LG | Gpad LGV500 blanco | User guide | LG V500 Užívateľská príručka

LG V500 Užívateľská príručka
Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.
Všeobecné otázkys
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.
Uživatelská příručka
Návod na používanie
Quick start guide
LG-V500
MFL67986009 (1.1)
www.lg.com
Wi-Fi (WLAN)
Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.
Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.
Wi-Fi (WLAN)
Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.
Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.
Wi-Fi (WLAN)
This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.
ČESKY
Uživatelská příručka
• Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch
zobrazených ve skutečném zařízení.
• Některé části obsahu v tomto průvodci nemusí odpovídat
funkcím vašeho zařízení v závislosti na softwaru nebo na
poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto
dokumentu mohou být bez předchozího upozornění
změněny.
• Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením,
neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
• Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva
vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné
známky společnosti LG Group a jejích dceřiných
společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou
vlastnictvím příslušných vlastníků.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a
Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
Obsah
O této uživatelské příručce............................. 5
O této uživatelské příručce..................................5
Ochranné známky................................................6
DivX HD.................................................................6
Dolby Digital Plus.................................................7
Návod pro bezpečné a efektivní použití........ 8
Důležité upozornění........................................19
Informace o zařízení......................................25
Přehled tabletu.................................................. 25
Nabíjení tabletu.................................................. 27
Optimalizace výdrže baterie............................. 29
Vložení karty microSD......................................30
Vyjmutí karty microSD....................................... 31
Formátování karty microSD............................... 31
Zamykání a odemykání obrazovky................... 32
Domovská obrazovka.....................................33
Tipy pro dotykovou obrazovku......................... 33
Domovská obrazovka........................................ 36
Návrat k naposledy použitým aplikacím......... 38
Oznámení........................................................... 39
Plug and Pop..................................................... 43
2
Zachycení snímku obrazovky........................... 44
Klávesnice na obrazovce................................... 45
Nastavení účtu Google..................................46
Připojení k sítím a zařízením........................ 47
Wi-Fi................................................................... 47
Bluetooth............................................................48
Funkce SmartShare...........................................50
Připojení k počítači prostřednictvím kabelu
USB..................................................................... 52
Kontakty..........................................................54
Hledání kontaktu................................................ 54
Přidání nového kontaktu................................... 54
Oblíbené kontakty............................................. 55
Vytvoření skupiny............................................... 55
E-mail..............................................................56
Správa e-mailového účtu.................................. 56
Práce se složkami účtů..................................... 57
Psaní a odesílání e-mailů................................. 57
Fotoaparát.......................................................58
Seznámení s hledáčkem................................... 58
Použití pokročilých nastavení........................... 59
Rychlé pořízení fotografie ................................ 61
Po pořízení fotografie........................................ 61
Zobrazení uložených fotografií........................ 63
Videokamera...................................................64
Seznámení s hledáčkem................................... 64
Použití pokročilých nastavení........................... 65
Rychlé pořízení videozáznamu........................ 66
Po nahrání videa................................................ 66
Sledování uložených videozáznamů.................67
Funkce Použití zoomu živě................................67
Úprava hlasitosti při sledování videa............... 68
Multimédia......................................................69
Galerie................................................................. 69
Video.................................................................... 71
Hudba................................................................. 73
Nástroje........................................................... 76
QPair....................................................................76
QSlide..................................................................77
QuickMemo........................................................ 79
QuickRemote...................................................... 81
Funkce QuickTranslator.................................... 83
Více uživatelů..................................................... 85
Voice Mate.......................................................... 86
Budík/Hodiny..................................................... 88
Kalkulačka........................................................... 89
Kalendář.............................................................. 89
Správce souborů................................................90
Záznam hlasu...................................................... 91
Správce úloh....................................................... 92
POLARIS Office 5............................................ 93
Google+.............................................................. 94
Hlasové vyhledávání.......................................... 95
Stahování............................................................ 95
Web..................................................................96
Internet............................................................... 96
Chrome............................................................... 98
Nastavení......................................................100
Přístup k menu Nastavení.............................. 100
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ........................................ 100
ZAŘÍZENÍ......................................................... 102
OSOBNÍ............................................................ 108
SYSTÉM............................................................. 110
LG Záloha....................................................... 114
O záloze a obnovení dat tabletu......................114
LG Záloha dat tabletu.......................................115
Plánování automatických záloh.......................115
Obnova dat tabletu............................................116
Aktualizace softwaru tabletu....................... 118
3
Aktualizace softwaru tabletu............................118
Aktualizace softwaru tabletu LG vzduchem
(OTA)...................................................................118
Příslušenství................................................. 120
Řešení problémů........................................... 121
4
O této uživatelské příručce
O této uživatelské příručce
• Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou
příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání zařízení.
• Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem tabletu
zobrazovat odlišně.
• Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli
služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn.
Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG www.lg.com.
• Aplikace ve vašem zařízení a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu
nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s
funkčností tabletu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými
poskytovateli než společností LG.
• Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností tabletu, které vznikly
v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus
o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení
nebudou fungovat správně.
• Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením
jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete
a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského
zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
5
• Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická
synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se
vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám.
Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.
Ochranné známky
• LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných
vlastníků.
DivX HD
INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou
firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®,
které prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další
informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na
stránkách divx.com.
INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací
DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené
prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód,
vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení
registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.
6
Certifikované zařízení DivX Certified®pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do
rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.
Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.
Poznámka: Software typu Open Source
Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL
a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku http://opensource.lge.com/
Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke
stažení spolu se zdrojovým kódem.
Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
7
Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné.
Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který
shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj shromažďuje pouze data týkající se chyby,
jako je například síla signálu a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka
k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze
v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.
Vystavení energii rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific
Absorption Rate).
Tento model zařízení typu tablet LG-V500 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným
bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky
jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako
specifická míra pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Testy SAR jsou prováděny
pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným
výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
8
• I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG,
jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým
vlnám.
• Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením
(ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
• Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při nošení na těle, jak je popsáno v této
uživatelské příručce, je 0,720 W/kg.
• Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční
energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází
alespoň 0,00 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo
v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn
alespoň 0,00 cm od těla.
Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní
připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv
pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené
hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.
9
Péče o výrobek a jeho údržba
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnost baterie
• Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii, která je součástí produktu.
Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo
společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
• Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
• Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození vašeho
zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití
s tímto konkrétním modelem zařízení. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést
ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na zařízení, a mohlo by být
nebezpečné.
10
• Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
• Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů
nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou
funkčnost jako nahrazené části.
• Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních
počítačů.
• Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte
například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
• Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
• Nenabíjejte zařízení v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by
tak nebezpečí vzniku požáru.
• K čistění krytů tabletu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je
benzen, ředidlo či alkohol).
• Nenabíjejte tablet ležící na měkké podložce.
• Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
• Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
11
• Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace
na magnetických proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození tabletu.
• Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.
• Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
• Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je
nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého
nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
• Váš tablet je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně
dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit
nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během
používání a ihned po použití opatrně.
• Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte.
Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou
například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
• Tekutina v navlhlém zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení
poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.
• Pokud je to možné, používejte tablet při teplotách mezi 0 ºC a 40 ºC. Pokud zařízení
vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození,
chybné funkci nebo dokonce výbuchu.
12
Efektivní používání zařízení
Elektronická zařízení
Všechna zařízení typu tablet mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.
• Nikdy zařízení typu tablet nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení.
Neumísťujte tablet do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
• Některá naslouchátka mohou být zařízením typu tablet rušena.
• Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
Bezpečnost na silnici
Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení typu tablet při řízení v dané
oblasti.
• Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio
nebo bezpečnostní vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě
nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu
nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na
rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.
13
Zabraňte poškození sluchu
POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.
Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk
dlouhou dobu.
• K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme
proto nezapínat tablet v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou
hlasitost při poslechu hudby.
• Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící
vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.
Skleněné části
Některé části zařízení typu tablet jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou
rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu.
Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Zařízení
nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte tablet na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a
postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.
14
Prostředí s nebezpečím výbuchu
• Tablet nepoužívejte v místě tankování paliv.
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti paliv nebo chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály
v přihrádce automobilu, ve které je zařízení typu tablet nebo příslušenství.
V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla tablet vypněte.
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.
Děti
Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí. Toto zařízení také
obsahuje interní baterii, která může být nebezpečná, jestliže zařízení není řádně užíváno či
udržováno.
Informace a péče o baterii
• Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází
k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
15
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak,
aby maximalizovaly životnost baterie.
• Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
• Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální
výkon.
• Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou
vlhkostí, jako je koupelna.
Neponechávejte zařízení v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit
výkon baterie.
• V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
• Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte.
Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo
společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
• Po úplném nabití tabletu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému
odběru energie.
• Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání
vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
• Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími
zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
16
Jak aktualizovat tablet
Přístup k nejnovějším verzím firmwaru, novým funkcím softwaru a zlepšením.
>
• Aktualizujte svůj tablet bez PC. Vyberte možnost Centrum aktualizací
Aktualizace softwaru.
• Aktualizujte svůj tablet připojením k PC.
Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce http://update.
lgmobile.com nebo http://www.lg.com/common/ index.jsp vyberte zemi a jazyk.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt LG-V500 odpovídá základním
požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení
o shodě naleznete na adrese http://www.lg.com/global/declaration
Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
17
Likvidace starých zařízení
1 Pokud je u výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že se na výrobek
vztahuje směrnice Evropské unie
č. 2002/96/EC.
2 Všechny elektrické a elektronické
výrobky likvidujte odděleně od
běžného komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou
nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním vlivům
na životní prostředí a zdraví.
4 Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení
nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
Předpokládaná doba životnosti baterie je
6 měsíců. Postupné snižování kapacity
baterie je projevem jejího přirozeného
opotřebení a nelze je považovat za vadu ve
smyslu Občanského zákoníku.
18
Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1 Pokud je u baterií/akumulátorů
daného výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že se na ně
vztahuje směrnice Evropské unie
č. 2006/66/EC.
2 Tento symbol může být kombinován
s chemickými značkami rtuti (Hg),
kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud
baterie obsahuje více než 0,0005 %
rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 %
olova.
3 Všechny baterie/akumulátory by měly
být likvidovány odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených za
tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
4 Správný způsob likvidace starých
baterií/akumulátorů pomáhá zamezit
možným negativním vlivům na životní
prostředí a zdraví zvířat a lidí.
5 Bližší informace o likvidaci starých
baterií/akumulátorů získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení
nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
Důležité upozornění
Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete tablet
používat!
Dříve než tablet předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím
tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého tabletu setkali.
1. Paměť tabletu
Musíte paměť tabletu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.
Odinstalování aplikací:
1 Klepněte na ikonu
>
> kartu Aplikace >
Nastavení > Aplikace.
2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
3 Klepněte na možnost Odinstalovat.
19
2. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open
source
UPOZORNĚNÍ
Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem,
může dojít k poškození tabletu. Na tablet se již také nebude vztahovat záruka.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li chránit tablet a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných
zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v tabletu instalovány
správně, tablet nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě.
V takovém případě bude nutné odinstalovat tyto aplikace a veškerá příslušná data
a nastavení z tabletu.
3. Použití bezpečnostního gesta
Nastavte bezpečnostní gesto pro tablet. Klepněte na ikonu
>
> kartu Aplikace
>
Nastavení > kartu Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky >
Gesto. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro
odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ,
že byste bezpečnostní gesto zapomněli.
20
Upozornění: Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte
si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.
Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát
použijete nesprávné gesto, nebudete moci tablet používat. Máte 5 možností zadat
bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se
o ně pokusit znovu po 30 sekundách.
Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte
následujícím způsobem:
< Pokud jste zapomněli gesto >
Pokud jste se přihlásili k účtu Google v tabletu, ale pětkrát jste použili nesprávné gesto,
stiskněte tlačítko Zapomněli jste gesto? v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí
účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.
Pokud jste účet Google v tabletu nevytvořili nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude
třeba provést obnovení původního stavu.
< Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >
Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení
původního stavu.
21
Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace
a data.
POZNÁMKA: Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapomněli gesto pro
odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.
4. Použití obnovení původního stavu
(obnovení výrobního nastavení)
Pokud se neobnoví původní stav tabletu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení
původního stavu (obnovení výrobního nastavení).
1 Vypněte tablet.
2 Stiskněte a přidržte klávesu Napájení/Zamknout + klávesu pro snížení hlasitosti na
pravé straně tabletu.
3 Když se zobrazí logo LG, uvolněte jen klávesu Napájení/Zamknout a ponechte
stisknutou klávesu pro snížení hlasitosti.
4 Poté okamžitě znovu stiskněte a podržte klávesu Napájení/Zamknout + klávesu pro
zvýšení hlasitosti, přičemž současně podržte klávesu pro snížení hlasitosti.
5 Po zobrazení obrazovky Obnovení továrního nastavení uvolněte všechny klávesy.
6 Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko Napájení/Zamknout, nebo proces přerušte
stisknutím některého z tlačítek hlasitosti.
22
7 Akci potvrďte dalším stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout, nastavení zrušte
stisknutím jednoho z tlačítek hlasitosti.
8 Zařízení provede úplného obnovení původního stavu.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence
DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá
důležitá data.
5. Otevírání a přepínání aplikací
Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více
spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat
stávající aplikaci.
Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android
všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace
zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.
1 Stiskněte a přidržte klávesu Domů
. Zobrazí se seznam nedávno používaných
aplikací.
2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane
spuštěná na pozadí tabletu. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, klepněte
na klávesu Zpět
.
23
• Chcete-li ukončit aplikace, klepněte v seznamu nových aplikací na možnost Správce
úloh a potom klepněte na možnost Zastavit nebo Zastavit vše.
• Chcete-li odstranit aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost Vymazat vše.
6. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky
Jestliže dojde k zamrznutí obrazovky nebo tablet nereaguje na vstup uživatele:
Stisknutím a podržením klávesy Napájení/Zamknout na 10 sekund tablet vypněte. Pokud
je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.
7. Tablet nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.
Před zapnutím nebo vypnutím počítače nezapomeňte tablet od počítače odpojit, aby
nedošlo k chybám počítače.
24
Informace o zařízení
Přehled tabletu
Objektiv předního
fotoaparátu
Senzor okolního světla
Tlačítko Napájení/Zamknout
Klávesy hlasitosti
Dotyková obrazovka
Konektor sluchátek
Slot paměťové karty
microSD
IR LED
Objektiv fotoaparátu
Reproduktor
Nabíječka/Port USB
Mikrofon
25
POZNÁMKA: Při nahrávání video nebo audio záznamu zkontrolujte, že mikrofon není
zablokovaný.
Můžete jej použít k pořizování snímků nebo nahrávání videí sebe
sama. Také jej lze použít pro video chat. Pro dosažení optimálního
výkonu jej udržujte čistý.
Slot paměťové
Vložte kartu microSD pro ukládání souborů, jako je například
karty microSD
hudba, videa a fotografie.
Umožňuje zapojit volitelná sluchátka pro pohodlnou konverzaci
Konektor sluchátek
hands-free. Sluchátka můžete také zapojit pro poslech hudby.
Senzor okolního světla využívá senzor, který měří okolní světelnou
Senzor okolního
hladinu a přizpůsobuje jas obrazovky LCD tak, aby poskytovala živý
světla
obraz.
Stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku. Stisknutím
Tlačítko Napájení/
a podržením můžete tablet zapnout či vypnout, restartovat,
Zamknout
aktivovat či deaktivovat režim V letadle a změnit nastavení zvuku.
Klávesy hlasitosti
Umožňuje upravit hlasitost médií.
Nabíječka/Port
Umožňuje připojit tablet a kabel USB pro použití s nabíjecím
USB
adaptérem nebo jiným kompatibilním příslušenstvím.
Objektiv
Můžete jej použít k pořizování snímků a nahrávání videí. Pro
fotoaparátu
dosažení optimálního výkonu jej udržujte čistý.
Objektiv předního
fotoaparátu
26
Reproduktor
Mikrofon
IR LED
Zvuk vychází ze zadního reproduktoru místo ze sluchátka (např.
funkce reproduktoru, funkce přehrávání hudby atd.).
Nahrává váš hlas a také se využívá pro funkce aktivované hlasem.
Funguje jako senzor QuickRemote.
UPOZORNĚNÍ
Pokud na tablet umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit
funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti
ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.
TIP!
• Kdykoli otevřete aplikaci, můžete zobrazit dostupné možnosti klepnutím na klávesu
Menu
.
• Pokud je přístroj zamknutý a nefunguje, stiskněte a podržte Tlačítko Napájení/
Zamknout klíč na 12 sekund vypněte jej.
Nabíjení tabletu
Tablet je napájen dobíjecí baterií Li-ion. K dobíjení baterie slouží adaptér USB, který je
dodáván s tabletem. Před prvním použitím tabletu se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
27
POZNÁMKA: Zařízení má interní dobíjecí baterii. Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte
baterii, která je součástí produktu.
Varování! Pokud dotykový displej tabletu během nabíjení nefunguje, může to být
způsobeno nestabilním napájením. Odpojte kabel USB od zařízení nebo vytáhněte
adaptér USB z elektrické zásuvky.
1 Připojte adaptér USB a kabel USB.
2 Zapojte kabel USB (jak je vyobrazeno níže) do portu pro nabíječku/USB tabletu.
POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít.
28
Optimalizace výdrže baterie
Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých
nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové
prostředky spotřebovávají energii baterie.
Prodloužení výdrže baterie
• Vypněte signály, které právě nepoužíváte, například Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS.
• Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail™, Kalendář, Kontakty a dalších
aplikací.
• Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.
• Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.
Zobrazení úrovně nabití baterie
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> Nastavení
> Informace
o tabletu > Baterie.
2 Stav baterie (zda se nabíjí nebo vybíjí) a úroveň nabití se zobrazují v horní nabídce
obrazovky.
Sledování a řízení spotřeby baterie
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
o tabletu > Baterie > Využití baterie.
> Nastavení
> Informace
29
2 Na spodní straně obrazovky se zobrazuje čas využití baterie a také seznam aplikací
nebo služeb, které využívají energii baterie, seřazený podle objemu využívané energie
od nejnáročnějších k nejméně náročným.
Vložení karty microSD
Vaše zařízení podporuje používání paměťových karet microSD až do kapacity 64 GB.
Multimediální obsah lze ukládat na kartu microSD.
1 Před vložením nebo vyjmutím karty microSD
tablet vypněte.
2 Vložte nehet do žlábku a vytáhněte slot pro
kartu microSD ven. Vložte kartu microSD do
slotu orientovanou kontakty dolů. Opatrně a
jemně zasuňte slot do zařízení.
30
Vyjmutí karty microSD
Abyste kartu microSD z tabletu bezpečně vyjmuli, musíte ji nejprve odpojit.
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> Nastavení
> Úložiště >
Odpojit kartu SD.
2 Jemně vytáhněte kartu microSD ze slotu.
Varování! Kartu microSD vyjímejte až po odpojení. V opačném případě může dojít
k poškození karty microSD nebo tabletu a poškození dat na kartě microSD.
Formátování karty microSD
Varování! Zformátováním karty dojde ke smazání všech dat uložených na kartě
microSD.
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> Nastavení
> Úložiště.
2 Klepněte na možnost Smazat kartu SD (dvakrát).
3 Pokud jste nastavili bezpečnostní gesto, zadejte je a klepněte na Smazat vše. Karta
bude naformátována a připravena k použití.
POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě microSD nějaký obsah, struktura složek se
může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.
31
Zamykání a odemykání obrazovky
Pokud tablet nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne.
Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii. Pokud tablet
nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy Napájení/Zamknout .
Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny
v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny
programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za přístup k webu a datovou
komunikaci).
Tablet probudíte stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout . Zobrazí se uzamknutá
obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky
a přejedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.
32
Domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou obrazovku
Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti tabletu.
Zapnout obrazovku
Funkce Zapnout obrazovku vám umožňuje obrazovku jednoduše vypnout a zapnout
dvojitým klepnutím.
• Rychlým dvojitým klepnutím na střed obrazovky ji zapněte.
• Chcete-li obrazovku vypnout, rychle dvakrát klepněte na
stavový řádek, prázdnou plochu na domovské obrazovce
nebo na uzamčenou obrazovku.
POZNÁMKA:
• Tuto funkci můžete vypnout v nastavení Displej.
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> Nastavení
> Displej > Zapnout obrazovku >
klepněte na zaškrtávací políčko Zapnout obrazovku.
33
Posunutí do strany
Přejetím pomocí tří prstů uložte spuštěné aplikace na levou stranu nebo je znovu
zobrazte. Některé aplikace se mohou při opětovném zobrazení restartovat. Můžete uložit
až tři aplikace.
1 Když je aplikace otevřená, položte tři prsty na obrazovku
a přejeďte doleva. Aktuální obrazovka je uložená
a zobrazí se domovská obrazovka.
2 Chcete-li uložené aplikace znovu otevřít, položte tři
prsty na obrazovku a přejeďte doleva. Klepněte na
aplikaci, kterou chcete otevřít.
Tip! Funkce Posunutí do strany nebude rozpoznána při použití nižšího nebo vyššího
počtu prstů nebo dlaně.
34
Klepnutí nebo stisk
Jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici
zobrazené na displeji.
Stisknutí a podržení
Položku na obrazovce stisknete a podržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete, dokud
nenastane akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, stiskněte
a přidržte kontakt na seznamu Kontaktů, dokud se neotevře kontextová nabídka.
Přetažení
Položku na chvilku stiskněte a přidržte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej
zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici
položek na domovské obrazovce.
Posunutí nebo přejetí
Posunutí nebo přejetí prstem provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky,
aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky).
Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam,
nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).
Dvojité klepnutí
Dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým
klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky.
Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při fotografování (pomocí
35
fotoaparátu) a při použití map. Dvojitým klepnutím na slovo jej zvýrazníte. Dvojitým
klepnutím můžete také aktivovat funkci Zapnout obrazovku a obrazovku zapnout nebo
vypnout.
Přiblížení sevřením
Sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku
webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.
Otočení obrazovky
V mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci
zařízení.
POZNÁMKA:
• Položku vyberete stisknutím středu ikony.
• Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak
důrazný dotyk.
• Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné
jiné klávesy.
Domovská obrazovka
Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely
můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.
36
POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na regionu.
V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný
přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.
Stavový řádek – zobrazuje
informace o stavu zařízení
včetně času, síly signálu, stavu
baterie a ikon oznámení.
POZNÁMKA: Pořadí
ovládacích tlačítek je možné
měnit v nabídce nastavení.
Ikony aplikací – klepnutím na
ikonu (aplikaci, widget, složku
atd.) ji můžete otevřít a začít
používat.
Klávesa Menu – zobrazí
menu Možnosti s možnostmi
týkajícími se aktuální obrazovky
nebo aplikace. To platí jen
v případě, že je tato funkce
dostupná, v závislosti na
obrazovce nebo aplikaci.
Klávesy rychlé volby –
poskytují jednoduchý přístup
jediným dotykem k nejčastěji
používaným funkcím.
Klávesa Zpět – slouží
k návratu na předchozí
obrazovku. Také zavře
všechny překryvné položky,
jako jsou například nabídky,
dialogová okna a klávesnice na
obrazovce.
Klávesa Domů – slouží k návratu
na domovskou obrazovku (nebo
k návratu na výchozí domovskou
obrazovku z kteréhokoli rozšíření
domovské obrazovky). Po
stisknutí a podržení klávesy
se zobrazí naposledy použité
aplikace s přístupem k aplikaci
Správce úloh.
37
Přizpůsobení domovské obrazovky
Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů
a tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání tabletu, přidejte na domovskou stránku své
oblíbené aplikace a widgety.
Přidání položek na domovskou obrazovku:
1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
2 Klepněte na kartu Aplikace, Widgety nebo Tapety.
3 Přetáhněte požadovanou položku na zvolené umístění a zvedněte prst.
Postup odebrání položky z domovské obrazovky:
Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odebrat, přetáhněte ji na
a zvedněte prst.
TIP! Chcete-li přidat ikonu aplikace na domovskou obrazovku z obrazovky aplikací,
stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat, a přetáhněte ji na požadované
umístění.
TIP! Do složky je možné přidat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes
druhou na domovské obrazovce vytvoříte složku.
Návrat k naposledy použitým aplikacím
1 Stiskněte a přidržte klávesu Domů
. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno
obsahující naposledy použité aplikace.
38
2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy Zpět
na předchozí obrazovku.
vraťte
Oznámení
Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající
události, například na stahování videí.
Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav vašeho tabletu a oznámení čekající na
vyřízení.
Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony
oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony ukazující
například sílu signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.
POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo
poskytovateli služeb.
Oznámení čekající na vyřízení
Systémové ikony jako Bluetooth, Wi-Fi a stav baterie
39
Zobrazení oznámení a nastavení posunutím
Panel oznámení otevřete posunutím stavového řádku dolů. Panel oznámení zavřete
posunutím lišty na spodní straně obrazovky nahoru.
POZNÁMKA: Stisknutím a podržením ikony v Rychlém nastavení zobrazíte menu
nastavení této ikony.
Lišta Rychlé nastavení – přetáhnutím doprava
nebo doleva můžete procházet seznam.
Lišta aplikací QSlide – klepnutím aktivujete
funkci QSlide.
Posunutím doleva a doprava můžete nastavit Jas
displeje / Hlasitost.
Rychlé nastavení na panelu Oznámení
Použijte funkci Rychlé nastavení pro snadné přepínání nastavení funkcí, jako je například
Wi-Fi. Funkce Rychlá nastavení je umístěna na horní straně panelu Oznámení.
40
Změna uspořádání položek funkce Rychlé nastavení na panelu Oznámení
Otevřete panel Oznámení a stiskněte možnost
. Poté můžete zobrazit požadované
položky a změnit jejich uspořádání v menu Rychlé nastavení.
Aplikace QSlide na panelu Oznámení
Aplikace QSlide jsou zobrazeny na liště na panelu Oznámení pod lištou Rychlé nastavení.
Tyto ikony představují rychlou a snadnou možnost, jak provádět více úkolů na jedné
obrazovce (podobně jako funkce obraz v obraze na TV). Funkce QSlide zobrazí na
obrazovce malé okno aplikace, které lze přesunout, změnit jeho velikost nebo je změnit na
průhledné.
Používání aplikací QSlide
Klepnutím na kteroukoli z aplikací QSlide na liště ji aktivujete. Po aktivaci otevře funkce
QSlide aplikaci v okně na popředí a umožní vám tak přístup k jiným aplikacím na pozadí.
Je možné otevřít nejvýše dvě okna QSlide současně.
Ikony indikátorů na stavovém řádku
Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na
události kalendáře, stav zařízení a podobně.
41
Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé
z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.
Ikona Popis
42
Ikona Popis
Režim V letadle
Je nastaven budík
Připojeno k síti Wi-Fi
Přehrávání hudby SmartShare
Sluchátka s kabelem
Načítání dat GPS
Je zapnuto připojení Bluetooth
Příjem dat o poloze ze systému
GPS
Systémové upozornění
Synchronizace dat
Režim vibrací
Nová zpráva Gmail
Baterie je plně nabita
Nová zpráva Hangouts
Baterie se nabíjí
Přehrávání skladby
Funkce DLNA je zapnuta
Tablet je připojen k počítači
prostřednictvím kabelu USB nebo
je aktivní funkce USB tethering
Stahování dat
Režim úspory energie je zapnut
Odesílání dat
Funkce Posunutí do strany je
zapnuta
POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých
funkcích nebo službách.
Plug and Pop
Funkce Plug and Pop umožňuje rychlý výběr aplikací při zapojení sluchátek nebo zařízení
typu On-the-Go, například myši nebo klávesnice.
1 Zapojte sluchátka nebo zařízení OTG (On-the-Go), tedy myš, klávesnici apod.
2 Zobrazí se panel aplikací, kde si můžete vybrat aplikaci, kterou chcete spustit.
POZNÁMKA: Můžete upravovat aplikace, které se mají na panelu zobrazovat, a také
nastavit možnost nezobrazovat panel aplikací.
ƬƬKlepněte na možnost
>
> Nastavení
> Příslušenství.
43
Zachycení snímku obrazovky
Pokud chcete zachytit snímek obrazovky, stiskněte a přidržte zároveň klávesu pro snížení
hlasitosti a klávesu Napájení/Zamknout na přibližně dvě sekundy.
Zachycený snímek si můžete prohlédnout výběrem možnosti Aplikace
> Galerie
>
složka Screenshots.
TIP! Nelze zachytit snímek obrazovky fotoaparátu či videokamery.
Používání funkce QuickMemo pro zachycení snímku obrazovky
Na obrazovce, kterou chcete zachytit, přetáhněte stavový řádek dolů a vyberte funkci
QuickMemo.
NEBO
Stiskněte a přidržte zároveň klávesu pro snížení/zvýšení hlasitosti.
Zachycení snímku obrazovky pomocí funkce Zachytit více
Tato funkce vám umožňuje zachytit část obrazovky ve výchozím internetovém prohlížeči.
1 Jestliže jste připojeni k internetu, klepněte na
a potom klepněte na možnost
Zachytit více.
2 Upravte modré pole na požadovanou velikost a poté klepněte na možnost OK. Zvolená
oblast se uloží do složky Galerie.
44
Klávesnice na obrazovce
Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se
automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí
stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.
Použití klávesnice a zadávání textu
Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví
všechna písmena jako velká.
Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly.
Klepnutím použijete funkci hlasového zadávání. Tuto ikonu můžete také stisknout
a podržet, čímž vyberete menu ručního psaní a nastavení.
Klepnutím vložíte mezeru.
Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.
Klepnutím smažete předchozí znak.
Zadávání písmen s diakritikou
Klávesnice na obrazovce umožňuje zadávat speciální znaky (např. „á“).
Například stiskněte a podržte požadovanou klávesu (např. klávesu „a“). Když se zobrazí
požadovaný znak, přejeďte na něj prstem a prst zvedněte, aby se znak zadal.
45
Nastavení účtu Google
Při prvním zapnutí tabletu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google
a nastavit používání některých služeb Google.
Nastavení účtu Google
• Až vás tablet během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.
NEBO
• Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Nastavení
> Účty a synchronizace > Přidat účet > Google.
Máte-li účet Google, stiskněte možnost Existující, zadejte e-mailovou adresu a heslo
a stiskněte ikonu . V opačném případě stiskněte možnost Nový a zadejte potřebné
informace pro vytvoření nového účtu Google.
Po nastavení účtu Google v tabletu se tablet automaticky synchronizuje s webovým účtem
služby Google.
Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací
z těchto aplikací a služeb na webu s tabletem. (Záleží na nastavení synchronizace.)
Po přihlášení můžete v tabletu používat službu Gmail™ a využívat výhod dalších služeb
Google.
46
Připojení k sítím a zařízením
Wi-Fi
Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet
v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní
vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.
Připojení k sítím Wi-Fi
Chcete-li v tabletu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému
bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim
jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení,
takže tablet je nutné před připojením k nim nakonfigurovat. Pokud funkci Wi-Fi právě
nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.
Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Nastavení
> Wi-Fi v nabídce BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ.
2 Klepnutím na možnost
zapněte funkci Wi-Fi a spusťte vyhledávání dostupných
sítí Wi-Fi.
3 Klepnutím na možnost HLEDAT zobrazíte seznam aktivních a dostupných sítí Wi-Fi.
• Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
47
4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
• Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření.
(Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
5 Ve stavovém řádku se zobrazují stavové ikony sítě Wi-Fi.
Bluetooth
Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli
z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.
POZNÁMKA:
• Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných nebo
přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
• Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými
zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
• Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností
Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
Zapnutí funkce Bluetooth a spárování tabletu s jiným zařízením Bluetooth
Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízení, je třeba provést párování.
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Nastavení
> Bluetooth v nabídce BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ.
48
2 Klepnutím na ikonu
funkci zapněte. Zobrazí se možnost zviditelnění tabletu. Poté
klepnutím na možnost Hledat zařízení zobrazte zařízení v dosahu.
3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete tablet spárovat.
Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.
POZNÁMKA: Váš tablet nepodporuje profil sady handsfree. Používání funkcí hovorů
s některým příslušenstvím, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo zařízení s technologií
Bluetooth, proto nemusí být pro toto zařízení dostupné.
Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth
1 Otevřete položku a klepněte na ikonu
.
NEBO
Stiskněte a podržte položku a vyberte možnost Sdílet.
NEBO
Otevřete položku a klepněte na klávesu Menu
> Sdílet.
2 Klepnutím na možnost Bluetooth zahájíte sdílení prostřednictvím připojení Bluetooth.
POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.
3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.
49
Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Nastavení
> Bluetooth.
2 Klepnutím na ikonu
zapněte funkci Bluetooth a zaškrtnutím políčka v horní části
obrazovky umožněte zviditelnění na jiných zařízeních.
POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude zařízení viditelné, klepněte na
klávesu Menu
> Vypršení času viditelnosti.
3 Spárujte zařízení a po obdržení požadavku autorizace Bluetooth přijměte soubor(y)
klepnutím na možnost Přijmout.
Funkce SmartShare
Funkci SmartShare můžete využít v aplikacích Galerie, Hudba, Video a Polaris Office.
Chcete-li poslat obsah ze svého tabletu do dalších zařízení
1 Na obsahu, který chcete přehrát nebo u něj využít funkci beam, klepněte na ikonu
2 Klepněte na možnost Přehrát nebo Beam v dialogovém okně.
• Přehrát: Můžete spustit datový proud obsahu prostřednictvím TV, reproduktoru
Bluetooth atd.
• Beam: Můžete odeslat obsah na zařízení Bluetooth nebo telefony či tablety LG
podporující funkci SmartShare Beam*.
* Funkce SmartShare Beam rychle přenese multimediální obsah prostřednictvím
50
.
připojení Wi-Fi Direct.
3 Chcete-li spustit přehrávání nebo přijetí, poklepejte na zařízení v seznamu.
• Jestliže vaše zařízení není na seznamu, zkontrolujte, zda je na zařízení zapnutá
funkce připojení Wi-Fi, Wi-Fi Direct, nebo Bluetooth. Potom klepněte na možnost
Znovu vyhledat.
4 Klepněte na tlačítko Odeslat.
Jak si v tabletu vychutnat obsah ze zařízení v blízkosti, jako je například
počítač nebo mobilní zařízení
1 Chcete-li připojit zařízení v blízkosti ke svému tabletu, klepněte na možnost Zařízení
v blízkosti.
<Galerie>
• Zkontrolujte, zda jsou tablet a zařízení
v blízkosti připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
• Zkontrolujte, zda je na zařízení v blízkosti
zapnuta funkce DLNA.
2 Klepnutím na zařízení jej připojte.
Jestliže zařízení není na seznamu, klepněte na možnost Vyhledávání blízkých zařízení.
Po připojení si již můžete vychutnat obsah z blízkého zařízení na svém tabletu.
51
Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB
Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB.
Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB
1 Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit
nastavení ručně. Vyberte možnost Systémová nastavení > Připojení k PC > Vyberte
způsob připojení USB, poté vyberte možnost Synchronizace médií (MTP).
3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení
a přenést soubory.
Synchronizace s programem Windows Media Player
Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.
1 Pomocí kabelu USB připojte tablet k počítači s nainstalovaným programem Windows
Media Player.
2 Zvolte možnost Synchronizace médií (MTP). Po připojení se na počítači zobrazí
překryvné okno.
3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to
nutné).
52
5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
6 Spusťte synchronizaci.
• Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující
požadavky.
Položky
Požadavek
Operační systém
Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows
Media Player
Program Windows Media Player 10 nebo vyšší
• Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program
verze 10 nebo vyšší.
53
Kontakty
Můžete přidat kontakty v tabletu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných
účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.
Hledání kontaktu
1 Klepnutím na ikonu Kontakty
na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
2 Klepněte na pole Vyhledat kontakty a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.
Můžete také klepnout na písmeno na pravé straně obrazovky a zobrazit tak jména
začínající na zvolené písmeno.
Přidání nového kontaktu
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Kontakt
.
2 Klepněte na ikonu
. Vyberte požadovaný účet (pokud je to třeba).
3 Pokud k novému kontaktu chcete přidat obrázek, klepněte na ikonu
. Vyberte
z možností Pořídit snímek, umožňující pořídit snímek pomocí fotoaparátu, nebo Vybrat
z galerie. Pak procházením najděte obrázek a vyberte jej.
4 Klepnutím na
zadejte konkrétnější údaje o jménu.
5 Zadejte údaje o kontaktu.
6 Klepnutím na Uložit záznam kontaktu uložte.
54
Oblíbené kontakty
Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.
Přidání kontaktu do oblíbených
1 Klepnutím na ikonu Kontakty
na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
3 Klepněte na symbol hvězdičky
napravo od jména kontaktu. Hvězdička se změní na
žlutou a kontakt se přidá do oblíbených.
Odebrání kontaktu z oblíbených
1 Klepnutím na ikonu Kontakty
na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
2 Klepnutím na kartu Oblíbené zobrazíte oblíbené kontakty.
3 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
4 Klepněte na symbol žluté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví
šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.
Vytvoření skupiny
1 Klepnutím na ikonu Kontakty
na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
2 Klepněte na kartu skupiny, klepněte na tlačítko
.
3 Stisknutím možnosti Uložit novou skupinu uložíte.
POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této
skupiny. Zůstanou v kontaktech.
55
E-mail
Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace
E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.
Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce
systému.
Správa e-mailového účtu
Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže
nastavit e-mailový účet.
Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu. Pokud
přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.
Přidání dalšího e-mailového účtu:
• Otevřete aplikaci E-mail a klepněte na klávesu Menu
Změna nastavení e-mailového účtu:
• Otevřete aplikaci E-mail a klepněte na klávesu Menu
nastavení.
> Nastavení >
.
> Nastavení > Obecná
Smazání e-mailového účtu:
• Otevřete aplikaci E-mail a klepněte na klávesu Menu
> Nastavení > klepněte na
tlačítko Menu
> Odebrat účet > dotknout účet, který chcete odstranit> Odebrat >
vyberte možnost Ano.
56
Práce se složkami účtů
Otevřete aplikaci E-mail, klepněte na klávesu Menu
a vyberte možnost Složky.
U každého účtu existuje složka Přijaté, K odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které
funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.
Psaní a odesílání e-mailů
Napsání a odeslání zprávy:
1 V aplikaci E-mail klepněte na možnost Psát
.
2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet
odpovídající adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
3 Klepnutím na klávesu Menu
můžete přidat kopii/skrytou kopii a klepnutím na
možnost Připojit
můžete připojit soubory, je-li to potřeba.
4 Zadejte předmět a vaši zprávu
5 Klepnutím na možnost Odeslat
zprávu odešlete.
Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, budou odeslané
zprávy uloženy ve složce K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka
Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazí se na obrazovce Účty.
TIP! Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo
vibrací. Jestliže už nechcete dostávat upozornění, klepněte na oznámení e-mailu.
57
Fotoaparát
Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace
Fotoaparát
.
Seznámení s hledáčkem
P
řepnout fotoaparát – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
R
ežim snímání – definuje, jak bude snímek pořízen.
Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz Použití pokročilých
nastavení na následující straně.
Režim Video – klepnutím (nebo posunutím) přepněte mezi režimy Video a Fotoaparát.
Pořízení fotografie
G
alerie – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup
k aplikaci Galerie a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.
58
POZNÁMKA: Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.
Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu
v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení
fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu
Zpět
.
Fotografie byly pořízeny pomocí hlasového příkazu.
Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.
Zaostření na konkrétní místo.
Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky
velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota
ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze
použít blesk.
Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
Použití uměleckých efektů na snímky.
59
Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ,
že chcete být na fotografii zachyceni.
Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze tabletu.
Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené
snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je
zobrazené na mapě.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce
GPS.
Výběr zvuku spouště.
Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro pořízení fotografie nebo přiblížení.
Nastavte umístění úložiště pro obrázky. Můžete zvolit možnost Interní paměť
nebo Karta SD.
Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.
Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
60
TIP!
• Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení,
například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim scény. Před pořízením další
fotografie je zkontrolujte.
• Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy
nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.
Rychlé pořízení fotografie
1 Spusťte aplikaci Fotoaparát.
2 Držte tablet ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete
fotografovat.
3 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na
konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
5 Stisknutím ikony
pořídíte fotografii.
Po pořízení fotografie
Stisknutím ikony
zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.
61
Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce
SmartShare.
Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii.
Stisknutím této ikony můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet
prostřednictvím služeb sociálních sítí.
Stisknutím fotografii vymažete.
TIP! Jestliže máte účet sociální sítě a nastavíte jej v tabletu, můžete sdílet své
fotografie s komunitou dané sociální sítě.
Stisknutím klávesy Menu
otevřete všechny pokročilé možnosti.
Nastavit obrázek jako – stisknutím této možnosti použijete fotografii jako Fotografie
kontaktu, Tapeta výchozí obrazovky nebo Tapeta uzamčené obrazovky.
Přesun. – stisknutím této možnosti přesunete fotografii na jiné místo.
Kopírovat – tuto možnost stiskněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji
do jiného alba.
Kopírovat do CLIPTRAYe – klepnutím na tuto možnost fotografii zkopírujete a uložíte do
aplikace Clip Tray.
Přejmenovat – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.
Otočit doleva/doprava – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.
62
Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast,
kterou chcete oříznout.
Upravit – umožňuje zobrazit a upravit fotografii.
Použití efektu jasu na snímek.
Použití uměleckých efektů na snímky.
Použití barevných efektů na fotografie.
Použití dalších možností na snímky.
Prezentace – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.
Přidat umístění – slouží k přidání informací o umístění.
Podrobnosti – zde získáte další informace o obsahu.
Zobrazení uložených fotografií
K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Jednoduše klepněte na
náhled obrázku na spodní straně obrazovky a zobrazí se vaše Galerie.
• Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
• Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na
obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek
zmenšíte).
63
Videokamera
Seznámení s hledáčkem
P
řepnout fotoaparát – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
REŽIM – definuje, jak bude snímek pořízen.
Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz Použití pokročilých
nastavení na následující straně.
R
ežim fotoaparátu – stiskem a posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu
fotoaparátu.
N
ahrát – stisknutím spustíte nahrávání videa.
Galerie – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat
přístup k aplikaci Galerie a zobrazit uložená videa v režimu videa.
64
POZNÁMKA: Při nahrávání video nebo audio záznamu zkontrolujte, že mikrofon není
zablokovaný.
Použití pokročilých nastavení
Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky
všechny rozšířené možnosti.
Klepnutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
Určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa.
Zabraňuje třesu při nahrávání videa, aby bylo docíleno vysoké kvality videa.
Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.
Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze tabletu.
Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro záznam nebo pro přiblížení.
Nastavte umístění úložiště pro obrázky. Můžete zvolit možnost Interní paměť
nebo Karta SD.
Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.
Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
65
Rychlé pořízení videozáznamu
1
2
3
4
5
6
Otevřete aplikaci Fotoaparát a stiskněte ikonu režimu Video.
Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
Držte tablet a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
Stisknutím ikony
spustíte nahrávání.
Zobrazí se časovač ukazující délku videa.
Nahrávání ukončíte stisknutím ikony
na obrazovce.
Po nahrání videa
Stisknutím ikony
zobrazíte naposledy pořízené video.
Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce
SmartShare.
Stisknutí této ikony vám umožní ihned pořídit další video.
Stisknutím této ikony můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet
prostřednictvím služeb sociálních sítí.
Stisknutím videozáznam vymažete.
66
Sledování uložených videozáznamů
1 V hledáčku klepněte na náhled obrázku ve spodní části obrazovky.
2 Na obrazovce se zobrazí vaše Galerie.
3 Klepnutím na video ho automaticky přehrajete.
Funkce Použití zoomu živě
Funkce Použití zoomu živě umožňuje přiblížit či oddálit část právě přehrávaného videa,
takže se vybraný snímek zobrazí větší nebo menší.
Při sledování videa můžete obraz přiblížit či oddálit sevřením nebo roztažením palce
a ukazováku.
67
POZNÁMKA:
• V režimu přehrávání videa můžete posunutím obrazovky nahoru či dolů upravit jas
obrazovky.
• V režimu přehrávání videa můžete posunutím obrazovky doleva či doprava využít
funkci rychlého převíjení zpět či dopředu.
POZNÁMKA: Nevyvíjejte příliš silný tlak, obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný,
avšak pevný dotyk.
Úprava hlasitosti při sledování videa
Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy hlasitosti
na pravé straně tabletu.
68
Multimédia
Galerie
Multimediální soubory můžete ukládat do interní paměti. Všechny je tak budete mít
snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení multimediálních souborů, jako jsou
například obrázky a videa.
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace >
Galerie
.
S aplikací Galerie můžete spravovat a sdílet všechny své obrázkové soubory
a videosoubory.
POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení
podporovány.
• Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.
Prohlížení obrázků
Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například
E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro
stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky
obrazovky. Klepněte na složku, kterou chcete otevřít.
69
Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte
na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte
seznam doleva nebo doprava.
Přiblížení a oddálení
Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:
• Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce. Jestliže se chcete vrátit do
zobrazení na celou obrazovku, znovu dvakrát klepněte.
• Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Sevřením
prstů zobrazení zmenšíte.
Přehrávání videí
U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona
ikonu
spusťte přehrávání.
. Vyberte video a klepnutím na
Prohlížení videa a možnosti videa
Při prohlížení fotografie nebo videa klepněte na klávesu Menu
možnosti úprav.
a využijte pokročilé
Mazání obrázků a videí
Použijte jeden z následujících postupů:
• Ve složce klepněte na ikonu
a vyberte fotografie a videa, která chcete smazat, potom
klepněte na možnost Smazat.
• Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu .
70
Nastavit jako tapetu
Při prohlížení fotografie stiskněte klávesu Menu
> Nastavit obrázek jako a vyberte
možnost Fotografie kontaktu, Tapeta výchozí obrazovky nebo Tapeta uzamčené
obrazovky.
POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
• Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít
k chybě.
Video
Váš tablet je vybaven video přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená
videa. Video přehrávač spustíte z domovské obrazovky klepnutím na ikonu Aplikace
>
kartu Aplikace > Video
.
Přehrávání videa
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
2 Vyberte video, které chcete sledovat.
> kartu Aplikace > Video
.
71
Stisknutím přerušíte přehrávání videa.
Stisknutím obnovíte přehrávání videa.
Stisknutím přejdete o 10 sekund vpřed.
Stisknutím přejdete o 10 sekund vzad.
Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.
Stisknutím změníte poměr stran obrazovky videa.
Stisknutím otevřete aplikaci QSlide a zobrazíte video v malém okně.
Stisknutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
Stisknutím zamknete okno.
Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti na pravé straně
tabletu.
Stisknutím a podržením videa v seznamu získáte přístup k následujícím možnostem:
Sdílet, Smazat, Zkrátit a Podrobnosti.
72
Hudba
Tablet je vybaven hudebním přehrávačem, který umožňuje přehrávat všechny vaše
oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte z domovské obrazovky klepnutím na ikonu
Aplikace
> kartu Aplikace > Hudba
.
Přidání hudebních souborů do tabletu
Nejprve přeneste hudební soubory do tabletu:
• Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).
• Stáhněte ji z bezdrátového webu.
• Synchronizujte tablet s počítačem.
• Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.
Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)
1 Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
2 Zvolte možnost Synchronizace médií (MTP). Váš tablet se na počítači zobrazí jako další
pevný disk. Klikněte na disk a zobrazte jej. Zkopírujte soubory z počítače do složky na
jednotce.
3 Až bude přenos souborů ukončen, posuňte stavový řádek směrem dolů a stiskněte
možnost USB připojeno > Dobít tablet. Nyní můžete své zařízení bezpečně odpojit.
73
Přehrání skladby
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
2 Stiskněte kartu Skladby.
3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
> kartu Aplikace > Hudba
Stisknutím vyhledáte soubory na serveru YouTube.
Stisknutím můžete hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
Stisknutím nastavíte režim náhodného přehrávání.
Stisknutím nastavíte režim opakování.
Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.
Stisknutím přerušíte přehrávání.
Stisknutím obnovíte přehrávání.
Stisknutím přeskočíte na následující skladbu na albu nebo v seznamu skladeb.
Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojím stisknutím přejdete zpět na
předchozí skladbu.
Stisknutím nastavíte aktuální skladbu jako oblíbenou
74
.
Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.
Stisknutím nastavíte zvukový efekt.
Chcete-li při poslechu hudby upravit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti na pravé straně
tabletu.
Stisknutím a podržením kterékoli skladby v seznamu získáte přístup k následujícím
možnostem: Přehrát, Přidat k seznamu skladeb, Sdílet, Smazat, Detaily a Hledat.
POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
• Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít
k chybě.
POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna
mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.
Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo
možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.
V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných
autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se
seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly
vztahovat.
75
Nástroje
QPair
Připojením tabletu a mobilního telefonu prostřednictvím funkce QPair můžete
synchronizovat příchozí hovory, webové stránky, zprávy a upozornění SNS mezi tabletem
a mobilním telefonem.
1 Spusťte aplikaci QPair
a klepněte na možnost Počáteční
nastavení > Spustit na svém tabletu a poté postup zopakujte
na svém telefonu.
TIP! Je možné, že aplikace QPair není na telefonu
předinstalovaná. Přejděte do obchodu Google Play Store,
zadejte do vyhledávání Qpair a aplikaci nainstalujte.
POZNÁMKA: Aplikace QPair funguje na telefonech
s operačním systémem Android 4.1 nebo novějším. Některé
funkce mohou být omezeny v závislosti na modelu telefonu.
2 Připojení Bluetooth se zapne automaticky.
QPair funkce
Upozornění na hovor – odešle do tabletu oznámení o příchozím hovoru na telefonu.
Upozornění zobrazí číslo volajícího a umožní vám hovor odmítnout.
76
Upozornění na zprávu – odešle do tabletu oznámení o příchozí zprávě na telefonu.
Oznámení SNS – zobrazí oznámení SNS ve stavovém řádku tabletu, jakmile se objeví
v telefonu.
POZNÁMKA: Chcete-li tuto funkci aktivovat, zapněte nejprve možnost Nastavení
> Usnadnění > Funkce QPair pro oznámení SNS v telefonu. Tato volba umožní, že
budete informováni o oznámeních SNS, která přijdou na telefon ve vašem tabletu.
Odeslat QuickMemo – uloží aktuální funkci QuickMemo ve složce Galerie tabletu a potom
tuto složku Galerie synchronizuje se složkou Galerie v telefonu.
Připojení k internetu prostřednictvím mobilního telefonu – automaticky připojí tablet k
internetu prostřednictvím mobilního telefonu (jako hotspotu Wi-Fi). Použití této funkce
může znamenat datové poplatky. Pro úsporu datu v telefonu se tablet automaticky připojí
ke kterémukoli důvěryhodnému hotspotu Wi-Fi v dosahu.
Štítek poslední aplikace – zobrazí štítek aplikace, kterou jste naposledy použili v telefonu,
když jste zapnuli obrazovku. Umožní použít stejnou aplikaci na tabletu. Můžete také
zkontrolovat štítek aplikace na telefonu, kterou jste použili na tabletu.
QSlide
Funkce QSlide umožňuje aktivovat na displeji tabletu překryvné okno pro snadné
souběžné zpracování více úloh. Okna QSlide lze otevřít z lišty aplikací na panelu
Oznámení nebo přímo z aplikací, které funkci QSlide podporují.
77
Klepnutím spustíte funkci
QSlide.
NEBO
Klepnutím ukončíte funkci
QSlide a vrátíte se do režimu
zobrazení na celou obrazovku.
Klepnutím upravíte průhlednost.
Klepnutím ukončíte aplikaci
QSlide.
Klepnutím upravíte velikost.
POZNÁMKA: Funkce QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna. Funkci QSlide je
možné využít pouze pro aplikace, jako je například Video, Internet, Poznámky, Kalendář,
Kalkulačka, E-mail, Správce souborů.
1 Otevřete panel Oznámení a klepněte na požadovanou aplikaci v sekci aplikace QSlide.
NEBO
Při používání aplikace, která podporuje funkci QSlide, klepněte na ikonu . Funkce
bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.
2 Posunutím ikony
upravte úroveň průhlednosti. Přetáhnutím záhlaví funkce
QSlide ji můžete přesunout na jiné umístění na obrazovce.
78
QuickMemo
Funkce QuickMemo umožňuje vytvářet poznámky a zachycovat snímky obrazovky.
Pořizujte snímky obrazovek, kreslete na ně a sdílejte je s rodinou a přáteli pomocí funkce
QuickMemo.
1 Funkci QuickMemo otevřete stažením stavového
řádku dolů a stisknutím ikony
.
2 Vyberte v menu požadovanou možnost: Typ pera,
Barva nebo Guma. Poté vytvořte poznámku.
79
3 Klepněte na ikonu
v menu Upravit a výběrem
ikony
poznámku uložte. Stisknutím klávesy Zpět
můžete funkci QuickMemo kdykoli ukončit.
POZNÁMKA:
• Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
Používání možností funkce QuickMemo
Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.
Stisknutím ikony připnete aktuální poznámku na obrazovce a můžete dále
používat tablet.
Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.
Umožňuje vracet a opakovat předchozí akce.
Umožňuje vybrat typ a barvu pera.
Odstranění vytvořené poznámky.
80
Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet
prostřednictvím služeb sociálních sítí.
Uloží poznámku do složky Notebook nebo Galerie.
Prohlížení uložení poznámky QuickMemo
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
QuickMemo.
> Galerie
a vyberte album
QuickRemote
Funkce QuickRemote změní váš tablet na univerzální dálkový ovladač pro televizor,
přehrávač DVD nebo zařízení Blu-ray.
POZNÁMKA: Funkce QuickRemote nemusí být pro některá zařízení a oblasti dostupná.
Otevření aplikace QuickRemote a nastavení jednoho nebo více dálkových
ovladačů
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> QuickRemote
2 Klepnutím na ikonu
vyberte typ místnosti a stisknutím ikony
zařízení.
.
přidejte
81
3 Zvolte typ a značku zařízení a potom podle pokynů na obrazovce zařízení
nakonfigurujte.
POZNÁMKA: Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač
vysíláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce
QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části tabletu. Tato funkce nemusí
být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.
Používání funkce QuickRemote
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> QuickRemote
a otevřete
lištu aplikace QuickRemote se všemi dálkovými ovladači, které jste nastavili.
2 Vyberte požadovaný dálkový ovladač klepnutím na příslušný typ/název v horní části lišty
QuickRemote.
82
3 Klepněte na tlačítka na dálkovém ovladači.
POZNÁMKA: Jestliže přidáváte dálkový ovladač televizoru, funkce QuickRemote
může použít tlačítko VSTUP pro konfiguraci příslušného dálkového ovladače. Při
konfiguraci tlačítka VSTUP může dojít ke změně vstupního zdroje televizoru. Chcete-li
resetovat vstupní zdroj televizoru, klepněte na několikrát (v závislosti na počtu zařízení
připojených k TV) na tlačítko VSTUP funkce QuickRemote.
Možnost funkce QuickRemote
Chcete-li zobrazit menu Možnosti funkce QuickRemote, vyberte klepnutím na klávesu
Menu
(na liště Přední dotykové klávesy) požadovanou možnost.
POZNÁMKA: Při přehrávání hudby na pozadí ztlumí stisknutí kteréhokoli tlačítka
QuickRemote na sekundu zvuk.
Funkce QuickTranslator
Jednoduše namiřte fotoaparát svého chytrého tabletu na větu v cizím jazyce, které chcete
porozumět. Odpověď dostanete v reálném čase, kdykoli a kdekoli.
Další slovníky pro překlady offline můžete zakoupit v obchodě Google Play Store.
83
V
ýchozí jazyk
C
ílový jazyk
Přepnout do režimu zvuku.
P
řeklad slova
P
řeklad celé věty
P
řeklad odstavce
Nastaví výchozí a cílový jazyk
1
2
3
4
Stiskněte
> kartu Aplikace > QuickTranslator
.
Stiskněte možnost Slovo, Řádek nebo Odstavec.
Stiskněte a vyberte požadovaný jazyk.
Na několik sekund přidržte tablet nasměrovaný k předmětu, který chcete přeložit.
POZNÁMKA: Bezplatně je poskytován pouze jeden slovník. Další slovníky je třeba
zakoupit. V níže uvedeném seznamu vyberte slovník, který má být nainstalován
bezplatně.
84
POZNÁMKA: Úroveň rozpoznání se může lišit v závislosti na velikosti a stylu písma,
barvě, jasu a úhlu písmen, která mají být přeložena.
Více uživatelů
Můžete přidat nové uživatele k tabletu a povolit jim konfigurovat svoje vlastní nastavení tabletu,
používat svůj vlastní prostor pro ukládání a mít svoje vlastní oprávnění pro aktualizace aplikací.
POZNÁMKA:
• Nového uživatele můžete přidat pouze, když jste přihlášeni jako Uživatel – majitel.
• Každý uživatel může konfigurovat a použít svůj vlastní obsah nebo data. Nemohou
však měnit nastavení ostatních uživatelů (např. nastavení domovské obrazovky,
nastavení zvuku atd.).
• Uživatelé sdílejí baterii, paměť a využití dat s ostatními uživateli.
• Pouze majitel tabletu může použít menu vztahující se ke kartě SD.
• Nastavení jazyka nastavené jedním uživatelem je použito pro všechny ostatní uživatele.
• Budík se spustí v nastaveném čase bez ohledu na uživatele, který nastavil čas budíku.
• O událostech jako zpráva nebo plán kalendáře je informován pouze příslušný uživatel.
• Jakmile začne uživatel tisknout dokument pomocí aplikace Mobile Print, tisková úloha
bude pokračovat, i když bude uživatel změněn.
• Přenos dat nebo stahování, přehrávání multimédií a komunikační služby se zastaví,
jakmile bude uživatel změněn.
85
Přidání nového uživatele k tabletu
1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost Aplikace > Nastavení > Uživatel > Přidat
uživatele.
2 Otevře se průvodce nastavením, který vám pomůže s nastavením. Spusťte průvodce
nastavením.
• Když se poprvé přihlásíte k tabletu jako nový uživatel, měli byste postupovat podle
průvodce nastavením.
3 Nyní můžete vybrat uživatelské jméno po přihlášení do tabletu.
Voice Mate
Pomocí hlasových příkazů můžete požádat funkci Voice Mate o provedení funkcí tabletu,
jako je nastavení budíků nebo vyhledávání v internetu. Při prvním použití funkce Voice
Mate se zobrazí informace nápovědy, které vám pomohou naučit se tuto aplikaci používat.
Otevření aplikace Voice Mate
• Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> Voice Mate
.
Používání aplikace Voice Mate
1 Otevřete aplikaci Voice Mate.
2 Klepnutím na ikonu Mluvit
(ve spodní části obrazovky) ji zapněte. Řekněte, co
chcete udělat.
• Jestliže řeknete „Call Rachel“, funkce Voice Mate zavolá vašemu kontaktu Rachel.
86
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v daném jazyce.
POZNÁMKA: V nastavení funkce Voice Mate můžete zaškrtnout možnost Přeskočit
potvrzení, takže v případě nalezení přesné shody jmen (nebo čísle) bude příkaz
proveden bez nutnosti jej napřed potvrzovat.
Ikony funkce Voice Mate
Následující ikony funkce Voice Mate jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky:
•
Klepnutím zobrazíte okno QSlide funkce Voice Mate na domovské obrazovce.
•
Po klepnutí můžete vyslovit hlasový příkaz, který má být proveden.
•
Po klepnutí můžete napsat příkaz, který má být proveden.
Menu Možnosti funkce Voice Mate
Klepnutím na klávesu Menu
možnost Settings nebo Help.
získáte přístup k menu Možnosti a můžete vybrat
87
POZNÁMKA:
• Jestliže není nastavení jazyka funkce Voice Mate stejné jako výchozí jazykové
nastavení vašeho tabletu, některé příkazy, jako například spouštění aplikací, možná
nebudou fungovat.
• Při zadávání textu můžete používat pouze písmena nebo čísla.
• Funkce Voice Mate rozezná váš hlas lépe, když mluvíte pomalu.
• Příklady různých příkazů můžete zobrazit posunutím hlavní obrazovky funkce Voice
Mate doleva.
Budík/Hodiny
Nastavení budíku
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Budík/
Hodiny
>
.
2 Nastavte požadovaný čas budíku.
3 Nastavte položky Opakovat, Doba trvání odložení, Vibrace, Tón budíku, Hlasitost
budíku, Automatický spouštěč aplikace, Zamknutí skládačkou a Poznámka.
4 Stiskněte možnost Uložit.
POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, stiskněte na obrazovce se
seznamem budíků klávesu Menu
a vyberte možnost Nastavení.
88
Kalkulačka
Používání kalkulačky
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Kalkulačka
.
2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
3 Jednoduché výpočty můžete provést stisknutím funkce, kterou chcete použít
(
,
,
nebo
), a následně stisknutím ikony
.
POZNÁMKA:
, vyberte možnost
• Jestliže provádíte složitější výpočty, stiskněte klávesu Menu
Vědecký kalkulátor a poté zvolte požadovanou funkci.
• Historii výpočtů zobrazíte klepnutím na klávesu Menu
> Dřívější výpočty.
Kalendář
Přidání události do kalendáře
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Kalendář
.
2 Klepnutím na levé horní tlačítko můžete změnit náhled kalendáře (Den, Týden, Měsíc,
Rok, Agenda).
89
3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a klepněte na ikonu .
4 Stiskněte pole Název události a zadejte název události.
5 Stiskněte pole Umístění a zadejte místo. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas
začátku a konce události.
6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost Popis a zadejte podrobnosti.
7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost OPAKOVAT, případně
PŘIPOMENUTÍ.
8 Stisknutím možnosti Uložit uložíte událost do kalendáře.
Správce souborů
Aplikace Správce souborů umožňuje spravovat soubory v interním či externím úložišti.
Otevření aplikace Správce souborů
• Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> Správce souborů
Možnosti aplikace Správce souborů
•
•
•
•
•
•
90
: Umožňuje spustit aplikace QSlide.
: Umožňuje vyhledávání souborů.
: Umožňuje vytvořit novou složku.
: Umožňuje přesunout soubory a složky do jiné složky.
: Umožňuje kopírovat více souborů.
: Umožňuje mazání souborů a složek.
.
Klepnutím na klávesu Menu
zobrazíte následující možnosti.
• Seřadit podle: Umožňuje třídění souborů a složek podle jména, velikosti, data a typu.
• Zobrazit podle: Umožňuje změnit režim zobrazení na seznam nebo mřížku.
• Kopírovat: Umožňuje kopírovat soubory a složky a následně je vložit do jiného umístění.
• Sdílet: Umožňuje sdílet soubory a složky s ostatními.
• Zip: Umožňuje komprimovat soubory a složky do souboru s koncovkou .zip.
• Zobrazovat/Skrýt skryté soubory: Umožní zobrazit skryté soubory nebo soubory skrýt.
• Konce: Umožňuje ukončit aplikaci.
Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové
soubory.
Nahrávání zvuku nebo hlasu
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Záznam
hlasu
.
2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti
.
3 Stisknutím možnosti
nahrávání ukončíte.
4 Po stisknutí ikony
si můžete poslechnout záznam.
91
POZNÁMKA: Stisknutím ikony
vyvoláte seznam záznamů. Uložené záznamy si
můžete poslechnout. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání
lišit.
Odeslání hlasového záznamu
1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový klip odeslat stisknutím ikony
2 Vyberte si kteroukoli z dostupných metod sdílení.
.
Správce úloh
Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně
spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít.
Možnosti aplikace Správce úloh
• Klepnutím na možnost Zastavit ukončíte konkrétní aplikace.
• Klepnutím na možnost Zastavit vše ukončíte všechny aktuálně spuštěné aplikace.
• Klepnutím na klávesu Menu
zobrazíte možnosti Nápověda, Seřadit podle
a Nastavení.
92
POLARIS Office 5
Aplikace POLARIS Office 5 představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář.
Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například
soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního
zařízení.
Vytvoření nového dokumentu
1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost Aplikace
> kartu Aplikace >
POLARIS Office 5
.
2 Na stránce s registrací zaregistrujte svoji e-mailovou adresu.
POZNÁMKA: Klepnutím na možnost Přeskočit můžete ignorovat registrační informace.
3 Klepnutím
vytvoříte nový dokument.
4 Klepněte na typ dokumentu v rozbalovacím seznamu a poté vyberte šablonu.
5 Zadejte obsah dokumentu pomocí nástrojů v horní části obrazovky a klávesnice na
obrazovce.
6 Po dokončení práce na dokumentu klepněte
(v levém horním rohu obrazovky), poté
klepněte na možnost Uložit a zadejte název dokumentu.
93
Zobrazení a úpravy dokumentu v zařízení
Nyní máte možnost zobrazit a upravit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady
Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení.
Chcete-li hledat dokumenty na svém tabletu, klepněte na kartu Dokument Office v horní
části obrazovky.
Klepněte na dokument, který chcete zobrazit nebo upravit.
Při zobrazení dokumentů v aplikaci POLARIS Office 5 zůstávají objekty a rozvržení stejné
jako v původním dokumentu.
Chcete-li dokument upravit, klepněte
.
Google+
Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální
sítě Google.
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Google+
.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.
94
Hlasové vyhledávání
Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Hlasové
vyhledávání
.
2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva Mluvte, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte
jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.
Stahování
Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy.
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Stahování
.
95
Web
Internet
Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý
a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem
tabletu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.
POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další
poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových
služeb.
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Internet
.
Klepnutím se přesunete o jednu stránku zpět.
Klepnutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili
později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí
klávesy Zpět
, která vás vrátí na předchozí stránku.
Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
Klepnutím přidáte novou kartu.
Klepnutím získáte přístup k záložkám.
96
Klepnutím spustíte funkci QSlide.
Klepnutím zavřete aktuální kartu.
Klepnutím obnovíte nebo zastavíte aktuální stránku.
Otevření stránky
• Chcete-li otevřít novou stránku, klepněte na ikonu
.
• Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepnutím na ni ji zobrazíte.
Vyhledávání na internetu pomocí hlasu
Klepněte na pole webové adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté
vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli
služeb.
Záložky
Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu
prohlížeče a jednu stránku vyberte.
na panelu nástrojů
97
Historie
Klepnutím na ikonu
na panelu nástrojů prohlížeče a výběrem karty Historie otevřete
webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených stránek. Chcete-li historii vymazat,
stiskněte klávesu Menu
> Smazat celou historii.
Používání aplikace QSlide
Tato funkce vám umožní přístup k internetu bez nutnosti zavírat aktuální aplikaci.
Při prohlížení obsahu v prohlížeči klepněte na ikonu . Poté můžete procházet další
informace ve vašem tabletu. Chcete-li zobrazit prohlížeč na celou obrazovku, klepněte na
ikonu .
Chrome
Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > Chrome
.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.
Prohlížení webových stránek
Klepněte na pole webové adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.
98
Otevření stránky
• Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na
.
• Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepnutím na ni ji vyberete.
Vyhledávání na internetu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a vyberte jedno
z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.
Synchronizace s jinými zařízeními
Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na
jiném zařízení, kde jste přihlášeni ke stejnému účtu Google.
Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na možnost Menu
>
Jiná zařízení. Na všech zařízeních musíte být přihlášeni ke stejnému účtu Google. Vyberte
webovou stránku, kterou chcete otevřít.
Přidání a zobrazení záložek
Chcete-li přidat záložku, klepněte
.
Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na klávesu Menu
> Záložky.
99
Nastavení
Přístup k menu Nastavení
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
.
NEBO
Na domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu
2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.
> kartu Aplikace > Nastavení
> Systémová nastavení.
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
Wi-Fi
Wi-Fi – zapne funkci Wi-Fi, jež aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.
TIP! Získání adresy MAC
K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude
možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho tabletu.
Adresu MAC naleznete v následujícím uživatelském rozhraní: Na domovské obrazovce
klepněte na ikonu Aplikace
> Nastavení
> Wi-Fi > Klávesa Menu
>
Pokročilý Wi-Fi > Adresa MAC.
100
Bluetooth
Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení
Bluetooth.
Využití dat
Zobrazí využití dat.
Další…
Umožňuje sdílení složek s dalšími zařízeními prostřednictvím bezdrátového připojení.
Režim V letadle – zaškrtněte Režim V letadle pro nastavení. Aktivací režimu V letadle
vypnete všechna bezdrátová připojení.
Bezdrátové úložiště – můžete spravovat soubory na vašem tabletu v počítači nebo
můžete zkopírovat soubory z počítače do tabletu bez připojení USB. Ujistěte se, že tablet
a počítač jsou připojeny ke stejné síti.
Poté zadejte webovou adresu zobrazenou na vašem tabletu do řádku adresy prohlížeče
vašeho počítače.
Miracast – tato technologie umožňuje bezdrátový přenos obrazovky a zvuku tabletu na
hardwarový klíč Miracast nebo na televizor.
SmartShare Beam – pokud tuto funkci zapnete, budete přijímat multimediální obsah
prostřednictvím funkce SmartShare Beam od společnosti LG pro telefony nebo tablety.
VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali.
Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.
101
POZNÁMKA: Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN
nebo heslo zámku obrazovky.
ZAŘÍZENÍ
Zvuk
Zvukové profily – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.
Úroveň hlasitosti – správa hlasitosti u možností Zvuky upozornění, Odezva na dotyk
a systém, Hudba, video, hry a ostatní média.
Intenzita vibrací – Nastavení intenzity vibrací pro oznámení.
Zvuky upozornění – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.
Zvuk klepnutí – umožňuje nastavit tablet tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších
položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.
Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit tablet tak, aby při zamykání a odemykání
obrazovky přehrával tóny.
Vibrace při dotyku – umožňuje nastavit vibrace jako zpětnou vazbu při stisknutí obrazovky
tabletu.
102
Displej
< Domovská obrazovka >
Téma – slouží k nastavení tématu obrazovky vašeho zařízení.
Tapeta – slouží k nastavení tapety použité na domovské obrazovce.
Efekt obrazovky – slouží k nastavení efektu použitého při posunování z jedné obrazovky
na druhou.
Povolit smyčkování Domovské obrazovky – zaškrtnutím nastavíte nepřerušované
procházení domovských obrazovek, takže nebude nutné po dosažení jednoho konce
procházet zase zpět opačným směrem.
Zobrazit pouze portrét – po zaškrtnutí se bude domovská obrazovka zobrazovat vždy
v zobrazení na výšku.
Výchozí zálohování a obnovení – umožňuje zálohovat a obnovovat konfigurace aplikací
a widgetů a témata.
Do you know? – povolte tuto možnost pro zobrazení stránky nápovědy Víte, že? na
displeji dodatečné domovské obrazovky.
Nápověda – zobrazí informace o provozu domovské obrazovky.
< Uzamknout obrazovku >
Vyberte zámek obrazovky – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení
tabletu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta
odemčení obrazovky. Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí
tabletu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.
103
Efekt obrazovky – nastavení možností efektu obrazovky.
Animace počasí – zaškrtnutím zobrazíte animaci počasí na uzamykací obrazovce, se
zdrojem dat aktuální polohy nebo místa z aplikace Počasí.
Tapeta – umožňuje nastavit tapetu uzamčené obrazovky. Vyberte ji ze složky Galerie
nebo Galerie tapet.
Zkratky – umožňuje měnit zkratky na obrazovce uzamčené pomocí Posunutí.
Info. o vlastníkovi – po zaškrtnutí se na uzamčené obrazovce zobrazí jméno vlastníka.
Klepnutím můžete nastavit text, který se má zobrazovat jako Info o vlastníkovi.
Zobrazit pouze portrét – po zaškrtnutí se bude zamknutá obrazovka zobrazovat vždy
v zobrazení na výšku.
Časovač zámku – slouží k nastavení doby před automatickým zamčením obrazovky po
vypršení prodlevy obrazovky.
Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout
obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zamknout. Toto nastavení má přednost před
nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.
< Jas >
Umožňuje upravit jas obrazovky.
< Interval vypnutí obrazovky >
Nastavení intervalu vypnutí obrazovky.
< Zapnout obrazovku >
Zaškrtnutím zapnete funkci Zapnout obrazovku pro zapínání a vypínání obrazovky.
104
Rychlým poklepáním na střed obrazovky ji zapnete. Chcete-li obrazovku vypnout,
poklepejte na stavový řádek, prázdnou plochu na domovské obrazovce nebo na
uzamčenou obrazovku. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, při používání funkce
Zapnout obrazovku tabletem nepohybujte.
< Efekt vypnutí obrazovky >
Slouží k nastavení efektu vypnutí obrazovky.
< Automatické otočení obrazovky >
Při otočení tabletu automaticky přepne orientaci.
< Spořič obrazovky >
Poklepáním na přepínač spořiče obrazovky jej zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto
umožní zobrazení spořiče obrazovky, pokud je tablet v režimu spánku v dokovací stanici
nebo při nabíjení. Vyberte z možností Hodiny, Barva, Rámeček fotografie a Fototabulka.
Pokud je zapnutý spořič obrazovky, nabíjení může být pomalejší.
POZNÁMKA: Nabíjení může být pomalé, když je spořič obrazovky zapnutý.
< Typ písma >
Změna písma na displeji.
< Velikost písma >
Změna velikosti písma na displeji.
105
< Chytrá obrazovka >
Obrazovka zůstane zapnutá, jestliže zařízení rozpozná, že se díváte na obrazovku.
< Chytré video >
Zaškrtnutím umožníte pozastavení videa, pokud nerozpozná vaše oči sledující obrazovku.
< Přední dotyková tlačítka >
Nastavení předních dotykových tlačítek zobrazených na spodní straně všech obrazovek.
Nastavte, které se mají zobrazovat, jejich pozici na liště a vzhled. Vyberte klávesy
a pořadí, téma a pozadí.
< Oprava poměru stran >
Umožňuje změnit poměr stran stažené aplikace a opravit tak zkreslení obrazovky.
< Kalibrace pohybového snímače >
Umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.
Úložiště
INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – zobrazuje celkový objem místa v paměti zařízení a seznam typu
dat, která zabírají místo.
KARTA SD – zobrazuje celkový objem místa v paměti na kartě microSD.
Odpojit/Připojit kartu SD – slouží k zapojování a odpojování karty microSD ve vašem
počítači, takže můžete zobrazit data uložená na kartě, naformátovat kartu nebo ji
bezpečně odebrat. Toto nastavení je ztlumené, jestliže není nainstalována žádná karta
microSD, jestliže jste ji už odpojili nebo jestliže jste ji zapojili na vašem počítači.
106
Smazat kartu SD – trvale smaže vše na kartě microSD a připraví ji pro používání v tabletu.
Baterie
INFO O BATERII – slouží k zobrazení kapacity baterie využívané pro aktivity zařízení. Stav
baterie je zobrazen v procentech. Je zobrazena také zbývající doba používání.
Procenta akumulátor – zobrazuje procenta akumulátoru na stavovém řádku.
Úsporný režim – umožňuje spravovat baterii pomocí položek úsporného režimu.
Klepnutím na vypínač
tuto funkci zapnete. Klepnutím na možnost Úsporný režim
zobrazíte následující možnosti.
• Automatická synchronizace: vypnutí automatické synchronizace.
• Wi-Fi : vypnutí Wi-Fi, pokud se nepoužívá datový přenos.
• Bluetooth: vypnutí Bluetooth, pokud není připojeno.
• Vibrace při dotyku: vypnutí odezvy na dotyk.
• Jas: umožňuje upravit jas.
• Interval vypnutí obrazovky: úprava intervalu vypnutí obrazovky.
Tipy úsporného režimu – stisknutím získáte přístup k tipům pro úsporný režim.
Aplikace
Zobrazí seznam aplikací, například aktuálně spuštěných či stažených.
Posunutí do strany
Přejetím pomocí třech prstů můžete uložit spuštěné aplikace na levou stranu nebo je
znovu zobrazit.
107
OSOBNÍ
Účty a synchronizace
Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně
pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie
a sníží (avšak neodstraní) používání dat.
Uživatel
Název profilu – umožní nastavit jméno aktuálního uživatele.
Přezdívka – umožní nastavit přezdívku pro tablet.
Info. o vlastníkovi – po zaškrtnutí se na uzamčené obrazovce zobrazí jméno vlastníka. Po
klepnutí na ikonu
můžete nastavit text, který se má zobrazovat jako Info o vlastníkovi.
Přidat uživatele – umožní přidat nový účet k tabletu a použít funkci s více uživateli.
Lokační přístup
Přístup k mé poloze. – umožní aplikacím, které požádaly o vaše svolení, používat
informace o vaší poloze.
Satelity GPS – umožní aplikacím používat satelity GPS pro určení vaší polohy s přesností
na úrovni ulice.
Wi-Fi & poloha mobilní sítě – umožněte aplikacím využívat službu zjištění polohy Google,
aby mohly rychleji odhadnout vaši polohu. Anonymní data o poloze budou shromážděna
a odeslána společnosti Google.
108
Zabezpečení
Kódování tabletu – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v tabletu. Při
každém zapnutí tabletu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekódování tabletu.
Šifrování datové karty SD – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data na kartě
MicroSD
Viditelné zadávání hesla – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.
Správci zařízení – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.
Neznámé zdroje– výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.
Ověřit aplikace – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou
způsobit poškození.
Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.
Instalovat z umístění – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.
Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech certifikátů.
Jazyk a vstup
Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v tabletu a ke
konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.
Zálohování a restart
Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat
aplikací na serveru Google.
Účet zálohy – nastavte účet, na který chcete zálohovat data.
109
Automatické obnovení – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací
při přeinstalování aplikací v zařízení.
služba LG zálohování – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty
dat nebo pořízení nového zařízení.
Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá
vaše data. Pokud tablet takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako
při prvním spuštění systému Android.
SYSTÉM
Datum a čas
Nastavení Datum a čas použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato
nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto
získání aktuální času z mobilní sítě.
Usnadnění
Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění
instalovaných v tabletu.
POZNÁMKA: Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.
110
TalkBack – umožňuje nastavit funkci TalkBack, která pomáhá lidem se zhoršeným viděním
prostřednictvím poskytování verbální zpětné vazby. Funkci TalkBack můžete zapnout
klepnutím na přepínač
v horním pravém rohu obrazovky. Po klepnutí na možnost
Nastavení ve spodní části obrazovky můžete upravit nastavení funkce TalkBack.
Chcete nainstalovat webové skripty – umožňuje aktivovat (nebo vypnout) instalaci
webových skriptů.
Velký text – zaškrtnutím zvětšíte velikost textu.
Invertovat barvu – zaškrtnutím invertujete barvu.
Zvětšení gest – umožňuje zvětšování a zmenšování pomocí trojitého poklepání na
obrazovku.
Stíny – slouží k nastavení obrazovky na odstín černé.
Monofonní zvuk – zaškrtnutím povolíte směřování zvuku sluchátek do pravého i levého
kanálu.
Prodleva klepnutí a přidržení – slouží k nastavení prodlevy klepnutí a přidržení (krátká,
střední nebo dlouhá).
Pomocný dotyk – přepnutím ikony
můžete tuto funkci zapnout či vypnout. Funkce
pomocný dotyk může nahradit všechna hardwarová tlačítka.
Automatické otočení obrazovky – zaškrtnutím umožníte zařízení otočit obrazovku podle
orientace zařízení (portrét nebo na šířku).
Řekněte heslo – po zaškrtnutí budete moci svá přihlašovací hesla vyslovit (namísto
zadávání na klávesnici).
111
Jednodotekový vstup – umožňuje zadávat písmena každým dotykem prstu na klávesnici
LG.
Jednoduchý přístup – umožňuje nastavit funkce po trojitém klepnutí na klávesu Domů.
Výstup text na řeč – výstup text na řeč poskytuje zvukové přečtení textu, například
obsahu textových zpráv.
Připojení k PC
Vyberte způsob připojení USB – nastavte požadovaný režim: Dobít tablet, Synchronizace
médií (MTP), LG software nebo Odeslat obrázek (PTP).
Požadovat po připojení – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování
k počítači.
Nápověda – nápověda pro připojení USB.
PC Suite – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením
Wi-Fi. Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena
prostřednictvím Wi-Fi.
On-Screen Phone – zaškrtnutím této položky umožníte zobrazování žádostí o připojení
k Wi-Fi od aplikace On-Screen Phone.
Nápověda – nápověda pro LG software.
112
Příslušenství
Quick Cover – slouží k aktivaci funkce Quick Cover pro automatické zapínání a vypínání.
Úložiště USB – nastaví funkci Plug and Pop pro úložiště USB. Zaškrtnutím možnosti
Nabídka nastavení aktivujete automatické zobrazování nabídky nastavení při připojování
kabelu USB OTG (On-the-Go). Klepnutím na možnost Upravit nabídku nastavení můžete
změnit aplikace, které mají být dostupné.
Sluchátka – slouží k nastavení funkce Plug and Pop pro sluchátka. Zaškrtnutím možnosti
Nabídka nastavení aktivujete automatické zobrazování panelu aplikací při připojení
sluchátek. Klepnutím na možnost Upravit nabídku nastavení můžete změnit aplikace,
které mají být dostupné.
Dokovací stanice – slouží k nastavení funkcí Plug and Pop pro dokovací stanici.
Zaškrtnutím možnosti Nabídka nastavení aktivujete automatické zobrazování panelu
aplikací při připojení dokovací stanice. Klepnutím na možnost Upravit nabídku nastavení
můžete změnit aplikace, které mají být dostupné.
Informace o tabletu
Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu tabletu a verzi softwaru.
113
LG Záloha
O záloze a obnovení dat tabletu
Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat soubor zálohy na interní úložiště, zejména
před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici
aktuální soubor zálohy, umožní vám to obnovit data tabletu v případě jeho ztráty, odcizení
nebo poškození za neočekávaných událostí.
Tato aplikace LG Záloha je podporována mezi zařízeními společnosti LG, jinými verzemi
softwaru nebo operačního systému. Při nákupu nového zařízení LG tak můžete data
svého současného zařízení zálohovat na nový přístroj.
Jestliže je aplikace Záloha na tabletu předinstalována, můžete zálohovat a obnovovat
většinu dat, včetně stažených a předinstalovaných aplikací, záložek, položek kalendáře,
kontaktů, nastavení domovské obrazovky, zpráv a systémových nastavení. Můžete také:
• Provést ruční LG Zálohu dat přístroje.
• Vytvořit plán automatických záloh dat přístroje.
• Obnovit data přístroje.
POZNÁMKA: Mějte prosím na paměti, že funkce Záloha nepodporuje zálohování
uživatelských a mediálních dat (Obrázky, Video a Hudba). Tyto soubory zálohujte
pomocí funkce Synchronizace médií (MTP). Připojte tablet prostřednictvím kabelu USB
a stiskněte možnost Synchronizace médií (MTP).
114
Varování! Pro ochranu před neočekávaným vypnutím v průběhu zálohování nebo
obnovování v důsledku nedostatečného nabití baterií byste měli baterie vždy udržovat
plně nabité.
LG Záloha dat tabletu
1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost Aplikace
> kartu Aplikace > LG Backup
> Záloha.
2 Zaškrtněte políčko, které chcete zálohovat, a vyberte možnost Další.
3 Na obrazovce Umístění zálohy stiskněte možnost Interní úložiště nebo Karta SD poté
klepněte na položku Spustit.
4 Po ukončení zálohování všech vybraných souborů se zobrazí zpráva Zálohování
dokončeno.
Plánování automatických záloh
U dat tabletu můžete rovněž naprogramovat automatické zálohování podle vámi
nastaveného plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > LG Backup
> Plánované zálohování.
115
2 Klepněte na možnost Položky zálohování a zaškrtněte políčko vedle položky, kterou
chcete zálohovat.
3 Klepněte na možnost Záložní umístění a stiskněte možnost Interní úložiště nebo Karta
SD.
4 Klepněte na možnost Nastavit čas pro nastavení intervalu opakování na Týdně, Každé
dva týdny, Měsíčně a klepněte Zapnutí.
5 Klepnutím na vypínač
tuto funkci zapnete.
Obnova dat tabletu
POZNÁMKA: Všechny soubory uložené v tabletu budou před obnovením souboru
zálohy smazány.
1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace
> kartu Aplikace > LG Backup
> Obnovit.
2 Na obrazovce Obnovit vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.
3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete obnovit, a výběrem možnosti Další ji
obnovte ve vašem tabletu.
POZNÁMKA: Mějte na paměti, že data tabletu budou přepsána obsahem zálohy.
116
4 Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.
5 Po obnovení všech vybraných souborů bude tablet automaticky restartován.
POZNÁMKA: Pokud chcete zajistit souborům zálohy mimořádné zabezpečení pomocí
šifrování, můžete nastavit možnost Povolit šifrování.
Stiskněte možnost
na obrazovce LG Backup a zadejte heslo a nápovědu pro případ,
že byste heslo zapomněli. Jakmile nastavíte heslo, musíte jej zadávat pokaždé, když
chcete provést zálohu nebo obnovení.
117
Aktualizace softwaru tabletu
Aktualizace softwaru tabletu
Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware tabletu na nejnovější verzi
z internetu, aniž by bylo nutné navštívit servisní středisko. Další informace o používání této
funkce najdete na webu: http://www.lg.com
Aktualizace firmwaru mobilního zařízení vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou
dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny
a poznámky v jednotlivých krocích. Odstraněním datového kabelu USB nebo baterie
během aktualizace můžete tablet vážně poškodit.
Aktualizace softwaru tabletu LG vzduchem (OTA)
Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v tabletu na novější verzi vzduchem
(OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze
pokud společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.
Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru v tabletu:
Na domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu
> Systémová nastavení >
Informace o tabletu > Softwarové informace.
Chcete-li provést aktualizaci softwaru tabletu, klepněte na domovské obrazovce na
klávesu Menu
> Systémová nastavení > Informace o tabletu > Centrum aktualizací >
Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.
118
POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné
pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost
novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.
POZNÁMKA: Během procesu aktualizace softwaru tabletu může dojít ke ztrátě
vašich osobních dat z interní paměti tabletu, včetně informací o vašem účtu Google
a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených
aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací
softwaru tabletu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za
jakoukoli ztrátu osobních dat.
119
Příslušenství
S tabletem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být
volitelné.)
Cestovní adaptér
Datový kabel
Stručná příručka
POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
• Příslušenství se v různých regionech může lišit.
120
Řešení problémů
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání tabletu
objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu
problémů snadno vyřešíte sami.
Zpráva
Nelze nastavit
žádné aplikace
Možné příčiny
Možné způsoby řešení
Poskytovatel služeb funkci
nepodporuje nebo je
vyžadována registrace.
Obraťte se na poskytovatele
služeb.
Baterie není nabitá.
Nabijte baterii.
Okolní teplota je příliš vysoká
nebo nízká.
Ujistěte se, zda se tablet nabíjí při
normální teplotě.
Problém s kontakty
Zkontrolujte nabíječku a její
připojení k tabletu.
Žádné napětí
Zapojte nabíječku do jiné elektrické
zásuvky.
Vadná nabíječka
Vyměňte nabíječku.
Špatná nabíječka
Používejte pouze originální
příslušenství LG.
Chyba nabíjení
121
Zpráva
Možné příčiny
Není možné
přijímat ani
Paměť je plná.
odesílat fotografie
Nelze otevírat
soubory
Žádný zvuk
122
Možné způsoby řešení
Smažte některé obrázky ve vašem
tabletu.
Nepodporovaný formát
souboru
Ověřte si, které formáty souborů
jsou podporovány.
Režim vibrací
Zkontrolujte stav nastavení v menu
zvuku a ověřte, zda se nenacházíte
v režimu vibrací nebo v tichém
režimu.
SLOVENSKY
Návod na používanie
• Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré
uvidíte na vašom zariadení.
• Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na vaše
zariadenie v závislosti od softvéru zariadenia alebo vášho
poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente
môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
• Tento tablet nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím,
pretože používa dotykovú klávesnicu.
• Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené.
LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG
Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné
značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a
Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
Obsah
Informácie o tomto návode na použitie......... 5
Informácie o tomto návode na použitie.............5
Obchodné značky.................................................6
DivX HD.................................................................6
Dolby Digital Plus.................................................7
Pokyny na bezpečné a účinné používanie..... 8
Dôležité upozornenie......................................19
Oboznámenie sa so zariadením...................25
Prehľad tabletu.................................................. 25
Nabíjanie tabletu............................................... 28
Optimalizácia životnosti batérie...................... 29
Vloženie karty microSD..................................... 31
Vybratie karty microSD..................................... 32
Formátovanie karty microSD............................ 32
Zamknutie a odomknutie obrazovky............... 33
Východisková obrazovka................................34
Tipy pre dotykovú obrazovku........................... 34
Základná obrazovka........................................... 38
Návrat do nedávno používaných aplikácií....... 41
Oznámenia.......................................................... 41
Pripojiť a vybrať................................................. 45
2
Zaznamenanie snímky obrazovky.................... 46
Klávesnica na displeji........................................ 47
Nastavenie konta Google..............................48
Pripojenie k sieťam a zariadeniam..............49
Wi-Fi................................................................... 49
Bluetooth............................................................50
SmartShare........................................................ 53
PC pripojenia prostredníctvom kábla USB.... 55
Kontakty.......................................................... 57
Vyhľadávanie kontaktu..................................... 57
Pridanie nového kontaktu................................. 57
Obľúbené kontakty........................................... 58
Vytvorenie skupiny............................................. 58
E-mail..............................................................59
Spravovanie e-mailového konta....................... 59
Práca s priečinkami kont..................................60
Vytvorenie a odoslanie e-mailu.......................60
Fotoaparát........................................................61
Zoznámte sa s hľadáčikom............................... 61
Používanie rozšírených nastavení.................... 62
Rýchle fotografovanie ...................................... 64
Po nasnímaní fotografie................................... 65
Prezeranie uložených fotografií....................... 66
Videokamera................................................... 67
Zoznámte sa s hľadáčikom...............................67
Používanie rozšírených nastavení.................... 68
Rýchle nahrávanie videa................................... 69
Po nasnímaní videa........................................... 69
Prehrávanie uložených videí............................. 70
Funkcia živé priblíženie..................................... 70
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa......... 71
Multimédiá...................................................... 72
Galéria................................................................. 72
Videá....................................................................74
Hudba................................................................. 75
Nástroje........................................................... 79
QPair................................................................... 79
QSlide.................................................................80
QuickMemo........................................................ 82
QuickRemote..................................................... 84
QuickTranslator.................................................. 87
Viacerí používatelia............................................ 88
Funkcia Voice Mate............................................90
Budík/Hodiny..................................................... 92
Kalkulačka........................................................... 92
Kalendár.............................................................. 93
Správca súborov................................................ 94
Hlasový záznamník............................................ 95
Správca úloh....................................................... 96
POLARIS Office 5............................................ 96
Google+...............................................................97
Hlasové vyhľadávanie........................................ 98
Na sťahovanie.................................................... 98
Webové stránky..............................................99
Internet............................................................... 99
Chrome.............................................................. 101
Nastavenia.................................................... 103
Prístup k ponuke nastavení............................ 103
Na sťahovanie.................................................. 103
ZARIADENIE.................................................... 105
OSOBNÉ..............................................................111
SYSTÉM..............................................................114
LG Backup...................................................... 118
Informácie o zálohovaní a obnovení údajov
zariadenia...........................................................118
LG zálohovanie údajov tabletu.........................119
Nastavenie automatického zálohovania..........119
Obnovenie údajov tabletu................................120
3
Aktualizácia softvéru tabletu..................... 122
Aktualizácia softvéru tabletu..........................122
Aktualizácia softvéru tabletu LG pomocou
služby Over-the-Air (OTA)...............................122
Príslušenstvo................................................ 124
Riešenie problémov..................................... 125
4
Informácie o tomto návode na použitie
Informácie o tomto návode na použitie
• Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to
bezpečne a správne používať toto zariadenie.
• Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od
zobrazenia vo vašom tablete.
• Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného
poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej
lokalite spoločnosti LG na adrese www.lg.com.
• Aplikácie vášho zariadenia a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu
alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s
výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je
spoločnosť LG.
• Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou
vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného
systému. Akýkoľvek pokus o prispôsobenie operačného systému môže mať za
následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.
• Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením
sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich
na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane
5
autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne
použitie týchto médií.
• Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie
súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať
dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre
vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.
Obchodné značky
• LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
• Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.
DivX HD
INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou
DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto zariadenie
je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®. Jeho prísne testovanie dokázalo, že prehráva
videá vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie
vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.
ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí
byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-onDemand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke
nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite
vod.divx.com.
6
Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD
720p vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation
alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
Upozornenie: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)
Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií
typu „open source“, prejdite na lokalitu http://opensource.lge.com/
Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na
prevzatie spolu so zdrojovým kódom.
Dolby Digital Plus
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus
a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
7
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné
alebo protizákonné.
V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v tabletu uloží záznam
o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje špecifické pre danú chybu, napr.
intenzita signálu a načítané aplikácie. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie
príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci
autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.
Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR).
Tento model tabletu LG-V500 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné
požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto smernice boli vytvorené na
základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce
bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa
ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa
vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej
certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú
v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim
8
žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie pri nosení na tele podľa informácií v tomto
návode je 0,720 W/kg.
• Toto zariadenie spĺňa expozičné smernice RF pri používaní v normálnej polohe pri
uchu alebo pri umiestnení najmenej 0,00 cm od tela. Ak na nosenie telefónu pri tele
používate prenosné puzdro, sponu na opasok alebo držiak, toto príslušenstvo nesmie
obsahovať kov a malo by umiestniť výrobok vo vzdialenosti najmenej 0,00 cm od tela.
Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí
mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových
súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné.
Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené,
až kým nebude prenos ukončený.
Starostlivosť o tablet a jeho údržba
VAROVANIE
Bezpečnosť pri manipulácii s batériou
• Z bezpečnostných dôvodov nevyberajte batérie, ktoré sú súčasťou výrobku.
Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo
k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
• Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
• Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
9
VAROVANIE
Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model
zariadenia. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku,
ktoré sú platné pre zariadenie, a môže byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému
technikovi.
• Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely
alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú
funkciu ako vymieňané diely.
• Dbajte na to, aby sa tablet nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
• V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie
nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
• Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
• Zariadenie nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva,
čím vzniká riziko požiaru.
10
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako
napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
• Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilných podkladoch.
• Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože
môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu tabletu.
• Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
• Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie
je nevyhnutné.
• Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité,
vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou
hrubého alebo nevhodného používania.
• Tento tablet je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo.
Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť
miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas
jeho používania a bezprostredne po ňom.
• Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho
úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako
napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
11
• Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítku vo tomto zariadení. Na
poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.
• Ak je to možné, tablet používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 40 °C. Vystavenie
zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie,
poruchu alebo výbuch.
Efektívne používanie zariadenia
Elektronické zariadenia
Všetky tabletové zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich
výkon.
• Tablet nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to
vyžiadali povolenie. Neumiestňujte tablet do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do
náprsného vrecka.
• Tablety môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní tabletov v krajine, v ktorej riadite vozidlo.
• Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
12
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným
bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v
dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú
úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných
komunikácií.
Ochrana pred poškodením sluchu
POZNÁMKA: Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môže
spôsobiť stratu sluchu.
Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej
hlasitosti
• Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Odporúčame vám
preto, aby ste tablet nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Taktiež odporúčame,
aby ste hlasitosť hudby nastavili na rozumnú úroveň.
• Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba
sediaca vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.
13
Sklenené časti
Niektoré časti tabletu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde
k pádu zariadenia na tvrdý povrch alebo ak zariadenie vystavíte silnému nárazu. Ak
sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť.
Zariadenie nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný
poskytovateľ servisných služieb.
Výbušné prostredie
Nepoužívajte tablet na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a
postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.
Prostredie s rizikom výbuchu
• Nepoužívajte tablet na čerpacích staniciach.
• Nepoužívajte tablet v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
• Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte
v rovnakom priestore vozidla ako tablet alebo jeho príslušenstvo.
14
V lietadle
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla tablet vypnite.
• Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.
Deti
Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé
časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie. Zariadenie obsahuje internú batériu,
ktorá môže byť nebezpečná, ak sa zariadenie správne nepoužíva alebo neudržiava.
Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových
systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol
znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batériu.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
15
• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani ju nepoužívajte v
prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
Zariadenie nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol
zhoršiť výkon batérie.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich.
Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
• Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo
k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
• Po úplnom nabití tabletu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak
predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
• Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku,
spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
• Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou,
ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
16
Ako aktualizovať tablet
Prístup k najnovším verziám firmvéru, nové funkcie softvéru a zlepšenia.
>
• Aktualizujte tablet bez použitia PC. Vyberte položku Centrum aktualizácií
Aktualizácia softvéru.
• Aktualizujte tablet pomocou pripojenia k PC.
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke
http://update.lgmobile.com alebo http://www.lg.com/common/index.jsp – vyberte
krajinu a jazyk.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie LG-V500 spĺňa základné
požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice 1999/5/EC. Kópiu vyhlásenia
o zhode nájdete na stránke http://www.lg.com/global/declaration
Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
17
Likvidácia starého prístroja
1 Keď sa na produkte nachádza
symbol prečiarknutej smetnej nádoby
s kolieskami, znamená to, že daný
produkt vyhovuje Európskej smernici
č. 2002/96/EC.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty
by mali byť zlikvidované oddelene od
komunálneho odpadu prostredníctvom
na to určených zberných zariadení, ktoré
boli ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou starých zariadení
pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii
starých zariadení nájdete na miestnom
úrade, v službe na likvidáciu odpadu
alebo u predajcu, kde ste tento produkt
zakúpili.
Predpokladaná doba životnosti batérie je
6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity
batérie je prejavom jej prirodzeného
opotrebovania a nemožno to považovať za
vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.
18
Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1 Keď sa na batériách/akumulátoroch
nachádza symbol prečiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, že sa
na ne vzťahujú ustanovenia európskej
smernice 2006/66/ES.
2 Tento symbol môže byť kombinovaný
so symbolmi chemických značiek ortuti
(Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004
% olova.
3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné
likvidovať oddelene od komunálneho
odpadu prostredníctvom zberných
stredísk ustanovených na tento účel
príslušnými štátnymi alebo miestnymi
orgánmi.
4 Správnou likvidáciou starých batérií/
akumulátorov pomôžete zabrániť
prípadným negatívnym dopadom na
životné prostredie a zdravie zvierat aj
ľudí.
5 Podrobnejšie informácie o likvidácií
starých batérií/akumulátorov získate na
vašom mestskom úrade, v spoločnosti,
ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v
obchode, kde ste produkt kúpili.
Dôležité upozornenie
Pred použitím tabletu si prečítajte tieto pokyny!
Skôr ako tablet prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného
strediska, overte, či niektorý z problémov s tabletom nie je uvedený v tejto časti návodu
na používanie.
1. Pamäť tabletu
Je potrebné skontrolovať pamäť tabletu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých
údajov, napríklad aplikácií alebo správ.
Odinštalovanie aplikácií:
1 Poklepte na položku
>
> kartu Aplikácie >
Nastavenia > Aplikácie.
2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
3 Poklepte na možnosť Odinštalovať.
19
2. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open
Source (s otvoreným zdrojovým kódom)
VAROVANIE
Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom,
tablet nemusí fungovať správne. Na tablet sa v takomto prípade nebude vzťahovať
záruka.
VAROVANIE
V záujme ochrany tabletu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných
zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v tablete nie sú správne
nainštalované, tablet nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby.
Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, je potrebné z tabletu
odinštalovať.
3. Používanie vzoru na odomknutie
Nastavte vzor na odomknutie na zaistenie zabezpečenia tabletu. Ťuknite na položku
>
> kartu Aplikácie >
Nastavenia > kartu Displej > Zablokovať obrazovku >
Vybrať zámku obrazovky > Vzor. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru
na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý poslúži v prípade, ak
zabudnete svoj vzor na odomknutie.
20
Upozornenie: Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a
zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.
VAROVANIE
Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.
Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak
5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do tabletu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na
odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností,
môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.
Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo:
< Ak ste zabudli váš vzor >
Ak ste sa prostredníctvom tabletu prihlásili do konta Google a 5-krát ste zadali nesprávny
vzor, poklepte na položku Zabudli ste vzor? v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás
bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód
PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom.
Ak ste si v tablete nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte
vykonať hardvérový reset.
< Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >
Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného
nastavenia.
21
Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje
používateľa sa odstránia.
POZNÁMKA: Ak ste sa neprihlásili do svojho konta Google a zabudli ste svoj vzor
na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.
4. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia
(obnovenia nastavení z výroby)
Ak sa neobnoví pôvodný stav tabletu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu
Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).
1 Vypnite tablet.
2 Stlačte a podržte tlačidlá Zapnúť/Uzamknúť + Znížiť hlasitosť na pravej strane tabletu.
3 Po zobrazení loga LG uvoľnite iba tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť a držte naďalej stlačené
tlačidlo Znížiť hlasitosť.
4 Hneď súčasne stlačte tlačidlá Zapnúť/Uzamknúť + Zvýšiť hlasitosť, pričom neustále
držíte stlačené tlačidlo Znížiť hlasitosť.
5 Keď sa zobrazí obrazovka obnovenia výrobných nastavení, uvoľnite všetky tlačidlá.
6 Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť alebo ak chcete zrušiť
operáciu, niektoré z tlačidiel hlasitosti.
22
7 Ešte raz stlačte Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť na potvrdenie alebo niektoré z tlačidiel
hlasitosti na zrušenie.
8 V zariadení prebehne obnovenie pôvodného nastavenia.
VAROVANIE
Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa
a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia
nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.
5. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými
aplikáciami
Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, môžete
v ňom mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je
potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu.
Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android
spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné
aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje tabletu.
23
1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov
. Zobrazí sa zoznam naposledy používaných
aplikácií.
2 Ťuknite na aplikáciu, na ktorú chcete prejsť. Predchádzajúca aplikácia pritom zostane
v tablete spustená na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte poklepaním na tlačidlo
Späť
.
• Na zastavenie aplikácií ťuknite na položku Správca úloh z posledného zoznamu aplikácií,
potom ťuknite na položku Zastaviť alebo Zastaviť všetko.
• Na odstránenie aplikácie zo zoznamu posledných aplikácií potiahnite náhľad aplikácie
doľava alebo doprava. Na vymazanie všetkých aplikácií ťuknite na položku Vymazať
všetko.
6. Keď zamrzne obrazovka
Ak obrazovka zamrzne alebo tablet pri používaní neodpovedá: Stlačením a podržaním
tlačidla Zapnúť/Uzamknúť na 10 sekúnd vypnite tablet. Ak tablet stále nefunguje, obráťte
sa na servisné stredisko.
7. Nepripájajte tablet počas zapínania/vypínania počítača.
Keď vypínate alebo zapínate počítač, nezabudnite od neho odpojiť tablet, pretože
v opačnom prípade to môže spôsobiť chyby počítača.
24
Oboznámenie sa so zariadením
Prehľad tabletu
Objektív predného
fotoaparátu
Snímač svetla okolia
Tlačidlo zapnutia/uzamknutia
Tlačidlá hlasitosti
Dotyková obrazovka
Konektor na slúchadlá
Zásuvka na pamäťovú
kartu microSD
Infračervená
dióda LED
Objektív fotoaparátu
Reproduktor
Nabíjačka/port USB
Mikrofón
25
POZNÁMKA: Overte, či mikrofón pri nahrávaní videa alebo zvuku nie je blokovaný.
Pomocou neho sa môžete fotografovať a nahrávať na video.
Objektív predného
Môžete ho tiež použiť na video konverzácie. Na optimálny výkon
fotoaparátu
udržujte objektív čistý.
Zásuvka na
pamäťovú kartu
microSD
Na ukladanie súborov, napr. hudby, videí a fotografií, vložte kartu
microSD.
Konektor na
slúchadlá
Umožňuje zapojiť voliteľné slúchadlá na pohodlné hands-free
konverzácie. Slúchadlá môžete zapojiť aj na počúvanie hudby.
Snímač svetla
okolia
Snímač svetla okolia využíva snímač okolia, ktorý meria okolité
svetlo a upravuje jas obrazovky LCD tak, aby boli farby na nej jasné
a živé.
Stlačením uzamknete/odomknete obrazovku. Stlačením a
Tlačidlo zapnutia/
podržaním tablet zapnite/vypnite, reštartujte, aktivujte/deaktivujte
uzamknutia
režim v lietadle a zmeňte nastavenia zvuku.
26
Tlačidlá hlasitosti
Umožňuje upraviť hlasitosť médií.
Nabíjačka/port
USB
Umožňuje pripojiť tablet pomocou kábla USB k adaptéru nabíjačky
alebo inému kompatibilnému príslušenstvu.
Objektív
fotoaparátu
Umožňuje snímanie fotografií a nahrávanie videa. Na optimálny
výkon udržujte objektív čistý.
Reproduktor
Zvuky sa prehrávajú zo zadného reproduktora namiesto slúchadla
(napr. v prípade funkcie hlasitého odposluchu, prehrávania hudby
atď.)
Mikrofón
Pomocou neho môžete nahrať svoj hlas a používať funkcie
aktivované hlasom.
Infračervená dióda
Funguje ako snímač QuickRemote.
LED
VAROVANIE
Umiestnenie ťažkého predmetu na tablet alebo sedenie na tablete môže poškodiť
funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky
LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.
TIP!
• Pri otvorení aplikácie môžete kedykoľvek poklepaním na tlačidlo ponuka
aplikáciu a overiť dostupnosť jednotlivých možností.
• Ak je prístroj zablokovaný a nefunguje, stlačte a podržte Tlačidlo zapnutia/
uzamknutia kľúč na 12 sekúnd vypnite ho.
otvoriť
27
Nabíjanie tabletu
Tablet sa napája z nabíjateľnej lítium-iónovej batérie. Na nabíjanie batérie slúži adaptér
USB, ktorý sa dodáva spolu s tabletom. Pred prvým použitím tabletu sa uistite, že batéria
je úplne nabitá.
POZNÁMKA: Toto zariadenie používa internú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných
dôvodov nevyberajte batérie, ktoré sú súčasťou výrobku.
Varovanie! Ak dotyková obrazovka nefunguje počas nabíjania tabletu, môže to byť
spôsobené nestálym prívodom elektrickej energie. V tomto prípade odpojte kábel USB
od zariadenia alebo odpojte adaptér USB od elektrickej zásuvky.
1 Prepojte adaptér USB a kábel USB.
2 Kábel USB pripojte (podľa znázornenia nižšie) k portu na nabíjačku/USB na tablete.
28
POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna
životnosť.
Optimalizácia životnosti batérie
Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie,
ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako
aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.
Predĺženie životnosti batérie
•
•
•
•
•
Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nevyužívate, napr. Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS.
Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail™, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať úroveň nabitia batérie.
Pri používaní prevzatých aplikácií sledujte úroveň nabitia batérie.
29
Kontrola úrovne nabitia batérie
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> Nastavenia
>
Informácie o tabletu > Batéria.
2 Stav batérie (nabíjanie alebo vybíjanie) a jej úroveň sa zobrazujú v hornej ponuke
obrazovky.
Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> Nastavenia
>
Informácie o tabletu > Batéria > Používanie batérie.
2 V dolnej časti obrazovky sa zobrazí čas používania batérie a tiež aplikácie alebo služby,
ktorý využívajú energiu batérie v poradí od najvyššej po najnižšiu spotrebu.
30
Vloženie karty microSD
Toto zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s kapacitou až 64 GB. Na kartu
microSD sa dá ukladať multimediálny obsah.
1 Pred vložením alebo vybratím karty microSD
vypnite tablet.
2 Nechtom zatlačte na výrez a vytiahnite
zásuvku na kartu microSD. Do zásuvky vložte
kartu microSD tak, aby kontakty smerovali
dole. Opatrne zasuňte zásuvku späť do
zariadenia.
31
Vybratie karty microSD
Ak chcete z tabletu bezpečne vybrať kartu microSD, najskôr ju musíte odpojiť.
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> Nastavenia
> Úložný
priestor > Odpojiť kartu SD.
2 Opatrne vytiahnite kartu microSD zo zásuvky.
Varovanie! Pred vybratím kartu microSD vždy bezpečnej odpojte. V opačnom
prípade sa môže poškodiť karta microSD aj tablet a môže dôjsť k poškodeniu údajov
uložených na danej karte microSD.
Formátovanie karty microSD
Varovanie! Všetky súbory uložené na karte microSD sa pri naformátovaní karty
odstránia.
1 Na základnej obrazovke poklepte na položky Aplikácie
> Nastavenia
> Úložný
priestor.
2 Poklepte na položku Vymazať kartu SD (dvakrát).
3 Ak ste nastavili vzor odomknutia, načrtnite ho a ťuknite na položku Vymazať všetko.
Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.
32
POZNÁMKA: Ak je na karte microSD nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže
po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory budú odstránené.
Zamknutie a odomknutie obrazovky
Ak tablet chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia
pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu. Keď tablet nepoužívate,
uzamknite ho stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť .
Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej
spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia odporúčame
ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. prístup na web a
prenos dát).
Tablet znova prebudíte stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť . Zobrazí sa uzamknutá
obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej
posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.
33
Východisková obrazovka
Tipy pre dotykovú obrazovku
Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie tabletu.
Funkcia KnockON
Funkcia KnockON umožňuje dvojitým poklepaním jednoducho zapnúť alebo vypnúť
obrazovku.
• Rýchlo dvakrát poklepte do stredu obrazovky a zapnite ju.
• Rýchlo dvakrát poklepte na stavový riadok, prázdnu
časť základnej (domovskej) obrazovky alebo uzamknite
obrazovku, aby ste ju vypli.
POZNÁMKA:
• Funkciu môžete vypnúť v nastaveniach Gestá.
Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> Nastavenia
> Displej > Zapnutie obrazovky
> ťuknite na začiarkavacie políčko funkcie Zapnutie
obrazovky.
34
Posunutie nabok
Pomocou posunutia troma prstami uložte spustené aplikácie naľavo alebo ich vráťte
späť na displej. Pri potiahnutí aplikácií naspäť neskôr sa niektoré z nich môžu reštartovať.
Môžete uložiť až tri aplikácie.
1 Kým je aplikácia otvorená, dotknite sa obrazovky troma
prstami a potiahnite ju doľava. Súčasná obrazovka sa
uloží a zobrazí sa základná obrazovka.
2 Ak chcete znovu otvoriť uložené aplikácie, dotknite
sa obrazovky troma prstami a potiahnite ju doprava.
Poklepte na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
Tip! Funkcia Posunutie nabok nerozpozná menej alebo viac prstov ani celú dlaň.
35
Poklepanie alebo dotyk
Jedno poklepanie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na
klávesnici na obrazovke.
Stlačenie a podržanie
Stlačenie a podržanie položky na obrazovke vykonáte dotykom položky, pričom z nej
nezdvihnete prst dovtedy, kým sa neuskutoční príslušná operácia. Ak napríklad chcete
otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov
a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.
Ťahanie
Dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po
obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej
obrazovke môžete položky premiestňovať.
Potiahnutie alebo posúvanie prstom
Ak chcete potiahnuť alebo posúvať prstom, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu
obrazovky bez pozastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k presunutiu
položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v
zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať medzi
jednotlivými základnými obrazovkami.
36
Dvojité poklepanie
Dvojitým poklepaním priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad
chcete prispôsobiť časť webovej stránky na šírku obrazovky, rýchlo na príslušnú časť
dvakrát poklepte. Dvojitým ťuknutím môžete takisto priblížiť a oddialiť pohľad po
fotografovaní (pomocou fotoaparátu) a pri používaní máp. Dvojitým poklepaním na slovo
označíte dané slovo. Dvojitým poklepaním môžete tiež aktivovať funkciu KnockON a
zapnúť alebo vypnúť dotykovú obrazovku.
Priblíženie roztiahnutím prstov
Pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť
alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehliadaní obrázkov.
Otáčanie obrazovky
V mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie
samotného zariadenia.
37
POZNÁMKA:
• Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony.
• Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby
položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykom.
• Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom
nestláčali žiadne iné tlačidlá.
Základná obrazovka
Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel
môžete prispôsobiť aj pomocou aplikácií, prevzatých položiek, widgetov a tapiet.
POZNÁMKA: Niektoré snímky obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti.
Na základnej obrazovke môžete zobraziť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony
ponuky poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.
38
Stavový riadok – zobrazuje
informácie o stave zariadenia
vrátane času, intenzity
signálu, stavu batérie a ikon
upozornení.
Ikony aplikácií – poklepaním
na ikonu (aplikácie,
miniaplikácie (widgetu),
priečinka atď.) ju môžete
otvoriť a používať.
Rýchle tlačidlá – poskytujú
jednoduchý prístup jedným
dotykom k najčastejšie
používaným aplikáciám.
Tlačidlo Späť – návrat na
predchádzajúcu obrazovku.
Tlačidlom tiež zavriete
kontextové položky, napr.
ponuky, dialógové okná a
klávesnicu na obrazovke.
Tlačidlo Ponuky – otvára
ponuku Možnosti
s možnosťami pre aktuálnu
obrazovku alebo aplikáciu.
Túto ponuku je možné otvoriť
len vtedy, keď je dostupná,
v závislosti od obrazovky alebo
aplikácie.
Tlačidlo Domov – návrat
na základnú obrazovku
(alebo návrat na predvolené
prostredie základnej obrazovky
z ktoréhokoľvek prostredia
rozšírenia základnej obrazovky).
Dotykom a podržaním
zobrazíte nedávno použité
aplikácie a spustite aplikáciu
Správca úloh.
39
Prispôsobenie základnej obrazovky
Základnú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov
alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania tabletu pridajte svoje obľúbené aplikácie a
widgety na základnú obrazovku.
Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:
1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
2 Poklepte na kartu Aplikácie, Widgety alebo Tapety.
3 Potiahnite príslušnú položku na požadované miesto a zdvihnite prst.
Odobratie položky zo základnej obrazovky:
Dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odstrániť, potiahnite ju na
a zdvihnite prst.
TIP! Ak chcete na základnú obrazovku pridať ikonu aplikácie z obrazovky Aplikácie,
dotknite sa a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať, a potiahnite ju na požadované
miesto.
TIP! Do priečinka môžete pridať niekoľko ikon aplikácií. Na základnej obrazovke pustite
jednu ikonu aplikácie na inú a vytvorí sa priečinok.
40
Návrat do nedávno používaných aplikácií
1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov
. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka
obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.
2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Taktiež môžete stlačiť tlačidlo Späť
,
čím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Oznámenia
Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako
aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.
Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav tabletu a čakajúce oznámenia.
Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich
oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie
sa zobrazujú napravo.
POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
41
Čakajúce oznámenia
Systémové ikony, napríklad stav Bluetooth, Wi-Fi a batérie
Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a nastavenia
Potiahnutím stavového riadka otvoríte panel oznámení. Panel oznámení zatvoríte
vysunutím panela v dolnej časti obrazovky potiahnutím prsta.
POZNÁMKA: Dotykom a podržaním ikony z ponuky Rýchle nastavenia zobrazíte
ponuku nastavení funkcie.
Panel rýchlych nastavení – rýchlym posunutím prsta
doprava alebo doľava sa môžete presúvať zoznamom.
Panel aplikácií QSlide – poklepaním aktivujte funkciu
QSlide.
Potiahnutím doprava a doľava upravte Jas obrazovky/
Hlasitosť.
42
Rýchle nastavenia na paneli oznámení
Pomocou položky Rýchle nastavenia môžete jednoducho meniť nastavenia funkcií, ako
napríklad Wi-Fi. Rýchle nastavenia nájdete v hornej časti panela oznámení.
Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení na paneli oznámení
Otvorte panel oznámení a dotknite sa položky
. Potom môžete prezerať a meniť
usporiadanie požadovaných položiek v ponuke Rýchle nastavenia.
Aplikácia QSlide na paneli oznámení
Aplikácia QSlide sa zobrazí na paneli oznámení hneď pod panelom rýchlych nastavení.
Tieto ikony umožňujú rýchle a pohodlné spracovanie viacerých úloh na jednej obrazovke
(podobné funkcii obraz v obraze na TV). Aplikácia QSlide zobrazí na obrazovke malé okno
aplikácie, ktoré je možné premiestňovať, meniť jeho veľkosť a priehľadnosť.
Použitie aplikácie QSlide
Poklepaním na niektorú z aplikácií QSlide aktivujte danú aplikáciu. Po aktivácii funkcia
QSlide otvorí aplikáciu v okne v popredí, stále však môžete používať iné aplikácie na
pozadí. Naraz môžete otvoriť až dve okná QSlide.
Indikačné ikony v stavovom riadku
Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na
udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.
43
Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony
uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.
Ikona Popis
44
Ikona Popis
Režim Lietadlo
Nastavený budík
Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
Prehráva sa hudba cez rozhranie
SmartShare
Slúchadlá s káblom
GPS načítava
Rozhranie Bluetooth je zapnuté
Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
Systémové varovanie
Synchronizujú sa údaje
Vibračný režim
Nový Gmail
Batéria je úplne nabitá
Nová správa v aplikácii Hangouts
Batéria sa nabíja
Prehráva sa skladba
Funkcia DLNA je zapnutá
Tablet je pripojený k počítaču
prostredníctvom kábla USB alebo
je aktívna funkcia modemu USB
Preberajú sa údaje
Režim úspory energie je zapnutý
Nahrávajú sa údaje
Posunutie nabok je zapnuté
POZNÁMKA: Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie
alebo služby.
Pripojiť a vybrať
Funkcia Plug & Pop vám umožní si rýchlo vybrať aplikácie používané po pripojení
slúchadiel alebo zariadenia používané na cestách, ako napr. myš alebo klávesnica.
1 Pripojte slúchadlá alebo zariadenie OTG (používané na cestách (On-the-Go)) (t.j., myš,
klávesnicu atď.).
2 Zobrazí sa panel aplikácií, z ktorého si môžete vybrať aplikáciu, ktorú chcete spustiť.
POZNÁMKA: Môžete upraviť zoznam aplikácií, ktoré sa majú na paneli zobrazovať,
prípadne zmeniť nastavenia tak, aby sa panel aplikácií nezobrazoval.
ƬƬPoklepte na položku
>
> Nastavenia
> Príslušenstvo.
45
Zaznamenanie snímky obrazovky
Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Znížiť hlasitosť a Zapnúť/Uzamknúť približne
na 2 sekundy zaznamenáte snímku obrazovky.
Ak si chcete pozrieť zaznamenaný obrázok, prejdite do časti Aplikácia
> Galéria
>
priečinok Screenshots.
TIP! Nie je možné zaznamenať video obrazovky.
Zaznamenanie snímky obrazovky pomocou funkcie QuickMemo
Na obrazovke, ktorej snímku chcete vytvoriť, potiahnite stavový riadok nadol a vyberte
možnosť QuickMemo.
ALEBO
Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Znížiť/zvýšiť hlasitosť.
Zachytenie snímky obrazovky pomocou funkcie Nasnímať viac
Táto funkcia umožňuje nasnímanie časti obrazovky v predvolenom internetovom
prehliadači.
1 Pri pripojení na internet poklepte na
a potom na položku Nasnímať viac.
2 Upravte modrý rámček na požadovanú veľkosť a poklepte na položku OK. Vybraná
oblasť sa uloží do Galérie.
46
Klávesnica na displeji
Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky
zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne,
dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.
Používanie klávesnice a zadávanie textu
Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, poklepte raz. Klepnite
dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.
Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou.
Poklepte na túto možnosť, aby ste mohli použiť funkciu hlasového vstupu.
Stlačením a podržaním tejto ikony môžete takisto vybrať rukopis a ponuku
nastavení.
Klepnutím vložíte medzeru.
Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.
Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.
Zadávanie písmen s diakritikou
Klávesnica na obrazovke vám umožňuje zadávať špeciálne znaky (napr. „á“).
Dotknite sa požadovaného klávesu a podržte ho (napr. kláves „a“). Keď sa zobrazí
požadovaný znak, posuňte sa naň prstom a zadajte ho zdvihnutím prstu.
47
Nastavenie konta Google
Pri prvom zapnutí tabletu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a
vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.
Nastavenie konta Google
• Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.
ALEBO
• Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie >
Nastavenia
> Účty a synchronizácia > Pridat' konto > Google.
Ak už máte konto Google, dotknite sa položky Existujúci a zadajte vašu e-mailovú adresu
a heslo a potom sa dotknite položky . Ak nie, dotknite sa položky Nový a zadajte
potrebné informácie na vytvorenie nového konta Google.
Po vytvorení a nastavení konta Google v tablete sa tablet automaticky synchronizuje s
vaším kontom Google na webe.
Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, udalosti v kalendári a ostatné informácie z týchto
aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s tabletom. (Toto bude závisieť od vašich
nastavení synchronizácie.)
Po prihlásení môžete v tablete používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od
spoločnosti Google.
48
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Wi-Fi
Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie
v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou
rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.
Pripojenie do sietí Wi-Fi
Ak chcete v tablete používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému
prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body
sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné
zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte tablet správne
nastaviť. Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.
Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie >
Nastavenia
> Wi-Fi z ponuky BEZDRÔTOVÉ SIETE.
2 Stlačením položky
túto funkciu zapnete a zariadenie začne vyhľadávať dostupné
siete Wi-Fi.
3 Poklepaním na položku HĽADAŤ zobrazíte zoznam aktívnych sietí Wi-Fi, ktoré sú v
dosahu.
• Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
49
4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
• Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení.
(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.
Bluetooth
Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale
nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.
POZNÁMKA:
• Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov
odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
• Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné
a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť
sa môže znížiť.
• Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou
Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.
50
Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie tabletu so zariadením Bluetooth
Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie >
Nastavenia
> Bluetooth z ponuky BEZDRÔTOVÉ SIETE.
2 Poklepaním na položku
zapnite funkciu Bluetooth. Zobrazí sa možnosť nastaviť
váš tablet ako viditeľný. Potom poklepte na položku Vyhľadanie zariadení a zobrazte
zariadenia v dosahu.
3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj p
​ rístroj.
Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.
POZNÁMKA: tablet nepodporuje profil handsfree. Preto nemusí byť používanie funkcií
hovoru s niektorými doplnkami, ako sú náhlavné súpravy Bluetooth alebo zariadenia s
aktivovanou funkciou Bluetooth, pre toto zariadenie dostupné.
Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 Otvorte položku a poklepte na položku
.
ALEBO
Dotknite položky a podržte ju, a vyberte možnosť Zdieľať.
ALEBO
Otvorte položku a poklepte na tlačidlo Ponuka
> Zdieľať.
51
2 Po poklepaní na položku Bluetooth môžete začať zdieľať prostredníctvom rozhrania
Bluetooth.
POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.
3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.
Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie >
Nastavenia
> Bluetooth.
2 Opätovným poklepaním na položku
zapnite rozhranie Bluetooth a začiarknutím
políčka v hornej časti obrazovky zviditeľníte ostatné zariadenia.
POZNÁMKA: Ak chcete vybrať časový interval, dokedy bude toto zariadenie viditeľné,
poklepte na tlačidlo Ponuka
> Časový limit viditeľnosti.
3 Spárujte zariadenia a poklepte na položku Prijať, keď dostanete požiadavku na
autorizáciu pripojenia Bluetooth na prijatie súboru.
52
SmartShare
Funkciu SmartShare môžete využiť v aplikáciách Galéria, Hudba, Video a Kancelária
Polaris.
Odosielanie obsahu z tabletu na iné zariadenia
1 V obsahu, ktorý chcete prehrať alebo preniesť, poklepte na položku
.
2 V dialógovom okne poklepte na možnosť Prehrať alebo Beam.
• Prehrať: obsah môžete vysielať prostredníctvom TV, reproduktorov s funkciou
Bluetooth a podobne.
• Beam: obsah môžete posielať do zariadení Bluetooth alebo telefónov a tabletov
značky LG, ktoré podporujú funkciu SmartShare Beam*.
*Funkcia SmartShare Beam rýchlo prenáša multimediálny obsah prostredníctvom
rozhrania Wi-Fi Direct.
3 Na zozname poklepte na cieľové zariadenie prehrávania alebo prenášania.
• Ak sa zariadenie nenachádza na zozname, presvedčte sa, či je na danom zariadení
zapnuté pripojenie Wi-Fi, Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Potom poklepte na položku
Znova vyhľadať.
4 Poklepte na položku Odoslať.
53
Ak si chcete vo svojom tablete prezrieť alebo vypočuť obsah zo zariadení
v blízkosti, ako napríklad počítača alebo mobilného zariadenia:
1 Ak chcete k tabletu pripojiť zariadenia nachádzajúce sa v blízkosti, ťuknite na položku
Zariadenia v blízkosti.
<Galéria>
• Presvedčte sa, či sú tablet a zariadenia
v blízkosti pripojené do rovnakej siete
Wi-Fi.
• Presvedčte sa, či je na zariadení v blízkosti
zapnutá funkcia DLNA.
2 S cieľom pripojiť zariadenie poklepte na príslušné zariadenie v zozname zariadení
v blízkosti.
Ak sa zariadenie v zozname nenachádza, poklepte na položku Vyhľadanie zariadení v
blízkosti.
Po pripojení si môžete na svojom tablete vychutnávať obsah zo zariadenia v blízkosti.
54
PC pripojenia prostredníctvom kábla USB
Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch
pripojenia USB.
Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných
zariadení USB
1 Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB.
2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť
zmeniť nastavenia ručne. Vyberte položky Nastavenia systému > PC pripojenie > Voľba
spôsobu USB pripojenia, potom zvoľte položku Synchronizácia médií (MTP).
3 Teraz môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a
preniesť súbory.
Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player
Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.
1 Na pripojenie tabletu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media
Player, použite kábel USB.
2 Vyberte možnosť Synchronizácia médií (MTP). Po pripojení sa v počítači zobrazí
kontextové okno.
3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať
hudobné súbory.
55
4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na
synchronizáciu.
6 Spustite synchronizáciu.
• Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť
splnené tieto požiadavky.
Položky
Operačný systém
Verzia prehrávača Windows
Media Player
Požiadavka
Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Windows Media Player 10 alebo novší
• Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu
10 alebo novšiu verziu.
56
Kontakty
Do tabletu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte
Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.
Vyhľadávanie kontaktu
1 Na základnej obrazovke poklepaním na položku Kontakty
otvorte svoje kontakty.
2 Poklepte na pole Vyhľadávanie kontaktov a pomocou klávesnice zadajte meno
kontaktu. Tiež môžete poklepať na písmeno na pravej strane obrazovky a zobraziť
všetky mená, ktoré sa daným písmenom začínajú.
Pridanie nového kontaktu
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Kontakt
.
2 Poklepte na položku
. Vyberte požadované konto (ak sa dá použiť).
3 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, ťuknite na ikonu
. Vyberte možnosť
Fotografovať na fotografovanie pomocou fotoaparátu alebo Zvoliť z galérie. Potom
vyhľadajte obrázok a označte ho.
4 Ťuknutím na položku
zadajte špecifickejšie informácie o názve.
5 Zadajte údaje svojho kontaktu.
6 Ťuknutím na položku Uložiť uložte položku kontaktu.
57
Obľúbené kontakty
Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.
Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom
1 Na základnej obrazovke poklepaním na položku Kontakty
otvorte svoje kontakty.
2 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte podrobnosti kontaktu.
3 Poklepte na hviezdu
napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú a
kontakt sa pridá do vašich obľúbených kontaktov.
Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov
1 Na základnej obrazovke poklepaním na položku Kontakty
otvorte svoje kontakty.
2 Poklepaním na kartu Obľúbené zobrazíte svoje obľúbené kontakty.
3 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte podrobnosti kontaktu.
4 Ťuknite na zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a
kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.
Vytvorenie skupiny
1 Na základnej obrazovke poklepaním na položku Kontakty
2 Kliknite na kartu skupiny, kliknite na tlačidlo
.
3 Stlačením tlačidla Uložiť skupinu uložíte.
otvorte svoje kontakty.
POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia.
Zostanú vo vašich kontaktoch.
58
E-mail
Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napríklad Gmail.
Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.
Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne
nastavenia konta.
Spravovanie e-mailového konta
Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže
nastaviť e-mailové konto.
Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté. Ak ste pridali
viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.
Pridanie ďalšieho e-mailového konta:
• Otvorte aplikáciu E-mail a poklepte na tlačidlo Ponuka
Zmena nastavení e-mailového konta:
• Otvorte aplikáciu E-mail a poklepte na tlačidlo Ponuka
nastavenia.
> Nastavenia >
.
> Nastavenia > Odstrániť
Odstránenie e-mailového konta:
• Otvorte aplikáciu E-mail a poklepte na tlačidlo Ponuka
> Nastavenia > kliknite na
tlačidlo Ponuka
> Odstrániť účet > dotknúť účet, ktorý chcete odstrániť > Vymazať
> vyberte možnosť Áno.
59
Práca s priečinkami kont
Otvorte aplikáciu E-mail, poklepte na tlačidlo Ponuka
a vyberte možnosť Priečinky.
Každé konto má priečinky Schránka odoslaných správ, Schránka prijatých správ, Odoslané, a
Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k
dispozícii ďalšie priečinky.
Vytvorenie a odoslanie e-mailu
Vytvorenie a odoslanie správy:
1 V aplikácii E-mail poklepte na položku Napísať
.
2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu
vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddeľte ich
bodkočiarkami.
3 Poklepaním na tlačidlo Ponuka
pridajte kópiu/skrytú kópiu a poklepaním na
položku Priložiť
priložte súbory (ak sa to vyžaduje).
4 Zadajte predmet a text správy
5 Poklepaním na položku Odoslať
odošlite správu.
Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak pracujete v režime lietadla, odosielané
správy sa uložia do priečinka Schránka odoslaných správ a ostanú v ňom dovtedy, kým
sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka odoslaných správ obsahuje nejaké neodoslané
správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.
TIP! Tablet vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto
upozornenia vypnete poklepaním na upozornenie na e-mail.
60
Fotoaparát
Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke poklepte na položku
Fotoaparát
.
Zoznámte sa s hľadáčikom
P
repnúť fotoaparát – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej
kamery.
R
ežim záberu – určuje spôsob nasnímania záberu.
Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť Používanie
rozšírených nastavení na nasledujúcej strane.
61
ežim videa – poklepaním (alebo posunom) prepínajte medzi režimom fotoaparátu a
R
videa.
Fotografovanie
G
aléria – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať
prístup ku galérii a zobraziť uložené fotografie v režime fotoaparátu.
POZNÁMKA: Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.
Používanie rozšírených nastavení
Poklepaním na položku
v hľadáčiku otvoríte pokročilé možnosti. Posúvaním v
zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti poklepte na tlačidlo
Späť
.
Fotografie sa nasnímajú pomocou hlasového príkazu.
Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na fotografii.
Zaostrí na konkrétny bod.
Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť
súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
62
Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je
hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších
podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.
Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.
Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete
byť na fotografii aj vy.
Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby tabletu. Odfoťte
miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto
mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje zábery so
súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.
POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia
GPS.
Vyberie zvuk uzávierky.
Ak chcete fotografovať alebo približovať, použite tlačidlo hlasitosti.
Nastavte miesto ukladania obrázkov. Vyberte internú pamäť alebo kartu SD.
63
Otvorí sprievodcu s pomocníkom, v ktorom nájdete informácie o tom, ako daná
funkcia funguje.
Obnoví všetky predvolené nastavenia.
TIP!
• Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené
hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim scény. Pred
snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
• Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáčika, takže pri zmene farby
alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmeneného obrázka za ponukou Nastavenia.
Rýchle fotografovanie
1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2 Držte tablet vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý
chcete fotografovať.
3 V strede obrazovky hľadáčika sa zobrazí rámček zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť
kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostril.
5 Stlačením položky
nasnímate fotografiu.
64
Po nasnímaní fotografie
Stlačením
zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.
Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom
funkcie SmartShare.
Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
Dotknutím sa tejto položku môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju
zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
Stlačením fotografiu upravíte.
TIP! Ak máte v tablete nastavené konto lokality sociálnej siete, môžete fotografie
zdieľať v rámci svojej komunity.
Stlačením tlačidla Ponuka
otvoríte všetky rozšírené možnosti.
Nastaviť obrázok ako – keď sa dotknete tejto položky, môžete použiť obrázok ako
Fotografie kontaktu, Tapeta uzamknutej obrazovky alebo Tapeta základ. obrazovky.
Presunúť – tejto položky sa dotknite, ak chcete fotografiu presunúť na iné miesto.
Kopírovať – tejto položky sa dotknite, ak chcete zvolenú fotografiu skopírovať a uložiť do
iného albumu.
Kopírovanie do zásobníka klipov – poklepaním na túto položku skopírujete fotografiu
a uložíte ju v zásobníku klipov.
65
Premenovať – po dotknutí sa tejto položky upravíte názov zvolenej fotografie.
Otočiť doľava/doprava – otočte doľava alebo doprava.
Orezať – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvoľte oblasť na orezanie.
Upraviť – zobrazte a upravte fotografiu.
Aplikuje efekt jasu vo fotografii.
Aplikuje umelecké efekty.
Aplikuje farebné efekty vo fotografiách.
Umožňuje použitie doplnkových možností vo fotografiách.
Prezentácia – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.
Pridať polohu – umožní pridať informácie o polohe.
Podrobnosti – zobrazí podrobnejšie informácie o obsahu.
Prezeranie uložených fotografií
K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Poklepaním na ukážku
obrázka v dolnej časti obrazovky zobrazíte galériu.
• Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
• Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát poklepte na obrazovku alebo na ňu
položte dva prsty a vzdiaľte ich od seba (obrázok oddialite priblížením prstov k sebe).
66
Videokamera
Zoznámte sa s hľadáčikom
P
repnúť fotoaparát – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej
kamery.
REŽIM – určuje spôsob nasnímania záberu.
Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť Používanie
rozšírených nastavení na nasledujúcej strane.
R
ežim Fotoaparát – stlačením a posunutím tejto ikony nahor prepnete do režimu
fotoaparátu.
N
ahrať – dotykom spustite nahrávanie videa.
Galéria – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. To vám umožní prejsť do
galérie a zobraziť uložené videá v režime videa.
67
TIP! Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a
sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.
POZNÁMKA: Overte, či mikrofón pri nahrávaní videa alebo zvuku nie je blokovaný.
Používanie rozšírených nastavení
Stlačením
v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.
Poklepaním nastavíte veľkosť (v pixloch) nahrávaného videa.
Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu.
Vysokú kvalitu videa dosiahnete, ak zabránite chveniu pri nahrávaní.
Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
Umožňuje vybrať farebný odtieň, ktorý sa má použiť na nový záber.
Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby tabletu.
Ak chcete nahrávať alebo približovať použite tlačidlo hlasitosti.
Nastavte miesto ukladania obrázkov. Vyberte internú pamäť alebo kartu SD.
68
Otvorí sprievodcu s pomocníkom, v ktorom nájdete informácie o tom, ako daná
funkcia funguje.
Obnoví všetky predvolené nastavenia.
Rýchle nahrávanie videa
1
2
3
4
5
6
Otvorte aplikáciu Fotoaparát a dotknite sa ikony Režim Videa.
Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
Držte tablet a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
Jedným dotknutím sa tlačidla
spustite snímanie.
Zobrazí sa časovač s dĺžkou videa.
Stlačením
navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.
Po nasnímaní videa
Dotknutím sa položky
zobrazíte najnovšie nasnímané video.
Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie
SmartShare.
Stlačením tohto tlačidla okamžite nasnímate ďalšie video.
69
Dotknutím sa tejto položky môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať
prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
Stlačením video upravíte.
Prehrávanie uložených videí
1 V hľadáčiku sa dotknite ukážky obrázka v dolnej časti obrazovky.
2 Na obrazovke sa zobrazí Galéria.
3 Ťuknutím video automaticky prehráte.
Funkcia živé priblíženie
Funkcia živého priblíženia umožňuje priblížiť alebo vzdialiť časť prehrávaného videa,
vďaka čomu sa bude príslušná snímka javiť väčšia alebo menšia.
Počas prehrávania videa môžete pomocou ukazováka a palca sťahovaním alebo
rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie.
70
POZNÁMKA:
• V režime prehrávania videa upravíte jas obrazovky posunutím obrazovky hore alebo
dole.
• V režime prehrávania videa môžete pretáčať dopredu alebo dozadu potiahnutím
obrazovky doprava alebo doľava.
POZNÁMKA: Nemusíte tlačiť príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby
sa položka vybrala aj pri jemnom, ale dôraznom dotyku.
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa
Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na pravej
strane tabletu.
71
Multimédiá
Galéria
Multimediálne súbory môžete uložiť do internej pamäte, aby ste mali jednoduchý
prístup k všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie
multimediálnych súborov ako fotografií a videí.
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > Galéria
.
V galérii môžete spravovať a zdieľať všetky svoje fotografie a video súbory.
POZNÁMKA:
• Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru
nainštalovaného na zariadení.
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.
Zobrazovanie obrázkov
Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail)
uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok na prevzaté položky obsahujúci daný
obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinok
Snímky obrazovky. Poklepaním na priečinok otvorte príslušný priečinok.
Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho
na celej obrazovke. Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.
72
Priblíženie alebo vzdialenie
Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:
• Dvakrát poklepte kdekoľvek na obrazovke. Opätovným dvojitým poklepaním sa vráťte na
zobrazenie na celú obrazovku.
• Vzdiaľte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Potiahnutím palca a ukazováka
k sebe vzdiaľte obraz.
Prehrávanie videí
V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona
poklepaním na položku
.
. Vyberte video a prehrajte ho
Možnosti prezerania fotografií a videí
Pri prezeraní fotografií alebo videa poklepte na tlačidlo Ponuka
možnosti úprav.
a použite rozšírené
Odstraňovanie obrázkov a videí
Použite jednu z nasledujúcich metód:
• V priečinku poklepte na položku
a vyberte fotografie a videá, ktoré chcete odstrániť,
potom poklepte na možnosť Zmazať.
• Pri zobrazovaní fotografie alebo videa poklepte na položku .
73
Nastavenie obrázka ako tapety
Pri prezeraní fotografie sa dotknite tlačidla Ponuka
> Nastaviť obrázok ako a vyberte
Fotografie kontaktu, Tapeta základ. obrazovky alebo Tapeta uzamknutej obrazovky.
POZNÁMKA:
• V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
• Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže
vyskytnúť chyba.
Videá
Tento tablet má prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá.
Na spustenie prehrávača videa poklepte na základnej obrazovke na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > Videá
.
Prehrávanie videa
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
.
2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
> karta Aplikácie > Videá
Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť prehrávanie videa.
Tejto položky sa dotknite, ak chcete znovu spustiť prehrávanie videa.
74
Stlačením prejdete o 10 sekúnd dopredu.
Stlačením prejdete o 10 sekúnd dozadu.
Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.
Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť pomer strán videa.
Dotknutím sa položky QSlide zobrazíte video v malom okne.
Tejto položky sa dotknite, ak chcete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie
SmartShare.
Dotykom uzamknite okno.
Ak chcete zmeniť hlasitosť pri prezeraní videa, použite tlačidlá hlasitosti na pravej strane
tabletu.
Dotknite sa videa a podržte ho v zozname na zobrazenie nasledujúcich možností:
Zdieľať, Orezať, Odstrániť a Podrobnosti.
Hudba
V tablete sa nachádza prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky obľúbené
skladby. Na spustenie prehrávača hudby poklepte na základnej obrazovke na položku
Aplikácie
> karta Aplikácie > Hudba
.
75
Pridanie hudobných súborov do tabletu
Začnite prenesením hudobných súborov do tabletu:
• Preneste hudbu pomocou funkcia Synchronizácia médií (MTP).
• Prevezmite hudbu pomocou bezdrôtového pripojenia na web.
• Synchronizujte tablet s počítačom.
• Prijmite súbory cez Bluetooth.
Preneste hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)
1 Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB.
2 Vyberte možnosť Synchronizácia médií (MTP). Tablet sa zobrazí ako ďalší pevný disk
v počítači. Kliknutím na jednotku zobrazíte jej obsah. Skopírujte súbory z počítača do
priečinka jednotky.
3 Po dokončení prenosu súborov potiahnite stavový riadok nadol a dotknite sa položky
USB pripojené > Len nabíjanie. Zariadenie môžete bezpečne odpojiť.
Prehrávanie hudobnej skladby
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
.
2 Dotknite sa karty Skladby.
3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
76
> karta Aplikácie > Hudba
Po dotknutí sa tejto položky môžete hľadať súbory pomocou služby YouTube
Po dotknutí sa tejto položky môžete zdieľať vašu hudbu prostredníctvom funkcie
SmartShare.
Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim náhodného prehrávania
Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim opakovaného prehrávania
Po dotknutí sa tejto položky môžete spravovať hlasitosť hudby
Dotknutím sa tejto položky pozastavíte prehrávanie
Dotknutím sa tejto položky znovu spustíte prehrávanie.
Dotknutím sa tejto položky preskočíte nasledujúcu skladbu v albume alebo
v zozname skladieb
Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým dotknutím sa tejto položky
sa vrátite na predchádzajúcu skladbu
Dotykom nastavte aktuálnu skladbu ako obľúbenú
Dotknutím sa tejto položky zobrazíte aktuálny zoznam skladieb
Dotknutím sa nastavte zvukový efekt.
77
Ak chcete zmeniť hlasitosť pri počúvaní hudby, použite tlačidlá hlasitosti na pravej strane
tabletu.
Dotknite sa akejkoľvek skladby v zozname a podržte ju – zobrazia sa nasledujúce
možnosti: Prehrať, Pridať do zoznamu skladieb, Zdieľať, Odstrániť, Podrobnosti a
Hľadať.
POZNÁMKA:
• V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
• Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže
vyskytnúť chyba.
POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené
medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.
V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať
povolenie alebo licenciu.
V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu
chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte
národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.
78
Nástroje
QPair
Prepojením tabletu a mobilného telefónu pomocou funkcie QPair môžete synchronizovať
prichádzajúce hovory, webové lokality, správy a upozornenia SNS medzi tabletom a
mobilným telefónom.
1 Spustite aplikáciu QPair
a ťuknite na položky Úvodné
nastavenie > Spustiť najprv na tablete a potom vykonajte tie
isté kroky na telefóne.
TIP! Aplikácia QPair možno nie je v telefóne vopred
nainštalovaná. Navštívte obchod Google Play Store,
vyhľadajte aplikáciu Qpair a nainštalujte ju.
POZNÁMKA: Aplikácia QPair je podporovaná v telefónoch
s operačným systémom Android 4.1 alebo novším. Niektoré
funkcie môžu byť obmedzené v závislosti od modelu telefónu.
2 Pripojenie Bluetooth sa zapne automaticky.
Funkcie aplikácie QPair
Upozornenie na hovor – pošle tabletu upozornenie, keď do telefónu prichádza hovor.
V upozornení sa zobrazí číslo volajúceho a možnosť odmietnuť hovor.
79
Upozornenie na správu – pošle tabletu upozornenie, keď do telefónu prichádza správa.
Oznámenia SNS – po doručení do vášho telefónu sa na stavovom riadku v tablete
zobrazia oznámenia SNS.
POZNÁMKA: Ak chcete využívať túto funkciu, zapnite v telefóne možnosť Nastavenia
> Zjednodušenie ovládania > Oznámenia QPair SNS. Vďaka tejto funkcii budete na
telefón alebo na tablet dostávať oznámenia SNS. Vďaka tejto funkcii budete na telefón
alebo na tablet dostávať oznámenia SNS.
Odoslať QuickMemo – uloží aktuálne poznámky QuickMemo do galérie tabletu a
zosynchronizuje túto galériu s galériou v telefóne.
Internetové pripojenie cez mobilný telefón – automaticky pripojí tablet k internetu cez
mobilný telefón (ako prístupový bod Wi-Fi). S použitím tejto funkcie môžu byť spojené
poplatky za prenos údajov. Aby telefón šetril využitie prenosu dát, automaticky sa pripojí
na dôveryhodné body Wi-Fi hotspot v dosahu.
Najnovšia ikona aplikácie – keď zapnete obrazovku, zobrazí sa ikona aplikácie, ktorú ste
naposledy v telefóne používali. Umožňuje vám používať tú istú aplikáciu na vašom tablete.
Na telefóne si potom môžete pozrieť, akú aplikáciu ste naposledy používali na tablete.
QSlide
Funkcia QSlide umožňuje prekrytie okna na displeji tabletu na jednoduché spracovanie
viacerých úloh. Okná funkcie QSlide môžete otvoriť z riadka aplikácií QSlide na paneli
oznámení alebo priamo z aplikácií, ktoré podporujú funkciu QSlide.
80
Poklepaním spustite funkciu
QSlide.
ALEBO
Poklepaním na túto položku
ukončíte funkciu QSlide a vrátite
sa k zobrazeniu celého okna.
Poklepaním na túto položku
upravíte priehľadnosť.
Poklepaním na túto položku
funkciu QSlide ukončíte.
Poklepaním upravíte veľkosť.
POZNÁMKA: Funkcia QSlide podporuje najviac dve okná naraz. Funkciu QSlide
môžete použiť iba pre aplikácie ako Video, Internet, Poznámka, Kalendár, Kalkulačka,
E-mail, Správca súborov.
1 Otvorte panel oznámení a poklepte na požadovanú aplikáciu z časti aplikácie QSlide.
ALEBO
Pri použití aplikácie, ktorá podporuje funkciu QSlide, poklepte na položku . Funkcia
sa bude nepretržite zobrazovať v podobe malého okna na obrazovke.
2 Potiahnutím položky
upravte úroveň priehľadnosti. Potiahnutím úvodného
riadka funkcie QSlide ju presuňte na iné miesto na obrazovke.
81
QuickMemo
Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo umožňuje vytvárať poznámky a zachytávať snímky
obrazovky. Zachytávajte obrazovky, kreslite na ne a zdieľajte ich s rodinou a priateľmi
pomocou funkcie rýchlej poznámky QuickMemo.
1 Spustite funkciu QuickMemo, posuňte stavový riadok
dole a dotknite sa položky
.
2 Vyberte požadovanú možnosť ponuky spomedzi Typ
pera, Farba a Guma. Potom vytvorte poznámku.
82
3 Poklepte na položku
v ponuke Upraviť a
vyberte
na uloženie poznámky. Funkciu rýchlej
poznámky QuickMemo môžete kedykoľvek ukončiť
poklepaním na tlačidlo Späť
.
POZNÁMKA:
• Počas používania funkcie rýchlej poznámky QuickMemo používajte končeky prstov.
Nepoužívajte nechty.
Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo
Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať
možnosti ponuky rýchlej poznámky QuickMenu.
Dotknutím sa tejto položky ponecháte aktuálnu poznámku na obrazovke a
zároveň môžete používať tablet.
Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.
Umožňuje vrátiť späť a znova vykonať predchádzajúce akcie.
Vyberie typ pera a farbu.
83
Vymaže vytvorenú poznámku.
Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo
ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
Uloží poznámku do priečinka Poznámkový blok alebo Galéria.
Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo
Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
QuickMemo.
> Galéria
a vyberte album
QuickRemote
Funkcia QuickRemote zmení tablet na univerzálne diaľkové ovládanie domáceho TV
prijímača, prehrávača DVD alebo Blu-ray.
POZNÁMKA: Funkcia QuickRemote nemusí byť dostupná pre niektoré zariadenia
alebo oblasti.
84
Otvorenie aplikácie QuickRemote a nastavenie ovládaní QuickRemote
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> QuickRemote
.
2 Dotknutím sa položky
vyberte typ miestnosti a dotknutím sa položky
pridajte zariadenie.
3 Vyberte typ a značku zariadenia a podľa pokynov na obrazovke nastavte dané
zariadenie/zariadenia.
POZNÁMKA: Ovládanie QuickRemote funguje rovnako ako bežné diaľkové ovládanie
pomocou infračervených (IR) signálov. Dbajte na to, aby ste pri používaní funkcie
QuickRemote nezakryli infračervený senzor na vrchnej časti tabletu. Táto funkcia
nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu, výrobcu alebo servisného zástupcu.
85
Použitie ovládania QuickRemote
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> QuickRemote
a
otvorte riadok QuickRemote so všetkými nastavenými diaľkovými ovládaniami.
2 Vyberte ovládanie, ktoré chcete použiť, poklepaním na typ/názov v hornej časti panela
QuickRemote.
3 Poklepte na tlačidlá zobrazeného diaľkového ovládania.
POZNÁMKA: Pri pridaní diaľkového ovládania TV môže funkcia QuickRemote použiť
tlačidlo VSTUP na konfiguráciu príslušného diaľkového ovládania. Pri konfigurovaní
tlačidla VSTUP je možné zmeniť vstupný zdroj TV. Ak chcete resetovať vstupný zdroj
TV, niekoľkokrát poklepte na tlačidlo VSTUP na ovládaní QuickRemote (v závislosti od
počtu zariadení pripojených k TV).
Možnosti ovládania QuickRemote
Na zobrazenie ponuky možností ovládania QuickRemote poklepte na tlačidlo Ponuka
(na paneli s prednými dotykovými tlačidlami) a vyberte požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: Pri prehrávaní hudby na pozadí stlačením akéhokoľvek tlačidla ovládania
QuickRemote na sekundu stlmíte zvuk.
86
QuickTranslator
Jednoducho namierte fotoaparát inteligentného tabletu na cudzojazyčnú vetu, ktorej
chcete porozumieť. Preklad v reálnom čase získate kedykoľvek a kdekoľvek.
Ďalšie slovníky na preklad offline si môžete zakúpiť na lokalite Google Play Store.
Zdrojový jazyk
Cieľový jazyk
Prepnutie na režim hlasu
Preklad slova
Preklad vety
Preklad odseku
Nastaví zdrojový a cieľový jazyk
87
1
2
3
4
Dotknite sa položky
> karta Aplikácie > QuickTranslator
.
Dotknite sa položky Word (Slovo), Line (Riadok) alebo Block (Odsek).
Dotykom vyberte želaný jazyk.
Tablet podržte pár sekúnd namierený na text, ktorý chcete preložiť.
POZNÁMKA: Zdarma sa poskytuje len jeden slovník. Ďalšie slovníky je potrebné
zakúpiť. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte slovník, ktorý chcete nainštalovať ako váš
doplnkový slovník.
POZNÁMKA: V rámci miery úspešnosti rozpoznania textu sa môžu vyskytovať rozdiely,
ktoré závisia od veľkosti, typu písma, farby, jasu a uhla textu, ktorý sa má preložiť.
Viacerí používatelia
K tabletu môžete pridať nových používateľov, ktorí budú môcť konfigurovať vlastné nastavenia
tabletu, používať vlastný úložný priestor a využívať vlastné oprávnenia na aktualizáciu aplikácií.
88
POZNÁMKA:
• Nového používateľa môžete pridať len v tom prípade, ak ste sa prihlásili ako Používateľ
vlastník.
• Každý používateľ môže konfigurovať a používať vlastný obsah alebo údaje. Nemôže však
meniť nastavenia ostatných používateľov (napr.: nastavenia základnej obrazovky, nastavenia
zvuku atď.).
• Používatelia zdieľajú s ostatnými používateľmi batériu, pamäť a používanie údajov.
• Ponuky týkajúce sa karty SD môže používať len vlastník tabletu.
• Nastavenia jazyka nastavené jedným používateľom sa použijú pre všetkých ostatných
používateľov.
• Budík sa spustí v nastavený čas bez ohľadu na to, ktorý používateľ nastavil čas budenia.
• Na udalosti ako správa alebo plánovaná udalosť v kalendári je upozornenie zaslané len
príslušnému používateľovi.
• Ak používateľ začne tlačiť dokument pomocou funkcie mobilnej tlače, tlačová úloha bude
pokračovať aj po zmene používateľa.
• Prenos alebo preberanie údajov, prehrávanie multimediálneho obsahu a komunikačné
služby sa po zmene používateľa prerušia.
Pridanie nového používateľa na tablete
1 Na základnej obrazovke ťuknite na položky Aplikácia > Nastavenia > Používatelia >
Pridať používateľa.
2 Otvorí sa sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže s nastavením. Spustite sprievodcu
nastavením.
89
• Keď sa prihlásite na tablet po prvýkrát ako nový používateľ, mali by ste postupovať
podľa pokynov sprievodcu nastavením.
3 Teraz môžete vybrať meno používateľa, ktoré budete používať pri prihlasovaní na tablet.
Funkcia Voice Mate
Funkciu Voice Mate môžete použiť na vykonanie úkonov pomocou hlasu, ako napr.
nastavenie budíkov (alarmov) alebo prehľadávanie webu. Pri prvom použití funkcie Voice
Mate sa zobrazia pomocné informácie, ktoré pomôžu pri zisťovaní, ako túto funkciu
používať.
Otvorenie aplikácie Voice Mate
• Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> Voice Mate
.
Používanie aplikácie Voice Mate
1 Otvorte aplikáciu Voice Mate.
2 Poklepte na ikonu Hovoriť
(v dolnej časti obrazovky) a zapnite ju. Povedzte, čo
chcete, aby pre vás urobila.
• Ak poviete „Wake me up at 6 A.M.“, funkcia Voice Mate nastaví budenie na tento
čas.
POZNÁMKA: Vstúpte do nastavení funkcie Voice Mate a označte možnosť Vynechať
potvrdenie – nájdené presné meno (alebo číslo) bude použité bez prvotného overenia.
90
Ikony funkcie Voice Mate
V dolnej časti obrazovky sa zobrazujú nasledujúce ikony funkcie Voice Mate:
•
Poklepaním zobrazte okno QSlide aplikácie Voice Mate na základnej obrazovke.
•
Poklepte a vyslovte hlasový príkaz, ktorý chcete spustiť.
•
Poklepte a zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť.
Ponuka možností aplikácie Voice Mate
Poklepte na tlačidlo Ponuka
Nastavenia alebo Pomoc.
a vstúpte do ponuky možností, vyberte položku
POZNÁMKA:
• Ak je nastavenie jazyka pre aplikáciu Voice Mate iné ako predvolený jazyk tabletu,
niektoré príkazy (napr. spustenie aplikácií) nemusia fungovať.
• Pri zadávaní textu môžete použiť iba písmená a číslice.
• Aplikácia Voice Mate rozpozná vašu reč lepšie, ak budete hovoriť pomaly.
• Príklady rôznych príkazov si môžete prezrieť posunutím hlavnej obrazovky Voice Mate
na ľavú stranu.
91
Budík/Hodiny
Nastavenie budíka
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > Budík/
Hodiny
>
.
2 Zadajte požadovaný čas budíka.
3 Nastavte položky Opakovať, Doba odloženia, Vibrácia, Tón budíka, Hlasitosť budíka,
Aut. spustenie aplikácie, Zamknutie skladačkou a Poznámka.
4 Dotykom stlačte Uložiť.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenie budíka v ponuke zoznamu budíkov,
dotknite sa tlačidla Ponuka
a zvoľte položku Nastavenia.
Kalkulačka
Používanie kalkulačky
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
Kalkulačka
.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
3 Na jednoduché výpočty sa dotknite danej funkcie (
,
potom
.
92
> karta Aplikácie >
,
alebo
)a
POZNÁMKA:
, vyberte položku Vedecká
• Na komplexnejšie výpočty sa dotknite tlačidla Ponuka
kalkulačka a potom vyberte požadovanú funkciu.
• Na zobrazenie histórie výpočtov ťuknite na tlačidlo Ponuka
> História výpočtov.
Kalendár
Pridávanie udalostí do kalendára
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > Kalendár
.
2 Ťuknite na ľavé horné tlačidlo a zmeňte zobrazenie kalendára (deň, týždeň, mesiac, rok,
agenda).
3 Poklepte na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť a potom poklepte na položku
.
4 Dotknite sa poľa Názov udalosti a zadajte názov udalosti.
5 Dotknite sa poľa Umiestnenie a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas
začiatku a konca udalosti.
6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotknite sa poľa Popis a zadajte podrobnosti.
7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky OPAKOVAŤ a
PRIPOMENUTIA (v prípade potreby).
93
8 Stlačením položky Uložiť udalosť uložíte do kalendára.
Správca súborov
Aplikácia Správca súborov umožňuje spravovať súbory v externom/internom úložnom
priestore.
Otvorenie aplikácie Správca súborov
• Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> Správca súborov
.
Možnosti aplikácie Správca súborov
•
: umožňuje spustenie funkcie QSlide.
•
: umožňuje vyhľadávanie súborov.
•
: umožňuje vytvorenie nového priečinka.
•
: umožňuje premiestniť súbory a priečinky do iného priečinka.
•
: umožňuje kopírovanie viacerých súborov.
•
: umožňuje odstránenie súborov a priečinkov.
Poklepaním na tlačidlo Ponuka
zobrazíte nasledujúce možnosti:
• Zoradiť podľa: umožňuje zoradiť súbory a priečinky podľa názvu, veľkosti, dátumu a
typu.
• Zobraziť podľa: umožňuje zmeniť režim zobrazenia na zoznam alebo mriežku.
• Kopírovať: umožňuje kopírovať súbory a priečinky a prilepiť ich na iné miesto.
• Zdieľať: umožňuje zdieľať súbory a priečinky s inými používateľmi.
94
• Zip: umožňuje zabaliť súbory a priečinky do súboru vo formáte .zip.
• Zobraziť/Skryť skryté súbory: umožňuje zobraziť alebo skryť skryté súbory.
• Skončiť: umožňuje skončiť aplikáciu.
Hlasový záznamník
Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový
záznamník.
Nahrávanie zvuku alebo hlasu
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
záznamník
.
2 Stlačením
začnite nahrávanie.
3 Stlačením
ukončite nahrávanie.
4 Stlačením
si môžete vypočuť nahrávku.
> karta Aplikácie > Hlasový
POZNÁMKA: Dotknutím sa položky
otvorte svoj zoznam nahrávok. Môžete
počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.
Odosielanie hlasových nahrávok
1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla
2 Vyberte si jeden z dostupných spôsobov zdieľania.
.
95
Správca úloh
Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho
kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich.
Možnosti aplikácie Správca úloh
• Dotknutím sa položky Zastaviť zastavíte jednotlivé aplikácie.
• Dotknutím sa položky Zastaviť všetko zastavíte všetky spustené aplikácie.
• Poklepaním na tlačidlo Ponuka
otvorte možnosti Pomoc, Zoradiť podľa a
Nastavenia.
POLARIS Office 5
Aplikácia POLARIS Office 5 je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré
používateľom umožňuje pomocou tabletu kedykoľvek alebo kdekoľvek pohodlne
prehliadať rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.
Vytvorenie nového dokumentu
1 Na základnej obrazovke ťuknite na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > POLARIS
Office 5
.
2 Zaregistrujte svoju e-mailovú adresu na stránke Registrácia.
POZNÁMKA: Ťuknutím na položku Vynechať môžete registračné údaje ignorovať.
3 Ťuknutím na
96
otvoríte nový dokument.
4 V rozbaľovacom zozname ťuknite na typ dokumentu a potom vyberte šablónu.
5 Zadajte obsah dokumentu pomocou nástrojov v hornej časti obrazovky a klávesnice na
obrazovke.
6 Keď dokončíte prácu na dokumente, ťuknite na
(v ľavom hornom rohu obrazovky) a
potom ťuknite na položku Uložiť a zadajte názov dokumentu.
Prehliadanie a úprava dokumentu v zariadení
Teraz môžete priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať a upravovať širokú
paletu typov súborov vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF.
Ak chcete vyhľadávať dokumenty na tablete, ťuknite na kartu dokumentu balíka office v
hornej časti obrazovky.
Ťuknite na dokument, ktorý chcete zobraziť alebo upraviť.
Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie POLARIS Office 5 zostanú objekty i
rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.
Ak ho chcete upraviť, ťuknite na
.
Google+
Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby
sociálnej siete spoločnosti Google.
Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > Google+
.
97
POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
Hlasové vyhľadávanie
Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > Hlasové
vyhľadávanie
.
2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva Hovoriť teraz, povedzte kľúčové slovo alebo výraz.
Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.
POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
Na sťahovanie
Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté.
Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
položky
.
98
> karta Aplikácie > Prevzaté
Webové stránky
Internet
Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a
pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo
vo vašom tablete, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.
Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné
poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových
služieb.
Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
.
> karta Aplikácie > Internet
Poklepaním na túto ikonu sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
Poklepaním na túto ikonu prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste
sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď sa dotknete
tlačidla
Späť, aby ste prešli na predchádzajúcu stránku.
Poklepaním na túto ikonu prejdete na domovskú stránku.
Ťuknutím pridáte novú kartu.
99
Poklepaním na túto ikonu prejdete do Záložiek.
Ťuknutím spustíte funkciu QSlide.
Ťuknutím zatvoríte aktuálnu kartu.
Ťuknutím obnovíte alebo zastavíte aktuálnu stránku.
Otvorenie stránky
• Novú stránku otvorte poklepaním na položku
.
• Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknutím na stránku ju zobrazte.
Hlasové vyhľadávanie na webe
Poklepte na pole s adresou, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte
niektoré z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.
POZNÁMKA: Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.
Záložky
Na zobrazenie stránky označenej záložkou poklepte na položku
prehliadača a vyberte stránku.
100
na paneli s nástrojmi
História
Poklepaním na položku
na paneli s nástrojmi prehliadača vyberte kartu História a
otvorte webovú stránku zo zoznamu posledných navštívených stránok. Históriu vymažete
poklepaním na tlačidlo Ponuka
> Vymazať celú históriu.
Použitie funkcie QSlide
Pomocou tejto funkcie môžete získať prístup k internetu aj bez zatvorenia aktuálnej
aplikácie.
Pri prezeraní obsahu v prehliadači poklepte na položku . Potom môžete na obrazovke
tabletu prehliadať ďalšie informácie. Ak chcete prehliadač zobraziť na celej obrazovke,
poklepte na položku .
Chrome
Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové
stránky.
Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> karta Aplikácie > Chrome
.
POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a
poskytovateľa služieb.
101
Zobrazovanie webových stránok
Poklepte na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.
Otvorenie stránky
• Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na
.
• Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknutím na stránku ju vyberte.
Hlasové vyhľadávanie na webe
Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z
navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.
Synchronizácia s inými zariadeniami
Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do
ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.
Ak chcete otvorené karty zobraziť na iných zariadeniach, poklepte na tlačidlo Ponuka
> Iné zariadenia. Na všetkých zariadeniach musíte byť prihlásení do konta Google.
Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.
Pridávanie a zobrazovanie záložiek
Na pridanie záložiek poklepte ťuknite na
.
Ak chcete otvoriť webovú stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na tlačidlo Späť
> Záložky.
102
Nastavenia
Prístup k ponuke nastavení
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
Nastavenia
.
ALEBO
Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo Ponuka
2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.
> karta Aplikácie >
> Nastavenia systému.
Na sťahovanie
Wi-Fi
Wi-Fi – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.
TIP! Ako získať adresu MAC
Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adries MAC
možno bude potrebné zadať adresu MAC tabletu do smerovača.
Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: na základnej obrazovke
poklepte na položku Aplikácie
> Nastavenia
> Wi-Fi > tlačidlo Ponuka
>
Rozšírené Wi-Fi > Adresa MAC.
103
Bluetooth
Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu
Bluetooth.
Použitie údajov
Zobrazí sa použitie údajov.
Viac...
Umožňuje zdieľanie priečinkov s inými zariadeniami prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia.
Režim za letu – označením položky Režim za letu režim zapnite. Aktiváciou režimu
lietadla vypnete všetky bezdrôtové pripojenia.
Bezdrôtové úložisko – umožňuje spravovať súbory v tablete pomocou počítača alebo
kopírovať súbory z počítača na tablet bez pripojenia USB. Uistite sa, že sú tablet a
počítač pripojené k tej istej sieti.
Potom zadajte webovú adresu zobrazenú na tablete do panela s adresou prehliadača v
počítači.
Miracast – bezdrôtové zrkadlenie obrazovky a zvuku tabletu na hardvérový kľúč Miracast
alebo v TV.
SmartShare Beam – po zapnutí môžete dostávať multimediálny obsah prostredníctvom
funkcie SmartShare Beam na telefónoch a tabletoch spoločnosti LG.
VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti
nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.
104
POZNÁMKA: Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN
zámky obrazovky alebo heslo.
ZARIADENIE
Zvuk
Zvukový profil – umožňuje zvolenie možnosti Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.
Hlasitosti – spravovanie hlasitosti zvuku oznámení, systému spätnej väzby dotykov, hudby,
videa, hier a ďalších médií.
Intenzita vibrovania – nastavenie intenzity vibrácie upozornení.
Zvuky oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.
Zvuky pri dotyku – umožňuje nastaviť tablet tak, aby prehral zvuk po dotyku tlačidiel, ikon
a iných položiek na obrazovke, ktoré reagujú na dotyk.
Zvuk uzamknutia obrazovky – umožňuje nastaviť tablet tak, aby prehral zvuk pri
uzamknutí a odomknutí obrazovky.
Vibrovať pri dotyku – umožňuje nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotknutí sa displeja
tabletu.
105
Display
< Základná obrazovka >
Motív – nastavenie motívu obrazovky zariadenia.
Tapeta – nastavenie tapety základnej obrazovky.
Efekt potiahnutia obrazovky – nastavenie efektu pri posunutí (potiahnutí) na zmenu
obrazoviek.
Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek – označením nastavte nepretržité
posúvanie základných obrazoviek, aby ste sa nemuseli vracať späť, keď prídete na
koniec zoznamu obrazoviek.
Len zobrazenie na výšku – začiarknutím nastavíte stále zobrazenie základnej obrazovky
na výšku.
Záloha a obnovenie úvodnej obrazovky – umožňuje zálohovať a obnoviť konfiguráciu
aplikácií, widgetov a motívov.
Viete? – Zapnutím tejto možnosti zobrazíte stránku pomocníka Viete? na dodatočnej
základnej obrazovke.
Pomoc – zobrazí informácie o ovládaní základnej obrazovky.
106
< Zablokovať obrazovku >
Vybrať zámku obrazovky – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na
zabezpečenie tabletu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri
vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po
zapnutí tabletu alebo oživení obrazovky vás systém požiada o nakreslenie vášho vzoru
odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.
Efekt potiahnutia obrazovky – nastavíte možnosti efektu potiahnutia obrazovky.
Animácia počasia – označením zobrazíte animácie počasia pre aktuálne miesto alebo
primárne nastavené mesto pre aplikáciu Počasie na základe automatických aktualizácií
údajov.
Tapeta – nastavte tapetu Uzamknutej obrazovky. Vyberte si z možností Galéria alebo
Galéria tapiet.
Skratky – umožňuje zmeniť skratky pre uzamknutie obrazovky potiahnutím.
Informácie o vlastníkovi – začiarknutím nastavíte zobrazenie mena vlastníka na
uzamknutej obrazovke. Poklepaním na položku vložte text, ktorý sa zobrazí ako
informácie o vlastníkovi.
Len zobrazenie na výšku – začiarknutím nastavíte stále zobrazenie obrazovky
uzamknutia na výšku.
Časovač zablokovania – umožňuje vám nastaviť čas pred automatickým uzamknutím
obrazovky po vypršaní času zobrazovania obrazovky.
107
Okamžité uzamknutie obrazovky tlačidlom spustenia – označením tejto možnosti
nastavíte okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidla Zapnúť/Zamknúť. Toto
nastavenie nahrádza nastavenie časovača Bezpečnostného zámku.
< Jas >
Nastavte jas obrazovky.
< Časový limit obrazovky >
Slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.
< KnockON >
Začiarknutím povolíte funkciu KnockON na zapnutie a vypnutie obrazovky. Rýchlo
dvakrát ťuknite na stred obrazovky, aby ste ju zapli. Dvakrát ťuknite na stavový riadok,
prázdnu časť Základnej obrazovky alebo uzamknite obrazovku, aby ste ju vypli. Na
dosiahnutie najlepších výsledkov nepohybujte tabletom pri používaní funkcie KnockON.
< Efekt vypnutej obrazovky >
Slúži na nastavenie efektu vypnutej obrazovky.
< Automatické otočenie obrazovky >
Nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní tabletu obrazovka automaticky menila orientáciu.
108
< Funkcia Daydream >
Ťuknutím na prepínač funkcie Daydream prepínate medzi zapnutím a vypnutím funkcie.
Zapnutá funkcia umožňuje nastaviť šetrič obrazovky tak, aby sa zobrazoval, keď je tablet
v režime spánku, pričom je pripojený alebo sa nabíja. Vyberte spomedzi možností Hodiny,
Farby, Fotorámček, a Fototabuľka. Ak je zapnutý šetrič obrazovky, nabíjanie môže byť pomalší.
POZNÁMKA: Keď je šetrič obrazovky zapnutý, nabíjanie môže byť pomalé.
< Typ písma >
Slúži na zmenu typu písma na obrazovke.
< Veľkosť písma >
Slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.
< Inteligentná obrazovka >
Obrazovka zostane zapnutá, keď zariadenie zaznamená, že sa na ňu pozeráte.
< Inteligentné video >
Označte túto možnosť, aby sa video zastavilo, keď zariadenie zaznamená, že sa na
video nepozeráte.
< Predné dotykové tlačidlá >
Nastavte predné dotykové tlačidlá zobrazené v dolnej časti všetkých obrazoviek.
Nastavte, ktoré sa majú zobrazovať, ich umiestnenie na lište a ako majú vyzerať.
Vyberte tlačidlá a poradie, tému a pozadie.
109
< Korekcia pomeru strán >
Umožní vám zmeniť pomer strán stiahnutej aplikácie, aby sa upravilo skreslenie obrazu.
< Kalibrácia pohybového senzora >
Slúži na zvýšenie presnosti senzora naklápania a jeho rýchlosti.
Úložný priestor
INTERNÁ PAMÄŤ – zobrazí celkové množstvo miesta v pamäti zariadenia a zoznam typov
údajov, ktoré toto miesto využívajú.
KARTA SD – zobrazí celkové množstvo miesta v pamäti na karte microSD.
Pripojiť/Odpojiť kartu SD – pripojí alebo odpojí kartu microSD v tablete, aby ste získali
prístup k údajom, ktoré sú na nej uložené, mohli ju formátovať a bezpečne vytiahnuť.
Toto nastavenie je neaktívne v prípade, ak v tablete nie je karta microSD, alebo ste ju už
odpojili, prípadne ste kartu microSD pripojili k počítaču.
Vymazať kartu SD – trvalo vymaže všetko, čo máte uložené na karte microSD, a pripraví
ju na použitie v tablete.
Batéria
INFORMÁCIE O BATÉRII – zobrazí stav nabitia batérie v zariadení. Úroveň nabitia batérie
sa zobrazuje v percentách. Zobrazí sa aj ostávajúci čas použitia.
Percento nabitia batérie – v stavovom riadku zobrazí percento nabitia batérie.
Úsporný režim – správa batérie z hľadiska položiek šetrenia energie. Poklepaním na
prepínač
zapnite túto funkciu. Poklepaním na položku Úsporný režim zobrazíte
nasledujúce možnosti.
110
• Automatická synchronizácia: vypne automatickú synchronizáciu.
• Wi-Fi: vypne rozhranie Wi-Fi, ak sa nevyužíva.
• Bluetooth: vypne funkciu Bluetooth, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.
• Vibrácie pri dotyku: vypne spätnú väzbu pri dotyku.
• Jas : nastavenie jasu.
• Časový limit obrazovky: úprava časového limitu obrazovky.
Tipy šetriča energie – dotykom zobrazte tipy pre šetrič energie.
Aplikácie
Zobrazenie zoznamu aplikácií, napr. spustených alebo prevzatých.
Posunutie nabok
Pomocou posunutia troma prstami uložte spustené aplikácie naľavo alebo ich vráťte späť
na displej.
OSOBNÉ
Účty a synchronizácia
Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne
pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však
celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.
111
Používatelia
Názov profilu – umožňuje nastaviť meno aktuálneho používateľa.
Prezývka – umožňuje nastaviť prezývku tabletu.
Informácie o vlastníkovi – zaškrtnutím nastavíte, aby sa meno vlastníka zobrazovalo
na Uzamknutej obrazovke. Poklepaním na položku
vložte text, ktorý sa zobrazí ako
informácie o vlastníkovi.
Pridať používateľa – umožňuje pridať na tablet nové konto a používať funkciu viacerých
používateľov.
Prístup k polohe
Prístup k mojej polohe – umožní aplikáciám, ktoré požiadali o povolenie, získať prístup
k informáciám o vašej polohe.
Satelity GPS – umožní aplikáciám, ktoré používajú satelity GPS, určiť vašu polohu
s presnosťou na niekoľko metrov.
Umiestnenie Wi-Fi a mobilnej siete – pomocou lokalizačnej služby Google aplikácia zistí
vašu polohu oveľa rýchlejšie. Anonymné údaje o polohe budú zhromaždené a zaslané
spoločnosti Google.
Bezpečnosť
Šifrovať tablet – umožní zašifrovať dáta v tablete na účely zabezpečenia. Na dešifrovanie
tabletu budete musieť zadať kód PIN alebo heslo pri každom jeho zapnutí.
Šifrovať kartu SD – umožní zašifrovať dáta na karte MicroSD na účely zabezpečenia.
112
Zobraziť heslo pri písaní – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas
písania.
Správcovia zariadení – zobrazenie alebo deaktivácia správcov tabletu.
Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú
z lokality Play.
Overiť aplikácie – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť
poškodenie.
Dôveryhodné prístupové oprávnenia – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej
autority.
Inštalácia z úložiska – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.
Vymazať poverenia – odstránenie všetkých certifikátov.
Jazyk a vstup
Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v tablete a na
konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.
Zálohovať a vynulovať
Zálohovať moje údaje – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje
aplikácií na server Google.
Zálohovať konto – nastavte konto, na ktoré sa uložia zálohované dáta.
Automaticky obnoviť – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje
aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
113
Záložná služba LG – slúži na zálohovanie informácií o zariadení a na ich obnovenie v
prípade straty dát alebo jeho výmeny.
Obnovenie nastavení z výroby – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a
odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho tabletu,
budete vyzvaní na zadanie rovnakých údajov ako pri prvom spustení systému Android.
SYSTÉM
Dátum a čas
Nastavenia Dátum a čas slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto
nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto
získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.
Zjednodušenie ovládania
Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na konfigurovanie
doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v tablete.
POZNÁMKA: Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.
TalkBack – umožňuje nastavenie funkcie TalkBack, ktorá pomáha zrakovo postihnutým
ľuďom pomocou hlasovej spätnej väzby. Poklepte na prepínač TalkBack
v pravom
hornom rohu obrazovky a zapnite túto funkciu. Poklepaním na položku NASTAVENIA v
dolnej časti obrazovky upravte nastavenia funkcie TalkBack.
114
Inštalácia webových skriptov – umožňuje povoliť (alebo zakázať) inštaláciu webových
skriptov.
Veľké písmo – začiarknutím zväčšite písmo.
Invertovať farbu – začiarknutím invertujte farbu.
Gestá zväčšenia – umožňuje priblíženie a vzdialenie trojitým poklepaním na obrazovku.
Tieňovanie – nastavenie obrazovky na odtieň čiernej.
Monofónny zvuk – začiarknutím umožníte presmerovanie zvuku slúchadiel do pravého a
ľavého kanála.
Výdrž pri dotyku a podržaní – nastavte výdrž pri dotyku a podržaní (krátka, stredná alebo
dlhá).
Pomocný dotyk – prepínačom
prepnite medzi zap. a vyp. Pomocný dotyk môže
nahradiť všetky hardvérové tlačidlá.
Automatická rotácia – označením umožnite zariadeniu otočiť obrazovku podľa orientácie
zariadenia (na výšku alebo na šírku).
Hovoriť heslá – začiarknutím sprístupnite možnosť zadávania prihlasovacích hesiel ich
vyslovením (namiesto písania).
Vstup jedným dotykom – umožňuje zadávať písmená dotykom každého prsta na
klávesnici LG.
Jednoduchý prístup – umožní nastavenie funkcií pri trojitom poklepaní na tlačidlo domov.
Výstup text na reč – výstup text na reč vytvára zvukový výstup textu, napr. obsahu
textových správ.
115
Pripojenie k počítaču
Vyberte spôsob pripojenia USB – nastavte požadovaný režim: Nabiť tablet,
Synchronizácia médií (MTP), Softvér LG alebo Poslať obrázky (PTP).
Požiadavka pri pripojení – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.
Pomoc – pomocník pre pripojenie USB.
PC-Suite – túto možnosť začiarknite vtedy, ak chcete používať softvér LG PC Suite
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Upozorňujeme, že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v
prípade softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie Wi-Fi.
On-Screen Phone – túto možnosť označte, ak chcete prijímať požiadavky na pripojenie
Wi-Fi od funkcie On-Screen Phone.
Pomoc – pomocník pre softvér LG.
Príslušenstvo
Quick Cover – aktivujte funkciu Quick Cover na automatické zapnutie alebo vypnutie.
Úložné zariadenie USB – slúži na nastavenie funkcie Pripojiť a vybrať pre úložné
zariadenie USB. Začiarknite možnosť aplikačného panela, ak chcete automaticky zobraziť
panel aplikácií pri pripojení kábla USB pre zariadenia OTG (Na ceste). Ťuknite na položku
Upraviť panel aplikácií, aby ste zmenili aplikácie, ktoré chcete mať dostupné.
Slúchadlá – slúži na nastavenie funkcie Pripojiť a vybrať pre slúchadlá. Začiarknite
možnosť panel Aplikácií, ak chcete automaticky zobraziť panel aplikácií pri pripojení
slúchadiel. Ťuknite na položku Upraviť panel aplikácií, aby ste zmenili aplikácie, ktoré
chcete mať dostupné.
116
Dok – nastavenie pripojenia a výberu pre dok. Začiarknite aplikačný panel, ak chcete
automaticky zobraziť panel aplikácií pri pripojení doku. Ťuknite na položku Upraviť panel
aplikácií, aby ste zmenili aplikácie, ktoré chcete mať dostupné.
Informácie o tablete
Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho tabletu a verziu softvéru.
117
LG Backup
Informácie o zálohovaní a obnovení údajov zariadenia
Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy a ukladať ich do vnútornej pamäte, a to
najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť
údaje zariadenia v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.
Táto aplikácia LG Zálohovať je podporovaná medzi inteligentnými telefónmi a tabletmi
LG a inými verziami softvéru a OS. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón alebo
tablet LG, môžete do nového zariadenia preniesť zálohované údaje z vášho aktuálneho
zariadenia.
Ak máte v inteligentných telefónoch a tabletoch predinštalovanú aplikáciu Zálohovať,
môžete pomocou nej zálohovať a obnoviť väčšinu svojich údajov, napr. aplikácie (prevzaté,
predinštalované), záložky, záznamy kalendára, kontakty, nastavenia základnej obrazovky a
nastavenia systému. Môžete tiež:
• vykonať manuálne LG zálohovanie údajov zariadenia,
• naplánovať automatické zálohovanie údajov zariadenia,
• obnoviť údaje zariadenia.
POZNÁMKA: Nezabudnite, že funkcia Zálohovať nepodporuje zálohovanie údajov a
médií používateľa (Obrázky/Videá/Hudba). Tieto súbory zálohujte pomocou funkcie
Synchronizácia médií (MTP). Pripojte tablet k počítaču prostredníctvom kábla USB a
dotykom stlačte položku Synchronizácia médií (MTP).
118
Varovanie! Na ochranu pred neočakávaným prerušením počas zálohovania alebo
obnovovania z dôvodu nedostatočnej úrovne batérie by ste mali batériu v takýchto
prípadoch udržiavať vždy úplne nabitú.
LG zálohovanie údajov tabletu
1 Na základnej obrazovke ťuknite na Aplikácie
> karta Aplikácie > LG Zálohovať
> Zálohovať.
2 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a vyberte možnosť Ďalej.
3 Na obrazovke Umiestnenie zálohy dotykom stlačte možnosť Interná pamäť alebo Karta
SD a potom ťuknite na položku Spustiť.
4 Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie Zálohovanie dokončené.
Nastavenie automatického zálohovania
Môžete tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov tabletu podľa stanoveného plánu.
Automatické zálohovanie nastavíte takto:
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> kartu Aplikácie >
LG Backup
> Automatické zálohovanie.
2 Ťuknite na položku Zálohovať položky a vyberte políčko vedľa položky, ktorú chcete
zálohovať.
119
3 Ťuknite na položku Umiestnenie zálohy, dotykom stlačte položku Interná pamäť alebo
Karta SD.
4 Ťuknite na položku Nastaviť čas, nastavte interval opakovania na možnosť Týždenne,
Každé dva týždne alebo Mesačne a ťuknutím ZAPNITE.
5 Poklepaním na prepínač
zapnite túto funkciu.
Obnovenie údajov tabletu
POZNÁMKA: Všetky súbory uložené v pamäti tabletu sa pred obnovením súboru
zálohy odstránia.
1 Na základnej obrazovke poklepte na položku Aplikácie
> kartu Aplikácie >
LG Backup
> Obnoviť.
2 Na obrazovke Obnoviť vyberte súbor zálohy, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.
3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti Ďalej ju v
tablete obnovte.
POZNÁMKA: Upozorňujeme, že údaje v tablete sa prepíšu obsahom súboru zálohy.
4 Ak je súbor zálohy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
5 Po obnovení všetkých vybraných súborov sa tablet automaticky reštartuje.
120
POZNÁMKA: V záujme zvýšenia ochrany môžete súbory zálohy zašifrovať pomocou
možnosti Povoliť šifrovanie.
Poklepte na položku
na obrazovke aplikácie LG Backup a zadajte heslo a tip pre
prípad, že heslo zabudnete. Po nastavení hesla ho musíte zadať vždy, keď chcete
zálohovať/obnovovať údaje.
121
Aktualizácia softvéru tabletu
Aktualizácia softvéru tabletu
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v tablete na najnovšiu verziu z
internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Ďalšie informácie o
používaní tejto funkcie nájdete na stránke:
http://www.lg.com
Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom zariadení vyžaduje maximálnu
pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete
postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor –
pri odpojení kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu
tabletu.
Aktualizácia softvéru tabletu LG pomocou služby Over-the-Air
(OTA)
Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho aktualizovať firmvér tabletu na novšiu verziu
pomocou služby OTA bez pripájania údajového kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba
vtedy, keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru určeného pre vaše zariadenie.
Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru vášho tabletu:
Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo Ponuka
> Nastavenia systému >
Informácie o tablete > Informácie o softvéri.
122
Ak chcete aktualizovať softvér tabletu, na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo Ponuka
> Nastavenia systému > Informácie o tablete > Centrum aktualizácií > Aktualizácia
softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.
POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba
pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie
firmvéru pre všetky modely telefónov.
POZNÁMKA: Vaše osobné údaje - vrátane informácií o konte Google a iných kontách,
údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM
- sa môžu pri aktualizácii softvéru zariadenia stratiť. Preto vám spoločnosť LG pred
aktualizáciou softvéru tabletu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG
nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.
123
Príslušenstvo
Pre tento tablet je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu
byť voliteľné.)
Cestovný adaptér
Dátový kábel
Stručná príručka
POZNÁMKA:
• Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Porušenie tohto odporúčania
môže viesť k neplatnosti záruky.
• V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.
124
Riešenie problémov
Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania
tabletu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich
odstránite ľahko aj sami.
Správa
Možné príčiny
Nemožno
Nie je podporovaná
nastaviť žiadne poskytovateľom služieb alebo
aplikácie
je potrebná registrácia.
Chyba
nabíjania
Možné riešenia
Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Batéria nie je nabitá.
Nabite batériu.
Vonkajšia teplota je príliš
vysoká alebo nízka.
Uistite sa, že sa tablet nabíja pri
normálnej teplote.
Problém s kontaktmi
Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie
k tabletu.
Žiadne napätie
Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
Chybná nabíjačka
Vymeňte nabíjačku.
Nesprávna nabíjačka
Používajte len originálne príslušenstvo
spoločnosti LG.
125
Správa
Nie je možné
prijímať/
posielať
fotografie
Súbory
nemožno
otvoriť
Žiaden zvuk
126
Možné príčiny
Možné riešenia
Pamäť je plná
Odstráňte z tabletu niekoľko fotografií.
Nepodporovaný formát
súboru
Skontrolujte podporované formáty
súborov.
Vibračný režim
Skontrolujte stav nastavení v ponuke
zvukov a presvedčte sa, či nie je
aktívny vibračný alebo tichý režim.
ENGLISH
Index
Overview................................................................ 2
Installing the memory card.................................. 3
Charging the tablet.............................................. 4
Turning on your tablet.......................................... 4
Screen.................................................................... 5
Google account..................................................... 8
Downloading applications.................................... 8
Slide Aside............................................................ 9
Camera................................................................ 10
QPair.................................................................... 10
QSlide....................................................................11
QuickMemo..........................................................12
QuickRemote.......................................................13
Connect your tablet with your computer...........14
Guidelines for safe and efficient use.................15
To download the latest full version of the user guide,
go to www.lg.com on your PC or laptop.
NOTE:
• Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
• Some of the contents in this guide may differ from your device depending on the software of the
device. All information in this document is subject to change without notice.
• Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
• Available accessories may vary depending on your region or country.
• Some features and service may vary by region, device and software version.
Overview
IR LED
microSD Card
Slot
Earphone Jack
Microphone
TOP
BOTTOM
Front-Facing
Camera lens
Charger/USB
port
Camera lens
Ambient Light
Sensor
Power/Lock
key
Volume keys
Speakers
Touch screen
FRONT
2
BACK
Installing the memory card
The memory card slot is located at the top of the tablet.
a Turn the tablet off before inserting or removing the
memory card.
b Place your fingernail in the cutout and pull the
memory card tray out. Insert the memory card into
the slot with the contacts facing down. Carefully
push the tray gently into the tablet.
NOTE: Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise the memory card, as
well as your tablet, may become damaged and the data stored on the memory card may get corrupted.
To remove the memory card safely, touch
> Apps tab > Settings > Storage from the DEVICE >
Unmount SD card.
3
Charging the tablet
NOTE: For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the
battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
• The charging port is at the bottom of the tablet.
• Insert one end of the charging cable into the tablet
and the other end into the charger, then plug the
charger into an electrical socket.
• To maximize the battery lifetime, ensure that the
battery is fully charged before you use it for the first
time.
WARNING! Use only LG-approved charging accessories. When using unapproved chargers or
cables, it may cause battery slow charging or pop up the message regarding charging delay. Or,
unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not
covered by the warranty.
Turning on your tablet
Press and hold the Power/Lock Key
seconds.
for a couple of
TIP! If the device is locked and does not work, press
and hold the Power/Lock Key for 12 seconds to
turn it off.
4
Screen
Unlocking the screen
After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will
be replaced by the lock screen.
a Press the Power/Lock Key .
b Swipe the screen to any direction to unlock it.
Turning the screen on using the KnockON feature
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.
• Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
• Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or
the Lock screen to turn the screen off.
NOTE
• You can disable this feature in the Display settings.
> Settings
> Display >
From the Home screen, tap Apps
KnockON > tap the KnockON checkbox.
5
Screen
Adding icons to the Home screen
You can customize each screen by adding widgets or shortcuts of your favourite applications.
a Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when
you get to a screen that you want to add items.
b Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the Apps,
Widgets or Wallpapers option then select the item you want to add.
TIP! To delete a home screen application icon, touch and hold it, then drag it to the
6
icon.
Notifications
On this screen, you can view and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth etc. The notification
drawer runs across the top of the screen.
Pending notifications
System icons like Bluetooth, Wi-Fi & battery status
Use Quick Settings to easily
toggle function settings like
Wi-Fi.
Tap to activate a QSlide apps.
QSlide provides a quick,
convenient way to multitask on
the same screen.
Slide to the left and right to
adjust the screen brightness and
the volume.
TIP! Touch Edit
and select items to be displayed on the notification drawer.
7
Google account
The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a
Google account, you will be prompted to create one.
Creating a Google account
>
.
a Touch Apps
b Touch New to start the Gmail setup wizard.
c You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the
account. Please wait while the server creates your account.
Downloading applications
Download fun games and useful applications from Google Play.
In home screen
>
.
a Touch Apps
b Sign in to your Google account.
to search for an item.
c Touch a category to browse selections, or touch
d Touch an app and follow the on-screen installation instructions. Once the app has been downloaded
and installed, you will see a notification in the Status Bar.
8
Slide Aside
Use three finger gesture to save running apps to the left or bring them back to the display.
You can save up to three apps.
a While an application is open, place three fingers on the screen
and slide to the left. The current screen is saved and the Home
screen appears.
b To re-open the saved apps, place three fingers on the screen and
slide to the right. Tap the desired app you want to open.
Tip! The Slide Aside feature does not recognize fewer fingers, additional fingers, or your palm.
Tip! You can disable this feature in Settings menu.
From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Slide Aside > tap
.
9
Camera
The Camera application not only allows you to take high quality pictures and share them,
but also includes many specialized features eliminating the need for any other camera.
Swap camera
Video mode
Shot mode
Taking a photo
Settings
Gallery
NOTE: Make sure that the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.
QPair
By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls,
messages, and social networking alerts between your tablet and mobile phone.
a Run QPair
and tap Initial setup > Start on your tablet first and then run the
same steps on your phone.
Tip! QPair may not be pre-inistalled on the phone. Go to Google Play Store and
search for Qpair and install.
NOTE: QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be
limited depending on your phone model.
b Bluetooth connection will be turned on automatically.
10
QSlide
Control multiple app screens at once and enjoy the benefit of multitasking and crosstasking capability with the QSlide function.
Tap to run QSlide.
OR
Tap to exit the QSlide and
return to full window.
Tap to adjust transparency.
Tap to end the QSlide.
Tap to adjust the size.
a Touch and slide the Notification Panel downwards and touch QSlide app.
OR
hile using applications that support QSlide > touch
W
.
The function continuously display as an small window on your screen.
b You can browse the web or choose other options. You can also use and tap under screen of the small
windows when the transparency bar is not full
.
NOTE: QSlide can be supported up to two windows at the same time.
11
QuickMemo
The QuickMemo allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens,
draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.
a Touch and slide the status
bar downwards and touch
.
TIP!
• Tap
• Tap
• Tap
12
b Select the desired menu
option and create a memo.
c Touch
in the Edit menu to
save the memo with the current
screen. To exit QuickMemo at
any time, touch the Back key.
to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the device.
to select whether to use the background screen.
to share the memo with others via any of the available applications.
QuickRemote
Use QuickRemote to set your favorite device. TV, DVD, Blu-ray are available.
a Touch and slide the status
bar downwards and touch
> ADD DEVICES.
b Select the type and brand
of device, then follow the
on-screen instructions to
configure the device(s).
c Touch and slide the status
bar downwards and use
QuickRemote functions.
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your
region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the
QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer
or service company.
13
Connect your tablet with your computer
Sync your tablet with your computer
To synchronize your tablet with your PC using the USB cable, you need to install PC software
(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).
a Use the USB data cable to connect your tablet to the PC.
elect USB connection method list will appear, and select LG software.
bS
c Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.
Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)
a Connect the tablet to your PC using the USB cable.
b Select Media sync (MTP) option.
c Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on
the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
d When you’re finished transferring files, swipe down on the Status Bar and
touch USB connected > Charge tablet. You may now safely unplug your
device.
14
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your
device that will gather a fault log. This tool gathers
only data specific to the fault, such as signal strength
and applications loaded. The log is used only to help
determine the cause of the fault. These logs are encrypted
and can only be accessed by an authorized LG Repair
centre should you need to return your device for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information.
This tablet device model LG-V500 has been designed to
comply with applicable safety requirements for exposure
to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure
the safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate
(SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the device transmitting at its highest
certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels
of various LG device models, they are all designed to
meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this device when worn on the
body, as described in this user guide, is 0.720 W/kg.
• This device meets RF exposure guidelines when used
either in the normal use position against the ear or
when positioned at least 0.00 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for bodyworn operation, it should not contain metal and should
position the product at least 0.00 cm away from your
body.
In order to transmit data files, this device requires
a quality connection to the network. In some cases,
transmission of data files may be delayed until such a
connection is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until the transmission
is completed.
Product care and maintenance
WARNING
Notice for Battery replacement
• For your safety, do not remove the battery
incorporated in the product. If you need to replace
the battery, take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or dealer for assistance.
• Li-Ion Battery is a hazardous component which can
cause injury.
• Battery replacement by non-qualified professional
can cause damage to your device.
15
Guidelines for safe and efficient use
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular device
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying to
the device and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.
• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include
replacement parts or boards that are either new or
reconditioned, provided that they have functionality
equal to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios
and personal computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.
• Switch off the device in any area where you are required
to by special regulations. For example, do not use your
device in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the device with wet hands while it is
being charged. It may cause an electric shock and can
seriously damage your device.
16
• Do not charge a device near flammable material as the
device can become hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not
use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
• The device should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the device next to credit cards or transport
tickets; it can affect the information on the magnetic
strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may
damage the tablet.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch
the antenna unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken,
chipped or cracked glass. Damage to the glass display
due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your tablet is an electronic device that generates heat
during normal operation. Extremely prolonged, direct
skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care
when handling your device during or immediately after
operation.
• If your device gets wet, immediately unplug it to dry
off completely. Do not attempt to accelerate the drying
process with an external heating source, such as an
oven, microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet device, changes the color of the
product label inside your device. Damage to your device
as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.
• Use your tablet in temperatures between 0ºC and 40ºC,
if possible. Exposing your device to extremely low or
high temperatures may result in damage, malfunction,
or even explosion.
Efficient device operation
Electronics devices
All tablet device may receive interference, which could
affect performance.
• Do not use your tablet device near medical equipment
without requesting permission. Avoid placing the tablet
over pacemakers, for example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of tablet device
in the area when you drive.
• Do not use a hand-held device while driving.
• Give full attention to driving.
• RF energy may affect some electronic systems in your
vehicle such as car stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not
obstruct with installed or portable wireless equipment. It
can cause the air bag to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please
ensure that the volume is at a reasonable level so that
you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.
Avoid damage to your hearing
NOTE: Excessive sound pressure from earphones
and headphones can cause hearing loss.
To prevent possible hearing damage,
do not listen at high volume levels for
long periods.
• Damage to your hearing can occur if you are exposed
to loud sound for long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on or off the tablet
close to your ear. We also recommend that music
volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if
you cannot hear the people speaking near you, or if
the person sitting next to you can hear what you are
listening to.
Glass Parts
Some parts of your tablet device are made of glass.
This glass could break if your device is dropped on a
hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using
your device until the glass is replaced by an authorised
service provider.
17
Guidelines for safe and efficient use
Blasting area
Do not use the tablet where blasting is in progress.
Observe restrictions and follow any regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
• Do not use your tablet at a refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or
explosives in the same compartment of your vehicle as
your tablet device or accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your tablet off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from
the crew.
Children
Keep the device in a safe place out of the reach of
small children. It includes small parts which may cause a
choking hazard if detached. This device also contains an
internal battery that can be hazardous if the device is not
used or maintained properly.
Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery
before recharging. Unlike other battery systems, there is
no memory effect that could compromise the battery's
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximise the battery life.
18
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Recharge the battery if it has not been used for a long
time to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the device in hot or cold places, as this
may deteriorate battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced with
an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer's instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after
the tablet is fully charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s
teeth or nails, come into contact with the battery. This
could cause a fire.
How to update your tablet
Access to latest firmware releases, new software
functions and improvements.
• Update your tablet without a PC. Select
> Software Update.
Update Center
• Update your tablet by connecting it to your
PC.
For more information about using this function,
please visit http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/index.jsp select
country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this
LG-V500 product is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of
the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Contact office for compliance of this product
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code
under GPL, LGPL, MPL and other open source
licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and
notices are available for download with the
source code.
19
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to a product it
means the product is covered by the
European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products
should be disposed of separately
from the municipal waste stream
via designated collection facilities
appointed by the government or the
local authorities.
3 The correct disposal of your old
appliance will help prevent potential
negative consequences for the
environment and human health.
4 For more detailed information about
disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste
disposal service or the shop where you
purchased the product.
Expected Battery Life is 6 months.
Gradual reduction in battery capacity
is a manifestation of natural wear and
cannot be considered a fault within the
meaning of the Civil Code.
20
Disposal of waste batteries/accumulators
1 When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to batteries/
accumulators of a product it means
they are covered by the European
Directive 2006/66/EC.
2 This symbol may be combined with
chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the
battery contains more than 0.0005%
of mercury, 0.002% of cadmium or
0.004% of lead.
3 All batteries/accumulators should be
disposed separately from the municipal
waste stream via designated collection
facilities appointed by the government
or the local authorities.
4 The correct disposal of your old
batteries/accumulators will help
to prevent potential negative
consequences for the environment,
animal and human health.
5 F
or more detailed information about
disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your
city office, waste disposal service or
the shop where you purchased the
product.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising