
• В противен случай
на продукта отвън на
маслото може да
изолационен слой, в
залепне по филтъра
или топлообменника и основното тяло се
получава оросяване
да причини повреди.
през зимата. А то причинява електрически
удар или оттичане на
кондензирана вода.
Мерки за безопасност
Използвайте двама
или повече човека,
за повдигане и
транспортиране на
продукта.
Поддържайте
изравнен, дори при
монтажа на продукта.
• За да избегнете вибрации или изтичане
на вода.
Не монтирайте продукта там, където ще
бъде пряко изложен
на морския вятър
(солени пръски).
• Избягвайте лично
нараняване.
Не монтирайте вентилационният модул за самостоятелно контролиране на стайната температура.
• Ако това е необходимо, монтирайте друг вътрешен модул (климатик).
n Работа
Използвайте мека
кърпа за почистване.
Не използвайте разяждащи препарати,
вакса, разтворители
и пр.
Почиствайте филтъра и топлообменника
регулярно с ръкавици за почистване.
Не използвайте продукта за специални
цели, като запазване
на храни, художествени творби и пр. Това е
потребителски вентилатор, а не прецизна
охладителна система.
• Прилепването на прах • Съществува риск от
• В противен случай
цветът на повърхност- мръсотия може да
повреда загуба на
причини влошаване на собствеността.
та на продукта може
въздушния обем.
да се повреди.
Не възпрепятствайте входа или
изхода на въздушния поток.
• Може да повреди уреда.
Не стъпвайте и не поставяйте
нищо върху продукта.
• Съществува риск от лично нараняване и повреда на продукта.
Ръководство за монтаж 7
БЪЛГАРСKN
• Това може да причини
корозия на продукта.
Корозията, особено
върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини
авария на продукта или
неефективна работа.
Въведение
Въведение
Диаграма с размери
Модел : LZ-H050GXN0, LZ-H080GXN0, LZ-H100GXN0
LZ-H050GXH0, LZ-H080GXH0, LZ-H100GXH0
Инструменти за
приложение (CMH)
Тяло : мм
Отстояния на арма- Фланец за свързване Отстояния на Тръбно свър- Съединение на Свързване на тръбопроШирина Тегло
турата за окачване на тръбна връзка тръбопроводи
зване
дренажен маркуч вод за захранване с вода
Фигура
Модел
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
кг
29
55
83 1239 105
LZ-H050GXN0/LZ-H050GXH0
LZ-H080GXN0/LZ-H080GXH0 1667 1140 365 599 1006 1204 185 242 252 74 510 488 449 70
LZ-H100GXN0/LZ-H100GXH0
8 Вентилатор
67 278
Чертеж на стандартен монтаж
Чертеж на стандартен монтаж
LZ-H050GXN0 / LZ-H080GXN0 / LZ-H100GXN0
Решетка за въздушно
захранване (доставка от клиента)
Позиция на болтовете
за окачване на тавана
Решетка за връщан въздух
(доставка на потребителя)
A
EA
(Извод за отработен въздух)
B
БЪЛГАРСKN
OA
Ревизионен
капак
600
(
Ревизионен
капак
600
Свързване на Y въздуховод
(доставка от клиента)
150~250
Повече от 600
(Извод за свеж въздух)
600
150~200
Пространство за поддръжка
Въздушен филтър на Общ
топлообменник
)
Болт за фиксиране към тавана
(доставка от клиента)
Нормален диаметър на
въздуховод ØC
(доставка от клиента)
C
C
Тръбопровод за хладилен агент (тръба за течност)
(Φ 6,35 конусна връзка)
EA
(Извод за отработен въздух)
Дренажна тръба
(вътрешен диаметър: 25,4)
OA
Тръбопровод за хладилен агент (тръба за газ)
(Φ12,7 конусно свързване)
Наклон надолу с
наклон поне 1/100
(Извод за свеж въздух)
Част за проверка
450( 600)
Решетка за връщане на въздух
RA
SA
SA
(Връщан въздух)
(Входящ въздух)
(Входящ въздух)
Решетка за
захранване
на въздух
Наклон на тръбопровод: Повече от 1/30 (към стената)
Постигане на правилното разстояние
(предотвратяване навлизането на дъждовна вода)
[Тяло : мм]
Модел
A
B
C
LZ-H050GXN0
LZ-H080GXN0
LZ-H100GXN0
1006
1204
250
Ръководство за монтаж 9
Чертеж на стандартен монтаж
LZ-H050GXH0 / LZ-H080GXH0 / LZ-H100GXH0
Решетка за въздушно захранване
(доставка от клиента)
Позиция на болтовете
за окачване на тавана
Решетка за връщан въздух
(доставка на потребителя)
A
EA
B
(Извод за отработен въздух)
OA
Свързване на Y въздуховод
(доставка от клиента)
Ревизионен
капак
Ревизионен
капак
600
600
150~250
Повече от 600
(Извод за свеж въздух)
600
150~200
Пространство за поддръжка
Въздушен филтър на Общ
топлообменник
(
)
Захранващ резервоар
Болт за фиксиране към тавана
(доставка от клиента)
Нормален диаметър
на въздуховод ØC
(доставка от клиента)
Филтър
(доставка от клиента)
Дренажен клапан
(доставка от клиента)
Тръбопровод за хладилен агент (тръба за течност)
(Ø 6,35 конусна връзка)
Тръбопровод за хладилен агент (тръба за газ)
(Ø12,7 конусна връзка)
C
C
Клапан за
прекъсване на
водно захранване
(доставка от клиента)
EA
(Извод за отработен въздух)
OA
Захранваща тръба за вода
(Φ6,35 конусна връзка)
Дренажна тръба
(вътрешен диаметър: 25,4)
Наклон надолу с наклон поне 1/100
(Извод за свеж въздух)
Ревизионен капак
Решетка за връщане на въздух
Наклон на тръбопровод: Повече от 1/30 (към стената)
Постигане на правилното разстояние
(предотвратяване навлизането на дъждовна вода)
SA
SA
(Връщан въздух)
(Входящ въздух)
(Входящ въздух)
[Тяло :мм]
Модел
A
B
C
LZ-H050GXH0
LZ-H080GXH0
LZ-H100GXH0
1006
1204
250
10 Вентилатор
Решетка за
захранване
на въздух
RA
Монтаж
Монтаж
Прочетете цялостно, след това следвайте стъпка по стъпка.
Избор на най-добро място
Изглед отпред
Модул:(мм)
(Тяло : мм)
800 или повече
Пространство
за поддръжка
Кутия за
електрически части
Страничен изглед
Минимална
височина
C
20 или повече
ВНИМАНИЕ
В случай, че монтажът се извършва в близост до море, частите за монтаж може
да корозират от солта. За монтажните части (и модулът) трябва да бъдат взети
противокорозионни мерки.
Ръководство за монтаж 11
БЪЛГАРСKN
Монтирайте вентилатора на място, което удовлетворява следните условия.
• Мястото трябва лесно да издържа натоварване, превишаващо четири пъти теглото на модула.
• Мястото трябва да позволява да се инспектира модула както е показано на фигурата.
• Място, където модулът ще е нивелиран.
• Мястото трябва да позволява лесно изтичане на вода.
(Подходящият размер “*C” е необходим за получаване на наклон за дренаж, както е показано.)
• Мястото трябва лесно да се свързва с външния модул.
• Място, където модулът не се влияе от електрическите трептения.
• Място, където циркулацията на въздуха в стаята е добра.
• Близо до модула не трябва да има какъвто и да е източник на топлина или пара.
Монтаж
Размери на тавана и местоположение на болта за окачване
n Инсталация на модул
Монтирайте правилно модула над таванната обшивка.
СЛУЧАЙ 1
ПОЗИЦИЯ НА БОЛТА ЗА ОКАЧВАНЕ
• Положете гъвкаво платно между модула и съединителния тръбопровод, за да поеме ненужните вибрации.
1006
599
Връщан въздух (RA)
1140
1204
Отработен въздух (EA)
Доставян въздух (SA)
Външен въздух (OA)
600
600
Ревизионни отвори
600
600
СЛУЧАЙ 2
• Монтаж на модула наклонен към страната на дренажния отвор, както е показано
на фигурата за лесно източване на водата.
ПОЗИЦИЯ НА БОЛТА ЗА КОНЗОЛАТА
• Място, където модулът ще бъде нивелиран и което може да издържи теглото му.
• Място, което може да издържи на вибрациите на модула.
• Място, където може лесно да се обслужи.
Гайка
Шайба
Двойна гайка
Скоба за окачване
1. Избягвайте монтирането на климатик при обстоятелства, където има отделяне на мазни
изпарения или железен прах от заводи и т.н.
2. Избягвайте места, където се образуват възпламеними газове, където нахлуват такива, съхраняват се или се изпускат.
3. Избягвайте места, където се образуват газове от сярна киселина или корозивни такива.
4. Избягвайте места близо до апарати с високи честоти.
12 Вентилатор
Монтаж
Инсталация на вътрешен модул
• Изберете и отбележете позицията на фиксиращите болтове.
• Пробийте отвор за поставяне на анкерния болт в
тавана.
• Поставете застопоряващия анкер и гайката върху
болтовете за окачване, за да заключите болтовете за окачване на тавана.
• Здраво монтирайте болтовете за окачване към
застопоряващия анкер.
• Закрепете монтажните планки върху болтовете
за окачване (нагласете на нивото грубо) като
използвате гайки, шайби и пружинни шайби.
Нова сграда
1 Застопоряващ анкер
2 Уплътняващ пръстен
3 Пружинна шайба
4 Гайка
5 Болтове за окачване
ВНИМАНИЕ
Затегнете гайката и болта, за да не позволите на модула да падне.
Ръководство за монтаж 13
БЪЛГАРСKN
Стара сграда
Монтаж
• Уверете се, че сте фиксирали с помощта на гайки и шайби (местно производство)
от горната и долната страни на конзолата за окачване.
• Монтирайте модула след проверка на вътрешния (SA/RA) и външен (EA/OA) модул
в съответствие с етикета с фигурата на въздуховода.
• Регулирайте височината на модула. (Затегнете здраво двойните гайки.)
• Проверете дали модулът е нивелиран хоризонтално.
ВНИМАНИЕ
• Монтажно отклонение на вентилаторния модул с DX намотка е много важно за източването
• Минималната дебелина на изолацията за свързващата тръба трябва да е 10 мм.
1 градус или по-малко
Дренажен отвор
1 градус или по-малко
Дренажен отвор
Фланец за
свързване на
въздуховод
Хоризонтална линия
• Затегнете горната гайка.
ВНИМАНИЕ
Използвайте прибор за нивелиране, за да се уверите, че модулът е равен и че наклонът
(надолу) към връзката за източване е в рамките на 1 градус. (Вижте горните фигури.)
Едно от нещата, които трябва да наблюдавате е дали той е монтиран така, че наклонът да не
е в посока на дренажа, защото това може да доведе до теч.
14 Вентилатор
Работи по дренажните тръби и водно захранване
Работи по дренажните тръби и водно захранване
Термичен изолатор
(местна доставка)
Дренажна тръба
(местна доставка)
Модул
Внимавайте да е затворен.
Дренажен отвор
• Не е позволено
насочване нагоре
ПРАВИЛНО
НЕПРАВИЛНО
Поставен U-образен сифон
• Монтирайте Р-образен (или U-образен)
сифон, за да предотвратите утечка на
вода, причинена от блокиране на
всмукателен въздушен филтър.
A ≥ 70 mm
B ≥ 2C
C ≥ 2 x SP
SP = Външно налягане
(mmAq)
C
Ex) Външно налягане
= 10 mmAq
A
A ≥ 70 mm
B ≥ 40 mm
C ≥ 20 mm
B
U-образен
сифон
• Поддържайте къса дренажната тръба и наклонена надолу поне 1/100, за да предотвратите
формирането на въздушни джобове.
• При събиране на много дренажни тръби, монтирайте съгласно процедурата, показано подолу. (Монтирайте отстойник за всеки вътрешен модул.)
100 мм
или повече
Тръбопровод за централно източване
(Монтирайте с наклон надолу поне от 1/100)
ВНИМАНИЕ
Ръководство за монтаж 15
БЪЛГАРСKN
• Винаги поставяйте дренажните тръби
с наклон надолу (1/100 до 1/50).
Предотвратете всякакъв поток нагоре
или обратен поток във всички части.
• Винаги трябва да осигурявате 10 мм
или по-дебел топлинен изолатор за
дренажната тръба.
Работи по дренажните тръби и водно захранване
Проверка на оттичането
• Тествайте източването с 1000cc вода в дренажното корито през инспекционния отвор като
отстраните капака за поддръжка (8 винта) или през връзка на изходния въздуховод за захранване на въздух към стаята (SA).
• Уверете се, че работите по топлинната изолация на вътрешната дренажна тръба и дренажния
извод са правилни за предотвратяване възможността за течове на вода при кондензацията.
Свързващ фланец на въздуховода (SA)
Подайте вода
Капак за поддръжка
Гъвкав маркуч
Дренажен извод
Дренажен тръбопровод
(местно производство)
Монтирайте тръба за захранване с вода
• Свържете водното захранване с филтър, другите тръби и клапани (местно производство)
към външния модул, както е показано на фигурата по-долу.
Филтър на тръбопровода
за водно захранване
(местно производство)
Свързващ фланец на въздуховода (SA)
Дренажен извод
Капачка
(местно производство)
Клапан за прекъсване на
водното захранване
(местно производство)
Тръба за водно захранване
(местно производство)
Дренажен клапан
(местно производство)
ВНИМАНИЕ
При монтажа на тръбопровода за водно захранване, измийте тръбите с питейна вода, така че всички
замърсявания да бъдат отстранени или монтирайте някъде по тръбопровода дренажен клапан и източете напълно тръбите до потичане на чиста вода. Уверете се, че в тръбите няма масла и разтворители.
16 Вентилатор
Работи по дренажните тръби и водно захранване
Изолирайте всички тръби, които са вътрешни
Изолирайте тръбопроводите, след като проверите, че по връзките на дренажните тръбопроводи няма течове. (Затегнете със скоби)
Увийте дренажната тръба, за да предотвратите формирането на кондензация.
Изолация
(за дренажни тръбопроводи)
ВНИМАНИЕ
При монтажа на тръбопровод за водно захранване, измийте тръбите с питейна вода, така че
цялата мръсотия да бъде отстранена или монтирайте кран някъде по тръбопровода и източете тръбети изцяло, докато потече чиста вода. Уверете се, че в тръбите няма масла и разтворители.
Ръководство за монтаж 17
БЪЛГАРСKN
Облицовъчна лента
(местно производство)
Свързване на въздуховод
Свързване на въздуховод
• След сигурното свързване на тръбопровода с тръбния фланец, увийте го с алуминиева лента, така че
да няма утечка на въздух.
• Регулирайте тръбата от облицовката, така че да не бъде прилагана сила върху основното тяло на вентилационната система.
• Винаги използвайте две тръби отвън с топлоизолационен материал за предотвратяване на оросяване.
Наклон на външен въздуховод
: Повече от 1/30 (към стената)
Постигане на правилното разстояние
(предотвратяване навлизането на дъждовна вода)
ВНИМАНИЕ
• Проверете, преди да свържете тръбопровода, дали в • Погрижете се работите да бъдат извършени както е
показано на лявата фигура. В противен случай може
него няма останали чужди материали (хартия, винил,
да се стигне до намаление на въздушния обем и
и пр.) или обрезки.
• Погрижете се демпферната планка да не бъде удрянеобичаен шум.
Материал за топлинна изолация
на в основното тяло при свързване на тръбопровода.
Алуминий
• Препоръчително да се извърши адиабатична обработка на тръбата от външната страна, където околната температура се очаква да бъде по-висока от стайОсновно тяло
ната, когато основното тяло на вентилационната сисТръбопровод към OA
тема е за охлаждане през лятото.
Фланец за свързване на тръбна връзка
Бързо огъване
Прекомерно огъване
Огъване, прекалено
близо до извода
Бързо намаление на
диаметъра на тръбопровода
Външен въздуховод
Наклон :
Алуминиева лента
(местно производство)
Над 1/30
Изолационен материал
Уверете се, че няма
(местно производство)
охлабване във въздуховода.
Фланец за свързване на въздуховода
Алуминиева лента (местно производство)
• Смяната на местоположението на решетката за отвеждане на въздуха трябва да бъде проверена при студен поток от решетката за отвеждане на въздуха. По време на операцията за
размразяване, вентилаторът се управлява, а често се издухва студен въздух.
18 Вентилатор
Свързващи тръби
Свързващи тръби
Подготовка на тръбите
Основна причина за изтичане на газ е дефект във валцовъчните работи. Изпълнете точните валцовъчни работи по
следната процедура.
Медна
тръба
Наклонена Грапава Груба
90°
Отрежете тръбите и кабела.
БЪЛГАРСKN
• Използвайте приложения набор от тръби или тръбите,
закупени на място.
• Измерете разстоянието между вътрешния и външен
модул.
• Отрежете тръбите да са малко по-дълги от измереното
разстояние.
• Отрежете кабела с 1,5м по-дълъг от дължината на тръбата.
Тръба
Райбер
Насочете
надолу
Премахване на неравностите
• Напълно премахнете всички неравности от напречния
срез на тръбата.
• Наведете медната тръба надолу при премахването на
неравностите, за да не попаднат стружки в тръбопровода.
Конусна гайка
Медна тръба
Поставяне на гайка на
• Махнете конусните гайки от вътрешните и външни модули, после отново ги поставете на тръбата, след като сте
премахнали неравностите. (Не е възможно да ги поставите след валцовъчните работи)
Дръжка
Развалцовъчни работи
• Извършете валцовъчните работи със специализиран валцовъчен инструмент за R-410A както е показано по-долу.
Щанца
Щанца
"A"
Менгеме
Конус
Външен диаметър
мм
инчове
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4
"A"
мм
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1
Медна тръба
Дръжка на скобата
Червена стрела
Гладко навсякъде
Вътрешността блести без драскотини
Здраво дръжте медната тръба в шанцата (резеца) според
посочения размер в горната таблица.
= Неправилно валцоване =
Проверка
• Сравнете валцовъчните работи с фигурата, дадена по-долу.
• Ако валцованата част е дефектна, отрежете я и отново
извършете валцоването.
Равна дължина
отвсякъде
Наклонена Наранена Напукана Неравна
повърхност
дебелина
Ръководство за монтаж 19
Свързващи тръби
Свързване на тръбите към вътрешния модул и дренажния маркуч към дренажната тръба
• Изравнете центровете на тръбите и достатъчно затегнете конусната гайка на ръка.
• Затегнете конусната гайка с гаечен ключ.
Външен диаметър
мм
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05
Момент на затягане
инчове
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
кг.м
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.6
6.6~8.2
9.9~12.1
• При удължаване на дренажния маркуч към
вътрешния модул, монтирайте дренажната
тръба.
Тръбни системи
за вътрешния модул
Конусна Тръби
гайка
Винтов гаечен
ключ (фиксиран)
Конусна гайка
Динамометричен
гаечен ключ
Тръбни системи
за вътрешния модул
Свързваща тръба
Дренажна тръба
Дренажен маркуч във
вътрешния модул
Адхезив
Винилна лента (тясна)
Изолация, други
Цялата топлинна изолация трябва да съответства
на местните разпоредби.
ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ
• Изолирайте изцяло муфата и тръбите.
Съединение на тръба за течност
Изолатор за тръбата за хладилен агент
и топлинна изолация (местна доставка)
Скоба за топлинна изолация на маркуч
(местна доставка)
Топлинна изолация на тръбата за хладилен агент
(местна доставка)
Съединение на тръба за газ
20 Вентилатор
Топлинна изолация на тръбата за хладилен агент
(местна доставка) Топлинна изолация за
тръбопровод (местна доставка)
Припокриване с топлинния
изолатор за тръбопровод.
Скоба за топлинна изолация на маркуч (местна доставка)
Уверете се, че тук няма хлабина.
Съединение на проводници
Съединение на проводници
Електрически свързване
Свържете електрическите кабели според схемата за електрическата инсталация.
ELCB
Мрежово
захранване
Външен
Вентилационен модул
Вентилационен модул
Модел
LZ-H050GXN0 / LZ-H050GXH0
LZ-H080GXN0 / LZ-H080GXH0
LZ-H100GXN0 / LZ-H100GXH0
Hz
50
/
60
Захранване
Напрежение Диапазон на напрежение
220-240 V
/
220 V
Разпределителна кутия
БЪЛГАРСKN
• Всички електрически инсталации трябва да са съобразени с местните изисквания.
• Изберете захранване, което е достатъчно за доставяне
на тока, необходим за вентилатора.
• Използвайте одобрени ELCB (Дефектнотоков прекъсвач)
между източника на електрозахранване и модула. Трябва
да се постави устройство за прекъсване на всички токозахранващи кабели.
• Само модели на прекъсвачи, препоръчани от квалифициран персонал
Макс. 264V
Мин. 198V
Мотор на вентилатор
MCA
MOP
kW
FLA
2.8
8
0.2x2
1.25x2
2.8
8
0.2x2
1.25x2
2.8
8
0.2x2
1.25x2
MCA: Мин. ампераж на веригата (A);
MOP: Максимална защита от свръх ток
kW: Номинална производителност на мотор на вентилатор (kW) ; FLA : Ампераж на пълно натоварване (A)
Спецификация на опроводяване
Спецификация на захранващ кабел:
Захранващият кабел, свързан към външния модул трябва да отговаря на IEC
60245 или HD 22.4 S4 (Кабел с гумена
изолация, тип 60245 IEC 66 или H07RN-F)
Предпазни мерки при полагане
на електрозахранващите кабели
1 фаза (Ø)
GN
/YL
20
Кръгла силнотокова клема
mm
Електрозахранващ кабел
Използвайте кръгли силнотокови клеми за
свързване към захранващия блок.
Ако не разполагате с нито една от тези части, следвайте дадените по-долу инструкции.
• Не свързвайте кабели с различна дебелина към захранващия клемен блок.
(Разхлабване на електрическите кабели може да причини прекомерно загряване.)
• При свързване на проводници, които са с една и съща дебелина, направете както е показано
на дадената по-долу фигура.
Ръководство за монтаж 21
Съединение на проводници
Спецификация на свързващ кабел: Свързващият кабел, който се използва за свързване на външния и вътрешен модул, трябва да съответства на стандарт IEC 60335-1
(Това оборудване трябва да е снабдено с комплект кабели, отговарящи на националната нормативна уредба.)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен
със специален кабел или устройство, закупени от производителя
или неговия сервизен агент.
GN
/YL
20
mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че сред винтовете на клемата няма разхлабени.
22 Вентилатор
Съединение на проводници
Метод на свързване на кабели
• Прекарайте захранващия кабел и заземителния кабел през отвора за кабели в кутията с
електрически части и го фиксирайте с предоставения за целта материал, след като сте
свързали кабелите към клемите.
Окабеляване на клеморед 1
Окабеляване на клеморед 2
1( A) 2( A) 3 4
Захранващо окабеляване,
заземително окабеляване
Вход отвън (външен
модул или Мулти-V
външен модул)
Свържете поотделно всеки проводник към клемите на таблото за управление според схемата
за свързване на външния модул.
• Уверете се, че цветът на проводниците на външния модул и номерата на клемите съответстват на съответните цветове и номера на вътрешния модул.
SODU
Вътрешен клемен блок
4
3
2(N)
1(L)
B
A
IDU
INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V Външен
модул
B
A
Захранващ блок на
вентилационен модул
ВНИМАНИЕ
Захранващият кабел, свързан към модула, трябва да се избере съгласно следните
спецификации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че сред винтовете на клемата няма разхлабени.
Ръководство за монтаж 23
БЪЛГАРСKN
Окъсяващ кабел
Отстранете при монтаж
на регулатор на влажността.
(Местно производство)
Съединение на проводници
Защипване на кабели
1) Подредете 2 захранващи кабела на контролния панел.
2) Първо, стегнете металната скоба с винт към вътрешната издатина на контролния панел.
Окабеляване
на вътрешни
части
Скоба
Окабеляване
на захранване
Главна PCB
Винт
Скоба
Винт
Клемен блок 1
Привод
на мотор
PCB
Окабеляване за
дистанционно
управление
Клемен блок 2
Под PCB
Скоба
Винт
ВНИМАНИЕ
• Вижте "Етикет за верига" на задната страна на капака за електро окабеляване.
• Уверете се, че е поставен уплътнителния материал или маджун (местно производство)
на отвора за кабели, за да се предотврати влизането на вода, както и каквито и да
инсекти и други малки създания отзад. В противен случай може да се получи късо съединение в контролната кутия.
• При защипване на кабелите се уверете, че не е приложен натиск върху кабелните връзки при използване на материалите за защипване, за да се осигури подходящо защипване. Освен това, при окабеляване се уверете, че капакът на контролната кутия пасва
плътно върху при точната подредба на кабелите и поставете плътно капака на кутията.
При скачане на капака на контролната кутия се уверете и че няма захванати кабели.
Прекарайте кабелите през отворите, за да предотвратите нараняването им.
• Уверете се, че кабелите на дистанционното управление, кабелите между модулите и
другите електрически кабели не преминават през същите места извън модула, разделете ги през 50 мм, защото в противен случай електрическия шум (външен статичен) може
да причини грешки в управлението или прекъсване.
24 Вентилатор
Съединение на проводници
Окабеляване за регулатор на влажността (местно производство)
<само серия LZ-H***GXH>
1. Прекарайте в кутията с електрическата част, заедно с захранващия кабел през съответните отвори.
2. Отстранете кабелите на късо (3 и 4) на клеморед TB 2 и свържете кабели за регулатор на
влажността.
3. Фиксирайте с защипващ материал, заедно със захранващия кабел.
Кабел с обшивка (трябва да съотства на стандарт IEC60245)
Размер
0,75 - 1,25 мм²
Дължина
МАКС 100 м
Спецификации на външен контакт
Нормално затворен контакт closed contact (Допуск на ток 10 mA - 0,5 A)
ВНИМАНИЕ
• Ако използвате регулатор на влажността, монтирайте един на вентилационен модул.
Управлението на повече от един вентилационен модул с единичен контролер на влажността
може да възпрепятства нормалната работа на регулатора на влажността и да доведе до теч
на вода и пр.
Ръководство за монтаж 25
БЪЛГАРСKN
Спецификации за електроинсталацията
Съединение на проводници
Пример за окабеляване
• Този модул може да бъде използван като част то комбинирана операционна система, заедно с вътрешен модул (Мулти-V система от климатици ) или като независима система за F
<Комбинирана операционна система с Мулти-V система (свързана с вентилационни
модули и стандартни вътрешни модули в единична хладилна верига)>
Система LGAP мрежа
12V
GND
СИГНАЛ
Комуникационна верига
Комбинирана операционна система
ВНИМАНИЕ
Когато този вентилационен модул е комбиниран със серия Мулти V плюс 2, понякога системата не охлажда с цел самозащита при ниска околна температура на IDU, който е свързан към
вентилационния модул е по-малко или равно на 10% от общия капацитет на всички IDU.
В такъв случай, капацитетът на свързаният към вентилационния модул IDU трябва да бъде
по-висок от 10% от общия капацитет на всички IDU
<Независима система (свързана само с вентилационен модул в еинична хлодилна верига)>
Система LGAP мрежа
Комуникационна верига
Независима система
26 Вентилатор
Настройка на място и тестов пуск
Настройка на място и тестов пуск
Извършете настройките на място с дистанционно управление
ESP стойност
Функционален
код, ESP код
Бутон за настройване
на функциите
2) Работа на функция
2.1) При натискане на бутона за настройка на функция, следва последователността, посочена по-долу.
01: Тестов пуск → 02: Настройка на адрес → 03: Захранващ въздух ESP → 04: Отработен въздух ESP →
05: Посока на продукта → 06: Приоритет за бързо опресняване → 07: Настройка на главен →
08: Настройка на отмяна → 09: Сух контакт Авто → 10: Освобождаване на 3минутно закъснение →
11: Състояние на зона → 12: Избор °C или F → 13: Овлажняване за единична вентилация →
14: Овлажняване за вентилация в отоплителен режим
※ Функциите, които са в продукта не се появяват.
2.2) Избраният елемент на сегмента на екрана мига
(той продължава за мига докато не бъде натиснат бутон за настройка/отмяна.)
2.3) Избор на работа, сила на въздушен поток, посока на вятъра, допълнителна работа, вентилация, включен е бутон за запазване, той е игнориран.
3) Функционална работа и настройка
3.1) Настройка за всяка функция, вижте подробности за кода.
3.2) Когато е включен бутон за настройка/отмяна, тя е настроена и мигането на сегмента спира.
4) Край на функция
4.1) 26 секунди след като няма включване на който и да е свързан бутон (все пак, ако е натиснат свързан
бутон (настройка на функция, бутон нагоре/надолу, осветление, настройка/отмяна...), това трае 25
секунди.)
4.2) Бутон изход
Ръководство за монтаж 27
БЪЛГАРСKN
1. Функционално обяснение
- След монтажа от монтажника, той извършва функция за продуктова настройка.
2. Настройка
1) Функционален вход
1.1) Натиснете бутона за Функция за 3 секунди, за да влезете в режим за настройка на инсталатор.
1.2) След вход, не се показва LCD, различен от съответния LCD.
Настройка на място и тестов пуск
Код за настройка на инсталатор и таблица със стойности
№
Функция
Код
Наличен продукт
Стойност
1
Тестови пуск
01
DX
2
Настройка на адрес
на централно управление
02
Общ/DX
3
Захранване ESP
03
4
Отработен въздух ESP
04
5
Посока на продукта
05
Общ
6
Приоритет за бързо опресняване
06
Общ/DX
01: Първо захранване с въздух, 02: Първо отработен въздух
7
Настройка на главен уред
07
Общ/DX
00:Подчинен, 01:Главен
8
Настройка за пропускане
08
DX
9
Сух контакт Авто
09
Общ/DX
00: ИЗКЛ, 01: ВКЛ.
10
Освобождаване за 3 мин. Закъснение
10
Общ/DX
01: Настройка
11
Състояние на зоната
11
DX
01: Променлива, 02:Фиксирана
12
Избор на °C или F
12
DX
00: Целзий, 01:Фаренхайт
13
Овлажняване за
единична вентилация
13
DX
00: Не се използва
01: Употреба
14
DX
01: Автоматично, 02: Ръчно
14
Овлажняване за вентилация
Общ/DX
01: Настройка за тестов пуск
00~FF : Адрес на централно управление
Стойност1 – Стъпка (01: ниско, 02високо, 03супер високо)
Стойност2 – ESP стойност (0~255)
01: Нормално, 02:Обратно
00: Подчинен, 01Главен
※ DX: Вентилация с непосредствено охлаждане
Общо: Обща вентилация
■ Тестови пуск
1. Функционално обяснение: при монтаж на продукта, тестова работа за проверка състоянието на монтажа
2. При настройка на тестова работа, LCD дисплей
2.1) охлаждане, нормален, супер силен режим, температурна настройка 88Seg 'LO',
допълнителна работа
2.2) при настройка на тестова работа, след тестова работа за 18 минути, автоматична
отмяна
2.3) по време на тестова работа е наличен допълнително управление на работата (включително вентилационен KIT)
■ Настройка на адрес на централно управление
1. Функционално обяснение: при свързване на централно управление, това настройва адрес
на централно управление и адрес на вътрешен модул.
2. Функционално управление и настройка
2.1) Избор на код за адрес с бутон нагоре-надолу. (0~F)
2.2) Сменете елементите с бутон надясно-наляво.
(Групов адрес ↔ адрес на вътрешен модул)
2.3) Задайте адрес като натиснете бутон Настройка/Отмяна.
(Изпратени данни за вътрешен)
28 Вентилатор
Настройка на място и тестов пуск
■ Настройка Захранване/Отработен ESP
■ Посока на действие
1. Функционално обяснение: Задайте монтажна посока на вентилационния вътрешен модул.
2. Функционално управление и настройка
2.1) Избор на стойност за посока с натискане на бутона нагоре-надолу.
* 01: нормална посока, 02: обратна посока
2.2) Завършете настройката с натискане на бутона Настройка/Отмяна.
(Мигането спира и се изпращат данни към вътрешния модул)
■ Настройка за пропускане
1. Функционално обяснение: Задайте условията за пропускане като настроите режим Главен/Подчинен на вътрешния модул.
2. Функционално управление и настройка
2.1) Задайте стойност за Главен/Подчинен като натиснете бутона.
* 00: Подчинен, 01: Главен
2.2) Завършете настройката с натискане на бутона Настройка/Отмяна.
3. Работа на кабелно дистанционно управление след настройка на Подчинен
1) При смяна на работен режим на кабелно дистанционно управление, свързано към Режим Подчинен, то
може да смени само режима на циклична работа.
Пр.) Охлаждане на Външен модул: При режим на кабелно дистанционно управление за изсушаване, при
натискане на бутона за избор на работен режим, указан с HL, той се връща към режим за изсушаване.
Ако го натиснете отново, сменя на интелигентен режим
Режим Главен
Режим Подчинен Режим Подчинен Режим Подчинен
Външен
модул
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
Дистанционно
управление
<Сцена на свързване за отмяна>
Ръководство за монтаж 29
БЪЛГАРСKN
1. Функционално обяснение: Настройте E.S.P (RPM) стойност за климатичния вътрешен модул.
2. Функционално управление и настройка (вижте обяснението на предишната страница за вход във функцията)
2.1) Изберете силата на въздушния поток като натиснете бутона нагоре-надолу.
* 01: ниско, 02: силно, 03:много силно (сегмент мига)
2.2) Преминете към друг елемент за настройка като натиснете бутон надясно-наляво.
* Избор на сила на въздушния поток ↔ RPM стойност (сегмента на избрания елемент мига)
2.3) Изберете стойност за RPM на силата на въздушния поток с натискане на бутона нагоре-надолу.
* 0~255(избор на сег.)
2.4) Завършете настройката на RPM като натиснете бутона Настройка/Отмяна. (Изпратете данните за настройка на RPM на вътрешния модул)
2.5) Задайте ESP на отработен въздух като преминете през стъпки 2.1) ~ 2.4) на инсталатора като натиснете
бутона за функционална настройка и смените кода на инсталатора 04.
Настройка на място и тестов пуск
■ Състояние на зоната
1. Функционално обяснение: Задайте опция за сила на въздушната струя на външния модул като Променлива
или фиксирана.
2. Функционално управление и настройка
2.1) Изберете стойност на опцията за сила на въздушната струя като натиснете бутона нагоре-надолу.
* 01:Променлива, 02:Фиксирана
2.2) Завършете настройката с натискане на бутона Настройка/Отмяна.
(Изпраща данните за настройката към вътрешния модул)
※ При избор на фиксирана сила на въздушния поток, ESP не е сменяем.
■ Избор на Целзий или Фаренфхайт
1. Функционално обяснение: Управление на модула за контрол на температурата чрез смяна на Целзий ↔
Фаренхайт. (Единствена настройка за експорт на кабелно дистанционно управление)
2. Функционално управление и настройка
2.1) Изберете Целзий или Фаренхайт чрез натискане на бутона нагоре-надолу.
* 00: Целзий (℃), 01: Фаренхайт (℉)
2.2) Завършете настройката с натискане на бутона Настройка/Отмяна. (Изпращане на данните за настройката към вътрешния модул)
- Запамети Целзий/Фаренхайт в EEPROM
■ Овлажняване за единична вентилация
1. Функционално обяснение: Задайте захранване на за овлажняване. При работа на Единичен модул за вентилация с непосредствено охлаждане или модул за Обща вентилация.
2. Функционално управление и настройка
2.1) Избор на овлажняване за единична вентилация с натискане на бутона нагоре-надолу.
* 00: Не се използва
* 01: Употреба
2.2) Завършете настройката с натискане на бутона Настройка/Отмяна. (Стоп мигане)
3. Функционални характеристики
1) Когато е настроено овлажняване за вентилация
- В случай на свързване с Обща вентилация: При включена работа, можете да управлявате овлажняването
- В случай на свързване с Вентилация да директно охлаждане: Когато работи само вентилацията, можете да
контролирате овлажняването. (Когато работи DX намотка, не е възможно да се контролира овлажняването)
2) Когато не е зададена функция за вентилация
- Когато работи само вентилация, не е възможно да се контролира овлажняването.
■ Овлажняване за вентилация в отоплителен режим
1. Функционално обяснение: Задайте овлажняване за режим на отопление с вентилация с директно охлаждане като автоматични или ръчни настройки.
2. Функционално управление и настройка
2.1) Изберете овлажняването за режим на отопление с натискане на бутон нагоре-надолу.
* 01: Автоматично
* 02: Ръчно
2.2) Завършете настройката с натискане на бутона Настройка/Отмяна. (Стоп мигане)
3. Функционални характеристики
1) Автоматична настройка
- Ако работен режим на климатик е зададен за отопление, той автоматично се превключва на овлажняване.
2) Ръчна настройка
- Ако работният режим на климатика е настроен на отопление, можете да включите овлажняването ръчно.
(Когато той е в режим на отопление, дори овлажняването да е включено, не можете да го изключите ръчно.)
3) Отмяна на овлажняване
- В случай на отмяна на работата за отопление, продуктът се изключва.
4) Компенсация за авария в захранването
- При компенсация за авария в захранването се получават автоматично/ръчно данни от вътрешния модул
за настройка на стойността.
30 Вентилатор
Настройка на място и тестов пуск
Пуснете овлажнителя
ВНИМАНИЕ
Ако дърводелските работи не са приключили при приключване на тестовия пуск, кажете на
клиента да не пуска овлажнителя за защита на вътрешния и eco-V модул до приключването
на работите.
Ако овлажнителят работи, боя, частици от адхизиви и други материали, използвани за дърводелските работи може да причинят замърсяване на eco-V, причинявайки пръски или теч на
вода.
Ръководство за монтаж 31
БЪЛГАРСKN
<само серия LZ-H***GXH>
(1) Проверете дали тръбопровода за захранване с вода е свързан сигурно.
(2) Отворете спирателния кран за водно захранване.
(В този момент няма да има захранване с вода.)
(3) Пуснете eco-V модула в режим на отопление.
(Вижте ръководството за експлоатация, приложено към вътрешния модул за подробности
относно това как да бъде пуснат модула в режим на отопление.)
Водното захранване ще стартира, а овлажнителя ще започне работа.
(4) След стартиране на отоплението (овлажняване), звукът соленоида на водното захранване
ще може да бъде чут на интервали от няколко минути (прещракване), така че щом чуете
този звук, оставете модула за работи 30 минути, за да се уверите, че работата на овлажнителя е нормална.
В случай на проблем при пробния пуск
В случай на проблем при пробния пуск
Симптом
Проверете модула
Контрамерки
Продуктът не работи
Има ли захранване?
Електро захранване
Продуктът не работи при натискане
на превключвател "ON"
Вътрешната температура под 45°c ли
е или е над 40°C?
Това е режим на готовност за защита
на Общия топлообменник.
Дори при смяна на скоростта на вентилатор, работният режим не се променя, а се променя на "Авто или
Слабо"
Вътрешната температура под -10°C
или повече от 45°C ли е?
Това е работен режим за зашита на
Общия топлообменник.
Иконата "
" показана ли е на дистанционното управление?
Това е режим за заключване против
деца. Вижте дистанционното управление.
Дори при натискане на бутона на дистанционното управление, никоя функция не работи.
Иконата "
" показана ли е на
дистанционното управление?
При натискане на бутон на дистанционното управление, показва ли се
съобщение "HL".
То е в режим за централно управление. Не можете да управлявате с дистанционното управление.
Излъчван въздушен шум
Претегленото звуково налягане от тип A, излъчвано от този продукт, е под 70 dB.
** Нивото на шума може да варира в зависимост от обекта.
Цитираните стойности представляват ниво на излъчване и не са непременно безопасни
работни нива. Макар да има съотношение между нивата на емисии и излагане, то не може
надеждно да се използва за определяне дали са необходими допълнителни предпазни
мерки или не. Факторите, които влияят на действителното ниво на излагане на служителите, включват характеристики на работното помещение и другите източници на шум, например броя уреди и други процеси в съседство и продължителността от време, за което операторът е изложен на шума. Също така допустимото ниво на излагане може да варира в различните държави. Тази информация обаче ще позволи на потребителя на оборудването да
прецени по-добре опасността и риска.
Ограничаване на концентрацията
Ограничаването на концентрацията представлява ограничаване на концентрацията на газа
фреон, при което могат да се вземат незабавни мерки без нараняване на човешкото тяло в
случай на изтичане на охладителя във въздуха. Ограничаването на концентрацията ще
бъде описано в мерната единица кг/м3 (теглото на газа фреон за единица въздушен обем) с
цел улесняване на изчисленията
Ограничаване на концентрацията: 0,44 кг/м3 (R410A)
n Изчисляване на концентрацията на охладителя
Общо количество за пълнене на охладител в охлаждащия агрегат (кг)
Концентрация на охладителя =
Капацитет на най-малкото помещение, където е инсталирано вътрешното тяло (м3)
32 Вентилатор
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising