LG | SJ2 | User guide | LG SJ2 User guide

LG SJ2 User guide
ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО
Безжична звукова
система тип
"САУНД БАР"
БЪЛГАРСКИ
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно
настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
За да разгледате инструкциите за разширените функции,
вижте http://www.lg.com и изтеглете ръководството за потребителя.
Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от Вашия
модел.
МОДЕЛ
SJ2
www.lg.com
MFL70585615
SJ2.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70585615.indd 1
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
1808_Rev01
2018-08-24
4:31:06
Преден панел
Бутоните са разположени отзад.
1
Събуфер свързване
Поставете безжичния субуфер близо до
звуковата колoна и следвайте стъпките
по-долу.
a Свържете захранващия кабел на
звуковата колoна и безжичния субуфер
към контакта.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Готовност
· · · · · · · · · · · · · · · · Изберете функция.
/
· · · · · · · · · · · · Регулирайте звука.
Заден панел
b Включете саундбар системата.
c Саундбар системата и безжичният
субуфер ще се свържат автоматично.
Зеленият LED индикатор на субуфера
светва.
Ръчно свързване на субуфера
Ако субуферът не възпроизвежда звук,
опитайте да свържете ръчно.
a Натиснете бутона Pairing в задната
част на безжичния субуфер.
(USB) · Свържете към USB устройство.
PORT.IN (Преносим) · · · · · · Свържете към
преносимо устройство.
OPT. IN (Оптичен) · · · Свържете с оптично
устройство.
yyЗеленият LED индикатор в задната
част на безжичния субуфер премигва
бързо.
(Ако зеленият LED индикатор не
премигва, натиснете и задръжте
бутона за Pairing.)
b Включете саундбар системата.
c Сдвояването е завършено.
yyЗеленият LED индикатор в задната
част на безжичния субуфер светва.
Дръжте звуковата колона и субуфера
далеч от устройството (напр. безжичен
маршрутизатор, микровълнова печка и
др.) на разстояние над 1 метър, за да
избегнете безжични смущения.
!
SJ2.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70585615.indd 2
1м
2018-08-24
4:31:07
2
ТВ свързване
Дистанционно управление
a Свържете саунд бара към ТВ,
като използвате оптичен кабел.
b Задайте [Външен високоговорител
(оптичен)] на вашия ТВ на менюто за
настройка.
TV
Свързване на допълнително
устройство
a Свържете към допълнително устройство,
както следва.
(декодер,
плейъра
други.)
TV
STANDARD/BASS BLAST: Избира звуковия
ефект.
DRC ON/OFF: Контролът за динамичен
обхват (DRC) оптимизира нивото на звука на
съдържанието, съвместимо с Dolby Digital.
WOOFER LEVEL +/-: Регулира нивото на
сила на звука на субуфера.
AUTO POWER ON/OFF: Автоматично се
включва от входен източник.
Подмяна на батерията
b Настройте входния източник, като
натиснете OPTICAL на дистанционното
управление или неколкократно
натиснете F.
SJ2.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70585615.indd 3
2018-08-24
4:31:08
Допълнителна информация
Спецификации
Изисквания към
захранването
Вижте главния етикет.
Относно феритната сърцевина
(по избор)
Вижте главния етикет.
Консумация на
електроенергия
Мрежова готовност : 0,5 W
(Ако всички мрежови
портове са активирани.)
Размери
(Ш x В x Д)
Прибл.
660,0 мм x 56,0 мм x 99,0 мм
С крак
Захранване от
шина (USB)
5 V 0 500 mA
Усилвател (обща
средноквадратична
изходна мощност)
160 W RMS
Обвийте захранващия кабел два пъти около
феритната сърцевина.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без уведомление.
Как да прекъснем връзката с
безжичната мрежа или безжичното
устройство
Задайте функцията АВТОМАТИЧНО
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ като „изключена”
и изключете уреда.
Декларация за съответствие
С настоящето LG Electronics декларира, че радио
оборудването от вида Безжичен звуков панел е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният
текст на декларацията за съответствие на ЕС се
предлага на следния интернет адрес:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
За информация на потребителя това изделие
трябва да бъде инсталирано и да работи
на минимално отстояние от 20 cm между
изделието и тялото.
Честотен обхват
Изходна мощност
(макс.)
2402 до 2480 MHz
10 dBm
5730 до 5821 MHz
13 dBm
SJ2.DEUSLLK_SIM_BUL_MFL70585615.indd 4
2018-08-24
4:31:09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising