LG HB994PK Kullanım kılavuzu
Мрежов Blu-ray Disc™/ DVD
система за домашно кино
Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
МОДЕЛ
HB994PK (HB994PK / SB94PK-L/S/D, W94-P)
P/NO : MFL65220884
БЪЛГАРСКИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ÇçàåÄçàÖ
éèÄëçéëí éí
ÖãÖäíêàóÖëäà ìÑÄê çÖ
éíÇÄêüâíÖ
ÇçàåÄçàÖ: áÄ ÑÄ ëÖ çÄåÄãà éèÄëçéëííÄ éí ÖãÖäíêàóÖëäà
ìÑÄê, çÖ ëÇÄãüâíÖ Ééêçàü (àãà áÄÑçàü) äÄèÄä. ÇöíêÖ çüåÄ
óÄëíà, äéàíé ÑÄ ëÖ éÅëãìÜÇÄí éí èéíêÖÅàíÖãü. áÄ
éÅëãìÜÇÄçÖ íöêëÖíÖ äÇÄãàîàñàêÄç èÖêëéçÄã éí ëÖêÇàá.
á̇Í˙Ú Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ ‚ ‡‚ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ ÚË˙„˙ÎÌËÍ Ëχ Á‡ ˆÂÎ ‰‡ Ô‰ÛÔ‰Ë
ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Á‡ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ÌÂËÁÓÎË‡ÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË ‚
Á‡Ú‚ÓÂ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ Û‰‡, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒËÎÌÓ, Á‡ ‰‡
Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ Á‡ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
á̇Í˙Ú Û‰Ë‚ËÚÂÎ̇ ‚ ‡‚ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ ÚË˙„˙ÎÌËÍ Ëχ Á‡ ˆÂÎ ‰‡ Ô‰ÛÔ‰Ë
ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Á‡ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
(Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ) ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡˘Ó Û‰‡.
ÇçàåÄçàÖ: áÄ ÑÄ çÄåÄãàíÖ êàëäÄ éí èéÜÄê àãà ÖãÖäíêàóÖëäà
ìÑÄê, çÖ àáãÄÉÄâíÖ íéáà ìêÖÑ çÄ ÑöÜÑ àãà ÇãÄÉÄ.
ÇçàåÄçàÖ: ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÚÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ͇ÚÓ
·Ë·ÎËÓÚ˜ÂÌ ¯Í‡Ù ËÎË ‰Û„‡ ÔӉӷ̇ Ï·ÂÎ.
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ̇ÒÚÓÈÍË ËÎË Ôӈ‰ÛË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÚÛÍ, ÏÓÊ ‰‡
‰Ó‚‰ ‰Ó ËÁ·„‡Ì ̇ ÓÔ‡ÒÌÓ Î˙˜ÂÌËÂ. ᇠ‰‡ Ò Ô‰ԇÁËÚ ÓÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ËÁ·„‡ÌÂ
̇ ·ÁÂÌËÚ Î˙˜Ë, Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ÓÚ‚‡flÚ Û‰‡. ã‡ÁÂÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì Â
‚ˉËÏÓ ÔË ÓÚ‚‡flÌÂ. çÖ ÉãÖÑÄâíÖ èêÄÇé Ç ãÄáÖêçàü ãöó.
ÇçàåÄçàÖ: ç ËÁ·„‡ÈÚ ÚÓÁË Û‰ ̇ ͇Ô¢‡ ËÎË Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚˙ıÛ Û‰‡ Ô‰ÏÂÚË, Ô˙ÎÌË Ò ‚Ó‰‡, ͇ÚÓ ‚‡ÁË Ì‡ÔËÏÂ.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ÓÚÌÓÒÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ
ᇠÔӂ˜ÂÚÓ ÛÂ‰Ë Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË Í˙Ï ÓÚ‰ÂÎ̇ ‚ÂË„‡.
íÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡ ‚ÂË„‡ Ò Â‰ËÌ˘ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÍÓÈÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ Ò‡ÏÓ ÚÓÁË Û‰ Ë Ìflχ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË ËÎË ‡ÁÍÎÓÌÂÌËfl. èÓ‚ÂÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Á‡ ‰‡ ·˙‰ÂÚ ÒË„ÛÌË. ç ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÈÚÂ
ÒÚÂÌÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË. èÂÚÓ‚‡ÂÌË, ‡Áı··ÂÌË ËÎË ÔÓ‚‰ÂÌË ÒÚÂÌÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË,
Û‰˙ÎÊËÚÂÎË, ͇·ÂÎË Ò Ì‡Û¯Â̇ ˆflÎÓÒÚ, ÔÓ‚‰Â̇ ËÎË Ì‡ÔÛ͇̇ ËÁÓ·ˆËfl Ò‡
ÓÔ‡ÒÌË. ÇÒflÍÓ ÓÚ ÚÂÁË ÛÒÎÓ‚Ëfl ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË ÔÓʇ.
èÂËӉ˘ÌÓ ÔÓ‚Âfl‚‡ÈÚ ͇·Â· ̇ Û‰‡ ÒË Ë ‡ÍÓ ‚ˉ˙Ú ÏÛ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡
ÔÓ‚‰‡ ËÎË ‚ÎÓ¯‡‚‡Ì ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ËÁÍβ˜ÂÚ „Ó ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Û‰‡ Ë ÔÓÚ˙ÒÂÚ ͂‡ÎËÙˈË‡Ì ÚÂıÌËÍ ‰‡ „Ó ÔÓ‰ÏÂÌË Ò ÔÓ‰ıÓ‰fl˘. è‡ÁÂÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÎÌË ÙËÁ˘ÂÒÍË ËÎË ÏÂı‡Ì˘ÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ͇ÚÓ
̇ÔËÏÂ ÛÒÛÍ‚‡ÌÂ, Ó„˙‚‡ÌÂ, ÔˢËÔ‚‡ÌÂ, Á‡ÚËÒ͇Ì ÓÚ ‚‡Ú‡ Ë Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ.
é·˙˘‡ÈÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ ˘ÂÔÒÂÎËÚÂ, ÒÚÂÌÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë Ì‡ ÏflÒÚÓÚÓ,
Í˙‰ÂÚÓ Í‡·ÂÎ˙Ú ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Û‰‡. ᇠËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÏÂʇڇ
ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. èË ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇
ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ Ò ۂÂÂÚÂ, ˜Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú Â ÎÂÒÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰
ÇçàåÄçàÖ: ç Á‡ÔÛ¯‚‡ÈÚ ÌËÍÓÈ ÓÚ ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚ ÓÚ‚ÓË. àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚÂ
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Û͇Á‡ÌËflÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
èÓˆÂÔËÚÂ Ë ÓÚ‚ÓËÚ ‚ ÍÓÔÛÒ‡ Ò‡ Ô‰‚ˉÂÌË Á‡ ‚ÂÌÚË·ˆËfl Ë Á‡ ÓÒË„Ûfl‚‡ÌÂ
̇ ̇‰ÂʉÌÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ̇ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ Ë Ô‰ԇÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÓÚ Ô„fl‚‡ÌÂ.
éÚ‚ÓËÚ Ì Úfl·‚‡ ÌËÍÓ„‡ ‰‡ Ò Á‡ÔÛ¯‚‡Ú ˜ÂÁ ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ‚˙ıÛ
Í‚‡Ú, ‰Ë‚‡Ì, ÍËÎËÏ ËÎË ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. íÓ‚‡ ËÁ‰ÂÎË Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚fl ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ ËÎË ¯Í‡Ù, ÓÒ‚ÂÌ
‡ÍÓ Ì Ò ÓÒË„ÛË ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ‚ÂÌÚË·ˆËfl ËÎË ÒÔ‡Á‚‡Ì Û͇Á‡ÌËflÚ‡ ̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ÇçàåÄçàÖ: íÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ·ÁÂ̇ ÒËÒÚÂχ. ᇠ‰‡ ÓÒË„ÛËÚ Ô‡‚ËÎÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ, ÏÓÎfl ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓ˜ÂÚÂÚ ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Ë „Ó Á‡Ô‡ÁÂÚ Á‡ ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË. Ç ÒÎÛ˜‡È ˜Â Û‰˙Ú Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ
ÂÏÓÌÚ, Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏË
2
1. äÓ„‡ÚÓ ÚÓÁË ÒËÏ‚ÓΠ̇ Á‡˜ÂÍÌ‡Ú ÍÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
‚˙ıÛ ‰‡‰ÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ, ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ ÔÓ‰
‡ÁÔÓ‰·ËÚ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ ‰ËÂÍÚË‚‡ 2002/96/Öé.
2. ÇÒ˘ÍË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËfl Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁı‚˙ÎflÚ
ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ·ËÚÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Á‡ ˆÂÎÚ‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËfl,
ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÓÚ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ËÎË ÏÂÒÚÌËÚ Ó„‡ÌË.
3. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ËÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl Û‰ ˘Â ÔÓÏÓ„Ì Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ÌÂ
̇ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Ë ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ
Á‰‡‚Â.
4. ᇠÔÓ-ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰ ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚ Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ Ó·˘Ë̇, ÒÎÛÊ·ËÚ Á‡ Ò˙·Ë‡Ì ̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË
χ„‡ÁË̇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÒÚ ÍÛÔËÎË Ò‚Ófl Û‰.
é·ÓÁ̇˜ÂÌË ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËfl Ò˙˛Á Á‡ ·ÂÁÊ˘ÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË
ë ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ LG ‰ÂÍ·Ë‡, ˜Â ÚÓ‚‡/ÚÂÁË ËÁ‰ÂÎËÂ(fl)
ÓÚ„Ó‚‡fl(Ú) ̇ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl Ë ‰Û„ËÚÂ
ÔËÎÓÊËÏË ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÑËÂÍÚË‚Ë 1999/5/EC, 2004/108/EC,
2006/95/EC Ë 2009/125/EC.
åÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ Ò Ò˙Ò ÒΉÌËfl ‡‰ÂÒ, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÍÓÔË ÓÚ
ÑÂÍ·‡ˆËflÚ‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ.
è‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Á‡ Ö‚ÓÔ‡: LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31(0)36-547-8888)
íÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Â Ò ‚„‡‰Â̇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡, ÍÓflÚÓ Â
Á‡˘ËÚÂ̇ ÓÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ô‡ÚÂÌÚË Ë ‰Û„Ë Ô‡‚‡ ‚˙ıÛ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î̇
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á¯ÂÌÓ ÓÚ Macrovision Ë Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂÚÓ È Â Ò‡ÏÓ Á‡
‰Óχ¯ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë Ó„‡Ì˘ÂÌË ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ‚ËÁÛ‡Î̇ ÛÔÓÚ·‡, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ
Macrovision Ì  ‰‡Î‡ ‡Á¯ÂÌË Á‡ ‰Û„Ó. é·‡ÚÌËflÚ ËÌÊÂÌÂËÌ„ ËÎË
‰ÂÁ‡ÒÂÏ·ÎË‡Ì ҇ Á‡·‡ÌÂÌË.
ë˙„·ÒÌÓ Á‡ÍÓÌËÚ Á‡ ‡‚ÚÓÒÍËÚ Ô‡‚‡ ‚ ëÄô Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡ÌË ÌÂ‡Á¯ÂÌÓÚÓ
Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ, ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ËÎË ÔÂ‡·ÓÚ‚‡Ì ̇
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË ÔÓ„‡ÏË, ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚË, BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚Â, DVD ‰ËÒÍÓ‚Â, CD
‰ËÒÍÓ‚Â Ë ‰Û„Ë Ï‡ÚÂˇÎË ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‰‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ‚Ë ÔÓ‰
„‡Ê‰‡ÌÒ͇ Ë/ËÎË Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎ̇ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ.
ч Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ Á‡ÍËÚÓ.
Italy Notice
A general authorization is requested for outdoor use in Italy.
The use of these equipments is regulated by:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor
use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se
utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo,
in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.
ᇷÂÎÂÊ͇ Á‡ ‡‚ÚÓÒÍËÚ Ô‡‚‡
í˙È Í‡ÚÓ AACS (Advanced Access Content System - ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì‡ ÒËÒÚÂχ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙‰˙ʇÌËÂ)  ӉӷÂ̇ ͇ÚÓ ÒËÒÚÂχ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Á‡
ÙÓÏ‡Ú BD (·ÎÛ-ÂÈ ‰ËÒÍ), ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ CSS (Content Scramble
System - ÒËÒÚÂχ Á‡ ÍÓ‰Ë‡Ì ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ) Á‡ ÙÓÏ‡Ú DVD, ̇ÎÓÊÂÌË Ò‡
ÌflÍÓË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ‚˙ıÛ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ, ËÁıÓ‰ÌËfl ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÒË„Ì‡Î Ë Ú.Ì.
̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ, Á‡˘ËÚÂÌÓ Ò AACS. ꇷÓÚ‡Ú‡ ̇ ÚÓÁË Û‰ Ë Ó„‡Ì˘ÂÌËflÚ‡ ‚
ÚÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÍÓ„‡ ÒÚ „Ó Á‡ÍÛÔËÎË, Ú˙È
͇ÚÓ ÚÂÁË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ ‚˙ÁÔËÂÚË Ë/ËÎË ËÁÏÂÌÂÌË ÓÚ AACS ÒΉ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Û‰.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ χÍËÚ BD-ROM Ë BD+ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ÒËÒÚÂχ
Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Á‡ ÙÓÏ‡Ú BD, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ ÌflÍÓË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl,
‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡˘ËÚÂÌÓ Ò˙‰˙ʇÌË Ò
χ͇ BD-ROM Ë/ËÎË BD+. ᇠ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl
ÓÚÌÓÒÌÓ AACS, BDROM Mark, BD+ ËÎË ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ, ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò
ÓÙˈˇÎÂÌ ˆÂÌÚ˙ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË.
åÌÓ„Ó BD-ROM/DVD ‰ËÒÍÓ‚Â Ò‡ ÍÓ‰Ë‡ÌË Ò˙Ò Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ÍÓÔË‡ÌÂ.
èÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ‚Ë Úfl·‚‡ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ‚‡¯Ëfl
ÚÂ΂ËÁÓ, ‡ Ì Í˙Ï ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓÌ. ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓÌ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ËÁÍË‚fl‚‡Ì ̇ ͇ÚË̇ڇ ÓÚ ‰ËÒÍÓ‚Â, Á‡˘ËÚÂÌË ÒÂ˘Û ÍÓÔË‡ÌÂ.
ä‡Í‚Ó Â SIMPLINK?
çflÍÓË ÙÛÌ͈ËË Ì‡ ÚÓÁË Û‰ Ò ÛÔ‡‚Îfl‚‡Ú ÓÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÁË Û‰ Ë LG ÚÂ΂ËÁÓ Ò˙Ò SIMPLINK Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ˜ÂÁ
HDMI ‚˙Á͇.
ìÔ‡‚ÎflÂÏË ÙÛÌ͈ËË Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Á‡ LG ÚÂ΂ËÁÓ: ÔÛÒ͇ÌÂ,
Ô‡ÛÁ‡, Ú˙ÒÂÌÂ, ÔÂÒ͇˜‡ÌÂ, ÒÔË‡ÌÂ, ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ Ë ‰.
ÇËÊÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒÌÓ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ SIMPLINK.
íÂ΂ËÁÓËÚ LG Ò ÙÛÌ͈Ëfl SIMPLINK ËÏ‡Ú ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ-„Ó ÙËÏÂÌ Á̇Í.
ᇷÂÎÂÊ͇:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ̇ ‰ËÒ͇ ËÎË Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÌflÍÓË
SIMPLINK ÓÔÂ‡ˆËË ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ˆÂÎ ËÎË ‰‡ Ì ‡·ÓÚflÚ.
ÄÍÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ “SIMPLINK” Ì ‡·ÓÚË, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‚‡¯ËflÚ HDMI ͇·ÂÎ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ CEC (Consumer Electronics Control) Á‡ HDMI.
ÄÍÓ Á‚ÛÍ˙Ú Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚ ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚ ̇ ÒËÒÚÂχڇ Ë ÓÚ
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÎË Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÓÚ Úflı ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‡·ÓÚ‡ ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ SIMPLINK, ‚˙ÌÂÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ SIMPLINK ̇ LG ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
ãˈÂÌÁË
Java Ë ‚Ò˘ÍË ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ Java Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ë Ú˙„Ó‚ÒÍË Á̇ˆË Ò‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË
χÍË ËÎË „ËÒÚË‡ÌË Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ì‡ Sun Microsystems, Inc. ‚ ë˙‰ËÌÂÌËÚÂ
˘‡ÚË Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡ÌË.
èÓËÁ‚‰ÂÌÓ ÔÓ ÎˈÂÌÁ ̇ Dolby Laboratories. ◊Dolby“ Ë ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú ‰‚ÓÈÌÓ ◊D“ Ò‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ì‡ Dolby Laboratories.
èÓËÁ‚‰ÂÌÓ ÔÓ ÎˈÂÌÁ ÔÓ Ô‡ÚÂÌÚ Ì‡ ëÄô ‹: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 Ë ‰Û„Ë
Ô‡ÚÂÌÚË ÓÚ ëÄô Ë ˆflÎ Ò‚flÚ, ËÁ‰‡‰ÂÌË ËÎË Ó˜‡Í‚‡˘Ë Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÂ. DTS Â
„ËÒÚË‡Ì‡ Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇, ‡ ÙËÏÂÌËÚ Á̇ˆË DTS, ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú DTS-HD Ë
DTS-HD Master Audio l Essential Ò‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ì‡ DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. ÇÒ˘ÍË Ô‡‚‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË.
HDMI, ÙËÏÂÌËflÚ ÁÌ‡Í Ì‡ HDMI Ë High-Definition Multimedia Interface
(åÛÎÚËωËÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ) Ò‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË ËÎË „ËÒÚË‡ÌË Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ì‡ HDMI Licensing LLC.
îËÏÂÌËflÚ ÁÌ‡Í ◊BD-LIVE“  Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ Blu-ray Disc association.
îËÏÂÌËflÚ ÁÌ‡Í ◊DVD“  Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
◊x.v.Color”  Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ Sony Corporation.
◊Blu-ray Disc“  Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇.
◊BONUSVIEW“  Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ Blu-ray Disc Association.
íÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Â ÎˈÂÌÁË‡Ì ÔÓ ÎˈÂÌÁËÚ ̇ Ô‡ÚÂÌÚÂÌ ÔÓÚÙÂÈÎ AVC Ë Ô‡ÚÂÌÚÂÌ
ÔÓÚÙÂÈÎ VC-1 Á‡ ΢̇ Ë ÌÂÚ˙„Ó‚Ò͇ ÛÔÓÚ·‡ ÓÚ ÍÓÌÒÛχÚÓ Á‡ (i) ÍÓ‰Ë‡ÌÂ
̇ ‚ˉÂÓ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò˙Ò Òڇ̉‡ÚËÚ AVC Ë VC-1 (◊AVC/VC-1 Video“) Ë/ËÎË
(ii) ‰ÂÍÓ‰Ë‡Ì ̇ AVC/VC-1 ‚ˉÂÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÍÓ‰Ë‡ÌÓ ÓÚ ÍÓÌÒÛχÚÓ,
ÛÔ‡ÊÌfl‚‡˘ ΢̇ Ë ÌÂÚ˙„Ó‚Ò͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë/ËÎË Â ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡
‚ˉÂÓ, ÎˈÂÌÁË‡Ì ‰‡ Ô‰·„‡ AVC/VC-1 ‚ˉÂÓ. ç Ò ‰‡‚‡ Ë Ì Ò Ô‰‚Ëʉ‡
ÎˈÂÌÁ Á‡ ÌË͇͂‡ ‰Û„‡ ÛÔÓÚ·‡. ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ MPEG LA, LLC. ÇËÊÚ http://www.mpegla.com.
◊AVCHD“ Ë Ú˙„Ó‚ÒÍËflÚ ÁÌ‡Í Ì‡ ◊AVCHD“ Ò‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ì‡ Panasonic
Corporation Ë Sony Corporation.
4
DLNA Ë DLNA CERTIFIED Ò‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ë/ËÎË Ï‡ÍË Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ Digital
Living Network Alliance.
WIFI CERTIFIED 802.11n ·‡ÁË‡Ì ̇ Draft 2.0
Draft 2.0 Ò ÓÚ̇Òfl ‰Ó ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ ‚Ò Ӣ ÌÂ‡ÚËÙˈË‡ÌËfl Òڇ̉‡Ú IEEE
802.11n, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ Wi-Fi Alliance ÓÚ ˛ÌË 2007 „Ó‰.
ëÔˆËÙË͇ˆËËÚ ̇ 802.11n WLAN (·ÂÁÊ˘̇ ÎÓ͇Î̇ ÏÂʇ) Ò‡
ÔÓÂÍÚÓÒÔˆËÙË͇ˆËË Ë Ì ҇ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌË. ÄÍÓ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌËÚ ÒÔˆËÙË͇ˆËË ÒÂ
‡Á΢‡‚‡Ú ÓÚ ÔÓÂÍÚÓÒÔˆËÙË͇ˆËËÚÂ, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ó͇Ê ‚ÎËflÌË ‚˙ıÛ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÚÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡ Ò ‰Û„Ë 802.11n WLAN
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ë˙‰˙ʇÌËÂ
Ç˙‚‰ÂÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-9
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‰ËÒ͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ç‡Ò·ʉ‡‚‡ÈÚ Ò ̇ BD-LIVE™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39
éÒÌÓ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (àÁ„Ή ̇ Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ) . . . . . . . . . . . . .11
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39-40
éÒÌÓ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (àÁ„Ή ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ) . . . . . . . . . . . . . .12
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
ë„ÎÓ·fl‚‡Ì ̇ ÍÓÎÓÌÍËÚ ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43
ê‡ÁÔÓ·„‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó DLNA Ò˙‚˙Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44-47
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË You Tube . . . . . . . . . .48-50
èÂ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ·ÂÁÊ˘̇ڇ ‚˙Á͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ‡‰ËÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Ç˙ÁÍË Ò ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-16
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚ıÓ‰ÂÌ Ê‡Í (HDMI IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ . . . . . . . . . . . . . . . .16-17
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ „ÌÂÁ‰‡ OPTICAL IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ . . . . . . . . . . . . . . . . .18-22
ëÔ‡‚Ó˜ÌËÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
ÄÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ÔÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ . . . . . . . . . . . . . . .23-24
äӉӂ ̇ ÂÁËˆË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚ÛÍÓ‚Ëfl ÂÊËÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
äӉӂ ̇ ‰˙ʇ‚Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚ . . . . . . . . .25
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-56
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ◊ä˙Ò̇ ÌÓ˘” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÂÌË . . . . . . . . . . . . . . . . .25
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü éíçéëçé
åêÖÜéÇàíÖ ìëãìÉà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇˜‡ÎÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ÅÂÎÂÊ͇ ÓÚÌÓÒÌÓ ÒÓÙÚÛÂ‡ Ò ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27-32
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ËÒÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-36
èÂ‰Ë ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÎË Ì‡ÒÚÓËÚ ÚÓÁË Û‰, ÏÓÎfl
ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ë ‰ÓÍ‡È Û͇Á‡ÌËflÚ‡ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
5
ÅÓ‡‚ÂÌÂ Ò Û‰‡
Ç˙‚‰ÂÌËÂ
ᇠ‰‡ Ò „‡‡ÌÚË‡ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÓÁË Û‰, ÏÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Ë „Ó Á‡Ô‡ÁÂÚ Á‡
·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË.
íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÒË„Ûfl‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇
‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙. ÄÍÓ Û‰˙Ú Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÒÂ‚ËÁ, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÓÙˈˇÎÂÌ
ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙.
ᇠÔÓfl‚‡Ú‡ ̇ ÒËÏ‚Ó·
‚˙ıÛ ÂÍ‡ÌÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ
ç‡ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ÂÍ‡Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë ◊ “,
ÍÓÂÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÙÛÌ͈ËflÚ‡, Ó·flÒÌÂ̇ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ì  ‰ÓÒÚ˙Ô̇
Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËfl ÌÓÒËÚÂÎ.
ëËÏ‚ÓÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ᇷÂÎÂÊ͇:
ᇠÒÔˆˇÎÌË Á‡·ÂÎÂÊÍË Ë ‡·ÓÚÌË ÙÛÌ͈ËË.
ë˙‚ÂÚ:
ᇠÒ˙‚ÂÚË Ë ÔÓÎÂÁ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÛÎÂÒÌfl‚‡Ì ̇ ‰‡‰Â̇ Á‡‰‡˜‡.
ê‡Á‰ÂÎ, ‚ ˜ËÂÚÓ Á‡„·‚Ë Ëχ ‰ËÌ ÓÚ ÒΉÌËÚ ÒËÏ‚ÓÎË,  ÔËÎÓÊËÏ Ò‡ÏÓ
Á‡ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ, Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ÒËÏ‚Ó·.
ALL
BD
ÇÒ˘ÍË ‰ËÒÍÓ‚Â, ËÁ‰ÂÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ
BD-ROM ‰ËÒÍ
DVD
DVD-Video, DVD±R/RW ‚˙‚ Video ÂÊËÏ ËÎË
VR ÂÊËÏ Ë ÙË̇ÎËÁË‡Ì
AVCHD
DVD±R/RW ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú AVCHD
ACD
ÄÛ‰ËÓ CD ‰ËÒÍÓ‚Â
MOVIE
îËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ì‡ USB/‰ËÒÍ
MOVIE-N îËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎӂ ̇ DLNA Ò˙‚˙ ËÎË
ÍÓÏÔ˛Ú˙
MUSIC
åÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ì‡ USB/‰ËÒÍ
MUSIC-N åÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎӂ ̇ DLNA Ò˙‚˙ ËÎË
ÍÓÏÔ˛Ú˙
6
èË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ì ̇ Û‰‡
åÓÎfl Á‡Ô‡ÁÂÚ ÓË„Ë̇ÎÌËfl ͇¯ÓÌ Ë ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌËÚ χÚÂˇÎË. ÄÍÓ ÒÂ
̇ÎÓÊË ‰‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú Û‰‡, Á‡ χÍÒËχÎ̇ Á‡˘ËÚ‡ „Ó ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÈÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó ‚ ÓË„Ë̇Î̇ڇ ÏÛ Ù‡·˘̇ ÓÔ‡Íӂ͇.
èÓ‰‰˙ʇÌ ̇ ‚˙̯ÌËÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ˜ËÒÚË
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÎÂÚÎË‚Ë Ú˜ÌÓÒÚË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ËÌÒÂÍÚˈˉÂÌ ÒÔÂÈ, ‚
·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó Û‰‡.
Å˙Ò‡ÌÂÚÓ Ò „ÓÎflÏ Ì‡ÚËÒÍ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡.
ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ͇ۘÛÍÓ‚Ë ËÎË Ô·ÒÚχÒÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Û‰‡ Á‡
‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Û‰‡
ᇠ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÔÎÂ˙‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂÍÓ, ÒÛıÓ Ô‡˜Â Ô·Ú. ÄÍÓ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚËÚ ҇ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÛıÓ Ô‡˜Â Ô·Ú,
ÎÂÍÓ Ì‡‚·ÊÌÂÌÓ ‚ ‡ÁÚ‚Ó ̇ ÏÂÍ Ú˜ÂÌ ‰ÂÚÂ„ÂÌÚ.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒËÎÌË ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË, ͇ÚÓ ‡ÎÍÓıÓÎ, ·ÂÌÁËÌ ËÎË ‡Á‰ËÚÂÎ,
Ú˙È Í‡ÚÓ Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ Û‰‡.
èÓ‰‰˙ʇÌ ̇ Û‰‡
ì‰˙Ú Â ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎӄ˘ÌÓ ÔˆËÁÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ÄÍÓ ˜ÂÚfl˘‡Ú‡ ΢‡
ËÎË ˜‡ÒÚË ÓÚ ‰ËÒÍÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ Á‡ˆ‡Ô‡ÌË ËÎË ËÁÌÓÒÂÌË, ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
͇ÚË̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ̇χÎÂÂ.
ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò Ì‡È-·ÎËÁÍËfl ‰Ó ‚‡Ò ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁÂÌ
ˆÂÌÚ˙.
ÅÂÎÂÊÍË ÓÚÌÓÒÌÓ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ
ÅÓ‡‚ÂÌÂ Ò ‰ËÒÍÓ‚Â
ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò˙Ò Á‡ÔËÒ ‚˙ıÛ ‰ËÒ͇. Ñ˙ÊÚ ‰ËÒ͇ Á‡ ˙·Ó‚ÂÚÂ
ڇ͇, ˜Â Ô˙ÒÚËÚ ‰‡ Ì Ò ‰ÓÔË‡Ú ‰Ó ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡. çËÍÓ„‡ Ì Á‡ÎÂÔ‚‡ÈÚÂ
ı‡ÚËfl ËÎË ÚËÍÒÓ ‚˙ıÛ ‰ËÒ͇.
ë˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ
ëΉ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ‰ËÒ͇ ‚ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ ÏÛ. ç „Ó ËÁ·„‡ÈÚ ̇
Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇ ËÎË Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÚÓÔÎË̇ Ë ÌËÍÓ„‡ Ì „Ó
ÓÒÚ‡‚flÈÚ ‚ Ô‡ÍË‡Ì‡ ÍÓ·, ËÁÎÓÊÂÌ Ì‡ Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇.
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ
éÚÔ˜‡Ú˙ˆËÚ ÓÚ Ô˙ÒÚË Ë Ô‡ı˙Ú ÔÓ ‰ËÒ͇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚ÎÓ¯‡Ú ͇ÚË̇ڇ Ë
Á‚Û͇. èÂ‰Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÔÓ˜ËÒÚÂÚ ‰ËÒ͇ Ò ˜ËÒÚÓ Ô‡˜Â Ô·Ú.
àÁ·˙¯ÂÚ „Ó ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡ Í˙Ï ÔÂËÙÂËflÚ‡.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒËÎÌË ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË, ͇ÚÓ ‡ÎÍÓıÓÎ, ·ÂÌÁËÌ, ‡Á‰ËÚÂÎ, ÌËÚÓ
̇΢ÌËÚ ‚ Ô‡Á‡̇ڇ ÏÂʇ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË ËÎË ‡ÌÚËÒÚ‡Ú˘ÌË
ÒÔÂÈÓ‚Â, Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÔÓ-ÒÚ‡ËÚ ‚ËÌËÎÓ‚Ë ÔÎÓ˜Ë.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ‰ËÒÍÓ‚Â
Blu-ray ‰ËÒÍ
- ÑËÒÍÓ‚Â, ̇ÔËÏÂ Ò ÙËÎÏË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÍÛÔflÚ ËÎË ‚ÁÂχÚ
ÔÓ‰ ̇ÂÏ.
- BD-R/RE ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DVD-VIDEO ‰ËÒÍÓ‚Â (Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 12 cm)
ÑËÒÍÓ‚Â, ̇ÔËÏÂ Ò ÙËÎÏË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÍÛÔflÚ ËÎË ‚ÁÂχÚ
ÔÓ‰ ̇ÂÏ.
DVD-R ‰ËÒÍÓ‚Â(Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 12 cm)
- ë‡ÏÓ ‚ˉÂÓÂÊËÏ Ë ÙË̇ÎËÁË‡ÌË
- èÓ‰‰˙ʇ Ò˙˘Ó Ë ‰‚ÛÒÎÓÈÌË ‰ËÒÍÓ‚Â
- îÓÏ‡Ú AVCHD
- DVD-R ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DVD-RW ‰ËÒÍÓ‚Â (Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 12 cm)
- ë‡ÏÓ VR ÂÊËÏ, Video ÂÊËÏ Ë ÙË̇ÎËÁË‡Ì
- îÓÏ‡Ú AVCHD
- DVD-RW ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DVD+R ‰ËÒÍÓ‚Â (Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 12 cm)
- ë‡ÏÓ ÙË̇ÎËÁË‡ÌË ‰ËÒÍÓ‚Â
- èÓ‰‰˙ʇ Ò˙˘Ó Ë ‰‚ÛÒÎÓÈÌË ‰ËÒÍÓ‚Â
- îÓÏ‡Ú AVCHD
- DVD+R ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DVD+RW ‰ËÒÍÓ‚Â (Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 12 cm)
- ë‡ÏÓ ‚ˉÂÓÂÊËÏ Ë ÙË̇ÎËÁË‡ÌË
- îÓÏ‡Ú AVCHD
- DVD+RW ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
ᇷÂÎÂÊÍË:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‚‡˘Ëfl Û‰ ËÎË Ì‡ Ò‡ÏËÚÂ
CD-R/RW (ËÎË DVD±R/RW) ‰ËÒÍÓ‚Â ÌflÍÓË CD-R/RW (ËÎË DVD±R/RW)
‰ËÒÍÓ‚Â Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ̇ ÚÓÁË Û‰.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Ô˜‡Ú ËÎË ÂÚËÍÂÚ ‚˙ıÛ ÍÓflÚÓ Ë ‰‡  ÒÚ‡Ì‡ (ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ̇
ÂÚËÍÂÚ‡ ËÎË ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ Á‡ÔËÒ) ̇ ‰ËÒ͇.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ËÒÍÓ‚Â Ò ÌÂÔ‡‚ËÎ̇ ÙÓχ (̇Ô. Ò ÙÓχ ̇ Ò˙ˆÂ ËÎË
ÓÒÏÓ˙„˙ÎÌË). àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰Ë.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Á‡ÔËÒ‚‡˘Ëfl ÒÓÙÚÛÂ Ë ÙË̇ÎËÁË‡ÌÂÚÓ ÌflÍÓË Á‡ÔËÒ‡ÌË
‰ËÒÍÓ‚Â CD-R/RW (ËÎË DVD±R/RW) ÏÓÊ ‰‡ Ì ҇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË.
DVD±R/RW Ë CD-R/RW ‰ËÒÍÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ì‡ ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË
DVD ËÎË CD ÂÍÓ‰Â, ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú, ‡ÍÓ ‰ËÒÍ˙Ú Â
ÔÓ‚‰ÂÌ ËÎË Ëχ Á‡ˆ‡Ô‚‡Ì ËÎË ÍÓ̉ÂÌÁ ‚˙ıÛ Î¢‡Ú‡ ̇ ÔÎÂ˙‡.
ÄÍÓ Á‡Ô˯ÂÚ ‰ËÒÍ Ì‡ ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙, ‰ÓË Ë ‰‡  Á‡ÔËÒ‡Ì ‚
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ ÙÓχÚ, Ëχ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡
ÔÓ‡‰Ë ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÔËÎÓÊÌËfl ÒÓÙÚÛÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇
‰ËÒ͇. (èÓ‚ÂÂÚ ÔË ËÁ‰‡ÚÂÎfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ ÔÓ-ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl).
íÓÁË ÔÎÂ˙ ËÁËÒÍ‚‡ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ Ë Á‡ÔËÒËÚ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌË
ÚÂıÌ˘ÂÒÍË Òڇ̉‡ÚË, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚË„Ì ÓÔÚËχÎÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡ÔËÒ‡ÌËÚ DVD ‰ËÒÍÓ‚Â ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Ò‡ ̇ÒÚÓÂÌË Ì‡ ÚÂÁË Òڇ̉‡ÚË. àχ ÏÌÓ„Ó ‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ÙÓχÚË Ì‡
Á‡ÔËÒ‚‡ÂÏË ‰ËÒÍÓ‚Â (‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ CD-R, Ò˙‰˙ʇ˘ MP3 ËÎË
WMAÙ‡ÈÎÓ‚Â) Ë Ú ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÔ‰ÂÎÂÌË Ô‰‚‡ËÚÂÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
äÎËÂÌÚËÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú Ô‰‚ˉ, ˜Â Á‡ ‰‡ Ò ËÁÚ„ÎflÚ MP3 / WMA
Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë ÏÛÁË͇ ÓÚ ËÌÚÂÌÂÚ,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á¯ÂÌËÂ. 燯‡Ú‡
ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ìflχ Ô‡‚‡ ‰‡ ‰‡‚‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ‡Á¯ÂÌËÂ. ê‡Á¯ÂÌË ‚Ë̇„Ë
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÒ͇ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË͇ ̇ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡.
ífl·‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÓÔˆËflÚ‡ Á‡ ‰ËÒÍÓ‚ ÙÓÏ‡Ú Ì‡ [Mastered], Á‡ ‰‡
̇Ô‡‚ËÚ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ÔÎÂ˙ËÚ ̇ LG, ÍÓ„‡ÚÓ ÙÓχÚË‡ÚÂ
ÔÂÁ‡ÔËÒ‚‡ÂÏË ‰ËÒÍÓ‚Â. äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÒÚÓËÚ ÓÔˆËflÚ‡ ̇ Live System, Ìflχ
‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LG ÔÎÂ˙. (î‡ÈÎÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ Mastered/Live:
ÒËÒÚÂχ ̇ ‰ËÒÍÓ‚ ÙÓÏ‡Ú Á‡ Windows Vista)
ÄÛ‰ËÓ CD ‰ËÒÍÓ‚Â (Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 12 cm)
ÄÛ‰ËÓCD ËÎË CD-R/RW ‰ËÒÍÓ‚Â ‚ CD ÙÓχÚ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
Á‡ÍÛÔflÚ
CD-R/CD-RW ‰ËÒÍÓ‚Â (Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 12 cm)
CD-R/CD-RW ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‡Û‰ËÓÁ‡„·‚Ëfl, ÙËÎÏÓ‚Ë,
ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
7
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ
BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚ÂÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú 25 GB (‰ÌÓÒÎÓÈÌËÚÂ) ËÎË 50 GB
(‰‚ÛÒÎÓÈÌËÚÂ) ‚˙ıÛ Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ ‰ËÒÍ – ÓÍÓÎÓ 5 ‰Ó 10 Ô˙ÚË Ó·Âχ ̇ ‰ËÌ
DVD. BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚ÂÚ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò˙˘Ó ̇È-‚ËÒÓÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó HD
‚ˉÂÓ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ó ‚ ÚÓÁË ÓÚ‡Ò˙Î (χÍÒ. ‰Ó 1920 x 1080) – „ÓÎflÏ Ó·ÂÏ
ÓÁ̇˜‡‚‡ ‚ˉÂÓ͇˜ÂÒÚ‚Ó ·ÂÁ ÍÓÏÔÓÏËÒ. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‰ËÌ BD-ROM ‰ËÒÍ Ëχ
Ò˙˘Ëfl ÔÓÁÌ‡Ú ‡ÁÏÂ Ë ‚˙̯ÂÌ ‚ˉ ͇ÚÓ DVD ‰ËÒ͇.
éÔËÒ‡ÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ BD-ROM ‰ËÒ͇ Ò‡ Á‡‚ËÒËÏË ÓÚ ‰ËÒ͇
Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚‡Ë‡Ú.
èÓfl‚‡Ú‡ Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËflÚ‡ ̇ ÙÛÌ͈ËËÚ Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ÓÚ ‰ËÒÍ ‰Ó
‰ËÒÍ.
ç ‚Ò˘ÍË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
BD-ROM, ıË·ˉÂÌ ‰ËÒÍ, Ëχ Ë BD-ROM, Ë DVD (ËÎË CD) ÒÎÓÈ ÓÚ
‰̇ڇ ÒÚ‡Ì‡. éÚ Ú‡ÍË‚‡ ‰ËÒÍӂ ̇ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡
Ò‡ÏÓ BD-ROM ÒÎÓflÚ.
ç‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ Á‡ ÚÓÁË ‚ˉÂÓÙÓχÚ
îÓχÚ˙Ú Ì‡ BD-ROM Á‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ ÙËÎÏË ÔÓ‰‰˙ʇ ÚË
‚ËÒÓÍÓÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ‚ˉÂÓÍÓ‰Â͇, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ MPEG-2, MPEG4 AVC
(H.264) Ë SMPTE VC1.
ç‡Î˘ÌË Ò‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡
ËÁ·‡ÊÂÌËÂÚÓ (HD):
1920 x 1080 HD
1280 x 720 HD
É‡Ù˘ÌË ÔÓÎÂÚ‡
Ç˙ıÛ ‚ˉÂÓÒÎÓfl Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
‰‚ ÓÚ‰ÂÎÌË „‡Ù˘ÌË ÔÓÎÂÚ‡ Ò Ô˙Î̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ò ‚ËÒÓ͇
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ (1920x1080). Ö‰ÌÓÚÓ ÔÓΠ Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ
Á‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‚ˉÂÓÚÓ ‡ÏÍÓ‚Ë ÔˆËÁÌË „‡ÙËÍË (͇ÚÓ ÒÛ·ÚËÚË), ‡ ‰Û„ÓÚÓ
ÔÓΠ Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ Á‡ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌË „‡Ù˘ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ͇ÚÓ ·ÛÚÓÌË Ë
ÏÂÌ˛Ú‡. à Á‡ ‰‚ÂÚ ÔÓÎÂÚ‡ Ò‡ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‡Á΢ÌË ÂÙÂÍÚË Í‡ÚÓ
ÔÓfl‚fl‚‡ÌÂ Ë ÒÍË‚‡Ì Ò˙Ò Á‡Ï‡ı, Ò ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÎË‚‡Ì ËÎË Ò Ô‚˙Ú‡ÌÂ.
ᇠ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
ᇠ„Ή‡Ì ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÓÚ
BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚Â, ËÁËÒÍ‚‡ Ò HDTV (ÚÂ΂ËÁÓ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ). çflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡Ú HDMI OUT Á‡ „Ή‡Ì ̇
Ò˙‰˙ʇÌËÂ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ. Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ
„Ή‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÓÚ BD-ROM
‰ËÒÍÓ‚Â ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ó„‡Ì˘Â̇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ.
8
á‚ÛˆË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
äÓ„‡ÚÓ ÓÒ‚ÂÚËÚ ËÎË ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ÏÓÊ ‰‡ Ò ˜ÛflÚ Á‚ÛˆË,
͇ÚÓ Ì‡Ô. ˘‡Í‡Ì ̇ ·ÛÚÓÌ ËÎË „·ÒÓ‚Ó Ó·flÒÌÂÌË ̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.
åÌÓ„ÓÒÚ‡Ì˘ÌË/ËÁÒ͇˜‡˘Ë ÏÂÌ˛Ú‡
èË DVD-Video ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÓÚ‚ÓË
ÌÓ‚ ÂÍ‡Ì Ò ÏÂÌ˛. èÓ‡‰Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ̇ BD-ROM ‰ËÒ͇ Á‡
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ‰‡ÌÌË ÓÚ ‰ËÒ͇ ·ÂÁ ÔÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì„ӂÓÚÓ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÚ‡ÌˈË.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÎËÒÚ‚‡Ú ÒÚ‡ÌˈËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ ËÎË ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ‡Á΢ÌË
χ¯ÛÚË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ì‡ Á‡‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ÓÒÚ‡‚‡ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡
‡Û‰ËÓ- ËÎË ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒ˙Ú.
àÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ
çflÍÓË BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚Â ÏÓÊ ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‡ÌËÏË‡ÌË ÏÂÌ˛Ú‡ ËÎË
ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË Ë„Ë.
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË Ò·ȉ¯ÓÛÚ‡
èË BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚ÂÚ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÁÎËÒÚ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË
͇ÚËÌÍË, ‰Ó͇ÚÓ ‡Û‰ËÓ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡.
ëÛ·ÚËÚË
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó Ò˙‰˙ʇ BD-ROM ‰ËÒÍ˙Ú ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
‡Á΢ÌË ÒÚËÎÓ‚Â, ‡ÁÏÂË Ë ˆ‚ÂÚӂ ̇ ¯ËÙÚÓ‚ÂÚ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
ëÛ·ÚËÚËÚ ÏÓÊ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÌËÏË‡ÌË, ‰‡ Ò Ô‚˙Ú‡Ú ËÎË ‰‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡Ú Ë ËÁ˜ÂÁ‚‡Ú Ò ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÎË‚‡ÌÂ.
àÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË BD-J
îÓχÚ˙Ú BD-ROM ÔÓ‰‰˙ʇ Java Á‡ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌË ÙÛÌ͈ËË. ◊BD-J“
Ô‰·„‡ ̇ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚ ̇ Ò˙‰˙ʇÌË ÔÓ˜ÚË ÌÂÓ„‡Ì˘Â̇
ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÌÓÒÚ ÔË Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌË BD-ROM Á‡„·‚Ëfl.
ë˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ BD-ROM ‰ËÒ͇
íÓÁË ÔÎÂ˙ ÔÓ‰‰˙ʇ BD-ROM ÔÓÙËÎ 2.
• ÑËÒÍÓ‚Â, ÔÓ‰‰˙ʇ˘Ë BD-Live (BD-ROM ‚ÂÒËfl 2 ÔÓÙËÎ 2), ÍÓÈÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌË ÙÛÌ͈ËË, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÁË Û‰ Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ËÌÚÂÌÂÚ, ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË Í˙Ï ÙÛÌ͈ËflÚ‡ BONUSVIEW.
• ÑËÒÍÓ‚Â, ÔÓ‰‰˙ʇ˘Ë BONUSVIEW (BD-ROM ‚ÂÒËfl 2 ÔÓÙËÎ 1 ‚ÂÒËfl
1.1/Final Standard Profile - ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÂÌ Òڇ̉‡ÚÂÌ ÔÓÙËÎ), ÍÓËÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËËÚ Virtual packages (‚ËÚÛ‡ÎÌË
Ô‡ÍÂÚË) ËÎË Picture-in-Picture (͇ÚË̇ ‚ ͇ÚË̇ڇ).
ê„ËÓ̇ÎÂÌ ÍÓ‰
çflÍÓË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï ÒËÒÚÂχڇ
íÓÁË Û‰ Ëχ „ËÓ̇ÎÂÌ ÍÓ‰, ÓÚÔ˜‡Ú‡Ì ̇ „˙·‡ ̇ Û‰‡. íÓÁË Û‰ ÏÓÊÂ
‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ò‡ÏÓ BD-ROM ËÎË DVD ‰ËÒÍÓ‚Â, χÍË‡ÌË Ò˙Ò Ò˙˘Ëfl
ÍÓ‰ ͇ÚÓ ÚÓÁË Ì‡ „˙·‡ ̇ Û‰‡ ËÎË Ò ◊ALL“ (‚Ò˘ÍË).
ᇠ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ:
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition - ‚ˉÂÓ Ò
‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ò ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì ‚ˉÂÓÍÓ‰ÂÍ)
• íÓÁË ÔÎÂ˙ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‰ËÒÍÓ‚Â ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú AVCHD. íÂÁË
‰ËÒÍÓ‚Â Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò Á‡ÔËÒ‚‡Ú Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙‚ ‚ˉÂÓ͇ÏÂË.
• îÓχÚ˙Ú AVCHD  ÙÓÏ‡Ú Á‡ ˆËÙÓ‚Ë ‚ˉÂÓ͇ÏÂË Ò ‚ËÒÓ͇
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ.
• îÓχÚ˙Ú MPEG-4 AVC/H.264  ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰‡ ÍÓÏÔÂÒË‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò
ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÍÓÌ‚Â̈ËÓ̇ÎÌËfl ÍÓÏÔÂÒË‡˘ ÙÓχÚ.
• çflÍÓË AVCHD ‰ËÒÍÓ‚Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÏ‡Ú ◊x.v.Color“.
• íÓÁË ÔÎÂ˙ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ AVCHD ‰ËÒÍÓ‚Â, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë ÙÓχÚ
◊x.v.Color“.
• ◊x.v.Color”  Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ Sony Corporation.
• çflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú AVCHD ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ Á‡ÔËÒ.
• ÑËÒÍÓ‚ÂÚ ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú AVCHD Ò ÌÛʉ‡flÚ ÓÚ ÙË̇ÎËÁË‡ÌÂ.
• ◊x.v.Color“ Ô‰·„‡ ÔÓ-¯ËÓÍ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÚÓÁË Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ
DVD ‰ËÒÍÓ‚Â Á‡ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ‡.
ÅÂÎÂÊÍË ÓÚÌÓÒÌÓ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡
• èÓÌÂÊ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚ BD-ROM Ò‡ ÌÓ‚ ÙÓχÚ, ‚˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÌflÍÓË ÔÓ·ÎÂÏË
Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ ̇ ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ, ˆËÙÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇ Ë ‰. ÄÍÓ ÒÂ
Ò·Î˙Ò͇ÚÂ Ò ÔÓ·ÎÂÏË Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡, ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ Ò Ò
ÓÙˈˇÎÂÌ ñÂÌÚ˙ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË.
• ÉΉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ë
‚˙ÁıÓ‰fl˘ÓÚÓ ÍÓÌ‚ÂÚË‡Ì ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Òڇ̉‡ÚÌÓ DVD ÏÓÊ ‰‡
ËÁËÒÍ‚‡ ‰‡ ËχÚ ̇ ‚‡¯Ëfl ÏÓÌËÚÓ ‚ıÓ‰ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ HDMI ËÎË DVI
‚ıÓ‰ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ HDCP.
• çflÍÓË BD-ROM Ë DVD ‰ËÒÍÓ‚Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌflÍÓË ‡·ÓÚÌË ÍÓÏ‡Ì‰Ë ËÎË ÙÛÌ͈ËË.
• Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus Ë DTS-HD Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ
5.1 ͇̇·, ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú HDMI ‚˙Á͇ Á‡ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰ ̇ Û‰‡.
• åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂ
̇ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ËÌÙÓχˆËfl, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‰ËÒ͇, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ,
ËÁÚ„ÎÂÌÓ ÓÌ·ÈÌ. ÑËÒÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ, ÓÔ‰ÂÎfl ÍÓÎÍÓ ‰˙Î„Ó ˘Â ÒÂ
Á‡Ô‡ÁË Ú‡ÁË ËÌÙÓχˆËfl.
• ÑËÒÔÎÂÈ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ëχ ‚ıÓ‰ÌË
„ÌÂÁ‰‡ HDMI.
• BD-ROM ‰ËÒÍ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌËÂ Ò ‚ËÒÓ͇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ.
• ᇠÌflÍÓË ‚ˉӂ Ò˙‰˙ʇÌË ‚‡¯ËflÚ ÏÓÌËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ëχ DVI ‚ıÓ‰ Ò
HDMI ËÎË HDCP ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË (ÒÔÓ‰ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÓÚ ‡‚ÚÓËÚ ̇ ‰ËÒ͇).
• èË ‚˙ÁıÓ‰fl˘Ó ÍÓÌ‚ÂÚË‡Ì ̇ DVD Ò˙Ò Òڇ̉‡Ú̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ‚‡¯ËflÚ ÏÓÌËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ëχ DVI ‚ıÓ‰ Ò HDMI ËÎË
HDCP ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ò˙‰˙ʇÌË Ò˙Ò Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ÍÓÔË‡ÌÂ.
LJÊ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ˆ‚ÂÚ̇ ÚÂ΂ËÁËfl
ñ‚ÂÚÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ ̇ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ Ò ÔÓÏÂÌfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌËÚ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰ËÒÍÓ‚Â.
ç‡ÔËÏÂ ÍÓ„‡ÚÓ ÔÎÂ˙˙Ú ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‰ËÒÍ, Á‡ÔËÒ‡Ì ‚ ÒËÒÚÂχ Á‡ ˆ‚ÂÚ̇
ÚÂ΂ËÁËfl NTSC, ͇ÚË̇ڇ Ò ËÁ‚Âʉ‡ ͇ÚÓ NTSC Ò˄̇Î.
ë‡ÏÓ ÏÌÓ„ÓÒËÒÚÂÏÂÌ ˆ‚ÂÚÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχ ‚Ò˘ÍË Ò˄̇ÎË,
ËÁÔ‡ÚÂÌË ÓÚ ÔÎÂ˙‡.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• ÄÍÓ ËχÚ ÚÂ΂ËÁÓ Ò ˆ‚ÂÚ̇ ÒËÒÚÂχ PAL, ˘Â ‚ˉËÚ ҇ÏÓ ËÁÍË‚ÂÌË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÒÍ ËÎË ‚ˉÂÓÒ˙‰˙ʇÌËÂ, Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚
NTSC.
• åÌÓ„ÓÒËÒÚÂÏÌËflÚ ˆ‚ÂÚÂÌ ÚÂ΂ËÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô‚Íβ˜‚‡ ÒËÒÚÂχڇ
Á‡ ˆ‚ÂÚ̇ ÚÂ΂ËÁËfl ÒÔÓ‰ ‚ıÓ‰ÌËÚ Ò˄̇ÎË. Ç ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÒËÒÚÂχڇ Á‡
ˆ‚ÂÚ̇ ÚÂ΂ËÁËfl Ì Ò ÒÏÂÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ËÁÍβ˜ÂÚ „Ó, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ „Ó
‚Íβ˜ÂÚÂ, Á‡ ‰‡ ‚ˉËÚ ÌÓχÎ̇ ͇ÚË̇ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
• ÑÓË ‡ÍÓ ‰ËÒÍÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚ ˆ‚ÂÚÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ NTSC, Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ‰Ó·Â
̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ, Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò Á‡Ô˯‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl
ÂÍÓ‰Â.
9
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
a POWER: ÇÍβ˜‚‡ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ ÔÎÂ˙‡.
OPEN/CLOSE (Z): éÚ‚‡flÌÂ Ë Á‡Ú‚‡flÌ ̇ Ú‡‚‡Ú‡ Á‡
‰ËÒ͇.
INPUT (RADIO): ëÏÂÌfl ‚ıÓ‰ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ
(FM, OPTICAL, HDMI IN)
OPTICAL: ÑËÂÍÚÌÓ ÒÏÂÌfl ËÁÚÓ˜ÌË͇ ̇ ‚ıÓ‰‡ ̇
éèíàóÖç.
a
: ÇÎËÁ‡ ËÎË ËÁÎËÁ‡ ÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌË ÒÔÓ‰
̇ÒÚÓÂÌËÂÚÓ.
RESOLUTION: ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ËÁıӉ̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ HDMI
ñËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË 0-9: àÁ·Ë‡ ÌÓÏÂË‡ÌË ÓÔˆËË ÓÚ ÏÂÌ˛.
CLEAR: èÂχı‚‡ ˜ËÒÎÓ ÔË Á‡‰‡‚‡Ì ̇ Ô‡Ó·.
REPEAT (ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ): èÓ‚ÚÓÂÚ ÊÂÎ‡Ì ÓÚÍ˙Ò.
b SKIP (. / >): éÚˉÂÚ ̇ ÒΉ‚‡˘Ëfl ËÎË Ô‰˯ÌËfl
Ù‡ÈÎ/ÔËÒÚ‡/„·‚‡
SCAN (m / M): èÂÚ˙Ò‚‡ ̇Á‡‰ ËÎË Ì‡Ô‰.
x: ëÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
B: ëÚ‡ÚË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
X: è‡‚Ë Ô‡ÛÁ‡ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
SPEAKER LEVEL: ê„ÛÎË‡ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇ Ê·̇ڇ
ÚÓÌÍÓÎÓ̇.
SOUND EFFECT: àÁ·Ë‡ Á‚ÛÍÓ‚ ÂÊËÏ.
MUTE: ç‡ÚËÒÌÂÚ MUTE, Á‡ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Á‚Û͇ ̇ Ò‚Ófl
Û‰. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Á‚Û͇ ̇ Ò‚Ófl Û‰, ̇ÔËÏÂ
Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
VOL (+/-): ê„ÛÎË‡ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇ ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚÂ.
b
c
d
AV/INPUT
10
NIGHT (
): ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ◊ä˙Ò̇ ÌÓ˘”.
c HOME: èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl [Home Menu].
DISC MENU: éÚ‚‡fl ÏÂÌ˛ÚÓ ÓÚ ‰ËÒ͇.
ÅÛÚÓÌË Á‡ ÔÓÒÓ͇ (U / u / I / i): àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ.
PRESET (U / u): àÁ·Ë‡ ‡‰ËÓÔÓ„‡Ï‡.
TUNING (+/-): ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ̇ Ê·̇ ‡‰ËÓÒڇ̈Ëfl.
ENTER ( ): èÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ ËÁ·Ó ̇ ÏÂÌ˛.
RETURN (O): á‡Ú‚‡fl ÏÂÌ˛ ËÎË ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. îÛÌ͈ËflÚ‡ ‘Ç˙ÁÓ·ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ’
ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ BD-ROM ‰ËÒ͇.
TITLE/POPUP: èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ ᇄ·‚Ë ̇ DVD ËÎË
ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛ ̇ BD-ROM, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡ÍÓ‚‡.
DISPLAY: èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl ÂÍ‡ÌÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ.
d 鈂ÂÚÂÌË (A, B, C, D) ·ÛÚÓÌË: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡ ̇‚Ë„‡ˆËfl
‚ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ ̇ BD ROM. àÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò Ò˙˘Ó Ë Á‡ ÏÂÌ˛Ú‡
[MOVIE], [PHOTO], [MUSIC] Ë [YouTube].
- ÅÛÚÓÌ A (RDS): ëËÒÚÂχ Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÔÓ ‡‰ËÓÚÓ.
- ÅÛÚÓÌ B (PTY): èÓ͇Á‚‡ ÚËÔ‡ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ RDS.
- ÅÛÚÓÌ C (PTY SEARCH): í˙ÒË ÚËÔ‡ ÔÓ„‡Ï‡.
- ÅÛÚÓÌ D: àÁ·Ë‡ MONO ËÎË STEREO ‚ ÂÊËÏ FM.
PIP*: ÇÍβ˜‚‡/ËÁÍβ˜‚‡ ‚ÚÓ˘ÌÓ ‚ˉÂÓ (͇ÚË̇ ‚
͇ÚË̇ڇ) (Ò‡ÏÓ BD-ROM).
SUBTITLE: àÁ·Ë‡ ÂÁËÍ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
SEARCH: èÂÒÍÓ˜ÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ 15 ÒÂÍÛ̉Ë
̇Ô‰ ËÎË Ì‡Á‡‰.
ÅÛÚÓÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ TV: ÇÊ. ÒÚ. 53.
* Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ̇ ‰ËÒ͇ ËÎË Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ
Ò˙‰˙ʇÌË ̇ BD-ROM ‰ËÒ͇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡Ú
ÙÛÌ͈ËË, ‡Á΢ÌË ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ ‰Û„ËÚ ÌÓÒËÚÂÎË, ËÎË ‰‡ Ìflχ
‡͈Ëfl, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ̇ÚËÒÍ‡Ú ÌflÍÓË ·ÛÚÓÌË (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl ÌÓÒËÚÂÎ).
ꇷÓÚ‡ Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ç‡ÒÓ˜ÂÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ.
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ·‡ÚÂËË ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
éÚ‚ÓÂÚ ͇ԇ˜ÂÚÓ Ì‡ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰‚ ·‡ÚÂËË R03 (‡ÁÏÂ AAA) Ò
Ô‡‚ËÎÌÓ ÓËÂÌÚË‡ÌË
Ë .
éÒÌÓ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
(àÁ„Ή ̇ Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ)
a 1/}} ÅÛÚÓÌ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ (POWER)
ÇÍβ˜‚‡ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ Û‰‡.
b USB ÔÓÚ
ÇÍβ˜ÂÚ USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
a
c éÚ‚Ó Á‡ ‰ËÒÍ
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒ͇ ÚÛÍ.
b
d FUNCTION (F)
àÁ·Ë‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ë ‚ıÓ‰ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
e VOL (+/-)
ê„ÛÎË‡ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÍÓflÚÓ Ë ‰‡  ÙÛÌ͈Ëfl.
f ./>
éÚˉÂÚ ̇ ÒΉ‚‡˘Ëfl ËÎË Ô‰˯ÌËfl Ù‡ÈÎ/ÔËÒÚ‡/„·‚‡.
500 mA
c
j
g x
ëÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
h B/X
ëÚ‡ÚË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
ÇÂÏÂÌÌÓ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ;
Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËÏ ◊è‡ÛÁ‡”, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó.
i Z (DISC IN/OUT)
Ç˙‚Âʉ‡ ËÎË ËÁı‚˙Îfl ‰ËÒ͇ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ‰ËÒÍÓ‚Â.
i
h
g
f
e
d
j ëÂÌÁÓ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ç‡ÒÓ˜ÂÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇҇Ï.
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÂÌÁÓÌË ·ÛÚÓÌË
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌËÚÂ Ò ˜ËÒÚË Ë ÒÛıË ˙ˆÂ.
- Ç˙‚ ‚·Ê̇ Ò‰‡ ËÁÚËÈÚ ‚·„‡Ú‡ ÔÓ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ô‰Ë
ÛÔÓÚ·‡.
• ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË ÒËÎÌÓ ÔË ÛÔÓÚ·‡.
- ÄÍÓ ÔËÎÓÊËÚ „ÓÎflχ ÒË·, ÒÂÌÁÓ˙Ú Ì‡ ·ÛÚÓÌËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.
• ÑÓÍÓÒÌÂÚ ÎÂÍÓ ÒÂÌÁÓÌËfl ·ÛÚÓÌ, Ò ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÚÂ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡.
• ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ χÚÂˇÎË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Âʉ‡Ú ÚÓÍ, ͇ÚÓ Ì‡Ô. ÏÂÚ‡ÎÌË
Ô‰ÏÂÚË, ‚˙ıÛ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ „Ë ÔÓ‚‰Ë.
11
éÒÌÓ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
(àÁ„Ή ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ)
a äÓÌÂÍÚÓ FM ANTENNA (FM ‡ÌÚÂ̇)
ÇÍβ˜ÂÚ FM ‡ÌÚÂ̇ڇ.
àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ̇ ÏflÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡
˜ÂÒÚÓÚÌÓ ÏÓ‰ÛÎË‡ÌË Ò˄̇ÎË Â ‰Ó·Ó.
b HDMI IN (ÚËÔ A)
ë‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ‚˙̯ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ò HDMI ËÁıÓ‰Ë.
c HDMI OUT (ÚËÔ A)
ë‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ Ò HDMI ‚ıÓ‰Ó‚Â. (ñËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓ- Ë
‚ˉÂÓËÌÚÂÙÂÈÒ)
b
c
d
e
a
f
d OPTICAL IN
ë‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ˆËÙÓ‚ ‡Û‰ËÓÛ‰ (Ò ÍÓ‡ÍÒˇÎÂÌ Í‡·ÂÎ).
e åÂÊÓ‚ (LAN) ÔÓÚ
ë‚˙ÊÂÚ ÏÂʇ Ò ÔÓÒÚÓflÌ̇ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‚˙Á͇.
f äÓÌÂÍÚÓ Á‡ ‚ıÓ‰ ̇ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ (AC IN)
ë‚˙ÊÂÚ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËfl Á‡ı‡Ì‚‡˘ ͇·ÂÎ.
Ñ˙ÌÓ Ì‡ ÔÎÓ˜‡Ú‡ Í˙Ï ÔÓ‰‡
lj˄ÌÂÚ ‡Áı··ÂÌËÚ ͇·ÂÎË Í‡ÚÓ „Ë ‰˙ÔÌÂÚ ÓÚ
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ë „Ë Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂ, ÔÂ͇‚‡ÈÍË „Ë ÔÂÁ
‰˙ʇ˜‡ Á‡ ͇·ÂÎË.
12
ë„ÎÓ·fl‚‡Ì ̇ ÍÓÎÓÌÍËÚ ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
ê‡ÁÔÓ·„‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ
ë„ÎÓ·ÂÚ ÍÓÎÓÌÍËÚ Á‡ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ë Ò‚˙ÊÂÚÂ.
ëΉ̇ڇ ËβÒÚ‡ˆËfl ÔÓ͇Á‚‡ ÔËÏÂ Á‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ÒËÒÚÂχڇ.
ᇷÂÎÂÊÂÚÂ, ˜Â ËβÒÚ‡ˆËËÚ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ÓÚ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËfl Û‰ Ë Ò‡ Ò‡ÏÓ Á‡ Ó·flÒÌÂÌËÂ.
ᇠ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-‰Ó·Ó Ò˙‡Û̉ Á‚Û˜ÂÌ ‚Ò˘ÍË ÚÓÌÍÓÎÓÌË ÓÒ‚ÂÌ Ò˙·ÛÙ˙‡
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‡ÁÔÓÎÓÊ‡Ú Ì‡ Â‰Ì‡Í‚Ó ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÒÎÛ¯‡ÌÂ
(A).
ᇠ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ̇‡Ìfl‚‡ÌÂ, ÏÓÌÚË‡ÈÚ ÍÓÎÓÌÍËÚ ҇ÏÓ ‚
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÎÓÌ͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰ÌÂ.
a
b
îËÍÒË‡ÈÚ ÒÚÓÈ͇ڇ Í˙Ï Á‡‰Ì‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ͇ ͇ÚÓ fl Á‡‚˙ÚËÚÂ.
îËÍÒË‡ÈÚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ͇ Í˙Ï ‰˙ÌÓÚÓ Í‡ÚÓ Á‡‚˙ÚËÚ ÒÚÓÈ͇ڇ.
A ÅÂÁÊ˘̇ Îfl‚‡ ÍÓÎÓÌ͇/ B ÅÂÁÊ˘̇ ‰flÒ̇ ÍÓÎÓÌ͇:
ê‡ÁÔÓÎÓÊÂÚ Ô‰ÌËÚ ÚÓÌÍÓÎÓÌË ÓÚÒÚ‡ÌË Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡ ËÎË ÂÍ‡Ì‡ Ë
ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-ËÁ‡‚ÌÂÌË Ò ÔÎÓÒÍÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
C ᇉ̇ Îfl‚‡ ÍÓÎÓÌ͇/ D ᇉ̇ ‰flÒ̇ ÍÓÎÓÌ͇:
ê‡ÁÔÓÎÓÊÂÚ ÚÂÁË ÚÓÌÍÓÎÓÌË Á‡‰ ‚‡¯‡Ú‡ ÔÓÁˈËfl ̇ ÒÎÛ¯‡ÌÂ, ̇ÒÓ˜ÂÌË
Ò Îˈ ÎÂÍÓ Ì‡‚˙ÚÂ. ë‚˙ÊÂÚ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÔËÂÏÌËÍ E Ë Á‡‰Ì‡Ú‡
ÍÓÎÓÌ͇ (‰flÒÌÓ, Îfl‚‡) Ò Í‡·ÂÎËÚ Á‡ ÍÓÎÓÌÍËÚÂ.
F ÅÂÁÊ˘ÂÌ ÒÛ··ÛÙÂ: èÓÁˈËflÚ‡ ̇ Ò˙·ÛÙ˙‡ Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚‡Ê̇,
Á‡˘ÓÚÓ ÌËÒÍËÚ ·‡ÒÓ‚Ë Á‚ÛˆË Ì ҇ ÚÓÎÍÓ‚‡ ̇ÒÓ˜ÂÌË. çÓ Â ÔÓ-‰Ó· ‰‡
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ Ò˙·ÛÙ˙‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó Ô‰ÌËÚ ÚÓÌÍÓÎÓÌË. ᇂ˙ÚÂÚ „Ó ÎÂÍÓ
Í˙Ï ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÒÚ‡flÚ‡, Á‡ ‰‡ ̇χÎËÚ ÓÚ‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÒÚÂÌËÚÂ.
B
A
F
c
ë‚˙ÊÂÚ Ò˙‰ËÌfl‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÏÂÊ‰Û Á‡‰Ì‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ͇ Ë ‰˙ÌÓÚÓ.
A
F
A
A
A
C
D
E
13
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ
a
b
ë‚˙ÊÂÚ Á‡‰ÌËÚ ÍÓÎÓÌÍË Í˙Ï ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÔËÂÏÌËÍ Ò Í‡·ÂÎËÚ Á‡
ÍÓÎÓÌÍËÚÂ.
ÄÍÓ Ëχ Ìfl͇Í˙‚ ÔÓ·ÎÂÏ ËÎË Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ÍÓflÚÓ Ë ‰‡  ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÒËÒÚÂχڇ, ·ÂÁÊ˘̇ڇ ‚˙Á͇ Úfl·‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ·˙‰‡ ̇ÒÚÓÂ̇.
ë‚˙ÊÂÚ ˜ÂÌËfl Í‡È ̇ ‚ÒÂÍË ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Í˙Ï ÍÎÂÏËÚÂ, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË Ò (-)
(ÏËÌÛÒ), ‡ ‰Û„Ëfl Í‡È Í˙Ï ÍÎÂÏËÚÂ, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË Ò (+) (ÔβÒ).
a
ê‡Á͇˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‚ ÒÚÂ̇ڇ Á‡ ·ÂÁÊ˘̇ڇ
Ô‰̇ Îfl‚‡ ÍÓÎÓÌ͇, ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒÛ··ÛÙÂ Ë ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÔËÂÏÌËÍ.
ë‚˙ÊÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚ ͇·ÂÎË Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
b
1) ë‚˙ÊÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚ ͇·ÂÎË Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ Í˙Ï ÍÎÂχڇ Á‡
ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ (AC~) ̇ „˙·‡ ̇ ·ÂÁÊ˘ÌËÚ Ô‰ÌË Îfl‚‡ Ë ‰flÒ̇
ÍÓÎÓÌ͇.
ë‚˙ÊÂÚ ‰Û„Ëfl Í‡È Í˙Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
Ö‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ x ‚˙ıÛ ·ÂÁÊ˘̇ڇ
‰flÒ̇ ÍÓÎÓÌ͇ Ë ·ÛÚÓ̇ MUTE (áÄÉãìòÄÇÄçÖ çÄ áÇìäÄ)
‚˙ıÛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
• ìÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ÔÓ͇Ê “REMATE” (èÓ‚ÚÓÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ).
c
ë‚˙ÊÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ Í˙Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‚ ÒÚÂ̇ڇ Á‡
·ÂÁÊ˘̇ڇ Ô‰̇ Îfl‚‡ ÍÓÎÓÌ͇, ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒÛ··ÛÙÂ Ë
·ÂÁÊ˘ÌËfl ÔËÂÏÌËÍ.
2) ë‚˙ÊÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ Í˙Ï AC ÍÎÂχڇ ̇
‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒÛ··ÛÙÂ.
ë‚˙ÊÂÚ ‰Û„Ëfl Í‡È Í˙Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
3) ë‚˙ÊÂÚ AC Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂΠ̇ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÔËÂÏÌËÍ Í˙Ï
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ̇ ÒÚÂ̇ڇ.
c
ç‡ÚËÒÌÂÚ 1 (ËÎË 1/}})
• ëΉ ͇ÚÓ Î‡ÏÔ‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÊ˘ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡Ì ҂ÂÚÌ ‚ ÒËÌ¸Ó Á‡ ÓÍÓÎÓ
ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛ̉Ë, ÒËÒÚÂχڇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇.
• äÓ„‡ÚÓ ·ÂÁÊ˘̇ڇ ‚˙Á͇  Ò˙Á‰‡‰Â̇, ·ÏÔ‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇
̇ ·ÂÁÊ˘̇ڇ Ô‰̇ Îfl‚‡ ÍÓÎÓÌ͇ ËÁ„‡Ò‚‡, ‡ ·ÏÔËÚ Á‡ ·ÂÁÊ˘̇
‚˙Á͇ ̇ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒÛ··ÛÙÂ Ë ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÔËÂÏÌËÍ Ò‚ÂÚflÚ
ÒÚ‡·ËÎÌÓ ‚ ÒË̸Ó.
• äÓ„‡ÚÓ ÒËÒÚÂχڇ  ËÁÍβ˜Â̇, Ò‚ÂÚÎËÌËÚ Á‡ ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇ ˘Â
Ò‚ÂÚflÚ ‚ ˜Â‚ÂÌÓ.
14
èÂ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ·ÂÁÊ˘̇ڇ ‚˙Á͇
ÇÌËχ‚‡ÈÚ Á‡ ÒΉÌÓÚÓ
• ÄÍÓ Ëχ ÔÓ‰ÛÍÚ Ò˙Ò ÒËÎÌË ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌË ‚˙ÎÌË Ì‡·ÎËÁÓ, ÏÓÊ ‰‡
Ëχ ÒÏÛ˘ÂÌËfl. èÂÏÂÒÚÂÚ ÒËÒÚÂχڇ ‰‡Î˜ ÓÚ ÏflÒÚÓÚÓ.
(ç‡Ô. ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡ Ô˜͇)
• ÇÌËχ‚‡ÈÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ Ì ÔÓÒÚ‡‚flÚ ˙ˆÂÚ ÒË ËÎË Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡  Ô‰ÏÂÚË ‚
*ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ̇ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl.
*åÂÏ·‡Ì‡ ̇ ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl: ‰ÛÔ͇ Á‡ ·Ó„‡Ú ·‡ÒÓ‚ Á‚ÛÍ Ì‡ ÍÓÎÓ̇ڇ ̇
‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (ÍÛÚËflÚ‡).
• ìÒÚ‡ÌÓ‚ÂÚ ‡ÁÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Òfl͇ ÒËÒÚÂχ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 10 ÏÂÚ‡.
• ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ô‡‚ËÎÌÓ ÒÚ ҂˙Á‡ÎË Í‡·Â· ̇ ÍÓÎÓ̇ڇ Í˙Ï
Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÍÎÂχ ̇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ: + Í˙Ï + Ë – Í˙Ï –. ÄÍÓ Í‡·ÂÎËÚ ҇
Ó·˙̇ÚË Á‚ÛÍ˙Ú ˘Â Ò ËÁÍË‚Ë Ë Ìflχ ‰‡ Ëχ ·‡Ò.
• äÓÎÓÌÍËÚ ËÏ‡Ú Ï‡„ÌËÚË, ڇ͇ ˜Â ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËfl ÂÍ‡Ì ËÎË
̇ ÏÓÌËÚÓ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌflÚ. åÓÎfl, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÍÓÎÓÌÍËÚ ‰‡Î˜ ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËfl ÂÍ‡Ì ËÎË ÓÚ ÏÓÌËÚÓ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
Ç˙ÁÍË Ò ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ
ë˙‚ÂÚ
ÇËÊÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ, ÒÚÂÂÓÒËÒÚÂχ ËÎË ‰Û„ Û‰, Á‡
‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ̇È-‰Ó·‡Ú‡ ‚˙Á͇.
è‰ÛÔÂʉÂÌËfl
• èÎÂ˙˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡. ç‡ÒÚÓÈÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ Ô‡‚ËÎÌËfl ‚ıÓ‰ÂÌ ‚ˉÂÓ͇̇Î.
• ç ҂˙Á‚‡ÈÚ ÔÎÂ˙‡ ÔÂÁ ‚‡¯Ëfl ‚ˉÂÓ͇ÒÂÚÓÙÓÌ. ä‡ÚË̇ڇ ÓÚ DVD
ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÍË‚Ë ÓÚ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ÍÓÔË‡ÌÂ.
HDMI ‚˙Á͇
ÄÍÓ ËχÚ HDMI ÚÂ΂ËÁÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó Ò‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ÚÓÁË ÔÎÂ˙ Ò HDMI
͇·ÂÎ.
ë‚˙ÊÂÚ „ÌÂÁ‰Ó HDMI OUT ̇ ÔÎÂ˙‡ Í˙Ï „ÌÂÁ‰Ó HDMI IN ̇ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò
HDMI ÚÂ΂ËÁÓ ËÎË ÏÓÌËÚÓ.
ç‡ÒÚÓÈÚ ËÁÚÓ˜ÌË͇ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ HDMI (̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡).
ᇷÂÎÂÊ͇:
• ífl·‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ HDMI ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰, ÍÓÈÚÓ ‚‡¯ËflÚ ÚÂ΂ËÁÓ ÔËÂχ,
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÔˆËËÚ [HDMI Audio] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup] (‚Ê. ÒÚ. 30).
• ÄÍÓ Ò‚˙Á‡ÌÓ HDMI ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÔËÂχ ‡Û‰ËÓËÁıÓ‰‡ ÓÚ Û‰‡, Á‚ÛÍ˙Ú
̇ HDMI ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÍË‚ÂÌ ËÎË ‰‡ Ìflχ Á‚ÛÍ.
ë˙‚ÂÚ
• ë Ú‡ÁË HDMI ‚˙Á͇ ÏÓÊÂÚ ËÁˆflÎÓ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ‡Û‰ËÓ- Ë
‚ˉÂÓÒ˄̇ÎË Á‡Â‰ÌÓ.
• äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú HDMI ‚˙Á͇, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ HDMI ËÁıÓ‰‡. (ÇÊ. ◊ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ“ ̇ ÒÚ. 16-17).
• àÁ·ÂÂÚ ÚËÔ‡ ̇ ‚ˉÂÓËÁıÓ‰‡ ÓÚ „ÌÂÁ‰Ó HDMI OUT, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÓÔˆËfl
[HDMI Color Setting] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup] (‚ËÊÚ ÒÚ. 28)
è‰ÛÔÂʉÂÌËfl
• èÓÏfl̇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙Á͇ڇ ‚˜ Â
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Â̇, ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ. ᇠ‰‡ ¯ËÚ ÔÓ·ÎÂχ,
ËÁÍβ˜ÂÚ ÔÎÂ˙‡, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ „Ó ‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
• äÓ„‡ÚÓ HDMI ‚˙Á͇ڇ Ò HDCP Ì  ÔÓ‚ÂÂ̇, TV ÂÍ‡Ì˙Ú ÒÚ‡‚‡ ˜ÂÂÌ.
Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÔÓ‚ÂÂÚ HDMI ‚˙Á͇ڇ ËÎË ËÁÍβ˜ÂÚ HDMI ͇·Â·.
• ÄÍÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ëχ ÒÏÛ˘ÂÌËfl ËÎË ÎËÌËË, ÏÓÎfl ÔÓ‚ÂÂÚ HDMI ͇·Â·
(Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰˙ÎÊË̇ڇ ÏÛ Â Ó„‡Ì˘Â̇ ‰Ó 15 ÙÛÚ‡ (ÓÍ. 4,5 Ï) Ë
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ High Speed HDMI ͇·ÂÎ (Version 1.3).
BD ÔÎÂ˙
TV
15
ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ HDMI
• äÓ„‡ÚÓ Ò‚˙ÊÂÚ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò HDMI ËÎË DVI Û‰, Úfl·‚‡ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚÂ
ÒΉÌÓÚÓ:
- àÁÍβ˜ÂÚ HDMI/DVI Û‰‡ Ë ÚÓÁË ÔÎÂ˙. ëΉ ÚÓ‚‡ ‚Íβ˜ÂÚÂ
HDMI/DVI Û‰‡ Ë „Ó ÓÒÚ‡‚ÂÚ Á‡ ÓÍÓÎÓ 30 ÒÂÍ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ‚Íβ˜ÂÚÂ
ÚÓÁË ÔÎÂ˙.
- èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‚ıÓ‰˙Ú Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌËfl ‚ˉÂÓÛ‰  ̇ÒÚÓÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ Á‡
ÚÓÁË Û‰.
- èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ò‚˙Á‡ÌËflÚ Û‰  Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò ‚ˉÂÓ‚ıÓ‰ 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i ËÎË 1920x1080p.
• ç ‚Ò˘ÍË HDCP Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË HDMI ËÎË DVI ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ˘Â ‡·ÓÚflÚ Ò
ÚÓÁË ÔÎÂ˙.
- ä‡ÚË̇ڇ Ìflχ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê Ô‡‚ËÎÌÓ Ò Û‰, ÍÓÈÚÓ Ì  Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò
HDCP.
- íÓÁË ÔÎÂ˙ Ì ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ë ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËflÚ ÂÍ‡Ì ÒÚ‡‚‡ ˜ÂÂÌ.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
èÎÂ˙˙Ú ÓÒË„Ûfl‚‡ ÌflÍÓÎÍÓ ËÁıÓ‰ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ „ÌÂÁ‰Ó HDMI OUT.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÌ˛
[Setup] ËÎË Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ RESOLUTION ‚ ÏÂÌ˛ [Home Menu] Ë [Setup].
ᇷÂÎÂÊ͇:
èÓÌÂÊ ÌflÍÓÎÍÓ Ù‡ÍÚÓ‡ ‚ÎËflflÚ ‚˙ıÛ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡
ËÁıÓ‰fl˘Ëfl ‚ˉÂÓÒ˄̇Î, ‚ËÊÚ “ç‡Î˘̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÒÔÓ‰
̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ” ̇ ÒÚ. 17.
ä‡Í ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ò ·ÛÚÓ̇
RESOLUTION
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ RESOLUTION ‚ ÏÂÌ˛ [Home Menu] Ë [Setup], Á‡
‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ‚Ë ÔÓ͇ÊÂ
̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
ä‡Í ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup]
1 ç‡ÚËÒÌÂÚ HOME Ë Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÏÂÌ˛ [Home Menu].
2 àÁ·ÂÂÚ [Setup] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER. èÓfl‚fl‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [Setup].
3 àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [DISPLAY], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
i Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï ‚ÚÓÓÚÓ ÌË‚Ó.
4 àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Resolution], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
i Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï ÚÂÚÓÚÓ ÌË‚Ó.
5 àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ‡
ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡ ÒË.
ᇷÂÎÂÊ͇:
ÄÍÓ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î˙Ú ÓÚ ËÁıÓ‰‡ HDMI OUT Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËfl
ÂÍ‡Ì, ÍÓ„‡ÚÓ [Resolution]  ̇ÒÚÓÂ̇ ̇ [Auto], ÒÏÂÌÂÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁıÓ‰fl˘Ëfl ‚ˉÂÓÒ˄̇Î, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
RESOLUTION.
16
ç‡Î˘̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÒÔÓ‰ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
ÇˉÂÓËÁıÓ‰
HDMI OUT
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
576i
576p
576p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p / 24Hz
1080p / 24Hz
1080p / 50Hz
1080p / 50Hz
1
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ HDMI OUT
• èË Ì‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ 576i ‡Î̇ڇ ËÁıӉ̇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ˘Â Ò ÔÓÏÂÌË Ì‡ 576p.
• ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ˙˜ÌÓ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
HDMI „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‚‡¯ËflÚ ÚÂ΂ËÁÓ Ì fl ÔËÂÏÂ,
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ò ̇ÒÚÓÈ‚‡ ̇ [Auto].
• ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÍÓflÚÓ ‚‡¯ËflÚ ÚÂ΂ËÁÓ ÌÂ
ÔËÂχ, ÔÓfl‚fl‚‡ Ò Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. ëΉ ÔÓÏfl̇ ̇
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ‡ÍÓ Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÂÍ‡Ì‡, ÏÓÎfl
ËÁ˜‡Í‡ÈÚ 20 ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â ÒÂ
‚˙Ì ̇ Ô‰˯̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
• 䇉Ó‚‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ̇ ‚ˉÂÓËÁıÓ‰ 1080p ÏÓÊ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‰‡ Ò ̇ÒÚÓË
ËÎË Ì‡ 24 Hz, ËÎË Ì‡ 50 Hz ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ Í‡ÍÚÓ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ڇ͇ Ë
ÓÚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËflÚ‡ ̇ Ò‚˙Á‡ÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ Ë ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ÔËÒ˙˘‡Ú‡
͇‰Ó‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ̇ ‚ˉÂÓÒ˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ BD-ROM ‰ËÒ͇.
ᇷÂÎÂÊÍË:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ‰ËÒÔÎÂÈ ÌflÍÓË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ËÁ˜ÂÁ‚‡Ì ̇ ͇ÚË̇ڇ ËÎË ÔÓfl‚‡ ̇
ÌÂÔ‡‚ËÎ̇ ͇ÚË̇. Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ HOME, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
RESOLUTION ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ Í‡ÚË̇ڇ Ò ÔÓfl‚Ë ÓÚÌÓ‚Ó.
17
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ
Map¯pyÚËÁ‡ÚÓp/ÏÓ‰ÂÏ
íÓÁË ÔÎÂ˙ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÎÓ͇Î̇ ÏÂʇ (LAN) ˜ÂÁ LAN
ÔÓÚ‡ ̇ Á‡‰ÌËfl Ô‡ÌÂÎ ËÎË ˜ÂÁ ‚˙Ú¯ÂÌ ·ÂÁÊ˘ÂÌ ÏÓ‰ÛÎ.
óÂÁ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Û‰‡ Í˙Ï ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÛÒÎÛ„Ë Í‡ÚÓ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡, My Media,
ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ BD-Live Ë ÒÚËÈÏËÌ„ ÛÒÎÛ„Ë.
òËpÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡
yÒÎy„‡
䇷ÂÎ̇ ÏÂʇ
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ͇·ÂÎ̇ ÏÂʇ ÓÒË„Ûfl‚‡ ̇È-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÏÂʇڇ Ë Ì ҇
ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËfl.
ë‚˙ÊÂÚ LAN ÔÓÚ‡ ̇ ÔÎÂ˙‡ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÔÓÚ Ì‡ Ò‚Ófl ÏÓ‰ÂÏ ËÎË
χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LAN ËÎË Ethernet ͇·ÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡
Á‡ÍÛÔËÚ ‚ Ú˙„Ó‚Ò͇ڇ ÏÂʇ (CAT5 ËÎË ÔÓ-‰Ó·˙, Ò RJ45 ÍÓÌÂÍÚÓ).
Ç ÔËÏÂ̇ڇ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl Á‡ ͇·ÂÎ̇ ‚˙Á͇ ÔÓ-‰ÓÎÛ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓÏÔ˛ÚËÚÂ.
PC
PC
LAN ͇·ÂÎ
è‰ÛÔÂʉÂÌËfl
• èË ‚Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÏÂÊÓ‚Ëfl ͇·ÂÎ ı‚‡˘‡ÈÚÂ
ÍÓÌÂÍÚÓ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ͇·Â·. äÓ„‡ÚÓ ËÁÍβ˜‚‡Ú ͇·Â·, Ì ‰˙Ô‡ÈÚÂ
ÏÂÊÓ‚Ëfl ͇·ÂÎ, ‡ „Ó ËÁÍβ˜ÂÚÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ̇‰ÓÎÛ Á‡Íβ˜‚‡˘‡Ú‡
Ô·ÒÚËÌ͇.
• ç ‚Íβ˜‚‡ÈÚ ÏÓ‰ÛÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ Í‡·ÂÎ ‚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÔÓÚ.
• èÓÌÂÊ Ëχ ‡Á΢ÌË ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ, ÏÓÎfl ÒΉ‚‡ÈÚÂ
Û͇Á‡ÌËflÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂÎÂÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌÂÌ ËÎË ËÌÚÂÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ.
• ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙‰˙ʇÌË ÓÚ ÍÓÏÔ˛ÚË ËÎË DLNA Ò˙‚˙Ë,
ÚÓÁË ÔÎÂ˙ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì Ò Úflı Í˙Ï Ò˙˘‡Ú‡ ÎÓ͇Î̇ ÏÂʇ ˜ÂÁ
χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ.
18
BD ÔÎÂ˙
H‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ͇·ÂÎ̇ ÏÂʇ
ÄÍÓ ‚ ÎÓ͇Î̇ڇ ÏÂʇ (LAN) Ëχ DHCP Ò˙‚˙ ÔÂÁ ͇·ÂÎ̇ ‚˙Á͇, ̇
ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â Ò ‰‡‰Â IP ‡‰ÂÒ.
ëΉ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡Ì ̇ ÙËÁ˘ÂÒ͇ ‚˙Á͇, χÎ˙Í ·ÓÈ ‰Óχ¯ÌË ÏÂÊË
ÏÓÊ ‰‡ ËÁËÒ͇ „ÛÎË‡Ì ̇ ÏÂÊÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÎÂ˙‡.
ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ [NETWORK] ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
ᇷÂÎÂÊ͇:
ÄÍÓ ‚ ÏÂʇڇ Ìflχ DHCP Ò˙‚˙ Ë ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ IP ‡‰ÂÒ ˙˜ÌÓ,
ËÁ·ÂÂÚ [Static], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ Á‡‰‡ÈÚ [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] Ë
[DNS Server], ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú U/u/I/i Ë ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË. ÄÍÓ ‰ÓÔÛÒÌÂÚÂ
„¯͇, ‰Ó͇ÚÓ ‚˙‚Âʉ‡Ú ˆËÙ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR, Á‡ ‰‡ ËÁ˜ËÒÚËÚÂ
ÓÒ‚ÂÚÂ̇ڇ ˜‡ÒÚ.
4. àÁ·ÂÂÚ [OK] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ ÏÂÊÓ‚ËÚÂ
èÓ‰„ÓÚӂ͇
̇ÒÚÓÈÍË.
èÂ‰Ë Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ͇·ÂÎ̇ڇ ÏÂʇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚Ëfl ËÌÚÂÌÂÚ Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ.
1.
5. èÎÂ˙˙Ú ˘Â ‚Ë ÔÓÔËÚ‡ ‰‡ÎË ËÒ͇Ú ‰‡ ÚÂÒÚ‚‡Ú ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇.
àÁ·ÂÂÚ [OK] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Á‡‚˙¯ËÚ Ò˙Ò Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ
Í˙Ï ÏÂʇڇ.
àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Connection
Setting] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup], ‡ ÒΉ
ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ i ËÎË ENTER.
6.
2.
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ
[CONNECTION SETTING].
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
[Wired], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER.
3.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u/I/i, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
‰ËÌ ÓÚ IP ÂÊËÏËÚ [Dynamic] ËÎË
[Static]. é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ËÁ·Ë‡
[Dynamic], Á‡ ‰‡ Ò ‰‡‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
IP ‡‰ÂÒ.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ [Test] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER ‚ ÒÚ˙Ô͇ 5 ÔÓ-„ÓÂ, ̇
ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡
ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇.
åÓÊÂÚ ‰‡ fl ÚÂÒÚ‚‡Ú Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë
‚ [Connection Status] ÓÚ ÏÂÌ˛
[Setup].
19
ÅÂÁÊ˘̇ ÏÂʇ
H‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ·ÂÁÊ˘̇ ÏÂʇ
ÑÛ„‡ ÓÔˆËfl Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì  ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÍË Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÌË
χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓË. Ç ÔËÏÂ̇ڇ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl Á‡ ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇ ÔÓ-‰ÓÎÛ
ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙‰˙ʇÌË ÓÚ ‚ÒÂÍË ÓÚ
ÍÓÏÔ˛ÚËÚÂ.
ᇠ·ÂÁÊ˘̇ ÏÂÊÓ‚‡ ‚˙Á͇ ÔÎÂ˙˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ̇ÒÚÓÂÌ Á‡ ÏÂÊÓ‚‡
ÍÓÏÛÌË͇ˆËfl. í‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup].
ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ [NETWORK] ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
èÂ‰Ë ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ÔÎÂ˙‡ Í˙Ï ËÌÚÂÌÂÚ Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÚӘ͇ڇ
Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÌËfl χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ.
åÂÊÓ‚‡Ú‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl Ë ÏÂÚÓ‰˙Ú Ì‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ Ò‰‡.
íÓÁË ÔÎÂ˙  ӷÓÛ‰‚‡Ì Ò IEEE 802.11n ·ÂÁÊ˘ÂÌ ÏÓ‰ÛÎ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‰˙ʇ
Ò˙˘Ó Ë Òڇ̉‡ÚË 802.11b/g. ᇠ̇È-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÂÚËÙˈË‡Ì‡ ÔÓ IEEE 802.11n Wi-Fi
·ÂÁÊ˘̇ ÏÂʇ (ÚӘ͇ ̇ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ).
ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ Ò ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ‚‡¯‡Ú‡ ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ Á‡ ÔÓ‰ӷ̇ Ôӈ‰Û‡ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì Ë
ÏÂÊÓ‚Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË.
èÓ‰„ÓÚӂ͇
èÂ‰Ë ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ·ÂÁÊ˘̇ڇ ÏÂʇ, ‚Ë Úfl·‚‡ ‰‡:
- Ò‚˙ÊÂÚ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚Ëfl ËÌÚÂÌÂÚ Í˙Ï ·ÂÁÊ˘̇ڇ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ.
- ̇ÒÚÓËÚ ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÌËfl χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ.
- ÒË Á‡Ô˯ÂÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô (SSID) Ë Á‡˘ËÚÌËfl ÍÓ‰ ̇
ÏÂʇڇ.
1.
àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Connection
Setting] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup], ‡ ÒΉ
ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ i ËÎË ENTER.
2.
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ
[CONNECTION SETTING].
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
[Wireless], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER.
3.
àÁ·ÂÂÚ [OK] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER,
Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ. çÓ‚ËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‚˙Á͇ڇ
ÔÂ̇ÒÚÓÈ‚‡Ú ÚÂÍÛ˘ËÚ ÏÂÊÓ‚Ë
̇ÒÚÓÈÍË.
BD ÔÎÂ˙
ÅÂÁÊ˘̇
ÍÓÏyÌË͇ˆËfl
PC
íӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡yÚËÁ‡ÚÓ
WAN
òËpÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ yÒÎy„‡
ᇷÂÎÂÊ͇:
ᇠ̇È-‰Ó·Ó ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇È-‰Ó·ËflÚ ËÁ·Ó ‚Ë̇„Ë Â ‰ËÂÍÚ̇
͇·ÂÎ̇ ‚˙Á͇ ÓÚ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ‰Ó χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ËÎË Í‡·ÂÎÂÌ/DSL ÏÓ‰ÂÏ ÓÚ
‚‡¯‡Ú‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ. ÄÍÓ ÔÎÂ˙˙Ú Â ÓÚ‰‡Î˜ÂÌ ÓÚ ‚‡¯Ëfl χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ
ËÎË Í‡·ÂÎÂÌ/DSL ÏÓ‰ÂÏ, ‚ ÏÌÓ„Ó Ï‡„‡ÁËÌË Ò Ô‰·„‡Ú Ethernet ËÎË LAN
͇·ÂÎË Ò ‰˙ÎÊË̇ 15 Ë Ôӂ˜ ÏÂÚ‡ (50 Ë Ôӂ˜ ÙÛÚ‡). ÄÍÓ ¯ËÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ·ÂÁÊ˘̇ڇ ÓÔˆËfl, Ó·˙ÌÂÚ ‚ÌËχÌËÂ, ˜Â ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ
ÔÓÌflÍÓ„‡ ˘Â Ò ‚ÎËfl ÓÚ ‰Û„Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÛÂ‰Ë ‚ ‰Óχ ‚Ë.
20
4.
èÎÂ˙˙Ú ÔÂÚ˙Ò‚‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË
̇΢ÌË ÚÓ˜ÍË Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË
·ÂÁÊ˘ÌË Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ
Á‡ ‚ Ó·ı‚‡Ú‡ ÏÛ, Ë „Ë ÔÓ͇Á‚‡ ͇ÚÓ
ÒÔËÒ˙Í. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË
·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ÓÚ
ÒÔËÒ˙͇, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER.
ÄÍÓ ËχÚ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‚‡¯‡Ú‡ ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛËÁ‡ÚÓ,
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË WEP ËÎË WPA Íβ˜˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÚ ‚˙‚ÂÎË ‚ ÔÎÂ˙‡, Ò˙‚Ô‡‰‡
ÚÓ˜ÌÓ Ò ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ̇ χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ‡. ífl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰˙Ú Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ‡ÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• êÂÊËÏ˙Ú Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ WEP Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ëχ 4 ̇΢ÌË Íβ˜‡ ‚
̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÌËfl χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ. ÄÍÓ
‚‡¯‡Ú‡ ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ WEP
Á‡˘ËÚ‡, ‚˙‚‰ÂÚ Á‡˘ËÚÌËfl ÍÓ‰ ÓÚ Íβ˜ ‹ 1, Á‡ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò Ò‚ÓflÚ‡
‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ.
• íӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ÓÁ̇˜‡‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ò ҂˙Á‚‡ÚÂ
·ÂÁÊ˘ÌÓ Í˙Ï Ò‚ÓflÚ‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ.
5. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u/I/i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ IP ÂÊËÏ ÏÂÊ‰Û [ÑË̇Ï˘ÂÌ] Ë
[ëÚ‡Ú˘ÂÌ]. é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ËÁ·Ë‡ [ÑË̇Ï˘ÂÌ], Á‡ ‰‡ Ò ‰‡‚‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ IP ‡‰ÂÒ.
ᇷÂÎÂÊ͇:
ÄÍÓ ‚ ÏÂʇڇ Ìflχ DHCP Ò˙‚˙ Ë ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ IP ‡‰ÂÒ ˙˜ÌÓ,
ËÁ·ÂÂÚ [ëÚ‡Ú˘ÂÌ], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ Á‡‰‡ÈÚ [IP ‡‰ÂÒ], [å‡Ò͇ ̇ ÔÓ‰ÏÂÊa],
[òβÁ] Ë [DNS Ò˙‚˙], ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú U/u/I/i Ë ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË. ÄÍÓ
‰ÓÔÛÒÌÂÚ „¯͇, ‰Ó͇ÚÓ ‚˙‚Âʉ‡Ú ˆËÙ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR, Á‡ ‰‡
ËÁ˜ËÒÚËÚ ÓÒ‚ÂÚÂ̇ڇ ˜‡ÒÚ.
6. àÁ·ÂÂÚ [OK] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER Á‡ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ ÏÂÊÓ‚ËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍË.
7. èÎÂ˙˙Ú ˘Â ‚Ë ÔÓÔËÚ‡ ‰‡ÎË ËÒ͇Ú ‰‡ ÚÂÒÚ‚‡Ú ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇.
àÁ·ÂÂÚ [OK] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER Á‡ ‰‡ ÔËÍβ˜ËÚ ҂˙Á‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï
ÏÂʇڇ.
8. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ [íÂÒÚ] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER ‚ ÒÚ˙Ô͇ 7 ÔÓ-„ÓÂ, ̇ ÂÍ‡Ì‡
Ò ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇. åÓÊÂÚ ‰‡ fl ÚÂÒÚ‚‡ÚÂ
Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë ‚ [ë˙ÒÚÓflÌË ‚˙Á͇] ÓÚ ÏÂÌ˛ [ç‡ÒÚÓÈ͇].
[Push Button] – ÄÍÓ ‚‡¯‡Ú‡ ÚӘ͇ ̇ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ
χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ÔÓ‰‰˙ʇ ÏÂÚÓ‰ ̇ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓÌ
(Push Button), ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÓÔˆËfl Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Ò‚ÓflÚ‡ ÚӘ͇ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 120 ÓÚ·Ófl‚‡ÌËfl. ç Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Á̇ÂÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô (SSID) Ë Á‡˘ËÚÌËfl ÍÓ‰
̇ Ò‚ÓflÚ‡ ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ.
[Manual] – LJ¯‡Ú‡ ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ÏÓÊ ·Ë Ì ËÁÎ˙˜‚‡ ËÏÂÚÓ ÒË Ì‡
ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô (SSID). èÓ‚ÂÂÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ Ò‚Ófl χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ
ÔÂÁ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÒË Ë ËÎË Ì‡ÒÚÓÈÚ ҂Ófl χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ‰‡ ËÁÎ˙˜‚‡
SSID, ËÎË ˙˜ÌÓ ‚˙‚‰ÂÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô (SSID) ‚ [Manual].
21
ÅÂÎÂÊÍË Á‡ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇
• åÌÓ„Ó ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ˜ÂÒÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌflÚ ˜ÂÁ Á‡ÌÛÎfl‚‡Ì ̇ χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ‡ ËÎË ÏÓ‰Âχ.
ëΉ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÔÎÂ˙‡ Í˙Ï ‰Óχ¯Ì‡Ú‡ ÏÂʇ Á‡ Í‡ÚÍÓ ËÁÍβ˜ÂÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ë/ËÎË ÓÚÒ˙‰ËÌÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂΠ̇ ‰Óχ¯ÌËfl ÏÂÊÓ‚
χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ËÎË Í‡·ÂÎÂÌ ÏÓ‰ÂÏ. ëΉ ÚÓ‚‡ ‚Íβ˜ÂÚ Ë/ËÎË Ò˙‰ËÌÂÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ.
• ᇠ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú xDSL ÛÒÎÛ„‡, Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ.
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë (ISP) ·ÓflÚ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„‡, ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Ó„‡Ì˘ÂÌ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡. á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò Ò‚Ófl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë.
• ᇠ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú DSL ÛÒÎÛ„‡,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ADSL ÏÓ‰ÂÏ, ‡ Á‡ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇·ÂÎ̇ ÛÒÎÛ„‡, Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇·ÂÎÂÌ ÏÓ‰ÂÏ. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÚÓ‰‡ ̇ ‰ÓÒÚ˙Ô Ë ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ ‡·Ó̇ÏÂÌÚ Ò ‚‡¯Ëfl
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓÊ ‰‡ ÌflχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ËÌÚÂÌÂÚ ‚˙Á͇, ÔÓ‰‰˙ʇ̇ ÓÚ ÚÓÁË ÔÎÂ˙, ËÎË ˘Â ·˙‰ÂÚÂ
Ó„‡Ì˘ÂÌË ‚ ·Ófl ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í˙Ï ËÌÚÂÌÂÚ. (ÄÍÓ ‚‡¯ËflÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë
Ó„‡ÌË˜Ë ‡·Ó̇ÏÂÌÚ‡ ‰Ó ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â
‰ÓÔÛÒÌ‡Ú ‰‡ Ò ҂˙ÊÂ, ‡ÍÓ ‚˜ Ëχ Ò‚˙Á‡Ì ÍÓÏÔ˛Ú˙).
• 燯‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ̇ ÔÎÂ˙‡ Ë/ËÎË ÔÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ËÌÚÂÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ ÔÓ‡‰Ë
„¯͇/ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ ‚ ÍÓÏÛÌË͇ˆËËÚÂ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‚‡¯‡Ú‡ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡
ËÌÚÂÌÂÚ ‚˙Á͇ ËÎË ‰Û„Ó Ò‚˙Á‡ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ì  ‡Á¯ÂÌÓ ËÎË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ó„‡Ì˘ÂÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÎËÚË͇ڇ Ë
Ó„‡Ì˘ÂÌËflÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë. ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË
Ò‚˙ÊÂÚ Ò ‰ËÂÍÚÌÓ Ò ‚‡¯Ëfl ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë.
• îÛÌ͈ËËÚ ̇ BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ, ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ˜ÂÁ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Ç˙Á͇ Ò
ËÌÚÂÌÂÚ, Ì ҇ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ËÎË Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ë
̇¯‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÚflıÌÓÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ËÎË
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô. çflÍÓË Ï‡ÚÂˇÎË Á‡ Ú‡ÍË‚‡ ‰ËÒÍÓ‚Â,
‰ÓÒÚ˙ÔÌË ˜ÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ ‚˙Á͇, ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÓÚ̇ÒflÚ ‰Ó ÚÓÁË ÔÎÂ˙. ÄÍÓ
ËχÚ ‚˙ÔÓÒË ÓÚÌÓÒÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂ, ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ Ò Ò
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ‰ËÒ͇.
• ÅÂÁÊ˘̇ڇ ÏÂʇ ‡·ÓÚË Ì‡ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚ‡ 2,4 GHz, ÍÓflÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÓÚ ‰Û„Ë ‰ÓχÍËÌÒÍË Û‰Ë, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ·ÂÁÊ˘ÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË, Bluetooth® ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë Ô˜ÍË, ÍÓËÚÓ È ‚ÎËflflÚ
˜ÂÁ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËfl.
• çflÍÓË ËÌÚÂÌÂÚ ‚˙ÁÍË ÏÓÊ ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚ̇
¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‚˙Á͇.
• ÑÓË ÔÎÂ˙˙Ú ‰‡ ·˙‰Â Ô‡‚ËÎÌÓ Ò‚˙Á‡Ì Ë ÍÓÌÙË„ÛË‡Ì, ‰‡‰ÂÌÓ
ËÌÚÂÌÂÚ Ò˙‰˙ʇÌË ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓ‡‰Ë Á‡‰˙ÒÚ‚‡Ì ‚
ËÌÚÂÌÂÚ, ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÔÛÒ͇ÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ËÌÚÂÌÂÚ
ÛÒÎÛ„‡ ËÎË ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
• çflÍÓË ÓÔÂ‡ˆËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÌÚÂÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ, ÏÓÊ ‰‡ Ì ҇ ‚˙ÁÏÓÊÌË
ÔÓ‡‰Ë ÌflÍÓË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl, ̇ÎÓÊÂÌË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë
(ISP), ÓÒË„Ûfl‚‡˘ ‚‡¯‡Ú‡ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ËÌÚÂÌÂÚ ‚˙Á͇.
• ÇÒ˘ÍË Ú‡ÍÒË, ̇˜ËÒÎfl‚‡ÌË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë,
‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ, ÌÓ Ì ҇ÏÓ Ú‡ÍÒËÚ Á‡ ‚˙Á͇, Ò‡ ‚‡¯‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ.
• ᇠ͇·ÂÎÌÓ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ Í˙Ï ÏÂʇ Ò ËÁËÒÍ‚‡ LAN ÔÓÚ 10
Base-T ËÎË 100 Base-TX. ÄÍÓ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Ì ‰ÓÔÛÒ͇ ڇ͇‚‡ ‚˙Á͇,
Ìflχ ‰‡ ËχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ÔÎÂ˙‡.
22
• àÁÍβ˜ÂÚ ‚Ò˘ÍË ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÏÂÊÓ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ Ò‚ÓflÚ‡ ÎÓ͇Î̇
‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ. çflÍÓË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ „ÂÌÂË‡Ú ÏÂÊÓ‚ Ú‡ÙËÍ.
• ᇠ‰‡ ·˙‰Â ÔËÂχÌÂÚÓ Ë Ô‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ò Ì‡È-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÚÂ
ÔÎÂ˙‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-·ÎËÁÓ ‰Ó ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô.
• Ç ÌflÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ‡ÁÔÓ·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÌËfl
χ¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ̇ ̇È-χÎÍÓ 0,45 Ï Ì‡‰ ÔÓ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë
ÔËÂχÌÂÚÓ.
• èÂÏÂÒÚÂÚ ÔÎÂ˙‡ ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô, ‡ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ËÎË
„Ó ÔÂÓËÂÌÚË‡ÈÚ ڇ͇, ˜Â ÌË˘Ó ‰‡ Ìflχ ÏÂÊ‰Û ÌÂ„Ó Ë ÚӘ͇ڇ Á‡
‰ÓÒÚ˙Ô.
• 䇘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÂχÌ ˜ÂÁ ·ÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
Ù‡ÍÚÓË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÚËÔ‡ ̇ ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô, ‡ÁÒÚÓflÌËÂÚÓ ÏÂʉÛ
ÔÎÂ˙‡ Ë ÚӘ͇ڇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô Ë ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÎÂ˙‡.
• ç‡ÒÚÓÈÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÚӘ͇ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ËÎË ·ÂÁÊ˘ÂÌ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ÚÓ ̇
ÂÊËÏ Infrastructure (ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡). ç Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÒÔˆˇÎÂÌ ÂÊËÏ
(Ad-hoc).
ÄÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ÔÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ
àÁ‚ÂÒÚË Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÓÚ ÏÂʇڇ
éÚ ‚ÂÏ ̇ ‚ÂÏ Ò Ô‰·„‡ ÔÓ‰Ó·fl‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë/ËÎË
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌ͈ËË ËÎË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ Û‰Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï
¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ. ÄÍÓ Ëχ ̇΢ÂÌ ÌÓ‚ ÒÓÙÚÛÂ Ë Û‰˙Ú Â
Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ, ÔÎÂ˙˙Ú ˘Â ‚Ë ËÌÙÓÏË‡ Á‡
‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ.
éÔˆËfl 1:
1. åÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜ËÚÂ
ÔÎÂ˙‡.
2.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I/i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
O·ÌÓ‚ü‚‡Ì ÒÓÙÚÛÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ú ÔÎÂ˙‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇È-ÌÓ‚Ëfl ÒÓÙÚÛÂ, Á‡ ‰‡
Û‚Â΢ËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ë/ËÎË ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÌÓ‚Ë ÙÛÌ͈ËË. åÓÊÂÚ ‰‡
‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ú ÒÓÙÚÛÂ‡ ˜ÂÁ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Û‰‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï Ò˙‚˙‡ Á‡
‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡.
ÇÌËχÌËÂ:
• èÂ‰Ë ‰‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ú ÒÓÙÚÛÂ‡ ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙, ËÁ‚‡‰ÂÚ ÓÚ ÔÎÂ˙‡
‚ÒÂÍË ‰ËÒÍ ËÎË USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• èÂ‰Ë ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙ ËÁÍβ˜ÂÚ ÔÎÂ˙‡ Ë „Ó
‚Íβ˜ÂÚ ԇÍ.
• èÓ ‚ÂÏ ̇ Ôӈ‰Û‡Ú‡ ÔÓ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ÌÂ
ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÔÎÂ˙‡, Ì ÔÂÍ˙Ò‚‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ë Ì ̇ÚËÒ͇ÈÚÂ
ÍÓÈÚÓ Ë ‰‡  ·ÛÚÓÌ.
• ÄÍÓ Ò ÓÚ͇ÊÂÚ ÓÚ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡, ËÁÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ë „Ó
‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ ‡·ÓÚË ÔÎÂ˙˙Ú ÒÚ‡·ËÎÌÓ.
• íÓÁË Û‰ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì Ò Ô‰˯̇ ‚ÂÒËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡.
1. èÓ‚ÂÂÚ ‚˙Á͇ڇ Í˙Ï ÏÂʇڇ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ (ÒÚ. 18-22).
2. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Software Update] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
[OK] - á‡ÔÓ˜‚‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡.
[Cancel] - àÁÎËÁ‡ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ Ë „Ó ÔÓ͇Á‚‡ ÔË
ÒΉ‚‡˘Ó Á‡Âʉ‡ÌÂ.
[Hide] - àÁÎËÁ‡ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ Ë ÚÓ Ì Ò ÔÓfl‚fl‚‡, ‰Ó͇ÚÓ
̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡˘Ëfl Ò˙‚˙ Ì ·˙‰Â ͇˜ÂÌ ÒΉ‚‡˘ËflÚ ÒÓÙÚÛÂ.
̇ÚËÒÌÂÚ i ËÎË ENTER.
éÔˆËfl 2
ÄÍÓ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡  ̇΢̇ ̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡˘Ëfl Ò˙‚˙, ‚
‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ̇˜‡ÎÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ Home Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ËÍÓ̇ڇ ◊Software
Update“. ç‡ÚËÒÌÂÚ ӈ‚ÂÚÂÌËfl ‚ ÒËÌ¸Ó ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ Ôӈ‰Û‡Ú‡ ̇
‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl.
èÎÂ˙˙Ú ˘Â ÔÓ‚ÂË Á‡ ̇È-ÌÓ‚ËÚ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË.
ᇷÂÎÂÊ͇:
• ç‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ENTER ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ‚Â͇ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË ˘Â
ÔÂÍ‡ÚË ÔÓˆÂÒ‡.
• ÄÍÓ Ìflχ ̇΢̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl, ÔÓfl‚fl‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ◊No update is
found“. ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÂÌ˛ [Home Menu].
23
3.
ÄÍÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÔÓ-ÌÓ‚‡ ‚ÂÒËfl,
ÔÓfl‚fl‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ◊A new
update was found. Do you want to
download it?“.
4. àÁ·ÂÂÚ OK, Á‡ ‰‡ ËÁÚ„ÎËÚ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡. (àÁ·Ë‡Ì ̇ [CANCEL]
(ÓÚÏfl̇) ˘Â ÔÂÍ‡ÚË ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡).
5. èÎÂ˙˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ËÁÚ„Îfl ̇È-ÌÓ‚‡Ú‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÓÚ Ò˙‚˙‡.
(àÁÚ„ÎflÌÂÚÓ ˘Â ÓÚÌÂÏ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ
̇ ‚‡¯‡Ú‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ)
6. äÓ„‡ÚÓ ËÁÚ„ÎflÌÂÚÓ Á‡‚˙¯Ë, ÔÓfl‚fl‚‡ Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ◊Download is
complete. Do you want to update?“.
7. àÁ·ÂÂÚ OK, Á‡ ‰‡ Á‡ÔӘ̠‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ.
(àÁ·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ [CANCEL] ˘Â ÔÂÍ‡ÚË ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ë ËÁÚ„ÎÂÌËflÚ
Ù‡ÈÎ Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó. ᇠ‰‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ÚÂ
ÒÓÙÚÛÂ‡ ÒΉ‚‡˘Ëfl Ô˙Ú, Ôӈ‰Û‡Ú‡ ÔÓ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡
Úfl·‚‡ ‰‡ Á‡ÔӘ̠ÓÚÌÓ‚Ó ÓÚ̇˜‡ÎÓ).
ÇÌËχÌËÂ:
ç ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡.
ᇷÂÎÂÊ͇:
ÄÍÓ ÒÓÙÚÛÂ˙Ú ‚Íβ˜‚‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ‰‡È‚Â‡, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓˆÂÒ‡
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓÒÚ‡‚͇ڇ ̇ ‰ËÒ͇.
8. äÓ„‡ÚÓ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËflÚ‡ Á‡‚˙¯Ë, ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ: ◊Update is
complete“ Ë Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ˘Â ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒΉ 5 ÒÂÍÛ̉Ë.
9. ÇÍβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ. ëËÒÚÂχڇ Ò„‡ ‡·ÓÚË Ò ÌÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÒËfl.
24
ë˙‚ÂÚ:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ËÌÚÂÌÂÚ Ò‰‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ÄÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇
ÒÓÙÚÛÂ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
̇È-ÌÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÒËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ ÓÚ ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ ̇ LG
Electronics Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ‰‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ú ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙. ÇËÊÚ ◊é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
̇ ÍÎËÂÌÚË“ ̇ ÒÚ. 53.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‚ÛÍÓ‚Ëfl ÂÊËÏ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ Á‚ÛÍÓ‚ ÂÊËÏ. ç‡ÚËÒÌÂÚ SOUND EFFECT
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ̇ Ô‰ÌËfl Ô‡ÌÂÎ ËÎË Ì‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËfl
ÂÍ‡Ì Ò ÔÓfl‚Ë Ê·ÌËflÚ ÂÊËÏ. ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ Á‚ÛÍÓ‚Ëfl ÂÊËÏ Ì Â
‚˙ÁÏÓÊ̇, ÍÓ„‡ÚÓ [HDMI Audio]  ̇ÒÚÓÂÌÓ Ì‡ [On] (‚ËÊÚ ÒÚ. 30).
êÂÊËÏ [Natural] : åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ÔËflÚÂÌ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ
Á‚ÛÍ.
êÂÊËÏ [Bypass]: ëÓÙÚÛÂ˙Ú Ò ‡Û‰ËÓÒ˄̇ÎË Ì‡ ÏÌÓ„Ó͇̇ÎÂÌ Ò˙‡Û̉
Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ ÒÔÓ‰ ̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Â Á‡ÔËÒ‡Ì.
êÂÊËÏ [Bass Booster]: ìÒËÎÂÚ ÂÙÂÍÚ‡ ̇ ·‡ÒÓ‚Ëfl Á‚ÛÍ ÓÚ Ô‰̇ڇ
Îfl‚‡ Ë ‰flÒ̇ ÚÓÌÍÓÎÓ̇ Ë ÓÚ Ò˙·ÛÙ˙‡.
êÂÊËÏ [News]: íÓÁË ÂÊËÏ Ô‡‚Ë Á‚Û͇ ̇ „·҇ ˜ËÒÚ, ÔÓ‰Ó·fl‚‡ÈÍË
͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‚Û͇ ̇ „·҇.
êÂÊËÏ [Drama]: åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ÔÓ-‰Ë̇Ï˘ÂÌ Á‚ÛÍ Ò
ÔÓ‰Ó·ÂÌ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ Í‡Ì‡Î, ‰Ó͇ÚÓ „Ή‡Ú ÚÂ΂ËÁËÓÌ̇ ‰‡Ï‡.
êÂÊËÏ [Sports]: íÓÁË ÂÊËÏ ‡Á¯Ëfl‚‡ ‰Ë̇Ï˘ÌËfl Ó·ı‚‡Ú ̇ Á‚Û͇ Á‡
ÒÔÓÚÌË ÔÓ„‡ÏË.
[Game] mode: åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ÔÓ-‚ËÚÛ‡ÎÂÌ Á‚ÛÍ, ‰Ó͇ÚÓ
Ë„‡ÂÚ ‚ˉÂÓË„Ë.
[Concert] mode: ë˙Á‰‡‚‡ Á‚Û˜ÂÌ ̇ ÍÓ̈ÂÚ̇ Á‡Î‡.
[Music ReTouch]: äÓ„‡ÚÓ ÒÎÛ¯‡Ú MP3 Ù‡ÈÎÓ‚Â ËÎË ‰Û„‡
ÍÓÏÔÂÒË‡Ì‡ ÏÛÁË͇, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ó·Ó„‡ÚËÚ Á‚Û͇. íÓÁË ÂÊËÏ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ Ò‡ÏÓ ÔË 2-͇̇ÎÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË.
ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‚Û͇ ̇ ‚Òfl͇ ÚÓÌÍÓÎÓ̇.
ç‡ÚËÒÌÂÚ SPEAKER LEVEL ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚÓÌÍÓÎÓ̇ڇ,
ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ VOL (+/-) Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÒË·ڇ
̇ Á‚Û͇ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÚÓÌÍÓÎÓ̇, ‰Ó͇ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÌË‚ÓÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ̇ Ô‰ÌËfl Ô‡ÌÂÎ ËÎË Ì‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËfl ÂÍ‡Ì.
èÓ‚ÚÓÂÚÂ Ë Ì‡ÒÚÓÈÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇ ‰Û„ËÚ ÚÓÌÍÓÎÓÌË.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ◊ä˙Ò̇ ÌÓ˘”
åÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÏÔÂÒË‡Ú ‰Ë̇Ï˘ÌËfl Ó·ı‚‡Ú ̇ Á‚ÛÍÓ‚‡Ú‡ ÔËÒÚ‡. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
NIGHT ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÂÁÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
„Ή‡Ú ÙËÎÏË Ò Ì‡Ï‡ÎÂ̇ ÒË· ̇ Á‚Û͇ Í˙ÒÌÓ ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡.
[NIGHT OFF]: îÛÌ͈ËflÚ‡ ◊ä˙Ò̇ ÌÓ˘” ËÁÍβ˜Â̇.
[NIGHT ON]: ç‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇ ‰Ë̇Ï˘ÌËfl Ó·ı‚‡Ú.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• îÛÌ͈ËflÚ‡ ◊ä˙Ò̇ ÌÓ˘” ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-χÎÍÓ ÂÙÂÍÚ˂̇ ËÎË ‰‡ Ìflχ
ÂÙÂÍÚ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌË͇.
• ÑÓ͇ÚÓ Â ‚Íβ˜ÂÌ ÌÓ˘ÂÌ ÂÊËÏ, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ë
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ ÌË‚‡Ú‡  ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÂÌËÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÂÊËχ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌË ÒÔÓ‰ ̇ÒÚÓÂÌËÂÚÓ Í‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
.
25
ᇷÂÎÂÊÍË:
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÙËÎÏÓ‚ËÚ Ë
ÏÛÁË͇ÎÌËÚ هÈÎÓ‚Â Ë Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl,
Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ‚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ USB ÔÓÚ‡:
2 èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [Home Menu]:
3 àÁ·ÂÂÚ „·‚̇ ÓÔˆËfl:
ÓÔˆËfl [Music], [Photo] ËÎË [Movie]
4 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [USB]:
5 èÓ͇Á‚‡ Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËflÚ ÒÔËÒ˙Í ÓÚ ÏÂÌ˛Ú‡:
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [MOVIE], [MUSIC] ËÎË [PHOTO]
èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ ‚ËÊÚ ̇ ÒÚ. 39-43.
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
–
HOME
U u I i, ENTER
Ii
ENTER
ë˙‚ÂÚ:
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Movie], [Photo] ËÎË [Music], ÍÓ„‡ÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‰ËÒÍ, ÔÓfl‚fl‚‡ Ò ÏÂÌ˛ Á‡ ËÁ·Ó
̇ ÌÓÒËÚÂÎ. àÁ·ÂÂÚ ÌÓÒËÚÂÎ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
• íÓÁË ÔÎÂ˙ ÔÓ‰‰˙ʇ USB Ù·¯ Ô‡ÏÂÚ/‚˙̯ÂÌ Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ, ÙÓχÚË‡Ì
‚˙‚ FAT16, FAT32 Ë NTFS, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ù‡ÈÎÓ‚Â
(ÏÛÁË͇, ÒÌËÏÍË Ë ÙËÎÏË). é·‡˜Â Á‡ BD-Live Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ò‡ÏÓ ÙÓχÚË
FAT16 Ë FAT32. åÓÎfl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ USB Ù·¯ Ô‡ÏÂÚ/‚˙̯ÂÌ Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ,
ÙÓχÚË‡Ì ‚˙‚ FAT16 ËÎË FAT32, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú BD-Live.
• USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÎÓ͇Î̇ Ô‡ÏÂÚ Á‡ „Ή‡Ì ̇
BD-Live ‰ËÒÍÓ‚Â Ò ËÌÚÂÌÂÚ.
• íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ ‰Ó 4 ‰fl· ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
• ç ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ (‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì Ë
Ú.Ì.).
• ç Ò ÔÓ‰‰˙ʇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ„‡ÏÌÓ
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ‚Íβ˜‚‡Ú Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙.
• USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó: USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰‰˙ʇ USB1.1 Ë USB2.0.
• åÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë
Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ‚ÒÂÍË Ù‡ÈÎ
̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÒÚ‡ÌˈË.
• ê‰ӂÌÓÚÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ‡ıË‚ÌË ÍÓÔËfl  ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Á‡
Ô‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ Á‡„Û·‡ ̇ ‰‡ÌÌË.
• ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ۉ˙ÎÊËÚÂÎÂÌ USB ͇·ÂÎ ËÎË USB ÍÓ̈ÂÌÚ‡ÚÓ, USB
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â ‡ÁÔÓÁ̇ÚÓ.
ÇÍβ˜ÂÚÂ/àÁ‚‡‰ÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÇÍβ˜‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ – Ç͇‡ÈÚ „Ó Ì‡Ô‡‚Ó, ‰Ó͇ÚÓ
ÔË΄̠̇ ÏflÒÚÓ.
àÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ – àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ USB
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
Ç˙̯ÂÌ USB
Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ (HDD)
BD ÔÎÂ˙
26
500 mA
USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
• çflÍÓË USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚflÚ Ò ÚÓÁË Û‰.
• ç Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ˆËÙÓ‚‡ ͇ÏÂ‡ Ë ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ.
• USB ÔÓÚ˙Ú Ì‡ Û‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ҂˙Ê Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙.
ì‰˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇˜‡ÎÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ Setup
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1 èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [Home Menu]:
HOME
1 èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [Home Menu]:
HOME
2 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl:
UuIi
2 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Setup]:
U u I i, ENTER
3 èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÓÔˆËfl:
ENTER
3 àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl ̇ Ô˙‚Ó ÌË‚Ó:
Uu
4 àÁÎËÁ‡Ì ÓÚ [Home Menu]:
HOME
4 èÂÏËÌÂÚÂ Í˙Ï ‚ÚÓÓ ÌË‚Ó:
i
5 àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl ̇ ‚ÚÓÓ ÌË‚Ó:
Uu
6 èÂÏËÌÂÚÂ Í˙Ï ÚÂÚÓ ÌË‚Ó:
i
7 ê„ÛÎË‡ÈÚ ËÎË ÔÓÚ‚˙‰ÂÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ:
U u, ENTER
8 Ç˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï Ô‰˯ÌÓÚÓ ÌË‚Ó:
I
9 àÁÎÂÁÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup]:
HOME ËÎË RETURN
[Movie] – á‡ÔÓ˜‚‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÌÓÒËÚÂÎ ËÎË ÔÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛
[MOVIE].
[Photo] – èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ PHOTO. (ÒÚ. 42-43)
[Music] – èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ MUSIC. (ÒÚ. 41)
[My Media] – èÓ͇ÊÂÚÂ Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÈÚ ÒÔÓ‰ÂÎÂÌÓÚÓ Ò˙‰˙ʇÌË ÓÚ
ËÁ·‡ÌËfl Ò˙‚˙. (ÒÚ. 44-47)
[YouTube] – ÉΉ‡ÈÚ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË You Tube, ËÁÔ‡˘‡ÌË Í‡ÚÓ ÔÓÚÓÍ ÓÚ
Ò˙‚˙‡ ̇ You Tube ÔÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ ‰Ó ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ. (ÒÚ. 48-50)
è˙‚Ó ÌË‚Ó
[Setup] – èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇. (ÒÚ. 27-32)
ᇷÂÎÂÊ͇:
ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ HOME, Û‰˙Ú ˘Â ‚ÎÂÁ ‚
ÂÊËÏ ÒÚÓÔ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ [Home Menu].
ÇÚÓÓ ÌË‚Ó
íÂÚÓ ÌË‚Ó
27
åÂÌ˛ [DISPLAY]
Resolution
ç‡ÒÚÓÈ‚‡ ËÁıӉ̇ڇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ HDMI
‚ˉÂÓÒ˄̇·.ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ◊ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ“
̇ ÒÚ. 16-17 Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒÌÓ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
[Auto] – ÄÍÓ „ÌÂÁ‰Ó HDMI OUT  ҂˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ, ÓÒË„Ûfl‚‡˘
ËÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂfl (EDID), ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ËÁ·Ë‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÍÓflÚÓ Â Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ Ò‚˙Á‡ÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ.
[1080p] – àÁ‚Âʉ‡ 1080 ÎËÌËË ÔÓ„ÂÒË‚ÌÓ ‚ˉÂÓ.(Ò‡ÏÓ Á‡ HDMI
‚˙Á͇).
[1080i] – àÁ‚Âʉ‡ 1080 ÎËÌËË ‚ˉÂÓ Ò ÔÂÁ‰ӂ‡ ‡Á‚˂͇.
TV Aspect Ratio
[4:3 Letter Box] – àÁ·ÂÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì Òڇ̉‡ÚÂÌ 4:3 ÚÂ΂ËÁÓ.
èÓ͇Á‚‡ ÍËÌÓ͇ÚË̇ Ò Ï‡ÒÍË‡˘Ë ÎÂÌÚË Ì‡‰ Ë ÔÓ‰ ͇ÚË̇ڇ.
[4:3 Pan Scan] – àÁ·ÂÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì Òڇ̉‡ÚÂÌ 4:3 ÚÂ΂ËÁÓ.
èÓ͇Á‚‡ ͇ÚË̇ڇ ÓÚflÁ‡Ì‡, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ·Â ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ‚‡¯Ëfl
ÚÂ΂ËÁÓ. ä‡ÚË̇ڇ  ÓÚflÁ‡Ì‡ ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË.
[16:9 Original] – àÁ·ÂÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì ¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÂÌ 16:9
ÚÂ΂ËÁÓ. ä‡ÚË̇ڇ 4:3 Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚ ÓË„Ë̇Î̇ڇ ÔÓÔÓˆËfl 4:3, ͇ÚÓ
ÓÚ Îfl‚‡Ú‡ Ë ÓÚ ‰flÒ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú ˜ÂÌË ÎÂÌÚË.
[16:9 Full] – àÁ·ÂÂÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì ¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÂÌ 16:9 ÚÂ΂ËÁÓ.
ä‡ÚË̇ڇ 4:3 Ò ÍÓË„Ë‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ (‚ ÎËÌÂÈ̇ ÔÓÔÓˆËfl), ڇ͇ ˜Â
‰‡ Á‡Ô˙ÎÌË ˆÂÎËfl ÂÍ‡Ì.
ᇷÂÎÂÊ͇:
ç ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [4:3 Letter Box] Ë [4:3 Pan Scan], ÍÓ„‡ÚÓ
‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Â Ì‡ÒÚÓÂ̇ ̇ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÓÚ 720p.
[720p] – àÁ‚Âʉ‡ 720 ÎËÌËË ÔÓ„ÂÒË‚ÌÓ ‚ˉÂÓ.
[576p] – àÁ‚Âʉ‡ 576 ÎËÌËË ÔÓ„ÂÒË‚ÌÓ ‚ˉÂÓ.
[576i] – àÁ‚Âʉ‡ 576 ÎËÌËË ‚ˉÂÓ Ò ÔÂÁ‰ӂ‡ ‡Á‚˂͇.
1080p Display Mode
äÓ„‡ÚÓ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Â Ì‡ÒÚÓÂ̇ ̇ 1080p, ËÁ·ÂÂÚ [24 Hz] Á‡
„·‰ÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚flÌ ̇ ÙËÎÏÓ‚ χÚÂˇΠ(1080/24p) Ò Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò HDMI
‰ËÒÔÎÂÈ, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò ‚ıÓ‰ 1080/24p.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ [24Hz], ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜‡Ú ÌflÍÓË ÒÏÛ˘ÂÌËfl ‚
͇ÚË̇ڇ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ˉÂÓÚÓ Ô‚Íβ˜‚‡ ÏÂÊ‰Û ‚ˉÂÓ Ë ÙËÎÏÓ‚ χÚÂˇÎ.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ËÁ·ÂÂÚ [50Hz].
• ÑÓË ÍÓ„‡ÚÓ [1080p Display Mode]  ̇ÒÚÓÂÌ Ì‡ [24 Hz], ‡ÍÓ ‚‡¯Ëfl
ÚÂ΂ËÁÓ Ì  Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò 1080/24p, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ ͇‰Ó‚‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ̇
‚ˉÂÓËÁıÓ‰‡ ˘Â ·˙‰Â 50 Hz ËÎË 60 Hz, ÒΉ‚‡ÈÍË ÙÓχڇ ̇
‚ˉÂÓËÁÚÓ˜ÌË͇.
HDMI Color Setting
àÁ·ÂÂÚ ÚËÔ‡ ̇ ËÁıÓ‰‡ ÓÚ „ÌÂÁ‰Ó HDMI OUT. ᇠڇÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇ ÏÓÎfl
̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ‚‡¯ÂÚÓ ‰ËÒÔÎÂÈÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
[YCbCr] – àÁ·ÂÂÚ ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò HDMI ‰ËÒÔÎÂÈÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
[RGB] – àÁ·ÂÂÚ ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò DVI ‰ËÒÔÎÂÈÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
28
åÂÌ˛ [LANGUAGE]
åÂÌ˛ [AUDIO]
Display Menu
Speaker Setup (ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚÂ)
àÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ Á‡ ÏÂÌ˛ [Setup] Ë ÂÍ‡ÌÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ.
ᇠ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-‰Ó·Ëfl Á‚ÛÍ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ËÒÔÎÂfl
◊ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚ”, Á‡ ‰‡ ÓÔ‰ÂÎËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇
ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÚ ҂˙Á‡ÎË, Ë ÚflıÌÓÚÓ ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÔÓÁˈËfl
̇ ÒÎÛ¯‡ÌÂ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÒÚ‡ (Test), Á‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇
ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚ ̇ Â‰Ì‡Í‚Ó ÌË‚Ó.
Disc Menu / Disc Audio / Disc Subtitle
àÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇, ÍÓÈÚÓ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú Á‡ ‡Û‰ËÓÔËÒÚ‡Ú‡ (‡Û‰ËÓ Ì‡ ‰ËÒ͇),
ÒÛ·ÚËÚËÚÂ Ë ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇.
[Original] – éÚ̇Òfl Ò ‰Ó ÓË„Ë̇ÎÌËfl ÂÁËÍ, ̇ ÍÓÈÚÓ Â Á‡ÔËÒ‡Ì ‰ËÒÍ˙Ú.
[Speaker] – àÁ·ÂÂÚ ÚÓÌÍÓÎÓ̇ڇ, ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡ÚÂ.
[Other] – ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„ ÂÁËÍ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ENTER, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
4-ˆËÙÂÌ ÌÓÏÂ ÒÔÓ‰ ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÍÓ‰Ó‚ÂÚ ̇ ÂÁËˆË Ì‡ ÒÚ. 54.
[Volume] – ê„ÛÎË‡ÈÚ ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ Á‚Û͇ ̇ ‚Òfl͇ ÓÚ
ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚÂ.
ᇠÎÂÒÌÓ „ÛÎË‡Ú Á‡‰‡ÈÚ Á‡ “Test” (ÚÂÒÚ) “All” (‚Ò˘ÍË).
[Off] (Á‡ Disc Subtitle) – àÁÍβ˜ÂÚ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
[Distance] – ê„ÛÎË‡ÈÚ ‡ÁÒÚÓflÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ‚Òfl͇ ÚÓÌÍÓÎÓ̇ Ë
ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÒÎÛ¯‡ÌÂ.
ᇷÂÎÂÊ͇:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇ ‚‡¯‡Ú‡ ÂÁËÍÓ‚‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË Á‡
ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â.
[Test] – íÓÌÍÓÎÓÌËÚ ˘Â ËÁ‰‡‰‡Ú ÚÂÒÚÓ‚ Á‚ÛÍ.
All (‚Ò˘ÍË): íÂÒÚÓ‚ËflÚ Á‚ÛÍ Ò ËÁ‰‡‚‡ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ ‚Òfl͇ ÓÚ
ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚÂ.
ᇠ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ÒË, ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER Ë ËÁ·ÂÂÚ [Yes], ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ I / i.
29
HD AV Sync
åÂÌ˛ [LOCK] (Ó‰ËÚÂÎÒÍË ÍÓÌÚÓÎ)
èÓÌflÍÓ„‡ ÔË ˆËÙÓ‚Ë ÚÂ΂ËÁÓË Ò Ò¢‡ Á‡·‡‚flÌ ÏÂÊ‰Û Í‡ÚË̇ Ë Á‚ÛÍ.
ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜Ë, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ˜ÂÁ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡·‡‚flÌ ̇
Á‚Û͇, ڇ͇ ˜Â ÚÓÈ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‰‡ ◊ËÁ˜‡Í‚‡” ͇ÚË̇ڇ ‰‡ ÔËÒÚË„ÌÂ: ÚÓ‚‡ ÒÂ
̇˘‡ HD AV Sync.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u Á‡ ‰‡ Ô‚˙Ú‡Ú ̇„ÓÂ Ë Ì‡‰ÓÎÛ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ̇ Á‡·‡‚flÌÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ̇ ‚Òfl͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û 0 Ë 300 ÏÒÂÍ.
ᇷ‡‚flÌÂÚÓ ˘Â ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÍÓÈ ˆËÙÓ‚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î ÒÚÂ
‚Íβ˜ËÎË. ÄÍÓ ÒÏÂÌËÚ ͇̇·, ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ÔÂ̇ÒÚÓËÚ HD AV
Sync.
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ [LOCK] ‚ÎËflflÚ Ò‡ÏÓ ‚˙ıÛ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ BD Ë
DVD.
HDMI Audio
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ËÁıÓ‰‡ Á‡ ÚÓÌÍÓÎÓÌË Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Á‡ ‡Û‰ËÓÒ˄̇ΠÓÚ
„ÌÂÁ‰Ó HDMI OUT.
[Off] - ÄÛ‰ËÓÒ˄̇ÎËÚ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú Ò‡ÏÓ Í˙Ï ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚ ̇
ÒËÒÚÂχڇ.
[On] - ÄÛ‰ËÓÒ˄̇ÎËÚ Ò ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËfl ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ
Ë ÓÚ Ô‰̇ڇ Îfl‚‡ Ë ‰flÒ̇ ÚÓÌÍÓÎÓ̇ Ë Ò˙·ÛÙ˙‡ ̇ ÒËÒÚÂχڇ.
ᇷÂÎÂÊ͇:
äÓ„‡ÚÓ ÓÔˆËfl [HDMI Audio]  ̇ÒÚÓÂ̇ ̇ [On], Á‚ÛÍÓ‚ËflÚ ÂÊËÏ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Ô‚Íβ˜‚‡ ̇ [BYPASS].
ᇠ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÍÓflÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÙÛÌ͈Ëfl ‚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇
[LOCK], Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú 4-ˆËÙÂÌËfl Á‡˘ËÚÂÌ ÍÓ‰, ÍÓÈÚÓ ÒÚ Ò˙Á‰‡ÎË.
ÄÍÓ ‚Ò Ӣ Ì ÒÚ ‚˙‚ÂÎË Ô‡Ó·, ˘Â ·˙‰ÂÚ ÔÓ‰ÒÂÚÂÌË ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ÚÓ‚‡.
Ç˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER. Ç˙‚‰ÂÚ fl ÓÚÌÓ‚Ó Ë
‚˙‚‰ÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ fl ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ.
Password
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÚÂ, ÔÓÏÂÌflÚ ËÎË ËÁÚË‚‡Ú ԇÓ·ڇ.
[New] – Ç˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER.
Ç˙‚‰ÂÚ fl ÓÚÌÓ‚Ó Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡ Ô‡Ó·.
[Change] – Ç˙‚‰ÂÚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ Ô‡Ó· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER.
Ç˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER. Ç˙‚‰ÂÚ fl ÓÚÌÓ‚Ó Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡ Ô‡Ó·.
[Delete] – Ç˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ڇ Ô‡Ó· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡
ËÁÚËÂÚ ԇÓ·ڇ.
ë˙‚ÂÚ:
ÄÍÓ ‰ÓÔÛÒÌÂÚ „¯͇, ÔÂ‰Ë ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, ̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR. ëΉ
ÚÓ‚‡ ‚˙‚‰ÂÚ Ô‡‚ËÎÌÓ Ô‡Ó·ڇ.
30
ÄÍÓ ÒÚ Á‡·‡‚ËÎË Ô‡Ó·ڇ
åÂÌ˛ [NETWORK]
ÄÍÓ ÒÚ Á‡·‡‚ËÎË Ô‡Ó·ڇ ÒË, ÏÓÊÂÚ ‰‡ fl ËÁÚËÂÚÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÒΉ̇ڇ Ôӈ‰Û‡:
çÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ò‡ ̇ÒÚÓÈÍË [NETWORK], Á‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËËÚÂ
‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡, BD Live, My Media Ë You Tube.
1. àÁ‚‡‰ÂÚ ‚Ò˘ÍË ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÏË‡Ú ‚ ÔÎÂ˙‡.
2. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Password] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup].
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ◊210499“.
è‡Ó·ڇ  ËÁÚËÚ‡.
DVD Rating
ÅÎÓÍË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ DVD ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÂÈÚËÌ„ ‚˙Á
ÓÒÌÓ‚‡ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ËÏ. (ç ‚Ò˘ÍË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÏ‡Ú ÂÈÚËÌ„.)
[Rating 1-8] – êÂÈÚËÌ„ ‰ÌÓ (1) Ëχ ̇È-„ÓÎÂÏË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl, ‡ ÂÈÚËÌ„
ÓÒÂÏ (8) Â Ò Ì‡È-χÎÍÓ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl.
[Unlock] – ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ unlock, Ó‰ËÚÂÎÒÍËflÚ ÍÓÌÚÓÎ Ì Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ Ë
‰ËÒÍ˙Ú Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ËÁˆflÎÓ.
Connection Setting
ÄÍÓ ÒÚ ҂˙Á‡ÎË ÚÓÁË ÔÎÂ˙ Í˙Ï ÎÓ͇Î̇ ÏÂʇ (LAN), ÔÎÂ˙˙Ú Ò ÌÛʉ‡Â
ÓÚ Ì‡ÒÚÓÈ͇ Á‡ ÏÂÊÓ‚‡ ÍÓÏÛÌË͇ˆËfl (‚ËÊÚ "ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡
‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ" ̇ ÒÚ. 18-22).
BD Rating
ᇉ‡ÈÚ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚Ó Ó„‡Ì˘ÂÌË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ BD-ROM.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚Ó Ó„‡Ì˘ÂÌË Á‡
„Ή‡Ì ̇ BD-ROM.
[255] – åÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‚Ò˘ÍË BD-ROM ‰ËÒÍÓ‚Â.
[0-254] – ᇷ‡Ìfl‚‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ BD-ROM Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
Ó„‡Ì˘ËÚÂÎÌË ÂÈÚËÌ„Ë, Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚ Ì„Ó.
ᇷÂÎÂÊ͇:
[BD rating] ˘Â Ò ÔËÎÓÊË Ò‡ÏÓ Á‡ BD ‰ËÒÍ, ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙ʇ Advanced Rating
Control (ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì Ó„‡Ì˘ËÚÂÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ).
Area Code
Ç˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ˜ËËÚÓ Òڇ̉‡ÚË Ò‡ ÔËÎÓÊÂÌË ÔË
Ó„‡Ì˘ËÚÂÎÌÓÚÓ Í·ÒËÙˈË‡Ì ̇ DVD ‚ˉÂÓ‰ËÒ͇ ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ÒÔËÒ˙͇
̇ ÒÚ. 54.
Connection Status
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÂʇڇ ÓÚ ÚÓÁË ÔÎÂ˙, ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ [Connection Status] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ i ËÎË ENTER, Á‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ, ‰‡ÎË
 ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Â̇ ‚˙Á͇ Ò ÎÓ͇Î̇ڇ ÏÂʇ Ë Ò ËÌÚÂÌÂÚ.
BD-LIVE connection
åÓÊÂÚ ‰‡ Ó„‡Ì˘ËÚ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó ËÌÚÂÌÂÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËËÚÂ
BD-Live.
[Permitted] – ÑÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ËÌÚÂÌÂÚ Â ‡Á¯ÂÌ Á‡ ˆflÎÓÚÓ BD Live
Ò˙‰˙ʇÌËÂ.
[Partially permitted] – ÑÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ËÌÚÂÌÂÚ Â ‡Á¯ÂÌ Ò‡ÏÓ Á‡ ÚÓ‚‡
BD Live Ò˙‰˙ʇÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ëχ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË͇ ̇
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ. ÑÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ËÌÚÂÌÂÚ Ë ÓÌ·ÈÌ AACS ÙÛÌ͈ËËÚ ҇
Á‡·‡ÌÂÌË Á‡ ‚ÒflÍÓ BD Live Ò˙‰˙ʇÌË ·ÂÁ ÒÂÚËÙË͇Ú.
[Prohibited] – ÑÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ËÌÚÂÌÂÚ Â Á‡·‡ÌÂÌ Á‡ ˆflÎÓÚÓ BD Live
Ò˙‰˙ʇÌËÂ.
31
åÂÌ˛ [OTHERS]
Skin
ëÏÂÌfl ÙÓ̇ ̇ ̇˜‡ÎÌËfl ÂÍ‡Ì.
Initialize
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÌÂÚ ÓË„Ë̇ÎÌËÚ ه·˘ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÎÂ˙‡, ‰‡
ËÌˈˇÎËÁË‡Ú BD Ô‡ÏÂÚÚ‡ ËÎË ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÔÎÂ˙‡.
[Factory Set] – ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÌÂÚ ‚Ò˘ÍË Ù‡·˘ÌË
̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÎÂ˙‡. ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÌflÍÓË ÓÔˆËË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
‚˙̇Ú. (Rating, Password Ë Area Code Ë Ú.Ì.)
[BD Storage Clear] – àÌˈˇÎËÁË‡ BD Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÓÚ Ò‚˙Á‡ÌÓÚÓ
USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
DivX VOD
éíçéëçé DIVX ÇàÑÖé: DivX®  ˆËÙÓ‚ ‚ˉÂÓÙÓχÚ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÓÚ
DivX, Inc. íÓ‚‡  ÓÙˈˇÎÌÓ ÒÂÚËÙˈË‡Ì DivX Û‰, ÍÓÈÚÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ DivX ‚ˉÂÓ.
èÓÒÂÚÂÚ www.divx.com Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Ë ÒÓÙÚÛÂÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ ‚‡¯ËÚ هÈÎÓ‚Â ‚ DivX ‚ˉÂÓ.
éíçéëçé DIVX ÇàÑÖé èêà èéàëäÇÄçÖ: íÓÁË ÒÂÚËÙˈË‡Ì DivX®
Û‰ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò „ËÒÚË‡, Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ DivX VOD (Video-onDemand - ‚ˉÂÓ ÔË ÔÓËÒÍ‚‡ÌÂ) Ò˙‰˙ʇÌËÂ.
ᇠ‰‡ „ÂÌÂË‡Ú „ËÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓ‰, ÓÚÍËÈÚ ‡Á‰ÂÎ [DivX VOD] ‚ ÏÂÌ˛
[Setup] (̇ÒÚÓÈÍË). éÚˉÂÚ ̇ vod.divx.com Ò ÚÓÁË ÍÓ‰, Á‡ ‰‡ Á‡‚˙¯ËÚÂ
ÔÓˆÂÒ‡ ̇ „ËÒÚ‡ˆËfl Ë ‰‡ ̇ۘËÚ Ôӂ˜ Á‡ DivX VOD.
[DivX reg. Code] – èÓ͇Á‚‡ „ËÒÚ‡ˆËÓÌÌËfl ÍÓ‰ ̇ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙.
[Deactivate] – чÍÚË‚Ë‡ÈÚ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙ Ë ÔÓ͇ÊÂÚ ÍÓ‰‡ Á‡
‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ.
ᇷÂÎÂÊ͇:
ÇÒflÍÓ ‚ˉÂÓ, ËÁÚ„ÎÂÌÓ ÓÚ DivX® VOD, ÏÓÊ ҇ÏÓ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ ̇
ÚÓÁË Û‰.
Software Update
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ú ÒÓÙÚÛÂ‡ ˜ÂÁ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Û‰‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï
Ò˙‚˙‡ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡ (‚ËÊÚ ÒÚ. 23-24).
Disclaimer Notice
ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER ËÎË i Á‡ ‰‡ ‚ˉËÚ ‰ÂÍ·‡ˆËflÚ‡ Á‡ ÓÚ͇Á ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
Á‡ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ ̇ ÒÚ. 58.
32
Ç˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ALL
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ËÒÍ
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1 éÚ‚ÓÂÚ ڇ‚‡Ú‡ ̇ ‰ËÒ͇:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
2 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒÍ:
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒ͇ Ò ÂÚËÍÂÚ‡ ̇„ÓÂ.
-
3 á‡Ú‚ÓÂÚ ڇ‚‡Ú‡ Á‡ ‰ËÒ͇:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
4 ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÏÓÊ ‰‡ Ì ÒÂ
ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ ̇ ‰ËÒ͇.
U u I i, ENTER
5 ëÚ‡ÚË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
B
6 ëÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
x
ᇷÂÎÂÊÍË:
•
•
äÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜ËÚ ÔÎÂ˙‡ ËÎË ÒÏÂÌËÚ ‰ËÒ͇, ÔÎÂ˙˙Ú Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï
Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚ ÒË Ì‡ÒÚÓÈÍË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇
Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÒÔˆËÙ˘ÌËflÚ Á‡ ‰ËÒ͇ Á‚ÛÍ.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ BD-ROM
ÌflÍÓË ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰‡Ú ̇΢ÌË ËÎË ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚflÚ
‡Á΢ÌÓ ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ ‰Û„Ë ÌÓÒËÚÂÎË.
ÄÍÓ Ò ÔÓ͇Ê ÂÍ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇
BD
DVD
AVCHD MOVIE
ÖÍ‡Ì˙Ú Ì‡ ÏÂÌ˛ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê Ô˙‚Ó ÒΉ ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ‰ËÒÍ, ÍÓÈÚÓ
Ò˙‰˙ʇ ÏÂÌ˛.
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ x, Á‡ ‰‡ ÒÔÂÚÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ. ì‰˙Ú Á‡ÔËÒ‚‡ ÚӘ͇ڇ ̇ ÒÔË‡Ì ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‰ËÒ͇. ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ Í‡ÚÍÓ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ◊Xx“. ç‡ÚËÒÌÂÚ B, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÓ·ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ (ÓÚ ÚӘ͇ڇ ̇ ÒˆÂ̇ڇ). ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ x
ÓÚÌÓ‚Ó ËÎË ËÁ‚‡‰ËÚ ‰ËÒ͇ (̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ◊x“), Û‰˙Ú ˘Â ËÁÚËÂ
Xx = Resume Stop, x = Complete Stop)
ÚӘ͇ڇ ̇ ÒÔË‡ÌÂ. (X
ᇷÂÎÂÊÍË:
• íӘ͇ڇ ̇ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÚËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ̇ÚËÒÌ ·ÛÚÓÌ
(̇ÔËÏÂ ; POWER, OPEN/CLOSE, Ë Ú. Ì.).
• èË BD-Video ‰ËÒÍÓ‚ÂÚÂ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ BD-J, ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ‘Ç˙ÁÓ·ÌÓ‚Ë
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ’ Ì ‡·ÓÚË.
• èË BD-ROM ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡„·‚Ë Û‰˙Ú ˘Â ·˙‰Â ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Ô˙ÎÂÌ
ÒÚÓÔ, ‡ÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ‚‰Ì˙Ê x ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
èÂÒÍÓ˜Ë Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡/Ô‰˯̇ „·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎ ALL
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ . ËÎË >, Á‡ ‰‡ ÓÚˉÂÚ ̇
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎ ËÎË ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡
„·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ . Í‡ÚÍÓ ‰‚‡ Ô˙ÚË, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ̇ Ô‰˯̇ڇ
„·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎ.
ᇷÂÎÂÊ͇:
äÓ„‡ÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú Ò˙‰˙ʇÌË ÓÚ ÏÂÌ˛ [My Media], ‚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ Ô‡Ô͇
ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÚËÔÓ‚Â Ò˙‰˙ʇÌË Á‡Â‰ÌÓ. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È
̇ÚËÒÌÂÚ . ËÎË >, Á‡ ‰‡ ÓÚˉÂÚ ̇ Ô‰˯ÌÓÚÓ ËÎË ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ
Ò˙‰˙ʇÌË ÓÚ Ò˙˘Ëfl ÚËÔ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚ U/u/I/i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Á‡„·‚ËÂÚÓ/„·‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ „Ή‡ÚÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
33
Å˙ÁÓ Ì‡Ô‰ ËÎË ·˙ÁÓ Ì‡Á‡‰ ALL
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ SCAN (m ËÎË M), Á‡ ‰‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ·˙ÁÓ Ì‡Ô‰ ËÎË ·˙ÁÓ Ì‡Á‡‰.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÏÂÌflÚ ‡Á΢ÌË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇ÚÂ
SCAN (m ËÎË M) ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚ B, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ò ÌÓχÎ̇ ÒÍÓÓÒÚ.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ÔË ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÎË Á‡„·‚Ëfl.
• çflÍÓË ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ ÏÂÌ˛ [My media] ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚflÚ Ò
Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl.
è‡ÛÁ‡ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ALL
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ X Á‡ ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚ B Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
ë˙‚ÂÚ: èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‡Û‰ËÓ CD ËÎË MP3/WMA
̇ÚËÒÌÂÚ X Ӣ ‚‰Ì˙Ê, Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ËÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ͇‰˙ ÔÓ Í‡‰˙
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
ç‡ÚËÒÌÂÚ X, Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ͇‰˙ ÔÓ Í‡‰˙.
BD/DVD ‰ËÒÍÓ‚Â
A-B: àÁ·‡Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ˘Â Ò ÔÓ‚Ú‡fl ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ.
É·‚‡ - íÂÍÛ˘‡Ú‡ „·‚‡ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
ᇄ·‚Ë - íÂÍÛ˘ÓÚÓ Á‡„·‚Ë ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÌÓχÎÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ REPEAT
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ [àÁÍÎ.].
Ay‰ËÓ CD ‰ËÒÍÓ‚Â/ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â
Track – íÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔËÒÚ‡ ËÎË Ù‡ÈÎ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
All – ÇÒ˘ÍË ÔËÒÚË ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚Â ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
– èËÒÚËÚ ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‚ ÔÓËÁ‚ÓÎ̇
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ.
All – ÇÒ˘ÍË ÔËÒÚË ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚Â ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‚ ÔÓËÁ‚ÓÎ̇ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ.
– àÁ·‡ÌËflÚ ÓÚÍ˙Ò ˘Â ·˙‰Â ÔÓ‚Ú‡flÌ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ. (Ò‡ÏÓ ‡Û‰ËÓ CD)
ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÌÓχÎÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR.
ᇷÂÎÂÊ͇:
• ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ > ‚‰Ì˙Ê ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ
̇ „·‚‡/ÔËÒÚ‡, ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ò ÓÚÏÂÌfl.
• T‡ÁË ÙyÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ÔË ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÎË Á‡„·‚Ëfl.
ç‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
ÑÓ͇ÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Â Ì‡ Ô‡ÛÁ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ SCAN M ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ,
Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ò˙Ò Á‡·‡‚ÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌË (4 ÒÚÂÔÂÌË, Ò‡ÏÓ Ì‡Ô‰).
DVD
AVCHD
ACD
MUSIC
BD
DVD
AVCHD
ACD
íÓÁË ÔÎÂ˙ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚Ú‡fl ‰‡‰Â̇ ˜‡ÒÚ, ÍÓflÚÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË.
1. èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ REPEAT, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ [A-] ‚
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ
BD
èÓ‚Ú‡flÌ ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÓÚÍ˙Ò
̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚÚ‡, ÍÓflÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÓ‚Ú‡flÚÂ.
MUSIC-N
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ REPEAT ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÊËÏ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER ‚ Í‡fl ̇ ˜‡ÒÚÚ‡.
àÁ·‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ‚‡Ò ˜‡ÒÚ ˘Â Ò ÔÓ‚Ú‡fl ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ.
3. ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÌÓχÎÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ REPEAT
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ [àÁÍÎ.].
ᇷÂÎÂÊ͇:
• ç ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÚӘ͇ ̇ ‡Á‰ÂÎflÌ ‚ ËÌÚÂ‚‡Î ÔÓ‰ 3 ÒÂÍỷË.
• T‡ÁË ÙyÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ÔË ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÎË Á‡„·‚Ëfl.
34
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÂÁËÍ
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ SUBTITLE ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÁËÍ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
àãà
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ DISPLAY, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ
̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Subtitle], ‡
ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÁËÍ Ì‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ SEARCH, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ
Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ I i, Á‡ ‰‡ ÔÂÒÍÓ˜ËÚ 15 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÓÚ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡Ô‰ ËÎË Ì‡Á‡‰.
ᇷÂÎÂÊ͇:
çflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ËÁ·Ó‡ ̇ ÒÛ·ÚËÚË Ò‡ÏÓ ˜ÂÁ
ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇. ÄÍÓ ÒÎÛ˜‡flÚ Â Ú‡Í˙‚, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ TITLE/POPUP ËÎË
DISC MENU Ë ËÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÒÛ·ÚËÚË ÓÚ ÓÔˆËËÚ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇.
ë˙‚ÂÚ:
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚӘ͇, ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ÔÂÒÍÓ˜ËÚÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊËÚ ·ÛÚÓÌ I i.
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ‡Á΢ÌÓ ‡Û‰ËÓ
ᇷÂÎÂÊÍË:
• í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ÔË ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÎË Á‡„·‚Ëfl.
• í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ÔË ÌflÍÓË Ò˙‰˙ʇÌËfl ÓÚ [My media],
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ̇ هȷ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ DLNA Ò˙‚˙‡.
BD
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ DISPLAY, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ
̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Audio], ‡
ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÁËÍ Á‡ Á‚Û͇,
‡Û‰ËÓÔËÒÚ‡ ËÎË ‡Û‰ËÓ͇̇Î.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• çflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ ÒÏÂÌflÚ ‡Û‰ËÓÓÔˆËËÚ ҇ÏÓ ÔÂÁ
ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇. ÄÍÓ ÒÎÛ˜‡flÚ Â Ú‡Í˙‚, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ TITLE/POPUP
ËÎË DISC MENU Ë ËÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ‡Û‰ËÓÓÔˆËfl ÓÚ ÓÔˆËËÚ ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇.
• çÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ Ô‚Íβ˜ËÎË Á‚Û͇, ÏÓÊ ‰‡ Ëχ
‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ÏÂÊ‰Û ‰ËÒÔÎÂfl Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËfl Á‚ÛÍ.
• èË BD-ROM ‰ËÒÍ ÏÌÓ„Ó͇̇ÎÌËflÚ ‡Û‰ËÓÙÓÏ‡Ú (5.1CH ËÎË 7.1CH) ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡ Ò [MultiCH] ̇ ÂÍ‡ÌÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ˆ‚ÂÚÌËÚ ·ÛÚÓÌË (A, B, C, D)
BD
íÂÁË ·ÛÚÓÌË Ò‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Ò‡ÏÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ BD-J
Ò˙‰˙ʇÌËÂ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ·ÛÚÓÌË Í‡ÍÚÓ Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ̇ ‚ÒÂÍË ·ÛÚÓÌ ÏÓÊ ‰‡
Ò ‡Á΢‡‚‡.
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ ̇ Á‡„·‚Ë ËÎË ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛
BD
DVD
ç‡ÚËÒÌÂÚ TITLE/POPUP, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ ̇ Á‡„·‚Ë ËÎË ËÁÒ͇˜‡˘Ó
ÏÂÌ˛. ÄÍÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌËflÚ DVD ËÎË BD-ROM ‰ËÒÍ Ëχ ÏÂÌ˛, ̇
ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÏÂÌ˛ Title (Á‡„·‚ËÂ) ËÎË ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇ ÏÓÊ ‰‡ Ìflχ ̇΢ÌÓ ÏÂÌ˛.
35
è‡ÏÂÚ Á‡ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒˆÂ̇
BD
DVD
íÓÁË Û‰ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒˆÂ̇ ÓÚ ÔÓÒΉÌËfl „Ή‡Ì ‰ËÒÍ.
èÓÒΉ̇ڇ ÒˆÂ̇ ÓÒÚ‡‚‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡, ‰ÓË ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ‰ËÒ͇ Ë ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚÂ
Û‰‡. ÄÍÓ Á‡‰ËÚ ‰ËÒÍ, ÍÓÈÚÓ Ëχ Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇ ÒˆÂ̇, ÒˆÂ̇ڇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Ò ËÁ‚ËÍ‚‡.
èÓÏfl̇ ̇ ËÁ„Ή‡ ̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌËfl
MOVIE MOVIE-N
ACD
MUSIC
MUSIC-N
Ç ÏÂÌ˛ [Movie], [Music], [Photo] Ë [My Media] ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ËÁ„Ή‡
̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌËfl, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ DISPLAY ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ.
ÚÂÚÓ
̇ÚËÒ͇ÌÂ
ᇷÂÎÂÊÍË:
• ç‡ÒÚÓÈÍËÚ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡, Á‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ.
• íÓÁË Û‰ Ì Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‰ËÒÍ, ‡ÍÓ ËÁÍβ˜ËÚ Û‰‡, Ô‰Ë
‰‡  Á‡ÔӘ̇Π‰‡ „Ó ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡.
• îÛÌ͈ËflÚ‡ ‘Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒˆÂ̇’ Á‡ Ô‰˯ÌËfl ‰ËÒÍ ÒÂ
ËÁÚË‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‡Á΢ÂÌ ‰ËÒÍ.
• í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇.
ëÍËÈÌÒÂÈ‚˙
ëÍËÈÌÒÂÈ‚˙˙Ú Ò ÔÓfl‚fl‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÎÂ˙‡ ‚ ÂÊËÏ Stop Á‡ ÓÍÓÎÓ
ÔÂÚ ÏËÌÛÚË.
ᇷÂÎÂÊ͇:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ Û‰‡ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓfl‚Ë.
Ô˙‚Ó
̇ÚËÒ͇ÌÂ
‚ÚÓÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
ᇷÂÎÂÊ͇:
ÖÍ‚‡Î‡ÈÁÂ˙Ú ˘Â ËÁ˜ÂÁÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÏÂÌËÚ ËÁ„Ή‡ ̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò
Ò˙‰˙ʇÌËfl.
36
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‰ËÒ͇
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1
2
3
4
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ËÒ͇, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ Û‰‡:
èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
àÁ·ÂË ÂÎÂÏÂÌÚ:
ê„ÛÎË‡È ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
5 àÁÎÂÁ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇:
èÂÏË̇‚‡Ì Í˙Ï ‰Û„Ó Á‡„·‚ËÂ/„·‚‡
BD
AVCHD MOVIE
B
DISPLAY
Uu
Ii
äÓ„‡ÚÓ ‰ËÒÍ˙Ú Ëχ Ôӂ˜ ÓÚ Â‰ÌÓ Á‡„·‚ËÂ/„·‚‡, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï
‰Û„Ó Á‡„·‚ËÂ/„·‚‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ DISPLAY ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
U/u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ËÍÓ̇ [Title/Chapter]. ëΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
ˆËÙÓ‚ ·ÛÚÓÌ (0-9) ËÎË I/i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ ̇ Á‡„·‚ËÂ/„·‚‡.
DISPLAY
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÓÚ ËÁ·‡Ì ˜‡Ò
BD
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
DVD
Title – çÓÏÂ ̇ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Á‡„·‚ËÂ/Ó·˘ ·ÓÈ Á‡„·‚Ëfl.
Chapter – çÓÏÂ ̇ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ „·‚‡/Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ „·‚ËÚÂ.
Time – àÁÏË̇ÎÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
Audio – àÁ·‡Ì ‡Û‰ËÓÂÁËÍ ËÎË Í‡Ì‡Î.
Subtitle – àÁ·‡ÌË ÒÛ·ÚËÚË.
Angle – àÁ·‡Ì ˙„˙Î/Ó·˘ ·ÓÈ ˙„ÎË.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• ÄÍÓ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë Ì ·˙‰Â ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ,
ÂÍ‡ÌÌËflÚ ‰ËÒÔÎÂÈ ËÁ˜ÂÁ‚‡.
• èË ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Â ÌÓÏÂ ̇ Á‡„·‚ËÂ.
• èË ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÎË Á‡„·‚Ëfl ÌflÍÓÈ ÂÎÂÏÂÌÚ ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â
̇΢ÂÌ.
• ÄÍÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ BD Á‡„·‚ËÂ, ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡
ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ, ÍÓflÚÓ Ó·‡˜Â Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌfl.
DVD
AVCHD MOVIE MOVIE-N
ç‡ÚËÒÌÂÚ DISPLAY ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. èÓÎÂÚÓ Á‡ Ú˙ÒÂÌ ÔÓ
‚ÂÏ ÔÓ͇Á‚‡ ËÁÚÂÍÎÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Time],
‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ‚˙‚‰ÂÚ Ê·ÌÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÌÓ ‚ÂÏ ‚ ˜‡ÒÓ‚Â, ÏËÌÛÚË Ë ÒÂÍÛÌ‰Ë ÓÚ
Îfl‚Ó Ì‡ ‰flÒÌÓ. ç‡ÔËÏÂ, Á‡ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ҈Â̇ ̇ 2 ˜‡Ò‡ Ë 10 ÏËÌÛÚË Ë 20
ÒÂÍÛ̉Ë, ‚˙‚‰ÂÚ ◊12020“ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER. ÄÍÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ„¯ÌÓ
ˆËÙË, ̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR Ë ‚˙‚‰ÂÚ Ô‡‚ËÎÌËÚ ˆËÙË.
ᇷÂÎÂÊ͇:
• í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ÔË ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â ËÎË Á‡„·‚Ëfl.
• í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ÔË ÌflÍÓË Ò˙‰˙ʇÌËfl ÓÚ [My media],
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ̇ هȷ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ DLNA Ò˙‚˙‡.
ÉΉ‡Ì ÓÚ ‡Á΢ÂÌ ˙„˙Î
BD
DVD
ÄÍÓ ‰ËÒÍ˙Ú Ò˙‰˙ʇ ÒˆÂÌË, ÒÌËχÌË ÔÓ‰ ‡Á΢ÌË ˙„ÎË Ì‡ ͇ÏÂ‡Ú‡, ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÏÂÌflÚ ‡Á΢ÌË ˙„ÎË Ì‡ ͇ÏÂ‡Ú‡.
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ DISPLAY, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ
̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Angle], ‡
ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ˙„˙Î.
37
ç‡Ò·ʉ‡‚‡ÈÚ Ò ̇ BD-LIVE™
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1 éÚ‚ÓÂÚ ڇ‚‡Ú‡ ̇ ‰ËÒ͇:
2 èÓÒÚ‡‚ÂÚ BD-ROM ‰ËÒÍ Ò ÙÛÌ͈ËË Ì‡
BD-LIVE™:
3 á‡Ú‚ÓÂÚ ڇ‚‡Ú‡ Á‡ ‰ËÒ͇:
4 èÓ‚ÂÂÚ ‚˙Á͇ڇ Ò ÏÂʇڇ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ:
îÛÌ͈ËËÚ ̇ BD-Live Ò ÌÛʉ‡flÚ ÓÚ ËÌÚÂÌÂÚ
‚˙Á͇.
5 ë‚˙ÊÂÚÂ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó:
ᇠËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
6 àÁ·ÂÂÚ ÙÛÌ͈ËË Ì‡ BD-LIVE™ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
̇ ‰ËÒ͇:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
–
Z)
OPEN/CLOSE (Z
–
–
U u I i, ENTER
íÓÁË Û‰ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÙÛÌ͈ËË Í‡ÚÓ Í‡ÚË̇ ‚
͇ÚË̇ڇ, ‚ÚÓ˘ÌÓ ‡Û‰ËÓ Ë ‚ËÚÛ‡ÎÌË Ô‡ÍÂÚË Ë Ú.Ì. Ò BD-Video, ÔÓ‰‰˙ʇ˘
BONUSVIEW (BD-ROM ‚ÂÒËfl 2 ÔÓÙËÎ 1 ‚ÂÒËfl 1.1/ Final Standard Profile ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÂÌ Òڇ̉‡ÚÂÌ ÔÓÙËÎ). Ç ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË Í˙Ï ÙÛÌ͈ËflÚ‡
BONUSVIEW BD-Video, ÔÓ‰‰˙ʇ˘ BD-Live (BD-ROM ‚ÂÒËfl 2 ÔÓÙËÎ 2),
ÍÓÈÚÓ Ëχ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ÏÂÊÓ‚‡ ÙÛÌ͈Ëfl, ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÓÚ Ôӂ˜ ÙÛÌ͈ËË, ͇ÚÓ Ì‡Ô. ÓÌ·ÈÌ Ë„Ë, ˜ÂÁ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÚÓÁË Û‰ Í˙Ï
ËÌÚÂÌÂÚ.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‰ËÒÍÓ‚Â BD-Live Ò ËÌÚÂÌÂÚ
íÓÁË Û‰ ÔÓ‰‰˙ʇ BD-Live, ÌÓ‚‡ BD-Video ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓflÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒΉÌËÚ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌË ÙÛÌ͈ËË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ҂˙ÊÂÚ Í˙Ï
ËÌÚÂÌÂÚ. (èÓÎÂÁÌËÚ ÙÛÌ͈ËË Ë ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ÔË
‚ÒÂÍË ‰ËÒÍ. ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ì‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡ ‰ËÒ͇)
– ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ, ͇ÚÓ ÂÍ·ÏÌË ÒˆÂÌË ÓÚ ÌÓ‚Ë ÙËÎÏË,
ÒÛ·ÚËÚË Ë BD-J Ë Ú.Ì. ÏÓÊ ‰‡ Ò ҂‡Îfl ‚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡.
– ëÔˆˇÎÌË ‚ˉÂÓ‰‡ÌÌË Ë Ú.Ì. ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú, ‰Ó͇ÚÓ ÒÂ
Ò‚‡ÎflÚ ‚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
èÓ‰„ÓÚӂ͇:
• ì‰˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ËÌÚÂÌÂÚ Ë Ì‡ÒÚÓÂÌ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÙÛÌ͈ËËÚ BD-Live (‚Ê. ÒÚ. 18-22 Ë 31).
• ᇠËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ë‚˙ÊÂÚÂ
USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (‚Ê. ÒÚ. 26).
• ë‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ôӂ˜ ÓÚ
1 GB.
38
ÇÌËχÌËÂ:
ç ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ҂˙Á‡ÌÓÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‰Ó͇ÚÓ Ò ËÁÚ„Îfl Ò˙‰˙ʇÌË ËÎË
‰Ó͇ÚÓ ‚ ÔÓÒÚ‡‚͇ڇ Á‡ ‰ËÒÍ ‚Ò Ӣ Ëχ Blu-ray ‰ËÒÍ. ÄÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÚÓ‚‡, ÏÓÊÂ
‰‡ ÔÓ‚‰ËÚ ҂˙Á‡ÌÓÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ÙÛÌ͈ËflÚ‡ BD-Live ÏÓÊ Ôӂ˜ ‰‡
Ì ‰ÂÈÒÚ‚‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ò ÔÓ‚‰ÂÌÓÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ÄÍÓ Ò‚˙Á‡ÌÓÚÓ USB
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÎÂʉ‡ ÔÓ‚‰ÂÌÓ ÓÚ Ú‡ÍÓ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÙÓχÚË‡ÚÂ
Ò‚˙Á‡ÌÓÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó Ò ÚÓÁË ÔÎÂ˙.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• ó‡ÒÚ ÓÚ BD-Live Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò Ó„‡Ì˘ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô Ì‡
ÌflÍÓË ÏÂÒÚ‡ ÔÓ ¯ÂÌË ̇ ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
• á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ BD-Live Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ
ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÌÂÏ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË.
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ BD-Live ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË, ‡ÍÓ ÓÔˆËflÚ‡
[BD-LIVE connection]  ̇ÒÚÓÂ̇ ̇ [Partially Permitted]. (‚Ê. ÒÚ. 31).
• ë‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ËÌÚÂÌÂÚ ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÌÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ËÎË ÏÓÊ ‰‡
Ì Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ‚˙Á͇ Ò ËÌÚÂÌÂÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò‰‡Ú‡ ̇
Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‚˙Á͇.
• ç ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡. USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë. èÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÒÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ë Á‡Ú‚ÓÂÚÂ
ÏÂÌ˛ÚÓ.
ë˙‚ÂÚ:
ëÔˆˇÎÌË ‚ˉÂÓ‰‡ÌÌË Ë Ú.Ì. ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú, ‰Ó͇ÚÓ Ò ҂‡ÎflÚ
‚ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ˜ÂÁ ‰̇ ÓÚ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ BD-Live.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‚Ë Ô‡ÛÁË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌ̇ڇ Ò‰‡. çflÍÓË ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÌË, Á‡ ‰‡
Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÂÒ͇˜‡Ì Í˙Ï ˜‡ÒÚË, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ËÁÚ„ÎÂÌË, Ë Ú.Ì.
AACS ÓÌ·ÈÌ
äÓ„‡ÚÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú BD-Live,
ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓËÚ ̇ ÔÎÂ˙‡ ËÎË ‰ËÒ͇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ‡ÚÂÌË Ì‡
‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÔÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ. ìÒÎÛ„ËÚÂ Ë ÙÛÌ͈ËËÚÂ, ÍÓËÚÓ
Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚flÚ, Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇.
– åÓÊ ‰‡ ‚Ë ·˙‰‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË ÙËÎÏË, ‡ÍÓ Á‡Ô˯ÂÚ ҂ÓflÚ‡
ËÒÚÓËfl ̇ „Ή‡Ì ‚ Ò˙‚˙‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÁË Ë‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓË.
– åÓÊ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ËÒÚÓËË Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ Ë„Ë.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ÚÓ˘ÌÓ ‚ˉÂÓ (͇ÚË̇ ‚
͇ÚË̇ڇ)
ÇÚÓ˘ÌÓ ‚ˉÂÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÓÚ ‰ËÒÍ, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò ÙÛÌ͈ËflÚ‡
‘͇ÚË̇ ‚ ͇ÚË̇ڇ’.
ᇠÏÂÚÓ‰‡ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ‚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡ ‰ËÒ͇.
ᇠ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‚ÚÓ˘ÌÓÚÓ ‚ˉÂÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ PIP.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ò ‚ÚÓ˘ÌÓ ‚ˉÂÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, Á‡ ‰‡ „Ó ‚Íβ˜ËÚ ËÎË ËÁÍβ˜ËÚÂ.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• ÑËÒÍÓ‚ÂÚ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‚Ë̇„Ë ÒÔÓ‰ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇
ÚÓÁË Û‰, ÔÓÌÂÊ ÌflÍÓË ÙÓχÚË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ËÏ‡Ú Ô‰ËÏÒÚ‚Ó
ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ‰ËÒÍÓ‚Â.
• èÓ ‚ÂÏ ̇ Ú˙ÒÂÌÂ/·‡‚ÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ËÎË „Ή‡Ì ͇‰˙ ÔÓ Í‡‰˙ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ò‡ÏÓ Ô˙‚˘ÌÓÚÓ ‚ˉÂÓ.
• í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ
èÎÂ˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÙËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â
ÓÚ ‰ËÒÍ/USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ‚ˉÂÓÒ˙‰˙ʇÌËÂ,
Á‡ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ DVD-RW ‰ËÒÍÓ‚Â (ÂÊËÏ VR). èÂ‰Ë ‰‡ ë ÑàëíÄçñàéççéíé
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú هÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË, ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
◊àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ÙËÎÏË (USB/Ñàëä)”
̇ ÒÚ. 40.
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒÍ/USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò˙‰˙ʇ˘Ó
ÙËÎÏÓ‚Ó Ò˙‰˙ʇÌËÂ.
2 èÓ͇Á‚‡ Ò [Home Menu]:
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Movie]:
4 àÁ·Ë‡ ÙËÎÏ ÓÚ ÏÂÌ˛ [MOVIE]:
5 Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ËÁ·‡ÌËfl ÙËÎÏ:
6 ëÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
–
HOME
U u I i, ENTER
Uu
B
x
ᇷÂÎÂÊ͇:
• äÓ„‡ÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
‰ËÒÍ, ÔÓfl‚fl‚‡ Ò ÏÂÌ˛ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÌÓÒËÚÂÎ. àÁ·ÂÂÚ ÌÓÒËÚÂÎ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
• åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÏÂÌÎË‚Ë ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ̇ ÒÚ. 33-37.
• Ç ÏÂÌ˛ÚÓ [MOVIE] (ÙËÎÏ), ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˜Â‚ÂÌËfl ËÎË ÒËÌ ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡
Ôˉ‚ËÊËÚ Ô˙‚Ëfl ËÎË ÔÓÒΉÌËfl Ù‡ÈÎ ËÎË ÔÂÒÂÌ, Ë ÁÂÎÂÌËfl ËÎË Ê˙ÎÚ
·ÛÚÓÌ, Á‡ Ôˉ‚ËÊ‚‡Ì ‰Ó Ô‰˯̇ڇ ËÎË ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡.
• çÂÙË̇ÎËÁË‡ÌË DVD ‰ËÒÍÓ‚Â ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú VR Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ̇ ÚÓÁË ÔÎÂ˙.
• çflÍÓË DVD-VR ‰ËÒÍÓ‚Â Ò‡ ̇Ô‡‚ÂÌË Ò˙Ò CPRM ‰‡ÌÌË Ì‡ DVD ÂÍÓ‰Â.
íÓÁË Û‰ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ‰ËÒÍÓ‚Â.
• Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÌflÍÓË DivX Ù‡ÈÎÓ‚Â ‰‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰‡Ú, ÍÓÂÚÓ
Á‡‚ËÒË ÓÚ DivX ÙÓχڇ ËÎË ÙÓχڇ ̇ Á‡ÔËÒ‡.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ DISC MENU, Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï ÏÂÌ˛ ‘ÒÔËÒ˙Í’.
ä‡Í‚Ó Â CPRM?
CPRM  ÒËÒÚÂχ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ÍÓÔË‡Ì (Ò˙Ò ÒËÒÚÂχ Á‡ ÍÓ‰Ë‡ÌÂ),
ÍÓflÚÓ ‰ÓÔÛÒ͇ Ò‡ÏÓ ‘‰ÌÓÍ‡ÚÌË’ Á‡ÔËÒË Ì‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË ÔÓ„‡ÏË.
CPRM ÓÁ̇˜‡‚‡ Content Protection for Recordable Media (Á‡˘ËÚ‡ ̇
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÂÏË ÌÓÒËÚÂÎË).
39
àÌÙÓχˆËfl Á‡ ÔÓ͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ DivX ÒÛ·ÚËÚË
àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ÙËÎÏË (USB/Ñàëä)
ÄÍÓ ÒÛ·ÚËÚËÚ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ, ÒÏÂÌÂÚ ÍÓ‰‡ ̇ ÂÁË͇ ͇ÍÚÓ Â
ÓÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
ë˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ÙËÎÏË Ò ÚÓÁË ÔÎÂ˙  ӄ‡Ì˘Â̇ ͇ÍÚÓ
ÒΉ‚‡:
1 ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ SUBTITLE ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 3 ÒÂÍ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
2
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
ô Ò ÔÓfl‚Ë ÍÓ‰˙Ú Ì‡ ÂÁË͇.
ç‡ÚËÒÌÂÚ SUBTITLE ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„ ÍÓ‰ ̇ ÂÁËÍ,
‰Ó͇ÚÓ ÒÛ·ÚËÚËÚ Ò ÔÓfl‚flÚ Ô‡‚ËÎÌÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER.
40
ç‡Î˘̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ: 1920 x 1080 (ò x Ç) ÔËÍÒ·
î‡ÈÎÓ‚Ë ‡Á¯ËÂÌËfl: “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.mkv”
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ÒÛ·ÚËÚË: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub)
SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ÍÓ‰ÂÍ ÙÓχÚË: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
“XVID”, “DIVX6.xx” (Ò‡ÏÓ Òڇ̉‡ÚÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ), H.264/MPEG-4
AVC, DIVX-HD, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
óÂÒÚÓÚ‡ ̇ ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËfl: ÓÚ 32 ‰Ó 48 kHz (WMA), ÓÚ 16 ‰Ó 48 kHz (MP3)
ëÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â: ÓÚ 20 ‰Ó 320 kbps (WMA), ÓÚ 32 ‰Ó 320 kbps (MP3)
îÓÏ‡Ú Ì‡ CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
îÓÏ‡Ú ISO 9660+JOLIET, UDF Ë UDF Bridge
å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË:
ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 2000 (Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë Ô‡ÔÍËÚÂ)
• àÏÂ̇ڇ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ÙËÎÏË Ë ÒÛ·ÚËÚË Ò‡ Ó„‡Ì˘ÂÌË ‰Ó 180 Á͇̇.
• ç ‚Ò˘ÍË WMA Ë AAC ‡Û‰ËÓÙÓχÚË Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ÚÓÁË Û‰.
• HD ÙËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ̇ CD ËÎË USB 1.0/1.1, ÏÓÊ ‰‡
Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ. ᇠ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ HD ÙËÎÏÓ‚Ë
Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú BD, DVD ËÎË USB 2.0.
• íÓÁË ÔÎÂ˙ ÔÓ‰‰˙ʇ ÔÓÙËÎË Main Ë High ̇ Òڇ̉‡Ú H.264/MPEG-4
AVC ̇ ÌË‚Ó 4.1. èË Ù‡ÈÎ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• íÓÁË ÔÎÂ˙ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ Ù‡ÈÎÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ò GMC*1 ËÎË Qpel*2.
í ҇ ‚ˉÂÓÍÓ‰Ë‡˘Ë ÏÂÚÓ‰Ë ‚ Òڇ̉‡Ú‡ MPEG4, ͇͂ËÚÓ ËÏ‡Ú DivX
ËÎË XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation („ÎÓ·‡Î̇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl ̇
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ)
*2 Qpel – Quarter pixel (˜ÂÚ‚˙Ú ÔËÍÒÂÎ)
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇
èÎÂ˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‡Û‰ËÓ CD ‰ËÒÍÓ‚Â
Ë MP3/WMA Ù‡ÈÎÓ‚Â. èÂ‰Ë ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÚÂ
MP3/WMA Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÔÓ˜ÂÚÂÚ ◊àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï
MP3/WMA ‡Û‰ËÓÙ‡ÈÎÓ‚ÂÚ (USB/Ñàëä)“.
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‡Û‰ËÓ CD ËÎË ‰ËÒÍ/USB Ù·¯
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò˙‰˙ʇ˘Ó MP3/WMA Ù‡ÈÎÓ‚Â.
2 èÓ͇Á‚‡ Ò [Home Menu]:
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Music]:
4 àÁ·Ë‡ ÏÛÁË͇ ÓÚ ÏÂÌ˛ [MUSIC]:
5 Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÏÛÁË͇:
6 ëÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
–
HOME
U u I i, ENTER
Uu
B
x
ë˙‚ÂÚ
• ᇠ‰‡ ÓÚˉÂÚ ̇Ô‡‚Ó Ì‡ ÌflÍÓfl ÔËÒÚ‡ ËÎË Ù‡ÈÎ Ë ‰‡ „Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚÂ,
‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔËÒÚ‡Ú‡/ هȷ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË
(0-9).
• Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÔӘ̠‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ‡ÍÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‡Û‰ËÓ
CD.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u/I/i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ԇÔ͇, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER Ë ˘Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ú هÈÎÓ‚ÂÚ ‚ Ô‡Ô͇ڇ. ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡
Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï ÔÓ-„Ó̇ ËÎË ÔÓ-‰ÓÎ̇ ‰ËÂÍÚÓËfl, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U/u,
Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ê·̇ڇ ‰ËÂÍÚÓËfl.
• Ç ÏÂÌ˛ [MUSIC] ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˜Â‚ÂÌËfl ËÎË ÒËÌËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ô˙‚Ëfl ËÎË ÔÓÒΉÌËfl Ù‡ÈÎ ËÎË ÔËÒÚ‡, Ë ÁÂÎÂÌËfl ËÎË
Ê˙ÎÚËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ô‰˯̇ڇ ËÎË ÒΉ‚‡˘‡Ú‡
ÒÚ‡Ìˈ‡.
• à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ì‡ ÂÍ‚‡Î‡ÈÁÂ‡ Ì  ‡ÒÓˆËË‡Ì Ò ÏÛÁË͇ڇ, ÍÓflÚÓ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡.
• ÄÍÓ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ Ëχ ÍÓ‰, ÍÓÈÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇ÊÂ, ÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ò ÔÓ͇ʠ̘ÂÚÎË‚Ó.
àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï MP3/WMA ‡Û‰ËÓÙ‡ÈÎÓ‚ÂÚ (USB/Ñàëä)
î‡ÈÎÓ‚Ë ‡Á¯ËÂÌËfl: “.mp3”, “.wma”
èËÏÂ: MP3 Ù‡ÈÎÓ‚Â
ᇷÂÎÂÊÍË:
• äÓ„‡ÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
‰ËÒÍ, ÔÓfl‚fl‚‡ Ò ÏÂÌ˛ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÌÓÒËÚÂÎ. àÁ·ÂÂÚ ÌÓÒËÚÂÎ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
• åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÏÂÌÎË‚Ë ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÔ‡‚͇ ̇ ÒÚ. 33-36.
• àÏÂÚÓ Ì‡ هȷ, ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ [My Media] ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ
ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ ‚ ÏÛÎÚËωËÈÌËfl Ò˙‚˙.
• 䇘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛ [My Media] Ò ‚ÎËfl ÓÚ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ë Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚˙‡.
óÂÒÚÓÚ‡ ̇ ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËfl: ÓÚ 8 ‰Ó 48 kHz (WMA), ÓÚ 11 ‰Ó 48 kHz (MP3)
ëÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â: ÓÚ 8 ‰Ó 320 kbps (WMA, MP3)
îÓÏ‡Ú Ì‡ CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
îÓÏ‡Ú ISO 9660+JOLIET, UDF Ë UDF Bridge
å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË:
ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 2000 (Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë Ô‡ÔÍËÚÂ)
ᇷÂÎÂÊÍË ÓÚÌÓÒÌÓ MP3/WMA Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë ·Ófl ̇ MP3/WMA Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ
̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÓÚ ÌÓÒËÚÂÎfl ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÌÂÏ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË.
• íÓÁË Û‰ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇ ID3 Ú‡„, ‚„‡‰ÂÌ ‚ MP3 هȷ.
• é·˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ÔÓ͇Á‚‡ÌÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ÏÓÊ Ì ·˙‰Â
ÚÓ˜ÌÓ ÔË VBR Ù‡ÈÎÓ‚Â.
41
éÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ Ù‡ÈÎ Ò˙Ò ÒÌËÏ͇ ̇ ˆflÎ
ÂÍ‡Ì
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË
íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò
ÒÌËÏÍË. èÂ‰Ë ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú هÈÎÓ‚Â Ò˙Ò
ÒÌËÏÍË, ÔÓ˜ÂÚÂÚ ◊àÁËÒÍ‚‡Ì Í˙Ï Ù‡È· Ò
ËÁÓ·‡ÊÂÌË (USB/Ñàëä)“ ̇ ÒÚ. 43.
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒÍ/USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò˙‰˙ʇ˘Ó
î‡ÈÎÓ‚Â Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl:
–
2 èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ [Home Menu]:
HOME
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Photo]:
U u I i, ENTER
4 àÁ·Ë‡ ÒÌËÏ͇ ÓÚ ÏÂÌ˛ [PHOTO]:
UuIi
5 èÓ͇Á‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ̇ ˆflÎ ÂÍ‡Ì:
ENTER
6 èÓ͇Á‚‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ËÎË Ô‰˯̇ڇ ÒÌËÏ͇:
./>
7 Ç˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÏÂÌ˛ [PHOTO]:
x
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇
̇ ˆflÎ ÂÍ‡Ì. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl, Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÓÔˆËËÚ ͇ÍÚÓ Â ÓÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ. ê‡Á΢ËflÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÓÔˆËËÚÂ, ̇΢ÌË ‚
ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ [PHOTO] Ë [My Media], Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ:
éÔˆËË ‚ ÏÂÌ˛ [PHOTO]
b
c
d
éÔˆËË ‚ ÏÂÌ˛ [My Media]
b
ᇷÂÎÂÊÍË:
• äÓ„‡ÚÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
‰ËÒÍ, ÔÓfl‚fl‚‡ Ò ÏÂÌ˛ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÌÓÒËÚÂÎ. àÁ·ÂÂÚ ÌÓÒËÚÂÎ, ‡ ÒΉ
ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
•
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ Ò·ȉ¯ÓÛ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ B ‰Ó͇ÚÓ ‚ ÏÂÌ˛
[PHOTO] ËÎË [My Media] Ëχ ËÁ·‡Ì Ù‡ÈÎ Ò˙Ò ÒÌËÏ͇.
•
Ç ÏÂÌ˛ [PHOTO] ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˜Â‚ÂÌËfl ËÎË ÒËÌËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ô˙‚Ëfl ËÎË ÔÓÒΉÌËfl Ù‡ÈÎ, Ë ÁÂÎÂÌËfl ËÎË Ê˙ÎÚËfl
·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ô‰˯̇ڇ ËÎË ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡.
•
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ËÁ„Ή‡ ̇ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò Ò˙‰˙ʇÌËfl, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ DISPLAY ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ.
42
a
e
e
f
g
h
a
f
g
h
a àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ô‰˯ÌËfl ËÎË
ÒΉ‚‡˘Ëfl Ù‡ÈÎ.
b ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER Á‡ ÒÚ‡Ú ËÎË Ô‡ÛÁ‡ ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ.
c ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ËÎË Ô‡ÛÁ‡ ̇ ÙÓÌÓ‚‡ ÏÛÁË͇.
í‡ÁË ÓÔˆËfl  ̇΢̇, ÒΉ ͇ÚÓ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ ÙÓÌÓ‚‡ ÏÛÁË͇ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÓÔˆËfl [Music Select].
í‡ÁË ÓÔˆËfl Ì  ̇΢̇ ‚ ÏÂÌ˛ [My Media].
d àÁ·Ë‡ ÙÓÌÓ‚‡ ÏÛÁË͇. í‡ÁË ÓÔˆËfl Ì  ̇΢̇ ‚ ÏÂÌ˛ [My Media].
1) ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER Ë Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÏÂÌ˛.
2) àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÒËÚÂÎ ËÎË Ô‡Ô͇, Í˙‰ÂÚÓ
Ëχ ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â.
3) ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ҂Ófl ËÁ·Ó.
e ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Á‡‚˙ÚËÚ ÒÌËÏ͇ڇ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
í‡ÁË ÓÔˆËfl Ì  ̇΢̇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ.
f àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÁÂÎÂÌËfl ËÎË Ê˙ÎÚËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ Û‚Â΢ËÚ ËÎË
ÒχÎËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ. åÓÊÂÚ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊ‚‡Ú ÔÂÁ
Û‚Â΢ÂÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌË U u I i
ç‡ÚËÒÌÂÚ RETURN, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ [Zoom] Ë ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï ÌÓχÎÌË ‡ÁÏÂË Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.
g àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ ÓÔˆËËÚ [Effect] ËÎË
[Delay]. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡ÚÂ, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡
‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÓÔˆËfl.
[Effects] – åÓÊÂÚ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ ‡Á΢ÌË ÂÙÂÍÚË, ÍÓ„‡ÚÓ Ô‡‚ËÚÂ
Ò·ȉ¯ÓÛ Ò˙Ò ÒÌËÏÍË.
OFF: ë·ȉ¯ÓÛ ·ÂÁ ͇͂ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÂÙÂÍÚË.
Random: ÖÙÂÍÚËÚ ̇ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ Ò ÔË·„‡Ú ÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ.
Slide: èÎ˙Á‚‡ ÒÌËÏ͇ڇ ÓÚ ‡Á΢ÌË ÔÓÒÓÍË.
Door: ëÌËÏ͇ڇ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ͇ÚÓ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡.
Lattice: ëÌËÏ͇ڇ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÓÚ ¯‡ıχÚÌË Ô‡˜ÂÚ‡ ‰Ó
Ô˙ÎÌÓÂÍ‡ÌÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
[Delay] – åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ËÁ˜‡Í‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍËÚ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ.
h ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ÓÔˆËËÚÂ.
ᇠ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ ÓÚÌÓ‚Ó, ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
ë˙‚ÂÚ
• ᇠهÈÎÓ‚ÂÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ‚ ‰ËÒÍ ËÎË USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÏÓÊÂÚ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ ̇ Ù‡ÈÎ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË (0-9), Á‡ ‰‡
ÓÚˉÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ Ù‡ÈÎ.
•
åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú Ò·ȉ¯ÓÛ ·ÂÁ ÏÂÌ˛ Ò ÓÔˆËË, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ B ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ Ù‡ÈÎ Ò ÙÓÚÓ„‡ÙËfl ̇ Ô˙ÎÂÌ ÂÍ‡Ì.
•
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ԇÔ͇, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER Ë ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ú هÈÎÓ‚ÂÚ ‚ Ô‡Ô͇ڇ. ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÂ
Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï ÔÓ-„Ó̇ ËÎË ÔÓ-‰ÓÎ̇ ‰ËÂÍÚÓËfl, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u Á‡
‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ê·̇ڇ ‰ËÂÍÚÓËfl.
•
ÄÍÓ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ Ëχ ÍÓ‰, ÍÓÈÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇ÊÂ, ÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ò ÔÓ͇ʠ̘ÂÚÎË‚Ó.
•
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ DLNA Ò˙‚˙‡,ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ, ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡,
ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ÓË„Ë̇ÎÌÓÚÓ ËÏ ̇ هȷ.
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ ‚ ÏÂÌ˛ [My Media]
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú ÒÌËÏÍË Í‡ÚÓ Ò·ȉ¯ÓÛ, ‰Ó͇ÚÓ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ÎÌÓ
Ò˙‰˙ʇÌËÂ, ÓÚ ÏÂÌ˛ [My Media].
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ HOME Ë ËÁ·ÂÂÚ [My Media] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Home Menu].
2. àÁ·ÂÂÚ Ò˙‚˙ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇ʇÚ
ÒÔÓ‰ÂÎÂÌËÚ ԇÔÍË ÓÚ Ò˙‚˙‡.
3. àÁ·ÂÂÚ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ B Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ ÏÛÁË͇ڇ.
4. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ هÈÎ Ò˙Ò ÒÌËÏ͇ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ̇ Ô˙ÎÂÌ ÂÍ‡Ì.
5. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Slideshow] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ÚÂ
Ò·ȉ¯ÓÛ.
àÁËÒÍ‚‡Ì Í˙Ï Ù‡È· Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌË (USB/Ñàëä)
î‡ÈÎÓ‚Ë ‡Á¯ËÂÌËfl: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”
èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÂÌ ‡ÁÏÂ:
èÓ-χÎ˙Í ÓÚ 4 000 x 3 000 x 24 ·ËÚ‡/ÔËÍÒÂÎ
èÓ-χÎ˙Í ÓÚ 4 000 x 3 000 x 24 ·ËÚ‡/ÔËÍÒÂÎ
îÓÏ‡Ú Ì‡ CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
îÓÏ‡Ú ISO 9660+JOLIET, UDF Ë UDF Bridge
å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË:
ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 2 000 (Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë Ô‡ÔÍËÚÂ)
ÅÂÎÂÊÍË ÓÚÌÓÒÌÓ Ù‡È· Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
• ç Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò ÔÓ„ÂÒ˂̇ ÍÓÏÔÂÒËfl Ë
ÍÓÏÔÂÒËfl ·ÂÁ Á‡„Û·‡ ̇ ËÌÙÓχˆËfl.
• èÓ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ÌÓÒËÚÂÎfl ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÌÂÏ ÌflÍÓÎÍÓ
ÏËÌÛÚË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë ·Ófl ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
43
OÚÌÓÒÌÓ Nero MediaHome 4 Essentials
ÑÓÒÚ˙Ô ‰Ó DLNA Ò˙‚˙Ë
èÎÂ˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ô„ÎÂʉ‡ Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡
ÙËÎÏË, ÏÛÁË͇ Ë ÒÌËÏÍË, Ò˙ı‡ÌÂÌË Ì‡ ‚‡¯ËÚÂ
DLNA ÒÂÚËÙˈË‡ÌË ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙‚˙Ë,
Ò‚˙Á‡ÌË ‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ.
1 èÓ‚ÂÂÚ ‚˙Á͇ڇ Ò ÏÂʇڇ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ:
ÇËÊÚÂ ÒÚ. 18-22.
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
HOME, U u I i
ENTER
2 èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [Home Menu]:
HOME
3 àÁ·Ë‡ ÓÔˆËfl ̇ [My Media]: èÎÂ˙˙Ú
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÂÚ˙Ò‚‡ ‚‡¯‡Ú‡ ÎÓ͇Î̇ ÏÂʇ
Á‡ DLNA Ò˙‚˙Ë Ë „Ë ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl.
U u I i, ENTER
4 àÁ·Ë‡ DLNA Ò˙‚˙ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò Ò˙‚˙Ë: U u, ENTER
5 àÁ·Ë‡ Ù‡ÈÎ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇:
UuIi
6 Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ËÁ·‡ÌËfl Ù‡ÈÎ:
B
7 ëÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
x
8 Ç˙ÌÂÚ Ò ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ò˙Ò ÒÔËÒ˙͇ ̇ Ò˙‚˙Ë:
SEARCH
Nero MediaHome 4 Essentials  ÒÓÙÚÛÂ, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ Ò ÚÓÁË ÔÎÂ˙ Ò ÒÔÓ‰ÂÎflÚ
ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË Ë ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌË ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl
ÍÓÏÔ˛Ú˙, ͇ÚÓ ˆËÙÓ‚ ÏÛÎÚËωËÂÌ Ò˙‚˙, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò DLNA.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• CD-ROM ‰ËÒÍ˙Ú Ò Nero MediaHome 4 Essentials  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚fl ‚ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ËÎË ‚ ‰Û„ ÔÓ‰ÛÍÚ,
‡Á΢ÂÌ ÓÚ ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
• ÑÓÒÚ‡‚ÂÌËflÚ CD-ROM Ò Nero Media Home 4 Essentials  ËÁ‰‡ÌË ̇
ÒÓÙÚÛÂ‡, ÔË„Ó‰ÂÌÓ Ò‡ÏÓ Á‡ ÒÔÓ‰ÂÎflÌ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë Ô‡ÔÍË Ì‡ ÚÓÁË
ÔÎÂ˙.
• ÑÓÒÚ‡‚ÂÌËflÚ ÒÓÙÚÛÂ Nero Media Home 4 Essentials Ì ÔÓ‰‰˙ʇ
ÒΉÌËÚ ÙÛÌ͈ËË: Ú‡ÌÒÍÓ‰Ë‡ÌÂ, UI Á‡ ÓÚ‰‡Î˜ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô, TV
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„Ë Ë Apple iTunes.
• íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó·flÒÌfl‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ‡Ì„ÎËÈÒ͇ڇ ‚ÂÒËfl ̇ Nero
Media Home 4 Essentials, ͇ÚÓ ÔËÏÂ. ëΉ‚‡ÈÚ ӷflÒÌÂÌËflÚ‡, ͇ÚÓ
Ô‡‚ËÚ ÒÔ‡‚͇ Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚ ÓÔÂ‡ˆËË ‚˙‚ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÂÁËÍ.
éÚÌÓÒÌÓ DLNA
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ Nero Media Home 4 Essentials
íÓÁË ÔÎÂ˙  DLNA ÒÂÚËÙˈË‡Ì ˆËÙÓ‚ ÏÛÎÚËωËÂÌ ÔÎÂ˙, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ
‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÙËÎÏÓ‚Ó, ÒÌËÏÍÓ‚Ó Ë ÏÛÁË͇ÎÌÓ Ò˙‰˙ʇÌË ÓÚ ‚‡¯Ëfl
ˆËÙÓ‚ ÏÛÎÚËωËÂÌ Ò˙‚˙, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò DLNA (ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë
ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ ÂÎÂÍÚÓÌË͇)
Digital Living Network Alliance (DLNA)  ÏÂʉÛÓÚ‡ÒÎÓ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl,
ӷ‰ËÌfl‚‡˘‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ ÂÎÂÍÚÓÌË͇, ÍÓÏÔ˛Ú˙̇ ÚÂıÌË͇
Ë ÏÓ·ËÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡." Digital Living ÓÒË„Ûfl‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ÎÂÒÌÓ
ÒÔÓ‰ÂÎflÌ ̇ ÏÛÎÚËωËÈÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â ÔÂÁ ͇·ÂÎ̇ ËÎË ·ÂÁÊ˘̇ ÏÂʇ Û
‰Óχ.
Nero Media Home 4 Essentials  ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÒÔÓ‰ÂÎflÌ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË,
ÏÛÁË͇ Ë ÒÌËÏÍË, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙, Ò ÚÓÁË ÔÎÂ˙.
èÂ‰Ë ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Nero Media Home 4 Essentials, ÔÓ‚ÂÂÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡
Í˙Ï ÒËÒÚÂχڇ, ‰‡‰ÂÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ:
ãÓ„ÓÚÓ Ì‡ DLNA ÒÂÚËÙË͇ڇ Ô‡‚Ë ÎÂÒÌÓ Ì‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ
ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ ç‡ÒÓÍËÚ Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ‡Á‡·ÓÚÍË Ì‡ DLNA.
íÓÁË Û‰ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ ç‡ÒÓÍËÚ Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌË ‡Á‡·ÓÚÍË Ì‡
DLNA, v1.5.
äÓ„‡ÚÓ ÍÓÏÔ˛Ú˙, ̇ ÍÓÈÚÓ ‚˙‚Ë ÒÓÙÚÛÂ Á‡ DLNA Ò˙‚˙ ËÎË ‰Û„Ó
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓ Ò DLNA ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ò ҂˙Ê Í˙Ï ÚÓÁË ÔÎÂ˙, ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÌflÍÓË ÔÓÏÂÌË Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË. åÓÎfl ̇Ô‡‚ÂÚÂ
ÒÔ‡‚͇ Ò ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ ÒÓÙÚÛÂ‡ ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ôӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl.
44
• Windows® XP (Service Pack 2 ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚), Windows Vista® (Ì Ò ËÁËÒÍ‚‡
Service Pack), Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 ËÎË
ÔÓ-ÌÓ‚), Windows Server® 2003
• Windows Vista® 64-bit edition (ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚˙‚Ë ‚ 32-·ËÚÓ‚ ÂÊËÏ)
• èÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ: 200 MB ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ Ú‚˙‰Ëfl ‰ËÒÍ Á‡
ÚËÔ˘̇ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ̇ ËÌÒڇ·ˆËfl ̇ Nero Media Home
• èÓˆÂÒÓË 1,2 GHz Intel® Pentium® III ËÎË AMD Sempron™ 2200+
• è‡ÏÂÚ: 256 MB RAM
• É‡Ù˘̇ ͇Ú‡ Ò ÏËÌËÏÛÏ 32 MB ‚ˉÂÓÔ‡ÏÂÚ, ÏËÌËχÎ̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ 800 ï 600 ÔËÍÒ· Ë 16-·ËÚÓ‚‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ˆ‚ÂÚ‡
• Windows® Internet Explorer® 6.0 ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚
• DirectX® 9.0c ÔÂ‡·. 30 (‡‚„ÛÒÚ 2006) ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚
• åÂÊÓ‚‡ Ò‰‡: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n).
ëÚ‡ÚË‡ÈÚ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ CD-ROM Ò Nero Media Home 4
Essentials ‚ CD-ROM ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙. àÌÒڇ·ˆËÓÌÌËflÚ
Ò˙‚ÂÚÌËÍ ˘Â ‚Ë Ô‚‰ ·˙ÁÓ Ë ·ÂÁ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËfl ÔÂÁ ËÌÒڇ·ˆËÓÌÌËfl ÔÓˆÂÒ.
ᇠ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Nero Media Home 4 Essentials, ÔÓÒÚ˙ÔÂÚ ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
1. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚Ò˘ÍË ÔÓ„‡ÏË ‚ Microsoft Windows Ë ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ÈÚÂ
‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ‡·ÓÚ¢Ëfl ‡ÌÚË‚ËÛÒÂÌ ÒÓÙÚÛÂ.
2. èÓÒÚ‡‚ÂÚ CD-ROM Ò Nero Media Home 4 Essentials ‚ CD-ROM
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙.
3. ô‡ÍÌÂÚ [Nero Media Home 4 Essentials].
àÌÒڇ·ˆËflÚ‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚fl Ë Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ËÌÒڇ·ˆËÓÌÌËflÚ Ò˙‚ÂÚÌËÍ.
4. ô‡ÍÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ [Next], Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÒÂËÈÌËfl ÌÓÏÂ.
ô‡ÍÌÂÚ [Next], Á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇.
5. ÄÍÓ ÔËÂÏÂÚ ‚Ò˘ÍË ÛÒÎÓ‚Ëfl, ˘‡ÍÌÂÚ ‚ ÍÛÚËÈ͇ڇ Á‡ ÓÚ·ÂÎflÁ‚‡ÌÂ
[I accept the License Conditions] Ë ˘‡ÍÌÂÚ [Next].
àÌÒڇ·ˆËflÚ‡ Ì  ‚˙ÁÏÓÊ̇ ·ÂÁ ÚÓ‚‡ Ò˙„·ÒËÂ.
6. ô‡ÍÌÂÚ [Typical] Ë ˘‡ÍÌÂÚ [Next].
àÌÒڇ·ˆËÓÌÌËflÚ ÔÓˆÂÒ ÒÚ‡ÚË‡.
7. ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ‡ÌÓÌËÏÌÓÚÓ Ò˙·Ë‡Ì ̇ ‰‡ÌÌË, χÍË‡ÈÚÂ
ÍÛÚËÈ͇ڇ Á‡ ÓÚ·ÂÎflÁ‚‡ÌÂ Ë ˘‡ÍÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ [Next].
8. ô‡ÍÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ [Exit], Á‡ Á‡‚˙¯ËÚ ËÌÒڇ·ˆËflÚ‡.
ëÔÓ‰ÂÎflÌ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë Ô‡ÔÍË
ç‡ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ Úfl·‚‡ ‰‡ ÓÔ‰ÂÎËÚ Á‡ ÒÔÓ‰ÂÎÂÌÓ ÔÓÎÁ‚‡Ì ԇÔ͇ڇ,
Ò˙‰˙ʇ˘‡ ÙËÎÏÓ‚Ó, ÏÛÁË͇ÎÌÓ Ë/ËÎË ÙÓÚÓ„‡ÙÒÍÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ, Á‡ ‰‡ „Ó
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÚÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËËÚ [My Media].
í‡ÁË ˜‡ÒÚ Ó·flÒÌfl‚‡ Ôӈ‰Û‡Ú‡ Á‡ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÒÔÓ‰ÂÎÂÌË Ô‡ÔÍË Ì‡ ‚‡¯Ëfl
ÍÓÏÔ˛Ú˙.
1. ô‡ÍÌÂÚ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ ËÍÓ̇ڇ “Nero Media Home 4 Essentials” ̇
‡·ÓÚÌËfl ÔÎÓÚ.
2. ô‡ÍÌÂÚ ËÍÓ̇ڇ [Network] ÓÚÎfl‚Ó Ë ‰ÂÙËÌË‡ÈÚ ҂ÓÂÚÓ ÏÂÊÓ‚Ó
ËÏÂ ‚ ÔÓÎÂÚÓ [Network name].
åÂÊÓ‚ÓÚÓ ËÏÂ, ÍÓÂÚÓ ‚˙‚‰ÂÚÂ, ˘Â ·˙‰Â ‡ÁÔÓÁ̇ÚÓ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙.
3. ô‡ÍÌÂÚ ËÍÓ̇ [Shares] ÓÚÎfl‚Ó.
4. ô‡ÍÌÂÚ ‡Á‰ÂÎ [Local Folders] ̇ ÂÍ‡Ì [Shares].
5. ô‡ÍÌÂÚ ËÍÓ̇ [Add], Á‡ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ÔÓÁÓˆ‡ [Browse Folder].
6. àÁ·ÂÂÚ ԇÔ͇ڇ, Ò˙‰˙ʇ˘‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎËÚÂ.
ëÔÓ‰ÂÎÂ̇ڇ Ô‡Ô͇ Ò ‰Ó·‡‚fl Í˙Ï ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÒÔÓ‰ÂÎÂÌËÚ ԇÔÍË.
7. ô‡ÍÌÂÚ ËÍÓ̇ڇ [Start Server], Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú Ò˙‚˙‡.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• ÄÍÓ ÒÔÓ‰ÂÎÂÌËÚ ԇÔÍË ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ̇ ÔÎÂ˙‡, ˘‡ÍÌÂÚÂ
Ô‡Ô͇ڇ ‚ ‡Á‰ÂÎ [Local Folders] Ë ˘‡ÍÌÂÚ [Rescan Folder] ‰Ó ·ÛÚÓÌ
[More].
• èÓÒÂÚÂÚ www.nero.com Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Ë ÒÓÙÚÛÂÌË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.
45
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÒÔÓ‰ÂÎÂÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ DLNA ωËÂÌ
Ò˙‚˙
ç‡ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ͇Á‚‡ÚÂ Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÒÌËÏÍÓ‚Ë
Ë ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌË ‚ ˆËÙÓ‚Ë ÏÛÎÚËωËÈÌË Ò˙‚˙Ë,
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò DLNA.
1. ëÚ‡ÚË‡ÈÚ ̇ ÎˈÂÌÁË‡ÌËfl ÏÛÎÚËωËÂÌ DLNA Ò˙‚˙, ÍÓÈÚÓ Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ‰Óχ¯Ì‡Ú‡ ‚Ë ÏÂʇ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ HOME. ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ [Home Menu].
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ [My Media], ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER. ëÔËÒ˙Í˙Ú Ì‡ Ò˙‚˙ËÚ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
4.
Use U u Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ò˙‚˙ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇ʇÚ
ÒÔÓ‰ÂÎÂÌËÚ ԇÔÍË ÓÚ Ò˙‚˙‡.
ÅÂÎÂÊÍË ÓÚÌÓÒÌÓ DLNA ÙÛÌ͈ËËÚÂ
• èÓÌÂÊ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡Î˘ÌËÚ ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÓÚ
ÏÂÌ˛ [My Media] Ò‡ ÚÂÒÚ‚‡ÌË ‚ Ò‰‡ ̇ Ô‡ÍÂÚÂÌ DLNA Ò˙‚˙ (Nero
Media Home 4 Essentials), ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ Í˙Ï Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë ÙÛÌ͈ËËÚ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛ [My Media] ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÛÎÚËωËÈÌËÚ Ò˙‚˙Ë.
• àÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ Í˙Ï Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, ‰‡‰ÂÌË Ì‡ ÒÚ. 47, Ì‚Ë̇„Ë Ò‡
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË. åÓÊ ‰‡ Ëχ ÌflÍÓË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ÓÚ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ ÏÛÎÚËωËÈÌËfl Ò˙‚˙.
ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ TITLE/POPUP, ‰Ó͇ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ÙËÎÏ, ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ هȷ. àÌÙÓχˆËflÚ‡ Ó·‡˜Â ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â
ÚӘ̇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚ ÙÛÌ͈ËË Ì‡ هȷ.
• Ç ÏÂÌ˛ [My Media] ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÏËÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇
Ì‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÌÓ Ú Ìflχ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú
̇ ÚÓÁË ÔÎÂ˙.
• ÄÍÓ ‚ ÏÂÌ˛ [My Media] Ëχ Ì‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ, ÔÎÂ˙˙Ú
„Ó ÔÂÒ͇˜‡ Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÒΉ‚‡˘Ëfl Ù‡ÈÎ.
ᇷÂÎÂÊÍË:
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÛÎÚËωËÈÌËfl Ò˙‚˙ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ÚÓÁË
ÔÎÂ˙ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ‡Á¯ÂÌË ÓÚ Ò˙‚˙‡.
• ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Ò͇ÌË‡Ú ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÏÛÎÚËωËÈÌËfl Ò˙‚˙, ÍÓÈÚÓ ‚Ë Â
̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ӈ‚ÂÚÂÌËfl ‚ ÒËÌ¸Ó ·ÛÚÓÌ.
5.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡
ÛÔ‡‚Îfl‚‡Ú ÏÛÎÚËωËÈÌËfl DLNA
Ò˙‚˙, Ë ËÁ·ÂÂÚ هÈ·, ÍÓÈÚÓ ËÒ͇ÚÂ
‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚÂ. ᇠÏÂÌ˛ [My Media]
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˜Â‚ÂÌËfl ËÎË ÒËÌËfl ·ÛÚÓÌ,
Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï Ô˙‚Ëfl ËÎË
ÔÓÒΉÌËfl Ù‡ÈÎ/Ô‡Ô͇, Ë ÁÂÎÂÌËfl ËÎË
Ê˙ÎÚËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ Í˙Ï
Ô‰˯̇ڇ ËÎË ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡.
6.ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER ËÎË B, Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ.
ᇷÂÎÂÊ͇: åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. ÇËÊÚ ÒÚ.33-37.
7.ç‡ÚËÒÌÂÚ x, Á‡ ‰‡ ÒÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ë ‰‡ ÓÚˉÂÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ò˙Ò
ÒÔËÒ˙͇ ̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
46
• àÌÙÓχˆËflÚ‡ Á‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, ÔÓ͇Á‚‡Ì‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ÏÓÊ ‰‡ Ì  ÚӘ̇ Á‡
ÏÛÁË͇ÎÌË Ë ÙËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â ‚ ÏÂÌ˛ [My Media].
• Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏÓ‚Ë ÒÛ·ÚËÚË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ Ì‡
DLNA ÏÛÎÚËωËÂÌ Ò˙‚˙, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËfl Ò ÚÓÁË ÔÎÂ˙ ÒÓÙÚÛÂ
Nero MediaHome 4 Essentials.
• àÏÂÚÓ Ì‡ هȷ Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË Ë ËÏÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÏÓ‚Ëfl Ù‡ÈÎ Úfl·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú Â‰Ì‡Í‚Ë Ë ‰‡ Ò ̇ÏË‡Ú ‚ ‰̇ Ë Ò˙˘‡ Ô‡Ô͇.
• ÄÍÓ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË Ò‡ ‰Ó·‡‚ÂÌË ÒΉ ͇ÚÓ ‰ËÂÍÚÓËflÚ‡  ‚˜Â
·Ë· Ë̉ÂÍÒË‡Ì‡, ÔÓÚ·ËÚÂÎflÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÂχıÌÂ Ë ‰‡ ‰Ó·‡‚Ë ÓÚÌÓ‚Ó
Ô‡Ô͇ڇ Í˙Ï ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÒÔÓ‰ÂÎÂÌËÚ ԇÔÍË.
• 䇘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ [My Media]
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚ÎËfl ÓÚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ‰Óχ¯Ì‡ ÏÂʇ.
• î‡ÈÎÓ‚ÂÚ ÓÚ ÔÂÌÓÒËÏË ÌÓÒËÚÂÎË, ͇ÚÓ Ì‡Ô. USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, DVDÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Ú.Ì. ̇ ‚‡¯Ëfl ÏÛÎÚËωËÂÌ Ò˙‚˙ ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰‡Ú
ÒÔÓ‰ÂÎÂÌË Ô‡‚ËÎÌÓ.
C˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ
é·˘Ë
î‡ÈÎÓ‚Ë ‡Á¯ËÂÌËfl: “.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.pcm” (LPCM)
• íËÔÓ‚ÂÚ هÈÎÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ DLNA Ò˙‚˙ËÚÂ.
• ᇠÏÛÁË͇ÎÌËÚ هÈÎÓ‚ÂÚ ̇ DLNA Ò˙‚˙ËÚ  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ LPCM
ÍÓ‰Ë‡ÌÂ.
å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË:
ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 2 000 (Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë Ô‡ÔÍËÚÂ)
åÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â
óÂÒÚÓÚ‡ ̇ ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËfl:
ÓÚ 8 ‰Ó 48 kHz (WMA), ÓÚ 11 ‰Ó 48 kHz (MP3), 44,1 Ë 48 kHz (LPCM)
ëÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â:
ÓÚ 8 ‰Ó 320 kbps (WMA, MP3), 768 Kbps Ë 1,536 Mbps (LPCM)
î‡ÈÎÓ‚Â Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÂÌ ‡ÁÏÂ ̇ ÙÓÚÓ„‡ÙÒÍË Ù‡ÈÎ:
èÓ-χÎ˙Í ÓÚ 4 000 x 3 000 x 24 ·ËÚ‡/ÔËÍÒÂÎ
èÓ-χÎ˙Í ÓÚ 3 000 x 3 000 x 32 ·ËÚ‡/ÔËÍÒÂÎ
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ÍÓ‰ÂÍ ÙÓχÚË: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
“XVID”, “DIVX6.xx” (Ò‡ÏÓ Òڇ̉‡ÚÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ), DIVX-HD,
MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
ÄÛ‰ËÓÙÓÏ‡Ú : “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
óÂÒÚÓÚ‡ ̇ ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËfl: ÓÚ 32 ‰Ó 48 kHz (WMA), ÓÚ 16 ‰Ó 48 kHz (MP3)
ëÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â: ÓÚ 20 ‰Ó 320 kbps (WMA), ÓÚ 32 ‰Ó 320 kbps (MP3)
• àÏÂ̇ڇ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ÙËÎÏË Ë ÒÛ·ÚËÚË Ò‡ Ó„‡Ì˘ÂÌË ‰Ó 128 Á͇̇.
• ç ‚Ò˘ÍË WMA Ë AAC ‡Û‰ËÓÙÓχÚË Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ÚÓÁË Û‰.
• íÓÁË ÔÎÂ˙ ÔÓ‰‰˙ʇ ÔÓÙËÎË Main Ë High ̇ Òڇ̉‡Ú H.264/MPEG-4
AVC ̇ ÌË‚Ó 4.1. èË Ù‡ÈÎ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• íÓÁË ÔÎÂ˙ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ Ù‡ÈÎÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ò GMC*1 ËÎË Qpel*2.
í ҇ ‚ˉÂÓÍÓ‰Ë‡˘Ë ÏÂÚÓ‰Ë ‚ Òڇ̉‡Ú‡ MPEG4, ͇͂ËÚÓ ËÏ‡Ú DivX
ËÎË XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation („ÎÓ·‡Î̇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl ̇
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ)
*2 Qpel – Quarter pixel (˜ÂÚ‚˙Ú ÔËÍÒÂÎ)
îËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â
ç‡Î˘̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ: 1920 x1080 (ò x Ç) ÔËÍÒ·
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ÒÛ·ÚËÚË: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation
Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0
(.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• î‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚ ÏÂÌ˛ [My Media]
• èË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ mkv/mp4 Ù‡ÈÎÓ‚Â ‚„‡‰ÂÌËÚ ÒÛ·ÚËÚË Ì ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡Ú.
• ÄÍÓ Ëχ Ôӂ˜ ÓÚ 1 Ù‡ÈÎ Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË ‚ ‰‡‰Â̇ Ô‡Ô͇, ÔËÓËÚÂÚ˙Ú Á‡
ÔÓ͇Á‚‡Ì  ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
èËÓËÚÂÚ
ÇËÒÓÍ
‡Á¯ËÂÌËe ̇
هȷ
“.smi”
çËÒ˙Í
“.sub”
“.srt”
“.txt”
“.ssa”
47
a Featured – ô Ò ÔÓ͇Ê ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË Ò Ë„‡ÎÌË
ÙËÎÏË.
b Recent Videos – ô Ò ÔÓ͇Ê ̇È-ÌÓ‚ËflÚ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì ÒÔËÒ˙Í Ì‡
‚ˉÂÓχÚÂˇÎË.
c Most Viewed – ô Ò ÔÓ͇Ê ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ̇È-„Ή‡ÌËÚÂ
‚ˉÂÓχÚÂˇÎË. éÔˆËËÚ Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡.
d Top Rated – ô Ò ÔÓ͇Ê ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ̇È-‚ËÒÓÍÓ ÓˆÂÌÂÌËÚÂ
‚ˉÂÓχÚÂˇÎË ÓÚ Ò˙‚˙‡ ̇ YouTube. éÔˆËËÚ Á‡ ÔÂËÓ‰ ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
e Search – ô Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡.
ÇËÊÚ ◊í˙ÒÂÌ ̇ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË“ ̇ ÒÚ. 50 Á‡ Ôӂ˜Â
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË.
f History – ô Ò ÔÓ͇Ê ÒÔËÒ˙Í˙Ú Ò ‚ˉÂÓχÚÂˇÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÎË ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ̇ ÚÓÁË Û‰. åÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
Ò˙ı‡ÌÂÌË Ï‡ÍÒËÏÛÏ 25 ‚ˉÂÓهȷ.
g Favorites – í‡ÁË ÓÔˆËfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Û‰˙Ú Â ‚ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ
̇ ‚ÎËÁ‡Ì (sign-in). èÓ͇Á‚‡ ÒÔËÒ˙Í Ò ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË, ÍÓÈÚÓ Â
Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡ ÒÏÂÚ͇ ‚ Ò˙‚˙‡ ̇ YouTube.
çflÍÓË ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓfl‚flÚ ‚ ÒÔËÒ˙͇ [Favorites],
‰ÓË Ë ‰‡ Ò‡ ‚Íβ˜ÂÌË ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ Ò˙‚˙‡.
h Sign in (Sign Out) – èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ,
ËÎË ‚˙˘‡ Í˙Ï Ò˙ÒÚÓflÌË ËÁÎËÁ‡ÌÂ. ÇËÊÚ ◊ÇÎËÁ‡Ì ‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡
YouTube ÒÏÂÚ͇“ ̇ ÒÚ. 50 Á‡ Ôӂ˜ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË.
i Local site – àÁ·ÂÂÚ ÒÚ‡Ì‡, ÓÚ ÍÓflÚÓ ·ËıÚ Ê·ÎË ‰‡ „Ή‡ÚÂ
‚ˉÂÓχÚÂˇÎË. ëÚ‡ÌËÚ ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÏÂÌ˛ [Local Site] ÏÓÊ ‰‡
Ò‡ ‡Á΢ÌË ÓÚ ÚÂÁË ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ Û·҇ÈÚ‡ ̇ YouTube.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË You Tube
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1 èÓ‚ÂÂÚ ‚˙Á͇ڇ Ò ÏÂʇڇ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ:
ÇËÊÚÂ ÒÚ. 18-22.
2 èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [Home Menu]:
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [YouTube]:
4 àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ ÓÔˆËfl ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ YouTube:
5 àÁ·ÂÂÚ ‚ˉÂÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÚÂ:
6 á‡ÔÓ˜‚‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ‚ˉÂÓ:
HOME, U u I i,
ENTER
HOME
U u I i, ENTER
U u I i, ENTER
Ii
B, ENTER
ËÎË DISPLAY
ë˙ÒÚÓflÌË ̇ ÏÂʇڇ
åÂÌ˛ ̇ YouTube
ÒÔËÒ˙Í Ò ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË
ÓÔˆËË Á‡ ÔÂËÓ‰
éÚÌÓÒÌÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ YouTube
àχ ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ YouTube. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËËÚÂ, ͇ÍÚÓ Â
ÓÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
a
b
f
48
c
g
d
h
e
ᇷÂÎÂÊÍË:
• åÂÌ˛ÚÓ Ì‡ YouTube ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ͇Ê 5 ‚ˉÂÓχÚÂˇ· ‚ ÒÔËÒ˙Í Ò
‚ˉÂÓχÚÂˇÎË. ç‡ÚËÒÌÂÚ ˜Â‚ÂÌËfl ËÎË ÒËÌËfl ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇ʇÚ
ÒΉ‚‡˘ËÚÂ/Ô‰˯ÌËÚ 5 ‚ˉÂÓχÚÂˇ·.
•
ÄÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË ÓÔˆËfl [Most Viewed] ËÎË [Top Rated] ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡
YouTube, ÓÔˆËËÚ Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÔÂËÓ‰, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡
Ò ÔÓ͇Ê ÒÔËÒ˙͇ Ò ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË ÓÚ ËÁ·‡ÌËfl ÔÂËÓ‰.
•
ëÔËÒ˙Í˙Ú Ò ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË, ÔÂÚ˙Ò‚‡Ì ÓÚ ÔÎÂ˙‡, ÏÓÊ ‡Á΢ÂÌ ÓÚ
ÒÔËÒ˙͇, ÔÂÚ˙Ò‚‡Ì ÓÚ Û· ·‡ÛÁ˙ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
i
éÚÌÓÒÌÓ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ YouTube
äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ B ËÎË ENTER ‚˙ıÛ ‚ˉÂÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ „Ή‡ÚÂ, ̇
ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÂÍ‡Ì˙Ú Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ë ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ÓÚ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
ÂÍ‡Ì ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ
ÎÂÌÚ‡ ̇
ËÁÚÂÍÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ
ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓ
ÑÓ͇ÚÓ „Ή‡Ú ‚ˉÂÓ ÓÚ YouTube ˜ÂÁ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÛÔ‡‚Îfl‚‡ÚÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓÚÓ ÓÚ YouTube. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚÂ
̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ Á‡ Ô‡ÛÁ‡ Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ „Ή‡ÌÂÚÓ, ÚÓ˜ÌÓ Í‡ÍÚÓ
ÍÓ„‡ÚÓ „Ή‡Ú DVD. ÑÓ͇ÚÓ „Ή‡Ú ÙËÎÏ, ·ÛÚÓÌËÚ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
‚˙¯‡Ú ÒΉÌÓÚÓ:
ÅÛÚÓÌ(Ë)
éÔÂ‡ˆËË
B ËÎË ENTER
ëÚ‡ÚË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓÚÓ Ò ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
DISPLAY
è‚Íβ˜‚‡ ÏÂÊ‰Û ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ˆflÎ ÂÍ‡Ì Ë
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì Ò ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
X
ᇠԇÛÁ‡ ̇ ‚ˉÂÓÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡. á‡
‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓ ÒΉ
Ô‡ÛÁ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ B ÓÚÌÓ‚Ó.
x
ëÔË‡ ‚ˉÂÓÚÓ Ë ÔÓ͇Á‚‡ ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò ÒıÓ‰ÌË
‚ˉÂÓχÚÂˇÎË.
./>
èÂÒ͇˜‡ ÔË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇Ô‰ ËÎË Ì‡Á‡‰.
HOME
äÓ„‡ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚÂ Ò „Ή‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË,
ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ HOME ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Á‡ ‰‡ ÓÚˉÂÚ ‚ ̇˜‡ÎÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ [Home Menu].
‰Ó͇ÚÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡
Ä ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Á‡‚˙¯Ë ËÎË ÒÔÂ, ̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡
ÂÍ‡Ì˙Ú Ì‡ ÒÔflÎÓÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò ÒıÓ‰ÌË ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ‚ˉÂÓ ËÎË ‚ˉÂÓ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇
Ò˙Ò ÒıÓ‰ÌË ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË, Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ B ËÎË ENTER, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ‚ˉÂÓ.
ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò
ÒıÓ‰ÌË
‚ˉÂÓχÚÂˇÎË
ÂÍ‡Ì ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ
ÎÂÌÚ‡ ̇
ËÁÚÂÍÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ
ç‡ÚËÒÌÂÚ DISPLAY, Á‡ ‰‡ Ô‚Íβ˜ËÚ ÏÂÊ‰Û ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ˆflÎ
ÂÍ‡Ì Ë ÂÍ‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ.
‰Ó͇ÚÓ Â ÒÔflÎÓ
äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ DISPLAY ‚˙ıÛ ‚ˉÂÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ „Ή‡ÚÂ,
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ̇ ˆflÎ ÂÍ‡Ì.
ÂÍ‡Ì ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ
ñflÎ ÂÍ‡Ì
ÎÂÌÚ‡ ̇
ËÁÚÂÍÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ
ᇷÂÎÂÊÍË:
• ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ Ì ‚ÎËflflÚ ‚˙ıÛ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ YouTube.
• èË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË ÓÚ YouTube ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë
Ô‡ÛÁ‡, ÒÚÓÔ ËÎË ·ÛÙÂË‡ÌÂ, ˜ÂÒÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯‡Ú‡
¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‚˙Á͇. èÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÏËÌËχÎ̇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á͇ڇ
1,5 Mbps. ᇠ̇È-‰Ó·Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì Ò ËÁËÒÍ‚‡ ÒÍÓÓÒÚ
ÓÚ 4,0 Mbps. èÓÌflÍÓ„‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯‡Ú‡ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ‚˙Á͇
‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ËÌÚÂÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ.
ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ‚‡¯Ëfl ËÌÚÂÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ, ‡ÍÓ ËχÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ò
ÔÓ‰‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ ·˙Á‡ ‚˙Á͇, ÍÓflÚÓ ‰‡  ̇‰Âʉ̇, ËÎË ‡ÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡
Û‚Â΢ËÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯‡Ú‡ ‚˙Á͇. åÌÓ„Ó ËÌÚÂÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË
Ô‰·„‡Ú ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÓÔˆËË Á‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡Ú‡ ‚˙Á͇.
49
í˙ÒÂÌ ̇ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË
åÓÊÂÚ ‰‡ Ú˙ÒËÚ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË ˜ÂÁ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ÛÏË Á‡ Ú˙ÒÂÌ ‰Ó
128 ÒËÏ‚Ó·. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Search] ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U
u I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒËÏ‚ÓÎ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
‚‡¯Ëfl ËÁ·Ó ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡. äÓ„‡ÚÓ ‚˙‚Âʉ‡Ú Á̇Í, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓÍ‡Ê‡Ú ‰Ó 5 Ô‰ÎÓÊÂÌËfl Á‡ ‰ÛÏË, Á‡ÔÓ˜‚‡˘Ë Ò ÚÓÁË Á̇Í.
ᇠ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ·ÛÍ‚‡ Ò ‰Ë‡ÍËÚ˘ÂÌ Á̇Í, ËÁ·ÂÂÚ ·ÛÍ‚‡Ú‡ ÓÚ ‡Á¯ËÂÌËfl
̇·Ó ÓÚ ÒËÏ‚ÓÎË.
èËÏÂ: àÁ·ÂÂÚ ◊D“, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ DISPLAY, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇ÊÂ
‡Á¯ËÂÌËflÚ Ì‡·Ó ÓÚ ÒËÏ‚ÓÎË. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ◊D“ ËÎË
◊Ď“, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ I i, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Sign In] ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ U u I i, Á‡
‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒËÏ‚ÓÎ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡
ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡.
[OK]: ᇂ˙¯ÂÚ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ID ËÎË Ô‡Ó·.
[Clear]: àÁÚËÈÚ ‚Ò˘ÍË ‚˙‚‰ÂÌË ÒËÏ‚ÓÎË.
[Space]: ÇÏ˙ÍÌÂÚ ËÌÚÂ‚‡Î ‚ ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÍÛÒÓ‡.
[Backspace]: àÁÚË‚‡ ÒËÏ‚Ó· ÔÂ‰Ë ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÍÛÒÓ‡.
[ABC / abc / #+-=&]: ëÏÂÌfl ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ̇
„·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë, χÎÍË ·ÛÍ‚Ë ËÎË ÒËÏ‚ÓÎË.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ, ËÁ·ÂÂÚ [Sign Out] ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ YouTube Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
[OK]: í˙ÒÂÌ ̇ ÒıÓ‰ÌË ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË ÔÓ ‰ÛÏË Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ.
[Clear]: àÁÚËÈÚ ‚Ò˘ÍË ‚˙‚‰ÂÌË ÒËÏ‚ÓÎË.
[Space]: ÇÏ˙Í‚‡ ËÌÚÂ‚‡Î ‚ ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÍÛÒÓ‡.
[Backspace]: àÁÚË‚‡ Á͇̇ ÔÂ‰Ë ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÍÛÒÓ‡.
[ABC / abc / #+-=&]: ëÏÂÌfl ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ̇
„·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë, χÎÍË ·ÛÍ‚Ë ËÎË ÒËÏ‚ÓÎË.
íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‰‡ Ò˙ı‡ÌË ‰Ó 5 ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡
‚ÎËÁ‡ÎË ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡. ëÔËÒ˙Í˙Ú Ò Ë‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓË Ò ÔÓfl‚fl‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [Sign In].
àÁ·ÂÂÚ Ò˙ı‡ÌÂÌËfl ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡
Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ Ò ‚˙‚‰ÂÌËfl ËÁ·‡Ì ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓ.
éÒÚ‡‚‡ ‚Ë Ò‡ÏÓ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ԇÓ·ڇ, Á‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ.
äÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚÂ Ò ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ûχڇ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ, ËÁ·ÂÂÚ [OK] Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÒÔËÒ˙Í˙Ú Ò˙Ò ÒıÓ‰ÌË ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË.
ᇷÂÎÂÊ͇:
Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚˙‚Âʉ‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ̇ ÒΉÌËÚ ÂÁˈË:
‡Ì„ÎËÈÒÍË, ËÒÔ‡ÌÒÍË, ËڇΡÌÒÍË, ÙÂÌÒÍË, ÌÂÏÒÍË, ıÓ·̉ÒÍË,
ÔÓÚÛ„‡ÎÒÍË, ¯‚‰ÒÍË, ÔÓÎÒÍË Ë ˜Â¯ÍË.
ÇÎËÁ‡Ì ‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡ YouTube ÒÏÂÚ͇
ᇠ‰‡ „Ή‡Ú ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË ÓÚ ‚‡¯Ëfl ÒÔËÒ˙Í Ò [Favorites] ‚ˉÂÓχÚÂˇÎË
‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ YouTube Ò˙‚˙‡, Úfl·‚‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡
YouTube ÒÏÂÚ͇.
50
[New ID]: èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓ‚
ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓ Ë Ô‡Ó·.
[X]: àÁÚËÈÚ Ò˙ı‡ÌÂÌËfl ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓ, ÔÓ͇Á‡Ì ÓÚÎfl‚Ó Ì‡ ÒËÏ‚Ó· [X].
ÇËÊÚ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‡‰ËÓÒڇ̈ËflÚ‡
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ‡‰ËÓ
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â FM ‡ÌÚÂÌËÚ ҇ ‚Íβ˜ÂÌË.
1 àÁ·ÂÂÚ FM:
2 àÁ·ÂÂÚ ‡‰ËÓÒڇ̈Ëfl:
3 ᇠ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚ ‡‰ËÓÒڇ̈Ëfl:
ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÌÓÏÂ Á‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ. åÓ„‡Ú ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÏÂÚflÚ ‰Ó 50
‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
4 ᇠ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ:
5 ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ò˙ı‡ÌÂ̇ Òڇ̈Ëfl:
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
RADIO (INPUT)
TUNING -/+
ENTER
ENTER
PRESET U u
FM ÚÛÌÂ˙Ú Â Ò̇·‰ÂÌ Ò ÙÛÌ͈ËflÚ‡ RDS (Radio Data System – ÒËÒÚÂχ Á‡
‡‰ËÓ‰‡ÌÌË). ífl ÔÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‡‰ËÓÒڇ̈ËflÚ‡, ÍÓflÚÓ ÒÎÛ¯‡ÚÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
RDS ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ Ó·ıÓ‰ËÚ ‡Á΢ÌËÚ ÚËÔÓ‚Â ‰‡ÌÌË:
PS
(Programme Service Name – ËÏ ̇ ÔÓ„‡Ï̇ڇ ÛÒÎÛ„‡)
ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ËÏÂÚÓ Ì‡ ͇̇·.
PTY
(Programme Type Recognition – ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÚËÔ‡ ÔÓ„‡Ï‡)
íËÔ˙Ú ÔÓ„‡Ï‡ (̇Ô. Jazz – ‰Ê‡Á, ËÎË News – ÌÓ‚ËÌË) Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇
‰ËÒÔÎÂfl.
RT
(Radio Text – ‡‰ËÓÚÂÍÒÚ)
íÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË Ò˙‰˙ʇ ÒÔˆˇÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚ ËÁÎ˙˜‚‡˘‡Ú‡
‡‰ËÓÒڇ̈Ëfl. íÓÁË ÚÂÍÒÚ ÏÓÊ ‰‡ ÔÂÏË̇‚‡ ÔÂÁ ‰ËÒÔÎÂfl.
CT
(Time controlled by the channel – ÚÓ˜ÌÓ ‚ÂÏÂ, ÛÔ‡‚Î fl‚‡ÌÓ ÓÚ Í‡Ì‡Î‡)
èÓ͇Á‚‡ ˜‡Ò‡ Ë ‰‡Ú‡Ú‡, ËÁÎ˙˜‚‡ÌË ÓÚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËflÚ‡.
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ‡‰ËÓ - Í‡Í‚Ó Ó˘Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚÂ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ú˙ÒÂÌ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ TUNING -/+ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÂÍÛ̉‡.
íÛÌÂ˙Ú ˘Â Á‡ÔӘ̠‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ú˙ÒÂÌÂ Ë ˘Â ÒÔÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÏÂË ‡‰ËÓÒڇ̈Ëfl.
àÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ Á‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈Ëfl
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‡‰ËÓÒڇ̈Ëfl, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ Á‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ. äÓ„‡ÚÓ ÔÎÂ˙˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ͇Ê ڇÍ˙‚ ÌÓÏÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
PRESET U/u Á‡ ‰‡ „Ó ÔÓÏÂÌËÚÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚ ËÁ·‡ÌËfl
ÌÓÏÂ.
àÁÚËÈÚ ‚Ò˘ÍË Ò˙ı‡ÌÂÌË Òڇ̈ËË
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ENTER. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â ÏË„‡ ̇‰ÔËÒ ERASE ALL.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË Ò˙ı‡ÌÂÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
èÓ‰Ó·fl‚‡Ì ̇ ÎÓ¯Ó FM ÔËÂχÌÂ
ç‡ÚËÒÌÂÚ MO./ST. ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÚÛÌÂ˙Ú ÒÂ
Ô‚Íβ˜‚‡ ÓÚ ÒÚÂÂÓ Ì‡ ÏÓÌÓ Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓ‚‡ ÔÓ‰Ó·fl‚‡ ÔËÂχÌÂÚÓ.
51
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚ıÓ‰ÂÌ Ê‡Í (HDMI IN)
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ Á‚Û͇ ̇ Ò‚Ófl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Ò „ÌÂÁ‰Ó HDMI
OUT ÓÚ ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚ ̇ ÒËÒÚÂχڇ.
ä˙Ï HDMI OUT „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ
(ÚÂ΂ËÁÓ, ‰ÂÍÓ‰Â Á‡ ͇·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁËfl, ˆËÙÓ‚
Ò‡ÚÂÎËÚÂÌ ÔËÂÏÌËÍ, χ¯Ë̇ Á‡ ‚ˉÂÓË„Ë Ë Ú.Ì.)
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ „ÌÂÁ‰‡ OPTICAL IN
éÚ ÚÓÌÍÓÎÓÌËÚ ̇ ÒËÒÚÂχڇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ Á‚Û͇ ÓÚ
‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Ò ˆËÙÓ‚Ë ÓÔÚ˘ÌË ËÁıÓ‰Ë.
ä˙Ï ˆËÙÓ‚Ëfl ÓÔÚ˘ÂÌ ËÁıÓ‰ ̇ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1 ë‚˙ÊÂÚ ËÁıÓ‰ÌËfl Ê‡Í (HDMI OUT) ̇ ‚‡¯ÂÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ‚ıÓ‰ÌËfl Ê‡Í (HDMI IN) ̇ „˙·‡
̇ ·ÂÁÊ˘̇ڇ Ô‰̇ ‰flÒ̇ ÍÓÎÓÌ͇.
2 ÇÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ:
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl [HDMI IN]:
4 ç‡Ï‡ÎÂÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇ ÚÓÁË Û‰:
5 ÇÍβ˜ÂÚ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ:
6 ê„ÛÎË‡ÈÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇:
1
RADIO (INPUT)
VOL (+/-)
VOL (+/-)
ᇷÂÎÂÊ͇:
• ç ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ‚ ÂÊËÏ HDMI
IN. ëÏÂÌÂÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌËfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.
• ç ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ SIMPLINK ‚ ÂÊËÏ HDMI IN.
• ç‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚Ëfl ÂÊËÏ Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD Ë DTS-HD Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‚ ÂÊËÏ HDMI IN.
• ÄÍÓ ËÁıÓ‰fl˘ËflÚ ‚ˉÂÓÒ˄̇ΠÌ  ÌÓχÎÂÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÒÓ̇ÎÌËflÚ ‚Ë
ÍÓÏÔ˛Ú˙  ҂˙Á‡Ì Í˙Ï „ÌÂÁ‰Ó HDMI IN, ÒÏÂÌÂÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ̇ 576p, 720p, 1080i ËÎË 1080p.
52
ë ÑàëíÄçñàéççéíé
1 ë‚˙ÊÂÚ ÓÔÚ˘ÌËfl ËÁıÓ‰ÂÌ Ê‡Í Ì‡ ‚‡¯ÂÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ÓÔÚ˘ÌËfl ‚ıÓ‰ÂÌ Ê‡Í Ì‡
„˙·‡ ̇ ·ÂÁÊ˘̇ڇ Ô‰̇ ‰flÒ̇ ÍÓÎÓÌ͇.
-
2 ÇÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ:
1
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [OPTICAL]:
RADIO (INPUT)
4 ç‡Ï‡ÎÂÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇:
VOL (+/-)
5 ÇÍβ˜ÂÚ ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ:
-
6 ê„ÛÎË‡ÈÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇:
VOL (+/-)
ëÔ‡‚Ó˜ÌËÍ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ‰‡ ÛÔ‡‚Îfl‚‡ ‚‡¯Ëfl
ÚÂ΂ËÁÓ
ìÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ÚÂ΂ËÁÓ Ò ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓÚÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÛÔ‡‚Îfl‚‡Ú ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ ÓÚ Ï‡͇ڇ LG/GoldStar Ò
‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓÚÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
åÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇, ‚ıÓ‰ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ë
‚Íβ˜‚‡ÌÂÚÓ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ ÓÚ Ï‡͇ڇ LG/ GoldStar Ò
‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓÚÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ä‡ÚÓ ‰˙ÊËÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ TV 1 ̇ÚËÒÌÂÚ PR/CH U ËÎË u.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÛÔ‡‚Îfl‚‡Ú ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ
·ÛÚÓÌË.
äÓ„‡ÚÓ ÒÏÂÌËÚ ·‡ÚÂËËÚ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ, ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡
ÔÂ̇ÒÚÓËÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
éÚÔÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ TV 1 Á‡ ‰‡ Á‡‚˙¯ËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ.
é·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË
ÅÛÚÓÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡
AV/INPUT
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ú ÔÎÂ˙‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇È-ÌÓ‚Ëfl ÒÓÙÚÛÂ, Á‡ ‰‡
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë/ËÎË ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÌÓ‚Ë
ÙÛÌ͈ËË.
ᇠ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ̇È-ÌÓ‚Ëfl ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÚÓÁË ÔÎÂ˙ (‡ÍÓ Â Ì‡Ô‡‚Â̇
‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl), ÏÓÎfl ÔÓÒÂÚÂÚ http://lgservice.com ËÎË Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ˆÂÌÚ˙‡
Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË Ì‡ LG Electronics.
ÑËÁ‡ÈÌ˙Ú Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ÔÓÏÂÌË ·ÂÁ
Ô‰ËÁ‚ÂÒÚËÂ.
óÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇
åÓÊÂÚÂ
Ç˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ Û‰‡
TV 1
ч ËÁÍβ˜ËÚ ËÎË ‚Íβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
AV/INPUT
ч Ô‚Íβ˜ËÚ ‚ıÓ‰ÌËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÏÂÊ‰Û ÚÂ΂ËÁÓ Ë ‰Û„ ‚ıÓ‰ÂÌ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
PR/CH U/u
ч ÔÂÚ˙Ò‚‡Ú Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌËÚ ͇̇ÎË Ì‡„ÓÂ
Ë Ì‡‰ÓÎÛ.
VOL +/–
ч „ÛÎË‡Ú ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇
ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ÄÍÓ Á‡·ÂÎÂÊËÚ ÌflÍÓÈ ÓÚ ÒΉÌËÚ ÒËÏÔÚÓÏË.
• ì‰˙Ú Â ‚Íβ˜ÂÌ, ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì Ò ‚Íβ˜‚‡ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡.
• ÑËÒÔÎÂflÚ Ì‡ Ô‰ÌËfl Ô‡ÌÂÎ Ì ‡·ÓÚË.
• ì‰˙Ú Ì ‡·ÓÚË ÌÓχÎÌÓ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ Û‰‡ ͇ÍÚÓ
ÒΉ‚‡.
• ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ·ÛÚÓÌ 1 Á‡ ÏËÌËÏÛÏ ÔÂÚ ÒÂÍÛ̉Ë.
èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Û‰˙Ú ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë; ÔÓÒΠ„Ó ‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
• àÁÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ËÁ˜‡Í‡ÈÚ ÔÓÌ ÔÂÚ
ÒÂÍÛ̉Ë, ÔÓÒΠ„Ó ‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
53
äӉӂ ̇ ÂÁˈË
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÁË ÒÔËÒ˙Í, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ Ê·ÌËfl ÓÚ ‚‡Ò ÂÁËÍ Á‡ ÒΉÌËÚ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË: [Disc Audio], [Disc Subtitle] Ë [Disc Menu].
ÖÁËÍ
ÄÙ‡ÒÍË
ÄÙË͇‡ÌÒ
Äη‡ÌÒÍË
ÄÏÂı‡ÒÍË
Ä‡·ÒÍË
ÄÏÂÌÒÍË
ÄÒ‡ÏÒÍË
ÄÈχ‡
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍË
Ň¯ÍËÒÍË
ŇÒÍÒÍË
ÅÂÌ„‡ÎÒÍË
ÅÛÚ‡ÌÒÍË
ÅËı‡ÒÍË
ÅÂÚÓÌÒÍË
Å˙΄‡ÒÍË
ÅËχÌÒÍË
ÅÂÎÓÛÒÍË
äËÚ‡ÈÒÍË
äÓ‰
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
ÖÁËÍ
ï˙‚‡ÚÒÍË
ó¯ÍË
чÚÒÍË
ïÓ·̉ÒÍË
ÄÌ„ÎËÈÒÍË
ÖÒÔÂ‡ÌÚÓ
ÖÒÚÓÌÒÍË
î‡¸ÓÒÍË
îˉÊË
îËÌ·̉ÒÍË
îÂÌÒÍË
îËÁËÈÒÍË
ɇÎËÒËÈÒÍË
ÉÛÁËÌÒÍË
çÂÏÒÍË
É˙ˆÍË
ÉÂÌ·̉ÒÍË
ÉÛ‡‡ÌË
Éۉʇ‡ÚË
äÓ‰
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
ÖÁËÍ
ï‡ÛÒ‡
à‚ËÚ
ïË̉Ë
ìÌ„‡ÒÍË
àÒ·̉ÒÍË
à̉ÓÌÂÁËÈÒÍË
àÌÚÂÎËÌ„‚‡
à·̉ÒÍË
àڇΡÌÒÍË
üÔÓÌÒÍË
ä‡Ì̇‰‡
䇯ÏËÒÍË
ä‡Á‡ıÒÍË
äË„ËÁÍË
äÓÂÈÒÍË
ä˛‰ÒÍË
ã‡ÓÒÍË
ã‡ÚËÌÒÍË
ã‡Ú‚ËÈÒÍË
äÓ‰
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
ÖÁËÍ
ãËÌ„‡Î‡
ãËÚÓ‚ÒÍË
å‡Í‰ÓÌÒÍË
å‡Î„‡¯ÍË
å‡Î‡ÈÒÍË
å‡Î‡fl·Ï
å‡ÓÒÍË
å‡‡ÚıË
åÓΉӂÒÍË
åÓÌ„ÓÎÒÍË
ç‡ÛÛ
çÂÔ‡ÎÒÍË
çÓ‚ÂÊÍË
éËfl
èẨʇ·Ë
èÛ˘Û
èÂÒËÈÒÍË
èÓÎÒÍË
èÓÚÛ„‡ÎÒÍË
äÓ‰
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
ÖÁËÍ
äÓ‰
ä˜ۇ
8185
êÂÚÓÓχÌÒÍË
8277
êÛÏ˙ÌÒÍË
8279
êÛÒÍË
8285
ë‡ÏÓ‡ÌÒÍË
8377
ë‡ÌÒÍËÚ
8365
òÓÚ·̉ÒÍË ÍÂÎÚÒÍË 7168
ë˙·ÒÍË
8382
ë˙·Óı˙‚‡ÚÒÍË
8372
òÓ̇
8378
ëË̉ıË
8368
ëËÌ„‡ÎÒÍË
8373
ëÎÓ‚‡¯ÍË
8375
ëÎÓ‚ÂÌÒÍË
8376
àÒÔ‡ÌÒÍË
6983
ëÛ‰‡ÌÒÍË
8385
ëÛ‡ıËÎË
8387
ò‚‰ÒÍË
8386
퇄‡ÎÓ„
8476
ÖÁËÍ
퇉ÊËÍÒÍË
í‡ÏËÎÒÍË
íÂÎÛ„Û
í‡È·̉ÒÍË
íÓÌ„‡ÌÒÍË
íÛÒÍË
íÛÍÏÂÌÒÍË
íÛË
ìÍ‡ËÌÒÍË
ì‰Û
ìÁ·ÂÍÒÍË
ÇËÂÚ̇ÏÒÍË
ÇÓ·ԲÍ
ìÂÎÒÍË
ÇÓÎÓÙ
äÒÓÒ‡
à‰Ë¯
âÓÛ·‡
áÛÎÛ
Ñ˙ʇ‚Ë
è‡‡„‚‡È
îËÎËÔËÌË
èÓί‡
èÓÚÛ„‡ÎËfl
êÛÏ˙ÌËfl
êÛÒ͇ Ù‰Â‡ˆËfl
ë‡Û‰ËÚÒ͇ Ä‡·Ëfl
ëÂÌ„‡Î
ëËÌ„‡ÔÛ
ëÎÓ‚‡ÍËfl
ëÎÓ‚ÂÌËfl
ûÊ̇ ÄÙË͇
ûÊ̇ äÓÂfl
àÒÔ‡ÌËfl
Ñ˙ʇ‚Ë
òË ã‡Ì͇
ò‚ˆËfl
ò‚ÂȈ‡Ëfl
í‡È‚‡Ì
í‡È·̉
íÛˆËfl
섇̉‡
ìÍ‡È̇
ëÄô
ìÛ„‚‡È
ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì
ÇËÂÚ̇Ï
áËÏ·‡·‚Â
äÓ‰
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
äӉӂ ̇ ‰˙ʇ‚Ë
àÁ·ÂÂÚ ÍÓ‰‡ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÓÚ ÚÓÁË ÒÔËÒ˙Í.
Ñ˙ʇ‚Ë
ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì
ÄÊÂÌÚË̇
Ä‚ÒÚ‡ÎËfl
Ä‚ÒÚËfl
ÅÂ΄Ëfl
ÅÛÚ‡Ì
ÅÓÎË‚Ëfl
Å‡ÁËÎËfl
ä‡Ï·Ó‰Ê‡
ä‡Ì‡‰‡
óËÎË
äËÚ‡È
äÓÎÛÏ·Ëfl
äÓÌ„Ó
54
äÓ‰
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Ñ˙ʇ‚Ë
äÓÒÚ‡ êË͇
ï˙‚‡ÚËfl
óÂıËfl
чÌËfl
ÖÍ‚‡‰Ó
Ö„ËÔÂÚ
ÖÎ ë‡Î‚‡‰Ó
ÖÚËÓÔËfl
îˉÊË
îËÌ·̉Ëfl
î‡ÌˆËfl
ÉÂχÌËfl
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl
É˙ˆËfl
äÓ‰
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Ñ˙ʇ‚Ë
ÉÂÌ·̉Ëfl
ïÓÌÍÓÌ„
ìÌ„‡Ëfl
à̉Ëfl
à̉ÓÌÂÁËfl
àÁ‡ÂÎ
àÚ‡ÎËfl
üχÈ͇
üÔÓÌËfl
äÂÌËfl
äÛ‚ÂÈÚ
ãË·Ëfl
ã˛ÍÒÂÏ·Û„
å‡Î‡ÈÁËfl
äÓ‰
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Ñ˙ʇ‚Ë
å‡Î‰Ë‚Ë
åÂÍÒËÍÓ
åÓ̇ÍÓ
åÓÌ„ÓÎËfl
å‡ÓÍÓ
çÂÔ‡Î
ïÓ·̉Ëfl
ïÓ·̉ÒÍË ÄÌÚËÎË
çÓ‚‡ á·̉Ëfl
çË„ÂËfl
çÓ‚„Ëfl
éχÌ
è‡ÍËÒÚ‡Ì
è‡Ì‡Ï‡
äÓ‰
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
äÓ‰
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
äÓ‰
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË
èÓ·ÎÂÏ
Ç˙ÁÏÓÊ̇ Ô˘Ë̇
ê¯ÂÌËÂ
çflχ ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
• ôÂÔÒÂÎ˙Ú Ì  ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
• ÇÍβ˜ÂÚ ËÎË Ì‡ÚËÒÌÂÚ Á‰‡‚Ó ˘ÂÔÒ· ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
çflχ ͇ÚË̇.
• íÂ΂ËÁÓ˙Ú Ì  ̇ÒÚÓÂÌ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ËÁıÓ‰ÂÌ
‚ˉÂÓÒ˄̇Î.
• àÁ·ÂÂÚ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ëfl ÂÊËÏ Á‡ ‚ıÓ‰ÌËfl
‚ˉÂÓÒ˄̇Î.
• 䇷ÂÎ˙Ú Ì‡ ‚ˉÂÓÚÓ Ì  ҂˙Á‡Ì ‰Ó·Â.
• ë‚˙ÊÂÚ ‰Ó· ͇·Â· ̇ ‚ˉÂÓÚÓ.
• àÁ·‡Ì‡Ú‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì  ‚˙ÁÏÓÊ̇ Ò
‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ.
• àÁ·ÂÂÚ ‰Û„‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓÌ RESOLUTION.
• ëËÒÚÂχڇ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡Û‰ËÓ͇·Â·, Ì  ̇ÒÚÓÂ̇ ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò˄̇Î.
• àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÂÊËÏ Á‡ ‡Û‰ËÓÔËÂÏÌË͇, Á‡ ‰‡
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ˜Û‚‡Ú Á‚Û͇ ÓÚ ÔÎÂ˙‡.
• á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡Û‰ËÓ͇·Â·, Â
ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
• ÇÍβ˜ÂÚ ÒËÒÚÂχڇ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡Û‰ËÓ͇·Â·.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË [MUTE] (Á‡„ÎÛ¯‡‚‡Ì ̇ Á‚Û͇) ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ MUTE ÓÚÌÓ‚Ó.
• èÎÂ˙˙Ú ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ̇Á‡‰, ·˙ÁÓ Ì‡Ô‰, Ò ·‡‚ÌÓ
‰‚ËÊÂÌË ËÎË Â ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Ô‡ÛÁ‡.
• Ç˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÌÓχÎÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
• ÑËÒÍ˙Ú Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ÓÔ‡ÍË.
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒ͇ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇‰ÓÎÛ.
• èÓÒÚ‡‚ÂÌ Â Ì‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ‰ËÒÍ.
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ‰ËÒÍ. (èÓ‚ÂÂÚ ÚËÔ‡ Ë
„ËÓ̇ÎÌËfl ÍÓ‰ ̇ ‰ËÒ͇).
• ᇉ‡‰ÂÌÓ Â ÌË‚Ó ◊êÂÈÚËÌ„“.
• èÓÏÂÌÂÚ ÂÈÚËÌ„‡.
• ÑËÒÍ˙Ú Â Á‡ÔËÒ‡Ì Ì‡ ‰Û„ Û‰ Ë Ì  ÙË̇ÎËÁË‡Ì.
• îË̇ÎËÁË‡ÈÚ ‰ËÒ͇ ̇ ÚÓÁË Û‰.
• ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì  ̇ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡
̇ ÔÎÂ˙‡.
• ç‡ÒÓ˜ÂÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡ ̇
ÔÎÂ˙‡.
• ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË  ÏÌÓ„Ó ‰‡Î˜ ÓÚ ÔÎÂ˙‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÓÚ ÔÓ-·ÎËÁÍÓ
‡ÁÒÚÓflÌËÂ.
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ ÌË‚‡Ú‡ Ì ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË [NIGHT ON] (ÌÓ˘ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
‚Íβ˜ÂÌÓ) Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ NIGHT(ÌÓ˘) ÓÚÌÓ‚Ó.
éÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÌÁÓÌËfl
·ÛÚÓÌ Â ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË [NIGHT ON] (ÌÓ˘ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
‚Íβ˜ÂÌÓ) Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ NIGHT(ÌÓ˘) ÓÚÌÓ‚Ó.
çflχ Á‚ÛÍ.
èÎÂ˙˙Ú Ì Á‡ÔÓ˜‚‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì ‡·ÓÚË ‰Ó·Â.
55
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË
èÓ·ÎÂÏ
Ç˙ÁÏÓÊ̇ Ô˘Ë̇
ê¯ÂÌËÂ
• çflχ ‚Íβ˜ÂÌÓ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• Ç USB ÔÓÚ‡ ‚Íβ˜ÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÙÓχÚË‡ÌÓ Ò
FAT16 ËÎË FAT32 (‚ËÊÚÂ ÒÚ. 26).
• çflχ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌÓÚÓ
USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
• éÒË„ÛÂÚ ̇È-χÎÍÓ 1 GB Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ USB
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ BD-Live.
• ç  ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Â̇ ‚˙Á͇ Ò ËÌÚÂÌÂÚ.
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Û‰˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Ô‡‚ËÎÌÓ Í˙Ï ÎÓ͇Î̇ڇ
ÏÂʇ Ë ‰‡ÎË Ëχ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ËÌÚÂÌÂÚ (‚Ê. ÒÚ. 18-22 Ë 31).
• éÔˆËflÚ‡ [BD-LIVE connection] ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup] Â
̇ÒÚÓÂ̇ ̇ [Prohibited].
• ç‡ÒÚÓÈÚ ÓÔˆËflÚ‡ [BD-LIVE connection] ̇ [Permitted].
ìÒÎÛ„Ë Á‡ ‚ˉÂÓÒÚËÈÏËÌ„
(͇ÚÓ Ì‡Ô. You Tube Ë Ú.Ì.)
˜ÂÒÚÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡Ú ËÎË
"·ÛÙÂË‡Ú" ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
à‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓ˙Ú Ì‡ You
Tube Ì Ò  Ò˙ı‡ÌËÎ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ÒÔËÒ˙͇ Ò
ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓË (ID list).
• ëÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯‡Ú‡ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ÏÓÊ ‰‡
Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ËÒÓ͇ Á‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ‚ˉÂÓÒÚËÈÏËÌ„
(͇ÚÓ Ì‡Ô. You Tube Ë Ú.Ì.).
• èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ Û‚Â΢ËÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇
¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡, ͇ÚÓ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò Ò‚Ófl
ËÌÚÂÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ (ISP).
• ëÔËÒ˙Í˙Ú Ò Ë‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓË Â Ô˙ÎÂÌ.
• àÁÚËÈÚ ‰ËÌ ÓÚ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ˉÂÌÚËÙË͇ÚÓË Ë ÓÚÌÓ‚Ó
Ò „ËÒÚË‡ÈÚÂ Ò Ë‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓ‡.
ëÔÓ‰ÂÎÂ̇ Ô‡Ô͇ ËÎË
Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ ÏÛÎÚËωËÈÌËfl
Ò˙‚˙ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚ ÏÂÌ˛
[My Media].
• ᇢËÚ̇ ÒÚÂ̇ ËÎË ‡ÌÚË‚ËÛÒÂÌ ÒÓÙÚÛÂ ‚˙‚Ë Ì‡
‚‡¯Ëfl ÏÛÎÚËωËÂÌ Ò˙‚˙.
• àÁÍβ˜ÂÚ Á‡˘ËÚ̇ڇ ÒÚÂ̇ ËÎË ‡ÌÚË‚ËÛÒÌËfl ÒÓÙÚÛÂ,
ÍÓÈÚÓ ‚˙‚Ë Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÏÛÎÚËωËÂÌ Ò˙‚˙.
• è‡ÔÍËÚ ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ҇ ‰Ó·‡‚ÂÌË ËÎË ÔÂχı̇ÚË,
ÒΉ ͇ÚÓ ‰ËÂÍÚÓËflÚ‡  ·Ë· ‚˜ Ë̉ÂÍÒË‡Ì‡.
• ë͇ÌË‡ÈÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÒÔÓ‰ÂÎÂ̇ڇ Ô‡Ô͇ ̇ ‚‡¯Ëfl
ÏÛÎÚËωËÂÌ Ò˙‚˙.
ëÔÓ‰ÂÎÂÌËÚ ه¿ÎÓ‚Ë Ó‰ DLNA
ωˇ ÒÂ‚ÂÓÚ Ì Ò ÔÛ¯Ú‡‡Ú
‚Ó ÏÂÌËÚÓ [My Media].
• ëÔÓ‰ÂÎÂÌËflÚ Ù‡ÈÎ Ì  هÈÎ, ‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ Ì‡
ÔÎÂ˙‡.
• ÇÊ. “C˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ” ̇ ÒÚ. 47.
ç ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ̇ÒÚÓflÚ
‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
• ëË·ڇ ̇ Ò˄̇· ̇ Òڇ̈ËËÚ  ڂ˙‰Â Ò·· (ÔË
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ Òڇ̈Ëfl).
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ Òڇ̈Ëfl.
îÛÌ͈ËflÚ‡ BD-Live ÌÂ
‡·ÓÚË.
56
íÓÌÍÓÎÓÌË
íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌË
è‰̇ ‰flÒ̇ è‰̇ Îfl‚‡
ÚÓÌÍÓÎÓ̇
ÚÓÌÍÓÎÓ̇
è‡ÒË‚ÂÌ
Ò˙·ÛÙ˙
ᇉ̇
ÚÓÌÍÓÎÓ̇
íËÔ
2 ‰‚ÛÎÂÌÚÓ‚Ë
3 ÚÓÌÍÓÎÓÌË
2 ‰‚ÛÎÂÌÚÓ‚Ë
3 ÚÓÌÍÓÎÓÌË
1 ‰‚ÛÎÂÌÚÓ‚Ë
1 ÚÓÌÍÓÎÓÌË
2 ‰‚ÛÎÂÌÚÓ‚Ë
3 ÚÓÌÍÓÎÓÌË
àÏÔ‰‡ÌÒ
4Ω
é·˘Ë
ꇷÓÚ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡:
ꇷÓÚ̇ ‚·ÊÌÓÒÚ:
41 °F ‰Ó 95 °F (5 °C ‰Ó 35 °C)
5 % ‰Ó 90 %
ÇıÓ‰Ó‚Â/àÁıÓ‰Ë
HDMI OUT (video/audio):
HDMI IN (video/audio):
DIGITAL IN (OPTICAL):
19 ÔË̇ (HDMI Òڇ̉‡Ú, ÚËÔ A)
19 ÔË̇ (HDMI Òڇ̉‡Ú, ÚËÔ A)
3 V (p-p), ÓÔÚ˘ÌÓ „ÌÂÁ‰Ó x 1
íÛÌÂ FM
FM Ó·ı‚‡Ú:
87.50 - 108.00 MHz
4Ω
3Ω
4Ω
çÓÏË̇Î̇
‚ıӉ̇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ 185 W
185 W
260 W
185 W
å‡ÍÒ. ‚ıӉ̇
ÏÓ˘ÌÓÒÚ
370 W
370 W
520 W
370 W
çÂÚÌË ‡ÁÏÂË
(ò x Ç x Ñ)
340 x 1285 x 340 mm
çÂÚÓ Ú„ÎÓ
12.6 kg
340 x 1285 x 340 mm 180 x 436 x 392 mm
11.6 kg
7.6 kg
290 x 1170 x 290 mm
5.1 kg
ìÒË΂‡ÚÂÎ
êÂÊËÏ ÒÚÂÂÓ:
Surround mode:
185 W + 185 W (4Ω ÔË 1 KHz, THD 1 %)
ãfl‚‡ + ‰flÒ̇: 185 W + 185 W (THD 1 %)
ë˙‡Û̉: 185 W + 185 W
(4Ω ÔË 1 KHz, THD 1 %)
ë˙·ÛÙ˙: 260 W (3Ω ÔË 30 Hz, THD 1 %)
ëËÒÚÂχ
è‡‡ÏÂÚË Ì‡
200 - 240 V ~ 50/60 Hz
ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
äÓÌÒÛÏË‡Ì‡
75 W
40 W
ÏÓ˘ÌÓÒÚ
45 W
-
ÅÂÁÊ˘ÂÌ ÔËÂÏÌËÍ
ã‡ÁÂ:
èÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ ·ÁÂ,
‰˙ÎÊË̇ ̇ ‚˙Î̇ڇ 405 nm / 650 nm
ë˄̇Î̇ ÒËÒÚÂχ:
ëڇ̉‡Ú̇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ˆ‚ÂÚ̇ ÚÂ΂ËÁËfl
PAL/NTSC
óÂÒÚÓÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
20 Hz ‰Ó 20 kHz
(48 kHz, 96 kHz, 192 kHz ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËfl)
ë˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Π- ¯ÛÏ: èӂ˜ ÓÚ 100 dB
(Ò‡ÏÓ ÔË ANALOG OUT ÍÓÌÂÍÚÓË)
ï‡ÏÓÌ˘ÌË ËÁÍË‚fl‚‡ÌËfl: èÓ-χÎÍÓ ÓÚ 0,008%
ÑË̇Ï˘ÂÌ Ó·ı‚‡Ú:
èӂ˜ ÓÚ 95 dB
LAN ÔÓÚ:
Ethernet „ÌÂÁ‰Ó 1 ·., 10BASE-T/100BASE-TX
è‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
äÓÌÒÛÏË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
Ç˙̯ÌË ‡ÁÏÂË (òıÇıÑ)
çÂÚÓ Ú„ÎÓ
åÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÔËÂχÌÂ
200 - 240 V ~ 50/60 Hz
50 W
64x213x252 mm
1 kg
5.8 GHz
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË
䇷ÂÎ Á‡ ÚÓÌÍÓÎÓ̇ (2), ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË (1), ŇÚÂËË (2), HDMI
͇·ÂÎ, ·‡ÚÂËfl (1), FM ‡ÌÚÂ̇ (1), OÔÚ˘ÌÓ Í‡·ÂÎ, ·‡ÚÂËfl (1), CD-ROM Ò˙Ò
ÒÓÙÚÛÂ‡ Nero Media Home 4 Essentials (1)
57
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë ËÁËÒÍ‚‡ ‚˙Á͇ Í˙Ï ËÌÚÂÌÂÚ, ÍÓflÚÓ ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡ ÓÚ‰ÂÎÌÓ Ë Á‡ ÍÓflÚÓ ÒÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌË Ò‡ÏÓ ‚ËÂ. åÂÊÓ‚ËÚ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓÊÂ
‰‡ Ò‡ Ó„‡Ì˘ÂÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ËÎË
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ӄ‡Ì˘ÂÌËfl ̇ ‚‡¯‡Ú‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÛÒÎÛ„‡.
èêà çàäÄäÇà éÅëíéüíÖãëíÇÄ à èé çàäÄäÇÄ èêÄÇçÄ
íÖéêàü LG çÖ èéÖåÄ éíÉéÇéêçéëí, Åàãé èé ÑéÉéÇéê, àëä,
àáêàóçÄ éíÉéÇéêçéëí àãà èé ÑêìÉ çÄóàç, áÄ äÄäÇàíé à
ÑÄ Åàãé èêàóàçÖçà çÄ ÇÄë àãà çÄ íêÖíé ãàñÖ èêÖäà,
çÖèêÖäà, ëãìóÄâçà, ëèÖñàÄãçà, áÄäéçéÇà, äéëÇÖçà àãà
ÑêìÉà ôÖíà àãà ÄÑÇéäÄíëäà ïéçéêÄêà àãà êÄáïéÑà,
ëÇöêáÄçà ëöë àãà ÇöáçàäçÄãà Ç êÖáìãíÄí çÄ äÄäÇàíé à
ÑÄ Åàãé åêÖÜéÇà ìëãìÉà, Ñéêà à Ääé äéåèÄçàüíÄ Ö
ÅàãÄ ìÇÖÑéåÖçÄ áÄ ÇöáåéÜçéëííÄ éí íÄäàÇÄ ôÖíà àãà
Ääé íÄäàÇÄ ôÖíà ÅàïÄ åéÉãà ÑÄ ÅöÑÄí éëçéÇÄíÖãçé
èêÖÑÇàÑÖçà.
åÂÊÓ‚ËÚ ÛÒÎÛ„Ë ÔË̇‰ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ÚÂÚË Îˈ‡ Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ
Á‡ÍÓÌË Á‡ ‡‚ÚÓÒÍÓ Ô‡‚Ó, Ô‡ÚÂÌÚË, Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ë/ËÎË ‰Û„‡
ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. åÂÊÓ‚ËÚ ÛÒÎÛ„Ë Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚flÚ Ò‡ÏÓ Á‡ ‚‡¯‡
΢̇ Ë ÌÂÚ˙„Ó‚Ò͇ ÛÔÓÚ·‡. ÄÍÓ ËÁ˘ÌÓ Ì ÒÚ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË ÓÚ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ Ì‡ Ò˙‰˙ʇÌË ËÎË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡, Ì Úfl·‚‡ ‰‡
ËÁÏÂÌflÚÂ, ÍÓÔË‡ÚÂ, ÔÂËÁ‰‡‚‡ÚÂ, ͇˜‚‡ÚÂ, ËÁÔ‡˘‡ÚÂ, Ô‰‡‚‡ÚÂ, Ô‚Âʉ‡ÚÂ,
ÔÓ‰‡‚‡ÚÂ, Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÌË Ú‚Ó·Ë, ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡Ú ËÎË
‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡Ú ÔÓ Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ Ì‡˜ËÌ ËÎË Ò‰ÒÚ‚Ó Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡
·ËÎÓ Ò˙‰˙ʇÌË ËÎË ÛÒÎÛ„‡, ‰Ó ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ËχÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ˜ÂÁ ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ.
åÂÊÓ‚ËÚ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÂÍ‡ÚflÚ ËÎË ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏ Ë
LG Ì ‰‡‚‡ ÌËÍ‡Í‚Ó ËÁfl‚ÎÂÌË ËÎË „‡‡ÌˆËfl, ˜Â ÍÓflÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÏÂÊÓ‚‡
ÛÒÎÛ„‡ ˘Â ÓÒڇ̠‰ÓÒÚ˙Ô̇ Á‡ ͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊÓ‚ËÚ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓÊ ‰‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÛÒÎÓ‚Ëfl, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÚÂÚÓ Îˈ - ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë.
åÂÊÓ‚ËÚ ÛÒÎÛ„Ë Ò Ô‰‡‚‡Ú ÓÚ ÚÂÚË Îˈ‡ ˜ÂÁ ÏÂÊË Ë Ô‰‡‚‡ÚÂÎÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËfl, ‚˙ıÛ ÍÓËÚÓ LG Ìflχ ÍÓÌÚÓÎ. LG àáêàóçé éíïÇöêãü
äÄäÇÄíé à ÑÄ Åàãé éíÉéÇéêçéëí àãà ÇàçÄ áÄ äÄäÇéíé à
ÑÄ Åàãé èêÖäöëÇÄçÖ àãà èêÖäêÄíüÇÄçÖ çÄ äÄäÇÄíé à ÑÄ
Åàãé åêÖÜéÇÄ ìëãìÉÄ.
LG çÖ çéëà éíÉéÇéêçéëí áÄ àáèéãáÇÄçÖíé çÄ åêÖÜéÇà
ìëãìÉà éí ÇÄë. åêÖÜéÇàíÖ ìëãìÉà ëÖ èêÖÑéëíÄÇüí ◊äÄäíé
ëÄ”. Ñé åÄäëàåÄãçé ÑéèìëíàåÄíÄ éí áÄäéçÄ ëíÖèÖç LG
çÖ ÑÄÇÄ äÄäÇàíé à ÑÄ Åàãé àáüÇãÖçàü àãà ÉÄêÄçñàà (i)
áÄ íéóçéëí, ÇÄãàÑçéëí, ëÇéÖÇêÖåÖççéëí, áÄäéççéëí àãà
ñüãéëíçéëí çÄ äéüíé à ÑÄ Ö åêÖÜéÇÄ ìëãìÉÄ, ëíÄçÄãÄ
ÑéëíöèçÄ óêÖá íéáà èêéÑìäí; à (ii) óÖ åêÖÜéÇàíÖ ìëãìÉà
ëÄ óàëíà éí Çàêìëà àãà ÑêìÉà äéåèéçÖçíà, äéàíé åéÉÄí
ÑÄ áÄêÄáüí, ìÇêÖÑüí àãà èêàóàçüí èéÇêÖÑÄ çÄ íéáà
èêéÑìäí, ÇÄòàü äéåèûíöê, íÖãÖÇàáéê, ÑêìÉà ìêÖÑà àãà
çÄ äÄäÇéíé à ÑÄ Åàãé ÑêìÉé àåìôÖëíÇé. LG àáêàóçé
éíïÇöêãü äÄäÇàíé à ÑÄ Åàãé èéÑêÄáÅàêÄôà ëÖ ÉÄêÄçñàà,
ÇäãûóàíÖãçé, çé çÖ ëÄåé, ÉÄêÄçñàà áÄ èêéÑÄÇÄÖåéëí
àãà èêàÉéÑçéëí áÄ ÑÄÑÖçÄ ñÖã.
LG Ì ÔÓÂχ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ËÎË ‚Ë̇ Á‡ ÍÎËÂÌÚÒ͇ ÛÒÎÛ„‡, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
ÏÂÊÓ‚ËÚ ÛÒÎÛ„Ë. ä‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ‚˙ÔÓÒË ËÎË ËÒ͇ÌËfl Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÚÔ‡‚flÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË ̇ ÏÂÊÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë.
ÇÄÜçÄ àçîéêåÄñàü éíçéëçé
åêÖÜéÇàíÖ ìëãìÉà
åéãü èêéóÖíÖíÖ ÇçàåÄíÖãçé. àáèéãáÇÄçÖíé çÄ
åêÖÜéÇàíÖ ìëãìÉà ëíÄÇÄ ëöÉãÄëçé ëãÖÑçàíÖ ìëãéÇàü:
58
◊åÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ (ÛÒÎÛ„Ë)“ ÓÁ̇˜‡‚‡ ÛÒÎÛ„Ë ÓÚ ÚÂÚÓ ÎˈÂ, ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ˜ÂÁ
ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ, ÌÓ Ì ҇ÏÓ, ‚Ò˘ÍË ‰‡ÌÌË, ÒÓÙÚÛÂ, ÔÂÔ‡ÚÍË,
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ‚ˉÂÓ Ë ‰Û„Ó Ò˙‰˙ʇÌËÂ, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ˜ÂÁ ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò Úflı.
◊LG“ ÓÁ̇˜‡‚‡ LG Electronics, Inc., ÌÂÈ̇ڇ ÍÓÏÔ‡ÌËfl χÈ͇ Ë ‚Ò˘ÍËÚ È
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË ÍÎÓÌÓ‚Â, ‰˙˘ÂÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë Ò‚˙Á‡ÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ‚ ˆflÎ Ò‚flÚ.
ÅÂÎÂÊ͇ ÓÚÌÓÒÌÓ ÒÓÙÚÛÂ‡ Ò ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓ‰
ëΉÌËÚ GPL ËÁÔ˙ÎÌËÏË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë LGPL ·Ë·ÎËÓÚÂÍË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÚÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ, Ò‡ Ô‰ÏÂÚ Ì‡ ÎˈÂÌÁËÓÌÌËÚ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËfl GPL2.0/LGPL2.1:
GPL àáèöãçàåà îÄâãéÇÖ: Linux kernel 2.6, bash, busy box, dhcpcd,
mtd-utils, net-tools, procps, sysutils, tinylogin, Samba-3.0.25b
LGPL ÅàÅãàéíÖäà: uClibc, DirectFB, iconv, cairo, gnutls, libcrypt,
libgpgerr, libusb
ÅàÅãàéíÖäÄ gSOAP Ò ÔÛ·Î˘ÂÌ ÎˈÂÌÁ 1.3: gsoap
LG Electronics Ô‰·„‡ ‰‡ ‚Ë ËÁÔ‡ÚË ÔÓ„‡ÏÌËfl ÍÓ‰ ̇ CD-ROM ̇ ˆÂ̇,
ÔÓÍË‚‡˘‡ ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ڇ͇‚‡ ‰ËÒÚË·ÛˆËfl, Ú.Â. ˆÂ̇ڇ ̇
ÌÓÒËÚÂÎfl, ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ë Ó·‡·ÓÚ͇ڇ, ÔÓ Á‡fl‚͇ ÔÓ ËÏÂÈÎ ‰Ó LG Electronics
̇ ‡‰ÂÒ: [email protected]
í‡ÁË ÓÙÂÚ‡ ‚‡ÊË Á‡ ÔÂËÓ‰ ÓÚ 3 (ÚË) „Ó‰ËÌË ÓÚ ‰‡Ú‡Ú‡ ̇ ‰ËÒÚË·ÛˆËfl ̇
ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ LG Electronics.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÍÓÔË ÓÚ ÎˈÂÌÁËÚ GPL Ë LGPL ÓÚ
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html Ë
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
ë˙˘Ó ڇ͇, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÍÓÔË ÓÚ ÔÛ·Î˘ÌËfl ÎˈÂÌÁ gSOAP ÓÚ:
http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html.
íÓÁË ÒÓÙÚÛÂ ˜‡ÒÚ˘ÌÓ Â ·‡ÁË‡Ì ‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ Independent JPEG Group
copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
íÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ ‚Íβ˜‚‡:
• ÅË·ÎËÓÚÂ͇ Free type: copyright © 2003 The Free Type Project
(www.freetype.org).
• ÅË·ÎËÓÚÂ͇ libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• ÅË·ÎËÓÚÂ͇ Á‡ ÍÓÏÔÂÒË‡Ì Zlib: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gaily Ë
Mark Adler.
• ÅË·ÎËÓÚÂ͇ Expat: copyright © 2006 expat maintainers.
• ÅË·ÎËÓÚÂ͇ OpenSSL:
– äËÔÚÓ„‡ÙÒÍË ÒÓÙÚÛÂ, ̇ÔËÒ‡Ì ÓÚ Eric Young ([email protected]).
– ëÓÙÚÛÂ, ̇ÔËÒ‡Ì ÓÚ Tim Hudson ([email protected]).
– ëÓÙÚÛÂ, ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÓÚ OpenSSL Project Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org)
• ÅË·ÎËÓÚÂ͇ libcurl: Copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg,
[email protected]
• ÅË·ÎËÓÚÂ͇ boost C++: © Copyright Beman Dawes 1999-2003
• UPnP SDK: Copyright © 2000-2003 Intel Corporation
• Libnet: © 1998 - 2004 Mike D. Schiffman [email protected]
• Libpcap
íÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ ‚Íβ˜‚‡ ‰Û„ ÒÓÙÚÛÂ Ò ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓ‰.
• Copyright © David L. Mills 1992-2006
• Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard.
• Copyright © 1998, 1999 Thai Open Source Software Centre Ltd.
• Copyright © 1990 The Regents of the University of California.
• Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project.
• Copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg <[email protected]>
• Copyright © 1993 Branko Lankester <[email protected]>
• Copyright © 1993 Ulrich Pegelow <[email protected]>
• Copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <[email protected]>
• Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <[email protected]>
• Copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman <[email protected]
ÇÒ˘ÍË Ô‡‚‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË.
ë ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ Ò ‰‡‚‡ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ‡Á¯ÂÌË ̇ ‚ÒflÍÓ ÎˈÂ, ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ÍÓÔËÂ
ÓÚ ÚÓÁË ÒÓÙÚÛÂ Ë Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ÌÂ„Ó Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl (◊ëÓÙÚÛÂ“),
‰‡ ÒË ÒÎÛÊË Ò˙Ò ëÓÙÚÛÂ‡ ·ÂÁ Ó„‡Ì˘ÂÌËÂ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ·ÂÁ Ó„‡Ì˘ÂÌËÂ
̇ Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡, ÍÓÔË‡, ÏÓ‰ËÙˈË‡, ÒÏÂÒ‚‡, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡,
‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡, ÔÓ‰ÎˈÂÌÁË‡ Ë/ËÎË ÔÓ‰‡‚‡ ÍÓÔËfl ÓÚ ëÓÙÚÛÂ‡ Ë ‰‡
‡Á¯‡‚‡ ̇ Îˈ‡, Ò̇·‰ÂÌË Ò˙Ò ëÓÙÚÛÂ‡, ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÚÓ‚‡, ÔË ÒΉÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëfl:
ëéîíìÖêöí ëÖ ÑéëíÄÇü ◊äÄäíé Ö“, ÅÖá ÉÄêÄçñàü éí äÄäöÇíé
à ÑÄ Åàãé ÇàÑ, üÇçÄ àãà çÖüÇçÄ, ÇäãûóàíÖãçé, çé çÖ
ëÄåé, ÉÄêÄçñàà áÄ èêéÑÄÇÄÖåéëí, èêàÉéÑçéëí áÄ
äéçäêÖíçÄ ñÖã à çÖçÄêìòÖçàÖ. Ç çàäÄäöÇ ëãìóÄâ
ÄÇíéêàíÖ àãà èêàíÖÜÄíÖãàíÖ çÄ ÄÇíéêëäà èêÄÇÄ çÖ
çéëüí éíÉéÇéêçéëí áÄ êÖäãÄåÄñàà, ôÖíà àãà ÑêìÉÄ
éíÉéÇéêçéëí áÄ ÑÖâëíÇàÖíé çÄ ÑéÉéÇéê, ÉêÄÜÑÄçëäé
èêÄÇéçÄêìòÖçàÖ àãà ÑêìÉé, èêéàáíàóÄôà éí àãà ÇöÇ
ÇêöáäÄ ëöë ëéîíìÖêÄ àãà àáèéãáÇÄçÖíé åì, àãà éí ÑêìÉà
ÑÖâëíÇàü ëöë ëéîíìÖêÄ.
59
R
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement