LG | DP581B | Owner's Manual | LG DP581B Kullanım kılavuzu

LG DP581B Kullanım kılavuzu
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Преносим DVD плеър
Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
P/NO : MFL63727816
БЪЛГАРСКИ
МОДЕЛ
DP581B
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË
ÇçàåÄçàÖ
êàëä éí ÖãÖäíêàóÖëäà
ìÑÄê çÖ éíÇÄêüâíÖ
ÇçàåÄçàÖ: áÄ çÄåÄãüÇÄçÖ çÄ êàëäÄ éí
ÖãÖäíêàóÖëäà ìÑÄê çÖ ëÇÄãüâíÖ
Ééêçàü (àãà áÄÑçàü) äÄèÄä. ÇöíêÖ çüåÄ
óÄëíà áÄ éÅëãìÜÇÄçÖ éí èéíêÖÅàíÖãü.
áÄ éÅëãìÜÇÄçÖ íöêëÖíÖ äÇÄãàîàñàêÄç
ëÖêÇàáÖç èÖêëéçÄã.
á̇Í˙Ú ◊Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ ‚ ‡‚ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ
ÚË˙„˙ÎÌËÍ”  Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Í˙Ï
ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Á‡ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ÌÂËÁÓÎË‡ÌÓ
ÓÔ‡ÒÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË ‚ Á‡Ú‚ÓÂ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
Û‰‡, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒËÎÌÓ Ë
‰‡ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË
Û‰‡.
á̇Í˙Ú ◊ۉ˂ËÚÂÎ̇ ‚ ‡‚ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ
ÚË˙„˙ÎÌËÍ”  Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Í˙Ï
ÔÓÚ·ËÚÂÎfl Á‡ ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌË
ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇
(Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ) ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ,
Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡˘Ó Û‰‡.
ÇçàåÄçàÖ: áÄ çÄåÄãüÇÄçÖ çÄ êàëäÄ éí
ÖãÖäíêàóÖëäà ìÑÄê çÖ àáãÄÉÄâíÖ ìêÖÑÄ
çÄ ÑöÜÑ àãà ÇãÄÉÄ.
ÇçàåÄçàÖ: ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Û‰‡ ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ͇ÚÓ ·Ë·ÎËÓÚ˜ÂÌ ¯Í‡Ù ËÎË ÔӉӷ̇
Ï·ÂÎ.
ÇçàåÄçàÖ: ç ·ÎÓÍË‡ÈÚ ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚÂ
ÓÚ‚ÓË. åÓÌÚË‡ÈÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ
̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl. èÓˆÂÔËÚÂ Ë ÓÚ‚ÓËÚ ‚ ¯Í‡Ù‡ Ò‡
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Á‡ ‚ÂÌÚË·ˆËfl, Á‡ ÓÒË„Ûfl‚‡Ì ̇
̇‰Âʉ̇ ‡·ÓÚ‡ ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë Á‡ Ô‰ԇÁ‚‡Ì ÓÚ
Ô„fl‚‡ÌÂ. éÚ‚ÓËÚ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ‰‡ Ì ÒÂ
·ÎÓÍË‡Ú, ͇ÚÓ Ò ÔÓÒÚ‡‚fl ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚˙ıÛ Î„ÎÓ,
‰Ë‚‡Ì, ÍËÎËÏ ËÎË ÔӉӷ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ì‰˙Ú ÌÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚fl ‚˙‚ ‚„‡‰ÂÌË Ï·ÂÎË, ͇ÚÓ
·Ë·ÎËÓÚÂÍË ËÎË ‡ÙÚÓ‚Â, ÓÒ‚ÂÌ ÔË Ì‡Î˘Ë ̇
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ‚ÂÌÚË·ˆËfl ËÎË ÔË ÒÔ‡Á‚‡Ì ̇
ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
2
Page 2
ÇçàåÄçàÖ: íÓÁË Û‰
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ·ÁÂ̇ ÒËÒÚÂχ. á‡
‰‡ ÒÚ ÒË„ÛÌË, ˜Â Ô‡‚ËÎÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Û‰‡, ÏÓÎfl
ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë „Ó Á‡Ô‡ÁÂÚ Á‡ ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË. ÄÍÓ
ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÒÂ‚ËÁ, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï
ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡Á΢ÌË ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÚÛÍ ÛÔ‡‚Îfl‚‡˘Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ôӈ‰ÛË,
‡Á΢ÌË ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÏÓÊ ‰‡
‰Ó‚‰ ‰Ó ËÁ·„‡Ì ̇ ÓÔ‡ÒÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ. ᇠ‰‡ ÒÂ
Ô‰ԇÁËÚ ÓÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ËÁ·„‡Ì ̇ ·ÁÂÌËÚ Î˙˜Ë,
Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ÓÚ‚‡flÚ Û‰‡. ã‡ÁÂÌÓÚÓ
ËÁÎ˙˜‚‡Ì  ‚ˉËÏÓ ÔË ÓÚ‚‡flÌÂ. çÖ ÉãÖÑÄâíÖ Ç
ãÄáÖêçàü ãöó.
ÇçàåÄçàÖ: ì‰˙Ú Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ·„‡ ̇ ‚Ó‰‡
(͇ÔÍË ËÎË Ô˙ÒÍË) Ë ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÚ Ô‰ÏÂÚË, Ô˙ÎÌË Ò Ú˜ÌÓÒÚË, ͇ÚÓ ‚‡ÁË
̇ÔËÏÂ.
ÇçàåÄçàÖ
• ÇÂÌÚË·ˆËflÚ‡ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡Ì‡
˜ÂÁ ÔÓÍË‚‡Ì ̇ ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚ ÓÚ‚ÓË Ò
Ô‰ÏÂÚË, ͇ÚÓ ‚ÂÒÚÌˈË, ÔÓÍË‚ÍË, Á‡‚ÂÒË Ë Ú. Ì.
• çÂÔÓÍËÚË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Ô·Ï˙Í, ͇ÚÓ Ò‚Â˘Ë
̇ÔËÏÂ, Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ ‚˙ıÛ Û‰‡.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ·‡ÚÂËË Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁı‚˙ÎflÚ ÔÓ
·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ Ì‡˜ËÌ Ë ‰‡ Ì Ò ËÁ„‡flÚ. ífl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ó·˙Ì ‚ÌËχÌË ̇ ÂÍÓÎӄ˘ÌËfl ‡ÒÔÂÍÚ Ì‡
ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ.
• èÂ͇ÎÂÌÓÚÓ Á‚ÛÍÓ‚Ó Ì‡Îfl„‡Ì ÓÚ ‡Á΢ÌË ‚ˉӂÂ
ÒÎÛ¯‡ÎÍË ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË Á‡„Û·‡ ̇ ÒÎÛı.
• ŇÚÂËflÚ‡ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·„‡Ì‡ ̇
ÔÂ͇ÎÂÌÓ ‚ËÒÓ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë Î˙˜Ë, Ó„˙Ì Ë Ú. Ì.
• ç ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ·‡ÚÂËÚ‡fl, Ò ÍÓflÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ
ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Ì  ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ. ÄÍÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÒflÏ̇ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡, Ó·˙ÌÂÚ Ò Á‡
Ò˙‰ÂÈÒÚ‚Ë Í˙Ï Ì‡È-·ÎËÁÍËfl ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁ
ËÎË ‰ËÎ˙ ̇ LG Electronics.
ÇçàåÄçàÖ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ
ᇠÔӂ˜ÂÚÓ ÛÂ‰Ë Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‚Íβ˜‚‡Ì Í˙Ï
ÓÚ‰ÂÎ̇ ‚ÂË„‡;
íÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ̇ ‚ÂË„‡, ÍÓflÚÓ ‰‡
Á‡ı‡Ì‚‡ Ò‡ÏÓ ÚÓÁË Û‰, ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁıÓ‰Ë
ËÎË ‡ÁÍÎÓÌÂÌËfl ÔÓ ÌÂfl. ᇠ‰‡ ÒÚ ÒË„ÛÌË,
ÔÓ‚ÂÂÚ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
ç ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÈÚ ÒÚÂÌÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË. èÂÚÓ‚‡ÂÌËÚÂ
ÒÚÂÌÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ‡Áı··ÂÌËÚ ËÎË ÔÓ‚‰ÂÌË
ÍÓÌÚ‡ÍÚË, ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎËÚÂ, ÔÓÚËÚËÚ ͇·ÂÎË ËÎË
ÔÓ‚‰Â̇ڇ, ̇ÔÛ͇̇ ËÁÓ·ˆËfl ̇ ÔÓ‚Ó‰ÌˈËÚ ҇
ÓÔ‡ÒÌË. ÇÒflÍÓ ÓÚ ÚÂÁË Ó·ÒÚÓflÚÂÎÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ ËÎË ÔÓʇ. èÂËӉ˘ÌÓ
Ó„ÎÂʉ‡ÈÚ ͇·Â· ̇ Û‰‡ Ë ‡ÍÓ ‚ˉ˙Ú ÏÛ ÔÓ͇Á‚‡
ÔÓ‚‰‡ ËÎË ‚ÎÓ¯‡‚‡Ì ̇ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
„Ó ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÔÂÍ‡ÚÂÚ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ Û‰‡ Ë
ÒÏÂÌÂÚ ͇·Â· Ò ÚÓ˜ÌÓ Ò˙˘Ëfl ‚ˉ ͇·ÂÎ ‚
ÓÙˈˇÎÂÌ ÒÂ‚ËÁ. è‡ÁÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ
ÙËÁ˘ÂÒÍË ËÎË ÏÂı‡Ì˘ÌË ÔÓ‚‰Ë, ͇ÚÓ ÛÒÛÍ‚‡ÌÂ,
Ô„˙‚‡ÌÂ, ÔˢËÔ‚‡ÌÂ, Á‡ÚËÒ͇Ì ÓÚ ‚‡Ú‡ ËÎË
̇ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ. é·˙˘‡ÈÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËχÌË ̇
˘ÂÔÒÂÎËÚÂ, ÒÚÂÌÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ÏflÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ
͇·ÂÎ˙Ú ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Û‰‡. ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÏÂʇڇ, ËÁÚ„ÎÂÚ ˘ÂÔÒ· ̇
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. èË ÏÓÌÚË‡Ì ̇
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ò ۷‰ÂÚÂ, ˜Â ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú Â ÎÂÒÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
íÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Â Ò̇·‰ÂÌÓ Ò ÔÂÌÓÒËχ ·‡ÚÂËfl ËÎË
‡ÍÛÏÛ·ÚÓ.
ÅÂÁÓÔ‡ÒÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡ ËÁ‚‡Ê‰‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ËÎË
‡ÍÛÏÛ·ÚÓ‡ ÓÚ Û‰‡:
àÁ‚‡‰ÂÚ ÒÚ‡‡Ú‡ ·‡ÚÂËfl ËÎË ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ, ͇ÚÓ
ÒΉ‚‡Ú ‚ Ó·‡ÚÂÌ ‰ ÒÚ˙ÔÍËÚ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ
ËÏ. ᇠ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡Ì ̇ ÓÍÓÎ̇ڇ
Ò‰‡ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË Á‡Ô·ıË Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡ Ë
ÊË‚ÓÚÌË, ÓÒÚ‡‚ÂÚ ÒÚ‡‡Ú‡ ·‡ÚÂËfl ËÎË ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ ‚
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ ÓÔ‡Íӂ͇ ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ Á‡
Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ ËÏ. ç ËÁı‚˙ÎflÈÚ ·‡ÚÂËË ËÎË
‡ÍÛÏÛ·ÚÓË Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·‡ÚÂËË Ë
‡ÍÛÏÛ·ÚÓË, Ô‰·„‡ÌË ÓÚ ÏÂÒÚÌËÚ ÒËÒÚÂÏË Á‡
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ÔË
‚˙˘‡Ì ̇ ÒÚ‡ËÚÂ.
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
è‰ÛÔÂʉÂÌË Á‡ ÒÏÂÌflÂχڇ ÎËÚË‚‡ ·‡ÚÂËfl
• ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÂÍÒÔÎÓÁËfl, ‡ÍÓ ·‡ÚÂËflÚ‡  ÒÏÂÌÂ̇
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ.
• ÒÏÂÌflÈÚ ҇ÏÓ Ò ·‡ÚÂËfl ÓÚ Ò˙˘Ëfl ÚËÔ.
• ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌÓ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË ·ÎËÁÓ
‰Ó ·‡ÚÂËflÚ‡, ‡ÍÓ Â Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ÒÏfl̇ ÓÚ
ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ.
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ÒÚ‡Ëfl Û‰
1. ëËÏ‚ÓÎ˙Ú ◊Á‡˜ÂÍÌ‡Ú ÍÓÌÚÂÈÌÂ”,
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒ͇
‰ËÂÍÚË‚‡ 2002/96/EC.
2. ÇÒ˘ÍË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁı‚˙ÎflÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ
ÓÚ ·ËÚÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ̇ ÒÔˆˇÎÌË
ÏÂÒÚ‡, ÓÔ‰ÂÎÂÌË Á‡ ˆÂÎÚ‡ ÓÚ
‰˙ʇ‚ÌËÚ ËÎË ÏÂÒÚÌËÚ ‚·ÒÚË.
3. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ËÁı‚˙ÎflÌ ̇ ÒÚ‡Ëfl Û‰
˘Â ÔÓÏÓ„Ì Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇
‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl Á‡
ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Ë ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â.
4. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ
̇ ÒÚ‡Ëfl ‚Ë Û‰ Ò ӷ˙˘‡ÈÚ Í˙Ï
ÏÂÒÚ̇ڇ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ ËÎË Í˙Ï
χ„‡ÁË̇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÒÚ Á‡ÍÛÔËÎË
ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
ë ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ LG ‰ÂÍ·Ë‡, ˜Â ÚÓ‚‡/ÚÂÁË
ËÁ‰ÂÎËÂ(fl) ÓÚ„Ó‚‡fl(Ú) ̇ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl Ë ‰Û„ËÚ ÔËÎÓÊËÏË ÛÒÎÓ‚Ëfl
̇ ÑËÂÍÚË‚Ë 2004/108/EC, 2006/95/EC Ë
2009/125/EC.
Ö‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31–(0)36–547–8888)
Page 3
èÓËÁ‚‰ÂÌÓ ÔÓ ÎˈÂÌÁ ÓÚ Dolby Laboratories. Dolby
Ë Á̇Í˙Ú “‰‚ÓÈÌÓ D” Ò‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË Ï‡ÍË Ì‡ Dolby
Laboratories.
îËÏÂÌËflÚ ÁÌ‡Í ◊DVD“  Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
DivX  „ËÒÚË‡Ì‡ Ú˙„Ó‚Ò͇ χ͇ ̇ DivX, Inc.
Ë Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‰ ÎˈÂÌÁ.
Ç˙‚‰ÂÌËÂ
ᇠÔÓfl‚‡Ú‡ ̇ ÒËÏ‚Ó·
“ ” ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ Ë ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ÙÛÌ͈ËflÚ‡, Ó·flÒÌÂ̇ ‚
̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÎËÔÒ‚‡ ̇ ÚÓÁË ‰ËÒÍ.
ê„ËÓ̇ÎÌË ÍÓ‰Ó‚Â
ç‡ „˙·‡ ̇ ÚÓÁË Û‰  ÓÚÔ˜‡Ú‡Ì „ËÓ̇ÎÂÌ ÍÓ‰.
íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ò‡ÏÓ DVD
‰ËÒÍÓ‚Â Ò ÂÚËÍÂÚ Í‡ÚÓ ÚÓÁË Ì‡ „˙·‡ ̇ Û‰‡ ËÎË
“ALL” (‚Ò˘ÍË).
• èӂ˜ÂÚÓ DVD ‰ËÒÍÓ‚Â ËÏ‡Ú Ì‡ Ó·‚˂͇ڇ ÒË flÒÌÓ
‚ˉËÏ „ÎÓ·ÛÒ Ò Â‰Ì‡ ËÎË Ôӂ˜ ˆËÙË. íÓÁË
ÌÓÏÂ Úfl·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ „ËÓ̇ÎÌËfl ÍÓ‰ ̇
Û‰‡ ‚Ë, Ë̇˜Â ÓÚ ‰ËÒ͇ Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡.
• ÄÍÓ Ò ÓÔËÚ‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú DVD ‰ËÒÍ Ò
‡Á΢ÂÌ „ËÓ̇ÎÂÌ ÍÓ‰, ̇ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËfl ÂÍ‡Ì
Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË “Check Regional Code”
(èÓ‚ÂÂÚ „ËÓ̇ÎÌËfl ÍÓ‰).
Ä‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡
á‡ÍÓÌ˙Ú Á‡·‡Ìfl‚‡ ÌÂ‡Á¯ÂÌÓ ÍÓÔË‡ÌÂ,
ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ÔÓ ‡‰ËÓ Ë ÚÂ΂ËÁËfl,
‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ˜ÂÁ ͇·ÂÎ, ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÂÒÚ‡ ËÎË Ì‡ÂχÌ ̇ χÚÂˇÎË,
Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ ‡‚ÚÓÒÍÓ Ô‡‚Ó. íÓÁË Û‰ Ëχ
ÙÛÌ͈Ëfl Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡, ‡Á‡·ÓÚÂ̇
ÓÚ Macrovision. ç‡ ÌflÍÓË ‰ËÒÍÓ‚Â Ò‡ Á‡ÔËÒ‡ÌË
Ò˄̇ÎË Á‡ Á‡˘ËÚ‡. äÓ„‡ÚÓ Ô‡‚ËÚ Á‡ÔËÒ ËÎË
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ͇ÚË̇ ÓÚ ÚÂÁË ‰ËÒÍÓ‚Â, ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ¯ÛÏ. íÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Â Ò ‚„‡‰Â̇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡, ÍÓflÚÓ Â Á‡˘ËÚÂ̇ ÓÚ
‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ô‡ÚÂÌÚË Ë ‰Û„Ë Ô‡‚‡ ‚˙ıÛ
ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡ Úfl·‚‡ ‰‡
·˙‰Â ‡Á¯ÂÌÓ ÓÚ Macrovision Ë Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂÚÓ
È Â Ò‡ÏÓ Á‡ ‰Óχ¯ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë Ó„‡Ì˘ÂÌË
ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ‚ËÁÛ‡Î̇ ÛÔÓÚ·‡, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Macrovision
Ì  ‰‡Î‡ ‡Á¯ÂÌË Á‡ ‰Û„Ó. é·‡ÚÌËflÚ
ËÌÊÂÌÂËÌ„ ËÎË ‰ÂÁ‡ÒÂÏ·ÎË‡Ì ҇ Á‡·‡ÌÂÌË.
ëËÏ‚ÓÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ê‡Á‰ÂÎ, ‚ ˜ËÂÚÓ Á‡„·‚Ë Ëχ ‰ËÌ ÓÚ ÒΉÌËÚÂ
ÒËÏ‚ÓÎË,  ÔËÎÓÊËÏ Ò‡ÏÓ Á‡ ‰ËÒ͇ ËÎË Ù‡È·,
Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ÒËÏ‚Ó·.
ALL
ÇÒ˘ÍË ‰ËÒÍÓ‚Â Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â
DVD
DVD-Video, DVD±R/RW ‚˙‚ Video ÂÊËÏ
ËÎË VR ÂÊËÏ, ÙË̇ÎËÁË‡ÌË
îËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ì‡ USB/͇Ú‡
Ò Ô‡ÏÂÚ/‰ËÒÍ
ÄÛ‰ËÓ CD ‰ËÒÍÓ‚Â
MP3 Ù‡ÈÎÓ‚Â
WMA Ù‡ÈÎÓ‚Â
MOVIE
ACD
MP3
WMA
3
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 4
ë˙‰˙ʇÌËÂ
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ç˙‚‰ÂÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ë˙‰˙ʇÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Çˉӂ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ‰ËÒÍÓ‚Â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
É·‚ÂÌ Û‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ëÂÌÁÓÌË ·ÛÚÓÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
åÓÌÚË‡ÌÂ Ë ‰ÂÏÓÌÚË‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
èÂÁ‡Âʉ‡˘‡ Ò ·‡ÚÂËfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ᇂ˙ڇ̠̇ ԇ̷ Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ Û‰‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇˜‡ÎÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ (Home Menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-12
Çˉӂ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ‰ËÒÍÓ‚Â
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm ‰ËÒÍ)
ÑËÒÍÓ‚Â, ̇Ô. Ò ÙËÎÏË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Á‡ÍÛÔflÚ ËÎË Ì‡ÂχÚ.
DVD±R (8 cm / 12 cm ‰ËÒÍ)
- ë‡ÏÓ ‚˙‚ Video ÂÊËÏ Ë ÙË̇ÎËÁË‡ÌË
- èÓ‰‰˙ʇ Ò˙˘Ó Ë ‰‚ÛÒÎÓÈÌË ‰ËÒÍÓ‚Â
- DVD±R ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DVD-RW (8 cm / 12 cm ‰ËÒÍ)
- ë‡ÏÓ ‚˙‚ VR ÂÊËÏ, Video ÂÊËÏ Ë ÙË̇ÎËÁË‡ÌË
- DVD-RW ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DVD+RW (8 cm / 12 cm ‰ËÒÍ)
- ë‡ÏÓ ‚˙‚ Video ÂÊËÏ
- DVD+RW ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÙËÎÏÓ‚Ë, ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË
ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
ÄÛ‰ËÓ CD (8 cm / 12 cm ‰ËÒÍ)
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ÓÚ Quick Menu (·˙ÁÓ ÏÂÌ˛) . . . . . . . . . . . . . . .12
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ËÒÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏÓ‚ Ù‡ÈÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò ÒÌËÏÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚˙̯̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ÑËÂÍÚÂÌ Á‡ÔËÒ Ì‡ USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
äӉӂ ̇ ÂÁËˆË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
äӉӂ ̇ ‰˙ʇ‚Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Û‰‡ ‚ ÍÓ·ڇ ÒË Ò˙Ò ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ӷ΄‡Î͇ . . . . . . . . . . . . . . .22
4
CD-R/RW (8 cm / 12 cm ‰ËÒÍ)
CD-R/RW ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‡Û‰ËÓÁ‡„·‚Ëfl, ÙËÎÏÓ‚Ë,
ÏÛÁË͇ÎÌË ËÎË ÒÌËÏÍÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 5
É·‚ÂÌ Û‰
a ëÂÌÁÓÌË ·ÛÚÓÌË (ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ‚ËÊÚ ̇ ÒÚ. 7)
• b B v V (̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ/̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ): àÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÓÔˆËfl ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
• OK: èÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ ËÁ·Ó ̇ ÏÂÌ˛.
• . / > (Skip): èˉ‚ËÊ‚‡ ‰Ó ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ËÎË Ô‰˯̇ڇ
„·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎ.
• N (Play): á‡ÔÓ˜‚‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
• X (Pause): èÓÒÚ‡‚fl ̇ Ô‡ÛÁ‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
• x (Stop): ëÔË‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
b ëÂÌÁÓ Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ: ç‡ÒÓ˜‚‡ÈÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË Í˙Ï ÚÓÁË ÒÂÌÁÓ. ᇠ‰‡ ÛÔ‡‚Îfl‚‡Ú Û‰‡ Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ì ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
c á‡fl‰ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ë Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
• èË Á‡Âʉ‡Ì Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò‚ÂÚË ‚ ˜Â‚ÂÌÓ, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ
Á‡‚˙¯Ë, ÚÓÈ Ò‚ÂÚ‚‡ ‚ ÁÂÎÂÌÓ. (ᇠÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ‚ËÊÚ ̇ ÒÚ. 9)
• à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò‚ÂÚ‚‡ ‚ ÁÂÎÂÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜ËÚ Û‰‡.
d ÖÍ‡Ì Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË
e ä‡Ô‡Í ̇ ‰ËÒ͇
f CD OPEN .: àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÎ˙Á„‡˘Ëfl Íβ˜ Á‡ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ͇ԇ͇ ̇
‰ËÒÍÓ‚ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
g ÇËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË
h USB ÔÓÚ: ᇠ҂˙Á‚‡Ì ̇ USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
i ëÎÓÚ Á‡ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ: Ç͇‡ÈÚ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÚÛÍ. (SD / MMC / MS)
j 1/[ (Power): ç‡ÚËÒÌÂÚÂ, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ËÎË ËÁÍβ˜ËÚ Û‰‡.
k w VOL (Volume): àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ, Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇
‚„‡‰ÂÌËfl ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ Ë ÒÎÛ¯‡ÎÍËÚÂ.
l i (ÉÌÂÁ‰‡ Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË): ë‚˙ÊÂÚ ÒÎÛ¯‡ÎÍË ÚÛÍ.
m AV OUT: ë‚˙ÊÂÚ Í˙Ï ÚÂ΂ËÁÓ Ò ‚ˉÂÓ- Ë ‡Û‰ËÓ‚ıÓ‰.
n DC 12V IN: ë‚˙ÊÂÚ ‡‰‡ÔÚÂ Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ ËÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ‡‰‡ÔÚÂ.
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË:
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÂÌÁÓÌËfl Ô‡ÌÂÎ Ò ˜ËÒÚË Ë ÒÛıË ˙ˆÂ.
• ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚ ̇ ÒÂÌÁÓÌËfl Ô‡ÌÂÎ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÒËÎÌÓ.
• ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚ ̇ ÒÂÌÁÓÌËfl Ô‡ÌÂÎ Ò Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÔÓ‚Ó‰ËÏ
χÚÂˇÎ, ̇Ô. ÏÂÚ‡ÎÂÌ Ô‰ÏÂÚ. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓ‚‰‡.
5
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 6
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
SKIP (. / >): éÚˉÂÚ ̇ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ËÎË
Ô‰˯̇ڇ „·‚‡/ÔËÒÚ‡.
m / M): í˙ÒÂÚ ̇Á‡‰/̇Ô‰.
SCAN (m
ᇷÂÎÂÊ͇: íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ó·flÒÌfl‚‡
ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
b
): èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl [Home Menu].
HOME (
a
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Q. MENU: èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl [Quick Menu].
vV b B: ᇠÔˉ‚ËÊ‚‡Ì ËÁ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡.
ENTER ( ): ᇠÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ì ̇ ̇Ô‡‚ÂÌËfl ËÁ·Ó
ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
RETURN (O): ç‡ÚËÒÌÂÚ Á‡ Ôˉ‚ËÊ‚‡Ì ̇Á‡‰ ‚
ÏÂÌ˛ÚÓ ËÎË Á‡ ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
b
DISC MENU: éÚ‚‡fl ÏÂÌ˛ ÓÚ ‰ËÒ͇.
c
PAUSE/STEP (X): ᇠ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÔË‡Ì ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ / ̇ÚËÒÌÂÚ ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ͇‰˙ ÔÓ Í‡‰˙.
c
ëÚËÒÌÂÚ ˘ËÔ͇ڇ ̇ ‰˙ʇÚÂÎfl ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡, ÒΉ
ÚÓ‚‡ ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ‰˙ʇÚÂÎfl ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡. èÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
·‡ÚÂËflÚ‡, ͇ÚÓ Á̇Í˙Ú “+ “ ‚˙ıÛ ·‡ÚÂËflÚ‡ Úfl·‚‡
‰‡  ‚ Ò˙˘‡Ú‡ ÔÓÒÓ͇ ͇ÚÓ Á͇̇ “+” ‚˙ıÛ
‰˙ʇÚÂÎfl ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰˙ʇÚÂÎfl
Á‡Â‰ÌÓ Ò ·‡ÚÂËflÚ‡ Ó·‡ÚÌÓ ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ͇ÚÓ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â  ‚ÎflÁ˙Î ‰ÓÍ‡È.
• èÓ‰ÏÂÌÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÏËÌˇڲ̇ ÎËÚË‚‡ ·‡ÚÂËfl ÓÚ
3 V, ̇Ô. CR. 2025 ËÎË ÌÂËÌ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ.
• àÁı‚˙ÎÂÚ ÒÚ‡‡Ú‡ ·‡ÚÂËfl Ò˙„·ÒÌÓ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ ÏÂÒÚÌËÚ Á‡ÍÓÌË. ç fl
ËÁı‚˙ÎflÈÚ ‚ Ó„˙Ì.
PLAY (N): ᇠÁ‡ÔÓ˜‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
STOP (x): ᇠÔÂÍ‡Úfl‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
ñËÙÓ‚Ë ·ÛÚÓÌË: ᇠËÁ·Ó ̇ ˆËÙÓ‚Ë ÓÔˆËË ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ.
PLAY MODE: èÓ‚Ú‡fl ÊÂÎ‡Ì ÓÚÍ˙Ò ËÎË ÒˆÂ̇.
CLEAR: èÂχı‚‡ χÍÂ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ í˙ÒÂÌ ËÎË
˜ËÒÎÓ ÔË Á‡‰‡‚‡Ì ̇ Ô‡Ó·.
d
a
POWER (1): ᇠ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Û‰‡
(ON Ë OFF).
AUDIO (
): ᇠËÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ Á‚Û͇ ËÎË
‡Û‰ËÓ͇̇Î.
SUBTITLE (
): ᇠËÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ.
ANGLE (
): ᇠËÁ·Ó ̇ ˙„˙Π̇ ͇ÏÂ‡Ú‡ ÔË
DVD ‰ËÒÍ, ‡ÍÓ Ò Ô‰·„‡Ú ‡Á΢ÌË ˙„ÎË Ì‡
Á‡ÒÌÂχÌÂ.
6
d
TITLE: éÚ‚‡fl ÏÂÌ˛ÚÓ Ò˙Ò Á‡„·‚Ëfl ̇ ‰ËÒ͇.
MARKER : éÚ·ÂÎflÁ‚‡ ÍÓflÚÓ Ë ‰‡  ÚӘ͇ ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
SEARCH : èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ [Marker Search] (Ú˙ÒÂÌÂ
̇ χÍÂ).
ZOOM: ᇠۂÂ΢‡‚‡Ì ̇ ‚ˉÂÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ.
A-B: ᇠÔÓ‚Ú‡flÌ ̇ ‡Á‰ÂÎ.
VIRTUAL SURROUND ( ): ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ÔËÎÓÊËÚ ‡Á΢ÌË Á‚ÛÍÓ‚Ë
ÂÙÂÍÚË. (ÇËÊÚÂ ÒÚ. 14)
ÇÌËχÌËÂ: ŇÚÂËflÚ‡ ‚ ÚÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÔÓʇ ËÎË ıËÏ˘ÂÒÍÓ ËÁ„‡flÌ ÔË
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. ç ÔÂÁ‡Âʉ‡ÈÚÂ, ÌÂ
‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚÂ, Ì ËÁ„‡flÈÚÂ Ë Ì Á‡„fl‚‡ÈÚ ̇‰
100 °C (212 °F).
ᇠÔÓ‰Ïfl̇ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ
Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), ͇Ú. ‹
CR. 2025. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Û„‡ ·‡ÚÂËfl ÏÓÊÂ
‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓʇ ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁËfl. àÁı‚˙ÎÂÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ·‡ÚÂËË. ë˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ‰‡Î˜ ÓÚ
‰Âˆ‡. ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚÂ Ë Ì ı‚˙ÎflÈÚ ‚ Ó„˙Ì.
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 7
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÏÛÁË͇
ëÂÌÁÓÌË ·ÛÚÓÌË
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò
Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ËÏ‡Ú ÒΉÌËÚ ÙÛÌ͈ËË:
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
ÑÂÈÒÚ‚ËÂ
燘‡ÎÓ
èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl [Home Menu]
։̇ ÔÂÒÂÌ/
ÔËÒÚ‡
àÁ·Ë‡ ËÎË ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Â‰Ì‡ Ê·̇
ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎ
ÇÒ˘ÍË ÔÂÒÌË/
ÔËÒÚË
àÁ·Ë‡ ËÎË ËÁÎËÁ‡ ÓÚ ‚Ò˘ÍË
ÔËÒÚË/Ù‡ÈÎÓ‚Â
Ç˙˘‡ÌÂ
èˉ‚ËÊ‚‡Ì ̇Á‡‰ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ËÎË
ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
èÓ‚ÚÓÂÌËÂ
èÓ‚Ú‡fl ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎ ËÎË ‚Ò˘ÍË
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò
Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ËÏ‡Ú ÒΉÌËÚ ÙÛÌ͈ËË:
á‡ÔËÒ
á‡ÔËÒ‚‡ ÔËÒÚË (Ò‡ÏÓ ‡Û‰ËÓ CD)
àÍÓ̇
ÇËÚÛ‡ÎÂÌ
Ò˙‡Û̉ Á‚ÛÍ
èË·„‡ ‡Á΢ÌË Á‚ÛÍÓ‚Ë ÂÙÂÍÚË
(CONCERT (ÍÓ̈ÂÚ) t HALL (Á‡Î‡) t
ARENA (‡Â̇))
ÑÓÍÓÒÌÂÚ ËÍÓ̇ڇ
èÓ͇Á‚‡Ú ÒÂ
ÒÂÌÁÓÌËÚÂ ·ÛÚÓÌË
ÄÍÓ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÔÂÚ ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒΉ
‚Íβ˜‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Ú ˘Â ËÁ˜ÂÁÌ‡Ú ÓÚ ÂÍ‡Ì‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË, ‰ÓÍÓÒÌÂÚ ËÍÓ̇ڇ
.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏ
éÔËÒ‡ÌËÂ
ÑÂÈÒÚ‚ËÂ
燘‡ÎÓ
èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl [Home Menu]
ÉÓ̇ Ô‡Ô͇
èˉ‚ËÊ‚‡Ì ‰Ó „Ó̇ڇ Ô‡Ô͇ ËÎË ËÁÎËÁ‡ÌÂ
ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
Å˙ÁÓ ÏÂÌ˛
èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl Quick Menu
åÂÌ˛ ̇ ‰ËÒ͇
éÚ‚‡fl ÏÂÌ˛ ÓÚ ‰ËÒ͇
èÓ‚ÚÓÂÌËÂ
èÓ‚Ú‡fl „·‚‡/Á‡„·‚ËÂ/Ù‡ÈÎ
ñ‚flÚ/flÍÓÒÚ
èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ Brightness (flÍÓÒÚ) ËÎË
Colour (ˆ‚flÚ) Á‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË
̇ ‰ËÒÔÎÂfl
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇
èÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ ÒÂÌÁÓÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò Ú˜ÌË
ÍËÒÚ‡ÎË ËÏ‡Ú ÒΉÌËÚ ÙÛÌ͈ËË:
àÍÓ̇
éÔËÒ‡ÌËÂ
ÑÂÈÒÚ‚ËÂ
燘‡ÎÓ
èÓ͇Á‚‡ ËÎË Á‡Ú‚‡fl [Home Menu]
ÉÓ̇ Ô‡Ô͇
èˉ‚ËÊ‚‡Ì ‰Ó „Ó̇ڇ Ô‡Ô͇ ËÎË ËÁÎËÁ‡ÌÂ
ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
ë·ȉ¯ÓÛ
èÓ͇Á‚‡ ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË Â‰Ì‡ ÒΉ ‰Û„‡
7
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 8
ë‚˙ÊÂÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌËfl ‡‰‡ÔÚÂ
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ‡‰‡ÔÚÂ‡ Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ
ë ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËfl ‡‰‡ÔÚÂ Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ Ò‚˙ÊÂÚ Û‰‡ Í˙Ï ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
ÇÍβ˜ÂÚ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ÂÎ.
Á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·.
Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ‡‰‡ÔÚÂ
• íÓÁË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ‡‰‡ÔÚÂ ‡·ÓÚË Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÂÌ ÚÓÍ 8,5 - 15 V.
• ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ‰ËÒÚË·ÛÚÓ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ˜‡ÒÚË Á‡ ÔÓÏÓ˘ ÔË ËÁ·Ó‡ ̇
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ‡‰‡ÔÚÂ.
• èÓËÁ‚‰ÂÌ ÓÚ GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN)
CO., LTD.
ÇÍβ˜ÂÚ Í˙Ï ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
ÇÍβ˜ÂÚ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ “DC 12 V IN”.
* ê‡ÎÌËflÚ Û‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ÚÓÁË Ì‡ ËÒÛÌ͇ڇ.
èÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ‡‰‡ÔÚÂ
• íÓÁË ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ‡‰‡ÔÚÂ ‡·ÓÚË Ì‡ 100 - 240 V - 1.0 A 50 / 60 Hz.
• ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ‰ËÒÚË·ÛÚÓ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ˜‡ÒÚË Á‡ ÔÓÏÓ˘ ÔË ËÁ·Ó‡ ̇
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ‡‰‡ÔÚÂ Á‡ ˘ÂÔÒÂÎ Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ ËÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì ͇·ÂÎ Á‡
ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ.
• èÓËÁ‚‰ÂÌ ÓÚ I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD.
8
íÓÁË Û‰ Ë Ì„ӂËflÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ‡‰‡ÔÚÂ Ò‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚
Ô‚ÓÁÌË Ò‰ÒÚ‚‡ Ò ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÒËÒÚÂχ 8,5 - 15 ‚ÓÎÚ‡ Ò˙Ò Á‡ÁÂÏfl‚‡Ì ̇
ÓÚˈ‡ÚÂÎÌËfl ÔÓβÒ. íÓ‚‡  Òڇ̉‡ÚÌÓ Á‡ Ôӂ˜ÂÚÓ Ô‚ÓÁÌË Ò‰ÒÚ‚‡. ÄÍÓ ‚‡¯ÂÚÓ
Ô‚ÓÁÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Ëχ ‡Á΢̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÒËÒÚÂχ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓÚÓÍÓ‚‡Ú‡
Á‡ı‡Ì‚‡˘‡ ÒËÒÚÂχ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡.
ÇÌËχÌËÂ
• ᇠ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡Î̇ ÔÓ‚‰‡ ̇ ‚‡¯Ëfl Û‰
ËÎË Ô‚ÓÁÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó, ‚Ë̇„Ë ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌËfl ‡‰‡ÔÚÂ ÓÚ
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ˘ÂÔÒ· ÓÚ
‚‡¯Ëfl Û‰.
• Ç ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌËfl ‡‰‡ÔÚÂ  ÏÓÌÚË‡Ì 3 A Ô‰ԇÁËÚÂÎ Á‡ 250 V.
• äÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡ÚË‡Ú ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ËÁÍβ˜ÂÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌËfl ‡‰‡ÔÚÂ ÓÚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ
Á‡ Á‡Ô‡Î͇.
• ç ‡·ÓÚÂÚÂ Ò Û‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ˙Ú Ì‡ ÍÓ·ڇ  ËÁÚÓ˘ÂÌ.
å‡ÍÒËχÎÌËflÚ ÚÓÍ Ì‡ ‰Ë̇ÏÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Òڇ̠Ô˘Ë̇ Á‡ ËÁ„‡flÌ ̇
ÔÓÒÚÓflÌÌÓÚÓÍÓ‚Ëfl Ô‰ԇÁËÚÂÎ.
• ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË ̇ Ô‚ÓÁÌÓÚÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Ô‡‰Ì ÔÓ‰
ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 10 ‚ÓÎÚ‡, Û‰˙Ú ‚Ë ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ.
• ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ Û‰‡ ÒË Ì‡ ÏflÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ô‚˯‡‚‡
45 °C (113 °F), ÔÓÌÂÊ ˜ÂÚfl˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.
íÛÍ ÒÔ‡‰‡Ú ÒΉÌËÚ ÔËÏÂË:
- Ç ÍÓ· Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌË ÔÓÁÓˆË ÔÓ‰ ÔÂÍË ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë Î˙˜Ë.
- ÅÎËÁÓ ‰Ó ÓÚÓÔÎËÚÂÎÂÌ Û‰.
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 9
åÓÌÚË‡ÌÂ Ë ‰ÂÏÓÌÚË‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
ç‡ ‰ÓÎ̇ڇ ÙË„Û‡  ÔÓ͇Á‡ÌÓ Í‡Í ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÚÂ Ë ‰ÂËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ·‡ÚÂËflÚ‡.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ËÎË ‰ÂËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ·‡ÚÂËflÚ‡ ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
• à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ ˘Â Ò‚ÂÚË ‚ ˜Â‚ÂÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Á‡Âʉ‡ÌÂ. ôÓÏ
Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ Á‡‚˙¯Ë, Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ˘Â Ò‚ÂÚÌ ‚ ÁÂÎÂÌÓ.
• äÓ„‡ÚÓ ÓÒÚ‡Ì‡Ú ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë ‰Ó ËÁÚÓ˘‡‚‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡, ̇
ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ “ Check Battery” (èÓ‚ÂÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡).
àÌÒÚ‡ÎË‡Ì / ‰ÂËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
ᇂ˙ڇ̠̇ ԇ̷ Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‚˙Ú‡Ú ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË Ì‡ Û‰‡ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ χÍÒËÏÛÏ ‰Ó 180° Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. åÓÊÂÚ ڇ͇ Ò˙˘Ó ‰‡
‡·ÓÚËÚÂ Ò Û‰‡ ÒΉ Á‡‚˙Ú‡ÌÂÚÓ Ì‡ ԇ̷ Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË Ì‡ 180° Ë
Ò„˙‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ò „˙·‡ ̇Á‡‰.
èÂÁ‡Âʉ‡˘‡ Ò ·‡ÚÂËfl
• ç„ӂ‡Ú‡ ÔÂÁ‡Âʉ‡˘‡ Ò ‚˙Ú¯̇ ·‡ÚÂËfl ‚Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
‰‚ËÊËÚÂ Ë ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú هÈÎÓ‚ÂÚ ·ÂÁ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ͇·ÂÎ.
• Ç˙Ú¯̇ڇ ÔÂÁ‡Âʉ‡˘‡ Ò ·‡ÚÂËfl ˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò Á‡Âʉ‡ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ
Û‰˙Ú Â ËÁÍβ˜ÂÌ Ë ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËflÚ ‡‰‡ÔÚÂ  ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
• èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËfl: ÓÍÓÎÓ 5 ˜‡Ò‡ Ë 30 ÏËÌÛÚË
• å‡ÍÒËχÎÌÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ: ÓÍÓÎÓ 6 ˜‡Ò‡
• ÇÂÏ ̇ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡: ÓÍÓÎÓ 3 ˜‡Ò‡ Ë 30 ÏËÌÛÚË
• èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡·ÓÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËfl ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡, ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ Ë ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡.
ᇠ‰‡ Á‡‚˙ÚËÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ Û‰‡ ̇ ÒÚ‡·ËÎ̇ Ë ‡‚̇
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ χ҇. ÅÛÚÌÂÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË Ì‡„ÓÂ Ë ÒΉ
ÚÓ‚‡ „Ó ‚‰Ë„ÌÂÚ ‚˙‚ ‚ÂÚË͇ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ᇂ˙ÚÂÚ ·‡‚ÌÓ Ô‡Ì· Ò Ú˜ÌË
ÍËÒÚ‡ÎË ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ ̇ 180°. ÄÍÓ ‚Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
Ò„˙ÌÂÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË, ÒΉ ͇ÚÓ „Ó ÒÚ „Ó Á‡‚˙ÚÂÎË.
ᇠ‰‡ Á‡‚˙ÚËÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ‰Ó Ì„ӂÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
ÓÚ‚ÓÂÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ‚˙‚ ‚ÂÚË͇ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ᇂ˙ÚÂÚ ·‡‚ÌÓ
ԇ̷ Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ‚ ÔÓÒÓ͇, Ó·‡Ú̇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇, ̇ 180°.
• äÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‰‡, ‚˙ÌÂÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ‚
Ì„ӂÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
• ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ԇÌ· Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ÎˈÂÚÓ Ì‡„ÓÂ, ÔÓÌÂÊÂ
‚ÌÂÁ‡ÔÂÌ Û‰‡ ÏÓÊ ‰‡ „Ó ÔÓ‚‰Ë.
9
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 10
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ Û‰‡
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇˜‡ÎÌÓÚÓ ÏÂÌ˛
(Home Menu)
ÄÛ‰ËÓ- Ë ‚ˉÂÓ‚˙ÁÍË Ò ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ
ë‚˙ÊÂÚ „ÌÂÁ‰Ó AV OUT ̇ Û‰‡ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ‚ıÓ‰ÌÓ „ÌÂÁ‰Ó ̇ ‚‡¯Ëfl
ÚÂ΂ËÁÓ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
ÄÛ‰ËÓ-/‚ˉÂÓ͇·ÂÎ
(Ì  ‚Íβ˜ÂÌ ‚
‰ÓÒÚ‡‚͇ڇ)
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
1 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
HOME
2 àÁ·Ó ̇ ÓÔˆËfl:
bB
bB
3 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÓÔˆËfl ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ:
ENTER
OK
[MOVIE]
– èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ [MOVIE]. èÓ͇Á‚‡ ÙËÎÏÓ‚ËÚ DivX Ù‡ÈÎӂ ̇ ‰ËÒ͇.
– Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ DVD-Video ‰ËÒÍ.
[MUSIC] - èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ [MUSIC].
[PHOTO] - èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ [PHOTO].
[SETUP] - èÓ͇Á‚‡ ÏÂÌ˛ [SETUP].
redeãe
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ
ÇÍβ˜ÂÚ ‚ „ÌÂÁ‰Ó
“AV OUT”.
10
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
ÄÛ‰ËÓ-/‚ˉÂÓ ‡‰‡ÔÚÂ
1 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
-
2 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Setup] (̇ÒÚÓÈÍË):
b B / ENTER b B / OK
-
3 àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl ̇ Ô˙‚Ó
ÌË‚Ó:
vV
4 èÂÏËÌÂÚÂ Í˙Ï ‚ÚÓÓ ÌË‚Ó:
B
B
5 àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl ̇ ‚ÚÓÓ
ÌË‚Ó:
v V / ENTER
v V / OK
6 èÂÏËÌÂÚÂ Í˙Ï ÚÂÚÓ ÌË‚Ó:
B
B
7 ê„ÛÎË‡ÈÚ ËÎË ÔÓÚ‚˙‰ÂÚÂ
̇ÒÚÓÈ͇ڇ:
v V / ENTER
v V / OK
8 Ç˙ÌÂÚ Ò ̇ Ô‰˯ÌÓÚÓ ÌË‚Ó:
b
b
9 àÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛ [Setup] (̇ÒÚÓÈÍË):
HOME
vV
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 11
èË Ô˙‚Ó ‚Íβ˜‚‡Ì (ÓÔˆËfl)
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ Á‚Û͇
äÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜ËÚ Û‰‡ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú, ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ.
ífl·‚‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ, Á‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Û‰‡. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ vV b B, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER Ë ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ b B, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ [Enter], Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER.
DRC (ìÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ‰Ë̇Ï˘ÌËfl Ó·ı‚‡Ú) – è‡‚Ë Á‚Û͇ flÒÂÌ ÔË ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡
ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ (Ò‡ÏÓ Á‡ Dolby Digital). ᇠÚÓÁË ÂÙÂÍÚ Á‡‰‡ÈÚ ̇ [On].
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÂÁË͇
ç‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ
Menu Language (ÖÁËÍ Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ) – àÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈÍË Ë
ÂÍ‡ÌÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ.
Disc Audio/Subtitle/Menu (åÂÌ˛ ̇ Á‚Û͇/ÒÛ·ÚËÚËÚ ̇ ‰ËÒ͇) – àÁ·ÂÂÚ ÂÁËÍ
Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ Á‚Û͇/ÒÛ·ÚËÚËÚ ̇ ‰ËÒ͇.
[Original - ÓË„Ë̇ÎÂÌ]: éÚ̇Òfl Ò Á‡ ÂÁË͇, ̇ ÍÓÈÚÓ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Â Á‡ÔËÒ‡Ì
‰ËÒÍ˙Ú.
[Other - ‰Û„]: ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„ ÂÁËÍ, ̇ÚËÒÌÂÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË Ë ÔÓÒÎÂ
ENTER, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl 4-ˆËÙÂÌ ÌÓÏÂ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÍӉӂ ̇
ÂÁËˆË (‚Ê. ÒÚ. 20). ÄÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ „¯͇ ÔË ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓÏÂ‡,
̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR, Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ˆËÙËÚÂ, Ë ÔÓÒΠÍÓË„Ë‡ÈÚÂ.
[Off – ËÁÍÎ.] (Á‡ ÒÛ·ÚËÚË Ì‡ ‰ËÒ͇): ëÛ·ÚËÚËÚ Ò ËÁÍβ˜‚‡Ú.
èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÔˆËËÚ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ, Úfl·‚‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÓÔˆËfl [Area Code
– äÓ‰ ̇ ‰˙ʇ‚‡]. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Area Code – äÓ‰ ̇ ‰˙ʇ‚‡], ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ B. Ç˙‚‰ÂÚ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER. Ç˙‚‰ÂÚ fl Ô‡Í Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂ. ÄÍÓ ÒÚ ‚˙‚ÂÎË ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„¯ÌÓ,
̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR Ë ÍÓË„Ë‡ÈÚÂ.
ÄÍÓ Á‡·‡‚ËÚ ҂ÓflÚ‡ Ô‡Ó·, ÏÓÊÂÚ ‰‡ fl ËÁÚËÂÚÂ. ᇠˆÂÎÚ‡ Ô˙‚Ó ËÁ‚‡‰ÂÚÂ
‰ËÒ͇ ÓÚ Û‰‡. àÁ·ÂÂÚ ËÍÓ̇ڇ Lock (á‡Íβ˜‚‡ÌÂ) ÓÚ ÏÂÌ˛ Setup (ç‡ÒÚÓÈÍË).
Ç˙‚‰ÂÚ 6-ˆËÙÂÌÓÚÓ ˜ËÒÎÓ “210499” Ë Ô‡Ó·ڇ ˘Â ·˙‰Â ËÁÚËÚ‡.
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ‰ËÒÔÎÂfl
TV Aspect (ÔÓÔÓˆËË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡) – àÁ·ÂÂÚÂ Í‡Í‚Ë ÔÓÔÓˆËË Ì‡
ÂÍ‡Ì‡ ˘Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ ÂÍ‡Ì‡ ̇ ‚‡¯Ëfl ÚÂ΂ËÁÓ.
[4:3]: àÁ·ÂÂÚ ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Òڇ̉‡ÚÂÌ 4:3 ÚÂ΂ËÁÓ.
[16:9]: àÁ·ÂÂÚ ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÂÌ 16:9 ÚÂ΂ËÁÓ.
Display Mode (êÂÊËÏ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl) – ÄÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË 4:3, Úfl·‚‡ ‰‡ ÓÔ‰ÂÎËÚÂ
Í‡Í ËÒ͇Ú ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ̇ ÂÍ‡Ì ¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌËÚ ÔÓ„‡ÏË Ë ÙËÎÏË.
[Letterbox]: òËÓÍÓÂÍ‡Ì̇ڇ ͇ÚË̇ Ò ÔÓ͇Á‚‡ Ò ˜ÂÌË Ë‚ËˆË ÓÚ„Ó Ë
ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
[Panscan]: ä‡ÚË̇ڇ ËÁÔ˙΂‡ ˆÂÎËfl ÂÍ‡Ì 4:3, ‡ ˜‡ÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì Ò ‚ÏÂÒÚ‚‡Ú,
Ò ÓÚflÁ‚‡Ú.
Vocal (‚Ó͇Î) – ᇉ‡ÈÚ ̇ On (‚ÍÎ.) Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÌÓ„Ó͇̇ÎÌÓ
͇‡ÓÍ DVD. ä‡‡ÓÍ ͇̇ÎËÚ ̇ ‰ËÒ͇ Ò ÒÏÂÒ‚‡Ú ‚ ÌÓχÎÂÌ ÒÚÂÂÓÁ‚ÛÍ.
Rating (é„‡Ì˘ËÚÂÎÂÌ Í·Ò) – àÁ·ÂÂÚ ӄ‡Ì˘ËÚÂÎÂÌ Í·Ò. êÂÈÚËÌ„ ◊‰ÌÓ”
(1) Ëχ ̇È-ÏÌÓ„Ó Ó„‡Ì˘ÂÌËfl, ‡ ÂÈÚËÌ„ ◊ÓÒÂÏ” (8) Â Ò Ì‡È-χÎÍÓ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl.
àÁ·ÂÂÚ [Unlock] (ÓÚÍβ˜Ë), Á‡ ‰‡ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ú Ó‰ËÚÂÎÒÍËfl ÍÓÌÚÓÎ.
Password (è‡Ó·) – ᇠ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ËÎË ÔÓÏfl̇ ̇ Ô‡Ó·ڇ Á‡ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇
Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ.
[New - ÌÓ‚‡]: Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚‡ 4-ˆËÙÂ̇ Ô‡Ó· ÓÚ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË, ÔÓÒÎÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ENTER. Ç˙‚‰ÂÚ ԇÓ·ڇ Ô‡Í Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂ.
[Change - ÔÓÏfl̇]: Ç˙‚‰ÂÚ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ ÌÓ‚‡Ú‡ Ô‡Ó· ÒΉ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ Ô‡Ó·.
Area Code (äÓ‰ ̇ ‰˙ʇ‚‡) – àÁ·ÂÂÚ ÍÓ‰ ̇ ‰˙ʇ‚‡ Á‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
Ó„‡Ì˘ËÚÂÎÂÌ Í·Ò. íÓÁË ËÁ·Ó ÓÔ‰ÂÎfl Òڇ̉‡ÚËÚ ̇ ÍÓfl ÒÚ‡Ì‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË Ì‡Î‡„‡Ì ̇ Ó„‡Ì˘ÂÌËfl Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ DVD ‰ËÒÍÓ‚Â ˜ÂÁ
ÛÔ‡ÊÌfl‚‡Ì ̇ Ó‰ËÚÂÎÒÍË ÍÓÌÚÓÎ. (ÇÊ. ÒÚ. 20)
LCD Color – àÁ·ÂÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË.
LCD Brightness – àÁ·ÂÂÚÂ, Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú flÍÓÒÚÚ‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ò Ú˜ÌË
ÍËÒÚ‡ÎË.
11
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 12
ÑÛ„Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË
REC Bitrate – åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â Á‡ ‰ËÂÍÚÂÌ Á‡ÔËÒ Ì‡ USB.
èÓ-„ÓÎflχڇ ÒÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â ‰‡‚‡ ÔÓ-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Á‚Û͇, ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ôӂ˜ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ. ᇠ‰ËÂÍÚÂÌ Á‡ÔËÒ Ì‡ USB. ‚Ê.
ÒÚ. 19
DivX VOD
éíçéëçé DIVX ÇàÑÖé: DivX®  ˆËÙÓ‚ ‚ˉÂÓÙÓχÚ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÓÚ DivX, Inc.
íÓ‚‡  ÓÙˈˇÎÌÓ ÒÂÚËÙˈË‡Ì DivX Û‰, ÍÓÈÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ DivX ‚ˉÂÓ.
èÓÒÂÚÂÚ www.divx.com Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Ë ÒÓÙÚÛÂÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì ̇ ‚‡¯ËÚ هÈÎÓ‚Â ‚ DivX ‚ˉÂÓ.
éíçéëçé DIVX ÇàÑÖé èêà èéàëäÇÄçÖ: íÓÁË ÒÂÚËÙˈË‡Ì DivX® Û‰
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò „ËÒÚË‡, Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ DivX VOD (Video-on-Demand ‚ˉÂÓ ÔË ÔÓËÒÍ‚‡ÌÂ) Ò˙‰˙ʇÌËÂ. ᇠ‰‡ „ÂÌÂË‡Ú „ËÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓ‰,
ÓÚÍËÈÚ ‡Á‰ÂÎ DivX VOD ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ Û‰‡. éÚˉÂÚ ̇
vod.divx.com Ò ÚÓÁË ÍÓ‰, Á‡ ‰‡ Á‡‚˙¯ËÚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ „ËÒÚ‡ˆËfl Ë ‰‡ ̇ۘËÚÂ
Ôӂ˜ Á‡ DivX VOD.
[Register]: èÓ͇Á‚‡ „ËÒÚ‡ˆËÓÌÌËfl ÍÓ‰ ̇ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙.
[Deregister]: ÑÂ„ËÒÚË‡ ‚‡¯Ëfl ÔÎÂ˙ Ë ÔÓ͇Á‚‡ ÍÓ‰‡ Á‡ ‰Â„ËÒÚË‡ÌÂ.
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ÓÚ
Quick Menu (·˙ÁÓ ÏÂÌ˛)
ÑàëíÄçñàéççé
1 Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡‰ÂÌËfl ‚ Û‰‡
‰ËÒÍ:
N PLAY
2 ç‡ÚËÒÌÂÚ Q. MENU ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ:
Q. MENU
3 àÁ·ÂÂÚ ÂÎÂÏÂÌÚ:
v V / ENTER
4 ê„ÛÎË‡ÈÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÎÂÏÂÌÚ‡:
b B / ENTER b B / OK
5 àÁÎËÁ‡Ì ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ:
Q. MENU
OK
/
v V / OK
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÎÂÏÂÌÚ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ vV Ë ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ËÎË ËÁ·ÂÂÚÂ
̇ÒÚÓÈ͇ڇ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ b B ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË (0-9).
a
b
c
d
e
f
a ᇄ·‚ËÂ/ÔËÒÚ‡ - çÓÏÂ ̇ ÚÂÍÛ˘Ó Á‡„·‚Ë /Ó·˘ ·ÓÈ Á‡„·‚Ëfl
b É·‚‡ - íÂÍÛ˘ ÌÓÏÂ ̇ „·‚‡/Ó·˘ ·ÓÈ „·‚Ë
c ÇÂÏ - àÁÏË̇ÎÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
d ÄÛ‰ËÓ - àÁ·‡Ì ÂÁËÍ Á‡ Á‚Û͇ ËÎË ‡Û‰ËÓ͇̇Î
e ëÛ·ÚËÚË - àÁ·‡ÌË ÒÛ·ÚËÚË
f ö„˙Î - àÁ·‡Ì ˙„˙Π̇ ͇ÏÂ‡Ú‡/Ó·˘ ·ÓÈ ˙„ÎË
12
ÖäêÄç
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 13
èÂÒ͇˜‡Ì Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡/Ô‰˯̇ „·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎÓ‚Â
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ËÒÍ
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒÍ:
-
2 ê„ÛÎË‡ÈÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡
‰ËÒ͇:
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡
ÂÍ‡Ì‡ ‰‡ Ì Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ ̇ ‰ËÒ͇.
b B / ENTER b B / OK
3 á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
N PLAY
N
4 ëÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
x STOP
x
Ç˙ÁÓ·ÌÓ‚ÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ
DVD
-
ALL
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÛÁ‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ PAUSE/STEP (X), Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÛÁ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ PLAY ( N), Á‡ ‰‡ „Ó ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ.
DVD
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ͇‰˙ ÔÓ Í‡‰˙
MOVIE
ç‡ÚËÒÌÂÚ PAUSE/STEP (X) ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ͇‰˙ ÔÓ Í‡‰˙.
MOVIE
x ), Á‡ ‰‡ ÒÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ, Û‰˙Ú Á‡ÔËÒ‚‡ ÚӘ͇ڇ ̇
ç‡ÚËÒÌÂÚ STOP (x
ÒÔË‡Ì ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÒ͇. ì‰˙Ú Ì ÔÓ‰‰˙ʇ ÚÂÁË ‚ˉӂ ‰ËÒÍÓ‚Â. “ Xx ” ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ Á‡ Í‡ÚÍÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. ç‡ÚËÒÌÂÚ PLAY ( N), Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ËÚÂ
x ) ÓÚÌÓ‚Ó ËÎË ËÁ‚‡‰ËÚÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ (ÓÚ Ú‡ÁË ÚӘ͇). ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ STOP (x
‰ËÒ͇ (̇ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ “ x ”), ÚӘ͇ڇ ̇ ÒÔË‡Ì Ò ËÁÚË‚‡.
Xx =ëÔË‡ÌÂ Ò ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ, x =ëÔË‡Ì ËÁˆflÎÓ)
(X
íӘ͇ڇ ̇ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÚËÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ÌflÍÓÈ ·ÛÚÓÌ
(̇Ô.: POWER-Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, OPEN – ÓÚ‚ÓË Ë Ú. Ì.).
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ DVD, ÍÓÂÚÓ Ëχ ÏÂÌ˛
ALL
ç‡ÚËÒÌÂÚ SKIP (>), Á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎÓ‚Â.
ç‡ÚËÒÌÂÚ SKIP (.), Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡
„·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎÓ‚Â.
ç‡ÚËÒÌÂÚ SKIP (.) ‰‚‡ Ô˙ÚË Í‡ÚÍÓ, Á‡ ‰‡ ÔÂÒÍÓ˜ËÚ ̇Á‡‰ Í˙Ï Ô‰˯̇ڇ
„·‚‡/ÔËÒÚ‡/Ù‡ÈÎÓ‚Â.
DVD
Å˙ÁÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ËÎË ·˙ÁÓ Ì‡Á‡‰
DVD
ACD
WMA
MP3
MOVIE
m ËÎË M) Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ·˙ÁÓ Ì‡Ô‰
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ SCAN (m
ËÎË ·˙ÁÓ Ì‡Á‡‰ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÏÂÌflÚ ‡Á΢ÌË
m ËÎË M)
ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇ÚÂ Ë Á‡‰˙ʇÚ SCAN (m
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚ PLAY (N) Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÔË
ÌÓχÎ̇ ÒÍÓÓÒÚ.
- DVD, Movie: mmb P mm P mb P m / M p MB p MM p MMB
- ACD, WMA, MP3: mm P mb P m / M p MB p MM
èÓ‚Ú‡flÌ ̇ ‰‡‰Â̇ ˜‡ÒÚ (A-B)
DVD
ACD
MOVIE
ç‡ÚËÒÌÂÚ A-B ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚÚ‡, ÍÓflÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ Ò ÔÓ‚ÚÓË, Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‚
Í‡fl ̇ ˜‡ÒÚÚ‡. àÁ·‡Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ˘Â Ò ÔÓ‚Ú‡fl ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ. ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï
ÌÓχÎÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ A-B ÓÚÌÓ‚Ó.
àÁ·Ó ̇ ÂÁËÍ Á‡ ÒÛ·ÚËÚËÚÂ
DVD
MOVIE
èӂ˜ÂÚÓ DVD ‰ËÒÍÓ‚Â Ò„‡ ËÏ‡Ú ÏÂÌ˛Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò Á‡Âʉ‡Ú, ÔÂ‰Ë ÙËÎÏ˙Ú ‰‡
Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡. åÓÊÂÚ ‰‡ Ó·ıÓʉ‡Ú ÚÂÁË ÏÂÌ˛Ú‡, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú vV b B ËÎË ˆËÙÓ‚ ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ÓÒ‚ÂÚËÚ ÓÔˆËfl. ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER,
Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ.
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ SUBTITLE (
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÁËÍ Á‡ ÒÛ·ËÚËÚÂ.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ DVD VR ‰ËÒÍ
ÄÍÓ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓfl‚Ë Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ ˙„˙Î, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
‡Á΢ÂÌ ˙„˙Π̇ ͇ÏÂ‡Ú‡ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ANGLE ( ) ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ.
íÓÁË Û‰ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ DVD-RW ‰ËÒÍ, Á‡ÔËÒ‡Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÓÏ‡Ú Video
Recording (‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒ) (VR). äÓ„‡ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ DVD VR ‰ËÒÍ, ÏÂÌ˛ÚÓ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ vV, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Á‡„·‚ËÂ, ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚÂ
PLAY ( N). ᇠ‰‡ ‚ˉËÚ DVD-VR ÏÂÌ˛ÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ DISC MENU ËÎË
TITLE.
çflÍÓË DVD-VR ‰ËÒÍÓ‚Â Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ò˙Ò CPRM ‰‡ÌÌË Ì‡ DVD ÂÍÓ‰Â. íÓÁË
ÔÎÂ˙ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ‰ËÒÍÓ‚Â.
ÉΉ‡Ì ÔÓ‰ ‡Á΢ÂÌ ˙„˙Î
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ‡Á΢ÂÌ Á‚ÛÍ
) ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡
DVD
DVD
MOVIE
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ (
) ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡
Ô‚Íβ˜‚‡Ú ÏÂÊ‰Û Ì‡Î˘ÌËÚ ÂÁËˆË Á‡ Á‚Û͇, ‡Û‰ËÓ͇̇ÎË ËÎË ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡
ÍÓ‰Ë‡ÌÂ.
ᇷ‡‚flÌ ̇ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
(4 ÒÚÂÔÂÌË, Ò‡ÏÓ Ì‡Ô‰)
DVD
MOVIE
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ SCAN (M), Á‡ ‰‡ Á‡·‡‚ËÚÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡Á‡‰ ËÎË Ì‡Ô‰. åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÏÂÌflÚ ‡Á΢ÌË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ú SCAN (M) ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
PLAY (N), Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÔË ÌÓχÎ̇ ÒÍÓÓÒÚ.
13
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
ÉΉ‡Ì ̇ Û‚Â΢ÂÌÓ ‚ˉÂÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
8:41 PM
DVD
Page 14
MOVIE
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ËÎË ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ZOOM
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ zoom (Û‚Â΢‡‚‡ÌÂ). åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÂ
Ôˉ‚ËÊ‚‡Ú ËÁ Û‚Â΢Â̇ڇ ͇ÚË̇ ˜ÂÁ ·ÛÚÓÌËÚ vVb B. ç‡ÚËÒÌÂÚ CLEAR,
Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ. (100 % c 200 % c 300 % c 400 % c 100 %)
DVD
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ò˙Ò Á‡„·‚Ëfl
ç‡ÚËÒÌÂÚ TITLE, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ Ò˙Ò Á‡„·‚Ëfl ̇ ‰ËÒ͇, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡ÍÓ‚‡.
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ DVD
DVD
ç‡ÚËÒÌÂÚ DISC MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ‰ËÒ͇, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡ÍÓ‚‡.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÓÚ ËÁ·‡Ì ÏÓÏÂÌÚ
DVD
MOVIE
DVD
MOVIE
åÓÊÂÚ ‰‡ χÍË‡Ú ÔÓÁˈËfl ̇ ‰ËÒÍ, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ̇ ÚÓ‚‡ ÏflÒÚÓ. èÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ MARKER ̇ Ê·ÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ. àÍÓ̇ڇ ̇ χÍÂ‡ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Á‡
Í‡ÚÍÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. èÓ‚ÚÓÂÚ ÓÔÂ‡ˆËflÚ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‰Ó ‰Â‚ÂÚ Ï‡ÍÂ‡.
åÓÊÂÚ ڇ͇ Ò˙˘Ó ‰‡ ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ËÎË ËÁÚË‚‡Ú ÔÓÁˈËËÚÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ SEARCH Ë
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ÏÂÌ˛ [Marker Search] (Ú˙ÒÂÌ ̇ χÍÂ). àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ b ËÎË B, Á‡
‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl χÍÂ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ „Ó
ËÁ‚Ë͇ÚÂ, ËÎË CLEAR, Á‡ ‰‡ „Ó ËÁÚËÂÚÂ.
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
DVD
MOVIE
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÎÂÌÚ‡Ú‡ Á‡
ËÁÏË̇‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ. åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÍÓÎÍÓ ‚ÂÏ  ËÁÏË̇ÎÓ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒˆÂ̇
DVD
ACD
íÓÁË Û‰ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒˆÂ̇ ÓÚ ÔÓÒΉÌÓ „Ή‡ÌËfl ‰ËÒÍ. èÓÒΉ̇ڇ
ÒˆÂ̇ ÓÒÚ‡‚‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ‰ÓË Ë ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ‰ËÒ͇ ÓÚ ÔÎÂ˙‡ ËÎË ËÁÍβ˜ËÚ Û‰‡.
ÄÍÓ Á‡‰ËÚ ‰ËÒÍ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ëχ Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇ ÒˆÂ̇, Úfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ËÁ‚ËÍ‚‡ ̇
ÂÍ‡Ì‡.
ëÍËÈÌÒÂÈ‚˙
ëÍËÈÌÒÂÈ‚˙˙Ú Ò ÔÓfl‚fl‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ Û‰‡ ‚ ÂÊËÏ ÒÚÓÔ Á‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂÚ
ÏËÌÛÚË. ÄÍÓ ÒÍËÈÌÒÂÈ‚˙˙Ú ÓÒڇ̠̇ ÂÍ‡Ì‡ ÔÂÚ ÏËÌÛÚË, Û‰˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Ò ËÁÍβ˜‚‡.
14
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ Ò˙‡Û̉ Á‚ÛÍ ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ‰ÌÓ ÓÚ
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌËÚ Á‚ÛÍÓ‚Ë ÔÓÎÂÚ‡ ÒÔÓ‰ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓflÚÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂ. ÇÒÂÍË Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ VIRTUAL SURROUND,
Á‚ÛÍÓ‚ËflÚ ÂÊËÏ Ò ÒÏÂÌfl ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
(CONCERT t HALL t ARENA t Normal (ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ))
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ
ACD
WMA
MP3
DVD
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ PLAY MODE ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÊËÏ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ.
ÄÛ‰ËÓ CD ‰ËÒÍÓ‚Â / ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â
ᇠÚ˙ÒÂÌ ̇ ̇˜‡Î̇ ÚӘ͇ ÔÓ ‚˙‚‰ÂÌ ÍÓ‰ Á‡ ˜‡Ò. ç‡ÚËÒÌÂÚ Q.MENU, ÔÓÒÎÂ
ËÁ·ÂÂÚ ËÍÓ̇ڇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇. Ç˙‚‰ÂÚ ˜‡Ò‡, ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
ç‡ÔËÏÂ, Á‡ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ҈Â̇ ‚ 1 ˜‡Ò‡, 10 ÏËÌÛÚË Ë 20 ÒÂÍÛ̉Ë,
‚˙‚‰ÂÚÂ"11020" Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ENTER. ÄÍÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ„¯ÌÓ ˆËÙËÚÂ,
̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR Ë „Ë ‚˙‚‰ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
å‡ÍË‡Ì ̇ β·Ëχ ÒˆÂ̇
Virtual Surround
– íÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔËÒÚ‡ ËÎË Ù‡ÈÎ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
– ÇÒ˘ÍË ÔËÒÚË ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚Â ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
– èËÒÚËÚ ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‚ ÔÓËÁ‚ÓÎ̇
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ.
– ÇÒ˘ÍË ÔËÒÚË ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚Â ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‚
ÔÓËÁ‚ÓÎ̇ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ.
ᇠ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌË ËÎË ‚ ÔÓËÁ‚ÓÎ̇
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ, ̇ÚËÒÌÂÚ CLEAR.
DVD ‰ËÒÍÓ‚Â
Chapter Repeat - ։̇ „·‚‡ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
Title Repeat - ÇÒ˘ÍË „·‚Ë ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.
ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÌÓχÎÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ PLAY MODE
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ [Off].
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 15
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÙËÎÏÓ‚ Ù‡ÈÎ
èÎÂ˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò ÙËÎÏË ÓÚ ‰ËÒÍ/USB
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó/͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ë ‚ˉÂÓÒ˙‰˙ʇÌËÂ, Á‡ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ DVD-RW ‰ËÒÍÓ‚Â
(‚˙‚ VR ÂÊËÏ).
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. ÇËÊÚ ÒÚ. 13-14.
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒÍ/USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó/͇Ú‡
Ò Ô‡ÏÂÚ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë ÙËÎÏ(Ë):
-
-
2 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
-
-
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [MOVIE]:
b B / ENTER b B / OK
4 àÁ·ÂÂÚ ÙËÎÏ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [MOVIE]:
v V / ENTER
v V / OK
5 Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌËfl ÙËÎÏ:
N PLAY
OK
6 ëÔË‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
x STOP
x
• íÓÁË ÔÎÂ˙ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ Ù‡ÈÎÓ‚Â, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ò GMC*1 ËÎË Qpel*2. íÓ‚‡ Ò‡
ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ‚ˉÂÓÍÓ‰Ë‡Ì ‚ Òڇ̉‡Ú‡ MPEG4, ͇͂ËÚÓ Ëχ Ë DivX.
*1 GMC - Global Motion Compensation („ÎÓ·‡Î̇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl ̇ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ)
*2 Qpel - Quarter pixel (˜ÂÚ‚˙Ú ÔËÍÒÂÎ)
àÌÙÓχˆËfl Á‡ ÔÓ͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ DivX ÒÛ·ÚËÚË
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ SUBTITLE Á‡ 3 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÍÓ‰˙Ú Ì‡ ÂÁË͇. ç‡ÚËÒÌÂÚ b B, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„ ÍÓ‰ ̇ ÂÁËÍ,
‰Ó͇ÚÓ ÒÛ·ÚËÚËÚ Ò ÔÓÍ‡Ê‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ, Ë ÔÓÒΠ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER.
ë˙‚ÂÚ:
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÎÂÌÚ‡Ú‡ Á‡
ËÁÏË̇‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï ÙËÎÏÓ‚ËÚ هÈÎÓ‚Â
ë˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ÙËÎÏË Ò ÚÓÁË ÔÎÂ˙  ӄ‡Ì˘Â̇ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
• ç‡Î˘̇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ: 720 x 576 (ò x Ç) ÔËÍÒ·.
• àÏÂ̇ڇ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ò ÙËÎÏË Ë ÒÛ·ÚËÚË Ò‡ Ó„‡Ì˘ÂÌË ‰Ó 20 Á͇̇.
• ê‡Á¯ËÂÌËfl ̇ ÙËÎÏÓ‚ËÚ هÈÎÓ‚Â: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ÙËÎÏÓ‚Ë ÒÛ·ÚËÚË: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË Codec ÙÓχÚË: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
“MP43”, “3IVX”
• Ç˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏË ‡Û‰ËÓÙÓχÚË: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• óÂÒÚÓÚ‡ ̇ ËÏÔÛÎÒ̇ ÏÓ‰Û·ˆËfl: ÓÚ 8 ‰Ó 48 kHz (MP3), ÓÚ 32 ‰Ó 48 kHz (WMA)
• ëÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â: ÓÚ 8 ‰Ó 320 kb/ÒÂÍ (MP3), ÓÚ 32 ‰Ó 192 kb/ÒÂÍ (WMA),
ÔÓ‰ 4 Mb/ÒÂÍ (DivX Ù‡ÈÎ)
• CD-R/RW, DVD±R/RW ÙÓχÚ: ISO 9660
• Ç ÚÓÁË Û‰ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ Ò‡ÏÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì Á‡ DivX 6.0.
• å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË: ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 600
(Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë Ô‡ÔÍËÚÂ)
15
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 16
ëÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇
íÓÁË Û‰ ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ Audio CD ‰ËÒÍÓ‚Â Ë MP3/WMA Ù‡ÈÎÓ‚Â.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. ÇËÊÚ ÒÚ. 13-14.
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ Audio CD ËÎË ‰ËÒÍ/USB
Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó/͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ,
Ò˙‰˙ʇ˘Ë MP3/WMA Ù‡ÈÎÓ‚Â:
-
-
2 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
-
-
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [MUSIC]:
b B / ENTER b B / OK
4 àÁ·ÂÂÚ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
[MUSIC]:
b B / ENTER b B / OK
5 Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌËfl
ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ:
N PLAY
OK
6 ëÔË‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ:
x STOP
x
àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ MP3/WMA
ë˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ ̇ MP3/WMA Ò ÚÓÁË Û‰  ӄ‡Ì˘Â̇ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
• ê‡Á¯ËÂÌË ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ: “.mp3”, “.wma”
• óÂÒÚÓÚ‡ ̇ ËÏÔÛÎÒ̇ ÏÓ‰Û·ˆËfl: ÓÚ 8 ‰Ó 48 kHz (MP3), ÓÚ 32 ‰Ó 48 kHz (WMA)
• ëÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â: ÓÚ 8 ‰Ó 320 kb/ÒÂÍ (MP3), ÓÚ 32 ‰Ó 192 kb/ÒÂÍ (WMA)
• îÓÏ‡Ú CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË: ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 600 (Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ë
Ô‡ÔÍËÚÂ)
16
ë˙‚ÂÚË:
• èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ MP3 Ù‡ÈÎ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ هȷ.
[ÔÂÒÂÌ, ‡Î·ÛÏ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ, ÎÂÌÚ‡ Á‡ ËÁÏË̇‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ]
• ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ b B, Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ ‰Ó Ô‰˯̇ڇ ËÎË ‰Ó
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡.
• ᇠ‰‡ ÓÚˉÂÚ ̇Ô‡‚Ó Ì‡ ÌflÍÓfl ÔËÒÚ‡ ËÎË Ù‡ÈÎ Ë ‰‡ „Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚÂ,
‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔËÒÚ‡Ú‡/هȷ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË (0-9).
• èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô‚Íβ˜‚‡Ú ÏÂÊ‰Û ÒÔËÒ˙͇ Ò ÔÂÒÌË
Ë ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ RETURN (O).
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 17
a àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ b B, Á‡ ‰‡ ÓÒ‚ÂÚËÚ ËÍÓ̇ڇ (b B), ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ENTER, Á‡ ‰‡ ÓÚˉÂÚ ̇ Ô‰˯ÌËfl ËÎË ÒΉ‚‡˘Ëfl Ù‡ÈÎ.
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò ÒÌËÏÍË
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
b ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ Ò·ȉ¯ÓÛ ËÎË ‰‡ „Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ̇ Ô‡ÛÁ‡.
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒÍ/USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó/͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò ÒÌËÏÍË:
-
c ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ.
(Fast (·˙Á‡) p Slow (·‡‚̇) p Normal (ÌÓχÎ̇)
2 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
-
-
d ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Á‡‚˙ÚËÚ ÒÌËÏ͇ڇ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡
ÒÚÂÎ͇ ËÎË Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [PHOTO]:
b B / ENTER b B / OK
e ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ ÔÛÒÌÂÚ ËÎË ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ̇ Ô‡ÛÁ‡ ÏÛÁË͇ڇ Á‡ ÙÓÌ.
4 àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [PHOTO]:
vVbB
vVbB
5 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ̇
ˆflÎ ÂÍ‡Ì:
ENTER
OK
f ç‡ÚËÒÌÂÚ ENTER, Á‡ ‰‡ Á‡Ú‚ÓËÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ò ÓÔˆËËÚÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ Q.MENU, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ ÓÚÌÓ‚Ó.
6 Ç˙˘‡Ì Í˙Ï ÏÂÌ˛ [PHOTO]:
x STOP
x
èÂÒ͇˜‡Ì Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡/Ô‰˯̇ ÒÌËÏ͇
ç‡ÚËÒÌÂÚ SKIP (. ËÎË >), Á‡ ‰‡ ‚ˉËÚ Ô‰˯̇ڇ/ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
ê‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ Û‚Â΢ÂÌÓ ÙÓÚÓËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
èÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍÓ‚ Ù‡ÈΠ̇ ˆflÎ ÂÍ‡Ì
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ ̇
ˆflÎ ÂÍ‡Ì.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ vVb B, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl, Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔˆËËÚ ͇ÍÚÓ Â
ÓÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
a
ÑÓ„‡ÚÓ ‡Á„ÎÂʉ‡Ú ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇ ̇ ˆflÎ ÂÍ‡Ì, ̇ÚËÒÌÂÚ ZOOM
ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ zoom (Û‚Â΢‡‚‡ÌÂ). åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÂ
Ôˉ‚ËÊ‚‡Ú ÔÂÁ Û‚Â΢Â̇ڇ ÒÌËÏ͇ Ò ·ÛÚÓÌË vV b B. ç‡ÚËÒÌÂÚ CLEAR, Á‡
‰‡ ËÁÎÂÁÂÚÂ.
àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ò˙Ò ÒÌËÏÍË
• ê‡Á¯ËÂÌËfl ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ: “.jpg”, “.jpeg”
• ê‡ÁÏÂ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ: èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡  ÔÓ‰ 2 MB
• îÓÏ‡Ú Ì‡ CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË: èÓ-χÎÍÓ ÓÚ 600 (Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ë
Ô‡ÔÍËÚÂ)
• èÓ ‚ÂÏ ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú Ò‡ÏÓ MP3 Ù‡ÈÎÓ‚Â.
ë˙‚ÂÚ:
ᇠهÈÎÓ‚ÂÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ̇ ‰ËÒÍ ËÎË USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó/͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‡ÍÓ
‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ هȷ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË (0-9), Û‰˙Ú ˘Â ‚Ë
ÔÓ͇Ê ËÁ·‡ÌËfl Ù‡ÈÎ.
b
c
d
e
f
17
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 18
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‚˙̯̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú MP3/WMA/JPEG/ÙËÎÏÓ‚Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ Í‡Ú‡ Ò
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. ÇËÊÚ ÒÚ. 13-14.
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚ Û‰‡ ‚˙̯̇ ͇Ú‡ Ò
Ô‡ÏÂÚ:
-
2 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
-
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú MP3/WMA/JPEG/DivX Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ USB Ù·¯
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ‚ÂÒËfl 2.0 / 1.1.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ. ÇËÊÚ ÒÚ. 13-14.
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
-
1 ÇÍβ˜ÂÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ USB ÔÓÚ‡:
-
-
2 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
-
-
b B / ENTER b B / OK
3 àÁ·ÂÂÚ هÈÎ:
[MOVIE], [MUSIC] ËÎË [PHOTO]
b B / ENTER b B / OK
3 àÁ·ÂÂÚ هÈÎ:
[MOVIE], [MUSIC] ËÎË [PHOTO]
4 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [MEMORY CARD]
(͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ):
bB
bB
4 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [USB]:
bB
bB
ENTER
OK
5 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏÂÌ˛:
èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [MOVIE], [MUSIC]
ËÎË [PHOTO].
ENTER
OK
5 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏÂÌ˛:
èÓ͇Á‚‡ Ò ÏÂÌ˛ [MOVIE], [MUSIC]
ËÎË [PHOTO].
ᇷÂÎÂÊÍË Á‡ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
ä‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò ÚÓÁË Û‰
• Secure Digital Card (SD)
• Multi Media Card (MMC)
• Memory Stick (MS)
• íÓÁË Û‰ ÔÓ‰‰˙ʇ Ò‡ÏÓ Í‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ò ÙÓÏ‡Ú FAT12, FAT16 ËÎË FAT32.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ÔÂÔÓ˙˜‡ÌËÚ ÔÓ-„Ó ͇ÚË Ò Ô‡ÏÂÚ.
• ä‡Ú‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚ÎÂÁ ҇ÏÓ ‚ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ; Ì fl ̇ÒË΂‡ÈÚÂ.
ä‡Ú‡Ú‡ ˘Â Á‡Òڇ̠̇ ÏflÒÚÓÚÓ ÒË Ò‡ÏÓ Â Â ÔÓÒÚ‡‚Â̇ Ô‡‚ËÎÌÓ.
• ç ‚Òfl͇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÏÓÊ ‰‡  ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ ÚÓÁË Û‰.
• ç ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡ (‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ú.Ì.).
18
• ç ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ ‡·ÓÚË.
• èÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‚Ë ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ÂÁÂ‚ÌÓ ÍÓÔË ̇ ‚‡ÊÌËÚ ÒË Ù‡ÈÎÓ‚Â ‚ USB
Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡ ‰‡ Ò Ô‰ԇÁËÚ ÓÚ ÒÎÛ˜‡È̇ Á‡„Û·‡.
• ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ۉ˙ÎÊËÚÂÎ Á‡ USB ËÎË USB HUB, USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÌÂ
·˙‰Â ‡ÁÔÓÁ̇ÚÓ.
• åÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ÏÛÁË͇ÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â (MP3/WMA), Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò
ÒÌËÏÍË (JPEG) Ë DivX Ù‡ÈÎÓ‚Â. èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ Ù‡ÈÎ ˘Â
̇ÏÂËÚ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÒÚ‡ÌˈË.
• å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó: ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 600 (Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë Ô‡ÔÍËÚÂ).
• USB ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ̇ ÚÓÁË Û‰ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
• ñËÙÓ‚Ë ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË Ë ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇÚ.
• USB ÔÓÚ˙Ú Ì‡ Û‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ҂˙Ê Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙. ì‰˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 19
ÅÂÎÂÊÍË ÓÚÌÓÒÌÓ ‰ËÂÍÚÌËfl Á‡ÔËÒ Ì‡ USB
ÑËÂÍÚÂÌ Á‡ÔËÒ Ì‡ USB
èÂ‰Ë Á‡ÔËÒ Ò‚˙ÊÂÚ USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Í˙Ï Û‰‡. ç‡ÒÚÓÈÚ ÓÔˆËflÚ‡
[REC Bitrate] ÒÔÓ‰ ÌÛʉËÚÂ. (‚Ê. ÒÚ. 12)
ÖäêÄç
ÑàëíÄçñàéççé
1 èÓÒÚ‡‚ÂÚ Audio CD ‰ËÒÍ:
-
-
2 èÓ͇Á‚‡Ì ̇ [Home Menu]:
-
-
3 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [MUSIC]:
b B / ENTER b B / OK
4 àÁ·ÂÂÚ ÏÛÁË͇ÎÂÌ Ù‡ÈÎ ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ [MUSIC]:
b B / ENTER b B / OK
5 àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl Á‡ Á‡ÔËÒ:
• [All song] (‚Ò˘ÍË ÔÂÒÌË), [Selected songs]
(ËÁ·‡ÌËÚ ÔÂÒÌË) ËÎË [A playing song]
(‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÒÂÌ)
• o àÁ·ÂÂÚ [X1] ËÎË [X4]
- X1: á‡ÔËÒ˙Ú ˘Â Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ò ÌÓχÎ̇
ÒÍÓÓÒÚ Ë ˘Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ڇ.
- X4: á‡ÔËÒ˙Ú ˘Â Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚ ï4,
ÌÓ Ìflχ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ú ÏÛÁË͇ڇ.
• á‡ÔËÒ˙Ú Â ‚˙ÁÏÓÊÂÌ Ò‡ÏÓ Á‡ ÔËÒÚË ÓÚ ‡Û‰ËÓ CD.
• ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÓÔˆËfl, ‚ USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â Ò Ò˙Á‰‡‰Â
Ô‡Ô͇ ◊CD_REC“, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÏÛÁË͇ÎÌËÚ هÈÎÓ‚Â ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌflÚ ‚ ÌÂfl.
• ÄÍÓ ËÁ‚‡‰ËÚ USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ËÁÍβ˜ËÚ ËÎË ÓÚ‚ÓËÚ ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ Á‡ÔËÒ, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ.
• ÄÍÓ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‚ USB Ù·¯ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ,
Á‡ÔËÒ˙Ú Ì  ‚˙ÁÏÓÊÂÌ. ᇠ‰‡ Û‚Â΢ËÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ËÁÚËÈÚ هÈÎÓ‚Â ÓÚ
Ì„Ó, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚‡¯Ëfl ÍÓÏÔ˛Ú˙.
• ç ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Á‡ÔËÒ‚‡Ú CD-G ‰ËÒÍÓ‚Â Ë ‡Û‰ËÓ CD ‰ËÒÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÍÓ‰Ë‡ÌË ‚ DTS.
• ç Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‚˙̯ÂÌ Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ, ÏÌÓ„Ó͇ÚÓ‚ ˜ÂÚˆ, ÏÌÓ„Ó‰flÎÓ‚ USB,
͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, Á‡Íβ˜ÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë MP3 ÔÎÂ˙.
• îÓÏ‡Ú Ì‡ Á‡ÔËÒ: MP3 Ù‡ÈÎ
• ëÍÓÓÒÚ ‚ ·ËÚÓ‚Â ÔË ÍÓ‰Ë‡ÌÂ: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps /
320 Kbps
• å‡ÍÒËχÎÂÌ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â/Ô‡ÔÍË: ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 600
(Ó·˘ ·ÓÈ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Ë Ô‡ÔÍËÚÂ)
• ᇠ‰‡ ÓÚˉÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ ÔËÒÚ‡ Ë ‰‡ fl ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚÂ, ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇
ÔËÒÚ‡Ú‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚ ·ÛÚÓÌË (0-9).
è‡‚ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂ‡Á¯ÂÌË ÍÓÔËfl ̇ Á‡˘ËÚÂÌ ÒÂ˘Û ÍÓÔË‡Ì χÚÂˇÎ,
‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÔÓ„‡ÏË, Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ô‰‡‚‡ÌËfl Ë Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË,
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ̇Û¯ÂÌË ̇ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡ Ë ‰‡ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ ۄ·‚ÌÓ
ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ.
íÓÁË Û‰ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ú‡ÍË‚‡ ˆÂÎË.
Å˙‰ÂÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌË
ëÔ‡Á‚‡ÈÚ ‡‚ÚÓÒÍËÚ Ô‡‚‡
AUDIO
6 á‡ÔÓ˜ÌÂÚ Á‡ÔËÒ‡:
v V / ENTER v V / OK
7 ëÔÂÚ Á‡ÔËÒ‡:
x STOP
x
19
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 20
äӉӂ ̇ ÂÁˈË
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÁË ÒÔËÒ˙Í, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ Ê·ÌËfl ÓÚ ‚‡Ò ÂÁËÍ Á‡ ÒΉÌËÚ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË: ‡Û‰ËÓ‰ËÒÍ, ÒÛ·ÚËÚË Ì‡ ‰ËÒ͇, ÏÂÌ˛ ̇ ‰ËÒ͇.
ÖÁËÍ
ÄÙ‡ÒÍË
ÄÙË͇‡ÌÒ
Äη‡ÌÒÍË
ÄÏÂı‡ÒÍË
Ä‡·ÒÍË
ÄÏÂÌÒÍË
ÄÒ‡ÏÒÍË
ÄÈχ‡
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍË
Ň¯ÍËÒÍË
ŇÒÍÒÍË
ÅÂÌ„‡ÎÒÍË
ÅÛÚ‡ÌÒÍË
ÅËı‡ÒÍË
ÅÂÚÓÌÒÍË
Å˙΄‡ÒÍË
ÅËχÌÒÍË
Å·ÛÒÍË
äËÚ‡ÈÒÍË
äÓ‰
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
ÖÁËÍ
ï˙‚‡ÚÒÍË
ó¯ÍË
чÚÒÍË
ïÓ·̉ÒÍË
ÄÌ„ÎËÈÒÍË
ÖÒÔÂ‡ÌÚÓ
ÖÒÚÓÌÒÍË
î‡¸ÓÒÍË
îˉÊË
îËÌ·̉ÒÍË
îÂÌÒÍË
îËÁËÈÒÍË
ɇÎËÒËÈÒÍË
ÉÛÁËÌÒÍË
çÂÏÒÍË
É˙ˆÍË
ÉÂÌ·̉ÒÍË
ÉÛ‡‡ÌË
Éۉʇ‡ÚË
äÓ‰
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
ÖÁËÍ
ï‡ÛÒ‡
à‚ËÚ
ïË̉Ë
ìÌ„‡ÒÍË
àÒ·̉ÒÍË
à̉ÓÌÂÁËÈÒÍË
àÌÚÂÎËÌ„‚‡
à·̉ÒÍË
àڇΡÌÒÍË
üÔÓÌÒÍË
ä‡Ì̇‰‡
䇯ÏËÒÍË
ä‡Á‡ıÒÍË
äË„ËÁÍË
äÓÂÈÒÍË
ä˛‰ÒÍË
ã‡ÓÒÍË
ã‡ÚËÌÒÍË
ã‡Ú‚ËÈÒÍË
äÓ‰
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
ÖÁËÍ
ãËÌ„‡Î‡
ãËÚÓ‚ÒÍË
å‡Í‰ÓÌÒÍË
å‡Î„‡¯ÍË
å‡Î‡ÈÒÍË
å‡Î‡fl·Ï
å‡ÓÒÍË
å‡‡ÚıË
åÓΉӂÒÍË
åÓÌ„ÓÎÒÍË
ç‡ÛÛ
çÂÔ‡ÎÒÍË
çÓ‚ÂÊÍË
éËfl
èẨʇ·Ë
èÛ˘Û
èÂÒËÈÒÍË
èÓÎÒÍË
èÓÚÛ„‡ÎÒÍË
äÓ‰
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
ÖÁËÍ
äÓ‰
ä˜ۇ
8185
êÂÚÓÓχÌÒÍË
8277
êÛÏ˙ÌÒÍË
8279
êÛÒÍË
8285
ë‡ÏÓ‡ÌÒÍË
8377
ë‡ÌÒÍËÚ
8365
òÓÚ·̉ÒÍË ÍÂÎÚÒÍË 7168
ë˙·ÒÍË
8382
ë˙·Óı˙‚‡ÚÒÍË
8372
òÓ̇
8378
ëË̉ıË
8368
ëËÌ„‡ÎÒÍË
8373
ëÎÓ‚‡¯ÍË
8375
ëÎÓ‚ÂÌÒÍË
8376
àÒÔ‡ÌÒÍË
6983
ëÛ‰‡ÌÒÍË
8385
ëÛ‡ıËÎË
8387
ò‚‰ÒÍË
8386
퇄‡ÎÓ„
8476
ÖÁËÍ
퇉ÊËÍÒÍË
í‡ÏËÎÒÍË
íÂÎÛ„Û
í‡È·̉ÒÍË
íÓÌ„‡ÌÒÍË
íÛÒÍË
íÛÍÏÂÌÒÍË
íÛË
ìÍ‡ËÌÒÍË
ì‰Û
ìÁ·ÂÍÒÍË
ÇËÂÚ̇ÏÒÍË
ÇÓ·ԲÍ
ìÂÎÒÍË
ÇÓÎÓÙ
äÒÓÒ‡
à‰Ë¯
âÓÛ·‡
áÛÎÛ
Ñ˙ʇ‚Ë
è‡‡„‚‡È
îËÎËÔËÌË
èÓί‡
èÓÚÛ„‡ÎËfl
êÛÏ˙ÌËfl
êÛÒ͇ Ù‰Â‡ˆËfl
ë‡Û‰ËÚÒ͇ Ä‡·Ëfl
ëÂÌ„‡Î
ëËÌ„‡ÔÛ
ëÎÓ‚‡ÍËfl
ëÎÓ‚ÂÌËfl
ûÊ̇ ÄÙË͇
ûÊ̇ äÓÂfl
àÒÔ‡ÌËfl
Ñ˙ʇ‚Ë
òË ã‡Ì͇
ò‚ˆËfl
ò‚ÂȈ‡Ëfl
í‡È‚‡Ì
í‡È·̉
íÛˆËfl
섇̉‡
ìÍ‡È̇
ëÄô
ìÛ„‚‡È
ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì
ÇËÂÚ̇Ï
áËÏ·‡·‚Â
äÓ‰
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
äӉӂ ̇ ‰˙ʇ‚Ë
àÁ·ÂÂÚ ÍÓ‰‡ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÒË ÓÚ ÚÓÁË ÒÔËÒ˙Í.
Ñ˙ʇ‚Ë
ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì
ÄÊÂÌÚË̇
Ä‚ÒÚ‡ÎËfl
Ä‚ÒÚËfl
ÅÂ΄Ëfl
ÅÛÚ‡Ì
ÅÓÎË‚Ëfl
Å‡ÁËÎËfl
ä‡Ï·Ó‰Ê‡
ä‡Ì‡‰‡
óËÎË
äËÚ‡È
äÓÎÛÏ·Ëfl
äÓÌ„Ó
20
äÓ‰
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Ñ˙ʇ‚Ë
äÓÒÚ‡ êË͇
ï˙‚‡ÚËfl
óÂıËfl
чÌËfl
ÖÍ‚‡‰Ó
Ö„ËÔÂÚ
ë‡Î‚‡‰Ó
ÖÚËÓÔËfl
îˉÊË
îËÌ·̉Ëfl
î‡ÌˆËfl
ÉÂχÌËfl
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl
É˙ˆËfl
äÓ‰
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Ñ˙ʇ‚Ë
ÉÂÌ·̉Ëfl
ïÓÌÍÓÌ„
ìÌ„‡Ëfl
à̉Ëfl
à̉ÓÌÂÁËfl
àÁ‡ÂÎ
àÚ‡ÎËfl
üχÈ͇
üÔÓÌËfl
äÂÌËfl
äÛ‚ÂÈÚ
ãË·Ëfl
ã˛ÍÒÂÏ·Û„
å‡Î‡ÈÁËfl
äÓ‰
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Ñ˙ʇ‚Ë
å‡Î‰Ë‚Ë
åÂÍÒËÍÓ
åÓ̇ÍÓ
åÓÌ„ÓÎËfl
å‡ÓÍÓ
çÂÔ‡Î
ïÓ·̉Ëfl
ïÓ·̉ÒÍË ÄÌÚËÎË
çÓ‚‡ á·̉Ëfl
çË„ÂËfl
çÓ‚„Ëfl
éχÌ
è‡ÍËÒÚ‡Ì
è‡Ì‡Ï‡
äÓ‰
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
äÓ‰
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
äÓ‰
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 21
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË
èÓ·ÎÂÏ
ãËÔÒ‚‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
àχ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ,
ÌÓ Û‰˙Ú ÌÂ
‡·ÓÚË.
ãËÔÒ‚‡ ͇ÚË̇.
ãËÔÒ‚‡ Á‚ÛÍ.
è˘Ë̇
á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Ì Ô‡‚Ë
ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
ŇÚÂËflÚ‡  ËÁÚÓ˘Â̇.
ç  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‰ËÒÍ.
Ç͇‡ÈÚ ÒÚ‡·ËÎÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl
͇·ÂÎ ‚ ÒÚÂÌÌËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
èÂÁ‡‰ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‰ËÒÍ.
íÂ΂ËÁÓ˙Ú Ì  ̇ÒÚÓÂÌ Á‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ Ò˄̇ΠÓÚ Û‰‡.
ÇˉÂÓ͇·ÂÎ˙Ú Ì  ҂˙Á‡Ì
ÒÚ‡·ËÎÌÓ.
é·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
‡Û‰ËÓ͇·Â·, Ì  ̇ÒÚÓÂÌÓ Á‡
ÔËÂχÌ ̇ Ò˄̇ΠÓÚ Û‰‡.
ëË·ڇ ̇ Á‚Û͇  ̇ÒÚÓÂ̇ ̇
ÏËÌËÏÛÏ.
àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÂÊËÏ Á‡
‚ˉÂÓÔËÂχÌ ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ë‚˙ÊÂÚ ÒÚ‡·ËÎÌÓ ‚ˉÂÓ͇·Â·.
éÔˆËËÚ AUDIO Ò‡ Á‡‰‡‰ÂÌË
ÔÓ„¯ÌÓ.
ì‰˙Ú Ì Á‡ÔÓ˜‚‡ èÓÒÚ‡‚ÂÌ Â Ì‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ‰ËÒÍ.
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÌÂ
‡·ÓÚË ‰Ó·Â.
éÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂ
ᇉ‡‰ÂÌ Â Ó„‡Ì˘ËÚÂÎÂÌ Í·Ò.
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì Â
̇ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡ ̇ Û‰‡.
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Â
ÏÌÓ„Ó ‰‡Î˜ ÓÚ Û‰‡.
àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÂÊËÏ Á‡
ÔËÂχÌ ̇ ‡Û‰ËÓÛÒË΂‡ÚÂÎfl.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ „Û·ÚÓ‡ ̇ ÒË·ڇ
̇ Á‚Û͇, Á‡ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÒË·ڇ ̇
Á‚Û͇.
ᇉ‡ÈÚ Ô‡‚ËÎÌÓ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ
AUDIO.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ‰ËÒÍ.
(èÓ‚ÂÂÚ ÚËÔ‡ ̇ ‰ËÒ͇ Ë
„ËÓ̇ÎÌËfl ÍÓ‰)
èÓÏÂÌÂÚ ӄ‡Ì˘ËÚÂÎÌËfl Í·Ò.
ç‡ÒÓ˜ÂÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË Í˙Ï ÒÂÌÁÓ‡ ̇
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
èÂÏÂÒÚÂÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó Û‰‡.
é·˘Ë
àÁËÒÍ‚‡ÌËfl Í˙Ï Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ê‡ÁÏÂË (ÔË·Î.)
çÂÚÓ Ú„ÎÓ (ÔË·Î.)
éÍÓÎ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔË ‡·ÓÚ‡
Ç·„‡ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ ÔË ‡·ÓÚ‡
ã‡ÁÂ
ëËÒÚÂχ ̇ Ò˄̇·
12 V
2.0 A
(230 x 46 x 158) mm (ò x Ç x Ñ)
1.4 kg (ë ·‡ÚÂËfl)
0 °C ‰Ó 40 °C
5 % ‰Ó 90 %
èÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ ·ÁÂ
PAL
äÓÌÂÍÚÓË
ÄÛ‰ËÓ-/‚ˉÂÓËÁıÓ‰
ø 3,5 ÏÏ ÏËÌË„ÌÂÁ‰Ó – 1 ·.
- ÇˉÂÓ: 1.0 V (p-p), 75 Ω, Ì„‡Ú˂̇ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl
- ÄÛ‰ËÓ: 1.5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ ÒÎÛ¯‡ÎÍË
ø 3,5 ÏÏ ÏËÌË-ÒÚÂÂÓ„ÌÂÁ‰Ó – 2 ·.
ÇıÓ‰Ó‚Â
USB ‚ıÓ‰
á‡ı‡Ì‚‡Ì ̇ ¯Ë̇ڇ
4-˘ËÙÚÓ‚ (USB 2.0 / 1.1 Òڇ̉‡ÚÂÌ)
5V
500 mA
ÑËÒÔÎÂÈ Ò Ú˜ÌË ÍËÒÚ‡ÎË
ê‡ÁÏÂ ̇ ԇ̷
èÓÂ͈ËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ
ëËÒÚÂχ ̇ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ
ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
20.3 cm (‰Ë‡„Ó̇Î)
R.G.B. ˂ˈ‡
ÄÍÚ˂̇ χÚˈ‡ TFT
480 x 234 (WQVGA)
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË
•
•
•
•
•
•
•
•
ÄÛ‰ËÓ-/‚ˉÂÓ ‡‰‡ÔÚÂ
èÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ‡‰‡ÔÚÂ (IM120W-200B)
Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ‡‰‡ÔÚÂ
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ŇÚÂËfl Á‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË (ÎËÚË‚‡ ·‡ÚÂËfl)
ŇÚÂËÂÌ Ô‡ÍÂÚ
ó‡ÌÚ‡
äÓÌÁÓ· Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ‚ ÍÓ·
ÑËÁ‡ÈÌ˙Ú Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ì‡
ÔÓÏÂÌË ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Û‚Â‰ÓÏfl‚‡ÌÂ.
21
DP582B-P.AHUNLLK_BUl_7816
3/29/10
8:41 PM
Page 22
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Û‰‡ ‚
ÍÓ·ڇ ÒË Ò˙Ò ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡
ӷ΄‡Î͇
낇ÎÂÚ ӷ΄‡Î͇ڇ Á‡
„·‚‡. (ÇËÊÚÂ
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ‚‡¯‡Ú‡
ÍÓ·).
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡Ú ̇ ‚ˉÂÓÚÓ Ì‡
Á‡‰Ì‡Ú‡ Ò‰‡Î͇, Ó͇˜‚‡ÈÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
Í˙Ï Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ.
̇ Ô‰̇ڇ Ò‰‡Î
• ÇÓ‰‡˜˙Ú Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Ò
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ô‚ÓÁÌÓÚÓ
Ò‰ÒÚ‚Ó Ò ‰‚ËÊË.
ç ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Û‰‡ ڇ͇, ˜Â ‚Ó‰‡˜˙Ú
‰‡ ÏÓÊ ‰‡ „Ó ‚Ëʉ‡.
ꇷÓÚ‡Ú‡ ̇ ‚Ó‰‡˜‡ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË
„Ή‡ÌÂÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‰‚ËÊÂÌË ÓÚ
‚Ó‰‡˜‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ Óڂ΢‡ÌÂ
̇ ‚ÌËχÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÒÂËÓÁÂÌ Ë̈ˉÂÌÚ Ë Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.
• ç ÏÓÌÚË‡ÈÚ ËÎË ‰ÂÏÓÌÚË‡ÈÚ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‰‚ËÊÂÌË ̇ Ô‚ÓÁÌÓÚÓ
Ò‰ÒÚ‚Ó, Ò˙˘Ó ڇ͇ Ì ÏÓÌÚË‡ÈÚ ËÎË
‰ÂÏÓÌÚË‡ÈÚ ̇ ÒΉÌËÚ ÏÂÒÚ‡, ‚
ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ÚÂ
̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË Ô˙ÚÌË Ë̈ˉÂÌÚË:
– ̇ ÌËÍ‡Í‚Ë ‰Û„Ë ÏÂÒÚ‡, ÓÒ‚ÂÌ ÓÚ
Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ò‰‡Î͇ڇ
– ̇ ÏflÒÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÂ˜Ë Ì‡ ‚ˉËÏÓÒÚÚ‡
̇ ¯ÓÙ¸Ó‡ ËÎË Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÍÓ·ڇ
– ̇ ÏflÒÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡
ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ‚˙Á„·‚Ìˈ‡
– ̇ ÏflÒÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‚˙ÁÔÂÔflÚÒÚ‚‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚËÚÂ, ‚Ó·̇
ËÎË Ô‰‡ÎËÚÂ
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ˉ‡ ̇ ӷ΄‡Î͇ڇ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÒÚÓÈ͇ڇ ‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ÔËÍÂÔÂ̇.
22 ÒÏ
ËÎË
ÔÓ-χÎÍÓ
22
åÓÌÚË‡ÈÚ ÒÚÓÈ͇ڇ ͇ÍÚÓ
 ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡.
ᇷÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ Ì ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡
ӷ΄‡Î͇ ÔÓ‡‰Ë
‰Â·ÂÎË̇ڇ ̇ Ú˙·‡Ú‡ ̇
ӷ΄‡Î͇ڇ Á‡ „·‚‡,
‡Á¯ËÂÚ ÒÚÓÈ͇ڇ, ͇ÚÓ
‡Áı··ËÚ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚ È, Ë
ÚÓ„‡‚‡ fl ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚÂ.
éÒ‚Ó·ÓÊ
‰‡‚‡˘Ë
ÍÓÔ˜ÂÚ‡
åÓÌÚË‡ÈÚ ‚˙ıÛ ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ÍÂÔÂ̇ڇ Í˙Ï
Û‰‡ ÍÓÌÁÓ· Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ӷ΄‡Î͇ Á‡ „·‚‡.
á‡ÍÂÔ‚‡˘Ë
‚ËÌÚÓ‚Â
ÇËÌÚ Á‡
‚ÂÚË͇ÎÌÓ
„ÛÎË‡ÌÂ
a
c
b
d
ê„ÛÎË‡ÈÚÂ
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËfl Ë
‚ÂÚË͇ÎÌËfl ˙„˙Î,
ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
„Ή‡Ú ÙËÎÏË.
ÇËÌÚ Á‡
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ
„ÛÎË‡ÌÂ
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÓÌÁÓ·ڇ Á‡
ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ӷ΄‡Î͇
Á‡ „·‚‡ ̇ „˙·‡ ̇
Û‰‡ Ë fl Á‡ÍÂÔÂÚÂ,
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
‚ËÌÚÓ‚ÂÚ Á‡
Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ.
ᇷÂÎÂÊ͇: èÂ‰Ë ‰‡
Á‡ÍÂÔËÚ ÍÓÌÁÓ·ڇ,
ÏÓÌÚË‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡.
ᇷÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ „ÛÎË‡Ú ˙„ÎËÚÂ, ‡Áı··ÂÚÂ
„ÛÎË‡˘ËÚ ‚ËÌÚÓ‚Â. ê„ÛÎË‡ÌÂ Ò ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÒË·
ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚‡¯‡Ú‡
ÍÓÌÁÓ· Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ӷ΄‡Î͇ Á‡ „·‚‡.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising