LG | PAHCMS000.ENCXLEU | Owner's Manual | LG PAHCMR000.ENCXLEU Ръководство за употреба

LG PAHCMR000.ENCXLEU Ръководство за употреба
БЪЛГАРСKN
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
КЛИМАТИК
Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за
монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с
Националните електрически разпоредби само от упълномощен
персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като
го прочетете докрай.
Applied(AHU)
Комуникационен комплект
Превод на оригиналното ръководство
www.lg.com
2
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА.
Винаги се съобразявайте със следните мерки за безопасност, за да избегнете опасни
ситуации и да осигурите пикова производителност на своя продукт
БЪЛГАРСKN
! ВНИМАНИЕ
Когато указанията се пренебрегват, може да се получат тежки наранявания или смърт
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато указанията се пренебрегват, може да се получат леки наранявания или повреда
на продукта
! ВНИМАНИЕ
• Извършването на монтажни или ремонтни дейности от неквалифицирани лица може
да доведе до опасности за вас или други лица.
• Монтажът ТРЯБВА да е в съответствие с местните строителни разпоредби или, ако
липсват местни разпоредби.
• Информацията съдържаща се в ръководството е предназначена да се използва от
квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и е
оборудван с подходящите инструменти и прибори за извършване на изпитвания.
• Ако не прочетете внимателно и не следвате указанията в настоящото ръководство, то
в резултат може да се получи повреда на оборудването, материални щети, физически
наранявания и/или смърт.
Монтаж
• Винаги заземявайте.
- Иначе може да се получи удар от електрически ток.
• Не използвайте повреден захранващ кабел, щепсел или свободен конектор.
- Иначе може да се получи пожар или удар от електрически ток.
• Винаги се обръщайте към сервизния център или професионална агенция за монтажи
когато монтирате продукта.
- Иначе има опасност от пожар, удар на електрически ток, експлозия или нараняване.
• Здраво прикрепете капака на електрическата част на AHU Комуник. комплект.
- Ако капакът на електрическата част на AHU Комуник. комплект не е закрепен здраво, това може да доведе до пожар или удар на електрически ток поради прах, вода и
т.н.
• Винаги монтирайте прекъсвач за теч на въздух и специално предвидено командно
табло.
- Липсата на изолация може да причини пожар и удар от електрически ток..
• Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в
близост до оборудването.
- Това може да причини пожар или повреда на продукта.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
3
БЪЛГАРСKN
• Не монтирайте, премествайте и не премонтирайте сами изделието.
- Иначе има опасност от пожар, удар на електрически ток, експлозия или нараняване.
• Не разглобявайте или ремонтирайте продукта безразборно.
- Това може да причини пожар или удар от електрически ток.
• Не монтирайте продукта на място където има опасност от пропадане.
- Иначе могат да се получат физически наранявания.
• Бъдете внимателни при разопаковане и монтаж.
- Острите ръбове могат да причинят наранявания.
Експлоатация
• Не използвайте изхода заедно с други устройства.
- Това ще причини удар на електрически ток или пожар поради генериране на топлина.
• Не използвайте повреден захранващ кабел.
- Това може да причини пожар или удар от електрически ток.
• Не модифицирайте и не удължавайте захранващия безразборно.
- Това може да причини пожар или удар от електрически ток.
• Вземете мерки захранващият кабел да не може да бъде издърпан по време на работа.
- Това може да причини пожар или удар от електрически ток.
• Ако от изделието се чуват необичайни звуци, налице е необичаен мирис или излиза
дим, изключете уреда от захранването.
- Иначе може да се получи удар от електрически ток или пожар.
• Пазете от пламъци.
- Иначе може да се получи пожар.
• Ако е необходимо извадете захранващия кабел като го държите за щепсела и не го
докосвате с влажни ръце.
- Това може да причини пожар или удар от електрически ток.
• Не използвайте захранващия кабел в близост до отоплителни уреди.
- Това може да причини пожар и удар от електрически ток.
• Не позволявайте влизането на вода в електрическите елементи.
- Иначе може да се получи повреда на машината или удар от електрически ток.
• Дръжте захранването за щепсела при издърпване.
- Това може да причини удар на електрически ток и повреда.
• Внимавайте в продукта да не влиза вода.
- Иначе има опасност от пожар, удар на електрически ток или повреда на продукта.
• Не стъпвайте върху вътрешното/външното тяло и не поставяйте нищо върху тях.
- Това може да доведе до нараняване чрез падане на съответното тяло или падане на
самото лице.
• Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Това може да причини пожар или удар от електрически ток.
• Винаги се свързвайте със сервизния център, ако продуктът е потопен във вода.
- Това може да причини пожар или удар от електрически ток.
4
ПРЕДИ МОНТАЖА
ПРЕДИ МОНТАЖА
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЪЛГАРСKN
• Не монтирайте и не експлоатирайте уреда в изброените по-долу помещения.
① В които има наличие на минерално масло от типа на охлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти.
② В които въздухът е с високо съдържание на сол, като например в близост до океана.
③ В които е налице серен двуокис, като например области с горещи минерални извори.
④ В превозни или плавателни средства.
⑤ Където има значителни колебания на напрежението, като например в заводи.
⑥ В които има висока концентрация на парни изпарения.
⑦ В които са разположени машини, които генерират електромагнитни вълни.
⑧ В които е са налице киселинни или алкални пари.
⑨ Корпусите за опциите трябва да се монтират с отворите надолу.
• Проверете изброеното по-долу когато използвате въздухообработващата централа (доставена на място)
① Ако доставената въздухообработващата централа (доставена на място) е изключително за отопление, не
трябва да променяте работния режим в позиция за охлаждане чрез дистанционното управление. В противен случай може да се получи удар на електрически ток, нараняване или смърт. Ако искате тя да работи в
режим на охлаждане, то въздухообработващата централа (доставена на място) трябва да отговаря на следните условия.
(Условия)
- Нивото на изолацията на мотора на въздухообработващата централа (доставена на място) трябва да бъде
от клас ‘F’ или по-висок, а нивото на защита трябва да отговаря на стандарта на клас ‘IP 54’.
- Въздухообработващата централа (доставена на място) трябва да има монтиран дренажен резервоар.
② Бутонът на кабелното дистанционно управление за скорост на вентилатора не се ползва.
③ Консултирайте се с ръководството за монтаж, доставяно заедно с външното тяло, относно информация за
отръбяването на охладителя на външното тяло.
④ Консултирайте се с ръководството доставяно с кабелното дистанционно управление относно монтажа на
кабелното дистанционно управление.
⑤ С цел защита на охладителния цикъл при отопление, температурата на въздуха на входа към топлообменника трябва да е над 5°C.
⑥ EEV или TXV комплекти трябва да се монтират на въздухообработващата централа колкото е възможно
по-близо до топлообменника.
• Комуникационен комплект на AHU
① Кабелът на термистора и проводниците на дистанционното управление трябва да са разположени на наймалко 50 мм от кабелите на захранването и проводниците към контролера. Може да се получи неправилна
работа поради електрически шум, ако не се следват указанията в настоящото ръководство.
② Използвайте само указаните проводници и прикрепяйте проводниците здраво към клемите. Поддържайте
проводниците прибрани и подредени, за да не пречат на друго оборудване. Непълни връзки могат да доведат до прегряване, а в най-лошия случай и до удар на електрически ток или пожар.
• Условия за експлоатация на въздухообработваща централа
- При монтирането на термистор за помещение винаги го поставяйте на входа на топлообменника. В противен
случай той може да не функционира правилно.
- Границите на температурата на входящия въздух към топлообменника е 18 ~ 40°C for при охлаждане и 5 ~
30°C при отопление. Ако температурата е под 18°C при охлаждане и над 30°C при отопление, системата
може да изпълнява ВКЛ. и ИЗКЛ. вследствие на логиката на защита на системата.
№ Условие за свързване
1
Комбинация
Към външни тела се
свързват само въздухо- 1) Общият капацитет на въздухообработващата централа
обработващи централи
за 100% климатизиран входящ въздух трябва да е
за 100% климатизиран
50~100% от този на външното тяло.
входящ въздух
МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ
5
МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ
Механичен монтаж
1 Отворете вратата като използвате ключа.
БЪЛГАРСKN
2 Пробийте 4 дупки на правилните места и фиксирайте стабилно кутията на комуника-
ционния комплект с 4 винта (осигурете ги на място) в дупките с диаметър Ø9мм(11/32
инча) [За справка дължината на отворите Ø9(11/32)]
%
+
͚͖͋͑͏š
'
:
$
<Страничен изглед>
<Изглед отпред>
<Изглед отзад>
Модел
Размер
W
D
H
A
B
PAHCMR000
300
155
300
260
260
PAHCMS000
380
155
300
340
260
6
МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ
Работа по ел. инсталация (PAHCMR000)
Диаграма на верига
БЪЛГАРСKN
МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ
7
Работа по ел. инсталация (PAHCMS000)
Диаграма на верига
БЪЛГАРСKN
8
МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ
Работи по ел. инсталация
Връзка на кабелите
1 За връзка към външно тяло и към контролер (доставен на място) :
БЪЛГАРСKN
Издърпайте кабелите вътре през буксата за кабели и завинтете здраво гайката, за
да осигурите добра резервна дължина и защита от вода.
2 Кабелите се нуждаят от допълнително резервна дължина. Прихванете кабела с прикрепващите ремъци.
(Изглед отпред)
Втулка на кабел
3 За да свържете към клемния блок проводника на кабелното дистанционно управление
и комуникационния проводник на външното тяло, махнете облицовката в края на проводника, като свържете и използвате кабелен накрайник тип (JOBN153).
Кабелен накрайник тип
(JOBN153)
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всички доставени на място части, материали и дейности по електрическа инсталация трябва да
отговарят на местните разпоредби.
• Използвайте само медни кабели.
• Всички дейности по окабеляване трябва да се извършват от упълномощен електротехник.
• В съответствие със съответното местно и национално законодателство в неподвижната електрическа инсталация трябва да бъдат вградени главен ключ или други средства за разкачване
на връзката, които осигуряват разделяне на контакта във всички полюси.
• Консултирайте се с ръководството за монтаж доставяно с външното тяло относно размери на
захранващ електрически кабел свързан към външното тяло, капацитет на прекъсвача и ключа,
окабеляване и указания за окабеляване.
МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ
9
Настройване на DIP превключвателя
PAHCMR000
БЪЛГАРСKN
>̴͇͙͕͇͖͕͖͕͇͎͈͗͐͑͋͗͘͏͇͔͗͌@
21
21
6:
21
6:
21
6:
6:
• По-долу са показани детайлни действия за стойностите на DIP превключвателя.
SW1
1
2
ON
Single
Комуникация
OFF
Multi-V
Контакт
Function
Система на външното тяло
Настройка за управление
SW3
1
2
ON
Подчинено
C/O
OFF
Главно
H/P
Function
Главно/Подчинено
Тип външно тяло
SW4
1
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
2
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
3
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
4
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Капацитет [kBTU]
Multi-V
Single
7
7
9
9
12
12
18
18
24
24
28
30
36
36
42
42
48
48
76
60
96
70
115
85
134
Запазено
153
Запазено
172
Запазено
192
Запазено
10 МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ
PAHCMS000
̵͔͕͉͔͓͕͚͌͋͒͘
̱͕͓͚͔͏͇͑͝͏͕͔͔͓͕͚͌͋͒
БЪЛГАРСKN
>̴͇͙͕͇͖͕͖͕͇͎͈͗͐͑͋͗͘͏͇͔͗͌@
21
21
6:
21
6:
21
6:
21
6:
21
6:
21
6:
21
6:
6:
• По-долу са показани детайлни действия за стойностите на DIP превключвателя.
1) DIP превключватен на основния модул
SW1
ON
OFF
Function
1
Комуникация
Контакт
Настройка за управление
2
Автоматичен
(контрол на температурата)
Ръчен
(контрол на капацитета)
Контролира температурата на
доставяния въздух
3
Едновременна работа
Последователна работа
Последователен контрол на
външното тяло
2) DIP превключватен на комуникационния модул
Задайте същото като за модел “PAHCMR000”. (Виж стр. 9)
МОНТАЖ НА ТЕРМИСТОРИ 11
МОНТАЖ НА ТЕРМИСТОРИ
Монтаж на термистори на тръби
Местоположение на термистори на тръби
За да се гарантира добра работа е необходимо да се извърши правилен монтаж на термисторите :
: Монтирайте термистора зад разпределителя на най-студения преход на топлообменника (свържете се с доставчика на своя топлообменник).
2 Тръба_Изх.
: Монтирайте термистора на изхода на топлообменника, колкото е възможно по-близо
до топлообменника.
Трябва да се направи оценка дали изпарителят е защитен от замръзване.
EИзпълнете пробна експлоатация и проверете за замръзване.
1 Тръба_Вх. (Смукателна тръба)
2 Тръба_Изх. (Изпускателна тръба)
1
2
(Въздухообработваща централа)
БЪЛГАРСKN
1 Тръба_Вх.
12 МОНТАЖ НА ТЕРМИСТОРИ
Монтаж на кабела на термистора на тръбата
1 Поставете кабела на термистора в отделна защитна тръба.
2 Винаги оставяйте резервна дължина на кабела на термистора, за да избегнете опъва-
нето му и разхлабване на термистора.Обтягането на кабела на термистора или разхлабване на термистора могат да доведат до лош контакт и неправилно измерване на
температурата.
БЪЛГАРСKN
̱͇͈͔͇͔͇͓͕͙͇͌͒͑
1
2
̹͓͌͗͏͙͕͗͘
45°
Закрепване на термистори на тръба (доставено на място)
1 Закрепете термистора с изолационна алуминиева лента (доставена на място), за да осигурите добър топлообмен.
2 Поставете доставеното парче гума около термистора, за да предотвратите разхлабване
на термистора след изтичане на няколко години.
3 Закрепете термистора с два закрепващи елемента.
4 Изолирайте термистора с доставеното изолационно фолио
1
2
3
4
МОНТАЖ НА ТЕРМИСТОРИ 13
!
УКАЗАНИЯ
̩͕͇͋
• Поставете проводника на термистора малко по-високо, за да избегнете събирането на
вода под термистора.
БЪЛГАРСKN
• Направете добра връзка между термистора и изпарителя.Поставете горната част на
термистора върху изпарителя, това е най-чувствителната точка на термистора.
1 Най-чувствителна точка на термистора
2 Увеличете контакта до максимум
2
1
45°
14
БЪЛГАРСKN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising