LG | 28MT47T-PZ | Owner's Manual | LG 28MT47T-PZ Ръководство за употреба

LG 28MT47T-PZ Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Безопасност и справки
LED телевизор*
*LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате
вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки.
MT57* MT77* MT47* MT48*
www.lg.com
Съдържание
ENG
БЪЛГАРСКИ
3
Лицензи
8
Дистанционно управление
3
Информация за софтуер с отворен
код
9
Настройки
12
За Да Видите Уеб Ръководство
3
Подготовка
13
Поддръжка
4
Повдигане и преместване на
телевизора
4
Настройка на телевизора
13
13
13
13
4
Ползване на джойстик бутона
-Почистване на вашия телевизор
-Екран, рамка, шкаф и стойка
-Захранващ кабел
-Предотвратяване на проблема следствие
разработването на плазмения панел (burn
in) на екрана на телевизора ви.
4
5
-Основни функции
-Регулиране на менюто
13
Отстраняване на неизправности
5
Използване на сензорните бутони
14
Спецификации
5
Монтаж върху маса
5
-Настройте ъгъла на телевизора така, че
да е подходящ за мястото, от което ще
гледате
-Използване на защитната система
Кенсингтън
6
2
6
Монтаж на стена
6
-Закупува се отделно
(конзола за монтаж на стена)
7
Връзки (известия)
7
7
7
7
7
7
-Свързване на антена
-Свързване на сателитна чиния
-Свързване на CI модула
-Свързване чрез Euro Scart
-Други връзки
-Свързване с компютър
Лицензи
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът
двойно "D" са регистрирани търговски марки на Dolby
Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at
vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от
този на показаното изображение.
yy OSD ( екранното меню) на вашия телевизор може леко да
се различава от това, показано в ръководството.
yy Наличните менюта и опции може да се различават от
входния източник или модела на устройството, което
използвате.
yy В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се
добавят нови функции.
yy За да намалите консумираната електрическа енергия,
можете да оставите телевизора в режим на готовност.
Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го
изключвате от захранващия му бутон, за да намалявате
консумираната електрическа енергия.
yy Консумираната електрическа енергия по време на
употреба може да се понижи значително, ако намалите
нивото на яркост на телевизора и това съответно ще
понижи и общите разходи от използване на уреда.
yy Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да
са различни в зависимост от модела.
yy Продуктовите спецификации или съдържанието на това
ръководство може да се променят без предизвестие
поради актуализиране на функции на продукта.
yy За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата
трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и
ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който
поддържа USB 2.0, ако USB кабелтр или USB паметта не се
побира в USB порта на телевизора ви.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p,including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and
others available at [www.divx.com/patents]
Информация за софтуер с
отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други
лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб
сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички
споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия
във връзка с авторски права.
LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на
компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване
на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка
и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com.
Това предложение важи за период от три (3) години от датата на
закупуване на продукта.
B
B
A
A
БЪЛГАРСКИ
ENG
Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от
модела. За повече информация относно лицензите посетете
www.lg.com.
Подготовка
*A <
= 10 мм
*B <
= 18 мм
yy Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху
него. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е
възможно екранът да не се показва или да възникне
грешка при свързване.
yy Препоръчани типове HDMI кабел
- Високоскоростен HDMI®/™ кабел
- Високоскоростен HDMI®/™ кабел с Ethernet
ВНИМАНИЕ
yy За да осигурите безопасността и продължителната
експлоатация на продукта, не използвайте никакви
неодобрени елементи.
yy Всяка повреда или щети, нанесени следствие
използването на неодобрени елементи, не се обхващат от
гаранцията.
yy Някои модели имат поставено тънко покритие върху
екрана, което не трябва да се сваля.
3
Повдигане и преместване
на телевизора
ENG
БЪЛГАРСКИ
Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната
информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да
осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела
и размера на телевизора.
yy Препоръчително е да премествате телевизора в кутията
или опаковъчния материал, в който първоначално е бил
доставен.
yy Преди да местите или повдигате телевизора, изключете
захранващия и всички останали кабели.
yy Когато държите телевизора, екранът трябва да е поставен
с лице, не насочено към вас, за да го предпазите от
повреда.
Настройка на телевизора
ВНИМАНИЕ
yy Когато закрепяте стойката към телевизора, поставете
екрана насочен надолу върху маса с мека подложка или
хоризонтална повърхност, за да предпазите екрана от
надраскване.
yy Не пренасяйте телевизора обърнат обратно държейки
корпуса на стойката (или базата на стойката), тъй като
това може да предизвика падането му, което да доведе до
повреда или нараняване.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Премахнете стойката преди да монтирате телевизора на
конзола за стена, като изпълните закрепянето на стойката в
обратен ред. (Само за MT57D, MT57V, MT77D, MT77V, MT47T)
yy Повдигнете ключалката на дъното на базата на стойката и
отделете базата на стойката от телевизора. (Само за MT47D,
MT47V, MT47U, MT48D, MT47DC, MT47VC, MT57VC)
Ползване на джойстик
бутона
yy Придържайте добре горната и долната страна на
рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната
част, високоговорителя или решетъчната зона на
високоговорителя.
(Само за 22/24/27MT57*, 24MT77*, 22/24/28/29MT47*, 28MT48*)
Можете да настройвате функциите на телевизора чрез натискане
или преместване на джойстик бутона нагоре, надолу, наляво или
надясно.
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от
този на показаното изображение.
Джойстик бутон
yy Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на
раздрусване или прекомерна вибрация.
yy Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено
положение, никога не го обръщайте на една страна и не го
накланяйте вляво или вдясно.
yy Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините
огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като
това може да повреди екрана.
ВНИМАНИЕ
yy Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това
може да доведе до повреда на екрана.
yy При управление на телевизора внимавайте да не
повредите подаващия се джойстик бутон. (В зависимост от
модела)
4
Основни функции
Сензор на
дистанционното
управление
Когато телевизорът е изключен,
поставете пръст на джойстик бутона,
натиснете веднъж и го освободете.
Когато телевизорът е включен,
поставете пръст на джойстик бутона,
натиснете веднъж за няколко секунди
Изключване и го освободете. (Но, ако на екрана е
наличен бутон Menu, натискането и
задържането на джойстик бутона ще
ви позволи да излезете от Menu.)
Ако поставите пръст на джойстик
Контрол на
бутона и го преместите наляво или
силата на
надясно, можете да регулирате
звука
желаното ниво на силата на звука.
Ако поставите пръст на джойстик
Управление бутона и го натиснете нагоре или
на програми надолу, можете да превъртате през
запазените програми.
Включване
Монтаж върху маса
Регулиране на менюто
Изключване
Изключване на захранването.
на телевизора
Изтрива всичко на екрана и се връща на
Затваряне
телевизионен режим.
Списък на
Сменя входния източник.
входовете
Настройки
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
1 Повдигнете и наклонететелевизора така, че да застане изправен
върху масата.
-- Оставете разстояние от 10 см (минимум) от стената, за да
осигурите необходимата вентилация.
10 см
10 см
Достъп до главното меню.
БЪЛГАРСКИ
ENG
Когато телевизорът е включен, натиснете джойстик бутона
веднъж. Можете да регулирате елементите на Менюто, като
местите джойстик бутона нагоре, надолу, наляво или надясно.
10 см
10 см
ЗАБЕЛЕЖКА
yyАко първо натиснете бутона на джойстика, няма да можете
да регулирате нивото на силата на звука и да записвате
програми.
ВНИМАНИЕ
yyКогато пръстът ви е над бутона на джойстика и го
превключвате нагоре, надолу, наляво или надясно,
внимавайте да не натиснете бутона на джойстика.
Използване на сензорните
бутони
(Само за 23/27MT77*)
2 Включете AC-DC адаптер и захранващия кабел в електрически
контакт.
ВНИМАНИЕ
yy Не поставяйте телевизора близо до или върху топлинни
източници, тъй като това може да причини пожари или други
щети.
yy Преди да включите щепсела на захранващия кабел на
телевизора в електрически контакт на стената, непременно
свържете телевизора с AC/DC адаптера.
Настройте ъгъла на телевизора така, че да
е подходящ за мястото, от което ще гледате
(Само за 22/24/27MT57D, 22/24/27MT57V, 23/24/27MT77*,
22/24MT47D, 22/24MT47V, 24MT47U)
Наклонете от +20 до -5 градуса нагоре или надолу, за да регулирате
ъгъла нателевизора така, че да ви е подходящо за гледане.
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
Сензор на
дистанционното
управление
-5
+20
Джойстик бутон
ЗАБЕЛЕЖКА
yyВсички бутони са сензорни и могат да се активират чрез едно
докосване с пръст. Бутоните на захранването и сензорното
управление се намират отдолу.
Превъртате през записаните програми.
Регулира силата на звука.
Избира маркираната опция от менюто или
потвърждава въведени данни.
Влизате в главните менюта или записвате въведените
SETTINGS
данни и излизате от менютата.
INPUT Сменя входния източник.
Отпред
Отзад
ВНИМАНИЕ
yy Когато регулирате ъгъла, не хващайте телевизора за долната
му рамка, както е показано на следната илюстрация, защото
може да нараните пръстите си.
OK
Включва или изключва захранването.
5
Използване на защитната система
Кенсингтън
ENG
БЪЛГАРСКИ
(Тази характеристика не се предлага за всички модели.)
yy Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от
този на показаното изображение.
Онекторът на защитната система Кенсингтън се намира на
гърба на телевизора. За допълнителна информация относно
инсталирането и употребата, разгледайте ръководството,
предоставено към защитната система Кенсингтън или посетете
http://www.kensington.com. Включете кабела на защитната
система Кенсингтън между телевизора и масата.
Закупува се отделно
(конзола за монтаж на стена)
Модел
Монтаж върху стена
(A x B)
A
22MT57*
22MT47*
23MT77*
24MT57*
24MT77*
24MT47*
27MT57*
27MT77*
28MT47*
28MT48*
29MT47*
75 x 75
100 x 100
B
Стандартен винт
Брой винтове
Конзола за
монтиране на стена
(допълнителна)
M4 x L10
4
RW120
ВНИМАНИЕ
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Защитната система Кенсингтън не е задължителна.
Можете да закупите допълнителни аксесоари от повечето
стандартни магазини за електроника.
Монтаж на стена
За да осигурите добра вентилация, оставете разстояние от по
10 см от всяка страна до стената. Можете да получите
инструкциите за инсталация от вашия търговски представител,
разгледайте допълнителните указания за монтаж на конзола под
наклон на стена и ръководството за монтаж.
10 см
Стенна конзола
10 см
10 см
10 см
А ако планирате да монтирате телевизора на стена, закачете
конзолата за окачване на стена (допълнителни части) към гърба
на телевизора.
Когато монтирате телевизора с помощта на конзола за поставяне
на стена (допълнителни части), поставяйте го внимателно, за да
не го изпуснете.
1 Ако използвате винта по-дълго, отколкото е указано по
стандарт, телевизорът може да се повреди.
2 Ако използвате неправилен винт, устройството може да се
повреди и да се изпусне от окачването. Ако това се случи, LG
Electronics няма да носи отговорност за последствията.
6
yy Най-напред изключете захранването и след това
пристъпете към преместване или монтаж на телевизора.
В противен случай може да причините електрически удар.
yy Ако монтирате телевизора на тавана или на стена
под наклон, може да падне и да причини сериозно
нараняване.
yy Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на
стена и се обръщайте към местния представител или
квалифициран специалист.
yy Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да
причини повреда на телевизора и да доведе до отпадане
на гаранцията ви.
yy Използвайте винтове и монтажни елементи за стена,
които съответстват на стандарта VESA. Всички повреди или
наранявания, възникнали поради неправилна употреба
или използване на неправилен аксесоар не се обхващат от
гаранцията.
yy Дължината на винтовете от външната повърхност на
задния капак трябва да е под 8 мм.
Заден капак
Стенна конзола
Заден капак
Стандартен винт
: M4 x L10
Макс. 8 мм
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Използвайте винтовете, които са посочени в
спецификацията на винтовете на стандарта VESA.
yy Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за
инсталация и необходимите за целта части.
yy Конзолата за монтаж на стена не е задължителна.
Можете да закупите допълнителни аксесоари от повечето
стандартни магазини за електроника.
yy Дължината на винтовете може да е различна в зависимост
от монтажа на стена. На всяка цена използвайте
подходящата за целта дължина.
yy Допълнителна информация ще откриете в ръководството
към стойката за стена.
Връзки (известия)
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
ЗАБЕЛЕЖКА
Свързването на външното устройство може да е различно в
зависимост от модела.
Свържете външните устройства с телевизора, независимо от
реда на подреждане на телевизионните портове.
Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR,
непременно включете входния кабел за сигнала от телевизора
в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности
относно записването направете справка в ръководството на
потребителя на свързаното устройство.
За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте
ръководството за използване на външното оборудване.
Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте
кабела, предоставен с това устройство.
В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум,
произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста
или яркостта. Ако доловите шум, променете режима компютър
на вариант с друга резолюция, настройте различна норма на
опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню
КАРТИНА, докато картината се изчисти.
В режим на компютър някои настройки на разделителната
способност може да не работят правилно в зависимост от
графичната карта.
Свързване на антена
Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен
кабел (75 Ω).
yy Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за
повече от 2 телевизора.
yy Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател
на сигнала, за да го подобрите.
yy Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена,
опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
yy Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в
комплекта.
yy Поддържан DTV звук: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HEAAC
Свързване на сателитна чиния
(Само за MT57V, MT77V, MT47V, MT47U, MT57VC, MT47VC)
Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно
гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω).
Свързване на CI модула
(В зависимост от модела)
Вижте шифрованите (платените) услуги в цифров телевизионен режим.
yy Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA в
правилната посока. Ако модул не е поставен правилно, това
може да причини увреждане на телевизора и картата PCMCIA
слот.
Свързване чрез Euro Scart
(В зависимост от модела)
Предава видео и аудио сигнали от външно устройство на
телевизора. Свържете външното устройство и телевизора с euro
scart кабела.
БЪЛГАРСКИ
ENG
Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвате
режимите за входния сигнал, за да изберете съответното външно
устройство. За допълнителна информация относно свързването на
външни устройства, разгледайте ръководството на съответното
устройство.
Наличните външни устройства са: HD приемници, DVD плейъри, VCR,
аудиосистеми, USB устройства за съхранение, компютри, устройства за
игри и други външни устройства.
yy Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при
свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на
наземни/кабелни/сателитни услуги.
(Само за MT47D, MT47V, MT57D, MT57V, MT77D, MT77V, MT47T, MT48D,
MT47U)
Тип изход
Текущ входящ
режим
Цифрова телевизия
AV1
(TV изход1)
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия
Компонент, AV, HDMI, RGB
Аналогова телевизия
(Само за MT47DC)
Тип изход
Текущ входящ
режим
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия
HDMI, AV
AV
(TV изход1)
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия
1 TV изход: отвежда сигнали от аналогова или цифрова телевизия.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Всички използвани Euro scart кабели трябва да са със защитен
сигнал.
Други връзки
Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-добро
качество на изображение и звук свържете външното устройство и
телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са предоставени.
yy USB портът поддържа 0,5 A електрически ток. Ако ви трябва
повече електрически ток в случай на твърд диск, използвайте
отделния захранващ адаптер.
Свързване с компютър
Вашият телевизор поддържа функцията Plug and Play* (Постави и
изпълни) и има вградени високоговорители с Virtual Surround, които
възпроизвеждат звука ясно и с плътен бас.
* Plug and Play: тази функция се активира, когато компютърът разпознае
включено в компютъра устройство от потребителя и го включва, без това
устройство да трябва да се конфигурира или настройва от потребителя.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Ако искате да използвате режима HDMI-PC, е необходимо да
настроите Входния сигнал на PC режим.
yy Опцията OSD (екранен дисплей) се появява на екрана, както е
показано по-долу.
»»При включване на устройството в HDMI режим.
»»Включване в HDMI вход.
7
Входният кабел включен ли е в
компютъра?
ENG
БЪЛГАРСКИ
Да
Не
Не показвай повече това съобщение
yy Ако изберете "Да", размерът и качеството на
изображението се оптимизират спрямо компютъра ви.
yy Ако изберете"Не", размерът и качеството на
изображението се оптимизират спрямо AV устройство (DVD
плейър, декодер).
yy Ако изберете "Не показвай повече това съобщение",
то няма да се появява, докато не нулирате настройките на
телевизора. Можете да промените зададената стойност в
SETTINGS ВХОД Входен сигнал.
yy Указаните стойности за HDMI1/HDMI2 се записват отделно.
(Само за MT57*, MT77*)
Дистанционно
управление
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на
дистанционното управление. За да използвате телевизора
правилно, прочетете внимателно ръководството.
За да смените батериите, отворете капачето на гнездото им,
сменете ги със съответните батерии (1,5 V AAA), като съпоставите
и клеми спрямо указанията вhri^Z`^\^_]
гнездото, след което
затворете капачето. За да извадите батериите, извършете
действията за поставяне в обратна посока.
ВНИМАНИЕ
yy Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да
повреди дистанционното управление.
yy Дистанционно управление от този тип може да не е
включено в окомплектовката на някой пазари.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за
дистанционно управление на телевизора.
A
B
A
(Захранване) Включва или изключва захранването.
Избира радио, телевизионни и DTV програма.
Преобразува избраните от вас субтитри в цифров
режим.
Чрез натискането на бутон AD, функцията аудио описания
ще се включи.
Включва или изключва PIP режима. (В зависимост от
модела)
Избира режим на телевизора или компютъра.
Сменя входа.
B
8
Числови бутони Въвежда номера.
Влизате в списъка със записани програми.
Връща се на предишно прегледаната програма.
Регулира силата на звука.
Настройки
Автоматично настройване на програми
SETTINGS
НАСТРОЙКА
Авт. Настройка
Автоматично настройва програмите.
C
D
yy Ако входният източник не е правилно свързан, възможно
е регистрацията на програмата да не стане успешно.
yy Авт. Настройка намира само текущо излъчваните
програми.
yy Ако Система заключване бъде активирана, ще се появи
изскачащ прозорец, в който ще бъдете подканени да
въведете парола.
БЪЛГАРСКИ
ENG
Влизате в списъка си с любими програми.
Показва справочника за програми.
Изключвате всички звуци.
Превърта през запазените програми или канали.
Премествате се на предишния или на следващия екран.
За да изберете режим на картината
SETTINGS
КАРТИНА
Режим на картина
Избира режима на картината, оптимизиран за условията на
гледане или конкретната програма.
C
Бутони за телетекст (
) Тези бутони се използват
за телетекст.
Преглеждате информацията на текущо избраната
програма и екран.
Влизате в главните менюта.
Влизате в менютата за бърз достъп.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/вляво/вдясно)
Превъртате през менюта или опции.
Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.
Връщате се на предишното ниво.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
D
Получава достъп до AV устройства, свързани с
HDMI кабела чрез HDMI-CEC. Oтваря се менюто SIMPLINK.
Не работи.
Бутони за управление (
) Управлявате
менютата МОЯ МЕДИЯ или устройствата, съвместими със
SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Цветни бутони С тях влизате в специални функции на някои
менюта ( : Червен, : Зелен, : Жълт, : Син)
(Режим за игри) Включва или изключва режима за игри.
(Задно осветление) Настройвате яркостта на
екрана чрез управление на задното осветление.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy При MHEG програма не можете да регулирате подсветката
с жълтия или синия клавиш.
yy Ярък: Усилва контраста, яркостта и остротата с цел
показване на по-ярки изображения.
yy Стандартна: Показва изображенията при стандартни
нива на контраст, яркост и острота.
yy Eco/APS: [В зависимост от модела]
Функцията Energy Saver (Пестене на енергия) променя
настройките на телевизора, за да намали консумацията на
енергия.
yy Кино / Игра: Показва оптималната картина за филми,игри
и снимки (неподвижно изображение).
yy Спорт: Оптимизира видео изображението за интензивни
и динамични действия, акцентирайки върху основните
цветове като бяло, тревисто или небесно синьо.
Експерт 1,2: Меню за настройка качеството на
yy
картината, което позволява на експерти и любители да
се наслаждават на възможно най-качествено гледане
на телевизия. Това е меню за регулиране, което е
предоставено за професионалисти, занимаващи се с
настройка на картината и притежаващи ISF сертификат.
(Логото на ISF може да се използва само на телевизори,
сертифицирани по ISF.)
ISFccc: контрол на калибрирането, сертифициран от
Фондацията за изследване на създаването на изображения
yy В зависимост от входния сигнал, предлаганите режими за
картината може да са различни.
Режимът Експерт е предназначен за професионална
yy
настройка на картината с цел управление и фино
калибриране на определено изображение. За стандартна
употреба, ефектите от тези настройки може да не са
съществени.
yy Функцията ISF е налична само при някои модели.
За да зададете допълнително
управление
SETTINGS КАРТИНА Режим на картина
Допълнително управление / Експертно управление
Калибрира екрана за всеки режим на картината или регулира
настройките на картината за специален екран. Първо изберете
предпочитан от вас Режим на картина.
9
ENG
БЪЛГАРСКИ
yy Динамичен контраст: Регулира контраста до оптимално
ниво, в зависимост от яркостта на изображението.
yy Динамичен цвят: Регулира цветовете, за да може
изображението да бъде възпроизведено в по-естествени
цветове.
yy Цвят на кожа: Задава спектъра на цвета на кожата
самостоятелно така, че да отрази цвета, указан от
потребителя.
yy Цвят на небето: Цветът на небето се задава
самостоятелно.
yy Цвят на тревата: Обхватът на естествени цветове
(поляни, хълмове и др.) може да се зададе отделно.
yy Гама: Задава кривата на градацията в съответствие с
изходния сигнал на картината спрямо входния сигнал.
yy Цветови диапазон: Избира диапазона от цветове, който
може да се показва.
yy Подобряване на ръбовете: Показва по-ясно и отчетливо
краищата на видеото, така че да изглеждат естествено.
yy Експертен модел: [В зависимост от модела]
Модели, използвани за експертно регулиране.
yy Цветен филтър: Филтрира специфичен цветови спектър
в RGB цветовете за фина настройка на точното предаване
на наситеността и нюансите на цветовете.
yy Цв. топл.: Настройва цялостния тон на цветовете на
екрана съобразно желанието ви. В режим Експерт можете
да укажете фина настройка с помощта на метода Гама и
др.
yy Система за управление на цветовете: Това е система,
която се използва от експертите за регулиране на
цветовете чрез тестови шаблон. Те могат да изберат от
шест цветови зони (Червено / Зелено / Синьо / Циан /
Магента / Жълто) без да влияят върху другите цветове. За
нормални изображения, настройките може да не доведат
до забележими промени в цвета.
yy В зависимост от входния сигнал или други настройки на
картината, обхватът на подробно представените опции за
настройка може да е различен.
За да зададете допълнителни опции за
картината
SETTINGS
картина
КАРТИНА
Режим на картина
Опции за
Регулира детайлни настройки за изображения.
yy Намаляване шум: Елиминира шума в картината.
yy Намаляване на шумовете на MPEG: Елиминира шума,
генериран по време на създаването на сигнали за цифрова
картина.
yy Ниво на черното: Регулира яркостта и контраста на
екрана, така че да съответства на нивото на черното във
входната картина, като използват чернотата (ниво на
черното) на екрана.
yy Реално кино: Оптимизира екрана за гледане на филми.
yy Динамична грижа за очите: Понижава изразходената
енергия, като настройва яркостта така, че да съответства
на движението на изображението върху екрана.
yy В зависимост от входния сигнал или други настройки на
картината, обхватът на подробно представените опции за
настройка може да е различен.
10
За да използвате Режим на игра
SETTINGS
КАРТИНА
Режим на игра
[Налично само за RGB/HDMI-PC]
Този режим ви позволява да оптимизирате качеството на
картината за игри.
yy DAS режим: [В зависимост от модела]
Този режим намалява времето, необходимо за показване
на видео сигнала, получен от входното устройство, за да
гарантира по-бързи игри. (Екранът ще започне да трепти,
когато Вкл./Изкл. DAS Режим.)
- DAS: Dynamic Action Sync (Динамично синхронизиране)
yy Черен стабилизатор: Чрез настройване нивата на
черното обектите могат да станат по-ясно видими на
тъмен екран. Увеличаването на стойността на Черния
стабилизатор прави по-светли ниските нива на сивото
на екрана. (Можете лесно да различавате обекти на тъмен
екран за игра.) Намаляването на стойността на Черния
стабилизатор прави по-тъмни ниските нива на сивото и
увеличава динамичния контраст на екрана.
-- Можете да регулирате детайлните настройки за Режим
на игра с помощта на бутона на дистанционното
управление.
-- Когато Режимът на игра е Вкл., Режим на картина
е зададен на Игра и вие не можете да го променяте на
различен Режим на картина.
-- Можете да зададете DAS режим само когато честотата на
опресняване е 50 Hz/60 Hz.
-- Когато PIP е включен, DAS режим не е наличен.
Използване на функцията за икономия
на енергия
SETTINGS
КАРТИНА
Икономия на енергия
Пести електрозахранване, като регулира яркостта на екрана.
yy Изкл.: Изключва режима за пестене на енергия.
yy Минимална / Средна / Максимална: Прилага
предварително зададен режим за пестене на енергия.
yy Изкл. видео: Екранът се изключва и се възпроизвежда
само звук. Натиснете който и да е бутон на дистанционното
управление, освен бутона за захранване, за да върнете
екрана отново.
Използване на режим TV
високоговорител
SETTINGS
ЗВУК
Звуков изход
TV Високогов.
[В зависимост от модела]
Звукът се извежда през високоговорителя на телевизора.
Използване на слушалки
SETTINGS
ЗВУК
Звуков изход
Слушалки
[В зависимост от модела]
Звукът се извежда през слушалките, включени в порта за
слушалки за поставяне в ушите/слушалка.
Синхронизиране на аудио с видео
За задаване на парола
SETTINGS
SETTINGS
ЗВУК
AV синх. Регулиране
yy Ако настроите AV синх. Регулиране да е ВКЛ., можете
да коригирате извеждания сигнал (високоговорителите на
телевизора) съобразно образа на екрана.
Използване на SIMPLINK
SIMPLINK е функция, която ви позволява удобно да контролирате
и управлявате различни мултимедийни устройства, като
използвате само дистанционното управление на телевизора чрез
менюто SIMPLINK.
1 Свържете HDMI IN входа на телевизора с HDMI изхода на
SIMPLINK устройството чрез HDMI кабел.
2 Изберете INPUT SIMPLINK.
Появява се прозорец с менюто на SIMPLINK.
3 В прозореца за настройка на SIMPLINK, задайте функцията
SIMPLINK на ВКЛ..
4 В прозореца със SIMPLINK менюто изберете устройството, което
желаете да управлявате.
yy Тази функция е съвместима само с устройства с логото
SIMPLINK.
yy За да използвате функцията SIMPLINK трябва да
използвате високоскоростен HDMI® кабел (с добавена
функция CEC (управление на потребителска електроника)).
Високоскоростните HDMI® кабели имат. свързани 13
щифта за обмяна на информация между устройства.
yy Ако превключите на друг вход, SIMPLINK устройството ще
спре.
yy Ако се използват и устройство на трета страна с HDMICEC функция, SIMPLINK устройството може да не работи
нормално.
yy Ако изберете или възпроизведете мултимедия от
устройство с функция за домашно кино HT високоговори
тел(Високоговорител) се свързва автоматично.
Функционално описание на SIMPLINK
yy Директно възпроизвеждане: Незабавно
възпроизвежда съдържанието на мултимедийното
устройство на телевиз
yy Избор на мултимедийно устройство: Избира желаното
устройство за управление, чрез менюто на SIMPLINK на
телевизионния екран.
yy Възпроизвеждане от диск: Управлява мултимедийното
устройство с дистанционното управление на телевизора.
yy Изключване на всички устройства: Когато изключите
телевизора, всички свързани с него устройства се
изключват.
yy Синхронизиране при включване: Когато започне
работа оборудване с функция SIMPLINK, включено към
HDMI терминал, телевизорът автоматично ще се включи.
Настройка парола
Задава или променя паролата на телевизора.
Първоначалната парола е зададена на ‘0000’.
yy Когато Франция е избрана за страна, паролата не е ‘0000’, а
‘1234’.
yy Когато Франция е избрана за страна, паролата не може да
се зададе на ‘0000’.
БЪЛГАРСКИ
ENG
Веднага синхронизира аудио и видео, ако не съответстват
помежду си.
ЗАКЛЮЧВАНЕ
За да определите фабрично
възстановяване на настройките
SETTINGS
ОПЦИЯ
Фабр. нулиране
Цялата съхранена информация и настройките на телевизора се
нулират.
Телевизорът се изключва и включва сам и се възстановяват
всички фабрично зададени стойности.
yy Когато има Система заключване се извежда прозорец,
който изисква парола.
yy Не изключвайте захранването по време на
инициализация.
За да отстраните USB устройство
Q.MENU
USB устройство
Изберете USB устройството за съхранение, което желаете да
отстраните. Когато видите съобщение, че USB устройството е
отстранено, отделете го от телевизора.
yy След като USB устройството бъде избрано за отстраняване,
данните от него не могат да бъдат четени. Отстранете USB
устройството за съхранение и го поставете отново.
Използване на USB устройство за
съхранение – предупреждение
yy Ако USB устройството за съхранение има вградена
програма за автоматично разпознаване или използва
свой собствен драйвер, то може да не сработи.
yy Някои USB устройства за съхранение може да не работят
или може да не работят правилно.
yy Използвайте само USB устройства за съхранение, които са
форматирани с файлова система Windows FAT32 или NTFS.
yy Препоръчително е за външните USB твърди дискове да
използвате устройства с номинално напрежение по-малко
от 5 V и номинален ток по-малко от 500 mA.
yy Препоръчително е да използвате USB памети с обем от
32 GB или по-малко и USB твърди дискове с обем от 2 TB
или по-малко.
yy Ако USB твърд диск с функция за пестене на енергия не
функционира правилно, изключете и включете отново
неговото захранване. За допълнителна информация вижте
ръководството на потребителя на USB твърдия диск.
yy Данните в USB устройството за съхранение могат да
бъдат повредени, така че направете копие на важните
файлове на друго устройство. Поддръжката на данните
е отговорност на потребителя и производителят не носи
отговорност за загуба на данни.
11
Поддържащ файл за Моя медия
ENG
БЪЛГАРСКИ
yy Максимална скорост за пренос на файлове: 20 Mbps
(мегабита в секунда)
yy Поддържани формати на външен файл със субтитри:
*.srt (SubRip), *.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD,
DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation
Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Поддържани формати на вътрешен файл със субтитри:
*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.vob (DVD субтитри), *.ts/*.tp/*.m2ts
(DVB субтитри), *.mp4 (DVD субтитри, UTF-8 обикновен
текст), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 обикновен текст, универсален
формат за субтитри, VobSub, DVD субтитри), *.divx/*.avi
(XSUB1, XSUB+)
XSUB1 Поддържа вътрешен файл със субтитри, създаден
от DivX6
Поддържани видео формати
yy Максимум: 1920 x 1080 @ 30p (Само Motion JPEG 640 x 480
@ 30p)
yy .asf, .wmv
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3,
WVC1), MP43
[Аудио] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3, 3D WMV
Single Stream
yy divx, .avi
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Аудио] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I,
MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Видео] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Аудио] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
yy .vob
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVDLPCM
yy .mp4, .m4v, .mov
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Аудио] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .mkv
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Аудио] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
yy motion JPEG
[Видео] MJPEG
[Аудио] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
yy dat
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] MP2
yy flv
[Видео] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Аудио] MP3, AAC, HE-AAC
yy *rm, *rmvb
[Видео] RV30, RV40
[Аудио] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
12
yy 3gp, 3gp2
[Видео] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Аудио] AAC, AMR(NB/WB)
yy *rm / *rmvb: В зависимост от модела
Поддържани аудио форматиs
yy Тип на файла: mp3
[Побитова скорост] 32 Kbps ~ 320 Kbps
[Пр. честота] 16 kHz ~ 48 kHz
[Поддъжра] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Тип на файла: AAC
[Побитова скорост] Свободен формат
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддъжра] ADIF, ADTS
yy Тип на файла: M4A
[Побитова скорост] Свободен формат
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддъжра] MPEG-4
yy Тип на файла: WMA
[Побитова скорост] 128 Kbps ~ 320 Kbps
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддържа] WMA7, WMA8, WMA9 стандарт
yy Тип на файла: WMA 10 Pro
[Побитова скорост] ~ 768 Kbps
[Честота на канала / пробата]
M0: до 2 канала при 48 kHz
(Без LBR режим),
M1: до 5.1 канала при 48 kHz,
M2: до 5.1 канала при 96 kHz
[Поддъжра] WMA 10 Pro
yy Тип на файла: OGG
[Побитова скорост] Свободен формат
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддъжра] OGG Vorbis
Поддържани фото формати
yy Категория: 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Наличен тип файл] SOF0: Основно,
SOF1: последователно разширение,
SOF2: прогресивно
[Размер на снимка] Минимален: 64 x 64,
Максимален - нормален тип: 15360 x 8640,
Прогресивен тип: 1920 x 1440
yy Категория: BMP
[Размер на снимка] Минимален: 64 x 64
Максимален: 9600 x 6400
yy Категория: PNG
[Предлаган тип файл] презредова развивка, без презредова
развивка
[Размер на снимка] Минимален: 64 x 64,
Максимален: презредова развивка: 1200 x 800,
без презредова развивка: 9600 x 6400
yy Възможно е файловите формати BMP и PNG да се
изобразяват по-бавно, отколкото JPEG.
За Да Видите Уеб
Ръководство
За да получите подробна информация към Ръководството за
потребителя, моля, посетете www.lg.com.
Поддръжка
Почистване на вашия телевизор
yy Най-напред непременно изключете за- хранването и
изключете захранващия и всички останали кабели.
yy Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не
се използва продължително време, изключвайте
захранващия кабел от стенния контакт, за да
предотвратите евентуална повреда по време на буря със
светкавици или токови удари.
Екран, рамка, шкаф и стойка
За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете
повърхността със суха, чиста и мека кърпа.
За да отстраните основните замърсявания, забършете
повърхността с мека кърпа, напоена в чиста вода или разреден
разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете
със суха кърпа.
yy Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това
може да доведе до повреда на екрана.
yy Не натискайте, търкайте и не потупвайте повърхността на
екрана с нокът или остър предмет, тъй като това може да
причини надрасквания и изкривяване на изображенията.
yy Не използвайте никакви химически вещества, тъй като
това може да повреди продукта.
yy Не пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора
проникне вода, това може да причини пожар, токов удар
или повреда.
Захранващ кабел
Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах
върху захранващия кабел.
Предотвратяване на проблема
следствие разработването на плазмения
панел (burn in) на екрана на телевизора
ви.
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното
управление.
yy Проверете сензора на дистанционното управление и
опитайте отново.
yy Проверете дали няма препятствие между телевизора и
проектора и дистанционното управление.
yy Проверете дали батериите работят, както и дали са
поставени правилно ( с , с ).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.
БЪЛГАРСКИ
ENG
Редовно актуализирайте и почиствайте своя телевизор, за да
го поддържате в най-добра форма и да удължите максимално
неговото полезно действие.
Отстраняване на
неизправности
yy Проверете дали телевизорът е включен.
yy Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт
на стената.
yy Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като
включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.
yy Проверете настройките на захранването. Възможно е да
има смущения в захранването.
yy Проверете дали функцията за Авто режим гот. (в
зависимост от модела) / Време изкл. / Sleep Таймер е
активирана в настройките за ВРЕМЕ.
yy Ако докато телевизорът е включен не се произведе
никакъв сигнал, телевизорът ще се изключи автоматично
след 15 минути на неактивност.
Когато свързвате с компютър (HDMI/RGB), ще се появи
съобщението “Няма сигнал” или “Невалиден формат”.
yy Изключете/включете телевизора с помощта на
дистанционното управление.
yy Включете отново HDMI/RGB кабела.
yy Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.
Когато телевизорът е изключен автоматично.
yy Ако е зададено Време вкл., телевизорът ви ще се включи
автоматично в настроения час и също ще се изключи
автоматично, ако няма действие от страна на потребител в
продължение на 2 часа.
yy За да деактивирате тази функция, използвайте
дистанционното си управление и отидете на SETTINGS
ВРЕМЕ Авт. изкл.(Време вкл.) Изкл..
yy Ако на екрана на телевизора се появи фиксирано
изображение и остане там продължително време, то ще
се вгради и ще причини трайна промяна на екрана. Този
ефект на прогаряне на изображението или т.нар. burn in
ефект не е включен в гаранционните условия.
yy Ако съотношението на контраста на телевизора е
зададено на 4:3 продължително време, burn in ефектът
може да се появи върху letterbox зоната на екрана.
yy Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои
неподвижно изображение продължително време
(2 или повече часа за LCD), за да предотвратите появата на
ефекта burn in.
13
Спецификации
Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.
ENG
БЪЛГАРСКИ
14
Размери (Ш x В x Д) (мм)
Модел
22MT57D
22MT57V
24MT57D
24MT57V
27MT57D
27MT57V
23MT77D
23MT77V
24MT77D
27MT77D
22MT47V
22MT47D
24MT47V
24MT47D
24MT47U
28MT47V
28MT47D
28MT47U
28MT47T
28MT48D
29MT47V
29MT47D
22MT47DC
24MT47DC
24MT47VC
28MT47DC
24MT57VC
Тегло (kg)
Консумация на
енергия
Изискване за
(Състояние по
мощност
подразбиране)
Със стойка
Без стойка
Със стойка
Без стойка
507,6 x 410,5 x 198,2
507,6 x 316,5 x 75,5
3,1
2,8
26 W
19 V
1,6 A
554,9 x 437,2 x 198,2
554,9 x 343,3 x 74,8
3,8
3,6
28 W
19 V
2,0 A
642,0 x 488,5 x 222,7
642,0 x 394,5 x 75,0
5,0
4,7
32 W
19 V
2,0 A
533,0 x 423,7 x 198,2
533,0 x 328,3 x 68,4
3,6
3,4
29 W
19 V
2,0 A
541,0 x 426,8 x 197,2
622,7 x 473,3 x 222,7
541,0 x 329,4 x 68,2
622,7 x 377,9 x 73,6
3,5
4,9
3,2
4,6
27 W
33 W
19 V
19 V
2,0 A
2,0 A
507,6 x 365,4 x 158,7
507,6 x 316,5 x 52,7
2,9
2,75
26 W
19 V
1,6 A
556,0 x 393,8 x 158,7
556,0 x 345,2 x 53,1
3,6
3,4
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 445,4 x 171,0
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
641,5 x 428,7 x 159,2
641,5 x 435,4 x 170,0
641,5 x 396,3 x 57,5
641,5 x 396,3 x 57,5
4,6
4,7
4,5
4,5
33 W
33 W
19 V
19 V
2,0 A
2,0 A
665,8 x 453,5 x 171,0
665,8 x 405,5 x 61,4
5,3
5,1
40 W
19 V
2,4 A
507,6 x 359,7 x 135,8
507,6 x 316,5 x 52,7
3,1
2,9
26 W
19 V
1,6 A
556,0 x 388,0 x 135,8
556,0 x 345,2 x 53,1
3,4
3,2
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 445,4 x 171,0
554,9 x 383,1 x 140,6
641,5 x 396,3 x 57,5
554,9 x 343,3 x 55,5
4,7
3,5
4,5
3,3
28 W
26 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
AC/DC адаптер
22MT57*, 22/24MT47*,
28MT47DC, 24MT57VC
Производител: Lien Chang
Mодел: LCAP16B-E, LCAP21C
Производител: Honor
Mодел: ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Производител: Lien Chang
Mодел: LCAP16A-E, LCAP21A
Производител: Honor
Mодел: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Вход: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Изход: DC 19 V
2,1 A
Вход: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Изход: DC 19 V
1,7 A
29MT47*
Производител: APD
Mодел: DA-48F19
Производител: Honor
Mодел: LCAP35
Производител: Lite-On
Mодел: PA-1650-43
Вход: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Изход: DC 19 V
2,53 A
БЪЛГАРСКИ
ENG
24MT57D, 24MT57V, 27MT57*,
23/24/27MT77*,
28MT47D, 28MT47V, 28MT47U,
28MT47T, 28MT48*
CI модула
Размер на CI модула (Ш x В x Д): 100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Условия на околната среда
Работна температура: 0 °C дo 40 °C
Влажност: Под 80 %
Температура на съхранение: -20 °C дo 60 °C
Влажност при съхранение: Под 85 %
Система на телевизия
Сателитна цифрова
телевизия
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Обхват на програма
VHF, UHF, C-Band, Ku-Band
Максимален брой програми,
които могат да се съхранят
Импеданс на външна антена
* Поддръжка на всички модели
Цифрова телевизия
Аналогова телевизия*
DVB-T, DVB-C
PAL/SECAM B/G/I/D/K, SECAM L/L’
VHF: E2 дo E12, UHF: E21 дo E69,
CATV: S1 дo S20, HYPER: S21 дo S47
VHF, UHF
6000
1500
75 Ω
15
Поддържани режими RGB (PC) /
HDMI (PC)
Поддържани режими HDMI (PC)
ENG
БЪЛГАРСКИ
(Само за 22/24/27MT57D, 22/24/27MT57V, 23/24/27MT77*,
22MT47D, 22MT47V)
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
59,883
59,954
60,000
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
37,879
46,875
59,940
75,000
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,004
1024 x 768
(Само за HDMI(PC))
56,476
70,069
1024 x 768
60,023
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1680 x 1050
1600 x 900
60,000
60,000
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
1680 x 1050
64,674
65,290
1920 x 1080
67,500
60,000
Резолюция
720 x 400
640 x 480
800 x 600
(Само за 24/28/29MT47D, 24/28/29MT47V, 24/28MT47U, 28MT47T,
28MT48D)
800 x 600
1024 x 768
(Само за 24/28MT47DC, 24MT47VC)
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
640 x 480
720 x 400
31,468
70,080
800 x 600
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
ЗАБЕЛЕЖКА
16
(Само за 22MT47DC, 24MT57VC)
yy Оптималната резолюция на дисплея
- 22/24/27MT57D, 22/24/27MT57V, 23/24/27MT77*,
22MT47D, 22MT47V: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
- 24/28/29MT47D, 24/28/29MT47V, 24/28MT47U, 28MT47T,
28MT48D: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Оптималното времетраене във всеки режим е при
вертикална честота 60 Hz.
1024 x 768
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Оптималната резолюция на дисплея
- 22MT47DC, 24MT57VC: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
- 24/28MT47DC, 24MT47VC: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Оптималното времетраене във всеки режим е при
вертикална честота 60 Hz.
Поддържани HDMI режими (DTV)
Резолюция
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Вертикална
честота (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
(Само за MT57*, MT77*, MT47D, MT47V, MT47U, MT47T, MT48D,
MT47VC)
Компонентни портове на
телевизора
Изходни видео портове
на DVD плейъра
Y
PB
PR
Y
PB
B-Y
PR
R-Y
Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
БЪЛГАРСКИ
ENG
720 x 480
Хоризонтална
честота (kHz)
31,469
31,500
31,250
Информация за свързване на
компонентен порт
Поддържан компонентен режим
(Само за MT57*, MT77*, MT47D, MT47V, MT47U, MT47T, MT48D,
MT47VC)
Резолюция
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
15,730
15,750
31,470
31,500
15,625
31,250
44,960
45,000
37,500
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
50,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
17
Непременно прочетете тези предпазни
мерки за безопасност, преди да използвате
продукта.
Запазете ръководството за потребителя (CD)
на достъпно място за бъдещи справки.
Моделът и серийният номер на телевизора
са разположени на гърба и от едната страна
на телевизора. Запишете го по-долу, за да
го имате, ако ви се наложи да извършвате
ремонтни дейности.
МОДЕЛ
СЕРИЕН НОМЕР
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising