LG | FDRC308N0W9 | User guide | LG FDRC308N0W9 Brugervejledning

LG FDRC308N0W9 Brugervejledning
KÄYTTÖOPAS
KUIVAUSRUMPU
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa
asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä
nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.
FI
SUOMI
S0RC*08N1W9
DA
DANSK
R*9DN9029
FDRC30*N0W9
www.lg.com
MFL71424303
Rev.01_051019
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään
SISÄLLYSLUETTELO
Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai
sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
tarvittaessa muokata käyttöopasta.
TURVALLISUUSOHJEET................................................................3
Tärkeitä turvallisuustietoja.................................................................................3
Vanhan laitteesi hävittäminen............................................................................8
ASENNUS........................................................................................9
Tekniset tiedot....................................................................................................9
Lisävarusteet (valinnainen)................................................................................9
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset...........................................................10
Pinoamisohjeet (valinnainen)........................................................................... 11
Luukun toisin päin kääntäminen......................................................................13
KÄYTTÖ.........................................................................................15
Laitteen käyttö..................................................................................................15
Pyykin lajittelu..................................................................................................16
Toimintopaneeli................................................................................................17
Ohjelmataulukko..............................................................................................18
Vaihtoehtoinen ohjelma....................................................................................20
Rack Dry (Telinekuivaus) (valinnainen)............................................................21
ÄLYTOIMINNOT.............................................................................22
LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö................................................................22
Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö...............................................................25
HUOLTO.........................................................................................26
Nukkasuodattimen puhdistaminen...................................................................26
Vesisäiliön tyhjentäminen.................................................................................27
Jäähdytysilman sisääntulon ritilä.....................................................................27
Kosteusanturin pyyhkiminen............................................................................27
VIANETSINTÄ................................................................................28
Ongelmien tunnistaminen................................................................................28
Virhekoodit.......................................................................................................32
TAKUU...........................................................................................33
KÄYTTÖTIEDOT............................................................................34
TURVALLISUUSOHJEET
FI
Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen
vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja
tai vaurioita.
Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu
alla.
Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat
aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja
vältä vaarat noudattamalla ohjeita.
VAROITUS
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
VARO
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun,
loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi
yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:
Lapsia kotitaloudessa
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä
laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään
laitteella.
3
FI
Eurooppalaisille käyttäjille:
Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut
tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos
heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota
koko ajan.
Asentaminen
•• Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön
asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama
ja säätämä.
•• Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä
on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin
sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
•• Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät
turvallisesti kiinni laitteesta.
•• Älä asenna laitetta kosteaan ja pölyiseen paikkaan. Älä asenna
laitetta ulos tai säilytä sitä ulkona tai muussa paikassa, joka on alttiina
sääolosuhteille, kuten suoralle auringonvalolle, tuulelle, sateelle tai
pakkasasteille.
•• Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
•• Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä,
älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
•• Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa,
jatkojohtoa tai adapteria.
•• Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä,
vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja
tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
•• Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä
sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin
laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
4
FI
•• Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa
toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy
suojajohtimen kautta maahan.
•• Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava
johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten
mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
•• Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna
ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
•• Älä muuntele koneen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi
pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan
sopiva pistorasia.
•• Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin,
tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
Käyttö
•• Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin.
Älä koske koneen ohjauspaneeliin terävillä esineillä.
•• Älä korjaa tai vaihda mitään koneen osaa. Kaikki korjaus- ja
huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei
tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan
hyväksyttyjä tehdasosia.
•• Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit,
poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
•• Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
•• Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovessa tai kiivetä
sisään koneeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
•• Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota kunnes
rumpu on pysähtynyt kokonaan.
•• Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai
kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla,
öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla,
kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
5
FI
•• Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG
Electronics -huoltoon.
•• Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
•• Liitä kone vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla.
Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä
aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
•• Älä koske luukkuun korkean pesulämpötilan aikana.
•• Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita
(bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
•• Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä
niitä vasta sulatuksen jälkeen.
•• Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten
ulottuvilta.
•• Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
•• Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen
päälle.
Kunnossapito
•• Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut
kaiken kosteuden ja pölyn.
•• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke
laitetta irti virtalähteestä.
•• Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai
ulkopinnoille.
•• Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu
aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
6
FI
Kuivausrummun käyttöä koskeva tekninen turvallisuus
VAROITUS – Tulipalon välttämiseksi
Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara
•• Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot
esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
•• Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta
syttyvä kaasu. Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
•• Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
•• Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden
mukaan.
•• Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja
tulitikut.
•• Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista
kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
•• Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu
teollisuuskemikaaleilla.
•• Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä,
kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista,
tahranpoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä
kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen
kuivattamista laitteessa.
•• Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa
ruokaperäisiä sairauksia.
•• Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun
huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen
vaaratilanteiden välttämiseksi.
•• Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
•• Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
•• Älä suihkuta kuivapesuaineitta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta
kuivaamaan tuotteella vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.
7
FI
•• Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden
öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde
kokonaan edes vesipesun jälkeen.
•• Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin,
tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
•• Poista vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos
virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään
laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Laitteesta juuri poistetut
vaatteet ovat kuumia ja voivat aiheuttaa tulipalon. Poista vaatteet
kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne
viilenemään.
Hävittäminen
•• Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise
johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
•• Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi)
pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa
tukehtumisen.
•• Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä.
Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun
koneen sisälle.
Vanhan laitteesi hävittäminen
•• Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden
jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen
kierrätyskeskukseen.
•• Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn
laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi
saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan
muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen
resurssien säästämiseksi.
•• Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä
paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE
-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.
lg.com/global/recycling
Tämä kuivausrumpu sisältää R290-kylmäainetta: 0,145 kg Ilmatiiviisti
suljettu.
8
ASENNUS
FI
Tekniset tiedot
a
b
c
Vesisäiliö
Toimintopaneeli
Ovi
Malli
S0RC*08N1W9 / R*9DN9029 / FDRC30*N0W9
Virransyöttö
220 - 240 V~, 50 Hz
Koko
600 mm (L) x 690 mm (S) x 850 mm (K)
Laitteen paino
56 kg
Sallittu lämpötila
5 - 35 °C
Maks. Kapasiteetti
8 kg
•• Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakkoilmoitusta.
Lisävarusteet (valinnainen)
Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n
verkkosivustolla osoitteessa http://www.LG.com.
Lauhteenpoistoletku ja
letkunpidike
Malli: DH1N
(Myydään erikseen)
Kuivausteline
Pinoamissarja
Malli: DR1N
(Myydään erikseen)
Malli: DT1W
(Myydään erikseen)
9
FI
Asennuspaikkaa koskevat
vaatimukset
Sijainti
•• Älä asenna laitetta kuuman laitteen, kuten
jääkaapin, uunin tai lieden viereen, sillä se
voi aiheuttaa huonon kuivaustuloksen ja
ohjelman keston sekä heikentää kompressorin
asianmukaista toimintaa. Laite toimii parhaiten
huoneenlämmössä 23 °C:ssa.
Sijoittaminen
5 cm
1 cm
1 cm
Tasainen lattia: Suurin sallittu kaltevuus laitteen
alla on 1°.
Virtalähde: Virtalähteen tulee sijaita enintään 1,5
metrin päässä laitteesta.
•• Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita
samanaikaisesti.
Lisäetäisyys : Seinään, 5 cm taakse/1 cm oikealle
ja vasemmalle
•• Älä laita pyykinpesutuotteita laitteen päälle
tai säilytä niitä siellä. Nämä tuotteet voivat
vahingoittaa pintamateriaalia tai säätimiä.
VAROITUS
•• Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on
ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu. Pidä
avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
HUOMAUTUS
•• Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen
takaosan irti seinästä.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi
muodostua huurretta tai pölyä.
•• Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi
vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja
poistoletkuun.
•• Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
•• Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä
ilmankiertoa laitteen ympärillä.
•• Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai
vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan
lattian epätasaisuutta.
•• Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila
voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat
haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön
luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen
lämpötiloissa.
•• Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila
on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä
huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen
käyttöönottoa.
•• Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo
tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
•• Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki
neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja
varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan,
ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason
alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää
tilaa.
Ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset
VAROITUS
•• Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa
olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä. Muutoin
seurauksena voi olla tulipalo.
•• Syvennyksessä tai pöytätason alla
−− Varmista ilmavirtaus 3,17 m3/min laitteen läpi
•• Kaapissa
−− Kaapin ovessa täytyy olla 2 (ritilällistä)
aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan
vähintään 387 cm2 ja sijaitsee 8 cm:n
etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.
10
FI
VAROITUS
•• Vältä laitteen asentamista lämmönlähteen
lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä
ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi johtaa ongelmiin.
•• Laitetta ei saa asentaa kylmälaitteen viereen.
•• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä
tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai
lentokoneessa.
Sähköliitäntä
•• Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
•• Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.
•• Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on
paikallisten sähkömääräysten mukainen.
•• Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on
esteetön pääsy.
Pesukoneen yläkannen koko
550 mm
600 mm
Muoto ja
kiinnityssuunta
Asennusmenetelmä
1
Aseta LG-kuivausrumpu LG-pesukoneen
päälle.
2
Poista kaksi ruuvia takasuojuksen alaosan
kummastakin reunasta, kuten alla olevassa
kuvassa.
3
Aseta pinoamissarjan reiät ja takasuojuksen
reiät kohdakkain.
•• 3-1) 600 mm
Pinoamisohjeet
(valinnainen)
Kuivausrummun voi pinota LG-pesukoneen päälle
ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla.
Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi
tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.
Pinoamissarja
Tämän kuivausrummun pinoamiseen vaaditaan
LG-pinoamissarjaa.
Kuivausrumpu
•• 3-2) 550 mm
Pyykinpesukone
Tämän kuivausrummun saa pinota ainoastaan
LG-pesukoneen päälle. Älä yritä pinota tätä
kuivausrumpua minkään muun pesukoneen päälle,
sillä siitä voi aiheutua vaurioita, vammoja tai
omaisuusvahinkoja.
4
Kiinnitä kuivausrummusta irrottamasi kaksi
ruuvia pinoamissarjaan.
11
FI
5
Kiinnitä pinoamissarja pesukoneen
takasuojukseen lisävarustelaatikossa olevilla
neljällä ruuvilla (16 mm).
6
Toisen puolen kiinnitys tehdään samalla
tavalla.
VAROITUS
•• Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin
tapaturmiin.
•• Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi
pinoaminen on liian vaarallista yhden henkilön
suoritettavaksi. Toimenpiteeseen vaaditaan
kaksi tai useampia päteviä huoltohenkilöitä.
•• Laite ei sovellu kalustepeitteiseen
kokoonpanoon. Älä asenna laitetta
kalustepeitteisenä.
•• Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu
asianmukaisesti.
Lauhdeveden poisto (valinnainen)
Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön,
josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan
tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos
kuivausrumpu on pesukoneen päällä. Voit ohjata
veden reitin viemäriin viemäriletkun liitäntäsarjalla
seuraavasti:
1
VARO
•• Jos letku on asennettu siten, että se jää
vääntyneeksi tai puristetuksi, vedenpoisto ei
välttämättä toimi oikein.
Laitteen säätäminen
vaakasuoraan
Laitteen säätäminen vaakasuoraan ehkäisee
tarpeetonta melua ja tärinää. Sijoita laite tukevalle
ja tasaiselle lattialle.
Jos laite ei ole kunnolla vaakasuorassa, säädä
etujalkoja tarpeen mukaan.
Voit säätää laitetta ylemmäs kiertämällä
jalkoja myötäpäivään ja alemmas kiertämällä
vastapäivään, kunnes laite ei enää keiku eteen ja
taakse, sivuttain tai kulmittain.
Erota takaisinvirtausestimen kansi (a) ja
vesisäiliön letku (b) liitinsarjasta.
Säädettävät jalat
2
12
Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi (a)
liitinsarjan päähän ja yhdistä sitten poistoletku
(c) liitinsarjan toiselle puolelle.
Säädettävät jalat
Säädettävät jalat
Kulmittaistesti
•• Kun yläkannen vastakkaisia kulmia painetaan,
laite ei saisi keikkua lainkaan (tarkista
molemmat suunnat). Mikäli laite keikkuu kulmia
painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.
FI
Luukun toisin päin
kääntäminen
2
Irrota kahdeksan ruuvia luukun saranasta.
•• Edessä on kuusi ruuvia ja sivussa kaksi
ruuvia.
Voit halutessasi kääntää luukun toisin päin.
VAROITUS
Sarana
•• Älä käännä ovea toiselle puolelle, kun laite on
pinottu pesukoneen päälle.
•• Pyydä toista henkilöä tukemaan luukun painoa
ennen kuin irrotat saranan ruuvit. Luukku
saattaa pudota lattialle painonsa takia.
•• Turvallisuussyistä luukun toisin päin
kääntämistä varten tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä.
HUOMAUTUS
3
•• Ruuvien sijainti vaihtelee, ja ne tulee asentaa
oikein sijainnista riippuen. Varmista ennen
kiristämistä, että ruuvi on oikea.
1
Irrota kolme ruuvia luukun salvasta, joka on
kiinni luukun ja saranakokoonpanon välissä ja
irrota sitten luukun koukussa oleva ruuvi.
Luukun salvan
kokoonpano
Avaa luukku ja irrota kaksi ruuvia luukun
saranasta. Kun ruuvit on irrotettu, aseta luukku
varovasti maahan etupuoli lattiaa kohti.
Kaappi
4
Luukun sarana
VAROITUS
Vaihda saranakokoonpanon ja luukun
salpakokoonpanon paikkaa ja kiristä sitten
ruuvit vastakkaisessa järjestyksessä.
•• Kiristä ruuvit oikeisiin kohtiin katsomalla
mallia vaiheista 2 ja 4.
Luukun
salvan
kokoonpano
Saranakokoonpano
•• Irrota ensin alempi ruuvi. Luukku saattaa
pudota lattialle painonsa takia, jolloin se saattaa
vahingoittua.
13
FI
5
Irrota luukun salpa laitteen rungosta
irrottamalla kaksi ruuvia, ja asenna ne sitten
toiselle puolelle.
Luukun salpa
6
14
Irrota kaksi koristeruuvia laitteen rungosta, ja
asenna ne sitten toiselle puolelle.
7
Asenna luukku, josta irrotettiin ruuvit
vaiheessa 1, ja tarkista, että luukku sulkeutuu
oikein.
KÄYTTÖ
FI
Laitteen käyttö
Lämmitä rumpu ennen ensimmäistä kuivausjaksoa
käyttämällä kuivausasetusta viisi minuuttia.
Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen
ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä
mahdollisesti oleva haju haihtuu.
1
VARO
•• Varo, ettei pyykkiä jää luukun ja kumitiivisteen
väliin.
3
Kytke virta päälle.
•• Paina Virta-painiketta. Painikkeen
yläpuolella olevan kuvakkeen merkkivalo
syttyy merkiksi siitä, että laite on valmis
käyttöön.
4
Valitse haluamasi kuivausohjelma.
•• Voit valita ohjelman kääntämällä ohjelman
valintanuppia, kunnes se on halutun
ohjelman kohdalla.
•• Jos painat Käynnistys/Pysäytys-painiketta
valitsematta ohjelmaa, laite käyttää
Cotton (Puuvilla) -ohjelmaa. Tarkat tiedot
ovat ohjelmataulukossa.
5
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
•• Kun painat Käynnistys/Pysäytyspainiketta, laite tuulettaa rummun sisäpuolta
10 sekuntia laitteen kuivaustoiminnon
valmistelemiseksi.
6
Kun jakso on päättynyt, avaa luukku ja poista
pyykit.
7
Sammuta laite.
•• Paina Virta-painiketta.
Varmista, että nukkasuodatin ja vesisäiliö ovat
puhtaita.
•• Nukkasuodatin on luukun reunan sisällä.
Se on puhdistettava ennen jokaista
kuivausjaksoa.
•• Avaa luukku ja varmista, että nukkasuodatin
on puhdas. Puhdista nukkasuodatin
tarvittaessa.
•• Tarkista, onko vesisäiliö tyhjennettävä, jotta
saat parhaan kuivaustuloksen.
VAROITUS
•• Älä juo lauhdevettä.
HUOMAUTUS
•• Joskus LED-näyttöön saattaa ilmestyä D
(Poista vesi -symboli) ja laite saattaa pysähtyä,
koska vesisäiliö on täynnä.
2
Laita pyykit rumpuun lajittelun jälkeen.
•• Vaatteet tulee lajitella materiaalin laadun ja
kuivaustason mukaan, ja kaikki vaatteiden
narut ja vyöt tulee solmia ja kiinnittää hyvin
ennen vaatteiden laittamista rumpuun.
Työnnä pyykit rummun perälle ja pidä ne
kaukana luukun tiivisteestä. Muutoin luukun
tiiviste ja vaatteet saattavat vahingoittua.
Sulje luukku.
15
FI
VARO
•• Ole varovainen! Sisällä oleva rumpu voi vielä
olla kuuma.
•• Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin
käyttötarkoitukseensa.
HUOMAUTUS
•• Kuivausrummun viimeisellä jaksolla ei käytetä
lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät
lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
•• Korkea ympäristön lämpötila ja pieni
huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin
energiankulutusta.
Pyykin lajittelu
Vaatteissa on pesumerkinnät, joiden noudattamista
kuivaamisessa suositellaan.
Lisäksi pyykit tulee lajitella koon ja materiaalin
mukaan.
Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja
tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen
täyttämistä liian täyteen.
Villa
•• Kuivaa villavaatteet Wool-ohjelmalla. Varmista,
että noudatat vaatteen pesumerkintöjä. Villa
ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä
toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet
alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.
Kumi ja muovi
•• Älä kuivaa mitään kumista tai muovista
valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
−− esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
−− verhoja ja pöytäliinoja
−− kylpyhuoneen mattoja.
Lasikuitu
•• Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä.
Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua
vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.
kuvake
Kuvaus
Kuivaus
Rumpukuivaus
Kestoprässätyt /
Rypistymättömät
Hellävarainen/Hienopesu
Älä rumpukuivaa
Älä kuivaa
Korkea lämmitystaso
Keskikorkea lämmitystaso
Kudotut ja neulemateriaalit
Alhainen lämmitystaso
•• Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat kutistua
laadusta riippuen.
Ei lämpöä/ilmaa
Ei-silitettävät ja synteettiset
Narulla kuivaus/
Ripustuskuivaus
•• Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät
tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on
pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.
Vauvan vaatteet ja yöpuvut
•• Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnät.
16
Ripustus vettävaluvana
Tasokuivaus
Kuivaus sisätiloissa
FI
Toimintopaneeli
a
Virta-painike
•• Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla
Virta-painiketta.
•• Voit peruuttaa Viiveen loppu -toiminnon
painamalla Virta-painiketta.
b
Ohjelman valitsin
•• Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
•• Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
c
Käynnistys/Pysäytys-painike
•• Käynnistys/Pysäytys -painikkeella voit
käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson.
•• Kun Pysäytys, laitteesta katkeaa virta
automaattisesti 14 minuutin kuluttua.
d
Lisäohjelmapainikkeet
•• Näillä painikkeilla voit valita haluamiasi
lisätoimintoja valitulle ohjelmalle.
•• Katso ÄLYTOIMINNOT käyttääksesi
etäkäynnistystä.
e
Kuivauksen etenemisen ilmaisin
•• Eri merkkivalot syttyvät kuivausjakson
etenemisen mukaan.
−− @ : Tämä kuvake syttyy, kun laite on
kuivausvaiheessa.
−− - : Tämä kuvake syttyy, kun laite on
silityskuiva-vaiheessa.
−− + : Tämä kuvake syttyy, kun laite on
kaappikuiva-vaiheessa.
−− = : Tämä kuvake syttyy, kun laite on
jäähdytysvaiheessa.
Näyttö
•• K : Tämä kuvake ilmaisee, että
nukkasuodatin on puhdistettava tai tukossa.
−− Puhdistusilmoitus: kun painat Virtapainiketta, kuvake tulee näkyviin.
•• D : Tämä kuvake ilmaisee, että vesisäiliö
tulee tyhjentää tai on täynnä.
−− Tyhjentämisilmoitus: kun painat Virtapainiketta, tämä kuvake tulee näkyviin.
−− Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee
näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki,
kun laite on käynnissä.
•• L : Tämä kuvake ilmaisee, onko
nukkasuodatin paikoillaan. Jos
nukkasuodatin ei ole paikoillaan, laite ei
toimi, ja kuvake tulee näkyviin.
•• I : Tämä kuvake kertoo lauhduttimen
automaattisen puhdistuksen tilasta. Kuvake
näkyy, kun lauhduttimeen sumutetaan vettä.
17
FI
Ohjelmataulukko
Kuivausohjelma
Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmat
Ohjelma
Kapasiteetti
Pyykin laatu
Tiedot
Kuivaustaso
Pyyhkeet, kylpytakit ja
vuodevaatteet
Paksuille ja tikatuille
tekstiileille
Extra
(Erittäin
kuiva)
8 kg
Kylpypyyhkeet,
keittiöpyyhkeet, alusvaatteet
ja puuvillasukat
Tekstiileille, joita ei
tarvitse silittää
Cupboard
(Kaappikuiva)
8 kg
Vuodevaatteet, pöytäliinat,
pyyhkeet, t-paikat,
poolopaidat ja työvaatteet
Tekstiileille, jotka on
silitettävä
Iron
(Silityskuiva)
8 kg
Paksuille ja tikatuille
tekstiileille, joita ei
tarvitse silittää
Tekstiileille, joita ei
tarvitse silittää
Tekstiileille, jotka on
silitettävä
Extra
(Erittäin
kuiva)
Cupboard
(Kaappikuiva)
Iron
(Silityskuiva)
4 kg
Paidat, t-paidat, housut,
alusvaatteet ja sukat
Polyamidille, akryylille
ja polyesterille, joita ei
tarvitse silittää
Cupboard
(Kaappikuiva)
Paidat, t-paidat,
alusvaatteet, anorakit ja
sukat
Polyamidille, akryylille
ja polyesterille, jotka on
silitettävä
Iron
(Silityskuiva)
Duvet
(Vuodevaatteet)
Petivaatteet, lakanat
Isoille tekstiileille
-
2,5 kg
Towel
(Pyyhkeet)
Pyyhkeet, tyynyliinat
Puuvillatekstiileille, joita
ei tarvitse silittää
-
4,5 kg
Allergy Care
(Allegia)
Puuvilla, alusvaatteet,
lakanat ja vauvanvaatteet
Auttaa poistamaan
allergeeneja, kuten
pölypunkkeja
-
4,5 kg
Quick 30
(Pikakuivaus
30min)
Kevyet ja pienet pyykit, alle
3ea
Pienille määrille
polyamidi-, akryyli- ja
polyesteripyykkejä
-
1 kg
Sports Wear
(Urheiluvaatteet)
Jalkapallo- ja
urheiluvaatteille
Polyesterimateriaaleille
-
2 kg
Wool (Villa)
Villa
Villatekstiileille
-
1 kg
Cotton
(Puuvilla)
Mix
(Sekalaiset)
Vuodevaatteet, pöytäliinat,
verryttelyasut, anorakit ja
peitot
Paidat ja puserot
Housut, mekot, hameet ja
puserot
Easy Care
(Siliävät)
18
8 kg
3,5 kg
FI
Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmat
Ohjelma
Pyykin laatu
Tiedot
Kuivaustaso
Delicate
(Hienopyykki)
Silkki, hienot materiaalit ja
alusvaatteet
Tekstiileille, jotka ovat
herkkiä kuumuudelle,
kuten synteettiset
materiaalit
-
Kapasiteetti
8 kg
1,5 kg
Timed Drying (AIKAKAUIVAUS) -ohjelmat
Ohjelma
Pyykin laatu
Rack Dry
Silkki, villa, arat alusvaatteet
(Telinekuivaus)
Kapasiteetti
Tiedot
Kuivaustaso
Raikastaa vaatteet ilman
rumpukuivausta
-
-
8 kg
Cool Air
(Viileä ilma)
Kaikki tekstiilit, jotka
tarvitsevat raikastamista
Rumpukuivaus ilman
lämpöä
-
-
Warm Air
(Lämmin ilma)
Kylpypyyhkeet, kylpytakit,
keittiöliinat ja akryyliset
tikatut tekstiilit
Pienet tekstiilit ja
kosteat vaatteet,
lämpökuivaukseen
soveltuvat perustekstiilit
-
-
VARO
•• Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä Aikakuivaus -ohjelmien Warm Air (Lämmin ilma) -ohjelmaa.
Villa tulee kuivata Wool (Villa) -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja
alusvaatteet Delicate (Hienopyykki) -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen
täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.
HUOMAUTUS
•• Testattu EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisesti
•• Valitse EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisen testauksen ohjelmaksi Cotton (Puuvilla)
Cupboard Energy (täysi ja puolitäysi)
•• Perusvillaohjelma :
Vaihtoehto (Oletus) (Tämä on tehokkain ohjelma
viimeisimpien EN61121:n ja direktiivin 932/2012 ehtojen mukaan)
•• Se on sopiva kuivaamaan normaalia märkää puuvillapyykkiä ja on tehokkain ohjelma energiankulutuksen
suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
•• Testituloksiin vaikuttavat huoneenlämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus ja veden
syöttölämpötila.
•• Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä
•• Jos pyykki ei linkoa suurella nopeudella pesun aikana, energiankulutus ja kuivausaika kasvavat.
19
FI
Vaihtoehtoinen ohjelma
Delay End (Aikaviive)
Voit viivyttää kuivausjakson päättymistä
käyttämällä Viiveen loppu -toimintoa. Voit asettaa
aikaviiveen 3–19 tunnin välillä.
1
Käynnistä laite.
2
Valitse ohjelma.
3
Paina Delay End (Aikaviive)-painiketta.
4
Aseta aikaviive tunteina painamalla
More Time (Lisää aikaa) - ja Less Time
(Vähennä aikaa) -painikkeita.
5
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Anti Crease (Rypistymisen esto) _
Anti Crease -toiminto ehkäisee rypistymistä, kun
pyykkiä ei oteta heti ulos koneesta kuivausjakson
päätyttyä. Kun Anti Crease (Rypistymisen esto)
on valittuna, laite käy ja keskeytyy toistuvasti, jotta
pyykin voi poistaa kahden tunnin kuluessa. Jos
luukku avataan Anti Crease -toiminnon aikana,
toiminto päättyy.
Favorite (Suosikki) r
Suosikki -toiminnon avulla voit tallentaa räätälöidyn
kuivausohjelman tulevia tarpeita varten.
Drum Light (Rummun valo)
Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa päällä,
kun valitset Drum Light -toiminnon.
•• Paina ja pidä Dry Level (Kuivaustaso)
-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan
aktivoidaksesi Rumpuvalo-toiminnon.
•• Valo palaa: luukku on auki.
•• Valo ei pala: luukku on suljettu. Valo sammuu
automaattisesti.
Dry Level (Kuivaustaso)
Tällä painikkeella voit valita haluamasi
kuivuustason kuivausohjelmalle.
1
Käynnistä laite.
2
Valitse ohjelma.
3
Valitse kuivuustaso painamalla
Dry Level (Kuivaustaso) -painiketta
toistuvasti.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Tällä lisäohjelmalla voit säästää energiaa tai aikaa.
•• Energy: Energiansäästötoiminto.
•• Time: Ajansäästötoiminto.
Child Lock (Lapsilukko) i
1
Käynnistä laite.
Tällä vaihtoehdolla voit poistaa säätimet käytöstä.
Tämä ominaisuus voi estää lapsia muuttamasta
ohjelmia ja käyttämään laitetta.
2
Valitse ohjelma.
Ohjauspaneelin lukitseminen
3
Valitse toiminto tai lisäohjelma
(Anti Crease (Rypistymisen esto),
EcoHybrid (EcoHybrid) jne.)
1
Paina ja pidä Favorite (Suosikki)- ja
Delay End (Aikaviive) -painikkeita painettuna
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.
4
Paina Favorite (Suosikki) -toiminnon
painiketta 3 sekuntia.
2
Kuulet äänimerkin ja CL (Lapsilukko) tulee
näyttöön.
•• Kun Child Lock (Lapsilukko) on käytössä,
kaikki painikkeet Virta-painiketta lukuun
ottamatta ovat lukittuina.
Suosikki -toiminto on nyt tallennettu
tulevia tarpeita varten. Voit käyttää
tallennettua ohjelmaa uudelleen valitsemalla
Favorite (Suosikki) -toiminnon ja painamalla
Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
20
FI
HUOMAUTUS
•• Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen
päättäminen ei palauta lapsilukon toimintaa.
Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin
voit käyttää muita toimintoja.
2
Kiinnitä koukku rummun keskiosaan.
3
Aseta kuivausteline nukkasuodattimen
yläpuolella olevalle rakenteelle ja paina se
paikoilleen.
4
Aseta märät pyykit telineen päälle. Jätä pyykin
ympärille tilaa ilmankierrolle.
•• Teline ei liiku, mutta rumpu pyörii.
5
Sulje luukku.
6
Kytke virta päälle ja valitse Rack Dry
(Telinekuivaus).
7
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen
Paina ja pidä Favorite (Suosikki)- ja Delay End
(Aikaviive) -painikkeita painettuna
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.
•• Kuulet äänimerkin ja näyttöön ilmestyy
meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.
Buzzer (Summeri) q
Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja
pois.
More Time (Lisää aikaa) / Less
Time (Vähennä aikaa)
Käytä näitä painikkeita manuaalisten
kuivausohjelmien kanssa lisätäksesi tai
vähentääksesi kuivausaikaa manuaalisesti.
Paina More Time (Lisää aikaa) -painiketta
lisätäksesi valitun ohjelman aikaa viidellä
minuutilla.
Paina Less Time (Vähennä aikaa) -painiketta
vähentääksesi valitun ohjelman aikaa viidellä
minuutilla.
Rack Dry (Telinekuivaus)
(valinnainen)
Rack Dry -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi
pyykille, joka on tasokuivattava ilman
rumpukuivausta, kuten neulepaidat ja arat tekstiilit.
Jos haluat käyttää Rack Dry -toimintoa,
kuivausteline on ostettava erikseen. Voit
ostaa kuivaustelineen (mallin nimi: DR1N)
LG Electronicsin asiakasneuvonnasta tai
verkkosivustoltamme osoitteesta http://www.
LG.com
1
HUOMAUTUS
•• Tarkista nukkasuodatin ja poista telineellä
kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
•• More Time (Lisää aikaa)-/Less Time
(Vähennä aikaa) -painikkeita voidaan käyttää
kuivausajan hienosäätämiseen.
Avaa luukku.
21
ÄLYTOIMINNOT
LG SmartThinQ
-sovelluksen käyttö
Tarkastettavat asiat LG
SmartThinQ avulla
•• Laitteille, joilla on a tai b logo
1
Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (WiFi-verkko) etäisyys.
•• Jos laitteen ja langattoman reitittimen
välinen etäisyys on liian suuri, signaalin
voimakkuus heikkenee. Signaalin
rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai
asennus saattaa epäonnistua.
2
Kytke älypuhelimesi Mobiilidata pois päältä.
•• iPhonessa sammuta datayhteys
menemällä Asetukset → Mobiiliverkko →
Mobiilidata.
3
Yhdistä älypuhelimesi langattomaan
reitittimeen.
22
FI
HUOMAUTUS
•• Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että
Wi-Fi f -kuvake palaa ohjauspaneelissa.
•• Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa.
Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole
yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso
langattoman reitittimesi käyttöopasta.
•• LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden
ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista
vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
Jos laitteella on ongelmia yhteyden
muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla
liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin
(laajennin)
•• Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon
yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen
laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin
voimakkuutta.
•• Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään
tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon
ympäristöstä.
•• Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen
internetpalveluntarjoajasta.
•• Ympäröivä langaton ympäristö voi saada
langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
•• Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman
signaalin lähetyksessä olevien ongelmien
vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin
minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
•• Jos langattoman reitittimesi palomuuri on päällä,
kytke palomuuri pois päältä tai lisää siihen
poikkeus.
•• Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla
yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja
numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
•• Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella
mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja
valmistajan mukaan.
•• Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on WEP,
verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda
toiseen turvallisuusprotokollaan (WPA2:ta
suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.
FI
LG SmartThinQ:n asennus
Kuivausohjelman käyttö
Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen
Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata
latausohjeita ja asenna sovellus.
Remote Start (Etäkäynnistys) w
Wi-Fi-toiminto
Käytä älypuhelinta laitteesi etäohjaukseen. Voit
myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka
paljon jaksossa on aikaa jäljellä.
•• Laitteille, joilla on a tai b logo
Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä
älykkäitä ominasiuuksia käyttäen.
Käynnistä Remote Start:
1
Paina Virta-painiketta.
Kuivausohjelma (Etäkäynnistys,
Ohjelman lataaminen)
2
Laita pyykki rumpuun.
3
Paina ja pidä Buzzer (Summeri) -painiketta 3
sekuntia ottaaksesi Remote Start -toiminnon
käyttöön.
4
Aloita ohjelma älypuhelimesi LG SmartThinQ
-sovelluksesta.
Aseta tai lataa valitsemasi ohjelma ja käytä
konetta etäohjauksella.
Smart Diagnosis™
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto
antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen
käyttötapaan.
Push-viestit
Kun ohjelma on valmis tai laitteessa ilmenee
vikoja, sinulla on mahdollisuus saada niistä
ilmoituksia älypuhelimeesi.
Energian valvonta
Kuivauskoneen energiankäyttöön vaikuttavat
pesuohjelma ja asetukset, joten energiankäytössä
saattaa olla eroja eri pesukertojen välillä.
Asetukset
HUOMAUTUS
•• Kun etäkäynnistys on aktivoitu, voit aloittaa
pesuohjelman LG SmartThinQ -sovelluksesta
käsin. Jos ohjelma ei käynnisty, kone odottaa
ohjelman aloittamista kunnes se kytketään
pois etäohjauksella sovelluksesta käsin tai
etäkäynnistys on kytketty pois päältä.
•• Jos luukku on auki, etäkäynnistystä ei voi
käyttää.
Ota Remote Start pois käytöstä:
Kun Remote Start on aktivoituna, paina ja pidä
Buzzer (Summeri) -painiketta 3 sekuntia.
Aseta laitteen lempinimi ja poista tuote.
HUOMAUTUS
•• Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internetpalveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista
rekisteröity laite LG SmartThinQ-sovelluksesta
ja rekisteröi se uudelleen.
•• Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia
laitteiston parannustarkoituksiin ilman
etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
•• Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.
23
FI
Download Cycle (Ohjelman lataaminen)
Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät
kuulu koneen perusohjelmiin.
Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata
monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.
Koneeseen voidaan tallentaa vain yksi ohjelma
kerrallaan.
Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun
ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.
Langattoman LAN-moduulin tekniset
tiedot
Malli
LCW-004
Taajuusalue
2412 - 2472 MHz
Lähtöteho
(maks.)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0
Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa
ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden
päässä vartalosta.
Valmiustilassa /
0,18 W
Verkon valmiustilan
virrankulutus /
2,0 W
Aika, jonka jälkeen
tehonhallintatoiminto tai
vastaava toiminto siirtää
laitteen automaattisesti
valmiustilaan ja/tai
pois päältä -tilaan ja/tai
verkkovalmiustilaan
20 min.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
LG Electronics julistaa täten, että
radiolaitetyyppinen Kuivauslaite mukautuu
Direktiiviin 2014/53/EU. EU:n
vaatimuksenmukaisuusvaatimuksen koko teksti
löytyy seuraavassa osoitteessa:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Alankomaat
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden
avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella
osoitteesta http://opensource.lge.com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata
kaikki mainitut käyttöoikeusehdot,
takuun vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin
CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan
toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja
toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse
osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous
on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen,
jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen
toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen
käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.
Smart Diagnosis™ -vianmääritys
älypuhelimen avulla
•• Laitteille, joilla on c tai d logo
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset
tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta koneen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.
Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei
laite ole liitettynä virtalähteeseen. Jos laitetta ei ole
mahdollista käynnistää, vianmääritys tulee tehdä
ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.
24
FI
Smart Diagnosis™
-toiminnon käyttö
Smart Diagnosis™ -vianmääritys
huollon kautta
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset
tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä
tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa
huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.
1
Paina Virta -painiketta käynnistääksesi
laitteen. Älä paina mitään muuta painiketta tai
käännä ohjelman valintanuppia.
2
Kun soittokeskuksesta neuvotaan tekemään
niin, aseta puhelimesi mikrofoni Smart
Diagnosis™ kuvakkeen kohdalle.
HUOMAUTUS
•• Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen
puhelinyhteyden laadusta.
•• Viestintätoiminto paranee ja saat paremman
tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
•• Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on heikkoa
huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa
parasta mahdollista Smart Diagnosis™
-huoltopalvelua.
x.
Ma
mm
10
3
Paina ja pidä alhaalla
More Time (Lisää aikaa) -painiketta 3
sekunnin ajan. Pidä samalla puhelimesi
suukappale kuvakkeen ja Virta-painikkeen
tuntumassa.
4
Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen
lähetys loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
•• Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta
puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
•• Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua
tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää
yrittämään uudelleen.
5
Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänet
loppuneet, palaa keskustelemaan
asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa
sinua käyttäen lähetetyn tiedon analyysista
saamaansa tietoa.
25
HUOLTO
FI
•• Avaa toinen nukkasuodatin.
VAROITUS
•• Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat
laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
sähköiskun.
Nukkasuodattimen
puhdistaminen
Puhdista nukkasuodatin ennen jokaista
kuivausjaksoa.
Nukkasuodattimen puhdistaminen vähentää
kuivausaikaa ja energiankulutusta.
1
Avaa luukku.
2
Poista ensimmäinen nukkasuodatin.
3
5
Huuhtele nukka pois lämpimällä juoksevalla
vedellä.
6
Kuivaa nukkasuodattimet kunnolla, sulje ne ja
kiinnitä ne takaisin paikoilleen.
Poista toinen nukkasuodatin.
HUOMAUTUS
•• Poista kosteus seulasta. Muutoin vaippavesi voi
tukkia nukkasuodattimen, jolloin laite saattaa
lakata toimimasta.
•• Jos nukkasuodatin ei ole laitteessa, laitetta ei
voi käyttää.
4
26
Avaa molemmat nukkasuodattimet ja poista
kaikki nukka.
•• Avaa ensimmäinen nukkasuodatin.
FI
Vesisäiliön tyhjentäminen
Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran
jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa
kuivaustulokseen.
Jos vesisäiliö on täynnä, D-kuvakkeen valo syttyy
ja kuuluu merkkiääni laitteen käydessä. Vesisäiliö
on tällöin tyhjennettävä seuraavan tunnin
kuluessa.
1
Jäähdytysilman
sisääntulon ritilä
Imuroi jäähdytysilman sisääntulon ritilä 3–4 kertaa
vuodessa, jotta siihen ei kerry nukkaa tai likaa,
joka voi heikentää ilmavirtausta.
Vedä vesisäiliö ulos.
HUOMAUTUS
2
Tyhjennä vesisäiliö altaaseen.
•• Lämmin ilma poistuu ilmanvaihtoritilän kautta.
•• Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava,
jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus
huoneeseen muita polttoaineita polttavista
lähteistä, kuten avotulesta.
Kosteusanturin
pyyhkiminen
3
Työnnä säiliö takaisin laitteeseen.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön
aikana. Se on puhdistettava säännöllisesti anturin
pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien
poistamiseksi.
Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.
VARO
•• Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla
materiaaleilla. Puhdista anturi aina sienellä.
27
VIANETSINTÄ
FI
Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat
varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat asiat ennen huoltoon
soittamista:
Ongelmien tunnistaminen
Oireet
Laitteen virta ei
kytkeydy päälle.
Laite ei lämpene.
Vaatteiden kuivuminen
kestää liian pitkään.
28
Syy
Ratkaisu
Virtajohtoa ei ole
liitetty asianmukaisesti.
•• Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla
maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen
arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
Sulake on palanut,
suojakatkaisija
lauennut tai on
sähkökatkos.
•• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä
lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana
on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on
korjattava vika.
Sulake on palanut,
suojakatkaisija
lauennut tai on
sähkökatkos.
•• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä
lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana
on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on
korjattava vika.
Pyykkejä ei ole lajiteltu
kunnolla.
•• Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja
raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden
tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat
kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska
kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.
Suuri koneellinen
raskaita tekstiilejä.
•• Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin
jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää
isojen ja raskaiden tekstiilien kuivatusaikaa
jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin
koneellisiin.
Laitteen asetuksia ei
ole valittu oikein.
•• Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun
mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason
asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat
kunnolla.
Nukkasuodatin on
puhdistettava.
•• Poista nukka nukkasuodattimesta ennen jokaista
kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan,
tarkista, onko suodatin likainen tai tukkeutunut
pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on
paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten
kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja
suodatin puhdistettava jakson aikana.
FI
Oireet
Syy
Sulake on palanut,
suojakatkaisija
lauennut tai on
sähkökatkos.
•• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä
lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana
on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on
korjattava vika.
Laite on liian täynnä.
•• Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin
suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
Laite on vajaa.
•• Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää
muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu
pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni
ja käytät Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia,
elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa
kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian
aikaisin. Käytä Timed Drying (Aikakuivaus)
-ohjelmia tai lisää koneelliseen märkiä tekstiilejä.
Lämpöasetukset,
täyttömäärä tai
vaatteiden kosteus
vaihtelevat.
•• Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn
lämmitystyypin (sähköinen), täyttömäärän,
materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja
nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti
jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä,
jolloin tavallista märempien vaatteiden
kuivuminen kestää pidempään.
Huuhteluainetta
käytetään väärin.
•• Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä,
annostele huuhteluaine oikein huuhteluaineen
valmistajan suositusten mukaisesti.
Puhtaita ja likaisia
vaatteita kuivatetaan
yhdessä.
•• Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden
kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua
samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin
puhtaisiin vaatteisiin.
Vaatteita ei puhdistettu
tai huuhdeltu kunnolla
ennen laitteeseen
laittoa.
•• Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat
olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa.
Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai
huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen
ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat
vaatia esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteiden kuivuminen
kestää liian pitkään.
Kuivatusaika vaihtelee.
Rasva- tai likatahrat
jäävät vaatteisiin.
Ratkaisu
29
FI
Oireet
Vaatteet ovat
rypistyneet.
Vaatteet kutistuvat.
Nukkaa jää vaatteisiin.
Vaatteissa on
liikaa sähköisyyttä
kuivatuksen jälkeen.
30
Syy
Ratkaisu
Vaatteita on kuivatettu
liian pitkään.
•• Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa
vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää
kuivatusaikaa.
Vaatteet on jätetty
laitteeseen liian
pitkään jakson
päätyttyä.
•• Käytä Anti crease (Rypistymisen esto) -toimintoa.
Vaatteiden hoitoohjeita ei ole
noudatettu.
•• Vältät vaatteiden kutistumisen noudattamalla
aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit
ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin
materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos
ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön
asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkasuodatinta ei ole
puhdistettu kunnolla.
•• Poista nukka nukkasuodattimesta ennen jokaista
kuivausjaksoa. Kun olet poistanut nukan, tarkista,
onko suodatin likainen tai tukkeutunut pitämällä
sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta,
noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa
on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä,
nukkasuodatin on ehkä puhdistettava jakson
aikana.
Pyykkiä ei ole lajiteltu
kunnolla.
•• Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa
(kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää
kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu
helposti (kuten mustat pellavahousut).
Laite on liian täynnä.
•• Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina
pienempiin eriin.
Taskuihin on jätetty
nenäliinoja, paperia
jne.
•• Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden
kuivattamista.
Vaatteita on kuivatettu
liian pitkään.
•• Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä
kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja
käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor
Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia.
Kuivataan synteettisiä
tai ei-silitettäviä
materiaaleja
tai synteettisiä
sekoitemateriaaleja.
•• Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista
enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen
käyttöä, tai käytä lyhyempiä Timed Drying
(Aikakuivaus) -aika-asetuksia.
FI
Oireet
Vettä vuotaa.
Vaatteisiin on jäänyt
kosteita alueita Sensor
Dry (Anturikuivaus)
-ohjelman jälkeen.
Kodinkoneesi ja
älypuhelimesi eivät
ole yhteydessä Wi-Fiverkkoon.
Syy
Ratkaisu
Vesisäiliön letkua tai
poistoletkua ei ole
liitetty kunnolla.
•• Liitä vesisäiliön letku tai poistoletku
asianmukaisesti.
Pyykkiä tai vieraita
ainesosia on jäänyt
luukun väliin sitä
suljettaessa.
•• Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia
jäänyt luukun väliin, ennen kuin käytät laitetta.
Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG
Electronicsin asiakasneuvontaan.
Hyvin suuri tai hyvin
pieni koneellinen.
Yksi iso tekstiili, kuten
peitto tai sängynpeite.
•• Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin
voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä
hyvin pienille koneellisille Timed Drying
(Aikakuivaus) -ohjelmaa.
•• Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet,
voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat
kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta
sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat
yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson
muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat
alueet tulevat esiin.
•• Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on
päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia
kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita
alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla
sitten Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelman.
Salasana Wi-Fiverkolle, johon
yrität yhdistää, on
virheellinen.
•• Etsi älypuhelimeesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja
poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG
SmartThinQ:iin.
Älypuhelimesi
Mobiilidata on päällä.
•• Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi
laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
Langattoman verkon
nimi (SSID) on asetettu
väärin.
•• Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla
yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja
numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
Reitittimen taajuus ei
ole 2,4 GHz.
•• Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta
langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä
laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi
reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi
palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
Laitteen ja reitittimen
välinen etäisyys on
liian suuri.
•• Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen
etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko
ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä
reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.
31
FI
Virhekoodit
Oireet
Syy
Ratkaisu
dE
Luukku on avattu
laitteen ollessa
käynnissä tai laitetta
käytetään sulkematta
luukkua kunnolla.
•• Sulje luukku huolellisesti.
•• Jos dE ei vapaudu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
dE4
Oven kytkimen
tunnistus ei toimi
oikein.
•• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Lämpötila-anturissa
ilmeni toimintahäiriö.
•• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
F1
Lämpötila rummun
sisällä on noussut
äkillisesti.
•• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE1
Moottori on pysähtynyt
äkillisesti.
•• Tarkista, ylittääkö pyykin määrä
enimmäismäärän.
•• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Kompressori on
pysähtynyt äkillisesti.
•• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Poistopumpussa
ilmeni toimintahäiriö.
•• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
Asennuksen
•• Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on
ympäröivä lämpötila on
5 - 35 °C.
alle 0 astetta.
TAKUU
FI
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KORVAA SEURAAVIA:
•• Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai korjaamisen yhteydessä; asiakkaan
opastamista laitteen käytössä; sulakkeiden korjaamista tai vaihtoa tai johdotuksen korjausta tai putkitöitä
tai valtuuttamattomien korjausten/asennusten korjauksia.
•• Tuotteen toimintahäiriötä virtakatkosten ja häiriöiden aikana tai epäasianmukaista sähköhuoltoa.
•• Vauriota, joka aiheutuu vuotavista tai rikkoutuneista vesiputkista, jäätyneistä vesiputkista,
rajoitetuista vesiputkista, epäasianmukaisesta vedensyötöstä tai keskeytyneestä vedensyötöstä tai
epäasianmukaisesta ilmansyötöstä.
•• Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä korroosiota aiheuttavassa paikassa tai laitteen
käyttöoppaassa olevien ohjeiden vastaisesti.
•• Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, tuholaisista, syöpäläisistä, salamaniskuista, tuulesta,
tulvista tai luonnonkatastrofeista.
•• Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa luvaton muuttaminen tai muuntelu, tai jos tuotetta käytetään muuhun
kuin sen käyttötarkoitukseen tai tuotteen virheellisen asennuksen aiheuttama vesivuoto.
•• Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa väärä sähkövirta, jännite tai putkityö, kaupallinen tai teollinen käyttö tai
muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden, osien tai pesuaineiden käyttö.
•• Vahinko, joka aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä, mukaan lukien laitteen pinnan naarmut, kolhut ja/tai
muut vauriot, jotka eivät aiheudu materiaalista tai valmistusviasta.
•• Vauriot tai puuttuvat tuotteet näyttöön, avattu pakkaus, alennettu tai kunnostettu tuote.
•• Tuotteet, joiden alkuperäisiä sarjanumeroita on poistettu, muutettu tai ne eivät ole luettavissa. Malli- ja
sarjanumero sekä alkuperäinen ostokuitti vaaditaan takuuvaateisiin.
•• Kunnallisten palveluiden kustannusten nousu ja ylimääräiset kulut.
•• Korjaukset, jos tuotetta käytetään muussa kuin normaalissa kotitalouskäytössä, tai sitä käytetään
tuotteen käyttöoppaan ohjeiden vastaisella tavalla.
•• Kustannukset, jotka liittyvät tuotteen kuljetukseen kotoasi korjaamoon.
•• Tuotteen poisto ja uudelleen asennus, jos tuote on asennettu virheelliseen paikkaan tai sitä ei ole
asennettu LG:n asennusohjeiden, mukaan lukien LG:n käyttöoppaat ja asennusoppaat, mukaisesti.
•• Vahingot, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai huoltamisesta.
Virheelliseen korjaukseen sisältyy muiden kuin LG:n hyväksymien tai määrittämien osien käyttäminen.
•• Normaalina pidetty melu tai tärinä, kuten viemärin ääni, pyörimisääni tai varoitusäänet.
Suodatin on tukossa.
- Lämmitys ei toimi, pitkä
kuivatusaika.
Puhdista nukkasuodatin.
Väärin liitetty virtajohto tai vika
pistorasiassa.
- Ei virtaa
- Ei lämpene
Liitä virtajohto, vaihda sulake tai
palauta katkaisija. Jos ongelmana
on pistorasia, vaaditaan ehkä
sähköasentajan apua.
33
KÄYTTÖTIEDOT
FI
Tuoteselosteen_Delegoitu komission asetus (EU) nro 392/2012
Toimittajan nimi tai tavaramerkki
LG Electronics
Toimittajan mallitunniste
S0RC*08N1W9 /
R*9DN9029 /
FDRC30*N0W9
Täyden puuvillapyykkikoneellisen Cotton (Puuvilla) -perusohjelman
nimellistäyttömäärä kilogrammoina
8 kg
Kuivausrummun tyyppi
Kondensoiva
kuivausrumpu
kotitalouskäyttöön
Energiatehokkuusluokka
A+++
Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman
kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen
energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen
käyttötavasta.
176 kWh/vuosi
Automaattinen rumpukuivain
Kyllä
Laitteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) nro 66/2010 nojalla
Ei
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä koneellisella (Edry)
1,47 kWh
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella (Edry1/2)
0,80 kWh
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla pois päältä -tilassa täydellä
koneellisella (Po)
0,18 W
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla päälle jätetty -tilassa täydellä
koneellisella (Pl)
0,18 W
Päälle jätetty -tilan kesto (Tl)
10 min
Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty ohjelma
on peruskuivatusohjelma,
jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että tämä ohjelma soveltuu
tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on märän puuvillapyykin energiankulutuksen
kannalta tehokkain ohjelma.
Painotettu ohjelman kesto (Tt) "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä tai
vajaalla koneellisella”
150 min
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä koneellisella" (Tdry)
196 min
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella" (Tdry1/2)
115 min
Kondensointitehokkuusluokka ”X” asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han
(tehokkain)
A
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry Cotton (Puuvilla)-perusohjelmalla
täydellä koneellisella
91 %
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry1/2 Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla
vajaalla koneellisella
91 %
Painotettu kondensointitehokkuus (Ct) "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä
tai vajaalla koneellisella”
91 %
Äänitehotaso
64 dB(A)
Tuetta seisova
34
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
BRUGERVEJLEDNING
TØRRETUMBLER
Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle
installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne
vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.
S0RC*08N1W9
R*9DN9029
FDRC30*N0W9
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne vejledning kan indeholde billeder og
andet, som adskiller sig fra den model, du
har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering
foretaget af fabrikanten.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER....................................................3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner..........................................................................3
Bortskaffelse af dit gamle apparat......................................................................8
INSTALLATION................................................................................9
Specifikationer...................................................................................................9
Tilbehør (valgfrit)................................................................................................9
Krav til installationssted...................................................................................10
Instruktioner angående stabling (valgfri).......................................................... 11
Sådan vendes døren om..................................................................................13
BETJENING...................................................................................15
Brug af produktet.............................................................................................15
Sortering af vasketøj........................................................................................16
Betjeningspanel...............................................................................................17
Programtabel...................................................................................................18
Tilvalgsprogram................................................................................................20
Rack Dry (Tørrehylde) (valgfrit)........................................................................21
SMARTE FUNKTIONER................................................................22
Brug af applikationen LG SmartThinQ.............................................................22
Brug af Smart Diagnosis™..............................................................................25
VEDLIGEHOLDELSE....................................................................26
Sådan renses fnugfiltret...................................................................................26
Sådan tømmes vandbeholderen......................................................................27
Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft...................................................27
Sådan aftørres fugtsensoren...........................................................................27
FEJLFINDING................................................................................28
Analyse af fejl...................................................................................................28
Fejlkoder..........................................................................................................32
GARANTI.......................................................................................33
DRIFTSDATA.................................................................................34
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller
forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer
og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette
symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af
produktet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk
stød, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler
overholdes, herunder disse:
Børn i boligen
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende
erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet
instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med
produktet.
3
DA
Anvendelse i Europa:
Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under
opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker
måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn
må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under
konstant opsyn.
Installation
•• Sørg for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt
vis, samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge
installationsvejledningen.
•• Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer
dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele,
inklusive beskadiget ledning eller stik.
•• Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.
•• Undlad at installere apparatet på et fugtigt eller støvet sted. Undlad
at installere eller opbevare apparatet i et udendørs område eller et
område, der udsættes for vejrforhold såsom direkte solskin, vind eller
regn eller temperaturer under frysepunktet.
•• Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
•• Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten
er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•• Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med
denne maskine.
•• Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte
stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med
skumgummibetræ må ikke tørres i produktet.
4
DA
•• Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses,
en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af
produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
•• Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød,
idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
•• Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et
jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er
installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
•• Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl
om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
•• Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en
passende strømkilde installeres af en elektriker.
•• Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks.
en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et
forsyningsselskab.
Betjening
•• Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad.
Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene
maskinen.
•• Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og
alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med
mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun
autoriserede fabriksdele.
•• Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare
materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
•• Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
•• Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen
eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage
produktskade.
•• Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil
tromlen er standset helt.
5
DA
•• Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller
påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie,
maling, benzin, fedtopløser, rensevæske, kerosen, vegetabilsk olie,
madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
•• Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et
LG Electronics-kundesupportcenter.
•• Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
•• Brug den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og
efterfølgende ejendomsskader.
•• Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
•• Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin,
fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
•• Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må
maskinen først bruges, når disse er tøet op.
•• Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler
utilgængeligt for børn.
•• Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
•• Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
Vedligeholdelse
•• Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt
og støv fuldstændigt.
•• Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling
af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra
strømforsyningen.
•• Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre
det.
•• Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid
godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
6
DA
Teknisk sikkerhed ved brug af tørretumbleren.
ADVARSEL - For at undgå brand
Risiko for brand og brandbart materiale
•• I apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, skal
udluftningshullerne holdes fri for blokeringer. Ellers kan det føre til
brand.
•• Dette apparat indeholder R290, et kølemiddel, der er miljøvenligt
men brandbart. Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben ild og
antændelseskilder væk fra apparatet.
•• Tør ikke uvasket tøj i produktet.
•• Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge
deres vejledninger.
•• Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
•• Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre
alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.
•• Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til
rensning.
•• Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie,
acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde
vaskemiddel, før det tørres i produktet.
•• Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det
medføre fødevarebårne sygdomme.
•• Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af
producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare.
•• Fnugfilteret skal renses tit.
•• Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
•• Spray ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug ikke
apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til tørrensning.
•• Tør ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusiv spiselige olier) pletter
på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.
7
DA
•• Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks.
en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et
forsyningsselskab.
•• Fjern tøj fra apparatet med det samme, når tørringen er færdig, eller
når strømmen slukkes under tørringen. Tøj der er tørret i apparatet,
efterladt uden opsyn kan resultere i brand. Tøj der er fjernet fra
apparatet efter tørring kan resultere i brand. Fjern tøj lige efter tørring,
og hæng det op eller læg det fladt ned for at køle af.
Bortskaffelse
•• Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær
ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
•• Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem.
Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
•• Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så
børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
•• Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk
affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens
husholdningsaffald.
•• Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer
dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som
kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan
genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
•• Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit
lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEEsamlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling
Denne tørretumbler indeholder kølemidlet R290: 0,145 kg Hermetisk
forseglet.
8
INSTALLATION
DA
Specifikationer
a
b
c
Vandbeholder
Betjeningspanel
Dør
Model
S0RC*08N1W9 / R*9DN9029 / FDRC30*N0W9
Strømforsyning
220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse
600 mm (B) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Produktvægt
56 kg
Tilladt temperatur
5 - 35 °C
Maks. Kapacitet
8 kg
•• Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.
Tilbehør (valgfrit)
Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.LG.com
med henblik på køb.
Kondensafløbsslange og
slangeholder
Model : DH1N
(Sælges separat)
Tørrehylde
Stabletilbehør
Model : DR1N
(Sælges separat)
Model : DT1W
(Sælges separat)
9
DA
Krav til installationssted
•• Undlad at installere produktet ved siden af
andre produkter, som når høje temperaturer,
f.eks. køleskab, ovn eller komfur, da dette kan
forårsage ringe tørreeffektivitet og længere
programvarighed og påvirke kompressorens
rette funktion på negativ vis. Produktet er mest
effektivt ved en rumtemperatur på 23 °C.
Sted
Placering
5 cm
1 cm
1 cm
Jævnt underlag: Hældningen under produktet må
ikke være større end 1°.
Strømforsyningskilde : Der skal findes en
strømforsyningskilde inden for 1,5 meters afstand
fra produktet.
•• Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte
mere end et produkt.
Yderligere afstand: for væggen, 5 cm: bag/1 cm:
højre og venstre side
•• Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på
produktet. Disse produkter kan skade lakken og
betjeningspanelet.
ADVARSEL
•• Dette apparat indeholder R290, et
kølemiddel, der er miljøvenligt men brandbart.
Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben
ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
BEMÆRK
•• For at opnå større tørreeffektivitet skal
produktets bagside stå med god afstand til
væggen.
•• Installer ikke produktet på steder, hvor der er
risiko for frost eller støv.
•• Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt og
kan tage skade, hvis kondensvand i pumpe og
afløbsslange fryser.
•• Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
•• Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet
ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
•• Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet
ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende
materialer under produktet.
•• Produktet må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet.
Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den
elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig
ved temperaturer under frysepunktet.
•• Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet, skal
produktet efterlades ved stuetemperatur i et par
timer, inden det tages i brug.
•• Installer produktet, hvor en servicemontør har
let adgang til det, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
•• Efter at produktet er installeret, justeres alle fire
fødder ved hjælp af en skruenøgle. Sørg for, at
produktet står stabilt, og at der er en afstand
på ca. 20 mm mellem produktets overkant og
undersiden af en bordplade.
Ventilationskrav
ADVARSEL
•• I apparatets kabinet eller i den indbyggede
struktur, skal udluftningshullerne holdes fri for
blokeringer. Ellers kan det føre til brand.
•• I niche eller under bordplade
−− Sørg for lufttilførsel på 3,17 m3/min. gennem
apparatet
•• I skab
−− Skabsdør skal have 2 (med lameller)
åbninger, som hver har et areal på mindst
387 cm2, placeret 8 cm fra dørens bund og
top.
10
DA
ADVARSEL
•• Undlad at installere produktet ved siden af en
varmekilde. Produktets bagside skal være godt
ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der
opstå problemer.
•• Produktet må ikke installeres ved siden af et
køleapparat.
•• Produktet er ikke beregnet til anvendelse på
ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i
campingvogne, om bord på fly osv.
Tørretumbleren må kun stables oven på en
LG-vaskemaskine. Forsøg ikke at stable
tørretumbleren oven på nogen anden type
vaskemaskine, da dette kan forårsage
beskadigelse, tilskadekomst eller ejendomsskade.
Størrelse på
vaskemaskinens topplade
550 mm
600 mm
Form og
monteringsretning
Elektriske forbindelser
•• Der må ikke benyttes forlængerledning eller
dobbelt adapter.
•• Produktets stik skal altid tages ud efter brug.
•• Produktet skal være forbundet til et strømudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
gældende forskrifter for elektriske ledninger.
•• Produktet skal stå placeret på en sådan måde,
at det er nemt at komme til strømudtaget.
Instruktioner angående
stabling (valgfri)
Fremgangsmåde ved montering
1
Anbring LG-tørretumbleren oven på LGvaskemaskinen.
2
Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i
begge sider som vist nedenfor.
3
Hold stabletilbehøret således, at hullerne
i stabletilbehøret flugter med hullerne i
bagdækslet.
•• 3-1) 600 mm
Produktet kan placeres oven på en
Lgvaskemaskine og fastgøres forsvarligt ved hjælp
af stabletilbehør. En sådan montering skal udføres
af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den
monteres på korrekt vis.
Stabletilbehør
Til stabling af tørretumbleren skal man anvende
LG-stabletilbehør.
Tørretumbler
Vaskemaskine
•• 3-2) 550 mm
11
DA
4
De to skruer, som blev skruet ud af
tørretumbleren tidligere, skal nu fastskrues.
5
Brug de fire skruer fra tilbehørskassen (16
mm) til samling af vaskemaskinens bagdæksel
og stabletilbehøret.
6
Fremgangsmåde for modsatte side er den
samme.
ADVARSEL
•• Forkert installation kan forårsage alvorlige
ulykker.
•• Vægten af tørretumbleren og installationshøjden
gør, at stabling er for risikabel at udføre for én
person. Stabling skal udføres af to eller flere
kvalificerede serviceteknikere.
•• Produktet er ikke egnet til indbygning.
Undlad venligst at installeret det som et
indbygningsprodukt.
•• Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er
korrekt stablet.
Afløbsslange til kondensvand
(valgfrit)
FORSIGTIG
•• Hvis slangen installeres på en måde, at den
bliver bøjet eller klemt, fungerer afløbet måske
ikke korrekt.
Indstilling af produktet i vater
Indstilling af produktet i vater modvirker unødig
støj og vibration. Anbring produktet på et solidt,
jævnt gulv.
Hvis produktet ikke står i vater, skal de forreste
justerbare fødder reguleres efter behov.
Drej dem i urets retning for at hæve og imod urets
retning for at sænke, indtil produktet ikke længere
vipper - hverken fremad eller bagud samt fra side
til side og hjørne til hjørne.
Normalt pumpes kondensvand ud i en
vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det
fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte
ud til et hovedafløb, hvilket er særlig praktisk,
når tørretumbleren er stablet oven på en
vaskemaskine. Ved hjælp af et forbindelsessæt,
der forbindes til hovedafløbsslangen, kan man
nemt ændre vandets rute og omdirigere det til
hovedafløbet som forklaret nedenfor:
1
Justerbare
fødder
Fjern låget til beskyttelse mod
tilbagestrømning (a) og slangen til
vandbeholderen (b) fra tilslutningssættet.
Justerbare fødder
2
12
Montér låget til beskyttelse mod
tilbagestrømning (a) på tilslutningssættets
hoved, og slut derefter afløbsslangen (c) til
modsatte side af tilslutningssættet.
Justerbare fødder
Diagonal kontrol
•• Når man presser de diagonale hjørner på
produktets topplade nedad, må produktet ikke
kunne bevæge sig op og ned (kontroller begge
retninger). Hvis produktet stadig bevæger sig,
når man presser dets topplade nedad diagonalt,
skal fødderne justeres igen.
DA
Sådan vendes døren om
2
Du kan for nemheds skyld vende døren om.
ADVARSEL
•• Døren må ikke vendes om, mens apparatet er
stablet med en vaskemaskine.
•• Før hængsels skruerne fjernes, skal du bede en
assistent om at støtte dørens vægt. Døren kan
falde på gulvet på grund af dens vægt.
•• Af sikkerhedsårsager skal to eller flere personer
arbejde sammen for at vende døren om.
Fjern 8 skruer på hængsels enheden fra
døren.
•• Der er 6 skruer på forsiden og 2 skruer på
siden.
Hængsels
enhed
BEMÆRK
•• Skruernes udseende varierer, og skruerne
skal sættes i forskelligt, alt efter positionen.
Kontrollér, at korrekt skrue er valgt, før den
strammes.
1
3
Åbn døren, og fjern 2 skruer fra dørhængslet.
Når skruerne er fjernet, sættes døren forsigtigt
ned med forsiden vendende ned mod gulvet.
Fjern de 3 skruer fra dørlåsenheden, der er
fastgjort mellem døren og hængselsenheden,
og fjern derefter skruen, der er fastgjort på
dørknagen.
Dørlåsenhed
Kabinet
Dørhængsel
ADVARSEL
•• Fjern først den nederste skrue. Døren kan falde
på gulvet på grund af dens vægt og tage skade.
4
Vend døren, så hængsels enheden og
dørlåsenheden sidder modsat i forhold til
deres oprindelige position. Stram derefter
skruerne I omvendt rækkefølge.
•• Stram skruen i den korrekte position ved at
henvise til trin 2 til 4.
Dørlåsenhed
Hængselsenhed
13
DA
5
Fjern dørlåsen fra apparatets ramme ved at
fjerne 2 skruer, og saml dem derefter på den
modsatte side.
Dørlås
6
14
Fjern de 2 dekorative skruer fra apparatets
ramme, og saml dem derefter på den
modsatte side.
7
Montér døren med skruerne, der blev fjernet
i trin 1, og kontrollér derefter, at døren lukker
korrekt.
BETJENING
DA
Brug af produktet
Inden første cyklus sættes tørretumbleren til at
tørre i fem minutter for at opvarme tromlen. Åbn
lugen mellem tøjportionerne de første par gange,
du bruger produktet, så lugte fra produktets
indvendige dele kan slippe ud.
1
FORSIGTIG
•• Pas på, at vasketøjet ikke klemmes fast mellem
lugen og gummipakningen.
3
Tænd for strømmen.
•• Tryk på knappen Tænd/sluk.
Indikatorlampen oven over knappen lyser
for at vise, at produktet er klar til start.
4
Vælg det ønskede tørreprogram.
•• Du kan vælge program ved at dreje
programvælgeren, indtil det ønskede
program vises.
•• Hvis du trykker på knappen Start/Paus
uden at have valgt et program, vil produktet
anvende programmet Cotton (Bomuld).
Detaljeret information findes i
programtabellen.
5
Tryk på knappen Start/Paus.
•• Når du trykker på knappen Start/Paus,
ventilerer apparatet inden i tromlen i 10
sekunder for at gøre apparatet klar til
tørring.
6
Åbn lugen og tag vasketøjet ud, når
programmet er færdigt.
7
Sluk produktet.
•• Tryk på knappen Tænd/sluk.
Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er
rene.
•• Fnugfilteret sidder i lugens kant. Det skal
rengøres inden hver tørrecyklus.
•• Åbn lugen og kontroller, at fnugfilteret er
rent. Hvis fnugfilteret ikke er rent, skal fnug
fjernes.
•• Kontroller også, om vandbeholderen
trænger til at blive tømt for at opnå det
bedste tørreresultat.
ADVARSEL
•• Kondensvand må ikke drikkes.
BEMÆRK
•• I nogle tilfælde viser LED-displayet D (symbol
for vandtømning), og produktet standser
muligvis, fordi vandbeholderen er fuld.
2
Læg vasketøjet ind i maskinen efter sortering.
•• Tøjet skal sorteres efter stoftype og
tørregrad, og alle snore og bælter i
tøjet skal bindes godt fast og fastgøres,
inden tøjet lægges ind i tromlen. Skub
vasketøjet ind for at holde det væk fra
lugens gummipakning. Ellers kan lugens
gummipakning og tøjet tage skade. Luk
lugen.
15
DA
FORSIGTIG
•• Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan
stadig være varm.
•• Produktet må ikke anvendes til andre end de
tilsigtede formål.
BEMÆRK
•• Den sidste del af tørrecyklussen foregår
uden varme (afkølingscyklus) for at sikre,
at vasketøjet har en temperatur, det ikke
beskadiges af, når det er færdigt.
•• En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan
forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
Sortering af vasketøj
Der sidder forskellige vaskemærker i tøjet, så det
tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på
de enkelte mærker.
Herudover skal vasketøjet sorteres i henhold til
størrelse og stoftype.
For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det
mest effektive energiforbrug bør produktet ikke
overfyldes.
Uldtøj
•• Tør uldtøj på programmet Wool (Uld). Sørg
for at følge anvisningen på etiketten i tøjet
først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt
på uldprogrammet, men undlad at gentage
tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form
og lad det tørre i vandret position.
Vævede og strikkede materialer
•• Nogle vævede og strikkede materialer kan
krympe alt afhængigt af deres kvalitet.
Strygefrit tøj og syntetisk stof
•• Overfyld ikke produktet. Tag strygefrit tøj ud, så
snart produktet stopper, for at minimere rynker.
Babytøj og natkjoler
•• Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.
16
Gummi og plast
•• Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af
gummi eller plast, såsom:
−− Forklæder, hagesmække, stolebetræk
−− Gardiner og duge
−− Bademåtter
Fiberglas
•• Tør ikke artikler af fiberglas i produktet.
Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan
senere sætte sig i andre artikler, der tørres
efterfølgende.
Symbol
Beskrivelse
Tørring
Tørre tumbles
Krølbehandlet /
krøller ikke
Skånsom behandling / sarte
tekstiler
Må ikke tørre tumbles
Må ikke tørres
Høj varme
Mellemhøj varme
Lav varme
Ingen varme/luft
Ophænges/tørrestativ
Dryptørres
Ligge tørre
I skyggen
DA
Betjeningspanel
a
b
c
Knappen Tænd/sluk
•• Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde og
slukke for tørretumbleren.
•• Tryk på knappen Tænd/sluk for at annullere
funktionen Forsinkelse slut.
Programvælger
•• Forskellige vaskeprogrammer er
tilgængelige i henhold til typen af vasketøj.
•• Lampen lyser for at angive det valgte
tørreprogram.
Knappen Start/Pause
•• Start/Paus bruges til at starte
tørreprogrammet eller sætte
tørreprogrammet på pause.
•• Når det er sat på Paus, slukkes strømmen
automatisk efter 14 minutter.
d
Andre programknapper
•• Brug disse knapper til at vælge de ønskede
tørreindstillinger til det valgte tørreprogram.
•• For at bruge fjernstartfunktionen, se
SMARTE FUNKTIONER.
e
Indikator for tørreforløb
•• Et forskelligt indikatorikon lyser op,
afhængigt af hvor vidt tørrcyklussen er nået.
−− - : Dette ikon tændes, når apparatet er
ved at tørre strygefrit.
−− + : Dette ikon tændes, når apparatet er
ved at tørre skabstørt.
−− = : Dette ikon tændes, når apparatet er
ved at køle.
Display
•• K : Dette symbol viser, at fnugfiltret trænger
til at blive renset eller er tilstoppet.
−− Rensning: Når du trykker på knappen
Tænd/sluk vises dette symbol.
•• D : Symbolet viser, at vandbeholderen skal
tømmes eller er fuld.
−− Tømning: Når du trykker på knappen
Tænd/sluk vises dette symbol.
−− Vandbeholder fuld: Dette symbol vises
og en brummende lyd høres, mens
produktet er i gang.
•• L : Symbolet viser, om fnugfiltrets er isat.
Hvis fnugfiltret ikke er isat, virker produktet
ikke, og symbolet vises.
•• I : Dette ikon angiver, at kondensatoren er
I automatisk rengøringstilstand. Ikonet vises
under vandsprøjtning til kondensatoren.
−− @ : Dette ikon tændes, når apparatet er
ved at tørre.
17
DA
Programtabel
Tørreprogram
Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler)
Program
Cotton (Bomuld)
Mix (Blandet
Tekstiler)
Detaljer
Tørregrad
Håndklæder, morgenkåber
og sengelinned
Til tykke og vatterede
stoffer
Extra
(Ekstra tørt)
8 kg
Badehåndklæder,
viskestykker, undertøj og
bomuldssokker
Tekstiler, som ikke skal
stryges
Cupboard
(Skabstørt)
8 kg
Sengelinned, duge,
håndklæder, T-shirts,
poloshirts og arbejdstøj
Tekstiler, som skal stryges
Iron
(Strygetørt)
8 kg
Sengelinned, duge,
træningsdragter, jakker og
tæpper
Skjorter og bluser
Tykke og vatterede
tekstiler, som ikke skal
stryges
Tekstiler, som ikke skal
stryges
8 kg
Extra (Ekstra
tørt)
Cupboard
(Skabstørt)
Iron
(Strygetørt)
4 kg
Bukser, kjoler, nederdele
og bluser
Tekstiler, som skal stryges
Skjorter, t-shirts, bukser,
undertøj og sokker
Til polyamid, akryl og
polyester, som ikke skal
stryges
Cupboard
(Skabstørt)
Skjorter, t-shirts, undertøj,
jakker og sokker
Til polyamid, akryl og
polyester, som ikke skal
stryges
Iron
(Strygetørt)
Duvet (Dyne)
Sengelinned, lagner
Til kraftige tekstiler
-
2,5 kg
Towel
(Håndklæder)
Håndklæder, pudebetræk
Til bomuldstekstiler, som
ikke skal stryges
-
4,5 kg
Allergy Care
(Allergi)
Bomuld, undertøj, lagner og
babytøj
Hjælper med at fjerne
allergener, som fx
husmider
-
4,5 kg
Quick 30
(Hurtigtørk
30min)
Lette og små tekstiler
Til små mængder af
Polyamid, akryl og
Polyesterartikler
-
1 kg
Sports Wear
(Sportstøj)
Fodbold- og træningstøj
Til stof af polyester
-
2 kg
Wool (Uld)
Wool (Uld)
Til uldtøj
-
1 kg
Silke, finere tekstiler og
lingeri
Tekstiler, som er
varmefølsomme, som fx
syntetiske stoffer
-
1,5 kg
Easy Care
(Syntetisk)
Delicate
(Skånsom)
18
Kapacitet
Vasketøjets type
3,5 kg
DA
Timed Drying-programmer (TINDSINDSTILLET TØRRING)
Kapacitet
Program
Vasketøjets type
Detaljer
Tørregrad
Rack Dry
(Tørrehylde)
Silke, uld, sarte tekstiler
Opfrisker tøjet uden at tørre
tumbles
-
-
Cool Air
(Kold luft)
All tekstiler, der skal
opfriskes
Tumbler uden varme
-
-
Warm Air
(Varm luft)
Badehåndklæder,
badekåber, karklude og
vatteredeakryltekstiler
Mindre artikler og fugtigt
tøj, gængse artikler egnet til
varm tørring
-
-
8 kg
FORSIGTIG
•• Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet Warm Air (Varm luft) med tidsindstilling.
Uldtøj skal tørres på programmet Wool (Uld), og varmefølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og
lingeri skal tørres på programmet Delicate (Skånsom). Overhold venligst den anbefalede mængde
vasketøj, når du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.
BEMÆRK
•• Testet i henhold til EN61121 og direktiv 932/2012
•• Indstil program til Bomuld Skabstør Energi (fuld eller halv fuld) for at udføre test i overensstemmelse med
EN61121 og direktivet 932/2012
•• Programmet Standardbomuld:
Valgmulighed (standard) (dette er det mest
effektive program, hvad angår de af EN61121 og direktiv 932/2012 foreslåede testforhold)
•• Det er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj og det er det mest effektive program hvad angår
energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
•• Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og
temperaturen på indløbsvandet.
•• Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
•• Hvis vasketøjet ikke slynges ved høj hastighed i slutningen af vasken, øges tørretumblerens
energiforbrug og tørretid.
19
DA
Tilvalgsprogram
Delay End (Tidsforsinkelse)
Du kan bruge tilvalget tidsforsinkelse, hvis du
ønsker at forsinke tørreprogrammets sluttidspunkt.
Det giver mulighed for at indstille forsinkelsestiden
fra 3 timer til 19 timer.
1
Tænd for produktet.
2
Vælg et program.
3
Tryk på knappen Delay End
(Tidsforsinkelse).
4
Indstil forsinkelsestime(r) ved at trykke på
knappen More Time (Mere Tid), Less Time
(Mindre Tid).
5
Tryk på knappen Start/Paus.
Drum Light (Tromlebelysning)
Når produktet er i gang, kan du se, hvad der
foregår i tromlen ved at vælge funktionen Drum
Light.
•• Tryk på, og hold knappen Dry Level
(Tørregrad) nede i 3 sekunder for at aktivere
funktionen tromlelys.
•• Tændt lys: Lugen er åben.
•• Slukket lys: Lugen er lukket. Lyset slukkes
automatisk.
Dry Level (Tørregrad)
Brug denne knap til at vælge tørreniveau for
tørreprogrammet.
1
Tænd for produktet.
2
Vælg et program.
3
Vælg tørreniveau ved at trykke gentagne
gange på knappen Dry Level (Tørregrad).
Anti Crease (Anti-krøl) _
Tilvalget Anti Crease modvirker, at tøjet krøller,
når vasketøjet ikke tages ud umiddelbart
efter afslutningen på et tørreprogram. Når
Anti Crease (Anti-krøl) er valgt, vil produktet køre
og standse gentagne gange, så du har to timer til
at tage vasketøjet ud. Hvis lugen åbnes under Anti
Crease, annulleres dette.
Favorite (Favorit) r
Favorite (favorit) tillader dig at gemme personlige
tørreprogrammer til fremtidig brug.
1
Tænd for produktet.
2
Vælg et program.
3
Vælg tilvalg eller yderligere
program. (Anti Crease (Anti-krøl),
EcoHybrid (EcoHybrid) etc.)
4
Tryk og hold knappen Favorite (Favorit) nede
i 3 sekunder.
Din Favorit er nu gemt til fremtidig brug. For
at anvende et gemt program igen, skal du
vælge Favorite (Favorit) og trykke på knappen
Start/Paus.
20
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dette ekstra program giver dig mulighed for at
spare energi og tid.
•• Energy: valgmulighed for energibesparelse.
•• Time: Tidsbesparelse.
Child Lock (Børnelås) i
Brug denne funktion til at deaktivere
betjeningsknapperne. Denne funktion kan
forhindre børn i at ændre cyklusser eller betjene
apparatet.
Sådan låser du betjeningspanelet
1
Tryk på og hold knapperne Favorite (Favorit)
og Delay End (Tidsforsinkelse) samtidigt
nede i 3 sekunder.
2
Der lyder et bip, og CL (børnesikring) vises på
displayet.
•• Når Child Lock (Børnelås) er indstillet, er
alle knapper fastlåst bortset fra knappen
Tænd/sluk.
DA
BEMÆRK
•• Hvis strømmen slukkes eller alle cyklusser
gennemføres, vil funktionen børnesikring
ikke blive nulstillet. Du skal deaktivere
børnesikringen for at få adgang til andre
funktioner.
2
Sæt krogen ind i tromlens midte.
3
Anbring tørrehylden på strukturen oven over
fnugfiltret og tryk den fast.
4
Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der
er plads omkring artiklerne, så luften kan
cirkulere.
•• Hylden bevæger sig ikke, men tromlen
drejer rundt.
5
Luk lugen.
6
Tænd og vælg Rack Dry (Tørrehylde).
7
Tryk på knappen Start/Paus.
Sådan låser du betjeningspanelet op
Tryk på og hold knapperne Favorite (Favorit) og
Delay End (Tidsforsinkelse) samtidigt nede i 3
sekunder.
•• Der lyder et bip, og den resterende tid i det
aktuelle program vises igen på displayet.
Buzzer (Summer) q
Denne funktion gør det muligt for dig at tænde og
slukke for brummeren.
More Time (Mere Tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Brug disse knapper sammen med programmerne
i Manuel tørring til manuelt at øge eller mindske
tørretiden.
Tryk på knappen More Time (Mere Tid) for at øge
den valgte programtid med fem minutter.
Tryk på knappen Less Time (Mindre Tid) for at
mindske den valgte programtid med fem minutter.
Rack Dry (Tørrehylde)
(valgfrit)
Rack Dry er beregnet til vasketøj, som skal tørres
fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte
tekstiler.
Hvis du vil bruge muligheden med en tørrehylde,
skal der købes et tørrestativ separat. En
tørrehylde (Model navn: DR1N) kan købes hos
LG Electronics-kundesupportcenter eller på vores
hjemmeside under http://www.LG.com
1
Åbn lugen.
BEMÆRK
•• Efterse fnugfiltret og fjern fnug, der har hobet sig
op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.
•• Knapperne More Time (Mere Tid) / Less
Time (Mindre Tid) kan bruges til at finjustere
tørretiden.
21
SMARTE FUNKTIONER
Brug af applikationen LG
SmartThinQ
Før du bruger LG SmartThinQ
skal du kontrollere følgende thing
•• For apparater med logoet a eller b.
1
Kontrollér afstanden mellem apparatet og den
trådløse router (wi-fi-netværk).
•• Hvis afstanden mellem apparatet og
den trådløse router er for stor, bliver
signalstyrken svag. Det kan tage lang tid
at registrere, eller installationen udføres
muligvis ikke.
2
Slå Mobildata fra på din smartphone.
•• Hvad angår iPhones skal du slå data fra
ved at gå til Indstillinger → Mobil →
Mobildata.
3
Slut smartphonen til en trådløs router.
22
DA
BEMÆRK
•• For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du
kontrollere, at Wi-Fi f ikonet på kontrolpanelet
lyser
•• Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på
2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen,
kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se
vejledningen til din trådløse router.
•• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget
af netværksforbindelse.
•• Hvis apparatet har svært ved at koble sig på
Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for
langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at
forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
•• Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetværksmiljøet.
•• Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af internetudbyderen.
•• Det omgivende, trådløse miljø kan få den
trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
•• Apparatet kan ikke registreres på grund af
problemer med transmissionen af det trådløse
signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, før du prøver igen.
•• Hvis firewallen på den trådløse router er
aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje
en undtagelse til den.
•• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal
være en kombination af latinske bogstaver og
tal. (Brug ikke specialtegn)
•• Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.
•• Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netværket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales), og registrer produktet igen.
DA
Installation af LG SmartThinQ
Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play
Store & Apple App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at downloade og installere
appen.
Funktionen Wi-Fi
•• For apparater med logoet a eller b.
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone
ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.
Tørretumblercyklus (Fjernstart,
Download programmer)
Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket
cyklus, og betjen vha. fjernbetjening.
Smart Diagnosis™
Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og løsning af problemer med
apparatet på grundlag af brugsmønstret.
Brug af tørretumblercyklus
Remote Start (Fjernstart) w
Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du
kan også overvåge din programdrift, så du, ved
hvor meget tid der er tilbage af programmet.
For at bruge Remote Start:
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Put vasketøjet i tromlen.
3
Tryk på og hold knappen Buzzer (Summer)
nede i 3 sekunder for at aktivere funktionen.
4
Start en cyklus fra applikationen LG
SmartThinQ på din smartphone.
BEMÆRK
Når cyklussen er færdig, eller der er problemer
med apparatet, har du mulighed for at modtage
push-notifikationer på en smartphone.
•• Når tilstanden Fjernstart aktiveres, kan du starte
en cyklus fra applikationen LG SmartThinQ
til smartphone. Hvis cyklussen ikke startes,
venter maskinen med at starte den, indtil den
eksternt slukkes fra applikationen eller tilstande
Fjernstart deaktiveres.
•• Hvis døren er åben, slås Fjernbetjent Start fra.
Energiovervågning
For at slukke Remote start:
Tørretumblerens energiforbrug påvirkes af cyklus
og valgmuligheder. Du kan opleve ændringer i
energiforbruget fra en cyklus til en anden.
Når Fjernstart er aktiveret, skal du trykke og holde
knappen Buzzer (Summer) nede i 3 sekunder.
Push-varsel
Indstillinger
Angiv produktets øgenavn, og slet produktet.
BEMÆRK
•• Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder
af internettjeneste eller adgangskode, skal du
slette det registrerede apparat i applikationen
LG SmartThinQ og registrere det igen.
•• Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
•• Egenskaber kan variere fra model til model.
23
DA
Download Cycle
(Download programmer)
Overensstemmelseserklæring
Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i
apparatets basiscyklusser.
Det er muligt at hente flere forskellige
specialcyklusser til apparatet, hvis dette er
registreret.
Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet
ad gangen.
Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet,
gemmer produktet den hentede cyklus, indtil der
hentes en ny cyklus.
Wireless LAN modul Specifikationer
Model
LCW-004
Frekvensområde 2412 - 2472 MHz
Udgangseffekt
(Maks)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0
Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette
apparat installeres og betjenes med en
minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og
kroppen.
Strømforbrug i
standbytilstand /
0,18 W
Strømforbrug i
netværksstandbytilstand /
2,0 W
Tidsrummet, hvorefter
energistyringsfunktionen
eller en tilsvarende funktion
automatisk slår udstyret
over i standbytilstand
og/eller slukket tilstand
og eller en driftstilstand
med netværksforbundet
standbytilstand
20 min.
24
LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren
med integreret trådløst netværk er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst
kan findes på følgende webadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan
en distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel
til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en
periode på tre år efter vores sidste forsendelse af
dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har
modtaget disse oplysninger.
Smart Diagnosis™ ved hjælp af
en smartphone
•• For apparater med logoet c eller d
Brug denne funktion, hvis du skal bruge
en nøjagtig diagnose til et LG Electronicskundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer
korrekt eller svigter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre
apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke
kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug
af Smart Diagnosis™.
DA
Brug af Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ gennem
kundesupportcenteret
Brug denne funktion, hvis du skal bruge
en nøjagtig diagnose fra et LG Electronics
kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer
korrekt eller svigter. Brug kun denne funktion, når
du ønsker at kontakte en servicetekniker, men ikke
under normal drift.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde
apparatet. Tryk ikke på andre knapper, og drej
ikke på programvælgeren.
2
Sæt telefonens mundstykke tæt på ikonet
Smart Diagnosis™, når du bliver bedt om det
af Kundecentret.
BEMÆRK
•• Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den
lokale opkaldskvalitet.
•• Kommunikationen forbedres og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.
•• Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene
er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis
ikke få den bedste Smart Diagnosis™-service.
x.
Ma
mm
0
1
3
Tryk og hold knappen More Time (Mere Tid)
nede i tre sekunder, mens du holder
telefonens mikrofon tæt på ikonet eller
knappen Tænd/sluk.
4
Hold telefonen på plads, indtil
tonetransmissionen er færdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverførsel.
•• For at opnå det bedste resultat, må
telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
•• Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er
i stand til at opnå en præcis optagelse af
data, kan du blive bedt om at prøve igen.
5
Når nedtællingen er færdig og tonerne er
stoppet, bedes du genoptage samtalen med
medarbejderen fra kundecentret, som nu
vil kunne hjælpe dig ved at bruge data fra
transmissionen til at analysere problemet.
25
VEDLIGEHOLDELSE
DA
•• Åbn det andet fnugfilter.
ADVARSEL
•• Tag stikket ud under rengøring af produktet.
Hvis stikket ikke tages ud, kan det medføre
elektrisk stød.
Sådan renses fnugfiltret
Fnugfiltret skal rengøres inden hver tørring.
Rensning af fnugfiltret reducerer tørretid og
energiforbrug.
1
Åbn lugen.
2
Udtag det første fnugfilter.
3
5
Skyl fnugget af under en lunken, rindende
vandhane.
6
Tør fnugfiltrene fuldstændigt. Derefter lukkes
de begge og indsættes.
Udtag det andet fnugfilter.
BEMÆRK
4
26
Åbn begge fnugfiltre og fjern alt fnugget.
•• Åbn det første fnugfilter.
•• Fjern fugt fra trådnettet. Ellers kan fnugfiltret
tilstoppes af vandfilm, og produktet vil muligvis
ikke virke.
•• Hvis fnugfiltret ikke er isat produktet, kan du ikke
anvende produktet.
DA
Sådan tømmes
vandbeholderen
Kondensvand opsamles i vandbeholderen.
Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres
dette ikke, påvirkes tørreresultatet.
Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet D
og lydsignalet høres, mens produktet kører. Sker
dette, skal vandbeholderen tømmes inden for den
næste time.
1
Træk vandbeholderen ud.
2
Tøm vandbeholderen ud i vasken.
Sådan renses
indsugningsgitteret til kold
luft
Støvsug indsugningsgitteret til kold luft 3 til 4
gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes
fnug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen.
BEMÆRK
•• Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
•• Der skal sørges for passende ventilation for at
undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra
enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom
åben ild.
Sådan aftørres
fugtsensoren
3
Skub den tilbage på plads i produktet.
4
Tryk på knappen Start/Paus.
Produktet måler vasketøjets fugtighedsgrad under
tørring, og derfor skal sensoren rengøres jævnligt
for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.
Aftør sensoren inde i tromlen.
FORSIGTIG
•• Undlad at aftørre fugtsensoren med ridsende
materialer. Rens altid sensoren med en grov
svamp.
27
FEJLFINDING
DA
Produktet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de
følgende punkter, før du kontakter serviceafdelingen:
Analyse af fejl
Symptomer
Produktet tænder ikke.
Produktet varmer ikke.
Tøjet er for længe om
at tørre.
28
Årsag
Løsning
Strømstikket er ikke
korrekt isat.
•• Sørg for, at stikket er sat helt ind i en
jordforbundet stikkontakt, som passer til
oplysningerne på produktets typeskilt.
En sikring er sprunget,
relæet er slået fra, eller
strømmen er på anden
vis afbrudt.
•• Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg
ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er
overbelastning af systemet, skal det korrigeres af
en kvalificeret elektriker.
En sikring er sprunget,
relæet er slået fra, eller
strømmen er på anden
vis afbrudt.
•• Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg
ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er
overbelastning af systemet, skal det korrigeres af
en kvalificeret elektriker.
Vasketøjet er ikke
sorteret korrekt.
•• Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og
tunge artikler er længere om at tørre. Lettere
artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de
lettere artikler tørrer hurtigere.
Stor mængde tunge
tekstiler.
•• Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de
normalt opsuger mere vand. For at reducere
tørretiden og opnå mere ensartede tørretider
for større artikler, kan du adskille disse artikler i
mindre portioner af samme størrelse.
Produktets
betjeningsknapper er
ikke indstillet korrekt.
•• Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af,
hvilken type tøj, du ønsker at tørre. Med noget
vasketøj kan det være nødvendigt at regulere
indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig
tørring.
Fnugfiltret trænger til
at blive renset.
•• Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver tørring. Når
du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfiltret
op mod lyset for at se, om det stadig er snavset
eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye
badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og
det kan være nødvendigt at sætte programmet
på pause og rense filtret under tørringen.
DA
Symptomer
Årsag
Løsning
En sikring er sprunget,
relæet er slået fra, eller
strømmen er på anden
vis afbrudt.
•• Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg
ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er
overbelastning af systemet, skal det korrigeres af
en kvalificeret elektriker.
Produktet er overfyldt.
•• Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at
opnå bedre tørring og effektivitet.
Der er for lidt tøj i
produktet.
•• Læg et par artikler mere i produktet, hvis du
tørrer en meget lille tøjportion for at sikre, at
produktet tumbler effektivt. Hvis mængden
af vasketøj er meget lille, og du bruger et
Sensor Dry-program (fugtighedsmåler), kan
den elektroniske kontrolenhed ikke bestemme
tørhedsgraden og kan derfor slukke for tidligt.
Brug Timed Drying (tidsindstilling) programmer
eller tilføj noget vådt tøj.
Varmeindstillinger,
mængden af
vasketøj eller tøjets
fugtighedsgrad er ikke
ensartede.
•• Tørretiden for en tøjportion afhænger af den
type varme, der er anvendt (elektrisk), mængden
af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og
fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion vasketøj
i produktet kan forhindre korrekt runddrejning af
tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere
om at tørre.
Forkert brug af
blødgøringsmiddel.
•• Når du vasker tøj, der skal tørres i produktet, skal
du bruge den rette mængde blødgøringsmiddel,
som anbefalet af blødgøringsmiddelproducenten.
Rent og beskidt tøj
tørres sammen.
•• Brug kun produktet til tørring af rene artikler.
Snavs fra beskidt tøj kan sætte sig på det rene
tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.
Tøjet er ikke blevet
ordentligt vasket eller
skyllet, inden det blev
lagt i produktet.
•• Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke
er gået af i vask. Sørg for, at tøjet er helt rent
og gennemskyllet ifølge vejledningen til din
vaskemaskine samt vaskemiddel. Det kan være
nødvendig at forbehandle genstridige pletter,
inden tøjet vaskes.
Tøjet er for længe om
at tørre.
Tørretiden er ikke
ensartet.
Pletter fra fedt eller
snavs går ikke af tøjet.
29
DA
Symptomer
Tøjet er krøllet.
Tøjet krymper.
Der sidder fnug på
tøjet.
For megen statisk
elektricitet i tøjet efter
tørring.
30
Årsag
Løsning
Tørret er blevet tørret
for længe (overtørret).
•• Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at
reducere tørretiden.
Tøjet har ligget for
længe i produktet efter
endt tørring.
•• Brug tilvalget Anti crease (anti-krøl).
Anvisningen
vedrørende pleje af
tøjet er ikke blevet
fulgt.
•• For at undgå, at tøjer krymper, skal anvisningen
på etiketten i tøjet altid følges. Nogle tekstiler
krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan
vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet.
Tør det ved lav eller ingen varme.
Fnugfiltret er ikke
blevet renset
ordentligt.
•• Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver tørring. Når
du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfiltret
op mod lyset for at se, om det stadig er snavset
eller tilstoppet. Hvis det ser snavset ud, skal du
følge anvisningen vedrørende rensning. Nogle
typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder,
afgiver store mængder fnug, og det kan være
nødvendigt at rense filtret under tørringen.
Vasketøjet er ikke
sorteret rigtigt.
•• Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks.
tykke hvide bomuldshåndklæder) og skal tørres
separat fra tøj, som opfanger fnug (f.eks. sorte
linnedbukser).
Produktet er overfyldt.
•• Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner
for at opnå bedre tørring.
Der har ligget
papirservietter, papir,
osv. i lommerne på
tøjet.
•• Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
Tørret er blevet tørret
for længe (overtørret).
•• Overtørring af vasketøj kan gøre, at der dannes
statisk elektricitet. Juster indstillingen og brug
kortere tørretider, eller brug Sensor Dryprogrammer (fugtighedsmåler).
Tørring af syntetisk
tøj, strygefrit tøj eller
syntetiske blandinger.
•• Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at
danne statisk elektricitet. Prøv at bruge
blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed
Drying (tidsindstilling).
DA
Symptomer
Vandudslip.
Tøjer har fugtige
pletter efter et
Sensor Dry-program
(fugtighedsmåler).
Dit hjemmeapparat
og din smartphone er
ikke forbundet til wi-finetværket.
Årsag
Løsning
Vandbeholderens
slange eller
afløbsslangen er ikke
tilsluttet korrekt.
•• Tilslut vandbeholderslangen eller afløbsslangen
korrekt.
Lugen er blevet lukket,
mens der var noget i
klemme.
•• Kontrollér, om der sidder noget fastklemt i lugen,
inden du bruger produktet. Hvis der stadig
siver vand ud, bør du kontakte LG Electronicskundesupportcenter.
For store eller for små
mængder vasketøj.
Enkelte store artikler
som et tæppe eller en
dyne.
•• Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan
sensoren have svært ved at måle vasketøjets
tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling)
program til meget små mængder.
•• Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller
dyner kan nogle gange vikle sig sammen til en
stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og
registreres af sensorerne, mens midten stadig
er fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det
hjælpe at sætte programmet på pause en eller
to gange og omarrangere artiklen for at vikle de
fugtige dele ud, så de kan tørres.
•• For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev
helt tørre i en meget stor portion vasketøj eller et
par fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor
Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal
du tømme fnugopsamleren og derefter indstille et
Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre
artiklen/artiklerne færdig.
Adgangskoden til
Wi-Fi-netværket, som
du prøver at oprette
forbindelse til, er
forkert.
•• Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din
smartphone, og fjern det, og registrer derefter
apparatet i LG SmartThinQ.
Mobildata til din
smartphone er slået til.
•• Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer
apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
Navnet på det trådløse
netværk (SSID) er
indstillet forkert.
•• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være
en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug
ikke specialtegn)
Routerens frekvens er
ikke 2,4 GHz.
•• Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4
GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og
slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil
kontrollere routerens frekvens, skal du spørge
din udbyder af internettjeneste eller routerens
producent herom.
Afstanden mellem
apparatet og routeren
er for stor.
•• Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er
for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse
konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens
placering, så den er tættere på apparatet.
31
DA
Fejlkoder
Symptomer
Årsag
Løsning
dE
Lugen er blevet åbnet,
mens produktet var i
•• Luk døren fuldstændigt.
gang, eller produktet
betjenes, uden at lugen •• Ring efter service, hvis dE ikke forsvinder.
er helt lukket.
dE4
Detektering af
dørkontakt fungerer
ikke korrekt.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
Temperatursensoren
virker ikke korrekt.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
F1
Temperaturen inde i
tromlen er pludselig
steget.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE1
Motoren er pludselig
standset.
•• Kontrollér, om vasketøjsmængden er større end
den maksimale belastning.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
Kompressoren er
pludselig standset.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
Afløbspumpens motor
virker ikke korrekt.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
Temperaturen omkring
installationen er under
frysepunktet.
•• Den anbefalede temperatur omkring
installationen er 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
32
GARANTI
DA
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:
•• Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning
af kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller
rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
•• Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
•• Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt
vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
•• Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets
brugervejledning.
•• Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
•• Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet
end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor produktet ikke blev korrekt installeret.
•• Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug
eller brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
•• Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, afskalning og/eller anden skade i
lakken på dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling.
•• Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
•• Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses. Modelog serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af
garanti.
•• Stigninger i elekticitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
•• Reparationer når dit produkt bruges under andre forhold end normale husstande, eller i modsætning til
vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
•• Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
•• Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er
installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og
installationsvejledning.
•• Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation
inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.
•• Støj og vibration, som anses som normale, f.eks. lyden af afløbsvand, snurrelyd eller advarselsbip.
Filtret er tilstoppet.
- Ikke opvarmning, lang tørretid
Rens fnugfiltret.
Forkert tilsluttet strømstik eller
problem med stikkontakten
- Ingen strøm
- Ingen varme
Sæt strømstikket i igen, udskift
sikring i husets relæ eller
genaktiver husets relæ. Hvis
stikkontakten er problemet, kan
en elektriker påkræves.
33
DRIFTSDATA
DA
Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012
Leverandørens navn og varemærke
LG Electronics
Leverandørens modelnummer
S0RC*08N1W9 /
R*9DN9029 /
FDRC30*N0W9
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med
fuld opfyldning
8 kg
Tørretumblerens type
Tørretumbler med
kondensator til
husholdningsbrug
Energieffektivitetsklasse
A+++
Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet
til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske
energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
176 kWh/år
Automatisk tørretumbler
Ja
Tildelt EU's økomærke ifølge forordning (EF) nr. 66/2010
Nej
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet
med fuld opfyldning (Edry)
1,47 kWh
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet
med delvis opfyldning (Edry1/2)
0,80 kWh
Strømforbrug i slukket tilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel
opfyldning (Po)
0,18 W
Strømforbrug i standbytilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel
opfyldning (Pl)
0,18 W
Varighed af standbytilstand (Tl)
10 min
', der anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardtørreprogrammet,
hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring
af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug til
bomuldtekstiler.
Vægtet programtid (Tt) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis
opfyldning
150 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning (Tdry)
196 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning (Tdry1/2)
115 min
Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)
A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry ved tørring på standard cotton (bomuld)
programmet med fuld opfyldning
91 %
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry1/2 ved tørring på standard cotton (bomuld)
programmet med delvis opfyldning
91 %
Vægtet kondenseffektivitet (Ct) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld
og delvis opfyldning
91 %
Lydeffektniveau
64 dB(A)
Fritstående
34
Notat
Notat
Notat
Notat
Notat
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising