LG | 29MT44D-PZ | Owner's Manual | LG 29MT44D-PZ Ръководство за употреба

LG 29MT44D-PZ Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
*
LED телевизор
*LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.
Прочетете това ръководство внимателно, преди да
използвате своя апарат, и го запазете за бъдещи справки.
MN43*
MT44*
MT45*
MT46*
MT40*
www.lg.com
2
СЪДЪРЖАНИЕ
БЪЛГАРСКИ
СЪДЪРЖАНИЕ
3
ЛИЦЕНЗИ
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С
ОТВОРЕН КОД
4
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
4
6
6
10
10
10
13
15
16
17
Разопаковане
Части и бутони
- Ползване на джойстик бутона
Повдигане и преместване на телевизора
Настройка на телевизора
- Mонтиране на стойката
- Сваляне на стойката
Монтаж върху маса
Монтаж на стена
Подреждане на кабелите
18
СВЪРЗВАНЕ
18
18
19
20
22
Свързване на антена
Свързване на сателитна чиния
Свързване чрез Euro Scart
Други Връзки
- Свързване с компютър
23
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
24
НАСТРОЙКИ
28
ЗА ДА ВИДИТЕ УЕБ
РЪКОВОДСТВО
29
ПОДДРЪЖКА
29
29
29
29
Почистване на вашия телевизор
- Екран, рамка, шкаф и стойка
- Захранващ кабел
Предотвратяване на проблема следствие
разработването на плазмения панел (burn
in) на екрана на телевизора ви.
30
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
31
СПЕЦИФИКАЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
yy Ако пренебрегнете съобщението за
предупреждение, можете да причините
сериозно нараняване и има опасност от
злополука или смърт.
ВНИМАНИЕ
yy Ако пренебрегнете съобщението за
внимание, можете да причините леко
нараняване или повреда на уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Тази забележка ви помага да разберете
продукта и да го използвате безопасно.
Преди да използвате продукта, прочетете
тази бележка внимателно.
ЛИЦЕНЗИ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД
Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. За повече информация относно
лицензите посетете www.lg.com.
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно „D“ са
регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видеоформат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е официално DivX
Certified® устройство, което е преминало строги тестове, за да докаже, че възпрозивежда DivX видео. Посетете www.divx.com/vod. за допълнителна информация и
софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва
да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand
(VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD
секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация
относно това, как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.
“DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително платено
съдържание.”
“DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi
Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.
“В обхват на един или повече от следните американски патента:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този
продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от
гаранции и известия във връзка с авторски права.
LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по
осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като
изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на
закупуване на продукта.
БЪЛГАРСКИ
ЛИЦЕНЗИ
3
4
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
ЗАБЕЛЕЖКА
yyВъзможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
yy OSD ( екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в
ръководството.
yy Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на устройството,
което използвате.
yy В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.
yy За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в режим на
готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате от захранващия му
бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.
yy Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се понижи значително,
ако намалите нивото на яркост на телевизора и това съответно ще понижи и общите разходи от
използване на уреда.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Разопаковане
Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се свържете
с местния представител на мястото, откъдето сте закупили проектора. Илюстрациите в това ръководство
може да се различават от действителния продукт и артикул.
ВНИМАНИЕ
yyЗа да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте
никакви неодобрени елементи.
yyВсяка повреда или щети, нанесени следствие използването на неодобрени елементи, не се обхващат
от гаранцията.
yyНякои модели имат поставено тънко покритие върху екрана, което не трябва да се сваля.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.
yy Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без
предизвестие поради актуализиране на функции на продукта.
yy За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност
под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB
кабелтр или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви.
B
B
A
A
*A
*B
10 мм
18 мм
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
5
БЪЛГАРСКИ
Дистанционно
управление, батерии
(AAA)
(Вижте стр.23)
Компакт-диск
(ръководство на
притежателя), карти
Основа на стойката
(Само за 22/29MT44*)
(Вижте стр.10, 13)
Основа на стойката
(Само за 19MN43*)
(Вижте стр.12, 14)
Основа на стойката
(Само за 24/27MT46*)
(Вижте стр.12, 14)
Основа на стойката
(Само за 29MT40*,
29MT45*)
(Вижте стр.11, 13)
Корпус на стойката
(Само за 29MT40*,
29MT45*)
(Вижте стр.11, 13)
Корпус на стойката
(Само за 19MN43*,
24/27MT46*)
(Вижте стр.12, 14)
Винтове за стойката
2 EA, M4 x L16
(Само за 29MT40*,
29MT45*)
(Вижте стр.11, 13)
или
Захранващ кабел
AC-DC адаптер
(В зависимост от модела)
(Вижте стр.15)
(Вижте стр.15)
AC-DC адаптер
(В зависимост от модела)
(Вижте стр.15)
Основа на стойката
(Само за 24MT40*,
20/22/24/28MT45*)
(Вижте стр.10, 13)
Скоба за прибиране
на кабели
(Само за 19MN43*,
24/27MT46*)
(Вижте стр.17)
6
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
Части и бутони
Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
(Само за 24MT40*, 22/29MT44*, 20/22/24/28MT45*)
Екран
Високоговорители
Джойстик бутон
(* Този бутон се намира под екрана на
телевизора.)
Сензор на дистанционното управление
Индикатор на захранването
yy
yy
yy
Червено: Когато захранването бъде изключено
ИЗКЛ.: Когато захранването бъде включено
Кехлибарено: Когато захранването е в
енергоспестяващ режим
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Можете да настроите индикатора на захранването да се включва или изключва, като изберете
ОПЦИЯ от началното меню.
Ползване на джойстик бутона
Можете да настройвате функциите на телевизора чрез натискане или преместване на джойстик бутона
нагоре, надолу, наляво или надясно.
Основни функции Включване
Когато телевизорът е изключен, поставете пръст на джойстик бутона,
натиснете веднъж и го освободете.
Изключване
Когато телевизорът е включен, поставете пръст на джойстик бутона,
натиснете веднъж за няколко секунди и го освободете.
(Но, ако на екрана е наличен бутон Menu, натискането и задържането
на джойстик бутона ще ви позволи да излезете от Menu.)
Контрол на
силата на
звука
Ако поставите пръст на джойстик бутона и го преместите наляво или
надясно, можете да регулирате желаното ниво на силата на звука.
Управление на Ако поставите пръст на джойстик бутона и го натиснете нагоре или
програми
надолу, можете да превъртате през запазените програми.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Регулиране на менюто
Когато телевизорът е включен, натиснете джойстик бутона веднъж.
Можете да регулирате елементите на Менюто ( , , ,
), като местите джойстик бутона нагоре, надолу,
наляво или надясно.
Изключване на
телевизора
Изключване на захранването.
Настройки
Достъп до главното меню.
Затваряне
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
Списък на
входовете
Сменя входния източник.
БЪЛГАРСКИ
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Когато пръстът ви е над бутона на джойстика и го превключвате нагоре, надолу, наляво или надясно,
внимавайте да не натиснете бутона на джойстика. Ако първо натиснете бутона на джойстика, няма
да можете да регулирате нивото на силата на звука и да записвате програми.
7
8
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
(Само за 19MN43*)
Екран
Високоговорители
Сензор на дистанционното управление
Индикатор на захранването
yy
yy
yy
Червено: Когато захранването бъде изключено
ИЗКЛ.: Когато захранването бъде включено
Кехлибарено: Когато захранването е в
енергоспестяващ режим
Сензорни бутони
(Само за 29MT40*, 29MT45*)
Екран
Високоговорители
Сензор на дистанционното управление
Индикатор на захранването
yy
yy
yy
Червено: Когато захранването бъде изключено
ИЗКЛ.: Когато захранването бъде включено
Кехлибарено: Когато захранването е в
енергоспестяващ режим
Сензорни бутони
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
(Само за 24/27MT46*)
9
Екран
Високоговорители
Сензор на дистанционното управление
Индикатор на захранването
yy
yy
yy
Червено: Когато захранването бъде изключено
ИЗКЛ.: Когато захранването бъде включено
Кехлибарено: Когато захранването е в
енергоспестяващ режим
Сензорни бутони
ЗАБЕЛЕЖКА
yyВсички бутони са сензорни и могат да се активират чрез едно докосване с пръст.
yy Можете да настроите индикатора на захранването да се включва или изключва, като изберете
ОПЦИЯ от началното меню.
Сензорен бутон
Описание
Превъртате през записаните програми.
Регулира силата на звука.
OK
Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни.
SETTINGS
Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата.
INPUT
Сменя входния източник.
Включва или изключва захранването.
10 АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
Повдигане и преместване на
телевизора
Когато премествате или повдигате телевизора,
прочетете следната информация, за да
предотвратите надраскване или повреда и
да осигурите безпроблемно транспортиране,
независимо от модела и размера на телевизора.
ВНИМАНИЕ
yyПри управление на телевизора внимавайте
да не повредите подаващия се джойстик
бутон. (В зависимост от модела)
ВНИМАНИЕ
yyВинаги избягвайте да докосвате екрана, тъй
като това може да доведе до повреда на екрана.
yyПрепоръчително е да премествате телевизора
в кутията или опаковъчния материал, в който
първоначално е бил доставен.
yyПреди да местите или повдигате телевизора,
изключете захранващия и всички останали кабели.
yyКогато държите телевизора, екранът трябва
да е поставен с лице, не насочено към вас,
за да го предпазите от надраскване.
Настройка на телевизора
Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Mонтиране на стойката
24MT40*, 22/29MT44*, 20/22/24/28MT45*
1
yyПридържайте добре горната и долната страна
на рамката на телевизора. Не докосвайте
прозрачната част, високоговорителя или
решетъчната зона на високоговорителя.
Основа на стойката
2
yyКогато транспортирате телевизора, не го
излагайте на раздрусване или прекомерна
вибрация.
yyКогато транспортирате телевизора, го
дръжте в изправено положение, никога
не го обръщайте на една страна и не го
накланяйте вляво или вдясно.
yyНе прилагайте прекомерен натиск, за да не
причините огъване/пречупване на конзолата на
корпуса, тъй като това може да повреди екрана.
ВНИМАНИЕ
yyКогато закрепяте стойката към телевизора,
поставете екрана насочен надолу върху маса с
мека подложка или хоризонтална повърхност,
за да предпазите екрана от надраскване.
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА 11
БЪЛГАРСКИ
29MT40*, 29MT45*
3
1
2 EA
M4 x L16
2
ЗАБЕЛЕЖКА
yyАко не затегнете винта здраво, телевизорът
ще падне и ще се повреди.
yyЗатегнете добре винтовете, за да
предотвратите накланяне на телевизора
напред. Не пренатягайте.
4
Корпус на
стойката
Заключване
Основа на стойката
NG
12 АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Detaching the Stand2
БЪЛГАРСКИ
19MN43*, 24/27MT46*
NG
1
ВНИМАНИЕ
NG
2
NG
Корпус на
стойката
Основа на
стойката
или
3
OK
NG
OK
OK
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА 13
24MT40*, 22/29MT44*, 20/22/24/28MT45*
1
29MT40*, 29MT45*
БЪЛГАРСКИ
Сваляне на стойката
1
Основа на стойката
Основа на стойката
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Повдигнете ключалката на дъното на базата
на стойката и отделете базата на стойката от
телевизора.
2
2
3
Корпус на стойката
14 АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
Detaching the Stand2
БЪЛГАРСКИ
19MN43*, 24/27MT46*
ВНИМАНИЕ
1
yyКогато закрепяте стойката към телевизора,
поставете екрана насочен надолу върху
маса с мека подложка или хоризонтална
повърхност, за да предпазите екрана от
надраскване.
ВНИМАНИЕ
yy Не пренасяйте телевизора обърнат обратно
държейки корпуса на стойката (или базата на
стойката), тъй като това може да предизвика
падането му, което да доведе до повреда
или нараняване.
yy Илюстрацията представя стандартен
пример за провеждане на монтаж и
може да изглежда по различен начин от
действителния продукт.
2
Корпус на
стойката
1
Основа на
стойката
или
1
2
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА 15
1
Повдигнете и наклонететелевизора така, че да
застане изправен върху масата.
Оставете разстояние от 10 см (минимум)
от стената, за да осигурите необходимата
вентилация.
10 см
10 см
10 см
ВНИМАНИЕ
yyНе поставяйте телевизора близо до или
върху топлинни източници, тъй като това
може да причини пожари или други щети.
yyПреди да включите щепсела на захранващия
кабел на телевизора в електрически контакт
на стената, непременно свържете телевизора
с AC/DC адаптера.
Настройте ъгъла на телевизора така, че да
е подходящ за мястото, от което ще гледате
10 см
Възможно е вашият телевизор да изглежда
yy
различно от този на показаното изображение.
Наклонете от +20 до -5 градуса нагоре или надолу,
за да регулирате ъгъла нателевизора така, че да ви
е подходящо за гледане.
(Само за 24/29MT40*, 19MN43*, 22/24/29MT45*,
24/27MT46*)
-5
2
+20
Включете AC-DC адаптер и захранващия
кабел в електрически контакт.
3
2
DC-IN
(19V
)
AC-DC адаптер
Отпред
1
ВНИМАНИЕ
или
2
DC-IN
(19V
)
Отзад
1
AC-DC адаптер
yyКогато регулирате ъгъла, не хващайте
телевизора за долната му рамка, както е
показано на следната илюстрация, защото
може да нараните пръстите си.
БЪЛГАРСКИ
Монтаж върху маса
16 АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА
БЪЛГАРСКИ
Използване на защитната система
Кенсингтън
Възможно е вашият телевизор да изглежда
yy
различно от този на показаното изображение.
онекторът на защитната система Кенсингтън се
намира на гърба на телевизора. За допълнителна
информация относно инсталирането и употребата,
разгледайте ръководството, предоставено към
защитната система Кенсингтън или посетете
http://www.kensington.com .
Монтаж на стена
За да осигурите добра вентилация, оставете
разстояние от по 10 см от всяка страна до стената.
Можете да получите инструкциите за инсталация
от вашия търговски представител, разгледайте
допълнителните указания за монтаж на конзола под
наклон на стена и ръководството за монтаж.
Включете кабела на защитната система Кенсингтън
между телевизора и масата.
10 см
10 см
10 см
10 см
А ако планирате да монтирате телевизора на
стена, закачете конзолата за окачване на стена
(допълнителни части) към гърба на телевизора.
Когато монтирате телевизора с помощта на конзола
за поставяне на стена (допълнителни части),
поставяйте го внимателно, за да не го изпуснете.
1
ЗАБЕЛЕЖКА
yyЗащитната система Кенсингтън не е задължителна.
Можете да закупите допълнителни аксесоари от
повечето стандартни магазини за електроника.
2
Ако използвате винта по-дълго, отколкото е
указано по стандарт, телевизорът може да се
повреди.
Ако използвате неправилен винт, устройството
може да се повреди и да се изпусне от
окачването. Ако това се случи, LG Electronics
няма да носи отговорност за последствията.
МОДЕЛ
Монтаж върху
стена (A x B)
Стандартен винт
Брой винтове
Конзола за
монтиране
на стена
(допълнителна)
19MN43*
24MT40*
22MT44*
20/22/24MT45*
29MT40*
28/29MT45*
24/27MT46*
29MT44*
75 x 75
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА 17
A
ЗАБЕЛЕЖКА
yyИзползвайте винтовете, които са посочени в
спецификацията на винтовете на стандарта VESA.
yyКомплектът за монтаж на стена съдържа
ръководство за инсталация и необходимите
за целта части.
yyКонзолата за монтаж на стена не е
задължителна. Можете да закупите
допълнителни аксесоари от повечето
стандартни магазини за електроника.
yyДължината на винтовете може да е различна в
зависимост от монтажа на стена. На всяка цена
използвайте подходящата за целта дължина.
yyДопълнителна информация ще откриете в
ръководството към стойката за стена.
B
ВНИМАНИЕ
yyНай-напред изключете захранването и
след това пристъпете към преместване или
монтаж на телевизора. В противен случай
може да причините електрически удар.
yyАко монтирате телевизора на тавана или
на стена под наклон, може да падне и да
причини сериозно нараняване.
yyИзползвайте одобрени от LG конзоли
за монтаж на стена и се обръщайте към
местния представител или квалифициран
специалист.
yyНе пренатягайте винтовете, тъй като това
може да причини повреда на телевизора и
да доведе до отпадане на гаранцията ви.
yyИзползвайте винтове и монтажни елементи
за стена, които съответстват на стандарта
VESA. Всички повреди или наранявания,
възникнали поради неправилна употреба
или използване на неправилен аксесоар не
се обхващат от гаранцията.
yy Дължината на винтовете от външната
повърхност на задния капак трябва да е под
8mm.
Стенна конзола
Подреждане на кабелите
(Само за 19MN43*, 24/27MT46*)
1 Съберете и стегнете заедно кабелите с
помощта на халката за придържане на кабели.
2 Поставете кабела на куката, намираща се на
основата на сойката.
Скоба за прибиране
на кабели
Заден капак
Стенна конзола
Заден капак
Стандартен винт
: M4 x L10
Макс.8мм
БЪЛГАРСКИ
yyМонтаж върху стена (A x B)
18 СВЪРЗВАНЕ
БЪЛГАРСКИ
СВЪРЗВАНЕ
Свързване на антена
Възможно е вашият телевизор да изглежда
различно от този на показаното изображение.
Този раздел за СВЪРЗВАНЕ основно използва
диаграми за моделите 22MT45D.
Свържете различни външни устройства с телевизора
и превключвате режимите за входния сигнал, за
да изберете съответното външно устройство. За
допълнителна информация относно свързването на
външни устройства, разгледайте ръководството на
съответното устройство.
Наличните външни устройства са: HD приемници,
DVD плейъри, VCR, аудиосистеми, USB устройства
за съхранение, компютри, устройства за игри и
други външни устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy Свързването на външното устройство може
да е различно в зависимост от модела.
yy Свържете външните устройства с
телевизора, независимо от реда на
подреждане на телевизионните портове.
yy Ако записвате телевизионна програма с DVD
рекордер или VCR, непременно включете
входния кабел за сигнала от телевизора в
самия телевизор чрез DVD рекордер или
VCR. За подробности относно записването
направете справка в ръководството на
потребителя на свързаното устройство.
yy За да се запознаете с инструкциите за
работа, разгледайте ръководството за
използване на външното оборудване.
yy Ако включвате устройство за игри
в телевизора, използвайте кабела,
предоставен с това устройство.
yy В режим на работа с компютър е
възможно да се появи шум, произтичащ
от резолюцията, вертикалния шаблон,
контраста или яркостта. Ако доловите шум,
променете режима компютър на вариант с
друга резолюция, настройте различна норма
на опресняване или регулирайте яркостта
и контраста от меню PICTURE, докато
картината се изчисти.
yy В режим на компютър някои настройки
на разделителната способност може да
не работят правилно в зависимост от
графичната карта.
ANTENNA
/ CABLE IN
(*не е включена в окомплектовката)
Включете телевизора в стенно гнездо за антена
чрез радиочестотен кабел (75 Ω).
ЗАБЕЛЕЖКА
yyИзползвайте сплитер на сигнала, който е
предназначен за повече от 2 телевизора.
yyАко качеството на изображението е лошо,
монтирайте усилвател на сигнала, за да го
подобрите.
yyАко качеството на изображението е слабо
със свързана антена, опитайте да настроите
антената отново в правилната посока.
yyКабелът на антената и преобразувателят не
се предоставят в комплекта.
yyПоддържан DTV звук: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
Свързване на сателитна чиния
(Само сателитни модели)
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
(*не е включена в окомплектовката)
Свържете телевизора със сателитна чиния и
включете в сателитно гнездо чрез сателитен
радиочестотен кабел (75 Ω).
СВЪРЗВАНЕ 19
(*не е включена в
окомплектовката)
AUDIO/VIDEO
Предава видео и аудио сигнали от външно
устройство на телевизора. Свържете външно
устройство с телевизора чрез Euro Scart кабел,
както е показано на следната фигура.
Тип изход
Текущ
входящ
режим
Цифрова телевизия
AV1
(TV изход1)
Цифрова телевизия
Аналогова
телевизия, AV
Компонент
Аналогова телевизия
HDMI
RGB
1
TV изход: отвежда сигнали от аналогова или
цифрова телевизия.
ЗАБЕЛЕЖКА
yyВсички използвани Euro scart кабели трябва
да са със защитен сигнал.
БЪЛГАРСКИ
Свързване чрез Euro Scart
20 СВЪРЗВАНЕ
БЪЛГАРСКИ
Други Връзки
Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-добро качество на картината и звука,
свържете външното устройство и телевизора с HDMI кабела, както е показано. Някои отделни кабели не са
предоставени. Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
DVD / BLUE-RAY / PC
/ HD кабелна кутия / HD STB
HDMI OUT
(Само сателитни модели)
RGB IN (PC)
HDMI IN
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
DC-IN
(19 V
COMPONENT IN
LAN
ANTENNA
/ CABLE IN
)
AV2 IN
(Само модели с LAN ПОРТ)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
AV2 IN
AV2 IN
ЧЕРВЕНО
БЯЛО
ЖЪЛТО
ЧЕРВЕНО
БЯЛО
ЧЕРВЕНО
СИНЬО
ЗЕЛЕНО
ЧЕРВЕНО
БЯЛО
ЖЪЛТО
ЧЕРВЕНО
БЯЛО
ЧЕРВЕНО
СИНЬО
ЗЕЛЕНО
DVD / BLUE-RAY /
HD кабелна кутия
VCR / DVD / BLUE-RAY /
HD Кабелна кутия
СВЪРЗВАНЕ 21
5V
USB IN
0.5A
PCMCIA
CARD SLOT
БЪЛГАРСКИ
HDMI IN
AUDIO OUT
или
AUDIO
IN
(RGB/DVI)
DVI OUT
USB / HDD1
AUDIO
IN
(PC)
AUDIO
IN
(PC)
RGB IN (PC)
DVD / BLUE-RAY / PC /
HD кабелна кутия / HD STB
(В зависимост от модела)
RGB OUT AUDIO OUT
PC
1
USB портът поддържа 0,5 A електрически ток. Ако ви трябва повече електрически ток в случай на твърд
диск, използвайте отделния захранващ адаптер.
22 СВЪРЗВАНЕ
БЪЛГАРСКИ
Свързване с компютър
Вашият телевизор поддържа функцията “Plug & Play”* (Постави и изпълни) и има вградени високоговорители
с Virtual Surround, които възпроизвеждат звука ясно и с плътен бас.
* Plug & Play (Постави и изпълни): тази функция се активира, когато компютърът разпознае включено в
компютъра устройство от потребителя и го включва, без това устройство да трябва да се конфигурира или
настройва от потребителя.
ЗАБЕЛЕЖКА
yyАко искате да използвате режима HDMI-PC, е необходимо да настроите Входния сигнал на PC режим
yyОпцията OSD (екранен дисплей) се появява на екрана, както е показано по-долу.
»»При включване на устройството вHDMI режим.
»»включване в HDMI вход.
Входящото устройство свързано ли
е към вашия компютър?
Да
Не
Не показвай това съобщение отново
yyАко изберете “Да”, размерът и качеството на изображението се оптимизират спрямо компютъра ви.
yyАко изберете”Не”, размерът и качеството на изображението се оптимизират спрямо AV устройство
(DVD плейър, декодер, гейминг устройство).
yyАко изберете “Не показвай повече това съобщение”, то няма да се появява, докато не нулирате
настройките на телевизора. Можете да промените зададената стойност в SETTINGS s ВХОД s
Входен сигнал.
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 23
Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното
управление.
Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.
За да смените батериите, отворете капака на батериите, сменете батериите (1,5 V AAA),
като внимавате краищата
и
да съвпадат, и затворете капака.
За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.
ВНИМАНИЕ
yyНе смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционното управление.
Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора.
(ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването.
TV/
RAD
PIP/
INPUT
AD
SUBTITLE
1
4
7
TV/PC
2
5
8
0
LIST
3
6
9
Q.VIEW
FAV
GUIDE
P
MUTE
TEXT
INFO
SETTINGS
T.OPT
Q.MENU
EXIT
REC/
TV/RAD
Избира радио, телевизионни и DTV програма.
SUBTITLE Преобразува избраните от вас субтитри в цифров режим.
AD Чрез натискането на бутон AD, функцията аудио описания ще се включи.
PIP/ Включва или изключва PIP режима. (В зависимост от модела)
TV/PC Избира режим на телевизора или компютъра.
INPUT Променя входния източник; включва телевизора.
Числови бутони Въвежда номера.
LIST Влизате в списъка със записани програми.
Q.VIEW Връща се на предишно прегледаната програма.
FAV Влизате в списъка си с любими програми.
GUIDE Показва справочника за програми.
MUTE Изключвате всички звуци.
Регулира силата на звука.
P
Превърта през запазените програми или канали.
PAGE
Премествате се на предишния или на следващия екран.
Бутони за телетекст(
TEXT / T.OPT) Тези бутони се използват за телетекст.
INFO Преглеждате информацията на текущо избраната програма и екран.
SETTINGS Влизате в главните менюта.
Q. MENU Влизате в менютата за бърз достъп.
Бутони за навигация (нагоре/надолу/вляво/вдясно) Превъртате през менюта
или опции.
OK
Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.
BACK Връщате се на предишното ниво.
EXIT Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.
Получава достъп до AV устройства, свързани с HDMI кабела
чрез HDMI-CEC. Oтваря се менюто SIMPLINK.
Започвате да записвате и се извежда менюто за запис. (В зависимост
от модела)
Бутони за управление (
) Управлявате менютата МОЯ
МЕДИЯ или устройствата, съвместими със SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Цветни бутони С тях влизате в специални функции на някои менюта.
(
: червен,
: зелен,
: жълт,
: син)
(Задно осветление) Настройвате яркостта на екрана чрез
управление на задното осветление.
ЗАБЕЛЕЖКА
yy При MHEG програма не можете да регулирате подсветката с жълтия или синия клавиш.
БЪЛГАРСКИ
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
24 НАСТРОЙКИ
БЪЛГАРСКИ
НАСТРОЙКИ
Автоматично настройване на програми
НАСТРОЙКИ
настройка
НАСТРОЙКА
Автоматична
Автоматично настройва програмите.
yy Ако входният източник не е правилно свързан,
възможно е регистрацията на програмата да не
стане успешно.
yy Авт. Настройка намира само текущо излъчваните
програми.
yy Ако Система заключване бъде активирана, ще
се появи изскачащ прозорец, в който ще бъдете
подканени да въведете парола.
За да регулирате картината със Съветник
за картината
НАСТРОЙКИ
КАРТИНА
Съветник за картината III
[в зависимост от модела]
Калибрира и регулира за получаване на оптимално
качество на картината чрез дистанционното управление
и Съветника за картината, без необходимостта от скъпи
устройства за настройка или помощ от специалист.
За да изберете режим на картината
НАСТРОЙКИ
КАРТИНА
Режим на картина
Избира режима на картината, оптимизиран за условията
на гледане или конкретната програма.
yy Ярък : Усилва контраста, яркостта и остротата с
цел показване на по-ярки изображения.
yy Стандартен : Показва изображенията при
стандартни нива на контраст, яркост и острота.
yy Eco/APS: [в зависимост от модела]
Функцията Energy Saver (Пестене на енергия)
променя настройките на телевизора, за да
намали консумацията на енергия.
yy Кино / Игра : Показва оптималната картина за
филми,игри и снимки (неподвижно изображение).
yy Спорт: Оптимизира видео изображението за
интензивни и динамични действия, акцентирайки
върху основните цветове като бяло, тревисто
или небесно синьо.
Експерт 1, 2 : Меню за настройка качеството на
yy
картината, което позволява на експерти и любители да
се наслаждават на възможно най-качествено гледане
на телевизия. Това е меню за регулиране, което е
предоставено за професионалисти, занимаващи
се с настройка на картината и притежаващи ISF
сертификат. (Логото на ISF може да се използва само
на телевизори, сертифицирани по ISF.)
ISFccc: контрол на калибрирането, сертифициран
от Фондацията за изследване на създаването на
изображения
yy В зависимост от входния сигнал, предлаганите
режими за картината може да са различни.
Режимът Експерт е предназначен за
yy
професионална настройка на картината с цел
управление и фино калибриране на определено
изображение. За стандартна употреба, ефектите от
тези настройки може да не са съществени.
yy Функцията ISF е налична само при някои модели.
За да зададете допълнително управление
НАСТРОЙКИ КАРТИНА Режим на картина
Допълнително управление / Експертно
управление
Калибрира екрана за всеки режим на картината или
регулира настройките на картината за специален екран.
Първо изберете предпочитан от вас Режим на картина.
yy Динамичен контраст : Регулира контраста до
оптимално ниво, в зависимост от яркостта на
изображението.
yy Динамичен цвят : Регулира цветовете, за да може
изображението да бъде възпроизведено в поестествени цветове.
yy Цвят на кожата : Задава спектъра на цвета на
кожата самостоятелно така, че да отрази цвета,
указан от потребителя.
yy Цвят на небето : Цветът на небето се задава
самостоятелно.
yy Цвят на тревата : Обхватът на естествени цветове
(поляни, хълмове и др.) може да се зададе отделно.
yy Гама : Задава кривата на градацията в съответствие
с изходния сигнал на картината спрямо входния
сигнал.
yy Цветови диапазон : Избира диапазона от цветове,
който може да се показва.
yy Подобряване на ръбовете : Показва по-ясно и
отчетливо краищата на видеото, така че да изглеждат
естествено.
yy Експертен модел : [в зависимост от модела]
Модели, използвани за експертно регулиране.
yy Цветен филтър : Филтрира специфичен цветови
спектър в RGB цветовете за фина настройка на
точното предаване на наситеността и нюансите на
цветовете.
yy Цв. Топл. : Настройва цялостния тон на цветовете
на екрана съобразно желанието ви. В режим Експерт
можете да укажете фина настройка с помощта на
метода Гама и др.
yy Система за управление на цветовете : Това
е система, която се използва от експертите за
регулиране на цветовете чрез тестови шаблон. Те
могат да изберат от шест цветови зони (червено /
зелено / синьо / циан / магента / жълто) без да влияят
върху другите цветове. За нормални изображения,
настройките може да не доведат до забележими
промени в цвета.
yy В зависимост от входния сигнал или други настройки
на картината, обхватът на подробно представените
опции за настройка може да е различен.
НАСТРОЙКИ 25
НАСТРОЙКИ КАРТИНА
Опции за картина
Режим на картината
[в зависимост от модела]
Регулира детайлни настройки за изображения.
yy Намаляване шум : Елиминира шума в картината.
yy Намаляване на шумовете на MPEG : Елиминира
шума, генериран по време на създаването на сигнали за
цифрова картина.
yy Ниво на черното : Регулира яркостта и контраста на
екрана, така че да съответства на нивото на черното във
входната картина, като използват чернотата (ниво на
черното) на екрана.
yy Реално кино : Оптимизира екрана за гледане на филми.
yy Динамично регулиране на образа / SUPER Energy
Saving : [в зависимост от модела]
Понижава изразходената енергия, като настройва
яркостта така, че да съответства на движението на
изображението върху екрана.
yy В зависимост от входния сигнал или други настройки на
картината, обхватът на подробно представените опции
за настройка може да е различен.
Използване на TruMotion
НАСТРОЙКИ
КАРТИНА
TruMotion
[в зависимост от модела]
Регулира по-плавното възпроизвеждане на изображенията.
yy Гладко : De-judder / De-blur работи в по-висок обхват в
автоматичен режим.
yy Чисто : De-judder / De-blur работи в среден обхват в
автоматичен режим.
yy Потребител : De-judder/De-blur стойността може да се
зададе ръчно.
De-judder: Тази функция отстранява трептенето или
Вибрацията на потребителя.
De-blur: Тази функция регулира и отстранява
размазването на изображенията.
Автоматично означава, че трептенето и замъгляването,
които зависят от състоянието на входящия видео сигнал се
контролират от режима TruMotion.
Използване на функция Energy Saving
НАСТРОЙКИ
КАРТИНА
Икономия на енергия
Пести електрозахранване, като регулира яркостта на екрана.
yy Автоматично : [в зависимост от модела]
Сензорът на телевизора отчита околното осветление и
автоматично регулира яркостта на екрана.
yy Изкл. : Изключва режима за пестене на енергия.
yy Минимална / Средна / Максимална : Прилага
предварително зададен режим за пестене на енергия.
yy Изкл. видео : Екранът се изключва и се възпроизвежда
само звук. Натиснете който и да е бутон на
дистанционното управление, освен бутона за захранване,
за да върнете екрана отново.
Използване на режим TV високоговорител
НАСТРОЙКИ
ЗВУК
TV Високогов.
Звуков изход
[в зависимост от модела]
Звукът се извежда през високоговорителя на
телевизора.
За да използвате външния
високоговорител
НАСТРОЙКИ
ЗВУК
Звуков изход
Външен високоговорител (оптичен)
[в зависимост от модела]
Звукът се извежда през високоговорителя, свързан
с оптичния порт.
yy SimpLink се поддържа.
Използване на Цифр. аудио изход
НАСТРОЙКИ
ЗВУК
Звуков изход
Външен високоговорител (оптичен)
Цифров звуков изход
[в зависимост от модела]
Настройва цифровия аудио изход
Елемент
Аудио вход
Цифр. аудио изход
Auto
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
все
PCM
БЪЛГАРСКИ
За да зададете допълнителни опции за
картината
26 НАСТРОЙКИ
БЪЛГАРСКИ
Свързване и използване на аудио
устройство LG
НАСТРОЙКИ
ЗВУК
Звуков изход
LG Синхронизация на звука (оптичен кабел)
[в зависимост от модела]
Свържете аудио устройството LG с лого
с
изходящия цифров аудио порт.
Аудио устройството LG ви позволява лесно да
чувате мощния звук.
Използване на слушалки
НАСТРОЙКИ
Слушалки
ЗВУК
Звуков изход
[в зависимост от модела]
Звукът се извежда през слушалките, включени в
порта за слушалки за поставяне в ушите/слушалка.
Синхронизиране на аудио с видео НАСТРОЙКИ
ЗВУК
AV синх. Регулиране
[в зависимост от модела]
Веднага синхронизира аудио и видео, ако не
съответстват помежду си.
yy Ако настроите AV синх. Регулиране да е
ВКЛ., можете да коригирате извеждания сигнал
(високоговорителите на телевизора или SPDIF)
съобразно образа на екрана.
Използване на SIMPLINK
[в зависимост от модела]
SIMPLINK е функция, която ви позволява удобно да
контролирате и управлявате различни мултимедийни
устройства, като използвате само дистанционното
управление на телевизора чрез менюто SIMPLINK.
1 Свържете HDMI IN входа на телевизора с HDMI
изхода на SIMPLINK устройството чрез HDMI кабел.
yy [в зависимост от модела]
За устройства за домашно кино с функция SIMPLINK,
свържете HDMI терминалите по описания по-горе начин
и използвайте оптичен кабел, за да свържете оптичния
цифров аудио изход на телевизора с оптичния цифров
аудио вход на SIMPLINK устройството.
SimpLink. Появява
2 Изберете INPUT(OPTION)
се прозорец с менюто на SIMPLINK.
3 В прозореца за настройка на SIMPLINK, задайте
функцията SIMPLINK на ВКЛ..
4 В прозореца със SIMPLINK менюто изберете
устройството, което желаете да управлявате.
yy Тази функция е съвместима само с устройства
с логото SIMPLINK. Проверете дали външното
устройство има SIMPLINK лого.
yy За да използвате функцията SIMPLINK трябва
да използвате високоскоростен HDMI® кабел
(с добавена функция CEC (управление на
потребителска електроника)). Високоскоростните
HDMI® кабели имат. свързани 13 щифта за
обмяна на информация между устройства.
yy Ако превключите на друг вход, SIMPLINK
устройството ще спре.
yy Ако се използват и устройство на трета страна
с HDMI-CEC функция, SIMPLINK устройството
може да не работи нормално.
yy [в зависимост от модела]
Ако изберете или възпроизведете мултимедия
от устройство с функция за домашно кино
HT високоговорител (Високоговорител)
се свързва автоматично. Свържете
оптичен кабел (продава се отделно), за да
използвате функцията HT високоговорител
(Високоговорител).
Функционално описание на SIMPLINK
yy Директно възпроизвеждане : Незабавно
възпроизвежда съдържанието на мултимедийното
устройство на телевизора.
yy Избор на мултимедийно устройство : Избира
желаното устройство за управление, чрез менюто
на SIMPLINK на телевизионния екран.
yy Възпроизвеждане от диск : Управлява
мултимедийното устройство с дистанционното
управление на телевизора.
yy Изключване на всички устройства : Когато
изключите телевизора, всички свързани с него
устройства се изключват.
yy Синхронизиране при включване : Когато започне
работа оборудване с функция SIMPLINK, включено
към HDMI терминал, телевизорът автоматично ще
се включи.
yy Високоговорител : [в зависимост от модела]
Избира високоговорителите или на системата за
домашно кино, или на телевизора.
За задаване на парола
НАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Настройка парола
Задава или променя паролата на телевизора.
Първоначалната парола е зададена на ‘0000’.
Когато Франция е избрана за страна, паролата не е
‘0000’, а ‘1234’.
Когато Франция е избрана за страна, паролата не може
да се зададе на ‘0000’.
За да определите фабрично
възстановяване на настройките
НАСТРОЙКИ
ОПЦИЯ
Фабр. нулиране
Цялата съхранена информация и настройките на
телевизора се нулират.
Телевизорът се изключва и включва сам и се
възстановяват всички фабрично зададени стойности.
yy Когато има Система заключване се извежда
прозорец, който изисква парола.
yy Не изключвайте захранването по време на
инициализация.
НАСТРОЙКИ 27
Б.МЕНЮ
USB устройство
Изберете USB устройството за съхранение, което
желаете да отстраните. Когато видите съобщение,
че USB устройството е отстранено, отделете го от
телевизора.
yy След като USB устройството бъде избрано
за отстраняване, данните от него не могат да
бъдат четени. Отстранете USB устройството за
съхранение и го поставете отново.
Използване на USB устройство за
съхранение – предупреждение
yy Ако USB устройството за съхранение има вградена
програма за автоматично разпознаване или
използва свой собствен драйвер, то може да не
сработи.
yy Някои USB устройства за съхранение може да не
работят или може да не работят правилно.
yy Използвайте само USB устройства за съхранение,
които са форматирани с файлова система Windows
FAT32 или NTFS.
yy Препоръчително е за външните USB твърди дискове
да използвате устройства с номинално напрежение
по-малко от 5 V и номинален ток по-малко от 500
mA.
yy Препоръчително е да използвате USB памети с
обем от 32 GB или по-малко и USB твърди дискове с
обем от 1 TB или по-малко.
yy Ако USB твърд диск с функция за пестене на енергия
не функционира правилно, изключете и включете
отново неговото захранване. За допълнителна
информация вижте ръководството на потребителя
на USB твърдия диск.
yy Данните в USB устройството за съхранение могат
да бъдат повредени, така че направете копие на
важните файлове на друго устройство. Поддръжката
на данните е отговорност на потребителя и
производителят не носи отговорност за загуба на
данни.
Поддържащ файл за Моя медия
yy Максимална скорост за пренос на данни: 20
Mbps (мегабита в секунда)
yy Поддържани формати на външен файл със
субтитри: *.srt (SubRip), *.smi (SAMI), *.sub
(SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem,
SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha),
*.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Поддържани формати на вътрешен файл със
субтитри: XSUB (поддържа вътрешен файл със
субтитри, създаден от DivX6)
Поддържани видео формати
yy Максимум: 1920 x 1080 @ 30p (само Motion JPEG
640 x 480 @ 30p)
yy .asf, .wmv
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3,
WVC1), MP43
[Аудио] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3, MP3, 3D WMV Single Stream.
yy divx, .avi
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Аудио] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer
I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), *DTS
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Видео] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Аудио] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, HE-AAC, *DTS
yy .vob
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1
Layer II, DVD-LPCM
yy mp4, .m4v, .mov
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
[Аудио] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
yy .mkv
[Видео] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
[Аудио] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), *DTS, LPCM
yy motion JPEG
[Видео] MJPEG
[Аудио] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
yy dat
[Видео] MPEG-1, MPEG-2
[Аудио] MP2
yy flv
[Видео] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Аудио] MP3, AAC, HE-AAC
yy *rm, *rmvb
[Видео] RV30, RV40
[Аудио] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
yy 3gp, 3gp2
[Видео] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Аудио] AAC, AMR(NB/WB)
yy *DTS / *rm / *rmvb : В зависимост от модела
БЪЛГАРСКИ
За да отстраните USB устройство
28 НАСТРОЙКИ / ЗА ДА ВИДИТЕ УЕБ РЪКОВОДСТВО
БЪЛГАРСКИ
Поддържани аудио формати
yy Тип файл: mp3
[Побитова скорост] 32 Kbps - 320 Kbps
[Пр. честота] 16 kHz - 48 kHz
[Поддъжра] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Тип на файла: ААС
[Побитова скорост] Свободен формат
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддръжка] ADIF, ADTS
yy Тип на файла: M4A
[Побитова скорост] Свободен формат
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддръжка] MPEG-4
yy Тип на файла: WMA
[Побитова скорост] 128 Kbps ~ 320 Kbps
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддържа] WMA7, WMA8, WMA9 стандарт
yy Тип на файла: WMA
[Побитова скорост] ~ 768 Kbps
[Честота на канала / пробата]
M0 : до 2 канала при 48 kHz
(Без LBR режим),
M1 : до 5.1 канала при 48 kHz,
M2 : до 5.1 канала при 96 kHz
[Поддръжка] WMA 10 Pro
yy Тип на файла: OGG
[Побитова скорост] Свободен формат
[Пр. честота] 8 kHz ~ 48 kHz
[Поддържа] OGG Vorvis
Поддържани фото формати
yy Категория: 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Наличен тип файл] SOF0: Baseline,
SOF1: последователно разширение,
SOF2: прогресивно
[Размер на снимка] Минимален: 64 x 64,
Максимален - нормален тип: 15360 (Ш) X 8640
(В), Прогресивен тип: 1920 (Ш) X 1440 (В)
yy Категория: BMP
[Размер на снимка] Минимален: 64 x 64 ,
Максимален: 9600 x 6400
yy Категория: PNG
[Предлаган тип файл] презредова развивка, без
презредова развивка
[Размер на снимка] Минимален: 64 x 64,
Максимален: презредова развивка: 1200 x 800,
без презредова развивка: 9600 x 6400
yy Възможно е файловите формати BMP и PNG да
се изобразяват по-бавно, отколкото JPEG.
ЗА ДА ВИДИТЕ УЕБ
РЪКОВОДСТВО
За да получите подробна информация към
Ръководството за потребителя, моля, посетете www.
lg.com.
ПОДДРЪЖКА 29
Почистване на вашия телевизор
Редовно актуализирайте и почиствайте своя телевизор, за да го поддържате в най-добра форма и да
удължите максимално неговото полезно действие.
ВНИМАНИЕ
yyНай-напред непременно изключете за- хранването и изключете захранващия и всички останали кабели.
yyКогато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва продължително време, изключвайте
захранващия кабел от стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по време на буря
със светкавици или токови удари.
Екран, рамка, шкаф и стойка
yyЗа да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността със суха, чиста и мека кърпа.
yyЗа да отстраните основните замърсявания, забършете повърхността с мека кърпа, напоена в чиста
вода или разреден разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете със суха кърпа.
ВНИМАНИЕ
yyВинаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
yyНе натискайте, търкайте и не потупвайте повърхността на екрана с нокът или остър предмет, тъй като
това може да причини надрасквания и изкривяване на изображенията.
yyНе използвайте никакви химически вещества, тъй като това може да повреди продукта.
yyНе пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора проникне вода, това може да причини
пожар, токов удар или повреда.
Захранващ кабел
Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах върху захранващия кабел.
Предотвратяване на проблема следствие разработването на
плазмения панел (burn in) на екрана на телевизора ви.
yyАко на екрана на телевизора се появи фиксирано изображение и остане там продължително време,
то ще се вгради и ще причини трайна промяна на екрана. Този ефект на прогаряне на изображението
или т.нар. burn in ефект не е включен в гаранционните условия.
yyАко съотношението на контраста на телевизора е зададено на 4:3 продължително време, burn in
ефектът може да се появи върху letterbox зоната на екрана.
yyИзбягвайте на екрана на телевизора ви да стои неподвижно изображение продължително време (2
или повече часа за LCD, 1 или повече часа за плазмени телевизори), за да предотвратите появата на
ефекта burn in.
БЪЛГАРСКИ
ПОДДРЪЖКА
30 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
БЪЛГАРСКИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Решение
Не мога да управлявам
телевизора от
дистанционното
управление.
yyПроверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново.
yyПроверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и
дистанционното управление.
yyПроверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно (
с ,
с ).
Не се показва
изображение и не се
чува никакъв звук.
yyПроверете дали телевизорът е включен.
yyПроверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената.
yyПроверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него
други уреди.
Телевизорът се
изключва внезапно.
yyПроверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в
захранването.
yyПроверете дали функцията за Авто режим гот. (в зависимост от модела) / Време
изкл. / Sleep таймер е активирана в настройките за ВРЕМЕ.
yyАко докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал,
телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.
Когато свързвате с
компютър (HDMI/DVI/
RGB), ще се появи
съобщението “Няма
сигнал” или “Невалиден
формат”.
yyИзключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.
yyВключете отново HDMI/RGB кабела.
yyРестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.
СПЕЦИФИКАЦИИ 31
Поради надграждането на някои функции на устройството спецификациите може да се променят без
предизвестие.
22MT45D
22MT45V
22MT45DP
22MT45VP
24MT45D
24MT45V
24MT40D
Със стойка (мм)
507,6 x 364,3 x 166,4
556,0 x 392,7 x 166,4
Без стойка (мм)
507,6 x 314,7 x 56,0
556,0 x 343,2 x 56,0
Със стойка (kg)
3,0
3,6
Без стойка (kg)
2,8
3,4
33 W
33 W
МОДЕЛ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
Консумация на енергия
Изискване за мощност
AC/DC адаптер
19 V
1,6 A
Производител: Lien Chang
МОДЕЛ: LCAP16A-E, LCAP25A
Производител: Honor
МОДЕЛ: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
ВХОД: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
ИЗХОД: DC 19 V
28MT45D
28MT45V
29MT45D
29MT45V
29MT40D
Със стойка (мм)
641,5 x 445,2 x 175,0
668,6 x 472,4 x 223,5
Без стойка (мм)
641,5 x 396,1 x 57,5
668,6 x 410,5 x 65,8
Със стойка (kg)
4,8
5,8
Без стойка (kg)
4,6
5,26
МОДЕЛ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
1,7 A
33 W
Консумация на енергия
Изискване за мощност
AC/DC адаптер
19 V
40 W
1,6 A
19 V
Производител: Lien Chang
МОДЕЛ: LCAP16B-E, LCAP25B
Производител: LG InЗАБЕЛЕЖКАk
МОДЕЛ: PSAB-L205B,
PSAB-L204B
2,4 A
Производител: Lien Chang
МОДЕЛ: LCAP35
Производител: APD
МОДЕЛ: DA-48F19
ВХОД: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
ИЗХОД: DC 19 V
МОДЕЛ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
2,1 A
ИЗХОД: DC 19 V
2,53 A
24MT46D
27MT46D
Със стойка (мм)
556,5 x 445,0 x 188,4
641,2 x 489,1 x 213,2
Без стойка (мм)
556,5 x 346,1 x 66,5
641,2 x 391,3 x 77,8
Със стойка (kg)
3,68
5,3
Без стойка (kg)
3,38
4,9
33 W
35 W
Консумация на енергия
Изискване за мощност
AC/DC адаптер
19 V
1,6 A
19 V
Производител: Lien Chang
МОДЕЛ: LCAP16B-E, LCAP25B
Производител: LG Innotek
МОДЕЛ: PSAB-L205B, PSAB-L204B
ВХОД: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
ИЗХОД: DC 19 V
2,1 A
2,0 A
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
32 СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
МОДЕЛ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
20MT45D
19MN43D
Със стойка (мм)
466,5 x 329,4 x 140,6
441,7 x 350,9 x 167,8
Без стойка (мм)
466,5 x 286,1 x 52,7
441,7 x 277,7 x 62,9
Със стойка (kg)
2,5
2,5
Без стойка (kg)
2,3
2,3
28 W
Консумация на енергия
Изискване за мощност
19 V
1,6 A
Производител: Lien Chang
МОДЕЛ: LCAP16A-E, LCAP25A
Производител: Honor
МОДЕЛ: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC адаптер
ВХОД: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
ИЗХОД: DC 19 V
МОДЕЛ
Размери
(Ш x В x Д)
Тегло
1,7 A
22MT44D
22MT44DP
29MT44D
Със стойка (мм)
507,6 x 335,9 x 135,8
666 x 441 x 170
Без стойка (мм)
507,6 x 314,7 x 52,7
666 x 396 x 60,9
Със стойка (kg)
2,8
5,3
Без стойка (kg)
2,6
5,1
33 W
40 W
Консумация на енергия
Изискване за мощност
19 V
1,6 A
19 V
Производител: Lien Chang
МОДЕЛ: LCAP16A-E, LCAP25A
Производител: Honor
МОДЕЛ: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC адаптер
2,4 A
Производител: Lien Chang
МОДЕЛ: LCAP35
Производител: APD
МОДЕЛ: DA-48F19
ВХОД: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
ИЗХОД: DC 19 V
1,7 A
Размер на CI модула
(Ш x В x Д)
2,53 A
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Работна температура
Условия на
околната среда
ИЗХОД: DC 19 V
10 °C дo 35 °C
Влажност
20 % дo 80 %
Температура на съхранение
-10 °C дo 60 °C
Влажност при съхранение
5 % дo 90 %
Сателитна цифрова
телевизия
Цифрова
телевизия
Аналогова телевизия
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/I/D/K,
SECAM L/L’
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 дo E12,
UHF: E21 дo E69,
CATV: S1 дo S20,
HYPER: S21 дo S47
Максимален брой програми, които могат
да се съхранят
6,000
1,500
Импеданс на външна антена
75 Ω
Система на телевизия
Обхват на програма
СПЕЦИФИКАЦИИ 33
(Само за 20MT45*)
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1600 x 900
60,000
60,000
(Само за 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*)
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1024 x 768
(Само за
HDMI(PC))
56,476
70,069
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
(Само за 24/29MT40*, 19MN43*, 24/28/29MT45*,
29MT44*)
Резолюция
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
ЗАБЕЛЕЖКА
Оптималната резолюция на дисплея
yy
- 20MT45*: 1600 X 900 @ 60 Hz.
- 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*:
1920 X 1080 @ 60 Hz.
- 24/29MT40*, 24/28/29MT45*, 19MN43*,
29MT44*: 1366 X 768 @ 60 Hz.
Оптималното времетраене във всеки режим е
yy
при вертикална честота 60 Hz.
БЪЛГАРСКИ
поддържани режими RGB (PC) / HDMI (PC)
34 СПЕЦИФИКАЦИИ
БЪЛГАРСКИ
Поддържани HDMI режими (DTV)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 × 480
31,469
31,500
59,940
60,000
Резолюция
720 × 576
31,250
50,000
1280 × 720
37,500
44,960
45,000
50,000
59,940
60,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Поддържан компонентен режим
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
720 × 480
15,730
15,750
31,470
31,500
59,940
60,000
59,940
60,000
720 × 576
15,625
31,250
50,000
1280 × 720
44,960
45,000
37,500
59,940
60,000
50,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
Резолюция
Информация за свързване на компонентен
порт
Компонентни портове на
телевизора
Изходни видео портове
на DVD плейъра
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Непременно прочетете тези
предпазни мерки за безопасност,
преди да използвате продукта.
Запазете ръководството за
потребителя (CD) на достъпно място
за бъдещи справки.
Моделът и серийният номер
на телевизора са разположени
на гърба и от едната страна на
телевизора. Запишете го по-долу,
за да го имате, ако ви се наложи да
извършвате ремонтни дейности.
МОДЕЛ
СЕРИЕН НОМЕР
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising