LG | LV481 | LG LV481 Ръководство на потребителя

LG LV481 Ръководство на потребителя
CE‰AO eAIO ‰A
aceieianaa aA
ieeACaOcaO
aeNOa: LV481/LV471/LV280/
LV270
PAL
e A‰E
O˙ 'OI‡?‡II‡U‡
O O?AUAUA
'IEI‡UAIIO
UOOU A·‡
I‡ UOAE
EIOU UI?EEUA
A‡
O O‰UIU,
IOIfl
UO ‡'IAIEA.
Model No. CC481TY/CC471TY/CC280TY/CC270TY
Part No. 3834RP0065A
cA EAI‡"‡EUA
CE‰O AIO ‰A ‡
I‡
e EIA E
‰E AIUI‡
OI˙I?A'‡ O'AUIEI‡.
eA‰O‡IE&·U
aIUO‡?Efl
cA EAI‡"‡EUA
O ‡i,
eO ' AIA
I‡
OUOU ‡IEUA
A‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
UOOIEI‡ E
" ˙IOUA'E?IE
‡IUAI‡U‡ E
‰‡ O A‰oU'aUe
BE‰AO AIO ‰A ‡
I‡
'I‡"‡,
'E· ‡?EE.
·U E,
O AOO ˙?EUAIIO
A
‰‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
EAII˛?EUA
‰‡
HEIo"a
oUcUpaIfl'aIe
Ia
ce,
OoA'oIfl'a
‰o·pa
'eIUEIa?Efl
(EOUAI‡
A‡
O O" ‡IE UAI
? a‡OEO E
‰O· ‡
OA
IA
U fl·'‡
‰‡
OA
‡AIE'‡U UA?IOOUE,
O˙IIE O
UA?IOOUE,
IOI E, '˙ iU
I‡IUO E
‰‡
I‡UO '‡AE EIE
iOAE O O‰UIU
IA"O IA
OA OOOU‡'flU
‰ U"E
U fl·'‡
EEC NaeOaiaCA
89/336/EEC, 93/68/EEC E 73/23OOe.
2
‰‡
O A‰IAUE,
OO‰O·IE.
A ' O˙OU'AUOU'EA O
EAEOI'‡IEflU‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
PAL iC OEOUAI‡
Logic & Picture search
a‡· ‡I‡ A‡ ‰OOU˙O OU
A'UOI‡UE?IO
'˙AO OEA'AE‰‡IA
a EOU‡II‡
A‡·‡'flIA
UO I‡U
I‡
I‡ UEI‡U‡
--
·‡'I‡ OIO OOU
iUII?Efl
I‡
?
?
I‡
A‡ OOAOUfl'‡IA
AIA "Efl
O‡UA‡,
I‡
OIO OOUU‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
(LV481/LV471)
Shuttle IOIU OI
LP
I‡
'II˛?'‡IA E
?
'˙AO OEA'AE‰‡IA
?
?
U‡EIA
(LV481/LV471)
?
'AIUEI‡?Efl.
NTSC
'˙AO OEA'AE‰‡IA O E
I‡
(AI ‡IIO
‰A?‡
A‡OEO E
i A‰˙U
?
?
16:9
BE‰eopeIop‰epa
ICON OSD
IAI˛)
?
I‡I‡IEUA)
? 7
O˙·EUEfl/1-IAOA?AI
Ba?EflU ‰EI˙p.
?e IecUoOoIoEeEeUo Ia
?
O O" ‡IE ‡IA
‡'UOI‡UE?IO
?
i'epeUe
UO ‡'IAIEA
A‡O‡IAUfl'‡IA I‡
oUcUpaIfl'‡EUA A‡‰IEfl OaIeO Ia
BE‰eopeIop‰epa, U˙E IaUo Uo'a IOEe ‰a
BE EAIoEE Ia oOacIocU. AIo Ba?EflU BE‰eopeIop‰ep
Ie pa·oUE, IOIfl Opo'epeUe
IoIUpoIIEfl cOEc˙I (cUp. 29). AIo Ba?EflU
BE‰eopeIop‰ep 'ce o˘e Ie pa·oUE,
ce c
A‡
UUIA
? ACMS
Oo'pe‰EUA.
Ie
c'˙pEeUe
(easy)
e‡IAU
‰O 80 I‡I‡I‡
oAOUOUAI OEIUAAE ‡I
yOoUpe·fl'‡EUA BE‰eopeIop‰epa aIo e Oo'pe‰eI.
O·p˙˘aEUA ce caIo I˙I I'‡‰EUE?EpaI cep'EAeI
OepcoIa‰
?
UAIe'EAopa.
He
Aa
?Ez
cIy?aEI‡
EIE
I‡ IflIOE OU EAII˛?EUAIIEUA
i‡ ‡IUA EOUEIE:
A Ofl?
iUII?Efl A˙ AO
OU‡ UE ‡IA
?eEOUAI‡ A‡
‡'UOI‡UE?IO
I‡OU OEI‡
NO· A
‰O?IE
AI‡"O‰‡ EI
'
LG
CE
A‡
A‡IUOU'‡IAUO
2-5
eOEO‡IEA
e A‰O‡AIE
IA IE & OOO·AIOOUE
NEOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
AUUOIE
A‡
UO ‡'IAIEA
c‡OU OE'‡IA
iAIA'EAO
'E‰AO
I‡
iC OU‡I?EE
A‡OEO
I‡OAUE
I‡ ?‡OO'IEI‡
eAEEI
OI ‡IIO
21-22
IAI˛
‰OOU˙O
eAEEI Wide
23
OU
screen
10
CE‰AO ‰OIUO
Oz
23
AIA "Efl
IAI˛
A'UOI‡UE?IO OOE ‡IA
A‡
I‡
24
(UO I‡U
I‡
AI ‡I‡
aOOE ‡IA
eOA?EUEI‡?EE
26
28-29
28
I‡ I‡OAU‡U‡
OOEO˙I
25
27
(IAOIO) UO ‡'IAIEA
14
16:9)
26
eOIAAIE UI‡A‡IEfl
13
24
· Ofl?‡
‰A?‡
A‡ ‡'UOI‡UE?IO EAII˛?'‡IA
aOIU OIAI
e˙‰ E‡IA
EAOOIA'‡EIE
A‡ OOAOUfl'‡IA I‡
e‡IAU
15-18
UUII?EE
I‡OU OEI‡
iC O O" ‡IE
9
I‡
iC OU‡I?EEUA
e˙?I‡
5
11 -12
iC OU‡I?EE
C˙AO OEA'AE‰‡IA I‡ 'E‰AO
c‡OU OEI‡ I‡ OEOUAI‡
I‡
a‡· ‡I‡
iC OU‡I?EE
I‡OU OEI‡
e OIflI‡ I‡ OOOIA‰O'‡UAIIOOUU‡
I‡
eOIO'IE
i‡EIA
7-8
I‡OU OEI‡
e˙?I‡
I‡
19-20
4
I‡I‡IE I‡
I‡ OOIO'IOUO IAI˛
A'UOI‡UE?I‡
aAU E'‡IA
19-27
a‡OEO
6
C‡?EflU UAIA'EAO
aAOOIA'‡IA
eOA?E‡IIE UUII?EE
6-14
I‡
CE‰AO AIO ‰A aO‰AI LV481/LV471/LV280/LV270.
AI ‡IIOUO
O‡IAI
c‡OU OEIE
I˙I
LG
2
I‡
c‡ O A‰IEfl
CE‰AO AIO ‰A ‡
e'˙ A'‡IA
I‡ UOAE
28
O E
O O·IAIE
29
15-16
17
18
3
C‡?EflU
CE‰AO AIO ‰A (VCR) A O OAIUE ‡I OO I‡?EI IOEUO CE OOA'OIfl'‡ ‰‡ IOIU OIE ‡UA OO'A?AUO
UUII?EEUA OU NaeiAcnaecceie ieeACaOcaO. cflIOE OU UUII?EEUA O˙˘O U‡I‡ IO"‡U
‰‡ ·˙‰‡U IOIU OIE ‡IE OU O A‰IEfl O‡IAI I‡ CE‰AO AIO ‰A ‡. a‡IOEI‡IIOUO ‡AOUOflIEA A OIOIO
7.5 IAU ‡, E ˙"˙I ‰O 30 " ‡‰UO‡ OU OAIAO ‡ I‡ O A‰IEfl O‡IAI I‡ CE‰AO AIO ‰A ‡.
OU
UNEOU‡I? O O‡'IAE e‡AOIE &
UI?E‡·OA
a‡ ‰‡ EA·A"IAUA EAUO˘‡'‡IA
IflI‡
OOOU‡'EUA
"O EAOOIA'‡UA
TV/VCR
EIE
TV;
A‡
UUIA I‡ UEI‡
‰‡ "IA‰‡UA iC EIE ‰ U"‡
O O" ‡I‡, ‰OI‡UO
A‡OEO'‡UA OU
‰ U"‡
O O" ‡I‡
POWER
AUUOI
'II˛?'‡IA/EAII˛?'‡IA
A‡
cOIA E ‡IE ·UUOIE
EIUO I‡?Efl A‡
I‡ I‡I‡IE
O O" ‡IE ‡IEUA O O" ‡IE
CM SKIP
i˙ OAIA
I‡
I‡ UEI‡ O AA EIUA '‡IE
OU 30 OAIUI‰E
i
eOI‡A'‡ AI ‡IIOUO
IAI˛
·‡UA EEUA, O·˙ IAUA
REW
‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA O· ‡UIO
OI˙A"‡EIE OU'O AUA
I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
EA·O
AUUOI
E
A‡
I‡
'E‰AO
I‡OAU‡U‡
I‡A‡‰
O A'˙ U‡IA
IflOUOUO A‡ OOOU‡'flIA I‡
·‡UA EEUA.
OK/CLK/CNT
2. eOOU‡'AUA ‰'A ·‡UA EE,
O˙O· ‡AIO OOIfl IOOUU‡ + E
3. eOOU‡'AUA OUIO'O I‡
OOU'˙ E‰AIEA
-.
I‡
EA· ‡IOUO
O A'II˛?'‡IA IAE‰U
IAI˛
?‡OO'IEI‡ E
· Ofl?‡
IflOUOUO I‡O‡I‡.
CLEAR
AUUOI
A‡
IUIE ‡IA
I‡
· Ofl?‡
STOP
eUOO
AA
4
I‡
·‡UA EEUA,
EA'‡‰AUA
·‡UA EEUA OU ‰EOU‡I?EOIIOUO UO
·‡UA EE E OU‡ E O IO'E.
‡'IAIEA
‡IO
‰˙I"O ' AIA. cA EAOOIA'‡EUA ‡AIE?IE
IOIEUO , OIAE·AI I‡ UEI‡
VCR;
aIOU‡IE ‡IA I‡ ·‡UA EEUA:
NEOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
I‡ UOAE CE‰AO AIO ‰A
‡·OUE O ·‡UA EE UEO AA.
1. a‡ ‰‡
‰‡
·UUOI
AUDIO/VIDEO MODE
AUUOI A‡ O A'II˛?'‡IA
AU‰EO E CE‰AO AEEI
IAE‰U
EJECT
AUUOI
A‡
I‡ I‡OAU‡U‡
EA'‡E‰‡IA
CHILD LOCK
a‡· ‡I‡
ez
('EE
ez
A‡
‰OOU˙O
OU
‰A?‡
POWER OFF
27)
OU .
REPEAT
('EE
27)
OU .
LP
AUUOI
A‡
EA·O
aiaAE UyII?Efl
OIO OOU
Ie ce
I‡ A‡OEO
Ope‰Ia"a.
REC/ITR
eU‡ UE ‡IA
I‡ A‡OEO‡
PLAY
C˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡
'E‰AO
I‡OAU‡U‡
FF
AUUOI
A‡
I‡OAU‡U‡
O A'˙ U‡IA
I‡O A‰
I‡
'E‰AO
P/STILL
AUUOI
A‡
' AIAIIO O AI˙O'‡IA
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
I‡
A‡OEO‡ EIE
CURSORS/PROG.
I‡OU OEI‡
I‡OU OEI‡
I‡
I‡ UEI‡U‡.
'A UEI‡IIEUA
U AOUAIEfl OO ' AIA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
O E‰'EE'‡IA I‡ IU OO ‡ I‡"O A
I‡‰OIU.
I‡
E
COAIE
OU
·UUOIEUA
I‡
O˙OU'AUOU'‡˘EflU IU
aeNOa
:
O A‰IEfl
·UUOI
O‡IAI I‡
I‡
LV481/LV280
12
34
CE‰AO AIO ‰A ‡
EI‡
O˙˘EUA
UUII?E
I‡UO
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
aeNOa
56789
:
c‡OA‰IEfl CE‰AOI ‡
LV471/LV270
12
3
4
56789
I
I
10
1.
11
3.
AUUOI A‡ 'II˛?'‡IA/EAII˛?'‡IA
·UUOI/EA'‡E‰‡IA I‡ 'E‰AO I‡OAU‡U‡
eU'O A‡ 'E‰AO I‡OAU‡U‡
4.
NEOOIAE
2. eUOO
5.
eAIAO
6.
AUUOI
A‡
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
A‡ A‡OEO
11
10
7.
AUUOI
8.
C˙AO OEA'AE‰‡IA
9.
AUUOI
A‡
A‡
10.AUUOIE
11.AUUOI
O A'˙ U‡IA
O A'˙ U‡IA
A‡
A‡
I‡
EA·O
I‡ I‡OAU‡U‡
'E‰AO
I‡A‡‰
I‡OAU‡U‡
I‡ I‡OAU‡U‡
I‡O A‰
I‡ A‡O‡IAUAIE I‡I‡IE
O‡UA‡/OOI‡A'‡
I‡ UEI‡U‡ I‡‰˙
OO
I‡‰˙
5
AUOIE‡'
aIOU UI?EEUA IOEUO O‡ ‰‡‰AIE I‡ OIA‰'‡˘EUA ‰'A OU ‡IE?E 'II˛?'‡U I‡E-O·˘EUA UO IE I‡
O'˙ A'‡IA. e A‰E O'˙ A'‡IAUO, IOIfl O O'A AUA ' EIOU UI?EEUA ‰‡‰AIE CE OU O OEA'O‰EUAIfl A‡
OOA?EUE?I‡ EIUO I‡?Efl. a‡ ‰‡ O A‰OU' ‡UEUA OO' A‰E, U'A AUA OA, ?A C‡?EflU CE‰AO AIO ‰A
e'˙A‡I a˙IiA'EO
aAOOIA'‡IA
‰OO˙IIEUA IEfl
I‡OI‡E‰‡'‡UA
U A‰ O‡ EAII˛?AIE OU I AE‡U‡ OO ' AIA I‡ O'˙ A'‡IAUO. a‡ ‰‡ OA
OIAE·AI I‡ UEI‡, U fl·'‡ I‡ O'˙ EAUA C‡?EflU CE‰AO ‡IO ‰A O iAIA'EAO
E
'˙I?AI
I‡
‡
EAOOIA'‡EIE Scart IOIAIUO .
AIUAI‡
a‡?AOU'OUO
I‡ UEI‡U‡
I‡
C‡?EflU
CE‰AO AIO ‰A
A‡
AI‡?EUAIIO
O˙ 'E
I‡
E I‡
A'UI‡
IO"‡U
‰‡
·˙‰‡U
OO‰O· AIE,
IOIUE ‡IAUO
? AA
I‡ '˙I?I‡ ‡IUAI‡.
O˙U
eOI‡A‡I‡U‡ OO-‰OIU
I‡ UEI‡ ˘A
AI ‡I‡
I‡
a‡‰AI
OA OOI‡EA I‡
UAIA'EAO ‡,
IOEUO
'
e E O'˙ A'‡IAUO
I‡ CE‰AO AIO ‰A ‡
O iAIA'EAO ‡,
IOIAIU‡ '
O'˙ EAUA
CE‰AO AIO ‰A ‡
I˙I
EAII˛?AUA "E OU
a‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
(LV481/LV471)
ENTREE
ANTENNE
EURO AV2
DECODER
AERIAL
SORTIE
ANTENNE
EURO AV1
AUDIO/
VIDEO
T
UAIA'EAO ‡.
I AE‡U‡.
I‡OU OEI‡
I‡
iC
OIA‰'‡EUA
OU˙OIEOU3‰O4I‡IUOA
OOI‡A‡IO "ACMS" ('EE
OU . 10).
OU‡I?EE,
I‡O‡I I‡
IOIfl
a‡·AI
cA
OA
OEI‡
OOEU'flEUA
ACMS
Pr-12
OKi
6
O˙O
‰‡ EIOU‡IE ‡UA
I‡·AI‡
ACMS
I‡ ‡IUAI‡U‡
(75 OI‡)
A‡ ‡IUAI‡U‡.
C‡?EflU UAIA'EAO OOIU?‡'‡
EA·A AUA
IOIA
OE"I‡IE OU
I‡ I‡I‡I I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
C‡?EflU UAIA'EAO
E
‰‡
"O
OU‰AII‡ iC OU‡I?Efl. CEA
I‡UO
A‡
I‡OU OEUA
‰‡
IOEAUA
U fl·'‡
‰‡
‰‡ "IA‰‡UA 'E‰AO
I‡OAUE.
AIO OUA EAOOIA'‡IE SCART EIE ‡U‰EO E 'E‰AO IOIAIUO E,
OO A‰AIAI '" ‡‰AI 'E‰AO I‡I‡I, IOEUO A I‡ A?AI AV.
i'A AUA
OUA
OA,
?A
O ‡'EIIO
EIOU‡IE ‡IE
CE‰AO AIO ‰A ‡.
c‡UEOIAUA
POWER
eOOU‡'AUA 'E‰AO
c‡OU OEUA
I‡OAU‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
I‡UEOIAUA ·UUOI‡ PLAY
'˙'
I‡
‰OI‡UO
E
I‡I‡I,
OOOUE"IAUA flOI‡
'E‰AO I‡ UEI‡
AIO
·UUOI‡
‰‡
UOAE
C‡?EflU UAIA'EAO
E
EIE
UOAE I‡I‡I I‡
‡U‰EO
UO ‡'IAIEA
E
UAIA'EAO .
'E‰AO IOIAIUO E O E
'II˛?EUA
IflI‡
O'˙ A'‡IAUO,
CE‰AO AIO ‰A ‡.
IAO·iO‰EIO
‰‡
aA·A AUA
I‡I‡I I‡
IOIA I‡ iC
IOEUO EAI‡AUA
OA
·AAOOIOEUA,
IOIAIU‡ IA
OU‡I?Efl,
EIE
OIAE·AI I‡ UEI‡ I‡
C‡?EflU UAIA'EAO .
3~4,'IAOUO
O
I‡I‡I I‡
eU˙OIE
E
I‡OU OEUA
I‡
UAIA'EAO ‡
OOI‡EA flOAI OEI
IOEAUA
‰‡
5~8,˘A CE
‰‡ O OIAIEUA
?AOUOU‡ I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
‰‡ 'E‰EUA
AI ‡I‡
A
IO?O
CE‰AO AIO ‰A ‡.
OU
EAiO‰I‡U‡
O˙O OU˙OIE
OIAE·AI I‡ UEI‡,
‰OI‡UO
I‡ UEI‡U‡
O OIAIEUA O A‰‡'‡IEfl
OOIO"I‡U
CE‰AO AIO ‰A ‡
A
‰ U"‡ iC
EAI E'AI‡ E O
I‡?AOU'O, CEA
'II˛?EUA
O O‰˙IEEUA
?AOUOU‡ I‡
CE‰AO AIO ‰A
EAOOIA'‡I OU
'E‰AO
'E‰AO I‡OAU‡!
AIO
c‡OUEI ‡
I‡OU OAI‡ I‡ UHF I‡I‡I
60. AIO I‡I‡I 60 A 'A?A
I‡I‡I‡ A
A‡ OOUEI‡II‡
‡IO '
‡AOOI‡"‡UA
AV
iAI'EO‡ CE‰AOI‡
aAiO‰I‡U‡
UOAE
‡,
O A‰'‡ EUAIIO I‡OU OAI
I‡OAUE.
‰‡ "IA‰‡UA 'E‰AO
cA
I‡I‡I‡.
A
‰‡
I‡OU OE'‡UA UAIA'EAO
O OOUO EA·A AUA AV
CII˛?AUA UAIA'EAO ‡.
a‡O‡IAUAUA
UAIA'EAO ‡.
CEEUA EIOU UI?EEUA A‡
I‡ C‡?EflU
OUA EAOOIA'‡IE
SCART
EI‡
A'UI.
‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA.
A‡
UO
OA
AI ‡I.
7
iCE‰AOI‡ AI'EO‡
c‡OUEI ‡
i'A AUA
OA,
O ‡'EIIO
aAO˙IIAUA
O‡IO '
IA IOEAUA
flOI‡
IOEAUA
1~4.
I‡
IOIA
IOEUO
CEA
E
I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
I‡
iC
O‡IAI
A‡
4 OAIUI‰E.
OO'A?A OU
aI‰EI‡UO ‡ CH60
˘A
E
OOI‡A‡I I‡
aA·A AUA
I‡
IOEUO
IOIA
I‡ I‡I‡I
EAI‡AUA
"IA‰‡U‡ 'E‰AO
‰‡
I‡OAUE.
I‡I‡I.
OA
‰EOOIAfl.
I‡OAUE.
I‡ UEI‡ ˘A
AI ‡I‡
I‡
OA OOI‡EA I‡
iAIA'EAO ‡.
aOEAUA ‰‡
EA·E ‡UA
I‡ I‡I‡IE
IAE‰U
c‡OU OEUA
‰OI‡UO
UOAE
I‡I‡I,
OA OOfl'E flOAI OEI
AI ‡I.
a‡O‡IAUAUA
UOAE I‡I‡I I‡
C‡?EflU UAIA'EAO .
c‡UEOIAUA
O A‰IEfl
·UUOI‡
O‡IAI I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
‰EOU‡I?EOIIOUO
?‡OO'IEI‡
OU
·UUOIEUA PROG. EIE
E EA·A AUA ‰ U" 'E‰AO
IOIA ‡
22 E68.
I‡
UO ‡'IAIEA
c‡UEOIAUA A‰EI
EAI‡AUA
i'A AUA OA, ?A
CE‰AO AIO ‰A ‡ A '
AEEI Standby
I‡UEOI‡EIE ·UUOI‡
POWER
IflI‡
‰‡ "IA‰‡UA
·UUOI‡ PROG.
EIE I‡ O A‰IEfl
eOI‡A‡I‡U‡ OO-‰OIU
I‡I‡I‡ I‡
A‡OEO'‡UA
' OU˙OIE
‰‡ "IA‰‡UA 'E‰AO
?A
OO A‰AIAIEfl 'E‰AO
I‡ C‡?EflU UAIA'EAO .
AIO IA OUA I‡OU OEIE
‰‡
I‡IUO A OOEO‡IO
OUA
I‡OU OEIE
UO
'E‰AO OIAE·AI
I‡I‡I,
I‡I‡I
'E‰AO
‰‡ OOOUE"IAUA
c‡UEOIAUA
OOfl'E I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
UAIA'EAO ‡,
5~8
IO"‡UO
I‡ UEI‡,
aA·A AUA
EIOU‡IE ‡IE
OUA
OU˙OIE
OIU?‡EUA
(O‡IO
·˙‰A
‰EOOIAfl).
˘A
'E‰AO I‡OAUE!
RF
PR
CHANNEL
:
60
I‡
iOAE
CE‰AO AIO ‰A
aAI˛U‡U‡
CII˛?AUA
iAIA'EAO ‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
O
OA
E
IOEA IAOIO
IOIU OIE ‡U
c‡UEOIAUA
‰‡
·˙‰A O O" ‡IE ‡I EAOOIA'‡EIE AI ‡IIEUA
OOI‡EA I‡
·UUOI‡
IAI˛
i.
c‡UEOIAUA A‰EI OU
·UUOIEUA F EIE G E
˘A
EA·A AUA
OA
EAI‡IOUO IAI˛.
c‡UEOIAUA
iC AI ‡I‡.
OIA‰
UO'‡
12
Pr-12
PR
ACMS
TIME
DATE
SYSTEM
·UUOI‡
A‰EI
D
·UUOIEUA
REC
AB
C
OSD
ON
OFF
O REC I‡OU OEI‡ A‡ A‡OEO OO ?‡OO'IEI ('EE OU . 21 E 22).
O PR ˙?I‡ I‡OU OEI‡ ('EE OU . 11 E 12)
O ACMS (eEOUAI‡ A‡ ‡'UOI‡UE?IO A‡O‡IAUfl'‡IA I‡ I‡I‡IEUA)
-
-
-
-
'
'˙ IAUA
A‡
O˙ 'OI‡?‡IIE AEEI
iC I‡ UEI‡.
‰‡
I‡
E.
VCR
DR
OKi
OPR
O RF AUDIO
-
OU . 10).
O TIME DATE I‡OU OEI‡ I‡ ‰‡U‡U‡ & ?‡O‡ ('EE OU . 18)
O SYSTEM I‡OU OEI‡ I‡ i' OEOUAI‡ ('EE OU . 17)
O ABC OSD O OIflI‡ I‡ AAEI‡ A‡ AI ‡IIOUO IAI˛.
O DR O O'A I‡ I‡ O O·IAIEUA O'˙ A‡I O CE‰AO AIO ‰A ‡
E
·UUOI‡ "i"
OA
REC
16:9
4:3
-
('EE
OK
c‡UEOIAUA
OU
EIE
fOSD
AUDIO
IAI˛U‡.
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
·UUOI‡
eOIO'IOUO
POWER.
OU
-
EA·O I‡ I‡I‡I ' A‡'EOEIOOU OU 'E‰‡ I‡ UAIA'EAO ‡
("B/G" A‡ PAL B/G iAIA'EAO E, "D/K" A‡ PAL D/K
UAIA'EAO E).
O OSD ON/OFF
-
OOI‡A'‡ I‡
‰EOOIAfl
‰AEOU'‡˘Efl AEEI
aA·O
CEA
I‡
OU .
26)
I‡ AAEI
IOEAUA
‰‡
EA·E ‡UA
AI"IEEOIE,
eUOIE, N‡UOIE, i AIOIE
IAE‰U
CE‰AO AIO ‰A ‡ ('EE OU . 23)
O 16:9/4:3 EA·O I‡ UO I‡U I‡ I‡ UEI‡U‡ ('EE OU . 25)
O OPR OO‰O· fl'‡IA I‡ OIAE·AI I‡ UEI‡U‡ ('EE OU . 16)
-
E
-
-
('EE
aAOI'‡U ˛
a‡I ‰‡
9
eOIOIE
AAEI.
c‡OU EI‡I‡iCOU ?E A'UOI‡E?
c‡UEOIAUA
POWER
·UUOI‡
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡ ea
aO"‡UO
eOIO'IOUO
IAI˛
˘A
OOI‡EA I‡
AI ‡I‡
UAIA'EAO ‡.
OA
‡'UOI‡UE?I‡U‡
I‡
‡'UOI‡UE?I‡U‡
I‡OU OEI‡
OUIO'O A‡ I‡?‡IO I‡
I‡OU OEI‡. U‡·IE?‡
˘A
A
I‡
A‡'˙ ?AI‡
iC OU‡I?EEUA
OA OOI‡EA I‡
c‡UEOIAUA A‰EI OU
·UUOIEUA F EIE G E
c‡UEOIAUA
EA·A AUA ACMS.
A‡O‡IAUfl'‡IA I‡
c‡UEOIAUA
Pr-12
REC
PR
ACMS
TIME
DATE
ON
OFF
AB
C
OSD
DR
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C04
00
PR-03
S
Pr-12
ACMS
fOSD
AUDIO
SYSTEM
VCR
16:9
4:3
·UUOI‡
i
A‡
01
C02
00
PR-01
02
C03
00
PR-02
03
C04
00
PR-03
04
C05
00
PR-04
05
C06
00
PR-05
06
C07
00
PR-06
07
C08
00
08
C09
00
E
Pr-12
OPR
AI ‡I‡.
I‡OU OEI‡U‡.
·UUOI‡ OK.
12
10
i.
A‡ 'II˛?'‡IA I‡
OKi
ACMS
i
PR
PR-07
PR-08
MOVE
:
DELETE
:
,
OKi
C OO A‰AIAIE
I‡OU OEI‡
eO ‡‰E
c‡UEOIAUA
eOIO'IOUO
OOfl'E I‡
IAI˛
AI ‡I‡
˘A
OA
I‡
IAO·iO‰EI‡ ˙?I‡ I‡OU OEI‡
OE"I‡I IOEA
·˙‰A
‰‡
IIO"O
A‡ A‡O‡IAUfl'‡IAUO I‡ UAAE
·UUOI‡ AV E
EA·A AUA C (OU‡I‰‡ UIE
c‡UEOIAUA
OU‡I?EE) EIE S (I‡·AIIE
OU‡I?EE): e02-e70, S01-
c‡UEOIAUA A‰EI
S41.
OI‡·
A‡ ‡'UOI‡UE?I‡
EA·A AUA
·UUOI‡
G
·UUOI‡ G
EA·A AUA STATION,
c‡UEOIAUA
E
MFT.
OU
·UUOIEUA DEIEE
I‡OU OEI‡.
e˙?I‡
OU‡I?EE.
IOEAUA
A‡
E
A‡
‰‡
‰‡ O·OAI‡?EUA TC
OU‡I?EflU‡.
aIO"OI ‡UIO I‡UEOIAUA
·UUOIEUA DEIEEA‡
I‡OU OEI‡ I‡ iC
c‡UEOIAUA A‰EI OU
·UUOIEUA F EIE G E
OU‡I?EflU‡.
PR.
c‡UEOIAUA
OU ‡I‡U‡, O A‰‡'‡IEflU
c‡UEOIAUA
UAIA'EAO ‡.
EA·A AUA
I‡
OU‡I?EEUA.
UO'‡ A
i.
·UUOI‡
‡EOIE
I‡
AIO
AI‡AUA O A‰‡'‡IEfl
IOIA I‡ OU‡I?EflU‡ I‡
OO A‰AIAI‡U‡ iC OU‡I?Efl,
CEA IOEAUA ‰E AIUIO ‰‡
'˙'A‰AUA IOIA ‡ E
EAOOIA'‡EIE
·UUOI‡ OK.
IOIA E ‡IEUA
·UUOIE
I‡
‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA.
PR
01
CH
C--
MFT
--
-
-
-
CHANNEL/CABLE
PR
PR
STATION
-
01
-
:
MFT
00
PR
PR
STATION
CHANNEL/CABLE
AV
i
CH
C02
01
:
MFT
00
STATION
CHANNEL/CABLE
AV
i
CH
C02
PR
PR
01
:
CH
MFT
C02
00
STATION
AV
i
PR
OKi
11
cI‡iCOU ?E ‡OU EI‡
c‡OU EI‡ I‡iCOU ?E
e˙?I‡
c‡UEOIAUA
·UUOI‡ OK.
·UUOIEUA D
EA·A AUA ·UI'EUA
?EU EUA A‡ EIAUO I‡
c‡UEOIAUA
EIE E
c‡UEOIAUA
E
OU‡I?EflU‡.
·UUOI‡
i
A‡
‰‡
OOU'˙ ‰EUA
iC OU‡I?EflU‡
I‡OU OAI‡
‡AOOIOEAIEAUO
A 'A?A
'˙'
CE‰AO AIO ‰A ‡.
I‡
OU‡I?EflU‡.
c‡UEOIAUA
EIE
G
I‡O A‰
A‡
·UUOIEUA
‰‡
E '
OA
AIO
F
c‡UEOIAUA
‰'EEEUA
O· ‡UI‡
·UUOI‡
i.
OO'UO AUA
OOOOI‡
·UUOI‡ OK.
01
02
03
PR
01
PR
12
CH
MFT
C02
00
STATION
PR
01
-
OK i
PR
CH
MFT
STATION
C02
00
TV2
04
05
06
OK i
C02
TV2
00
--
--
-----
--
--
-----
--
--
-----
--
-----
--
--
--
-----
07
--
--
-----
08
--
--
PR
-----
MOVE
:
DELETE
:
,
˙?IO ‰‡
I‡OU OEUA ‰ U"E OU‡I?EE,
IAE‰U AI‡?EUA.
c‡UEOIAUA
EAI‡AUA
OKi
OU˙OIE
1-7.
eIA‰ I‡OU OEI‡U‡
A
IAO·iO‰EIO
OOI‡E‡U I‡I
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
eOIO'IOUO
OOfl'E I‡
IAI˛
AI ‡I‡
i.
˘A
E
iC OU‡I?EEUA, CEA ·EiUA
"E
I‡OU OE'‡UA
·UUOI‡
IO"IE
' EAI‡IEflU OU
i.
I‡
F
·UUOIEUA
D
EE EA·A AUA
‰‡‰AIE OO-‰OIU
·UUOIEUA
D
EE EA·A AUA
O O" ‡IIEflU IOIA
IOEUO
I‡ U‡AE
OU ‡IE?‡ ˘A CE
C‡O A‰.
c‡UEOIAUA
OA
c‡UEOIAUA
‰‡ O OIAIEUA OOOIA‰O'‡UAIIOOUU‡ EI, ·AA ‰‡
aIOU UI?EEUA
EIE
·UUOIEUA
EA·A AUA PR.
EAI‡AUA
I‡
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
aA· ‡I‡U‡
O O" ‡I‡ ˘A
·˙‰A O AIAOUAI‡
I‡ IO'Efl
O O" ‡IAI IOIA .
‰‡
O AIAOUEUA O O" ‡I‡U‡
AIO
IOEUO
(I‡O . PR05).
O AIAOUEUA ‰ U"E iC
EAI‡AUA
‰‡
iCOU‡I?EA
OK.
O O" ‡IIEflU IOIA ,
O AIAOUEUA
c‡UEOIAUA
OUIO'O!
‰‡ OO‰ A‰EUA OU‡I?EEUA
EIE
c‡UEOIAUA
G
I‡
c‡UEOIAUA
UAIA'EAO ‡.
EIE
‰‡
(I‡O . PR03).
EAI‡AUA
‰‡
OU‡I?EE OO'UO AUA
·UUOI‡ OK.
OU˙OIE
1-4.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡ G.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
i.
A‡
‰‡
EA?AAIA OOIO'IOUO IAI˛
OU
PR
01
CH
MFT
STATION
C02
00
ARD
CHANNEL/CABLE
PR
:
AI ‡I‡.
01
C02
00
ARD
01
C02
00
ARD
01
C02
00
02
C03
00
ZDF
02
C03
00
ZDF
02
C03
00
ZDF
03
C04
00
WDR 3
03
BR3
04
04
C06
00
00
BR3
05
C06
00
00
BR3
HR3
C05
C05
00
00
03
04
C05
C06
HR3
05
C04
00
WDR 3
05
C04
00
WDR 3
06
C07
00
N3
06
C07
00
N3
06
C07
00
N3
07
C08
00
NDR3
07
C08
00
NDR3
07
C08
00
NDR3
08
C09
00
SWF3
08
C09
00
SWF3
08
C09
00
SWF3
ARD
HR3
AV
i
PR
OKi
PR
OKi
PR
OKi
13
c‡OIA‰'U
eIflI‡
CEA
aAUE'‡IA
c‡ iC OU‡I?E
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
eOIO'IOUO
OOfl'E I‡
a‡I ‰‡
A‡O‡IAUAIE
AI ‡I‡
˘A
OU‡I?Efl EAOOIA'‡EIE IOIA E ‡IEUA
IO"‡U
EIE
G
E
·UUOI‡
i.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡ F.
EIE
E
E
D
·UUOIEUA
EA·A AUA
eIA‰
IOIAIU,
OU‡I?Efl ˘A
EA· ‡I‡U‡
O O" ‡IIEflU IOIA IOEUO
AIO
EAI‡AUA
‰ U"E iC OU‡I?EE,
‰‡ EAU EAUA.
·UUOI‡ OK.
·UUOIEUA
E
‡AIE?IE
OU‡I?EE, IOEUO A‡
'˙'
CE‰AO AIO ‰A ‡.
01
C02
00
ARD
02
C03
C04
00
ZDF
WDR3
C05
C06
00
05
00
BR3
HR3
06
C07
00
N3
NDR3
03
PR
01
CH
MFT
STATION
C02
00
ARD
04
07
08
CHANNEL/CABLE
PR
14
:
AV
i
i
A‡
‰‡
AI ‡I‡.
EOI‡UA
OO'UO AUA
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
·˙‰A EAU EU‡.
EA·A AUA
I‡OU OAIE
I‡
c‡UEOIAUA
‰‡
‰'‡
PROG.D EIEE
·UUOIE
EA?AAIA IAI˛UO OU
c‡UEOIAUA
I‡
·UUOIEUA F
EA·A AUA PR.
I‡?EI‡.
c‡UEOIAUA
EA·A AUA
OA
c‡UEOIAUA
a‡O‡IAUAIEUA iC
OO
‰E AIUIO ‰‡
c‡UEOIAUA
iC
OU‡I?EE:
·˙‰‡U EA· ‡IE
IAI˛
i.
UAIA'EAO ‡.
EA·A AUA
OU‡I?EE
IOEAUA
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
PR
C08
C09
00
00
MOVE
:
DELETE
:
,
C03
00
ZDF
02
C04
00
WDR3
03
00
04
C05
C06
BR3
HR3
05
C07
00
06
C08
00
07
C09
00
08
SWF3
00
01
OKi
PR
--
00
N3
NDR3
SWF3
--
-----
MOVE
:
DELETE
:
,
OKi
‰‡ EAU EAUA
OU˙OIE OU
E
1-4.
C‡?EflU
CE‰AO AIO ‰A ˘A IOEA ‰‡ O EAI‡ E ‰‡ EA'‡E‰‡ 'E‰AO I‡OAUE, IO"‡UO A 'II˛?AI
A‡i ‡I'‡˘‡U‡ I AE‡. C‡?EflU CE‰AO AIO ‰A O˙˘O U‡I‡ IOEA ‰‡ '˙AO OEA'AE‰‡ A‡OEOE
'E‰AO I‡OAUE (I‡ PAL iC OEOUAI‡).
eOIU?‡'‡IA
aO"‡UO
I‡
OO-‰O· ‡
'
OU
NTSC
I‡ UEI‡
'E‰AO I‡OAU‡U‡ E OU‡ UE ‡UA '˙AO OEA'AE‰‡IAUO, UUII?EflU‡ A‡ ‡'UOI‡UE?I‡
'II˛?'‡, A‡ OOIU?‡'‡IA I‡ '˙AIOEIO I‡E-‰O· ‡U‡ I‡ UEI‡. AIO I‡?AOU'OUO I‡
I‡ UEI‡U‡ A IO?O, IIO"OI ‡UIO I‡UEOIAUA ·UUOIEUA ? EIE ?I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA A‡
˙?I‡ I‡OU OEI‡ I‡ I‡ UEI‡U‡. c‡UEOIAUA IOIA E ‡IEflU ·UUOI 0 I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA
OA
'II˛?'‡IA I‡ ‡'UOI‡UE?I‡U‡
i'A AUA
OUA
OA,
?A
O ‡'EIIO
c‡UEOIAUA
I‡OU OEI‡
·UUOI‡
O'˙ A‡IE
PLAY
c‡UEOIAUA
P/STILL
A‡
c‡UEOIAUA
OO
'E‰AO
·UUOI‡
A‡
I‡ UEI‡U‡
I‡‰˙ .
(LV481/LV471)
·UUOI‡
OUA OOOU‡'EIE
I‡OAU‡ O
A‡OO?IA
eO ' AIA
˘A
‡'UOI‡UE?IO).
C‡?EflU
I‡OU OEI‡
CE‰AO AIO ‰A
eOOU‡'AUA 'E‰AO I‡OAU‡U‡,
‡'UOI‡UE?IO
O˙O
I‡?AOU'OUO I‡
˘A
I‡OU OE
I‡ UEI‡U‡.
I‡
I‡ I‡OAU‡U‡
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO
'E‰AO
A'UOI‡UE?I‡
C‡O
I‡‰˙ (7 O˙UE
IO I‡IOUO
I‡
aO"E?AOIO U˙ OAIA:
I‡OAU‡
I‡
eO ' AIA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
I‡UEOIAUA ·UUOI‡ FF EIE
REW. iO'‡ CE OOA'OIfl'‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA).
I‡O‡I
('˙AO OEA'AE‰‡IAUO
OU AII‡U‡ OO?A˘‡
i˙ OAIA:
OIO OOUU‡
'E‰AO
OUOU ‡IAI
O A‰O‡AAI
O OUE'OOOIOEI‡U‡
I‡
I‡OAU‡U‡.
I‡OAU‡U‡ I‡
AIO
CE‰AO AIO ‰A ‡.
PLAY
‰‡ O A'˙ U‡UA 'E‰AO
A‡ 'II˛?'‡IA I‡
eOOU‡'AUA 'E‰AO
·UUOI‡
‰‡ O O‰˙IEEUA
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
OOI‡A'‡IA I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
OOOOI‡.
A‡
' AIAIIO
P/STILL IIO"OI ‡UIO
I‡‰˙
'˙'
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
O AI˙O'‡IA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO.
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO.
CII˛?AUA UAIA'EAO ‡.
POWER
A‡
OUIO'O.
A‡ I‡?‡IO I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
c‡UEOIAUA
c‡'E‰AOIU C˙AOE'‰‡I
OOOU‡'EUA
I‡OU OEI‡
I‡
I‡OAUEUA IOEA
‰‡
·˙‰A O AI ‡UAIO
' AIAIIO ‰O 5 IEIUUE.
eIA‰ 5 IEIUUE
CE‰AO AIO ‰A ‡ OOE ‡
‡'UOI‡UE?IO A‡
O A‰OU' ‡UE
OO' A‰E.
a‡?AOU'OUO
‰‡
OIU?‡EIE
I‡
O· ‡UIO
E
O A'˙ U‡IA
I‡O A‰ EIE '
OOOOI‡ I‡UEOIAUA
A‡‰ ˙EUA A‰EI OU
FF EIE REW
·UUOIEUA
-
I‡ UEI‡U‡ ˘A ·˙‰A
'˙AO OEA'AE‰‡I‡ O˙O
OIO OOU 7 O˙UE OO-"OIflI‡
OU
OIO OOUU‡ I‡
IO I‡IIOUO
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
I‡ UEI‡U‡
I‡‰˙ OO I‡‰˙ IOEA ‰‡
·˙‰A OI‡·O OO‰O· AIO O
·UUOIEUA D EIE
E(LV481/LV471).
15
Slow motion
Shuttle
playback,
(LV481/LV471):
eO ' AIA
A‡
·UUOIEUA
OO‰O· fl'‡IA
EIE
EIE
'˙AO OEA'AE‰‡IA I‡‰˙
I‡UEOIAUA
·UUOIEUA
A‡ IflIOIIO
reach the
following playback
speeds.
(-7xplay, -3xplay, -play,
still, 1/19 slow, play,
2xplay, 7xplay)
c‡UEOIAUA
I‡ UEI‡U‡.
·UUOI‡
STOP
O AI ‡Ufl'‡IA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO.
UO'‡
OAIUI‰E
UUII?Efl
‡'UOI‡UE?IO OO‰O· fl'‡
I‡
E
OIA‰
‰‡ OO‰IO'EUA
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
EJECT.
eO ' AIA I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡UEOIAUA
SKIP
I‡
·UUOI‡ CM
‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA A‡ O AOI‡?‡IA
I‡ AII‡IE.
the
picture according
status of
tape.
to the
O EOOOOO·fl'‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
O˙OUOflIEAUO I‡
I˙I
'E‰AO
I‡OAU‡U‡.
c‡UEOIAUA
G
E
I‡
I‡OAU‡U‡,
CE‰AO AIO ‰A ‡
OOE ‡
I‡OAU‡U‡ OUI‡?‡IO E fl
EA'‡E‰‡
E ‡'UOI‡UE?IO
OA EAII˛?'‡.
aIO"OI ‡UIO I‡UEOIAUA
·UUOI‡ CM SKIP:
1
I‡UEOI‡IA
2
I‡UEOI‡IEfl
3
I‡UEOI‡IEfl
4
I‡UEOI‡IEfl
5
I‡UEOI‡IEfl
6
I‡UEOI‡IEfl
30 OAIUI‰E
60 OAIUI‰E
90 OAIUI‰E
120 OAIUI‰E
150 OAIUI‰E
180 OAIUI‰E
i.
·UUOIEUA
EA·A AUA OPR.
c‡UEOIAUA
EIE
C I ‡fl
·UUOI‡
c‡UEOIAUA
OFF
SOFT
SHARP
ON
OFF
16:9
4:3
F
EIE
·UUOI‡ OK.
12
TIME
DATE
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
DR
OPR
i
OPR
c‡UEOIAUA
‡'UOI‡UE?IO, O A'˙ U‡
16
OIAE·AI
I‡UO
I‡ UEI‡U‡,
AUDIO
slow motion and
on
I‡?AOU'OUO I‡
RE
shuttle, the noise bars
may appear
I‡ UEI‡U‡):
i‡AE
CE
' AIA
OPR (eOUEI‡IIO
I‡?AOU'O I‡
A‡
To switch off the slow
motion and shuttle, press
the desired function.
During
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA I‡
O AOI‡?‡UA I‡O . AII‡IE
I‡?AOU'OUO I‡
can
UUII?Efl
OOA'OIfl'‡ OO
OO
FEIEG.
You
CM (e AOI‡?‡IA
AII‡IE) Skip:
i‡AE
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
I‡‰˙ ,
c‡UEOIAUA
·UUOIEUA
GIIO"OI
F
‡UIO A‡
EA·A AUA: OFF, SOFT
‰‡
EIE
SHARP.
CEA IOEAUA ‰‡ I‡OU OE'‡UA
OPR O‡IO O E AEEI I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
c‡UEOIAUA
'˙ IAUA
AEEI
'
I‡
·UUOI‡
i
A‡
‰‡
O˙ 'OI‡?‡IIEfl
‡·OU‡.
C‡?EflU
CE‰AO AIO ‰A
A
'˙AO OEA'AE‰‡UA 'E‰AO
c‡UEOIAUA
i.
·UUOI‡
U OAI ?'AUAI OU‡I‰‡ U, IOEUO CE
OI‡·‰AI
O
I‡OAUE '
PAL
c‡UEOIAUA
B/G
·UUOI‡ OK.
E
SECAM
c‡UEOIAUA
EIE
eOIO'IOUO
OOfl'E I‡
IAI˛
AI ‡I‡
˘A
E
OA
E
·UUOIEUA
D
EA·A AUA
IAO·iO‰EI‡U‡
I‡
OOA'OIfl'‡
‰‡
D/K.
OEOUAI‡.
c‡UEOIAUA
‰OI‡UO
·UUOI‡
i
EA?AAI‡U
IAI˛U‡U‡ OU
AI ‡I‡.
UAIA'EAO ‡.
AUTO:
c‡UEOIAUA
EIE
G
E
·UUOIEUA
EA·A AUA
F
‡'UOI‡UE?AI
EA·O
PAL: PAL
SYSTEM.
A‡OEOE
MESECAM: MESECAM
A‡OEOE
12
Pr-12
REC
PR
ACMS
TIME
DATE
16:9
4:3
OPR
fOSD
AUDIO
ON
OFF
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
DR
SYSTEM
REC
i
AUDIO
AUTO
PAL
MESECAM
OFF
4:3
OPR
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
DR
SYSTEM
i
17
c‡OUEIn'A
o‡OO'IEI‡
c‡OUEI?'
I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
IOIU OIE ‡
I‡OU OEIEUA
I‡ ?‡O‡ E
‰‡U‡U‡.
e˙?I‡
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
i.
c‡UEOIAUA
G
E
·UUOIEUA
EA·A AUA TIME
aAOOIA'‡EUA
F
IOIA E ‡IEUA
EIE
·UUOIE
‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA
DATE.
O OIAIEUA
c‡UEOIAUA
AIO O E
I‡
A‡
E
‰‡
I‡OU OEUA
c‡UEOIAUA
I‡OU OEI‡U‡
O" A?EUA,
·UUOIEUA
I‡UEOIAUA
F
EIE
G
E
'˙'A‰AUA O ‡'EIIEUA
‰‡IIE
OUIO'O.
?‡O‡, IEIUUEUA, ‰AIfl,
·UUOI‡ OK.
IAOA?‡
E
"O‰EI‡U‡.
HHMMDDMMYY
--
:.
-
-
--
--
--
HHMMDDMMYY
---
.
8
:.
0010101MON
.
12
TIME
DATE
18
i
12
TIME
DATE
i
·UUOI‡
i.
C‡?EflU
a‡OEO
I ‡fl
i'A AUA
OUA
OA,
?A
CE‰AO AIO ‰A
OO
I‡
U‡EIA
'E‰AO
O ‡'EIIO
O'˙ A‡IE
CE‰AO AIO ‰A ‡.
--
CE
A‡OEO‡
OOA'OIfl'‡
OU‡ UE ‡
‰‡ O ‡'EUA
POWER
·UUOI‡
A‡ 'II˛?'‡IA I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
‡AIE?IE IAUO‰‡:
O A‰'‡ EUAIIO I‡OU OAIOUO ' AIA
EIE
a‡OE
‰O
I‡OAU‡U‡.
eOOU‡'AUA 'E‰AO I‡OAU‡
·AA ‰‡ OUOU ‡Ifl'‡UA
O A‰O‡AIEflU
I‡O‡I.
O˙O
c‡UEOIAUA
AIO
EIE
‰E AIUIO
E
·UUOIEUA
EA·A AUA
O O" ‡IIEflU IOIA
IOEUO EAI‡AUA ‰‡
eOOU‡'AUA 'E‰AO I‡OAU‡U‡,
c‡UEOIAUA
A‡OEOE OO IflIOIIO
‡'UOI‡UE?IO A‡
OU
O OUE'OOOIOEI‡U‡
OU
I‡iCO"IE
A‡OEO'‡UA
IIO"OI ‡UIO I‡UEOIAUA
·UUOI‡ AV ‰OI‡UO
EAI‡AUA
OOfl'E '‡
C‡O
‰‡
Scart 'iO‰
EAUO?IEI‡ OU
A‡OEO'‡UA.
OU AII‡U‡ OO?A˘‡
I‡
EAI‡AUA
‰‡
IOEUO
A‡OEO'AUA OA
AI ‡I‡.
OOOOI‡.
CEA O˙˘O
AIO
U‡I‡ IOEAUA
‰E AIUIO ‰‡
IA EAI‡AUA
OO A‰AIAI‡
O O" ‡IAI IOIA
'E‰AO I‡OAU‡,
EAOOIA'‡EIE
OUOU ‡IAUA
O A‰O‡AIEflU
IOIA E ‡IEUA
‰‡
A‡OEO'‡UA I‡
EA·A AUA
·UUOIE.
I‡O‡I I‡
A‡‰I‡U‡
OU ‡I‡
I‡
'E‰AO
I‡OAU‡U‡.
C˙AIOEIO
‰‡
A
A‡OEO'‡UA
'˙ iU 'E‰AO
I‡OAUE O
OUOU ‡IAI
O A‰O‡AAI
I‡O‡I,
I‡UO
OOI EAUA
‰UOI‡U‡ O˙O
O‡IOA‡IAO'‡˘‡
19
OA IAIU‡.
C‡?EflU
a‡OE
I‡iCO"IE
CEA ˘A
CEA
c‡UEOIAUA
EAI‡AUA
AEEI
·UUOI‡
‰‡
LP
A‡OEO'‡UA
Long Play
Long Play (O O‰˙IEEUAIAI A‡OEO),
EIE
‰‡
‰O· O
A‡OEO'‡UA
I‡ UEI‡U‡
‰O
LP
'IEI‡IEA,
IOEAUA
c‡UEOIAUA
O E
REC/ITR
O E
A‡OEO‡.
A‰I‡
OU‡I‰E UIEfl
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
P/STILL
AI ‡I‡
‰‡
O˙UE
REC/ITR
e E
P/STILL
A‡
·UUOI‡ STOP
‰‡ O AI ‡UEUA
A‡OEO‡.
aI‰EI‡UO ‡ EJECT
‰‡
A‡OEO‡.
'OflIO I‡UEOI‡IA OA
U'AIE?‡'‡ ' AIAUO
C˙AO OEA'AE‰‡IAUO
'E‰AO
I‡OAUEUA IOEA
OU
eIA‰ 5 IEIUUE
CE‰AO AIO ‰A ‡
I‡IOEI‡IIO '˙AIOEIOUO
‡'UOI‡UE?IO A‡
?‡O‡.
‰‡
' AIAIIO ‰O 5 IEIUUE.
‰OOUE"IAUA ‰O
9
I‡
·˙‰A O AI ‡UAIO
I‡
O AA EIUA '‡IE
OU
OOfl'E I‡
AI ‡I‡
UAIA'EAO ‡
IflIOIIO O˙UE.
·UUOI‡
·UUOI‡
A‡
·UUOI‡
O A‰OU' ‡UE
OO' A‰E.
20
‰‡
A‡OEO'‡
EJECT.
O O‰˙IEEUA
' AIA
"IA‰‡UA.
‰‡ EA·A"IAUA
c‡UEOIAUA
c‡UEOIAUA
I‡
30 IEIUUE, ‰OI‡UO
UO'‡ 'II˛?AUA
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
A‡
RECORD ˘A
UAIA'EAO ‡.
c‡UEOIAUA
A‡OEO.
OOA'OIfl'‡
O-180 ˘A
A‡OEO‡ I‡ IAEAI‡IE
‰‡
I‡
IOEUO CE
c‡O EIA
Play (OU‡I‰‡ UIO '˙AO OEA'AE‰‡IA); EAOOIA'‡EIE LP
e E LP A‡OEO‡ ˘A EI‡ IAIO OIEE‡'‡IA I‡
A‡ I‡?‡IO I‡
OA OOfl'E I‡
A‡OEO‡
A‡OEO'‡IAUO
U‡EIA . c‡UEOIAUA
·UUOI‡ TV/VCR E
EA·A AUA AEEI TV E
I‡OAU‡U‡.
360 IEIUUE.
A'UI‡, ‰OI‡UO
'E OOA'OIfl'‡
' AIAU ‡AIAUO
OO
EAI‡AUA
A‡OEO A O OO-
U‰˙IE‡'‡UA ‰O 2
‰‡
'E‰AO
E A‡OEO‡.
‡IO
I‡?AOU'O I‡
E
I‡
O?AIE.
eU‡I‰‡ UIEfl
"IA‰‡UA ‰ U"‡,
IOEUO
O EUAE‡'‡
OO-‰˙I"O ' AIAU ‡AIA
aI‰EI‡UO ‡
O O" ‡I‡ ‰OI‡UO
I‡I‡I‡
O˙UE
OU‡I‰‡ UAI.
A‡OEO'‡UA OU
? AA
IOEAUA
I‡?AOU'OUO I‡
e·˙ IAUA
?A
‰O ‰'‡
‰O 180 IEIUUE EAOOIA'‡EIE Standard
I‡ UEI‡U‡
OIA‰
CE‰AO AIO ‰A
A‡OEO'‡UA
OOE ‡
‰‡
OIU?‡EIE
I‡
E I‡
OA
‰EOOIAfl
CE‰AO AIO ‰A ‡
IflIOIIO
˘A
I‡
OAIUI‰E.
A‡
AIO O A‰OO?EU‡UA ‰‡
I‡OU OEI‡
CEA
I‡
ShowView
IA EAOOIA'‡UA
CEA
UUII?EflU‡,
IOEAUA
‰‡
EAOOIA'‡UA
˙?I‡U‡
U‡EIA ‡.
EI‡UA '˙AIOEIOOU
I‡OU OE'‡UA
‰‡
‰O 7
A‡OEO‡ OU
IOIAIU
I‡OUOfl˘Efl
'
OA EO‰
OU
A‰EI
IAOA?.
CcaaAcaO!
iC OU‡I?EEUA
eOOU‡'AUA 'E‰AO
e A‰E ‰‡ I‡OU OEUA U‡EIA ‡ U fl·'‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
‰‡ I‡OU OEUA ?‡OO'IEI‡
‰‡ A‡O‡IAUEUA
E
I‡
c‡UEOIAUA
I‡OAU‡.
i.
·UUOI‡
G
E
·UUOI‡ OK
I‡OU OEI‡
I‡
A‡
e IOIA E ‡IEUA
'˙'A‰AUA IOIA ‡
aAOI'‡ U˛
·UUOIE
I‡
OU‡I?EflU‡ OU IOflUO
EAI‡AUA ‰‡ A‡OEO'‡UA.
F
c‡UEOIAUA
EIE
c‡UEOIAUA
·UUOIEUA
EA·A AUA REC.
‡EIA ‡.AIO E OA‰AIUA
I‡OU OEIE /A‡ 7 ‡AIE?IE
O O" ‡IE
O˙IIE,
EIE
O˙·EUEfl/O‡
I‡UEOIAUA
·UUOIEUA EIE E
EA·A AUA IOfl OU OA‰AIUA
I‡OU OEIE EAI‡AUA ‰‡
EAU EAUA.
EAU EAUA
12
Pr-12
REC
PR
ACMS
TIME
DATE
16:9
4:3
OPR
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
DR
PR
ON
OFF
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
:
--
--
~
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
DELETE:
--
--
--
--
--
--
,
O˙˘O
--
03. CEA
U‡I‡ IOEAUA
eIA‰
O
EA·E ‡UA
EIE
·UUOIEUA
EA· ‡IE
I‡UO OUA
·UUOI‡ G.
I‡UEOIAUA
AIO EAI‡AUA ‰‡ A‡OEO'AUA
EURO SCART I‡ A‡‰IEfl
OU
CE‰AO AIO ‰A ‡,
·UUOI‡ AV E
EA·A AUA AV (AV1/AV2LV481/LV471).
I‡UEOIAUA
PR
:--
::
IOIA ‡
I‡O . eU‡I?Efl 3
I‡O‡I I‡
TIME
--
I‡ I‡I‡I‡;
IOIA ‡
OKi
DATE
--
--
I‡ OU‡I?EE OU
'˙'AE‰‡U O 0 E OIA‰
OU‡I?EE
‰‡
REC
fOSD
AUDIO
OA
‰E AIUIO ‰‡
·UUOI‡ F A‡
I‡OU OEI‡U‡.
c‡UEOIAUA
c
1-9,
cOIA ‡
UO'‡
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
OK i
DATE
PR
TIME
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
--
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
PR-01
DATE
TIME
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
--
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
21
a‡OE UIA
AIO
AIO
OO-I˙OIO EAI‡AUA ‰‡ EAU EAUA EIE O OIAIEUA IflIOfl OU I‡OU OEIEUA I‡ U‡EIA ‡, 'IAAUA
AEEI U‡EIA E I‡UEOIAUA ·UUOIEUA D EIE E A‡ ‰‡ EA·A AUA IOfl OU I‡OU OEIEUA EAI‡AUA
‰‡ EAU EAUA EIE O OIAIEUA.
c‡UEOIAUA ·UUOI‡ F A‡ ‰‡ EAU EAUA I‡OU OEI‡U‡.
c‡UEOIAUA ·UUOI‡ OK A‡ O OIflI‡; OIA‰ UO'‡ I‡UEOIAUA ·UUOI‡ F EIE G E EA·A AUA:
A‡OEOEUA OO
U‡EIA O˙'O‡‰‡U:
i'A AUA OA, ?A
I‡OU OAIEUA
?‡OO'A I‡
O˙OU'AUIEUA
‰‡UE
O˙'O‡‰‡U. AIO
I‡OU OEIEUA
eU‡I?Efl, N‡U‡, c‡?‡IIO
IA
c‡UEOIAUA
'OA O‡I
I‡
·UUOIEUA
D
E
a ‡EIO
E
EIE
A‡
' AIA,
'˙'AE‰‡IA
E
OIO OOU
I‡
'
I‡ A‡OEO.
EIUO I‡?EflU‡.
U‡EIA ‡
O˙'O‡‰‡U, O˙ '‡U‡
I‡OU OAI‡ O O" ‡I‡ ˘A
EI‡ O A‰EIOU'O.
e IOIA E ‡IEUA
'˙'A‰AUA ‰‡U‡U‡
e EIA :
e O" ‡I‡
·UUOIE
I‡
I ‡EIOUO
A
·UUOIE
E,
I‡
' AIA
2
UOAE
1 ˘A
e O'A AUA
U‡EIA ‡
I‡
'A IE.
AIO I‡UEOIAUA ·UUOI‡ OK
O A‰E '˙'AE‰‡IAUO I‡
‰‡U‡U‡, IOEAUA ‰‡ EA·A AUA
A‰I‡ OU OIA‰IEUA ‡'UOI‡UE?IE
i‡ ‡IUA EOUEIE. c‡UEOIAUA
·UUOIEUA F EIE G E EA·A AUA
OU
EAI‡I‡U‡
O O" ‡I‡ 2 ˘A
·˙‰‡U
A‡OEO‡IE O‡IO
OOOIA‰IEUA
CHECK
OA OOfl'E I‡
‰EOOIAfl,
UO'‡
?A OUA '˙'AIE
A‡OEO‡I‡
OIA‰
OK
IEIUUE.)
A‰IO
i‡ ‡IUA EOUEI‡,
UO'‡ I‡UEOIAUA
A‡
DLY
PROGRAMME 1
·UUOI‡
OOU'˙ E‰AIEA.
A‡ A‡OEOE 'OAIE
E
(O
O˙˘O ' AIA
EAII˛?AIEA I‡
cA‰AIfl).
Weekly A‡
11:30
10:30
‰‡IE
O‡
OA‰IE?‡
‰AI
e˙·OU‡
OO
‰‡IIE,
E A
OAI‡?‡'‡,
" A?IE
IAO·iO‰EIO
'˙'AE‰‡IAUO
C‡?Efl
EI OUIO'O.
CE‰AO AIO ‰A
EAOOIA'‡
OEOUAI‡.
24
?‡OO'‡
c‡O .
1 pm ˘A
·˙‰A
OOI‡A‡I I‡
I‡UO
13:00
?.
‰EOOIAfl
CEA O˙˘O
‰‡ EA·A AUA
I ‡EIOUO
·UUOIEUA EIE .
U‡I‡ IOEAUA
E
I‡?‡IIOUO E
A‡OEOE 'OflI‡
OO
A‰IO
E
' AIA
O˙˘O
O
' AIA.
11:00
PR
12:00
PR-01
PROGRAMME 2
(iOAE E'UA '‡I
·˙‰A A‡OEO‡I).
IflI‡
‰‡
DATE
26
TIME
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
PR
--
--
--
--
--
--
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
DLYSUMOTUWETHFRSA
--
--
--
::
--
--
~
--
OK i
22
PR-01
DATE
TIME
26
10001100
::
SP
::
SP
TIME
26
1000
::
1100
SP
SP
--
--
--
::
SP
--
--
--
SP
--
--
--
SP
--
--
--
SP
--
--
--
SP
--
--
--
~
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PR
DATE
--
--
--
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
--
--
--
--
--
--
i
PR-01
~
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
::
--
--
~
--
--
--
--
--
--
c‡UEOIAUA
POWER
AEEI
AEEI LP.
AIO EI‰EI‡UO ‡ PLEASE
A
EA?flIO, ‰OI‡UO
30
‰‡
'˙'A‰AIEUA ‰‡IIE
OIU?‡E, e O" ‡I‡
·˙‰A
‡IO EAI‡AUA
A‡OEO‡.
O O" ‡IE ‡I‡ A‡ A‡OEO O
I‡?‡IIO ' AIA ' 16:30?.
E I ‡EIO ' AIA ' 18:00 ?.
(C
UO'‡
A‡OEO'‡UA '
O O" ‡IE ‡I‡ A‡ A‡OEO O
I‡?‡IIO ' AIA 16:00 ?. E
I ‡EIO ' AIA ' 18:00?.
e O" ‡I‡
·UUOIEUA G E
·UUOIEUA D EIE
c‡UEOIAUA
OIA‰
I‡?‡IIOUO E
'˙'A‰AUA
O O" ‡I‡U‡.
1
e IOIA E ‡IEUA
SP
SP
SP
SP
SP
i
·UUOI‡
A‡
‰‡
'IAAAUA '
Standby.
C‡?EflU
CEA
CE‰AO AIO ‰A EI‡ UUII?EflU‡
Energy Saving, IOflUO ‡IO A I‡OU OAI‡
CE‰AO AIO ‰A ‡ ˘A 'IAAA ' AEEI I‡
EIOIOIE?IO A‡i ‡I'‡IA. i‡AE UUII?Efl
IA IOEA
‰‡
POWER.
·UUOI‡
c‡UEOIAUA
POWER
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
OUIO'O E
CE‰AO AIO ‰A ‡
˘A
'
AEEI
( AEEI
I‡
·˙‰‡U
Energy
‰EOOIAfl
?‡O‡ EIE
"O‰EI‡U‡, ‰AI
E
AEEI
I‡
I‡
OU
UO ‡'IAIEA
I‡ A‡OEO UAAE
EI‰EI‡UO E
OI‡ A˛
IflI‡
A‡OEO‡IE.
eIA‰ 3 OAIUI‰E,
·UUOI‡
OK/CLK/CNT.
I‡
I‡
O O‰˙IEEUAIIOOU
CE‰AO AIO ‰A ‡.
eO ' AIA
A‡OEOE.
‰‡
c‡UEOIAUA
‰‡ 'E‰EUA
OA‰IE?‡U‡, I‡I‡I,
I‡
·˙‰A UO ‡'Ifl'‡I‡ O E
O O" ‡IE ‡IE
IOEAUA
· Ofl?‡, OOU‡'‡˘‡U‡
· Ofl?‡, ‰AIfl, ?‡O‡,
‰EOOIAfl
I‡
I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡,
'IAAA
OOU‡IA O‡IO
Save
A‡ ?‡O‡.
˘A
EI‰EI‡UO ‡
A‡ OOAOUfl'‡IA I‡
c‡UEOIAUA
AIA "Efl).
·UUOI‡
OK/CLK/CNT
STOP
ARD
A‡
EAIAAAUA OU UOAE
‰‡
AEEI.
SP
1.01.01 MON
c‡UEOIAUA
12:00
·UUOI‡
OK/CLK/CNT
IIO"OI ‡UIO
· Ofl?‡
I‡
A‡
‰‡ 'E‰EUA
‰EOOIAfl.
23
eAEI‡OUfl'"
NE"EU‡IIEfl · Ofl?
IOEA
‰‡
·˙‰A
AUUOIEUA
OOI‡A‡I
UAIA'EAopa I‡ CE‰AO AIO ‰A ‡,
'IAOUO ?‡O‡. c‡UEOIAUA ·UUOI‡
I‡
OK/CLK/CNT I‡ ‰EOU‡I?EOIIOUO
UO ‡'IAIEA. NE"EU‡IIEflU · Ofl? OOI‡A'‡
Oe‡IAU'OE? E‡IA·fl? a‡·IA‰OU˙?
OUIOOEUAIIEUA
OOAE?EE
A‡
IOIU OI
CE‰AO AIO ‰A ‡
I‡ I‡OAU‡U‡
I‡
?A
O‡IAI I‡
O A‰IEfl
IO"‡U
‰‡
‰‡
·˙‰‡U
IOEAUA
EAII˛?AIE,
U‡I‡,
UO ‡'Ifl'‡UA
CE‰AO AIO ‰A ‡
‰‡
O‡IO OU
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
O E
A‡OEOE.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡ STOP
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
OK/CLK/CNT.
'
·UUOI‡ CLEAR
‡IA I‡ · Ofl?‡
I ‡fl
IUIE
0:00:00.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
·UUOI‡
PLAY
a‡OAU‡U‡
OA
OUI‡?‡IO E
A Ofl?‡
‡'UOI‡UE?IO
' AIA
REW.
SAFE ˘A
aI‰EI‡UO ‡
OA OOfl'E I‡
AI ‡I‡
I‡
·UUOI‡
OUIO'O A‡
A‡· ‡I‡
A‡
OU
‰OOU˙O
˘A
OOI‡A'‡ I‡
‰AEOU'EUAIIOUO
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA
?‡O, IEIUUE, OAIUI‰E.
I‡
· Ofl?‡
OOE ‡
O E OOAE?Efl
0:00:00.
AUUOIEUA
I‡
O A‰IEfl
EA?AAIA OU
A‡
‰A?‡.
SAFE ˘A
I‡
AI ‡I‡
O‡IAI OA EAII˛?'‡U
‡'UOI‡UE?IO
(O
UAIA'EAO ‡.
EAII˛?AIEA I‡
STOP/EJECT).
aIO‰EI‡UO ‡ OFF
OOfl'E I‡
‰EOOIAfl
CE‰AO AIO ‰A ‡
IflIOIIO
24
‰‡
UUII?EflU‡
aI‰EI‡UO ‡
O A'˙ U‡
A‡ I‡?‡IO I‡ A‡OEO‡.
--
C.LOCK
UAIA'EAO ‡.
c‡UEOIAUA
‰EOOIAfl
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
EAII˛?EUA
c‡UEOIAUA
A‡
c‡UEOIAUA
C.LOCK.
I‡ A‡OEO‡.
A‡
OAIUI‰E.
˘A
I‡
OA
C‡?EflU
CE‰AO AIO ‰A
A‡OEO'‡UA
O O" ‡IE
O
IOEA
A‡OEO'‡ E
‰‡
UO I‡U 16:9,
CII˛?AUA
c‡UEOIAUA
CE‰AO AIO ‰A ‡.
IIO"OI ‡UIO E EA·A
AUTO, 4:3 EIE 16:9.
c‡UEOIAUA
·UUOI‡
c‡UEOIAUA
·UUOIEUA
'˙AO OEA'AE‰‡ O E
iC OU‡I?Efl
·UUOIEUA
U fl·'‡
UO I‡U
‰‡ O A‰‡'‡
EIE
c‡UEOIAUA
AUA:
EAIAAAUA OU UOAE
·UUOI‡
i
A‡
I‡
AI ‡I‡ 16:9. a‡ ‰‡
OE"I‡IE A‡
‰‡
AEEI.
a‡ ‰‡
OA
I‡OI‡E‰‡'‡UA
G
F
iAIA'EAO ‡
EA·A AUA
E
U fl·'‡
‰‡ O'˙ EAUA
CE‰AO AIO ‰A ‡
EIE
I‡
Wide-Screen
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
i.
16:9
UO I‡U‡.
E
Scart
IOIAIUO .
AUTO:
16:9/4:3.
O
A'UOI‡UE?IO
c‡UEOIAUA
·UUOI‡ OK.
'˙AO OEA'AE‰‡ WideScreen O O" ‡IEUA '
Wide-Screen AEEI E
IO I‡IIEUA O O" ‡IE
IO I‡IAI UO I‡U.
'
4:3:
e‡IO
A‡ A‡OEO E
'˙AO OEA'‡E‰‡IA '
IO I‡IAI UO I‡U.
16:9:
e‡IO
A‡ A‡OEO E
'˙AO OEA'AE‰‡IA ' WideScreen UO I‡U (16:9).
12
Pr-12
REC
PR
ACMS
TIME
DATE
fOSD
AUDIO
ON
OFF
16:9
4:3
OPR
SYSTEM
AB
C
VCR
OSD
DR
12
Pr-12
16:9
4:3
REC
PR
ACMS
TIME
DAT
fOSD
OKi
AUDIO
ON
OFF
16:9
4:3
OP
SYS-
AB
C
VCR
OSD
DR
AUTO
4:3
16:9
16:9
4:3
i
25
e˙'IAOUE oEOIA‡
A'UOI‡UE?I‡ e‡IAU
CE‰AO NOIUO (‰E‡"IOAE)
A‡ EAII˛?'‡IA
i‡AE i‡ ‡IUA EOUEI‡ I‡ C‡?EflU
CE‰AO AIO ‰A CE ‰‡'‡ '˙AIOEI‡OU ‰‡
e‡IAU'OE?˛
EAII˛?EUA
CE‰AO IU
c‡UEOIAUA
POWER
'E‰AO
' AIA
O A'˙ U‡IAUO.
OIA‰ I ‡fl
E
I‡
OOfl'fl'‡U I‡
OA
O A'˙ UE
c‡UEOIAUA
i.
·UUOI‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
OA
˘A
A'UOI‡UE?IO
c‡UEOIAUA
G
EIE
E
IAO·iO‰EIO,
·UUOIEUA
EA·A AUA
c‡UEOIAUA
aAII˛?'‡IA
A
I‡
'
OA
UAIA'EAO ‡.
E
·UUOIEUA
D
O O'A AUA
eiAiie iA EaACAiA
O PLEASE CLEAN:
OO?EOUAUA
·UUOI‡ OK.
'E‰AO
"I‡'‡U‡
eiAiie cA aAeOiAiA
O NOT RECORDABLE:
IOOOU‡'AUA 'E‰AO I‡OAU‡
IO"‡UO
I ‡fl
E
?A
O O·IAI‡.
F
DR.
iC OU‡I?EEUA OO ‡U
O A‰‡'‡IAUO
AI ‡I‡
EIE
EAII˛?E ‡'UOI‡UE?IO.
EIUO IE ‡,
C‡?EflU
O
c‡UEOIAUA
OU I‡?‡IO E
iO
O O·IAI
CE‰AO AIO ‰A . e˙O·˘AIEflU‡
O A'˙ U‡IAUO
I‡OAU‡U‡.
a‡OAU‡U‡ ˘A
·UUOI‡
OO
EI‡ IflI‡I˙'
CE‰AO AIO ‰A ‡
‡'UOI‡UE?IO
I‡
i‡AE i‡ ‡IUA EOUEI‡ CE
I‡ IOflUO IA A I‡iI‡U‡
OI‡OUI‡O‡U‡ A‡
I‡
OU
‰AIfl.
A‡˘EU‡
O AA‡OEO
NO. OF TIMER PROGRAMME
O2
eOI‡A'‡ IOIA ‡ I‡
U‡EIA
A‡OEO‡.
NEXT TIMER PROGRAMME
O 1 26 10:00~11:00
eOI‡A'‡ UAIU˘Efl OU‡UUO
I‡ A‡OEO‡ OO
c‡UEOIAUA
VIDEO DOCTOR
HEAD STATUS
TAPE STATUS
NO. OF TIMER PROGRAMME
NEXT TIMER PROGRAMME
VCR
DR
26
OK
i
U‡EIA .
·UUOI‡
i.
Az
(IAOIO)
EAII˛?'‡IA
ez
Rewind
eOOIA‰O'‡UAIIOOUU‡ "Stop
Power Off"
Eject
‡'UOI‡UE?IO
ez
? AA
OA EAO˙IIfl'‡
I‡UEOI‡IAUO I‡
·UUOI‡
(IAOIO) eO'UO AIEA
c‡UEOIAUA
E
REPEAT
OO
E
POWER OFF.
I‡‰˙ ‡
·UUOI‡
OU
C‡?EflU
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IAUO
I‡UEOIAUA
·UUOI‡
ez
˘A
CE‰AO AIO ‰A
‡·OUE
'
OIA‰I‡U‡
OOOIA‰O'‡UAIIOOU:
POWER OFF.
eO ' AIA
‰'‡
ez
EAI‡AUA
'
I ‡fl
ez
I‡
I‡‰˙ ‡.
'
I‡‰˙ ‡ IOEUO
‰‡ OO'UO EUA.
C‡O I‡‰˙
aA· ‡IEflU
OU
OA
‡'UOI‡UE?IO
OO'U‡ fl
‰'‡
O˙UE.
AIO
REWIND
I‡UEOIAUA
·UUOI‡
ez
REPEAT
I‡
OA
EJECT
AiO‡'IAE z(IAO )
OO'U‡ fl
O˙UE.
REPEAT
A‡‰ ˙EUA
REPEAT
I‡?‡IOUO I‡
ez
eUOUOIAUA ·UUOI‡
I‡
I‡UEOIAUA E
·UUOI‡
I‡
'˙AO OEA'AE‰‡IA,
'E‰AO I‡OAU‡U‡ I‡ IOEUO
'˙AO OEA'AE‰‡IA
·UUOI‡
STOP
' AIA
A I‡UEOI‡U OA
‡'UOI‡UE?IO
eO ' AIA
A‡‰ ˙EUA
OO
' AIA
OO'UO AIEAUO ˘A
'˙ IAUA
I˙I
IO I‡IIO
'˙AO OEA'AE‰‡IA.
POWER
OFF
27
CUO E CE‰AO AIO ‰A (A‡ O AA‡OEO) U fl·'‡
‰‡
·˙‰A O'˙ A‡I
A‡‰IEfl
eA‡OEI'‰U
I‡O‡I I‡
aA·A AUA
eOA?EUI‡
SCART 'iO‰‡
I˙I
I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡.
‡U‰EO/'E‰AO
OO‰iO‰fl˘Efl
AEEI O ·UUOI‡ AV
UO ‡'IAIEA.
I‡
e·˘E
a‡i ‡I'‡IA
aOIOUI‡?Efl
I‡
AIA "Efl
CE‰AO EI‡'E
‰EOU‡I?EOIIOUO
eIO OOU
iO I‡U
I‡ IAIU‡U‡
I‡ I‡OAU‡U‡
a‡IOEI‡IIO ' AIA
A‡ A‡OEO
C AIA
A‡
O A'˙ U‡IA
e‡AIA E
360i94i270II
iA"IO
e‡·OUI‡ UAIOA ‡UU ‡
e‡·OUI‡ 'I‡EIOOU
3.4
iO I‡U
SORTIE
aO"‡UO O'˙ A'‡UA
CE‰AO AIO ‰A ‡
U'A AUA OA,
E
SCART 'iO‰
AIO
iAIA'EAO ‡,
?A O‡ EAII˛?AIE
OU "I‡'I‡U‡
EAOOIA'‡UA
IOIAIUO ,
I AE‡.
Scart
I‡?AOU'OUO I‡
I‡ UEI‡U‡ ˘A
AI‡?EUAIIO
·˙‰A
OO‰O· AIO.
CiO‰IO
IE'O
aAiO‰IO
?‡O‡
‰EOOIAE
PAL/MESECAM
PAL/SECAM (B/G, D/K)
PAL K/G
I‡ A‡OEO
RF 'iO‰ ‡IUAI‡
RF EAiO‰ ‡IUAI‡
RF.OUT
-
CCIR OU‡I‰‡ U (625 IEIEE,50
OOIAU‡) PAL/SECAM
OEOUAI‡
AERIAL
ANTENNE
35oC
80%
iC
ENTREE
ANTENNE
VIDEO
OO‰
24
EURO AV2
AUDIO/
I".
5oC
i‡EIA :
CE‰AO
DECODER
EURO AV1
100-240V~,50/60Hz.
e E·IEAEUAIIO 14 W (eAEEI
A‡ OOAOUfl'‡IA I‡ AIA "Efl: 3W)
4 "I‡'E (LV481/LV471)
2 "I‡'E (LV280/LV270)
23.39 II/OAI. (SP AEEI)
11.69 II/OAI. (LP AEEI)
oE EI‡ I‡ I‡OAU‡U‡: 12.7 II
4 ?‡O‡ (SP AEEI, O-240
'E‰AO I‡OAU‡)
8 ?‡O‡ (LP AEEI, O-240
'E‰AO I‡OAU‡)
e E·IEAEUAIIO 60(±10) OAI.
(O-180 'E‰AO I‡OAU‡)
IE'O
e˙OUIO?AIEA OE"I‡I/?UI
RF IO‰UI‡UO
VIDEO 'iO‰ (SCART 'E‰)
1.0Vp-p, 75 OI‡, IA·‡I‡IOE ‡I
VIDEO EAiO‰ (SCART 'E‰)
1.0Vp-p, 75 OI‡, IA·‡I‡IOE ‡I
OO'A?A OU 43dBm
UHF 22-68 (OO‰IAEE I‡ I‡OU OEI‡)
AU‰EO
CiO‰IO
a‡‰AI
NEA‡EI˙U
E
OOA?EUEI‡?EEUA
OO‰IAE‡U
I‡O‡I I‡
CE‰AO AIO ‰A ‡
ei
eOOU‡'AUA 'E‰AO
I‡OAU‡U‡
A‡OEO'‡UA ' UOAE
CE‰AO AIO ‰A .
IOflUO
aAiO‰IO
˘A
IE'O
e˙UAI‡
I‡
e‡·OUAI
O OIflI‡ ·AA
O A‰UO AE‰AIEA.
?AOUOUAI
e˙OUIO?AIEA
cAOUO EAE ‡IEUA
‰ U"E
28
IO"‡U
A‡OEOE OU
iC O O" ‡IE,
‰‡ I‡ U?‡U ‡'UO OIEUA O ‡'‡
AUDIO 'iO‰ (SCART 'E‰)
-6.0 dBm, OO'A?A OU 10 kohms
AUDIO EAiO‰ (SCART 'E‰)
-6.0dBm, OO-I‡IIO OU 1 kohms
aOIO
IE'O
UEIIE,
'E‰AO
E A‡IOIE.
I‡OAUE E
‰E‡O‡AOI
OE"I‡I/?UI
100Hz-10kHz (-6/+3
43dB
OO'A?A OU
dB)
eO?EOU'‡IA
I‡
'E‰AO "I‡'‡U‡
a‡I˙ Ofl'‡IAUO
IO
I‡ "I‡'‡U‡
EAI˙?'‡IAUO.
I‡ U?E
E
OU‡ E
OO' A‰AIE
'E‰AO "I‡'E,
IOflUO OA
& A'UI
EA'AOUIO
' AIA
·Ei‡
I‡OAUE
O O‰‡'‡
CII˛?AI
CII˛?AI
IE A
IE A
IO"IE.
‰ U" I‡I‡I,
CII˛?AI‡
IE A
EIE
OO' A‰AI‡
CII˛?EIE
AIO
OUA EAOOIA'‡IE
E
e O'A AUA
‰‡
A
NO· A
e O·'‡EUA
IE OUA
'˙AO OEA'AE‰‡
EIE IO?‡
aOEAUA
EIE
I‡ UEI‡
‰‡
I‡OU OEUA
IE
A‡
O'˙ A'‡IA
'II˛?EIE IE OUA I‡
e ‡'EIIO
‰‡
IE A
A‡
NEOU‡I?EOIIO
CII˛?AI
UO
UO ‡'IAIEA
e O'A AUA ·‡UA EEUA
IA
‡·OUE
I‡
AV
EO I‡U‡
I‡
O O" ‡I‡U‡.
I‡ UEI‡U‡
IE A
eO' A‰AI‡
?‡OU
e
O OIAIIE'‡
I‡OAU‡.
'E‰AO I‡OAU‡U‡?
'E‰AO I‡OAU‡U‡?
CE‰AO AIO ‰A ‡
IE A
A'UOI‡UE?IOU
'
I AE‡U‡?
‰EOU‡I?EOIIOUO UO ‡'IAIEA.
'E‰AO I‡OAU‡U‡,
EAO O·'‡iUA
c‡OU OEUA
iO EAOIU‡IIEfl IOIU OI
CII˛?AI‡
IE A ‡IUAI‡U‡ '˙'
e O'A AUA
‡IUAI‡U‡
eUOU ‡IAI
‰‡
IE OUA I‡
·UUOIEUA
?
I‡
IE
‰ U"‡
'E‰AO I‡OAU‡?
CII˛?EIE
O
OU'O ‡
IE A OOOU‡'AI‡
·˙‰A
OUIO'O
‰‡ IEIEIEAE ‡UA A'UI‡
I‡OAU‡ A‡
OO?EOU'‡˘‡
e O'A AUA
e ‡AAI
I‡OU OEIE iC I‡I‡I‡?
‰ U"‡ 'E‰AO
‰‡
A‡ A‰AI‡
I‡I‡I?
‡'UOI‡UE?IO
EIE
IA A
‰‡
'E‰AO I‡I‡I‡?
e O'A AUA I‡OU OEI‡U‡, O O·'‡EUA
I‡ UEI‡U‡
I‡U UO'‡IEfl '˙ iU "I‡'‡U‡,
"I‡'‡U‡ OA OO?EOU'‡ O
I‡OAU‡U‡ IA
OI‡·.
‡IUAI‡U‡
SCART IOIAIUO
iAIA'EAO ‡,
'IO?E I‡?AOU'OUO I‡
CE‰AO
IOEA
O?UOAI‡.
IE OUA I‡
‰‡
I‡OAUE IA OOU‡'flU
eEIOUOI
OE"I‡I‡ IOEA
‡IUAI‡U‡?
CE‰AO AIO ‰A ‡
cA
CE‰AO
CE‰AO AIO ‰A ‡?
iAIA'EAO ‡?
e O·'‡EUA
IOEA
' I‡"‡AEIEUA.
e O'A AUA
eEIOUOI
cflI‡ I‡ UEI‡
OIA‰
CEOOIOI‡?AOU'AIEUA 'E‰AO
IE A
IA A
I‡
UAIA'EAO ‡.
CE‰AO AIO ‰A ‡?
O?UOAI‡
EIE
OO' A‰AI‡.
'E‰AO I‡I‡I‡?
O A‰O‡AIEfl
I‡O‡I I‡
'E‰AO I‡OAU‡U‡?
O
'˙AO OEA'AE‰‡
iC O O" ‡IEUA
aI‡
IA IO"‡U
e'˙ A‡IE
‰‡
IE
I‡ UEI‡
IE OUA
·˙‰‡U
‡IUAI‡U‡?
A‡OEO'‡IE
c‡OU OEIE
UAIA'EAO ‡?
CE‰AO AIO ‰A ‡
I‡
IE OUA
e A‰O‡AIEflU
‰O· A
I‡O‡I I‡
IA IA
E
iAIA'EAO ‡
‡·OUE
E
iC I‡I‡IEUA?
'E‰AO
e O·'‡EUA
‰ U"‡ OU‡I?Efl,
CII˛?AI‡
IE A ‡IUAI‡U‡ I‡
I‡OAU‡U‡
OUOU ‡IAI
OE"I‡I‡ IOEA
‰‡
A
IE
A?
OI‡·.
iAIA'EAO ‡?
29
aOIUAE˙
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising