LG | DP432H | Owner's Manual | LG DP432H Ръководство за употреба

LG DP432H Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DVD плеър
Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
DP430H / DP432H
2
Първи стъпки
Информация за
безопасност
1
Първи стъпки
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА
ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ
(ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ,
КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН
ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.
Знакът „светкавица в
равностранен триъгълник” има за
цел да предупреди потребителя
за наличието на неизолирано
опасно напрежение в затворената
част на уреда, което може да е достатъчно силно,
за да представлява риск от електрически удар.
Знакът „удивителна в
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване) в ръководството,
съпровождащо уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ
ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този уред
в затворено пространство, като например шкаф
за книги или подобна мебел.
ВНИМАНИЕ: Не закривайте вентилационните
отвори. Инсталирайте в съответствие с
инструкциите на производителя. Процепите и
отворите в корпуса са направени за вентилация
и с цел да осигуряват надеждна работа на
уреда и да го предпазват от прегряване. Никога
не закривайте отворите, поставяйки уреда
върху легло, канапе, килим или друга подобна
повърхност. Този уред не трябва да се инсталира
вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако
не е осигурена подходяща вентилация и при
спазване на указанията на производителя.
ВНИМАНИЕ: Този продукт използва лазерна
система. За да се осигури правилното
използване на този продукт, моля прочетете
внимателно това ръководство за потребителя и
го запазете за бъдещи справки.
Ако уредът се нуждае от поправка, свържете се
с официален сервизен център. Използването
на дистанционно управление, настройки или
извършването на процедури, различни от
описаните тук, може да доведе до опасно за
здравето излагане на радиация.
За да предотвратите излагането на лазерния лъч,
не се опитвайте да отворите затворената част на
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия
кабел
За повечето уреди се препоръчва да бъдат
инсталирани към отделна верига;
Това означава верига с единичен контакт, който
захранва само този уред и няма допълнителни
изводи или разклонения. Проверете на
страницата с техническите характеристики на
това ръководство, за да бъдете сигурни. Не
претоварвайте стенните контакти. Претоварени
стенни контакти, разхлабени или повредени
стенни контакти, удължители, кабели с нарушена
цялост или с повредена или напукана изолация
са опасни. Всяко от тези условия може да
доведе до електрически удар или пожар.
Периодично проверявайте кабела на вашия
уред и ако видът му свидетелства за повреда
или износване, изключете уреда от контакта,
прекратете използването на уреда и се свържете
с официален сервизен център за подмяна на
кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от
вредни физически или механични въздействия,
като например усукване, огъване, прищипване,
затискане от врата или настъпване. Обръщайте
особено внимание на щепселите, стенните
контакти и мястото, където кабелът излиза от
уреда. За да изключите захранването от мрежата,
издърпайте щепсела на захранващия кабел.
Когато инсталирате уреда, осигурете лесен
достъп до щепсела.
Първи стъпки
Това устройство е снабдено с преносима батерия
или акумулатор.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на
вода (капки или пръски) и върху него не трябва
да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като
напр. вази.
Бележки относно авторските права
yy Този продукт включва технология за защита на
авторски права, която е защитена от патенти в
САЩ и други права на интелектуална собственост.
Използването на тази технология за защита на
авторски права трябва да се удостовери от Rovi
Corporation и е предназначена само за домашна
или други ограничени употреби, освен ако няма
специално разрешение от Rovi Corporation. Обратният
инженеринг и дезасемблирането са забранени.
yy Съгласно законите на САЩ и други страни за авторски
права за неупълномощено записване, употреба,
извеждане на екран, разпространение или промяна
на телевизионни програми, видеозаписи, DVD
дискове, компактдискове и други материали може да
бъдете подведени под гражданска и/или наказателна
отговорност.
Изхвърляне на вашия стар уред
1. Ако на продукта има символ на задраскан
кош за отпадъци, това означава, че продуктът
отговаря на Европейска директива 2002/96/
ЕС.
2. Всички електрически и електронни продукти
трябва да бъдат изхвърляни отделно от
битовите отпадъци чрез определени за
това от правителството и местните власти
съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия
уред ще помогне за предотвратяване
на възможни негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето
на стария ви уред се обърнете към местната
община, услугите по изхвърляне на отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Изхвърляне на батерии/акумулатори
след изтичане на срока им на годност
1. Ако към батериите/акумулаторите има
символ на задраскан кош за отпадъци,
това означава, че продуктът отговаря
на Европейска директива 2006/66/ЕС.
2. Ако батерията съдържа над 0,0005
% живак, 0,002 % кадмий или 0,004
% олово, този символ може да е
придружен от химически знак,
обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd)
или олово (Pb).
3. Всички батерии/акумулатори трябва да
бъдат изхвърляни отделно от битовите
отпадъци чрез определени за това
от правителството и местните власти
съоръжения.
4. Правилното изхвърляне на
непотребните батерии/акумулатори
ще помогне за предотвратяване на
възможни негативни последици за
околната среда, животните и човешкото
здраве.
5. За по-подробна информация за
изхвърлянето на непотребни батерии/
акумулатори се обърнете към местната
община, услугите по изхвърляне на
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
С настоящото LG Electronics заявява, че този/
тези продукт(и) е/са съвместим(и) с основните
изисквания и други приложими условия на
Директива 2004/108/EО, 2006/95/EО, 2009/125/
EО и 2011/65/EU.
Офис за контакти относно съответствието на
този продукт:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Моля, отбележете, че това НЕ е контакт
за отдела за Обслужване на клиенти. За
информация от отдела за Обслужване на
клиенти, вижте в Гаранционната карта или се
свържете с търговеца, от когото сте купили
този продукт.
1
Първи стъпки
Безопасен начин за изваждане на батерията
или акумулатора от уреда: За да предотвратите
замърсяване на околната среда и евентуални
заплахи за здравето на хора и животни, оставете
старата батерия или акумулатор в подходяща
опаковка на определеното място за събирането им.
Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с
другите отпадъци. Препоръчително е да използвате
батерии и акумулатори, предлагани от местните
системи за възстановяване на част от стойността
им при връщане на старите. Батерията не трябва да
бъде излагана на прекалено висока температура,
като например слънчеви лъчи, огън и т. н.
3
4
Първи стъпки
Забележки относно дисковете
1
yy Не докосвайте долната страна (със записа) на
дисковете. Хващайте дисковете за периферията, така
че върху повърхността да не остават отпечатъци от
пръсти. Не слагайте лепенки по дисковете.
Първи стъпки
yy След използване на диска винаги го връщайте в
опаковката му. Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници на топлина
и никога не ги оставяйте в паркиран автомобил,
изложени на пряка слънчева светлина.
Бележки относно устройството
yy Запазете оригиналната кутия и опаковъчните
материали. Ако се наложи да транспортирате
системата, използвайте оригиналната фабрична
опаковка, за да й осигурите максимална защита.
yy При почистване на системата използвайте
мека, суха кърпа. Ако повърхностите са
силно замърсени, използвайте мека кърпа,
навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат.
Не използвайте силни разтворители, като
алкохол, бензин или разредители, тъй като те
могат да увредят повърхностите на корпуса.
yy Уредът е високотехнологично, прецизно
устройство. Ако оптичната приемна леща или
механизмът за въртене на диска се замърсят
или износят, качеството на изображението
може да се влоши. За допълнителна
информация се обръщайте към най-близката
официална сервизна база.
Съдържание
5
Съдържание
1
Първи стъпки
4
Използване
2
6
6
6
6
6
6
7
8
9
9
Информация за безопасност
Въведение
– За символа „7” на дисплея
– Символи, използвани в това
ръководство
– Доставени принадлежности
– Възпроизводими дискове
– Регионален код
– Съвместимост на файловете
Дистанционно управление
Преден панел
Заден панел
15
15
15
15
16
16
16
17
18
Обща информация за възпроизвеждането
– Възпроизвеждане на диск
– Възпроизвеждане на файл
– Екранен дисплей
– Общи операции
Възпроизвеждане – разширени функции
– Филм
– Музика
– Снимки
5
Отстраняване на
неизправности
2
Свързване
19
Отстраняване на неизправности
10
10
10
6
Приложение
20
21
22
22
Списък на кодовете на страни
Списък с кодове на езици
Технически характеристики
Търговски марки и лицензи
12
12
12
12
Свързване към телевизора
– Свързване на кабел RCA към SCART
– Свързване на кабел за компонентно
видео
– Свързване на HDMI кабел
– Настройка на разделителната
способност
Свързване към усилвател
– Свързване на аудио кабел
– Свързване с COAXIAL кабел
– Свързване на HDMI кабел
3
Системни настройки
13
13
13
13
14
14
14
Настройки
– Настройване на системата
– Меню [LANGUAGE]
– Меню [DISPLAY]
– Меню [AUDIO]
– Меню [LOCK]
– Меню [OTHERS]
11
11
1
2
3
4
5
6
6
Първи стъпки
Въведение
Възпроизводими дискове
DVD-VIDEO (8 cm/12 cm диск)
1
За символа „7” на дисплея
Първи стъпки
Символът „7” може да се появи на
телевизионния екран по време на работа
и показва, че функцията, пояснена в това
ръководство за потребителя, не е достъпна на
този конкретен носител.
Символи, използвани в това
ръководство
Раздел, в чието заглавие има един от следните
символи, е приложим само за диска или файла,
представен от символа.
r
t
DVD-Video, DVD±R/RW
Аудио CD дискове
y
Видео файлове, съдържащи
се на USB устройство/диск
(USB: camo за DP432H)
u
Аудио файлове, съдържащи
се на USB устройство/диск
(USB: camo за DP432H)
i
Файлове със снимки,
съдържащи се на USB
устройство/диск
(USB: camo за DP432H)
Доставени принадлежности
Дискове, напр. с филми, които
могат да се закупят или наемат.
DVD±R (8 cm / 12 cm диск)
-- Само във видеорежим и
финализирани
-- Поддържа също така и
двуслойни дискове
-- DVD±R дискове, които съдържат
видео, аудио или файлове със
снимки.
DVD-RW (8 cm / 12 cm диск)
-- Само VR режим, Video режим и
финализиран
-- DVD-RW дискове, които
съдържат видео, аудио или
файлове със снимки.
DVD+RW (8 cm / 12 cm диск)
-- Само във видеорежим и
финализирани
-- DVD+RW дискове, които
съдържат видео, аудио или
файлове със снимки.
Аудио CD (8 cm / 12 cm диск)
CD-R/RW (8 cm / 12 cm диск)
-- CD-R/RW дискове, които
съдържат аудио заглавия, видео,
аудио или файлове със снимки.
,,Забележка
Кабел RCA към
SCART (1)
Дистанционно
управление (1)
Трябва да зададете опцията [Mastered] за дисков
формат, за да направите дисковете съвместими
с плеърите, когато форматирате презаписваеми
дискове. Когато за опцията зададете Live
System, не можете да ги използвате на плеъра.
(Mastered/Live File System: система на дисков
формат за Windows Vista)
Регионален код
Батерия (1)
Този уред има регионален код, отпечатан на
долната страна на уреда. Този уред може да
възпроизвежда само DVD дискове, обозначени
със същия надпис като този на гърба на уреда
или с „ALL“ (всички).
Първи стъпки
Съвместимост на файловете
Файлове със снимки
Общи
Размер на снимката: Препоръчва се да е под
2M.
yy Името на файла е ограничено до 35 знака.
yy Не се поддържат файлове със снимки с
прогресивна компресия и компресия без
загуба на информация.
yy Прочитането на съдържанието на носителя
може да отнеме няколко минути в зависимост
от размера и броя на файловете.
Бележки за USB устройството
(camo за DP432H)
Максимален брой файлове/папки: По-малко
от 600 (общ брой на файловете и папките)
yy Тази уредба поддържа USB устройство с FAT16
или FAT32 формати.
Формат на CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
yy Не изваждайте USB устройството по време на
работа (възпроизвеждане и т.н.).
Видео файлове
yy Не се поддържа USB устройство, което изисква
допълнително програмно инсталиране, когато
го включвате към компютър.
Налична разделителна способност: 720 x 576
(Ш x В) пиксела
Възпроизводими субтитри: SubRip (.srt/.txt),
SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Възпроизводими кодек формати: „DIVX3.xx“,
„DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „XviD“, „3IVX“
Възпроизводими аудиоформати: „Dolby
Digital“, „DTS“ „PCM“, „MP3“, „WMA“
Честота на дискретизация: от 8 до 48 kHz (MP3),
от 32 до 48 kHz (WMA)
Скорост в битове (MP3/WMA/DivX): от 8 до
320 kbps (MP3), от 32 до 192 kbps (WMA), под 4
Mbps (DivX)
,,Забележка
Този уред не поддържа файлове, които са
записани с GMC*1 или Qpel*2. Това са методи
за видеокодиране в стандарта MPEG4,
каквито има и DivX.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
Аудио файлове
Честота на дискретизация: от 8 до 48 kHz (MP3),
от 32 до 48 kHz (WMA)
Скорост в битове: от 8 до 320 kbps (MP3), от 32
до 192 kbps (WMA)
yy USB устройство, което поддържа USB1.1 и
USB2.0.
yy Могат да се възпроизвеждат файлове с филми,
музика и снимки. За подробности относно
работата с всеки файл вижте съответните
страници.
yy Препоръчително е редовно да правите
резервно копие за предотвратяване на загуба
на данни.
yy Ако използвате USB кабел за удължаване, USB
HUB, USB четец, или външен твърд диск HDD,
USB устройството може да не бъде разпознато.
yy Някои USB устройства може да не работят с
този уред.
yy Цифрови фотоапарати и мобилни телефони не
се поддържат.
yy USB портът на уреда не може да се свърже
към компютър. Уредът не може да се използва
като запаметяващо устройство.
1
Първи стъпки
Валидни разширения на файлове: „.avi“, „.mpg“,
„.mpeg“, „.mp3“, „.wma“, „.jpg“, „.jpeg“
7
8
Първи стъпки
Дистанционно управление
DISPLAY: Отваря или затваря екранния дисплей.
RETURN (x): Премества назад или излиза от
менюто.
AUDIO ([): Избира език за звука или
аудиоканал.
SUBTITLE (]): Избира език за субтитрите.
ANGLE (}): Избира ъгъл на камерата при
DVD диск, ако се предлагат различни ъгли на
заснемане.
SETUP: Влизане или излизане от менюто за
настройки.
1
Първи стъпки
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • • •
POWER (1): Включва (ON) и изключва (OFF) уреда.
OPEN/CLOSE (B): Отваря и затваря поставката за
диска.
Цифрови бутони: За избиране на номерираните
опции от менютата.
CLEAR: Премахва номер на писта в Program List
(Списък с програми) или в менюто Marker Search
(Търсене на маркер).
Бутони за управление на телевизор:
Контролират силата на звука, канала, източниците
и вкл./изкл. на телевизора.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • • •
SCAN (c/v): Търсене назад или напред.
SKIP (C/V): Отидете на следваща или
предишна глава/писта/файл.
PAUSE/STEP (M): Поставя на пауза
възпроизвеждането.
PLAY (z): Започва възпроизвеждане.
STOP (Z): Спира възпроизвеждането.
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • • •
DVD MENU: Влиза или излиза от DVD менюто.
TITLE: Влиза в менюто със заглавия на диска, ако е
налично.
w/s/a/d: За навигация в менютата.
ENTER (b): Потвърждава избор на меню.
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • • •
MARKER: Отбелязва която и да е точка по време
на възпроизвеждане.
SEARCH: Показва менюто MARKER SEARCH.
PROGRAM: Влиза в режим на редактиране на
програма.
ZOOM: Увеличава видео изображението.
REPEAT: Повтаря глава, писта, заглавие или
всички.
A-B: За повтаряне на разцеп.
RESOLUTION: Задава изходната разделителна
способност за HDMI OUTPUT и гнездото
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT.
?: Този бутон не е наличен.
Поставяне на батериите
Махнете капака на отделението за батерии на
гърба на дистанционното и поставете батерия R03
(размер AAA) с правилната позиция на 4 и 5.
Кодов номер за контрол на
телевизорите
Като държите натиснат бутона TV POWER,
натиснете съответния цифров бутон, за да
изберете код на производителя за вашия
телевизор (вижте таблицата по-долу). Освободете
бутона TV POWER.
Производител
LG
Zenith
GoldStar
Samsung
Sony
Hitachi
Кодов номер
1 (по подразбиране), 2
1, 3, 4
1, 2
6, 7
8, 9
4
Първи стъпки
9
Преден панел
1
ͧ
a Поставка за диск
e T (Възпроизвеждане/Пауза)
b Дисплей
f 1/! (Електрическо захранване)
c Сензор за дистанционно управление
g USB порт (camo за DP432H)
d R (Отвори/Затвори)
Заден панел
a Захранващ кабел (променлив ток)
d AUDIO OUTPUT (ляво/дясно)
b HDMI OUTPUT
e VIDEO OUTPUT
c DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
f COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT (Y PB PR)
g
Първи стъпки
ͦ
10
Свързване
Свързване към
телевизора
Свързване на кабел за
компонентно видео
Свързване на кабел RCA към
SCART
2
Свържете гнездата COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT на уреда със съответните входни
гнезда на телевизора, като използвате кабела за
компонентно видео, например Y със зелено, Pb
със синьо и Pr с червено.
Свързване
Като използвате кабел RCA към SCART, свържете
RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (L/R))
краищата на кабела към съответните VIDEO
OUTPUT и AUDIO OUTPUT (L/R) гнезда на уреда и
свържете SCART кабела към SCART гнездото на
телевизора.
Гръб на уреда
Компонентен
кабел
Телевизор
Гръб на уреда
Кабел RCA към SCART
VIDEO IN
Y
L
Телевизор
PB
COMPONENT VIDE
yy Трябва обаче да свържете и AUDIO кабела
между уреда и телевизора.
Свързване
Свързване на HDMI кабел
Свържете извода HDMI OUTPUT на уреда с входа
HDMI IN на съвместим телевизор чрез HDMI
кабел. (Тип A, Високоскоростен HDMI™ кабел)
Гръб на уреда
Телевизор
COAXIAL
Допълнителна информация за HDMI
yy Когато свързвате HDMI или DVI съвместимо
устройство, проверете за следното:
-- Изключете HDMI/DVI устройството и този уред.
След това включете HDMI/DVI устройството
и изчакайте около 30 секунди, а след това
включете този уред.
-- Видеовходът на свързаното устройство е настроен
правилно за този уред.
-- Свързаното устройство е съвместимо с
720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i
или 1920x1080p видео вход.
-- Разделителните способности 1080p, 720p и 576p
(480p) са разделителни способности, приложими за
прогресивно сканиране.
yy Не всички DVI устройства, съвместими с HDCP, ще
работят с този уред.
-- Картината няма да се покаже правилно с устройство,
което не е HDCP.
Настройка на разделителната
способност
Можете да промените разделителната способност, като
използвате бутона RESOLUTION.
yy Уредът може да осигури 1080p пълно HD
изображение за повечето телевизори с 1080p
възможности на пазара днес. Някои компании
обаче предлагат 1080p телевизори, които
имат ограничения по отношение на 1080p
изображенията, които могат да приемат.
По-специално, 1080p телевизори, които не
приемат изображения с честота 60Hz, не могат
да показват изображение от този уред.
yy За разделителна способност 720p, 1080p
и 1080i на изход за компонентно видео/
прогресивно сканиране могат да се
възпроизвеждат само дискове без защита на
авторски права. Ако дискът е защитен срещу
копиране, той ще бъде възпроизведен с
разделителна способност 576p(480p).
yy В зависимост от вашия телевизор някои от
настройките на разделителната способност
може да доведат до изчезване на картината
или поява на дефектна картина. В този случай
натиснете RESOLUTION неколкократно, докато
картината се появи отново.
2
Свързване
HDMI кабел
11
12
2
Свързване
Свързване към
усилвател
yy Ако вашият телевизор няма възможност за
обработка на 96 kHz честота на дискретизация,
за опцията [Sample Freq.] задайте [48 kHz] от
менюто за настройки.
Свързване на аудио кабел
yy Ако телевизорът ви не е оборудван с Dolby
Digital и MPEG декодер, задайте [PCM] за
опциите [Dolby Digital] и [MPEG] от менюто за
настройки.
Свържете извода AUDIO OUTPUT на уреда с
входа 2CH AUDIO IN на усилвателя с аудио кабел,
например AUDIO Ляво/Дясно с бяло/червено.
Свързване
yy Смяна на разделителната способност, когато
уредът е свързан с HDMI конектор, може
да доведе до неизправности. За да решите
проблема, изключете уреда и след това го
включете отново.
,,Забележка
Гръб на уреда
yy Ако аудио форматът на цифровия изход не
съответства на възможностите на вашия
усилвател, усилвателят ще възпроизведе
силен, изкривен звук или изобщо няма да
възпроизведе звук.
Оптичен
кабел
Приемник/
усилвател
Свързване с COAXIAL кабел
Свържете едно от гнездата DIGITAL AUDIO
OUTPUT (COAXIAL) на уреда със съответното
гнездо на вашия усилвател.
Гръб на уреда
Коаксиален
кабел
yy За да видите аудио формата на текущия диск
на екранния дисплей, натиснете AUDIO.
yy Този уред не извършва вътрешно
(2-канално) декодиране на DTS саунд трак.
За да се насладите на DTS многоканален
съраунд, трябва да свържете този уред със
съвместим с DTS усилвател чрез един от
цифровите аудио изходи на уреда.
Свързване на HDMI кабел
Свържете изхода HDMI OUTPUT на уреда към
HDMI IN входа на усилвателя с HDMI кабел.
(Тип A, Високоскоростен HDMI™ кабел)
Свържете изходното гнездо HDMI OUT на
усилвателя към входното гнездо HDMI IN на
телевизора с HDMI кабел, ако усилвателят има
изходно гнездо HDMI OUTPUT.
Приемник/
усилвател
Гръб на уреда
HDMI
кабел
OPTICAL
Телевизор
COAXIAL
HDMI
кабел
Приемник/
усилвател
Системни настройки
Настройки
Когато включите уреда за пръв път, трябва да
изберете желания език. (по избор)
Настройване на системата
Меню [DISPLAY]
TV Aspect
Изберете кое съотношение широчина/височина
на телевизора да използвате, въз основа на
формата на вашия телевизионен екран.
Можете да промените настройките на уреда от
менюто [Setup].
[4:3]: Изберете, когато е свързан телевизор
със стандартен екран 4:3.
1. Натиснете SETUP.
[16:9]: Изберете, когато е свързан
широкоекранен 16:9 телевизор.
2. Използвайте w/s, за да изберете първата
опция за настройка и натиснете d, за да
преминете на второто ниво.
4. Използвайте w/s, за да изберете желаната
настройка и натиснете ENTER (b), за да
потвърдите избора.
Меню [LANGUAGE]
Menu Language
Изберете език за менюто с настройки и екранния
дисплей.
Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu
Изберете език за менюто Аудио/Субтитри/Меню
на диска.
[Original]: Отнася се за оригиналния език, на
който е записан дискът.
[Other]: За да изберете друг език, натиснете
бутоните с цифри, а след това ENTER (b),
за да въведете съответния 4-цифрен номер
съгласно списъка с кодове на езици.
(Виж стр. 21) Ако допуснете грешка при
въвеждането на номера, натиснете CLEAR
за да изтриете номерата, а след това ги
коригирайте.
[Off] (за субтитри на диск): Изключете
субтитрите.
Display Mode
Ако сте избрали 4:3, ще трябва да определите
как искате да се показват широкоекранните
програми и филми на вашия телевизионен
екран.
[Letterbox]: Това показва широкоекранна
картина с черни ленти в горната и долната
част на екрана.
[Panscan]: Това запълва целия екран при
съотношение 4:3, като изрязва картината
където е необходимо.
3
Системни настройки
3. Използвайте w/s, за да изберете втората
опция за настройка и натиснете d, за да
преминете на третото ниво.
13
14
Системни настройки
Меню [AUDIO]
Rating
Задайте аудио опциите на плейра според
видадиск, които използвате.
Изберете ограничителен клас. Колкото пониско е нивото, толкова по-стриктен е
ограничителният клас. Изберете [Unlock], за да
деактивирате родителския контрол.
Dolby Digital / DTS / MPEG
Задайте аудио опциите на плеъра според вида
диск, който използвате.
[Bitstream]: Избира се за свързване на
COAXIAL жак към усилвател с декодер за
Dolby Digital, DTS или MPEG.
3
Password
Задава или променя паролата за настройките за
заключване.
Area Code
Системни настройки
[PCM] (за Dolby Digital / MPEG): Избира се
за свързване на COAXIAL жак към усилвател
без декодер за Dolby Digital или MPEG.
За въвеждане на стандартизиран код на държава,
като се използва списъкът с кодове на държави
на стр 20.
[Off] (за DTS): Избира за свързване на
COAXIAL жак към усилвател без DTS декодер.
Меню [OTHERS]
Sample Freq. (Честота)
Избира честотата на дискретизация на аудио
сигнала, между [48 kHz] и [96 kHz].
DRC (Управление на динамичния
обхват)
Прави звука ясен, когато силата му е намалена
(само за Dolby Digital). Задайте [On], за да
постигнете този ефект.
Vocal
Изберете [On] само за възпроизвеждане на
многоканално караоке DVD. Караоке каналите на
диска се миксират в нормален стерео звук.
Меню [LOCK]
Първо трябва да създадете 4-цифрената парола
в [Area Code], за да използвате менюто LOCK.
Ако сте забравили Вашата парола
Най-напред, премахнете дикса от
устройството. Покажете менюто за
настройка, след това въведете 6-цифрения
номер „210499“. Паролата е изтрита.
B.L.E (Разширяване на нивото на
черното)
Изберете вкл./изкл., за да подобрите или не
силата на черния цвят. Работи само, когато
системата на телевизора ви е настроена на NTSC.
DivX(R) VOD
ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров формат, създаден
от DivX, LLC, клон на Корпорация Rovi. Това
е устройство, официално сертифицирано с
DivX Certified®, което възпроизвежда DivX
видео формат. Посетете divx.com за повече
информация и софтуерни инструменти, за
да конвертирате файловете си в DivX видео
файлове.
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ:Това
DivX Certified ® устройство трябва да се
регистрира, за да може да възпроизвежда
закупени DivX Видео-по-заявка (VOD) филми.
За да получите регистрационен код, намерете
раздела DivX VOD в менюто за настройки
на устройството.Посетете vod.divx. com за
повече информация за това как да завършите
регистрацията си.
[Register]: Показва кода за регистриране на
вашия уред.
[Deregister]: Дерегистрира уреда ви и
показва кода за дерегистриране.
Използване
Обща информация за
възпроизвеждането
15
Екранен дисплей ry
Можете да покажете и настроите различна
информация и настройки на съдържанието.
Възпроизвеждане на диск
1. По време на възпроизвеждане натиснете
бутона DISPLAY, за да се покаже информация
за възпроизвеждането.
rt
2. Изберете опция с помощта на w/s.
1. Натиснете OPEN/CLOSE (B) и поставете диск
в поставката за диск.
2. Натиснете OPEN/CLOSE (B), за да затворите
поставката за диск.
За повечето DVD-ROM дискове
възпроизвеждането започва автоматично.
За Аудио CD изберете писта с помощта на
w/s/a/d и натиснете PLAY (z) или
ENTER (b) за възпроизвеждане на пистата.
Възпроизвеждане на файл
1. Натиснете OPEN/CLOSE (B), за да поставите
диск в поставката за диск или свържете USB
устройството.
(USB: camo за DP432H)
2. Изберете файл с помощта на w/s/a/d
и натиснете PLAY (z) или ENTER (b), за да
възпроизведете файла.
RETURN (x)
Превключва между Диск и
USB устройство.
TITLE
Променя режима. (Музика :
Снимки : Филм)
4. Натиснете DISPLAY, за да излезете от екранния
дисплей.
Текущ номер на заглавие/
общ брой заглавия
Текущ номер на глава/общ
брой глави
Изтекло време за
възпроизвеждане
Избрано общо време от
текущото заглавие/файл
Избран аудио език или канал
Избрани субтитри
Избран ъгъл/общ брой ъгли
4
Използване
yui
3. Използвайте a/d и цифровите бутони, за да
настроите стойност на избраната опция.
16
Използване
Общи операции
За
Направете следното
Възпроизвеждане
Натиснете PLAY (z)
Пауза
Натиснете PAUSE/STEP (M)
Стоп
Натиснете STOP (Z)
Прескачане напред
или назад
Натиснете C или V по
време на възпроизвеждане
Бързо напред или Натиснете c или v по
бързо назад
време на възпроизвеждане.
4
Използване
Възобновяване на Натиснете STOP (Z) по
възпроизвеждането време на възпроизвеждане,
за да запазите точката на
спиране.
yy Натиснете STOP (Z)
веднъж: На екрана
се показва MZ
(Възобновяване
Спиране)
yy Натиснете STOP (Z)
два пъти: На екрана
се показва Z (Пълно
спиране)
Избор на система Трябва да изберете
подходящ системен режим
за вашата телевизионна
система. Извадете диска,
ако има такъв в уреда,
натиснете и задръжте
PAUSE/STEP (M) за
повече от пет секунди,
за да можете да изберете
система (PAL, NTSC).
Скрийнсейвър
Оставете уреда в режим
Стоп за около пет минути,
след което скрийнсейвърът
се показва.
Ако скрийнсейвърът се
показва в продължение
на 5 минути, уредът
автоматично се изключва
сам.
Памет за
Изключете уреда, след
последната сцена това уредът запаметява
последно гледаната сцена,
дори и дискът да бъде
отново поставен след
изваждане или уредът
да бъде включен след
изключване със същия
диск. (само DVD/ Аудио CD)
Възпроизвеждане –
разширени функции
Филм ry
За
Направете следното
Извеждане на
Натиснете DVD MENU. (само
менюто на диска DVD)
Многократно
Натиснете REPEAT по време
възпроизвеждане на възпроизвеждане. Избор
на опция за повтаряне,
натиснете REPEAT
многократно.
• DVD: Chapter/ Title/ Off
• Филм: Track/ All/ Off
Възпроизвеждане Натиснете PAUSE/STEP (M) по
кадър по кадър
време на възпроизвеждане
на Видео файл и натиснете
PAUSE/STEP (M) многократно
за възпроизвеждане кадър
по кадър.
Повтаряне на
Натиснете A-B в началото
определен откъс на откъса, който искате да
повторите, и отново в края
на откъса.
За връщане към нормално
възпроизвеждане натиснете
A-B, за да изберете [Off].
Задаване
Търси началната точка
на желания
на въведен времеви код.
начален час на
Натиснете DISPLAY, а след
възпроизвеждане това изберете иконата на
часовника. Въведете час, а
след това натиснете ENTER
(b).
Например, за да намерите
сцена в 1 час, 10 минути и 20
секунди, въведете „11020” и
натиснете ENTER (b).
Ако въведете грешно число,
натиснете CLEAR, за да го
въведете отново.
Използване
Гледане на
увеличено
видео
По време на
възпроизвеждане или
пауза натиснете ZOOM
многократно, за да изберете
режим на увеличение.
ZOOM: 100% : 200% :
300% : 400% : 100%
w/s/a/d: Преместване в
увеличената картина.
Музика tu
За
Направете следното
Многократно Натиснете REPEAT по време на
възпроивъзпроизвеждане. За избор
звеждане
на елемент за повтаряне,
натиснете REPEAT многократно.
• TRACK / ALL / (Повтаряне
изключено)
Създаване
или изтриване
на ваша
собствена
програма
Натиснете PROGRAM, за да
изберете файл, на екрана се
показва знакът {.
Използвайте w/s и
ENTER (b), за да добавите
музикален файл(ове) в списъка
с програми,
Ако добавите желания
музикален файл(ове), натиснете
PROGRAM, за да приключите
редактирането на списъка с
програми.
За да изчистите музикален
файл(ове) от списъка
с програми, изберете
музикалния файл, който
искате да изчистите, след това
натиснете CLEAR в режим за
редактиране на програмата.
За да изчистите всички
музикални файлове от списъка
с програми, изберете [Clear All]
и натиснете ENTER (b) в режим
за редактиране на програми.
Показване на
информация
за файл
(ID3 TAG)
При възпроизвеждане на
MP3 файл, съдържащ файлова
информация, можете да
извеждате информацията при
многократно натискане на
DISPLAY.
yy В зависимост от MP3
файловете, информацията
може да не се покаже на
екран.
4
Използване
Отбелязване на Натиснете MARKER в
любима сцена
желаната позиция като
използвате до девет
маркера.
Натиснете SEARCH, за да
извикате или изчистите
позиция. Използвайте
a или d, за да изберете
желан маркер, след това
натиснете ENTER(b), за да го
извикате или CLEAR, за да го
изчистите.
Промяна на
Натиснете и задръжте
страницата с код SUBTITLE в продължение
на субтитрите
на 3 секунди по време на
(само Видео
възпроизвеждане. Появява
файл)
се кодът на езика. Натиснете
aили d, за да изберете
кода на друг език, докато
субтитрите се покажат
правилно, и след това
натиснете ENTER (b).
Намаляване
По време на пауза на
скоростта на
възпроизвеждането,
възпроизвеждане натиснете v многократно
(само Напред)
за възпроизвеждане при
различна скорост на забавен
каданс. Натиснете PLAY
(z), за да продължите
възпроизвеждане при
нормална скорост.
17
18
Използване
Снимки i
4
За
Направете следното
Преглед на
файлове със
снимки като
слайдшоу
Използвайте w/s/a/d, за
да маркирате иконата (`)
и натиснете ENTER (b), за да
стартирате слайдшоу.
Настройване
скоростта на
слайдшоу
Можете да промените
скоростта на слайдшоуто,
като използвате a/d, когато
иконата (J) е маркирана.
Завъртане на
снимка
Използвайте w/s, за да
завъртите снимката на цял
екран по часовниковата или
обратно на часовниковата
стрелка, докато преглеждате
снимка на цял екран.
Гледане на
увеличена
снимка
Докато гледате снимка на цял
екран, натиснете многократно
ZOOM, за да изберете режим
на увеличение.
Използване
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: Преместване в
увеличената снимка.
Слушане на
музика по
време на
слайдшоу
Можете да слушате музика
по време на разглеждане на
слайдове, ако дискът съдържа
едновременно музикални
файлове и файлове със снимки.
Използвайте w/s/a/d, за
да маркирате иконата (~)
и натиснете ENTER (b), за да
стартирате слайдшоу.
Отстраняване на неизправности
19
Отстраняване на неизправности
Признак
Причина
Няма захранване.
Захранващият кабел е
изключен.
Включете добре захранващия кабел в
стенния контакт.
Захранването е
включено, но уредът
не работи.
Няма поставен диск.
Поставете диск.
Уредът не започва
възпроизвеждане.
Поставен е невъзпроизводим
диск.
Поставете възпроизводим диск.
(Проверете типа на диска и регионалния
код).
Зададен е ограничителен клас.
Променете ограничителния клас.
Дистанционното не е
насочено към сензора на
уреда.
Насочете дистанционното към сензора на
уреда.
Дистанционното управление
е твърде далеч от уреда.
Работете с дистанционното управление поблизо до уреда.
По диска има пръстови
отпечатъци и прах.
Почистете диска в посока от центъра
навън с чиста кърпа. Не използвайте
силни разтворители. (алкохол, бензин,
разредител, почистващи препарати от
търговската мрежа)
Дистанционното
управление не работи
нормално.
Лошо качество
на картината и
изкривяване на звука.
Няма звук.
Телевизорът не е настроен да
получава сигнал от уреда.
Изберете подходящия режим на видеовход
на телевизора.
Видео кабелът не е добре
свързан.
Включете добре видео кабела.
Телевизорът не приема
разделителната способност,
която е зададена на уреда.
Натиснете неколкократно RESOLUTION, за
да изберете подходящата разделителна
способност.
Свързаното с аудио кабела
устройство не е настроено да
получава сигнал от уреда.
Изберете подходящия входен режим на
аудиоусилвателя.
Опциите за AUDIO са зададени
грешно.
Задайте правилните настройки за AUDIO.
5
Отстраняване на неизправности
Няма картина.
Решение
20
Приложение
Списък на кодовете на страни
Изберете код на страна от този списък.
Страна
Афганистан
Код Страна
Код Страна
AF Фиджи
FJ Монако
Код Страна
MC Сингапур
Код
SG
SK
Аржентина
AR Финландия
FI Монголия
MN Словакия
Австралия
AU Франция
FR Мароко
MA Словения
Австрия
AT Германия
DE Непал
NP Южна Африка
ZA
Белгия
BE Великобритания
GB Холандия
NL Южна Корея
KR
Бутан
BT Гърция
GR Антилски острови
AN Испания
ES
Боливия
BO Гренландия
GL Нова Зеландия
NZ Шри Ланка
LK
SI
Бразилия
BR Хонконг
HK Нигерия
NG Швеция
SE
Камбоджа
KH Унгария
HU Норвегия
NO Швейцария
CH
Канада
CA Индия
IN Оман
OM Тайван
TW
Чили
CL Индонезия
ID Пакистан
PK Тайланд
Китай
CN Израел
IL Панама
PA Турция
TR
Колумбия
CO Италия
IT Парагвай
PY Уганда
UG
Конго
CG Ямайка
JM Филипини
PH Украйна
UA
Коста Рика
CR Япония
JP Полша
PL САЩ
US
Хърватия
HR Кения
KE Португалия
PT Уругвай
UY
RO Узбекистан
UZ
Чехия
CZ Кувейт
Дания
DK Либия
LY Руска федерация
RU Виетнам
VN
Еквадор
EC Люксембург
LU Саудитска Арабия
SA Зимбабве
ZW
Египет
EG Малайзия
MY Сенегал
SN
6
Ел Салвадор
SV Малдиви
MV
Приложение
KW Румъния
TH
Етиопия
ET Мексико
MX
Приложение
21
Списък с кодове на езици
Използвайте този списък, за да въведете желания от вас език за следните първоначални настройки:
[Disc Audio], [Disc Subtitle] и [Disc Menu].
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Афарски
6565
Френски
7082
Литовски
7684
Синдхи
8368
Африкаанс
6570
Фризийски
7089
Македонски
7775
Сингалски
8373
Албански
8381
Галисийски
7176
Малгашки
7771
Словакия
8375
Амехарски
6577
Грузински
7565
Малайски
7783
Словенски
8376
Арабски
6582
Немски
6869
Малаялам
7776
Испански
6983
Арменски
7289
Гръцки
6976
Маорски
7773
Судански
8385
Асамски
6583
Гренландски
7576
Марати
7782
Суахили
8387
Аймарски
6588
Гуарани
7178
Молдовски
7779
Шведски
8386
Азербайджански
6590
Гуджарати
7185
Монголски
7778
Тагалски
8476
Башкирски
6665
Хауса
7265
Науру
7865
Таджикски
8471
Баски
6985
Иврит
7387
Непалски
7869
Тамилски
8465
Бенгалски
6678
Хинди
7273
Норвежки
7879
Телугу
8469
Бутански
6890
Унгарски
7285
Ория
7982
Тайландски
8472
Бихарски
6672
Исландски
7383
Пенджабски
8065
Тонгански
8479
Бретонски
6682
Индонезийски
7378
Пущунски
8083
Турски
8482
Български
6671
Интерлингва
7365
Персийски
7065
Туркменски
8475
Бирмански
7789
Ирландски
7165
Полски
8076
Туи
8487
Беларуски
6669
Италиански
7384
Португалски
8084
Украински
8575
Китайски
9072
Японски
7465
Кечуа
8185
Урду
8582
Хърватски
7282
Каннада
7578
Реторомански
8277
Узбекски
8590
Чехия
6783
Кашмирски
7583
Румънски
8279
Виетнамски
8673
Датски
6865
Казахски
7575
Руска федерация 8285
Волапюк
8679
Холандски
7876
Киргизки
7589
Самоански
8377
Уелски
6789
Английски
6978
Корейски
7579
Санскритски
8365
Волоф
8779
Есперанто
6979
Кюрдски
7585
Шотландски келтски 7168
Кхоса
8872
Естонски
6984
Лаоски
7679
Сръбски
Идиш
7473
Фарьорски
7079
Латински
7665
Сърбохърватски 8372
Йоруба
8979
Фиджи
7074
Латвийски
7686
Шона
Зулуски
9085
Фински
7073
Лингала
7678
8382
8378
6
Приложение
Език
22
Приложение
Технически
характеристики
6
Приложение
Параметри на
захранването
200 - 240 V, 50 / 60 Hz
променлив ток
Консумация на
енергия
9W
Размери
(Ш х В х Д)
(360 x 40 x 207) mm
Тегло нето
(приблиз.)
1,26 kg
Работна
температура
5 °C до 35 °C
Работна
влажност
от 5 % до 90 %
Лазер
Полупроводников лазер
Система на
сигнала
PAL / NTSC
Захранване на
шината (USB)
DC 5 V 0 200 mA
(camo за DP432H)
VIDEO OUTPUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, отрицателна
синхронизация, RCA гнездо
x1
COMPONENT /
PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75
Ω, отрицателна
синхронизация, RCA гнездо
1 бр. (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω,
RCA гнезда 2 бр.
HDMI OUTPUT
(видео/аудио)
19 пина (Тип A, HDMI™
Connector)
ANALOG
AUDIO OUTPUT
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω,
RCA гнездо (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO
OUTPUT
(COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA гнездо
x1
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Търговски марки и
лицензи
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът двойно "D" са регистрирани
търговски марки на Dolby Laboratories.
Термините HDMI и Мултимедиен интерфейс
с висока резолюция HDMI , и логото на HDMI
са регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати и други
страни.
Фирменият знак „DVD“ е търговска марка на
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога
са търговски марки на Корпорация Rovi или
нейни клонове и се използват само с лиценз.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising