LG AF115 Owner's manual

LG AF115 Owner's manual

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

LCOS ПРОЕКТОР

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашия апарат, и го запазете за бъдещи справки.

AF115

www.lg.com

Предупреждение

Това е продукт клас B. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, при което потребителят трябва да предприеме съответните мерки.

Съдържание

Съдържание

Инструкции за безопасност .................................4

Имена на частите

Корпус ................................................................................. 7

Свързване на части ........................................................... 8

Контролен панел ................................................................ 9

Дистанционно управление ............................................. 10

Поставяне на батерии ..................................................... 10

Индикатори за статус на проектора ............................... 11

Принадлежности .............................................................. 12

Допълнителни екстри ...................................................... 12

Инсталиране и подреждане

Предпазни мерки при монтиране ................................... 13

Позициониране на проектора ......................................... 14

Защитна система Кенсингтън ......................................... 15

Включване на проектора ................................................. 16

Изключване на проектора ............................................... 16

Фокус и позиция на екрана ............................................. 17

Избор на изходен режим ................................................. 17

Връзка

Свързване към настолен компютър ............................... 18

Свързване към видео източник ...................................... 18

Свързване към DVD плейър ........................................... 19

Свързване към D-TV Set-Top Box ................................... 19

Функция

Опции на меню PICTURE

Режим на картината......................................................... 20

Настройка на видео ......................................................... 20

ADV. Опции на меню PICTURE

Функция Auto Iris .............................................................. 21

Функция за разширено управление ............................... 21

Функция за разширено възстановяване на снимка ...... 23

Опции на меню SCREEN

За смяна на PJT режим ................................................... 24

Използване на функцията Съотношение ...................... 24

Използване на функцията Keystone ............................... 25

Функция за тестови модели ............................................ 25

Функция Авт. конфиг. ....................................................... 25

Функция за RGB Config. .................................................. 26

Функция за възстановяване на екрана .......................... 26

Опции на меню OPTION

Използване на функцията Still ........................................ 27

Избор на език ................................................................... 27

Използване на функцията за празно изображение ...... 27

Избор на цвят на празно изображение .......................... 28

Функция Sleep time .......................................................... 28

Функция Auto sleep .......................................................... 29

Функция Option Reset ...................................................... 29

Опции на меню ИНФОРМАЦИЯ

За да видите информация за проектора ....................... 29

Информация

Поддържани формати ..................................................... 30

Поддръжка........................................................................ 31

Смяна на лампата ........................................................... 32

Спецификации ................................................................. 35

Изхвърляне на вашия стар уред

1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/EC.

2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

3

Инструкции за безопасност

4

Инструкции за безопасност

Спазвайте инструкциите за безопасност, за да предотвратите потенциална злополука или неизправност на проектора.

ꔈ Инструкциите за безопасност са дадени в две форми, както е описано по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

: Нарушението на тези инструкции може да причини сериозни наранявания и дори смърт.

ЗАБЕЛЕЖКА

: Нарушението на тези инструкции може да причини сериозни наранявания и повреда на проектора.

ꔈ След като прочете това ръководство, го съхранявайте на леснодостъпно място.

Монтиране в затворени помещения

Не поставяйте проектора на директна слънчева светлина или близо до топлинни източници като радиатори, огън, печки и т.н.

Това може да причини пожар!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте запалими материали на или в близост до проектора.

Това може да причини пожар!

Не се увисвайте на монтирания проектор.

Това може да накара проектора да падне, което да причини нараняване или смърт.

Не блокирайте вентилационните отвори на проектора и не ограничавайте потока на въздуха.

Това би причинило повишаване на вътрешната температура и съответно риск от пожар и повреда на уреда!

Не поставяйте проектора в близост до източници на пара или масла като овлажнители.

Това може да доведе до токов удар или пожар!

Не поставяйте проектора на места, където може да се покрие с прах.

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Не използвайте проектора на влажни места като бани, където може да се намокри.

Това може да доведе до токов удар или пожар!

Не поставяйте проектора директно на килим, където се ограничава проветряването.

Това би причинило повишаване на вътрешната температура и съответно риск от пожар и повреда на уреда.

Осигурете добро проветряване около проектора. Разстоянието между проектора и стената трябва да е поне 30 см.

Прекомерното повишаване на вътрешната температура на уреда може да доведе до пожар или до повреда на вашия уред!

Монтиране в затворени помещения

Когато монтирате проектора на маса, внимавайте да не го поставяте в близост до краищата.

Проекторът може да падне и да предизвика нараняване или да се повреди.

Използвайте само стабилна стойка.

Преди преместване или почиствате извадете захранващия кабел и всички други кабели.

БЕЛЕЖКИ

Използвайте проектора само на равна и стабилна повърхност.

Той може да падне и да предизвика нараняване или да се повреди.

Захранване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трябва да бъде свързан заземяващ кабел.

Уверете се, че сте свързали заземяващ кабел, за да предотвратите възможен токов удар (Това означава проектор с трищифтов заземен AC щепсел трябва да се свърже към трищифтов заземен AC контакт).

Ако не е възможно да приложите методи на заземяване, обърнете се към квалифициран електротехник, който да монтира отделен автоматичен изключвател.

Не опитвайте да заземите проектора, като го свържете с телефонни кабели, гръмоотводи или тръби за газ.

Захранващият кабел трябва да се вкара докрай в контакта, за да се избегне опасността от пожар!

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред.

Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.

Това може да доведе до токов удар или пожар!

Инструкции за безопасност

Захранване

Никога не пипайте щепсела с мокри ръце.

Това може да доведе до токов удар или пожар!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не включвайте твърде много уреди в един стенен контакт.

Това може да доведе до прегряване на контакта и да се появи опасност от пожар!

Не позволявайте събирането на прах върху щепсела или контакта.

Това може да причини пожар!

Захранване

Дръжте щепсела здраво при изваждане. Ако дърпате за кабела, може да го повредите.

Това може да причини пожар!

БЕЛЕЖКИ

Не използвайте захранващия кабел, ако щепселът е повреден или някоя част от стенния контакт е разхлабена.

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Уверете се, че захранващият кабел не контактува с остри или горещи предмети.

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Поставете проектора на места, където хората няма да се спъват или настъпват захранващия кабел.

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Не изключвайте/включвайте проектора, като изваждате или поставяте захранващия кабел в стенния контакт.

(Оставете уреда да се охлади, преди да извадите захранващия кабел.)

Това може да доведе до механична повреда или да причини токов удар.

Използване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте нищо, което съдържа течности отгоре на проектора като вази, чаши, козметика или свещи.

В случай на удар или повреда на проектора, изключете го и извадете захранващия кабел от стенния контакт и се свържете с оторизиран сервизен център.

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Не позволявайте предмети да падат върху проектора.

Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия уред!

Ако се разлее вода върху проектора, извадете го от захранването веднага и се свържете със сервизен агент.

Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия уред!

Изхвърляйте използваните батерии внимателно и по безопасен начин.

Ако батерията бъде погълната от дете, веднага се консултирайте с лекар.

Не сваляйте никакви капаци.

Голяма опасност от токов удар!

Не гледайте директно в обектива, когато проекторът работи. Това може да увреди зрението!

Не пипайте металните части по време на работа или скоро след това, тъй като отворите остават много горещи!

ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел

Не претоварвайте стенните контакт и токовите прекъсвачи. Претоварените, разхлабените и повредените стенни контакти, удължители, захранващи кабели или изолации са опасни. Всички те могат да причинят токов удар или пожар. Периодично проверявайте захранващия кабел и ако видът му показва повреда или влошаване, извадете го, преустановете използването на продукта и осигурете подмяната от оторизиран сервизен персонал.

Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като огъване, прищипване, защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в уреда.

5

Инструкции за безопасност

6

Използване

Ако проекторът е в стая с газови утечки, не го пипайте.

Това може да причини пожар чрез искра или възпламеняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги отваряйте вратичката на обектива или сваляйте капачето, когато проекторната лампа е включена.

Използване

БЕЛЕЖКИ

Не поставяйте тежки предмети върху проектора.

Това може да причини механична повреда или нараняване!

Внимавайте да не удряте обектива особено при преместване на проектора.

Не пипайте обектива на проектора.

Той е деликатен и се поврежда лесно.

Не използвайте никакви остри предмети върху проектора, защото това ще повреди корпуса.

В случай че на екрана не се появява изображение, изключете го, извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен агент.

Не изпускайте проектора и не го удряйте.

Това може да причини механична повреда или нараняване!

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Почистване

Не използвайте вода, докато почиствате проектора.

Това може да доведе до токов удар или повреда на проектора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В малковероятния случай на дим или странна миризма от проектора, изключете го, извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с вашия дилър или сервизен център.

Това може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Използвайте аерозолен спрей или мека кърпа, която е навлажнена с неутрален почистващ препарат и вода за премахване на прах или петна по проекционният обектив.

Почистване

Свържете се със сервизен център веднъж годишно за почистване на вътрешните части на проектора.

Натрупалият се прах може да причини механична неизправност.

БЕЛЕЖКИ

Когато почиствате пластмасовите части като корпуса на проектора, извадете захранващия кабел и го почистете с мека кърпа. Не използвайте почистващ препарат, не пръскайте вода и не бършете с мокра кърпа. Особено важно е да не използвате почистващи препарати (за стъкло), автомобилни или индустриални разредители, абразивни материали или восъци, бензен, алкохол и т.н., което може да повреди продукта. Използвайте аерозолен спрей или мека кърпа, която е навлажнена с неутрален почистващ препарат и вода за премахване на прах или петна по проекционният обектив.

Може да причини пожар, токов удар или повреда на продукта (деформация, корозия или повреда).

Други

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да ремонтирате сами проектора. Свържете се с вашия дилър или сервизен център.

Това може да причини повреда на проектора и токов уред, както и да девалидира гаранцията!

БЕЛЕЖКИ

Други

Не смесвайте стари и нови батерии.

Това може да причини прегряване и утичане на батериите.

Уверете се, че сте го изключили, ако няма да го ползвате за дълги периоди от време.

Акумулиралият се прах може да доведе до токов удар или до повреда на вашия уред!

Използвайте само определения тип батерии.

Това може да повреди дистанционното управление.

Обслужването на лампата трябва да се извърши от квалифицирани техници.

Имена на частите

Имена на частите

Корпус

* Проекторът е произведен с много прецизна технология. Обаче на екрана може да забележите миниатюрни черни точки и/ли ярки точки

(червени, сини или зелени). Това може да е нормален резултат от производствения процес и не винаги означава неизправност.

Фокусен пръстен

Пръстен за смяна на обектива

Вентилационни отвори

Пръстен за мащабиране

Преден сензор на дистанционно управление

7

Имена на частите

Свързване на части

Конектор на защитна система Кенсингтън

(Вж. стр. 15)

Video

КОМПОНЕНТЕН ВХОД

AC IN

Заден сензор на дистанционно управление

USB(само SVC)

RGB IN

S-Video

HDMI IN 1/2

Контролен панел

8

Имена на частите

Контролен панел

Бутон

POWER

Включва/Изключва проектора.

Бутон

INPUT

Превключвва на режими RGB, HDMI, Video,

S-Video или Component.

Бутон

MENU

Избира или затваря менюта.

Бутон

AUTO

Автоматично коригира позицията и трептенето на изображението в RGB режим.

Бутон ∧/∨/</>

Регулира функциите на менютата

Бутон

OK

Проверява текущия режим и записва промените във функциите.

9

Имена на частите

Дистанционно управление

Бутон POWER

Бутон AUTO

Бутон EXIT

Бутон ꔉ

OK

,

∧/∨/</>

Бутон Brightness

Бутон BLANK

Бутон PICTURE

Бутон STILL

Бутон C.TEMP

Бутон RATIO

Бутон INPUT

Бутон MENU

Бутон Contrast

Бутон LIGHT

Бутон A.IRIS

Бутон KEYSTONE

Бутон PATTERN

Бутон GAMMA

Бутон SLEEP

Поставяне на батерии

ВНИМАНИЕ

АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП, ИМА ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ.

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНСТРУКЦИИТЕ.

• Отворете отделението на батерията отзад на дистанционното управление.

• Поставете определения тип батерии с правилния поляритет, като съобразите да съответстват “+” и “+” и “-” с “-”.

• Поставете две батерии AAA от 1,5V. Не смесвайте използвани с нови батерии.

10

Имена на частите

Индикатори за статус на проектора

* Индикаторът на лампата, работният индикатор и индикаторът на температурата най-отгоре на проектора показват на потребителя работния статус на проектора.

Работен индикатор

Индикатор на температурата

Deco LED

(Пръстен за смяна на обектива)

Индикатор на лампата

Работен индикатор/

Индикатор за температура

Индикатор на лампата

Червено

Зелено

Оранжево (мига) Лампата се охлажда (60 секунди).

Зелено (мига) Проекторът е изключен поради прекомерно нагряване (60 секунди).

Off

Режим на готовност.

Устройството работи (лампата е включена)

Оранжев

Червен (мига)

Изключване.

Това е предупредително съобщение за прекомерно нагряване, когато проекторът е включен.

Изключете проектора и проверете вентилатора.

Захранването е изключено поради проблем с вътрешния охлаждащ вентилатор.

Свържете се със сервизния център.

Червено

Червен (мига)

Зелено (мига)

Лампата достига края на своя живот и трябва да се смени с нова.

Възникна грешка в лампата на проектора. Включете проектора отново, след като го оставите достатъчно време. Ако индикаторът отново мига в червено, свържете се с локалния сервизен център.

Капакът на лампата и капакът на филтъра са отворени.

Deco LED

(Пръстен за смяна на обектива)

Син (мига) Лампата се включва.

11

Имена на частите

Принадлежности

Дистанционно управление Батерия AAA Ръководство на притежателя Ръководство на притежателя

Захранващ кабел Полираща кърпа Филтър

Допълнителни екстри

* За да закупите такива, се обърнете към местния представител.

* Лампата изгаря, затова трябва да се смени с нова, след като изгори. За да си осигурите нова лампа, се свържете с местния представител или сервизен център.

* Опционалните части може да се подменят без предизвестие за подобряване качеството на продукта и новите оптически части могат да се добавят.

Монтиране на проектора на тавана

Проекционен екран

Лампа

SCART към RCA жак

S-Video кабел

HDMI кабел Компонентен кабел Компютърен кабел Видео кабел

12

Инсталиране и подреждане

Инсталиране и подреждане

Предпазни мерки при монтиране

Осигурете необходимото проветряване на проектора.

• Този проектор е снабден с вентилационни отвори (входящи) отдолу и вентилационни отвори (изходящи) отгоре. Не блокирайте и не поставяйте нищо в близост то тези отвори. Може да възникне натрупване на вътрешна топлина, което да повреди проектора.

• Не поставяйте проектора на килим или подобна повърхност. Това може да предотврати адекватното проветряване отдолу на проектора. Този продукт трябва да се монтира само на стена или таван.

• Никога не притискайте проектора и не разливайте върху него никакви течности.

• Оставете адекватно разстояние (30 см или повече) около проектора

Поставете проектора при адекватни условия на температура и влажност.

• Монтирайте проектора само на места, където са налични адекватна температура и влажност. (Вж. стр. 35)

Не поставяйте проектора на места, където може да се покрие с прах.

• Това може да причини прегряване.

Не запушвайте слотовете и отворите на проектора. Това може да причини прегряване и пожар.

Проекторът е произведен с много прецизна технология. Обаче на екрана може да забележите миниатюрни черни точки и/ли ярки точки (червени, сини или зелени), които непрестанно се появяват. Това може да е нормален резултат от производствения процес и не винаги означава неизправност.

За да получавате DTV програми, необходимо е да закупите D-TV приемник (Set-Top Box) и да го свържете към проектора.

Дистанционното управление може да не работи, когато се инсталира лампа с електронен баласт или се използва трилентова лампа. Сменете тези лампи с продукти с международен стандарт, за да използвате нормално дистанционното управление.

13

Инсталиране и подреждане

Позициониране на проектора

1. Поставете проектора на устойчива и хоризонтална повърхност.

2. Поставете проектора на желаното разстояние от екрана. Разстоянието между проектора и екрана определя действителния размер на изображението.

3. Позиционирайте проектора така, че обективът да е на прав ъгъл спрямо екрана. Ако обективът не е на прав ъгъл спрямо екрана, изображението на екрана ще бъде изкривено. Въпреки това малките ъгли могат да се коригират с регулирането Keystone. (Вж. стр. 25).

4. Свържете захранващия кабел към проектора и стенния контакт, след като сте поставили проектора на желаното място.

проекционно разстояние на базата на формата на картината

Отстояние на обектива: макс.

Височина на екрана (X)

X/2

Екран

X/2

Отстояние на обектива: 0

Проекционно разстояние (D)

Офсетен коефициент на проектиране:120% (отстояние на обектива: макс.)

Широчина на екрана (Y)

Y/2

Екран

Y/2

14

Екран

Размер по диагонала

(инч)

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Размер на диагонала (мм)

2032

2286

2540

3048

3556

4064

4572

5080

762

1016

1270

1524

1778

5588

6096

6604

7112

7620

Хоризонтален размер (мм)

1771

1992

2214

2657

3099

3542

3985

4428

664

886

1107

1328

1550

4870

5313

5756

6199

6641

Размер по вертикала

(мм)

374

498

623

747

872

996

1121

1245

1494

1743

1992

2241

2491

2740

2989

3238

3487

3736

Проекционно разстояние (D)

16 : 9 мащаб

Проекционно разстояние

Най-късо разстояние (мм)

2395

2699

3003

3610

4218

4825

5433

6040

877

1181

1484

1788

2092

6648

7255

7863

8470

9078

Най-дълго разстояние (мм)

1605

2152

2699

3246

3794

4341

4888

5435

6530

7624

8719

9813

10907

12002

13096

14191

15285

16380

* Проекционното разстояние може да се регулира чрез функцията за мащабиране.

* Можете да преместите изображението до 70% от размера на екрана спрямо центъра на обектива.

Инсталиране и подреждане

Защитна система Кенсингтън

• Този проектор има защитна система Кенсингтън на страничния панел. Свържете кабела на защитната система Кенсингтън, както е показано по-долу.

• За подробна информация относно инсталацията и употребата на защитната система Кенсингтън, разгледайте ръководството на потребителя към защитната система Кенсингтън.

• За допълнителна информация се свържете с

http://www.kensington.com

, интернет страницата на компанията Кенсингтън, която се работи със скъпи електронни уреди като лаптопи или проектори.

• Защитната система Кенсингтън е допълнителна принадлежност по избор.

15

Инсталиране и подреждане

Включване на проектора

1. Уверете се, че захранващият кабел е свързан правилно.

2. Отстранете капачката. Ако я оставите, тя може да се деформира поради топлината, генерирана от проекционната лампа.

3. Натиснете бутона

POWER

от дистанционното управление или задния капак.

• След завъртане на работния deco LED светодиод, ще се появи изображение (син (мига)).

• Натиснете бутона

INPUT

от дистанционното управление или

INPUT

от контролния панел, за да изберете желания от вас входящ сигнал.

БЕЛЕЖКИ!

* Не изключвайте захранващия кабел, докато вентилаторът работи. Това може да скъси живота на лампата. Освен това повторното активиране на лампата, когато отново включите устройството, ще отнеме повече време.

16

Изключване на проектора

1. Натиснете бутона

POWER

на задния капак или от дистанционното управление.

2. За да изключите захранването, натиснете отново бутона

POWER

на задния капак или от дистанционното управление.

3. Ако работният индикатор мига в оранжев цвят, което означава, че вентилаторът работи (60 секунди), не изключвайте проектора. Когато индикаторът стане червен, можете да извадите захранващия кабел

(вж. стр. 11).

• Ако работният индикатор стане оранжев и мига, захранващият бутон на задния капак или дистанционното управление няма да работят.

Power off?

Please press Power key again.

Инсталиране и подреждане

Фокус и позиция на екрана

Когато на екрана се появи изображение, проверете дали е фокусирано и пасва правилно на екрана.

Фокусен пръстен

Пръстен за мащабиране

• За да настроите фокуса на изображението, завъртете фокусния пръстен, който представлява външния пръстен на обектива.

• За да настроите размера на изображението, завъртете пръстена за мащабиране, който представлява вътрешния пръстен на обектива.

Когато се налага да придвижите изображението на екрана нагоре или надолу, използвайте пръстена за мащабиране на проектора, за да настроите височината, както е показано по-долу.

Пръстен за смяна на обектива

• Завъртете пръстена за смяна на обектива вляво или вдясно, за да настроите изображението на проектора нагоре или надолу.

БЕЛЕЖКИ!

Ако завъртите пръстена за смяна на обектива с прекомерна сила, може да повредите проектора.

Избор на изходен режим

1. Натиснете бутона

INPUT

.

Input List

RGB HDMI1 HDMI2 Video S-Video Component

2. Изборът на входящ сигнал с бутона

INPUT

ще смени проектора само на режими на свързани входящи сигнали. Може да свържете с произволен вход с бутона

<, >.

17

Връзка

Връзка

Свързване към настолен компютър

* Може да включите проектора към компютър с VGA, SVGA, XGA, SXGA и 1080p/60Hz изход.

* Вж. стр. 30 за различни разделителни способности, които проекторът поддържа.

< Как да свържете>

Свържете

RGB IN

на проектора и изходния порт на компютъра с компютърен кабел.

* Може да се наложи да смените разделителната способност, която компютърът извежда до такава, поддържана от проектора. Вж. стр. 30. Възможно е този проектор да не поддържа изход от лаптопи, когато екранът им е включен.

Свързване към видео източник

* Може да свържете VCR, видеокамера или всеки друг съвместим видео източник към проектора.

< Как да свържете 1>

а. Свържете жаковете на видео входовете на проектора към изходните жакове на A/V източника чрез видео кабел.

< Как да свържете 2>

б. Свържете жака на

S-Video

входа на проектора към жака на S-Video изхода на A/V източник чрез S-Video кабел.

* S-Video поддържа по-добро видео качество в сравнение със стандартна A/V връзка.

<VCR>

S VIDEO

OUT

IN

(R) AUDIO (L) VIDEO

18

Връзка

Свързване към DVD плейър

* В зависимост от уреда, компонентните изходни гнезда (Y, P

B

, P

R

) на DVD плейъра може да са означени като Y, Pb, Pr/Y,

B-Y, R-Y/Y, Cb, Cr.

< Как да свържете>

Компонентен кабел а. Свържете компонентния кабел на DVD плейъра с Y,

P

B

и P

R

на

COMPONENT IN

на проектора.

* Когато свързвате компонентния кабел, съблюдавайте цветовете на жаковете.(Y=зелен, P

B

=син, P

R

=червен)

<DVD плейър>

(R) AUDIO (L) Y PB PR б. Можете да използвате HDMI вместо компонентен кабел, ако DVD плейърът позволява. HDMI осигурява по-добро качество в сравнение с компонентния кабел.

Сигнал

480i

480p

720p

1080i

1080p

576i

576p

O

O

O

O

O

O

Component

O

X

O

O

O

O

O

HDMI

X

Свързване към D-TV Set-Top Box

* За да получавате цифрови (D-TV) програми, необходимо е да закупите D-TV приемник (Set-Top Box) и да го свържете към проектора.

* Вж. ръководството на притежателя на D-TV приемник за свързването на проектора и D-TV приемника.

< Как да свържете към HDMI източник > а. Свържете

HDMI IN

на проектора и изходния HDMI порт на DTV приемника с HDMI кабел.

б. Задайте разделителната способност на DTV приемника на една от следните:

480p(576p)/720p/1080i/1080p.

<D-TV Set-Top Box>

HDMI кабел

(R) AUDIO (L)

HDMI OUTPUT DTV OUTPUT DVI OUTPUT Y PB PR

Компонентен кабел

< Как да свържете към компонентен източник > а. Свържете компонентния кабел, включен в DTV приемника, към Y, P

B

и P

R

на

COMPONENT IN

на проектора.

* Когато свързвате компонентния кабел, свързвайте жаковете по цвят. (Y=зелен, P

B

=син, P

R

=червен)

(R) AUDIO (L)

DTV OUTPUT DVI OUTPUT Y PB PR

<D-TV Set-Top Box>

19

Функция

Функция

* Екранното меню (OSD) в това ръководство може да е леко различно от това на вашия проектор.

* Това ръководство за работа обяснява функционирането в режим RGB(PC).

Опции на меню PICTURE

Режим на картината

* Използвайте функцията за режим на картината, за да настроите проектора за най-добра картина.

1. Натиснете бутона

PICTURE

на дистанционното управление.

2. Натиснете бутона

<, >

за превключване между предварително зададените настройки на картината.

• Всяко натискане на бутона

<, >

променя екрана по начина, показан по-долу.

Vivid

ꔃ ꔗ

Standard

ꔃ ꔗ

Cinema

ꔃ ꔗ

Sport

Expert2

ꔃ ꔗ

Expert1

• Можете да използвате желаната функция чрез бутона

MENU

.

• За да излезете от дисплея на менюто, натиснете бутона

EXIT

.

ꔃ ꔗ

Game

Настройка на видео

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

PICTURE

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

button.

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона

. Натиснете бутоните

∧, ∨

за да се преместите на желаната функция и натиснете бутона ꔉ

OK

.

3. Натиснете бутоните

<, >

за да направите необходимата настройка и натиснете бутона ꔉ

OK

.

PICTURE

Picture Mode

Move

OK

: Standard

• Contrast 50

• Brightness 50

• Sharpness 70

• Color

• Tint

• Picture Reset

70

0

R G

• Може да зададете стойности за изображението различно за всеки вход и

Picture Mode

.

• Записът след настройка ще покаже

(User)

в настроения

Picture Mode

. (с изключение на

Expert 1/2

)

• Изпълнете

Picture Reset

за

Picture Mode

, за да възстановите фабричните настройки.

• Можете да регулирате контраста като натиснете бутона от дистанционното управление.

• Можете да регулирате яркостта като натиснете бутона от дистанционното управление.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

20

1. Натиснете бутона

PICTURE

на дистанционното управление.

2. Натиснете бутона

<, >

за превключване между предварително зададените настройки на картината.

Функция

ADV. Опции на меню PICTURE

* Тази функция настройва яркостта на цялото изображение в зависимост от вграденото изображение с цел осигуряване на оптимално качество.

Функция Auto Iris

1. Натиснете бутона

А.IRIS

на дистанционното управление.

2. Натиснете бутона

<, >

за да регулирате екрана по желание.

• Всяко натискане на бутона

<, >

променя екрана по начина, показан по-долу.

Off

ꔃ ꔗ

Auto Iris1

Auto Iris3

ꔃ ꔗ

Auto Iris2

• Можете да използвате желаната функция чрез бутона

MENU

.

• За да излезете от дисплея на менюто, натиснете бутона

EXIT

.

Функция за разширено управление

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

ADV.

PICTURE

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона

OK

button.

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона

.

Натиснете бутоните

∧, ∨

, за да се преместите на

Advanced Control

и натиснете ꔉ

OK

.

3. Преместете се на желан елемент с бутоните

∧, ∨

и натиснете бутона

OK

.

4. Натиснете бутоните

<, >

за да направите необходимата настройка и натиснете бутона ꔉ

OK

.

• Може да зададете стойности за изображението различно за всеки вход и

Picture Mode

.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

< Когато

Picture Mode

е

Vivid/Standard/Cinema/

Sport/Game

>

ADV. PICTURE

•Fresh Contrast

Auto Iris

Advanced Control

•Color Temp.

•Gamma

•Real Cinema

•Black Level

•Lamp Mode

Off

Off

Natural

On

Low

Off

Low

High

< Когато

Picture Mode

е

Expert 1/2

>

ADV. PICTURE

Auto Iris

Expert Control

•Fresh Contrast

•Noise Reduction

•Black Level

•Lamp Mode

•Overscan

Gamma Mode

Off

Off

On

Off

Low

High

100

Preset

21

Функция

Fresh Contrast

: регулира контраста до оптималното ниво в зависимост от яркостта на изображението.

•Fresh Contrast

Low

OK

ꔃ ꔗ

High

ꔃ ꔗ

Fresh Colour

: регулира цветовете така, че да са близо до естествените.

Off

•Fresh Colour

Off

OK

ꔃ ꔗ

Color Temp

: избира нюанса на екранните цветове.

Low

High

• Color Temp.

Medium

OK

ꔃ ꔗ

Cool

ꔃ ꔗ

Natural

ꔃ ꔗ

Warm

• Освен това можете да използвате и бутона

C.TEMP

на дистанционното управление.

Noise Reduction

: отстранява шума от изображението, без да го нарушава.

• Noise Reduction

On

OK

ꔃ ꔗ

Off

• Можете да го използвате само в режими Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) и HDMI(480p, 576p).

Gamma

: настройва интензивността на картината.

• Gamma

Low

OK

ꔃ ꔗ

Medium

ꔃ ꔗ

High

• Освен това можете да използвате и бутона

GAMMA

на дистанционното управление.

Real Cinema

: настройва картината за най-добри свойства в различни режими на гледане.

• Real Cinema

Off

OK

ꔃ ꔗ

On

• Можете да го използвате само в режими Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz, 1080p

24Hz) и HDMI(1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz).

Black Level

: настройва контраста и яркостта на екрана чрез нивото на черното на екрана.

• Black Level

Low

OK

ꔃ ꔗ

High

• Не можете да настройвате тази функция за сигнали SECAM, PAL 60 и PAL BGDK в режими Video, S-Video и

RGB.

Lamp Mode

: настройва яркостта на лампата.

• Lamp Mode

High

ꔃ ꔗ

OK

Overscan

: можете да настроите от

90

,

92

,

94

...

100

.

Low

• Overscan

90

OK

~

100

• Тази функция не може да се настрои, когато сигналът е 1080i и 1080p или

Aspect Ratio

е зададено на

Justscan

.

• Възможно е по краищата на екрана да се появи шум при сигнал от1080i/1080p поради неизправност във включеното устройство за изображения. В този случай сменете сигнала на този, който може да се настрои с

Overscan

и задайте

Overscan

.

22

Gamma Mode

: можете да изберете този режим само когато

Picture Mode

е

Expert 1/2

.

•Gamma Mode

Preset

OK

ꔃ ꔗ

User

• Adjustment

: можете да изберете

Low

,

Medium

или

High

.

• Level

: можете да настроите от

0

до

8

.

• IRE

: автоматично настройвате от

0

до

100

в съответствие с промяната в

Level

.

• Red/Green/Blue

: можете да настроите от

-127

до

127

.

White Balance

: настройва общото възприемане на екрана така, че да ви харесва. Можете да изберете тази функция само когато

Picture Mode

е

Еxpert 1/2

.

•White Balance

Medium

OK

ꔃ ꔗ

Cool

ꔃ ꔗ

Natural

ꔃ ꔗ

Warm

Функция

•Red Contrast

-30

~

-0

~

OK

• Red/Green/Blue Contrast

: можете да настроите от

-30

до

30

.

• Red/Green/Blue Brightness

: можете да настроите от

-30

до

30

.

30

Функция за разширено възстановяване на снимка

* Настройките на избраната функция

ADV PICTURE

за всеки вход и

Picture Mode

се връщат към фабричните стойности.

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

ADV.

PICTURE

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона

OK

button.

ADV. PICTURE

Auto Iris

Advanced Control

Adv. Picture Reset

: Auto Iris1

Move

OK

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона

. След това с помощта на бутоните

∧, ∨

преминете на

Adv. Picture

Reset

и натиснете бутона

OK

.

3. Преминете на Yes с бутоните

<, >

и след това натиснете

OK

.

Натиснете бутони

MENU

или

EXIT,

за да затворите прозореца на менюто.

23

Функция

Опции на меню SCREEN

За смяна на PJT режим

* Тази функция обръща поектираното изображение надолу или го преобръща хоризонтално.

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

SCREEN

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

SCREEN

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона бутоните те ꔉ

OK

.

∧, ∨

, за да се преместите на

. Натиснете

PJT Mode

и натисне-

3. Преместете се на желан елемент с бутоните

∧, ∨

и натиснете бутона

OK

.

PJT Mode

Aspect Ratio

Keystone

Test Pattern

RGB Config.

Screen Reset

• Изберете

Rear

, когато проектирате отзад на прозрачния екран, който се купува отделно.

• Изберете

Ceiling

, когато монтирате продукта на таван.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

: Front

: 16 : 9

Move

OK

Използване на функцията Съотношение

1. Натиснете бутона

RATIO

на дистанционното управление.

2. Натиснете бутоните

<, >

за да изберете желания размер на екрана.

Auto

ꔃ ꔗ

4 : 3

Just Scan

ꔃ ꔗ

16 : 9

• Някои опции може да не са налични, в зависимост от страната, в която се намирате.

• Можете да използвате желаната функция чрез бутона

MENU

.

• За да излезете от дисплея на менюто, натиснете бутона

EXIT

.

24

Функция

Използване на функцията Keystone

* Използвайте тази функция, когато екранът не е под прав ъгъл с проектора и изображението има трапецовидна форма.

* Използвайте функцията Keystone само когато не получавате най-добрия проекционен ъгъл.

1. Натиснете бутона

KEYSTONE

на дистанционното управление.

Keystone

Move

OK

2. Преместете се на желан елемен с бутоните

∧, ∨

и след това натиснете

>.

Top Left

Top Right

3. Натиснете бутона

∧, ∨, <, >

, за да регулирате екрана по желание и след това изберете ꔉ

OK

.

Keystone

може да се регулира от

-100

до

100

.

• Изпълнете команда

Reset,

за да възстановите фабричните настройки.

• Можете да използвате желаната функция чрез бутона

MENU

.

• За да излезете от дисплея на менюто, натиснете бутона

EXIT

.

Bottom Left

Bottom Right

Reset

H : 0

V : 0

Функция за тестови модели

* Изпълнете тази функция при инсталиране на проектора, за да настроите размера и фокуса на екрана.

Натиснете бутона

PATTERN

на дистанционното управление.

• Можете да използвате желаната функция чрез бутона

MENU

.

• За да излезете от дисплея на менюто, натиснете бутона

EXIT

.

Функция Авт. конфиг.

* Тази функция гарантира най-добро качество на видеото, като автоматично регулира хоризонталния размер и синхронизиране на изображението.

* Функцията Auto Tracking работи само при RGB PC вход.

1. Натиснете бутона

AUTO

на дистанционното управление.

• Позиционирането и синхронизирането на изображението се настройват автоматично.

2. След автоматичните настройки, в случай че са необходими още ръчни корекции в зависимост от

RGB Config.

в меню

SCREEN

. При определени обстоятелства не можете да получите най-добро качество на картината единствено чрез автоматично коригиране.

БЕЛЕЖКИ!

Можете да използвате тази функция и чрез бутона

MENU

. (само в RGB режим)

За най-добри резултати изпълнете тази функция при показване на стоп-кадър.

Auto RGB Config.

Auto configuration is on the process.

Please wait a moment.

25

Функция

Функция за RGB Config.

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

SCREEN

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона

. Натиснете бутоните

∧, ∨

за да се преместите на

RGB Config.

и натиснете ꔉ

OK

.

3. Преместете се на желан елемен с бутоните

∧, ∨

и след това натиснете

>.

RGB Config.

Auto Configure

Phase

Clock

Position

Move

OK

Auto Configure?

Yes No

4. Натиснете бутона

∧, ∨, <, >

за да регулирате екрана по желание и след това изберете ꔉ

OK

.

• Функцията

Auto Configure

е активна единствено за RGB вход. Ако изпълните регулиране на екрана за видео от графичен сигнал на компютъра, може да не се намери оптималното състояние. Изпълнете функцията

Auto Configure

за неподвижно изображение.

• Обхватът на променливите може да е различен в зависимост от резолюцията на входа.

• За да излезете от дисплея на менюто, натиснете бутона

EXIT

.

Функция за възстановяване на екрана

* Настройките за избраните режими

SCREEN

се връщат към стандартните си фабрични стойности.

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

SCREEN

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

SCREEN

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона бутоните снете ꔉ

∧, ∨

OK

.

, за да се преместите на

. Натиснете

Screen Reset

и нати-

3. Преминете на

Yes

с бутоните

<, >

и след това натиснете

OK

.

PJT Mode

Aspect Ratio

Keystone

Test Pattern

RGB Config.

Screen Reset

: Front

: 16 : 9

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

Move

OK

26

Функция

Опции на меню OPTION

Използване на функцията Still

Натиснете бутона

STILL

на дистанционното управление.

* Можете да "замразите" движещо се изображение.

< Moving Image > < Still Image >

2. За изход от STILL, натиснете произволен бутон.

* Функцията STILL ще се освободи автоматично след приблизително 10 минути.

Избор на език

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

OPTION

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона

. Натиснете бутоните

∧, ∨

, за да се преместите на

Language

и натиснете ꔉ

OK

.

3. Преместете се на желан елемент с бутоните

∧, ∨

и натиснете бутона

OK

.

• Екранното меню (OSD) се показва в избрания режим.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

OPTION

Language

Blank Image

Sleep Time

Auto Sleep

Option Reset

Move

OK

: English

: Blue

: Off

: Off

Използване на функцията за празно изображение

* Тази функция може да е ефективна, когато трябва да привлечете вниманието на зрителите по време на презентации, събрания или брифинги.

1. Натиснете бутона

BLANK

на дистанционното управление.

• Екранът се изключва до фонов цвят.

• Можете да изберете фоновия цвят. (разгледайте "

Избор на празно изображение

")

2. Натиснете произволен бутон, за да отмените тази функция.

• За временно изключване на лампата, натиснете

BLANK

на дистанционното управление. Не блокирайте проекционния обектив с някакви предмети, когато работи, тъй като това може да ги нагрее и да се деформират или дори да се подпалят.

27

Функция

Избор на цвят на празно изображение

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

OPTION

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона

. Натиснете бутоните

,

, за да се преместите на

Blank Image

и натиснете ꔉ

OK

.

3. Преместете се на желан елемент с бутоните

∧, ∨

и натиснете бутона

OK

.

• Фоновото изображение ще се промени на избрания от функцията

Blank

цвят.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

OPTION

Language

Blank Image

Sleep Time

Auto Sleep

Option Reset

Move

OK

: English

: Blue

: Off

: Off

Функция Sleep time

* Таймерът за заспиване изключва проектора в определеното време.

1. Натиснете бутона

SLEEP

на дистанционното управление.

2. Натиснете бутоните

<, >

за да изберете желан предварително настроен час.

• Всяко натискане на бутона

<, >

променя екрана по начина, показан по-долу.

Off

ꔃ ꔗ

10 Min

ꔃ ꔗ

20 Min

ꔃ ꔗ

30 Min

60 Min

90 Min

ꔃ ꔗ

240 Min

ꔃ ꔗ

180 Min

ꔃ ꔗ

• Можете да използвате желаната функция чрез бутона

MENU

.

• За да излезете от дисплея на менюто, натиснете бутона

EXIT

.

120 Min

28

Функция

Функция Auto sleep

* Тази функция изключва проектора автоматично, след като изминат 10 минути и няма сигнал.

1. Натиснете бутона бутоните

MENU

∧, ∨, <, >

. После се преместете на

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

OPTION

с

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона

. Натиснете бутоните

∧,∨

за да се преместите на

Auto Sleep

и натиснете

OK

.

OPTION

Language

Blank Image

Sleep Time

Auto Sleep

Option Reset

3. Преминете на

On

с бутоните

<, >

и след това натиснете

OK

.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

Функция Option Reset

* Настройките за избраните режими

OPTION

се връщат към стандартните си фабрични стойности.

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

OPTION

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

2. Придвижете до елемент на подниво с бутона бутоните снете ꔉ

∧, ∨

OK

.

за да се преместите на

. Натиснете

Option Reset

и нати-

OPTION

Language

Blank Image

Sleep Time

Auto Sleep

Option Reset

3. Преминете на

Yes

с бутоните

<, >

и след това натиснете

OK

.

• Функцията Language

не е нулирана.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

Опции на меню ИНФОРМАЦИЯ

За да видите информация за проектора

1. Натиснете бутона

MENU

. После се преместете на

INFORMATION

с бутоните

∧, ∨, <, >

и натиснете бутона ꔉ

OK

.

2. Може също да видите текуща информация за проектора.

• Натиснете бутон

MENU

или

EXIT

, за да затворите прозореца на менюто.

INFORMATION

Serial No.

Lamp Time

Input

Resolution

Fh/Fv

Move

OK

: English

: Blue

: Off

: Off

Move

OK

: English

: Blue

: Off

: Off

Move

: CF181D-JS

: 9 Hr

: Video

: NTSC M

: 15.7KHz/60.0Hz

29

Информация

Информация

Поддържани формати

* Следната таблица показва форматите на дисплей, поддържани от проектора.

Източници Формат Вертикална честота (Hz) Хоризонтална честота (kHz)

* Ако проекторът не поддържа входящия сигнал, на екрана се показва съобщението “

Out of Range

”.

* Проекторът поддържа тип DDC1/2B като функция автодиалог. (автоматично разпознаване на монитора на компютъра)

* Синхронизиращата форма на входа е отделна за хоризонталната и вертикалната честота.

< DVD/DTV вход >

Сигнал

60 Hz

50 Hz

24/25/30Hz

480i

480p

720p

1080i

1080p

576i

576p

720p

1080i

1080p

1080p

Компонент-*1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

HDMI (DTV) -*2

X

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

* Тип кабел

1- Компонентен кабел

2- HDMI кабел

30

Информация

Поддръжка

* Продуктът се нуждае от малко поддръжка. Трябва да поддържате обектива чист, защото петната и праха може да се видят на екрана. Ако е нужно да се сменят части, свържете се с дилъра. Когато почиствате някоя част от проектора, винаги първо изключвайте захранването и изваждайте захранващия кабел.

Почистване на обектива

Ако има прах или петна по повърхността на обектива, трябва да го почистите. Използвайте аерозолен спрей или почистващ плат за външните части на продукта, които са предоставени, за да почистите внимателно продукта. Използвайте препоръчания спрей или препарат за почистване на обектива. За да почистите обектива, напръскайте малко количество от почистващия препарат върху гъба или мека кърпа и почистете обектива. Ако продуктът се пръска директно върху обектива, е възможно да проникне течност във вътрешността на обектива.

Почистване на корпуса на проектора

За да почистите корпуса на продукта, първо извадете захранващия кабел. За да отстраните замърсявания или прах, забършете външната част с предоставената почистваща кърпа. Не използвайте алкохол, бензен, разредители или други химически почистващи препарати, тъй като те могат да изкривят корпуса или да го обезцветят.

Почистване на филтъра

Когато системата ви подкани да почистите филтъра чрез проектора, изпълнете следните стъпки, за да го направите.

1

Изключете проектора и извадете захранващия кабел. Обърнете го наобратно и го поставете върху маса или хоризонтална повърхност.

3

Обърнете капака на филтъра наобратно, извадет филтъра и отстранете праха от него.

(Ако филтърът е повреден, използвайте допълнителния нов филтър.)

Филтър

2

Натиснете с двете си ръце, както е показано със стрелките, и отстранете капака на филтъра.

Капак на филтъра

4

Поставете филтъра в капака. Напаснете капака върху проектора и го натиснете, докато чуете щракване.

31

Информация

Смяна на лампата

Смяна на лампата

Интервалът на смяна на лампата може да зависи от условията на използване на проектора. Можете да разгледате използваната лампа в раздел

ПРОВЕРКА НА

ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ЛАМПАТА

на менюто (стр. 29). Необходимо е да смените лампата когато:

< Top panel of the Projector >

• Проектираното изображение стане по-тъмно или започне да се влошава.

• Индикаторът на лампата е червен.

• При включване на проектора на екрана му се появява съобщението

“Replace the lamp” (Сменете лампата.).

Индикатори на лампата

Бъдете внимателни при смяна на лампата

▪ За да изключите захранването, натиснете бутона

POWER

от контролния панел или дистанционното управление.

▪ Ако работният LED индикатор е в оранжево и мига, не изключвайте главното захранване, докато работният LED индикатор започне да свети без прекъсване (в червено).

▪ Преди да смените лампата, я оставете да се охлади в продължение на 1 час.

▪ Извършвайте смяна само със същия тип лампа, предоставена от сервизен център на LG Electronics.

Използването на лампи от други производители може да повреди проектора и лампата.

▪ Изваждайте лампата само когато я сменяте.

▪ Дръжте лампата далеч от деца. Дръжте лампата далеч от топлинни източници като радиатори, печки и др.

▪ За да понижите риска от пожар, не излагайте лампата на течности или неприсъщи вещества.

▪ Не оставяйте лампата в близост до топлинен източник.

▪ Уверете се, че новата лампа е добре закрепена с винтове. Ако не е, изображението може да е тъмно или да възникне повишен риск от пожар.

▪ Никога не докосвайте стъклото на лампата. Качеството на изображението може да се влоши или продължителността на живот на лампата да бъде понижен.

За да получите лампа за смяна

Номерът на модела на лампата се намира на стр. 35. Проверете модела на лампата и след това я купете от сервизния център на LG Electronics.

Използването на лампи от други производители може да повреди проектора.

Лампата и изхвърлянето й

Освободете се от употребяваната лампа, като я върнете в сервизния център на LG Electronics.

32

Информация

Смяна на лампата

1

Изключете проектора и извадете захранващия кабел. Внимателно го поставете върху мека повърхност.

(Оставете лампата да се охлади в продължение на 1 час и едва след това извадете използваната лампа от проектора.)

2

Развийте винтовете от капака на лампата с помощта на отвертка.

3

След като освободите капака на лампата, извадете двата задържащи винта от тялото на лампата с помощта на отвертка.

Винт на капака на лампата

4

Извадете лампата нагоре извън проектора.

Винтове долна част

5

Издърпайте дръжката бавно и отстранете тялото на лампата.

6

Бутон

Поставете внимателно новата лампа на съответната позиция. Натиснете дъното на лампата, за да се уверите, че е правилно поставена.

7

Завийте винтовете, които извадихте в стъпка 3.

(Уверете се, че са плътно застопорени.)

8

Затворете капака на лампата и поставете винтовете от стъпка 2, за да поставите капака.

(Ако капакът на лампата не е поставен правилно, устройството няма да може да се включи.)

БЕЛЕЖКИ!

• Използването на лампи от други производители може да повреди проектора или лампата.

• Уверете се, че капакът на лампата е добре застопорен. Ако капакът на лампата не е правилно поставен, устройството няма да може да се включи.

• Ако този проблем продължи, свържете се с упълномощен сервизен център на LG.

33

Функция

Информация относно управлението на лампата на проектора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не изключвайте проектора за поне 5 минути след като го пуснете.

- Честото включване/изключване може да влоши качеството на лампата.

• Не дърпайте захранващия кабел, докато проекторът работи или охлаждащият вентилатор се охлажда.

- Това ще скъси живота на лампата или ще я повреди.

• Продължителността на живот на проектора зависи от условията, при които се използва, и грижите, които се полагат.

• Проекторът използва живачна лампа под високо налягане. Използвайте го внимателно. Лампата може да се разбие и да причини нараняване.

• Ако продължите да използвате проектора, след като таймерът е дал препоръка за смяна на лампата, тя може да се разбие и да се окаже трудно да я извадите.

• Ако лампата се разбие, направете следното

- Незабавно изключете проектора.

- Проветрете незабавно (вентилация).

- Занесете проектора в сервизен център, където да бъде проверен за щети и смяна на лампата.

- Не опитвайте да раззглобявате проектора.

34

Функция

Спецификации

МОДЕЛ

Разделителна способност

Хоризонтално/Вертикално съотношение

Размер на панела LCOS (мм)

Размер на екрана

(Проекционно разстояние)

Проекционно изместване

Разстояние за дистанционно управление

Пропорции на мащабиране

Видео съвместимост

Захранване

Височина (мм)

Широчина (мм)

Дължина (мм)

Тегло (кг)

Условия на работа

Температура

Работна: 0°C ~ 40°C

На съхранение и пренасяне: 20°C ~ 60°C

Влажност

Работна: 0 % ~ 75% относителна влажност

При съхранение: 0 % ~ 85% относителна влажност

AF115 (AF115-JS)

1920 (хоризонтално) x 1080 (вертикално) пиксела

16:9 (хоризонтално: вертикално)

15.4

Ширина 0,9 м ~ 9,1 м (76,2 см ~ 762,0 см)

Tеле: 1,6 м ~ 16,4 м (76,2 см ~ 762,0 см)

120 %

12 м

1:1.8

NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60

AC 110 V - 240 V~ 50/60 Hz, 3,0 A-1.2 A

173.0

366.0

447.5

9.6

Проекторна лампа

Модел на лампата

AJ-LAF1

Консумация на електрическа енергия от лампата

220 W

35

Моделът и серийният номер на проектора се намират на гърба или отстрани на апарата.

Запишете ги по-долу за случаите, когато ви е необходим сервиз.

МОДЕЛ

СЕРИЕН

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents