LG | SK8 | Owner's Manual | LG SK8 Ръководство за употреба

LG SK8 Ръководство за употреба
ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО
LG Wi-Fi
звукова
колона
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно настоящото
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Модел
SK8 (SK8, SPK8-W)
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
2
1
Начално ръководство
Информация за
безопасност
Начално ръководство
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР,
НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ)
КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА
СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН
ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.
Знакът „светкавица в
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието
на неизолирано опасно
напрежение в затворената
част на уреда, което може да е достатъчно
силно, за да представлява риск от
електрически удар.
Знакът „удивителна в
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване) в
ръководството, съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА
ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте
този уред в затворено пространство, като
например шкаф за книги или подобна
мебел.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреди с
високо напрежение (напр. електрическа
мухобойка) около този уред. Уредът може
да се повреди поради токов удар.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага
на вода (капки или пръски) и върху него
не трябва да се поставят никакви съдове,
пълни с вода, като напр. вази.
ВНИМАНИЕ: Не закривайте
вентилационните отвори. Инсталирайте
съгласно указанията на производителя.
Процепите и отворите в корпуса са
направени за вентилация и с цел да
осигуряват надеждна работа на уреда и
да го предпазват от прегряване. Никога
не закривайте отворите, поставяйки
уреда върху легло, канапе, килим или
друга подобна повърхност. Този уред не
трябва да се инсталира вграден, напр.
в библиотека или шкаф, освен ако не е
осигурена подходяща вентилация и при
спазване на указанията на производителя.
ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък,
като свещи например, не трябва да се
поставят върху уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: За обозначената информация
за безопасност, включваща идентификация
на продукта и номинални характеристики,
вижте основния етикет на долната част или
друга повърхност на продукта.
ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел
Щепселът е разединяващо устройство.
Щепселът трябва да остане достъпен за
случай на спешен случай.
Вижте страницата със спецификациите
на това упътване за употреба, за да се
информирате за настоящите изисквания.
Не претоварвайте стенните контакти.
Претоварени стенни контакти, разхлабени
или повредени стенни контакти,
удължителни кабели, оголени захранващи
кабели или повредена или накъсана
изолация на проводника представляват
опасност. Всяко едно от тези условия
би довело до токов удар или пожар.
Периодично проверявайте кабела на
Вашето устройство и ако има признаци на
повреда или влошаване на състоянието
му, изключете го от контакта, прекратете
употребата на устройството и се погрижете
кабела да бъде сменен с правилната
резервна част от регламентиран сервизен
център. Предпазвайте захранващия кабел
от физическо или механично неправилно
използване, например усукване,
пречупване, прищипване, затваряне на
врата върху него или стъпване върху него.
Обърнете особено внимание на щепселите,
стенните контакти и мястото, от където
кабелът излиза от устройството.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само
променливотоковия адаптер, доставен
с това устройство. Не използвайте
захранване от друго устройство или друг
производител. Използването на всякакъв
друг захранващ кабел или захранване може
да причини повреда на уреда и да анулира
гаранцията ви.
Начално ръководство
Това устройство е снабдено с преносима
батерия или акумулатор.
Символи
~
Отнася се за променлив ток (AC).
0
Отнася се за прав ток (DC).
Отнася се за оборудване от клас II.
1
Отнася се за режим на готовност.
!
Отнася се за „Включване”
(захранване).
Отнася се за опасно напрежение.
1
Начално ръководство
Как безопасно да извадите батериите
или акумулаторния пакет от
оборудването: За да извадите старите
батерии или акумулаторен пакет, следвайте
стъпките за сглобяване в обратен ред.
За да предотвратите замърсяването на
околната среда и евентуалните заплахи за
здравето на хора и/или животни, старата
батерия или акумулаторен пакет трябва
да бъдат поставени в подходящ контейнер
на определеното място за събирането им.
Не изхвърляйте батерии или акумулаторни
пакети заедно с други отпадъци.
Препоръчва се да използвате местни,
безплатни системи за възстановяване на
батерии или акумулаторни пакети (може
да не се предлагат във вашия регион).
Батериите или акумулаторните пакети не
трябва да се излагат на прекалено висока
температура, като например слънчеви
лъчи, огън и други.
3
4
Съдържание
Съдържание
1
Начално ръководство
2
Свързване
2
6
6
7
8
9
11
11
Информация за безопасност
Основни функции
Увод
Дистанционно управление
Преден панел
Заден панел
Инсталиране на звуковата колона
Монтаж на основния уред за стена
13
13
13
15
15
15
16
17
Организиране на кабелите
Свързване на AC адаптер
Свързване на безжичния субуфер
Свързване към телевизора
– Използване на ОПТИЧЕН кабел
– LG Sound Sync
– Използване на HDMI кабел
– Функция ARC (Реверсивен звуков
канал)
– Какво представлява SIMPLINK?
– Допълнителна информация за
HDMI
Свързване на допълнително
оборудване
– DOLBY ATMOS®
– HDMI връзка
– Връзка с OPTICAL IN
– Вход PORTABLE IN за свързване на
портативни устройства
Мрежова връзка
– Кабелно свързване
– Безжична връзка
“LG Wi-Fi Speaker”
– Инсталиране на приложението “LG
Wi-Fi Speaker”
Работа с Google Assistant
17
18
19
19
20
20
21
22
22
23
23
24
24
Съдържание
3
Използване
25
Използване на безжичната технология
Bluetooth
– Относно Bluetooth
– Bluetooth профили
– Слушане на музика от Bluetooth
устройство
– Заключване на връзките чрез
BLUETOOTH (BT LOCK)
Други действия
– Използване на дистанционното
управление на телевизора
– Аудио-видео синхронизация
– Временно изключване на звука
– Автоматично затъмнение на екрана.
– Извеждане на информация за
източника на входен сигнал
– Автоматично изключване
– Включване и изклюване на AUTO
POWER
– Автоматично изключване на
захранването
Регулиране на звука
– Настройки на звуков ефект
– Автоматична настройка на силата
на звука
– Регулиране на силата на звука
Режим на готовност
– Режим на готовност
– Мрежов режим на готовност
– Режим на готовност за Bluetooth
Нулиране на високоговорителя
25
25
25
27
27
27
28
28
28
28
28
29
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
4
Отстраняване на
неизправности
33
33
34
35
35
Отстраняване на неизправности
– Общи
– Мрежа
– Приложения
– ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на
безжична връзка
– БЕЛЕЖКИ за пускане на Демо
режим
36
5
Приложение
37
37
38
40
40
Изисквания към файловете
Търговски марки и лицензи
Технически характеристики
Боравене с високоговорителя
Важна информация за мрежовите
услуги
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
41
Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от това на
приложението“LG Wi-Fi Speaker”, в зависимост от версията на приложението.
5
1
2
3
4
5
6
1
Начално ръководство
Основни функции
Увод
LG Sound Sync
Символи, използвани в това
ръководство
Начално ръководство
Контролира нивото на звука на този уред
чрез дистанционното управление на вашия
LG телевизор, който е съвместим с LG
Sound Sync.
Приложение “LG Wi-Fi Speaker”
Слушайте музика, запазена на вашето
смарт устройство.
Може да управлявате този високоговорител
с Вашето iPod touch/iPhone или Android
устройство чрез приложението “LG Wi-Fi
Speaker”. Този високоговорител и Вашето
смарт устройството трябва да бъдат
свързани към една и съща мрежа. Посетете
Apple “App Store” или Google “Play Store”,
за да потърсите приложението “LG Wi-Fi
Speaker”. За подробна информация вижте
страница 24.
yy В зависимост от версията на
приложението и софтуера на смарт
устройството, приложението “LG Wi-Fi
Speaker” може да не работи нормално.
yy Някои смарт устройства може да са
несъвместими с този високоговорител.
Bluetooth®
Слушане на музика, намираща се на
вашето Bluetooth устройство.
,,Забележка
Указва специални забележки и работни
функции.
>>Внимание
Указва необходимост от предпазни мерки
за предотвратяване на евентуални щети от
злоупотреба.
Начално ръководство
Дистанционно
управление
Източник на входен
сигнал / Функция
Дисплей
Wi-Fi
WI-FI
7
Оптичен
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (жично)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
(безжично)
LG TV
HDMI IN
HDMI
Преносимо устройство
PORT.
[ (Изключване на звука): Изключва звука.
C/V (Прескачане): Прескача бързо назад
и напред.
N (Възпроизвеждане/Пауза): Стартира
възпроизвеждането. / Поставя пауза във
възпроизвеждането.
• • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • SOUND EFFECT : Избира режим на звуков
ефект.
: Настройте нивото на звука на всеки
високоговорител. (страница 31)
Подмяна на батерията
Отворете капачето на задната страна на
дистанционното управление и поставете
батерията с правилно ориентирани 4 и 5.
AV SYNC:
- Синхронизира аудиото и видеото.
- Контролира дистанционно управление на
телевизор. (страница 27)
J:
- Показва информация за източника на
входен сигнал.
- Показва името на свързаното Bluetooth
устройство в Bluetooth функцията.
AUTO VOL:
- Включва или изключва режима AUTO
VOLUME.
• • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • •
1 (Готовност): Включва или изключва
уреда.
VOL (Сила звук) o/p : Регулира силата на
звука на високоговорителя.
F (Функция): Избира функцията и източника
на входен сигнал.
AUTO POWER:
- Включва или изключва функцията AUTO
POWER. (страница 29)
- Включва или изключва заключването на
Bluetooth връзката. (страница 27)
Начално ръководство
ARC
1
8
Начално ръководство
Преден панел
1
Начално ръководство
A Сензор за дистанционно управление
C Екран на дисплея
B LED индикатор
Показва състоянието на свързване.
yy Бял (Премигващ): Чака връзка с мрежата
при Wi-Fi функция
D 1 (Готовност)
Включва или изключва уреда.
yy Бял (Свети постоянно): Осъществена е
връзка с мрежата при Wi-Fi функция или
са избрани други функции.
yy Бял (Затъмнен): Режим на готовност с
мрежова връзка.
yy Червен (Свети постоянно): Режим на
готовност без мрежова връзка.
F (Функция)
Избира функцията и източника на входен
сигнал. (WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT,
LG TV, HDMI, PORT.)
p/o (Сила звук)
/ (Wi-Fi)
Избира функцията WI-FI.
Начално ръководство
9
Заден панел
1
Начално ръководство
A DC IN (Вход за адаптер за променлив ток)
B Конектор OPTICAL IN
Свързване към оптично устройство.
C PORTABLE IN конектор
Свързване към преносимо устройство.
D USB (само за обслужване)
Конектор за изтегляне на софтуер
E LAN порт
Свързване към рутер.
F HDMI OUT (TV ARC)
Свържете към HDMI IN (ARC) на
телевизора.
G HDMI IN
Свързване към устройство с HDMI OUT.
10
Начално ръководство
Полезни функции за използване на устройството
1
Начално ръководство
Функция
Описание
Състояние Направете това
Вкл / изкл на
дистанционно
за телевизор
(Страница 27)
Позволява да управлявате ВКЛ.
силата на звука на
това устройство чрез
Вашето дистанционно за
телевизор, дори и да е
ИЗКЛ.
продукт на друга компания.
Първоначалната настройка
на тази функция е
зададена на включена.
Натиснете и задръжте AV SYNC на
дистанционното управление за около 3
секунди и след това натиснете отново
бутона.
Включване /
изключване
на BT Lock
(Страница 27)
Позволява да включите
ВКЛ.
Bluetooth устройство само
на функциите Bluetooth и
LG TV.
Първоначалната настройка ИЗКЛ.
на тази функция е
зададена на изключена.
Натиснете и задръжте AUTO POWER на
дистанционното управление за около 2
секунди във функцията Bluetooth и след
това натиснете отново бутона.
Включване /
изключване
на
Автоматично
захранване
(Страница 29)
Позволява на устройството ВКЛ.
да се включи и изключи
автоматично от входящите
сигнали: Оптичен, LG
TV, Bluetooth или от
ИЗКЛ.
приложението “LG Wi-Fi
Speaker”.
Първоначалната настройка
на тази функция е
зададена на включена.
Натиснете AUTO POWER на
дистанционното управление и след това
натиснете отново бутона.
Включване /
изключване
на режим на
изчакване на
ВТ
(Страница 32)
Позволява на устройството ВКЛ.
да превключи на режим
на изчакване, докато
поддържа връзка към
Bluetooth.
Предварително настройте силата на звука
на минимално ниво. Натиснете и задръжте
p на устройството и J на дистанционното
управление за около 3 секунди и след това
натиснете отново бутона.
Включване /
изключване
на режим на
изчакване на
мрежата
(Страница 32)
Позволява на устройството ВКЛ.
да превключи на режим
на изчакване, докато
ИЗКЛ.
поддържа връзка към
мрежата.
ИЗКЛ.
Натиснете и задръжте AV SYNC на
дистанционното управление за около 3
секунди и след това натиснете отново
бутона.
Натиснете и задръжте AUTO POWER на
дистанционното управление за около 2
секунди във функцията Bluetooth и след
това натиснете отново бутона.
Натиснете AUTO POWER на
дистанционното управление и след това
натиснете отново бутона.
Предварително настройте силата на звука
на минимално ниво. Натиснете и задръжте
p на устройството и J на дистанционното
управление за около 3 секунди и след това
натиснете отново бутона.
Натиснете 1 на уреда или 1 на
дистанционното управление.
Натиснете 1 на устройството или 1 на
дистанционното управление за около 3
секунди.
Начално ръководство
11
Монтаж на основния
уред за стена
Можете да чуете звука, като свържете
уреда към друго устройство: телевизор, Bluray плейър, DVD плейър и други.
Поставете уреда пред телевизора и го
свържете към желаното устройство.
(Страници 15 - 22)
Можете да поставите безжичния субуфер
където и да е във вашата стая. Но е
по-добре да го поставите близо до
главния уред. За да сведете до минимум
отраженията от стените на стаята, го
завъртете леко към центъра на стаята.
Основният уред може да се монтира за
стена.
>>Внимание
Тъй като е трудно да се осъществи
свързване след инсталиране на уреда,
трябва да свържете кабелите преди
монтажа.
Материали за подготовка
>>Внимание
yy За най-добра ефективност на
безжичната връзка, като Bluetooth
или безжичен субуфер, не
монтирайте уреда за метални
мебели, тъй като безжичната
комуникация се осъществява чрез
модул, разположен в долната част на
уреда.
yy Внимавайте да не надраскате
повърхността на уреда/субуфера при
техния монтаж или преместване.
,,Забележка
За удобно използване на бутоните
се препоръчва да оставите известно
разстояние между звуковата колона
и вашия телевизор, когато монтирате
звуковата колона.
Уред
Шаблон за монтаж на
стенните скоби
Стенни скоби
Винтове
(не са предоставени)
Винтове (A)
Дюбели
1
Начално ръководство
Инсталиране на
звуковата колона
12
1
Начално ръководство
1. ДОЛНИЯТ РЪБ на шаблона за монтаж
на стенната скоба трябва да съвпадне
с ръба на телевизора, за да фиксирате
позицията.
5. Поставете уреда на стенните скоби така,
че отворите за винтовете да съвпадат с
отворите в долната част на уреда.
Начално ръководство
2. При монтаж за стена (бетон) използвайте
дюбелите. Ще трябва да пробиете
няколко дупки. За целта е предоставен
шаблон с отвори (шаблон за монтаж на
стенни скоби). Използвайте шаблона,
за да отбележите точката, в която ще
пробивате.
6. Фиксирайте уреда сигурно с винтовете.
,,Забележка
За сваляне на уреда извършете
процедурата в обратен ред.
3. Свалете шаблона за монтаж на стенните
скоби.
4. Закрепете скобите с винтовете (A), както
е показано на илюстрацията по-долу
>>Внимание
yy Не монтирайте този уред обърнат
наопаки. Това може да повреди
частите на уреда или да причини
физическо нараняване.
yy Не увисвайте за монтирания уред и
избягвайте всякакви удари по уреда.
yy Закрепете здраво уреда за стената,
така че да не падне. Ако уредът
падне, това може да предизвика
нараняване или повреда на продукта.
,,Забележка
Винтовете (A) и дюбелите за монтаж на
уреда не са включени в доставката. За
монтажа препоръчваме Hilti (HUD-1 6 x 30).
yy Когато уредът е монтиран за стена,
не позволявайте на деца да дърпат
свързващите кабели, тъй като уредът
може да падне.
Свързване
Организиране на
кабелите
Можете да приберете кабела с кабелни
връзки.
1. Хванете кабелите заедно с кабелните
връзки, както е показано по-долу.
13
>>Внимание
Използвайте само променливотоковия
адаптер, доставен с това устройство.
Не използвайте захранване от друго
устройство или друг производител.
Използването на всякакъв друг
захранващ кабел или захранване може
да причини повреда на уреда и да
анулира гаранцията ви.
2. Затегнете кабелните връзки.
LED индикатор на безжичния
субуфер
,,Забележка
След като завършите всички
свързвания, може да подредите
кабелите, както е необходимо.
Свързване на AC
адаптер
Свържете високоговорителя към източника
на електрозахранване с предоставения
адаптер за променлив ток.
1. Свържете доставения захранващ кабел
към AC адаптера.
2. Свържете кабела на адаптера за AC към
захранването на DC IN адаптера.
3. Включете кабела на AC адаптера в ел.
Цвят на LED
индикатора
Състояние
Зелен
(премигва)
Опит за осъществяване
на връзка.
Зелен
Връзката е
осъществена.
Червен
Безжичният субуфер е
в режим на готовност
или не е осъществена
връзка.
Изкл.
(дисплеят не
свети)
Захранващият кабел на
безжичния субуфер е
изключен.
Първоначална настройка на
безжичния субуфер
1. Свържете захранващия кабел на
звуковата колoна и безжичния субуфер
към контакта.
2. Включете звуковата колона. Звуковата
колона и безжичният субуфер ще се
свържат автоматично.
Свързване
Свързване на
безжичния субуфер
2
14
Свързване
Ръчно сдвояване на безжичния
субуфер
Когато натиснете продължително бутона за
силата на звука, светодиодите (Червено) в
режим на готовност премигват бързо. За да
разрешите проблема, следвайте стъпките
по-долу.
2
1. Натиснете бутона Pairing в задната част
на безжичния субуфер.
Свързване
Pairing
-- Зеленият LED индикатор в задната
част на безжичния субуфер премигва
бързо.
(Ако зеленият LED индикатор не
премигва, натиснете и задръжте
бутона за Pairing.)
2. Включете звуковата колона.
3. Сдвояването е завършено.
-- Зеленият LED индикатор в задната
част на безжичния субуфер светва.
,,Забележка
yy Осъществяването на връзка
между главния уред и субуфера и
издаването на звук отнема няколко
секунди (или по-дълго).
yy Колкото по-близо са главният уред
и субуфера, толкова по-добро е
качеството на звука. Препоръчва се
главният уред и субуферът да се
монтират възможно най-близо един
до друг и да се избягват случаите,
упоменати по-долу.
-- Наличие на препятствие между
главния уред и субуфера.
-- Наличие на устройство, което
използва същата честота с
тази безжична връзка, като
например медицинска апаратура,
микровълнова печка или
устройство за безжична LAN
мрежа.
-- Дръжте звуковата колона и
субуфера далеч от устройството
(напр. безжичен маршрутизатор,
микровълнова печка и др.) на
разстояние над 1 метър, за да
избегнете безжични смущения.
!1 m
Свързване
Свързване към
телевизора
Свържете този уред и телевизора,
използвайки оптичен цифров кабел или
HDMI кабел, като вземете под внимание
състоянието на телевизора.
1. Свържете жака OPTICAL IN в задната
част на уреда към жака OPTICAL OUT на
телевизора, използвайки ОПТИЧЕН кабел.
Оптичен
кабел
2. Изберете входящ сигнал през OPT/HDMI
ARC, като натиснете неколкократно бутон
F на дистанционното или на уреда.
На екрана на дисплея можете да видите
„OPT”, ако връзката между този уред и
вашия телевизор е нормална.
,,Забележка
yy Преди да свържете оптичния кабел,
свалете защитната тапа от щепсела,
ако вашият кабел има такава.
yy Можете да се насладите на звука от
телевизора през високоговорителите
на този уред. При някои модели
телевизори трябва да изберете опцията
за външен високоговорител от менюто
на телевизора. (За подробности вижте
потребителското ръководство за вашия
телевизор.)
yy Настройте изходния звуков сигнал на
телевизора за слушане на звука през
този уред:
Меню за настройка на телевизора
[ [Sound] [ [TV Sound output] [
[External speaker (Optical)]
,,Забележка
yy Елементите от менюто за настройка
на телевизора са различни в
зависимост от производителя или
модела на вашия телевизор.
yy Ако този уред е свързан едновременно
чрез OPTICAL и ARC, ARC сигналът
има по-висок приоритет.
LG Sound Sync
Можете да управлявате някои функции на
този уред от дистанционното управление
за вашия телевизор с LG Sound Sync.
Функцията е съвместима с LG телевизори,
поддържащи LG Sound Sync. Уверете се, че
вашият телевизор притежава емблемата на
LG Sound Sync.
Функции, които могат да се контролират
от дистанционното управление на LG
телевизора: увеличаване/намаляване на
силата на звука, изключване на звука
За подробности относно LG Sound Sync
вижте ръководството за потребителя на
вашия телевизор.
Осъществете една от следните връзки в
зависимост от възможностите на вашето
оборудване.
,,Забележка
yy Можете също да използвате
дистанционното управление на този
уред, докато използвате функцията
LG Sound Sync. Ако използвате
отново дистанционното управление на
телевизора, уредът се синхронизира с
телевизора.
Силата на звука и изключването на
звука на този уред се синхронизират с
телевизора според спецификациите му.
yy Ако връзката е неуспешна проверете
състоянието на телевизора и
захранването.
yy Проверете състоянието на този
уред и свързването в дадените подолу случаи при използването на
функцията LG Sound Sync.
-- Устройството е изключено.
-- Промяна на функцията на други
функции.
-- Изваден оптичен кабел.
2
Свързване
Използване на ОПТИЧЕН
кабел
15
16
Свързване
,,Забележка
yy Времето за изключване на този
уред е различно в зависимост от
телевизора, когато функцията AUTO
POWER е включена.
LG Sound Sync с кабелно
свързване
2
Свързване
1. Свържете LG телевизора с уреда, като
използвате оптичен кабел.
Оптичен
кабел
2. Настройте изходния звуков сигнал на
телевизора, за да чувате звука през този
уред:
Меню за настройка на телевизора [
[Sound] [ [TV Sound output] [ [LG
Sound Sync (Optical)]
3. Включете уреда, като натиснете 1 на
дистанционното управление или 1 на
уреда.
4. Изберете функцията OPT/HDMI ARC,
като използвате F на дистанционното
управление или F на уреда, докато
изберете функцията.
На екрана на дисплея можете да видите
„LGOPT”, ако връзката между този уред
и вашия телевизор е нормална.
2. Изберете LG TV, като използвате F на
дистанционното управление или F на
уреда, докато изберете функцията.
3. Задайте настройката LG Sound Sync
(Безжично) на телевизора. Вижте
ръководството за вашия телевизор.
На екрана на дисплея се появява
„PAIRED” за около 3 секунди, след което
можете да видите „LG TV” на екрана на
дисплея, ако свързването между уреда и
вашия телевизор е успешно.
,,Забележка
yy Ако сте изключили уреда директно
чрез натискане на 1 (Захранване), LG
Sound Sync (Безжично) ще се изключи.
yy Ако вашият телевизор и този уред
са свързани чрез LG Sound Sync
(безжично), този уред ще бъде
в режим на мрежова готовност
независимо от състоянието на
мрежовата връзка при изключване
на уреда. Проверете затъмнения бял
LED индикатор на уреда.
Използване на HDMI кабел
Ако свържете този уред към телевизор,
поддържащ HDMI CEC и ARC
(Реверсивен звуков канал), можете да се
насладите на звука на телевизора през
високоговорителите на уреда, без да
свързвате оптичния кабел.
1. Свържете изходния жак HDMI OUT (TV
ARC) в задната част на устройството
към жака ARC на телевизора с помощта
на HDMI кабел.
,,Забележка
Елементите от менюто за настройка на
телевизора се различават, в зависимост
от модела на Вашия телевизор.
LG Sound Sync с безжично
свързване
1. Включете уреда, като натиснете 1 на
дистанционното управление или 1 на
уреда.
HDMI кабел
Свързване
2. Изберете входящ сигнал през OPT/HDMI
ARC, като натиснете неколкократно
бутон F на дистанционното или на
уреда.
На екрана на дисплея можете да видите
„ARC”, ако връзката между този уред и
вашия телевизор е нормална.
,,Забележка
Функция ARC (Реверсивен
звуков канал)
ARC функцията дава възможност на
телевизор с опция за HDMI да предава звук
поточно до HDMI OUT изхода на уреда.
За да използвате тази функция:
-- Вашият телевизор трябва да поддържа
HDMI-CEC и ARC функциите и HDMI-CEC
и ARC трябва да са включени.
-- Методът за настройка на HDMI-CEC и
ARC може да е различен в зависимост
от телевизора. За повече информация
относно функцията ARC разгледайте
ръководството на вашия телевизор.
-- Трябва да използвате HDMI кабела (тип
A, високоскоростен HDMI™ кабел с
Ethernet).
-- Трябва да свържете HDMI OUT на уреда
с HDMI IN на телевизора, който поддържа
ARC функция, като използвате HDMI
кабел.
-- Можете да свържете само една звукова
колона към телевизор, съвместим с ARC.
Какво представлява
SIMPLINK?
Някои функции на този уред се управляват
от дистанционното управление на
телевизора, когато този уред и LG
телевизор със SIMPLINK са свързани чрез
HDMI връзка.
Функции, които могат да се контролират
от дистанционното управление на LG
телевизора: включване/изключване,
увеличаване/намаляване на звука и други.
Вижте потребителското ръководство
на телевизора относно подробности за
функцията SIMPLINK.
LG телевизорите с функция SIMPLINK
притежават емблемата, показана по-горе.
,,Забележка
yy В зависимост от състоянието на
уреда някои SIMPLINK функции може
да се различават от желаните или да
не работят.
yy В зависимост от телевизора или
плейъра, свързани с този уред,
функционирането на SIMPLINK може
да се различава от желаното.
2
Свързване
yy Можете да се насладите на звука от
телевизора през високоговорителите
на този уред. При някои модели
телевизори трябва да изберете
опцията за външен високоговорител
от менюто на телевизора. (За
подробности вижте потребителското
ръководство за вашия телевизор.)
yy Настройте изходния звуков сигнал на
телевизора за слушане на звука през
този уред:
Меню за настройка на телевизора
[ [Sound] [ [TV Sound output] [
[External speaker (HDMI ARC)]
yy Елементите от менюто за настройка
на телевизора са различни в
зависимост от производителя или
модела на вашия телевизор.
yy В зависимост от модела на вашия
LG телевизор може да се наложи да
включите режим SIMPLINK на LG
телевизора.
yy Когато се върнете към функцията
ARC от друга функция, трябва да
настроите входния източник като
OPT/HDMI ARC. След това този уред
превключва към функцията ARC
автоматично.
17
18
Свързване
Допълнителна
информация за HDMI
2
Свързване
yy Когато свързвате устройство, съвместимо
с HDMI или DVI, проверете дали са
спазени следните условия:
- Опитайте да изключите HDMI/DVI
устройството и този плейър. След това
включете HDMI/DVI устройството и
изчакайте около 30 секунди, след което
включете плейъра.
- Входният видеосигнал на свързаното
устройство е подходящ за този уред.
- Свързаното устройство е съвместимо
със 720 x 576p (или 480p), 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p видео входен
сигнал.
yy Не всички HDCP съвместими HDMI
или DVI устройства ще работят с този
плейър.
- Картината няма да се изведе правилно
с устройство, което не е HDCP.
,,Забележка
yy Ако свързаното HDMI устройство не
приеме изходния звуков сигнал на
плейъра, звукът от HDMI устройството
може да бъде изкривен или да липсва.
yy Промяната на разделителната
способност при вече осъществена
връзка може да доведе до
неизправности. За да разрешите
проблема, изключете плейъра и след
това го включете отново.
yy Когато HDMI връзката с HDCP не е
потвърдена, телевизионният екран
става черен. В тези случаи проверете
HDMI връзката или изключете HDMI
кабела.
yy Ако на екрана има смущения или
черти, проверете HDMI кабела
(обикновено дължината му е
ограничена до 4,5 м).
yy В режим HDMI видео резолюцията
не може да се променя. Променете
видео разделителната способност на
свързания компонент.
yy Ако изходният видео сигнал е
неподходящ, когато вашият компютър
е свързан с жака HDMI IN, променете
разделителната способност на
компютъра на 576p (или 480p), 720p,
1080i или 1080p.
Контролна карта за HDMI кабели
Някои HDMI кабели имат по-слабо
предаване на сигнала, което може да
доведе до проблеми с предаването на
аудио- и видеосигнал.
Дори след свързване на HDMI кабела, ако
няма звук, звукът прекъсва, чува се шум
от саундбара и/или няма видеосигнал,
или пък видеосигналът към телевизора не
е качествен, проблемът може да бъде в
HDMI кабела.
Използвайте кабел, маркиран с основното
сертифицирано лого на HDMI. Освен това
се уверете, че кабелът, който използвате,
е одобрен Тип A, високоскоростен HDMI™
Ethernet кабел.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Свързване чрез HDMI кабел*
Вашият телевизор трябва да поддържа
най-новите HDMI функции (HDMI CEC1)
/ ARC (Реверсивен звуков канал)), за да
можете да се насладите напълно на канала
за излъчване на живо с аудиосистема
през HDMI кабел. Ако вашият телевизор
не поддържа тези HDMI функции,
аудиосистема трябва да се свърже чрез
ОПТИЧЕН кабел.
1) HDMI CEC (интерфейс за високодетайлна
мултимедия с потребителски контрол на
електрониката)
Потребителският контрол на електрониката
(CEC) е HDMI функция, която позволява на
потребителя да управлява и контролира
CEC-съвместими устройства, които са
свързани чрез HDMI, с помощта на само
едно от техните дистанционни управления.
* Търговските наименования за CEC са
SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA
Sync (Sony), EasyLink (Philips), и т.н.
Свързване
Свързване на
допълнително
оборудване
DOLBY ATMOS®
®
Какво е DOLBY ATMOS ?
За използване на DOLBY ATMOS®
®
yy DOLBY ATMOS функционира само в
режими HDMI IN и ARC
-- За да използвате DOLBY ATMOS® в
режим ARC, телевизорът Ви трябва да
поддържа DOLBY ATMOS®.
yy Аудио изходът на външното устройство
(Blu-ray плейър, телевизор и др.) трябва
да бъде настроен на No encoding [„Без
кодиране“], като Bitstream [„Битстрийм“],
Auto [„Автоматичен“] или Bypass
[„Заобикаляне“].
-- Ако имате възможност да настройвате
дискретната стойност на аудио изхода,
задайте я на 192 kHz.
1. Свържете жака HDMI IN от задната
страна на уреда към жака HDMI OUT
на външното устройството, като Blu-ray
плейър, DVD плейър и други.
2. Свържете изходния жак HDMI OUT (TV
ARC) в задната част на устройството
към входния жак HDMI IN (ARC) на
телевизора.
3. Настройте входния сигнал на HDMI
или OPT/HDMI ARC. Натиснете
неколкократно F на дистанционното
управление или F на уреда, докато
функцията бъде избрана.
-- Ако изберете HDMI, може да чуете
звука от външното устройство.
Изберете го, когато пускате външното
устройство.
-- Ако изберете OPT/HDMI ARC, ще
можете да чуете звук от Вашия
телевизор. Изберете това, когато
гледате телевизия.
Ако връзката между саундбара
и телевизора е нормална и се
възпроизвежда DOLBY ATMOS
съдържание, на дисплея ще се покаже
„DOLBY ATMOS”.
,,Забележка
®
yy DOLBY ATMOS поддържа канал 2.1.
yy Ако саундбарът не възпроизвежда
звук или видеосигналът към
телевизора не е качествен,
проблемът може да бъде в HDMI
кабела. Вижте контролния списък
относно HDMI кабела. (Стр. 18)
2
Свързване
Dolby Atmos Ви осигурява удивително
изживяване, което никога досега не сте
изпитвали, като създава звук отгоре;
системата включва и цялото богатство,
яснота и сила на Dolby звука.
19
20
Свързване
HDMI връзка
Връзка с OPTICAL IN
Можете да слушате звук от външното
устройство, което е свързано към гнездото
HDMI IN на този уред.
Свържете оптичен изходен жак на външни
устройства към входния жак OPTICAL IN.
Оптичен
кабел
2
Свързване
Към оптичния
изходен жак на
външно устройство
Към Blu-ray плейър,
DVD плейър и други
1. Свържете жака HDMI IN от задната
страна на уреда към жака HDMI OUT на
аудио устройството, като Blu-ray плейър,
DVD плейър и други.
2. Настройте източника на входен сигнал
на HDMI. Натиснете неколкократно F на
дистанционното управление или F на
уреда, докато изберете функцията.
1. Свържете жака OPTICAL IN върху
задната страна на устройството към
жака за изхода за оптични сигнали на
вашето външно устройство.
2. Изберете входящ сигнал през OPT/HDMI
ARC, като натиснете неколкократно
бутон F на дистанционното или на
уреда.
На екрана на дисплея можете да видите
„OPT”, ако връзката между този уред и
вашия телевизор е нормална.
,,Забележка
Преди да свържете оптичния кабел,
свалете защитната тапа от щепсела,
ако вашият кабел има такава.
Свързване
Вход PORTABLE IN за
свързване на портативни
устройства
21
Свързване на допълнителни
устройства
Можете да слушате звук или да гледате
картина от външното устройство, което сте
свързали.
2
Свързване
ИЛИ
Слушане на музика от вашето
преносимо устройство
Този уред може да бъде използван за
възпроизвеждане на музика от много
видове преносими плейъри или външни
устройства.
1. Свържете преносимия плейър към
конектора PORTABLE IN на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете
1 (Захранване).
3. Изберете PORT., като натиснете F на
дистанционното управление или F на
уреда, докато изберете функцията.
4. Включете преносимия плейър или
външно устройство и започнете да
възпроизвеждате музика на него.
1. Свържете гнездо HDMI IN на Вашия
телевизор към гнездо HDMI OUT на
външно устройство, като Blu-ray плейър,
DVD плейър и др.
2. Свържете с ОПТИЧЕН кабел гнездо
OPTICAL IN на задната страна на уреда
към гнездо OPTICAL OUT на телевизора.
Или с HDMI кабел свържете гнездо
HDMI OUT (TV ARC) на задната страна
на уреда към гнездо HDMI IN (ARC) на
телевизора.
3. Настройте източника на входен
сигнал на OPT/HDMI ARC. Натиснете
неколкократно F на дистанционното
управление или F на уреда, докато
функцията бъде избрана.
,,Забележка
Ако саундбарът не възпроизвежда звук
или видеосигналът към телевизора не
е качествен, проблемът може да бъде в
HDMI кабела. Вижте контролния списък
относно HDMI кабела. (Стр. 18)
22
Свързване
Мрежова връзка
Може да се наслаждавате на множество
функции на този саундбар, като го свържете
към мрежата и Вашето смарт устройство
чрез приложението “LG Wi-Fi Speaker”.
Изберете метода на свързване като вземете
предвид условията на Вашата мрежа.
2
Кабелно свързване
Използването на кабелна мрежа
осигурява най-доброто качество, тъй
като устройствата се свързват директно
към мрежата и не са подложени на
радиочестотни смущения.
Свържете Вашия саундбар към домашния
рутер чрез LAN кабел.
,,Забележка
Свързване
При мрежова среда (Рутер, Интернет и
Интернет доставчик), която поддържа и
двата IPv4 и IPv6, мрежата автоматично
се свързва към IPv4 или IPv6, когато
сте свързани към нея.
Може да проверите състоянието на
всяка мрежа, като изберете настройки
на My Speakers ([Settings]>[IP Info.]) от
приложението “LG Wi-Fi Speaker”.
Модем
Сървър
Рутер
LAN кабел
Свързване
23
“LG Wi-Fi Speaker”
Безжична връзка
Приложението “LG Wi-Fi Speaker” позволява
да използвате различни функции на този
саундбар чрез Вашето смарт устройство:
Модем
Сървър
Слушайте музика чрез Вашето
устройство и домашния мрежов
сървър.
Рутер
Използване на вградения
Chromecast.
Може да слушате музика чрез Вашия
саундбар с приложенията с активиран
Chromecast.
Настройки и управление на
саундбара.
Когато не е налична кабелна връзка между
Вашия саундбар и домашния рутер, може
да ги свържете безжично.
Необходимо е приложението “LG Wi-Fi
Speaker”, за да свържете безжично Вашия
саундбар към мрежата.
Изтеглете и инсталирайте приложението
“LG Wi-Fi Speaker” на Вашето смарт
устройство. Стартирайте приложението
и следвайте инструкциите на екрана на
Вашето смарт устройство, за да свържете
безжично саундбара.
Може да управлявате настройките на
саундбара и да го контролирате дори и без
дистанционно управление.
Актуализиране на саундбара.
Може да актуализирате саундбара към
последната версия.
Изисквания
yy Безжичен рутер трябва да бъде свързан
към Интернет.
yy Смарт устройство като смартфон или
таблет трябва да бъде свързано към
безжичния рутер чрез Wi-Fi връзка.
,,Забележка
За повече информация за безжичната
“LG Wi-Fi Speaker” следвайте
инструкциите за приложението или
вижте ръководството за потребителя на
“LG Wi-Fi Speaker”.
2
Свързване
Може да слушате музика на Вашето смарт
устройство и домашния мрежов сървър.
24
2
Свързване
Инсталиране на
приложението “LG Wi-Fi
Speaker”
Работа с Google
Assistant
Чрез “App Store” на Apple или
“Play Store” на Google
Този модул работи с Google Assistant.
Можете да управлявате някои функции в
този модул: Възпроизвеждане и спиране на
музика, и управление на силата на звука.
1. Натиснете върху иконата “App Store” на
Apple или иконата “Play Store” на Google.
Свързване
2. Въведете “LG Wi-Fi Speaker” в лентата
за търсене и натиснете “Search”.
3. Изберете “LG Wi-Fi Speaker” в списъка
с резултати от търсенето, за да го
изтеглите.
,,Забележка
yy Приложението “LG Wi-Fi Speaker”
ще бъде достъпно във версии на
софтуера, както следва;
Android OS: Версия 5.0 (или по-късна)
iOS: Версия 10 (или по-късна)
yy Приложението “LG Wi-Fi Speaker”
може да не работи, в зависимост от
устройството.
Изисквания
yy Google Assistant вградено устройство
(продава се отделно)
yy Този модул трябва да се свърже към
интернет.
yy Този модул трябва да се регистрира в
приложението [Google Home].
Използване
Използване
на безжичната
технология
Bluetooth
Относно Bluetooth
Bluetooth е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.
За свързване на отделни устройства с
безжичната технология Bluetooth не
се дължи такса. Мобилен телефон с
безжичната технология Bluetooth може да
се управлява чрез Cascade, ако връзката
е била осъществена чрез безжичната
технология Bluetooth.
yy Налични устройства: Смартфон, MP3
плейър, лаптоп и др.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC, AAC
Bluetooth профили
За да използвате безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да имат
функция за разчитане на определени
профили. Този високоговорител е
съвместим със следния профил.
A2DP (Усъвършенстван профил за
разпространение на аудио сигнали)
Слушане на музика от
Bluetooth устройство
Преди да започнете процедурата за
подготовка, се уверете, че Bluetooth
функцията на смарт устройството е
активирана. Вижте ръководството
за потребителя на вашето Bluetooth
устройство. След като веднъж извършите
процедурата по сдвояване, не е
необходимо да я извършвате отново.
1. Изберете Bluetooth функцията, като
използвате F на дистанционното
управление или F на уреда, докато
изберете функцията.
На дисплея се появява „BT“, а след това
„READY“.
2. На Bluetooth устройството изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене
на високоговорителя с Bluetooth
устройството, на дисплея му в
зависимост от неговия тип, може да се
появи списък на намерените Bluetooth
устройства. Вашият високоговорител се
извежда като „LG SK8(XX:XX)”.
3. Изберете „LG SK8(XX:XX)”.
,,Забележка
yy XX:XX обозначава последните
четири цифри от адрес. Например,
ако уредът ви има MAC адрес като
20:C3:8F:C9:31:55, ще видите „LG
SK8 (31:55)” на вашето Bluetooth
устройство.
yy В зависимост от типа им някои
Bluetooth устройства имат
различен начин на сдвояване.
Въведете PIN кода (0000) ако е
необходимо.
3
Използване
Звукът може да бъде прекъснат при
смущения на връзката от други електронни
вълни или когато свържете Bluetooth в
други стаи.
25
26
Използване
4. При успешно свързване на уреда с
вашето Bluetooth устройство, „PAIRED” [ името на вашето
устройство [ „BT” се появява на екрана
на дисплея.
,,Забележка
yy Ако името на устройството не
може да се изведе на дисплея, ще
се появи „-”.
yy За да проверите името на
свързаното устройство,
натиснете J на дистанционното
управление. Показва се името на
свързаното Bluetooth устройство.
3
Използване
5. Слушайте музика.
За да възпроизвеждате музика, записана
на вашето Bluetooth устройство,
вижте потребителското ръководство на
Bluetooth устройството.
Силата на звука на Bluetooth ще бъде
настроена според силата на звука на
Bluetooth устройството.
,,Забележка
yy Когато използвате технологията
Bluetooth, трябва да осъществите
връзка между уреда и Bluetooth
устройството на възможно найкъсо разстояние и да запазите това
разстояние.
Въпреки това, връзката може да не
работи добре в следните случаи:
-- Наличие на препятствие между
уреда и Bluetooth устройството.
-- Наличие на устройство, което
използва същата честота с
Bluetooth технология, като
медицинска апаратура,
микровълнова печка или
устройство за безжична LAN
мрежа.
,,Забележка
yy Това устройство поддържа
автоматично сдвояване чрез
Bluetooth. То, обаче, не функционира
в следните случаи:
-- Когато рестартирате уреда.
-- Когато сами прекъснете връзката с
уреда.
-- Когато прекъснете връзката с
уреда на свързаното Bluetooth
устройство.
yy Звукът може да бъде прекъснат,
когато във връзката има намеса от
други електронни вълни.
yy Не можете да управлявате Bluetooth
устройството с този уред.
yy Сдвояването е ограничено до
„едно” Bluetooth устройство. Не се
поддържа свързването с множество
устройства.
yy В зависимост от типа на устройството
използването на функцията Bluetooth
може да е невъзможно.
yy Можете да използвате Bluetooth,
когато използвате телефон, MP3
плейър, ноутбук и други.
yy Колкото по-голямо е разстоянието
между уреда и Bluetooth
устройството, толкова по-ниско е
качеството на звука.
yy Bluetooth връзката ще се изключи,
когато уредът бъде изключен или
Bluetooth устройството бъде
отдалечено от уреда.
yy Ако Bluetooth връзката се изключи,
свържете Bluetooth устройството
отново.
yy Ако дадено Bluetooth устройство не
е свързано, на екрана на дисплея се
появява „READY”.
yy Ако зададете Wi-Fi функцията
в състояние на несвързана
мрежа, Bluetooth и безжичното
синхронизиране на звука на телевизора
може да не бъдат свързани.
yy Ако преминете към друга функция след
свързване на Bluetooth устройство,
връзката с Bluetooth ще се прекъсне.
Когато се върнете към Bluetooth
функцията, Bluetooth връзката ще се
възстанови автоматично.
Използване
Заключване на връзките
чрез BLUETOOTH (BT
LOCK)
Можете да ограничите възможностите за
осъществяване на връзка през Bluetooth
само до режим BT (Bluetooth) и LG TV,
за да предотвратите осъществяването на
нежелани връзки през Bluetooth.
За да включите тази функция, натиснете и
задръжте AUTO POWER на дистанционното
за около 2 секунди в режим BT (Bluetooth),
след което натиснете бутона отново, докато
на екрана се изпише „OFF - BT LOCK”.
Тогава можете да ограничите свързването
чрез Bluetooth.
,,Забележка
Дори и да активирате функцията BT
LOCK, този саундбар се включва с
функцията „Автоматично включване“.
Изключете я, за да предотвратите това.
(страница 29)
Други действия
Използване на
дистанционното
управление на телевизора
Можете да контролирате някои функции на
този уред чрез дистанционното управление
на телевизора, дори ако той е произведен
от друга компания.
Функциите, които могат да се контролират,
са увеличаване/намаляване и изключване
на звука.
Натиснете и задръжте AV SYNC на
дистанционното управление за около 3
секунди. Появява се „ON - TV REMOTE” и
вие можете да контролирате този уред чрез
дистанционното управление на телевизора.
За да проверите състоянието на тази
функция, натиснете и задръжте AV SYNC.
За да изключите тази функция, натиснете
и задръжте AV SYNC и го натиснете още
веднъж, докато превъртате през „ON - TV
REMOTE”.
,,Забележка
yy Поддържани марки телевизори
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Уверете се, че изходният звуков
сигнал на вашия телевизор е
настроен като [External speaker].
yy В зависимост от дистанционното
управление тази функция може да не
работи добре.
yy Тази функция не работи с магическо
дистанционно управление за LG
телевизор.
yy Тази функция може да не работи
добре, когато някои функции за
управление на телевизора, като
например HDMI CEC, SIMPLINK и LG
Sound Sync, са включени.
yy Някои дистанционни управления
може да не се поддържат.
yy Някои дистанционни управления
може да не работят, ако натиснете
неколкократно бутона за сила на звука.
3
Използване
За да изключите тази функция, натиснете и
задръжте AUTO POWER на дистанционното
за около 2 секунди в режим BT (Bluetooth),
след което натиснете бутона отново, докато
на екрана се изпише „ON - BT LOCK”.
27
28
Използване
Аудио-видео
синхронизация
Автоматично затъмнение
на екрана.
Може да се получат несъответствия между
звука на саундбара и картината на Вашия
телевизор.
Тази функция може да регулира времето на
забавяне в тези случаи.
Прозорецът на дисплея ще се затъмни
автоматично, ако няма въвеждане с
клавиши за 15 секунди.
При натискане на произволен бутон
екранът ще се освети.
1. Натиснете AV SYNC.
2. Използвайте C/V, за да контролирате
времето, което можете да зададете
между 0 и 300 мсек.
3
Временно изключване на
звука
Използване
Натиснете [ ( Изключване на звука), за да
изключите звука на уреда.
Звукът на уреда може да се изключи, за да
говорите например по телефона; през това
време на дисплея ще се покаже „MUTE”.
За да отмените това, натиснете отново [
(Изключване на звука) на дистанционното
управление или променете силата на звука.
Извеждане на информация
за източника на входен
сигнал
Можете да изведете различна информация
за източника на входен сигнал, като
натиснете J.
OPT/ARC/HDMI/PORT.: Аудио формат
BT (Bluetooth) : Име на свързаното
Bluetooth устройство
Автоматично изключване
Този уред ще се изключи от самосебе си, за
да спести електроенергия, когато главният
уред не е свързан към външно устройство и
не се използва за период от 15 минути.
Уредът ще се изключи след шест часа, ако
главният уред е свързан към устройство
чрез входен сигнал от преносимо
устройство.
При свързване към мрежата
високоговорителят преминава в режим на
мрежова готовност. LED индикаторът на
уреда се замъглява в бяло.
При прекъсване на връзката с мрежата
високоговорителят преминава в режим на
готовност. След това LED индикаторът на
уреда става червен.
Използване
Включване и изклюване на
AUTO POWER
Този саундбар се включва и изключва
автоматично от входен източник: Оптичен,
LG TV, Bluetooth или от приложението “LG
Wi-Fi Speaker”.
Тази функция се включва или изключва
всеки път, когато натиснете AUTO POWER.
Включване
Автоматичното включване от тази функция
се поддържа само в мрежов режим на
готовност с изключение на оптичен сигнал.
Проверете затъмнения бял LED индикатор
на уреда.
Ако опитате да свържете своето Bluetooth
устройство, този уред ще се включи и ще се
свърже с Bluetooth устройството.
Когато активирате приложението “LG Wi-Fi
Speaker” и пуснете музика на Вашето смарт
устройство, което вече е било сдвоено,
саундбарът е включен към Wi-Fi функцията
и може да слушате музика чрез него.
Изключване
Когато телевизорът се изключи, саундбарът
превключва в режим на готовност
,,Забележка
yy След включване на уреда
посредством функцията AUTO
POWER той автоматично ще се
изключи, ако за известен период от
време липсва сигнал от телевизора,
свързан чрез функцията LG Sound
Sync (оптично/безжично).
yy След включване на уреда
посредством функцията AUTO
POWER, той автоматично ще се
изключи, ако за известен период от
време липсва сигнал от външното
устройство.
yy Ако сте изключили директно
уреда, той не може да се включи
автоматично от функцията AUTO
POWER. Този уред обаче може да
се включи чрез функцията AUTO
POWER, когато се получи оптичен
сигнал след 5 секунди липса на
сигнал.
yy В зависимост от свързаното
устройство тази функция може да не
работи.
yy Ако изключите Bluetooth връзката
от това устройство, някои Bluetooth
устройства се опитват да се свържат
с устройството непрекъснато. Затова
е препоръчително да изключите
връзката, преди да изключите
устройството.
yy Когато включите този уред за пръв
път, функцията за автоматично
включване/изключване се активира
по подразбиране.
yy За да използвате тази функция,
главният уред трябва да е
регистриран в списъка със сдвоени
Bluetooth устройства.
yy Можете да зададете функцията
AUTO POWER, само когато този уред
е включен.
3
Използване
Когато включите своя телевизор или към
този уред е включено външно устройство,
този уред разпознава входящия сигнал и
избира подходящата функция. Можете да
чуете звука от вашето устройство.
29
30
Използване
Автоматично изключване
на захранването
Този саундбар разпознава входящите
сигнали като оптичен, Bluetooth, LG TV, от
преносимо устройство и от приложението
“LG Wi-Fi Speaker” и след това променя
подходящата функция автоматично.
Когато включите Вашия
телевизор или външно
устройство.
3
Използване
Когато включите Вашия телевизор или
външно устройство, свързано оптично
или чрез LG Sound Sync (оптично или
безжично), този саундбар променя
подходящата функция и може да чуете
звука чрез него.
Когато се опитате да свържете
BLUETOOTH устройството
Когато се опитате да свържете своето
Bluetooth устройство към този уред,
функцията Bluetooth е избрана. Пуснете
своята музика на Bluetooth устройството.
При свързване на преносимо
устройство
Когато свържете преносимо устройство
с помощта на 3.5 мм стерео кабел, този
уред променя функцията на преносимо
устройство. Можете да чуете музиката от
вашето устройство.
Когато пуснете музика чрез
приложението “LG Wi-Fi
Speaker”
Когато пуснете музика на Вашето смарт
устройство чрез приложението “LG Wi-Fi
Speaker”, този саундбар променя функцията
на WI-FI и може да слушате музика чрез
него.
,,Забележка
yy За смяна на оптичната функция са
необходими 5 секунди без сигнал.
yy Този уред не променя функцията на
оптична ако SIMPLINK на свързания
телевизор, Blu-ray плейър, цифров
приемник или друго устройство,
настроено за CEC поддържано
устройство или свързано към такова,
е включена.
Ако искате да използвате
автоматичната промяна на функция,
изключете функцията SIMPLINK на
вашия LG телевизор. Изключването
на SIMPLINK отнема около 30
секунди.
yy Ако е активиран режим за
заключване на Bluetooth връзката,
осъществяването на такава връзка
ще бъде възможно само в режим
Bluetooth и LG TV. (Страница 27)
yy В WI-FI функция без мрежова връзка
не можете да свържете Bluetooth
устройство и LG телевизор чрез
LG Sound Sync (безжично). За да
осъществите тези връзки, променете
функцията на друга.
Използване
Регулиране на звука
Настройки на звуков ефект
Тази система има известен брой
предварително настроени полета за
обмен (съраунд) звук. Можете да изберете
желания режим на звука с помощта на
SOUND EFFECT.
Показаните елементи за еквалайзера
могат да бъдат различни в зависимост от
звуковия източник и звуковите ефекти.
Описание
ASC
(Адаптивен
контрол на
звука)
Анализира свойствата на
входния звук и предоставя
звук, оптимизиран за
съдържанието, в реално
време.
BASS BLAST Усилва баса и звуците и
или
мощните звуци.
BASS BLAST+
Можете да се
STANDARD
наслаждавате на
оптимизиран звук.
MOVIE
Можете да се наслаждавате
на по-поглъщащ и
кинематографичен съраунд
звук.
MUSIC
Можете да се насладите
на по-добър звук за
музикалния източник.
,,Забележка
yy Последователността на звуковите
ефекти може да е различна за
различните региони.
yy В някои режими на звуков ефект
и при някои високоговорители
няма звук или звукът е слаб. Това
зависи от режима на звука и аудио
източника, а не указва дефект.
yy Може да е необходимо да нулирате
режима на звуковия ефект, след като
превключите входния източник, дори
след смяна на файла със звук.
,,Забележка
yy При вход Dolby Atmos звуковият ефект
ще се промени на DOLBY ATMOS
автоматично. В това състояние, дори
да натиснете бутоните като SOUND
EFFECT и AUTO VOLUME, уредът не
реагира. И можете да видите само
„NOT SUPPORTED” (Не се поддържа) в
прозореца на дисплея.
Автоматична настройка на
силата на звука
Уредът поддържа функцията за автоматична
настройка на силата на звука, която
автоматично регулира нивото на звука.
Когато възпроизвежданият звук е прекалено
силен или прекалено слаб, натиснете AUTO VOL
на дистанционното управление. Така можете да
се наслаждавате на звука със съответната сила.
За да отмените тази функция, натиснете
бутона отново, докато се покаже „ON-AUTO
VOLUME”.
Регулиране на силата на
звука
Може да регулирате силата на звука на
всеки високоговорител:
Субуфер, високи честоти, баси.
1. Натиснете многократно
, за да
изберете високоговорителя, който искате
да настроите.
2. Натиснете VOL o/p, за да настроите
нивото на звука.
Високоговорител
Дисплей
Обхват
Субуфер
WF
-15 ~ 6
Високи честоти
TRE
-5 ~ 5
Баси
BAS
-5 ~ 5
3
Използване
На дисплея
31
32
Използване
Режим на готовност
Този високоговорител преминава в режим
на готовност, когато не възпроизвежда
музика или когато не се натискат никакви
бутони.
Режим на готовност
Опция 1.
3
Използване
Ако няма връзка с мрежата и в
продължение на 15 минути няма
възпроизвеждане на музика или натискане
на бутон, високоговорителят преминава в
режим на готовност. На екрана на дисплея
се появява „GOOD-BYE” и LED индикаторът
на уреда светва в червено.
Опция 2.
Ако натиснете и задържите 1 на уреда или
1 на дистанционното управление за около
3 секунди, високоговорителят преминава в
режим на готовност. На екрана на дисплея
се появява „GOOD-BYE” и LED индикаторът
на уреда светва в червено.
Мрежов режим на
готовност
Опция 1.
Ако има връзка с мрежата, но в
продължение на 15 минути няма
възпроизвеждане на музика или натискане
на бутони, високоговорителят преминава
в режим на готовност. LED индикаторът на
уреда се замъглява в бяло.
Опция 2.
Ако натиснете 1 на уреда или 1
на дистанционното управление,
високоговорителят преминава в режим на
готовност. LED индикаторът на уреда се
замъглява в бяло.
Режим на готовност за
Bluetooth
Ако режимът на готовност за Bluetooth е
зададен като включен, високоговорителят
превключва на режим на готовност за
Bluetooth, когато бъде изключен.
Когато включите главния уред в режим на
готовност за Bluetooth, Bluetooth и LG
TV могат да се свържат дори ако не са
свързани с мрежата.
Намалете силата за звука на уреда до
минимално ниво. След това натиснете
и задръжте p на уреда и J на
дистанционното управление за около
3 секунди. Можете да видите „ONBT STANDBY” и уредът превключва на
Bluetooth режим на готовност.
За да отмените тази функция, натиснете J,
докато превъртите до „ON-BT STANDBY”.
,,Забележка
За да използвате тази функция,
включете функция AUTO POWER.
Нулиране на
високоговорителя
Рестартирайте високоговорителя, ако не
отговаря.
Натиснете и задръжте бутона /, докато
чуете еднократен звуков сигнал. Можете
да видите “RESET” на прозореца на
дисплея. Така всички мрежови портове се
деактивират и информацията за запазените
безжични мрежи се изтрива.
Отстраняване на неизправности
33
Отстраняване на неизправности
Общи
Причина и решение
Уредът не работи
правилно.
yy Изключете захранването на този уред и свързаното външно
устройство (телевизор, уфер, DVD-плейър, усилвател и други)
и го включете отново.
yy Разкачете захранващия кабел на този уред и свързаното
външно устройство (телевизор, уфер, DVD-плейър, усилвател и
други) и се опитайте да го свържете отново.
yy Предишната настройка може да не се запази, когато
устройството се изключи.
Устройството не се
включва.
Кабелът за захранването включен ли е в контакта?
yy Включете щепсела в контакта.
От високоговорителя
не излиза звук.
Намален ли е звукът на минимум?
yy Настройте силата на звука.
yy Когато използвате връзка с външно устройство (декодер, Bluetooth
устройство и други), регулирайте нивото на звука на устройството.
Функцията за изключване на звука активирана ли е?
yy Натиснете [ или регулирайте силата на звука, за да отмените
функцията за изключване на звука.
Функцията правилно ли е избрана?
yy Проверете източника на входен сигнал и изберете правилния
източник.
Няма звук от
субуфера
Субуферът включен ли е в контакта?
yy Включете добре захранващия кабел на субуфера в стенния контакт.
Изгубва ли се връзката при сдвояване на уреда и субуфера?
yy Свържете уреда и субуфера. (страница 13)
Дистанционното
управление не
работи правилно.
Дистанционното управление прекалено далеч ли е от уреда?
yy Работете с дистанционното управление в диапазон от 7 м.
Има ли препятствие между дистанционното управление и уреда?
yy Отстранете препятствието.
Батериите на дистанционното управление изтощени ли са?
yy Подменете батериите с нови.
Функцията AUTO
POWER не работи.
yy Проверете свързването на външното устройство, като
телевизор, DVD/Blu-Ray плейър или Bluetooth устройство.
yy Проверете състоянието на SIMPLINK във вашия LG телевизор
и изключете SIMPLINK.
yy В зависимост от свързаното устройство тази функция може да
не работи.
LG Sound Sync не
работи.
yy Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync.
yy Проверете връзката на LG Sound Sync.
yy Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този
уред.
4
Отстраняване на неизправности
Признаци
34
Отстраняване на неизправности
Признаци
Причина и решение
Когато усещате, че
звукът, излизащ от
уреда, е слаб.
Извършете действията по-долу и регулирайте уреда съобразно с тях.
yy Превключете състоянието на функцията DRC на [OFF], като
използвате “LG Wi-Fi Speaker”.
yy Със звуковата колона, свързана с телевизора, променете
настройката AUDIO DIGITAL OUT от менюто за настройка на
телевизора от [PCM] на [AUTO] или [BITSTREAM].
yy Със звуковата колона, свързана с телевизора, променете
настройката AUDIO DIGITAL OUT от менюто за настройка
на телевизора от [PCM] на [PRIMARY PASS-THROUGH] или
[BITSTREAM].
yy Променете настройката за DRC на звука на [OFF] от менюто за
конфигуриране на свързаното устройство.
yy Уверете се, че нощният режим не е включен. Изключете нощния
режим [OFF].
Уредът не се
свързва с Bluetooth
устройство.
yy Изключете функцията за заключване на Bluetooth връзката.
(страница 27)
4
Отстраняване на неизправности
Мрежа
Признаци
Причина и решение
Високоговорителят
не може да се свърже
с вашата домашна
мрежа.
Безжичната комуникация може да се прекъсва от домакински
уреди, които използват радиочестоти. Преместете
високоговорителя далеч от тях.
Медийните сървъри
не са показани
в списъка с
устройствата.
yy Защитна стена или антивирусен софтуер са активирани
на вашия медиен сървър. Изключете защитната стена или
антивирусния софтуер, активирани на вашия компютър или
медиен сървър.
yy Уверете се, че високоговорителят и вашия медиен сървър са
свързани към същата мрежа.
“LG Wi-Fi Speaker” не
работи правилно.
Включен ли е “LG Wi-Fi Speaker”?
yy Включване на “LG Wi-Fi Speaker”.
Правилно ли е свързан LAN кабелът към безжичния рутер и “LG
Wi-Fi Speaker”?
yy Свържете LAN кабела към LAN буксата на гърба на “LG Wi-Fi
Speaker” и към Вашия безжичен рутер.
Ако рестартирате маршрутизатора?
yy Трябва да изключите и отново да включите високоговорителя.
Ако инсталирате нов високоговорител.
yy Трябва да върнете фабричните настройки и да настроите
мрежовата връзка за високоговорителя.
Отстраняване на неизправности
35
Приложения
Признаци
Причина и решение
Приложението “LG
Wi-Fi Speaker” не
работи правилно.
Появява ли се грешка при отваряне на приложението?
yy Уверете се, че вашето смарт устройството поддържа
приложението.
yy Уверете се, че имате последната версия на “LG Wi-Fi Speaker”.
yy Уверете се, че предният LED индикатор на високоговорителя
променя цвета си от червен на бял.
ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на безжична връзка
Признаци
Причина и решение
Това устройство
може да се влияе от безжични смущения.
yy Безжичната връзка може да не работи нормално на места със
слаб сигнал.
yy Разположете устройството достатъчно близо до безжичния
събуфър.
Bluetooth
устройството
може да не работи
нормално или да
издава шумове в
следните случаи.
yy Ако част от тялото ви влезе в контакт с трансивъра на
Bluetooth устройството или саундбара.
yy Ако пред устройството има преграда или стена, или ако то е
разположено на изолирано място.
yy Когато има устройство (безжична локална мрежа, медицинско
оборудване или микровълнова фурна), което използва същата
честота, разположете устройствата възможно най-далеч едно
от друго.
yy Когато свързвате това устройство към друго Bluetooth
устройство, разположете ги възможно най-близо едно от друго.
yy Когато устройството се отдалечи прекалено от другото
Bluetooth устройство, връзката се разпада и може да се появи
неизправност.
4
Отстраняване на неизправности
yy За оптимална работа не поставяйте устройството върху
метална повърхност.
36
Отстраняване на неизправности
БЕЛЕЖКИ за пускане на Демо режим
Признаци
Причина и решение
Не може да се смени входният източник
с бутон F, като например BT (Bluetooth),
HDMI и др. и само индикаторът [DEMO]
се показва на предния дисплей.
Извадете от контакта захранващия кабел,
след което го включете отново.
Ако това не помогне, натиснете и задръжте
бутона / на Вашия саундбар, докато не
чуете единичен звуков сигнал. Можете да
видите “ RESET” на екрана на дисплея.
Дистанционното управление не работи.
(Не реагира)
4
Отстраняване на неизправности
Приложение
37
Изисквания към
файловете
Налични файлови разширения: „.mp3”,
„.flac”, „.aac”, „.ogg”, „.wav”
Честота на дискретизация: между 32 и 48
kHz (mp3), до 192 kHz/24 бита (flac)
Скорост на предаване: до 320 kbps (mp3)
yy Изискванията към файловете невинаги
са съвместими. Може да има някои
ограничения от функциите на файловете
и възможностите на медийния сървър.
yy Някои wav файлове не се поддържат от
този високоговорител.
yy В зависимост от вида на файла или
начините на запис, файлът може да не
се възпроизведе.
yy Някои изтеглени чрез DRM файлове не
се поддържат от този високоговорител.
yy Видът на поддържаните файлове
може да се различава, в зависимост
от операционната система и/или
производителя на Вашето смарт
устройство или компютър.
Всички търговски марки са търговски марки
на съответните им собственици.
Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и
символът двойно D са търговски марки
на Dolby Laboratories.
Знаците и логата Bluetooth® са
регистрирани търговски марки,
собственост на Bluetooth SIG, Inc.
и използването на тези марки от LG
Electronics е под лицензионен режим.
Други търговски марки и наименования
са на съответните собственици.
Термините HDMI и Мултимедиен
интерфейс с висока резолюция
HDMI, както и емблемата на HDMI са
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати и
други държави.
5
Приложение
Търговски марки и
лицензи
За патентите на DTS вижте http://patents.
dts.com. Произведено по лиценз на DTS
Licensing Limited. DTS, символът, DTS
и символът заедно и Digital Surround
са регистрирани търговски марки или
търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и/или
други страни. © DTS, Inc. Всички права
запазени.
38
Приложение
Технически характеристики
Общи
Консумация на
електроенергия
Вижте главния етикет на уреда.
Мрежов режим на готовност: 5,2 W
(Ако всички мрежови портове са активирани.)
Променливотоков адаптер
Модел : DA-38A25
Производител: Asian Power Devices Inc.
Входна мощност: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Изходна мощност: 25 V 0 1,52 A
Размери (Ш x В x Д)
прибл. 1061,0 мм x 57,5 мм x 87,0 мм (с крачета)
Работна температура
5 °C до 35 °C
Работна влажност
5 % до 90 %
Налична честота на
дискретизация на звука на
цифровия вход
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Наличен формат на звука на
цифровия вход
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Вход/изход
5
Приложение
OPTICAL IN
3 V (p-p), оптичен жак x 1
PORTABLE IN
0,32 Vrms (3,5 мм стерео жак) х 1
HDMI IN
19 щифта (тип A, HDMI™ конектор) x 1
HDMI OUT
19 щифта (тип A, HDMI™ конектор) x 1
Усилвател (RMS изход)
Общо
360 W RMS
Преден
80 W RMS x 2 (4 Ω при 1 kHz, THD 10 %)
Субуфер
200 W RMS (3 Ω при 80 Hz, THD 10 %)
Приложение
39
Безжичен субуфер
Изисквания към
захранването
Вижте главния етикет на субуфера.
Консумация на
електроенергия
Вижте главния етикет на субуфера.
Тип
1-посочен 1 високоговорител
Импеданс
3Ω
Номинална входна мощност
200 W RMS
Макс. входна мощност
400 W RMS
Размери (Ш x В x Д)
прибл. 221,0 мм x 390,0 мм x 312,8 мм
Система
LAN порт
Ethernet жак x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Безжична LAN (вътрешна
антена)
802.11a/b/g/n Wi-Fi мрежи
yy Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.
5
Приложение
40
Приложение
Боравене с
високоговорителя
При транспортиране на
високоговорителя
Запазете оригиналната кутия и
опаковъчните материали. Ако се наложи
да транспортирате уреда, използвайте
оригиналната фабрична опаковка, за да му
осигурите максимална защита.
Поддържайте външните
повърхности чисти
yy Не използвайте летливи течности, като
например спрей против насекоми, близо
до високоговорителя.
yy Прилагането на голям натиск
при почистване може да повреди
повърхностите.
5
yy Не оставяйте гумени или пластмасови
изделия в контакт с уреда за
продължителни периоди от време.
Приложение
Почистване на
високоговорителя
За почистване на плейъра използвайте
мека суха кърпа. Ако повърхностите
са силно замърсени, използвайте мека
кърпа, навлажнена с разтвор на слаб
миещ препарат. Не използвайте силни
разтворители, като алкохол или бензин, тъй
като те могат да повредят повърхността на
високоговорителя.
Важна информация
за мрежовите услуги
Цялата информация, всички данни,
документи, комуникации, изтегляния,
файлове, текстове, изображения, снимки,
графики, видеофайлове, уебкастове,
публикации, инструменти, ресурси,
софтуер, код, програми, аплети, визуални
елементи, приложения, продукти и друго
съдържание („Съдържание“) и всички услуги
и предложения („Услуги“), предоставяни от
или налични от или чрез която и да е трета
страна (всяка от тях „Доставчик на услуга“),
е отговорност единствено на доставчика на
услуга, от когото произлиза.
Наличието и достъпът до съдържание
и услуги, предоставяни от доставчика
на услуга чрез устройство на LGE,
подлежат на промяна по всяко време,
без предизвестие, включително, но не
ограничено до временно прекратяване,
премахване или спиране на съдържанието
или услугата изцяло или частично.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
със съдържанието или услугата, вижте
уебсайта на доставчика на услугата за
актуална информация. LGE не носи
отговорност или вина за предоставяна на
клиенти услуга, свързана със съдържанието
и услугите. Всички въпроси или искания
за услуги, свързани със съдържанието
или услугите, трябва да се отправят
директно към съответните доставчици на
съдържание и услуги.
Вземете под внимание, че LGE не носи
отговорност за съдържание или услуги,
предоставяни от доставчика на услуга, или
за каквато и да било промяна, премахване
или спиране на такова съдържание или
услуга и не гарантира наличието на или
достъпа до такова съдържание или услуги.
Приложение
УСЛОВИЯ ЗА
ПОЛЗВАНЕ
Предоставяме Ви неизключителен
лиценз за използване на предварително
инсталирано копие на LG софтуер
единствено до степента, необходима за
лично ползване на Wi-Fi високоговорителя
на LG и за никакви други цели.
Вие приемате, че всички права на
собственост на LG софтуер навсякъде по
света принадлежат изключително на нас
и че никакви права на собственост в LG
софтуер не се прехвърлят към вас. Имате
право само на ограничено използване на
LG софтуер, което се предоставя в тези
лицензионни условия.
Вие не можете да копирате, модифицирате,
декомпилирате или да правите опити за
обратно инженерство на нашия софтуер
по никакъв начин, освен ако не ви е
позволено от закона. Ние си запазваме
правото да преустановим, оттеглим или
прекратим всички или част от услугите
без предизвестие, ако считаме, че сте
в нарушение на настоящите условия за
ползване.
Вие давате съгласие, че LG софтуер не
е разработен, за да отговори на вашите
индивидуални изисквания. Ние не даваме
никакви обещания или гаранции, че LG
софтуерът е свободен от пропуски или
грешки, или че винаги ще бъде наличен.
Ние използваме разумни търговски
усилия, за да предоставим LG софтуера
без прекъсване и с високо качество, но
не можем да гарантираме, че той винаги
ще бъде наличен, без прекъсване или
без грешки. Възможно е да ни се наложи
да прекъснем или преустановим LG
софтуера или да прекратим или ограничим
използването на всички или на част от
услугите, ако сметнем, че е разумно
необходимо за технически, оперативни,
защитни, правни или нормативни причини.
Ние не носим отговорност, ако по някаква
причина услугите или част от тях не са
налични по всяко време или за всеки
период.
Въпреки че можете да използвате LG
софтуер за изтегляне и достъп до
съдържание или приложения, предоставени
от трети страни на вашия LG софтуер, ние
не даваме никакви обещания или гаранции,
че винаги ще можете да получите достъп
до такова съдържание или приложения.
Доколкото сме законно в състояние да
го направим, ние изключваме всякакви
гаранции или условия, които могат да се
подразбират в тези лицензионни условия
по закон.
Доколкото сме законно в състояние да
го направим, ние изключваме всякаква
отговорност за каквито и да били загуби
или щети, причинени от вас или друго
лице във връзка с използването на LG
софтуера. Ние сме отговорни само
за понесени вреди и загуби, които са
предвидим резултат от нашето нарушение
на настоящите лицензионни условия или
нашата небрежност до размера, посочен
по-долу, но не сме отговорни за вреди или
загуби, които не са предвидими. Вредите и
загубите са предвидими, ако са очевидна
последица от наше нарушение или ако са
били предвидени от вас и нас, когато сте
започнали да използвате LG софтуер.
За всяка загуба или повреда, която не се
изключва в рамките на тези лицензионни
5
Приложение
Тези условия за използване важат
за лица и групи, които ползват Wi-Fi
високоговорителя на LG, всякакъв софтуер,
свързан с Wi-Fi високоговорителя на
LG, това приложение и всякакви услуги,
свързани с това приложение (наричани
съвкупно „LG софтуер”). Те посочват
отговорността на LGE към вас и указват
препоръки и забрани за ползването на
LG софтуера. LG софтуерът е собствен
софтуер, притежаван от LG Electronics
Inc., корпорация регистрирана в Корея с
регистриран офис на адрес Yeouido-dong
20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Корея. LGE
и нейните лицензодатели („LGE”, „нас” или
„ние”)
Чрез достъпа до или използването на LG
софтуер вие потвърждавате, че приемате
тези условия за ползване и че сте съгласни
да ги спазвате. Ако не сте съгласни с
тези условия за ползване, не може да
получите достъп до или да използвате LG
софтуера. В случай че възникне конфликт
между тези условия за ползване и който
и да е друг документ, посочен в тези
условия за ползване, настоящите условия
за ползване ще имат предимство, освен
ако в съответния документ изрично не е
посочено друго.
41
42
5
Приложение
Приложение
условия, независимо дали по договор,
закононарушение (включително
небрежност) или по друг начин, общата
отговорност на нас и нашата група от
дружества спрямо вас е ограничена до
сумата, която сте платили за вашата услуга
LG софтуер. До степента, допустима
съгласно приложимите закони, някои
юрисдикции не позволяват ограничаването
или изключването на отговорността за
случайни или закономерни щети, нито
имат законодателство, което ограничава
ограничението или изключването на
отговорност, следователно горното
ограничение може да не се отнася за вас.
Нищо в тези лицензионни условия не ще
ограничи или изключи нашата отговорност
за смърт или лични наранявания,
породени от нашата небрежност, измама
или измама с невярно съдържание или
друга отговорност, която не може да бъде
изключена или ограничена от закона.
LG софтуерът осигурява достъп до „apps"
и връзка с други услуги, притежавани
и управлявани от трети страни, като
например доставчици на съдържание.
Всички приложения, услуги и съдържание
от трети страни, до които имате достъп
чрез услугите, ви се предоставят от тези
доставчици трети страни и са извън обхвата
на настоящите условия за ползване.
Вашите отношения с доставчици трети
страни са единствено между вас и
съответния доставчик и може да подлежат
на собствените срокове и условия на
доставчика и на неговата декларация за
поверителност. Съветваме ви да прочетете
тези документи, въпреки че ние не сме
отговорни за тяхното съдържание. Ние
не поемаме отговорност за приложения,
услуги или съдържание, предоставяни от
доставчици трети страни.
Ние може да налагаме ограничения
върху използването или достъпа до
определено съдържание, приложение или
услуга от трета страна, във всеки случай
без предизвестие или отговорност. Ние
изрично отхвърляме всяка отговорност или
задължение за всяка промяна, прекъсване,
деактивиране, отстраняване или спиране
на всяко съдържание, приложение или
услуга, предоставена чрез този LG софтуер.
Ние не носим отговорност за обслужване
на клиентите, свързано със съдържанието,
приложението и услугите. Всички въпроси
или искания за услуги, свързани със
съдържание, приложения или услуги
от трети страни, трябва да се отправят
директно към съответните доставчици на
съдържание и услуги.
Тези условия не засягат вашите законни
права като потребител.
Пригодност на услугите за деца и
инструменти за родителски контрол
Променете както сметнете за подходящо:
Услугите не са насочени към деца под
13-годишна възраст и не са структурирани
специално за привличане на деца
под 13-годишна възраст. Освен това,
определена част от съдържанието, до
което можете да получите достъп чрез
използването на услугите, може да съдържа
материал, който смятате за неприличен,
нежелателен или неподходящ за деца.
Ако позволите на дете да използва вашия
LG смарт телевизор за достъп до услугите,
единствено вие сте отговорни за вземане
на решение дали съответните услуги са
подходящи за това дете.
Вашият смарт телевизор предлага
инструмент за родителски контрол (чрез
4-цифрен PIN код). Ако сте активирали
4-цифрения PIN, вашият LG смарт
телевизор няма да може да показва
забранено съдържание, освен ако не
въведете PIN кода. Вие сте отговорни за
създаването и поддържането на функцията
за родителски контрол и други контроли,
които са на разположение, и ние не носим
отговорност за каквато и да било вреда,
загуба или щета, която понесете вие или
който и да било друг потребител на вашия
LG смарт телевизор в резултат на вашето
неизпълнение на това задължение. В
зависимост от модела на вашия LG смарт
телевизор тези функции може да не са
налични.
Вируси и сигурност
Променете както сметнете за подходящо:
Ние полагаме разумни търговски усилия,
за да гарантираме, че услугите са сигурни
и без вируси, но тези усилия не могат и не
гарантират, че услугите ще бъдат свободни
от грешки, вируси или други уязвимости.
Освен това, ние не поемаме отговорност
за каквато и да било загуба или щета,
причинена от вирус, разпределена атака
за отказ от услуга или други технологични
вредни материали, които могат да заразят
вашия LG смарт телевизор, данни или
други материали, които ви принадлежат, по
Приложение
продава вашият LG смарт телевизор, и вие
и LGE се съгласявате да се подчинявате
на изключителната юрисдикция на
съдилищата в държавата, където се
продава вашият LG смарт телевизор.
Настоящото споразумение се урежда от
законите на Република Корея, с изключение
на техните конфликти със законовите
разпоредби.
Ако имате някакви въпроси или коментари
относно тези условия за ползване, посетете
www.lg.com. Тези условия за ползване могат да бъдат
актуализирани от LGE от време на време.
Ако направим съществена промяна в
нашите условия за ползване, ще ви
уведомим чрез LG софтуер или други
средства.
Информация за софтуер с
отворен код
За да получите изходния код под GPL,
LGPL, MPL и други лицензи с отворен код,
съдържащи се в този продукт, посетете уеб
сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да
изтеглите и всички споменати лицензионни
условия, откази от гаранции и известия във
връзка с авторски права.
LG Electronics също ще Ви предостави
отворен изходен код на CD-ROM срещу
заплащане, покриващо разходите за
извършване на такава дистрибуция (като
например цената на носителите, разходите
по транспорта), след като получи поръчка
за това по имейл на адрес: opensource@
lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три
години след последната ни доставка на
този продукт. Тази оферта е валидна за
всеки, получил тази информация.
5
Приложение
време на използването на услугите.
Променете както сметнете за подходящо:
Оплаквания
Ако имате някакви въпроси, притеснения
или оплаквания за услугите, ви молим да
се свържете с [да се включи препратка към
неличен LG имейл адрес].
Променете както сметнете за подходящо:
Други въпроси
Освен ако изрично не е посочено друго,
тези условия за ползване, както и
документите, посочени в тях, съдържат
цялото споразумение между нас и
вас, свързано с вашето ползване на
услугите, и заместват всички предишни
договори, споразумения, задължения или
предложения, писмени или устни, между
нас и вас, свързани с вашето ползване на
услугите.
Ние може да възлагаме, даваме за
подизпълнение или по друг начин да
прехвърляме всички или част от нашите
права и задължения по тези условия за
ползване на всяка компания, юридическо
или физическо лице. Ние можем да го
направим само ако това няма да повлияе
съществено на правата ви според тези
условия за ползване. Вие не може да
възлагате, да давате за подизпълнение
или по друг начин да прехвърляте своите
права и задължения според тези условия
на който и да било друг (с изключение на
случаите, когато изхвърляте вашия LG
смарт телевизор чрез трета страна), освен
ако първо не сте получили съгласие за това
от нас в писмена форма.
Ако не решим да упражним или приведем
в действие някакво право, което имаме
срещу вас в даден момент, то това не ни
пречи по-късно да решим да упражним или
приведем в действие това право.
Ако се установи от съд или регулатор, че
някоя част от тези условия за ползване е
незаконна, невалидна или по друг начин
неприложима, тогава, когато е необходимо,
тази част се заличава, а останалите части
от условията за ползване ще продължат да
бъдат в сила.
Тези условия за ползване не създават
или заключават никакви права, които са
изпълними от всяко лице, което не е страна
в тях.
Тези условия за ползване се уреждат
от законите на държавата, в която се
43
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LG Wi-Fi
Speaker
www.lg.com
Съдържание
2
Съдържание
1
Първи стъпки
3
3
“LG Wi-Fi Speaker”
– Инсталиране на приложението “LG
Wi-Fi Speaker”
– Стартиране с приложението “LG
Wi-Fi Speaker”
4
2
Свързване
5
5
6
7
Свързване на високоговорителя към
Вашата домашна мрежа
– Жична връзка
– Лесно свързване
– Ръчно свързване
3
Използване
9
Слушане на музика с приложението
“LG Wi-Fi Speaker”
– Преглед на страничното меню
– Общ преглед на [My Speakers]
– Възпроизвеждане на песен
– Управление на песни
– Общ преглед на възпроизвеждането
Настройки
– Настройки на свързания
високоговорител
– Настройки на приложението “LG
Wi-Fi Speaker”
9
10
10
11
12
13
13
15
1
2
3
3
Първи стъпки
“LG Wi-Fi Speaker”
1
Първи стъпки
Приложението “LG Wi-Fi Speaker” Ви
позволява да използвате различни функции
на този високоговорител чрез Вашето смарт
устройство.
Слушане на музика на Вашето
устройство и на сървъра на
домашната мрежа
Можете да слушате музика на Вашето
устройство и на сървъра на домашната
мрежа.
Използване на вградения
Chromecast
Инсталиране на
приложението “LG Wi-Fi
Speaker”
Чрез “App Store” на Apple или
“Play Store” на Google
1. Натиснете върху иконата “App Store” на
Apple или иконата “Play Store” на Google.
2. Въведете “LG Wi-Fi Speaker” в лентата
за търсене и натиснете “Search”.
3. Изберете “LG Wi-Fi Speaker” от списъка
с резултатите от търсенето за изтегляне.
,,Забележка
Можете да слушате музика чрез този
високоговорител с активирани с Chromecast
приложения.
yy Приложението “LG Wi-Fi Speaker”
ще е достъпно в софтуерна версия,
както следва;
Android OS: Ver 5.0 (или по-нова)
iOS: Ver 10 (или по-нова)
Настройване и управление на
високоговорителя
yy В зависимост от устройството,
приложението “LG Wi-Fi Speaker”
може да не работи.
Можете да управлявате настройките на
високоговорителя даже и без дистанционно
управление.
Актуализиране на
високоговорителя
Можете да актуализирате високоговорителя
към последната версия.
Първи стъпки
Стартиране с
приложението “LG Wi-Fi
Speaker”
1. Прегледайте съдържанието на
условията за употреба и изберете [Agree
and start].
2. Прегледайте съдържанието на услугата
Chromecast и изберете [Agree and start].
1
Първи стъпки
Когато активирате приложението “LG
Wi-Fi Speaker” за първи път, условията
за употреба на Chromecast услугата се
показват на екрана.
4
5
Свързване
Свързване на
високоговорителя
към Вашата
домашна мрежа
2
Изисквания
Жична връзка
Използването на жична мрежа осигурява
най-доброто качество, тъй като
устройствата се свързват директно към
мрежата без радиочестотни смущения.
1. Свържете Вашия високоговорител към
домашния маршрутизатор чрез LAN
кабел.
Свързване
yy Към интернет трябва да се свърже
безжичен маршрутизатор.
yy Смарт устройство като смартфон
или таблет, трябва да се свърже към
безжичния маршрутизатор чрез Wi-Fi
връзка.
Модем
Сървър
,,Забележка
yy Уверете се, че DHCP сървърът
е активиран на Вашия безжичен
маршрутизатор.
yy Ако не можете да свържете
високоговорителя с маршрутизатора,
отидете на настройките на
маршрутизатора и се уверете, че
полето до „Allow wireless client to
see each other and access my local
network” не е отметнато.
yy В мрежова среда (Маршрутизатор,
Интернет и Доставчик на интернет),
която поддържа както IPv4, така и
IPv6, при свързване към нея мрежата
автоматично се свързва към IPv4 или
IPv6.
Можете да проверите статуса на
всяка мрежа с избора на настройките
на My Speakers ([ ]>[IP Info.]) от
приложението “LG Wi-Fi Speaker”.
Маршрутизатор
LAN кабел
LAN порт на високоговорителя
2. Ще можете да видите високоговорителя
на екрана на Вашето смарт устройство,
когато отворите приложението “LG Wi-Fi
Speaker”.
Свързване
6
Лесно свързване
Подготовка
yy За лесно свързване е необходима Wi-Fi
мрежа.
yy Уверете се, че е включена Bluetooth
настройката на Вашето смарт устройство.
yy Изберете WI-FI функцията, като
използвате F на дистанционното
управление или F на високоговорителя.
2
Лесното свързване се поддържа от
Bluetooth Версия 4.0 (или по-нова).
2. Тогава можете да видите свързването на
наличния високоговорител.
1. Проверете позиционирането и
състоянието на високоговорителя и
изберете [Next].
-- Ако желаният високоговорител не се
появява, изберете [ ].
Ако използвате Android устройство,
ще е необходимо оторизиране на
местоположението. Ако използвате iOS
устройство, преминете към следващата
стъпка.
Разрешете оторизиране на
местоположението. След това натиснете
отново [Next].
-- Изберете [ ], за да проверите
високоговорителя със звуков сигнал
“бип”.
-- При неуспешно търсене, изберете
[Retry] за повторно търсене на Вашия
високоговорител или свържете
високоговорителя ръчно. (стр.7)
3. Изберете високоговорителя за
свързване чрез отмятане на [ ] и [Next].
Свързване
,,Забележка
7
Свързване
4. Ако имате парола за Вашата мрежа, на
смарт устройството ще се появи екранът
за защита. Въведете Вашата парола и
натиснете върху [Next].
Ръчно свързване
Когато не е налично простото свързване
между Вашия високоговорител и смарт
устройството, можете да ги свържете
ръчно.
1. За ръчното свързване на
високоговорителя изберете [Manual
setup].
2
Свързване
5. За да приключите с осъществяването на
връзката, натиснете [OK].
2. Проверете позиционирането и
състоянието на високоговорителя и
изберете [Next].
Свързване
3. Тази стъпка се отнася само до iOS
устройства. Ако използвате Android
устройство, преминете към следващата
стъпка.
8
5. За да приключите с осъществяването на
свързването, натиснете [OK].
Включете настройката Wi-Fi на Вашето
iOS устройство и изберете [LG_Speaker_
Setup_XXXX], след което се върнете към
приложението “LG Wi-Fi Speaker”.
2
Свързване
4. Въведете паролата си и натиснете [Next].
Смарт устройството ще започне да търси
наличния за свързване високоговорител.
9
Използване
Слушане на музика
с приложението “LG
Wi-Fi Speaker”
Преглед на страничното
меню
С приложението “LG Wi-Fi Speaker” можете
да възпроизвеждате музика на Вашето
смарт устройство.
2. Натиснете бутона [
1. Стартирайте приложението “LG Wi-Fi
Speaker” на Вашето смарт устройство.
Появява се [My Speakers].
].
,,Забележка
3
Част от съдържанието в тази част
може да се различава от приложението
“LG Wi-Fi Speaker”, в зависимост от
версията на приложението.
Използване
Подготовка
1. Проверете мрежовата връзка с
високоговорителя. (Страница 5)
3. Появява се страничното меню.
2. За да използвате високоговорителя,
трябва да заредите и инсталирате
приложението “LG Wi-Fi Speaker”.
(Страница 3)
a
[My Speakers] – Показва свързания
високоговорител.
b
[My Phone] – Показва песните на това
смарт устройство.
[Music Server] – Показва песните
c на свързаните устройства (медиен
сървър).
d
[Playlist] – Показва списъците с
музикални изпълнения.
e
[Settings] – Извежда менюто с
настройките на приложението.
Използване
10
Общ преглед на [My
Speakers]
Възпроизвеждане на песен
[ ] – Свързва допълнителни
a
високоговорители.
2. Можете да видите песните на
Вашето смарт устройство или на
музикалния сървър. Изберете песен за
възпроизвеждане.
1. От страничното меню изберете [My
Phone] или [Music Server].
3
[ ] – Избира функция на свързания
високоговорител.
c
[ ] – Задава настройките на свързания
високоговорител. (Страница 13)
d
[ ] – Регулира нивото на силата на
звука на свързания високоговорител.
e
[Status] – Показва състоянието на
свързания високоговорител.
В менюто [My Phone] песните са
сортирани по [Album], [Artists], [Songs],
[Genres] и [Folders] (Android устройство)
или [iPhone Playlist] (iOS устройство).
В менюто [Music Server] се появяват
свързаните сървъри.
3. Натиснете [ ] и изберете
високоговорителя. Със Chromecast
можете да слушате музика чрез
свързания високоговорител.
Използване
b
11
Използване
Управление на песни
На списъка с песни от [My Phone] или [Music
Server], натиснете [ ] на желаната песен.
Появява се падащото меню.
Използване на списъка за
възпроизвеждане
Можете да слушате музика, която Ви
харесва, като създадете списък за
възпроизвеждане.
1. На списъка с песни от [My Phone]
или [Music Server], натиснете [ ] на
желаната песен и [Add to playlist].
3
Използване
a
[Play next] – Избира музиката, която
следва за възпроизвеждане.
b
[Add to queue] – Добавя към списъка
на опашката за възпроизвеждане.
[Add to playlist] – Добавя към желания
c
списък за възпроизвеждане.
2. Появява се прозорецът [Add to playlist].
,,Забележка
В зависимост от Вашата безжична
среда, възпроизвеждането на песен
чрез високоговорителя може да не
работи гладко.
-- Изберете списъка за възпроизвеждане,
към който да добавите песента.
-- Ако искате да съставите друг списък
за възпроизвеждане, изберете [Make a
new].
Използване
Общ преглед на
възпроизвеждането
На екрана за възпроизвеждане можете да
потвърдите или промените разнообразна
информация.
12
Избор на звуков ефект
Можете да изберете желания звуков режим
чрез докосване на [ ].
Показваните елементи на еквалайзера
могат да се различават, в зависимост от
свързания високоговорител, от източниците
на звука и от звуковите ефекти.
1. При възпроизвеждане, натиснете [ ].
3
b
[ ]- Редактира текущия списък за
възпроизвеждане.
Използване
[ / ] - Пуска музика към свързания
a високоговорител чрез Chromecast и
спира пускането на музика.
2. Изберете звуков ефект, използвайки A и
D, и натиснете [OK].
[ ] - Регулира силата на звука на
c смарт устройството или силата на
звука на Chromecast.
d [ ]- Регулира звуковия ефект.
Регулира възпроизвеждането.
[ ] - Спира на пауза възпроизвеждането.
[ ] - Стартира възпроизвеждането.
[ ]/[ ] - Прескача бързо назад или
напред.
[ ]- Повтаря желаното съдържание.
e При всяко Ваше кликване, състоянието
се променя в последователността [ ]
(Повторение на една) - [ ] (Повторение
на всички) - [ ] (Повторение изключено).
[ ] - Разбърква музиката в списъка.
Музиката ще бъде възпроизведена в
случаен ред.
f
Извежда на дисплея информация за
текущо възпроизвежданата песен.
,,Забележка
[ ] се деактивира, когато слушате музика
с Вашето смарт устройство или слушате
музика от високоговорители, групирани с
приложението [Google Home].
Можете да персонализирате звуковия
ефект, като използвате [ ], за да
регулирате стойностите на високите
тонове и на басите.
,,Забележка
yy Когато възпроизвеждате песни
чрез високоговорителя на смарт
устройство, еквалайзерът на звука не
се поддържа.
yy В зависимост от свързания
високоговорител, изведеният на
дисплея звуков ефект може да се
различава.
13
Използване
Настройки
С приложението “LG Wi-Fi Speaker” можете
да изберете свързания високоговорител
във Вашето интелигентно устройство.
,,Забележка
Част от съдържанието в тази част
може да се различава от приложението
“LG Wi-Fi Speaker”, в зависимост от
версията на приложението.
3
Подготовка
Използване
1. Проверете мрежовата връзка с
високоговорителя. (Страница 5)
2. За да използвате високоговорителя,
трябва да заредите и инсталирате
приложението “LG Wi-Fi Speaker”.
(Страница 3)
Настройки на свързания
високоговорител
Можете да зададете настройката на
свързания високоговорител.
От екрана [My Speakers] изберете [ ], за да
зададете настройките на свързания
високоговорител.
,,Забележка
В зависимост от свързаното устройство,
може да не виждате част от менюто.
Появяват се настройките на свързания
високоговорител.
Използване
a
[Name Change] – Преименува
високоговорителя.
b
[Sound Effect] - Избира режим на
звуков ефект.
c
[Night] – Включва или изключва
функцията за нощен режим.
[DRC] – Намалява силата на звука на
силните звуци или усилва тихите звуци.
d (Само за Dolby Digital) Включва или
изключва функцията DRC (Компресия
на динамичния диапазон).
[Auto Volume On/Off] – Включва или
e изключва функцията за автоматична
сила на звука.
[AV SYNC] – Регулира
синхронизацията за аудио и видео.
g
[Woofer level] – Регулира нивото на
субуфера.
[Center speaker level] – Настройка
h на нивото на звука на централната
тонколона.
i
[Rear speaker output] - Избира изхода
на задния високоговорител.
j
[Rear speaker level] - Настройва
нивото на задния високоговорител.
[Overhead speaker volume] k Настройва нивото на силата на звука
на горния високоговорител.
[Using the TV remote control]
- Настройва някои функции на
l
високоговорителя с дистанционното
управление на Вашия телевизор.
m
[Auto Power On/Off] - Включва или
изключва функцията Auto Power.
[Bluetooth standby mode] - Включва
n или изключва Bluetooth режима на
готовност.
[Bluetooth connection restriction]
- Позволява да свържете Bluetooth
o
устройство само при функциите
Bluetooth или LG TV.
p
[Sleep timer] - Самоизключва се след
зададеното време.
q
[Reset settings] - Установява в
изходно състояние настройките на
високоговорителя, с изключение на
информацията за мрежата.
[Software version information] Извежда на дисплея информация за
r
Софтуерната версия и актуализира
софтуера до последната версия.
s
[IP Info.] - Показва IP адреса на
високоговорителя.
[Share usage data] - Избира дали да
изпратите данни за използване на
t
Chromecast и доклади за срив към
Google.
[Learn about Chromecast built-in
u Privacy] - Показва Политиката за
конфиденциалност на Chromecast.
3
Използване
f
14
15
Използване
Настройки на
приложението “LG Wi-Fi
Speaker”
Меню на [Chromecast]
Изберете [Settings] от страничното меню.
3
a
Използване
Появяват се настройките на приложението
“LG Wi-Fi Speaker”.
[Learn how to cast] - Показва как да
използвате Chromecast.
[Cast Groups] - Изберете [Learn about
Cast Groups] или [How to cast to a
b
group], за да се покаже избраната
информация.
[Chromecast built-in open legal
documents] - Изберете [Google Terms
c of Service], [Google Privacy Policy] или
[Open source license], за да се покаже
избраната информация.
d [Time zone] - Задава часовата зона.
,,Забележка
Инсталирайте приложението [Google
Home], за да използвате Cast Groups.
Изтеглете приложението от “App Store”
на Apple или “Play Store” на Google.
[Participate in user enhancement] Позволява изпращането на
a потребителски дневници за
подобряване на качеството на
услугата.
b
[Chromecast] - Извежда на дисплея
менюто на Chromecast.
[App version information] - Извежда
c на дисплея информация за версията
на приложението.
[Terms of Service] - Извежда на
d дисплея Условията за използване на
услугата.
[Open source license] - Показва
e известието на LGE за софтуера с
отворен код.
Меню [Time Zone]
Automatic Time zone (Автоматична
часова зона)
Тя предлага да се използва предоставеното
от мрежата часово време.
Set Time Zone (Задаване на часова зона)
Ако махнете отметката на [Automatic Time
zone], можете сами да изберете Вашата
часова зона.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising