LG | F09KM | Owner's Manual | LG F09KM Brugervejledning

LG F09KM Brugervejledning
BRUGERVEJLEDNING
KLIMAANLÆG
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid
ved hånden til senere brug.
TYPE: VÆGMONTERET
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne vejledning kan indeholde billeder og andet,
som adskiller sig fra den model, du har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af
fabrikanten.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER....................................3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner................................................................... 3
Bemærkninger om betjening...................................................................... 8
BETJENING.......................................................................9
Dele og funktioner...................................................................................... 9
Trådløs fjernbetjening............................................................................... 10
Automatisk genstart af klimaanlægget..................................................... 14
Brug af Tilstandsfunktion.......................................................................... 14
Brug af jetfunktion..................................................................................... 16
Brug af funktionen Blæserhastighed........................................................ 17
Brug af funktionen Luftstrømmens retning............................................... 17
Indstilling af tidsindstilling......................................................................... 18
Brug af dvaletilstand................................................................................. 19
Brug af lysstyrkefunktion.......................................................................... 19
Brug af funktionen Comfort Air................................................................. 19
Brug af energikontrol funktion................................................................... 20
Brug af specielle funktioner...................................................................... 21
SMARTE FUNKTIONER.................................................23
Brug af applikationen LG SmartThinQ...................................................... 23
VEDLIGEHOLDELSE.....................................................26
Rengøring af luftfilter................................................................................ 27
Rengør 3M-filteret..................................................................................... 27
Rengør ionisatoren................................................................................... 28
FEJLFINDING..................................................................29
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke
uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af
produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som beskrevet herunder.
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening,
som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og
følg instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre
alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre
mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.
Følgende symboler vises på indendørs- og udendørsenheder.
Dette symbol angiver, at apparatet anvender et brandfarligt kølemiddel.
Hvis der opstår lækage af kølemidlet, og det eksponeres for en ekstern
antændelseskilde, er der risiko for brand.
Dette symbol angiver, at betjeningsvejledningen skal læses nøje.
Dette symbol angiver, at dette udstyr skal håndteres af
servicepersonale med henvisning til installationsvejledningen.
Dette symbol angiver, at der er oplysninger til rådighed, f.eks.
betjenings- eller installationsvejledningen.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød,
personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende
grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:
Børn i boligen
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden,
medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af
produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn
for at undgå, at de leger med produktet.
3
DA
Anvendelse i Europa:
Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende
erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i
anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med
anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Installation
•Installer
•
ikke klimaanlægget på en ustabil overflade eller på et sted, hvor der er
fare for, at det falder ned.
•Kontakt
•
et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flytter klimaanlægget.
•Installer
•
kontrolboksens panel og låg på sikker vis.
•Installer
•
ikke klimaanlægget på et sted, hvor brændbare væsker eller gasser som
f.eks benzin, propan, fortynder osv., opbevares.
•Sørg
•
for, at røret og strømkablet der forbinder de indendørs og udendørs enheder
ikke er trukket for stramt, når du installerer klimaanlægget.
•Brug
•
en standardiseret afbryder og sikring i overensstemmelse med
klimaanlæggets klassifikation.
•Tilføj
•
ikke systemet anden luft eller gas end det specifikke kølemiddel.
•Brug
•
ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for lækage og til at udrense luft.
Brug af trykluft eller brændbar gas kan forårsage brand eller eksplosion.
•De
• indendørs/udendørs ledningstilslutninger skal fastgøres forsvarligt, og kablet
skal føres korrekt, så der ikke er noget, der trækker kablet fra
tilslutningsterminalerne. Forkerte eller løse forbindelser kan forårsage
varmeudvikling eller brand.
•Installer
•
en dedikeret elektrisk stikkontakt og afbryder, før du bruger klimaanlægget.
•Tilslut
•
ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en telefon-jordledning.
•Alle
•
påkrævede ventilationsåbninger skal holdes frie for forhindringer.
•Afbrydelses
•
metoder skal indbygges i de faste ledninger i overensstemmelse med
ledningsreglerne.
Betjening
•Sørg
•
for kun at anvende de dele, der er opført på listen over reservedele. Forsøg
aldrig at ændre udstyret.
•Sørg
•
for, at børn ikke klatrer på eller rammer den udendørs enhed.
4
DA
•Bortskaf
•
batterierne på et sted, hvor der ikke er fare for brand.
•Brug
•
kun kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets etiket.
•Sluk
•
strømforsyningen, hvis der kommer nogen støj, lugt eller røg fra
klimaanlægget.
•Efterlad
•
ikke brændbare stoffer, som f.eks. benzin, benzen eller fortynder i
nærheden af klimaanlægget.
•Kontakt
•
et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er blevet nedsænket i
vand i forbindelse med en oversvømmelse.
•Brug
•
ikke klimaanlægget i en længere periode i et lille rum uden passende
ventilation.
•I• tilfælde af en gaslækage (af f.eks. freon, propangas, LP gas mv.) skal der luftes
tilstrækkeligt ud, inden klimaanlægget bruges igen.
•Kontakt
•
et autoriseret servicecenter eller forhandler, hvis det ønskes at rengøre
anlægget indvendigt. Skrappe rengørings-midler kan forårsage ætsning eller
beskadigelse af anlægget.
•Sørg
•
for at lufte tilstrækkeligt ud, når klimaanlægget bruges samtidigt med et
varmeapparat, som f.eks. en varmeovn.
•Anlæggets
•
luftindtag eller luftudgang må ikke blokeres.
•Stik
•
ikke hænder eller andre ting ind i luftindtaget eller luftudgangen, mens
klimaanlægget er i drift.
•Sørg
•
for, at strømkablet hverken er beskidt, løst eller ødelagt.
•Rør,
•
betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder.
•Placer
•
ikke genstande på strømkablet.
•Undlad
•
at placere en radiator eller andre varmeapparater nær kablet.
•Undlad
•
at ændre eller forlænge strømkablet. Hvis ledningen får skrammer eller
ledningens isolering er fjernet eller beskadiget, kan det resultere i brand eller
elektrisk stød. Ledningen skal så udskiftes.
•Sluk
•
omgående for strømforsyningen i tilfælde af strømafbrydelse eller tordenvejr.
•Sørg
•
for, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller beskadiges under drift.
•Berør
•
ikke kølemiddelrør og vandrør eller nogen som helst indvendige dele, mens
enheden kører, eller umiddelbart efter drift.
Vedligeholdelse
•Før
•
rengøring eller vedligeholdelse, sluk strømforsyningen og vent, indtil blæseren
standser.
•Rengør
•
ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på produktet.
5
DA
Teknisk sikkerhed
•Installation
•
eller reparationer foretaget af ikke-autoriseret personale kan medføre
fare for dig og andre.
•Enhver
•
person, der skal arbejde på eller åbne kølemiddelkredsløbet skal have et
gældende, gyldigt certifikat fra et vurderingsorgan, der er godkendt af erhvervslivet,
og som godkender vedkommendes kompetence til at håndtere kølemidler på en
sikker måde i overensstemmelse med en vurderingsspecifikation, der er godkendt
af erhvervslivet.
•Servicering
•
må kun udføres som anbefalet af udstyrets producent. Vedligeholdelse
og reparation, der kræver hjælp af andet uddannet personale, skal udføres under
opsyn af personen, der er kompetent i brugen af brandfarlige kølemidler.
•Oplysningerne
•
i vejledningen er beregnet til brug af en autoriseret servicetekniker,
der er bekendt med sikkerhedsprocedurerne og er udstyret med de rette værktøjer
og testinstrumenter.
•Hvis
•
instruktionerne i vejledningen ikke læses og følges, kan det resultere i fejl i
udstyret, skade på ejendom, personskade og/eller død.
•Apparatet
•
skal installeres i overensstemmelse med nationale forskrifter for
ledningsføring.
•Når
•
strømkablet skal udskiftes, skal arbejdet udføres af autoriseret personale, som
udelukkende benytter originale reservedele.
•Apparatet
•
skal være korrekt jordforbundet for at minimere risikoen for elektrisk
stød.
•Jordforbindelsesbenet
•
må ikke afskæres eller fjernes fra stikket.
•Montering
•
af adapterens jordterminal til skruen på stikkontaktens låg jordforbinder
ikke apparatet, medmindre lågets skrue er af metal og uisoleret og stikkontakten er
jordforbundet via husets ledningsnet.
•Hvis
•
der er tvivl om klimaanlæggets jordforbindelse, skal stikkontakten og
kredsløbet kontrolleres af en kvalificeret elektriker.
•Kølemidlet
•
og isoleringsblæsergassen, der bruges i apparatet, kræver særlige
bortskaffelsesprocedurer. Kontakt en servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret
person før bortskaffelse.
•Hvis
•
den elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af
producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at
undgå fare.
•Apparatet
•
skal opbevares i et veludluftet område, hvor rumstørrelsen svarer til det,
der er angivet for drift.
•Apparatet
•
skal opbevares i et rum uden kontinuerlig brug af åben ild (for eksempel
et gasapparat i drift) og uden antændelseskilder (for eksempel et elektrisk
varmeapparat i drift).
•Apparatet
•
skal opbevares på en måde, der forhindrer opståen af mekanisk skade.
6
DA
FORSIGTIG
For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller skader på
produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de grundlæggende
forholdsregler overholdes, inklusive følgende:
Installation
•Installer
•
ikke klimaanlægget et sted, hvor det udsættes direkte for vind fra havet
(saltstænk).
•Installer
•
afløbsslangen korrekt, så kondensvandet bliver ført uforhindret væk.
•Vær
•
forsigtig, når du pakker klimaanlægget ud eller installerer det.
•Rør
•
ikke ved lækkende kølemiddel under installation eller reparation.
•Transporter
•
klimaanlægget med to eller flere personer eller brug en gaffeltruck.
•Installer
•
udendørsenheden, så den er beskyttet mod direkte sollys. Placer ikke
indendørsenheden et sted, hvor den er direkte udsat for sollys via vinduerne.
•Bortskaf
•
emballagematerialer såsom skruer, søm eller batterier sikkert ved brug af
korrekt emballage efter installation eller reparation.
•Installer
•
klimaanlægget på et sted, hvor støjen fra udendørsenheden eller
udstødningsgasserne ikke generer naboerne. I modsat fald kan det resultere i
konflikter med naboerne.
Betjening
•Fjern
•
batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode.
•Sørg
•
for, at filteret er installeret, før du betjener klimaanlægget.
•Tjek,
•
om der er kølemiddellækage efter installation eller reparation af
klimaanlægget.
•Placer
•
ikke nogen genstande på klimaanlægget.
•Bland
•
aldrig batterier til fjernbetjeningen med andre typer batterier, og undlad at
blande nye og gamle batterier.
•Lad
•
ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller hvis
en dør eller et vindue står åbent.
7
DA
•Stop
•
med at bruge fjernbetjeningen, hvis batteriet lækker. Hvis dit tøj eller din hud
udsættes for lækkende batterivæske, skal det/den vaskes af med rent vand.
•Udsæt
•
ikke mennesker, dyr eller planter for den kolde eller varme luft fra
klimaanlægget i længere perioder.
•Hvis
•
den lækkende batterivæske sluges, skal indersiden af munden skylles
grundigt og en læge opsøges.
•Drik
•
ikke vandet, der drænes fra klimaanlægget.
•Brug
•
ikke anlægget til særlige formål, som f.eks til opbevaring af fødevarer,
kunstværker m.v. Det er et klimaanlæg til privatbrug og ikke et
præcisionskøleanlæg. Der er risiko for skade eller tab af ejendom.
•Batterierne
•
må ikke genoplades eller skilles ad.
Vedligeholdelse
•Rør
•
aldrig ved metaldele på klimaanlægget, når luftfilteret fjernes.
•Brug
•
en solid skammel eller stige under rengøring, vedligeholdelse eller reparation
af et klimaanlæg, der er monteret højt oppe.
•Brug
•
ikke skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøring af
klimaanlægget, og undlad at sprøjte vand på det. Brug en blød klud.
Bemærkninger om betjening
Forslag til energibesparelse
••Lad være med at overdrive den indendørs nedkøling. Det kan være skadeligt for dit helbred og kan forbruge mere
elektricitet.
••Brug persienner eller gardiner til at skærme af for sollys, når klimaanlægget er tændt.
••Hold døre og vinduer tæt lukket, når klimaanlægget er tændt.
••Juster luftstrømmens retning lodret eller vandret for at sikre, at indendørsluften bliver cirkuleret.
••Sæt i en kort periode blæserhastigheden op for hurtigt at køle eller opvarme indendørsluften.
••Sørg for at åbne vinduer regelmæssigt for at lufte ud, idet den indendørs luftkvalitet kan blive forringet, hvis
klimaanlægget bruges i længere tid.
••Rens luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der opsamles i luftfilteret, kan blokere for luftstrømmen eller
svække apparatets evne til at køle og affugte.
8
BETJENING
DA
Dele og funktioner
Indendørsenhed
Udendørsenhed
9
10
6
8
5
1
1
2
3
2
7
6
5
4
3
4
1 Tænd/sluk knap
1 Kølerør
2 Signalmodtager
2 Afløbsslange
3 Driftslampe
3 Tilslutningsledning
4 Ionisator
4 Monteringsfødder
5 Luftdeflektor (lodret lamel)
5 Luftudgangshuller
6 Luftdeflektor (vandret blad)
6 Luftindtagshuller
7 Luftudgang
8 3M-filter
9 Luftfilter
10 Frontpanel
Indendørs display
1 Ønsket temperature / Rumtemperatur
2 Tænd/sluk
3 Wi-Fi
4 Afrimning / Forvarmning
5 Timer
9
DA
Trådløs fjernbetjening
Betjeningsmetode
Isætning af batterier
Peg fjernbetjeningen mod signalmodtageren på højre
side af klimaanlægget for at betjene det.
Udskift batterierne, hvis lyset på fjernbetjeningens
skærm begynder at blive svagt. Isæt AAA (1,5 V)
batterier inden brug af fjernbetjeningen.
1
Fjern batteridækslet.
2
Isæt nye batterier og sørg for, at + og - polerne på
batterierne er installeret korrekt.
BEMÆRK
••Fjernbetjeningen kan muligvis betjene andre
elektroniske enheder, hvis den rettes mod dem. Sørg
for at pege fjernbetjeningen mod klimaanlæggets
signalmodtager.
Installation af holder til fjernbetjening
Beskyt fjernbetjeningen ved at installere holderen på et
sted, hvor der ikke er direkte sollys.
1
Vælg et sikkert og let tilgængeligt sted.
2
Fastgør holderen ved at spænde 2 skruer fast med
en skruetrækker.
10
••For korrekt drift, brug en blød klud til at rense
signalsender og signalmodtager.
••Hvis en funktion ikke findes på produktet, afgiver
produktet ingen summelyd, når dertrykkes på knappen
til en sådan funktion på fjernbetjeningen, bortset fra
luftstrømretning ( SWING ), og luftrensningsfunktion ( ).
DA
Indstilling af aktuel tid
1
2
Tryk på ON/OFF knappen.
3
Luk frontpanelet, så snart du har trykket på knappen
ON/OFF.
Isæt batterier.
••Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.
2
Tryk på
3
Tryk på SET/CANCEL for at afslutte.
eller
for at vælge minutter.
BEMÆRK
••Tænd/sluk-timeren er tilgængelig efter indstilling af det
aktuelle klokkeslæt.
••Træk begge sider af panelet lidt ned.
Brug af °C/°F skiftefunktionen
Denne funktion skifter enheden mellem °C eller °F
••Tryk og hold
SWING
℃↔℉ [5 s]
knappen nede i ca. 5 sekunder.
Betjening af klimaanlægget uden
fjernbetjeningen
Knappen ON/OFF på indendørsenheden kan bruges til
at betjene klimaanlægget, når fjernbetjeningen ikke er
tilgængelig.
1
Åbn frontpanelet.
••Løft begge sider af panelet lidt op.
••For afkølings- og opvarmningsmodeller skifter
driftstilstanden alt efter rumtemperaturen.
Rumtemp.
Under 21°C
Over 21°C og
under 24°C
Over 24°C
Indstillet
temp.
Driftstilstand
24°C
Opvarmningsfunktion
23°C
Affugtningsfunktion
22°C
Afkølingsfunktion
••På modeller, der kun nedkøler, er temperaturen sat
til 22 °C
11
DA
Brug af trådløs fjernbetjening
Klimaanlægget betjenes mere bekvemt med fjernbetjeningen.
Knap
Beskrivelse
Display
-
For at tænde/slukke for klimaanlægget.
Til justering af rumtemperaturen i tilstanden
Nedkøling, Opvarmning eller Automatisk
Omstilling.
2
Til at vælge nedkøling. (P.14)
Til at vælge opvarmning. (P.15)
Til at vælge affugtning. (P.15)
MODE
Til at vælge ventilation. (P.15)
Til at vælge automatisk omstilling/automatisk
drift. (P.16)
1
JET
MODE
Til hurtig ændring af rumtemperatur. (P.16)
FAN
SPEED
Til at justere blæserhastigheden. (P.17)
SWING
SWING
TIMER
RESET
SET/
CANCEL
CANCEL
12
-
Til at justere luftstrømmens retning lodret eller
vandret. (P.17)
Til at tænde/slukke for klimaanlægget
automatisk på et ønsket tidspunkt. (P.18)
Til at indstille/annullere specielle funktioner og
tidsindstilling.
-
Til at annullere tidsindstillinger. (P.18)
-
Til at justere tid.
DA
Knap
2
LIGHT
OFF
ROOM
TEMP
Display
-
For at indstille lysstyrken på skærmen på
indendørsenheden. (P.19)
Til at vise rumtemperaturen.
°C↔°F [5 s]
Til at skifte enheden mellem °C og °F (P.11)
COMFORT
AIR
ENERGY
CTRL
DIAGNOSIS
[5 s]
Til at justere luftstrømmen for at afdirigere
vind. (P.19)
Til at frembringe den strømbesparende effekt.
(P.20)
Til bekvemt tjek af information om
vedligeholdelse for et produkt. (P.25)
Iongeneratoren bruger millioner af ioner til at
hjælpe med at forbedre luftkvaliteten
indendørs. (P.21)
Knap til at reducere støj fra udendørsdel.
(P.22)
Low Heat, opretholder en minimum
rumtemperatur og forhindrer frost. (P.22)
Knap til at fjerne fugt opstået i
indedørsenheden (P.22)
Reset knappen: Nulstiller indstillinger
-
1
FUNC.
RESET
RESET
Beskrivelse
-
BEMÆRK
••Tryk på knappen SET/CANCEL for at betjene den valgte FUNC.
13
DA
Automatisk genstart af
klimaanlægget
Brug af Tilstandsfunktion
Når klimaanlægget tændes igen efter et strømsvigt,
gendanner denne funktion de tidligere indstillinger.
Model, der kan afkøle og opvarme
Denne funktion tillader valg af den ønskede funktion.
Nedkøling
Deaktivering af automatisk genstart
1
Åbn frontpanelet.
Automatisk driftsomstilling
••Løft begge sider af panelet lidt op.
Affugtning
Opvarmning
2
Tryk på ON/OFF knappen og hold den nede i 6
sekunder, hvorefter enheden bipper to gange og
lampen afgiver to blink 4 gange.
••Hvis du vil genaktivere funktionen, skal du trykke
på ON/OFF knappen og holde den nede i 6
sekunder. Enheden bipper to gange, og lampen
blinker 4 gange.
Luftcirkulation
Nedkøling
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på MODE knappen for at
vælge nedkøling.
••
BEMÆRK
••Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af
modellen.
••Hvis ON/OFF knappen trykkes og holdes nede i 3 - 5
sekunder i stedet for 6 sekunder, vil enheden skifte til
testkørsel. Under testkørsel blæser enheden stærk
køleluft ud i 18 minutter og vender derefter tilbage til fa
briksindstillingerne.
14
3
vises på displayet.
Tryk på
eller
-knappen for at indstille den
ønskede temperatur.
DA
Opvarmning
Affugtning
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på MODE knappen for at
vælge opvarmning.
Denne tilstand fjerner overskydende fugt fra et miljø med
høj fugtighed eller i våde årstider med henblik på at
undgå mugdannelse. Denne tilstand justerer automatisk
rummets temperatur og blæserhastigheden for at
opretholde det optimale fugtighedsniveau.
••
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på MODE knappen for at
vælge affugtning.
vises på displayet.
••
3
vises på displayet.
Tryk på
eller
-knappen for at indstille den
ønskede temperatur.
BEMÆRK
•• vil blive vist på enheden indendørs når afrimning er
i gang.
BEMÆRK
••I denne tilstand kan rumtemperaturen ikke justeres,
den justeres automatisk.
••Rumtemperaturen vises ikke på displayet.
Luftcirkulation
Denne tilstand cirkulerer kun indendørs luft, uden at
ændre rumtemperaturen.
••Desuden vil dette blive vist på enheden indendørs:
−−Når forud-opvarmning er i gang.
−−Når stuetemperaturen er nået op på den ønskede
temperatur.
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på MODE knappen for at
vælge luftcirkulation.
••
3
vises på displayet.
Tryk på FAN SPEED knappen for at justere
blæserhastigheden.
15
DA
Automatisk driftsomstilling
Brug af jetfunktion
Denne tilstand ændrer automatisk tilstanden til at
opretholde den indstillede temperatur ved ± 2 °C
Hurtig ændring af rumtemperatur
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på MODE knappen for at
vælge automatisk driftsomstilling.
••
vises på displayet.
3
Tryk på
eller
-knappen for at indstille den
ønskede temperatur.
4
Tryk på FAN SPEED knappen for at justere
blæserhastigheden.
Denne funktion tillader hurtig nedkøling af
indendørsluften om sommeren eller hurtig opvarmning
om vinteren.
••Model, der kan afkøle og opvarme: Jetfunktionen er
tilgængelig med Nedkøling, Opvarmning og Affugtning.
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på MODE knappen for at
vælge den ønskede tilstand.
3
Tryk på JET MODE knappen.
••
vises på displayet.
BEMÆRK
••I tilstanden Jet nedkøling blæses der en kraftig
luftstrøm i 30 minutter.
••Efter 30 minutter, bliver indstillingstemperaturen
bibeholdt på 18 °C
Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på
knappen
eller
for at indstille den ønskede
temperatur.
••I tilstanden Jet opvarmning blæses der en kraftig
luftstrøm i 30 minutter.
••Efter 30 minutter, bliver indstillingstemperaturen
bibeholdt på 30 °C
Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på
knappen
eller
for at indstille den ønskede
temperatur.
16
DA
Brug af funktionen
Blæserhastighed
Brug af funktionen
Luftstrømmens retning
Justering af blæserhastighed
Denne funktion justerer luftstrømmens retning lodret
(vandret).
••Tryk gentagne gang på FAN SPEED knappen for at
justere blæserhastigheden.
Display
Hastighed
Høj
Medium - høj
Medium
Medium - lav
Lav
Naturlig vind
BEMÆRK
••Blæserhastigheden for naturlig vind justeres
automatisk.
→
→
••Tryk gentagne gange på
den ønskede retning.
−−Vælg
(
automatisk.
SWING
( SWING ) knappen og vælg
) for at justere luftstrømmens retning
BEMÆRK
••Vandret justering af luftstrømmens retning understøttes
muligvis ikke, afhængigt af modellen.
••Vilkårlig justering af luftdeflektoren kan forårsage
produktsammenbrud.
••Hvis du genstarter klimaanlægget, vil det vælge den
tidligere indstillede luftretning, så der kan være en
uoverensstemmelse mellem luftdeflektoren og det ikon,
der vises på fjernbetjeningen. Når dette sker, skal du
trykke på SWING eller SWING for at indstille luftstrømmens
retning igen.
••Denne funktion kan fungere forskelligt fra
fjernbetjeningens display.
••Blæserhastighedssymboler vises på visse
indendørsenheder.
→
→
→
→
••Indendørsenhedens display vises kun i 5 sekunder og
vender tilbage til den indstillede temperatur på nogle
modeller.
17
DA
Indstilling af tidsindstilling
Denne funktion indstiller klimaanlægget til at tænde/
slukke automatisk på et ønsket tidspunkt.
Indstilling af automatisk frakobling
1
Tryk gentagne gange på
TIMER
knappen.
••Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.
Det er også muligt at indstille timeren til tænding og
slukning.
Indstilling af automatisk tilkobling
1
Tryk gentagne gange på
TIMER
knappen.
••Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.
2
Tryk på
3
Tryk på SET/CANCEL for at afslutte.
eller
for at vælge minutter.
••Efter indstilling af tidsindstillingen vises aktuel tid
ikonet på displayet, hvilket angiver, at
og
tidsindstillingen er indstillet.
2
Tryk på
3
Tryk på SET/CANCEL for at afslutte.
eller
for at vælge minutter.
BEMÆRK
••Denne funktion deaktiveres, når Enkel tidsindstilling
vælges.
••Efter indstilling af tidsindstillingen vises aktuel tid
ikonet på displayet, hvilket angiver, at
og
tidsindstillingen er indstillet.
Annullering af automatisk frakobling
1
Tryk gentagne gange på
TIMER
TIMER
knappen.
••Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.
Annullering af automatisk tilkobling
1
Tryk gentagne gange på
knappen.
••Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.
2
2
Tryk på SET/CANCEL knappen for at annullere
indstillingen.
Tryk på SET/CANCEL knappen for at annullere
indstillingen.
Annullering af tidsindstilling
••Tryk på CANCEL knappen for at annullere alle
tidsindstillinger.
18
DA
Brug af dvaletilstand
Brug af lysstyrkefunktion
Denne funktion slukker automatisk for klimaanlægget,
når du går i seng.
Displayets lysstyrke
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på
Lysstyrken for indendørsenhedens display kan indstilles.
••Tryk på LIGHT OFF knappen.
TIMER
knappen.
••Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.
BEMÆRK
••Slå skærmbilledet Visning til/fra.
Brug af funktionen Comfort Air
3
4
Tryk på
eller
(op til 7 timer).
knappen for at vælge tidspunkt
Tryk på SET/CANCEL for at afslutte.
••
vises på displayet.
BEMÆRK
••
vises på visse indendørsenheder.
••Indendørsenhedens display viser fra 1H til 7H (1 time
til 7 timer) i 5 sek. og vender derefter tilbage til
temperaturindstillingen.
Betjening af Comfort Vane
Denne funktion indstiller luftdeflektoren til en
forudindstillet position for at forhindre, at luften blæses
direkte på personer i rummet.
1
Tænd for produktet.
2
Tryk gentagne gange på COMFORT AIR knappen
og vælg den ønskede retning.
••
eller
vises på displayet.
••I tilstanden Nedkøling og Affugtning stiger
temperaturen med 1 °C efter 30 minutter og med
endnu 1 °C efter yderligere 30 minutter for en mere
behagelig sovetemperatur.
••Temperaturen stiger med op til 2 °C fra den indstillede
temperatur.
••Selvom bemærkningen for blæserhastigheden på
displayet kan være ændret, justeres blæserhastigheden
automatisk.
BEMÆRK
••
eller
vises på displayet på nogle
indendørsenheder.
••Denne funktion deaktiveres, når der trykkes på MODE
eller JET MODE knappen.
••Denne funktion er deaktiveret og automatisk
bevægelse i lodret retning sættes i gang, når
knappen trykkes ned.
SWING
••Når denne funktion er slået fra, bevæges den
vandrette luftdeflektor automatisk afhængigt af den
indstillede tilstand.
19
DA
Brug af energikontrol funktion
1
Tænd for produktet.
2
Tryk på ENERGY CTRL knappen.
••Tryk gentagne gange på ENERGY CTRL knappen
for at vælge hvert trin.
1. trin
2. trin
3. trin
BEMÆRK
••1. trin: Indgangseffekten er faldet med 20 % i forhold til
den nominelle indgangseffekt.
−−
vises på displayet.
••2. trin: Indgangseffekten er faldet med 40 % i forhold til
den nominelle indgangseffekt.
−−
vises på displayet.
••3. trin: Indgangseffekten er faldet med 60 % i forhold til
den nominelle indgangseffekt.
−−
vises på displayet.
••Denne funktion er tilgængelig med Nedkøling.
••Kapaciteten kan falde, når tilstanden Energikontrol er
valgt.
••Den ønskede temperatur vises i ca. 5 sek., hvis FAN
eller
knappen trykkes.
SPEED,
••Rumtemperatur vises i ca. 5 sek., når ROOM TEMP
knappen trykkes.
20
DA
Brug af specielle funktioner
Annullering af specielle funktioner
1
Tænd for produktet.
1
Tryk gentagne gange på FUNC knappen for at
vælge den ønskede funktion.
2
Tryk gentagne gange på FUNC knappen for at
vælge den ønskede funktion.
2
Tryk på SET/CANCEL knappen for at annullere
funktionen.
3
Tryk på SET/CANCEL for at afslutte.
Brug af funktionen Luftrensning
Disse funktioner leverer ren og frisk luft med ionpartikler
og filter.
Funktion
Display
Beskrivelse
Iongeneratoren bruger millioner af
ioner til at hjælpe med at forbedre
luftkvaliteten indendørs. (P.21)
Knap til at reducere støj fra
udendørsdel. (P.22)
Low Heat, opretholder en minimum
rumtemperatur og forhindrer frost.
(P.22)
Knap til at fjerne fugt opstået i
indedørsenheden (P.22)
BEMÆRK
••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt
afhængigt af modellen.
••Visse funktioner kan fungere forskelligt fra
fjernbetjeningens display.
Display
Ionisator
Plasma
Beskrivelse
Ionpartikler fra
ionisator steriliserer
bakterier i luften og
andre skadelige
stoffer.
Den fjerner
mikroskopiske
urenheder fra
indtagningsluften fuldstændigt,
for at levere ren og
frisk luft.
BEMÆRK
••Denne funktion kan benyttes uden at tænde for
klimaanlægget.
••Både plasmalampen og afkølingslampen lyser, når
plasmarensning er i gang på visse modeller.
••Rør ikke ionisatoren under drift.
••Denne funktion kan fungere forskelligt fra
fjernbetjeningens display.
21
DA
Brug af lydløs funktion
Denne funktion forhindrer eventuelle klager fra naboer,
ved at reducere støj fra udendørsenheder.
••
vises på displayet.
BEMÆRK
••Denne funktion er tilgængelig med tilstanden
Opvarmning.
••Under LH-drift, når der trykkes på knapperne såsom
,
, MODE, FAN SPEED og derefter vender
tilbage til tilstanden Opvarmning, 30 °C høj hastighed.
••Hvis der trykkes på JET MODE knappen under
LH-drift, deaktiveres denne funktion og tilstanden
Effektiv opvarmning aktiveres omgående. (kun for
modellen med effektiv opvarmning)
••Ved en evt. fejl kan anlægget standses for at undgå
skade på produktet.
BEMÆRK
••Denne funktion deaktiveres, når MODE eller ENERGY
CTRL eller JET MODE knappen trykkes.
••COMFORT AIR and SWING knappen kan ikke bruges,
når LH-funktionen er aktiv.
••Denne funktion er tilgængelig med tilstanden
Nedkøling, Opvarmning, Automatisk driftsomstilling og
Automatisk drift.
Brug af funktionen Automatisk
rengøring
Brug af funktionen Lav opvarmning
I tilstanden Nedkøling og Affugtning genereres der fugt
inde i indendørsenheden. Denne funktion fjerner denne
fugt.
Denne funktion kører varmesystemet ved at opretholde
en minimum rumtemperatur og forhindre genstande i
rummet i at fryse i situationer uden faste beboere,
såsom under en ferie.
••
,
••
vises på displayet.
vises på displayet.
BEMÆRK
••Nogle funktioner kan ikke bruges, når funktionen
Automatisk rengøring kører.
••Hvis der slukkes for strømmen, kører blæseren i 30
minutter og renser ​indendørsenheden indvendigt.
22
SMARTE FUNKTIONER
Brug af applikationen LG
SmartThinQ
Før du bruger LG SmartThinQ skal du
kontrollere følgende:
••For apparater med logoet
1
Kontrollér afstanden mellem apparatet og den
trådløse router (Wi-Fi-netværk).
••Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse
router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan
tage lang tid at registrere, eller installationen
udføres muligvis ikke.
2
Slå Mobildata fra på din smartphone.
••Hvad angår iPhones skal du slå mobildata fra ved
at gå til Indstillinger → Mobil → Mobildata.
DA
••Apparatet understøtter kun Wi-Fi-netværk på 2,4 GHz.
Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din
internetudbyder, eller se vejledningen til din trådløse
router.
••LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle
fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af
netværksforbindelse.
••Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Finetværket, er det muligvis placeret for langt væk fra
routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fisignalets styrke.
••Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetværksmiljøet.
••Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt
afhængigt af internetudbyderen.
••Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse
netværkstjeneste til at køre langsomt.
••Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer
med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket
ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
••Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal
du deaktivere den, eller tilføje en undtagelse til den.
3
••Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en
kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke
specialtegn)
Slut smartphonen til en trådløs router.
••Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt
efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
••Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til WEP,
kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til
en anden sikkerhedsprotokol (WPA2 anbefales), og
registrer produktet igen.
Installation af LG SmartThinQ
BEMÆRK
••For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere,
at Wi-Fi
ikonet på kontrolpanelet lyser
Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play Store
eller Apple´s App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at hente og installere appen.
23
DA
Funktionen Wi-Fi
••For apparater med logoet
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved
hjælp af de praktiske smartfunktioner.
Brug af funktionen til slukning af wi-fimodem
Du kan slukke for wi-fi-modemmet for at reducere
strømforbrug.
Smart Diagnosis™
••Tryk og hold
og FAN SPEED knappen nede
samtidigt i ca. 3 sekunder.
Hvis du bruger smart diagnose funktionen, får du nyttige
oplysninger, som f.eks. den rigtige måde at bruge
apparatet på alt efter brugsmønstret.
••Det vises ikke på den trådløse fjernbetjening.
Indstillinger
Gør det muligt for dig at angive flere forskellige
indstillinger på apparatet og i applikationen.
BEMÆRK
••Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder af
internettjeneste eller adgangskode, skal du slette det
registrerede apparat i applikationen LG SmartThinQ og
registrere det igen.
••Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
••Egenskaber kan variere fra model til model.
Brug af Wi-Fi-parringsfunktion
Når den er tilsluttet internettet via et Wi-Fi-netværk, kan
du fjernstyre apparatet med applikationen til en
smartphone.
••Tryk og hold ENERGY CTRL og JET MODE knappen
nede samtidigt i ca. 3 sekunder.
BEMÆRK
••Det vises ikke på den trådløse fjernbetjening.
••For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere,
at Wi-Fi
ikonet på kontrolpanelet lyser
24
BEMÆRK
••Når produktregistreringen er udført, tændes wi-fimodemmet, når du bruger funktionen wi-fi-parring i
tilstanden slukket wi-fi-modem. Funktionen er
tilgængelig som en registreret smartphone.
DA
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Smart Diagnosis™ ved hjælp af en
smartphone
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre
open source-licenser, der findes i dette produkt, på
http://opensource.lge.com.
••For apparater med logoet
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om
ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker
omkostningerne ved at udføre sådan en distribution
(som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og
ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.
com. Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter
vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud
gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.
eller
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når
apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre
apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan
tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af Smart
Diagnosis™.
BEMÆRK
••Sørg for at minimere omgivende støj, ellers kan
telefonen muligvis ikke modtage summe-bip korrekt fra
indendørsenheden.
25
VEDLIGEHOLDELSE
DA
ADVARSEL
••Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk strømforsyningen og vent, indtil blæseren standser.
Hvis klimaanlægget ikke skal bruges i en længere periode, skal det tørres for bevare det i den bedste stand. Rengør
produktet jævnligt for at opretholde optimal ydeevne og for at forhindre eventuelle sammenbrud.
••Tør klimaanlægget i tilstanden Luftcirkulation i 3 til 4 timer og afbryd derefter strømmen. Der kan opstå interne
skader, hvis der efterlades fugt i apparatets komponenter.
••Før klimaanlægget bruges igen, skal de indvendige komponenter tørres i tilstanden Luftcirkulation i 3 til 4 timer. Dette
vil hjælpe med at fjerne lugten fra fugt.
3M-filter
Luftfilter
Type
Beskrivelse
Interval
Luftfilter
3M filter
Ionisator
Rengør med en støvsuger eller vask manuelt.
Rengør med en støvsuger eller en børste.
Brug en tør vatpind til at fjerne støv.
Rengør indendørsenhedens overflade med en blød, tør klud.
Få en tekniker til at rense kondensopsamlerbakken.
Få en tekniker til at rense kondens-afløbsslangen.
Udskift fjernbetjeningens batterier.
Få en tekniker til at rense varmevekslerens spoler og panelets
ventilationsåbninger. (Rådfør med en tekniker.)
Få en tekniker til at rense blæseren.
Få en tekniker til at rense kondensopsamlerbakken.
Få en tekniker til at kontrollere, at alle blæsermonteringer sidder fast.
Rens de elektriske komponenter med luft.
2 uger
Hver 6. måned
Hver 6. måned
Regelmæssigt
En gang om året
Hver 4. måned
En gang om året
Indendørsenhed
Udendørsenhed
26
En gang om året
En
En
En
En
gang
gang
gang
gang
om
om
om
om
året
året
året
året
DA
Rengøring af luftfilter
Rengør 3M-filteret
Rens luftfiltrene en gang hver anden uge eller oftere,
hvis det er nødvendigt.
1
Sluk for strømmen og træk stikket ud.
1
Sluk for strømmen og træk stikket ud.
2
Fjern luftfiltrene fra indendørsenheden.
2
Åbn frontpanelet.
3
Træk 3M-filteret ud.
4
Brug en støvsuger til at fjerne snavs. 3M-filteret må
ikke vaskes med vand, da filteret kan tage skade.
••Løft begge sider af panelet lidt op.
3
Hold i luftfiltrenes håndtag og træk dem lidt ned og
fjern dem fra indendørsenheden.
4
Rens filterene med en støvsuger eller med lunkent
vand med neutralt rengøringsmiddel.
5
Tør filteret i skyggen.
BEMÆRK
••Luftfilteret kan gå i stykker, hvis det bøjes.
••Når luftfilteret ikke er monteret korrekt, kan støv og
andre stoffer trænge ind i indendørsenheden.
27
DA
Rengør ionisatoren
Sluk for strømmen og træk stikket ud.
Brug en tør vatpind til at fjerne støv.
Ionisator
FORSIGTIG
••Sluk for strømmen og træk stikket ud inden vedligeholdelse, da det ellers kan forårsage elektrisk stød.
••Brug ikke vand med en temperatur over 40 °C, når filtrene renses. Det kan forårsage skævheder eller misfarvning.
••Anvend aldrig flygtige stoffer, når filtrene renses. De kan beskadige produktets overflade.
••Vask ikke 3M filteret med vand, da det kan blive beskadiget.
BEMÆRK
••Filtrenes placering og form kan variere alt efter modellen.
••Sørg for at rengør varmevekslerens spoler på udendørsenheden regelmæssigt, da ansamlet snavs i spolerne kan
reducere driftseffektiviteten eller øge energiomkostninger.
28
FEJLFINDING
DA
Selvdiagnosefunktion
Dette produkt har en indbygget selvdiagnosefunktion. Hvis der opstår en fejl, blinker lampen på indendørsenheden
med intervaller på 2 sekunder. Hvis det sker, skal der tages kontakt til den lokal forhandler eller servicecenter.
Før du tilkalder service
Tjek følgende inden kontakt til servicecenteret. Hvis problemet fortsætter, skal der tages kontakt til det lokale
servicecenter.
Problem
Klimaanlægget fungerer
ikke normalt.
Mulige årsager
Brændt lugt og mærkelige lyde
kommer fra enheden.
Vand lækker fra indendørsenheden,
selv når luftfugtigheden er lav.
Strømkablet er beskadiget eller
bliver usædvanligt varmt.
Et stik, en afbryder (sikkerhed,
jordforbindelse) eller en sikring
fungerer ikke korrekt.
Enheden afgiver en fejlkode fra
selvdiagnosen.
Klimaanlægget er ikke tilsluttet.
En sikring er sprunget, eller
strømforsyningen er afbrudt.
Der er opstået en strømafbrydelse.
Klimaanlægget fungerer
ikke.
Spændingen er for høj eller for lav.
Klimaanlægget blev slukket
automatisk på et forudindstillet
tidspunkt.
Korrigerende handling
••Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af
kontakten eller afbryd strømforsyningen, og
kontakt servicecenteret.
••Tjek, om strømkablet er sat i stikkontakten og
om relæer er tændt.
••Udskift sikringen eller tjek, om relæet er
udløst.
••Sluk for klimaanlægget, hvis der opstår en
strømafbrydelse.
••Når strømmen er genoprettet, vent 3 minutter
og tænd derefter klimaanlægget.
••Tjek, om relæet er udløst.
••Tænd for klimaanlægget.
••Tjek, om batterierne er sat korrekt i
fjernbetjeningen.
Batteriindstillingen i fjernbetjeningen ••Hvis batterierne er placeret korrekt, men
klimaanlægget stadig ikke fungerer, skal
er forkert.
batterierne udskiftes. Prøv derefter at starte
igen.
29
DA
Problem
Mulige årsager
Luften cirkulerer ikke ordentligt.
Luftfilteret er beskidt.
Rumtemperaturen er for høj.
Klimaanlægget udsender Kold luft siver ud af rummet.
ikke kold luft.
Den ønskede temperatur er højere
end den aktuelle temperatur.
Der er en varmekilde i nærheden.
Luftcirkulation er valgt.
Udendørstemperaturen er for høj.
Blæserhastigheden kan
ikke justeres.
Jet-tilstand, eller Automatisk drift er
valgt.
Temperaturen kan ikke
justeres.
Luftcirkulation eller jet-tilstand er
valgt.
Klimaanlægget slukker pludseligt.
Klimaanlægget stopper
under drift.
Der er opstået en strømafbrydelse
under drift.
Indendørsenheden kører
stadig, selv når
strømmen er slået fra.
Den automatiske rengøring er sat i
gang.
Der kommer tåge ud af
indendørsenheden.
Den afkølede luft fra klimaanlægget
afgiver tåge.
Under opvarmning af luft drypper
der kondensvand fra
varmeveksleren.
Der lækker vand fra
udendørsenheden.
30
Korrigerende handling
••Sørg for, at ingen gardiner, persienner eller
møbler blokerer forsiden af ​​klimaanlægget.
••Rens luftfilteret hver anden uge.
••Se "Rengøring af luftfilter" for yderligere
oplysninger.
••Om sommeren kan det tage nogen tid at
nedkøle indendørsluften. I dette tilfælde skal
du vælge Jet-tilstand for at nedkøle luften
hurtigt.
••Sørg for, at kold luft ikke slipper ud via
ventilationsåbninger i rummet.
••Indstil den ønskede temperatur til et lavere
niveau end den nuværende temperatur.
••Undgå at bruge en varmeovn, såsom en
elektrisk ovn eller gasovn, mens
klimaanlægget er i brug.
••Ved brug af luftcirkulationsfunktionen blæses
luft fra klimaanlægget uden nedkøling eller
opvarmning af den indendørs luft.
••Skift driftstilstanden til køledrift.
••Køleeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
••I nogle driftstilstande kan blæserhastigheden
ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvori
blæserhastigheden kan justeres.
••I nogle driftstilstande kan temperaturen ikke
justeres. Vælg en driftstilstand, hvori
temperaturen kan justeres.
••Tidsindstillingsfunktionen kan være udløbet,
hvilket slukker for enheden. Tjek
tidsindstillingerne
••Vent på, at strømmen kommer tilbage. Hvis
funktionen Automatisk genstart er aktiveret, vil
enheden genoptage sin seneste drift flere
minutter efter, at strømmen genoprettes.
••Tillad den automatiske rengøring at fortsætte,
da den fjerner eventuel resterende fugt inde i
indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker
denne funktion, kan du slukke for enheden.
••Når rumtemperaturen falder, forsvinder dette
fænomen.
••Det er nødvendigt at installere en drænslange
under opsamlerbakken. Kontakt installatøren.
DA
Problem
Der er støj eller
vibrationer.
Mulige årsager
Korrigerende handling
Der høres kliklyde, når enheden
enten starter eller stopper på grund
af omskifterventilens bevægelse.
Knirkelyd: Plastdelene på
indendørsenheden knirker, når de
skrumper eller udvider sig på grund
af pludselige temperaturændringer.
En rindende eller blæsende lyd:
Dette er strømmen af ​​kølemiddel
gennem klimaanlægget.
••Disse er normale symptomer. Støjen ophører
efter et stykke tid.
••Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret
vaskes. Hvis dette ikke virker, skal der tages
kontakt til servicecenteret for at få renset
varmeveksleren.
Når opvarmningen starter, er vingen ••Dette symptom er normalt. Vent, indtil
næsten lukket, og ingen luft kommer enheden har genereret tilstrækkeligt med
varm luft til at blæse den gennem
ud, også selvom udendørsenheden
indendørsenheden.
kører.
••Under opvarmning kan der blive dannet is og
Klimaanlægget udsender
rimfrost på spolerne, når den udendørs
ikke varm luft.
Udendørsenhed er i tilstanden
temperatur falder. Denne funktion fjerner laget
Afrimning.
af rimfrost på spolen, hvilket tager cirka 15
minutter.
••Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
Udendørstemperaturen er for lav.
••Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din
Adgangskoden til Wi-Fi-netværket,
som du prøver at oprette forbindelse smartphone, og fjern det, og registrer derefter
apparatet i LG SmartThinQ.
til, er forkert.
•
•
Mobildata fra på smartphonen, og
Mobildata til din smartphone er slået Slå
registrer apparatet ved hjælp af wi-fitil.
netværket.
•
•
Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal
Navnet på det trådløse netværk
være en kombination af latinske bogstaver og
(SSID)
er
indstillet
forkert.
Dit hjemmeapparat og
tal. (Brug ikke specialtegn)
din smartphone er ikke
••Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4
forbundet til wi-fiGHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz,
netværket.
og slut apparatet til den trådløse router. Hvis
Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.
du vil kontrollere routerens frekvens, skal du
spørge din udbyder af internettjeneste eller
routerens producent herom.
••Hvis afstanden mellem apparatet og routeren
er for stor, kan signalet være svagt, og
Afstanden mellem apparatet og
forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt.
routeren er for stor.
Flyt routerens placering, så den er tættere på
apparatet.
Indendørsenheden
afgiver en lugt.
Lugte (såsom cigaretrøg) kan blive
optaget i indendørsenheden og
udledes med luftstrømmen.
BEMÆRK
••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.
31
Notat
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising