LG | OLED65W9PLA | Owner's Manual | LG OLED65W9PLA Brugervejledning

LG OLED65W9PLA Brugervejledning
*MFL71319727*
(1901-REV00)
OLED77W9*
OLED65W9*
AA
OLED65W9*
OLED77W9*
a x 5 (+2)
b x 5 (+2)
(Ø5 x L65)
x 5 (+4)
(Ø3 x L18)
a x 8 (+2)
b x 8 (+2)
(Ø5 x L65)
x 8 (+4)
(Ø3 x L18)
https://youtu.be/4sk_Y_B-ZnQ
1
2
6
7-A
4
3
7-B
OLED65W9*
b
9
12
13
OLED77W9*
b
a
8
5
a
10
14
15
11
16
17
19
18
1
20
21
22
23
2
3
24
1
2
3
Magyar
Read Safety and Regulatory.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
LAN
Biztonság és szabályozás megtekintése.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Français
Lire le document Sécurité et mesures réglementaires.
Satellite IN
Prosimy o przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i uwag
dotyczących przepisów.
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost a zákonné předpisy.
Info
ýrobku.
Česky
.
Leggere il manuale Sicurezza e normative.
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer Seguridad y normativa.
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Ler informações sobre a Segurança e Regulamentos.
Slovenčina
Prečítajte si bezpečnostné a regulačné informácie.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Consultaţi manualul referitor la siguranţă şi reglementare.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Veiligheidsinformatie en regelgeving lezen.
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια και τους κανονισμούς.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Preberite varnostne in regulativne vidike.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Lietuvių k.
Прочетете Безопасност и регулаторни стандарти.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege ohutus- ja normatiivteavet.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugos ir norminius reikalavimus.
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i usklađenost s propisima.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lex
“Siguria dhe rregullimi”.
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les sikkerhet og forskrifter.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte dio Sigurnost i propisi.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs sikkerhed og lovmæssige bestemmelser.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Прочитајте за безбедноста и регулативата.
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
Suomi
Lue Turvallisuus ja säännökset -osio.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Satellite IN
Main
Satellite IN
Sub
Ελληνικά
Slovenščina
ANTENNA /
CABLE IN
USB IN
Македонски
Latviešu
Izlasiet sadaļu Drošība un normatīvi.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte odeljak Bezbednost i regulatorna pitanja.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
Läs Säkerhet och föreskrifter.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
HDMI IN
PCMCIA CARD SLOT
HDMI IN/ARC
AUDIO OUT/
H/P OUT
AV IN
Kg
A
C
B
E
COMPONENT IN
D
F
G
H
I
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
OLED77W9PLA
1721
989
5.96
12.3
1460
84
208
13.1
5.0
OLED65W9PLA
1446
823
3.85
6.7
1260
78
198
10.0
2.3
Power requirement
1
Head
washer
2
ղࢶQU
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
1
2
3
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Sikkerhed og Reference
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og
behold den til senere brug.
www.lg.com
Copyright
2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Advarsel!
Sikkerhedsinstruktioner
DANSK
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD
MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER
INGEN BRUGERSERVICERBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF
KVALIFICERET PERSONALE.
Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der
er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets
kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre
en risiko for elektrisk stød.
Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der
er vigtige instruktioner vedrørende drift og
vedligeholdelse (service) i dokumentationen, der følger med
apparatet.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG
ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR REGN
ELLER FUGT.
•• HOLD STEARINLYS OG ANDRE TING MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE
PRODUKT PÅ ALLE TIDSPUNKTER FOR AT UNDGÅ BRAND.
•• TV og fjernbetjening må ikke placeres i følgende miljøer:
-- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
-- Et område med høj luftfugtighed, f.eks. et badeværelse
-- Nær ved varmekilder, f.eks. ovne eller andre enheder, der
frembringer varme.
-- Nær køkkenborde eller luftfugtere, hvor damp eller olie kan
forekomme.
-- Et område, der er udsat for regn eller vind.
-- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke
væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller
oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
-- Tv'et må ikke placeres i nærheden af brandfarlige genstande
som benzin eller stearinlys, og udsæt det ikke for en direkte
luftstrøm fra et klimaanlæg.
-- Må ikke installeres på steder med meget støv.
Dette kan i så fald forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion,
eksplosion eller deformering af produktet.
2
•• Udluftning
-- Installer tv'et på et sted med tilstrækkelig udluftning. Det må
ikke installeres et indelukket sted som for eksempel i en bogreol.
-- Produktet må ikke installeres på tæpper eller hynder.
-- Produktet må ikke tildækkes med et klæde eller andre
materialer, mens det er sluttet til stikkontakten.
•• Vær omhyggelig med ikke at berøre udluftningsåbningerne.
Når tv'et har været tændt i en længere periode, kan
udluftningsåbningerne blive varme.
•• Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå
at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller
træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og
det sted, hvor kablet kommer ud af apparatet.
•• Flyt ikke tv'et, mens netkablet er tilsluttet.
•• Brug ikke et netkabel, der er beskadiget, eller som sidder løst i
kontakten.
•• Tag fat om stikket, når du tager netkablet ud af stikkontakten.
Træk ikke i kablet for at trække stikket ud af kontakten.
•• Tilslut ikke for mange enheder i den samme stikkontakt, da det
kan resultere i brand eller elektrisk stød.
•• Afbrydelse af apparatet fra netstrømmen
-- Strømstikket er afbryderanordningen. Strømstikket være let
tilgængeligt i tilfælde af en eventuel nødsituation.
•• Tillad ikke at børn klatrer eller hænger på TV’et. Ellers, kan TV’et
vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.
•• Jording af udendørsantenne (kan variere afhængigt af land):
-- Overhold forsigtighedsreglerne herunder, hvis der skal
installeres en udendørsantenne. En udendørs antenne må ikke
placeres i nærheden af luftledninger, elektrisk belysning eller
andre strømkredsløb, eller hvor den kan komme i kontakt med
sådanne ledninger eller kredsløb, da dette kan medføre dødsfald
eller alvorlig legemsbeskadigelse.
Antennen skal være jordet for at give beskyttelse mod
spændingsudsving og opbygning af statiske ladninger. Afsnit
810 i det amerikanske eldirektiv NEC (National Electrical
Code) indeholder oplysninger med hensyn til korrekt jording
af antennemasten og støttekonstruktionen, jording af det
indgående antennekabel til en antennestikdåse, dimensionen
på jordkabler, placering af antennestikdåse, tilslutning af
jordspyd og kravene til jordspyddet. Jording af antenne i
henhold til NEC (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70
•• Batterier
-- Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns
rækkevidde.
-- Batterierne må ikke kortsluttes, adskilles eller blive for varme.
Batterierne må ikke bortskaffes ved afbrænding. Batterier bør
ikke udsættes for høj temperatur.
•• Flytning
-- Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud
af netstikkontakten og at alle kabler er fjernet ved flytning af
produktet. Flytning af store tv-apparater kræver muligvis 2 eller
flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke tv'ets frontpanel.
Dette kan resultere i beskadigelse af produktet, brandfare eller
personskade.
•• Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinylindpakningen
uden for børns rækkevidde.
•• Produktet må ikke udsættes for slag og stød, genstande, der falder
ind i produktet, og tab ikke noget på skærmen.
•• Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp
genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og undgå at ridse
skærmen. Det kan beskadige skærmen.
•• Rengøring
-- Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, og tør tv'et af
forsigtigt med en blød, tør klud. Sprøjt ikke vand eller andre
væsker direkte på tv'et. Brug aldrig glasrens, luftfrisker,
insekticid, smørelse, voks (bil, industriel), slibemateriale,
fortynder, benzen, alkohol osv., da det kan beskadige produktet
og/eller panelet. Dette kan resultere i elektrisk stød eller
beskadigelse af produktet.
3
DANSK
•• Jording (undtagen for apparater, der ikke er jordet)
-- Tv-apparater med et trebenet netstik skal tilsluttes i en
stikkontakt med jord. Sørg for at tilslutte stelforbindelseskablet
for at undgå risikoen for elektrisk stød.
•• Berør aldrig dette apparat eller antennen, når det er tordenvejr. Du
kan få livstruende elektrisk stød.
•• Sørg for, at netkablet sidder korrekt i tv'et og i stikkontakten. Hvis
det ikke sidder korrekt, kan det medføre beskadigelse af netstik og
stikkontakt, og i ekstreme tilfælde kan der udbryde brand.
•• Stik ikke metalgenstande eller brandfarligt materiale ind
i produktet. Tag netkablet ud af stikkontakten, og kontakt
kundeservice, hvis en genstand falder ind i produktet.
•• Berør ikke enden af netkablet, mens det er sluttet til stikkontakten.
Du kan få dødbringende elektrisk stød.
•• Tag omgående netkablet ud af stikkontakten, og kontakt
din lokale kundeservice, hvis noget af det følgende skulle
opstå.
-- Produktet er blevet beskadiget.
-- Hvis der trænger vand eller andet ind i produktet (for eksempel i
en netadapter, et netkabel eller tv'et).
-- Hvis der kommer røglugt eller andre lugte fra tv'et
-- I tilfælde af tordenvejr eller en længere periode uden brug.
Selvom der er slukket for tv'et med fjernbetjeningen eller på
tænd-/slukknappen, er netstrømkilden stadig sluttet til apparatet,
hvis ikke stikket er taget ud af stikkontakten.
•• Brug ikke udstyr med højspænding i nærheden af tv'et (for
eksempel en elektrisk insektfælde). Dette kan resultere i fejl på
produktet.
•• Forsøg ikke at modificere dette produkt på nogen måden uden
skriftlig godkendelse fra LG Electronics. Det kan medføre brand
eller elektrisk stød. Kontakt din lokale kundeservice i forbindelse
med service og reparation. Uautoriseret modificering kan
ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette produkt.
•• Brug kun autoriserede monterings-/udstyrsdele fra LG Electronics.
Brug af andre dele kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion
eller beskadigelse af produktet.
•• Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Dette kan forårsage
brand eller elektrisk stød.
•• Håndter adapteren forsigtigt for ikke at tabe den eller udsætte den
for slag. Et slag kan beskadige adapteren.
•• Undgå at berøre tv'et med våde hænder for at reducere risikoen for
brand eller elektrisk stød. Hvis stikbenene er våde eller dækket af
støv, skal de tørres helt eller tørres af for støv.
Forberedelse
Købes separat
DANSK
• Hvis tv’et er tændt for første gang siden det blev leveret fra
fabrikken, kan initialisering af tv’et tage et par minutter.
• Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
• OSD (On Screen Display) på dit TV kan afvige en smule fra det, som
er vist i denne vejledning.
• De tilgængelige menuer og valgmuligheder kan variere, afhængigt
af indgangskilde eller produktmodel.
• Nye funktioner kan blive tilføjet til dette TV i fremtiden.
• Der skal være nem adgang til apparatet på en placering i
nærheden af en stikkontakt. Nogle apparater bliver ikke slukket
fuldstændigt med tænd-/slukknappen, og de slukkes ved også at
tage stikket ud af stikkontakten.
• De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af
modellen.
• Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan
ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af
produktfunktioner.
• Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og
USB-enheder har facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og
18 mm i bredden. Brug et forlængerkabel, der understøtter
, hvis USB-kablet eller USB-lagringsenheden ikke passer ind i dit
TV’s USB-port.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet vedhæftet.
• Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen
muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl. (Anbefalede
HDMI-kabeltyper)
-- Ultra-højhastigheds HDMI®/™-kabel (3 m eller mindre)
4
Separat ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre
kvaliteten, uden at dette meddeles. Kontakt forhandleren, hvis du
ønsker at købe tilbehør/dele. Tilbehøret fungerer kun med visse
modeller.
Modelnavnet eller -designet kan ændres afhængigt af opgraderingen af
produktfunktionerne, producentens omstændigheder eller politikker.
Producenten kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle personskader,
tingsskader eller kvalitetsproblemer, der kan opstå, hvis et emne, der
ikke er angivet herunder købes separat og anvendes.
Magic-fjernbetjening
AN-MR19BA
Kontroller i det trådløse moduls specifikation, om dit tv understøtter
Bluetooth for at verificere, at det kan bruges med Magicfjernbetjeningen.
Companion Box (AV-boks) til
vægmontering
W7AWB
Flyt og løftning af tv’et
• Det anbefales at flytte TV’et i den kasse eller det
indpakningsmateriale, som det oprindeligt blev leveret i.
• Før du flytter eller løfter TV’et, skal du frakoble strømkablet og alle
øvrige kabler.
• Når du holder TV’et, skal skærmen vende væk fra dig, så du undgår
at beskadige den.
• Hold godt fast i TV’ets ramme foroven og forneden. Undlad at
holde fast i den gennemsigtige del, højttaleren eller højttalerens
gitterområde.
• Et stort TV bør som minimum transporteres af 2 personer.
• Ved manuel transport af TV’et skal du holde TV’et som vist på
følgende illustration.
• Ved transport af TV’et skal du undlade at udsætte det for stød eller
overdrevne vibrationer.
• Ved transport af TV’et skal du holde det oprejst og aldrig dreje det
om på siden eller vippe det forover eller mod venstre eller højre.
• Brug ikke for mange kræfter, der bøjer rammen på kabinettet, da
det kan beskadige skærmen.
• Når du håndterer tv’et, skal du passe på ikke at ødelægge
knapperne, som stikker ud.
5
DANSK
Når du vil flytte eller løfte TV’et, skal du læse følgende for at undgå, at
det bliver ridset eller beskadiget, samt af hensyn til sikker transport,
uanset type og størrelsen.
• Undgå altid at berøre skærmen, da det kan medføre
beskadigelse af skærmen.
• Hvis det understøttede kabel ikke er langt nok til at
forbinde tv-apparatet med Companion Box (AV-boksen),
kan du bruge en forlængerledning.
• Undlad at stable tingene eller trykke hårdt på højttaleren.
Dette kan resultere i fejl eller skade på produktet.
Montering på væggen
Hvis du vil fastgøre TV’et på andre bygningsmaterialer, skal du kontakte
en kvalificeret servicemedarbejder.
•• Kontroller vægmaterialet og overfladebehandlingens tykkelse.
•• Brug rawlpluggen til vægmontering i beton, letbeton, stærk
natursten, murværk i blød natursten og betonblokke, som ikke
revner.
DANSK
Vægmateriale
Værktøjer
Vægbredde
Beton
Rawplug til
vægmontering,
skrue til
vægmontering,
Ø 3/6/8 mm
borehoved
70 mm
Mursten
Natursten
Metalpanel
Krydsfiner
Leveret element
EPS-panel
Gipsplade + krydsfiner
Vægophæng
Skrue til vægmontering
Ø5 x L65
Vægmonteringsskruer til træ
Ø3 x L18
6
Hjælpeværktøj til at lave huller
Rawplug til vægmontering
Skrue til
vægmontering,
Ø 1,8 mm
borehoved
30 mm
Gennembor
væggen
30 mm
Sådan fastgør du til murede vægge
Følg nedenstående anvisning.
1 Brug et Ø 8 mm borehoved til at bore et hul med en dybde på 80
til 100 mm til placering af rawlpluggen.
2 Rengør det borede hul.
Væg
•• Ved montering af vægbeslaget, skal du kontrollere placeringen af
trælægterne ved hjælp af en lægtesøger. Derefter skal du fastgøre
skruerne på mindst to separate lægter, før du fortsætter.
3 Indsæt den forseglede rawlplug til vægmontering i hullet. (Brug
en hammer, når du indsætter rawlpluggen).
Lægte
Rawplug til vægmontering
Vægophæng
•• Når du monterer produktet på vægmateriale, der ikke er
beregnet dertil, skal produktet monteres således, at hver
placering kan modstå en trækbelastning på 70 kp (686 N) og en
forskydningskraft på 100 kp (980 N) eller derover.
•• Benyt Ø 8 mm borehoved og en slagboremaskine til beton.
Du skal bruge følgende værktøjer
•• Phillips-skrue + stjerneskruetrækker (manuel eller motoriseret), Ø
3/6/8 mm borehoved, vaterpas, lægtesøger, boremaskine
4 Anbring vægophænget på væggen ved at justere efter
placeringen af hullet. Placer vinkeljusteringsenheden opad.
Vægophæng
5 Juster skruen til vægmontering i forhold til hullet, og stram den.
Derefter skal du fastgøre skruerne med et vridningsmoment på
45 kp/cm til 60 kp/cm.
Skrue til vægmontering
7
DANSK
•• Ved montering på en gipsvæg eller MDF-plade, skal du fastgøre
skruerne til træsøjlerne, der understøtter væggen. Hvis der ikke er
nogen træsøjler, skal du kontrollere afstanden fra indervæggen,
før monteringen.
-- 30 mm eller under: Montér direkte på indervæggen ved hjælp af
en 65 mm skrue.
-- 30 mm eller over: Montér ved hjælp af en separat bøjle.
DANSK
8
• Ved montering af tv'et på en væg må du ikke montere
tv'et ved at hænge det op i net- og signalkablerne på
bagsiden af tv'et.
• Installer ikke dette produkt på en væg, hvis det kan
blive udsat for olie eller olietåge. Dette kan beskadige
produktet og forårsage at det falder ned.
• Sørg for, at børn ikke klatrer op på TV’et eller hænger
i det.
• Brug en platform eller et kabinet, der er stort og
stærkt nok til at støtte TV’ets vægt.
• Når du monterer produktet, skal du først kontrollere,
at væggen er stærk nok. Brug de medfølgende
rawlplugs og skruer.
-- Hvis du bruger rawlplugs og skruer, der ikke er
godkendt af producenten, kan de muligvis ikke
holde vægten af produktet, hvilket kan udgøre en
sikkerhedsrisko.
• Sørg for at bruge det medfølgende kabeltilbehør.
Ellers kan friktion mellem produktet og væggen
forårsage skade på stikket.
• Når du borer huller i væggen, skal du sørge for, at
du bruger et bor og borehoved med den angivne
diameter. Sørg for at følge instruktioner vedr.
hullernes dybde.
-- Ellers kan produktet monteres forkert og udgøre
en sikkerhedsrisiko.
• Brug sikkerhedshandsker, når du monterer produktet.
Brug ikke bare hænder.
-- Ellers kan det forårsage personskade.
• Hvis dele af vægbeslaget ikke rører væggen, efter
det er monteret, skal du bruge det dobbeltklæbende
tape, der er inkluderet i tilbehørsæsken, til at klæbe
beslaget til væggen.
• Hvis dele af vægbeslaget ikke rører ved væggen efter
brug af vægmonteringsskruerne til træ, skal du bruge
de resterende skruer.
• Sørg for kun at bruge de specielle
vægmonteringsskruer, der blev leveret som tilbehør.
• Hvis du vil slutte tv-kablet til bagpanelets skillevæg,
skal du bruge det medfølgende hjælpeværktøj til at
lave huller.
Brug af Kensington Security System
(Kun OLED65W9*)
Stikket til Kensington Security System findes på bagsiden af Companion
Box (AV-boksen). Du finder flere oplysninger om installation og
anvendelse ved at se i den medfølgende vejledning til Kensington
Security System eller ved at besøge http://www.kensington.com.
Tilslutninger
Tilslut forskellige eksterne enheder til TV’et, og skift indgangstilstand
for at få billede fra enheden på fjernsynet. Du finder flere oplysninger
om tilslutning af eksterne enheder i manualen, der følger med hver
enkelt enhed.
Antenne/kabel
Tilslut TV’et til et vægantennestik med et RF-kabel (75 Ω).
• Hvis der skal kobles mere end 2 fjernsyn til det samme stik, skal du
bruge en signalfordeler.
• Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du forbedre billedkvaliteten ved
at installere en signalforstærker.
• Hvis billedkvaliteten er dårlig med en tilsluttet antenne, kan du
prøve at flytte på antennen indtil at den peger i den korrekte
retning.
• Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
• Dette tv kan ikke modtage ULTRA HD-udsendelser direkte, hvis
placeringen ikke understøtter tv-transmissioner i ULTRA HD.
Satellitparabol
Eksterne enheder
Tilslut TV’et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel
(75 Ω). (Afhængigt af modellen)
Tilgængelige eksterne enheder er følgende: Blu-ray-afspiller,
HD-modtagere, DVD-afspillere, VCR-afspillere, lydsystemer, USBhukommelser, pc, spillekonsoller og andre eksterne enheder.
Se krypterede (betalings)tjenester i digital TV-tilstand. (Afhængigt af
modellen)
• Sikre, at CI-modulet er sat korrekt i PCMCIA-kortstikket. Hvis
modulet ikke er isat korrekt, kan det forårsage skader på TV’et og
PCMCIA-kortstikket.
• Hvis TV’et ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du
kontakte jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbyder.
Andre tilslutninger
Slut dit tv til eksterne enheder. For at få den bedste billed- og
lydkvalitet, skal du tilslutte den eksterne enhed til fjernsynet med et
HDMI-kabel. Der medfølger ingen deciderede kabler for tilslutning til
eksterne enheder.
HDMI
• Understøttet HDMI-lydformat :
(Afhængigt af modellen)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
• Tilslutningen af den eksterne enhed varierer, afhængigt af
modellen.
• Tilslut eksterne enheder til TV’et, uanset rækkefølgen på TV-porten.
• Hvis du optager et tv-program på en Blu-ray/DVD- eller VCRafspiller, skal indgangssignalkablet sluttes til tv'et via en DVD- eller
VCR-afspiller. Du finder flere oplysninger om optagelse i den
vejledning, der følger med den tilsluttede enhed.
• Se vejledningen til det eksterne udstyr for at få oplysninger om
betjening.
• Hvis du tilslutter en spilleenhed til TV’et, skal du bruge kablet som
følger med spilleenheden.
• I PC-tilstand kan der opstå støj grundet opløsning, lodret mønster,
kontrast eller lysstyrke. Hvis der er støj til stede, skal PC’ens
udgang ændres til en anden opløsning, opdateringen ændres til en
anden hastighed eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen
BILLEDE, indtil billedet bliver klart.
• I PC-tilstand kan visse indstillinger for opløsning måske ikke
fungere korrekt afhængigt af grafikkortet.
• Når ULTRA HD-indhold afspilles på din pc, kan video eller lyd blive
afbrudt midlertidigt afhængigt af pc’ens ydeevne.
• Ved tilslutning via et traditionelt LAN, anbefales det at bruge et
CAT 7-kabel. (Kun hvis der er en -port.)
(Kun UHD-modeller)
•
→ ( ) → [Billede] → [Yderligere indstillinger] →
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Tænd : Understøtter 4K med 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Sluk : Understøtter 4K med 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Hvis enheden, der er tilsluttet til indgangsporten, også
understøtter ULTRA HD Deep Color, kan dit billede muligvis blive
tydeligere. Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer
den muligvis ikke korrekt. Skift i det tilfælde indstillingen for tv'ets
[HDMI ULTRA HD Deep Colour] til fra.
USB
Nogle USB-hubs fungerer muligvis ikke. Hvis en tilsluttet USB-enhed,
som benytter et USB-hub, ikke opdages, skal den tilsluttes direkte til
USB-porten på TV’et.
9
DANSK
CI-modul
Brug af knap
Du kan betjene tv-funktionerne blot ved at bruge knappen.
Grundlæggende funktioner
Tænd (Tryk)
Sluk 1 (Tryk og hold)
DANSK
Lydstyrkekontrol
Programkontrol
1 Alle kørende apps lukkes, og enhver igangværende optagelse
stoppes. (Afhængigt af land)
Justering af menuen
Når tv’et er tændt, skal du trykke på -knappen én gang. Du kan
justere menuelementerne ved at bruge knappen.
Sluk for strømmen.
Åbner menuen Indstillinger.
Rydder visninger på skærmen og vender tilbage til TVvisning.
Ændrer indgangskilden.
10
Brug af Magicfjernbetjening
Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i
mere end 1 sekund.
Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på
fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV’et
korrekt.
Når meddelelsen ”[Magic Remote har lavt batteriniveau. Oplad
batteriet.]" vises, skal du udskifte batteriet.
Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte
batterierne (1,5 V AA), så - og -enderne passer til etiketten
i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Sørg for at pege
fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på TV’et.
Tag batterierne ud ved at følge isætningsvejledningen i omvendt
rækkefølge.
(TÆND/SLUK) Tænder eller slukker for fjernsynet.
/
Du kan slå din set-top-boks til eller fra ved at tilføje set-topboksen til universalfjernbetjeningen til dit tv.
Nummerknapper Indtaster numre.
Åbner [Hurtig hjælp].
(TANKESTREG) Indsætter en mellem tal, som f.eks. 2-1 og 2-2.
/
Åbner den gemte programliste.
(FLERE HANDLINGER) Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.
Redigerer HURTIG ADGANG.
-- HURTIG ADGANG er en funktion, du kan bruge til at åbne en
angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på
talknapperne.
Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres.
Justerer lydstyrkeniveauet.
(LYDLØS) Slår alle lyde fra.
(LYDLØS) Åbner menuen [Tilgængelighed].
Ruller gennem gemte programmer.
(Stemmegenkendelse) Der kræves netværksforbindelse
for at anvende funktionen Stemmegenkendelse. Når
stemmevisningsbjælken er aktiveret på tv-skærmen, skal du trykke på
knappen, og holde den nede og sige kommandoen højt.
(HJEM) Åbner Hjem-menuen.
(HJEM) Viser historikken.
(H. Indstillinger) Åbner Hurtigindstillinger.
(H. Indstillinger) Viser menuen [Alle indstillinger].
Scrollhjul (OK) Tryk ned på midten af -knappen for at vælge
en menu. Du kan skifte program ved hjælp af .
(Op/ned/venstre/højre) Tryk på knappen op,
ned, venstre eller højre for at ændre placering i menuer. Hvis du
trykker på knapperne
, samtidigt med at markøren er
i brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter den Magiskefjernbetjening vil fungere som en almindelig fjernbetjening. Du
kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste den Magiskefjernbetjening mod venstre og højre.
1
1
1
1
1
(Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller
eller regioner.)
11
DANSK
(Afhængigt af modellen)
/
DANSK
Vender tilbage til det forrige niveau.
/
Rydder vinduer på skærmen og vender tilbage til sidst
viste media.
/
Viser programvejledningen.
1 Streamingtjenesteknapper Opretter forbindelse til
videostreamingtjenesten.
(INDGANG) Ændrer indgangskilden.
(INDGANG) Åbner [Hjemme-dashboard].
Viser startmenu til set-top-boksen.
-- Når du ikke anvender set-top-boksen: skifter skærmen til set-topboksens skærm.
,
,
,
Disse giver adgang til specielle funktioner i
visse menuer.
Starter optagefunktionen.
, (Kontrolknapper) Kontrollerer medieindhold.
Registrering af Magicfjernbetjening
Brugervejledning
Sådan registrerer du Magicfjernbetjeningen
Du kan finde flere oplysninger om dette tv i produktets medfølgende
BRUGERVEJLEDNING.
Før du kan bruge den Magiske-fjernbetjening, skal du parre den med
dit fjernsyn.
• Åbning af BRUGERVEJLEDNING →
dette tv] → [Brugervejledning]
1 I ndsæt batterier i den Magiske-fjernbetjening, og tænd for
fjernsynet.
2 Peg den Magiske-fjernbetjenin mod fjernsynet og tryk på
Scrollhjul (OK) på fjernbetjeningen.
* H vis den Magiske-fjernbetjening ikke registreres på fjernsynet skal
du prøve igen efter at have slukket for fjernsynet og tændt for det
igen.
Sådan fjerner du registreringen af Magicfjernbetjeningen
Hold knapperne /
og (HJEM) nede samtidig i fem
sekunder for at afbryde parringen af Magic-fjernbetjeningen og tv’et.
* T ryk på knappen
/
og hold den nede for at annullere og
genregistrere den Magiske-fjernbetjening samtidigt.
12
• Det anbefales, at et adgangspunkt (AP) placeres
mere end 0,2 m væk fra tv'et. Hvis adgangspunktet er
installeret tættere på end 0,2 m, fungerer Magicfjernbetjeningen ikke som forventet på grund af
frekvensinterferens.
• Bland ikke nye batterier med gamle. Det kan medføre, at
batterierne overophedes eller lækker.
• Hvis batteriets poler tilsluttes forkert, kan batteriet
punktere eller lække, hvilket kan medføre brand,
personskade eller forurening af det omkringliggende
miljø.
• Dette apparat bruger batterier. I dit område kan der
være bestemmelser, der kræver, at du bortskaffer disse
batterier korrekt af miljømæssige årsager. Kontakt dine
lokale myndigheder, hvis du ønsker oplysninger om
bortskaffelse og genbrug.
• Batterier inde i produktet må ikke udsættes for kraftig
varme, som for eksempel sollys, åben ild eller lignende.
( )→ [Generelt] → [Om
Fejlfinding
TV’et kan ikke styres med fjernbetjeningen.
• Kontroller, at produktet er tændt.
• Kontroller, at strømkablet er tilsluttet i stikket på væggen.
• Kontroller, om der er et problem i vægstikket ved tilslutning af
andre produkter.
TV’et slukkes pludseligt.
• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømforsyningen kan
være afbrudt.
• Kontroller, om den automatiske slukkefunktion bliver aktiveret på
det indstillede tidspunkt.
• Hvis der ikke er noget signal, mens TV’et er tændt, slukkes det
automatisk efter 15 minutters inaktivitet.
Ved tilslutning til pc (HDMI) registreres der intet signal.
• Sluk/tænd TV’et med fjernbetjeningen.
• Tilslut HDMI-kablet igen.
• Genstart PC’en mens TV’et er tændt.
Unormal skærm
• Hvis produktet er koldt at røre ved, kan der opstå en smule
flimmer, når det tændes. Dette er normalt, der er ikke noget galt
med produktet.
• Dette panel er et avanceret produkt, der indeholder millioner af
pixel. Du kan muligvis se små sorte pletter og/eller klart farvede
pletter (hvid, rød, blå eller grøn) med en størrelse på 1 ppm på
panelet. Dette er ikke en fejl og påvirker ikke produktets ydeevne
eller driftssikkerhed.
Dette fænomen opstår også i produkter fra tredjeparter og kan ikke
gøres til genstand for bytning eller refusion.
• Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet
afhængigt af din placering i forhold til panelet (venstre/højre/
oppefra/nedefra).
Dette fænomen opstår som følge af panelets opbygning. Det er
ikke relateret til produktets ydeevne og er ikke en fejlfunktion.
Lyde, der kan forekomme
• “Knirkene” støj: En knirkende lyd kan forekomme som følge af
plastisktermisk sammentrækning, grundet temperaturudsving
og fugt når TV’et anvendes eller slukkes. Denne lyd er normal for
produkter, hvor termisk deformation er påkrævet.
• Summelyd fra elektriske kredsløb/brummelyd fra panelet: Lyd
med et lavt støjniveau, der genereres af højhastighedskredsløb,
som leverer strøm til produktets drift. Dette varierer afhængigt af
produktet.
Den frembragte lyd påvirker ikke produktets ydeevne eller
driftssikkerhed.
• Sørg for at vride overskydende vand eller
rengøringsmiddel fra kluden.
• Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på
tv-skærmen.
• Sørg for at sprøjte en tilpas mængde af vand eller
rengøringsmiddel på en tør klud for at tørre skærmen.
• Hvis du vil rengøre oversiden af Companion Box (AVboksen), skal du sprøjte vand på en blød klud. Derefter
skal du aftørre overfladen, så produktet ikke kommer
i direkte kontakt med vand. Dernæst skal du aftørre
overfladen igen, indtil der ikke er noget fugt tilbage.
13
DANSK
• Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen.
• Kontroller, om der er noget, der ligger i vejen mellem produktet og
fjernbetjeningen.
• Kontroller, at batterierne stadig virker og er korrekt ilagt ( til
, til ).
Der kommer ikke noget billede eller nogen lyd.
•• Et blåt lys blinker på forsiden af Companion Box (AV-boksen).
-- Der kan være et problem med blæseren i tv'et, eller
temperaturen i tv'et kan være for høj. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•• Et magentarødt lys blinker på forsiden af Companion Box (AVboksen).
-- Der kan være et problem med den bevægelige højttaler i tv'et.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
•• Et orange lys blinker på forsiden af Companion Box (AV-boksen).
-- Kablet fra panelet er muligvis ikke sluttet korrekt til Companion
Box (AV-boksen). Træk strømledningen ud, tilslut kablet og
strømledningen igen, og tryk på tænd/sluk-knappen. Hvis det
stadig ikke virker efter ovenstående trin, skal du kontakte et
autoriseret servicecenter.
Specifikationer
Specifikationer for udsendelse
Analogt tv
DANSK
Digitalt TV
(Afhængigt af land)
(Afhængigt af land)
PAL B/B, PAL B/G,
PAL D/K, PAL-I,
SECAM B/G, SECAM D/K,
NTSC-M
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
Tv-system
Kanaldækning
Maks. antal
programmer, der kan
gemmes
DVB-S/S21
DVB-C1
950 - 2150 MHz
46 - 890 MHz
DVB-T/T21
VHF III : 174 - 230 MHz
UHF IV : 470 - 606 MHz
UHF V : 606 - 862 MHz
S-bånd II : 230 - 300 MHz
S -bånd III : 300 - 470 MHz
6000
46 - 862 MHz
3000
Ekstern
antenneimpedans
75 Ω
CI-modul (B x H x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Kun model med understøttelse af DVB-T2/C/S2.
Specifikationer for trådløst modul (LGSBWAC92)
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvensområde
Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz
5150 til 5725 MHz
5725 til 5850 MHz (For lande uden for EU)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frekvensområde
Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz
8 dBm
Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret til den
regionale frekvenstabel.
Af hensyn til brugeren, bør denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.
* “IEEE 802.11ac” er ikke tilgængelig i alle lande.
Omgivelsesforhold
14
Driftstemperatur
0 °C – 40 °C
Driftsfugtighed
Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur
-20 °C – 60 °C
Opbevaringsfugtighed
Mindre end 85 %
Oplysninger om Open
Source-softwaremeddelelse
DANSK
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open sourcelicenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser,
garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CDROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en
distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition).
Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse
af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse
oplysninger.
Licenser
(Kun Magic Remote-understøttet model)
15
DANSK
Vigtige oplysninger
om forebyggelse af
billedretention
OLED er en selvemitterende teknologi, som giver mange væsentlige
fordele for billedkvalitet og ydeevne. Som med alle selvemitterende
skærme risikerer brugere af OLED-tv-apparater at opleve midlertidig
billedretention under visse forhold, som for eksempel når der vises et
statisk billede på skærmen i lang tid. Dette fænomen optræder dog
sjældent under normal brug, og det er ikke en funktionsfejl. Herunder
kan du finde nyttige oplysninger om brugen af dit OLED-tv.
Eksempler på billeder, der kan
forårsage billedretention
• Stilbilleder eller faste billeder med visse oplysninger, der
vises uafbrudt på skærmen, som for eksempel kanalnumre,
stationslogoer, programtitler, undertekster til nyheder eller film
og overskrifter.
• Fast menu eller ikoner for videospilkonsoller eller set-top-bokse til
radio og tv-udsendelser.
• Sorte bjælker i venstre og højre side, øverst og nederst på skærmen
som med billedformater på 4:3 eller 21:9.
Anbefalede foranstaltninger til
forebyggelse af billedretention
• Undgå at vise videoer med et billede som anført ovenfor i længere
perioder.
• Juster tv-indstillingerne som vist herunder, når du afspiller en
video med et billede som anført ovenfor i en længere periode.
-- [Billede] → [Indstillinger for billedtilstand] → [Billedtilstand]
→ [Eco]
-- [Billede] → [Indstillinger for billedtilstand] → [OLED-LYS] →
Juster til lavere værdi
-- [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [OLEDpanelindstilinger] → [Justering af lys i logo] → [Høj]
• Sluk for menulinjen fra en ekstern enhed, som for eksempel
en set-top-boks, for at forhindre langvarig visning af en sådan
enheds menulinje. (Se anvisninger i manualen til den pågældende
eksterne enhed).
• Juster indstillingerne som vist herunder, når du ser en video, hvor
der konstant vises sorte bjælker til venstre, til højre, øverst eller
nederst, for at fjerne de sorte bjælker.
-- [Billede] → [Indstillinger for skærmformat] → [Billedformat]
→ [Lodret zoom] eller [Zoom i alle retninger]
16
Oplysninger om funktioner
som forbedrer billedkvaliteten
i forbindelse med midlertidig
billedretention
• OLED-tv har en funktion kaldet Pixelopfriskning, som kan være
med til at forhindre midlertidig billedretention. Denne funktion
kan aktiveres automatisk eller manuelt.
• I automatisk tilstand bliver funktionen aktiveret, når der er slukket
for tv'et, men først efter, at tv'et har været tændt i en samlet tid
på fire (4) timer eller mere, som ikke behøver at være fortløbende.
Pixelopfriskning vil automatisk køre i flere minutter, efter at der er
blevet slukket for skærmen. (Bemærk, at hvis der ikke er tændt på
stikkontakten, eller hvis du tager netkablet ud af stikkontakten, vil
den automatiske funktion være deaktiveret).
• Du skal vælge [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [OLEDpanelindstilinger] → [Pixelopfriskning] i indstillingerne for at
aktivere Pixelopfriskning manuelt. Når funktionen bliver aktiveret
manuelt, vil den køre i ca. én (1) time. I dette tidsrum kan der blive
vist en vandret linje på skærmen, og det er ikke en funktionsfejl.
• Hvis Pixelopfriskning ikke har været manuelt aktiveret i et bestemt
tidsrum, vises et pop-op-vindue på skærmen med en anbefaling
om at aktivere denne funktion. Følg anvisningerne i pop-opvinduet.
• Foruden Pixelopfriskning findes der andre funktioner til beskyttelse
af skærmen mod billedretention. For eksempel vil en funktion, der
automatisk reducerer skærmens lysstyrke helt eller delvist blive
aktiveret, når et statisk billede bliver vist uafbrudt på skærmen.
Når det statiske billede forsvinder, vil lysstyrken automatisk vende
tilbage til den tidligere lysstyrke. Denne funktion er en tilsigtet
funktion og ikke en funktionsfejl.
Produktets model og serienummer er placeret på
bagsiden og den ene side af produktet. Noter dem
nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.
MODEL
SERIENUMMER
BRUGERVEJLEDNING
EKSTERN STYRING
ENHEDSKONFIGURATION
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til
evt. senere brug.
www.lg.com
2
TASTEKODER
DANSK
DAN
TASTEKODER
• Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Kode
(Hexa)
Funktion
Bemærk
Kode
(Hexa)
Funktion
Bemærk
00
CH +, PR +
R/C-knap
53
Liste
R/C-knap
01
CH -, PR -
R/C-knap
5B
Afslut
R/C-knap
02
Lydstyrke +
R/C-knap
60
PIP(AD)
R/C-knap
03
Lydstyrke -
R/C-knap
61
Blå
R/C-knap
06
> (Arrow Key / Right
Key) (Piletast/højre tast)
R/C-knap
63
Gul
R/C-knap
07
< (Arrow Key / Left Key)
(Piletast/venstre tast)
R/C-knap
71
Grøn
R/C-knap
08
Power (Tænd/sluk)
R/C-knap
72
Rød
R/C-knap
09
Lydløs
R/C-knap
79
Ratio / Aspect Ratio
(Format/billedformat)
R/C-knap
0B
Input
R/C-knap
91
AD (Lydbeskrivelse)
R/C-knap
0E
SLEEP (DVALE)
R/C-knap
7A
Brugsvejledning
R/C-knap
0F
TV, TV/RAD
R/C-knap
7C
Smart / Home
R/C-knap
* Number Key (Taltast)
0-9
R/C-knap
7E
SIMPLINK
R/C-knap
1A
Q.View/Flashback
R/C-knap
8E
►► (Forward) (Frem)
R/C-knap
1E
FAV (Foretrukken kanal)
R/C-knap
8F
◄◄ (Rewind) (Tilbage)
R/C-knap
20
Tekst (Teletekst)
R/C-knap
AA
Info
R/C-knap
21
T. Opt (Teletext Option)
(Indstilling (Tekst-tvindstilling))
R/C-knap
AB
Program Guide
(Programvejledning)
R/C-knap
28
Return (TILBAGE)
R/C-knap
B0
► (Afspil)
R/C-knap
30
AV (Lyd / Video)-tilstand
R/C-knap
B1
39
Billedtekst/undertitel
R/C-knap
BA
ꕘ (Freeze / Slow Play /
Pause) (Frys/langsom
afspilning/pause)
40
Λ (Arrow Key / Cursor
Up) (Piletast/markør op)
R/C-knap
BB
Fodbold
R/C-knap
41
V (Arrow Key / Cursor
Down) (Piletast/markør
op)
R/C-knap
BD
ꔄ (REC) (OPTAGELSE)
R/C-knap
42
My Apps (Mine
programmer)
R/C-knap
DC
3D
R/C-knap
43
Menu / Indstillinger
R/C-knap
99
AutoConfig
R/C-knap
44
OK / Indtast
R/C-knap
9F
App / *
R/C-knap
45
Q.Menu
R/C-knap
9B
TV/PC
R/C-knap
4C
Liste, - (Kun ATSC)
R/C-knap
10 - 19
ꕗ (Stop / File List)
* Tastekode 4C (0x4C) er tilgængelig på ATSC/ISDB-modeller, som benytter stor/lille kanal.
(Til modeller i Sydkorea, Japan, Nordamerika, Latinamerika undtagen modeller i Colombia)
R/C-knap
R/C-knap
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
• Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
Forbind USB til seriel konverter/RS-232C-strømindgangsstikket til en ekstern kontrolenhed (som f.eks. en
computer eller et A/V-kontrolsystem) for at kontrollere produktets funktioner eksternt.
Bemærk: Kontrolporttypen på TV'et kan variere alt efter modelserie.
* Vær opmærksom på, at ikke alle modeller understøtter denne type tilslutningsmulighed.
* Kabel stilles ikke til rådighed.
USB til seriel konverter med USB-kabel
USB-type
• LGTV understøtter PL2303 chip-baserede (Leverandør-id: 0x0557, produkt-id: 0x2008) USB til seriel
konverter, hvilket ikke produceres eller leveres af LG.
• Den kan købes fra computerbutikker, som har tilbehør til professionel IT-support.
RS-232C med RS232C-kabel
DE9 (D-Sub 9pin) Type
• Du skal købe RS-232C (DE9, D-Sub 9pin hun-til-hun) til RS-232C-kablet, der kræves for at oprette
forbindelse mellem PC'en og TV'et, som det er specificeret i manualen.
Forbindelsesgrænsefladen kan være forskellig fra den på dit TV.
DANSK
DAN
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
3
4
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
Telefonstiktype
DANSK
DAN
• Du skal købe telefonstikket til RS-232-kablet, der kræves for at oprette forbindelse mellem PC'en og
TV'et, som er specificeret i brugervejledningen.
* På andre modeller skal der oprettes tilslutning til USB-porten.
* Forbindelsesgrænsefladen kan være forskellig fra den på dit TV.
- eller
Kundecomputer
Konfiguration af RS-232C
Konfigurationer med 3-ledningstråde (Ikke standard)
1

5
6
9
RS-232C
(Seriel port)

PC
TV'et
RXD
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
ELLER
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
Set ID
For at indstille enheds-id-nummeret skal du se "Datatilknytning i realtid" på p.6
1. Tryk på Indstillinger for at åbne hovedmenuerne.
2. Tryk på navigationsknapperne for at rulle til (*Generelt → Om dette tv eller ALTERNATIV), og tryk på
OK.
3. Tryk på navigationsknapperne for at rulle til Indstil id, og tryk på OK.
4. Rul til venstre eller højre for at vælge et enheds-id-nummer, og vælg LUK. Justeringsområdet er 1-99.
5. Når du er færdig, skal du trykke på AFSLUT.
*(Afhængigt af modellen)
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
5
• Baudhastighed: 9600 bps (UART)
• Datalænge: 8 bit
• Paritet: Ingen
DANSK
DAN
Kommunikationsparametre
• Stopbit: 1 bit
• Kommunikationskode: ASCII-kode
• Brug et krydskabel (retur).
Kommandoreferenceliste
(Afhængigt af modellen)
KOMMANDO1
KOMMANDO2
a
01. Strøm*
k
02.
Billedformat
k
c
03. Screen
Mute
k
(Skærmdæmpning)
d
04. Volume
Mute
k
(Lydstyrkedæmpning)
05. Volume
Control
k
(Lydstyrkekontrol)
06. Kontrast
k
DATA
KOMMAN(Hexadecimal)
DO1
00 - 01
15. Balance k
16. Farve
(p.7)
x
Temperatur
17. ISM
Method (ISM(p.7)
j
metode) (Kun
plasma-tv)
u
00 - 64
p
(p.8)
00 - 01
18. Equalizer j
v
(p.8)
f
00 - 64
19. Energibej
sparende
q
00 - 05
g
00 - 64
m
a
(p.9)
m
b
00 - 01
m
m
c
g
Tastekoder
00 - 64
x
b
(p.11)
x
t
(p.11)
x
v
(p.11)
j
u
(p.12)
h
00 - 64
08. Farve
k
i
00 - 64
09.
Farvetone
k
j
00 - 64
11. Valg af
k
OSD
12. Remote
Control Lock Mode
k
(Låsningstilstand
for fjernbetjening)
DATA
(Hexadecimal)
00 - 64
e
07. Lysstyrke k
10. Skarphed k
t
KOMMANDO2
k
00 - 32
l
00 - 01
m
00 - 01
13. Treble
(Diskant)
k
r
00 - 64
14. Bas
k
s
00 - 64
20.
Indstillingskommando
21. Kanal
(Program)
Tilføj/
slet(Spring
over)
22. Tast
23. Control
Backlight,
Control Panel
Light (Kontroller
baggrundslys,
Kontrolpanellys)
24. Input
Select (Main)
(Valg af input
(Primær))
25. 3D (Kun
3D-modeller)
26. Udvidet
3D (Kun
3D-modeller)
27. Auto
Configure
(Automatisk
konfiguration)
* Bemærk: Under afspilning eller optagelse af medie, udføres og behandles alle kommandoer, undtagen
Tænd/sluk (ka) og Tast (mc), ikke som NG.
Med et RS232C-kabel kan TV'et kommunikere med "ka-kommandoer" i statussen for tændt eller
slukket. men med USB-til-Seriel-konverteringskablet fungerer kommandoen kun, når TV'et er tændt.
6
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
DANSK
DAN
Transmission/modtagelsesprotokol
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : Første kommando for at betjene TV'et. (j, k, m eller x)
[Command 2] : Anden kommando for at betjene TV'et.
[Set ID]
:Du kan justere [Set ID] for at vælge det ønskede ID-nummer til skærmen i menuen Option
(Alternativ).
Justeringrækkevidden i TV'et er 1-99. Hvis værdien [Set ID] indstilles til ‘0’, kan alle
tilsluttede enheder styres.
* [Set ID] er angivet som et decimaltal (1-99) på menuen og som et hexadecimaltal (0x00 til
0x63) på transmissions/modtagelsesprotokollen.
[DATA]
: For at overføre kommandodata (hexadecimal). Overfør "FF"-data for at læse status for
kommandoen.
[Cr]
: Enter – ASCII-kode ‘0x0D’
[ ]
: Mellemrum – ASCII-kode "0x20"
OK Godkendelse
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Apparatet sender godkendelse (ACK) ud fra dette format ved modtagelse af normale data. På dette
tidspunkt angives de aktuelle statusdata, hvis dataene er i datalæsningstilstand. Hvis dataene er i
dataskrivningstilstand, returneres dataene for PC'en.
Fejl Godkendelse
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Apparatet sender godkendelse (ACK) ud fra dette format ved modtagelse af unormale data fra
uanvendelige funktioner eller ved kommunikationsfejl.
Data 00: Ulovlig kode
Datatilknytning i realtid (hexadecimaltal b decimaltal)
* Når du angiver [data] i hexadecimal, skal du henvise til følgende konverteringstabel.
* Kanalindstillingskommando (ma) bruger 2-byte hexadecimalværdi ([data]) til at vælge kanalnummer.
00 : Trin 0
01 : Trin 1 (Set ID 1)
...
0A : Trin 10 (Set ID 10)
...
0F : Trin 15 (Set ID 15)
10 : Trin 16 (Set ID 16)
...
32 : Step 50 (Set ID 50)
33 : Trin 51 (Set ID 51)
...
63 : Trin 99 (Set ID 99)
...
C7 : Trin 199
C8 : Trin 200
...
FE : Trin 254
FF : Trin 255
...
01 00 : Trin 256
...
27 0E : Trin 9998
27 0F : Trin 9999
...
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
7
* Kommandoer fungerer muligvis forskelligt afhængigt af model og signal.
►► Til at *tænde og slukke for apparatet.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Strøm slukket
01 : *Strøm tændt
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► For at se om TV'et er tændt eller *slukket
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Hvis andre funktioner på lignende måde overfører
"FF"-data, som er baseret på dette format, viser
feedback for godkendelse status for hver enkelt
funktion.
02. Billedformat (Command: k c)
(Hovedbilledstørrelse)
►► Justerer skærmformat. (Hovedbilledformat)
Du kan også justere skærmformatet ved hjælp af
Billedformat i Q.MENU. eller menuen BILLEDE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normal skærm
(4:3)
02 : Skærm i
bredformat
(16:9)
04 : Zoom
05 : Zoom 2
(Kun Latinamerika
undtagen Columbia)
06 : Indstil efter
program/
Original
07: 14:9
(Europa, Colombia,
Mellemøsten, Asien undtagen
Sydkorea og Japan)
09 : * Kun scanning
0B : Fuld bredde
(Europa, Colombia,
Mellemøsten, Asien
undtagen Sydkorea og
Japan)
10 - 1F : B
iografzoom
1 - 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Når du bruger PC-indgang, kan du vælge
billedformatet 16:9 eller 4:3.
* I tilstanden DTV/HDMI/Komponent (HighDefinition) er Kun scanning tilgængelig.
* Tilstanden Fuld bredde kan fungere forskelligt alt
efter model og understøttes fuldt ud for DTV og
ATV, men kun delvist for AV.
03. Skærmdæmpning (Command: k d)
►► Til at slå skærmdæmpning til/fra.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Skærmdæmpning deaktiveret (Billede
aktiveret)
videodæmpning deaktiveret
01 : Skærmdæmpning aktiveret (billede
deaktiveret)
10: Videodæmpning aktiveret
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Hvis kun videoen er slukket, viser TV'et
skærmmenuen (OSD). Hvis skærmen slukkes,
viser TV'et ikke OSD.
04. Lydstyrkedæmpning (Command: k e)
►► Til at slå lyddæmpning til/fra
Du kan også justere dæmpningen ved hjælp af
knappen MUTE på fjernbetjeningen.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Lydtyrkedæmpning aktiveret (Lydstyrke
deaktiveret)
01 : Lydtyrkedæmpning deaktiveret (Lydstyrke
aktiveret)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Lydstyrkekontrol (Command: k f)
►► Til at justere lydstyrken.
Du kan også justere lydstyrken med
lydstyrkeknapperne på fjernbetjeningen.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Command: k g)
►► Til at justere skærmens kontrast.
Du kan også justere kontrasten i menuen
BILLEDE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Lysstyrke (Command: k h)
►► Til at justere skærmens lysstyrke.
Du kan også justere lysstyrken i menuen
BILLEDE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Farve (Command: k i)
►► Til at justere skærmens farve.
Du kan også justere farven i menuen BILLEDE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DANSK
DAN
01. Strøm (Command: k a)
8
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
Data Min.: 00 til maks.: 64
DANSK
DAN
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Farvetone (Command: k j)
►► Til at justere skærmens farvetone
Du kan også justere farvetonen i menuen
BILLEDE.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* (Afhænger af modellen)
14. Bas (Command: k s)
►► Til at justere bassen.
Du kan også justere i menuen LYD.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Rød : 00 til Grøn : 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Afhænger af modellen)
10. Skarphed (Command: k k)
15. Balance (Command: k t)
►► Til at justere skærmens skarphed.
Du kan også justere skarpheden i menuen
BILLEDE.
►► Til at justere balancen.
Du kan også justere balancen i menuen LYD.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Data Min.: 00 til maks.: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD-valg (Command: k l)
►► Til at slå skærmmenuen (OSD) til/fra ved
fjernstyring.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Farve (Farve) Temperatur (Command: x u)
►► Til at justere farvetemperaturen. Du kan også
justere farvetemperaturen (Farve) i menuen
BILLEDE.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD deaktiveret 01: OSD aktiveret
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Låsningstilstand for fjernbetjeningen
(Command: k m)
►► Til at låse frontpanelets kontrolknapper på
skærmen og fjernbetjeningen.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Lås deaktiveret 01: Lås aktiveret
17. ISM-metode (Command: j p) (Kun plasma-TV)
►► Sådan styres ISM-metoden. Du kan også regulere
ISM-funktionen i menuen ALTERNATIV.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 02: Orbiter
08: Normal
20: Farvevask (Farve)
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge
denne tilstand.
Når hovedstrømmen er slukket og tændt (frakobl
og tilslut efter 20-30 sekunder), frigøres den
eksterne kontrollås.
18. Equalizer (Command: j v)
►► Til at justere apparatets equalizer.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
* Hvis tastelåsen er aktiveret i standby-tilstand (DC
slukket af slukketimer eller "ka"-, "mc"-kommando),
vil TV'et ikke kunne tændes med knappen på
fjernbetjeningen eller på TV'et.
13. Diskant (Command: k r)
►► Til at justere diskanten.
Du kan også justere diskanten i menuen LYD.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
6
0
0
0
0
Frekvens

7
LSB
5
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
Frekvens
Første
bånd
Andet
bånd
Tredje
bånd
Fjerde
bånd
0
0
0
DATA
4
3
2
1
0
Trin
0
0
0
0
0
0 (decimal)
0
0
0
0
1
1 (decimal)
...
...
...
...
...
...
1
0
0
1
1
19 (decimal)
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
0
0
Femte
bånd
1
0
1
0
0
20 (decimal)
Godkendelse [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Afhænger af modellen og kan justeres, når
lydtilstanden er en værdi, der kan reguleres af
equalizeren.
19. Energibesparelse (Command: j q)
►► Til at reducere TV'ets strømforbrug. Du kan også
justere energibesparelse i menuen BILLEDE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : Fra
01 : Minimum
02 : Medium
03 : Maksimum
04 : Automatisk (til LCD-TV / LED-TV) /
Intelligent sensor (til plasma-TV)
05 : Skærm slukket
* (afhængigt af modellen)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Indstillingskommando (Command: m a)
* Denne kommando fungerer muligvis forskelligt
afhængigt af model og signal.
• Til modeller i Europa, Mellemøsten, Colombia,
Asien undtagen Sydkorea og Japan
►► Vælg kanal for det følgende fysiske nummer.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogt jordbaseret/kabel
[Data 00][Data 01] Kanaldata
Data 00 : Data via høj kanal
Data 01 : Data via lav kanal
- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)
Data 02 : Indgangskilde (analog)
- 00 : Jordbaseret tv (ATV)
- 80 : Kabel-tv (CATV)
* Digitalt jordbaseret/kabel/satellit
[Data 00][Data 01]: Kanaldata
Data 00 : Data via høj kanal
Data 01 : Data via lav kanal
- 00 00 ~ 27 0F (Decimal: 0 ~ 9999)
Data 02 : Indgangskilde (digital)
- 10: Jordbaseret tv (DTV)
- 20: Jordbaseret radio (radio)
- 40: Satellit-tv (SDTV)
- 50: Satellitradio (S-Radio)
- 90: Kabel-tv (CADTV)
- a0 : Kabelradio (CA-Radio)
* Eksempler på indstillingskommandoer:
1. Stil ind på analog jordbaseret (PAL) kanal 10.
Set ID = Alle = 00
Data 00 og 01 = Kanaldata er 10 = 00 0a
Data 02 = Analogt jordbaseret TV = 00
Resultat = ma 00 00 0a 00
2. Stil ind på digital jordbaseret (DVB-T) kanal 01.
Set ID = Alle = 00
Data 00 og 01 = Kanaldata er 1 = 00 01
Data 02 = Digitalt jordbaseret TV = 10
Resultat = ma 00 00 01 10
3. Stil ind på satellitkanal (DVB-S) kanal 1000.
Set ID = Alle = 00
Data 00 og 01 = Kanaldata er 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitalt satellit-tv = 40
Resultat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Til modeller i Sydkorea, Nord/Latinamerika
undtagen Columbia
►► Indstilling af kanalen på følgende fysiske/større/
mindre nummer.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitale kanaler har et fysisk, større og mindre
kanalnummer. Det fysiske nummer er det faktiske
digitale kanalnummer, det overordnede nummer
er det nummer, kanalen skal tilknyttes, og det
underordnede nummer er underkanalen. Da
ATSC-tuneren automatisk tilknytter kanalen ud fra
det overordnede/underordnede nummer, er det
fysiske nummer ikke påkrævet, når der sendes en
kommando i digital sammenhæng.
* Analogt jordbaseret/kabel
Data 00 : Fysisk kanalnummer
- Jordbaseret (ATV) : 02~45 (Decimal: 2 ~ 69)
- Kabel (CATV) : 01, 0E~7D (Decimal : 1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: Stort/lille kanalnummer
Data 01 og 02: xx (ligegyldigt)
Data 03 og 04: xx (ligegyldigt)
Data 05: Indgangskilde (analog)
- 00 : Jordbaseret tv (ATV)
- 01 : Kabel-tv (CATV)
* Digitalt jordbaseret/kabel
Data 00 : xx (ligegyldigt)
[Data 01][Data 02]: Stort kanalnummer
Data 01 : Data via kanal med højt byte
Data 02 : Data via kanal med lavt byte
- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Stort kanalnummer
Data 03 : Data via kanal med højt byte
Data 04 : Data via kanal med lavt byte
Data 05 : Indgangskilde (digital)
- 02 : Jordbaseret TV (DTV) – Brug fysisk
kanalnummer
- 06 : Kabel-TV (CADTV) – Brug fysisk
DANSK
DAN
1
9
10 OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
DANSK
DAN
kanalnummer
- 22 : Jordbaseret TV (DTV) – Brug ikke fysisk
kanalnummer
- 26 : Kabel-TV (CADTV) – Brug ikke fysisk
kanalnummer
- 46 : Kabel-TV (CADTV) – Brug kun overordnet
kanalnummer (Kanal med ét element)
Der er to bytes tilgængelige for data via stor og lille
kanal, men normalt anvendes kun den lave byte (høj
byte er 0).
* Eksempler på indstillingskommandoer:
1.Stil ind på analog kabelkanal (NTSC) 35.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Kanaldata er 35 = 23
Data 01 og 02 = Ingen stor = 00 00
Data 03 & 04 = Ingen lille = 00 00
Data 05 = Analogt kabel-tv = 01
Samlet = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Stil ind på digital jordbaseret (ATSC) kanal 30-3.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Kender ikke fysisk = 00
Data 01 og 02 = Stor er 30 = 00 1E
Data 03 og 04 = Lille er 3 = 00 03
Data 05 = Digitalt jordbaseret tv = 22
Samlet = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Til modeller i Japan
►► Indstilling af kanalen på følgende fysiske/større/
mindre nummer.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitalt jordbaseret/satellit
Data 00: xx (Ligegyldigt)
[Data 01][Data 02]: Stort kanalnummer
Data 01: Data via høj kanal
Data 02: Data via lav kanal
- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Lille/forgrenet kanalnummer
(ligegyldigt i satellit)
Data 03: Data via høj kanal
Data 04: Data via lav kanal
Data 05 : Indgangskilde (digital/satellit for Japan)
- 02: Jordbaseret tv (DTV)
- 07 : BS (broadcasting-satellit)
- 08 : CS1 (kommunikationssatellit 1)
- 09 : CS2 (kommunikationssatellit 2)
* Eksempler på indstillingskommandoer:
1 Stil ind på digital jordbaseret (ISDB-T) kanal 17-1.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Kender ikke fysisk = 00
Data 01 og 02 = Stor er 17 = 00 11
Data 03 og 04 = Lille/forgrenet er 1 = 00 01
Data 05 = Digitalt jordbaseret tv= 02
Samlet = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Stil ind på BS-kanal (ISDB-BS) 30.
Set ID = Alle = 00
Data 00 = Kender ikke fysisk = 00
Data 01 og 02 = Stor er 30 = 00 1E
Data 03 og 04 = Ligegyldigt= 00 00
Data 05 = Digitalt BS-tv = 07
Samlet = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Denne funktion afhænger af den enkelte model.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Kanal (Program) Tilføj/Slet (Spring over)
(Command: m b)
►► Sådan springer du over den aktuelle
kanal(program) næste gang.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Slet(ATSC,ISDB)/Spring
over(DVB)
01 : Tilføj
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Indstil den gemte kanalstatus til slet(ATSC, ISDB)/
spring over(DVB) eller tilføj.
22. Tast (Command: m c)
►► Til at sende tastekode til IR-fjernbetjening.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data tastekode - p.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Kontroller baggrundslys (Command: m g)
• Til LCD-TV / LED-TV
►► Til at kontrollere baggrundslys.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Kontroller panellys (Command: m g)
• Til plasma-TV
►► Til at kontrollere panellyset.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 til maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
►► Til at vælge indgangskilde for hovedbillede.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : DTV
01 : CADTV
02 : Satellit-DTV
10 : ATV
ISDB-BS (Japan)
03 : ISDB-CS1 (Japan)
04 : ISDB-CS2 (Japan)
11 : CATV
20 : AV eller AV1
21 : AV2
40 : Komponent1
60 : RGB
41 : Komponent2
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Denne funktion afhænger af model og signal.
25. 3D (Command: x t) (kun 3D-modeller)
(Afhængigt af model)
►► Sådan ændres 3D-tilstand for TV.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (Afhænger af modellen)
Data Struktur
[Data 00]00 : 3D Til
01 : 3D Fra
02 : 3D til 2D
03 : 2D til 3D
[Data 01]00 : Øverst og nederst
01 : Side om side
02 : Skakbræt
03 : Rammesekventiel
04 : Kolonneinterleaving
05 : Rækkeinterleaving
[Data 02]00 : Højre mod venstre
01 : Venstre mod højre
[Data 03]3D Effekt (3D-dybde): Min : 00 - Maks. : 14
(*send i hexadecimal kode)
* [Data 02], [Data 03] Funktionerne afhænger af
model og signal.
* Hvis [Data 00] er 00 (3D Til), har [Data 03] ingen
betydning.
* Hvis [Data 00] er 01 (3D Fra) eller 02 (3D til
2D), [Data 01], har [Data 02] og [Data 03] ingen
betydning.
* Hvis [Data 00] er 03 (2D til 3D), har [Data 01] og
[Data 02] ingen betydning.
* Hvis [Data 00] er 00 (3D Til) eller 03 (2D til
3D), fungerer [Data 03] kun, når 3D-tilstand
(Genre) er manuel.
* Alle 3D-mønsterindstillinger ([Data 01]) er muligvis
ikke tilgængelige i henhold til sende-/videosignalet.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
00
O
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X : ligegyldigt
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
26. Udvidet 3D (Command: x v) (kun 3D-modeller)
(Afhængigt af model)
►► Sådan ændres 3D-indstilling for TV.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]3D-indstilling
00 : 3D-billedkorrektion
01 : 3D-dybde (3D-tilstand er kun manuel)
02 : 3D-synsvinkel
06 : 3D-farvekorrektion
07 : 3D-lydzooming
08 : Normal billedvisning
09 : 3D-tilstand (Genre)
[Data 01]Det har sit eget interval for hver
3D-indstilling fastlagt af [Data 00].
1) Når[Data 00] er 00
00 : Højre mod venstre
01 : Venstre mod højre
2) Når[Data 00] er 01, 02
DataMin.: 0 - Maks.: 14 (*send i hexadecimalkode)
Dataværdiområde (0 - 20) konverterer
synsvinkelområde (-10 - +10) automatisk (afhængigt
af model)
* Denne indstilling fungerer kun, når 3D-tilstand
(Genre) er manuel.
3) Når[Data 00] er 06, 07
00 : Fra
01 : Til
4) Når[Data 00] er 08
00 : Vend tilbage til 3D video fra 3D-til-2D
konverteret 2D-video
01 : Skift 3D-video til 2D-video, undtagen
2D-til 3D-video
* Hvis konverteringsbetingelsen ikke overholdes,
behandles kommanoden som NG.
5) Når [Data 00] er 09
00 : Standard
02 : Biograf
04 : Manuel
01 : Sport
03 : Ekstrem
05 : Automatisk
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
DANSK
DAN
24. Valg af indgang (Command: x b)
(Hovedbilledindgang)
11
12 OPSÆTNING AF EKSTERN KONTROLENHED
DANSK
DAN
27. Auto Configure (Automatisk konfiguration)
(Command: j u)
(Afhængigt af modellen)
►► Til at justere billedets position og minimere
billedrystelser automatisk. Fungerer kun i RGBtilstand (PC).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Kør Automatisk konfiguration
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising