LG | ARNU24GTLC2.ENWALEU | User guide | LG ARNU18GTLC2.ENWALEU Mode d'emploi

LG ARNU18GTLC2.ENWALEU Mode d'emploi
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDICIONÁLÓ
KÉSZÜLÉK
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el
ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
MAGYAR
TÍPUS : Álmennyezeti kazettás- 2-utas
www.lg.com
Álmennyezeti kazettás – 2-utas típusú beltéri egység felhasználói kézikönyve
TARTALOMJEGYZÉK
FELJEGYZÉSEK
Biztonsági óvintézkedések ...3
Írja be ide a típus számát és a gyári számot:
Modell száma
Gyártási szám
A használatba vétel előtt .......6
Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja
meg.
A márkakereskedő neve
A vásárlás dátuma
Kezelési útmutató ..................7
Karbantartás és szerviz .......10
Mielőtt a szervizt hívná ....12
n Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy
kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel.
OLVASSA EL EZT A
KÉZIKÖNYVET
Számos hasznos útmutatást talál itt a klímaberendezés helyes kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis odafigyeléssel sok
időt és pénzt takaríthat meg klímaberendezésének élete során.
A hibakeresési tippek táblázatában számos feleletet talál a gyakrabban előforduló problémákra. Ha előbb elolvassa a Hibakeresési tippeket, valószínűleg nem kell a szervizhez fordulnia.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
• A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.
• Kisgyermekek vagy hozzá nem értő személyek nem használhatják felügyelet nélkül a klímaberendezést.
• Ügyelni kell, hogy kisgyermekek ne játsszanak a klímaberendezéssel.
• Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak felhatalmazott személy
végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával.
• A telepítést csak minősített szakember végezheti, a nemzeti
elektromos törvényi előírásoknak megfelelően.
2
beltéri egység
Biztonsági óvintézkedések
Biztonsági óvintézkedések
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében
be kell tartani az alábbi előírásokat.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek
súlyosságát az alábbiak jelzik.
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.
n A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
n Felszerelés
Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb elektromos megszakítót. A készüléket mindig külön erre a
célra szolgáló elektromos megszakító
után kell szerelni.
Az elektromos szerelési munkákat a
márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal végeztesse el.
Mindig földelje le a készüléket.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a
készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.
Megfelelően méretezett biztosítékot
vagy megszakítót használjon.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A helytelen kábelezés vagy felszerelés
tüzet vagy áramütést okozhat.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja
meg.
Ön ne szerelje fel, le, vagy ne szerelje
át a készüléket.
Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy
sérülés veszélye.
Ne szerelje a készüléket hibás állványra.
• Ez személyi sérülést és anyagi kárt
okozhat, vagy a készülék deformálódhat.
• Éles peremek sérülést okozhatnak.
Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire, a
kondenzátor és a párologtató ventilátorlapátaira.
Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely
állapota az idő során ne romoljon.
• Ha a tartó leszakad, a készülék vele
együtt leeshet és anyagi kárt, személyi
sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.
Használati útmutató 3
MAGYAR
A felszereléshez mindig forduljon a
márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy
sérülés veszélye.
Biztonsági óvintézkedések
`c Használat
Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a levegő
páratartalma és egy ajtó vagy ablak
nyitva maradt.
• A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
Működés közben ne húzza ki a hálózati kábelt.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Ügyeljen, hogy üzem közben ne
húzódhasson ki vagy sérüljön meg a
tápkábel.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Nedves kézzel ne érintse meg és ne
üzemeltesse a készüléket.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
Ne tároljon vagy használjon éghető
gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
• Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt
mielőtt a készüléket bekapcsolná, és
az ablakot kinyitva szellőztessen ki.
• Ne használja a telefont és ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
Ha a készülék különös hangot ad,
szag vagy füst jelenik meg. Kapcsolja
le a kismegszakítót vagy csatlakoztassa le a hálózati kábelt.
• Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
Üzem közben ne nyissa ki a készülék
bemeneti rácsát. (Ha van elektrosztatikus szűrő, ne érintse meg.)
Ha a készülékbe nedvesség jut
(elárasztás vagy víz alá merülés),
keressen fel egy hivatalos szakszervizt.
• Fennáll a fizikai sérülés, áramütés vagy
a készülék tönkremenetelének veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Rendszeresen szellőztesse a készüléket, ha kályhával stb.
együtt használja.
Semmit se tegyen a tápkábelre.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben.
• Oxigénhiány léphet fel.
Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a
készüléket és zárja be az ablakot. Ha
lehetséges, a hurrikán érkezése előtt
vigye el a készüléket az ablaktól.
• Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a
készülékbe.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy
sérülés veszélye.
A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le
a hálózati feszültséget.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll az áramütés veszélye.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a
tápkábelt vagy kapcsolja le a kismegszakítót.
Ügyeljen arra, hogy senki ne léphessen vagy eshessen a
kültéri egységre.
• Fennáll a készülék sérülésének, meghibásodásának vagy szándékolatlan működésének a veszélye.
4
beltéri egység
• Ez személyi sérülést okozhat vagy a készülék károsodását
eredményezheti.
Biztonsági óvintézkedések
n Felszerelés
A készülék felszerelése vagy javítása
után mindig ellenőrizni kell, nincs-e
gáz- (hűtőközeg-) szivárgás.
• Alacsony hűtőközeg-szint a készülék
károsodását okozhatja.
A készüléket ne szerelje fel olyan helyen,
ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő kárt okozhat a szomszédságnak.
• Ez gondot jelenthet a szomszédságnak.
A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a cseppvíz tömlőt.
A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
• Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése
érdekében.
A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.
• El kell kerülni a személyi sérülést.
Ne szerelje a készüléket olyan helyre,
ahol az közvetlenül ki van téve tengeri
szélnek (sós permetnek).
• Ez a készülék korrózióját okozhatja. A
korrózió, különösen kondenzátoron és a
párologtató felületeken hibás vagy nem
hatékony működést eredményezhet.
n Használat
A hideg levegő ne érje hosszú ideig a
bőrt. (Ne üljön a huzatban.)
• Ez egészségkárosodást okozhat.
A készüléket ne használja speciális célra,
pl. élelmiszerek, műalkotások stb. megőrzésére. Ez egy háztartási légkondicionáló, és nem precíziós hűtőrendszer.
• Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak
elvesztésének veszélye.
A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket stb.
• Fennáll a tűz, az áramütés és a készülék
műanyag részei sérülésének veszélye.
A levegőszűrő eltávolításakor ne
érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ezek nagyon élesek!
• Fennáll a személyi sérülés veszélye.
Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő
levegőáramot.
• Ez a készülék károsodását okozhatja.
Ne lépjen rá a készülékre és ne
helyezzen rá semmit (kültéri egységek)
• Fennáll a személyi sérülés és a készülék
károsodásának veszélye.
Mindig gondosan helyezze vissza a
szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy
ha kell, gyakrabban tisztítsa ki.
A készülék működése közben ne
dugja be a kezét vagy más tárgyat a
levegő be- vagy kilépő nyílásába.
Ne igya meg a készülékből leengedett
cseppvizet.
• A szennyezett szűrő csökkenti a légkondicionáló hatásfokát, működési hibát
okozhat és a készülék megrongálódhat.
• Az éles és mozgó alkatrészek személyi
sérülést okozhatnak.
• Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.
A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló
széket vagy létrát.
• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
A távvezérlőben lévő elemeket ugyanolyan típusúra cserélje le. Ne használjon vegyesen régi és új, vagy eltérő
típusú elemeket.
• Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
Az elemeket ne töltse újra és ne szedje szét. Az elemeket ne dobja tűzbe.
• Eléghetnek és felrobbanhatnak.
Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson
fogat és forduljon orvoshoz. Ha az elemek szivárognak, ne
használja a távvezérlőt.
• Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
• Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET (°C)
HŰTÉS ÜZEMMÓD
BELTÉRI
KÜLTÉRI
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
32C
21C
43C
21C
FŰTÉS ÜZEMMÓD
BELTÉRI
KÜLTÉRI
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
27C
20C
24C
1C
Használati útmutató 5
MAGYAR
Ha az elemekből folyadék kerül bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne
használja a távvezérlőt.
A használatba vétel előtt
A használatba vétel előtt
Felkészülés az üzembe helyezésre
1. A szerelést szakember végezze.
2. Használjon külön áramkört.
Használat
1. Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az emberek,
háziállatok és növények ne maradjanak hosszú ideig a közvetlen légáramlásban.
2. A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb fűtőberendezés
van.
3. A légkondicionálót ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer, háziállat, növény vagy műtárgy esetében). Az ilyen használat károsodást okozhat.
Tisztítás és karbantartás
1. A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles fémszélek sérülést
okozhatnak.
2. A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel. Ez tönkreteheti a szigetelést, ami áramütést okozhat.
3. A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Működés közben a ventilátor
nagyon nagy sebességgel forog. Ha tisztítás közben véletlenül bekapcsolják a tápfeszültséget, ez személyi sérülést okozhat.
Szerviz
A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.
6
beltéri egység
Kezelési útmutató
Kezelési útmutató
A távvezérlő (tartozék) és funkciói
1
10
9
8
2
3
7
4
11
12
13
5
6
14
15
A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.
1. Üzemmódkijelzés
2. Hőmérséklet-beállító gomb
• Nem a szobahőmérsékletet, hanem a kimeneti levegő
hőmérsékletét állítja be.
3. Ventilátorsebesség-gomb
• A ventilátor sebessége 3 fokozatban állítható.
• A Middle (közepes) és Low (alacsony) fokozat ugyanaz
4. BE/KI GOMB
5. Üzemmódválasztó gomb
6. Vezeték nélküli távvezérlő vevője
• Egyes készülékek nem képesek a vezeték nélküli jelek
vételére.
7. Levegőáramlás-gomb
8. Alfunkció-gomb
9. Funkcióbeállító gomb
10. Szellőztetés-gomb
11. Időzítés
12. Fel, le, bal, jobb gomb
• A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a
gombot.
13. Szobahőmérséklet-beállító gomb
• Csak a távvezérlő által érzékelt szobahőmérsékletet
mutatja.
• A szobahőmérsékletet nem szabályozza.
• Frisslevegő-beszívó egység esetén csak a távvezérlő
körüli hőmérsékletet mutatja.
14. Beállítás/törlés gomb
15. Exit (Kilépés) gomb
※ A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn.
※ Ha vezetékes távvezérlő nincs csatlakoztatva, a kijelzett szobahőmérséklet valótlan lesz.
Modell: PQRCVSL0 (fekete)
PQRCVSL0QW (fehér)
MAGYAR
Használati útmutató 7
Kezelési útmutató
A vezeték nélküli távvezérlő (tartozék) és funkciói
1. Plazma gomb (opcionális)
A plazma-szűrő indítása és leállítása.
2. Gyors hűtés gomb
A gyors hűtés nagyon nagy ventilátor-sebességgel működik.
3. Üzemmódválasztó gomb
Az üzemmód kiválasztása.
4. Funkcióbeállító gomb
Az automatikus tisztítás vagy az intelligens tisztítás beállítása vagy törlése.
5. LCD-fényerő gomb (opcionális)
Az LCD fényerejének beállítása.
6. Intelligens tisztítás gomb (opcionális)
Az intelligens tisztítás indítása vagy leállítása.
7. Minden törlése gomb
Minden időzítés törlése.
8. Szobahőmérséklet-beállító gomb
A helyiség hőmérsékletének kijelölésére szolgál.
9. BE/KI gomb
A készülék be-/kikapcsolására szolgál.
10. Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja
A ventilátor sebességét négy lépésben lehet állítani (kicsi,
közepes, nagy vagy chaos).
11. Automatikus legyezés gomb
A légterelő mozgásának indítása vagy leállítása, a kívánt
fel/le légáramlási irány beállítása.
12. A vízszintes levegőáramlás szabályozó gombja (opcionális)
A légáram kívánt vízszintes irányítására szolgál.
13. Időzítés és időbeállító gomb
A bekapcsolás, leállítás vagy elalvási időzítés időpontjának beállítása.
14. Szobahőmérséklet ellenőrző gombja
A helyiség hőmérsékletének ellenőrzésére szolgál.
15. °C/°F átkapcsoló gomb
A hőmérséklet mértékegységének átkapcsolása (Celsius
vagy Fahrenheit).
16. Reset (törlés) gomb
A távvezérlő alaphelyzetbe állítása.
8
1
9
2
10
11
3
12
4
13
14
5
6
15
7
16
PQWRHDF0 (hőszivattyús)
PQWRCDF0 (csak hűtő)
Üzemmód
Hűtés üzemmód
Automatikus mód vagy automatikus átváltás
Páramentesítés üzemmód
Fűtés üzemmód
Ventilátor-üzemmód
• Hűtő típus(
), Hőszivattyús típus(
)
VIGYÁZAT : Nem PQWRCDF0/ PQWRHDF0 használata esetén előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek.
8
beltéri egység
Kezelési útmutató
Kényszerített működés
A készülék használata a távvezérlő nélkül.
2 mp-ig tartsa nyomva a kényszerített működés gombot.
A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg a gombot.
Ha ebben az üzemmódban áramkimaradás van, majd a hálózati
feszültség visszatér, az üzemmód automatikusan a következő lesz:
Kényszerített működés esetén a beállított üzemmód folytatódik.
Kényszerített működés
Hőszivattyús típus
Hűtő típus
Helyiség hőm. ≥ beáll.
hőm.-2 °C
Helyiség hőm. < beáll.
hőm.-2 °C
Üzemmód
Hűtés
Hűtés
Fűtés
Beltéri egység ventilátor sebesség
Nagy.
Beállítható
Beállítható
Beállított hőmérséklet
22°C
Beállítható
Beállítható
Automatikus újraindító üzemmód
Ha a hálózati feszültség kimaradása után visszatér a feszültség, ez a funkció a kimaradás előtti üzemmódban indítja
újra a készüléket.
A szűrőjelző LED
1. A szűrő jelzőlámpája (LED) világít.
2. Ha a szűrő jelzőlámpája (LED) világít, tisztítsa meg a szűrőt.
3. Szűrő tisztítása után a távvezérlő Timer és ◀ gombját egyidejűleg tartsa nyomva 3 mp-ig.
Ezután a szűrő LED-je kikapcsolódik.
MAGYAR
Használati útmutató 9
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és szerviz
VIGYÁZAT: Minden karbantartási munka megkezdése előtt csatlakoztassa
le a készülékről a hálózati feszültséget.
Rács, burkolat és távvezérlő
o A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a rendszert.
Puha, száraz törlőkendővel törölje le a készüléket.
Ne használjon fehérítő vagy súrolószert.
Antibakteriális
szűrő
Levegőbeszívás
A beltéri egység tisztítása előtt a készüléket le kell csatlakoztatni a hálózati feszültségről.
Levegőkimenet
Levegőszűrők
Az előlap mögötti levegőszűrőket kéthetente, vagy szükség
szerint sűrűbben ellenőrizni és tisztítani kell.
Nyomógomb
1. Vegye ki a levegőszűrőket.
n A légszűrő eltávolításához fogja meg a fület és
kissé húzza felfelé.
VIGYÁZAT: A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ez sérülést
okozhat.
Levegőszűrő
Tartó
2. Porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.
n Makacs szennyeződés esetén langyos, semleges mosogatószeres vízzel mossa ki.
n Ha forró (50 °C vagy melegebb) vizet használ,
a szűrő deformálódhat.
3. Mosás után árnyékos helyen szárítsa
meg a szűrőt.
n Szárítás közben a levegőszűrőt ne érje
közvetlen napsütés vagy tűz melege.
n Ne használja a következőket:
• 40 ºC-nál melegebb víz.
Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
• Illó anyagok. Illékony anyagok
károsíthatják a készülék
felületét.
SI
B en
10
N N ER
z e ne
beltéri egység
SCO
U RIN
C LB
ARGE
4. Szerelje vissza a levegőszűrőt.
Karbantartás és szerviz
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.
Ha a légkondicionálót ismét használatba
veszi.
Ha hosszabb ideig nem használja.
A következő beállításokkal üzemeltesse
2-3 órán keresztül a légkondicionálót.
• Üzemeltetés típusa: Ventilátor-üzem.
• Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.
Kapcsolja le a kismegszakítót.
VIGYÁZAT
Tisztítsa meg a levegőszűrőt és tegye
vissza a beltéri egységbe (a tisztítást
lásd a 10. oldalon).
Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység bemenete/kimenete nincs-e eltömődve.
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, kapcsolja le a kismegszakítót.
Por gyűlhet fel és ez tüzet okozhat.
Ellenőrizze, hogy a földelőkábel csatlakoztatása megfelelő-e. Csatlakoztassa
a kábelt a beltéri egységre.
Hasznos tájékoztatások
A levegőszűrők és az Ön villanyszámlája.
Ha a levegőszűrők eltömődnek, a hűtési kapacitás
csökken és az elektromos energia 6%-a veszendőbe
megy.
Kezelési tippek
Ne hűtse túl a helyiséget.
Legyen a helyiség hőmérséklete egyenletes.
Ez nem egészséges és pazarolja az áramot.
A klímaberendezés üzeme
alatt ne érje közvetlen napsugárzás a helyiséget.
Úgy állítsa be a légáram függőleges és vízszintes irányát,
hogy a helyiség hőmérséklete
egyenletes legyen.
Ellenőrizze, hogy az ajtók és ablakok szorosan zárva vannak-e.
Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt.
Időnként szellőztesse ki a
helyiséget.
A lehetőséghez képest kerülje
az ajtók és ablakok nyitását,
hogy a hideg levegő ne szökjön el.
A levegőszűrő eltömődése
csökkenti a légáramot és
rontja a hűtő és páramentesítő hatást. Legalább kéthetenként tisztítsa a szűrőt.
Mivel az ablakokat zárva tartjuk, néha nyissa ki őket és
szellőztessen.
Használati útmutató 11
MAGYAR
Tartsa zárva az ablaktáblákat
vagy függönyöket
Karbantartás és szerviz
Mielőtt a szervizt hívná
?
Hibakeresési tippek! Takarékoskodjék idővel és pénzzel!
Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket.... Ha a probléma fennmarad,
értesítse a forgalmazót.
A légkondicionáló nem
működik.
A helyiségben rossz
szag van.
• Rosszul állította be az idő- • Ellenőrizze, hogy a szag
zítést?
nem a helyiségben talál• A biztosíték kiégett vagy a ható falakból, szőnyegekkismegszakító leoldott?
ből, bútorokból vagy
ruhákból származik-e.
A hűtés vagy fűtés
hatékonysága leromlott.
Úgy tűnik, hogy kon- A légkondicionáló újradenzvíz szivárog a lég- indítás után kb. 3 perkondicionálóból.
cig nem működik.
• Kondenzvíz akkor keletke- • Ez a szerkezet védelme
zik, ha a légkondicionáló
miatt van.
levegőárama lehűti a
• Várjon kb. 3 percig és a
meleg beltéri levegőt.
készülék működni kezd.
A légkondicionáló zajo- Roppanáshoz hasonló
san működik.
hang.
A távvezérlő kijelzője
halvány, vagy egyáltalán nem működik.
• Az elemek kimerültek?
• A levegőszűrő szennye• Vízfolyáshoz hasonló zaj
• A hangot az előlap stb.
• Az elemek (+) és (-) póluhallható.
zett? Lásd a levegőszűrő
hőmérsékletváltozás miatti
sai a helyes irányban áll- Ezt a hangot a légkonditisztítási előírásait.
összehúzódása/tágulása
nak?
cionálóban áramló hűtő• Lehet, hogy a légkondicioadja.
náló első bekapcsolásakor
közeg adja.
a helyiség túl meleg volt.
• Sűrített levegő szabadba
jutásához hasonló zaj hallHagyjon időt arra, hogy
lehűljön.
ható.
A szűrő jelzőlámpája
- Ez a páramentesítés
• Helytelen a beállított
(LED) világít.
hőmérséklet?
során keletkező víz légkondicionálón belüli fel• Akadály van a beltéri egység bemeneti vagy kimedolgozásának hangja.
• Szűrő tisztítása, a vezeténeti nyílásai előtt?
kes távvezérlő Timer és ◀
gombját egyidejűleg tartsa
nyomva 3 mp-ig.
VÍZÁLLÓSÁG: A készülék kültéri része VÍZÁLLÓ.
A beltéri rész nem vízálló, ezért ne érje túl sok víz.
12
beltéri egység
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising