LG | L40 | User guide | LG D160 Užívateľská príručka

LG D160 Užívateľská príručka
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.
Všeobecné otázkys
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.
Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH
Uživatelská příručka
Návod na používanie
Quick start guide
LG-D160
MFL68240604 (1.0)
www.lg.com
ČESKY
Uživatelská příručka
•
•
•
•
•
Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti
na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu
mohou být bez předchozího upozornění změněny.
Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou
klávesnicí na displeji.
Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou
registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny
ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Google Play™ jsou
ochranné známky společnosti Google, Inc.
Obsah
Návod pro bezpečné a efektivní
použití..................................................... 7
Přepínání mezi aplikacemi a ukončení
aplikací.................................................. 38
Důležité upozornění.............................. 20
Domovská obrazovka........................... 39
Tipy pro dotykovou obrazovku................ 39
Domovská obrazovka............................. 40
Přizpůsobení domovské obrazovky........ 42
Oznámení............................................... 43
Rychlé nastavení.................................. 44
Ikony oznámení na stavovém řádku....... 45
Klávesnice na obrazovce........................ 47
Zadání speciálních znaků..................... 48
Informace o telefonu............................ 27
Přehled telefonu..................................... 27
Instalace karty SIM a baterie.................. 31
Nabíjení telefonu.................................... 33
Používání paměťové karty...................... 34
Zamykání a odemykání obrazovky......... 35
Funkce Knock Code............................... 36
Zapnout obrazovku................................ 37
2
Nastavení účtu Google......................... 49
Vytvoření účtu Google............................ 49
Přihlášení k účtu Google......................... 50
Připojení k sítím a zařízením............... 51
Wi-Fi...................................................... 51
Připojení k sítím Wi-Fi........................... 51
Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení
k síti Wi-Fi........................................... 51
Bluetooth............................................... 52
Připojení k počítači prostřednictvím
kabelu USB............................................ 55
Hovory................................................... 57
Uskutečnění hovoru............................... 57
Volání kontaktů...................................... 57
Příjem a odmítnutí hovoru...................... 58
Je-li obrazovka uzamčená/odemčená... 58
Úprava hlasitosti hovoru......................... 58
Uskutečnění druhého hovoru................. 58
Zobrazení záznamů hovorů.................... 59
Nastavení hovorů................................... 60
Kontakty................................................ 61
Hledání kontaktu.................................... 61
Přidání nového kontaktu........................ 61
Oblíbené kontakty.................................. 61
Vytvoření skupiny................................... 62
Zprávy................................................... 63
3
Odeslání zprávy...................................... 63
Režim zobrazení .................................... 64
Změna nastavení zpráv.......................... 64
E-mail.................................................... 65
Správa e-mailového účtu....................... 65
Práce se složkami účtů.......................... 66
Napsání a odeslání e-mailu.................... 66
Multimédia............................................ 68
Fotoaparát.............................................. 68
Seznámení s hledáčkem....................... 68
Použití pokročilých nastavení................ 69
Rychlé pořízení fotografie .................... 71
Po pořízení fotografie........................... 71
4
Zobrazení uložených fotografií............... 73
Videokamera.......................................... 74
Seznámení s hledáčkem....................... 74
Použití pokročilých nastavení................ 75
Rychlé pořízení videozáznamu.............. 76
Po nahrání videa.................................. 76
Sledování uložených videozáznamů....... 77
Úprava hlasitosti při sledování videa...... 77
Galerie................................................... 77
Prohlížení obrázků................................ 78
Přehrávání videí................................... 79
Úprava fotografií a videa....................... 79
Mazání obrázků.................................... 79
Nastavení fotografie jako tapety............ 80
Video...................................................... 80
Přehrávání videa.................................. 80
Hudba.................................................... 81
Přehrání skladby.................................. 82
Nástroje................................................. 85
Budík/Hodiny......................................... 85
Používání kalkulačky.............................. 86
Přidání události do kalendáře................. 86
Záznam hlasu........................................ 87
ThinkFree Viewer................................... 89
Google+................................................. 89
Hangouts............................................... 90
Režim Host............................................. 90
Hlasové vyhledávání............................... 91
Stahování............................................... 91
QuickMemo........................................... 92
Rádio FM................................................ 94
Vyhledávání stanic................................. 94
Web....................................................... 95
Internet.................................................. 95
Používání panelu nástrojů web.............. 95
Prohlížení webových stránek................. 96
Otevření stránky................................... 96
Vyhledávání na internetu pomocí
hlasu................................................... 96
Záložky................................................ 96
5
Historie................................................ 97
Chrome.................................................. 97
Prohlížení webových stránek................. 97
Otevření stránky................................... 97
Vyhledávání na internetu pomocí
hlasu................................................... 97
Synchronizace s jinými zařízeními......... 98
Přidání a zobrazení záložek................... 98
Nastavení.............................................. 99
Přístup k menu Nastavení...................... 99
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ................................. 99
ZAŘÍZENÍ.............................................. 103
OSOBNÍ................................................ 109
6
SYSTÉM............................................... 113
Software do počítače (LG PC Suite)... 116
Aktualizace softwaru telefonu........... 120
O této uživatelské příručce................ 122
O této uživatelské příručce................... 122
Ochranné známky................................ 123
Příslušenství....................................... 124
Řešení problémů................................. 125
Často kladené otázky......................... 130
Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich
nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.
Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho
zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí
záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data
týkající se chyby, jako je například síla signálu,
pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru,
a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako
pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy
jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze
v autorizovaném centru oprav LG v případě, že
vrátíte své zařízení k opravě.
Vystavení energii rádiové
frekvence
Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické
míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).
Tento mobilní telefon LG-D160 byl navržen tak, aby
vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům
ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené
požadavky jsou založeny na odborných směrnicích,
jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se
používá jednotka měření známá jako specifická
míra pohlcení (SAR – Specific Absorption
7
•
•
•
8
Rate). Testy SAR jsou prováděny pomocí
standardizovaných metod tak, že telefon vysílá
se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech
používaných frekvenčních pásmech.
I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR
jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny
modely navrženy tak, aby splnily příslušné
směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro
ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je
2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného
pro použití u ucha, je 1,120 W/kg (10 g) a při
nošení na těle 0,788 W/kg (10 g).
•
Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících
se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy,
když se používá v normální provozní poloze
u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm
od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na
sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí
takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl
by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem
přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje
toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých
případech může být přenos datových souborů
nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového
připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše
uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až
do doby, kdy bude přenos dokončen.
Informace o směrnici FCC týkající se hodnot
SAR
Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval
také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým
vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal
Communications Commission) a kanadským
průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR
1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší
hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný
pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha
1,29 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,08 W/
kg (10 g).
Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF
energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost
1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.
Péče o výrobek a jeho
údržba
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky
a příslušenství, které jsou schváleny pro použití
s tímto konkrétním modelem zařízení. Použití
jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení
platnosti schválení nebo záruky vztahující se na
zařízení, a mohlo by být nebezpečné.
•
Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti
opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
9
•
•
•
•
•
10
Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí
společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo
desek, které jsou buďto nové nebo opravené,
za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako
nahrazené části.
Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako
například televizorů, rádií a osobních počítačů.
Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů
tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
Zabezpečte přístroj před pádem.
Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo
otřesům.
•
•
•
•
Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují
speciální předpisy. Nepoužívejte ho například
v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské
přístroje.
Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma
rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu,
protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí
vzniku požáru.
K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký
hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen,
ředidlo či alkohol).
•
•
•
•
•
•
•
Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo
prachu.
Nenoste telefon společně s kreditními kartami
nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na
magnetických proužcích.
Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může
dojít k poškození telefonu.
Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte
opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
•
•
Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo
nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je
nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození
skleněného displeje z důvodu hrubého nebo
nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
Váš telefon je elektronické zařízení, které při
běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý,
přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného
větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné
popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte
s telefonem během používání a ihned po použití
opatrně.
11
•
•
Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě
jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se
proces sušení urychlit pomocí externího tepelného
zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná
trouba či vysoušeč vlasů.
Tekutina v navlhlém telefonu změní barvu štítku
produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené
v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje
záruka.
Efektivní používání telefonu
Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což
může ovlivnit výkon.
12
•
•
•
•
Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení
v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon
do blízkosti kardiostimulátoru, například do
náprsní kapsy.
Některá naslouchátka mohou být mobilními
telefony rušena.
Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia,
počítače atd.
Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách
mezi 0 ºC a 40 ºC. Pokud telefon vystavíte
působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot,
může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo
dokonce výbuchu.
Bezpečnost na silnici
Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání
mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.
• Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním
zastavte a zaparkujte.
• Vysokofrekvenční energie může ovlivnit
elektronické systémy vozidla, například autorádio
nebo bezpečnostní vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte
na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného
nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může
dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění
z důvodu nesprávného fungování.
•
Při poslechu hudby ve venkovních prostorách
zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na
rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí.
To je zvláště důležité v blízkosti silnic.
Zabraňte poškození sluchu
Abyste zamezili možnému poškození
sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý
zvuk dlouhou dobu.
K poškození sluchu dochází při dlouhodobém
vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto
nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme
rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu
hudby i při hovorech.
13
•
Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby
hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle
vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.
POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek
mohou způsobit ztrátu sluchu.
Skleněné části
Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze
skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud
zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho
vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla,
nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit.
Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno
poskytovatelem autorizovaného servisu.
14
Kardiostimulátor
Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální
vzdálenost mezi mobilním telefonem a
kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení
možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto
používejte telefon na uchu opačném ke straně, na
které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon
v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se
použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem,
obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají
odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte
v souladu se všemi nařízeními a předpisy.
Prostředí s nebezpečím
výbuchu
•
•
•
Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo
chemikálií.
Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny,
tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní telefon nebo
příslušenství.
V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat
rušení.
•
•
Před nastoupením do letadla mobilní telefon
vypněte.
Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.
Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo
dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u
kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.
Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí být tísňové
volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání
neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele
služeb.
15
Informace a péče o baterii
•
•
•
•
•
16
Před nabitím není nutné baterii zcela vybít.
Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází
k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon
baterie.
Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti
LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby
maximalizovaly životnost baterie.
Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný
výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami
nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu
nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
•
•
•
•
•
Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani
ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako
je koupelna.
Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou
nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí
nebezpečí výbuchu.
Proveďte likvidaci použitých baterií podle
pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte.
Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na
nejbližší autorizované servisní místo společnosti
LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
•
•
•
Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku
ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru
energie.
Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci
sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii
a podmínkách prostředí.
Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými
ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty
apod. Mohlo by dojít k požáru.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že produkt LG-D160 odpovídá základním
požadavkům a dalším relevantním ustanovením
směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě
naleznete na adrese http://www.lg.com/global/
declaration
Ohledně shody tohoto produktu s požadavky
kontaktujte kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
17
JAK AKTUALIZOVAT SMARTPHONE
Přístup k nejnovějším verzím firmwaru, novým
funkcím softwaru a zlepšením.
• Aktualizujte svůj smartphone bez PC.
Vyberte možnost Centrum aktualizací
> Aktualizace softwaru.
• Aktualizujte svůj smartphone připojením
k PC. Další informace o použití této funkce
naleznete na webové stránce http://www.
lg.com/common/index.jsp, kde vyberte zemi
a jazyk.
18
„Vývojem tohoto telefonu motivovaného
snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a
použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi
jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným
v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené
změnami softwaru, které mohou být provedeny i
na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí
náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné
rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru
mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou
vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z
odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně
poskytnutá záruka.“
Likvidace starých zařízení
1 Všechny elektrické a elektronické výrobky
likvidujte odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo
místní samosprávou.
2 Správný způsob likvidace starého přístroje
pomáhá zamezit možným negativním vlivům
na životní prostředí a zdraví.
3 Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve
kterém jste výrobek zakoupili.
Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců.
Postupné snižování kapacity baterie je projevem
jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za
vadu ve smyslu Občanského zákoníku.
Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1 Tento symbol může být kombinován
s chemickými značkami rtuti (Hg),
kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 %
kadmia nebo 0,004 % olova.
2 Všechny baterie/akumulátory by měly
být likvidovány odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starých baterií/
akumulátorů pomáhá zamezit možným
negativním vlivům na životní prostředí
a zdraví zvířat a lidí.
4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/
akumulátorů získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve
kterém jste výrobek zakoupili.
19
Důležité upozornění
Přečtěte si prosím toto
upozornění, než začnete
telefon používat!
Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte
zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda
neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se
u svého telefonu setkali.
1. Paměť telefonu
Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa
v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové
zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit
smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.
20
Odinstalování aplikací:
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
karta Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
> Aplikace.
2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci,
kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
3 Klepněte na Odinstalovat a potvrďte operaci
klepnutím na OK.
2. Optimalizace životnosti
baterie
Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit
vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich
trvalé spuštění na pozadí. Můžete také sledovat,
jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají
energii baterie.
Prodloužení životnosti baterie telefonu:
• Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte.
Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS
nepoužíváte, vypněte je.
• Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval
vypnutí obrazovky.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací
Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
• Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon
baterie.
Zobrazení úrovně nabití baterie:
• Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
>
Info o telefonu > Baterie.
Stav (nabíjení či vybíjení) a úroveň nabití baterie
(v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují
v horní části obrazovky.
Sledování využití výkonu baterie:
• Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
>
Info o telefonu > Baterie > Využití baterie.
Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce.
Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od
posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo
jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii
21
z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení.
Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají
energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od
nejnáročnější po nejméně náročnou.
3. Před instalací operačního
systému (OS) nebo
aplikace typu open source
UPOZORNĚNÍ
Pokud nainstalujete a budete používat jiný
operační systém, než byl dodán výrobcem,
může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již
také nebude vztahovat záruka.
22
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte
aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako
je například služba Play Store. Pokud nejsou
aplikace v telefonu instalovány správně, telefon
nemusí fungovat normálně nebo může dojít
k závažné chybě. V takovém případě bude
nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná
data a nastavení z telefonu.
4. Použití zámku obrazovky
Nastavte zámek obrazovky, který chrání telefon
před neoprávněným použitím. Na domovské
obrazovce klepněte na
> kartu Aplikace
(v případě potřeby) > Nastavení
> Uzamknout
obrazovku > Vyberte zámek obrazovky > Žádné,
Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
Pokud vyberete Gesto, budete vyzváni k vytvoření
zálohy PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že
byste svůj zámek obrazovky zapomněli.
Upozornění: Účet Google vytvořte před nastavením
zámku obrazovky a zapamatujte si zálohu PIN
vytvořenou při vytváření zámku obrazovky.
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní opatření při použití zamykání
gestem.
Je velice důležité, abyste si nastavený zámek
obrazovky zapamatovali. Pokud 5krát použijete
nesprávný zámek obrazovky, nebudete moci
telefon používat. Pokud jste použili všech pět
možností, můžete se o ně pokusit znovu po
30 sekundách.
Pokud se vám nedaří vyvolat zámek obrazovky:
< Pokud jste zapomněli gesto >
Pokud jste se přihlásili k účtu Google v tabletu,
ale pětkrát jste použili nesprávné gesto, klepněte
na tlačítko Zapomněli jste gesto? v dolní části
obrazovky. Poté budete vyzváni k přihlášení pomocí
účtu Google nebo zadání záložního kódu PIN, který
jste vytvořili.
Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google v telefonu
nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude třeba
provést obnovení původního stavu.
< Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >
Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude
zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.
23
Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav,
smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.
5. Použití obnovení
původního stavu
(obnovení výrobního
nastavení)
UPOZORNĚNÍ
Jestliže provedete obnovení původního stavu,
budou veškerá uživatelská data a licence DRM
smazány. Před obnovením původního stavu
nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.
1 Vypněte přístroj.
24
2 Stiskněte a přidržte klávesu Napájení/
Zamknout
+ klávesu pro snížení
hlasitosti
.
3 Jakmile se na obrazovce zobrazí logo LG,
uvolněte klávesu Napájení/Zamknout
.
4 Do 3 sekund znovu stiskněte klávesu Napájení/
Zamknout
.
5 Po zobrazení obrazovky Obnovení továrních dat
uvolněte všechny klávesy.
6 Pomocí tlačítek hlasitosti
označte Ano a potvrďte
stisknutím klávesy Napájení/Zamknout
.
7 Telefon obnoví výrobní nastavení.
6. Otevírání a přepínání
aplikací
2 Klepněte na požadovanou aplikaci a zastavte ji
klepnutím na možnost Zastavit.
Souběžné zpracování úloh v systému Android je
snadné, protože lze ponechat více spuštěných
aplikací současně. Před otevřením další aplikace
není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete
používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi
nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje,
zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné
aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.
7. Přenos hudby, fotografií
a videí pomocí možnosti
Synchronizace médií
(MTP)
Ukončení aplikace:
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
> Aplikace > SPUŠTĚNÉ.
1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB
dodaného s telefonem.
2 Na obrazovce telefonu se zobrazí seznam
typů připojení přes USB. Klepněte na možnost
Synchronizace médií (MTP).
25
3 Na počítači vyberte možnost Otevřít zařízení pro
zobrazení souborů. Potom můžete zobrazovat
obsah médií na počítači a přenášet soubory.
4 Zkopírujte soubory z počítače do složky na
jednotce nebo naopak.
5 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů
a klepněte na možnost USB připojeno > Dobít
telefon.
6 Odpojte kabel USB od telefonu.
8. Držte telefon na výšku
Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon.
Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor,
abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část
telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.
26
Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo
příjmu dat dávejte pozor, abyste telefon nedrželi
v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by
mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.
9. Pokud dojde k zamrznutí
obrazovky
Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon
nereaguje na vstup uživatele:
Stisknutím a přidržením klávesy Napájení/
Zamknout
na 10 sekund telefon
restartujte.
Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na
naše servisní centrum.
Informace o telefonu
Přehled telefonu
Sluchátko
Snímač blízkosti
Tlačítka hlasitosti
Klávesa Domů
Návrat na domovskou obrazovku
z libovolné obrazovky.
Klávesa Zpět
Zpět k předcházejícímu oknu.
Tlačítko Napájení/Zamknout
Zapnutí a vypnutí telefonu, restart,
zamknutí/odemknutí obrazovky,
zapnutí a vypnutí režimu V letadle,
změna typu vyzvánění.
Klávesa Menu
Zobrazení dostupných možností.
27
POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač
blízkosti automaticky vypne podsvícení a
zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku,
kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení
telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost
baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové
obrazovky během hovoru.
28
UPOZORNĚNÍ
Pokud na telefon umístíte těžký předmět
nebo si na něj sednete, můžete poškodit
funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky.
Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou
fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci
snímače.
Tlačítka hlasitosti
Na domovské obrazovce: ovládají
hlasitost vyzvánění.
• Během hovoru: ovládají hlasitost
sluchátka.
• Při přehrávání audia/videa: plynule
ovládají hlasitost.
•
Tlačítko Napájení/Zamknout
Konektor 3,5 mm pro sluchátka
Mikrofon
Nabíječka/Port USB
POZNÁMKA: Při telefonování dávejte pozor, abyste mikrofon nezakrývali rukou.
29
Zadní kryt
Baterie
Objektiv fotoaparátu
Slot paměťové karty microSD
Slot SIM karty
30
Instalace karty SIM a baterie
Než budete moci používat funkce svého nového
telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití.
1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně
v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní
kryt, jak ukazuje obrázek níže.
31
2 Vložte kartu SIM do slotu podle obrázku.
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými
kontakty směřuje dolů.
32
3 Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na
sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na
telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby
zapadla na své místo (2).
4 Položte zadní kryt na prostor pro baterii (1)
a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).
Nabíjení telefonu
Port pro nabíjení/USB se nachází na dolní straně
telefonu. Zapojte jeden konec kabelu USB do
telefonu a druhý konec do elektrické zásuvky.
33
POZNÁMKA:
• Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je
nutné ji na začátku zcela nabít.
• Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní
kryt.
Používání paměťové karty
Před vyjmutím nezapomeňte kartu SD odpojit
v nabídce Úložiště.
1 Sejměte zadní kryt.
2 Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte,
zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty
směřuje dolů.
34
POZNÁMKA: Spolu s telefonem používejte
pouze kompatibilní paměťové karty. Použitím
nekompatibilních paměťových karet může
dojít k poškození karty a dat uložených na ní
i telefonu.
Formátování paměťové karty:
Paměťová karta již může být naformátována. Pokud
není, je třeba ji před použitím naformátovat.
POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové
kartě budou při formátování smazány.
1 Stisknutím možnosti
otevřete seznam
aplikací.
2 Vyhledejte a stiskněte možnost Nastavení >
Úložiště.
3 Stiskněte možnost Odpojit kartu SD.
4 Stiskněte možnost Smazat kartu SD > Smazat
kartu SD > Smazat vše.
5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte
je a vyberte možnost Smazat vše.
Zamykání a odemykání
obrazovky
Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka
se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem
zabráníte neúmyslným klepnutím a ušetříte baterii.
35
Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím
klávesy Napájení/Zamknout
.
Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké
programy, mohou být stále spuštěny v režimu
uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se
doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly
zbytečné poplatky (například za telefonický hovor,
přístup k webu a datovou komunikaci).
Telefon probudíte stisknutím tlačítka Napájení/
Zamknout
. Zobrazí se uzamknutá
obrazovka. Obrazovku odemknete tak, že se
dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní
prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy
zobrazená obrazovka.
36
Funkce Knock Code
Když je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout
klepnutím na správnou plochu a sekvenci.
Zapnutí funkce Knock Code
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu
Aplikace> Nastavení > kartu Displej >
Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek
obrazovky > Knock Code.
2 Otevře se obrazovka, která vás provede výběrem
sekvence pro odemčení obrazovky. Je nutné
vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření
pro případ, že byste sekvenci pro odemčení
obrazovky zapomněli.
TIP: Dvojitým poklepáním zapněte obrazovku,
pokud se nepoužívá Knock Code.
Zapnout obrazovku
Obrazovku je možné jednoduše vypnout/zapnout
dvojitým klepnutím.
Aktivace funkce Zapnout obrazovku
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu
Aplikace > Nastavení > Gesta.
2 Zaškrtněte možnost Obrazovka zapnutá/
Vypnuto.
Chcete-li obrazovku odemknout, rychle dvakrát
klepněte na střed obrazovky. Chcete-li obrazovku
zamknout, dvakrát klepněte na stavový řádek
na kterékoli obrazovce (s výjimkou hledáčku
fotoaparátu) nebo na prázdný prostor na domovské
obrazovce.
POZNÁMKA: Při zapínání obrazovky dbejte
na to, abyste nezakryli snímač blízkosti. Tím by
došlo k vypnutí obrazovky okamžitě po jejím
zapnutí, aby se zabránilo náhodnému zapnutí
v kapse nebo batohu.
37
Přepínání mezi aplikacemi
a ukončení aplikací
Souběžné zpracování úloh je v systému Android
snadné, protože otevřené aplikace stále běží i tehdy,
když otevřete další aplikaci. Před otevřením další
aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci.
Můžete používat několik otevřených aplikací a
přecházet mezi nimi. Systém Android všechny
aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby
tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly
systémové zdroje.
38
Přepínání mezi aplikacemi
• Stiskněte a přidržte klávesu Domů
.
Zobrazí se seznam nedávno používaných aplikací.
Pak klepněte na aplikaci, na kterou chcete
přepnout.
• Chcete-li odstranit aplikaci ze seznamu, posuňte
náhled aplikace doleva nebo doprava.
Ukončení aplikace
1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
Menu
a klepněte na Systémová
nastavení > Aplikace.
2 Klepněte na některou z karet v horní části
obrazovky, vyberte požadovanou aplikaci
a zastavte ji klepnutím na Vynutit ukončení
(nebo Zastavit).
Domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou
obrazovku
Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti
telefonu.
Stisknutí nebo klepnutí – Jedním klepnutím
vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo
písmeno na klávesnici na obrazovce.
Stisknutí a podržení – Položku na obrazovce
stisknete a podržíte tak, že ji stisknete a prst
nezvednete, dokud nenastane akce. Pokud například
chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu,
stiskněte a přidržte kontakt na seznamu Kontaktů,
dokud se neotevře kontextová nabídka.
Přetažení – Položku na chvilku stiskněte a přidržte
a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste
jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou
pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na
domovské obrazovce.
Posunutí nebo přejetí prstem – Tuto akci
provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše
obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili
(abyste místo toho neprovedli přetažení položky).
Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru
nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet
různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva
doprava (a naopak).
39
Dvojité klepnutí – Dvojitým klepnutím přiblížíte
webovou stránku nebo mapu. Například rychlým
dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte
její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky.
Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit
snímek při jeho prohlížení a mapu při použití map.
Přiblížení sevřením – Sevřením nebo roztažením
ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit
stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek
při prohlížení obrázků.
Otočení obrazovky – V mnoha aplikacích
a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí
fyzické orientaci zařízení.
40
POZNÁMKA:
• Položku vyberete klepnutím na střed ikony.
• Nevyvíjejte příliš silný tlak; dotyková obrazovka
je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné
klepnutí.
• Na požadovanou možnost klepněte špičkou
prstu. Dávejte pozor, abyste neklepli na žádné
jiné klávesy.
Domovská obrazovka
Různé panely domovské obrazovky můžete
jednoduše zobrazit přetažením prstu doleva nebo
doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit
pomocí předem uložených a stažených aplikací,
widgetů a tapet.
Stavový řádek
Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu
baterie a oznamovacích ikon.
Widget
Widgety jsou samostatné aplikace, které lze otevřít prostřednictvím
obrazovky Aplikace nebo na domovské obrazovce či rozšířené
domovské obrazovce. Na rozdíl od rychlé volby se widget zobrazuje
jako aplikace na obrazovce.
Ikony aplikací
Ikonu (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že
na ni klepnete.
Indikátor pozice
Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.
Rychlá volba
Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným
stisknutím.
41
Klávesy rychlé volby jsou k dispozici v dolní části
domovské obrazovky. Klávesy rychlé volby poskytují
snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným
klepnutím.
POZNÁMKA: Chcete-li přidat ikonu, přetáhněte
ji na lištu kláves rychlé volby a uvolněte. Chceteli odstranit ikonu, přetáhněte ji z lišty kláves
rychlé volby.
Přizpůsobení domovské obrazovky
Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním
aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.
Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu,
přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace
a widgety.
42
Přidání položek na domovskou obrazovku:
1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské
obrazovky.
2 Klepněte na požadovanou kartu. Vyberte
z Aplikace nebo Widgety.
3 Přetáhněte požadovanou ikonu aplikace na
požadované místo a zvedněte prst.
Postup odebrání položky z domovské obrazovky:
• Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odebrat,
přetáhněte ji na
a uvolněte.
TIP! Chcete-li přidat ikonu aplikace na
domovskou obrazovku z obrazovky aplikací,
stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete
přidat, a přetáhněte ji na požadované umístění.
TIP! Používání složek
Ve složce je možné zkombinovat několik ikon
aplikací do složky a uchovat tak pořádek.
Přetažením jedné ikony přes druhou na
domovské obrazovce vytvoříte složku obsahující
obě ikony.
Přizpůsobení ikon aplikací na domovské
obrazovce
1 Stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud
se neodemkne ze současné pozice. Potom ji
umístěte na obrazovku.
V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona
úprav .
2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte
požadovaný design a velikost ikony.
3 Klepnutím na možnost OK uložíte změny.
Oznámení
Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události
kalendáře a budíky i na probíhající události, například
na stahování videí.
Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav
vašeho telefonu a oznámení čekající na vyřízení.
Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části
obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících
na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové
ikony jako například síla signálu Wi-Fi nebo stav
baterie se zobrazují napravo.
43
POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou lišit
v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.
Oznámení čekající
na vyřízení
Oznámení
systému
Rychlé nastavení
Rychlé nastavení slouží k jednoduchému přepínání
nastavení funkcí, jako je například Wi-Fi, upravení
jasu displeje a další. Chcete-li vstoupit do Rychlého
nastavení, otevřete panel Oznámení. Lišta funkce
44
Rychlá nastavení je umístěna na horní části panelu
Oznámení.
Změna uspořádání položek funkce Rychlé
nastavení na panelu Oznámení
Posuňte lištu Rychlé nastavení prstem doleva
a klepněte na . Stiskněte a podržte
u položek, které chcete přesunout, a přetáhněte ji na
požadované místo. Klepněte na zaškrtávací políčko
u položek, které chcete přidat na lištu Rychlého
nastavení.
POZNÁMKA: Stisknutím a podržením ikony
v Rychlém nastavení se dostanete přímo do jeho
menu nastavení.
Ikona
Popis
Není signál
Režim V letadle
Ikony oznámení na stavovém řádku
Ikony oznámení se zobrazují na stavovém řádku
v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané
hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení
a podobně.
Připojeno k síti Wi-Fi
Sluchátka s kabelem
Probíhá hovor
Příjem dat o poloze ze systému GPS
Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže
uvedené tabulce.
Synchronizace dat
45
Ikona
46
Popis
Ikona
Popis
Nová zpráva Gmail
Stahování dat
Nová zpráva Hangouts
Odesílání dat
Nová textová nebo multimediální zpráva
Zaměřování GPS
Přehrávání skladby
Zmeškaný hovor
Telefon je připojen k počítači pomocí
kabelu USB
Je zapnuto připojení Bluetooth
Baterie je plně nabita
Systémové upozornění
Baterie se nabíjí
Je nastaven budík
Ikona
Popis
Nová hlasová pošta
Vyzvánění je vypnuto
Úsporný režim je zapnutý
POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém řádku
se může lišit v závislosti na funkcích a aktuálně
používaných aplikacích.
Klávesnice na obrazovce
Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat
text. Klávesnice na obrazovce se automaticky
zobrazí, když je třeba zadat text. Pokud chcete
klávesnici zobrazit ručně, stačí klepnout na textové
pole, do něhož chcete zadat text.
Použití klávesnice a zadávání textu
Po jednom klepnutí napíšete další písmeno
jako velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna písmena
jako velká.
Klepnutím přepnete na klávesnici
s číslicemi a symboly.
Klepnutím zobrazíte nastavení Klávesnice LG.
47
Klepnutím vložíte mezeru.
Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.
Klepnutím smažete předchozí znak.
Zadání speciálních znaků
Klávesnice LG umožňuje zadávat speciální znaky
(např. „á“) při zadávání textu.
Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte
a přidržte klávesu „a“, dokud se nezobrazí doplňkové
znaky. Poté vyberte požadovaný speciální znak.
POZNÁMKA: Symbol v pravém horním rohu
klávesy znamená, že pro tuto klávesu jsou
k dispozici doplňkové znaky.
48
Nastavení účtu Google
Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude
požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu
služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete
vyzváni k jeho vytvoření.
Vytvoření účtu Google
1 Otevřete obrazovku aplikací klepnutím na
na
domovské obrazovce.
2 Spusťte průvodce nastavením Gmailu klepnutím
na Nastavení
> Účty a synchronizace >
Přidat účet > Google > Nový.
3 Klepnutím na textové pole otevřete klávesnici
a zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu
Google. Při zadávání textu můžete přejít na další
textové pole klepnutím na klávesu Další na
klávesnici.
4 Po zadání jména a uživatelské jména klepněte
na možnost . Telefon se spojí se servery
společnosti Google a zkontroluje dostupnost
uživatelského jména.
5 Zadejte heslo a zadejte jej ještě jednou. Poté
postupujte podle pokynů a zadejte povinné
a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří
váš účet.
49
Přihlášení k účtu Google
1 Na účtu Google klepněte na možnost Existující,
zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte
na .
2 Po přihlášení můžete v telefonu používat Gmail
a využívat výhod služeb Google.
3 Po zřízení účtu Google bude telefon
automaticky synchronizován s účtem Google
na webu (v závislosti na vašich nastaveních
synchronizace).
Po přihlášení můžete používat Gmail a Play Store,
zálohovat svá nastavení na servery společnosti
Google a využívat dalších služeb společnosti Google
ve svém telefonu.
50
Připojení k sítím a zařízením
Wi-Fi
Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít
vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí
bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi
vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez
dalších poplatků.
Připojení k sítím Wi-Fi
Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné
získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu
neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou
otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit.
Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi
zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením
k nim nakonfigurovat.
Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji.
Prodloužíte tak životnost baterie.
POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast
pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na
možnost Vypnuto, může vám mobilní operátor
účtovat dodatečné poplatky za používání
mobilních dat.
Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti
Wi-Fi
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
51
> Wi-Fi.
2 Klepnutím na vypínač
zapněte funkci
Wi-Fi a spusťte vyhledávání dostupných sítí
Wi-Fi.
• Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
3 K síti se připojíte klepnutím na její název.
• Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva
k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte
si podrobnosti od správce sítě.)
4 Ve stavovém řádku se zobrazují stavové ikony
sítě Wi-Fi.
Bluetooth
Bluetooth umožňuje sdílet data s ostatními zařízeními
52
s technologií Bluetooth a připojovat sluchátka
Bluetooth.
POZNÁMKA:
• Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení
nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých
prostřednictvím funkce bezdrátového připojení
Bluetooth.
• Zkontrolujte také, zda data sdílíte
s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými
zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky,
provozní vzdálenost se může zmenšit.
• Některá zařízení, zejména ta, která nebyla
testována či schválena společností
Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením
kompatibilní.
Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu
s jiným zařízením Bluetooth
Než budete moci svůj telefon spojit s jiným zařízení,
je třeba provést párování.
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
> Bluetooth.
2 Klepnutím na vypínač
zapněte Bluetooth.
3 Klepnutím na zaškrtávací políčko u názvu
telefonu zviditelněte svůj telefon pro další zařízení
Bluetooth.
4 Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Ze
seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon
spárovat.
5 V závislosti na typu zařízení budete možná muset
zadat odpovídající kódy, potvrdit tyto kódy, nebo
se zařízení automaticky spárují.
Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení
se připojí ke druhému zařízení.
POZNÁMKA: Některá zařízení, zejména
sluchátka nebo sady hands-free do automobilu,
mají pro Bluetooth daný kód PIN, například
0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete
požádáni o jeho vložení.
Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce
Bluetooth
1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt,
událost kalendáře nebo mediální soubor,
53
z příslušné aplikace nebo z aplikace Stahování
.
2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím
připojení Bluetooth.
2 Klepnutím na vypínač
zapněte Bluetooth.
3 Klepnutím na zaškrtávací políčko u názvu
telefonu zviditelněte svůj telefon pro další zařízení
Bluetooth.
POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti se
může lišit podle typu dat.
POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat dobu, po
kterou bude zařízení viditelné, klepněte na klávesu
> Vypršení času viditelnosti.
Menu
3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth
a proveďte spárování.
Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce
Bluetooth
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
> Bluetooth.
54
4 Klepnutím na možnost Přijmout potvrďte, že si
přejete přijmout data z daného zařízení.
Připojení k počítači
prostřednictvím kabelu USB
Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí
kabelu USB v různých režimech připojení přes USB.
Přenos hudby, fotografií a videí pomocí
možnosti Synchronizace médií (MTP)
1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB
dodaného s telefonem.
2 Na obrazovce telefonu se zobrazí seznam
typů připojení přes USB. Můžete také vstoupit
do Systémová nastavení > Připojení
k PC > Vyberte způsob připojení USB >
Synchronizace médií (MTP).
3 Nyní můžete zobrazovat obsah médií na počítači
a přenášet soubory.
Synchronizace s programem Windows Media
Player
Ujistěte se, že je program Windows Media Player
nainstalován v počítači.
1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači
s nainstalovaným programem Windows Media
Player.
2 Zvolte možnost Synchronizace médií (MTP). Po
připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
3 Otevřete program Windows Media Player
a synchronizujte hudební soubory.
55
4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte
název svého zařízení (pokud je to nutné).
5 Požadované hudební soubory vyberte a
přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
6 Spusťte synchronizaci.
• Při synchronizaci s programem Windows Media
Player je nutné splnit následující požadavky.
56
Položky
Požadavek
Operační systém
Microsoft Windows XP
SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu
Windows Media
Player
Program Windows
Media Player 10 nebo
vyšší
•
Jestliže je verze programu Windows Media Player
nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo
vyšší.
Hovory
Uskutečnění hovoru
Volání kontaktů
1 Otevřete klávesnici klepnutím na
na
domovské obrazovce.
2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete
klepnutím na ikonu
.
3 Klepnutím na ikonu
zahájíte hovor.
4 Hovor ukončíte klepnutím na možnost
.
1 Klepnutím na ikonu
na domovské obrazovce
otevřete seznam kontaktů.
2 Vyhledejte kontakt posouváním seznamu nebo
klepněte na pole Vyhledat kontakty a zadejte
jméno kontaktu. Můžete se také pohybovat po
liště abecedy na pravé straně obrazovky.
3 V seznamu klepněte na
u kontaktu, kterému
chcete volat.
TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení
mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte
.
klávesu
57
Příjem a odmítnutí hovoru
Úprava hlasitosti hovoru
Je-li obrazovka uzamčená/odemčená
Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost,
použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na
levé straně telefonu.
•
•
Posunutím ikony
v libovolném směru přijmout
příchozí hovor.
Posunutím ikony
v libovolném směru
odmítnout příchozí hovor.
TIP! Odmítnout pomocí zprávy
Pomocí této funkce můžete rychle odeslat
zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud
potřebujete během schůzky odmítnout hovor
pomocí zprávy.
58
Uskutečnění druhého hovoru
1 Během prvního hovoru klepněte na klávesu
Menu
, stiskněte Přidat hovor a vytočte
číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy
vytočených čísel klepnutím na ikonu
nebo
vyhledat kontakty klepnutím na ikonu
a výběrem kontaktu, kterému chcete zavolat.
2 Klepnutím na ikonu
uskutečněte hovor.
3 První hovor bude přidržen.
4 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na
ikonu .
5 Aktivní hovory ukončíte klepnutím na možnost
.
POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte,
bude zpoplatněn.
Zobrazení záznamů hovorů
TIP!
• Klepnutím na libovolnou položku záznamu
hovorů můžete zobrazit datum, čas a délku
trvání hovoru.
• Klepněte na klávesu Menu
a pak
klepnutím na možnost Smazat vše smažte
všechny zaznamenané položky, nebo
klepnutím na možnost Smazat smažte
jednotlivé položky.
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
a zvolte kartu Záznamy hovorů . Zobrazí
se úplný seznam všech volaných, přijatých a
zmeškaných hovorů.
59
Nastavení hovorů
Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů,
jako je například přesměrování hovorů, i další
speciální funkce poskytované operátorem.
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .
2 Klepněte na klávesu Menu
.
3 Klepněte na možnost Nastavení hovorů a zvolte
možnosti, které chcete upravit.
60
Kontakty
Do telefonu můžete přidávat kontakty
a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo
jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.
Hledání kontaktu
1 Klepnutím na ikonu
na domovské obrazovce
otevřete seznam kontaktů.
2 Klepněte na pole Vyhledat kontakty a zadejte
jméno kontaktu. Můžete se také pohybovat po
liště abecedy na pravé straně obrazovky.
Přidání nového kontaktu
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
a zadejte číslo nového kontaktu.
2 Klepněte na možnost > Nový kontakt.
3 Pokud k novému kontaktu chcete přidat obrázek,
klepněte na ikonu . Zvolte možnost Pořídit
snímek nebo Vybrat z galerie.
4 Klepněte na
v horní části obrazovky
a vyberte účet, do kterého chcete uložit kontakt.
5 Klepněte na kategorii kontaktních údajů a zadejte
údaje kontaktu.
6 Klepněte na možnost Uložit.
Oblíbené kontakty
Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.
61
Přidání kontaktu do seznamu oblíbených
1 Klepnutím na ikonu
na domovské obrazovce
otevřete seznam kontaktů.
2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
3 Klepněte na symbol hvězdičky napravo od jména
kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.
Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených
1 Klepnutím na ikonu
na domovské obrazovce
otevřete seznam kontaktů.
2 Klepněte na kartu
a zvolením kontaktu si
zobrazte jeho podrobnosti.
3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky umístěné
vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví
šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.
62
Vytvoření skupiny
1 Klepnutím na ikonu
na domovské obrazovce
otevřete seznam kontaktů.
2 Klepněte na kartu Skupiny, potom klepněte na
klávesu Menu
> Nová skupina.
3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené
skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
4 Klepnutím na možnost Uložit novou skupinu
uložíte.
POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině
se zachovají i po vymazání této skupiny.
Zůstanou v kontaktech.
Zprávy
Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS
v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.
POZNÁMKA: Zpráva LG musí být nastavena
jako výchozí aplikace SMS. V opačném případě
mohou být některé funkce zpráv omezeny.
Odeslání zprávy
1 Klepněte na ikonu
na domovské obrazovce
a poté klepnutím na ikonu otevřete vytváření
nové zprávy.
2 Do pole Na zadejte jméno kontaktu nebo číslo
kontaktu. Během zadávání jména kontaktu
se budou zobrazovat odpovídající kontakty.
Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím
na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden
kontakt.
POZNÁMKA: Bude vám účtována textová
zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.
3 Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.
4 Klepnutím na klávesu Menu
zobrazíte
možnosti zprávy.
TIP! Můžete klepnout na ikonu
soubor, který chcete sdílet.
a připojit
63
5 Klepnutím na Odeslat odešlete zprávu.
6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi.
Při zobrazení a odesílání dalších navazujících
zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.
•
•
64
UPOZORNĚNÍ
Omezení na 160 znaků se může v různých
zemích lišit v závislosti na použitém jazyce
a způsobu kódování textové zprávy.
Pokud do textové zprávy přidáte obrázek,
videozáznam nebo zvukový soubor,
automaticky se převede na multimediální
zprávu a bude příslušným způsobem
zpoplatněna.
Režim zobrazení
Nepřečtené zprávy se nacházejí nahoře. Jiné
zprávy, vyměněné s jinými osobami, se zobrazují
v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici
přehled konverzace.
Změna nastavení zpráv
Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak,
abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení
můžete změnit podle vašich potřeb.
• Otevřete aplikaci Zprávy a klepněte na klávesu
Menu
> Nastavení.
E-mail
Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily
ze služeb, jako je např. Gmail. Aplikace E-mail
podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a
Exchange.
Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel
e-mailových služeb nebo správce systému.
Správa e-mailového účtu
Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře
průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit
e-mailový účet.
Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí
aplikace E-mail vaši přijatou poštu. Pokud přidáte
více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty
přepínat.
Přidání dalšího e-mailového účtu:
• Otevřete aplikaci E-mail a klepněte na klávesu
Menu
> Nastavení > Přidat účet.
Změna nastavení e-mailového účtu:
• Otevřete aplikaci E-mail a klepněte na klávesu
Menu
> Nastavení. Potom klepněte
na možnost Obecná nastavení, chcete-li
konfigurovat nastavení pro všechny účty, nebo
klepněte na příslušný účet, chcete-li konfigurovat
nastavení pouze u tohoto účtu.
65
Smazání e-mailového účtu:
• Otevřete aplikaci E-mail a klepněte na klávesu
Menu
> Nastavení > klávesu Menu
> Odebrat účet > klepněte na účet > Odebrat
> Ano.
Práce se složkami účtů
Otevřete aplikaci E-mail a klepněte na klávesu
Menu
> Složky.
U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy
k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které
funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít
k dispozici další složky.
66
Napsání a odeslání e-mailu
Napsání a odeslání zprávy
1 V aplikaci E-mail klepněte na .
2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy.
Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající
adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy
oddělujte středníkem.
3 Klepněte na pole Kopie/Skrytá kopie pro
příjemce kopie. Klepněte na , chcete-li
připojit soubory.
4 Klepněte na pole zprávy a zadejte zprávu.
5 Klepnutím na ikonu
odešlete e-mail.
Pokud nejste připojeni k síti, například při práci
v režimu V letadle, budou odeslané zprávy
uloženy ve složce K odeslání, dokud se znovu
nepřipojíte k síti Jestliže složka Pošta k odeslání
obsahuje čekající zprávy, zobrazí se na obrazovce
Účty.
TIP! Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový
e-mail, budete upozorněni zvukem nebo
vibracemi (v závislosti na nastavení zvuků
a vibrací).
67
Multimédia
Fotoaparát
Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace Fotoaparát
.
Seznámení s hledáčkem
Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu
Nastavení.
Režim videokamery – klepnutím na vypínač přepnete do
režimu videokamery.
Zachytit – pořídí fotografii.
Galerie – klepnutím zobrazíte naposledy pořízenou
fotografii. Ikona umožňuje získat přístup ke galerii
a zobrazit uložené fotografie v režimu fotoaparátu.
68
POZNÁMKA: Kapacita paměti se může lišit
podle nastavení fotoaparátu.
Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu
v hledáčku otevřete všechny
pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze
změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti
klepněte na klávesu Zpět
.
Tato funkce vám umožní pořídit snímek
pomocí hlasového příkazu.
Jakmile budete připraveni pořídit
snímek, řekněte Cheese, Smile,
Whisky, Kimchi nebo LG.
Určuje a řídí množství světla vstupujícího
do snímku.
Můžete zvolit velikost snímku.
Hodnota ISO určuje citlivost snímače
fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je
hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější.
To je užitečné v tmavších prostředích,
kdy nelze použít blesk.
Zlepšuje vyvážení bílé za různých
světelných podmínek.
Použití barevných efektů na snímky.
69
Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka
spouště. Jde o ideální funkci pro případ,
že chcete být na fotografii zachyceni.
Vyberte činnost, která se má provést při
stisknutí tlačítek hlasitosti. Vyberte mezi
možnostmi Zachytit a Zoom.
Tuto funkci aktivujte, pokud chcete
používat služby založené na poloze
telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli
a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li
označené snímky na blog podporující
přiřazování zeměpisných souřadnic,
uvidíte je zobrazené na mapě.
Vyberte umístění pro ukládání snímků.
Výběr zvuku spouště.
70
Klepněte sem, jestliže chcete vědět, jak
některá funkce funguje. Tato ikona vám
poskytne rychlého průvodce pomocí.
Obnoví všechna výchozí nastavení
fotoaparátu.
TIP!
• Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví
výchozí hodnoty některých nastavení,
například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač
nebo režim scény. Před pořízením další
fotografie je zkontrolujte.
• Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku,
takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu
fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami
za menu Nastavení.
Rychlé pořízení fotografie
1 Spusťte aplikaci Fotoaparát.
2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte
objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
3 Klepnutím na ikonu pořídíte fotografii.
Po pořízení fotografie
Chcete-li zobrazit naposledy pořízenou fotografii,
klepněte na náhled snímku v dolní části obrazovky.
Vyberte zobrazení fotografie v galerii.
71
Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
Klepnutím na tuto ikonu můžete
fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet
prostřednictvím služeb sociálních sítí.
Klepnutím fotografii smažete.
TIP! Pokud máte v telefonu nastavený účet
sociální sítě, můžete fotografii sdílet s komunitou
dané sociální sítě.
POZNÁMKA: Stahování multimediálních zpráv
při roamingu může být dále zpoplatněno.
72
Klepnutím na klávesu Menu
otevřete
následující pokročilé možnosti.
Nastavit obrázek jako – klepnutím na tuto možnost
použijete fotografii jako Fotografie kontaktu,
Tapeta výchozí obrazovky, Tapeta uzamčené
obrazovky nebo Tapeta.
Přesun. – klepnutím na tuto možnost přesunete
fotografii do jiného alba.
Kopírovat – na tuto možnost klepněte, jestliže
chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do
jiného alba.
Kopírovat do CLIPTRAYe – klepnutím na tuto
možnost fotografii zkopírujete a uložíte do aplikace
CLIPTRAY.
Přejmenovat – na tuto možnost klepněte, chcete-li
upravit název vybraného snímku.
Otočit doleva/doprava – klepnutím otočíte snímek
doleva nebo doprava.
Oříznout – klepnutím fotografii oříznete.
Upravit – klepnutím můžete fotografii upravit.
Prezentace – zobrazí prezentaci všech vašich
fotografií.
Přidat umístění – slouží k přidání informací
o umístění k fotografii.
Podrobnosti – zobrazí informace o fotografii.
Zobrazení uložených fotografií
K uloženým fotografiím máte přístup z režimu
fotoaparátu. Jednoduše klepněte na náhled obrázku
v dolní části na spodní straně obrazovky a zobrazí
se vaše Galerie.
• Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je
vlevo nebo vpravo.
• Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát
klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte
dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením
prstů k sobě snímek zmenšíte).
73
Videokamera
Chcete-li otevřít videokameru, klepněte na domovské obrazovce na ikonu Fotoaparát
na přepněte do režimu videa.
a potom klepnutím
Seznámení s hledáčkem
Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu
nastavení.
Režim fotoaparátu – klepnutím na tuto ikonu přepnete
do režimu fotoaparátu.
Nahrát – zahájí nahrávání.
Galerie – klepnutím na tuto ikonu zobrazíte naposledy
nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii
a zobrazit uložená videa z režimu videa.
74
POZNÁMKA: Při nahrávání videa položte dva
prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujte
funkci přiblížení.
Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu
při použití hledáčku otevřete
pokročilé možnosti. Po výběru možnosti klepněte na
klávesu Zpět
.
Klepnutím nastavte velikost pořizovaného
videa (v pixelech).
Zlepšuje vyvážení bílé za různých
světelných podmínek.
Zvolte barevný odstín pro video.
Tuto funkci aktivujte, pokud chcete
používat služby založené na poloze
telefonu.
POZNÁMKA: Tato funkce je
k dispozici pouze v případě, že je
aktivní funkce GPS nebo při připojení
k síti.
Určuje a řídí množství světla vstupujícího
do videa.
75
Vyberte činnost, která se má provést při
stisknutí tlačítek hlasitosti. Vyberte mezi
možnostmi Nahrát a Zoom.
Vyberte umístění pro ukládání videí.
Klepněte sem, jestliže chcete vědět, jak
některá funkce funguje. Tato ikona vám
poskytne rychlého průvodce pomocí.
Obnoví všechna výchozí nastavení
videokamery.
Rychlé pořízení videozáznamu
1 Otevřete aplikaci Fotoaparát a klepněte na
tlačítko režimu Video .
2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět,
který chcete nahrát na video.
4 Klepnutím na ikonu spustíte nahrávání.
5 Zobrazí se časovač ukazující délku videa.
6 Klepnutím na
zastavíte nahrávání.
Po nahrání videa
Chcete-li zobrazit naposledy pořízené video, klepněte
na náhled obrázku v dolní části obrazovky.
76
Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned
pořídit další video.
Klepnutím na tuto ikonu můžete
video odeslat ostatním nebo jej sdílet
prostřednictvím služeb sociálních sítí.
Klepnutím video vymažete.
Sledování uložených videozáznamů
1 V hledáčku klepněte na náhled obrázku ve
spodní části obrazovky.
2 Na obrazovce se zobrazí vaše Galerie.
3 Klepnutím na video ho automaticky přehrajete.
Úprava hlasitosti při sledování videa
Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit
jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti
na levé straně telefonu.
Galerie
Multimediální soubory můžete ukládat do interní
a externí paměti. Všechny je tak budete mít
snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení
multimediálních souborů, jako jsou například obrázky
a videa.
• Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Galerie .
77
POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou v závislosti
na softwaru instalovaném na zařízení
podporovány.
• Některé soubory nemusí být přehrány
správně, v závislosti na tom, jak jsou
kódovány.
Prohlížení obrázků
Chcete-li zobrazit dostupná alba, otevřete galerii.
Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží
obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky
vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení
snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky
obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.
78
Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data
vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou
obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo
následující obrázek, procházejte seznam doleva
nebo doprava.
Přiblížení a oddálení
Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících
postupů:
• Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na
obrazovce.
• Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů
od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek
oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát
klepněte pro návrat.
Přehrávání videí
Úprava fotografií a videa
U každého video souboru je v náhledu zobrazena
ikona . Vyberte video, které chcete sledovat,
a klepněte na ikonu .
Při prohlížení fotografie nebo videa klepněte na
klávesu Menu
a využijte pokročilé možnosti
úprav.
POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou v závislosti na
softwaru zařízení podporovány.
• Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou
paměť, může při otevření souborů dojít
k chybě.
Mazání obrázků
Použijte jeden z následujících postupů:
• V albu klepněte na ikonu
a klepnutím vyberte
fotografie nebo videa. Poté klepněte na možnost
Smazat.
• Při prohlížení fotografie nebo videa klepněte na
ikonu .
79
Nastavení fotografie jako tapety
Při prohlížení fotografie klepněte na klávesu Menu
a vyberte Nastavit obrázek jako a nastavte
obrázek jako tapetu domovské obrazovky nebo
uzamčené obrazovky.
Video
Váš telefon je vybaven video přehrávačem, jenž
umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa.
Přehrávání videa
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Video
2 Vyberte video, které chcete sledovat.
80
.
Stisknutím pozastavíte/
obnovíte přehrávání videa.
Stisknutím přejdete o
10 sekund vpřed.
Stisknutím přejdete o
10 sekund vzad.
Stisknutím můžete ovládat
hlasitost videa.
Stisknutím změníte poměr
stran obrazovky videa.
Klepnutím pořídíte během
přehrávání videa fotografii.
Stisknutím zamknete/
odemknete obrazovku
videa.
Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost,
stiskněte tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.
Stiskněte a podržte některé video v seznamu.
Zobrazí se možnosti Sdílet, Smazat a Podrobnosti.
POZNÁMKA: Při přehrávání videa můžete
posouváním levé strany obrazovky nahoru
či dolů upravit jas. Posouváním pravé strany
obrazovky nahoru či dolů můžete upravit
hlasitost.
Hudba
Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který
umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.
Hudební přehrávač spustíte z domovské obrazovky
klepnutím na ikonu
> kartu Aplikace (v případě
potřeby) > Hudba .
81
Přehrání skladby
1 Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Hudba .
2 Klepněte na kartu Skladby.
3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepnutím vyhledáte skladbu
na serveru YouTube.
Klepnutím zobrazíte aktuální
seznam skladeb.
Klepnutím na tuto ikonu
přidáte skladbu do seznamu
oblíbených skladeb.
Klepnutím nastavíte režim
náhodného přehrávání.
Klepnutím nastavíte režim
opakování.
Klepnutím můžete ovládat
hlasitost hudby.
82
Klepnutím přejdete zpět na
začátek skladby. Poklepáním
se vrátíte na předchozí
skladbu. Stisknutím
a podržením se budete vracet
po 3sekundových skocích.
Klepnutím pozastavíte/
obnovíte přehrávání videa.
Klepnutím přeskočíte na
následující skladbu na albu
nebo v seznamu skladeb.
Stisknutím a podržením
budete rychle postupovat
vpřed po 3sekundových
skocích.
Klepnutím otevřete knihovnu.
83
Chcete-li při poslechu hudby upravit hlasitost,
stiskněte tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.
Stisknutím a podržením kterékoli skladby v seznamu
získáte přístup k Přehrát, Přidat k seznamu
skladeb, Sdílet, Nastavit jako vyzvánění,
Smazat, Detaily a Hledat.
POZNÁMKA:
Některé formáty souborů nejsou v závislosti na
softwaru zařízení podporovány.
• Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou
paměť, může při otevření souborů dojít
k chybě.
84
•
Autorská práva k hudebním souborům mohou
být chráněna mezinárodními smlouvami
a národními autorskými zákony. Z tohoto
důvodu je možné, že bude nutné získat
oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu
reprodukovat nebo kopírovat.
V některých zemích zakazují národní zákony
kopírování materiálů chráněných autorským
zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením
nebo kopírováním souboru se seznamte se
zákony dané země, které by se na používání
takového materiálu mohly vztahovat.
Nástroje
Budík/Hodiny
Nastavení budíku
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Budík/
Hodiny
> .
2 Nastavte požadovaný čas budíku.
3 Nastavte položky Opakovat, Doba trvání
odložení, Vibrace, Tón budíku, Hlasitost
budíku, Automatický spouštěč aplikace,
Zamknutí skládačkou a Poznámka.
4 Klepnutím na možnost Uložit budík uložíte.
POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení
budíku, na obrazovce budíků klepněte na
a vyberte možnost
klávesu Menu
Nastavení.
Nastavení světového času
Karta Světový čas umožňuje nastavit seznam měst
pro snadnou a rychlou kontrolu aktuálního času
v jiných časových zónách.
1 Otevřete aplikaci Budík/Hodiny, potom vyberte
kartu Světový čas .
85
2 Klepněte na ikonu Nové město (v dolní
části obrazovky), prohledejte dostupná města
a klepněte na požadované město.
Používání kalkulačky
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Kalkulačka
.
2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
3 Jednoduché výpočty můžete provést klepnutím
na funkci, kterou chcete použít ( , ,
nebo ), a následně stisknutím ikony .
86
POZNÁMKA: U složitějších výpočtů klepněte na
, vyberte možnost Vědecký
klávesu Menu
kalkulátor a poté zvolte požadovanou funkci.
POZNÁMKA: Historii výpočtů zobrazíte
, vyberte
klepnutím na klávesu Menu
možnost Dřívější výpočty.
Přidání události do kalendáře
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Kalendář
.
2 Klepněte na
a vyberte z Den, Týden, Měsíc,
Rok nebo Agenda, čímž změníte náhled měsíce.
3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat
událost, a stiskněte ikonu .
4 Klepněte na pole Název události a zadejte
název události.
5 Klepněte na pole Umístění a zadejte místo.
Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas
začátku a konce události.
6 Chcete-li k události přidat poznámku, klepněte
na možnost Popis a zadejte podrobnosti.
7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře,
nastavte možnost OPAKOVAT, případně
PŘIPOMENUTÍ.
8 Klepnutím na Uložit uložíte událost do kalendáře.
Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat
hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.
Nahrávání zvuku nebo hlasu
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Záznam
hlasu .
2 Klepnutím na
zahájíte nahrávání.
3 Klepnutím na ikonu
ukončíte nahrávání.
4 Po klepnutí na ikonu
si můžete poslechnout
záznam.
87
POZNÁMKA: Klepnutím na ikonu
vyvoláte
seznam záznamů. Můžete poslouchat uložený
záznam. Dostupná doba nahrávání se může od
skutečné doby nahrávání lišit.
Odeslání hlasového záznamu
1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový
klip odeslat stisknutím ikony .
2 Vyberte si kteroukoli z dostupných metod sdílení.
88
Ikona Režim nahrávání
Klepnutím sem změníte
režim nahrávání.
Tlačítko Seznam
Klepnutím sem zobrazíte
seznam svých záznamů.
Tlačítko Nahrát
Klepnutím sem spustíte
nahrávání hlasové
poznámky.
ThinkFree Viewer
Aplikace ThinkFree Viewer představuje profesionální
řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům
pohodlně zobrazit různé typy kancelářských
dokumentů, například soubory aplikací Word,
Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí
mobilního zařízení.
• Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace > ThinkFree Viewer.
Zobrazení souborů
Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit
celou řadu typů souborů, například dokumenty
sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu
Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při
zobrazení dokumentů v aplikaci ThinkFree Viewer
zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním
dokumentu.
Google+
Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení
s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě
Google.
• Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Google+ .
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být
k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli
služeb.
89
Hangouts
Aplikace Hangouts vám umožňuje vést s přáteli
textovou komunikaci v reálném čase.
Otevření aplikace Hangouts
• Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
Aplikace
> Hangouts .
Odhlášení z Hangouts
• Na seznamu chatu klepněte na klávesu Menu
> Nastavení > Vybrat účet Google >
Odhlásit se.
Chatování s přáteli
1 Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
Aplikace
> Hangouts .
90
2 Klepnutím zobrazíte seznam kontaktů. Obsahuje
všechny vámi přidané účty Google.
3 Klepněte na přátele, s nimiž chcete chatovat,
a zadejte zprávu.
4 Klepněte na tlačítko Odeslat .
Režim Host
Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo
omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím,
můžete použít režim Host. Při zapůjčení vašeho
telefonu ostatním můžete omezit aplikace, které se
mají zobrazovat.
Nastavte režim Host předem a upravte jednotlivé
možnosti.
POZNÁMKA: Pro použití režimu Host by mělo
být předem nastaveno bezpečnostní gesto.
1 Klepněte na ikonu
> kartu Aplikace
(v případě potřeby) > Nastavení > Režim Host.
2 Klepnutím na vypínač Režim Host zapnete tento
režim.
Hlasové vyhledávání
Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na
webových stránkách.
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Hlasové
vyhledávání .
2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva Mluvte,
řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno
z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být
k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli
služeb.
Stahování
Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké
soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.
• Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Stahování .
91
QuickMemo
Funkce QuickMemo umožňuje vytvářet poznámky
a zachycovat snímky obrazovky. Funkci QuickMemo
lze používat pro snadné a efektivní vytváření
poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku
nebo na aktuální obrazovce telefonu.
1 Vstupte na obrazovku QuickMemo stisknutím
obou kláves hlasitosti na jednu sekundu na
obrazovce, jejíž snímek chcete pořídit.
NEBO
Přetáhněte stavový řádek směrem dolů
a klepněte na možnost
na liště Rychlé
nastavení.
92
NEBO
2 Vytvořte poznámku pomocí funkcí panelu
nástrojů.
3 V menu Upravit uložte klepnutím na
ikonupoznámku do alba QuickMemo v Galerie.
Umožňuje vám volbu pozadí.
Vracení a opakování předchozí
akce.
Výběr typu pera, barvy pera
a ořezávacího nástroje.
POZNÁMKA: Při používání funkce QuickMemo
použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
Používání možností funkce
QuickMemo
Při používání funkce QuickMemo jsou k dispozici
následující možnosti.
Odstranění vytvořené poznámky.
Klepnutím na tuto ikonu můžete
poznámku odeslat ostatním nebo
ji sdílet prostřednictvím služeb
sociálních sítí.
Uloží poznámku ve složce Galerie.
93
Prohlížení uložení poznámky
QuickMemo
Otevřete Galerie a vyberte album QuickMemo.
Rádio FM
Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si
můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je
na cestách. Chcete-li poslouchat rádio, klepněte na
domovské obrazovce na ikonu
> kartu Aplikace
(v případě potřeby) > FM rádio .
94
Vyhledávání stanic
Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo
automaticky.
1 Otevřete aplikaci FM Rádio, poté klepněte na
ikonu
> Vyhledávání.
2 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit,
klepněte na možnost Zrušit. Budou uloženy
pouze kanály vyhledané před zastavením
vyhledávání.
Web
Internet
Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Internet
vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her,
hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí
přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli
a ať se zajímáte o cokoli.
POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a
stahování obsahu jsou účtovány další poplatky.
Informace o poplatcích za stahování dat získáte
od zprostředkovatele síťových služeb.
Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Internet .
Používání panelu nástrojů web
Stiskněte a podržte panel nástrojů Web a posunutím
prstu nahoru jej otevřete.
Klepnutím se přesunete o jednu stránku
zpět.
Klepnutím se přesunete o jednu stránku
dopředu na stránku, k níž jste se připojili
později než k aktuální stránce. To je
opačný postup než v případě klepnutí na
klávesu Zpět
, která vás vrátí na
předchozí stránku.
95
Klepnutím přejdete na domovskou
stránku.
ikonu
, procházením nahoru či dolů vyhledejte
příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.
Klepnutím přidáte nové okno.
Vyhledávání na internetu pomocí hlasu
Klepnutím získáte přístup k záložkám.
Prohlížení webových stránek
Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu
a klepněte na klávesnici na možnost
.
Otevření stránky
Chcete-li otevřít novou stránku, klepněte na ikonu
> .
Chcete-li přejít na otevřenou stránku, klepněte na
96
Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu ,
řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno
z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být
k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli
služeb.
Záložky
Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte
na klávesu Menu
> Přidat k záložkám
> OK.
Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou,
klepněte na ikonu a vyberte příslušnou stránku.
Historie
Chcete-li otevřít webovou stránku ze seznamu
nedávno navštívených stránek, klepněte na >
karta Historie. Chcete-li historii vymazat, stiskněte
klávesu Menu
> Smazat celou historii.
Chrome
Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací
a prohlížení webových stránek.
Na domovské obrazovce klepněte na
> kartu
Aplikace (v případě potřeby) > Chrome .
Prohlížení webových stránek
Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu
nebo kritéria vyhledávání a klepněte na klávesnici na
možnost
.
Otevření stránky
Chcete-li otevřít novou stránku, klepněte na ikonu
> + Nová karta.
Chcete-li přejít na otevřenou stránku, klepněte na
ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte
příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.
Vyhledávání na internetu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu ,
řekněte klíčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných
klíčových slov, která se objeví.
97
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být
k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli
služeb.
Synchronizace s jinými zařízeními
Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet
a záložek s aplikací Chrome z jiného zařízení, kde
jste přihlášeni ke stejnému účtu Google.
Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení,
klepněte na možnost klávesu Menu
> Jiná
zařízení. Vyberte webovou stránku, kterou chcete
otevřít.
98
Přidání a zobrazení záložek
Chcete-li přidat záložku, klepněte na klávesu Menu
> .
Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou,
klepněte na klávesu Menu > Záložky a vyberte
požadovanou stránku.
Nastavení
Přístup k menu Nastavení
1 Na domovské obrazovce klepněte na
>
kartu Aplikace (v případě potřeby) > Nastavení
.
NEBO
Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
Menu
> Systémová nastavení.
2 Vyberte kategorii nastavení a proveďte
požadované nastavení.
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
< Wi-Fi >
Wi-Fi – zapne funkci Wi-Fi, jež aktivuje připojení
k dostupným sítím Wi-Fi.
TIP! Získání adresy MAC
K nastavení připojení v některých bezdrátových
sítích s filtrováním adres MAC bude možná
nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho
telefonu.
Adresu MAC můžete zjistit v následující části
uživatelského rozhraní: otevřete nastavení Wi-Fi
a klepněte na klávesu Menu
> Pokročilý
Wi-Fi > Adresa MAC.
99
< Bluetooth >
Zapnutí nebo vypnutí bezdrátové funkce Bluetooth.
< Mobilní data >
Zobrazí využití dat a umožní nastavit limit pro využití
dat mobilní datové sítě.
< Nastavení hovorů >
Hlasová schránka – umožňuje vybrat službu
hlasové schránky vašeho operátora.
ODCHOZÍ VOLÁNÍ
Povolená telefonní čísla – slouží k zapnutí
a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu
vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám
poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla
100
ze seznamu pevné volby.
PŘÍCHOZÍ HOVOR
Vyskakovací oznámení příchozího hlasového
volání – pokud tuto funkci zaškrtnete, bude
při používání aplikace zobrazeno vyskakovací
oznámení příchozího hlasového volání.
Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci
odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností
Režim odmítnutí hovoru nebo Odmítnout
volání z.
Odmítnout pomocí zprávy – pokud chcete
odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce
odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná,
pokud potřebujete odmítnout hovor během
schůzky.
Správce osobních údajů – skryje jméno a číslo
volajícího u příchozího hovoru.
Hlavní tlačítko pro přijímání hovorů – Stisknutí
hlavního tlačítka pro přijímání hovorů umožňuje
přijmout příchozí hovor.
Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete
přesměrovat všechny hovory, pokud je linka
obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud
jste mimo signál.
Automatická odpověď – umožňuje aktivovat
nebo deaktivovat automatickou odpověď s
handsfree.
PROBÍHAJÍCÍ HOVOR
Vibrace při spojení – jakmile volaná osoba
přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.
UKONČIT HOVOR
Uložit neznámá čísla – umožňuje po hovoru
přidat neznámá čísla k seznamu kontaktů.
Tlačítko Napájení ukončuje hovor –
zaškrtnutím umožníte ukončení hovorů stisknutím
tlačítka Napájení/Zamknout.
OSTATNÍ
Blokování hovoru – zablokujte příchozí, odchozí
nebo mezinárodní hovory.
Trvání hovoru – umožňuje zobrazit doby
trvání všech hovorů včetně posledního hovoru,
odchozích hovorů, přijatých hovorů a všech
hovorů.
101
Další nastavení hovorů GSM – umožňuje
změnit následující nastavení:
ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího
hovoru zobrazit vlastní číslo.
Další hovor na lince: Je-li funkce Další
hovor na lince aktivována, přístroj vás
v případě, že právě telefonujete, upozorní na
další hovor (funkce závisí na poskytovateli
sítě).
< Tethering & Sítě >
TETHERING
Wi-Fi hotspot – umožňuje sdílení mobilní sítě
prostřednictvím Wi-Fi a konfiguraci nastavení
přenosného hotspotu Wi-Fi.
102
Tethering přes Bluetooth – umožní vám
nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte
internetové připojení či nikoli.
Nápověda – klepnutím zobrazíte informace
nápovědy k funkcím Wi-Fi hotspot a Tethering
přes Bluetooth.
SÍŤ
R ežim V letadle – když je tento režim aktivní,
jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.
NMobilní sítě – umožňuje nastavit možnosti
pro datové služby při roamingu, režim sítě
a operátory, názvy přístupových bodů (APN)
apod.
Výchozí SMS aplikace – umožňuje vybrat
výchozí aplikaci pro zprávy.
VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private
Network), které jste dříve nakonfigurovali.
Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.
ZAŘÍZENÍ
< Zvuk >
ZVUKOVÉ PROFILY
Zvukové profily – nastaví zvukový profil na
Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.
Úroveň hlasitosti – správa hlasitosti u možností
Vyzvánění, Oznámení, Odezva na dotyk
a systém, Hudba, video, hry a další média.
Tichý režim – umožňuje nastavit časový plán
tichého zvukového profilu. Tím se vypnou
všechny zvuky s výjimkou budíků a médií
a umožní se vyzvánění opakovaných volání nebo
volání od určitých kontaktů.
VYZVÁNĚNÍ & VIBRACE
Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit
vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
Vibrování pro příchozí hovor – umožní vám
nastavit vibrování pro příchozí hovor.
Vyzváněcí tón s vibracemi – vibrační zpětná
vazba pro hovory.
SYSTÉM
Hlasová oznámení – automaticky oznamuje
události, jako jsou příchozí hovory a zprávy.
103
Zvuky upozornění – umožňuje nastavit zvuk
upozornění.
Odezva na dotyk a systém – nastavuje
dotykovou zpětnou vazbu a systém pro Set the
touch feedback & system for Tóny klepnutí na
dotykovém číselníku, Zvuk klepnutí, Zvuky
uzamčení obrazovky a Vibrace při dotyku.
< Displej >
OBRAZOVKA
Jas – umožňuje upravit jas obrazovky. Zaškrtnutí
Noční jas nastaví automaticky jas na 0 % mezi
0:00 a 06:00.
104
Interval vypnutí obrazovky – slouží k nastavení
doby před vypnutím obrazovky.
Efekt vypnutí obrazovky – slouží k nastavení
efektu používaného při vypnuté obrazovce.
Automatické otočení obrazovky – při otočení
telefonu automaticky přepne orientaci.
Spořič obrazovky – slouží k výběru spořiče
obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku
v dokovací stanici nebo při nabíjení..
PÍSMO
Typ písma – změna písma na displeji.
Velikost písma – změna velikosti písma na
displeji.
< Domovská obrazovka >
Vyberte domov – slouží k nastavení stylu domovské
obrazovky. Vyberte možnost EasyHome, která vám
umožní dělat na tomto telefonu to, na co jste byli
zvyklí na svém starém telefonu.
OBRAZOVKA
Téma – slouží k nastavení tématu obrazovky
vašeho zařízení.
Tapeta – slouží k nastavení tapety použité na
domovské obrazovce. Tapetu vyberte ze složky
Galerie, Aktivní tapety, Fotky nebo Galerie
tapet.
Efekt obrazovky – slouží k nastavení efektu
použitého při posunování z jedné obrazovky na
druhou. Vyberte ze Základní, Vánek, Akordeon,
Panorama, Karusel, Vrstva a Domino.
Povolit smyčkování Domovské obrazovky –
zaškrtnutím nastavíte nepřerušované procházení
obrazovek, takže nebude nutné po dosažení
jednoho konce procházet zase zpět opačným
směrem.
Zobrazit pouze portrét – po zaškrtnutí se bude
domovská obrazovka zobrazovat vždy na výšku.
DATA
Výchozí zálohování a obnovení – slouží
k zálohování a obnově rozložení a motivů aplikací
a widgetů.
105
TIPY
Nápověda – zobrazí užitečné informace
o domovské obrazovce.
< Uzamknout obrazovku >
ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY
Vyberte zámek obrazovky – umožní nastavení
typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu.
Nastavte možnost Žádné, Posunutí, Knock
Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
Tapeta – v aplikaci Galerie nebo Galerie tapet
vyberte tapetu pro uzamknutou obrazovku.
Zkratky – přizpůsobení zkratek na uzamknuté
obrazovce.
106
Kontaktní informace pro případ ztráty
telefonu – zobrazení informací o vlastníkovi na
uzamknuté obrazovce pro případ ztráty telefonu.
ČASOVAČ ZÁMKU
Časovač zámku – nastaví čas uzamknutí po
vypršení intervalu vypnutí obrazovky.
Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká – nastaví
zamykání obrazovky stisknutím tlačítka Napájení/
Zamknout.
< Gesta >
ZAPNOUT OBRAZOVKU
O brazovka zapnutá/Vypnuto – zaškrtnutím
aktivujete funkci Zapnout obrazovku umožňující
zapnutí a vypnutí obrazovky. Rychlým poklepáním
na střed obrazovky ji zapnete. Chcete-li
obrazovku vypnout, poklepejte na stavový řádek,
prázdnou plochu na domovské obrazovce nebo
na uzamčenou obrazovku. Chcete-li dosáhnout
nejlepších výsledků, při používání funkce Zapnout
obrazovku telefonem nepohybujte.
PŘIJETÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ
Čekající příchozí hovor – překlopením zařízení
ztlumíte příchozí hovor.
JINÉ
Posunout nebo zastavit alarm – překlopením
zařízení posunete nebo zastavíte budík.
Pozastavit video – překlopením zařízení
pozastavíte přehrávané video.
Nápověda – klepnutím získáte informace
o funkcích gest na zařízení.
SENZOR
Kalibrace pohybového snímače – zlepšuje
přesnost snímání rychlosti a náklonu.
< Úložiště >
INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití
interního úložiště.
KARTA SD – umožňuje zkontrolovat celkové
dostupné místo na kartě SD. Klepněte na možnost
Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání
karty. Pokud není připojena karta SD, klepněte na
Připojit kartu SD. Chcete-li odstranit všechna data
z karty SD, klepněte na Smazat kartu SD.
107
< Baterie >
INFO O BATERII
Informace o nabití baterie jsou zobrazeny na
symbolu baterie společně s procentem zbývajícího
nabití a stavem baterie. Klepnutím na ikonu baterie
zobrazíte obrazovku Využití baterie a můžete si
prohlédnout úroveň využití baterie a podrobnosti
o využití baterie. Tato funkce zobrazuje, které
komponenty a aplikace využívají nejvíc energie
baterie. Klepnutím na jednu z položek zobrazíte
podrobnější informace.
Procento nabití baterie na stavovém řádku –
zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech
na stavovém řádku vedle ikony baterie.
108
Úsporný režim
Úsporný režim – Klepnutím na vypínač
můžete přepínat mezi zapnutím a vypnutím.
ZAPNOUT ÚSPORNÝ REŽIM
Zapnout úsporný režim – vyberte zapnutí
úsporného režimu při dosažení určité úrovně
nabití baterie. Vyberte z možností Ihned,
10 % baterie, 20 % baterie, 30 % baterie
nebo 50 % baterie.
POLOŽKY ŠETŘÍCÍ BATERII
Automatická synchronizace – vypnutí
automatické synchronizace.
Wi-Fi – vypnutí Wi-Fi, pokud se nepoužívá
datový přenos.
Bluetooth – vypnutí Bluetooth, pokud není
připojeno k zařízení.
Vibrace při dotyku – vypnutí odezvy na
dotyk.
Jas – umožňuje upravit jas.
Interval vypnutí obrazovky – úprava
intervalu vypnutí obrazovky.
N ápověda – Klepnutím zobrazíte nápovědu
ohledně tipů pro úsporný režim.
z karet v horní části obrazovky; tím se zobrazí
podrobné informace pro STAŽENÉ, SPUŠTĚNÉ a
VŠE aplikace.
Klepnutím na záznam se zobrazí více informací,
klepnutím na Zastavit (nebo Vynutit ukončení) a
následným klepnutím na OK se zastaví.
< Aplikace >
Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí
bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete
nebo ne. Zrušení výběru nastavení Data jsou
synchronizována automaticky může snížit
odběr napájení baterie a omezí (avšak neodstraní)
používání dat.
Použijte menu Aplikace k zobrazení podrobností
o aplikacích instalovaných v telefonu, ke správě
jejich dat a k jejich vynucenému zastavení.
Přejeďte prstem doleva a doprava a vyberte jednu
OSOBNÍ
< Účty a synchronizace >
109
< Režim Host >
< Umístění >
Režim host používejte tehdy, když váš telefon
necháte používat někoho jiného. Tento uživatel
bude moci používat pouze vámi vybrané aplikace.
Po příslušném nastavení můžete telefon snadno
přepnout do režimu host nastaveným gestem hosta
po uzamčené obrazovce; toto gesto je odlišné od
normálního gesta sloužícího k odemknutí. Více
informací získáte klepnutím na možnost Nápověda.
Režim
Vysoká přesnost – použití GPS, Wi-Fi a mobilní
sítě k odhadu polohy.
Úspora baterie – použití Wi-Fi a mobilní sítě
k odhadu polohy.
Pouze senzory zařízení – použití GPS
k přesnému zjištění polohy.
POZNÁMKA: Chcete-li použít Režim host,
nastavte zámek obrazovky na zamykání gestem.
Host může používat také aplikace, které nejsou
vybrané, ale jsou s vybranými aplikacemi
propojené.
110
POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ
Zobrazí aplikace, které naposledy vyžadovaly
informace o poloze.
SLUŽBY ZJIŠTĚNÍ POLOHY
Umožňuje zobrazení nastavení lokalizace Google.
< Zabezpečení >
KÓDOVÁNÍ
Kódování telefonu – umožňuje
z bezpečnostních důvodů šifrovat telefon. Po
zašifrování bude při každém zapnutí telefonu
vyžadován kód PIN nebo heslo.
Šifrování datové karty SD – umožňuje
z bezpečnostních důvodů šifrovat data na kartě
SD Po zašifrování ji nebudete moci používat v
jiných zařízeních. Všechna data vytvořená nebo
aktualizovaná po vypnutí šifrování nebudou
zašifrovaná, ale předtím zašifrovaná data
zůstanou zašifrovaná.
ZÁMEK KARTY SIM
Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku
karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.
HESLA
Viditelné zadávání hesla – při zadávání se
zobrazuje poslední znak skrytého hesla.
SPRÁVA ZAŘÍZENÍ
Správci zařízení – umožňuje zobrazit nebo
deaktivovat správce zařízení.
Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro
instalaci aplikací, které nepochází z Play Store.
Ověřte aplikace – umožňuje zakázat nebo
varovat před instalací aplikací, které mohou
způsobit poškození.
111
ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ
Typ úložiště – zobrazí typ úložiště.
Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží
k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.
Instalovat z umstění – výběr instalace
zašifrovaných certifikátů.
Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech
certifikátů.
< Jazyk a vstup >
Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru
jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice
na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího
slovníku.
112
< Zálohování a restart >
ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ
Zálohovat moje data – slouží k zálohování
dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení na
serverech Google.
Účet zálohy – umožňuje nastavení účtu, na
který chcete zálohovat data.
Automatické obnovení – při opětovné instalaci
aplikaci obnovte zálohovaná nastavení a data.
OSOBNÍ ÚDAJE
Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na
výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše
data.
SYSTÉM
< Připojení k PC >
< Datum a čas >
PŘIPO JENÍ USB
Vyberte způsob připojení USB – slouží
k nastavení výchozího režimu připojení telefonu
k počítači pomocí kabelu USB. Vyberte některou
z možností Dobít telefon, Synchronizace médií
(MTP),Tethering, LG software a Odeslat
obrázek (PTP).
Požadovat po připojení – při označení této
možnosti se bude potvrzovat typ připojení USB
při připojování k počítači.
Nápověda – zobrazí údaje o nastavení připojení.
Nastavení Datum a čas použijte k nastavení
způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato
nastavení můžete použít také k nastavení vlastního
času a časového pásma namísto získání aktuální
času z mobilní sítě.
< Usnadnění >
Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci
modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.
113
LG SOFTWARE
PC Suite – zaškrtnutím této položky umožníte
použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi.
Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC
Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi.
Nápověda – nápověda pro LG software.
< Tisk >
Umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako
například webové stránky zobrazené v prohlížeči
Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi
jako vaše zařízení Android.
114
< Info o telefonu >
Toto menu umožňuje správu aktualizací softwaru a
zobrazování různých informací souvisejících s tímto
zařízením.
Jméno telefonu – umožňuje změnit jméno telefonu.
Toto jméno bude vaším jménem pro Bluetooth, Wi-Fi
Direct atd.
Centrum aktualizací – slouží ke kontrole aktualizací
aplikací a softwaru poskytovaného společností LG
Electronics.
Síť – umožňuje zobrazení sítě, typu a síly signálu
sítě, stavu služby, stavu roamingu, stavu mobilní
sítě a IP adres.
Stav – umožňuje zobrazení vašeho telefonního čísla,
MIN, verze PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.
Baterie – umožňuje zobrazit stav baterie, úroveň
nabití baterie a informace o využití baterie.
Hardwarové informace – umožňuje zobrazení čísla
modelu, doby provozu, kódu data záruky, adresy
MAC sítě Wi-Fi a adresy Bluetooth.
Softwarové informace – umožňuje zobrazit verzi
systému Android, verzi základního pásma, verzi
jádra, číslo sestavení a verzi softwaru.
Právní informace – umožňuje zobrazit ujednání
o autorských právech aplikací LG, licence open
source a právní informace společnosti Google.
115
Software do počítače (LG PC Suite)
Počítačový software „LG PC Suite“ je program,
který vám pomůže připojit zařízení k počítači
prostřednictvím kabelu USB a sítě Wi-Fi. Po připojení
můžete používat funkce svého zařízení v počítači.
S počítačovým softwarem „LG PC Suite“
můžete...
• spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy,
obrázky) ve vlastním počítači.
• Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
• synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve
svém zařízení a počítači.
• zálohovat aplikace ve svém zařízení.
• aktualizovat software ve svém zařízení.
116
•
•
•
provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného
zařízení.
Zálohovat, vytvářet a upravovat poznámky
v zařízení.
POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci
můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC
Suite“ používat.
Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“
Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout
z webové stránky společnosti LG.
1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte
příslušnou zemi.
2 Přejděte na položku Podpora > MOBILNÍ
PODPORA > Mobilní telefony LG > Vybrat
model
nebo
přejděte na položku Podpora > Mobil > Vyberte
model.
3 Klikněte na možnost SYNCHRONIZACE
S POČÍTAČEM v části PŘÍRUČKY A POLOŽKY
KE STAŽENÍ a kliknutím na možnost STÁHNOUT
stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.
Systémové požadavky na software do počítače
„LG PC Suite“
• Operační systém: Windows XP (Service Pack 3)
32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
• Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
• Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy
32 bitů nebo vyšší
• Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na
pevném disku (v závislosti na objemu uložených
dat může být zapotřebí více místa na pevném
disku)
• Požadovaný software: integrované ovladače LG,
Windows Media Player 10 nebo vyšší
117
POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB
Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro
připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se
automaticky při instalaci softwarové aplikace do
počítače „LG PC Suite“.
Synchronizace zařízení s počítačem
Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno
a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do
počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty,
rozvrhy i záložky.
Postup je následující:
1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB
nebo připojení Wi-Fi.)
118
2 Zobrazí se možnost Vyberte způsob připojení
USB. Poté vyberte možnost LG software.
3 Po připojení spusťte program a vyberte část
zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
4 Výběr proveďte kliknutím na možnost Osobní
informace.
5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci
a klikněte na tlačítko Synchronizace.
POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu
a počítače je třeba do počítače nainstalovat
program LG PC Suite. Informace o instalaci
programu LG PC Suite naleznete na
předchozích stránkách.
Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do
stávajícího telefonu
1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého
zařízení do počítače pomocí programu pro
synchronizaci počítače.
2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG
PC Suite“. Spusťte program a připojte mobilní
telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
3 V horní části menu vyberte položku Zařízení >
Importovat osobní informace > Importovat
kontakty.
4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu
souboru a souboru pro import.
5 V překryvném oknu klikněte na možnost Vybrat
soubor a zobrazí se aplikace Průzkumník
Windows.
6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor
s kontakty a klikněte na možnost Otevřít.
7 Klikněte na tlačítko OK.
8 Zobrazí se překryvné okno Mapování polí
pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových
kontaktů.
9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů
v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a
změny v aplikaci LG PC Suite.
10 Klikněte na tlačítko OK.
119
Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru
telefonu
Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG
z internetu
Další informace o použití této funkce naleznete na
webové stránce http://www.lg.com/common/index.
jsp vyberte zemi a jazyk.
Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat
firmware telefonu na novější verzi prostřednictvím
internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko
služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze
v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi
firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.
120
Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje
plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání
procesu aktualizace. Než budete pokračovat,
prostudujte si všechny pokyny a poznámky
v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že
odstraněním datového kabelu USB během
aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.
POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo
vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro
vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí
a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru
pro všechny modely telefonů.
Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG
vzduchem (OTA)
Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci
softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA)
bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu
USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě,
že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru
dostupnou pro vaše zařízení.
Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru
ve svém mobilním telefonu: Nastavení > Info
o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace
softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.
POZNÁMKA: Během procesu aktualizace
softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich
osobních dat z interní paměti telefonu, včetně
informací o vašem účtu Google a jakýchkoli
dalších účtech, dat a nastavení systému
a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence
DRM. Společnost LG vám proto doporučuje,
abyste před aktualizací softwaru telefonu
zálohovali svá osobní data. Společnost LG
nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu
osobních dat.
POZNÁMKA: Tato funkce závisí na
poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.
121
O této uživatelské příručce
O této uživatelské příručce
•
•
•
122
Než začnete své zařízení používat, přečtěte si
prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak
bude zajištěno bezpečné a správné používání
telefonu.
Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této
příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat
odlišně.
Váš obsah se může lišit od konečného produktu
i od softwaru dodávaného poskytovateli
služeb a operátory. Tento obsah může být bez
předchozího upozornění změněn. Nejnovější
verzi této příručky naleznete na webové stránce
•
•
společnosti LG www.lg.com.
Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce
se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu
nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG
neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností
telefonu, které vznikly v důsledku používání
aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než
společností LG.
Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy
s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku
úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního
systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení
operačního systému může způsobit, že zařízení
nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
•
•
Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky
a další média dodaná společně se zařízením
jsou poskytovány v rámci licence k omezenému
použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete
ke komerčním nebo jiným účelům, můžete
se dopustit porušení autorského zákona.
Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za
nezákonné použití médií.
Použití datových služeb, jako jsou například
zprávy, odesílání a stahování, automatická
synchronizace nebo služby zjištění polohy, může
být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout
dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif
odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti
zjistíte u svého poskytovatele služeb.
Ochranné známky
•
•
LG a logo LG jsou registrované ochranné známky
společnosti LG Electronics.
Všechny ostatní ochranné známky a autorská
práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
Poznámka: Software typu Open Source
Pokud chcete získat odpovídající zdrojový
kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími
otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku
http://opensource.lge.com/
Všechny uvedené licenční podmínky, právní
omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení
spolu se zdrojovým kódem.
123
Příslušenství
S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)
Cestovní adaptér
Baterie
Stručná příručka
Datový kabel
POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG.
• Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
• Příslušenství se v různých regionech může lišit.
124
Řešení problémů
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé
problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.
Zpráva
Možné příčiny
Chyba karty SIM
V telefonu není karta SIM,
nebo je vložena nesprávně.
Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Signál je slabý, nebo se
nacházíte mimo oblast
pokrytou sítí operátora.
Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství.
Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
Operátor použil nové
služby.
Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až
12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit
na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb.
Obraťte se na poskytovatele služeb.
Žádné síťové
připojení/ Ztráta
sítě
Možné způsoby řešení
125
Zpráva
Kódy se neshodují
Možné příčiny
K provedení změny
bezpečnostního kódu bude
nutné potvrdit nový kód
jeho opakovaným zadáním.
Možné způsoby řešení
V případě, že kód zapomenete, obraťte se na
poskytovatele služeb.
Zadané kódy se neshodují.
Nelze nastavit
žádné aplikace
Volání není
dostupné
126
Poskytovatel služeb funkci
nepodporuje nebo je
vyžadována registrace.
Obraťte se na poskytovatele služeb.
Chyba vytáčení
Nová síť není povolena.
Byla vložena nová karta
SIM.
Zkontrolujte nová omezení.
Byl dosažen limit
předplaceného volání.
Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte
limit pomocí kódu PIN2.
Zpráva
Telefon nelze
zapnout
Chyba nabíjení
Možné příčiny
Možné způsoby řešení
Klávesa Zapnout/Vypnout
byla stisknuta příliš krátce.
Stiskněte klávesu Zapnout/Vypnout na dobu
nejméně dvou sekund.
Baterie není nabitá.
Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na
displeji.
Baterie není nabitá.
Nabijte baterii.
Okolní teplota je příliš
vysoká nebo nízká.
Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
Problém s kontakty
Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
Žádné napětí
Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
Vadná nabíječka
Vyměňte nabíječku.
Špatná nabíječka
Používejte pouze originální příslušenství LG.
127
Zpráva
128
Možné příčiny
Možné způsoby řešení
Číslo není
povoleno
Je zapnuta funkce Pevná
volba čísla.
Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout
nebo odeslat
zprávu SMS
a fotografie
Paměť je plná.
Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat
soubory
Nepodporovaný formát
souboru
Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při
přijímání hovoru
nezapne.
Problém se snímačem
blízkosti
Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že
nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte,
zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Zpráva
Možné příčiny
Možné způsoby řešení
Žádný zvuk
Režim vibrací
Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte,
zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém
režimu.
Telefon ukončil
hovor nebo
nereaguje
Dočasný problém se
softwarem
Zkuste aktualizovat software pomocí webových
stránek.
129
Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie
130
Otázka
Odpověď
BT
Zařízení
Bluetooth
Jaké funkce
jsou dostupné
prostřednictvím
připojení Bluetooth?
Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou
stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta.
Pokud je server FTP připojen ke kompatibilnímu zařízení,
můžete také sdílet obsah uložený na paměťových médiích.
Data
Zálohování
kontaktů
Jak mohu zálohovat
kontakty?
Data kontaktů lze synchronizovat mezi telefonem a službou
Gmail™.
Data
Synchronizace
Je možné při využití
služby Gmail nastavit
jednosměrnou
synchronizaci?
K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Data
Synchronizace
Je možné
synchronizovat
všechny složky
e-mailu?
Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Ostatní
složky můžete zobrazit klepnutím na klávesu Menu
a volbou možnosti Složky vybrat složku.
Služba
Google™
Přihlášení ke
službě Gmail
Musím se ke službě
Gmail přihlašovat
pokaždé, když chci mít
přístup ke Gmailu?
Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili, nebude
nutné přihlašovat se znovu.
Služba
Google™
Účet Google
Je možné filtrovat
e-maily?
Ne, filtrování e-mailů telefon nepodporuje.
Odpověď
131
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Funkce
telefonu
E-mail
Co se stane, když při
psaní e-mailu spustím
jinou aplikaci?
Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.
Funkce
telefonu
Vyzváněcí tón
Existuje omezení
velikosti souboru pro
případ, že chci jako
vyzváněcí tón použít
soubor MP3?
Omezení velikosti souboru neexistuje.
Můj telefon
nezobrazuje čas přijetí
zpráv starších než
24 hodin. Jak to mohu
změnit?
Časy budete moci zobrazit pouze u zpráv doručených
v daný den.
Funkce
telefonu
Čas zprávy
132
Odpověď
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Funkce
telefonu
Navigace
Je možné nainstalovat
na telefon další
navigační aplikaci?
Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je
dostupná prostřednictvím obchodu Play Store™ a je
kompatibilní s daným hardwarem.
Je možné
synchronizovat mé
kontakty ze všech
mých e-mailových
účtů?
Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail
a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).
Funkce
telefonu
Synchronizace
Odpověď
133
Kategorie
Podkategorie
134
Otázka
Odpověď
Funkce
telefonu
Čekání a pauza
Je možné uložit
kontakt s funkcí Čekání
a pauza mezi telefonní
čísla?
Pokud jste kontakt přenesli pomocí funkcí Č a P mezi
telefonní čísla, nebudete tyto funkce moci využívat. Každé
číslo budete muset uložit znovu.
Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Telefon
.
2. Vytočte číslo a klepněte na klávesu Menu
.
3. Klepněte na možnost Přidat 2s pauzu nebo Přidat
čekání.
Funkce
telefonu
Zabezpečení
Jaké jsou funkce
zabezpečení telefonu?
Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné
použít, vyžadoval zadání bezpečnostního gesta.
Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Gesto pro
odemknutí
Otázka
Jak vytvořím
bezpečnostní gesto?
Odpověď
1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu
.
2. Klepněte na možnost Systémová nastavení > Uzamknout
obrazovku.
3. Klepněte na možnost Vyberte zámek obrazovky > Gesto. Při
prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní
gesto.
4. Nastavení provedete jedním zadáním gesta a opakovaným zadáním
pro potvrzení.
Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta.
Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto
zapamatovali. Pokud pětkrát použijete nesprávné gesto, nebudete
moci telefon používat. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto,
kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete
se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste
předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít
k odemknutí gesta.)
135
Kategorie
Podkategorie
136
Otázka
Odpověď
Funkce
telefonu
Gesto pro
odemknutí
Co mám dělat,
pokud bezpečnostní
gesto zapomenu
a nevytvořil(a) jsem
si v telefonu účet
Google?
Pokud jste zapomněli gesto:
Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale
5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko
Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení
s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet
Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba
provést obnovení původního stavu.
Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní nastavení, budou
veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před
obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat
veškerá důležitá data.
Funkce
telefonu
Paměť
Poznám, že je paměť
plná?
Ano, obdržíte upozornění.
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Odpověď
Funkce
telefonu
Podpora jazyků
Je možné změnit jazyk
telefonu?
Telefon je vybaven více jazyky.
Změna jazyka:
1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu
a poté na možnost Systémová nastavení.
2. Klepněte na možnost Jazyk a vstup > Jazyk.
3. Klepněte na požadovaný jazyk.
Funkce
telefonu
Síť VPN
Jak nastavím síť VPN?
Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých
společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup
k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace
poskytnout podnikový správce sítě.
137
138
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Odpověď
Funkce
telefonu
Interval vypnutí
obrazovky
Moje obrazovka
se vypíná již po
15 sekundách. Jak
mohu změnit dobu,
za kterou se vypne její
podsvícení?
1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu
.
2. Klepněte na možnost Systémová nastavení > kartu
Displej.
3. Klepněte na možnost Interval vypnutí obrazovky.
4. Klepněte na požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.
Funkce
telefonu
Wi-Fi a mobilní
síť
Pokud je k dispozici
Wi-Fi a mobilní síť,
kterou ze služeb
využije můj telefon?
Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení
(pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté).
Když však telefon přepne z jedné sítě na druhou, obdržíte
upozornění.
Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě
využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona
mobilní síť nebo Wi-Fi.
Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Domovská
obrazovka
Funkce
telefonu
Aplikace
Otázka
Odpověď
Je možné odstranit
aplikaci z domovské
obrazovky?
Ano. Jednoduše stiskněte a přidržte danou ikonu, dokud se
v pravé horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového
koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do
odpadkového koše.
Stáhl(a) jsem si
aplikaci, která
způsobuje mnoho
chyb. Jak ji odstraním?
1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu
.
2. Klepněte na možnost Systémová nastavení > Aplikace
> STAŽENÉ.
3. Klepněte na aplikaci a poté na možnost Odinstalovat.
139
Kategorie
Podkategorie
140
Otázka
Odpověď
Funkce
telefonu
Nabíječka
Je možné telefon
nabíjet pomocí
datového kabelu
USB bez instalace
nezbytného ovladače
USB?
Funkce
telefonu
Budík
Mohu používat hudební Ano. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu
soubory v budíku?
jako zvuk budíku.
Funkce
telefonu
Budík
Bude budík slyšet při
vypnutém telefonu?
Ano, telefon se prostřednictvím kabelu USB nabije bez
ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nainstalovány nezbytné
ovladače.
Ne, tato funkce není podporována.
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Funkce
telefonu
Budík
Hlasitost vyzvánění
mám nastavenou
na hodnotu Vypnuto
nebo Vibrace. Uslyším
budík?
Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto
podmínek.
Jak mohu provést
obnovení výchozího
továrního nastavení,
pokud se nemohu
dostat do menu
nastavení telefonu?
Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte
jej pomocí možnosti úplné obnovení původního stavu
(obnovení výrobního nastavení).
Řešení
obnovení
Obnovení
původního
stavu (obnovení
výchozího
továrního
nastavení)
Odpověď
141
SLOVENSKY
Návod na používanie
•
•
•
•
•
Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu
alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
Autorské práva ©2014 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované
obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné
značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Google Play™ sú obchodné
značky spoločnosti Google, Inc.
Obsah
Pokyny na bezpečné a účinné
používanie............................................... 7
Prepínanie medzi aplikáciami a ich
ukončovanie........................................... 38
Dôležité upozornenie............................ 19
Východisková obrazovka..................... 39
Tipy pre dotykovú obrazovku.................. 39
Základná obrazovka............................... 40
Prispôsobenie základnej obrazovky....... 42
Oznámenia............................................. 43
Rýchle nastavenia................................ 44
Ikony oznámení v stavovom riadku........ 45
Klávesnica na displeji............................. 47
Zadávanie špeciálnych znakov.............. 48
Zoznámte sa so svojím telefónom....... 27
Prehľad telefónu..................................... 27
Inštalácia SIM karty a batérie................. 31
Nabíjanie telefónu.................................. 33
Používanie pamäťovej karty................... 34
Zamknutie a odomknutie obrazovky...... 35
Funkcia Knock Code.............................. 36
Funkcia KnockON................................... 37
2
Nastavenie konta Google..................... 49
Vytvorenie konta Google......................... 49
Prihlásenie sa na konto Google.............. 50
Pripojenie k sieťam a zariadeniam...... 51
Wi-Fi...................................................... 51
Pripojenie do sietí Wi-Fi........................ 51
Zapnutie pripojenia Wi-Fi a
pripojenie k sieti Wi-Fi.......................... 51
Bluetooth............................................... 52
PC pripojenia prostredníctvom
kábla USB.............................................. 55
Hovory................................................... 57
Uskutočnenie hovoru............................. 57
Volanie kontaktom................................. 57
Prijatie a odmietnutie hovoru................. 58
Keď je obrazovka uzamknutá/
odomknutá.......................................... 58
Nastavenie hlasitosti hovoru.................. 58
Uskutočnenie druhého hovoru................ 58
Zobrazenie protokolov hovorov.............. 59
Nastavenia hovorov................................ 60
Kontakty................................................ 61
Vyhľadávanie kontaktu........................... 61
Pridanie nového kontaktu....................... 61
Obľúbené kontakty................................. 62
Vytvorenie skupiny................................. 62
Správy................................................... 64
3
Odoslanie správy.................................... 64
Režim zobrazenia .................................. 65
Zmena nastavení správ.......................... 65
E-mail.................................................... 66
Správa e-mailového konta..................... 66
Práca s priečinkami kont........................ 67
Vytvorenie a odoslanie e-mailu.............. 67
Multimédiá............................................ 69
Fotoaparát.............................................. 69
Zoznámte sa s hľadáčikom................... 69
Používanie rozšírených nastavení.......... 70
Rýchle fotografovanie .......................... 72
Po nasnímaní fotografie........................ 72
4
Prezeranie uložených fotografií............. 74
Videokamera ......................................... 75
Zoznámte sa s hľadáčikom................... 75
Používanie rozšírených nastavení.......... 76
Rýchle nahrávanie videa....................... 77
Po nasnímaní videa.............................. 78
Prehrávanie uložených videí.................. 78
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní
videa................................................... 78
Galéria................................................... 78
Zobrazovanie obrázkov......................... 79
Prehrávanie videí.................................. 80
Upravovanie fotografií alebo videí.......... 80
Odstraňovanie obrázkov....................... 80
Nastavenie fotografie ako tapety........... 81
Videá...................................................... 81
Prehrávanie videa................................ 81
Hudba.................................................... 83
Prehrávanie hudobnej skladby.............. 83
Hlasové vyhľadávanie............................ 92
Stiahnuté............................................... 92
QuickMemo........................................... 93
FM rádio................................................. 95
Vyhľadávanie staníc............................... 95
Pomôcky............................................... 86
Budík/Hodiny......................................... 86
Používanie kalkulačky............................ 87
Pridávanie udalostí do kalendára........... 87
Hlasový záznamník................................ 88
ThinkFree Viewer................................... 90
Google+................................................. 90
Hangouts............................................... 91
Režim hosťa........................................... 91
Webové stránky.................................... 96
Internet.................................................. 96
Používanie panela s nástrojmi vo
webovom prehliadači........................... 96
Zobrazovanie webových stránok........... 97
Otvorenie stránky................................. 97
Hlasové vyhľadávanie na webe............. 97
Záložky................................................ 98
História................................................ 98
5
Chrome.................................................. 98
Zobrazovanie webových stránok........... 98
Otvorenie stránky................................. 99
Hlasové vyhľadávanie na webe............. 99
Synchronizácia s inými zariadeniami..... 99
Pridávanie a zobrazovanie záložiek........ 99
Aktualizácia softvéru telefónu........... 121
Nastavenia.......................................... 100
Prístup k ponuke nastavení.................. 100
BEZDRÔTOVÉ SIETE............................. 100
ZARIADENIE......................................... 104
OSOBNÉ............................................... 111
SYSTÉM............................................... 114
Príslušenstvo...................................... 126
PC softvér (LG PC Suite)..................... 117
6
Informácie o tomto návode na
použitie............................................... 123
Informácie o tomto návode na
použitie................................................ 123
Obchodné značky................................ 124
Riešenie problémov............................ 127
Najčastejšie otázky............................ 132
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie
tohto návodu môže byť nebezpečné alebo
protizákonné.
V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja
zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej
chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce
sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu,
pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru
a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov
sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto
denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba
zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení
LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.
Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická
rýchlosť pohltenia (SAR).
Tento model mobilného telefónu LG-D160 bol
navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné
požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom
rádiových vĺn. Tieto smernice boli vytvorené na
základe pravidelných a dôkladných hodnotení
vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú
dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
7
•
•
•
8
Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú
mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická
rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate –
SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných
prevádzkových polohách so zariadením, ktoré
vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu
vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov
telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade
s príslušnými smernicami o vystavení účinkom
rádiových vĺn.
Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou
na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP)
je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu
na 10 gramov tkaniva.
•
•
Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je
podľa testovania na použitie pri uchu 1,120 W/kg
(10 g) a pri nosení na tele 0,788 W/kg (10 g).
Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie
RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu
alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela.
Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo
držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele,
tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať
umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela.
Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos
dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné
pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže
stať, že prenos dátových súborov alebo správ
bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude
dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny
na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené,
až kým nebude prenos ukončený.
•
Starostlivosť o telefón a jeho
údržba
•
VAROVANIE
Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo
schválené pre tento konkrétny model zariadenia.
Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie
na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre
zariadenie, a môže byť nebezpečné.
•
Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava,
zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
•
•
•
Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia
spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo
dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod
podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako
vymieňané diely.
Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v
dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení,
ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné
počítače.
Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako
radiátory alebo sporáky.
Zabráňte pádu telefónu na zem.
Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani
nárazom.
9
•
•
•
•
10
V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy,
telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v
nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé
zdravotnícke prístroje.
Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom
vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu
telefónu.
Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov,
pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká
riziko požiaru.
Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú
tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad
benzén, riedidlo alebo alkohol).
•
•
•
•
•
•
•
Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na
textilnom zariadení bytu.
Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani
prachu.
Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet
alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na
informácie na magnetických pásoch.
Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi,
pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte
opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je
nevyhnutné.
•
•
•
Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte
odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené
alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na
poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo
nevhodného používania.
Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas
bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci,
priamy kontakt s pokožkou bez primeraného
vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo
popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s
telefónom počas a bezprostredne po použití.
Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a
nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia
sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla,
ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom
vlasov.
•
Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení
farbu produktového štítku vo vašom telefóne.
Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku
vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.
Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na
rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti
lekárskych prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali
povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti
kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie
aparáty.
11
•
•
Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV
prijímače, rádiá, počítače atď.
Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí
0 ºC až 40 ºC. Vystavenie telefónu extrémne
nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za
následok poruchu, poškodenie, dokonca aj
výbuch.
•
•
•
Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní
mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží
v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
12
•
Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete
volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné
podmienky.
Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré
elektronické systémy v motorovom vozidle, ako
napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte
ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu
alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho
nesprávnej funkcie.
Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite
mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak,
aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité
najmä v okolí cestných komunikácií.
Ochrana pred poškodením
sluchu
Aby ste zabránili poškodeniu sluchu,
nepočúvajte dlhodobo hudbu pri
vysokej hlasitosti.
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to
poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby
ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti
svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť
hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.
• Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo
vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca
vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.
POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický
tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.
Sklenené časti
Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené
zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak
dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý
povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu.
Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej,
ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný
telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú
časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných
služieb.
13
Výbušné prostredie
V lietadle
Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú
nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa
predpisov alebo pravidiel.
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie
zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný
telefón vypnite.
• Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.
Prostredie s rizikom výbuchu
•
•
•
Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach.
Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva
alebo chemických látok.
Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny,
kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom
priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho
príslušenstvo.
Deti
Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo
dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by
pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.
Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových
14
volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho
mobilného telefónu. Informujte sa u svojho
miestneho poskytovateľa služieb.
Informácie o batérii a údržba
•
•
•
•
Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť.
Na rozdiel od iných batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový
efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
Používajte len batérie a nabíjačky značky LG.
Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.
Nerozoberajte a neskratujte batériu.
Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný
výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko
•
•
•
•
•
stoviek nabíjacích cyklov.
Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby
ste maximalizovali jej použiteľnosť.
Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu
slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí
s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
Batériu nenechávajte na horúcich ani studených
miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej
výkon.
V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.
Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich
spolu s domovým odpadom.
15
•
•
•
•
16
Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do
najbližšieho autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku
z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej
spotrebe energie nabíjačkou.
Skutočná životnosť batérie bude závisieť od
konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu
používania, batérie a okolitých podmienok.
Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou
nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako
napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to
spôsobiť požiar.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje,
že zariadenie LG-D160 spĺňa základné
požiadavky a iné relevantné ustanovenia
smernice 1999/5/EC. Kópiu Vyhlásenia o zhode
nájdete na stránke http://www.lg.com/global/
declaration
V súvislosti so správnym používaním
produktu kontaktujte pobočku:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
AKO AKTUALIZOVAŤ VÁŠ INTELIGENTNÝ
TELEFÓN
Prístup k najnovším verziám firmvéru, nové
funkcie softvéru a zlepšenia.
• Aktualizujte svoj inteligentný telefón
bez použitia PC. Vyberte položku Centrum
> Aktualizácia softvéru.
aktualizácií
• Aktualizujte svoj inteligentný telefón
pomocou pripojenia k PC.
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie
nájdete na stránke http://www.lg.com/
common/index.jsp. Vyberte krajinu a jazyk.
„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala
snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti
a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre
užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru,
ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho
operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca
či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely
spôsobené vývojovými zmenami softvéru
mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie
sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia
práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa
na ne poskytnutá záruka.“
17
Likvidácia starého prístroja
1 Všetky elektrické a elektronické produkty by
mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho
odpadu prostredníctvom na to určených zberných
zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo
orgánmi miestnej správy.
2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom
pre životné prostredie a ľudské zdravie.
3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých
zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na
likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento
produkt zakúpili.
Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov.
Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej
prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať
za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.
18
Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1 Tento symbol môže byť kombinovaný so
symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia
(Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo
0,004 % olova.
2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné
likvidovať oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom zberných stredísk ustanovených
na tento účel príslušnými štátnymi alebo
miestnymi orgánmi.
3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov
pomôžete zabrániť prípadným negatívnym
dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat
aj ľudí.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií
alebo akumulátorov získate na miestnom úrade,
v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu,
alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.
Dôležité upozornenie
Pred použitím telefónu si
prečítajte tieto pokyny!
Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska
alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska,
overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom
nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.
1. Pamäť telefónu
Odinštalovanie aplikácií:
1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu
>
Aplikácie (v prípade potreby) > Nastavenia
> Aplikácie.
2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a
zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
3 Poklepte na položku Odinštalovať, potom
potvrďte poklepaním na možnosť OK.
Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej
pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je
potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac
pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad
aplikácií alebo správ.
19
2. Optimalizácia životnosti
batérie
Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami
je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré
nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí.
To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú
energiu batérie, môžete monitorovať.
Predĺženie životnosti batérie telefónu:
• Keď rádiovú komunikáciu nepoužívate, vypnite ju.
Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo
GPS, vypnite ich.
• Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit
na vypnutie obrazovky.
20
•
•
Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail,
Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž
batérie.
Kontrola úrovne nabitia batérie:
• Na základnej obrazovke poklepte na kartu
>
Aplikácie (v prípade potreby) > Nastavenia
> Informácie o telefóne > Batéria.
Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň
(percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti
obrazovky.
Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania
batérie:
• Na základnej obrazovke poklepte na kartu
> Aplikácie (v prípade potreby) > Nastavenia
> Informácie o telefóne > Batéria >
Používanie batérie.
Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie.
Ukazuje čas používania batérie od posledného
pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón
pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho
telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke
sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré
spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené
podľa množstva spotrebovanej energie – od
najväčšieho po najmenšie množstvo.
3. Pred inštaláciou aplikácie
a operačného systému
typu Open Source
(s otvoreným zdrojovým
kódom)
VAROVANIE
Ak nainštalujete a používate iný operačný systém
ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón
nemusí fungovať správne. Na telefón sa v
takomto prípade nebude vzťahovať záruka.
21
VAROVANIE
V záujme ochrany vášho telefónu a osobných
údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných
zdrojov, ako je napríklad Play Store. Ak niektoré
aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované,
telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu
vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i
všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte
z telefónu odinštalovať.
22
4. Používanie uzamknutia
obrazovky
Ak chcete zvýšiť bezpečnosť telefónu a zabrániť
neoprávnenému použitiu, nastavte si uzamknutie
obrazovky. Na základnej obrazovke poklepte na kartu
> Aplikácie (v prípade potreby) > Nastavenia
> Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku
obrazovky > Žiadne, Pretiahnuť, Knock Code,
Vzor, PIN alebo Heslo. Ak vyberiete Vzor, zobrazí
sa výzva na vytvorenie záložného kódu PIN, ktorý
poslúži v prípade, ak svoju zámku obrazovky
zabudnete.
Upozornenie: Kým nastavíte uzamknutie obrazovky,
založte si účet Google, a zapamätajte si záložný
kód PIN zvolený počas nastavovania uzamknutia
obrazovky.
VAROVANIE
Potrebné bezpečnostné opatrenia pri
používaní uzamknutia vzorom.
Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali
uzamknutia obrazovky, ktoré ste nastavili. Ak
5-krát použijete nesprávnu zámku obrazovky,
prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Ak ste
využili všetkých 5 možností, môžete sa o to
znova pokúsiť o 30 sekúnd.
Ak si neviete spomenúť na svoju zámku
obrazovky:
< Ak ste zabudli váš vzor >
Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili
do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor,
poklepte na položku Zabudli ste vzor? v dolnej
časti obrazovky. Potom sa musíte prihlásiť do svojho
účtu Google alebo zadať záložný kód PIN, ktorý ste
vytvorili.
Ak ste sa v telefóne neprihlásili do účtu Google
alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať
tvrdý reset.
< Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >
Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude
potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.
Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného
nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa
odstránia.
23
5. Použitie funkcie obnovenia
pôvodného nastavenia
(obnovenia nastavení z
výroby)
VAROVANIE
Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia,
všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie
DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia
pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať
všetky dôležité údaje.
24
1 Vypnite telefón.
2 Súčasne stlačte a podržte tlačidlá zapnutia/
uzamknutia
+ zníženia hlasitosti
.
3 Keď sa zobrazí logo LG, tlačidlo zapnutia/
uzamknutia
pustite.
4 Do 3 sekúnd stlačte tlačidlo zapnutia/
uzamknutia
znova.
5 Keď sa zjaví obrazovka obnovenia nastavení
z výroby, pustite všetky tlačidlá.
6 Pomocou tlačidiel hlasitosti
zvýraznite možnosť
Áno a potvrďte ju stlačením tlačidla zapnutia/
uzamknutia
.
7 V telefóne sa obnovia výrobné nastavenia.
6. Otváranie aplikácií
a prepínanie medzi
jednotlivými aplikáciami
Nastavenia
> Aplikácie > SPUSTENÉ.
2 Poklepte na požadovanú aplikáciu a zastavte ju
poklepaním na položku Zastaviť.
Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie
medzi viacerými úlohami, pretože v ňom môžete
mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred
otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť
tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi
viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém
Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa
ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie
zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.
7. Prenos hudby, fotografií
a videí pomocou funkcie
Synchronizácia médií
(MTP)
Zastavenie aplikácií:
1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) >
1 Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla
dodávaného s telefónom.
2 Na obrazovke telefónu sa zobrazí zoznam
typov pripojenia USB. Poklepte na možnosť
Synchronizácia médií (MTP).
25
3 Na počítači vyberte možnosť Otvoriť zariadenie,
aby sa zobrazili súbory. Budete tak môcť
prezerať mediálny obsah na počítači a presúvať
súbory.
4 Skopírujte súbory z počítača do priečinka
jednotky alebo naopak.
5 Potiahnite nadol stavový riadok a poklepte na
možnosť USB pripojené > Nabite telefón.
6 Odpojte USB kábel od telefónu.
8. Držte telefón vo zvislej
polohe
Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný
telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou.
Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili
26
zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia
výkonu.
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri
odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť
telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie
môže mať vplyv na kvalitu hovoru.
9. Keď zamrzne obrazovka
Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje,
keď sa ho snažíte ovládať:
Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť
, aby sa telefón reštartoval.
Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné
stredisko.
Zoznámte sa so svojím telefónom
Prehľad telefónu
Slúchadlo
Snímač blízkosti
Tlačidlá hlasitosti
Tlačidlo Domov
Slúži na prepnutie akejkoľvek
obrazovky na východiskovú
obrazovku.
Tlačidlo Späť
Slúži na návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Tlačidlo zapnutia/uzamknutia
Zapnutie/vypnutie telefónu,
reštartovanie, zamknutie/
odomknutie obrazovky, zapnutie
alebo vypnutie režimu za letu a
zmena typu zvonenia.
Tlačidlo Ponuka
Zobrazí dostupné možnosti.
27
POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač
blízkosti automaticky vypne podsvietenie a
uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu.
Táto funkcia predlžuje životnosť batérie
a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej
obrazovky počas telefonovania.
28
VAROVANIE
Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo
sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť
displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu.
Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD
ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche
snímača.
Tlačidlá hlasitosti
Na základnej obrazovke: slúžia na
ovládanie hlasitosti zvonenia.
• Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti
slúchadla.
• Pri prehrávaní audia/videa: slúžia na
ovládanie hlasitosti.
•
Tlačidlo zapnutia/uzamknutia
3,5 mm konektor na pripojenie
slúchadiel
Mikrofón
Port pre nabíjačku/USB
POZNÁMKA: Pri telefonovaní dávajte pozor, aby ste mikrofón nezakrývali rukou.
29
Zadný kryt
Batéria
Objektív fotoaparátu
Otvor pre kartu microSD
Zásuvka na kartu SIM
30
Inštalácia SIM karty a batérie
Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho
nastaviť.
1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte
v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a
zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku
nižšie.
31
2 Zasuňte kartu SIM do príslušného otvoru, ako je
znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby časť
so zlatými kontaktmi smerovala nadol.
32
3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté
kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne
zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).
4 Zarovnajte zadný kryt v priestore na batériu (1) a
tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne
na miesto (2).
Nabíjanie telefónu
Konektor na nabíjačku/USB sa nachádza na spodnej
strane telefónu. Zapojte jeden koniec USB kábla do
telefónu a druhý koniec do elektrickej zásuvky.
33
POZNÁMKA:
• Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa
predĺžila jej životnosť.
• Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný
kryt.
Používanie pamäťovej karty
Pred odstránením karty SD ju odpojte v ponuke
Úložný priestor.
1 Zložte zadný kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že
plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.
34
POZNÁMKA: Používajte len pamäťové
karty kompatibilné s telefónom. Používanie
nekompatibilných pamäťových kariet môže mať
za následok poškodenie karty a údajov na nej
uložených, ako aj samotného telefónu.
Formátovanie pamäťovej karty:
Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie
je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.
POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty
odstránia všetky súbory.
1 Dotknutím sa položky
aplikácií.
otvorte zoznam
2 Nalistujte a stlačte položky Nastavenia >
Úložný priestor.
3 Dotykom stlačte položku Odpojiť kartu SD.
4 Dotknite sa položiek Vymazať kartu SD >
Vymazať kartu SD > Vymazať všetko.
5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte
vzor na odomknutie a vyberte položku Vymazať
všetko.
Zamknutie a odomknutie
obrazovky
Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne
a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha
predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.
35
Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením
tlačidla zapnutia/uzamknutia
.
Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké
programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime
uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia
vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby
ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne
hovory, prístup na web a prenos dát).
Telefón znova prebudíte stlačením tlačidla Zapnúť/
Uzamknúť
. Zobrazí sa uzamknutá
obrazovka. Obrazovku odomknete dotknutím sa
uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom
smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.
36
Funkcia Knock Code
Ak je obrazovka vypnutá, môžete ju odomknúť
poklepaním na správne plochy v správnom poradí.
Aktivácia funkcie Knock Code
1 Stlačte položky
>
> karta
Aplikácie > Nastavenia > karta Displej >
Uzamknúť obrazovku > Zvoliť uzamknutie
obrazovky > Knock Code.
2 Otvorí sa obrazovka, na ktorej sa zobrazí
kombinácia na odomknutie. Musíte vytvoriť
záložný kód PIN, ktorý poslúži v prípade, keď
zabudnete svoju kombináciu na odomknutie.
TIP: Ak nepoužívate funkciu Knock Code,
obrazovku otvoríte dvojitým poklepaním.
Funkcia KnockON
Obrazovku môžete dvojitým poklepaním jednoducho
Zapnúť/Vypnúť.
Aktivácia funkcie KnockON
1 Stlačte položky
>
> karta
Aplikácie > Nastavenia > Gestá.
2 Označte začiarkavacie políčko pre zapnutie/
vypnutie obrazovky.
Obrazovku odomknete rýchlym dvojitým
poklepaním v strednej časti obrazovky. Obrazovku
uzamknete dvojitým poklepaním na stavový riadok
na ktorejkoľvek obrazovke (okrem hľadáčika
fotoaparátu) alebo na prázdnu plochu na základnej
obrazovke.
POZNÁMKA: Pri zapínaní obrazovky dbajte
o to, aby ste nezakrývali snímač blízkosti.
Ak zakryjete snímač blízkosti, obrazovka sa
po zapnutí okamžite vypne v rámci prevencie
neželaného zapnutia vo vrecku alebo v kabelke.
37
Prepínanie medzi aplikáciami
a ich ukončovanie
S operačným systémom Android sú operácie typu
multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené
aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných
aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné
zatvoriť predchádzajúcu aplikáciu. Používajte a
prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami.
Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie,
zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje,
že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje
telefónu.
38
Prepínanie medzi aplikáciami
• Stlačte a podržte tlačidlo Domov
. Zobrazí sa zoznam naposledy používaných
aplikácií. Potom ťuknite na aplikáciu, na ktorú
chcete prejsť.
• Na odstránenie aplikácie zo zoznamu potiahnite
náhľad aplikácie doľava alebo doprava.
Ukončenie používania aplikácie
1 Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo
Ponuka
a poklepte na Nastavenia
systému > Aplikácie.
2 Poklepte na jednu z kariet navrchu obrazovky,
vyberte požadovanú aplikáciu a poklepaním na
Vynútiť si zastavenie (alebo Zastaviť) aplikáciu
zastavte.
Východisková obrazovka
Tipy pre dotykovú obrazovku
Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho
telefónu.
Poklepanie alebo dotyk – Jedno poklepanie
prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a
písmen na klávesnici na obrazovke.
Stlačiť a podržať – Stlačte a podržte položku na
obrazovke dotykom, pričom z nej nezdvihnete prst,
kým sa nevykoná príslušná akcia. Ak napríklad
chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt,
dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte
ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.
Ťahanie – Dotknite sa položky, chvíľu ju podržte
a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po
obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované
miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke
môžete položky premiestňovať.
Potiahnutie alebo posúvanie prstom – Ak chcete
potiahnuť alebo posúvať prstom, vykonajte rýchly
pohyb prstom po povrchu obrazovky bez zastavenia
po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo
k presunutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke
nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v
zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava
doprava (a naopak) prechádzať medzi jednotlivými
základnými obrazovkami.
39
Dvojité poklepanie – Dvojitým poklepaním
priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy.
Ak napríklad chcete prispôsobiť časť webovej
stránky na šírku obrazovky, rýchlo na príslušnú časť
dvakrát poklepte. Dvojitým poklepaním tiež môžete
približovať a odďaľovať obrázok pri prezeraní a pri
používaní máp.
Priblíženie roztiahnutím prstov – Pomocou
ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo
rozťahovaním prstov priblížiť alebo oddialiť
zobrazenie vo webovom prehliadači, na mapách
alebo pri prehliadaní obrázkov.
Otáčanie obrazovky – V mnohých aplikáciách
a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa
fyzickej orientácie samotného zariadenia.
40
POZNÁMKA:
• Ak chcete vybrať položku, poklepte na stred ikony.
• Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková
obrazovka je dostatočne citlivá, aby dokázala
zachytiť aj jemné, hoci dôrazné poklepanie.
• Na požadovanú možnosť poklepte končekom
prsta. Dávajte pozor, aby ste nepoklepli na iné
tlačidlá.
Základná obrazovka
Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo
doprava prehliadate panely základnej obrazovky.
Každý panel si môžete prispôsobiť pomocou vopred
nainštalovaných a prevzatých aplikácií, miniaplikácií
a tapiet.
Stavový riadok
Obsahuje stavové informácie telefónu vrátane informácií o aktuálnom
čase, intenzite signálu, stave batérie a ikony upozornení.
Widgety
Widgety (miniaplikácie) sú samostatné aplikácie, ku ktorým máte
prístup cez obrazovku Aplikácie alebo cez základnú obrazovku,
prípadne niektorú z vedľajších základných obrazoviek. Miniaplikácie sa
na rozdiel od rýchlych volieb zobrazujú ako aplikácie na obrazovke.
Ikony aplikácií
Poklepaním na ikonu (aplikáciu, priečinok a pod.) ju otvoríte a môžete
používať.
Ukazovateľ polohy
Ukazuje, ktoré prostredie základnej obrazovky si práve prezeráte.
Pole rýchlych tlačidiel
Poskytuje prístup na jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí
základnej obrazovky.
41
Rýchle tlačidlá sa nachádzajú v spodnej časti
základnej obrazovky. Rýchle tlačidlá umožňujú
jednoduchý prístup k najpoužívanejším funkciám
jedným poklepaním.
POZNÁMKA: Ak chcete pridať ikonu, potiahnite
ju do panela rýchlych tlačidiel a pustite ju. Ak
chcete odstrániť ikonu, potiahnite ju z panela
rýchlych tlačidiel.
Prispôsobenie základnej obrazovky
Základnú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním
aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo tapiet.
Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte
svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú
obrazovku.
42
Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:
1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky
a podržte ju.
2 Poklepte na požadovanú kartu. Vyberte
Aplikácie alebo Widgety.
3 Potiahnite ikonu požadovanej aplikácie na
preferované miesto a zdvihnite prst.
Odobratie položky zo základnej obrazovky:
• Dotykom stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete
odstrániť, potom ju potiahnite na ikonu
a
pustite.
TIP! Ak chcete na základnú obrazovku pridať
ikonu aplikácie z obrazovky Aplikácie, dotknite
sa a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať, a
potiahnite ju na požadované miesto.
TIP! Používanie priečinkov
Na účel prehľadnosti môžete viacero ikon
aplikácií spojiť v jednom priečinku. Na základnej
obrazovke pustite jednu ikonu aplikácie na inú a
vytvorí sa priečinok s obidvomi ikonami.
Prispôsobenie ikon aplikácií na základnej
obrazovke
1 Dotknite sa požadovanej ikony aplikácie
a podržte ju, kým sa neuvoľní zo svojej súčasnej
pozície. Potom ju pustite na obrazovku.
V pravom hornom rohu aplikácie sa zobrazí ikona
úprav .
2 Opäť poklepte na ikonu aplikácie a zvoľte
požadovaný vzhľad a veľkosť ikony.
3 Zmenu uložíte poklepaním na tlačidlo OK.
Oznámenia
Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce
nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj
prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.
Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav
telefónu a čakajúce oznámenia.
43
Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo
vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení
sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako
Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.
POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu
líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa
služieb.
Čakajúce
oznámenia
44
Systémové
oznámenia
Rýchle nastavenia
Pomocou rýchlych nastavení môžete jednoducho
prepínať nastavenia funkcií ako napr. Wi-Fi,
spravovať jas obrazovky a viac. Ak chcete prejsť na
rýchle nastavenia, otvorte panel oznámení. Panel
rýchlych nastavení nájdete v hornej časti panela
oznámení.
Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení
na paneli oznámení
Potiahnite panel rýchlych nastavení doprava a
poklepte na ikonu . Stlačte a podržte ikonu
vedľa položiek, ktoré chcete presunúť, a
potiahnite ich na požadované miesto. Poklepaním
na začiarkavacie políčko vedľa každej položky ich
môžete pridať do panela rýchlych nastavení.
POZNÁMKA: Dotykom a podržaním ikony na
paneli rýchlych nastavení sa dostanete priamo
do jej ponuky nastavení.
Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých
najbežnejších.
Ikona
Popis
Žiaden signál
Režim Lietadlo
Ikony oznámení v stavovom riadku
Ikony oznámení sa zobrazujú v stavovom riadku
v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané
hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav
zariadenia a ďalšie skutočnosti.
Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
Slúchadlá s káblom
Prebieha hovor
45
Ikona
46
Popis
Ikona
Popis
Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
Batéria je úplne nabitá
Synchronizujú sa údaje
Batéria sa nabíja
Nová správa Gmail
Preberajú sa údaje
Nová správa v aplikácii Hangouts
Nahrávajú sa údaje
Nová textová alebo multimediálna správa
Načítavanie GPS
Prehráva sa skladba
Zmeškaný hovor
Telefón je pripojený k počítaču cez
kábel USB
Rozhranie Bluetooth je zapnuté
Ikona
Popis
Systémové varovanie
Nastavený budík
Nová hlasová pošta
Stlmené zvonenie
Je zapnutý úsporný režim
POZNÁMKA: Umiestnenie ikon v stavovom
riadku sa môžu líšiť v závislosti od funkcií, prvkov
a aplikácií, ktoré sa práve používajú.
Klávesnica na displeji
Pomocou klávesnice na obrazovke môžete
zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na
obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete
klávesnicu zobraziť ručne, poklepte na textové pole,
do ktorého chcete zadávať text.
Používanie klávesnice a zadávanie textu
Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané
písmeno veľké, poklepte raz. Klepnite dvakrát, aby
boli veľké všetky písmená.
Klepnutím prepínate medzi numerickou a
symbolovou klávesnicou.
Klepnutím prejdete na nastavenia klávesnice LG.
47
Klepnutím vložíte medzeru.
Klepnutím prejdete na nový riadok v tele
správy.
Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.
Zadávanie špeciálnych znakov
Klávesnica LG umožňuje zadávať špeciálne znaky
(napr. „á“).
Ak chcete napríklad vložiť znak „á“, dotykom stlačte
a podržte tlačidlo „a“, kým sa nezobrazia ďalšie
znaky. Potom vyberte špeciálny znak, ktorý chcete
zadať.
48
POZNÁMKA: Symbol v pravom hornom rohu
tlačidla znamená, že k tomuto tlačidlu sú
priradené ďalšie znaky.
Nastavenie konta Google
Pri prvom otvorení aplikácie Google v telefóne sa
budete musieť prihlásiť do vášho existujúceho
e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto
Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.
Vytvorenie konta Google
1 Poklepaním na ikonu
na základnej obrazovke
otvorte obrazovku aplikácií.
2 Poklepaním na Nastavenia
> Účty a
synchronizácia > Pridať konto > Google >
Nový spustite sprievodcu vytvorenia e-mailového
účtu Gmail.
3 Poklepaním na textové pole otvorte klávesnicu
a zadajte svoje meno a používateľské meno pre
váš účet Google. Pri zadávaní textu sa môžete
posunúť na ďalšie textové pole poklepaním
tlačidla Ďalej na klávesnici.
4 Po zadaní mena a používateľského mena klepnite
na ikonu . Telefón bude potom komunikovať
so servermi Google a overí dostupnosť
používateľského mena.
5 Zadajte a znova zopakujte vaše heslo. Následne
postupujte podľa pokynov a zadajte požadované
a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým
server vytvorí vaše konto.
49
Prihlásenie sa na konto
Google
1 Na obrazovke nastavenia konta Google poklepte
na možnosť Existujúci, zadajte svoju e-mailovú
adresu a heslo a poklepte na ikonu .
2 Po prihlásení môžete používať Gmail a využívať
výhody od spoločnosti Google.
3 Po vytvorení a nastavení konta Google na
telefóne sa vykoná automatická synchronizácia
s vaším účtom Google na webovej stránke
(v závislosti od nastavení synchronizácie).
Po prihlásení môžete používať služby Gmail a
Play Store, zálohovať si nastavenia na serveroch
spoločnosti Google a využívať výhody ďalších služieb
od spoločnosti Google vo svojom telefóne.
50
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Wi-Fi
Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať
vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci
pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP).
Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez
zbytočného platenia.
Pripojenie do sietí Wi-Fi
Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi,
musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému
bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré
prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim
jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú
iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto
prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.
Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie
Wi-Fi, keď ho nepoužívate.
POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi
zóny alebo ak ste si vypli funkciu Wi-Fi,
poskytovateľ mobilných služieb vám môže
účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.
Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie
k sieti Wi-Fi
1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu
> Aplikácie (v prípade potreby) > Nastavenia
> Wi-Fi.
51
2 Poklepaním na ikonu
zapnete Wi-Fi a
začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
• Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
3 K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov.
• Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva
na zadanie hesla alebo iných poverení.
(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú
stav vášho pripojenia Wi-Fi.
Bluetooth
Bluetooth umožňuje zdieľanie údajov s ďalšími
zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth a
pripojenie so slúchadlovými súpravami s funkciou
Bluetooth.
52
POZNÁMKA:
• Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu,
zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných
alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej
technológie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje
zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite
zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami
prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže
znížiť.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli
testované a schválené spoločnosťou
Bluetooth, môžu byť so zariadením
nekompatibilné.
Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie
telefónu so zariadením Bluetooth
Pred pripojením musíte svoj telefón s iným
zariadením spárovať.
1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu
>
Aplikácie (v prípade potreby) > Nastavenia
> Bluetooth.
2 Poklepaním na tlačidlo
zapnite Bluetooth.
3 Po poklepaní na začiarkavacie políčko vedľa
názvu telefónu bude telefón viditeľný pre ostatné
zariadenia s funkciou Bluetooth.
4 Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení. V
zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete
spárovať svoj telefón.
5 V závislosti od typu zariadenia budete musieť
zadať zhodné kódy, potvrdiť zhodné kódy alebo
sa zariadenia spárujú automaticky.
Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia
sa pripojí k príslušnému zariadeniu.
POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä
slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy
do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr.
0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN,
systém vás požiada o jeho zadanie.
Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej
funkcie Bluetooth
1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt,
udalosť kalendára alebo mediálny súbor)
53
v príslušnej aplikácii alebo v aplikácii Stiahnuté
.
2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov
prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa
môže líšiť v závislosti od typu údajov.
3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania
Bluetooth a vykonajte párovanie.
Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu
>
Aplikácie (v prípade potreby) > Nastavenia
> Bluetooth.
54
2 Poklepaním na tlačidlo
zapnite Bluetooth.
3 Po poklepaní na začiarkavacie políčko vedľa
názvu telefónu bude telefón viditeľný pre ostatné
zariadenia s funkciou Bluetooth.
POZNÁMKA: Ak chcete vybrať časový interval,
dokedy bude toto zariadenie viditeľné, poklepte
> Časový limit
na tlačidlo Ponuka
viditeľnosti.
4 Poklepaním na položku Prijať potvrďte, že si
prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.
PC pripojenia
prostredníctvom kábla USB
Zistite, ako pripojiť svoje zariadenie k počítaču
prostredníctvom kábla USB v rôznych režimoch
pripojenia USB.
Prenos hudby, fotografií a videí pomocou
funkcie Synchronizácia médií (MTP)
1 Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla
dodávaného s telefónom.
2 Na obrazovke telefónu sa zobrazí zoznam
typov pripojenia USB. Môžete tiež prejsť na
Nastavenia systému > PC pripojenie > Voľba
spôsobu USB pripojenia > Synchronizácia
médií (MTP).
3 Potom budete môcť prezerať mediálny obsah na
počítači a presúvať súbory.
Synchronizácia s prehrávačom Windows Media
Player
Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač
Windows Media Player.
1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je
nainštalovaný prehrávač Windows Media Player,
použite kábel USB.
2 Vyberte možnosť Synchronizácia médií (MTP).
Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové
okno.
3 Otvorte prehrávač Windows Media Player,
pomocou ktorého budete synchronizovať
hudobné súbory.
55
4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov
zariadenia (ak je potrebné).
5 Požadované hudobné súbory označte a myšou
ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
6 Spustite synchronizáciu.
• Aby mohla prebehnúť synchronizácia s
prehrávačom Windows Media Player, musia byť
splnené tieto požiadavky.
Položky
Požiadavka
Operačný systém
Microsoft Windows XP
SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player
Windows Media Player 10 alebo novší
56
•
Ak je verzia prehrávača Windows Media Player
staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo
novšiu verziu.
Hovory
Uskutočnenie hovoru
Volanie kontaktom
1 Poklepaním na ikonu
na základnej obrazovke
otvorte klávesnicu na vytáčanie.
2 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte číslo.
Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo
.
3 Poklepaním na tlačidlo
uskutočníte hovor.
4 Ak chcete hovor ukončiť, poklepte na ikonu
.
1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu
otvorte zoznam kontaktov.
2 Prechádzajte zoznamom kontaktov alebo
poklepte na pole Vyhľadávanie kontaktov a
zadajte meno kontaktu. Môžete tiež prechádzať
abecednou lištou na pravej strane obrazovky.
3 Poklepaním na tlačidlo
v zozname vedľa
požadovaného kontaktu uskutočníte hovor.
TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri
medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a
.
podržte položku
57
Prijatie a odmietnutie hovoru
Nastavenie hlasitosti hovoru
Keď je obrazovka uzamknutá/
odomknutá
Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru,
použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na
ľavej strane telefónu.
•
•
Ak chcete prijať hovor, potiahnite prstom ikonu
ľubovoľným smerom.
Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite prstom
ikonu
ľubovoľným smerom.
TIP! Odmietnutie formou správy
Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať
správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete
odmietnuť hovor počas stretnutia.
58
Uskutočnenie druhého
hovoru
1 Počas prvého hovoru poklepte na tlačidlo
Ponuka
, dotknite sa položky Pridať hovor
a vytočte číslo. Môžete takisto prejsť do zoznamu
posledných volaných čísel poklepaním na ikonu
alebo vyhľadávať v kontaktoch poklepaním
na ikonu
a vybrať kontakt, ktorému chcete
zavolať.
2 Poklepaním na tlačidlo
uskutočníte hovor.
3 Váš prvý hovor sa nastaví ako podržaný.
4 Ak chcete začať konferenčný hovor, poklepte na
ikonu .
5 Aktívne hovory ukončite poklepaním na ikonu
.
POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý
uskutočňovaný hovor.
Zobrazenie protokolov
hovorov
Na základnej obrazovke poklepte na ikonu
a
vyberte kartu Protokoly hovorov . Zobrazí sa
kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a
zmeškaných hovorov.
TIP!
• Poklepaním na ktorúkoľvek položku protokolu
hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
• Poklepte na tlačidlo Ponuka
, potom
poklepaním na Odstrániť všetky môžete
odstrániť všetky zaznamenané položky alebo
poklepaním na Odstrániť môžete odstrániť
jednotlivé položky.
59
Nastavenia hovorov
Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho
hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné
špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.
1 Na základnej obrazovke poklepte na ikonu .
2 Poklepte na tlačidlo Ponuka
.
3 Poklepte na položku Nastavenia hovorov a
vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.
60
Kontakty
Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a
zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google
alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu
kontaktov.
Vyhľadávanie kontaktu
1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu
otvorte zoznam kontaktov.
2 Poklepte na pole Vyhľadávanie kontaktov a
zadajte meno kontaktu. Môžete tiež prechádzať
abecednou lištou na pravej strane obrazovky.
Pridanie nového kontaktu
1 Na základnej obrazovke poklepte na ikonu
a
zadajte číslo nového kontaktu.
2 Poklepte na položku > Nový kontakt.
3 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok,
ťuknite na ikonu . Vyberte z možností
Fotografovať alebo Zvoliť z galérie.
4 Poklepte na ikonu
navrchu obrazovky a
vyberte účet, do ktorého chcete kontakt uložiť.
5 Poklepte na kategóriu informácií o kontakte
a zadajte podrobnosti o kontakte.
6 Poklepte na položku Uložiť.
61
Obľúbené kontakty
Často volané kontakty môžete zaradiť medzi
obľúbené.
Pridanie kontaktu medzi obľúbené
1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu
otvorte zoznam kontaktov.
2 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte
podrobnosti kontaktu.
3 Poklepte na hviezdičku napravo od mena
kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.
62
Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených
1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu
otvorte zoznam kontaktov.
2 Poklepte na kartu
a výberom kontaktu
zobrazíte podrobnosti kontaktu.
3 Poklepte na žltú hviezdičku napravo od mena
kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa
odstráni z vašich obľúbených kontaktov.
Vytvorenie skupiny
1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu
otvorte zoznam kontaktov.
2 Poklepte na kartu Skupiny, potom poklepte na
tlačidlo Ponuka
> Nová skupina.
3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novo vytvorenú
skupinu môžete nastaviť aj typ zvonenia.
4 Poklepaním na tlačidlo Uložiť skupinu uložíte.
POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty
priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú
vo vašich kontaktoch.
63
Správy
Váš telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej
intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.
POZNÁMKA: Ako predvolená aplikácia pre SMS
by mala byť nastavená aplikácia LG message.
V opačnom prípade budú niektoré funkcie správ
obmedzené.
Odoslanie správy
64
1 Novú správu napíšete po poklepaní na ikonu
na základnej obrazovke a na položku .
2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do
poľa Na. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú
zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným
kontaktom. Môžete ťuknúť na ponúkaného
príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.
POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za
každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým
osobám.
3 Poklepte na textové pole a začnite písať správu.
4 Poklepaním na tlačidlo Ponuka
zobrazíte
možnosti písania správ.
TIP! Poklepaním na ikonu
súbor, ktorý chcete odoslať.
môžete pripojiť
5 Poklepaním na tlačidlo Odoslať odošlite svoju
správu.
6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri
zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa
vytvára vlákno správy.
•
•
VAROVANIE
Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých
krajinách líšiť v závislosti od jazyka a
kódovania textovej správy.
Ak pridáte k textovej správe obrázok, video
alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení
na multimediálnu správu a bude podľa toho
aj spoplatnená.
Režim zobrazenia
Neprečítané správy sú umiestnené navrchu. Ďalšie
správy vymenené s druhou osobou sa zobrazujú vo
vláknach a v chronologickom poradí, takže si môžete
pohodlne prezerať prehľad svojej konverzácie.
Zmena nastavení správ
Nastavenia správ vo vašom telefóne sú
preddefinované, takže môžete správy odosielať
okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa
vašich preferencií.
• Otvorte aplikáciu Správy a poklepte na tlačidlo
Ponuka
> Nastavenia.
65
E-mail
Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov
zo služieb, ako je napríklad Gmail. Aplikácia E-mail
podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a
Exchange.
Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám
v prípade potreby poskytne nastavenia konta.
Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí
obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac
ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.
Správa e-mailového konta
Zmena nastavení e-mailového konta:
• Otvorte aplikáciu E-mail a poklepte na tlačidlo
Ponuka
> Nastavenia. Potom po
poklepaní na Všeobecné nastavenia môžete
nakonfigurovať nastavenia pre všetky účty
alebo po poklepaní na jednotlivé účty môžete
nakonfigurovať nastavenia iba pre daný účet.
Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí
sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť
e-mailové konto.
66
Pridanie ďalšieho e-mailového konta:
• Otvorte aplikáciu E-mail a poklepte na tlačidlo
Ponuka
> Nastavenia > Pridať konto.
Odstránenie e-mailového konta:
• Otvorte aplikáciu E-mail a poklepte na tlačidlo
Ponuka
> Nastavenia > tlačidlo Ponuka
> Odstrániť účet > poklepte na konto >
Odstrániť > Áno.
Práca s priečinkami kont
Otvorte aplikáciu E-mail a poklepte na tlačidlo
Ponuka
> Priečinky.
Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie,
Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií
podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete
mať k dispozícii ďalšie priečinky.
Vytvorenie a odoslanie
e-mailu
Vytvorenie a odoslanie správy
1 V aplikácii E-mail poklepte na ikonu .
2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy.
Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich
kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak
máte viacero adries, oddeľte ich bodkočiarkami.
3 Poklepaním na pole Kópia/Skrytá kópia pridajte
príjemcov kópie. V prípade potreby môžete
pripojiť súbory poklepaním na položku .
4 Poklepte na pole správy a napíšte svoju správu.
67
5 Poklepaním na ikonu
e-mail odošlete.
Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak
pracujete v režime za letu, odosielané správy sa
uložia do priečinka Schránka odoslaných správ,
kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka
odoslaných správ obsahuje nejaké neodoslané
správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.
TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu
upozorní zvukom alebo vibrovaním (podľa
nastavenia zvuku a vibrácií).
68
Multimédiá
Fotoaparát
Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke poklepte na položku Fotoaparát
.
Zoznámte sa s hľadáčikom
Nastavenia – poklepaním otvoríte ponuku nastavení.
Režim videa – poklepaním prepnete na režim videa.
Snímať – nasnímanie fotografie.
Galéria – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímanú
fotografiu. Môžete tak prejsť do galérie a prezerať uložené
fotografie z režimu fotoaparátu.
69
POZNÁMKA: Kapacita pamäte sa môže líšiť
v závislosti od nakonfigurovaných nastavení
fotoaparátu.
Používanie rozšírených nastavení
Poklepaním na položku
v hľadáčiku otvoríte
pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete
zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti
ťuknite na tlačidlo Späť
.
Umožňuje nasnímať fotografiu po
vyslovení hlasového príkazu.
Ak chcete nasnímať fotografiu, povedzte
slovo Číz, Smile, Visky, Kimči alebo
Eldží.
70
Slúži na definovanie a ovládanie
množstva slnečného svetla na obrázku.
Môžete vybrať veľkosť obrázka.
Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného
snímača fotoaparátu. Čím vyššia je
hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší
na svetlo. Je to praktické v tmavších
podmienkach, keď nie je možné použiť
blesk.
Zlepšuje vyváženie bielej v rôznych
svetelných podmienkach.
Aplikuje na fotografiách farebné efekty.
Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla
spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak
chcete byť na fotografii aj vy.
Vyberte, čo sa má vykonať po stisnutí
tlačidiel hlasitosti. Vyberte z možností
Snímať alebo Priblíženie.
Aktivujte toto nastavenie, ak chcete
využívať lokalizačné služby vášho
telefónu. Odfoťte miesto, kde sa
práve nachádzate, a obrázky označte
informáciami o tomto mieste. Ak
odovzdáte označené obrázky na blog,
ktorý podporuje zábery so súradnicami,
obrázky uvidíte zobrazené na mape.
Vyberte miesto, kam chcete ukladať
fotografie.
Na túto položku poklepte, ak budete
chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia.
Táto ikona vám poskytne stručný návod.
Obnovenie všetkých nastavení
fotoaparátu na predvolené.
Vyberie zvuk uzávierky.
71
TIP!
• Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré
nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty,
ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt,
časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej
fotografie ich skontrolujte.
• Ponuka nastavení sa nachádza
nad obrazovkou hľadáčika, takže pri zmene
farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku
zmeneného obrázka za ponukou Nastavenia.
72
Rýchle fotografovanie
1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte
objektív smerom k objektu, ktorý chcete
fotografovať.
3 Poklepaním na ikonu nasnímate fotografiu.
Po nasnímaní fotografie
Poklepte na náhľad obrázka v spodnej časti
obrazovky, aby sa zobrazila posledná fotografia,
ktorú ste nasnímali. Vyberte zobrazenie fotografie
v galérii.
Poklepaním okamžite nasnímate ďalšiu
fotografiu.
Poklepaním na túto ikonu môžete vašu
fotografiu odoslať ostatným alebo
ju zdieľať prostredníctvom služieb
sociálnych sietí.
Poklepaním na túto ikonu fotografiu
zmažete.
TIP! Ak máte v telefóne nastavené konto
sociálnej siete, fotografiu môžete zdieľať v rámci
komunity sociálnej siete.
POZNÁMKA: Pri preberaní multimediálnych
správ v roamingu sa môžu účtovať dodatočné
poplatky.
Poklepaním na tlačidlo Ponuka
otvoríte
nasledujúce rozšírené možnosti.
Nastaviť obrázok ako – poklepaním na túto
položku môžete použiť fotografiu ako Fotografie
kontaktu, Tapeta základ. obrazovky, Tapeta
uzamknutej obrazovky alebo Tapeta.
Presunúť – poklepaním na túto položku presuniete
fotografiu do iného albumu.
Kopírovať – poklepaním na túto položku skopírujete
zvolenú fotografiu a uložíte ju v inom albume.
73
Kopírovať do zásobníka klipov – poklepaním
na túto položku skopírujete fotografiu a uložíte ju
v zásobníku klipov.
Premenovať – poklepaním na túto položku upravíte
názov zvolenej fotografie.
Otočiť doľava/doprava – poklepaním obrázok
otočíte doľava alebo doprava.
Orezať – poklepaním môžete fotografiu orezať.
Upraviť – poklepaním môžete fotografiu upraviť.
Prezentácia – zobrazí prezentáciu so všetkými
vašimi fotografiami.
Pridať miesto – pridá k fotografii údaje o mieste.
Podrobnosti – zobrazí informácie o fotografii.
74
Prezeranie uložených fotografií
K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim
fotoaparátu. Poklepaním na ukážku obrázka v dolnej
časti obrazovky sa zobrazí galéria.
• Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa
doľava alebo doprava.
• Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát
poklepte na obrazovku alebo na ňu položte dva
prsty a vzdiaľte ich od seba (obrázok oddialite
priblížením prstov k sebe).
Videokamera
Ak chcete otvoriť videokameru, na základnej obrazovke poklepte na položku Fotoaparát
poklepaním na ikonu prepnite do režimu videa.
, potom
Zoznámte sa s hľadáčikom
Nastavenia – poklepaním otvoríte ponuku nastavení.
Režim fotoaparátu – poklepaním prepnete na režim
fotoaparátu.
Nahrať – spustí nahrávanie.
Galéria – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímané
video. To vám umožní prejsť do galérie a zobraziť uložené
videá z režimu videa.
75
POZNÁMKA: Pri nahrávaní videa umiestnite
dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním
a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.
Používanie rozšírených nastavení
Ťuknutím na položku
v hľadáčiku otvorte
pokročilé možnosti. Po výbere možnosti poklepte na
tlačidlo Späť
.
Poklepaním nastavíte veľkosť (v pixloch)
nahrávaného videa.
Slúži na definovanie a ovládanie
množstva slnečného svetla na videu.
76
Zlepšuje vyváženie bielej v rôznych
svetelných podmienkach.
Vyberte farebný efekt, ktorý sa má
použiť pre videoklip.
Túto možnosť aktivujte, ak chcete použiť
lokalizačné služby vášho telefónu na
účely označenia súradnicami.
POZNÁMKA: Táto funkcia je
dostupná len vtedy, keď je aktivovaná
funkcia GPS alebo pripojená sieť.
Vyberte, čo sa má vykonať po stisnutí
tlačidiel hlasitosti. Umožňuje výber
spomedzi možností Nahrať alebo
Priblíženie.
Vyberte miesto, kam chcete ukladať
videá.
Na túto položku poklepte, ak budete
chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia.
Táto ikona vám poskytne stručný návod.
Obnovenie všetkých nastavení
videokamery na predvolené.
Rýchle nahrávanie videa
1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát a poklepte na
tlačidlo režimu Videa .
2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt,
ktorý chcete nasnímať na video.
4 Nahrávanie spustíte jedným klepnutím na
tlačidlo .
5 Zobrazí sa časovač s dĺžkou videa.
6 Poklepaním na tlačidlo
zastavíte nahrávanie.
77
Po nasnímaní videa
Poklepaním na náhľad obrázka v spodnej časti
zobrazíte posledné video, ktoré ste nahrali.
Poklepaním na túto ikonu okamžite
nasnímate ďalšie video.
Poklepaním na túto ikonu môžete vaše
video odoslať ostatným alebo ho zdieľať
prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
Poklepaním na ikonu video zmažete.
Prehrávanie uložených videí
1 V hľadáčiku poklepte na náhľad obrázka
v spodnej časti obrazovky.
78
2 Na obrazovke sa zobrazí Galéria.
3 Ťuknutím video automaticky prehráte.
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní
videa
Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania
videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane
telefónu.
Galéria
Multimediálne súbory môžete uložiť do internej a
externej pamäte, aby ste mali jednoduchý prístup ku
všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto
aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov
ako fotografií a videí.
•
Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) > Galéria
.
POZNÁMKA:
• Niektoré formáty súborov nemusia byť
podporované v závislosti od softvéru
nainštalovaného na zariadení.
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne
v závislosti od ich kódovania.
Zobrazovanie obrázkov
Po otvorení galérie sa zobrazia dostupné albumy.
Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok,
automaticky sa vytvorí priečinok na prevzaté položky
obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením
snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinok
Snímky obrazovky. Vyberte priečinok a otvorte ho.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu
vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej
obrazovke. Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok,
listujte doľava alebo doprava.
Priblíženie alebo vzdialenie
Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z
nasledujúcich metód:
• Dvakrát poklepte kdekoľvek na obrazovke.
• Vzdiaľte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste.
Ak chcete obrázok opäť oddialiť, priblížte prsty
k sebe alebo pre návrat použite dvojité poklepanie.
79
Prehrávanie videí
Upravovanie fotografií alebo videí
V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona
. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a
poklepte na položku .
Pri prezeraní fotografií alebo videa poklepte na
tlačidlo Ponuka
a použite rozšírené možnosti
úprav.
POZNÁMKA:
• V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré
formáty súborov nepodporujú.
• Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej
pamäte, pri otváraní súborov sa môže
vyskytnúť chyba.
80
Odstraňovanie obrázkov
Použite jednu z nasledujúcich metód:
• V albume poklepte na ikonu
a poklepaním
vyberte fotografie/videá, potom poklepte na
možnosť Zmazať.
• Pri zobrazovaní fotografie alebo videa poklepte
na ikonu .
Nastavenie fotografie ako tapety
Pri zobrazovaní fotografie poklepte na tlačidlo
Ponuka
a výberom možnosti Nastaviť
obrázok ako nastavte obrázok ako tapetu základnej
obrazovky alebo tapetu uzamknutej obrazovky.
Videá
Váš telefón má prehrávač videa, ktorý umožňuje
prehrávať všetky vaše obľúbené videá.
Prehrávanie videa
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) >
Videá .
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
Tejto položky sa
dotknite, ak chcete
pozastaviť/znovu spustiť
prehrávanie videa.
Stlačením prejdete o 10
sekúnd dopredu.
81
Stlačením prejdete o 10
sekúnd dozadu.
Dotykom budete
spravovať hlasitosť
videa.
Tejto položky sa dotknite,
ak chcete zmeniť pomer
strán videa.
Poklepaním nasnímate
fotografiu počas
prehrávania videa.
82
Dotknite sa, ak chcete
uzamknúť/odomknúť
obrazovku videa.
Ak chcete zmeniť hlasitosť pri prezeraní videa,
použite tlačidlá Hlasitosti na ľavej strane telefónu.
Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia
sa možnosti Zdieľať, Zmazať a Podrobnosti.
POZNÁMKA: Počas sledovania videa môžete
ťahmi prsta smerom nahor a nadol v ľavej časti
obrazovky upravovať jas. Ťahmi prsta smerom
nahor a nadol v pravej časti obrazovky môžete
nastavovať hlasitosť.
Hudba
V telefóne sa nachádza prehrávač hudby, ktorý
umožňuje prehrávať všetky obľúbené skladby. Na
spustenie prehrávača hudby poklepte na základnej
obrazovke na položku
> kartu Aplikácie
(v prípade potreby) > Hudba .
Prehrávanie hudobnej skladby
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) >
Hudba .
2 Ťuknite na kartu Skladby.
3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
Poklepaním vyhľadáte pieseň
pomocou služby YouTube.
Poklepaním na túto ikonu
zobrazíte aktuálny zoznam
skladieb.
83
Poklepaním pridáte skladbu
medzi svoje obľúbené skladby.
Poklepaním nastavíte režim
náhodného prehrávania.
Poklepaním nastavíte režim
opakovaného prehrávania.
Poklepaním môžete
nastavovať hlasitosť hudby.
Poklepaním sa vrátite späť
na začiatok skladby. Dvojitým
poklepaním sa vrátite
na predchádzajúcu skladbu.
Dotknutím a podržaním
pretočíte dozadu po
3-sekundových krokoch.
84
Poklepaním pozastavíte/znovu
spustíte prehrávanie videa.
Poklepaním preskočíte
na nasledujúcu skladbu
v albume alebo v zozname
skladieb. Dotknutím a
podržaním pretočíte dopredu
po 3-sekundových krokoch.
Poklepaním prejdete do
knižnice.
Ak chcete zmeniť hlasitosť pri počúvaní hudby,
použite tlačidlá Hlasitosti na ľavej strane telefónu.
Dotknite sa akejkoľvek skladby v zozname a
podržte ju – zobrazia sa možnosti Prehrať, Pridať
do zoznamu skladieb, Zdieľať, Nastaviť ako
vyzváňanie, Zmazať, Detaily a Hľadať.
POZNÁMKA:
V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré
formáty súborov nepodporujú.
• Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej
pamäte, pri otváraní súborov sa môže
vyskytnúť chyba.
•
Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné
súbory môžu byť chránené medzinárodnými
zmluvami a národnými zákonmi o autorských
právach. V dôsledku toho môže byť
na reprodukciu alebo kopírovanie hudby
potrebné získať povolenie alebo licenciu.
V niektorých krajinách národné zákony
zakazujú súkromné kopírovanie materiálu
chráneného autorským právom. Pred
prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte
národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu
sa používania tohto druhu materiálov.
85
Pomôcky
Budík/Hodiny
Nastavenie budíka
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) > Budík/
Hodiny
> .
2 Zadajte požadovaný čas budíka.
3 Nastavte položky Opakovať, Doba odloženia,
Vibrácia, Tón budíka, Hlasitosť budíka, Aut.
spustenie aplikácie, Zamknutie skladačkou
a Poznámka.
4 Poklepaním na tlačidlo Uložiť budík uložíte.
86
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenia
budíka, poklepte na tlačidlo Ponuka
na obrazovke Budíky a vyberte možnosť
Nastavenia.
Nastavenie svetového času
Karta Svetový čas umožňuje vytvorenie zoznamu
miest, aby ste mohli ľahko a rýchlo zistiť aktuálny
čas v iných časových pásmach.
1 Otvorte aplikáciu Budík/Hodiny, potom vyberte
kartu Svetový čas .
2 Poklepte na ikonu Nové mesto (v spodnej
časti obrazovky), prehľadajte dostupné mestá a
poklepte na požadované mesto.
Používanie kalkulačky
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) >
Kalkulačka .
2 Ťukaním na číselné tlačidlá zadávajte čísla.
3 Na jednoduché výpočty poklepte na danú funkciu
( , ,
alebo ) a potom .
POZNÁMKA: Pri zložitejších výpočtoch
, vyberte
poklepte na tlačidlo Ponuka
možnosť Vedecká kalkulačka a potom vyberte
požadovanú funkciu.
POZNÁMKA: Ak si chcete pozrieť históriu
svojich predchádzajúcich výpočtov, poklepte
a vyberte položku
na tlačidlo Ponuka
História výpočtov.
Pridávanie udalostí do
kalendára
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) >
Kalendár .
2 Poklepte na
a výberom Deň, Týždeň,
Mesiac, Rok alebo Agenda zmeňte zobrazenie
mesiaca.
87
3 Poklepte na dátum, ku ktorému chcete pridať
udalosť, a dotknite sa položky .
4 Poklepte na pole Názov udalosti a zadajte názov
udalosti.
5 Poklepte na pole Umiestnenie a zadajte miesto
konania. Skontrolujte dátum a zadajte čas
začiatku a konca udalosti.
6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, poklepte
na pole Popis a zadajte podrobnosti.
7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty
pre položky OPAKOVAŤ a PRIPOMENUTIA (v
prípade potreby).
8 Poklepaním na položku Uložiť udalosť uložíte
do kalendára.
88
Hlasový záznamník
Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných
audio súborov použite hlasový záznamník.
Nahrávanie zvuku alebo hlasu
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) > Hlasový
záznamník .
2 Poklepaním na tlačidlo
spustite nahrávanie.
3 Poklepaním na položku
nahrávanie
ukončíte.
4 Poklepaním na položku
si môžete vypočuť
nahrávku.
POZNÁMKA: Poklepaním na ikonu
prejdite
na zoznam nahrávok. Môžete počúvať uložené
nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho
skutočného môže líšiť.
Odosielanie hlasových nahrávok
1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip
odoslať stlačením tlačidla .
2 Vyberte si jeden z dostupných spôsobov
zdieľania.
Ikona režimu
nahrávania
Poklepaním môžete
zmeniť režim
nahrávania.
Tlačidlo zoznamu
Poklepaním môžete
zobraziť zoznam svojich
nahrávok.
Tlačidlo nahrávania
Poklepaním spustíte
nahrávanie hlasového
záznamu.
89
ThinkFree Viewer
Aplikácia ThinkFree Viewer je profesionálnym
riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom
umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek
alebo kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy
dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel
a PowerPoint.
• Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie > ThinkFree Viewer.
Prezeranie súborov
Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo
na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú
paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií
Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní
dokumentov pomocou aplikácie ThinkFree Viewer
90
ostanú objekty i rozloženie rovnaké ako v pôvodných
dokumentoch.
Google+
Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte
s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete
spoločnosti Google.
• Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) > Google+
.
POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
Hangouts
Aplikácia Hangouts vám umožňuje textové
rozhovory s priateľmi v reálnom čase.
Otvorenie aplikácie Hangouts
• Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo
Aplikácie
> Hangouts .
Odhlásenie zo služby Hangouts
• V konverzačnom zozname poklepte na tlačidlo
Ponuka
> Nastavenia > Vyberte účet
Google > Odhlásiť sa.
Konverzácia s priateľmi
1 Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo
Aplikácie
> Hangouts .
2 Poklepaním zobrazíte zoznam svojich kontaktov.
Obsahuje všetky kontá Google, ktoré ste pridali.
3 Poklepte na priateľa, s ktorým chcete
konverzovať, a napíšte správu.
4 Poklepte na položku Odoslať .
Režim hosťa
Na ochranu súkromia alebo ak si želáte, aby mali
vaše deti obmedzený prístup k niektorým aplikáciám,
môžete použiť Režim hosťa. Keď požičiavate
telefón iným osobám, môžete obmedziť zoznam
zobrazovaných aplikácií.
Vopred si nastavte Režim hosťa a prispôsobte
možnosti svojim potrebám.
91
POZNÁMKA: Ak chcete použiť Režim hosťa,
vopred by ste si mali nastaviť funkciu uzamknutia
vzorom.
1 Poklepte na kartu
> Aplikácie (v prípade
potreby) > Nastavenia > Režim hosťa.
2 Poklepaním na tlačidlo Režim hosťa tento režim
aktivujte.
Hlasové vyhľadávanie
Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové
stránky prostredníctvom hlasu.
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) > Hlasové
vyhľadávanie .
92
2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva Hovorte,
povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte
jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa
zobrazia.
POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
Stiahnuté
Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli
prevzaté prostredníctvom aplikácií.
• Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) >
Stiahnuté .
QuickMemo
Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo umožňuje
vytvárať poznámky a zachytávať snímky obrazovky.
Položku Rýchla poznámka QuickMemo môžete
použiť na jednoduché a efektívne vytváranie
poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého
obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.
1 Funkciu QuickMemo spustíte stlačením
obidvoch tlačidiel hlasitosti na obrazovke, ktorú
chcete zachytiť, na jednu sekundu.
ALEBO
Potiahnite nadol stavový riadok a poklepte na
ikonu
na paneli rýchlych nastavení.
ALEBO
2 Vytvorte poznámku pomocou možností panela
nástrojov.
93
3 Poklepaním na ikonu v ponuke Upraviť uložte
poznámku do albumu QuickMemo v Galéria.
Umožňuje výber pozadia.
Vrátiť späť alebo znovu vykonať
predchádzajúce kroky.
Výber typu pera, farby pera a
nástroja na orezanie.
POZNÁMKA: Počas používania funkcie rýchlej
poznámky QuickMemo používajte konce prstov.
Nepoužívajte nechty.
Používanie možností rýchlej
poznámky QuickMemo
Pri používaní funkcie QuickMemo sú k dispozícii
nasledujúce možnosti.
94
Vymaže vytvorenú poznámku.
Poklepaním na túto ikonu môžete
vašu poznámku odoslať ostatným
alebo ju zdieľať prostredníctvom
služieb sociálnych sietí.
Uloží poznámku do Galéria.
Prezeranie uloženej rýchlej
poznámky QuickMemo
Otvorte Galéria a vyberte album QuickMemo.
FM rádio
Váš telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže
svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať
kdekoľvek. Ak chcete počúvať rádio, na základnej
obrazovke poklepte na
> kartu Aplikácie
(v prípade potreby) > FM rádio .
Vyhľadávanie staníc
Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo
automatickým vyhľadávaním.
1 Otvorte aplikáciu FM rádio, potom poklepte na
> Vyhľadávať.
2 Ak chcete automatické vyhľadávanie zastaviť,
dotknite sa položky Zrušiť. Uložia sa len kanály
nájdené pred zastavením vyhľadávania.
95
Webové stránky
Internet
Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet.
Internet vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet
hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a
množstvo iných vecí priamo vo vašom mobilnom
telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi
čokoľvek.
Poznámka: S pripájaním k týmto službám a
preberaním obsahu sú spojené dodatočné
poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u vášho poskytovateľa sieťových
služieb.
96
Na základnej obrazovke poklepte na položku
>
kartu Aplikácie (v prípade potreby) > Internet .
Používanie panela s nástrojmi vo
webovom prehliadači
Panel s nástrojmi vo webovom prehliadači otvoríte
tak, že sa ho dotknete, podržíte ho a posuniete
prstom nahor.
Poklepaním na túto ikonu sa vrátite
na predchádzajúcu stránku.
Poklepaním na túto ikonu prejdete
na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste
sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide
o opak toho, čo sa stane, keď poklepete
na tlačidlo Späť
, keď chcete
prejsť na predchádzajúcu stránku.
Poklepaním na túto ikonu prejdete
na domovskú stránku.
Poklepaním na túto ikonu pridáte nové
okno.
Poklepaním na túto ikonu prejdete
do Záložiek.
Zobrazovanie webových stránok
Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu a
poklepte na tlačidlo
na klávesnici.
Otvorenie stránky
Ak chcete otvoriť novú stránku, poklepte na tlačidlo
> .
Ak chcete prejsť na niektorú otvorenú stránku,
poklepte na tlačidlo
, listujte smerom nahor
alebo nadol a poklepaním na stránku ju vyberte.
Hlasové vyhľadávanie na webe
Ťuknite na pole adresy, potom na položku ,
povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno
z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.
97
POZNÁMKA: Táto funkcia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
Záložky
Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi
záložky, poklepte na tlačidlo Ponuka
>
Pridať k záložkám > OK.
Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili
ako záložku, poklepte na položku a vyberte
požadovanú webovú stránku.
História
98
Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu
nedávno navštívených webových stránok, poklepte
na tlačidlo > kartu História. Históriu vymažete
poklepaním na tlačidlo Ponuka
> Vymazať
celú históriu.
Chrome
Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať
informácie a prehľadávať webové stránky.
Na základnej obrazovke poklepte na položku
>
kartu Aplikácie (v prípade potreby) > Chrome .
Zobrazovanie webových stránok
Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu
alebo kritériá vyhľadávania a poklepte na tlačidlo
na klávesnici.
Otvorenie stránky
Synchronizácia s inými zariadeniami
Ak chcete otvoriť novú stránku, poklepte na tlačidlo
> + Nová karta.
Ak chcete prejsť na niektorú otvorenú webovú stránku,
poklepte na položku , listujte smerom nahor alebo
nadol a poklepaním vyberte požadovanú stránku.
Ak chcete otvorené karty a záložky používať
v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého
ste prihlásení prostredníctvom toho istého účtu
Google, môžete si ich zosynchronizovať.
Ak chcete otvorené karty zobraziť na iných
zariadeniach, poklepte na tlačidlo Ponuka
> Iné zariadenia. Vyberte stránku, ktorú chcete
otvoriť.
Hlasové vyhľadávanie na webe
Ťuknite na pole adresy, potom na položku ,
povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z
navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.
POZNÁMKA: Táto funkcia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
Pridávanie a zobrazovanie záložiek
Na pridanie záložiek poklepte na tlačidlo Ponuka
> .
Ak chcete otvoriť webovú stránku uloženú medzi
záložkami, poklepte na tlačidlo Ponuka > Záložky
a vyberte požadovanú stránku.
99
Nastavenia
Prístup k ponuke nastavení
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku
> kartu Aplikácie (v prípade potreby) >
Nastavenia .
ALEBO
Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo
Ponuka
> Nastavenia systému.
2 Vyberte kategóriu nastavenia a nakonfigurujte
požadované nastavenia.
100
BEZDRÔTOVÉ SIETE
< Wi-Fi >
Wi-Fi – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným
sieťam Wi-Fi.
TIP! Ako získať adresu MAC
Na nastavenie pripojenia v niektorých
bezdrôtových sieťach s filtrami adries MAC
možno bude potrebné zadať adresu MAC
telefónu do smerovača.
Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom
používateľskom rozhraní: prejdite na nastavenia
>
Wi-Fi a poklepte na tlačidlo Ponuka
Pokročilé Wi-Fi > Adresa MAC.
< Bluetooth >
Zapnite alebo vypnite bezdrôtové rozhranie Bluetooth.
< Mobilné údaje >
Zobrazuje spotrebu dát a umožňuje nastaviť limit na
používanie mobilných dát.
< Nastavenia hovorov >
Hlasová pošta – umožňuje vám zvoliť si službu
hlasovej schránky vášho poskytovateľa.
ODCHÁDZAJÚCI HOVOR
Pevne vytáčané čísla – slúži na aktiváciu
a zostavenie zoznamu čísel, na ktoré možno
z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám
poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné
volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.
PRICHÁDZAJÚCI HOVOR
Kontextové okno prichádzajúceho hlasového
hovoru – ak vyberiete túto funkciu, v prípade, že
sa aplikácia používa, zobrazí sa kontextové okno
prichádzajúceho hlasového hovoru.
Odmietnutie hovoru – umožňuje nastavenie
funkcie automatického odmietnutia hovoru.
Vyberte z možností Režim odmietnutia volania
alebo Odmietnutie volaní od.
Odmietnutie formou správy – keď chcete
odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie
poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak
napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas
stretnutia.
101
Ochrana osobných údajov – umožňuje skryť
meno a číslo volajúceho pri prichádzajúcom
hovore.
P rijímať hovory tlačidlom Home (Domov) –
Umožňuje stlačením tlačidla Home (Domov) prijať
prichádzajúci hovor.
Presmerovanie hovorov – umožňuje zvoliť, či
chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch,
keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor
alebo nemáte signál.
Automaticky – umožňuje aktivovať alebo
deaktivovať automatickú odpoveď so súpravou
handsfree.
102
PREBIEHAJÚCI HOVOR
Vibrovanie pri spojení – keď druhá strana
prijme hovor, telefón zavibruje.
UKONČIŤ HOVOR
Uložiť neznáme čísla – umožňuje vám pridať
neznáme čísla po hovore do zoznamu kontaktov.
Tlačítko Spustenie ukončuje hovor – ak
začiarknete toto políčko, budete môcť ukončiť
hlasový hovor stlačením tlačidla zapnutia/
uzamknutia.
INÉ
Blokovanie hovorov – umožňuje blokovať
prichádzajúce, odchádzajúce alebo
medzinárodné hovory.
Trvanie hovorov – slúži na zobrazenie trvania
hovorov vrátane Posledný hovor, Odchádzajúce
hovory, Prichádzajúce hovory a Všetky hovory.
Ďalšie nastavenia hovorov – pomocou tejto
funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:
ID volajúceho: umožňuje vybrať, či chcete
zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej
strany počas prebiehajúceho hovoru.
Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci
hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci
hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí
od vášho poskytovateľa siete).
< Tethering & Siete >
TETHERING
Wi-Fi Prístupový bod – umožňuje vám
zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania
Wi-Fi a konfigurovať nastavenia prenosného
prístupového miesta hotspot Wi-Fi.
Spojenie pomocou Bluetooth – umožňuje
nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie
alebo nie.
Pomoc – poklepaním zobrazíte informácie
pomocníka o prístupovom bode hotspot Wi-Fi
a funkcii Tethering Bluetooth.
103
SIEŤ
Režim za letu – po zapnutí režimu počas letu sa
všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.
Mobilné siete – umožňuje nastavenie možností
pre prenos dát v roamingu, režim siete a
operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.
Predvolená aplikácia pre SMS – umožňuje
výber predvolenej aplikácie na písanie správ.
VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych
sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali.
Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.
104
ZARIADENIE
< Zvuk >
ZVUKOVÉ PROFILY
Zvukové profily – umožňuje nastaviť zvukový
profil na Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.
Úroveň hlasitosti – môžete spravovať hlasitosť
Vyzváňanie, Upozornenia, Odozva na dotyk a
systém a Hudba, videá, hry a ďalšie médiá.
Tichý režim – umožňuje nakonfigurovať plán,
kedy sa zvukový profil nastaví na tichý. Tým sa
stíšia všetky zvuky okrem budíkov a médií a dá
sa umožniť zvonenie opakovaných hovorov alebo
hovorov od určitých kontaktov.
ZVONENIA & VIBRÁCIA
Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť
vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.
Vibrácie pri prichádzajúcom volaní –
umožňuje vám nastaviť vibráciu pre
prichádzajúce hovory.
Tón zvonenia s vibrovaním – umožňuje odozvu
na volania vo forme vibrovania.
SYSTÉM
Hlasové oznámenia – automaticky nahlas
prečíta, kto vám volá alebo píše.
Zvuky oznámení – umožňuje nastaviť zvuk pre
oznámenia.
Odozva na dotyk a systém – môžete nastaviť
odozvu na dotyk a systém pre Tóny pri
dotyku klávesnice, Zvuky pri dotyku, Zvuky
uzamknutia obrazovky a Vibrácie pri dotyku.
< Displej >
OBRAZOVKA
Jas – nastavte jas obrazovky. Začiarknutím
položky Nočný jas sa nastaví jas automaticky na
0 % v čase od 00:00 do 06:00.
Časový limit obrazovky – slúži na nastavenie
trvania časového limitu obrazovky.
Efekt vypnutia obrazovky – slúži na nastavenie
efektu vypnutia obrazovky, ktorý sa použije pri
vypnutí obrazovky.
Automatická rotácia – nastavte, ak chcete,
aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky
105
menila orientáciu.
Šetrič obrazovky – slúži na výber šetriča
obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať, keď bude
telefón v režime spánku počas dokovania alebo
nabíjania.
PÍSMO
Typ písma – umožňuje zmenu typu písma na
obrazovke.
Veľkosť písma – slúži na zmenu veľkosti písma
na obrazovke.
< Základná obrazovka >
Zvoliť úvod – môžete nastaviť štýl základnej
obrazovky. Výberom možnosti EasyHome môžete
simulovať prostredie klasického mobilného telefónu.
106
OBRAZOVKA
Motív – nastavenie motívu obrazovky zariadenia.
Tapeta – nastavenie tapety základnej obrazovky.
Tapetu môžete vybrať z Galéria, Aktívne tapety,
Fotky alebo Galéria tapiet.
Efekt obrazovky – nastavenie efektu pri
potiahnutí na zmenu obrazoviek. Môžete si vybrať
Základný, Vánok, Akordeón, Panoráma,
Kolotoč, Vrstva a Domino.
Povolenie cyklického zobr. úvodných
obrazoviek – začiarknutím nastavte nepretržité
posúvanie obrazoviek, aby ste sa nemuseli
vracať späť, keď prídete na koniec zoznamu
obrazoviek.
Len zobrazenie na výšku – začiarknutím
nastavíte stále zobrazovanie základnej obrazovky
na výšku.
DÁTA
Záloha a obnovenie úvodnej obrazovky –
môžete zálohovať a obnoviť konfiguráciu
aplikácií, miniaplikácií a tém.
TIPY
Pomoc – zobrazuje niektoré užitočné tipy pre
základnú obrazovku.
< Zablokovať obrazovku >
ZABEZPEČENIE OBRAZOVKY
Vybrať zámku obrazovky – slúži na nastavenie
typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie
telefónu. Nastavte Žiadne, Pretiahnuť, Knock
Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
Tapeta – slúži na výber tapety pre obrazovku
uzamknutia z Galéria alebo Galéria tapiet.
Skratky – slúži na prispôsobenie skratiek na
obrazovke uzamknutia.
Kontaktné informácie strateného telefónu –
zobraziť informácie o majiteľovi na obrazovke
uzamknutia v prípade straty telefónu.
107
ČASOVAČ ZABLOKOVANIA
Časovač zablokovania – umožňuje nastavenie
času uzamknutia po uplynutí časového limitu
obrazovky.
Hlavný vypínač okamžite blokuje – umožňuje
nastavenie uzamykania obrazovky stlačením
tlačidla spustenia/uzamknutia.
< Gestá >
KNOCKON
Z apnúť/Vypnúť obrazovku – zaškrtnutím
umožníte, aby funkcia KnockON zapínala a
vypínala obrazovku. Rýchlo dvakrát ťuknite na
stred obrazovky, aby ste ju zapli. Dvakrát ťuknite
na stavový riadok, prázdnu časť Základnej
108
obrazovky alebo uzamknite obrazovku, aby ste
ju vypli. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov
nepohybujte telefónom pri používaní funkcie
KnockON.
PRIJATIE PRICHÁDZAJÚCEHO VOLANIA
Aktuálne prichádzajúce volanie –
prichádzajúci hovor stíšite obrátením zariadenia
displejom nadol.
INÉ
Odložiť alebo zastaviť budík – budík odložíte
alebo zastavíte obrátením zariadenia displejom
nadol.
Pozastaviť video – video pozastavíte obrátením
zariadenia displejom nadol.
Pomoc – po dotyku získate informácie o
používaní funkcií gest na zariadení.
SNÍMAČ
Kalibrácia snímača pohybu – zvýši presnosť
senzora naklápania a rýchlosti.
< Úložný priestor >
INTERNÁ PAMÄŤ – zobrazenie používania internej
pamäte.
KARTA SD – skontrolujte celkové dostupné miesto
na karte SD. Poklepte na možnosť Odpojiť kartu
SD, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak nie je pripojená
žiadna karta SD, poklepte na možnosť Pripojiť kartu
SD. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje,
poklepte na možnosť Vymazať kartu SD.
< Batéria >
INFORMÁCIE O BATÉRII
Informácie o stave nabitia batérie sú zobrazené na
grafike batérie spolu s percentom zostávajúceho
nabitia a jej stavom. Ak chcete zobraziť obrazovku
používania batérie, kde nájdete informácie o úrovni
nabitia batérie a podrobnosti o používaní batérie,
poklepte na ikonu nabitia batérie. Zobrazuje, ktoré
zložky a aplikácie spotrebujú najviac energie batérie.
Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie, ťuknite na
niektorú z položiek.
Percentuálne nabitie batérie v stavovom
riadku – zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude
zobrazovať percento nabitia batérie v stavovom
riadku vedľa ikony batérie.
109
Úsporný režim
Úsporný režim – Poklepaním na tlačidlo
môžete režim zapnúť a vypnúť.
ZAPNÚŤ ŠETRIČ ENERGIE
Zapnúť šetrič energie – môžete vybrať,
aby sa zapol úsporný režim, keď sa nabitie
batérie dostane na určitú úroveň. Vyberte
z možností Okamžite, 10 % batérie, 20 %
batérie, 30 % batérie alebo 50 % batérie.
POLOŽKY ŠETRIACE BATÉRIU
Automatická synchronizácia – slúži na
vypnutie automatickej synchronizácie.
Wi-Fi – slúži na vypnutie rozhrania Wi-Fi, ak
sa dáta nevyužívajú.
110
Bluetooth – vypne funkciu Bluetooth,
ak telefón nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu.
Vibrácie pri dotyku – slúži na vypnutie
spätnej väzby pri dotyku.
Jas – slúži na nastavenie jasu.
Časový limit obrazovky – slúži na
nastavenie časového limitu obrazovky.
Pomoc – poklepaním na túto položku zobrazíte
informácie o tipoch pre šetrič batérie.
< Aplikácie >
Pomocou ponuky Aplikácie môžete zobraziť detaily
o aplikáciách nainštalovaných v telefóne, spravovať
ich údaje a vynútiť ich zastavenie.
Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte jednu
z troch kariet navrchu obrazovky a zobrazia sa
podrobné informácie o PREVZATÉ, SPUSTENÉ a
VŠETKO aplikáciách.
Poklepaním na položku zobrazíte ďalšie informácie,
poklepaním na možnosť Zastaviť (alebo Vynútiť si
zastavenie) a potom OK aplikáciu zastavíte.
OSOBNÉ
< Účty a synchronizácia >
Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na
pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete.
Zrušením výberu nastavenia Automaticky
synchronizovať údaje sa dá šetriť batéria a znížiť
(nie však zrušiť) spotreba dát.
< Režim hosťa >
Režim hosťa môžete použiť vtedy, keď váš telefón
používa niekto druhý. Bude možné používať iba
aplikácie, ktoré vyberiete. Po nastavení môže
telefón jednoducho prejsť do tohto režimu tak, že
na obrazovke uzamknutia sa nakreslí vzor hosťa,
ktorý nastavíte a ktorý sa líši od bežného vzoru na
odomknutie. Poklepaním na položku Pomoc získate
ďalšie informácie.
POZNÁMKA: Ak chcete používať režim hosťa,
nastavte obrazovku uzamknutia na uzamknutie
vzorom. Hosť môže používať aj aplikácie,
ktoré nebudú vopred vybrané, ale budú s nimi
prepojené.
111
< Umiestnenie >
< Bezpečnosť >
REŽIM
Vysoká presnosť – na približné určenie polohy
sa bude používať GPS, Wi-Fi a mobilné siete.
Šetrenie batérie – na približné určenie polohy
sa bude používať Wi-Fi a mobilné siete.
Len snímače zariadenia – na zistenie polohy
sa bude používať GPS.
ŠIFROVANIE
Šifrovať telefón – umožňuje šifrovať telefón
na účel bezpečnosti. Po šifrovaní je pri každom
zapnutí telefónu nutné zadať PIN alebo heslo.
Šifrovať pamäť karty SD – umožňuje šifrovanie
údajov na karte SD na účel bezpečnosti. Po
zašifrovaní ju nebude možné používať v iných
zariadeniach. Žiadne dáta, ktoré sa vytvoria alebo
aktualizujú po deaktivácii šifrovania, nebudú
šifrované, ale dáta, ktoré sa predtým zašifrovali,
zostanú zašifrované.
NEDÁVNA POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE
O POLOHE
Zobrazuje aplikácie, ktoré nedávno požadovali
informácie o polohe.
SLUŽBY ZISTENIE POLOHY
Umožňuje zobrazenie nastavení polohy Google.
112
UZAMKNUYIE KARTY SIM
Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na
nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na
zmenu kódu PIN karty SIM.
HESLÁ
Zadávanie hesla je zobrazené – slúži na
zobrazenie posledného znaku skrytého hesla
počas písania.
SPRÁVA ZARIADENÍ
Správcovia zariadení – slúži na zobrazenie
alebo deaktivovanie správcov zariadení.
Neznáme zdroje – predvolené nastavenie
na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú
z lokality Play Store.
Overenie aplikácií – zakazuje alebo varuje
pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť
poškodenie.
ÚLOŽNÝ PRIESTOR POVERENí
Typ ukladac. priestoru – zobraziť typ uloženia.
Dôveryhodné prístupové oprávnenia –
zobrazenie dôveryhodných certifikátov
certifikačnej autority.
Inštalácia z úložiska – vyberte na inštaláciu
šifrovaných certifikátov.
Vymazať poverenia – odstránenie všetkých
certifikátov.
< Jazyk a vstup >
Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na
výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu
klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do
slovníka.
113
< Zálohovať a vynulovať >
SYSTÉM
ZÁLOHOVAŤ A OBNOVIŤ
Zálohovať moje údaje – zálohuje údaje
aplikácií, heslá k sieťam Wi-Fi a ďalšie
nastavenia na servery Google.
Zálohovať konto – umožňuje nastaviť konto, na
ktoré sa uložia zálohované dáta.
Automaticky obnoviť – keď znovu inštalujete
aplikáciu, obnovia sa zálohované nastavenia a
údaje.
< Dátum a čas >
OSOBNÉ ÚDAJE
Obnovenie nastavení z výroby – obnovíte
predvolené hodnoty výrobných nastavení a
odstránite všetky svoje údaje.
114
Nastavenia Dátum a čas slúžia na nastavenie
spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia
môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a
časového pásma namiesto získavania informácií o
presnom čase z mobilnej siete.
< Zjednodušenie ovládania >
Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania
je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na
zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.
< PC pripojenie >
PRIPOJENIE USB
Voľba spôsobu USB pripojenia – nastavenie
predvoleného režimu pri pripájaní telefónu k
počítaču pomocou USB kábla. Môžete vybrať
z možností Nabite telefón, Synchronizácia
médií (MTP),Tethering, LG softvér a Odoslať
obrázok (PTP).
Opýtať sa po pripojení – ak začiarknete
túto možnosť, typ pripojenia USB potvrdíte po
pripojení k počítaču.
Pomoc – slúži na zobrazenie informácií o
nastaveniach pripojenia.
LG SOFTVÉR
PC Suite – túto možnosť začiarknite vtedy,
ak chcete používať softvér LG PC Suite
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Upozorňujeme,
že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v prípade
softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie
Wi-Fi.
Pomoc – poskytuje pomoc pre softvér LG.
< Tlač >
Umožňuje vám tlač obsahu niektorých obrazoviek
(ako napr. webových stránok v prehliadači Chrome)
z tlačiarne pripojenej k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše
zariadenie so systémom Android.
115
< Informácie o telefóne >
Táto ponuka umožňuje správu aktualizácií softvéru
a zobrazenie rôznych informácií týkajúcich sa vášho
zariadenia.
Názov telefónu – umožňuje zmeniť názov telefónu.
Tento názov sa bude používať pri funkciách
Bluetooth, Wi-Fi Direct atď.
Centrum aktualizácií – môžete kontrolovať
dostupnosť aplikácií a softvéru od spoločnosti LG
Electronics.
Sieť – umožňuje vám prezerať sieť, typ siete a
intenzitu, stav služby, stav roamingu, stav mobilnej
siete a adresu IP.
116
Stav – môžete zobraziť číslo svojho telefónu, MIN,
verziu PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.
Batéria – umožňuje kontrolu stavu batérie, úrovne
nabitia batérie a informácií o využití batérie.
Informácie o hardvéri – umožňuje zobraziť číslo
modelu, čas prevádzky, kód dátumu záruky, adresu
MAC pre Wi-Fi MAC a adresu Bluetooth.
Informácie o softvéri – umožňuje zobrazenie verzie
systému Android, verzie pre základné pásmo, verzie
jadra, čísla zostavy a verzie softvéru.
Právne informácie – umožňuje zobrazenie zmluvy
o právach na aplikácie LG, licencií typu „open
source“ a právnych informácií spoločnosti Google.
PC softvér (LG PC Suite)
Počítačový softvér „LG PC Suite“ predstavuje
program, ktorý umožňuje pripojiť vaše zariadenie
k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania
Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho
zariadenia v počítači.
Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...
• Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu,
filmy, obrázky) vo vašom počítači.
• Odosielať multimediálny obsah do vášho
zariadenia.
• Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky)
medzi vaším zariadením a počítačom.
•
•
•
•
•
Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
Zálohovať a obnoviť údaje vášho zariadenia.
Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača
z iného zariadenia.
Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo
svojom zariadení.
POZNÁMKA: Ak sa chcete dozvedieť, ako
sa používa počítačový softvér „LG PC Suite“,
môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.
117
Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“
Počítačový softvér „LG PC Suite“ možno prevziať
z webovej lokality spoločnosti LG.
1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte želanú
krajinu.
2 Prejdite na položku Podpora > MOBILNÁ
PODPORA > Mobilné telefóny LG > vyberte
model
alebo
prejdite na položku Podpora > Mobilné
zariadenia > vyberte model.
3 Kliknite na položku PC SYNC (Synchronizácia
s PC) v časti MANUALS & DOWNLOAD
(PRÍRUČKY A NA PREVZATIE) a kliknutím na
položku PREVZIAŤ prevezmite počítačový softvér
„LG PC Suite“.
118
Systémové požiadavky pre softvér do počítača
„LG PC Suite“
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bitový,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
• Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
• Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová
alebo vyššia farebná hĺbka
• HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta
na pevnom disku (V závislosti od množstva
ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť
viac voľného miesta.)
• Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG,
Windows Media Player 10 alebo novší
POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od
spoločnosti LG
Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG
je nevyhnutný na pripojenie zariadenia
LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne
automaticky v rámci inštalácie softvérovej
aplikácie „LG PC Suite“.
Synchronizácia zariadenia s počítačom
Údaje vášho zariadenia a počítača možno pohodlne
a jednoducho synchronizovať pomocou počítačového
softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať možno
kontakty, rozvrhy a záložky.
Postup je nasledujúci:
1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite
kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
2 Po zobrazení položky Voľba spôsobu USB
pripojenia vyberte možnosť LG softvér.
3 Po pripojení spustite program a vyberte sekciu
zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
4 Kliknutím na položku Osobné údaje uskutočnite
výber.
5 Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu
a kliknite na tlačidlo Synchronizácia.
POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať
s počítačom, musíte do počítača
nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na
inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na
predchádzajúcich stranách.
119
Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do
nového zariadenia
1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého
zariadenia na počítač pomocou programu na
synchronizáciu s počítačom.
2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC
Suite“. Spustite program a pomocou kábla USB
pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
3 V hornej ponuke vyberte položku Zariadenie
> Importovať do zariadenia > Importovať
kontakty.
4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru
a súboru na import.
120
5 V kontextovom okne kliknite na položku Vybrať
súbor a zobrazí sa prieskumník systému
Windows.
6 Vyberte kontakty na import do prieskumníka
systému Windows a kliknite na Otvoriť.
7 Kliknite na OK.
8 Zobrazí sa kontextové okno Mapovanie polí
na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s
údajmi nových kontaktov.
9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v
kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení,
v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné
výbery a úpravy.
10 Kliknite na tlačidlo OK.
Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru
telefónu
Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG
z internetu
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete
na stránke http://www.lg.com/common/index.jsp
– vyberte krajinu a jazyk.
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér
v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho,
aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto
funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť
LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše
zariadenie.
Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne
vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas
celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete
postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny
a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že
odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže
viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.
POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje
právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre
vybrané modely podľa vlastného uváženia a
nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre
všetky modely telefónov.
121
Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG
pomocou služby Over-the-Air (OTA)
Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať
softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom
služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou
dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii
len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu
firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.
Najskôr by ste mali zistiť, akou verziou softvéru
je váš mobilný telefón vybavený: Nastavenia >
Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií >
Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť
aktualizácie.
122
POZNÁMKA: Vaše osobné údaje uložené
v internej pamäti telefónu (vrátane informácií
o konte Google a iných kontách, údajov
a nastavení systému a aplikácií, všetkých
prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri
aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť
LG vám preto pred aktualizáciou softvéru
telefónu odporúča zálohovať svoje osobné
údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť
za žiadne straty osobných údajov.
POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od
poskytovateľa sieťových služieb, regiónu a
krajiny.
Informácie o tomto návode na použitie
Informácie o tomto návode
na použitie
•
•
•
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne
a správne používať váš telefón.
Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok
obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od
zobrazenia vo vašom telefóne.
Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu
alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi
služieb alebo operátormi. Tento obsah môže
podliehať zmenám bez predchádzajúceho
•
•
upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete
na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese
www.lg.com.
Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa
môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo
špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie
zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce
z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi
než je spoločnosť LG.
Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy
s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce
z úpravy nastavení databázy registra alebo
pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek
123
•
•
124
pokus o prispôsobenie operačného systému
môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho
aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.
Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a
iné médiá dodávané s vaším zariadením sú
licencované na obmedzené použitie. Ak tieto
materiály extrahujete a použijete ich na obchodné
alebo iné účely, môže sa to považovať za
porušenie zákonov o ochrane autorských práv.
Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za
akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.
Na využívanie dátových služieb, ako sú
napríklad správy, odosielanie a preberanie
súborov, automatická synchronizácia alebo
služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať
dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším
poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše
potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho
poskytovateľa služieb.
Obchodné značky
•
•
LG a logo LG sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti LG Electronics.
Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva
sú majetkom príslušných vlastníkov.
Upozornenie: Softvér typu Open Source
(s otvoreným kódom)
Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa
licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu
„open source“, prejdite na lokalitu http://
opensource.lge.com/
Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia
a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu
so zdrojovým kódom.
125
Príslušenstvo
Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)
Cestovný adaptér
Baterie
Stručná príručka
Dátový kábel
POZNÁMKA:
• Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
• Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
• V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.
126
Riešenie problémov
Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré
problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.
Správa
Chyba karty SIM
Žiadne sieťové
pripojenie/
výpadok siete
Možné príčiny
Možné riešenia
V telefóne nie je SIM karta
alebo je nesprávne vložená.
Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Signál je slabý alebo sa
nachádzate mimo siete
operátora.
Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo.
Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
Operátor aplikoval nové
služby.
Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12
mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej
pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa
na poskytovateľa služieb.
127
Správa
Kódy sa
nezhodujú
Možné príčiny
Ak chcete zmeniť
bezpečnostný kód, nový
kód musíte potvrdiť jeho
opätovným zadaním.
Možné riešenia
Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho
poskytovateľa služieb.
Dva zadané kódy nesúhlasia.
Nemožno nastaviť
žiadne aplikácie
Hovory nie sú k
dispozícii
128
Nie je podporovaná
poskytovateľom služieb alebo
je potrebná registrácia.
Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Chyba vytáčania
Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
Vložená nová karta SIM.
Skontrolujte nové obmedzenia.
Dosiahnutý predplatený limit
poplatkov.
Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo
vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Správa
Telefón sa nedá
zapnúť
Chyba nabíjania
Možné príčiny
Možné riešenia
Tlačidlo Zap./Vyp. bolo
stlačené príliš krátko.
Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne
dve sekundy.
Batéria nie je nabitá.
Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania
na displeji.
Batéria nie je nabitá.
Nabite batériu.
Vonkajšia teplota je príliš
vysoká alebo nízka.
Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej
teplote.
Problém s kontaktmi
Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
Žiadne napätie
Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
Chybná nabíjačka
Vymeňte nabíjačku.
Nesprávna nabíjačka
Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti
LG.
129
Správa
130
Možné príčiny
Možné riešenia
Číslo nie je
povolené
Je zapnutá funkcia Pevné
vytáčané číslo.
Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné
prijať alebo
odoslať SMS a
fotografie
Pamäť je plná
Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno
otvoriť
Nepodporovaný formát
súboru
Skontrolujte podporované formáty súborov.
Pri prijímaní
hovoru sa
obrazovka
nezapne.
Problém so snímačom
blízkosti
Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite
sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti.
Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Správa
Možné príčiny
Možné riešenia
Žiaden zvuk
Vibračný režim
Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a
presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo
tichý režim.
Prerušenia
hovorov a
zamrznutia
Prerušovaný problém so
softvérom
Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru
prostredníctvom webovej lokality.
131
Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória
Otázka
BT
Zariadenia
Bluetooth
Môžete pripojiť zvukové zariadenie Bluetooth, napr.
Aké funkcie sú
stereofónnu/monofónnu slúchadlovú súpravu a súpravu do
dostupné cez Bluetooth vozidla. Ak je ku kompatibilnému zariadeniu pripojený server
FTP, môžete zdieľať aj obsah uložený na pamäťovom médiu.
Údaje
Zálohovanie
kontaktov
Ako je možné zálohovať Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a
kontakty?
službou Gmail™.
Je možné nastaviť
Údaje
jednosmernú
Synchronizácia synchronizáciu so
službou Gmail?
132
Odpoveď
Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.
Kategória
Podkategória
Otázka
Je možné
Údaje
synchronizovať všetky
Synchronizácia e-mailové priečinky?
Odpoveď
Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky.
Ostatné priečinky môžete zobraziť poklepaním na tlačidlo
Ponuka
a po výbere položky Priečinky môžete zvoliť
priečinok.
Služba
Google™
Prihlásenie k
službe Gmail
Musím sa prihlásiť ku
kontu Gmail pri každom Keď sa prihlásite do služby Gmail, už sa do nej nebudete
prístupe k službe
musieť prihlasovať znova.
Gmail?
Služba
Google™
Konto Google
Je možné filtrovať
e-maily?
Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje.
133
Kategória
Podkategória
Otázka
Funkcia
telefónu
E-mail
Čo sa stane, keď
spustím inú aplikáciu
počas písania e-mailu?
E-mail sa automaticky uloží ako koncept.
Funkcia
telefónu
Vyzváňací tón
Existuje nejaké
obmedzenie veľkosti
súboru, ak chcem
použiť súbor MP3 ako
zvonenie?
Veľkosť súboru nie je obmedzená.
Funkcia
telefónu
Čas správy
134
Odpoveď
Môj telefón nezobrazuje
čas prijatia u správ
Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre správy prijaté
starších ako 24 hod.
v aktuálny deň.
Ako toto môžem
zmeniť?
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Navigácia
Otázka
Je možné do telefónu
nainštalovať inú
navigačnú aplikáciu?
Je možné
Funkcia
synchronizovať
telefónu
kontakty zo všetkých
Synchronizácia mojich e-mailových
kont?
Odpoveď
Každú aplikáciu dostupnú na lokalite Play Store™, ktorá je
kompatibilná s hardvérom, je možné nainštalovať a používať.
Synchronizovať je možné len kontakty zo serverov Gmail a
MS Exchange (podnikový e-mailový server).
135
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Čakanie a
pauza
Funkcia
telefónu
Zabezpečenie
136
Otázka
Odpoveď
Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P uloženými v čísle,
tieto funkcie nebudete môcť používať. Každé číslo budete
musieť uložiť znova.
Je možné uložiť kontakt Ako uložiť čakanie a pauzu:
s čakaním a pauzou
1. Na základnej obrazovke poklepte na ikonu Telefón
.
obsiahnutými v čísle?
2. Vytočte číslo a potom poklepte na tlačidlo Ponuka
.
3. Poklepte na možnosť Pridať 2 sek. pozastavenie alebo
Pridať čakanie.
Akými bezpečnostnými
funkciami disponuje
tento telefón?
Telefón môžete nastaviť tak, aby na získanie prístupu k
nemu a na jeho používanie bolo potrebné zadať vzor na
odomknutie.
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Vzor na
odomknutie.
Otázka
Ako vytvorím vzor
odomknutia?
Odpoveď
1. N
a základnej obrazovke poklepte na tlačidlo Ponuka
.
2. P oklepte na položku Nastavenia systému > Zablokovať
obrazovku.
3. P oklepte na položku Vybrať zámku obrazovky > Vzor.
Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na
vytvorenie vzoru na odomknutie.
4. Z ačnite nakreslením vášho vzoru a zopakovaním nákresu na
potvrdenie.
Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.
Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste
nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu
sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla
máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to
znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN,
môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN.)
137
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Vzor na
odomknutie.
138
Otázka
Odpoveď
Čo urobím, ak
zabudnem vzor
na odomknutie a
nevytvorím si v telefóne
konto Google?
Ak ste zabudli vzor:
Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google
a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo Zabudol
som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google,
aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste v telefóne nevytvorili
konto Google alebo ak ste zabudli údaje na prístup k nemu,
musíte vykonať obnovenie pôvodných nastavení.
Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby,
všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred
vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite
zálohovať všetky dôležité údaje.
Kategória
Podkategória
Otázka
Funkcia
telefónu
Pamäť
Budem nejakým
spôsobom upozornený
na to, že je pamäť
plná?
Áno, budete o tom informovaní.
Funkcia
telefónu
Podpora
jazykov
Je možné zmeniť jazyk
môjho telefónu?
Telefón je možné používať v multilingválnom režime.
Zmena jazyka:
1. Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo Ponuka
a potom poklepte na položku Nastavenia systému.
2. Poklepte na položku Jazyk a vstup > Jazyk.
3. Ťuknite na požadovaný jazyk.
Funkcia
telefónu
VPN
Ako nastavím sieť
VPN?
Konfigurácia prístupu k sieťam VPN je v každej krajine iná. Ak
chcete nakonfigurovať v telefóne prístup k sieti VPN, musíte si
obstarať údaje od správcu siete vašej spoločnosti.
Odpoveď
139
140
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
Funkcia
telefónu
Časový limit
obrazovky
Po 15 sekundách
sa moja obrazovka
vypne. Ako môžem
zmeniť časový interval,
po ktorom sa vypne
podsvietenie?
1. Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo Ponuka
.
2. Poklepte na položku Nastavenia systému > kartu Displej.
3. Poklepte na položku Časový limit obrazovky.
4. Ťuknite na požadovaný časový limit podsvietenia
obrazovky.
Funkcia
telefónu
Wi-Fi a mobilná
sieť
Keď je súčasne
dostupná sieť Wi-Fi
aj mobilná sieť, ktorú
z nich bude môj telefón
využívať?
Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže
uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne
zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi
pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní.
Ak chcete zistiť, ktoré zo dátových pripojení sa práve využíva,
vyhľadajte príslušnú ikonu mobilnej siete alebo Wi-Fi v hornej
časti obrazovky.
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
Funkcia
telefónu
Základná
obrazovka
Je možné odstrániť
aplikáciu zo základnej
obrazovky?
Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým
sa v pravom hornom rohu obrazovky nezobrazí ikona
odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte
ikonu do odpadkového koša.
Funkcia
telefónu
Aplikácia
Prevzal som aplikáciu,
ktorá nepracuje
spoľahlivo. Ako ju
odstránim?
1. Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo Ponuka
.
2. Poklepte na položku Nastavenia systému > Aplikácie >
PREVZATÉ.
3. Poklepte na aplikáciu a potom na možnosť Odinštalovať.
Funkcia
telefónu
Nabíjačka
Je môj telefón možné
nabíjať cez dátový
Áno, telefón sa bude nabíjať cez kábel USB bez ohľadu na to,
kábel USB bez
či sú nainštalované potrebné ovládače.
inštalovania potrebného
ovládača USB?
141
Kategória
Podkategória
142
Otázka
Odpoveď
Funkcia
telefónu
Budík
Môžem na zvuk budíka
Áno. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu, ktorú
používať svoje hudobné
chcete nastaviť ako zvuk budíka.
súbory?
Funkcia
telefónu
Budík
Zaznie mi budík aj
v prípade, že bude
telefón vypnutý?
Funkcia
telefónu
Budík
Ak je hlasitosť zvonenia
nastavená na možnosť Budík je naprogramovaný tak, aby ste ho počuli aj v takýchto
Vypnuté alebo Vibrovať, situáciách.
budem budík počuť?
Nie, táto funkcia sa nepodporuje.
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
Riešenie
obnovy
Tvrdý reset
(obnovenie
nastavení z
výroby)
Ak vykonám obnovenie
nastavení z výroby
v prípade, ak sa
nemôžem dostať do
ponuky nastavení
telefónu?
Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu
zariadenia funkciu obnovenie pôvodného nastavenia
(obnovenie nastavení z výroby).
143
ENGLISH
Quick start guide
LG-D160
To download the latest full version of the user guide,
go to www.lg.com on your PC or laptop.
Overview
Earphone Jack
Charger/USB
port
Microphone
TOP
Proximity
sensor
BOTTOM
Earpiece
Camera lens
Volume keys
Power/Lock
key
Home key: Return to
home screen from any
screen.
Touch screen
Menu key:
Check what
options are
available.
Back key: Return to the
previous screen. Exit an
app after using it.
2
FRONT
BACK
Setup
Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.
Installing the SIM card and battery
1. Remove the
back cover.
2. Slide the SIM card into
its slot as shown in the
figure. Make sure the gold
contact area on the card
is facing downwards.
3. Insert the battery.
4. Insert the back cover.
3
Setup (continued)
When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to
configure the phone settings.
Turning on the phone
Press and hold the Power/Lock key for a couple of seconds.
TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the
Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.
Charging the phone
• The charging port is at the bottom of the phone.
• Insert one end of the charging cable into the phone and plug the
other end into an electrical socket.
• To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully
charged before you use it for the first time.
WARNING! Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables,
it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or
cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.
4
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault
occur, a software tool is built into your device that will
gather a fault log. This tool gathers only data specific to the
fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call
drop and applications loaded. The log is used only to help
determine the cause of the fault. These logs are encrypted
and can only be accessed by an authorized LG Repair
centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information.
This mobile phone model LG-D160 has been designed to
comply with applicable safety requirements for exposure
to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure
the safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or
SAR. Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest
certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels
of various LG phone models, they are all designed to
meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for
use at the ear is 1.120 W/kg (10 g) and when worn on the
body is 0.788 W/Kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines when used
either in the normal use position against the ear or when
positioned at least 1.5 cm away from the body. When
a carry case, belt clip or holder is used for body-worn
operation, it should not contain metal and should position
the product at least 1.5 cm away from your body. In order
to transmit data files or messages, this device requires
5
Guidelines for safe and efficient use (continued)
a quality connection to the network. In some cases,
transmission of data files or messages may be delayed
until such a connection is available. Ensure the above
separation distance instructions are followed until the
transmission is completed.
Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this particular
phone model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying to the
phone and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service
technician when repair work is required.
• Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include
replacement parts or boards that are either new or
reconditioned, provided that they have functionality equal
to that of the parts being replaced.
6
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios
and personal computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area where you are required to
by special regulations. For example, do not use your phone
in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. It may cause an electric shock and can seriously
damage your phone.
• Do not charge a handset near flammable material as the
handset can become hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport
tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch
the antenna unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken,
chipped or cracked glass. Damage to the glass display due
to abuse or misuse is not covered under the warranty.
• Your phone is an electronic device that generates heat
during normal operation. Extremely prolonged, direct skin
contact in the absence of adequate ventilation may result
in discomfort or minor burns. Therefore, use care when
handling your phone during or immediately after operation.
• If your phone gets wet, immediately unplug it to dry
off completely. Do not attempt to accelerate the drying
process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet phone, changes the color of the
product label inside your phone. Damage to your device
as a result of exposure to liquid is not covered under your
warranty.
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could
affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment
without requesting permission. Avoid placing the phone
over pacemakers, for example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0 ºC and
40 ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low
or high temperatures may result in damage, malfunction,
or even explosion.
7
Guidelines for safe and efficient use (continued)
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile
phones in the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a
call if driving conditions so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your
vehicle such as car stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not
obstruct with installed or portable wireless equipment. It
can cause the air bag to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please
ensure that the volume is at a reasonable level so that
you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.
8
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not
listen at high volume levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed
to loud sound for long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on or off the handset
close to your ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you
cannot hear the people speaking near you, or if the person
sitting next to you can hear what you are listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and
headphones can cause hearing loss.
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass
could break if your mobile device is dropped on a hard surface
or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device
until the glass is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions and follow any regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
• Do not use your phone at a refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or
explosives in the same compartment of your vehicle as
your mobile phone or accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from
the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small
children. It includes small parts which may cause a choking
hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks.
Therefore you should never depend solely on your phone for
emergency calls. Check with your local service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery
before recharging. Unlike other battery systems, there is
no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.
9
Guidelines for safe and efficient use (continued)
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Keep the metal contacts of the battery clean.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long
time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may
deteriorate battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced with
an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. Please recycle when possible.
Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after
10
the phone is fully charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s
teeth or nails, come into contact with the battery. This
could cause a fire.
HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE
Access to latest firmware releases, new software
functions and improvements.
• Update your smartphone without a PC. Select
Update Center
> Software update.
• Update your smartphone by connecting it to your
PC. For more information about using this function,
please visit http://www.lg.com/common/index.jsp
select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this
LG-D160 product is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of
the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under
GPL, LGPL, MPL and other open source licences,
please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices
are available for download with the source code.
Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
NOTE:
• Illustrations may differ from those you see on
actual phone.
• Always use genuine LG accessories. Failure to
do this may void your warranty.
• Available accessories may vary depending on
your region, country or service provider.
• Some features and service may vary by region,
phone, service provider and software version.
• All information in this document is subject to
change without notice.
11
Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products
should be disposed of separately
from the municipal waste stream via
designated collection facilities appointed
by the government or the local
authorities.
2 The correct disposal of your old appliance
will help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health.
3 For more detailed information about
disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased
the product.
Expected Battery Life is 6 months. Gradual
reduction in battery capacity is a manifestation
of natural wear and cannot be considered a fault
within the meaning of the Civil Code.
Disposal of waste batteries/accumulators
1This symbol may be combined with
chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery
contains more than 0.0005% of mercury,
0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2All batteries/accumulators should be
disposed separately from the municipal
waste stream via designated collection
facilities appointed by the government or
the local authorities.
3The correct disposal of your old batteries/
accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the
environment, animal and human health.
4For more detailed information about
disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city
office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising