LG | LZ-H200GBA5.ENWALEU | Owner's Manual | LG LZ-H150GBA5.ENWALEU Ръководство за употреба

LG LZ-H150GBA5.ENWALEU Ръководство за употреба
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 1
БЪЛГАРСКИ
БЪРЗО РЪКОВОДСТВО
КЛИМАТИК
Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с националните
норми и правила за електрически монтаж само от квалифициран и упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го прочетете докрай.
BЕНТИЛАТОР
Превод на оригиналното ръководство
Това ръководство е опростена версия на оригиналното ръководство.
Можете да се сдобиете с оригиналното ръководство от www.lg.com.
www.lg.com
Copyright © 2016 - 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 2
2
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА.
Винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и да осигурите оптимална
производителност на вашия уред
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този символ предупреждава за опасност от смърт или сериозно нараняване.
БЪЛГАРСКИ
! ВНИМАНИЕ
Този символ предупреждава за опасност от нараняване или повреда.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтаж
• Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда на
отделна верига.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• За електромонтажните дейности се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник
или официален сервизен център.
- Не разглобявайте или ремонтирайте продукта. Съществува риск от пожар или токов удар.
• Винаги заземявайте уреда.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Монтирайте панела и капака на контролната кутия стабилно.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.
- Неправилното окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или токов удар
• Използвайте прекъсвач или стопяем предпазител с подходящ ток на сработване.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Потребителят не трябва сам да монтира, демонтира или монтира повторно уреда.
- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
• Бъдете внимателни, когато разопаковате и монтирате продукта.
- Острите ръбове могат да ви наранят.
• За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или оторизиран сервизен център.
- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
• Не монтирайте уреда върху дефектна монтажна стойка.
- Това може да причини нараняване, злополука или повреда на уреда.
• Не оставяйте продукта да работи продължително време, когато влажността е много висока и има
оставени отворени врата или прозорец.
- Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.
• За повторен монтаж на монтирания продукт винаги се свързвайте с търговеца или с оторизиран
сервизен център.
- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
• Не отваряйте капака за обслужване на главното тяло по време на работа.
- В противен случай може да предизвикате токов удар.
• Използвайте външният смукателен отвор за въздух с монтирана мрежа, за да предотвратите влизането
на птици в него.
- Отстранете чуждите тела като гнезда на птици. В противен случай това може да причини недостиг на
кислорода на закрито.
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 3
3
Работа
• Ако уредът бъде наводнен (залят или потопен във вода), се свържете с оторизиран сервизен център.
- Съществува риск от пожар или токов удар.
• Не докосвайте с мокри ръце отделната верига или прекъсвач.
- Съществува риск от токов удар.
• Не съхранявайте и не използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.
- Съществува риск от пожар или повреда на продукта.
• При изтичане на запалим газ спрете газоподаването и отворете прозорец, за да се проветри, преди да
включите продукта.
- Не използвайте телефона и не включвайте или изключвайте превключвателите. Съществува риск от
експлозия или пожар
• Внимавайте в уреда да не проникне вода.
- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на продукта.
• Изключвайте прекъсвача, когато почиствате продукта или извършвате техническа поддръжка.
- Съществува риск от токов удар.
• Външните канали трябва да бъдат монтирани под наклон (1/30 или повече) надолу към външната страна от
вентилационното тяло и да бъдат надеждно изолирани. (Навлизането на дъждовна вода може да причини
утечки на електричество, пожар или повреда на домашно имущество.)
• При монтажа трябва да се носят ръкавици. (Съществува риск от физическо нараняване.)
! ВНИМАНИЕ
Монтаж
• Не свързвайте заземителния кабел към рамка на прозорец или водопроводен кран.
- Съществува риск от токов удар.
• Не монтирайте продукта на задимено и наситено с масло място, като кухня или фабрика.
- В противен случай маслото може да залепне по филтъра или топлообменника и да причини повреди.
• Монтирайте продукта на място, изолирано от външния въздух.
- В случай на монтаж на продукта извън изолационния слой, в главното тяло се получава оросяване
през зимата. А то причинява токов удар или оттичане на кондензирана вода.
• Поддържайте продукта нивелиран при монтажа.
- Това е необходимо за предотвратяване на вибрации и течове на вода.
• Използвайте двама или повече човека за повдигане и транспортиране на продукта.
- Избягвайте нараняване на хора.
БЪЛГАРСКИ
• Монтирайте въздухосмукателя, където не може да бъде засмукан директно замърсен въздух.
- Това може да причини сериозни злополуки, включително задушаване при засмукване на вредни
газове (CO и др.)
• Не монтирайте този продукт в хладилен склад, отопляем плувен басейн или други места, където
температурата и влажността варират значително.
- Съществува риск от токов удар, повреда.
• Монтирайте този продукт в среда, където температурните диапазони са от –10 °C до +45 °C, а
относителната влажност е под 80 %. Ако се очаква образуването на конденз, нагрейте свежия въздух,
като използвате канален въздухонагревател и други.
• Вземете мерки захранващият кабел да не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Има опасност от пожар или токов удар.
• Свържете кабелите сигурно, така че външна сила от кабела да не може да действа върху клемите.
- Неправилното свързване и затягане може да произведе топлина и да причини пожар.
• За клемните връзки използвайте обозначените електрически кабели и ги свързвайте сигурно, така че
да не могат да се разскачат. (Неосигуряването на правилни връзки може да доведе до пожар.)
• При преминаване на метални канали през дървени сгради, облицовани с метални летви, метални летви
или метални елементи, тези тръби трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да не влизат в
контакт с метални летви, метални листове или метални листове. (Изтичането на електрозахранването
може да предизвика запалване)
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 4
4
• Не монтирайте продукта на място, където ще бъде пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Това може да причини корозия на уреда.
Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини авария на
продукта или неефективна работа.
БЪЛГАРСКИ
Работа
• Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте разяждащи препарати, вакса, разтворители и
други.
- В противен случай цветът или повърхността на продукта може да се влошат.
• Почиствайте филтъра и топлообменника редовно, като носите ръкавици.
- Полепването на прах или замърсяване може да причини влошаване на въздушния обем.
• Не използвайте продукта за специални цели като съхранение на храна, произведения на изкуството и
други. Това е вентилатор за обща употреба, а не система за прецизно охлаждане.
- Съществува риск от повреда или имуществени щети.
• Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Това може да доведе до повреда на продукта.
• Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху продукта.
- Съществува риск от физическо нараняване и повреда на продукта.
В съответствие с IEC 60335-1
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как
да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице. Наблюдавайте децата и не допускайте те
да си играят с уреда.
В съответствие с EN 60335-1
Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни
или умствени възможности или без опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани как да
използват уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това рискове. Не допускайте деца да си
играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без
наблюдение.
ПРЕДИ РАБОТА
Подготовка за работа
1
2
3
4
5
6
Свържете се с монтажен специалист за монтажа.
Включвайте щепсела правилно.
Използвайте отделна верига.
Не използвайте удължителен кабел.
Не пускайте/спирайте чрез поставяне/изваждане на захранващия кабел.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов
сервизен представител или лице с подходяща квалификация, за да се избегне евентуална опасност.
Използване
1 Излагането на прекия въздушен поток за продължителен период от време може да бъде опасно за вашето здраве. Не излагайте присъстващите, домашните любимци или
растенията на прекия въздушен поток за продължителни периоди от време.
2 Поради възможността от недостиг на кислород, проветрявайте помещението, когато се използва заедно с печки или други отоплителни уреди.
3 Не използвайте този вентилатор за неодобрени специални цели (например съхраняване на прецизни устройства, храна, домашни любимци, растения и произведения
на изкуството). Подобна употреба може да повреди елементите.
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 5
5
Почистване и поддръжка
1 Не докосвайте металните части на тялото при сваляне на филтъра. Можете да се нараните, когато докосвате остри метални ръбове.
2 Не използвайте вода за почистване на вътрешността на вентилатора. Излагането на вода може да наруши изолацията, което води до риск от токов удар.
3 Когато почиствате уреда, първо се уверете, че захранването и прекъсвачът са изключени. По време на работа вентилаторът се върти с много висока скорост.
Съществува възможност от нараняване, ако захранването на уреда бъде внезапно задействано, докато почиствате вътрешните части на уреда.
Обслужване
1 За обслужване и поддръжка се свържете с вашия оторизиран сервизен представител.
2 Уредът трябва да бъде изключен от захранващия му източник по време на сервиз и при подмяна на частите.
Най-високото звуково налягане по крива А, излъчвано от този уред, е под 70 dB.
**Шумовите нива могат да варират в зависимост от местните условия.
Цитираните стойности представляват емисионни нива и не са непременно безопасни нива за работа.
Тъй като съществува корелация между нивата на емисиите и нивата на излагането, това не може да се използва надеждно за
определяне на необходимостта от допълнителни предпазни мерки.
Факторите, които оказват влияние върху действителното ниво на излагане на работниците на шумове, включват характеристиките на
работното пространство и останалите източници на шум, т.е. броя на машините и други придружаващи процеси, както и
продължителността на времето, през което операторът е бил изложен на шум. Освен това допустимото ниво на излагане на шум може
да се различава в отделните държави.
Тази информация обаче предоставя на потребителя възможност да направи по-добра оценка на опасността и риска.
БЪЛГАРСКИ
Шумови емисии, пренасяни по въздуха
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 6
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
СТАНДАРТИ ЗА МОДЕЛ
L Z - H 0 5 0 G B A 4
Последователност на развитието
функция
A: Основен
МОНТАЖ
Модел №: LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 / LZ-H050GBA4
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
Тип модел
B: Канален, за скрит таванен монтаж
Капацитет
Ex) 080 → 800 CMH
100 → 1,000 CMH
EA
(изход за отработен въздух)
Решетка за
отработен въздух
(предоставя се
от потребителя)
OA
(изход за свеж въздух)
Мин. 600
БЪЛГАРСКИ
Електрически стандарт
(V, Hz, Ø)
220-240 V, 50 Hz, 1 ph /
220 V, 60 Hz, 1 ph
Позиция на болтовете
при таванно окачване
Част за
проверка
450(600)
150-250
6
Топлообмен тип
H: Общо възстановяване на топлината
Показва, че това е вентилационната система на LG
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентилация чрез общ топлообменник
Решетка за
отработен въздух
(предоставя се
от потребителя)
Пространство за поддръжка
(Енталпиен топлообменник
Въздушен филтър)
Наклон на тръбопровод: Повече от 1/30(страна на стена)
Спазване на правилно разстояние (Предотвратяване
Фиксиращ болт за облицовка
навлизането на дъждовна вода)
(доставен от монтажника)
Тръба
Нов тип кожух
(предотвратяващ
навлизането на
дъждовна вода)
Вентилатор
EA
OA
Изпуска вътрешния въздух чрез общия топлообменник навън.
- Външният въздушен топлообменник доставя на вътрешния. Използвайте вентилатора в режим Вентилация чрез общ топлообменник
през зимата/лятото, когато се извършва охлаждане/отопление.
1м или повече
1м или повече
Ревизионен отвор
SA
RA
SA Решетка
RA Решетка
Демпфер
Изпуснат въздух
Върнат въздух
Външен въздух
Доставен въздух
Модел №: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
Решетка за отработен въздух
(предоставя се от потребителя)
Общ топлообменник
Решетка за подаване на въздух
(предоставя се от потребителя)
Позиция на болтовете
при таванно окачване
Решетка за отработен въздух
(предоставя се от потребителя)
A
Нормална вентилация
D
C
B
(изход за отработен въздух)
OA
(изход за свеж въздух)
Мин. 600
150-250
Изпуска замърсения вътрешен въздух директно, без да минава
през общия топлообменник.
- Използвайте вентилатора в режим Нормална вентилация през
пролетта/есента, когато общият топлообменник не е необходим.
Свързване на Y-образна тръба
(предоставя се от потребителя)
Част за
проверка
450(600)
Външен въздух
Решетка за подаване на въздух
(предоставя се от потребителя)
Решетка за подаване на въздух
(предоставя се от потребителя)
Пространство за поддръжка
(Енталпиен топлообменник
Въздушен филтър)
Демпфер
Изпуснат въздух
Решетка за
подаване на въздух
(предоставя се
от потребителя)
D
EA
Върнат въздух
Доставен въздух
Общ топлообменник
! ВНИМАНИЕ
В случай на висока степен на външно замърсяване, като
например жълт пясък, спрете вентилатора.
Наклон на тръбопровод: Повече от 1/30(страна на стена)
Спазване на правилно разстояние (Предотвратяване
навлизането на дъждовна вода)
Нов тип кожух
(предотвратяващ
навлизането на
дъждовна вода)
Фиксиращ болт за облицовка (доставен от монтажника)
EA
OA
Ревизионен
отвор
1м или повече
RA
1м или повече
RA
RA Решетка
SA
SA
SA Решетка
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 7
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
Метод за свързване на захранващия кабел
Сглобяване на шайба, гайка
Затегнете заедно шайбата и гайката (повече от 21 мм за външен
диаметър от M10, към фиксиращия болт за облицовката (M10)
както е показано на фигурата.
- За фиксиращия болт за облицовката, извършете работата под
50 мм под фиксиращата скоба за облицовката.
7
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този уред трябва да бъде правилно заземен.
! ВНИМАНИЕ
Захранващият кабел, свързан към тялото, трябва да се
избере съгласно следните спецификации.
Болт за фиксиране
на обшивка (M10)
Гайка
Пружинна шайба
Гайка
LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
250V / 5A
250V / 8A
1 Освободете два винта, след което отворете капака на контролната кутия.
- Използвайки схемата за свързване по-долу, свържете точно
основните захранващи кабели в клемния блок.
Групово управление
1 Когато монтирате повече от 2 модула на климатика към едно жично дис-
Капак на контролната кутия
танционно управление, свържете съгласно показаното на дясната фигура.
- Ако това не е вътрешно тяло за комуникация, настройте тялото като подчинено.
- Проверете комуникацията чрез ръководството за продукта.
Винт
ЗЕМЯ
2 След вкарване на захранващия кабел във втулката, вкарайте
напълно втулката в клемния блок, за да я свържете.
- Фиксирайте здраво захранващите кабели с щипка.
- Уверете се, че захранващите кабели не могат да бъдат извадени чрез дърпане.
LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2 / LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
GND
Мощност
M.D
1(L) 2(N)
M.D.
3(L) 4(N)
Щипка за кабели
Не е
налично
ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ BR BL
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 /
LZ-H050GBA4 / LZ-H080GBA4 /
LZ-H100GBA4 / LZ-H035GBA5 / LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H050GBA5 / LZ-H080GBA5 / LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
LZ-H100GBA5
GND
Мощност
M.D
Мощност
M.D
GND
GND
1(L) 2(N)
M.D.
3(L) 4(N)
1(L) 2(N)
M.D.
3(L) 4(N)
GND
Не е
налично
Не е
налично
ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ
BR BL
BR BL
ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ
Щипка за кабели
Сигнален кабел
12V
ЗЕМЯ Сигнален кабел
БЪЛГАРСКИ
Шайба
LZ-H050GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4
LZ-H050GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 8
8
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
Когато управлявате няколко вътрешни тела с функцията за комуникация с едно дистанционно управление, трябва да смените настройката за главно/подчинено тяло от вътрешното тяло.
- Вътрешните единици, конфигурирането на главния / подчиненото устройство на продукта след завършване на вътрешното
тяло "ИЗКЛЮЧЕНО" и след това "ВКЛЮЧЕНО" захранването
след изминаване на 1 минута.
- За типовете продукти с таванна касета и канал, променете настройката на печатната платка на вътрешното тяло.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
#1 превключвател ИЗКЛ.: Главно
(фабрична настройка по подразбиране)
2
3
4
5
6
7
8
Комбинирана работна система с Multi-V система
(свързан с вентилационни уреди и стандартни вътрешни тела в
единична хладилна верига)
LGAP мрежова система
PI485
#1 превключвател ВКЛ.: Подчинено
12 V
БЪЛГАРСКИ
ЗЕМЯ
СИГНАЛ
Combined operated system
- За продукти със стенен монтаж и за продукт за стойка сменете настройката
главното/подчинено тяло с безжичното дистанционно управление. (За подробности вижте ръководството за безжично дистанционно управление.)
h Когато монтирате 2 дистанционни управления към едно вътрешно тяло с функция за
комуникация, настройте главно/подчинено тяло от дистанционното управление.
(Вижте метода за избор на главно/подчинено тяло от дистанционното управление.)
Комуникационна линия
Независима система
(свързан само с вентилационен уред в единична хладилна верига)
LGAP мрежова система
Когато управлявате групата, някои функции, с изключение на основните работни
настройки, мин./сред./макс. ниво на вентилатора, настройката за заключване на
дистанционното управление и настройката за време може да са ограничени.
2 Когато монтирате повече от 2 жични дистанционни управления
към един климатик, свържете съгласно показаното на дясната фигура.
- Когато монтирате повече от 2 броя жични дистанционни управления
към един климатик, настройте едното дистанционно управление като
главно, а другите като подчинени, както е показано на дясната фигура.
- При някои продукти не можете да управлявате групата,
както е показано на дясната фигура.
- За подробности вижте ръководството за продукта.
ЗЕМЯ
Сигнален кабел
12V
B Y R
ГЛАВНО
B Y R
ЗЕМЯ
Сигнален кабел
12V
ПОДЧИНЕНО
<Когато едновременно свързвате
2 комплекта жични дистанционни управления>
Когато се извършва групово управление, настройте главно/подчинено тяло от дистанционното управление. Вижте раздела за монтажни настройки за подробности как да настроите главно/подчинено
тяло.
Този уред може да се използва като част от комбинирана работна
система, заедно с вътрешно тяло (Multi-V климатична система)
или като независима система за обработка на външен въздух.
PI485
Независима система
Комуникационна линия
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:39 Page 9
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
9
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
(ПРИНАДЛЕЖНОСТ)
Дистанционно управление с LCD екран
Контролен
дисплей
1
10
9
8
Бутон за
включване/
изключване
2
3
7
4
Бутон ОК
5
6
14
Бутон за
връщане назад
15
Модел: PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
Бутон нагоре /
надолу / наляво/ надясно
Моля, поставете информативния етикет на
вътрешната страна на вратата. Изберете
правилния език в зависимост от вашата
държава.
1 ЕКРАН ЗА ИНДИКАЦИИ ПРИ
2
3
4
5
6
7
8
РАБОТА
БУТОН ЗА ТЕМПЕРАТУРНА
НАСТРОЙКА
БУТОН ЗА СКОРОСТ НА
ВЕНТИЛАТОРА
БУТОН ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.
БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ
НА РАБОТА
ПРИЕМНИК НА БЕЗЖИЧНОТО
ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
- Някои продукти не приемат
безжичен сигнал.
БУТОН ЗА ВЪЗДУШЕН ПОТОК
БУТОН ЗА ПОДЧИНЕНИ
ФУНКЦИИ
Модел : PREMTB100
Контролен дисплей
Индикатор за състояние при употреба
и настройки
Бутон за връщане
назад
Когато се върнете в предишния етап
от настройките на менюто.
Бутон нагоре/надолу/
наляво/надясно
Когато промените настройките на менюто.
Бутон ОК
Когато запазите настройките на менюто.
9 БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА
ФУНКЦИЯ
10 БУТОН ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ
11 РЕЗЕРВИРАНЕ
12 БУТОН ЗА НАГОРЕ, НАДОЛУ,
НАЛЯВО, НАДЯСНО
- За да проверите
температурата на закрито,
натиснете бутон .
13 БУТОН ЗА СТАЙНА
ТЕМПЕРАТУРА
14 БУТОН ЗА
НАСТРОЙКА/ОТКАЗ
15 БУТОН ЗА ИЗХОД
h Някои функции може да не работят и да не се извеждат на
екрана в зависимост от модела.
Бутон за включване/из- Когато включите/изключите климаключване
тика
h В зависимост от типа на уреда някои функции може да не
работят и да не се показват. Подробна информация за
функциите е приведена в описанието на дистанционното
управление.
Метод за почистване и смяна на всяка част
1 Почистване на въздушния филтър
Почистете веднъж на всеки 6 месеца.
- Почистете замърсяванията от въздушния филтър с
прахосмукачка или ги отмийте с вода. (При силно замърсяване
измийте с неутрален почистващ препарат в хладка вода.)
- След измиване с вода изсушете добре на сянка.
(След това не излагайте въздушния филтър на пряка слънчева
светлина или топлина от огън, когато го изсушавате.)
- Ако въздушният филтър е повреден, поръчайте такъв от
сервизен център или упълномощен представител.
Въздушен
филтър
Почистващ
уред
БЪЛГАРСКИ
11
12
13
13,MFL69268903,불불불불 2018. 6. 25. 불불 1:40 Page 10
10 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 Почистване на общия топлообменник
Изсмучете праха, полепнал към повърхността на общия
топлообменник, с почистващ препарат.
- Използвайте почистващият уред, който е прикрепен към
четка при дюзата си и използвайте мека четка.
- Разходите трябва да се имат предвид, когато се свържете
със сервизен център дори в рамките на 2 години от датата на
покупка.
БЪЛГАРСКИ
- Не използвайте твърда дюза на почистващия уред.
(В противен случай повърхността на общия топлообменник
може да се повреди.)
Въздушен филтър
Общ топлообменник
- Никога не измивайте топлообменника с вода.
- Може да се наложи смяна след 2 години от датата на
покупка.
- В рамките на 2 години от датата на покупка можете да се
свържете със сервизен център относно разходите за смяна.
- За обслужване, винаги се свързвайте с търговеца или
оторизиран сервизен център.
Изолационните материали на захранващия тръбопровод трябва
да бъдат поне такива с обикновена здрава гумена обвивка.
(кодово обозначение според 60245 IEC 53)
Минимална площ на напречното сечение на проводниците
Номинален ток на уред А
>0,2
>3
>6
и
и
и
≤0,2
≤3
≤6
≤10
Номинална площ на напречното
сечение в mm2
Многожилен гъвкав шнурa
0,5 a
0,75
1,0
* a Тези шнурове могат да се използват само ако тяхната
дължина не надвишава 2 m между точката, където кабелът
или защитната оплетка на кабела навлиза в уреда, и входа
към пробката.
ЗАБЕЛЕЖКА: За захранващите кабели, които се доставят с
многофазови уреди, номиналната площ на напречното сечение на проводниците се базира
на максималната площ на напречното сечение
на проводниците на фаза при връзката на захранващия кабел към клемите на уреда.
1,MFL69268903,영영 2018. 6. 25. 영영 1:19 Page 100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising