LG | BP220 | Owner's Manual | LG BP220 Ръководство за употреба

LG BP220 Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Мрежов Blu-ray Disc™ /
DVD плеър
Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно
настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
BP220/BP220N
P/NO : SAC35454308
2
Първи стъпки
Информация за
безопасност
1
Първи стъпки
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА
ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ
(ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ,
КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН
ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.
Знакът „светкавица в
равностранен триъгълник” има за
цел да предупреди потребителя
за наличието на неизолирано
опасно напрежение в затворената
част на уреда, което може да е
достатъчно силно, за да представлява риск от
електрически удар.
Знакът „удивителна в
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване) в ръководството,
съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ
ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този уред
в затворено пространство, като например шкаф
за книги или подобна мебел.
ВНИМАНИЕ: Не закривайте вентилационните
отвори. Инсталирайте съгласно указанията на
производителя.
Процепите и отворите в корпуса са направени
за вентилация и с цел да осигуряват надеждна
работа на уреда и да го предпазват от
прегряване. Никога не закривайте отворите,
поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или
друга подобна повърхност. Този уред не трябва
да се инсталира вграден, напр. в библиотека
или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща
вентилация и при спазване на указанията на
производителя.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТВАРЯНЕ СЕ ИЗЛЪЧВА
ВИДИМА И НЕВИДИМА РАДИАЦИЯ КЛАС 1M. НЕ
ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО С ОПТИЧНИ ПРИБОРИ
Използване на прибори, настройки или
изпълнение на процедури, различни от
посочените тук, може да доведе до излагане на
опасно лъчение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия
кабел
За повечето уреди се препоръчва да бъдат
инсталирани към отделна верига;
Това означава верига с единичен контакт, който
захранва само този уред и няма допълнителни
изводи или разклонения. Проверете на
страницата с техническите характеристики на
това ръководство, за да бъдете сигурни. Не
претоварвайте стенните контакти. Претоварени
стенни контакти, разхлабени или повредени
стенни контакти, удължители, кабели с нарушена
цялост или с повредена или напукана изолация
са опасни. Всяко от тези условия може да
доведе до електрически удар или пожар.
Периодично проверявайте кабела на вашия
уред и ако видът му свидетелства за повреда
или износване, изключете уреда от контакта,
прекратете използването на уреда и се свържете
с официален сервизен център за подмяна на
кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от
вредни физически или механични въздействия,
като например усукване, огъване, прищипване,
затискане от врата или настъпване. Обръщайте
особено внимание на щепселите, стенните
контакти и мястото, където кабелът излиза от
уреда. За да изключите захранването от мрежата,
издърпайте щепсела на захранващия кабел.
Когато инсталирате уреда, осигурете лесен
достъп до щепсела.
Първи стъпки
Това устройство е снабдено с преносима
батерия или акумулатор.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на
вода (капки или пръски) и върху него не трябва
да се поставят никакви съдове, пълни с вода,
като напр. вази.
Изхвърляне на стария уред
1. Ако на продукта има символ на
задраскан кош за отпадъци, това
означава, че продуктът отговаря на
Европейска директива 2002/96/ЕС.
2. Всички електрически и електронни
продукти трябва да бъдат
изхвърляни отделно от битовите
отпадъци чрез определени за това
от правителството и местните власти
съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия
уред ще помогне за предотвратяване
на възможни негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за
изхвърлянето на стария ви уред
се обърнете към местната община,
услугите по изхвърляне на отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Изхвърляне на батерии/акумулатори след
изтичане на срока им на годност
1. Ако към батериите/акумулаторите
има символ на задраскан кош
за отпадъци, това означава, че
продуктът отговаря на Европейска
директива 2006/66/ЕС.
2. Ако батерията съдържа над 0,0005
% живак, 0,002 % кадмий или 0,004
% олово, този символ може да е
придружен от химически знак,
обозначаващи живак (Hg), кадмий
(Cd) или олово (Pb).
3. Всички батерии/акумулатори трябва
да бъдат изхвърляни отделно от
битовите отпадъци чрез определени
за това от правителството и местните
власти съоръжения.
4. Правилното изхвърляне на
непотребните батерии/акумулатори
ще помогне за предотвратяване на
възможни негативни последици
за околната среда, животните и
човешкото здраве.
5. За по-подробна информация за
изхвърлянето на непотребни
батерии/акумулатори се обърнете
към местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
1
Първи стъпки
Безопасен начин за изваждане на батерията
или акумулатора от уреда: Извадете старата
батерия или акумулатор, като следвате в
обратен ред стъпките за инсталирането им.
За да предотвратите замърсяване на околната
среда и евентуални заплахи за здравето на
хора и животни, оставете старата батерия
или акумулатор в подходяща опаковка на
определеното място за събирането им. Не
изхвърляйте батерии или акумулатори заедно
с другите отпадъци. Препоръчително е да
използвате батерии и акумулатори, предлагани
от местните системи за възстановяване на
част от стойността им при връщане на старите.
Батерията не трябва да бъде излагана на
прекалено висока температура, като например
слънчеви лъчи, огън и т.н.
3
4
1
Първи стъпки
С настоящото LG декларира, че
това/тези изделие(я) отговаря(т) на
съществените изисквания и другите
приложими условия на Директиви 2004/108/EC,
2006/95/EC и 2009/125/EC.
Първи стъпки
Център за европейски стандарти:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Моля, отбележете, че това НЕ е контакт
за отдела за Обслужване на клиенти. За
информация от отдела за Обслужване на
клиенти, вижте в Гаранционната карта или се
свържете с търговеца, от когото сте купили
този продукт.
Бележки относно авторските
права
yy Тъй като AACS (Advanced Access Content
System – усъвършенствана система за достъп
до съдържание) е одобрена като система за
защита на съдържанието за формат Blu-ray
Disc (блу-рей диск), подобно на използването
на CSS (Content Scramble System – система
за кодиране на съдържанието) за формат
DVD, наложени са някои ограничения
върху възпроизвеждането, изходния
аналогов сигнал и т.н. на съдържанието,
защитено с AACS. Работата с този продукт
и ограниченията, свързани с този продукт,
може да варират в зависимост от датата на
закупуване, понеже тези ограничения може
да са приети и/или изменени от AACS след
производството на този продукт.
yy Освен това BD-ROM знакът и BD+ се използват
допълнително като системи за защита на
съдържанието за формат Blu-ray Disc, което
налага някои ограничения, включително
ограничения за възпроизвеждане на
съдържание, защитено с BD-ROM знак и/
или BD+. За да получите допълнителна
информация за AACS, BD-ROM знака, BD+ или
този продукт, моля свържете се с официален
център за обслужване на клиенти.
yy Много BD-ROM/DVD дискове са кодирани
със защита срещу копиране. Поради
тази причина трябва да свържете вашия
плеър само директно към телевизора, а
не към видеокасетофон. Свързването към
видеокасетофон довежда до изкривяване
на картината от дискове, които са защитени
срещу копиране.
yy Този продукт включва технология за защита на
авторски права, която е защитена от патенти
в САЩ и други права на интелектуална
собственост. Използването на тази технология
за защита на авторските права трябва да
бъде разрешено от Rovi и предназначението
й е само за домашно ползване и други
ограничени случаи на визуална употреба,
освен ако Rovi не е дала разрешение за друго.
Обратният инженеринг и дезасемблирането
са забранени.
Първи стъпки
Важна бележка относно
системата за цветна телевизия
Системата за цветна телевизия на този плеър се
променя според възпроизвеждания в момента
диск.
Например, когато плеърът възпроизвежда диск,
записан в система за цветна телевизия NTSC,
картината се излъчва като NTSC сигнал.
Само телевизор, който поддържа много системи
за цветна телевизия, може да приема всички
сигнали, излъчени от плеъра.
yy Ако имате телевизор с цветна система PAL,
ще видите само изкривени изображения,
когато използвате диск или видеосъдържание,
записано в NTSC.
yy Телевизорът, който поддържа много системи
за цветна телевизия, сменя системата
автоматично според входните сигнали. В
случай че системата за цветна телевизия
не се сменя автоматично, изключете го и
го включете пак, за да видите нормално
изображение на екрана.
yy Дори ако дискът, записан в система за цветна
телевизия NTSC, се възпроизвежда добре на
вашия телевизор, той може да не се запише
правилно на вашия рекордер.
1
Първи стъпки
yy Съгласно законите за авторските права в САЩ
и други страни неразрешеното записване,
използване, показване, разпространение или
преработване на телевизионни програми,
видеокасети, BD-ROM дискове, DVD дискове,
CD дискове и други материали може да доведе
до подвеждането ви под гражданска и/или
наказателна отговорност.
5
6
Съдържание
Съдържание
23
– Възпроизвеждане на
съдържанието на USB устройство
3
Системни настройки
24
24
25
25
27
27
29
30
30
Настройки
– Първоначална инсталация
– Настройване на системата
– Меню [ДИСПЛЕЙ]
– Меню [ЕЗИК]
– Меню [АУДИО]
– Меню [ЗАКЛЮЧВАНЕ]
– Меню [МРЕЖА]
– Меню [ДРУГИ]
4
Използване
32
Обща информация за
възпроизвеждането
– Използване на меню [HOME]
– Възпроизвеждане на дискове
– Възпроизвеждане на файл от диск/
USB устройство
– Използване на BD-Live™
– Възпроизвеждане на файл от
мрежов сървър
– Основни функции за видео- и
аудиосъдържание
– Основни функции за
фотосъдържание
– Използване на менюто на диска
– Възобновяване на
възпроизвеждането
– Памет за последната сцена
– Възпроизвеждане с повторение
– Повторение на определена част
– Показване на информация за
съдържание
– Промяна на изгледа на списъка със
съдържания
– Избор на файл със субтитри
– Опции по време на разглеждане на
снимка
– Слушане на музика по време на
слайдшоу
Екранен дисплей
1
Първи стъпки
2
8
8
12
12
12
12
13
14
14
Информация за безопасност
Въведение
– Възпроизводими дискове и
символи, използвани в настоящото
ръководство
– Относно появяването на екрана на
символа “7”
– Бележки относно съвместимостта
– Изисквания към файловете
– AVCHD (видео с висока
контрастност на изображението с
усъвършенстван видеокодек)
– Относно DLNA
– Някои системни изисквания
– Регионален код
– Избор на система
Дистанционно управление
Преден панел
Заден панел
2
Свързване
34
15
15
16
16
17
Свързвания към вашия телевизор
– HDMI Свързване
– Какво е SIMPLINK?
– Видео/аудио (ляв/десен) връзка
– Настройка на разделителната
способност
Свързване към усилвател
– Свързване към усилвател през
HDMI изход
– Свързване към усилвател през
цифров аудиоизход
– Свързване към усилвател през
2-канален аудиоизход
Свързване към вашата домашна
мрежа
– Кабелна мрежова връзка
– Настройка на кабелна мрежа
Свързване на USB устройство
34
9
9
10
11
18
18
19
19
20
20
20
23
32
32
32
33
33
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
Съдържание
38
39
39
40
40
40
41
41
42
42
43
43
– Показване на информация за
съдържанието на екрана
– Възпроизвеждане от избран час
– Избор на език за субтитрите
– Слушане на различно аудио
– Гледане от различен ъгъл
– Промяна формата на
изображението на телевизионния
екран
– Промяна на кодовата страница на
субтитрите
– Промяна на режима на картината
Използване на Premium
Използване на LG Apps
– Влизане
– Управление на Моите приложения
5
Отстраняване на
неизправности
44
44
45
46
46
46
Отстраняване на неизправности
– Общи
– Мрежа
– Картина
– Клиентска поддръжка
– Бележка относно софтуера с
отворен код
54
56
58
59
59
59
60
Търговски марки и лицензи
Спецификации на аудиоизхода
Технически характеристики
Техническо обслужване
– Работа с уреда
– Забележки относно дисковете
Важна информация за мрежовите
услуги
7
1
2
3
4
5
6
6
Приложение
47
Управление на телевизор с
доставеното дистанционно
– Настройване на дистанционното да
управлява вашия телевизор
Актуализация на софтуера през
мрежата
– Известие за актуализация от
мрежата
– Обновяване софтуер
Относно Nero MediaHome 4 Essentials
– Системни изисквания
– Инсталиране на Nero MediaHome 4
Essentials
– Споделяне на файлове и папки
Списък на кодовете на страни
Списък на кодовете на езици
47
48
48
48
50
50
50
51
52
53
8
Първи стъпки
Въведение
1
Първи стъпки
Възпроизводими дискове и символи, използвани в
настоящото ръководство
Носител/
Термин
Фирмен
знак
Символ
e
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
Описание
yy Дискове, напр. с филми, които могат да се
закупят или наемат.
yy BD-R/RE дискове, които се записват във
формат BDAV.
yy BD-R/RE дискове, които съдържат филмови,
музикални или снимкови файлове.
yy Формат ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge
yy Дискове, напр. с филми, които могат да се
закупят или наемат.
yy Само във филмов режим и финализирани
yy Поддържа също така и двуслойни дискове
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Аудио CD
(8 cm, 12 cm)
o
Финализиран AVCHD формат
y
u
i
yy DVD±R/RW дискове, които съдържат
филмови, музикални или снимкови файлове.
r
Само в режим VR и финализирани
t
Аудио CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
yy Формат ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge
yy CD-R/RW дискове, които съдържат филмови,
музикални или снимкови файлове.
yy Формат ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge
Забележка
–
,
Означава специални забележки и работни
функции.
Внимание
–
>
Указва необходимост от предпазни мерки
за предотвратяване на евентуални щети от
злоупотреба.
Първи стъпки
,,Забележка
Относно появяването на
екрана на символа “7”
“7” може да се появи на вашия телевизионен
екран по време на работа и означава, че
функцията, обяснена в настоящото ръководство
за потребителя, не е изпълнима за конкретната
медия.
Бележки относно
съвместимостта
yy Понеже дисковете BD-ROM са нов
формат, възможни са някои проблеми със
съвместимостта на дисковете, цифровата
връзка и др. Ако се сблъскате с проблеми
със съвместимостта, моля свържете се с
официален Център за обслужване на клиенти.
yy Този уред ви позволява да се възползвате от
функции като картина в картината, вторично
аудио и виртуални пакети и т.н. с BD-ROM,
поддържащ BONUSVIEW (BD-ROM версия
2 профил 1 версия 1.1). Вторично видео и
аудио може да се възпроизвеждат от диск,
съвместим с функцията „картина в картината”.
За метода на възпроизвеждане направете
справка в инструкциите в диска.
yy Гледането на съдържание с висока
контрастност на изображението и
конвертирането нагоре на съдържанието на
стандартен DVD диск може да изисква DVI
вход с възможности на HDMI или HDCP на
вашето екранно устройство.
yy Някои BD-ROM и DVD дискове могат да
ограничават използването на някои работни
команди или функции.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD
се поддържат с максимум 7.1 канала, ако
използвате HDMI връзка за аудиоизхода на
уреда.
yy Можете да използвате USB устройство за
съхраняване на определена информация,
свързана с диска, включително съдържание,
изтеглено онлайн. Дискът, който използвате,
определя колко дълго ще се запази тази
информация.
1
Първи стъпки
yy В зависимост от състоянието на
записващия уред или на самия CD-R/RW
(или DVD±R/RW) диск някои CD-R/RW
(или DVD±R/RW) дискове не могат да се
възпроизвеждат на този уред.
yy В зависимост от записващия софтуер
и финализирането е възможно някои
записани дискове (CD-R/RW, DVD±R/RW,
BD-R/RE) да не могат да се възпроизвеждат.
yy Възможно е плеърът да не може да
възпроизвежда BD-R/RE, DVD±R/RW
и CD-R/RW дискове, записани на
персонален компютър или DVD или CD
рекордер, ако дисковете са повредени
или зацапани или ако лещата на плеъра е
зацапана или изпотена.
yy Ако запишете диск на персонален
компютър, дори и да бъде записан
в съвместим формат, има случаи,
при които той няма да може да бъде
възпроизвеждан поради настройките
на приложния софтуер, използвани при
създаване на диска. (Проверете при
издателя на софтуера за по-подробна
информация)
yy Този плеър изисква дисковете и записите
да отговарят на определени технически
стандарти, за да се постигне оптимално
качество на възпроизвеждане.
yy Предварително записаните DVD
дискове са настроени автоматично
на тези стандарти. Съществуват много
различни типове формати за записваеми
дискове (в това число CD-R, съдържащи
MP3 или WMA файлове) и всички те
изискват определени предварителни
условия за гарантиране на съвместимо
възпроизвеждане.
yy Клиентите трябва да знаят, че за изтегляне
на MP3 / WMA файлове и музика от интернет
се изисква разрешение. Нашата компания
няма право да дава такова разрешение.
Разрешение трябва винаги да се търси от
собственика на авторските права.
yy Трябва да настроите опцията за дисков
формат на [Mastered], за да направите
дисковете съвместими с плеърите на
LG, когато форматирате презаписваеми
дискове. Когато настроите опцията на Live
System, няма да можете да го използвате
на LG плеър. (Файлова система Mastered/
Live: система на дисков формат за
Windows Vista)
9
10
Първи стъпки
Изисквания към файловете
Филмови файлове
1
Първи стъпки
Файл Място
Диск,
USB
DLNA
Файл
Разширение
Кодек формат
Аудиоформат
Субтитри
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (без
DRM защита),
“.vob”, “.3gp”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Само стандартно
възпроизвеждане),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (без
DRM защита)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Само стандартно
възпроизвеждане),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Музикални файлове
Файл Място
Файл
Разширение
Честота на
дискретизация
Диск,
USB
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(без DRM
защита), “.flac”
от 32 до 48 kHz (WMA),
от 16 до 48 kHz (MP3)
от 32 до 320 kbps
(WMA),
от 32 до 320 kbps
(MP3)
Някои wav файлове
не се поддържат от
този плеър.
DLNA
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(без DRM
защита)
от 32 до 48 kHz (WMA),
от 16 до 48 kHz (MP3)
от 32 до 320 kbps
(WMA),
от 32 до 320 kbps
(MP3)
Някои wav файлове
не се поддържат от
този плеър.
Скорост в битове
Забележка
Файлове с изображения
Файл Място
Диск,
USB,
DLNA
Файл
Разширение
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Препоръчителен
Размер
Под 4000 x 3000 x 24 бита/пиксел
Под 3000 x 3000 x 32 бита/пиксел
Забележка
Не се поддържат файлове
със снимки с прогресивна
компресия и компресия без
загуба на информация.
yy Предоставеният пакетен DLNA сървър за Macintosh има ограничения за съвместимостта на
файловете като ASF, WMA и WMV.
Първи стъпки
,,Забележка
,,Забележка
yy Файл с разширение „avi”, кодирано като
„WMV 9 codec” не се поддържа.
y
y Този плеър поддържа UTF-8 файлове дори
и да съдържат субтитри с универсален
код. Този плеър не може да поддържа
файлове само със субтитри в универсален
код в чист вид.
yy В зависимост от видовете файлове или
начини на прекодиране, плеърът може да
ги разчете.
yy Диск, който е записан с възможност за
добавяне, на нормален компютър, не се
поддържа от този плеър.
yy За да се възпроизведе файл с филм, името
на файла с филма и това на файла със
субтитрите трябва да е едно и също.
yy Ако видео кодекът е МPEG2 TS или MPEG2
PS, субтитрите на излизат.
yy Общото време на възпроизвеждане на
аудиофайл, показвано на екрана, може да
не бъде точно при VBR файлове.
AVCHD (видео с
висока контрастност
на изображението
с усъвършенстван
видеокодек)
yy Този плеър може да възпроизвежда дискове
във формат AVCHD. Тези дискове обикновено се
записват и използват във видеокамери.
yy Форматът AVCHD е формат за цифрови
видеокамери с висока контрастност на
изображението.
yy Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен
да компресира изображения с по-висока
ефективност от тази на конвенционалния
компресиращ формат.
yy Този плеър може да възпроизвежда AVCHD
дискове, като използва формат “x.v.Colour”.
yy Някои дискове във формат AVCHD може да не се
възпроизвеждат в зависимост от условията на
запис.
yy Дисковете във формат AVCHD се нуждаят от
финализиране.
yy “x.v.Colour” предлага по-широк цветови
диапазон от този на нормалните DVD дискове от
видеокамера.
1
Първи стъпки
yy Името на файла е ограничено до 180 знака.
yy Максимален брой файлове/папки:
По-малко от 2000 (общ брой на файловете и
папките)
yy Прочитането на съдържанието на носителя
може да отнеме няколко минути в
зависимост от размера и броя на файловете.
yy Съвместимостта на файловете може да се
различава в зависимост от сървъра.
yy Понеже съвместимостта на DLNA сървъра
е тествана в среда на пакетен DLNA
сървър (Nero Media Home 4 Essentials),
изискванията към файловете и функциите за
възпроизвеждане може да се различават в
зависимост от мултимедийните сървъри.
yy Изискванията към файловете, дадени на
стр. 10, невинаги са съвместими. Може
да има някои ограничения от функциите
на файловете и възможностите на
мултимедийния сървър.
yy Възпроизвеждане на файлове с
филмови субтитри е възможно само на
споделена папка на компютър или на
DLNA мултимедиен сървър, създаден с
доставения с този плеър софтуер Nero
MediaHome 4 Essentials.
yy Файловете от преносими носители, като
напр. USB устройство, DVD устройство и т.н.,
на вашия мултимедиен сървър може да не
бъдат споделени правилно.
yy Този уред не може да поддържа ID3 Tag,
вложен в MP3 файл.
yy Общото време на възпроизвеждане на
аудиофайл, показвано на екрана, може да не
бъде точно при VBR файлове.
yy HD филмови файлове, съдържащи се
на CD/DVD или USB 1.0/1.1, може да
не се възпроизвеждат правилно. За
възпроизвеждане на HD филмови файлове
се препоръчват Blu-ray диск или USB 2.0.
yy Този плеър поддържа профили Main и High
на стандарт H.264/MPEG-4 AVC на ниво 4.1.
При файл с по-високо ниво на екрана ще се
появи предупредително съобщение.
yy Този плеър не поддържа файлове, записани
с GMC*1 или Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
11
12
1
Първи стъпки
Първи стъпки
Относно DLNA
Регионален код
Този плеър е DLNA сертифициран цифров
мултимедиен плеър, който може да възпроизвежда
филмово, снимково и музикално съдържание от
вашия цифров мултимедиен сървър, съвместим с
DLNA (компютър и потребителска електроника).
Digital Living Network Alliance (DLNA) е
междубраншова организация на производители
на потребителска електроника, компютърна
индустрия и компании за мобилни устройства.
Digital Living осигурява на потребителите лесно
споделяне на цифрови мултимедийни файлове
през вашата домашна мрежа.
Символът на DLNA сертификата прави лесно
намирането на продукти, които отговарят на
изискванията на Насоките за съвместни разработки
на DLNA. Този уред отговаря на изискванията на
Насоките за съвместни разработки на DLNA, v1.5.
Когато компютър, на който върви софтуер за DLNA
сървър или друго съвместимо с DLNA устройство, се
свърже към този плеър, може да бъдат необходими
някои промени на софтуерните настройки. Моля
направете справка с инструкциите за работа за
софтуера или устройството за повече информация.
Този уред има регионален код, отпечатан на
долната страна на уреда. Този уред може да
възпроизвежда само BD-ROM или DVD дискове,
обозначени със същите знаци като тези на гърба
на плеъра или с “ALL” (всички).
Някои системни
изисквания
За възпроизвеждане на видео с висока
контрастност на изображението:
yy Екран с висока контрастност на
изображението, който има входни гнезда
HDMI.
yy BD-ROM диск със съдържание с висока
контрастност на изображението.
yy За някои съдържания (съгласно посоченото
от авторите на диска) на вашето екранно
устройство е необходим DVI вход с
възможности на HDMI или HDCP.
За възпроизвеждане на Dolby® Digital Plus, Dolby
TrueHD и DTS-HD многоканално аудио:
yy Усилвател/приемник с вграден (Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS или DTSHD) декодер.
yy Главна, централна, съраунд тонколона и
събуфър според избрания формат.
Избор на система
Отворете тавата за дискове, като използвате
бутона B (OPEN/CLOSE) и после, натиснете и
задръжте M (PAUSE) за повече от пет секунди, за
да смените цветовата система (PAL /NTSC /AUTO).
Първи стъпки
13
Дистанционно управление
• • • • • • d • • • • • •
REPEAT (h): Повтаря желан
откъс или сцена.
B (OPEN/CLOSE): Отваря и
затваря поставката за диска.
AUDIO ([): Избира език за
звука или аудиоканал.
Цифрови бутони 0-9: Избира
номерирани опции от меню.
SUBTITLE (]): Избира език за
субтитрите.
CLEAR: Премахва маркер от
менюто Търсене или число при
задаване на парола.
TITLE/POP-UP: Показва
меню Заглавие на DVD или
изскачащото меню на BD-ROM,
ако има такова.
Бутони за управление на
телевизор: Виж стр. 47.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Търсене
назад или напред.
C/V (SKIP): Отидете на
следваща или предишна глава/
писта/файл.
M (PAUSE): Поставя на пауза
възпроизвеждането.
z (PLAY): Започва
възпроизвеждане.
Поставяне на
батериите
Z (STOP): Спира
възпроизвеждането.
• • • • • • c • • • • • •
HOME (n): Показва или
затваря [Начално меню].
INFO/MENU (m): Показва или
затваря екранния дисплей.
Отворете капачето на задната
страна на дистанционното
управление и поставете една
батерия R03 (размер AAA) с
правилно ориентирани 4 и 5.
Бутони за посоките: Избира
опция от менюто.
ENTER (b): Потвърждава избор
на меню.
BACK (1): Излиза от менюто
или връща на предишния екран.
DISC MENU: Отваря меню от
диска.
Цветни бутони (R, G, Y, B):
Използвайте за обхождане на
менютата на BD-ROM. Те се
използват също за меню [Филм],
[Снимка], [Музика], [Premium] и
[LG Apps].
1
Първи стъпки
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): Включва и
изключва плеъра.
14
Първи стъпки
Преден панел
1
Първи стъпки
a Поставка за диск
f Z (STOP)
b Дисплей
g USB порт
c Сензор за дистанционно управление
h 1 (POWER)
d B (OPEN/CLOSE)
e N (PLAY / PAUSE)
Заден панел
a Захранващ кабел (променлив ток)
d VIDEO OUT
b Порт за безжична локална мрежа (LAN
порт)
e DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
c HDMI OUT
f 2CH AUDIO OUT (Ляв/десен)
Свързване
Свързвания към
вашия телевизор
Направете едно следните свързвания в
зависимост от характеристиките на вашия уред.
yy HDMI връзка (стр. 15)
yy Видео/аудио (ляв/десен) връзка (стр. 16)
,,Забележка
15
HDMI Свързване
Ако имате HDMI телевизор или монитор, можете
да го свържете към този плеър с HDMI кабел (Тип
A, Високоскоростен HDMI™ кабел). Свържете
гнездо HDMI на плеъра към гнездо HDMI на
съвместим с HDMI телевизор или монитор.
Заден
панел на
устройството
2
yy За да осъществите възможно найдоброто свързване, направете справка
в ръководството за вашия телевизор,
стереосистема или друго устройство.
Свързване
yy В зависимост от вашия телевизор и
другите уреди, които желаете да свържете,
има различни начини, по които можете да
свържете плеъра. Използвайте само едно
от свързванията, описани в настоящото
ръководство.
HDMI
кабел
Телевизор
yy Не свързвайте аудиоизхода (AUDIO OUT)
на плеъра към входа за грамофон (record
player) на вашата аудиосистема.
yy Не свързвайте вашия плеър през
видеокасетофон. Картината може да бъде
изкривена от системата за защита срещу
презапис.
Настройте входния източник на телевизора на
HDMI (вижте ръководството за телевизора).
Допълнителна информация за
HDMI
yy Когато свързвате устройство, съвместимо с
HDMI или DVI, трябва да направите следното:
-- Изключете HDMI/DVI устройството и
този плеър. След това включете HDMI/
DVI устройството и изчакайте около 30
секунди, а след това включете този плеър.
-- Видеовходът на свързаното устройство е
настроен правилно за този уред.
-- Свързаното устройство е съвместимо
с 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i или
1920x1080p видеовход.
yy Не всички HDCP съвместими HDMI или DVI
устройства ще работят с този плеър.
-- Картината няма да се покаже правилно с
устройство, което не е HDCP.
16
Свързване
,,Забележка
2
Свързване
yy Ако свързано HDMI устройство не приема
изходния аудиосигнал от плеъра, звукът
от HDMI устройството може да бъде
изкривен или да липсва въобще.
yy Когато използвате HDMI връзка, можете
да промените разделителната способност
за HDMI изхода. (Вижте “Настройка на
разделителната способност” на стр. 17).
yy Изберете типа на видеоизход от гнездото
HDMI OUT, като използвате опцията [HDMI
настр. цвят] от менюто за настройка
[Настройка] (вж. стр. 26).
yy Промяната на разделителната способност
при вече осъществено свързване може да
доведе до неизправности. За да решите
проблема, изключете плеъра и след това
го включете отново.
yy Когато HDMI връзката с HDCP не е
проверена, телевизионният екран става
черен. В такъв случай проверете HDMI
връзката или изключете HDMI кабела.
yy Ако на екрана има смущения или черти,
проверете HDMI кабела (обикновено
дължината му е ограничена до 4,5 м).
Видео/аудио (ляв/десен)
връзка
Свържете изходното гнездо VIDEO OUT на
плеъра с входното видеогнездо на телевизора,
като използвате видеокабел. Свържете левия и
десния аудиоизход (AUDIO OUT) на плеъра към
левия и десния аудиовход (IN) на телевизора,
като използвате аудиокабелите.
Заден панел на устройството
Видео-/
аудиокабел
Какво е SIMPLINK?
Телевизор
Някои функции на този уред се управляват от
дистанционното управление на телевизора,
когато този уред и LG телевизорът със SIMPLINK
са свързани чрез HDMI връзка.
Функции, управляеми чрез дистанционното
управление на LG телевизора: Play
(възпроизвеждане), Pause (пауза), Scan
(сканиране), Skip (прескачане), Stop (стоп), Power
Off (изключване) и т.н.
Направете справка в ръководството за
потребителя на телевизора за подробности за
функцията SIMPLINK.
Телевизорите на LG с функция SIMPLINK имат
символа, показан по-горе.
,,Забележка
В зависимост от типа на диска или
състоянието на възпроизвеждане някои
SIMPLINK операции могат да се различават
от вашата цел или да не работят.
Свързване
Настройка на
разделителната
способност
Плеърът осигурява няколко изходни настройки
на разделителната способност за гнезда HDMI
OUT. Можете да промените разделителната
способност, като използвате меню [Настройка].
1. Натиснете HOME (n).
3. Използвайте w/s, за да изберете опция
[ДИСПЛЕЙ], а след това натиснете d, за да
преминете към второто ниво.
4. Използвайте w/s, за да изберете опция
[Резолюция], а след това натиснете
ENTER (b), за да преминете към третото ниво.
5. Използвайте w/s, за да изберете желаната
разделителна способност, а след това
натиснете ENTER (b), за да потвърдите своя
избор.
,,Забележка
yy Ако вашият телевизор не приема
разделителната способност, която
сте настроили на плеъра, можете да
настроите разделителната способност на
576p по следния начин:
1. Натиснете B за да отворите
поставката за дискове.
2. Натиснете Z (STOP) в продължение на
повече от 5 сек.
yy Когато настроите разделителната
способност на 576i при HDMI свързване,
действителната разделителна способност
на екрана ще бъде 576p.
yy Ако изберете разделителната способност
ръчно, а след това свържете HDMI
гнездото към телевизора, а вашият
телевизор не я приеме, разделителната
способност се настройва на
[Автоматичен].
yy Ако изберете разделителна способност,
която вашият телевизор не приема,
появява се предупредително съобщение.
След промяна на разделителната
способност, ако не можете да видите
екрана, моля изчакайте 20 секунди и
разделителната способност автоматично
ще се върне на предишната разделителна
способност.
yy Кадровата честота на видеоизход 1080p
може автоматично да се настрои или
на 24 Hz, или на 50 Hz в зависимост
както от възможностите, така и от
предпочитанията на свързания телевизор
и въз основа на присъщата кадрова
честота на видеосъдържанието на BDROM диска.
yy yy От гнездото VIDEO OUT винаги се
излъчва с разделителна способност 576i.
2
Свързване
2. Използвайте a/d, за да изберете
[Настройка], и натиснете ENTER (b). Появява
се меню [Настройка].
17
18
Свързване
Свързване към
усилвател
Направете едно следните свързвания в
зависимост от характеристиките на вашия уред.
Свързване към усилвател
през HDMI изход
Свържете гнездото HDMI OUT на плеъра към
съответното входно гнездо на вашия усилвател,
като използвате HDMI кабел.
yy HDMI аудиовръзка (стр. 18)
yy Цифрова аудиовръзка (стр. 19)
2
Заден панел на устройството
yy Аналогова 2CH аудиовръзка (стр. 19)
Свързване
Тъй като много фактори оказват влияние върху
типа на аудиоизхода, за подробности вижте
„Спецификации на аудиоизхода“ (стр. 56).
Относно цифровия
многоканален звук
HDMI кабел
Цифровата многоканална връзка осигурява
най-добро качество на звука. За тази цел
ви е необходим многоканален аудио-/
видеоресивър, който поддържа един или повече
от аудиоформатите, поддържани от вашия
плеър. Вижте емблемите отпред на аудио-/
видеоресивъра и в ръководството. (PCM Stereo,
PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS и/или DTS-HD)
Приемник/усилвател
HDMI
кабел
Телевизор
Свържете изходното HDMI гнездо на усилвателя
към входното HDMI гнездо на вашия телевизор
с HDMI кабел, ако вашият усилвател има изходно
HDMI гнездо.
Необходимо е да активирате цифровия изход на
плеъра. (Вж. „Меню [АУДИО]“ на стр. 27.)
Свързване
19
Свързване към усилвател
през цифров аудиоизход
Свързване към усилвател
през 2-канален аудиоизход
Свържете гнездото DIGITAL AUDIO OUT на плеъра
към съответното входно гнездо (COAXIAL) на
вашия усилвател, като използвате допълнителен
цифров аудиокабел.
Свържете левия и десния 2-канален аудиоизход
(2CH AUDIO OUT) на плеъра към левия и десния
аудиовход на вашия усилвател, ресивър или
стереосистема, като използвате аудиокабели.
Заден панел на устройството
Заден панел на устройството
2
Свързване
Коаксиален кабел
Аудиокабел
Приемник/усилвател
Необходимо е да активирате цифровия изход на
плеъра. (Вж. „Меню [АУДИО]“ на стр. 27.)
Приемник/усилвател
20 Свързване
Свързване към
вашата домашна
мрежа
2
Широколентова
услуга
Свързване
Този плеър може да бъде свързан към локална
мрежа (LAN) чрез LAN порт на задния панел.
Чрез свързване на уреда към широколентова
домашна мрежа получавате достъп до услуги
като актуализация на софтуера, интерактивната
услуга BD-LIVE и услуги с онлайн съдържание.
Маршрутизатор
Кабелна мрежова връзка
Използването на кабелна мрежа осигурява
най-добро качество на свързване, защото
устройствата са свързани директно към мрежата
и не са подложени на радиочестотни смущения.
Вижте документацията на вашето мрежово
устройство за допълнителни указания. Свържете
LAN порта на плеъра към съответния порт на
своя модем или маршрутизатор, като използвате
LAN или Ethernet кабел, който можете да закупите
в търговската мрежа (CAT5 или по-добър, с
RJ45 конектор). В примерната конфигурация за
кабелна връзка по-долу този плеър би могъл
да получи достъп до съдържанието на всеки от
компютрите.
,,Забележка
yy При включване или изключване на LAN
кабела хващайте кабелния накрайник.
Когато изключвате LAN кабела, не го
дърпайте, а го извадете, като натискате
блокиращия механизъм.
yy Не свързвайте модулен телефонен кабел
към LAN порта.
yy Тъй като съществуват различни
конфигурации на свързване, спазвайте
инструкциите на вашия телефонен
оператор или интернет доставчик.
yy Ако желаете достъп до съдържание от
DLNA сървъри, този плеър трябва да бъде
свързан с тях към същата локална мрежа
чрез маршрутизатор.
yy За да зададете вашия PC като DLNA
сървър, инсталирайте предоставената
програма Nero MediaHome 4 на вашия PC.
(вижте страница 50)
DLNA сертифицирани сървъри
Заден панел на устройството
Настройка на кабелна
мрежа
Ако в локалната мрежа (LAN) има DHCP сървър
през кабелна връзка, на този плеър автоматично
ще се даде IP адрес. След осъществяване на
физическа връзка малък брой домашни мрежи
може да изискат регулиране на мрежовите
настройки на плеъра. Регулирайте настройките
[МРЕЖА] по следния начин.
Подготовка
Преди настройване на кабелната мрежа
трябва да свържете широколентовия
интернет към вашата домашна мрежа.
Свързване
1. Изберете опцията [Настройка връзка] от
меню [Настройка], а след това натиснете
ENTER (b).
21
Разширени настройки
Ако искате да зададете ръчно мрежовите
настройки, използвайте w/s, за да изберете
[Разширени настройки] в менюто [Мрежова
настройка] и натиснете ENTER (b).
1. Използвайте w/s/a/d, за да изберете IP
режим между [Динамичен] и [Статичен].
Обикновено се избира [Динамичен], за да се
дава автоматично IP адрес.
Свързване
2. Прочетете подготовката за мрежовите
настройки и след това натиснете ENTER (b),
докато [Старт] е осветено.
,,Забележка
Мрежата автоматично ще се свърже с
уредбата.
2
Ако в мрежата няма DHCP сървър и искате
да зададете IP адрес ръчно, изберете
[Статичен], а след това задайте [IP адрес],
[Маска на подмрежa], [Шлюз] и [DNS
сървър], като използвате w/s/a/d и
цифровите бутони. Ако допуснете грешка,
докато въвеждате цифра, натиснете CLEAR,
за да изчистите осветената част.
2. Изберете [Следващ] и натиснете ENTER (b),
за да приложите мрежовите настройки.
Статусът на мрежовата връзка се показва на
екрана.
3. Натиснете ENTER (b), докато [Затвори]
е осветено, за да довършите кабелните
мрежови настройки.
22 Свързване
Бележки за мрежовата връзка:
2
Свързване
yy Много проблеми с мрежовата връзка по време
на инсталиране често могат да се отстранят чрез
зануляване на маршрутизатора или модема.
След свързване на плеъра към домашната
мрежа за кратко изключете захранването и/или
отсъединете захранващия кабел на домашния
мрежов маршрутизатор или кабелен модем.
След това включете и/или поставете отново
захранващия кабел.
yy В зависимост от интернет доставчика (ISP)
броят на устройствата, които могат да ползват
интернет услугата, може да бъде ограничен от
съответните условия по договора. За повече
подробности се свържете с вашия интернет
доставчик (ISP).
yy Нашата компания не носи отговорност за
каквито и да било неизправности в плеъра и/
или интернет функцията, дължащи се на грешки/
неизправности на връзката, свързани с вашата
широколентова интернет връзка или друго
свързано устройство.
yy Функциите на BD-ROM дисковете, достъпни чрез
функцията Връзка с интернет, не са създадени
или предоставени от нашата компания и нашата
компания не носи отговорност за тяхното
функциониране или продължителност на
достъп. Някои материали, свързани с даден
диск, достъпни чрез интернет връзка, може
да не са съвместими с този плеър. Ако имате
въпроси относно такова съдържание, моля
свържете се с производителя на диска.
yy Някои видове интернет съдържание може
да изискват връзка с по-голяма широчина на
лентата.
yy Дори плеърът да бъде правилно свързан и
конфигуриран, дадено интернет съдържание
може да не работи правилно поради
задръстване в интернет, качеството на
пропускателната способност на вашата
интернет услуга или проблеми при доставчика
на съдържанието.
yy Някои операции с интернет връзката може да
не са възможни поради някакви ограничения,
поставени от интернет доставчика (ISP),
осигуряващ вашата широколентова интернет
връзка.
yy Всякакви такси, събирани от интернет
доставчици (ISP), включително, но не само такси
за свързване, са за ваша сметка.
yy За кабелно свързване на този плеър към мрежа
се изисква LAN порт 10 Base-T или 100 Base-TX.
Ако вашата интернет услуга не позволява такова
свързване, няма да можете да свържете плеъра.
yy Трябва да използвате маршрутизатор, за да
ползвате xDSL услуга.
yy За ползване на DSL услуга се изисква ADSL
модем, а за кабелна услуга се изисква кабелен
модем. В зависимост от начина на достъп
и абонаментния договор с вашия интернет
доставчик (ISP) е възможно да не можете да
използвате интернет функцията, включена
в този плеър, или може да има ограничения
в броя на устройствата, които можете да
свързвате едновременно. (Ако вашият интернет
доставчик (ISP) ограничава абонамента ви до
едно устройство, възможно е този плеър да не
може да бъде свързан, ако вече има свързан
компютър.)
yy Използването на „маршрутизатор” може да не
е позволено или използването му може да
бъде ограничено в зависимост от политиката
и ограниченията на вашия интернет доставчик
(ISP). За повече подробности се свържете
директно с вашия интернет доставчик (ISP).
Свързване 23
Свързване на USB
устройство
Този плеър може да възпроизвежда филмови,
музикални и снимкови файлове, съдържащи се в
USB устройство.
1. Включете USB устройство в USB порта, така че
да влезе добре в гнездото.
6. Издърпайте внимателно USB устройството.
,,Забележка
yy Този плеър поддържа USB флаш
устройство/външен твърд диск,
форматирани във FAT16, FAT32 и NTFS,
когато осъществява достъп до файлове
(музикални, снимкови и филмови). Обаче
за BD-Live се поддържат само формати
FAT16 и FAT32. Когато използвате BD-Live,
използвайте USB флаш памет/външен
твърд диск, форматиран или във FAT16,
или във FAT32.
yy USB устройството може да се използва
за локална памет за гледане на BD-Live
дискове по интернет.
yy Този уред може да поддържа до 4 дяла на
USB устройството.
Когато включите USB устройството от меню HOME,
плеърът автоматично възпроизвежда музикален
файл, съдържащ се в USB запаметяващото
устройство. Ако USB запаметяващото устройство
съдържа различни типове файлове, ще се появи
меню за избор на типа на файловете.
Зареждането на файла може да отнеме
няколко минути в зависимост от количеството
съдържание, съхранено в USB запаметяващото
устройство. Натиснете ENTER (b), докато е
избрано [Отмени], за да спрете зареждането.
2. Натиснете HOME (n).
3. Изберете [Филм], [Снимка] или [Музика], като
използвате a/d, и натиснете ENTER (b).
4. Изберете опция [USB], като използвате w/s,
и натиснете ENTER (b).
yy Не изваждайте USB устройството по
време на работа (възпроизвеждане и т.н.).
yy Не се поддържа USB устройство, което
изисква допълнително програмно
инсталиране, когато го включвате към
компютър.
yy USB устройство: USB устройство, което
поддържа USB1.1 и USB2.0.
yy Могат да се възпроизвеждат филмови,
музикални и снимкови файлове. За
подробности относно работата с всеки
файл вижте съответните страници.
yy Препоръчително е редовно да правите
резервно копие за предотвратяване на
загуба на данни.
yy Ако използвате удължителен USB кабел,
USB концентратор или USB многокартов
четец, USB устройството може да не бъде
разпознато.
yy Някои USB устройства може да не работят
с този уред.
yy Цифрови фотоапарати и мобилни
телефони не се поддържат.
yy USB портът на уреда не може да се
свърже към компютър. Уредът не може
да се използва като запаметяващо
устройство.
2
Свързване
Възпроизвеждане на
съдържанието на USB
устройство
5. Изберете файл, като използвате
w/s/a/d, и натиснете PLAY или ENTER
(b), за да възпроизведете файла.
24 Системни настройки
Настройки
4. Проверете всички настройки, които сте
задали в предишните стъпки.
Първоначална инсталация
Когато включвате за първи път уредбата,
помощната програма за първоначалната
инсталация се появява на екрана. Задайте езика
на екрана и мрежовите настройки в помощната
програма за първоначална инсталация.
1. Натиснете 1 (POWER).
Помощната програма за първоначалната
инсталация се показва на екрана.
3
2. Използвайте w/s/a/d, за да изберете
езика на текста и натиснете ENTER (b).
Системни настройки
3. Прочетете и изгответе подготовката за
мрежовите настройки и след това натиснете
ENTER (b), докато [Старт] е осветено.
Ако кабелната мрежа е свързана, настройката
за свързване на мрежата ще бъде
автоматично завършена.
За подробности относно мрежовите
настройки, направете справка със „Свързване
към вашата домашна мрежа“ на страница 20.
Натиснете ENTER (b), докато [Край] е
осветено, за да довършите настройките за
първоначална инсталация. Ако има някакви
настройки за промяна, използвайте a/d, за
да изберете [Предишен] и натиснете ENTER
(b).
Системни настройки 25
Настройване на системата
Меню [ДИСПЛЕЙ]
Можете да промените настройките на плеъра от
меню [Настройка].
Формат картина
1. Натиснете HOME (n).
Изберете опция за формата на изображението
според типа на вашия телевизор.
[4:3 Letter Box]
2. Използвайте a/d, за да изберете
[Настройка], и натиснете ENTER (b).
Появява се меню [Настройка].
Изберете, когато е свързан телевизор
със стандартен екран 4:3. Показва
широкоекранна картина с ленти в горната и
долната част на екрана.
[4:3 Pan Scan]
[16:9 Оригинален]
3. Използвайте w/s, за да изберете първата
опция от настройките, и натиснете d, за да се
придвижите към второто ниво.
Изберете, когато е свързан широкоекранен
16:9 телевизор. Картината 4:3 се показва в
оригиналната пропорция 4:3, като от лявата
и от дясната страна се появяват черни ленти.
[16:9 Пълен]
Изберете, когато е свързан широкоекранен
16:9 телевизор. Картината 4:3 се коригира
хоризонтално (в линейна пропорция), така
че да запълни целия екран.
,,Забележка
4. Използвайте w/s, за да изберете втората
опция от настройките, и натиснете ENTER
(b), за да се придвижите към третото ниво.
5. Използвайте w/s, за да изберете желаната
настройка, и натиснете ENTER (b), за да
потвърдите избора си.
Не може да изберете опция [4:3 Letter Box]
и [4:3 Pan Scan], когато разделителната
способност е настроена на повече от 720p.
3
Системни настройки
Изберете, когато е свързан телевизор със
стандартен екран 4:3. Показва картина,
която е отрязана, за да се побере на вашия
телевизионен екран. Картината е отрязана
от двете страни.
26 Системни настройки
Резолюция
HDMI настр. цвят
Задайте изходната резолюция на HDMI видео
сигнала. Вижте стр. 17 за подробности по
настройката на разделителната способност.
Изберете типа на изхода от гнездо HDMI OUT.
За тази настройка моля направете справка в
ръководствата на вашето дисплейно устройство.
[Автоматичен]
[YCbCr]
Ако гнездо HDMI OUT е свързано към
телевизор, осигуряващ информация на
дисплея (EDID), автоматично се избира
разделителна способност, която е найподходяща за свързания телевизор.
Изберете, когато свързвате към HDMI
екранно устройство.
[1080p]
3
[RGB]
Изберете, когато свързвате към DVI екранно
устройство.
Извежда 1080 реда прогресивно видео.
Фон
[1080i]
Сменя фона на началния екран.
Системни настройки
Извежда 1080 видео с презредова развивка.
[720p]
Извежда 720 реда прогресивно видео.
[576p]
Извежда 576 реда прогресивно видео.
[576i]
Извежда 576 видео с презредова развивка.
Режим диспл. 1080p
Когато разделителната способност е настроена
на 1080p, изберете [24 Hz] за гладко представяне
на филмов материал (1080p/24 Hz) на оборудван
с HDMI дисплей, съвместим с вход 1080p/24 Hz.
,,Забележка
yy Когато изберете [24 Hz], може да видите
известно смущение в картината, когато
видеото превключва на видео- и филмов
материал. В този случай изберете [50 Hz].
yy Дори когато [Режим диспл. 1080p]
е настроен на [24 Hz], ако вашият
телевизор не е съвместим с 1080p/24
Hz, действителната кадрова честота
на видеоизхода ще бъде 50 Hz, за да
съвпадне с формата на видеоизточника.
Упътване
Тази функция ви позволява да показвате на екран
или да изтривате балона с указания в началното
меню. Настройте тази опция на [Вкл.], за да се
показва указателят.
Системни настройки 27
Меню [ЕЗИК]
Меню на дисплея
Изберете език за менюто с настройки
[Настройка] и екранния дисплей.
Меню на диска/Аудио диск/
Субтитри на диска
Изберете предпочитания от вас език за
озвучаването (звука на диска), субтитрите и
менюто на диска.
[Оригинален]
Отнася се за оригиналния език, на който е
записан дискът.
Натиснете ENTER (b), за да изберете друг
език. Използвайте цифровите бутони, а след
това ENTER (b), за да въведете съответния
4-цифрен номер съгласно списъка на
кодовете на езици на стр. 53.
[Изкл.] (Само субтитрите на диска)
Изключете субтитрите.
,,Забележка
В зависимост от диска вашите езикови
настройки може да не работят.
Всеки диск има разнообразни опции за
аудиоизход. Настройте аудиоопциите на
плеъра според типа на аудиосистемата, която
използвате.
,,Забележка
Тъй като много фактори оказват влияние
върху типа на аудиоизхода, за подробности
вижте „Спецификации на аудиоизхода“ на
стр. 56.
Цифров изход
[PCM стерео] (HDMI, COAXIAL)
Изберете, ако свържете изходното гнездо
HDMI OUT или DIGITAL AUDIO OUT на този
уред към устройство с двуканален цифров
стереодекодер.
[PCM многоканално] (само HDMI)
Изберете, ако свържете изходното гнездо
HDMI OUT на този уред към устройство с
многоканален цифров декодер.
[DTS прекодирано] (HDMI, COAXIAL)
Изберете, ако свържете изходното гнездо
HDMI OUT или DIGITAL AUDIO OUT на този
уред към устройство с DTS декодер.
[BitStream достъп] (HDMI, COAXIAL)
Изберете, ако свържете изходното гнездо
DIGITAL AUDIO OUT и HDMI OUT на този уред
към устройство с LPCM, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS и DTS-HD
декодер.
,,Забележка
yy Когато опцията [Цифров изход] е
настроена на [PCM многоканално],
аудиото може да се излъчва като PCM
стерео, ако от HDMI устройство с EDID не
бъде открита информация за PCM MultiCh.
yy Ако опцията [Цифров изход] е настроена
на [DTS прекодирано], при BD-ROM
дисковете с вторично аудио се излъчва
DTS прекодирано аудио, а при другите
дискове се излъчва оригиналното аудио
(като [BitStream достъп].
3
Системни настройки
[Друг]
Меню [АУДИО]
28 Системни настройки
Честота (цифров аудиоизход)
[192 kHz]
Изберете го, ако вашият A/V ресивър или
усилвател може да поддържа сигнали
192 kHz.
3
DRC (Управление на
динамичния обхват)
Тази функция ви позволява да слушате филм при
намалена сила на звука, без да се губи яснотата
на звука.
[96 kHz]
[Изкл.]
Изберете го, ако вашият A/V ресивър или
усилвател не може да поддържа сигнали
192 kHz. Когато бъде направен този избор,
този уред автоматично преобразува
сигналите 192 kHz в 96 kHz, така че вашата
система да може да ги декодира.
Изключва тази функция.
[48 kHz]
[Автоматичен]
Системни настройки
Изберете го, ако вашият A/V ресивър или
усилвател не може да поддържа сигнали
192 kHz и 96 KHz. Когато бъде направен този
избор, уредът автоматично преобразува
сигналите 192 kHz и 96 kHz в 48 KHz, така че
вашата система да може да ги декодира.
Направете справка в документацията на вашия
A/V ресивър или усилвател, за да проверите
неговите възможности.
[Вкл]
Компресиране на динамичния обхват на
Dolby Digital, Dolby Digital Plus или Dolby
TrueHD аудиоизход.
Динамичният обхват на Dolby TrueHD
аудиоизхода се определя сам.
А динамичният обхват на Dolby Digital и
Dolby Digital Plus е същият като при режим
[Вкл.].
,,Забележка
Настройката на DRC може да бъде
променена само ако не е поставен диск или
уредът е в състояние на пълен стоп.
Системни настройки 29
Меню [ЗАКЛЮЧВАНЕ]
DVD огранич. клас
Настройките на [ЗАКЛЮЧВАНЕ] влияят само
върху възпроизвеждането на BD-ROM и DVD.
Блокира възпроизвеждането на DVD, чието
съдържание има определен ограничителен клас.
(Не всички дискове са с определен клас.)
За да получите достъп до някоя функция в
настройките на [LOCK], трябва да въведете
4-цифрения защитен код, който сте създали.
Ако още не сте въвели парола, ще бъдете
подсетени да направите това. Въведете
4-цифрена парола два пъти и натиснете ENTER
(b), за да създадете нова парола.
Парола
Можете да създадете парола и да я променяте.
[Рейтинг 1-8]
Рейтинг „едно” (1) има най-много
ограничения, а рейтинг „осем” (8) е с наймалко ограничения.
[Отключи]
Ако изберете [Отключи], родителският
контрол се изключва и дискът се
възпроизвежда изцяло.
Blu-ray диск огранич. клас
Въведете 4-цифрена парола два пъти и
натиснете ENTER (b), за да създадете нова
парола.
Задайте възрастово ограничение за
възпроизвеждане на BD-ROM. Използвайте
цифровите бутони, за да въведете възрастово
ограничение за гледане на BD-ROM.
[Промени]
Въведете съществуващата парола и
натиснете ENTER (b). Въведете 4-цифрена
парола два пъти и натиснете ENTER (b), за да
създадете нова парола.
Ако сте забравили паролата си
Ако сте забравили паролата си, можете да я
изтриете, като използвате следната процедура:
1. Извадете всеки диск, който може да се
намира в плеъра.
2. Изберете опция [Парола] от меню
[Настройка].
3. Използвайте цифровите бутони, за да
въведете „210499“. Паролата се изтрива.
,,Забележка
Ако преди да натиснете ENTER (b),
забележите грешка, натиснете CLEAR. След
това въведете правилната парола.
[255]
Всички BD-ROM могат да се възпроизвеждат
[0-254]
Забранява възпроизвеждане на BD-ROM със
съответния ограничителен клас, записан в
него.
,,Забележка
[Blu-ray диск огранич. клас] ще се прилага
само за Blu-ray диск, който съдържа
Advanced Rating Control (усъвършенстван
ограничителен контрол).
Код на държава
Въведете кода на региона, чиито стандарти са
използвани за задаване на ограничителен клас
на DVD видеодиска, съгласно списъка на стр. 52.
3
Системни настройки
[Няма]
30 Системни настройки
Меню [МРЕЖА]
Име на устройството
Настройките [МРЕЖА] са необходими, за да се
използват функциите актуализация на софтуера,
BD-Live и онлайн съдържание.
можете да напишете име на мрежата като
използвате виртуалната клавиатура. Този плеър
ще бъде разпознаван по името, което сте въвели
във вашата домашна мрежа.
Настройка връзка
Ако средата на вашата домашна мрежа е готова
за свързване с плеъра, плеърът се нуждае от
настройка на мрежовата връзка за комуникация
с мрежата. (Вижте „Свързване към вашата
домашна мрежа“ на стр. 20).
Състояние връзка
3
Системни настройки
Ако искате да проверите състоянието на мрежата
от този плеър, изберете опцията [Състояние
връзка] и натиснете ENTER (b), за да проверите
дали е осъществена връзка с локалната мрежа и
с интернет.
BD-LIVE връзка
Можете да ограничите достъпа до интернет,
когато се използват функциите BD-Live.
[Разрешен]
Достъпът до интернет е разрешен за цялото
BD-LIVE съдържание.
[Частично разрешен]
Достъпът до интернет е разрешен само
за това BD-Live съдържание, което
има сертификат на собственика на
съдържанието. Достъпът до интернет и
онлайн AACS функциите са забранени за
всяко BD-Live съдържание без сертификат.
[Забранен]
Достъпът до интернет е забранен за цялото
BD-Live съдържание.
Premium/LG Apps
[Настройка за държава]
Изберете вашия регион, за да може
функциите [Premium] и [LG Apps] да показват
съответните услуги и съдържание.
Меню [ДРУГИ]
DivX® VOD
ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров формат, създаден
от DivX, LLC, клон на Корпорация Rovi. Това е
устройство, официално сертифицирано с DivX
Certified®, което възпроизвежда DivX видео
формат. Посетете divx.com за повече информация
и софтуерни инструменти, за да конвертирате
файловете си в DivX видео файлове.
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Този
сертифициран DivX Certified® уред трябва да се
регистрира, за да възпроизвежда закупени DivX
VOD (Video-on-Demand - видео при поискване)
филми. За да получите вашия регистрационен
код, открийте раздел DivX VOD в менюто за
настройки на вашия уред. Посетете vod.divx.com
за повече информация относно завършването на
вашата регистрация.
[Регистриране]
Показва регистрационния код на вашия
плеър.
[Отмяна регистрация]
Деактивира вашия плеър и показва кода за
деактивиране.
,,Забележка
Всички видеоматериали, изтеглени от
DivX(R) VOD с регистрационния код на този
плеър, могат да се възпроизвеждат само на
тази уредба.
Системни настройки
31
Автом. изключване
Скрийнсейвърът се появява, когато оставите
плеъра в режим Стоп в продължение на около
пет минути. Ако настроите тази опция на [Вкл.],
уредът автоматично се изключва 20 минути след
появяването на скрийнсейвъра. Настройте тази
опция на [Изкл.], за да оставите скрийнсейвъра,
докато потребителят не започне да работи пак с
уреда.
Инициализирай
[Фабрични настр-ки]
Можете да върнете оригиналните фабрични
настройки на плеъра.
Инициализира BD-Live съдържанието от
свързаното USB устройство.
,,Забележка
Ако върнете оригиналните фабрични
настройки на плеъра с помощта на опцията
[Фабрични настр-ки], трябва отново да
въведете всички активации за онлайн
услугите и мрежовите настройки.
Софтуер
[Информация]
Показва текущата версия на софтуера.
[Актуализация]
Можете да актуализирате софтуера чрез
директно свързване на уреда към сървъра
за актуализация на софтуера (вижте стр. 48).
Отказ от отговорност
Натиснете ENTER (b), за да видите декларацията
за отказ от отговорност за мрежовата услуга.
3
Системни настройки
[Blu-ray изрий съдърж.]
32 Използване
Обща информация за
възпроизвеждането
Използване на меню [HOME]
Началното меню се появява, когато натиснете
HOME (n). Използвайте w/s/a/d, за да
изберете категория, и натиснете ENTER (b).
Възпроизвеждане на
дискове
erto
1. Натиснете B (OPEN/CLOSE) и поставете диск
в поставката за дискове.
2. Натиснете B (OPEN/CLOSE), за да затворите
поставката за дискове.
При повечето аудио CD, BD-ROM и DVDROM дискове възпроизвеждането започва
автоматично.
3. Натиснете HOME (n).
4. Изберете [Филм] или [Музика], като
използвате a/d, и натиснете ENTER (b).
5. Изберете опцията [Blu-ray диск], [DVD],
[VR] или [Аудио], като използвате w/s, и
натиснете ENTER (b).
,,Забележка
4
Използване
,,Забележка
В зависимост от района, услугата [LG Apps] и
функцията [Търси] може да не са налични в
момента. Услугата може да е налична в тези
райони чрез актуализация на софтуера покъсно.
yy Възпроизвеждащите функции, описани
в настоящото ръководство, невинаги
са налични за всеки файл или носител.
Някои функции може да са ограничени в
зависимост от много фактори.
yy В зависимост от заглавията на BD-ROM
може да е необходима връзка с USB
устройство за по-добро възпроизвеждане.
yy Нефинализирани DVD дискове във
формат VR не могат да се възпроизвеждат
на този плеър.
yy Някои DVD-VR дискове са направени със
CPRM данни на DVD рекордер. Този уред
не може да поддържа такъв вид дискове.
a [Филм] - Възпроизвежда видеосъдържание.
b [Снимка] - Възпроизвежда фотосъдържание.
c
[Музика] - Възпроизвежда музикално
съдържание.
d
[Premium] - Показва началния екран на
Premium.
e [LG Apps] - Показва екрана на [LG Apps].
f
[Настройка] - Регулира системните
настройки.
[Търси] - Търсене на онлайн съдържание
g чрез въвеждане на ключова дума в менюто
за търсене.
h [LG Apps] - Показва екрана на [LG Apps].
[Предпочитани приложения] - Бърз
i достъп до предпочитаните приложения на
потребителя.
j
[Моите приложения] - Показва екрана на
[Моите приложения].
Възпроизвеждане на файл
от диск/USB устройство
yui
Този плеър може да възпроизвежда филмови,
музикални и снимкови файлове, съдържащи се в
диска или USB устройството.
1. Поставете диск с данни в поставката за
дискове или свържете USB устройство.
2. Натиснете HOME (n).
3. Изберете [Филм], [Снимка] или [Музика], като
използвате a/d, и натиснете
ENTER (b).
4. Изберете опцията [Данни] or [USB], като
използвате w/s, и натиснете ENTER (b).
5. Изберете файл, като използвате
w/s/a/d, и натиснете z (PLAY) или
ENTER (b), за да възпроизведете файла.
Използване 33
Използване на BD-Live™
e
Функцията BD-ROM, поддържаща BD-Live,
която има допълнителна мрежова функция, ви
позволява да използвате повече функции, като
например сваляне на рекламни сцени от филми,
чрез свързване на този уред към интернет.
1. Проверете връзката към мрежата и
настройките (стр. 20).
2. Включете USB запаметяващо устройство в
USB порта на предния панел.
За да изтеглите бонус съдържание, е
необходимо USB запаметяващо устройство.
3. Натиснете HOME (n) и настройте опция [BDLIVE връзка] от меню [Настройка] (стр. 30).
Възпроизвеждане на файл
от мрежов сървър
yui
Този плеър може да възпроизвежда видео-,
аудио- и снимкови файлове, разположени на
DLNA сървър, чрез вашата домашна мрежа.
1. Проверете връзката към мрежата и
настройките (стр. 20).
2. Натиснете HOME (n).
3. Изберете [Филм], [Снимка] или [Музика], като
използвате a/d, и натиснете ENTER (b).
4. Изберете DLNA мултимедиен сървър от
списъка, като използвате w/s, и натиснете
ENTER (b).
В зависимост от диска функцията BD-Live
може да не работи, ако опцията [BD-LIVE
връзка] е настроена на [Частично разрешен].
4
4. Поставете BD-ROM с BD-Live.
>>Внимание
Не изваждайте свързаното USB устройство,
докато се изтегля съдържание или докато в
поставката за диск все още има Blu-ray диск.
Ако направите това, може да повредите
свързаното USB устройство и функцията
BD-Live може повече да не действа
правилно с повреденото USB устройство.
Ако свързаното USB устройство изглежда
повредено от такова действие, можете да
форматирате свързаното USB устройство от
компютър и да го използвате отново с този
плеър.
,,Забележка
yy Част от BD-Live съдържанието може
да бъде с ограничен достъп на някои
места по решение на доставчика на
съдържанието.
yy Зареждането и започването на
използването на BD-Live съдържанието
може да отнеме няколко минути.
Ако искате да повторите търсенето за
достъпни мултимедийни сървъри, натиснете
оцветения в зелено (G) бутон.
5. Изберете файл, като използвате
w/s/a/d, и натиснете ENTER (b), за да
възпроизведете файла.
,,Забележка
yy Изискванията към файловете са описани
на стр. 10.
yy Миниизображенията на
невъзпроизводими файлове може да се
показват на екран, но те не могат да се
възпроизвеждат на този плеър.
yy Името на файла със субтитри и името на
филмовия файл трябва да бъдат еднакви и
да се намират в една и съща папка.
yy Качеството на възпроизвеждане и работа
може да се влияе от състоянието на
вашата домашна мрежа.
yy Може да срещнете проблеми с връзката
в зависимост от средата, в която работи
вашият сървър.
yy За да зададете вашия PC като DLNA
сървър, инсталирайте предоставената
програма ero MediaHome 4 на вашия РC.
(вижте страница 50)
Използване
Операциите се различават в зависимост от
диска. Направете справка в ръководството,
доставено с диска.
34 Използване
Основни функции за видеои аудиосъдържание
Основни функции за
фотосъдържание
За да спрете
възпроизвеждането
За да възпроизвеждате
слайдшоу
Натиснете Z (STOP) по време на възпроизвеждане.
Натиснете z (PLAY), за да започне слайдшоу.
За да направите пауза във
възпроизвеждането
За да спрете слайдшоу
Натиснете M (PAUSE) по време на
възпроизвеждане.
Натиснете z (PLAY), за да възобновите
възпроизвеждането.
Възпроизвеждане кадър по
кадър (видео)
4
Натиснете M (PAUSE), докато се възпроизвежда
филм.
Натискайте M (PAUSE) многократно, за да се
възпроизвежда кадър по кадър.
Използване
За претърсване напред или назад
Натиснете c или v, за да възпроизвежда
бързо напред или бързо назад по време на
възпроизвеждане.
Можете да сменяте различни скорости на
възпроизвеждане, като натискате c или v
неколкократно.
Забавяне на скоростта на
възпроизвеждане
Докато възпроизвеждането е на пауза, натиснете
v неколкократно, за да възпроизвеждате при
различни скорости на бавно движение.
Натиснете Z (STOP) по време на слайдшоуто.
Пауза на слайдшоу
Натиснете M (PAUSE) по време на слайдшоуто.
Натиснете z (PLAY), за да пуснете слайдшоуто
отново.
За да прескочите към следваща/
предишна снимка
По време на разглеждане на снимка на цял екран
натиснете a или d, за да отидете на предишната
или следващата снимка.
Използване на менюто на
диска
ero
За да се покаже менюто на
диска
След поставяне на диск, който съдържа меню,
възможно е на екрана първо да се покаже
менюто. Ако желаете да се покаже менюто на
диска по време на възпроизвеждане, натиснете
DISC MENU.
Прескочете към следваща/
предишна глава/писта/файл
Използвайте бутоните w/s/a/d за
придвижване из опциите на менютата.
По време на възпроизвеждане натиснете
C или V, за да преминете към следващата
глава/писта/файл или да се върнете в началото
на текущата глава/писта/файл.
Натиснете бързо два пъти едно след друго C,
за да се върнете в началото на предходната
глава/писта.
В менюто със списъка на файловете на сървъра
може да има много типове съдържание, събрани
заедно в една папка. В такъв случай натиснете
C или V, за да отидете на предишното или
следващото съдържание от същия тип.
За да се появи изскачащото
меню
Някои BD-ROM дискове съдържат изскачащо
меню, което се появява по време на
възпроизвеждане.
Натиснете TITLE/POP-UP по време на
възпроизвеждане и използвайте бутоните
w/s/a/d за придвижване из опциите на
менютата.
Използване 35
Възобновяване на
възпроизвеждането
eroyt
u
Уредът записва точката, в която сте натиснали
Z (STOP), в зависимост от диска.
Ако на екрана за кратко се появи “MZ (Resume
Stop)”, натиснете z (PLAY), за да възобновите
възпроизвеждането (от сцената в тази точка).
Ако натиснете Z (STOP) двукратно или извадите
диска, на екрана се появява “Z (Complete Stop)”.
Уредът ще изтрие точката на спиране.
,,Забележка
yy Точката на възобновяване може да се
изтрие при натискане на някой бутон
(например 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) и
т.н.).
yy Ако натиснете Z (STOP) еднократно по
време на интерактивно възпроизвеждане
на заглавие от BD-ROM, уредът ще влезе в
режим на пълен стоп.
Памет за последната сцена
er
Този уред запаметява последната сцена от
последния гледан диск. Последната сцена
остава в паметта дори ако извадите диска от
уреда или изключите уреда. Ако поставите диск,
който има запаметена сцена, сцената се извиква
автоматично.
,,Забележка
yy Функцията ‘запаметяване на последната
сцена’ за предишния диск се изтрива,
когато се възпроизвежда различен диск.
yy Тази функция може да не работи в
зависимост от диска.
yy При BD-ROM дискове с BD-J функцията
запаметяване на последната сцена не
работи.
yy Този уред не запаметява настройки на
диск, ако изключите уреда, преди да е
започнало възпроизвеждането му.
Възпроизвеждане с
повторение
erotu
y
По време на възпроизвеждане натиснете REPEAT
(h) неколкократно, за да изберете желания
режим на повторение.
Blu-ray диск / DVD диск / Филмови файлове
jA- – Избраната част ще се повтаря
непрекъснато.
jГлава – Текущата глава ще се възпроизвежда
многократно.
jЗаглавие – Текущото заглавие ще се
възпроизвежда многократно.
jAll – Всички писти или файлове ще се
възпроизвеждат многократно.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете REPEAT (h)
неколкократно, за да изберете [Изкл.].
Аудио CD дискове/музикални файлове
;Track – Текущата писта или файл ще се
възпроизвеждат многократно.
:All – Всички писти или файлове ще се
възпроизвеждат многократно.
l – Пистите или файловете ще
се възпроизвеждат в произволна
последователност.
l:All – Всички писти или файлове ще се
възпроизвеждат многократно в произволна
последователност.
kA-B – Избраната част ще се повтаря
непрекъснато. (само аудио CD)
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете CLEAR.
,,Забележка
yy Ако натиснете V еднократно по време
на възпроизвеждане на глава/писта
с повторение, възпроизвеждането с
повторение се отменя.
yy Тази функция може да не работи при
някои дискове или заглавия.
4
Използване
yy При BD-ROM дискове с BD-J функцията
възобновяване на възпроизвеждането не
работи.
Възпроизвеждане –
разширени функции
36 Използване
Повторение на определена
част
erot
Промяна на изгледа на
списъка със съдържания
yui
Този плеър може да повтаря дадена част, която
сте избрали.
От меню [Филм], [Музика], [Снимка] или [Home
Link] можете да промените изгледа на списъка
със съдържания.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
REPEAT (h), за да изберете [A-] в началото
на частта, която искате да повтаряте.
2. Натиснете ENTER (b) в края на частта.
Избраната от вас част ще се повтаря
непрекъснато.
Метод 1
Натиснете оцветения в червено (R) бутон
неколкократно.
3. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете REPEAT (h)
неколкократно, за да изберете [Изкл.].
,,Забележка
yy Не можете да избирате точка на
разделяне в интервал под 3 секунди.
4
Използване
yy Тази функция може да не работи при
някои дискове или заглавия.
Показване на информация
за съдържание
y
Плеърът може да покаже информация за
съдържание.
1. Изберете файл, като използвате
w/s/a/d.
2. Натиснете INFO/MENU (m), за да се покаже
менюто с опциите.
3. Изберете опцията [Информация], като
използвате w/s, и натиснете ENTER (b).
Информацията за файла се появява на екрана.
Докато се възпроизвежда филм, можете да
покажете информация за файла, като натиснете
TITLE/POP-UP.
,,Забележка
Информацията, показана на екрана, може да
не бъде точна в сравнение с информацията
за действителното съдържание.
Метод 2
1. В списъка със съдържания натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже менюто с
опциите.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Друг режим].
3. Натиснете ENTER (b), за да промените
изгледа на списъка със съдържания.
Използване 37
Избор на файл със субтитри
y
Ако името на файла със субтитрите е различно
от името на филмовия файл, трябва да изберете
файла със субтитри от меню [Филм], преди да
възпроизвеждате филма.
1. Използвайте w/s/a/d, за да изберете
файла със субтитри, който желаете да
възпроизвеждате, от меню [Филм].
2. Натиснете ENTER (b).
,,Забележка
yy Ако натиснете Z (STOP), докато
възпроизвеждате, изборът на субтитри се
отменя.
yy Тази функция не е налична за
възпроизвеждане на файл от сървър през
домашна мрежа.
Можете да използвате различни опции по време
на разглеждане на снимка на цял екран.
1. По време на разглеждане на снимка на цял
екран натиснете INFO/MENU (m), за да се
покаже менюто с опции.
2. Изберете опция, като използвате w/s.
4
a Текуща снимка/общ брой на
снимките – Използвайте a/d, за да
видите предишна/следваща снимка.
b Слайдшоу – Натиснете ENTER (b), за да
започнете слайдшоу или да го поставите
на пауза.
c Избери музика – Изберете музика за
фон на слайдшоуто (стр. 38).
d Музика – Натиснете ENTER (b), за
да пуснете или поставите на пауза
фоновата музика.
e Завърти – Натиснете ENTER (b), за
да завъртите снимката по посока на
часовниковата стрелка.
f Мащабиране – Натиснете ENTER (b), за
да се покаже меню [Мащабиране].
g Ефект – Използвайте a/d, за да
изберете ефект за преход между
снимките в слайдшоуто.
h Скорост – Използвайте a/d, за да
изберете забавяне на скоростта между
снимките в слайдшоуто.
3. Натиснете BACK (1), за да излезете от
менюто с опции.
Използване
Натиснете ENTER (b) отново, за да анулирате
избора на файл със субтитри. Избраният
файл със субтитри ще се покаже, когато
възпроизвеждате филмовия файл.
Опции по време на
разглеждане на снимка
i
38 Използване
Слушане на музика по
време на слайдшоу
i
Можете да показвате файлове със снимки, докато
слушате музикални файлове.
1. По време на разглеждане на снимка на цял
екран натиснете INFO/MENU (m), за да се
покаже менюто с опции.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Избери музика], и натиснете ENTER (b), за да
се покаже меню [Избери музика].
3. Използвайте w/s, за да изберете устройство,
и натиснете ENTER (b).
Екранен дисплей
Можете да покажете и настроите различна
информация и настройки на съдържанието.
Показване на информация
за съдържанието на екрана
eroy
1. По време на възпроизвеждане
натиснете INFO/MENU (m), за да се
покаже разнообразна информация за
възпроизвеждането.
Устройствата, които можете да изберете,
варират в зависимост от мястото на
снимковия файл, който показвате на пълен
екран.
4
Място на
снимковия файл
Използване
Налично
устройство
Диск, USB
Диск, USB
DLNA сървър
DLNA сървър
4. Използвайте w/s, за да изберете файл или
папка, които желаете да възпроизвеждате.
a Заглавие – номер на текущо заглавие/общ
брой заглавия.
b Глава – номер на текуща глава/общ брой
глави.
Изберете g и натиснете ENTER (b), за да се
покаже директорията от по-високо ниво.
,,Забележка
При избор на музикален файл от сървър не
може да се избира папка. Възможно да се
избира само файл.
5. Използвайте d, за да изберете [OK], и
натиснете ENTER (b), за да завършите избора
на музика.
c Време – изтекло време на
възпроизвеждане/общо време на
възпроизвеждане
d Аудио – избран език за озвучаването или
канал.
e Субтитри – избрани субтитри.
f Ъгъл – избран ъгъл/общ брой ъгли.
g Формат картина – избран формат на
изображението на телевизионния екран
h Режим картина – избран режим на
картината
Използване 39
2. Изберете опция, като използвате w/s.
3. Използвайте a/d, за да настроите
стойността на избраната опция.
4. Натиснете BACK (1), за да излезете от
екранния дисплей.
,,Забележка
yy Ако не бъде натиснат бутон в
продължение на няколко секунди,
екранният дисплей изчезва.
yy При някои дискове не може да бъде
избран номер на заглавие.
yy Наличните опции може да се различават
в зависимост от диска или заглавието.
yy Ако се възпроизвежда интерактивен
Blu-ray диск, на екрана се показва
информация за настройките, които обаче
не могат да се променят.
Възпроизвеждане от
избран час
eroy
1. Натиснете INFO/MENU (m) по време на
възпроизвеждане. Прозорчето за търсене
по време показва изминалото време от
възпроизвеждането.
2. Изберете опцията [Време], а след това
въведете желания начален момент в часове,
минути и секунди от ляво на дясно.
Например, за да намерите сцена на 2 часа, 10
минути и 20 секунди, въведете „21020“.
Натиснете a/d, за да прескочите 60 секунди
от възпроизвеждането напред или назад.
3. Натиснете ENTER (b), за да започне
възпроизвеждане от избрания час.
,,Забележка
Избор на език за
субтитрите
eroy
1. По време на възпроизвеждане натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже екранният
дисплей.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Субтитри].
3. Използвайте a/d, за да изберете желания
език за субтитрите.
4. Натиснете BACK (1), за да излезете от
екранния дисплей.
,,Забележка
yy Някои дискове ви позволяват да смените
избора на субтитри само чрез менюто
на диска. Ако случаят е такъв, натиснете
бутон TITLE/POP-UP или DISC MENU
и изберете съответните субтитри от
опциите в менюто на диска.
yy Можете да изберете опцията [Субтитри]
на On-Screen екрана направо като
натиснете бутона SUBTITLE (]).
4
Използване
yy Тази функция може да не работи при
някои дискове или заглавия.
yy Тази функция може да не работи
в заисимост от типа на файла и
възможностите на DLNA сървъра.
40 Използване
Слушане на различно
аудио
eroy
1. По време на възпроизвеждане натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже екранният
дисплей.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Аудио].
3. Използвайте a/d, за да изберете желания
език за озвучаването, аудиописта или
аудиоканал.
,,Забележка
4
yy Някои дискове ви позволяват да смените
избора на субтитри само чрез менюто
на диска. В такъв случай натиснете бутон
TITLE/POP-UP или DISC MENU и изберете
съответното аудио от опциите в менюто
на диска.
Използване
yy Непосредствено след като превключите
звука, може би ще има временно
несъответствие между дисплея и
действителния звук.
yy При BD-ROM диск с [MultiCH] на екранния
дисплей се показва многоканален
аудиоформат (5.1CH или 7.1CH).
yy Можете да изберете бутона [Аудио] на
On-Screen екрана като натиснете бутона
AUDIO ([).
Гледане от различен ъгъл
er
Ако дискът съдържа сцени, снимани под
различни ъгли на камерата, по време на
възпроизвеждане можете да сменяте различни
ъгли на камерата.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже екранният
дисплей.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Ъгъл].
3. Използвайте a/d, за да изберете желания
ъгъл.
4. Натиснете BACK (1), за да излезете от
екранния дисплей.
Промяна формата на
изображението на
телевизионния екран
eoy
Можете да промените настройката на формата
на изображението на телевизионния екран по
време на възпроизвеждане.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже екранният
дисплей.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Формат картина].
3. Използвайте a/d, за да изберете желаната
опция.
4. Натиснете BACK (1), за да излезете от
екранния дисплей.
,,Забележка
Даже ако промените стойността на
опцията [Формат картина] от екранния
дисплей, опцията [Формат картина] в меню
[Настройка] не се променя.
Използване
41
Промяна на кодовата
страница на субтитрите
y
Промяна на режима на
картината
eroy
Ако субтитрите не се показват правилно, можете
да промените кодовата страница на субтитрите,
за да се покажат субтитрите правилно.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже екранният
дисплей.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Кодова страница].
3. Използвайте a/d, за да изберете желаната
опция за код.
Можете да промените опция [Режим картина] по
време на възпроизвеждане.
1. По време на възпроизвеждане натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже екранният
дисплей.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Режим картина].
3. Използвайте a/d, за да изберете желаната
опция.
4. Натиснете BACK (1), за да излезете от
екранния дисплей.
Настройване на опцията [Настр.
потреб.]
4. Натиснете BACK (1), за да излезете от
екранния дисплей.
2. Използвайте w/s, за да изберете опцията
[Режим картина].
3. Използвайте a/d, за да изберете опцията
[Настр.потреб.], и натиснете ENTER (b).
4. Използвайте w/s/a/d, за да настроите
опциите [Режим картина].
Изберете опцията [По подразбир.], а след
това натиснете ENTER (b), за да занулите
всички видеонастройки.
5. Използвайте w/s/a/d, за да изберете
опцията [Затвори], и натиснете ENTER (b), за
да завършите настройката.
4
Използване
1. По време на възпроизвеждане натиснете
INFO/MENU (m), за да се покаже екранният
дисплей.
42 Използване
Използване на
Premium
Използване на LG
Apps
Можете да използвате различни услуги за
съдържание през интернет с функцията Premium.
С този плеър можете да използвате предлаганите
по интернет приложения на LG. Лесно можете
да намерите и свалите различни приложения от
онлайн магазина за приложения на LG (LG App
Store).
1. Проверете връзката към мрежата и
настройките (стр. 20).
2. Натиснете HOME (n).
3. Изберете опцията [Primium], като използвате
a/d, и натиснете ENTER (b).
В зависимост от региона, услугата LG
Apps може да не е на разположение към
настоящия момент. Услугата LG Apps ще бъде
достъпна за тези региони, посредством
актуализации на софтуера на по-късен етап.
1. Проверете връзката към мрежата и
настройките (стр. 20).
4
4. Изберете онлайн услуга, като използвате
w/s/a/d, и натиснете ENTER (b).
Използване
yy За подробна информация за всяка
услуга се свържете с доставчика на
съдържанието или посетете сайта за
поддръжка на услугата.
,,Забележка
yy Съдържанието на услугите Premium
и свързаната с тях информация,
включително потребителският интерфейс,
подлежат на промени. Посещавайте
уебсайта на всяка услуга за актуална
информация.
yy Когато за първи път използвате функцията
[Premium] или [LG Apps], като настройка
за страна се появява държавата, в която
се намирате. Ако искате да промените
настройката за страна, изберете
[Pедктиране] и натиснете ENTER (b).
2. Натиснете HOME (n).
3. Изберете опцията [LG Apps], като използвате
a/d, и натиснете ENTER (b).
4. Изберете категория, като използвате a/d, и
натиснете ENTER (b).
5. Използвайте w/s/a/d, за да изберете
приложение, и натиснете ENTER (b), за да
изведете на екран информацията.
6. Натиснете ENTER (b), докато иконата
[инсталиране] е осветена. Приложението ще
бъде инсталирано на плеъра.
За да инсталира приложение на плеъра,
потребителят трябва да се регистрира.
Вижте стр. 43 за повече информация относно
регистрацията.
7. Натиснете оцветения в жълто (Y) бутон, за да
се покаже екранът [Моите приложения].
8. Изберете инсталираното приложение и
натиснете ENTER (b), за да го изпълните.
,,Забележка
За да инсталирате платено приложение,
трябва да бъдете платен абонат. Посетете
www.lgappstv.com за повече информация.
Използване 43
Влизане
За да използвате функцията [LG Apps], трябва да
се регистрирате с вашия акаунт.
Управление на Моите
приложения
1. На екрана [LG Apps] или [Моите приложения]
натиснете оцветения в червено (R) бутон.
Можете да преместите или да изтриете
инсталирано приложение от менюто [Моите
приложения].
2. Попълнете полетата [ID] и [Парола], като
използвате виртуалната клавиатура.
Преместване на приложение
Ако нямате акаунт, натиснете оцветения в
червено (R) бутон, за да се регистрирате.
3. Използвайте w/s/a/d, за да изберете
[OK], и натиснете ENTER (b), за да се
регистрирате с вашия акаунт.
Ако поставите отметка в квадратчето [Авто
влизане], вашият идентификатор и паролата
ви ще бъдат запаметени и ще влизате в
акаунта си автоматично, без да е необходимо
да ги въвеждате.
,,Забележка
yy За да видите информацията за вашия
акаунт и приложенията, натиснете
оцветения в червено (R) бутон на екрана
[LG Apps] или [Моите приложения] и
изберете опцията [Настройка на акаунт].
2. Използвайте w/s, за да изберете
[Преместване], и натиснете ENTER (b).
3. Използвайте w/s/a/d, за да изберете
мястото, където желаете да преместите
приложението, и натиснете ENTER (b).
Изтриване на приложение
1. Изберете приложение и натиснете оцветения
в зелено (G) бутон, за да се покажат опциите.
2. Използвайте w/s, за да изберете [Изтрий], и
натиснете ENTER (b).
3. Използвайте a/d, за да изберете [Да], и
натиснете ENTER (b) за потвърждение.
4
Използване
yy Ако искате да се регистрирате с друг
акаунт, натиснете оцветения в червено
(R) бутон на екрана [LG Apps] или [Моите
приложения] и изберете опцията
[Промяна на потребител].
1. Изберете приложение и натиснете оцветения
в зелено (G) бутон, за да се покажат опциите.
44 Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Общи
Симптом
Причина и решение
Захранването не е включено.
yy Включете добре захранващия кабел в стенния контакт.
Уредът не започва
възпроизвеждане.
yy Поставете възпроизводим диск. (Проверете типа, системата за
цветна телевизия и регионалния код на диска).
yy Поставете диска със страната за възпроизвеждане надолу.
yy Поставете диска правилно във водача на поставката за дискове.
yy Почистете диска.
yy Отменете функцията ‘Ограничителен клас’ или променете нивото
на ограничителния клас.
5
Ъгълът не може да се смени.
yy На DVD видеодиска, който се възпроизвежда в момента, не са
записани множество ъгли.
Не могат да се
възпроизвеждат музикални/
снимкови/филмови файлове.
yy Файловете не са записани във формат, който този уред може да
възпроизвежда.
Дистанционното управление
не работи правилно.
yy Дистанционното не е насочено към сензора на уреда.
yy Уредът не поддържа кодека на филмовия файл.
yy Дистанционното управление е твърде далеч от уреда.
Отстраняване на неизправности
yy Има преграда между дистанционното управление и уреда.
yy Батерията в дистанционното управление е изхабена.
Уредът е включен в контакта,
но захранването не се
включва или изключва.
Уредът не работи нормално.
Можете да рестартирате уреда както следва.
yy Изключете захранващия кабел от контакта, изчакате най-малко
пет секунди и отново го включете.
Отстраняване на неизправности 45
Мрежа
Симптом
Причина и решение
Функцията BD-Live не работи.
yy Свързаното USB запаметяващо устройство може да няма
достатъчно свободно пространство. Свържете USB запаметяващо
устройство с минимум 1 GB свободно пространство.
yy Проверете дали уредът е свързан правилно към локалната мрежа
и дали има достъп до интернет (вж. стр. 20).
yy Скоростта на вашата широколентова връзка не е достатъчно
висока, за да използвате функциите на BD-Live. Препоръчително
е да увеличите скоростта на широколентовата услуга, като се
свържете с вашия интернет доставчик (ISP).
yy Опцията [BD-LIVE връзка] от меню [Настройка] е настроена на
[Забранен]. Настройте опцията на [Разрешен].
Услуги за видеострийминг
(като напр. You Tube и
т.н.) често прекъсват или
“буферират” по време на
възпроизвеждане.
yy Скоростта на вашата широколентова услуга може би не е
достатъчно висока за услуги за видеострийминг. Препоръчително
е да увеличите скоростта на широколентовата услуга, като се
свържете с вашия интернет доставчик (ISP).
Медийните сървъри не
са показани в списъка с
устройствата.
yy Защитна стена или антивирусен софтуер върви на вашия
мултимедиен сървър. Изключете защитната стена или
антивирусния софтуер, който върви на вашия компютър или
мултимедиен сървър.
5
Отстраняване на неизправности
yy Плеърът не е свързан към локалната мрежа, към която е свързан
вашият мултимедиен сървър.
46 Отстраняване на неизправности
Картина
Симптом
Причина и решение
Няма картина.
yy Изберете подходящия режим на видеовход на телевизора, така че
картината от уреда да се появи на телевизионния екран.
yy Включете добре видеокабелите.
yy Проверете дали [HDMI настр. цвят] от меню [Настройка] е
настроена на съответната опция, която съответства на вашата
видеовръзка.
yy Вашият телевизор може да не поддържа разделителната
способност, която сте настроили на плеъра. Променете
разделителната способност на такава, каквато приема вашият
телевизор.
yy Гнездото HDMI OUT на плеъра е свързано към DVI устройство,
което не поддържа защита на авторски права.
Появяват се смущения в
картината.
yy Възпроизвеждате диск, записан в система за цветна телевизия,
различна от тази на вашия телевизор.
yy Задайте разделителна способност, която вашият телевизор може
да приеме.
Клиентска поддръжка
5
Отстраняване на неизправности
Можете да актуализирате софтуера на този плеър, като използвате най-новата версия, за да подобрите
работата на продукта и/или да добавите нови функции. За да получите най-новия софтуер за този
плеър (ако има актуализизации), моля посетете http://www.lg.com/global/support или се свържете с
центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
Бележка относно софтуера с отворен код
За да получите съответния програмен код съгласно GPL, LGPL и други лицензи за софтуер с отворен
код, посетете http://opensource.lge.com. Всички посочени лицензни условия, отакзи от гаранционни
задължения и бележки относно авторските права могат да бъдат свалени заедно с програмния код.
Приложение 47
Управление
на телевизор
с доставеното
дистанционно
Можете да управлявате вашия телевизор с
помощта на посочените по-долу бутони.
Можете да
1 (TV POWER)
Включвате и изключвате
телевизора.
PR/CH +/–
Претърсвате запаметените
канали нагоре и надолу.
VOL +/–
Регулирате силата на звука
на телевизора
AV/INPUT
Превключвате източника
на входящия сигнал
на телевизора между
самия телевизор и други
източници на входящ
сигнал.
,,Забележка
В зависимост от свързания уред е възможно
да не можете да управлявате вашия
телевизор с някои от бутоните.
Можете да управлявате вашия телевизор с
доставеното дистанционно управление.
Ако вашият телевизор фигурира в таблицата подолу, задайте съответния код на производител.
1. Като задържите натиснат бутона
1 (TV POWER), натиснете цифровите бутони
за въвеждане на кода на производителя на
вашия телевизор (вижте таблицата по-долу).
Производител
Кодов номер
LG
1(по подразбиране),
2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Отпуснете бутона 1 (TV POWER), за да
завършите настройката.
В зависимост от вашия телевизор е възможно
някои или всичките бутони да не функционират,
дори и след като сте въвели правилен код
на производител. Когато смените батериите
на дистанционното управление, е възможно
кодовият номер, който сте въвели, да бъде
върнат към настройката по подразбиране.
Задайте отново подходящия кодов номер.
6
Приложение
С натискане на
Настройване на
дистанционното да
управлява вашия
телевизор
48 Приложение
Актуализация на
софтуера през
мрежата
Известие за актуализация
от мрежата
От време на време се предлага подобряване
на функционалността и/или допълнителни
функции или услуги за уреди, които са свързани
към широколентова домашна мрежа. Ако има
наличен нов софтуер и уредът е свързан към
широколентова домашна мрежа, плеърът ще ви
информира за актуализацията по следния начин.
Опция 1:
1. Менюто на актуализацията ще се появи на
екрана, когато включите плеъра.
2. Използвайте a/d, за да изберете желаната
опция, а след това натиснете ENTER (b).
Обновяване софтуер
Можете да актуализирате софтуера на този
плеър, като използвате най-новата версия, за
да подобрите работата на продукта и/или да
добавите нови функции. Можете да актуализирате
софтуера, като свържете уреда директно към
сървъра за актуализация на софтуера.
,,Забележка
yy Преди да актуализирате софтуера във
вашия плеър, извадете от плеъра всеки
диск или USB устройство.
yy Преди актуализиране на софтуера на
вашия плеър изключете плеъра, а след
това го включете отново.
yy По време на процедурата на
актуализация на софтуера не
изключвайте плеъра, не изключвайте
захранващия кабел и не натискайте
който и да било бутон.
yy Ако се откажете от актуализацията,
изключете захранването и го включете
отново за стабилна работа.
yy Този уред не може да бъде актуализиран
към предишна версия на софтуера.
1. Проверете връзката към мрежата и
настройките (стр. 20).
6
2. Изберете опцията [Софтуер] от меню
[Настройка], а след това натиснете ENTER (b).
Приложение
[ОK]
Започва актуализацията на
софтуера.
[Отмени]
Излиза от менюто за
актуализации и изключва
електрозахранването.
3. Изберете опцията [Актуализация] и натиснете
ENTER (b).
Опция 2:
Ако актуализацията на софтуера е налична
на актуализиращия сървър, в долната част на
началното меню Home се появява иконата
„Актуализация“. Натиснете оцветения в синьо
бутон (B), за да започнете процедурата на
актуализация.
Плеърът ще провери за най-нова актуализация.
,,Забележка
yy Натискане на ENTER (b), докато се
проверява за актуализация, ще прекрати
процеса.
yy Ако няма налична нова версия, появява се
съобщение „Не е намерено обновяване.“.
Натиснете ENTER (b), за да се върнете в
[Начално меню].
Приложение 49
4. Ако съществува по-нова версия, появява се
съобщението „Желаете ли да обновите?“.
5. Изберете [OK], за да започне актуализацията.
(Избиране на [Отмени] ще прекрати
актуализацията).
6. Плеърът започва да изтегля най-новата
актуализация от сървъра. (Изтеглянето ще
отнеме няколко минути в зависимост от
състоянието на вашата домашна мрежа)
7. Когато изтеглянето завърши, появява се
съобщението „Изтеглянето завърши. Желаете
ли да обновите?”.
8. Изберете OK, за да започне актуализацията.
(Избиране на [Отмени] ще прекрати
актуализацията и изтегленият файл няма
да може да се използва отново. За да
актуализирате софтуера следващия път,
процедурата по актуализация на софтуера
трябва да бъде започната отново отначало).
>>Внимание
Не изключвайте захранването по време на
актуализация на софтуера.
,,Забележка
Ако софтуерът включва актуализация на
драйвер, поставката за дискове може да се
отвори по време на процеса.
9. Когато актуализацията завърши, захранването
ще изключи автоматично след няколко
секунди.
,,Забележка
Функцията за актуализация на софтуера
(Software Update) може да не работи
правилно в зависимост от вашата интернет
среда. В такъв случай можете да получите
най-новия софтуер от официалния
сервизен център на LG Electronics и тогава
да актуализирате вашия плеър. Вижте
„Клиентска поддръжка“ на стр. 46.
Приложение
10. Включете захранването отново. Сега
системата работи с новата версия.
6
50 Приложение
Относно Nero
MediaHome 4
Essentials
yy Windows® 7 64-битово издание (приложението
работи в 32-битов режим)
Nero MediaHome 4 Essentials е софтуер, чрез
който с този плеър се споделят филмови,
музикални и снимкови файлове, съхранявани
във вашия компютър, като цифров мултимедиен
сървър, съвместим с DLNA.
yy Процесори 1,2 GHz Intel® Pentium® III или AMD
Sempron™ 2200+
,,Забележка
yy CD-ROM дискът с Nero MediaHome 4
Essentials е предназначен за компютър и
не трябва да се поставя в този плеър или
в друг продукт, различен от персонален
компютър.
yy Доставеният CD-ROM с Nero MediaHome
4 Essentials е специално издание на
софтуера, пригодено само за споделяне
на файлове и папки на този плеър.
6
yy Пространство на твърд диск: 200 MB
пространство на твърдия диск за типична
самостоятелна инсталация на Nero
MediaHome
yy Памет: 256 MB RAM
yy Графична карта с минимум 32 MB видеопамет,
минимална разделителна способност 800 x
600 пиксела и 16-битова настройка на цвета
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 или по-нов
yy DirectX® 9.0c прераб. 30 (август 2006) или понов
yy Мрежова среда: 100 Mb Ethernet
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) или 10,6 (Snow
Leopard)
Приложение
yy Доставеният софтуер Nero MediaHome 4
Essentials не поддържа следните функции:
транскодиране, UI за отдалечен достъп,
TV управление, интернет услуги и Apple
iTunes.
yy Macintosh компютър с Intel x86 процесор
yy Предоставеният софтуер Nero
MediaHome 4 Essentials може да бъде
изтеглен от http://www.lg.com/global/
support. Линкът за изтегляне можете
да намерите на уебстраницата на този
продукт.
yy Памет: 256 MB RAM
yy Това ръководство обяснява работата с
английската версия на Nero MediaHome
4 Essentials като пример. Следвайте
обясненията, като сравнявате с
действителните операции във версията
на вашия език.
Windows
Системни изисквания
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 или по-нов),
Windows Vista® (не се изисква Service Pack),
Windows® 7 (не се изисква сервизен пакет),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 или по-нов), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit edition (приложението
върви в 32-битов режим)
yy Пространство на твърд диск: 200 MB
пространство на твърдия диск за типична
самостоятелна инсталация на Nero
MediaHome
Инсталиране на Nero
MediaHome 4 Essentials
Стартирайте вашия компютър и поставете
CD-ROM диска в CD-ROM устройството на
вашия компютър. Инсталационният съветник
ще ви преведе бързо и без затруднения през
инсталационния процес. За да инсталирате
Nero MediaHome 4 Essentials, процедирайте по
следния начин:
1. Затворете всички програми в Microsoft
Windows и деактивирайте евентуално
работещия антивирусен софтуер.
2. Поставете доставения CD-ROM диск в CDROM устройството на вашия компютър.
3. Щракнете [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Щракнете [Run], за да започне инсталацията.
Приложение
5. Щракнете [Nero MediaHome 4 Essentials].
Инсталацията се подготвя и се появява
инсталационният съветник.
Споделяне на файлове и
папки
6. Щракнете бутона [Next], за да се покаже
екрана за въвеждане на серийния номер.
Щракнете [Next], за да преминете към
следващата стъпка.
На вашия компютър трябва да определите
за споделено ползване папката, съдържаща
филмово, музикално и/или снимково
съдържание, за да ги възпроизвеждате на този
плеър.
7. Ако приемете всички условия, щракнете в
кутийката за отбелязване [I accept the License
Conditions] и щракнете [Next]. Инсталацията
не е възможна без това съгласие.
8. Щракнете [Typical] и щракнете [Next].
Инсталационният процес стартира.
9. Ако искате да участвате в анонимното
събиране на данни, маркирайте кутийката за
отбелязване и щракнете бутона [Next].
10. Щракнете бутона [Exit], за завършите
инсталацията.
Mac OS X
1. Стартирайте вашия компютър и поставете
предоставения CD-ROM диск в CD-ROM
устройството на вашия компютър.
2. Потърсете в CD-ROM устройството и
отворете папка „MediaHome_4_Essentials_
MAC”.
3. Кликнете два пъти върху файлът с
изображение „Nero MediaHome.dmg”. Отваря
се прозорец на Nero MediaHome.
5. Сега можете да стартирате приложението
като кликнете два пъти върху иконата на
Nero MediaHome в мястото, в което сте го
поставили.
Тази част обяснява процедурата за избиране на
споделени папки на вашия компютър.
1. Кликнете два пъти върху иконата „Nero
MediaHome 4 Essentials”.
2. Щракнете иконата [Network] отляво и
дефинирайте своето мрежово име в полето
[Network name]. Мрежовото име, което
въведете, ще бъде разпознато от вашия
плеър.
3. Щракнете икона [Shares] отляво.
4. Щракнете раздел [Local Folders] на екран
[Shares].
5. Щракнете икона [Add], за да отворите
прозореца [Browse Folder].
6. Изберете папката, съдържаща файловете,
които искате да споделите. Споделената
папка се добавя към списъка на споделените
папки.
7. Щракнете иконата [Start Server], за да
стартирате сървъра.
,,Забележка
yy Ако споделените папки или файлове не се
показват на плеъра, щракнете папката в
раздел [Local Folders] и щракнете [Rescan
Folder] до бутон [More].
yy Посетете www.nero.com за повече
информация и софтуерни инструменти.
6
Приложение
4. В прозореца на Nero MediaHome, влачете
иконата Nero MediaHome или към папката
с Приложения (Applications) в рамките на
прозореца или към някое друго желано
място.
51
52 Приложение
Списък на кодовете на страни
Изберете код на страна от този списък.
Страна
6
Код Страна
Код Страна
Афганистан
AF Фиджи
FJ Монако
Код Страна
MC Сингапур
Код
SG
Аржентина
AR Финландия
FI Монголия
MN Словакия
SK
Австралия
AU Франция
FR Мароко
MA Словения
SI
Австрия
AT Германия
DE Непал
NP Южна Африка
ZA
Белгия
BE Великобритания
GB Холандия
NL Южна Корея
KR
Бутан
BT Гърция
GR Холандски Антили
AN Испания
ES
Боливия
BO Гренландия
GL Нова Зеландия
NZ Шри Ланка
LK
Бразилия
BR Хонконг
HK Нигерия
NG Швеция
SE
Камбоджа
KH Унгария
HU Норвегия
NO Швейцария
CH
Канада
CA Индия
IN Оман
OM Тайван
TW
Чили
CL Индонезия
ID Пакистан
PK Тайланд
Китай
CN Израел
IL Панама
PA Турция
TR
Колумбия
CO Италия
IT Парагвай
PY Уганда
UG
Конго
CG Ямайка
JM Филипини
PH Украйна
UA
Коста Рика
CR Япония
JP Полша
PL САЩ
US
Хърватия
HR Кения
KE Португалия
PT Уругвай
UY
RO Узбекистан
UZ
KW Румъния
TH
Приложение
Чехия
CZ Кувейт
Дания
DK Либия
LY Руска федерация
RU Виетнам
VN
Еквадор
EC Люксембург
LU Саудитска Арабия
SA Зимбабве
ZW
Египет
EG Малайзия
MY Сенегал
SN
Ел Салвадор
SV Малдиви
MV
Етиопия
ET Мексико
MX
Приложение 53
Списък на кодовете на езици
Използвайте този списък, за да въведете желания от вас език за следните първоначални настройки:
[Аудио диск], [Субтитри на диска] и [Меню на диска].
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Афарски
6565
Френски
7082
Литовски
7684
Синдхи
8368
Африкаанс
6570
Фризийски
7089
Македонски
7775
Сингалски
8373
Албански
8381
Галисийски
7176
Малгашки
7771
Словашки
8375
Амехарски
6577
Грузински
7565
Малайски
7783
Словенски
8376
Арабски
6582
Немски
6869
Малаялам
7776
Испански
6983
Арменски
7289
Гръцки
6976
Маорски
7773
Судански
8385
Асамски
6583
Гренландски
7576
Марати
7782
Суахили
8387
Аймарски
6588
Гуарани
7178
Молдовски
7779
Шведски
8386
Азербайджански
6590
Гуджарати
7185
Монголски
7778
Тагалски
8476
6665
Хауса
7265
Науру
7865
Таджикски
8471
6985
Иврит
7387
Непалски
7869
Тамилски
8465
Бенгалски
6678
Хинди
7273
Норвежки
7879
Телугу
8469
Бутански
6890
Унгарски
7285
Ория
7982
Тайландски
8472
Бихарски
6672
Исландски
7383
Пенджабски
8065
Тонгански
8479
Бретонски
6682
Индонезийски
7378
Пущунски
8083
Турски
8482
Български
6671
Интерлингва
7365
Персийски
7065
Туркменски
8475
Бирмански
7789
Ирландски
7165
Полски
8076
Туи
8487
Беларуски
6669
Италиански
7384
Португалски
8084
Украински
8575
Китайски
9072
Японски
7465
Кечуа
8185
Урду
8582
Хърватски
7282
Канада
7578
Реторомански
8277
Узбекски
8590
Чешки
6783
Кашмирски
7583
Румънски
8279
Виетнамски
8673
Датски
6865
Казахски
7575
Руски
8285
Волапюк
8679
Холандски
7876
Киргизки
7589
Самоански
8377
Уелски
6789
Английски
6978
Корейски
7579
Санскритски
8365
Волоф
8779
Есперанто
6979
Кюрдски
7585
Ксоса
8872
Естонски
6984
Лаоски
7679
Шотландски
келтски
7168
Идиш
7473
Фарьорски
7079
Латински
7665
Сръбски
8382
Йоруба
8979
7686
Сърбохърватски 8372
Зулуски
9085
7678
Шона
Фиджи
7074
Латвийски
Финландски
7073
Лингала
8378
6
Приложение
Башкирски
Баски
54 Приложение
Търговски марки и
лицензи
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™
и съответните символи са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
Произведено по американски лиценз. Патенти
с номера: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 &
други американски и световни патенти,
издадени или които очакват одобрение. DTS,
символът, & DTS, както и Символа заедно са
запазени търговски марки; & DTS 2.0+Digital
Out е търговска марка на DTS, Inc. Продуктът
включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права
запазени.
Фирменият знак „DVD“ е търговска марка на
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
DLNA®, фирменият знак на DLNA и DLNA
CERTIFIED® са търговски марки, марки на
услуги или сертификационни знаци на Digital
Living Network Alliance.
Java e търговска марка на Oracle /или негови
клонове.
„AVCHD“ и търговският знак на „AVCHD“ са
търговски марки на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
6
Приложение
HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски или запазени
марки на HDMI Licensing LLC в Съединените
американски щати и на други страни.
„x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby” и символът “двойно D” са търговски
марки на Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога
са търговски марки на Корпорация Rovi или
нейни клонове и се използват само с лиценз.
Приложение 55
Съобщение Cinavia
Този продукт използва технологията Cinavia, за да
ограничи употребата на неоторизирани копия на
някои комерсиално произведени филми, видео
клипове и саундтраци. Когато бъде открита
забранена употреба на неоторизирано копие, ще
бъде показано съобщение и възпроизвеждането
или записът ще бъдат прекъснати.
Повече информация за технологията Cinavia
можете да намерите в Потребителския
Онлайн Информационен Център(Online
Consumer Information Center) Cinavia на http://
www.cinavia.com. За да поискате повече
информация за Cinavia по пощата, изпратете
пощенска картичка с вашия пощенски адрес
на: Cinavia Потребителския Информационен
Център(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт включва патентована технология,
по лиценз на Verance Corporation и е защитен
от щатски патент 7,369,677 и други щатски и
световни патенти, издадени или в процес на
разглеждане, както и защита на авторски права
и фирмена тайна за определени аспекти на тази
технология. Cinavia е търговска марка на Verance
Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance
Corporation. Всички права запазени от Verance.
Инженерният анализ или разглобяването са
забранени.
6
Приложение
56 Приложение
Спецификации на аудиоизхода
Гнездо/
Аналогов 2CH
Настройка
(2-канален)
Източник
изход
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM стерео
DTS прекодирано *4
BitStream достъп
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Гнездо/
Настройка
HDMI OUT
PCM стерео
PCM
многоканално
DTS прекодирано *4
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Източник
6
COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3
BitStream достъп *1 *2
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby TrueHD
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Приложение
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Вторичното и интерактивното аудио може
да не са включени в изходния битов поток,
ако опцията [Цифров изход] е настроена на
[BitStream достъп]. (С изключение на кодек
LPCM: изходът винаги включва интерактивно
и вторично аудио).
*2 Този плеър автоматично избира HDMI аудио
според възможностите за декодиране на
свързаното HDMI устройство, дори и опцията
[Цифров изход] да е настроена на [BitStream
достъп].
*3 При PCM аудиоизход честотата на
дискретизация на DIGITAL AUDIO OUT е
ограничена до 96 kHz.
*4 Ако опцията [Цифров изход] е настроена на
[DTS прекодирано], аудиоизходът е ограничен
до 48 kHz и 5.1 канала. Ако опцията [Цифров
изход] е настроена на [DTS прекодирано],
при BD-ROM дисковете с вторично аудио
се излъчва DTS прекодирано аудио, а при
другите дискове се излъчва оригиналното
аудио (като [BitStream достъп].
Приложение 57
yy Ако изходното гнездо HDMI OUT е свързано
към вашия телевизор с високоскоростен
HDMI™ кабел и от гнездото HDMI OUT се
излъчва Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD,
DIGITAL AUDIO OUT е ограничен до „PCM 2ch“
(двуканален с импулсно-кодова модулация).
(Когато HDMI и DIGITAL AUDIO OUT са
свързани едновременно).
yy При възпроизвеждане на MP3/WMA
файловете аудиото се излъчва като PCM 48
kHz/16 бита, а при възпроизвеждане на аудио
CD – като PCM 44.1kHz/16 бита.
yy Трябва да изберете цифров аудиоизход и
максимална честота на дискретизация, каквато
вашият усилвател (или AV ресивър) приема,
като използвате опциите [Цифров изход] и
[Честота] от меню [Настройка] (вижте стр. 27).
yy При цифрова аудиовръзка (DIGITAL AUDIO
OUT или HDMI OUT) звуците на бутоните на
менюто на BD-ROM диска може да не се чуват,
ако опция [Цифров изход] е настроена на
[BitStream достъп].
yy Ако аудиоформатът на цифровия изходен
сигнал е несъвместим с възможностите на
вашия ресивър, ресивърът ще произвежда
силен, изкривен звук или изобщо няма да
произвежда звук.
yy Многоканален цифров обемен (съраунд)
звук през цифрова връзка може да се получи
само ако вашият ресивър е снабден с цифров
многоканален декодер.
6
Приложение
58 Приложение
Технически характеристики
Общи
Параметри на ел. захранването
Вж. главния етикет на задния панел.
Консумация на енергия
12 W
Размери (Ш x В x Д)
Приблиз. 430 x 41 x 188 мм
Тегло нето (приблиз.)
1,6 кг
Работна температура
От 5 °C до 35 °C
Работна влажност
от 5 % до 90 %
Изходи
VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, отрицателна синхронизация, RCA гнездо x 1 бр.
HDMI OUT (video/audio)
19-щифтов (тип A, HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA гнездо (Л, Д) x 1 бр.
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA гнездо x 1
Система
Лазер
Полупроводников лазер
дължина на вълната
405 nm / 650 nm
Система на сигнала
стандартна система за цветна телевизия PAL/NTSC
Честотна характеристика
от 20 Hz до 20 kHz (дискретизация 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Съотношение сигнал - шум
повече от 90 dB (само при аналогови изходни конектори
ANALOG OUT)
6
Хармонично изкривяване
по-малко от 0,02 %
Динамичен обхват
повече от 95 dB
Приложение
Порт за локална мрежа (LAN
port)
Ethernet конектор x 1 бр., 10BASE-T/100BASE-TX
Захранване на шината (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.
Приложение 59
Техническо
обслужване
Забележки относно
дисковете
Работа с дисковете
Работа с уреда
Транспортиране на уреда
Запазете оригиналната кутия и опаковъчните
материали. Ако се наложи да транспортирате
системата, използвайте оригиналната фабрична
опаковка, за да й осигурите максимална защита.
Почистване на системата
За почистване на плеъра използвайте мека суха
кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени,
използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор
на слаб миещ препарат. Не използвайте
силни разтворители, като алкохол, бензен
или разредители, тъй като те могат да увредят
повърхностите на корпуса.
Поддържайте външните повърхности чисти
yy Не използвайте летливи течности (например
спрей против насекоми) близо до системата.
yy Ако прилагате голям натиск при почистване на
системата, може да увредите повърхностите й.
yy Не оставяйте гумени или пластмасови изделия
продължително време в контакт с корпуса на
системата.
Уредът е високотехнологично, прецизно
устройство. Ако оптичната приемна леща или
механизмът за въртене на диска се замърсят
или износят, качеството на изображението може
да се влоши. За допълнителна информация
се обръщайте към най-близкия официален
сервизен център.
Съхраняване на дисковете
След използване на диска винаги го връщайте в
опаковката му. Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници на топлина
и никога не ги оставяйте в паркиран автомобил,
изложени на пряка слънчева светлина.
Почистване на дисковете
Отпечатъците от пръсти и прахът по диска могат
да влошат качеството на изображението и на
звука. Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с чиста кърпа. Бършете диска от центъра
към периферията.
Не използвайте силни разтворители, например
алкохол, бензен, разредители, почистващи
препарати или антистатичен спрей за
грамофонни плочи.
6
Приложение
Техническо обслужване на
уреда
Не докосвайте долната страна (със записа) на
дисковете. Хващайте дисковете за периферията,
така че върху повърхността да не остават
отпечатъци от пръсти. Не слагайте лепенки по
дисковете.
60 Приложение
Важна информация
за мрежовите
услуги
Цялата информация, всички данни, документи,
комуникации, изтегляния, файлове, текстове,
изображения, снимки, графики, видеофайлове,
уебкастове, публикации, инструменти, ресурси,
софтуер, код, програми, аплети, уиджети,
приложения, продукти и друго съдържание
(„Съдържание“) и всички услуги и предложения
(„Услуги“), предоставяни от или налични у която
и да е трета страна (всяка от тях „Доставчик
на услуга“), е отговорност единствено на
Доставчика на услуга, от когото произлиза.
Наличието на съдържание и услуги,
предоставяни от Доставчика на услуга чрез
устройство на LGE, и достъпът до тях подлежат
на промяна по всяко време, без предварително
уведомяване, включително, но не само временно
прекратяване, премахване или спиране на
съдържанието или услугата изцяло или частично.
6
Приложение
В случай че имате въпрос или проблем, свързани
със съдържанието или услугата, най-актуална
информация можете да намерите на уебсайта на
Доставчика на услугата. LGE не носи отговорност
или вина за предоставяна на клиенти услуга,
свързана със съдържание и услуги. Каквито и да
било въпроси или искания за услуги, свързани
със съдържанието или услугите, трябва да се
отправят директно към съответните Доставчици
на съдържание и услуги.
Моля, обърнете внимание, че LGE не носи
отговорност за съдържание или услуги,
предоставяни от Доставчика на услуга, или за
каквато и да било промяна, премахване или
спиране на такова съдържание или услуга и не
гарантира наличието на или достъпа до такова
съдържание или услуги.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising