LG BP630 Lietotāja rokasgrāmata
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Network 3D
Blu-ray Disc™ / DVD Player
Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties
ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet šo instrukciju neskaidrību
gadījumiem nākotnē.
BP630 / BP630N / BP630S
P/NO : SAC35693304
2
Uzsākšana
Drošības norādījumi
1
UZMANĪBU!
Uzsākšana
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET
UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDUS. NEŅEMIET NOST PĀRSEGU
(VAI AIZMUGURES VĀKU) KORPUSA IEKŠPUSĒ
NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT
LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA
PERSONĀLAM.
Zibens šautras simbols vienādmalu
trīsstūrī brīdina lietotāju par
neizolēta, bīstama elektriskā
sprieguma, kura amplitūda ir
pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt
elektriskās strāvas triecienu, klātbūtni iekārtas
korpusa iekšpusē.
Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī
vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām
lietošanas un apkopes (servisa)
norādēm, kuras atrodamas iekārtas
dokumentācijā.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA
UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA
DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS
UN MITRUMA.
BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā
vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.
UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja
instrukcijas.
Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai,
ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un
aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā
gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz
gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas
virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā
iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā
vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama
ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas
instrukcija.
UZMANĪBU! 1M KLASES REDZAMAIS UN
NEREDZAMAIS LĀZERA STAROJUMS, KAD
ATVĒRTS. NESKATĪTIES TIEŠĀ VEIDĀ AR OPTISKIEM
INSTRUMENTIEM
Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas
manipulācijas, kas nav aprakstītas šinī instrukcijā, var
novest pie veselībai bīstamas apstarošanas ar lāzera
staru.
BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma
vadu
Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai
tīkla pieslēgvietai;
Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta
atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus
rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos,
iepazīstieties ar specifikāciju šinī lietošanas
instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes.
Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla pieslēguma
rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar
bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš
no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas
iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tiklīdz pamanāt
bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no
tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā
servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu
pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām vai
mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas,
samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai
bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet
spraudņiem, sienas pieslēguma rozetēm un
vietai, kur tīkla vads iznāk no iekārtas korpusa.
Lai atvienotu tīkla spriegumu, izvelciet tīkla vada
spraudni no rozetes. Uzstādot iekārtu sekojiet tam,
lai tīkla pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.
Uzsākšana
Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens
(pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz
atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus,
piemēram, vāzes ar puķēm.
Vecās elektroierīces nodošana
1. Ja uz produkta ir simbols ar pārsvītrotu
atkritumu tvertni, tas nozīmē, ka
produkts ir iekļats Eiropas direktīvā
2002/96/EC.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti
ir jāutilizē, nododot pašvaldības
īpaši noteiktās pieņemšanas vitās.
Tos nedrīkst izmest parastās
municipalitātes atkritumu urnās.
3. Ievērojot prasības veco elektroierīču
utilizēšanā, jūs pasargāsiet apkārtējo
vidi un cilvēku veselību no iespējami
nelabvēlīgajām sekām,kādas verē-tu
rasties, ierīcēm sadaloties nepiemērotā
vietā.
4. Lai gūtu plašāku informāciju par veco
ierīču utilizēšanas iespējām, sazinieties
ar pilsētas pašvaldību, atkritumu
savākšanas saimniecību vai veikalu,
kurā ierīci iegādājāties.
Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana
1. Uz jūsu izstrādājuma baterijām/
akumulatoriem, kas markēti ar
krusteniski pārsv ītroto atkrituma
konteinera simbolu, attiecas Eiropas
direktīva 2006/66/EC.
2. Šo simbolu var papildināt dz īvsudraba
(Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmisko
elementu simboli, ja akumulators satur
vairāk nekā 0,0005% dz īvsudraba.
0,002% kadmija vai 0,004% svina.
3. Visas baterijas/akumulatori ir jālikvidē
valsts vai pašvaldības nozīmētās
speciālās atkritumu savākšanas
vietās, atsevišķi no mājsaimniecības
atkritumiem.
4. Pareizi atbrīvojoties no vecajām
baterijām/akumulatoriem, tiks
novērstas iespējami nelabvēlīgās sekas
uz apkārtējo vidu un cilvēku veselību.
5. Lai saņemtu sīkāku informāciju par
atbrīvošanos no vecajām baterijām/
akumulatoriem, lūdzu, sazinieties ar
savas pašvaldības biroju, atkritumu
iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kur
nopirkāt šo izstrādājumu.
1
Uzsākšana
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru
no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju
komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā,
ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no
piesārņojuma un novērstu iespējamos draudus
cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju
vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā
specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties
no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas
kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus.
Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu,
piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas,
iedarbībai.
3
4
Uzsākšana
Attiecībā uz Eiropas Savienības norādi par
bezvadu ierīcēm
1
Uzsākšana
Ar šo LG Electronics
paziņo, ka šis/šie
ražojums(-i) atbilst
Direktīvu 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/
EC, 2009/125/EC un 2011/65/EU būtiskākajām
prasībām un citiem saistītiem dokumentiem.
Lai saņemtu savu Atbilstības Deklarācijas (DoC)
kopiju, lūdzu, sazinieties ar mums sekojošā adresē.
Birojs, ar kuru jāsazinās par šī produkta
atbilstību:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis NAV Klientu
apkalpošanas dienesta kontaktpunkts.
Informāciju, kas attiecas uz Klientu apkalpošanas
dienestu, skatiet Garantijas kartē vai arī sazinieties
ar tirgotāju, pie kura pirkāt šo izstrādājumu.
Izmantošanai tikai telpās.
Paziņojums par radiofrekvences viļņu
starojumu
Šī ierīce ir jāuzstāda tā, lai darbības režīmā viļņu
radošā iekārta atrastos ne mazāk kā 20 cm attālumā
no ķermeņa.
Norādes par autortiesībām
yy Tā kā AACS (Advanced Access Content System)
ir atzīta kā satura aizsardzības sistēma Blu-ray
disku formātam, līdzīgi kā tiek izmantota CSS
(Content Scramble System) DVD formātam,
noteikti ierobežojumi piemēroti AACS aizsargāta
satura atskaņošanai, analogā signāla izejai utt.
Šī izstrādājuma funkcijas un ar tām saistītie
ierobežojumi var mainīties atkarībā no iegādes
laika, jo dažādi ierobežojumi var tikt pieņemti un/
vai izmainīti AACS sistēmā jau pēc šī ražojuma
izgatavošanas.
yy Turklāt BD-ROM Mark un BD+ tiek papildus
izmantotas kā satura aizsardzības sistēmas
Blu-ray disku formātam, piemērojot noteiktus
ierobežojumus, tai skaitā ierobežojumus BD-ROM
Mark un/vai BD+ aizsargāta satura atskaņošanai.
Lai gūtu plašāku informāciju par AACS, BD-ROM
Mark, BD+, vai par šo ražojumu, lūdzu, sazinieties
ar autorizētu klientu servisa centru.
yy Daudzos BD-ROM/DVD diskos ir iekodēta
aizsardzība pret kopēšanu. Šī iemesla dēļ jums
jāpieslēdz savs atskaņotājs pie televizora tiešā
veidā, nevis caur videomagnetofonu. Pieslēdzot
videomagnetofonu attēls no diskiem ar satura
aizsardzību būs izkropļots.
yy Šajā produktā ir iekļauta autortiesību aizsardzības
tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patenti un citas
intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības.
Šo autortiesību aizsardzības tehnoloģiju
izmantošanas atļauju piešķir Rovi Corporation,
un tā ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos un
citiem ierobežotiem skatīšanās veidiem, ja vien
Rovi Corporation nav noteikusi savādāk. Aizliegts
veikt dekompilāciju vai inženiertehnisko analīzi.
yy ASV un citu valstu autortiesību aizsardzības
likumos par neatļautu televīzijas programmu,
videolenšu, BD-ROM un DVD disku,
kompaktdisku un citu datu nesēju satura
ierakstīšanu, izmantošanu, demonstrēšanu,
izplatīšanu vai rediģēšanu noteikta civilā un/vai
kriminālā atbildība.
Uzsākšana
Svarīgs norādījums attiecībā uz
televizora krāsu sistēmu
Šī atskaņotāja krāsu sistēma var mainīties atkarībā
no atskaņojamā diska.
Tikai multisistēmu televizori spēj apstrādāt visus no
šī atskaņotāja saņemtos signālus.
yy Ja jūsu rīcībā ir PAL sistēmas krāsainais televizors,
skatoties NTSC sistēmā ierakstītus diskus vai
videomateriālus attēls būs izkropļots.
yy Multisistēmu krāsainais televizors automātiski
pārslēdz krāsu sistēmu atkarībā no ieejās
pienākošajiem signāliem. Ja krāsu sistēma
automātiski nepārslēdzas, izslēdziet televizoru un
vēlreiz ieslēdziet to.
yy Arī tajos gadījumos, kad NTSC krāsu sistēmā
ierakstītus diskus jūsu sistēma atskaņo normāli,
jūsu ierakstītājs tos var būt nekorekti ierakstījis.
>>Uzmanību
yy Ilgstoša 3D materiālu skatīšanās var izraisīt
reiboņus un nogurumu.
yy Trīsdimensiju filmas 3D režīmā nav ieteicams
skatīties veciem cilvēkiem, bērniem un
grūtniecēm.
yy Ja skatoties trīsdimensiju videomateriālus jūs
sajūtat galvassāpes, nogurumu vai reiboni,
kategoriski iesakām pārtraukt skatīšanos un
atpūsties, līdz jūs atkal jūtaties normāli.
1
Uzsākšana
Piemēram, atskaņojot NTSC krāsu sistēmā ierakstītu
disku, atskaņotāja izejā būs signāls NTSC kodējumā.
5
6
Saturs
Saturs
1
Uzsākšana
2
8
8
9
9
9
10
11
11
Drošības norādījumi
Ievads
– Šajā lietošanas instrukcijā izmantotie
atskaņojamie diski un simboli
– Par simbolu “7” displejā
– Reģionālais kods
– Sistēmas izvēle
Tālvadības pults
Priekšējais panelis
Aizmugures panelis
2
Savienošana
12
13
13
14
15
16
16
16
18
18
Jūsu televizora pieslēgšana
– Kas ir SIMPLINK?
– Izšķirtspējas iestatījumi
Pastiprinātāja pieslēgšana
– Pastiprinātāja pieslēgšana izmantojot
HDMI izeju
– Pastiprinātāja pieslēgšana izmantojot
audio ciparsignāla izeju
Pieslēgšana mājas tīklam
– Pieslēgšanās tīklam izmantojot kabeli
– Tīkla pieslēguma ar kabeli iestatījumi
– Bezvadu tīkla pieslēgums
– Bezvadu tīkla pieslēgums
3
Sistēmas iestatīšana
21
22
22
22
23
25
25
27
28
Initial Setup
Iestatījumi
– Iestatījumu pielāgošana
– Izvēlne [NETWORK]
– Izvēlne [DISPLAY]
– Izvēlne [LANGUAGE]
– Izvēlne [AUDIO]
– Izvēlne [LOCK]
– Izvēlne [OTHERS]
15
4
Darbība
30
30
30
31
31
31
32
33
34
34
Izvēlnes Home displejs
– Izvēlnes [HOME] izmantošana
– Smart Share lietošana
Saistītās ierīces satura atskaņošana
– Diska atskaņošana
– Blu-ray 3D diska atskaņošana
– Faila atskaņošana diskā/USB ierīcē
– Faila atskaņošana tīkla serverī
Datora mājas tīkla servera izmantošana
– Nero MediaHome 4 Essentials
instalēšana
– Failu un mapju kopīgošana
– Par Nero MediaHome 4 Essentials
– Sistēmas prasības
Vispārēji norādījumi par atskaņošanu
– Pamatdarbības video un audio
saturam
– Pamatdarbības darbam ar
fotoattēliem
– Diska izvēlnes izmantošana
– Lai turpinātu atskaņošanu
– Pēdējais kadrs atmiņā
Ekrāna izvēlne
– Video atskaņošanas vadība
– Fotoattēlu skatīšanas vadība
Uzlabotā atskaņošana
– Atskaņošanas atkārtošana
– Konkrēta fragmenta atkārtošana
– Atskaņošana no izvēlētā laika
– Subtitru valodas izvēle
– Cita audio klausīšanās
– Skatīšanās no atšķirīga leņķa
– Televizora ekrāna malu attiecības
maiņa
– Subtitru koda lapas maiņa
– Attēla režīma maiņa
– Satura informācijas skatīšana
– Satura saraksta skatījuma maiņa
– Subtitru faila izvēle
– Mūzikas klausīšanās slaidrādes laikā
– Opcijas [3D] iestatīšana
Papildfunkcijas
– Wi-Fi Direct™ savienojums
– Miracast™ izmantošana
– BD-Live™ skatīšanās
34
35
35
36
36
36
36
37
37
38
38
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
Saturs
47
47
47
48
49
49
50
50
51
LG Tag On
LG AV Remote
Privātais skaņas režīms
No Gracenote Media datubāzes
saņemtās informācijas pārlūkošana
Premium lietošana
LG Smart World lietošana
– Pierakstīšanās
– Tiešsaistes satura meklēšana
Izvēlnes My Apps lietošana
5
Bojājumu izlabošana
52
52
53
54
54
54
Bojājuma izlabošana
– Vispārēji norādījumi
– Tīkls
– Attēls
– Klientu atbalsta dienests
– Atklātā pirmkoda programmatūras
paziņojums
6
Pielikums
55
Televizora vadība izmantojot komplektā
iekļauto tālvadības pulti
– Tālvadības pults pielāgošana jūsu
televizora vadībai
Tīkla programmatūras atjaunināšana
– Paziņojums par atjauninājumu
– Programmatūras atjaunināšana
Papildinformācija
– Failu prasības
– AVCHD (Uzlabotais Augstas
Izšķirtspējas video kodeks)
– Par DLNA
– Noteiktas prasības sistēmai
– Norādījumi attiecībā uz saderību
Audio izejas signālu specifikācija
Reģionu kodu saraksts
Valodas kodu saraksts
Zīmoli un licences
55
56
56
56
58
58
59
60
60
60
61
63
64
65
–
–
–
–
68
69
69
69
70
Specifikācija
Apkope
– Iekārtas apkope un transportēšana
– Norādījumi attiecībā uz diskiem
Svarīga informācija par tīkla
pakalpojumiem
Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no atskaņotāja, kas atkarīgs no atskaņotāja programmatūras
vai pakalpojumu nodrošinātāja.
7
1
2
3
4
5
6
8
Uzsākšana
Ievads
1
Uzsākšana
Šajā lietošanas instrukcijā izmantotie atskaņojamie diski un
simboli
Datu nesējs/
Termins
Logotips
Simbols
e
Apraksts
yy Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un
kurus var iegādāties vai iznomāt.
yy „Blu-ray 3D” diski un „Blu-ray 3D ONLY” diski
yy BD-R/RE diski, kas ir ierakstīti BDAV formātā.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diski, kas satur filmu, mūzikas vai
fotogrāfiju failus.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
yy Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un
kurus var iegādāties vai iznomāt.
yy Formatēts filmu režīms
yy Darbojas arī ar divslāņu diskiem
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
o
Formatēts AVCHD formāts
y
u
i
yy DVD±R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas
vai fotoattēlu faili.
r
(8 cm, 12 cm)
Audio
kompaktdisks
t
(8 cm, 12 cm)
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
Piezīme
–
Uzmanību
–
,
>
yy ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
Formatēts VR režīms
Audio kompaktdisks
yy CD-R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai
fotoattēlu faili.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
Norāda īpašas piezīmes un darbības īpašības.
Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamos
nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.
Uzsākšana
,,Piezīme
yy Atkarībā no atskaņošanas aprīkojuma vai
CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diska stāvokļa
dažus CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diskus uz
ierīces nevar atskaņot.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW un CD-R/RW diskus,
kas ir ierakstīti, izmantojot datoru, DVD vai
kompaktdisku atskaņotāju, nevar atskaņot, ja
disks ir bojāts vai netīrs, vai ja uz atskaņotāja
galviņas ir netīrumi vai kondensāts.
yy Ja jūs ierakstāt disku, izmantojot datoru
pat, ja tas ir ierakstīts saderīgā formātā,
ir gadījumi, kad to nevar atskaņot
programmatūras iestatījumu dēļ, kas tika
izmantoti, lai disku ierakstītu. (Lai iegūtu
detalizētāku informāciju, griezieties pie
programmatūras izdevēja.)
yy Šim atskaņotājam ir nepieciešams, lai diski
un ieraksti atbilstu konkrētiem tehniskajiem
standartiem optimālai atskaņošanas
kvalitātes iegūšanai.
yy Iepriekš ierakstītajiem DVD šie standarti
ir automātiski iestatīti. Ierakstāmo disku
formātiem ir daudz dažādi veidi (ieskaitot
CD-R, kas satur MP3 vai WMA failus) un
tiem ir nepieciešami konkrēti apstākļi, lai
nodrošinātu saderīgu atskaņošanu.
yy Klientiem ir jāņem vērā, ka, lai lejupielādētu
MP3 / WMA failus un mūziku no interneta,
ir nepieciešama atļauja. Mūsu uzņēmumam
nav tādu tiesību piešķirt šādu atļauju. Atļauja
vienmēr ir jāprasa autortiesību īpašniekam.
yy Formatējot atkārtoti ierakstāmo disku,
jums jāuzstāda diska formāta opcija uz
[Mastered], lai nodrošinātu disku saderību
ar LG atskaņotājiem. Live System formātu
nevar izmantot LG atskaņotājā. (Mastered/
Live failu sistēma ir Windows Vista disku
formātu sistēma)
Par simbolu “7” displejā
“7” var parādīties jūsu televizora displejā darba
laikā un tas nozīmē, ka šim konkrētajam datu
nesējam attiecīgā, lietošanas instrukcijā aprakstītā
funkcija nav pieejama.
Reģionālais kods
Šai iekārtai ir piešķirts reģionālais kods, kurš
uzdrukāts iekārtas aizmugurē. Šī iekārta atskaņos
tikai BD-ROM un DVD diskus ar tādu pašu reģionālo
kodu, kāds redzams tās aizmugurē, vai arī ar
simbolu “ALL”.
Sistēmas izvēle
Atvērt disku atveri, izmantojot B (OPEN/CLOSE)
spiedpogu un tad piespiediet un turiet M (PAUSE)
uz vairāk nekā piecām sekundēm, lai mainītu krāsu
sistēmu (PAL /NTSC /AUTO).
1
Uzsākšana
yy Atkarībā no ierakstīšanas programmas &
formatējuma dažus ierakstītos diskus (CD-R/
RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) nevar atskaņot.
9
10
Uzsākšana
Tālvadības pults
1
Uzsākšana
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • d • • • • • •
1 (POWER): ieslēdz un izslēdz
iekārtu.
Krāsu (R, G, Y, B) taustiņi:
Izmanto, lai pārvietotos pa BDROM izvēlnēm. Izmanto arī kā
konkrētu izvēļņu saīšņu pogas.
B (OPEN/CLOSE): izbīda un
ievelk atpakaļ disku paliktni.
Cipartaustiņi 0 - 9: Ļauj izvēlēties
izvēlnes opciju pēc tās numura.
CLEAR: Noņem skaitli, kad
tiek iestatīta parole vai tīkla
savienojums.
REPEAT (h): Vēlamo sadaļu vai
secību atkārtošana.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): veic
meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ.
C/V (SKIP): pāriet uz
nākošo vai iepriekšējo nodaļu /
celiņu / failu.
Z (STOP): pārtrauc atskaņošanu.
d (PLAY): uzsāk atskaņošanu.
M (PAUSE): nopauzē atskaņošanu.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): atver vai aizver
sākuma izvēlni.
Bateriju ievietošana
TITLE/POPUP: atver displejā
DVD virsraksta izvēlni vai BDROM uznirstošo izvēlni, ja tādas ir
pieejamas.
INFO/MENU (m): atver vai aizver
ekrānā displeja logu.
Noņemiet bateriju nodalījuma
vāciņu tālvadības pults aizmugurē
un ievietojiet R03 (AAA izmēra)
bateriju ar pareizi novietotiem 4
un 5.
Kursora taustiņi: ļauj izvēlēties
kādu opciju no izvēlnes.
ENTER (b): apstiprina izvēli
izvēlnē.
BACK (1): Iziet no izvēlnes vai
atgriezties iepriekšējā ekrānā.
?: Šī poga nedarbojas.
DISC MENU: atver izvēlni no
diska.
TV vadības taustiņi: sk. 55. lpp.
Uzsākšana
11
Priekšējais panelis
1
Uzsākšana
a Paliktnis diskiem
e N (PLAY / PAUSE)
b Displeja logs
f Z (STOP)
c Tālvadības sensors
g 1/! (POWER)
d B (OPEN/CLOSE)
h USB pieslēgvieta
Aizmugures panelis
a Tīkla barošanas vads
c DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
b LAN (lokālā tīkla) pieslēgvieta
d HDMI OUT
12
Savienošana
Jūsu televizora
pieslēgšana
2
Ja jums ir HDMI televizors vai monitors, jūs varat to
pieslēgt šai iekārtai izmantojot HDMI kabeli (tips
A, High Speed HDMI™ Cable). Savienojiet iekārtas
HDMI izejas ligzdu ar HDMI ieejas ligzdu ar HDMI
signālu savietojamā televizorā vai monitorā.
Papildinformācija par HDMI
pieslēgumu
yy Pieslēdzot iekārtai ar HDMI vai DVI savietojamu
ierīci pārliecinieties par sekojošo:
-- Izslēdziet gan pieslēgto HDMI/DVI iekārtu,
gan jūsu atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet
HDMI/DVI iekārtu un vēl pēc 30 sekundēm
ieslēdziet šo iekārtu.
Savienošana
-- Pārbaudiet, vai pieslēgtās iekārtas video ieeja
ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
Iekārtas aizmugure
-- Pārbaudiet, vai pieslēgtā iekārta ir saderīga
ar 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i vai
1920x1080p video signālu.
yy Ne visas ar HDCP savietojamas HDMI vai DVI
ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
-- Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, normālu
attēlu iegūt neizdosies.
,,Piezīme
yy Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio
signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces
atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī
vispār nebūt dzirdama.
HDMI
kabelis
TV
yy Ja jūs izmantojat HDMI pieslēgumu, jūs
varat mainīt izšķirtspēju HDMI izejā. (sk.
“Izšķirtspējas iestatījumi”, 13. lpp.).
yy Izvēlieties video signāla veidu HDMI OUT
izejas ligzdā izmantojot opciju [HDMI Colour
Setting] izvēlnē [Settings] (sk. 24. lpp).
Pārslēdziet TV signāla avotu uz HDMI (sk. televizora
rokasgrāmatu).
,,Piezīme
Lai izveidotu optimālu pieslēguma sistēmu,
lūdzu, iepazīstieties ar jūsu televizora,
stereosistēmas un pārējā aprīkojuma lietošanas
instrukcijām.
yy Mēģinājums mainīt izšķirtspēju pēc tam,
kad izveidojies pieslēgums, var izraisīt
iekārtas atteici. Lai šādu problēmu atrisinātu,
izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
yy Ja HDMI savienojums ar HDCP nav
apstiprināts, televizora ekrāns būs melns,
bez attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet
HDMI pieslēgumu vai atvienojiet HDMI
kabeli.
yy Ja ekrānā redzams troksnis vai melnas līnijas,
lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos
apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m).
Savienošana
Kas ir SIMPLINK?
Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams vadīt
izmantojot televizora tālvadības pulti, ja šo
televizoru ar SIMPLINK sistēmu ir ražojusi LG un tas
pieslēgts atskaņotājam ar HDMI pieslēgumu.
Sīkāk par SIMPLINK funkciju sk. attiecīgā televizora
lietošanas instrukciju.
LG televizori ar SIMPLINK funkciju tiek marķēti ar
augstāk redzamo logotipu.
Izšķirtspējas iestatījumi
Izejās HDMI OUT atskaņotājs var nodrošināt signālu
ar dažādām izšķirtspējām. Izšķirtspēju jūs varat
mainīt izmantojot izvēlni [Settings].
1. Piespiediet HOME ( ).
2. Izmantojot A/D izvēlieties [Settings] un pēc
tam piespiediet ENTER (b).
Atvērsies iestatījumu izvēlne.
3. Izmantojot W/S izvēlieties opciju [DISPLAY]
un pēc tam piespiediet D, lai pārietu uz otro
līmeni.
4. Izmantojot W/S izvēlieties opciju [Resolution]
un pēc tam piespiediet ENTER (b), lai pārietu
uz trešo līmeni.
,,Piezīme
Atkarībā no diska veida vai atskaņošanas
statusa atsevišķas SIMPLINK operācijas
var atšķirties no paredzētajām vai vispār
nefunkcionēt.
5. Izmantojot W/S izvēlieties vajadzīgo
izšķirtspējas vērtību, pēc tam piespiediet ENTER
(b), lai apstiprinātu izvēli.
2
Savienošana
Funkcijas, kuras iespējams vadīt izmantojot LG
televizora tālvadības pulti, ir: atskaņot, pauze,
skenēt, izlaist, apturēt, izslēgt u. c.
13
14
Savienošana
,,Piezīme
yy Ja jūsu televizors nav savietojams ar signāla
izšķirtspēju atskaņotāja izejā, jūs varat
pārslēgt izšķirtspēju uz 576p sekojošā veidā:
1. Piespiediet B, lai izbīdītu disku paliktni.
2. Piespiediet Z (STOP) un turiet piespiestu
ilgāk par 5 sekundēm.
2
Savienošana
yy Ja jūs iestatiet izšķirtspēju manuāli un tad
pieslēdziet HDMI izeju televizoram, bet jūsu
televizors neatbalsta šādus iestatījumus,
izšķirtspējas iestatījumi pārslēgsies uz [Auto].
yy Ja jūs izvēlēsieties izšķirtspēju, kuru
neatbalsta jūsu televizors, ekrānā parādīsies
brīdinošs uzraksts. Ja pēc izšķirtspējas
pārslēgšanas attēls ekrānā neparādās,
lūdzu, nogaidiet 20 sekundes un izšķirtspēja
automātiski pārslēgsies atpakaļ uz
iepriekšējo vērtību.
yy 1080p video izejas signāla kadru frekvence
var tikt automātiski iestatīta uz 24 Hz vai
50 Hz atkarībā gan no pieslēgtā televizora
iespējām, gan tam vispiemērotākās vērtības,
un tās izvēles pamatā būs atskaņotā BDROM diska satura kadru frekvence.
Pastiprinātāja
pieslēgšana
Atkarībā no jūsu rīcībā esošā aparatūras apjoma
izveidojiet kādu no tālāk aprakstītajiem pieslēguma
veidiem.
yy HDMI audio pieslēgums (15. lpp)
yy Audio ciparsignāla pieslēgums (15. lpp)
Tā kā izejas audiosignāla veidu nosaka vairāki faktori,
sīkāk par to sk. “Audio izejas signālu specifikācija”
(61. lpp).
Par ciparisko daudzkanālu skaņu
Cipariskais daudzkanālu pieslēgums spēj nodrošināt
visaugstāko skaņas kvalitāti. Šim nolūkam jums
nepieciešams daudzkanālu audio/video resivers,
kurš ir saderīgs ar jūsu atskaņotāju vienā vai vairākos
audio formātos. Pārbaudiet firmas zīmes audio/
video uztvērēja priekšpusē un lietošanas instrukciju.
(PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS un/vai DTS-HD)
Savienošana
Pastiprinātāja pieslēgšana
izmantojot HDMI izeju
Savienojiet atskaņotāja HDMI OUT ar atbilstošo
pastiprinātāja ieejas ligzdu izmantojot HDMI kabeli.
Iekārtas aizmugure
15
Pastiprinātāja pieslēgšana
izmantojot audio ciparsignāla
izeju
Savienojiet atskaņotāja OPTICAL AUDIO OUT ligzdu
ar atbilstošo jūsu pastiprinātāja ligzdu, izmantojot
digitālo audio kabeli.
Iekārtas aizmugure
2
Savienošana
HDMI kabelis
Optiskais
kabelis
Resivers/pastiprinātājs
HDMI
kabelis
TV
Resivers/pastiprinātājs
Ja jūsu pastiprinātājam ir HDMI izeja, savienojiet
pastiprinātāja HDMI izejas ligzdu ar televizora HDMI
ieeju izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet pastiprinātāja
lietotāja rokasgrāmatu.)
Jums būs nepieciešams aktivizēt atskaņotāja
ciparsignāla izeju. (Sk. “Izvēlne [AUDIO]”, 25. lpp).
Jums būs nepieciešams aktivizēt atskaņotāja
ciparsignāla izeju. (Sk. “Izvēlne [AUDIO]”, 25. lpp).
16
Savienošana
Pieslēgšana mājas
tīklam
2
Platjoslas
pieslēgums
Šo atskaņotāju var pieslēgt lokālajam tīklam (LAN),
izmantojot aizmugures paneļa LAN portu.
Pieslēdzot atskaņotāju mājas platjoslas tīklam,
jums būs pieejami tādi pakalpojumi, kā piemēram,
programmatūras atjauninājumi, BD-Live interaktīvie
pakalpojumi un dažādi tiešsaistes pakalpojumi.
Maršrutētājs
Savienošana
Pieslēgšanās tīklam izmantojot
kabeli
Kabeļa pieslēgums nodrošina vislabākos rezultātus,
jo ierīce tiek pieslēgta tīklam tiešā veidā un
pieslēguma darbību neietekmē radiotraucējumi.
DLNA sertificēti serveri
Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs
atradīsiet savas tīkla ierīces lietošanas pamācībā.
Savienojiet atskaņotāja LAN pieslēgvietu ar
atbilstošo modema vai maršrutētāja ligzdu
izmantojot veikalā nopērkamu LAN vai Ethernet
kabeli.
,,Piezīme
yy Pievienojot un atvienojot LAN kabeli
satveriet to aiz spraudņa. Atvienojot
nevelciet aiz LAN kabeļa, bet piespiediet
fiksācijas austiņu un izvelciet spraudni no
ligzdas.
yy Nepieslēdziet LAN portam moduļtelefona
pieslēguma kabeli.
yy Tā kā vienlaikus eksistē vairākas pieslēgumu
konfigurācijas, lūdzu, ievērojiet sava
telekomunikāciju operatora vai interneta
pakalpojumu sniedzēja specifikācijas.
yy Lai piekļūtu DLNA serveru saturam,
atskaņotājs ir jāpievieno šiem serveriem, ar
maršrutētāja starpniecību pieslēdzot to tam
pašam vietējam tīklam.
yy Lai uzstādītu datoru kā DLNA serveri,
savā datorā uzstādiet piegādāto Nero
MediaHome 4. (skatīt 34. lpp.)
Iekārtas aizmugure
Tīkla pieslēguma ar kabeli
iestatījumi
Ja lokālajā tīklā (LAN), pie kura ar kabeļa palīdzību
pieslēgts atskaņotājs, atrodas DHCP serveris,
atskaņotājam automātiski tiks piešķirta IP adrese.
Dažkārt atskaņotājam, kurš ar LAN kabeļa palīdzību
pieslēgts mājas tīklam, var nākties veikt tīkla
pieslēguma konfigurēšanu. Izvēlnē [NETWORK]
veicamie iestatījumi aprakstīti zemāk.
Sagatavošana
Pirms uzsākt tīkla pieslēguma konfigurēšanu
jums mājas tīklam jāpieslēdz platjoslas
interneta savienojums.
Savienošana
1. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju
[Connection Setting] un pēc tam piespiediet
ENTER (b).
17
2. Izmantojot W/S/A/D izvēlieties [Dynamic]
vai [Static] IP režīmu.
Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu,
lai varētu automātiski iegūt IP adresi.
2
Tīkls automātiski savienosies ar ierīci.
Advanced Setting
Ja Jūs vēlaties veikt tīkla iestatīšanu manuāli,
izmantojiet W/S, lai izvēlētos [Advanced Setting],
kas atrodas izvēlnē [Network Setting], un nospiediet
ENTER (b).
1. Lai izvēlētos [Wired], izmantojiet W/S un
nospiediet ENTER (b).
,,Piezīme
Ja tīklā nav pieejams DHCP serveris un jums
manuāli jāievada IP adrese, izvēlieties [Static],
pēc tam izmantojot W/S/A/D un ciparu
taustiņus iestatiet [IP Address], [Subnet Mask],
[Gateway] un [DNS Server]. Ja jūs kļūdāties
ievadot ciparus, piespiediet CLEAR, lai dzēstu
izgaismoto rakstzīmi.
3. Izvēlieties [Next] un piespiediet ENTER (b), lai
aktivizētu tīkla iestatījumus.
Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.
4. Nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[OK], lai pabeigtu vadu tīkla iestatīšanu.
Savienošana
2. Izlasiet tīkla iestatījumu sagataves un pēc tam
nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[Start].
18
Savienošana
Bezvadu tīkla pieslēgums
Cita pieslēguma opcija ir izmantot piekļuves vietu
vai bezvadu maršrutētāju. Tīkla konfigurācija un
pieslēguma metode var atšķirties atkarībā no
izmantojamā aprīkojuma un tīkla vides.
Sagatavošana
Pirms veikt bezvadu tīkla konfigurēšanu, jums
nepieciešams:
-- p
­ ievienot mājas bezvadu tīklam platjoslas
interneta pieslēgumu.
-- uzstādīt piekļuves punktu vai bezvadu
maršrutētāju.
-- atzīmēt tīkla SSID (servisu paketes
identifikatoru) un drošības kodu.
2
Savienošana
Bezvadu
komunikācijas
DLNA sertificēti serveri
1. No izvēlnes [Setup] izvēlieties opciju
[Connection Setting] un pēc tam piespiediet
ENTER (b).
2. Izlasiet tīkla iestatījumu sagataves, un pēc tam
nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[Start].
piekļuves punkta vai
bezvadu maršrutētāja
Platjoslas
pieslēgums
Skatīt iestatīšanas norādījumus, kas ir pievienoti
jūsu piekļuves punktam vai bezvadu maršrutētājam,
lai iegūtu detalizētu informāciju par pieslēgšanas
soļiem un tīkla iestatījumiem.
Lai būtu vislabākais sniegums, vislabākā opcija
vienmēr ir tiešs vadu pieslēgums no šī atskaņotāja
pie jūsu mājas tīkla maršrutētāju vai kabeļa /DSL
modema.
Ja jūs tomēr izvēlaties bezvadu opciju, ņemiet
vērā, ka sniegumu dažreiz var ietekmēt citas mājās
esošas elektroniskās iekārtas.
Bezvadu tīkla pieslēgums
Lai izveidotu bezvadu tīkla pieslēgumu,
atskaņotāja iestatījumi jānokonfigurē darbam
tīklā. Šo sagatavošanu var veikt izmantojot izvēlni
[Setup]. Izvēlnē [NETWORK] veicamie iestatījumi
aprakstīti zemāk. Pirms atskaņotāja pieslēgšanas
tīklam jāuzstāda piekļuves punkts vai bezvadu
maršrutētājs.
Ja vadu tīkls nav pievienots ierīcei, uz ekrāna
tiek attēloti visi pieejamie tīkli.
3. Izmantojiet W/S, lai izvēlētos vēlamo bezvadu
tīkla SSID, un nospiediet ENTER (b).
Ja Jūsu piekļuves punkts aprīkots ar drošības
sistēmu, Jums attiecīgi jāievada drošības kods.
,,Piezīme
Ja SSID nosaukumam, kuru izmanto piekļuves
punktam vai bezvadu maršrutētājam,
izmantojat rakstzīmes, kas nav angļu valodas
alfabētā, vai ciparus, tas var tikt rādīts atšķirīgi.
Savienošana
19
Advanced Setting
Ja Jūs vēlaties veikt tīkla iestatīšanu manuāli,
izmantojiet W/S, lai izvēlētos [Advanced Setting],
kas atrodas izvēlnē [Network Setting], un nospiediet
ENTER (b).
,,Piezīme
yy Piekļuves punkts ir ierīce, kas ļauj jums
bezvadu režīmā pieslēgties vietējam tīklam.
4. Izmantojot W/S/A/D izvēlieties [Dynamic]
vai [Static] IP režīmu.
Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu,
lai varētu automātiski iegūt IP adresi.
,,Piezīme
Ja tīklā nav pieejams DHCP serveris un jums
manuāli jāievada IP adrese, izvēlieties [Static],
pēc tam izmantojot W/S/A/D un ciparu
taustiņus iestatiet [IP Address], [Subnet Mask],
[Gateway] un [DNS Server]. Ja jūs kļūdāties
ievadot ciparus, piespiediet CLEAR, lai dzēstu
izgaismoto rakstzīmi.
5. Izvēlieties [Next] un piespiediet ENTER (b), lai
aktivizētu tīkla iestatījumus.
Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.
6. Izvēlieties [OK] un piespiediet ENTER (b), lai
pabeigtu tīkla pieslēguma konfigurēšanu.
2
[AP List] - Tiks noskenēti visi sniedzamības
rādiusā pieejamie piekļuves punkti vai bezvadu
maršrutētāji, un to saraksts tiks parādīts displejā.
[Network name (SSID)] – Jūsu piekļuves
punkts var neraidīt tā tīkla nosaukumu (SSID).
Pārbaudiet Jūsu piekļuves punkta iestatījumus,
izmantojot datoru un vai nu iestatiet savu
piekļuves punktu apraides SSID, vai arī manuāli
ievadiet tīkla nosaukumu [Network name
(SSID)].
[PBC] – Ja Jūsu piekļuves punkts vai bezvadu
maršrutētājs atbalsta spiedpogas konfigurēšanas
metodi, izvēlieties šo iespēju, un 120 ciklu laikā
piespiediet sava piekļuves punkta spiedpogu.
Jums nav nepieciešams zināt tīkla nosaukumu
(SSID), kā arī Jūsu piekļuves punkta drošības
kodu.
[PIN] – Ja Jūsu piekļuves punkts atbalsta PIN
koda konfigurēšanas metodi, kas balstīta uz
WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), izvēlieties
šo iespēju un pierakstiet koda skaitli, kas
redzams uz ekrāna. Tad ievadiet PIN skaitli
Jūsu piekļuves punkta iestatījumu izvēlnē, lai
iegūtu savienojumu. Skatiet savas tīkla iekārtas
dokumentāciju.
2. Ievērojiet uz ekrāna redzamās katrai
savienošanas metodei paredzētās norādes.
,,Piezīme
Lai izmantotu PBC un PIN tīkla savienojumu,
Jūsu piekļuves punkta drošības režīms jāiestata
uz OPEN vai AES.
Savienošana
yy WEP (bezvadu drošības protokola)
drošības režīmā piekļuves punkta vai
bezvadu maršrutētāja iestatījumos parasti
ir pieejamas 4 atslēgas. Ja jūsu piekļuves
punktā vai bezvadu maršrutētājā izmantota
WEP drošības sistēma, ievadiet 1. drošības
kodu, lai varētu piekļūt vietējam tīklam.
1. Lai izvēlētos [Wireless], izmantojiet W/S un
nospiediet ENTER (b).
20 Savienošana
Norādījumi par tīkla pieslēgumu
yy Daudzas tīkla pieslēguma problēmas
konfigurēšanas laikā var novērst atiestatot
maršrutētāju vai modemu. Pēc tam, kad
atskaņotājs pieslēgts lokālajam tīklam, ātri
izslēdziet vai atvienojiet no maiņstrāvas tīkla jūsu
lokālā tīkla maršrutētāju vai kabeļa modemu.
Tad no jauna ieslēdziet vai pievienojiet ierīci
maiņstrāvas tīklam.
2
Savienošana
yy Atkarībā no līguma nosacījumiem ar jūsu
interneta pakalpojuma nodrošinātāju (ISP)
internetam pieslēdzamo ierīču skaits var būt
ierobežots. Sīkāk par to jūs uzzināsiet sazinoties
ar savu ISP.
yy Mūsu kompānija neuzņemas nekādu atbildību
par atskaņotāja un/vai interneta pieslēguma
aparatūras atteicēm, kas radušās datu
apmaiņas kļūdu/atteiču dēļ jūsu platjoslas
interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma
neapmierinošas darbības rezultātā.
yy Ar BD-ROM diskiem saistītās funkcijas, kas kļūst
pieejamas izmantojot interneta pieslēgumu,
nav izstrādājusi un ieviesusi mūsu kompānija
un šī iemesla mūsu kompānija nav atbildīga par
to pareizu darbību un pieejamību. Ar dažiem
diskiem saistītie materiāli internetā var nebūt
savietojami ar šo atskaņotāju. Ja jums radušies
jautājumi attiecībā uz šāda veida saturu, lūdzu,
konsultējaties ar diska izgatavotāju.
yy Dažkārt satura lejupielādei no interneta
nepieciešams pieslēgums ar platāku caurlaides
joslu.
yy Arī tajos gadījumos, kad atskaņotājs ir pareizi
pieslēgts un nokonfigurēts, lejupielādētais
saturs var izrādīties neizmantojams sakarā ar
pārslodzēm tīklā, jūsu interneta pieslēguma joslas
kvalitatīvajiem rādītājiem vai arī ar nekvalitatīvu
lejupielādējamā satura nodrošinājumu.
yy Atsevišķas operācijas, kas saistītas ar interneta
pieslēguma izmantošanu, varētu nebūt
iespējamas sakarā ar jūsu platjoslas pieslēguma
interneta servisa nodrošinātāja (ISP) uzliktajiem
ierobežojumiem.
yy Jebkuras izmaksas, kuras pieprasa ISP, tanī skaitā
arī maksa par pieslēgumu, pilnībā gulstas uz jūsu
atbildību.
yy Lai varētu pieslēgt šo atskaņotāju tīklam
izmantojot kabeli, nepieciešams 10 Base-T
vai 100 Base-TX LAN ports. Ja jūsu interneta
pakalpojumu piedāvājumā nav paredzēts
šāds pieslēgums, atskaņotāju tīklam pieslēgt
neizdosies.
yy Lai varētu izmantot xDSL servisu, jums jālieto
maršrutētājs.
yy Lai varētu izmantot DSL pieslēgumu, vajadzīgs
DSL modems, savukārt, lai izmantotu kabeļa
pieslēgumu ir nepieciešams kabeļa modems.
Atkarībā no pieslēguma veida un līguma
nosacījumiem ar jūsu ISP, jums var nebūt iespējas
izmantot šī atskaņotāja interneta pieslēguma
funkcijas vai arī jums varētu būt ierobežots
internetam vienlaicīgi pieslēgto ierīču skaits. (Ja
jūsu ISP pieļauj tikai vienas ierīces pieslēgumu
internetam, atskaņotājam neizdosies pieslēgties,
ja tobrīd jau ir pieslēdzies dators).
yy Atkarībā no jūsu ISP politikas un ierobežojumiem,
var gadīties, ka jums ir liegts izmantot
“Maršrutētāju” vai arī šīs ierīces lietošana ir stipri
limitēta. Sīkāk par to jūs uzzināsiet sazinoties
tiešā veidā ar savu ISP.
yy Bezvadu pieslēgums darbojas 2,4 GHz
radiofrekvenču diapazonā, kuru izmanto arī
citas sadzīves elektroniskās ierīces, piemēram,
bezvadu telefoni, Bluetooth® iekārtas, mikroviļņu
krāsnis, un tās var radīt traucējumus datu
apmaiņā.
yy Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam
pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var
ģenerēt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
yy Lai iegūtu kvalitatīvāku pieslēgumu, novietojiet
atskaņotāju pēc iespējas tuvāk piekļuves
punktam.
yy Atsevišķos gadījumos novietojot piekļuves
punktu vai bezvadu maršrutētāju vismaz 0,45 m
virs grīdas līmeņa var uzlabot uztveramību.
yy Ja tas iespējams, pārvietojieties tuvāk piekļuves
punktam vai novietojiet atskaņotāju tā, lai starp
to un piekļuves punktu neatrastos citi priekšmeti.
yy Bezvadu sakaru kvalitāte ir atkarīga no vairākiem
faktoriem, piemēram, piekļuves punkta veida,
attāluma starp atskaņotāju un piekļuves punktu,
kā arī no atskaņotāja novietojuma.
yy Pārslēdziet savu piekļuves punktu vai bezvadu
maršrutētāju infrastruktūras režīmā. Ekspromta
tīkla režīms atbalstīts netiek.
Sistēmas iestatīšana
Initial Setup
Kad Jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, uz ekrāna
parādās sākotnējās iestatīšanas vednis. Sākotnējās
iestatīšanas vednī iestatiet displeja valodu un tīkla
iestatījumus.
21
5. Izmantojot W/S/A/D izvēlieties [Dynamic]
vai [Static] IP režīmu.
Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu,
lai varētu automātiski iegūt IP adresi.
1. Nospiediet 1 (POWER).
Uz ekrāna parādās sākotnējās iestatīšanas
vednis.
2. Ar W/S/A/D izvēlieties displeja valodu un
nospiediet ENTER (b).
6. Izvēlieties [Next] un piespiediet ENTER (b), lai
aktivizētu tīkla iestatījumus.
3
Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.
Sīkāku informāciju par tīkla iestatījumiem
meklējiet 16.lapā “Pieslēgšana mājas tīklam”.
7. Pārbaudiet visus iestatījumus, ko iestatījāt
iepriekšējos posmos.
Ja vadu tīkls ir pievienots, tīkla savienojuma
iestatījumi automātiski tiks pabeigti.
4. Visi pieejamie tīkli tiek attēloti uz ekrāna.
Izmantojiet W/S, lai izvēlētos [Wired Network]
vai vēlamo bezvadu tīkla SSID, un nospiediet
ENTER (b).
Ja Jūsu piekļuves punkts aprīkots ar drošības
sistēmu, Jums attiecīgi jāievada drošības kods.
Nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[Finish], lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.
Ja nepieciešams mainīt kādus iestatījumus,
izmantojiet W/S/A/D, lai izvēlētos 1, un
nospiediet ENTER (b).
Sistēmas iestatīšana
3. Izlasiet un sagatavojiet tīkla iestatījumu
sagataves un pēc tam nospiediet ENTER (b),
kad redzams izgaismots [Start].
22 Sistēmas iestatīšana
Iestatījumi
Iestatījumu pielāgošana
Izvēlnē [Settings] jūs varat mainīt atskaņotāja
pamatiestatījumus.
1. Piespiediet HOME ( ).
Izvēlne [NETWORK]
Nepieciešami atbilstoši [NETWORK] iestatījumi, lai
veiktu programmatūras atjaunināšanu, izmantotu
BD-Live un tiešsaistes servisus.
Connection Setting
Ja Jūsu mājas tīkla vide ir piemērota atskaņotāja
pievienošanai, tad atskaņotāju nepieciešams iestatīt
tīkla savienojumam tīkla sakariem.
(Sk. “Pieslēgšana mājas tīklam”, 16. lpp)
Connection Status
3
Sistēmas iestatīšana
2. Izmantojot A/D izvēlieties [Settings] un pēc
tam piespiediet ENTER (b).
Atvērsies iestatījumu izvēlne.
Ja jūs vēlaties pārskatīt atskaņotāja tīkla pieslēguma
stāvokli, izvēlieties opciju [Connection Status] un
piespiediet ENTER (b), lai pārbaudītu, vai sekmīgi
izveidots tīkla un interneta pieslēgums.
BD-LIVE connection
Izmantojot BD-Live funkcijas jūs varat ierobežot
piekļuvi interenetam.
[Permitted]
Visam BD-Live saturam atļauta piekļuve
internetam.
3. Izmantojot W/S izvēlieties pirmo iestatījumu
opciju un pēc tam piespiediet D, lai pārietu uz
otro līmeni.
[Partially permitted]
Piekļuve internetam atļauta tikai tiem BD-Live
diskiem, kam ir satura īpašnieku sertifikāti.
Interneta piekļuve un AACS tiešsaistes funkcijas
ir liegtas visam BD-Live saturam, kuram nav
sertifikāta.
[Prohibited]
Visam BD-Live saturam liegta piekļuve
internetam.
4. Izmantojot W/S izvēlieties otro iestatījumu
opciju un pēc tam piespiediet ENTER (b), lai
pārietu uz trešo līmeni.
5. Izmantojot W/S izvēlieties vajadzīgo
iestatījuma vērtību, pēc tam piespiediet ENTER
(b), lai apstiprinātu izvēli.
Sistēmas iestatīšana 23
Smart Service Setting
[Country Setting]
Atlasiet apgabalu, lai tiktu rādīts atbilstošs
tiešsaistes satura pakalpojums.
[Initialize]
Atkarībā no reģiona funkcija [Initialize] var
nebūt pieejama.
Device Name
Jūs varat iegūt tīkla nosaukumu, izmantojot virtuālo
tastatūru. Šis atskaņotājs tiks atpazīts pēc vārda,
kuru jūs ievadāt jūsu mājas tīklā.
Wi-Fi Direct
Network Play
Šī funkcija ļauj vadīt tāda medija atskaņošanu,
kas tiek straumēts no DLNA multivides servera,
izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu. Vairumam
DLNA sertificēto viedtelefonu ir funkcija, kas
paredzēta atskaņošanas mediju vadībai mājas tīklā.
Iestatiet šo opciju uz [On], ļaujot viedtelefonam
vadīt šo ierīci. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
skatiet sava DLNA sertificētā viedtelefona vai
lietojumprogrammas instrukciju.
,,Piezīme
yy Šai ierīcei un DLNA sertificētajam
viedtelefonam jābūt pieslēgtiem vienam un
tam pašam tīklam.
yy Lai lietotu [Network Play] funkciju,
izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu,
nospiediet HOME ( ), lai parādītu sākuma
izvēlni, pirms tiek veikts pieslēgums šai
ierīcei.
yy Ja ierīce tiek vadīta, izmantojot [Network
Play] funkciju, tālvadības pults var
nedarboties.
yy Pieejamos datņu formātus, kas aprakstīti
58. lpp., [Network Play] funkcija ne vienmēr
atbalsta.
TV Aspect Ratio
Izvēlieties attēla malu attiecību atbilstoši jūsu
televizora veidam.
[4:3 Letter Box]
To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna
malu attiecību 4:3. Rāda scēniskus attēlus ar
maskējošām joslām virs un zem attēla.
[4:3 Pan Scan]
To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna
malu attiecību 4:3. Rāda apgrieztus attēlus, kas
pilnībā aizpilda ekrānu. Attēlam tiks apgrieztas
sānu malas.
[16:9 Original]
To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors
ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar malu
attiecību 4:3 tiks parādīts sākotnējā formātā 4:3
ar melnām joslām labajā un kreisajā pusē.
[16:9 Full]
To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors
ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar
malu attiecību 4:3 tiks (lineāri) pielāgots pa
horizontāli, līdz tas aizpildīs visu ekrānu.
,,Piezīme
Ja izšķirtspēja ir iestatīta lielāka par 720p, jūs
nevarēsiet izvēlēties opcijas [4:3 Letter Box] vai
[4:3 Pan Scan].
3
Sistēmas iestatīšana
Šis atskaņotājs ir Wi-Fi Direct™ sertificēta ierīce. WiFi Direct ir tehnoloģija, kuru izmanto ierīcēm, lai
izveidotu starp tām savienojumu, nepievienojoties
piekļuves punktam vai maršrutētājam. Lai atvērtu
Wi-Fi Direct izvēlni, nospiediet ENTER (b).
Informāciju par ierīču savienojumiem skatiet 45.
lpp.
Izvēlne [DISPLAY]
24 Sistēmas iestatīšana
Resolution
HDMI Color Setting
Iestata HDMI video izejošā signāla izšķirtspēju. Par
izšķirtspējas iestatījumiem detalizēti sk. 13. lappusi.
Izvēlieties videosignāla veidu HDMI OUT izejā. Kā
veikt šos iestatījumus - sk. jūsu displeja lietošanas
instrukciju.
[Auto]
Ja HDMI OUT ligzda ir pieslēgta televizoram,
kurš nodrošina informācijas demonstrāciju
displejā (EDID), automātiski tiks iestatīta
pieslēgtajam televizoram vispiemērotākā
izšķirtspēja.
[576p]
Izejā būs 576 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
3
[YCbCr]
Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts HDMI displejs.
[RGB]
Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts DVI displejs.
3D Mode
Izvēlieties Blu-ray 3D diska atskaņošanas režīmu.
Sistēmas iestatīšana
[720p]
[Off]
Izejā būs 720 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
Blu-ray 3D diski tiks atskaņoti divdimensiju
režīmā - tāpat, kā parastie BD-ROM diski.
[1080i]
[On]
Izejā būs 1080 līniju signāls rindpārleces video
režīmā.
Blu-ray 3D tiks atskaņoti trīsdimensiju režīmā.
[1080p]
Home Menu Guide
Izejā būs 1080 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
Šī funkcija ļauj jums parādīt vai izdzēst
palīginformācijas lodziņu Home izvēlnē. Iestatiet šo
opciju uz [On], lai palīginformācija būtu redzama.
1080p Display Mode
Ja izšķirtspēja iestatīta vienāda ar 1080p, kvalitatīvai
kinomateriālu (1080p/24 Hz) demonstrēšanai
izvēlieties [24 Hz], ja pieslēgts ar HDMI saderīgs
displejs, savietojams ar 1080p/24 Hz ieejas signālu.
,,Piezīme
yy Ja jūs izvēlēsieties [24 Hz], videoapstrādei
pārslēdzoties uz filmu meteriālu attēls
ekrānā var būt izkropļots. Šādos gadījumos
izvēlieties [50 Hz].
yy Pat, ja [1080p Display Mode] ir iestatīts uz
[24 Hz], ja jūsu TV nav saderīgs ar 1080p/
24 Hz, faktiskā kadru frekvence no video
izejas būs 50 Hz, lai atbilstu video avota
formātam.
Sistēmas iestatīšana 25
Izvēlne [LANGUAGE]
Izvēlne [AUDIO]
Display Menu
Katrs disks spēj nodrošināt izejā dažāda veida audio
signālus. Pielāgojiet atskaņotāja audio opcijas
atbilstoši audioiekārtai, kuru jūs izmantojat.
Diepleja logā no [Settings] izvēlnes izvēlieties
valodu.
Disc Menu/Disc Audio/
Disc Subtitle
Izvēlieties vajadzīgo audio pavadījuma (diska
audio), subtitru un diska izvēlnes valodu.
[Original]
Norāda oriģinālo valodu, kurā disks ticis
ieskaņots.
Piespiediet ENTER (b), lai izvēlētos kādu citu
valodu. Vadoties pēc valodas kodu saraksta
64. lpp., ar ciparu taustiņu palīdzību ievadiet
vajadzīgo valodas kodu un pēc tam piespiediet
ENTER (b).
Digital Output
[PCM Stereo] (HDMI, OPTICAL)
Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI
OUT vai DIGITAL AUDIO OUT pieslēgta iekārta
ar divkanālu ciparisku stereo dekoderu.
[PCM Multi-Ch] (tikai HDMI)
Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI
OUT pieslēgta iekārta ar daudzkanālu ciparisku
dekoderu.
[Off] (tikai diska subtitriem)
[DTS Re-Encode] (HDMI, OPTICAL)
Izslēdz subtitrus.
Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI
OUT vai DIGITAL AUDIO OUT pieslēgta iekārta
ar DTS (cipariskās teātra skaņas) dekoderu.
,,Piezīme
Var gadīties, ka atsevišķu veidu diskiem valodas
nomaiņa nedarbosies.
[BitStream] (HDMI, OPTICAL)
Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI
OUT vai DIGITAL AUDIO OUT pieslēgta iekārta
ar LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS vai DTS-HD dekoderi.
,,Piezīme
yy Ja [Digital Output] opcija ir iestatīta uz [PCM
Multi-Ch] un ar EDID aprīkota HDMI iekārta
nedetektē ieejā PCM Multi-Ch informāciju,
audiosignāls atskaņotāja izejā varētu būt
vienkāršā PCM stereo formātā.
yy Ja [Digital Output] opcija iestatīta uz [DTS
re-encode], atskaņojot BD-ROM diskus izejā
tiks padots DTS Re-encode audio kopā ar
sekundāro audio, bet pārējiem diskiem
atskaņotāja izejā būs oriģinālais audio
ieraksts (kā opcijai [BitStream]).
3
Sistēmas iestatīšana
[Other]
,,Piezīme
Tā kā izejas audiosignāla veidu nosaka vairāki
faktori, sīkāk par to sk. “Audio izejas signālu
specifikācija” (61. lpp).
26 Sistēmas iestatīšana
Sampling Freq.
(Audio ciparsignāla izeja)
[48 kHz]
Izvēlieties šo opciju, ja jūsu A/V resivers vai
pastiprinātājs nespēj apstrādāt 192 kHz vai
96 kHz signālu. Jums izvēloties šo opciju
atskaņotājs sāks automātiski pārveidot 192 kHz
un 96 kHz signālus uz 48 kHz, lai jūsu sistēma
spētu tos apstrādāt.
[96 kHz]
3
Sistēmas iestatīšana
Izvēlieties šo opciju, ja jūsu A/V resivers vai
pastiprinātājs nespēj apstrādāt 192 kHz signālu.
Jums izvēloties šo opciju atskaņotājs sāks
automātiski pārveidot 192 kHz signālus uz 96
kHz, lai jūsu sistēma spētu tos apstrādāt.
[192 kHz]
Izvēlieties šo opciju, ja jūsu A/V resivers vai
pastiprinātājs spēj apstrādāt 192 kHz signālu.
Lai noskaidrotu savas sistēmas signālu apstrādes
iespējas, iepazīstieties ar jūsu A/V resivera vai
pastiprinātāja dokumentāciju.
DRC (dinamiskā diapazona vadība)
Šī funkcija dod iespēju noklusināt filmas pavadījumu
nezaudējot skaņas kvalitāti.
[Off]
Izslēdz šo funkciju.
[On]
Sašaurina Dolby Digital, Dolby Digital Plus vai
Dolby TrueHD audio izejas signāla dinamisko
diapazonu.
[Auto]
Dolby TrueHD audio izejas signāla dinamisko
diapazonu regulē pats signāls.
Dolby Digital un Dolby Digital Plus signāla
dinamiskais diapazons tiek apstrādāts tieši
tāpat, kā ieslēgtā [On] režīmā.
,,Piezīme
DRC iestatījumus var mainīt tikai tad, ja
atskaņotājā nav diska vai iekārta pilnībā
apstādināta.
DTS Neo:6
Ja atskaņotājs pieslēgts daudzkanālu audio
resīveram izmantojot HDMI pieslēgumu,
izvēlieties šo opciju, lai no divkanālu avota baudītu
daudzkanālu visaptverošu skaņu.
[Off]
Stereo skaņa tiks atskaņota priekšējos skaļruņos.
[Music]
Skaņa tiks atskaņota daudzkanālu režīmā, kurš
īpaši piemērots tieši mūzikas atskaņošanai.
[Cinema]
Skaņa tiks atskaņota daudzkanālu režīmā, kurš
īpaši piemērots tieši filmu pavadījumiem.
,,Piezīme
yy Izmantojot tiešsaistes pakalpojumus šī
funkcija nav pieejama.
yy Šī funkcija spēj apstrādāt tikai audio signālus
ar iztveršanas frekvenci, kas mazāka par
48 kHz.
yy Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija
[Digital Output] ir iestatīta uz [PCM MultiCh].
Sistēmas iestatīšana 27
Izvēlne [LOCK]
DVD Rating
Izvēlnes [LOCK] iestatījumi iespaido tikai BD-ROM
un DVD disku atskaņošanu.
Tas ļauj bloķēt atsevišķu DVD disku atskaņošanu
pamatojoties uz to satura novērtējumu. (Ne visiem
diskiem ir iekodēts novērtējums).
Lai varētu piekļūt jebkuram no izvēlnes [LOCK]
iestatījumiem, jums jāievada paša sastādīts 4 ciparu
drošības kods.
Ja jūs vēl ne reizi neesat ievadījis šo paroli, jums
piedāvās to darīt. Divas reizes ievadiet 4 ciparu
paroli un tad piespiediet ENTER (b), lai apstiprinātu
ievadi.
Password
Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.
[None]
Novērtējumam 1 ir visstriktākais liegums, bet
novērtējumam 8 - vispielaidīgākais.
[Unlock]
Ja jūs izvēlēsieties [Unlock], vecākvadība netiks
aktivizēta un disku varēs atskaņot pilnībā.
Blu-ray Disc Rating
Iestata vecuma ierobežojumu BD-ROM
atskaņošanai. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu
vecuma ierobežojumu BD-ROM skatīšanai.
[Change]
[255]
Ievadiet patreizējo paroli un piespiediet ENTER
(b). Divas reizes ievadiet 4 ciparu paroli un tad
piespiediet ENTER (b), lai paroli nomainītu.
Ļauj atskaņot jebkuru BD-ROM.
Ja jūs esat aizmirsis paroli
Ja jūs esat aizmirsis paroli, to iespējams dzēst
izpildot sekojošas darbības:
1. Izņemiet no atskaņotāja disku, ja tāds ir
ieveietots.
2. No [Settings] izvēlnes izvēlieties opciju
[Password].
3. Izmantojot ciparu taustiņus ievadiet “210499”.
Parole tiks nodzēsta.
,,Piezīme
Ja jūs kļūdāties, pirms spiest ENTER (b),
piespiediet CLEAR. Pēc tam ievadiet pareizo
paroli.
[0-254]
Neļauj atskaņot BD-ROM, kurā iekodēts
attiecīgs vecuma ierobežojums.
,,Piezīme
[Blu-ray Disc Rating] piemērojama tikai Bluray diskiem, kuros ir iestrādāta uzlabotā
klasifikācijas kontrole.
Area Code
Vadoties pēc 63. lappusē redzamā zonu kodu
saraksta ievadiet jūsu zonai atbilstošo DVD video
diska novērtēšanai atbilstošo zonas kodu.
3
Sistēmas iestatīšana
Divas reizes ievadiet 4 ciparu paroli un tad
piespiediet ENTER (b), lai apstiprinātu ievadi.
[Rating 1-8]
28 Sistēmas iestatīšana
Izvēlne [OTHERS]
DivX® VOD
PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālā video formāts,
ko izveidojis DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī
ir oficiāli sertificēta DivX Certified® ierīce, kas spēj
atskaņot DivX video. Lai iegūtu vairāk informācijas
un programmrīkus, kas ļauj jūsu failus pārveidot uz
DivX video, apmeklējiet www.divx.com.
3
Sistēmas iestatīšana
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA : šai DivX
Certified ® iekārtai jābūt reģistrētai, lai tā varētu
atskaņot pēc pieprasījuma iegādātās DivX
Video (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu,
atskaņotāja iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu “DivX
VOD”. Lai pabeigtu reģistrācijas procesu, ieejiet vod.
divx.com.
[Register]
Parādīs displejā jūsu iekārtas reģistrācijas
numuru.
[Deregister]
Deaktivizē jūsu iekārtu un parāda deaktivizācijas
kodu.
,,Piezīme
Šis atskaņotājs var atskaņot visus lejupielādētos
videomateriālus no DivX® VOD ar šī atskaņotāja
reģistrācijas kodu.
Quick Start
Atskaņotājs var palikt gaidīšanas režīmā, patērējot
tikai nedaudz elektroenerģijas, lai uzreiz varētu sākt
darboties pēc ierīces ieslēgšanas. Iestatiet šo opciju
uz [On], lai iespējotu [QuickStart] funkciju.
,,Piezīme
yy Ja opcija [Quick Start] ir iestatīta uz [On] un
atskaņotājam automātiski tiek padota strāva,
piemēram, pēc elektroenerģijas padeves
pārtraukuma vai tml., tad atskaņotājs
automātiski ieslēdzas gaidīšanas režīmā.
Pirms atskaņotāja iedarbināšanas pagaidiet
īsu brīdi, līdz atskaņotājs ieslēdzas gaidīšanas
režīmā.
yy Ja [Quick Start] ir iestatīta uz [On], strāvas
patēriņš būs lielāks nekā tad, ja [Quick Start]
ir iestatīta uz [Off ].
Auto Power Off
Ja atskaņotājs nostāvēs apstādinātā stāvoklī
apmēram piecas minūtes, ieslēgsies
ekrānsaudzētājs. Ja šī opcija ir ieslēgta [On],
ierīce automātiski izslēgsies 20 minūšu laikā
pēc ekrānsaudzētāja parādīšans. Ja jūs šo opciju
pārslēgsiet stāvoklī [Off ], ektrānsaudzētājs darbosies
līdz brīdim, kad tiks piespiesta kāda poga.
Sistēmas iestatīšana 29
Initialize
[Factory Set]
Jūs varat atiestatīt atskaņotāju uz sākotnējiem
rūpnīcas iestatījumiem.
[Blu-ray Storage Clear]
Inicializē BD-Live saturu no pievienotās USB
atmiņas.
,,Piezīme
Ja jūs atiestatīsiet atskaņotāju uz sākotnējiem
rūpnīcas iestatījumiem, izmantojot opciju
[Factory Set], jums nāksies no jauna veikt
tiešsaistes servisu aktivizāciju un ievadīt tīkla
pieslēguma parametrus.
[Information]
Parāda ekrānā patreizējo programmas versiju.
[Update]
Jūs varat atjaunināt atskaņotāja programmu
tiešā veidā pieslēdzoties programmatūras
atjaunināšanas serverim (sk. 56. lpp).
Sistēmas iestatīšana
Software
3
30 Darbība
Izvēlnes Home displejs
Izvēlnes [HOME] izmantošana
Izvēlne Home tiek atvērta, nospiežot pogu HOME
( ). Izmantojiet pogas W/S/A/D, lai izvēlētos
kategoriju, un nospiediet pogu ENTER (b).
4
Smart Share lietošana
Ierīcē varat atskaņot video, fotoattēlu un audio
saturu, ievietojot disku, pievienojot USB ierīci vai
izmantojot mājas tīklu (DLNA).
1. Nospiediet pogu HOME ( ), lai rādītu izvēlni
Home.
2. Atlasiet [Smart Share] un nospiediet pogu
ENTER (b).
,,Piezīme
Darbība
Atkarībā no reģiona pakalpojums [LG Smart
World], [My Apps] un funkcija [Search] var
nebūt pieejama.
a Rāda visas saistītās ierīces.
a [Smart Share] - parāda izvēlni Smart Share.
b
[Premium] - parāda ekrānu Premium Home.
(49. lappuse)
c
[LG Smart World] - parāda ierīcē nodrošināto
LG Apps nosaukumus. (49. lappuse)
d
[My Apps] - parāda ekrānu [My Apps]. (51.
lappuse)
e [Settings] - regulē sistēmas iestatījumus.
f
[Search] - meklē vēlamās LG Apps un citu
saturu.
g [Log In] - parāda pieteikšanās izvēlni.
b Rāda video, fotoattēlu un audio saturu.
c Rāda saistītās ierīces failu vai mapi.
Darbība
Saistītās ierīces satura
atskaņošana
Diska atskaņošana
erot
1. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE) un diska
teknē ievietojiet disku.
2. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE), lai aizvērtu
diska tekni.
Vairumam audio CD, BD-ROM un DVDROM disku atskaņošanas režīms ieslēgsies
automātiski.
31
Blu-ray 3D diska atskaņošana
e
Šis atskaņotājs var atskaņot Blu-ray 3D diskus, kuros
ir atsevišķi skati kreisajai un labajai acij.
Sagatavošana
Lai atskaņotu trīsdimensiju Blu-ray 3D filmu
stereoskopiskā 3D režīmā, jums jāizpilda tālāk
minētais.
yy Pārbaudiet, vai televizors var parādīt 3D
attēlu un vai tas ir aprīkots ar HDMI ieeju(ām).
yy Ja nepieciešams, trīsdimensiju attēlu
skatīšanai izmantojiet 3D brilles.
3. Nospiediet pogu HOME ( ) un pēc tam atlasiet
[Smart Share].
yy Pārbaudiet, vai BD-ROM ir marķēts kā Bluray 3D disks.
4. Atlasiet diska ikonu.
yy Pievienojiet HDMI kabeli (A tips, lielātruma
HDMI™ kabelis) starp atskaņotāja HDMI izeju
un TV HDMI ieeju.
,,Piezīme
yy Atkarībā no BD-ROM nosaukumiem var būt
nepieciešams savienojums ar USB ierīci, lai
veiktu pareizu atskaņošanu.
yy Nenoslēgtus DVD VR formāta diskus
atskaņotājs, iespējams, neatskaņos.
yy Daži DVD-VR diski ir ierakstīti ar CPRM
datiem, izmantojot DVD RAKSTĪTĀJU. Šī
iekārta neatbalsta tāda veida diskus.
1. Nospiediet pogu HOME ( ) un izvēlnē
[Settings] iestatiet opciju [3D Mode] uz [On] (24
lappuse).
2. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE) un diska
teknē ievietojiet disku.
3. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE), lai aizvērtu
diska tekni.
Atskaņošana sāksies automātiski.
4. Tālākos norādījumus atradīsiet sava 3D attēlu
atbalstošā televizora lietošanas instrukcijā.
Var gadīties, ka jums nāksies mainīt displeja
iestatījumus un precīzāk noregulēt TV
iestatījumus, lai iegūtu uzlabotu 3D efektu.
>>Uzmanību
yy Ilgstoša 3D materiālu skatīšanās var izraisīt
reiboņus un nogurumu.
yy Filmas 3D režīmā nav ieteicams skatīties
veciem cilvēkiem, bērniem un grūtniecēm.
yy Ja, skatoties trīsdimensiju videomateriālus
sajūtat galvassāpes, nogurumu vai reiboni,
kategoriski iesakām pārtraukt skatīšanos un
atpūsties, līdz jūs atkal jūtaties normāli.
4
Darbība
yy Atskaņotāja funkcijas, kas ir aprakstītas
šajā lietošanas instrukcijā, ne vienmēr ir
pieejamas visiem failiem un datu nesējiem.
Dažas funkcijas var būt ierobežotas atkarībā
no daudziem faktoriem.
32 Darbība
Faila atskaņošana diskā/USB
ierīcē
yui
Šis atskaņotājs var atskaņot diskā vai USB ierīcē
ierakstītus video, audio vai fotoattēlu failus.
1. Diska teknē ievietojiet datu disku vai pievienojiet
USB ierīci.
Piezīmes USB ierīcē
yy Šis atskaņotājs spēj nolasīt failus (mūziku, attēlus,
filmas) no USB zibatmiņas/ārējā cietā diska ar
FAT32 vai NTFS formatējumu. Taču, izmantojot
BD-Live, lietojiet USB zibatmiņu/ārējo cieto disku
ar FAT32 formatējumu.
yy Šī iekārta atbalsta līdz 4 nodalījumiem USB ierīcē.
yy Neizņemiet USB ierīci darbības laikā
(atskaņošanas utt. laikā).
yy USB ierīci, kurai ir nepieciešama papildu
programmas instalēšana, kad tā ir pieslēgta
datoram, šajā iekārtā nevar izmantot.
yy USB ierīce: USB ierīce, kas atbalsta USB1.1 un
USB2.0.
yy Atskaņot var video, audio un attēlu failus. Par
katra faila veida izmantošanu skatiet atbilstošās
lappusēs.
4
Darbība
Kad izvēlnē HOME pievienojat USB ierīci, atskaņotājs
automātiski sāk atskaņot audio failus, kas atrodas
USB atmiņas ierīcē. Ja USB ierīcē ir ierakstīti dažāda
veida faili, tiek atvērta izvēlne, kurā jums tiek
piedāvāts izvēlēties vajadzīgo faila veidu.
Failu ielāde var ilgt vairākas minūtes un ir atkarīga
no failu skaita USB atmiņas ierīcē. Spiediet pogu
ENTER (b), kamēr tiek atlasīts [Cancel], lai apturētu
ielādi.
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
3. Atlasiet [Smart Share] un nospiediet pogu
ENTER (b).
4. Kategorijā atlasiet vēlamo saistīto ierīci.
5. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music].
6. Izmantojot pogas W/S/A/D, atlasiet failu
un nospiediet pogu d(PLAY) vai ENTER (b), lai
atskaņotu failu.
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams tos
regulāri dublēt.
yy Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB HUB vai USB
Multi-reader, iespējams, ka iekārta nepazīs USB
ierīci.
yy Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo
atskaņotāju.
yy Digitālās fotokameras un mobilie tālruņi netiek
atbalstīti.
yy Iekārtas USB pieslēgvietu nevar izmantot datora
pieslēgšanai. Šo iekārtu nevar izmantot kā datu
glabāšanas ierīci.
Darbība 33
Faila atskaņošana tīkla serverī
yui
Šis atskaņotājs mājas tīklā var atskaņot video, audio
un fotoattēlu failus, kas atrodas DLNA serverī.
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(16. lappuse).
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
3. Atlasiet [Smart Share] un nospiediet pogu
ENTER (b).
,,Piezīme
yy Faila prasības ir aprakstītas 58. lappusē.
yy Neatskaņojamo failu sīktēls var būt redzams,
taču šajā atskaņotājā tos nevar atskaņot.
yy Subtitru faila nosaukumam un filmu
faila nosaukumam ir jābūt vienādam un
jāatrodas vienā un tajā pašā mapē.
yy Mājas tīkla stāvoklis var ietekmēt
atskaņošanu un darbības kvalitāti.
yy Jums var rasties problēmas ar savienojumu
atkarībā no servera vides.
yy Lai datoru iestatītu kā DLNA serveri, datorā
instalējiet piegādāto lietojumprogrammu
Nero MediaHome 4. (34. lappuse)
4. Kategorijā atlasiet DLNA multivides serveri.
5. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music].
4
Darbība
6. Izmantojot pogas W/S/A/D, atlasiet failu
un nospiediet pogu d(PLAY) vai ENTER (b), lai
atskaņotu failu.
34 Darbība
Datora mājas tīkla
servera izmantošana
DLNA apzīmē Digital Living Network Alliance - tas
ļauj lietotājiem piekļūt video, foto un audio failiem,
kas saglabāti serverī, un izbaudīt tos televizorā,
izmantojot mājas tīklu.
Pirms izveidot savienojumu ar datoru, lai atskaņotu
failu, datorā jāuzstāda Nero MediaHome 4 Essentials
programma.
Nero MediaHome 4 Essentials
instalēšana
4
Mac OS X
1. Ieslēdziet datoru un ievietojiet pievienoto CDROM disku datora CD-ROM nodalījumā.
2. Pārlūkojiet CD-ROM dzini un atveriet mapi
„MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Divas reizes noklikšķiniet uz attēlu failu „Nero
MediaHome.dmg”. Nero MediaHome logs ir
atvērts.
4. Nero MediaHome logā ievelciet Nero
MediaHome ikonu, vai nu lietotņu mapē uz loga
vai jebkurā citā vēlamā vietā.
5. Tagad Jūs varat ieslēgt lietotni, divas reizes
noklikšķinot uz Nero MediaHome ikonas vietā,
kur Jūs to ievilkāt.
Darbība
Windows
Failu un mapju kopīgošana
Ieslēdziet datoru un ievietojiet pievienoto
CD-ROM disku datora CD-ROM nodalījumā.
Instalēšanas vednis izvadīs jūs cauri ātram un
nesarežģītam instalācijas procesam. Lai instalētu
Nero MediaHome 4 Essentials, sekojiet šiem
norādījumiem:
Jūsu datorā mapei, kurā ir filmas, mūzika un/vai
fotoattēli, ir jābūt kopīgotai, lai tos varētu atskaņot
uz šī atskaņotāja.
1. Aizveriet visus Microsoft Windows programmu
logus un apturiet antivīrusu programmu, ja tā
darbojas.
Šinī sadaļā izskaidrota kopīgoto mapju izvēles
procedūra jūsu datorā.
1. Divas reizes noklikšķiniet uz ikonas „Nero
MediaHome 4 Essentials”.
2. Ievietojiet pievienoto CD-ROM disku datora CDROM nodalījumā.
2. Noklikšķiniet kreisajā pusē uz ikonas [Network]
un ievadiet jūsu tīkla nosaukumu laukā
[Network name]. Jūsu ievadīto tīkla nosaukumu
atskaņotājs atpazīs.
3. Noklikšķiniet uz [Nero MediaHome 4 Essentials].
3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas [Shares].
4. Uzklikšķiniet uz [Run], lai sāktu instalēšanu.
4. Kopīgošanas ekrānā noklikšķiniet uz cilnes
[Local Folders].
5. Noklikšķiniet uz [Nero MediaHome 4 Essentials].
Dators sagatavosies programmas instalēšanai
un atvērsies instalācijas vednis.
5. Noklikšķiniet uz ikonas [Add], lai atvērtu logu
[Browse Folder].
6. Noklikšķiniet uz pogas [Next], lai atvērtu sērijas
koda ievades logu. Noklikšķiniet uz [Next], lai
pārietu uz nākošo soli.
6. Izvēlieties mapi, kurā esošos failus jūs vēlaties
kopīgot. Izvēlētā mape tiks pievienota kopīgoto
mapju sarakstam.
7. Ja jūs pieņemat visus nosacījumus, ieklikšķiniet
ķeksīti [I accept the License Conditions] izvēles
rūtiņā un tad noklikšķiniet [Next]. Nepieņemot
šos līguma nosacījumus programmu nav
iespējams instalēt.
7. Noklikšķiniet uz ikonas [Start Server] (iedarbināt
serveri), lai iedarbinātu serveri.
8. Noklikšķiniet uz [Typical] un tad noklikšķiniet
[Next]. Sāksies instalācijas process.
9. Ja jūs vēlaties piedalīties anonīmajā datu
apkopošanā, ieklikšķiniet ķeksīti izvēles rūtiņā un
noklikšķiniet uz pogas [Next].
10. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu
instalēšanu.
,,Piezīme
yy Ja atskaņotājā neparādās kopīgotās mapes
vai faili, cilnē [Local Folders] noklikšķiniet
uz vajadzīgās mapes un tad noklikšķiniet
[Rescan Folder] pie pogas [More].
yy Apmeklējiet www.nero.com, lai iegūtu
papildus informāciju un programmas rīkus.
Darbība 35
Par Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials ir programma, kas
paredzēta jūsu datorā saglabāto filmu, mūzikas un
fotoattēlu kopīgošanai ar šo atskaņotāju kā ar DLNA
savietojamu ciparisku mediju serveri.
,,Piezīme
yy The Nero MediaHome 4 Essentials CDROM paredzēts izmantošanai datorā un to
nevajag ievietot šinī atskaņotājā vai kādā
citā iekārtā, izņemot datoru.
Sistēmas prasības
Windows PC
yy Windows® XP (Servisa pakete 2 vai augstāka),
Windows Vista® (Servisa pakete nav nepieciešama),
Windows® 7 (nav nepieciešama Servisa paka),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Servisa
pakete 2 vai augstāka), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64 bitu versija
(lietojumprogramma darbojas 32 bitu režīmā)
yy Windows® 7 64 bitu versija (programma darbojas
32 bitu režīmā)
yy Klātpieliktais Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM ir īpaši pielāgots programmas
variants failu un mapju kopīgošanai tikai šim
atskaņotājam.
yy Vieta cietajā diskā: 200 MB vietas cietajā
diskā tipveida autonomai Nero MediaHome
instalēšanai.
yy Komplektā iekļautā Nero MediaHome 4
Essentials programma neuztur sekojošas
funkcijas: pārkodēšanu, attālināto lietotāja
saskarni, televizora vadību, interneta
pakalpojumus un Apple iTunes.
yy Operatīvā atmiņa: 256 MB RAM
yy Grafiskā karte ar vismaz 32 MB video atmiņu,
minimālā izšķirtspēja 800 x 600 pikseļi un 16 bitu
krāsu iestatījumi
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 vai jaunāks
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy DirectX® 9.0c revīzija 30 (2006. g. augusts) vai
jaunāks
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Lokālais tīkls: 100 Mbit Ethernet, WLAN
yy Šinī rokasgrāmatā kā piemēri ir aprakstītas
darbības ar Nero MediaHome 4 Essentials
angļu valodas versiju. Iepazīstieties ar
tiem paskaidrojumiem, kuri attiecas uz
programmas praktisko darbību jūsu valodas
versijā.
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) vai 10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh dators ar Intel x86 procesoru
yy Vieta cietajā diskā: 200 MB vietas cietajā
diskā tipveida autonomai Nero MediaHome
instalēšanai.
yy Operatīvā atmiņa: 256 MB RAM
4
Darbība
yy Piedāvāto programmatūru Nero MediaHome 4
Essentials var lejupielādēt no vietnes
yy 1,2 GHz Intel® Pentium® III vai AMD Sempron™
2200+ procesors
36 Darbība
Vispārēji norādījumi
par atskaņošanu
Pamatdarbības darbam ar
fotoattēliem
Pamatdarbības video un audio
saturam
Nospiediet d (PLAY), lai sāktu slīdrādi.
Lai apstādinātu atskaņošanu
Slīdrādes pārtraukšana
Nospiediet Z (STOP) slīdrādes laikā.
nospiediet Z (STOP), atskaņošanas laikā.
Slīdrādes pauzēšana
Lai atskaņošanas laikā uzliktu pauzi
Nospiediet M (PAUSE) slīdrādes laikā.
Nospiediet d (PLAY), lai atsāktu slīdrādi.
nospiediet M (PAUSE) atskaņošanas laikā.
Nospiediet d (PLAY), lai atsāktu atskaņošanu.
Lai rādītu kadru pēc kadra (video)
4
Slīdrāde
Darbība
Filmas atskaņošanas laikā piespiediet
M (PAUSE).
Vairākkārtīgi spiediet M (PAUSE), lai atskaņotu
izvēlēto materiālu kadru pēc kadra.
Lai skenētu uz priekšu vai atpakaļ
Piespiediet c vai v, lai atskaņošanas laikā
pārietu uz paātrinātu atskaņošanu virzienā uz
priekšu vai atpakaļ.
Pāriešana uz nākamo/iepriekšējo
fotoattēlu
Apskatot fotoattēlu pa visu ekrānu, nospiediet
A vai D, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo
fotoattēlu.
Diska izvēlnes izmantošana
ero
Diska izvēlnes demonstrēšana
Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu vairākkārtīgi
spiežot c vai v.
Izvēlnes ekrānu var parādīt vispirms, ielādējot disku,
kurā ir izvēlne. Ja jūs gribat apskatīt diska izvēlni
atskaņošanas laikā, nospiediet DISC MENU.
Lai samazinātu atskaņošanas ātrumu
Izmantojiet W/S/A/D pogas, lai pārvietotos pa
izvēlni.
Kamēr atskaņošana nopauzēta, vairākkārtīgi
spiediet v, lai atskaņotu palēnināti, dažādos
ātrumos.
Uznirstošās izvēlnes parādīšana
Lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo
nodaļu/celiņu/failu
Atskaņošanas laikā piespiediet C vai V, lai
pārietu uz nākamo nodaļu/celiņu/failu vai atgrietos
uz pašreizējās nodaļas/celiņa/faila sākumu.
Divreiz ātri piespiediet C, lai atgrieztos uz
iepriekšējo nodaļu/celiņu/failu.
Servera failu saraksta izvēlnē dažāda veida saturs
var būt kopā vienā mapē. Šajā gadījumā nospiediet
C vai V, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo
tādā paša veida satura materiālu.
Dažiem BD-ROM diskiem ir uznirstošās izvēlnes, kas
parādās atskaņošanas laikā.
Nospiediet TITLE/POPUP atskaņošanas laikā un
izmantojiet W/S/A/D pogas, lai pārvietotos pa
izvēlni.
Darbība 37
Lai turpinātu atskaņošanu
eroyt
u
Dažu veidu diskiem atskaņotājs spēj fiksēt atmiņā
punktu, kurā jūs piespiedāt Z (STOP).
Ja ekrānā uz brīdi parādās “MZ (turpināt
skatīšanos)”, piespiediet d (PLAY), lai turpinātu
skatīties (no apstādināšanas vietas).
Ja jūs divreiz piespiedīsiet Z (STOP) vai izņemsiet
no atskaņotāja disku, ekrānā parādīsies
“Z (apturēts pilnībā)”. Iekārtas tagad būs nodzēsusi
apstādināšanas punktu.
,,Piezīme
yy Atsākšanas punkts var tikt dzēst arī
piespiežot kādu pogu (piemēram,
1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) u. taml.).
yy BD-ROM diskos ar BD-J atskaņošanas
atsākšanas funkcija nedarbojas.
Iekārta atceras pēdējo kadru no diska, kurš pēdējais
tika tajā atskaņots. Pēdējais kadrs saglabājas atmiņā
arī tad, ja jūs izņemat disku un izslēdzat atskaņotāju.
Ja jūs atkal ievietojat disku, kura pēdējais kadrs
glabājas atmiņā, šis kadrs automātiski tiek parādīts
ekrānā.
,,Piezīme
yy Ievietojot atskaņotājā citu disku iepriekšējā
diska pēdējā aina no atmiņas tiks izdzēsta.
yy Šīs funkcija var nedarboties visiem diskiem.
yy BD-ROM diskos ar BD-J pēdējās ainas
atmiņas funkcija nedarbojas.
yy Iekārta nesaglabās atmiņā diska iestatījumus,
ja jūs to izslēgsiet vēl pirms sākt diska
atskaņošanu.
4
Darbība
yy Ja BD-ROM interaktīvā satura atskaņošanas
laikā jūs vienreiz piespiedīsiet Z (STOP),
atskaņotājs pāries pilnīgas apstāšanās
režīmā.
Pēdējais kadrs atmiņā
er
38 Darbība
Ekrāna izvēlne
Satura informācijas parādīšana
ekrānā
Ekrāna izvēlnē varat pārlūkot un pielāgot dažādus
ar saturu saistītus iestatījumus un informāciju.
eroy
Video atskaņošanas vadība
eroy
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
Video failu skatīšanās laikā var vadīt video
atskaņošanu un iestatīt opcijas.
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU
(m).
4
Darbība
a Norises josla - parāda pašreizējo pozīciju un
kopējo atskaņošanas laiku.
b [Disc Menu] - piekļūst diska izvēlnei.
a Title - esošā nosaukuma skaitlis/kopējais
nosaukumu skaits.
c [Title/Popup] - parāda DVD virsrakstu izvēlni
vai BD-ROM uznirstošo izvēlni, ja pieejama.
b Chapter - pašreizējās nodaļas numurs/
kopējais nodaļu skaits.
d [Option] - parāda atskaņošanas informāciju.
c Time - kopš atskaņošanas sākuma pagājušais
laiks/kopējais atskaņošanas laiks.
e [Music ID] - aktīva tīkla pieslēguma laikā var
nodrošināt informāciju par pašreiz skanošo
dziesmu filmas atskaņošanas laikā.
d Audio - izvēlētā audio valoda vai kanāls.
e Subtitle - izvēlētie subtitri.
f [Repeat] - atkārto vēlamo sadaļu vai secību.
(40. lappuse)
f Angle - izvēlētais skatīšanās leņķis/kopējais
leņķu skaits.
g [3D] - regulē 3D iestatījumus. (44. lappuse)
g TV Aspect Ratio - izvēlētā televizora ekrāna
malu attiecība.
h Picture Mode - izvēlētais attēla režīms.
i Movie Information – izvēlieties šo opciju
un piespiediet ENTER (b), lai pārskatītu
informāciju par filmu no Gracenote Media
datu bāzes (tikai BD-ROM/DVD).
Darbība 39
,,Piezīme
Slaidrādes opcijas iestatīšana
yy Ja pāris sekundes netiek nospiesta neviena
poga, ekrāna izvēlne pazūd.
Skatot fotoattēlus pilnekrāna režīmā, varat izmantot
dažādas opcijas.
yy Dažiem diskiem nav iespējams izvēlēties
virsraksta numuru.
1. Skatot attēlus, nospiediet pogu INFO/MENU
(m).
yy Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no
diska vai ierakstītajiem virsrakstiem.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
yy Atskaņojot interaktīvo Blu-Ray disku, daļa
iestatījumu informācijas parādās uz ekrāna,
bet to ir aizliegts mainīt.
yy Lai varētu izmantot opciju [Movie
Information], atskaņotājam jāatrodas tīklā
ar platjoslas interneta pieslēgumu, jo
nepieciešama piekļuve Gracenote Media
datubāzei.
yy LG ir Gracenote technology licences turētājs
un nav atbildīgs par informāciju Gracenote
Media datubāzā vai par tās pareizību.
Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, vada atskaņošanu
un iestata opcijas.
Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, varat vadīt
atskaņošanu un iestatīt opcijas.
Skatot attēlus, nospiediet pogu INFO/MENU (m).
a [Slideshow] - uzsāk vai aptur slaidrādes
rādīšanu.
b [Music] - atlasa slaidrādes fona mūziku.
c [Option] - parāda slaidrādes opcijas.
d [Rotate] - pagriež fotoattēlu pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
e [Zoom] - parāda izvēlni [Zoom].
b [Effect] - lietojiet pogas A/D, lai izvēlētos
fotoattēlu pārejas efektu slaidrādes laikā.
c [Music Select] - izvēlas slaidrādes fona
mūziku (44. lappuse).
4
Darbība
Fotoattēlu skatīšanas vadība
a [Speed] - lietojiet pogas A/D, lai izvēlētos
aizkaves ātrumu starp fotoattēliem slaidrādes
laikā.
40 Darbība
Uzlabotā atskaņošana
Atskaņošanas atkārtošana
erotu
y
Blu-ray disks/DVD/video faili
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet pogu
REPEAT (h), lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas
režīmu.
A-B - izvēlētais fragments tiks atkārtots bezgalīgi.
Chapter - pašreizējā epizode tiks atskaņota
atkārtoti.
Title - pašreizējais ieraksts tiks atskaņots atkārtoti.
All - visi virsraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti.
Off - tiek atjaunota normāla atskaņošana.
4
Darbība
Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet
pogu CLEAR.
Audio CD/audio faili
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet REPEAT
(h), lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas režīmu.
- izvēlētais fragments tiks atkārtots bezgalīgi.
(Tikai audio CD)
Track - pašreizējais ieraksts vai fails tiks
atskaņots atkārtoti.
All - visi ieraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti.
All - visi ieraksti vai faili tiks atskaņoti
atkārtoti nejaušā secībā.
- ieraksti vai faili tiks atskaņoti nejaušā secībā.
Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet
pogu CLEAR.
,,Piezīme
Šī funkcija atsevišķiem diskiem vai ierakstiem
var nedarboties.
Konkrēta fragmenta
atkārtošana
eroty
Šis atskaņotājs var atkārtot izvēlēto fragmentu.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu REPEAT
(h), lai izvēlētos [A-B] un fragmenta beigās,
kuru vēlaties atkārtot, nospiediet pogu ENTER
(b).
2. Nospiediet pogu ENTER (b) fragmenta beigās.
Jūsu izvēlētais satura fragments tiks atkārtots
bezgalīgi.
3. Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet
pogu CLEAR.
,,Piezīme
yy Nav iespējams izvēlēties fragmentu, kas ir
īsāks par 3 sekundēm.
yy Šī funkcija atsevišķiem diskiem vai ierakstiem
var nedarboties.
Atskaņošana no izvēlētā laika
eroy
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Izvēlieties opciju [Time] un ievadiet vajadzīgo
sākuma laiku stundās, minūtēs un sekundēs
virzienā no kreisās uz labo pusi.
Piemēram, lai sameklētu ainu 2 stundas, 10
minūtes un 20 sekundes no sākuma, ar ciparu
pogām ievadiet “21020”.
Nospiediet A/D, lai pārietu 60 sekundes uz
priekšu vai atpakaļ.
4. Nospiediet ENTER (b), lai sāktu atskaņošanu no
izvēlētā laika.
,,Piezīme
yy Šī funkcija atsevišķiem diskiem vai ierakstiem
var nedarboties.
yy Šī funkcija var nedarboties atkarībā no faila
veida un DLNA servera iespējām.
Darbība
Subtitru valodas izvēle
eroy
Skatīšanās no atšķirīga leņķa
er
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
Ja diskā ir ierakstīti materiāli, kas uzņemti no
dažādiem skata leņķiem, atskaņošanas laikā varat
pārslēgt kameras skata leņķi.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Ar W/S izvēlieties opciju [Subtitle].
4. Ar A/D izvēlieties vajadzīgo subtitru valodu.
Nospiežot pogu ENTER (b), varat iestatīt
dažādas subtitru opcijas.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
,,Piezīme
Daži diski pieļauj subtitru valodas nomaiņu
tikai diska izvēlnē. Šādā gadījumā nospiediet
pogu TITLE/POPUP vai DISC MENU un
izvēlieties atbilstošos subtitrus diska izvēlnē.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Ar W/S izvēlieties opciju [Angle].
4. Ar A/D izvēlieties vēlamo leņķi.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
Televizora ekrāna malu
attiecības maiņa
eoy
Televizora ekrāna malu attiecību varat mainīt
atskaņošanaslaikā.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Ar pogu W/S izvēlieties opciju [TV Aspect
Ratio].
3. Ar W/S izvēlieties opciju [Audio].
4. Ar pogu A/D izvēlieties vēlamo opciju.
4. Ar A/D izvēlieties vajadzīgo audio valodu,
audio celiņu vai audio kanālu.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
,,Piezīme
yy Daži diski pieļauj audio signāla avota maiņu
tikai diska izvēlnē. Šādā gadījumā nospiediet
pogu TITLE/POPUP vai DISC MENU un diska
izvēlnē izvēlieties atbilstošo audio ierakstu.
yy Uzreiz pēc skaņas pārslēgšanas starp
attēlu un faktisko skaņu var būt īslaicīga
nesakritība.
yy BD-ROM diska ekrāna izvēlnē multi audio
formāts (5.1CH vai 7.1CH) tiek parādīts ar
opciju [MultiCH].
,,Piezīme
Arī pēc tam, kad ekrāna izvēlnes opcijā [TV
Aspect Ratio] nomainīsiet vērtību, izvēlnes
[Settings] opcijas [TV Aspect Ratio] vērtība
nemainīsies.
4
Darbība
Cita audio klausīšanās
eroy
41
42 Darbība
Subtitru koda lapas maiņa
y
Opcijas [User setting] iestatīšana
Ja subtitri parādās ar kļūdainiem burtiem, varat
mainīt subtitru koda lapu, lai subtitri tiktu rādīti ar
pareiziem burtiem.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
3. Izmantojot pogu W/S, izvēlieties opciju
[Picture Mode].
4. Izmantojot pogu A/D, izvēlieties opciju [User
setting] un nospiediet pogu ENTER (b).
3. Ar W/S izvēlieties opciju [Code Page].
4. Ar A/D izvēlieties vajadzīgo koda lapu.
5. Izmantojot pogu W/S/A/D, pielāgojiet
opciju [Picture Mode].
4
Darbība
Izvēlieties opciju [Default], tad nospiediet ENTER
(b), lai atiestatītu visus video iestatījumus.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
Attēla režīma maiņa
eroy
6. Ar W/S/A/D izvēlieties opciju [Close], tad
nospiediet ENTER (b), lai pabeigtu iestatījumu.
Satura informācijas skatīšana
y
Atskaņotājs var parādīt satura informāciju.
Opciju [Picture mode] varat mainīt atskaņošanaslaikā.
1. Izvēlieties failu, izmantojot pogu W/S/A/D.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Nospiediet pogu INFO/MENU (m), lai atvērtu
opcijas izvēlni.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Izmantojot pogu W/S, izvēlieties opciju
[Picture Mode].
4. Ar pogu A/D izvēlieties vēlamo opciju.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
Ekrānā būs redzama faila informācija.
Video atskaņošanas laikā nospiežot pogu TITLE/
POPUP, varat skatīt faila informāciju.
,,Piezīme
Informācija, kas parādās ekrānā, var nebūt
pareiza, salīdzinot ar faktisko satura informāciju.
Darbība 43
Satura saraksta skatījuma
maiņa
yui
Izvēlnē [Movie], [Music] vai [Photo] varat mainīt
satura saraksta skatījumu.
Atkārtoti nospiediet sarkano (R) pogu.
Subtitru faila izvēle
y
Ja subtitru faila nosaukums atšķiras no filmas faila
nosaukuma, jums ir jāizvēlas subtitru fails izvēlnē
[Movie] pirms filmas atskaņošanas.
1. Izmantojot pogu W/S/A/D, izvēlnē [Movie]
atlasiet subtitru failu, kuru vēlaties atskaņot.
2. Nospiediet pogu ENTER (b).
Vēlreiz nospiediet pogu ENTER (b), lai atceltu
subtitru faila izvēli. Izvēlētais subtitru fails tiks
parādīts, kad atskaņosiet video failu.
yy Šī funkcija nav pieejama, ja fails tiek
atskaņots ar servera palīdzību mājas tīklā.
Darbība
,,Piezīme
yy Ja atskaņošanas laikā nospiež Z (STOP),
subtitru izvēle tiek atcelta.
4
44 Darbība
Mūzikas klausīšanās slaidrādes
laikā
i
Varat aplūkot fotoattēlus audio failu pavadījumā.
1. Aplūkojot fotoattēlu pilnekrāna režīmā,
nospiediet pogu INFO/MENU (m), lai atvērtu
opciju izvēlni.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Izmantojot pogas W/S, izvēlieties opciju
[Music Select] un nospiediet pogu ENTER (b),
lai atvērtu izvēlni [Music Select].
4. Izmantojot pogas W/S, izvēlieties ierīci un
nospiediet pogu ENTER (b).
Pieejamā ierīce var atšķirties atkarībā no
pašreizējā fotoattēla faila atrašanās vietas.
4
Fotoattēlu atrašanās
vieta
Pieejamā ierīce
Darbība
Disks, USB
Disks, USB
DLNA serveris
DLNA serveris
5. Izmantojot pogas W/S, izvēlieties failu vai
mapi, kuru atskaņot.
Izvēlieties g un nospiediet pogu ENTER (b),
lai atvērtu augšējo direktoriju.
,,Piezīme
Izvēloties audio failu no servera, mapes izvēle
nav iespējama. Ir pieejama ir tikai faila izvēle.
6. Izmantojot pogu D, izvēlieties [OK] un
nospiediet pogu ENTER (b), lai pabeigtu
mūzikas izvēli.
Opcijas [3D] iestatīšana
y
Izmantojot šo funkciju, varat atskaņot 3D saturu, ja
fails kodēts 3D.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Izvēlieties [3D], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b)
3. Izmantojot pogas W/S/A/D , izvēlieties
vēlamo opciju.
Opcijā [3D Setting] varat pielāgot 3D dziļumu
un attālumu.
Opcijā [3D Setting] izvēlieties opciju [Init] un
nospiediet pogu ENTER (b), lai atiestatītu visus
iestatījumus.
Darbība 45
Papildfunkcijas
Wi-Fi Direct™ savienojums
Lai atlasītu serveri ierīces sarakstā, failiem vai
mapēm ir jābūt kopīgotām ar DLNA serveri no
pievienotās Wi-Fi Direct™ ierīces.
6. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot
W/S/A/D, un nospiediet ENTER (b).
Savienojuma izveide ar Wi-Fi
Direct™ sertificētu ierīci
yui
Šis atskaņotājs var atskaņot filmas, mūziku un foto
failus, kas atrodas Wi-Fi Direct™ sertificētā ierīcē. WiFi Direct™ tehnoloģija ļauj atskaņotāju tieši savienot
ar Wi-Fi Direct™ sertificētu ierīci bez savienojuma ar
tīkla ierīci, piemēram, ar piekļuves punktu.
Wi-Fi Direct™ sertificētā ierīcē
1. Ieslēdziet Wi-Fi Direct™ sertificēto ierīci un
palaidiet tās Wi-Fi Direct funkciju.
2. Ierīcē palaidiet lietojumprogrammu DLNA.
Atskaņotājā
4. Atlasiet opciju [Wi-Fi Direct] un nospiediet
ENTER (b).
,,Piezīme
yy Lai nodrošinātu labāku pārraidi, novietojiet
atskaņotāju pēc iespējas tuvāk Wi-Fi Direct™
sertificētam serverim.
yy Šī ierīce vienlaicīgi var savienoties tikai ar
vienu ierīci. Vairāki vienlaicīgi savienojumi
nav iespējami.
yy Ja mēģināt izveidot bezvadu tīklu, kad
ierīce ir savienota, izmantojot Wi-Fi Direct™
funkciju, tad Wi-Fi Direct™ savienojums tiks
pārtraukts piespiedu kārtā.
yy Ja šis atskaņotājs un Wi-Fi Direct™ ierīce
ir pievienoti dažādiem lokālajiem tīkliem,
tad Wi-Fi Direct™ savienojumu, iespējams,
nevarēsiet izveidot.
5. Izmantojot W/S, sarakstā atlasiet Wi-Fi Direct™
ierīci un nospiediet ENTER (b).
yy Ja Wi-Fi Direct™ sertificēta ierīce neatrodas
Wi-Fi Direct gaidīšanas režīmā, šī iekārta
nevar atrast ierīci.
yy Kad atskaņotājam pievienojat Wi-Fi Direct™
sertificētu ierīci, PIN tīkla savienojums netiek
atbalstīts.
yy Šo izstrādājumu nevar savienot ar Wi-Fi
direct™ ierīci, kas ir Group Owner režīmā.
Wi-Fi Direct™ savienojums tiks turpināts, izpildot
ekrānā redzamo procedūru.
Ja vēlaties atkārtoti meklēt pieejamo Wi-Fi
Direct™ ierīci, atlasiet [Refresh List] un nospiediet
ENTER (b).
4
Darbība
3. Izvēlnē [Settings] atlasiet opciju [NETWORK] un
pēc tam nospiediet ENTER (b).
7. Izmantojot pogas W/S/A/D, atlasiet failu
un nospiediet pogu ENTER (b), lai atskaņotu
failu.
46 Darbība
Miracast™ izmantošana
TV ekrānā varat var izveidot Miracast sertificētās
ierīces ekrāna un skaņas spoguļattēlu, bezvadu tīklā
izmantojot atskaņotāju.
Miracast™ sertificētā ierīcē
1. Ieslēdziet Miracast sertificēto ierīci un palaidiet
tās funkciju [Miracast].
Atskaņotājā
2. Nospiediet HOME ( ).
3. Atlasiet [Miracast] un nospiediet ENTER (b).
BD-Live™ skatīšanās
e
Izveidojot ierīces savienojumu ar internetu, ar BDROM atbalstošu BD-Live, kam ir tīkla paplašinājuma
funkcija, var baudīt vairāk funkcijas, piemēram,
lejupielādēt jaunus filmu reklāmkadrus.
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(16. lappuse).
2. USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī
pievienojiet USB atmiņas ierīci.
Lai varētu lejupielādēt papildu materiālus, pie
atskaņotāja jāpieslēdz USB atmiņas ierīce.
3. Nospiediet pogu HOME ( ) un izvēlnē
[Settings] iestatiet opciju [BD-LIVE connection]
(22. lappuse ).
4
Atkarībā no diska BD-Live funkcija var
nedarboties, ja opcija [BD-LIVE connection] ir
iestatīta uz [Partially Permitted].
Darbība
4. Sarakstā atlasiet Miracast ierīci, izmantojot
W/S, un nospiediet ENTER (b).
Funkcija Miracast tiks palaista automātiski.
Lai vēlreiz meklētu pieejamo Miracast ierīci,
atlasiet [Refresh List] un nospiediet ENTER (b).
,,Piezīme
yy Labākai spoguļattēla izveidei novietojiet
Miracast sertificēto ierīci blakus
atskaņotājam pēc iespējas tuvāk.
yy Šī ierīce vienlaicīgi var savienoties tikai ar
1 ierīci. Vairāki vienlaicīgi savienojumi nav
iespējami.
yy Spoguļattēla izveides laikā bezvadu
savienojumu un Wi-Fi Direct nevar lietot
vienlaikus.
yy Ja Miracast sertificētā ierīce nav [Miracast]
gaidstāves režīmā, šis atskaņotājs nevar
atrast ierīci.
yy Atkarībā no bezvadu tīkla stāvokļa
spoguļattēla izveide var būt nestabila.
yy Spoguļattēla izveides laikā ekrāns var
tikt apgriezts, kas atkarīgs no televizora
iestatījuma. Šādā gadījumā pielāgojiet
televizora displeja iestatījumus.
4. Ievietojiet atskaņotājā BD-ROM ar BD-Live.
Atkarībā no diska šīs darbības var atšķirties.
Skatiet diska lietošanas rokasgrāmatu.
Darbība 47
>>Uzmanību
Neatvienojiet pieslēgto USB ierīci, kamēr
notiek satura lejupielāde vai arī Blu-ray disks vēl
atrodas diska teknē. Šādi rīkojoties, iespējams
sabojāt USB ierīci un BD-LIVE funkcijas var
vairs nedarbosies ar bojāto USB ierīci. Ja
šķiet, ka pievienotā USB ierīce ir bojāta šādas
rīcības dēļ, jūs varat formatēt pievienoto USB
ierīci no datora un atkārtoti to izmantot ar šo
atskaņotāju.
,,Piezīme
yy Atsevišķām BD-Live satura daļām dažās
pasaules valstīs var būt ierobežota pieeja,
kuru nosaka satura nodrošinātājs.
yy Lai ielādētu BD-Live saturu, var būt
nepieciešamas dažas minūtes.
yy Izmantojot BD-Live, lietojiet USB zibatmiņu/
ārējo cieto disku tikai ar FAT32 formatējumu.
,,Piezīme
yy Android 4.0 vai jaunākai funkcija NFC ir
jāaktivizē NFC iespējotajā tālrunī.
yy Ja NFC iespējotā tālruņa ekrāns ir bloķēts,
tas nenolasīs LG Tag On uzlīmi.
yy Ja viedtālruņa korpuss ir klāts ar hromu,
NFC nav pieejams. NFC var netikt nolasīts
pareizi, kas atkarīgs no korpusa materiāla vai
biezuma.
LG AV Remote
Šis atskaņotājs tiek kontrolēts ar iPhone vai Android
tālruni, izmantojot mājas tīklu. Šis atskaņotājs un
tālrunis ir jāpieslēdz bezvadu tīkla ierīcei, piemēram,
piekļuves punktam. Lai uzzinātu vairāk par “LG AV
Remote”, apmeklējiet “Apple iTunes” vai “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Privātais skaņas režīms
LG Tag On ļauj instalēt un atvērt lietotni LG AV
Remote NFC iespējotā tālrunī.
1. Piestipriniet komplektā iekļauto LG Tag On
uzlīmi pie atskaņotāja.
,,Piezīme
Iesakām no sākuma rūpīgi apsvērt uzlīmes
novietojumu, jo pēc uzlīmēšanas to ir ļoti grūti
noņemt.
2. NFC iespējotā tālruņa aizmuguri novietojiet pret
LG Tag On uzlīmi.
-- Ja lietotne LG AV Remote nav instalēta NFC
iespējotajā tālrunī, tiek parādīts saistītais
ekrāns ar lietotni LG AV Remote.
-- Ja lietotne LG AV Remote nav instalēta NFC
iespējotajā tālrunī, lietotne LG AV Remote tiek
aktivizēta.
Tālrunī vai planšetdatorā lejupielādējot lietotni
“LG AV Remote”, varat pievienot austiņas un savās
viedajās ierīcēs klausīties skaņu no atskaņotāja.
Izmantojot šo funkciju, video signāls tiek pārsūtīts
uz TV, izmantojot HDMI, un audio signāls,
izmantojot Wi-Fi, uz viedtālruni vai planšetdatoru.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet lietotnes LG AV Remote
sadaļu Help.
Darbība
LG Tag On
4
48 Darbība
No Gracenote Media
datubāzes saņemtās
informācijas pārlūkošana
Šis atskaņotājs var pieslēgties Gracenote Media
datubāzei un lejupielādēt no tās visdažādākos
datus par katru kompozīciju: nosaukumu, izpildītāja
vārdu, žanru un citu informāciju, kuru var teksta
veidā pārskatīt displejā.
Audio CD
Jums ievietojot atskaņotājā audio kompaktdisku,
automātiski sāksies tā atskaņošana un nosaukuma
lejupielāde no Gracenote Media datubāzes.
Ja par konkrēto kompozīciju datubāzē informācijas
nebūs, displejā, protams, kompozīciju nosaukumi
neparādīsies.
4
Mūzikas fails
,,Piezīme
yy Lai varētu pieslēgties Gracenote Media
datubāzei, atskaņotājam jāatrodas lokālajā
tīklā ar platjoslas interneta pieslēgumu.
yy Ja informācija par attiecīgo kompozīciju
Gracenote Media datubāzē nav, ekrānā
parādās attiecīgs paziņojums.
yy Atsevišķos gadījumos mūzikas informācijas
lejupielāde no Gracenote Media datubāzes
var prasīt vairākas minūtes.
yy Ja Gracenote Media datubāzē informācija
nebūs jūsu dzimtajā valodā, tad informācija
displejā var parādīties nesalasāmā teksta
formātā.
yy Šī funkcija nav pieejama NetCast tiešsaistes
saturam un materiāliem no DLNA serveriem.
yy LG ir Gracenote technology licences turētājs
un nav atbildīgs par informāciju Gracenote
Media datubāzē vai par tās pareizību.
Darbība
Lai atskaņotājs piekļūtu mūzikas informācijai, tas
izmanto Gracenote multivides failu datubāzi.
yy Šī funkcija neatbalsta kompaktdiskus, kurus
lietotāji ierakstījuši savām individuālajām
vajadzībām, jo informācija par šādiem
diskiem nevar atrasties Gracenote mediju
datubāzē.
Blu-ray disks/DVD/Filmu faili
yy Atbalstītie mūzikas failu paplašinājumi: mp3,
wma, m4a, wav
Atlasiet mūzikas failu, izmantojot W/S/A/D, un
nospiediet INFO/MENU (m).
1. Lai uzzinātu par mūziku, kas tiek atskaņota no
filmas, nospiediet INFO/MENU (m).
2. Atlasiet [Music ID], izmantojot A/D, un
nospiediet ENTER (b).
Atskaņotājs sāk lādēt mūzikas informāciju no
Gracenote multivides failu datubāzes.
Darbība 49
Premium lietošana
Ar Premium varat izmantot dažādus internetā
pieejamus pakalpojumus.
LG Smart World
lietošana
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
Izmantojot interneta savienojumu, šajā atskaņotājā
varat lietot LG lietojumprogrammu pakalpojumus.
Pakalpojumā LG Smart World varat vieglāk atrast un
lejupielādēt dažādas lietojumprogrammas.
3. Izvēlieties [Premium] ar A/D, tad nospiediet
ENTER (b).
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(16. lappuse).
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(16. lappuse).
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
3. Atlasiet [LG Smart World] un nospiediet pogu
ENTER (b).
4. Izvēlieties tiešsaistes pakalpojumu, izmantojot
pogas W/S/A/D, un nospiediet pogu
ENTER (b).
,,Piezīme
yy Premium pakalpojumu saturs un ar
pakalpojumiem saistītā informācija, tostarp
lietotāja interfeiss, var mainīties. Visjaunāko
informāciju jūs iegūsiet katra konkrētā
pakalpojuma vietnē.
yy Izmantojot Premium iespējas caur
bezvadu internetu, straumēšanas ātrums
var būt nepietiekams, jo traucējumus
rada mājsaimniecības ierīces, kas izmanto
radiofrekvences viļņus.
yy Pirmajā funkcijas [Premium] vai [LG Smart
World] izmantošanas reizē tiks attēloti
pašreizējās valsts iestatījumi. Ja vēlaties
mainīt valsts iestatījumus, izvēlieties [Edit]
un nospiediet ENTER (b).
4. Izmantojot pogas A/D, izvēlieties kategoriju
un nospiediet pogu ENTER (b).
5. Izmantojot pogas W/S/A/D, izvēlieties
lietojumprogrammu un nospiediet pogu ENTER
(b), lai parādītu informāciju.
6. Kamēr ikona [Install] ir iezīmēta, nospiediet
pogu ENTER (b). Lietojumprogramma tiks
instalēta atskaņotājā.
Lai atskaņotājā instalētu lietojumprogrammu,
lietotājam nepieciešams pieteikties. Vairāk
informācijas par pieteikšanos skatiet 50 lappusē.
7. Nospiediet dzelteno (Y) pogu, lai atvērtu ekrānu
[My Apps].
8. Lai izpildītu to, izvēlieties instalēto
lietojumprogrammu un nospiediet pogu ENTER
(b).
,,Piezīme
yy Atkarībā no reģiona pakalpojums [LG Smart
World], [My Apps] un funkcija [Search] var
nebūt pieejama.
yy Lai instalētu maksas lietojumprogrammu,
jums jābūt maksas klientam. Lai uzzinātu
vairāk, apmeklējiet www.lgappstv.com.
4
Darbība
yy Lai iegūtu detalizētu informāciju par
katru pakalpojumu, sazinieties ar satura
nodrošinātāju vai apmeklējiet pakalpojuma
atbalsta vietni.
50 Darbība
Pierakstīšanās
Tiešsaistes satura meklēšana
Lai lietotu funkciju [LG Smart World], nepieciešams
pierakstīties savā kontā.
Ja jums nepieciešamas iemaņas specifiska satura
meklēšanai tiešsaistes pakalpojumos, varat lietot
meklēšanas funkciju viss vienā, izvēlnē [Search]
ievadot atslēgvārdus.
1. Pakalpojuma [LG Smart World] ekrānā [My Apps]
nospiediet sarkano (R) pogu.
2. Izmantojot virtuālo tastatūru, aizpildiet laukus
[ID] un [Password].
Ja jums nav konta, nospiediet sarkano (R) pogu,
lai piereģistrētos.
3. Izmantojiet W/S/A/D, lai izvēlētos [OK], un
nospiediet ENTER (b), lai pierakstītos ar savu
kontu.
Ja atzīmēsiet izvēles rūtiņu [Auto Sign In],
jūsu ID un parole tiks iegaumēta automātiski
pierakstīta bez ievadīšanas.
,,Piezīme
4
1. Nospiediet pogu HOME ( ).
2. Izmantojot pogas W/S/A/D, sākuma
izvēlnē izvēlieties ikonu [Search], un nospiediet
pogu ENTER (b).
Ekrānā redzama izvēlne [Search] ar virtuālo
tastatūru.
3. Izmantojiet pogas W/S/A/D, lai izvēlētos
rakstzīmi, un nospiediet pogu ENTER (b), lai
apstiprinātu izvēli uz virtuālās tastatūras.
4. Kad pabeidzat atslēgvārda ievadi, izvēlieties
[OK] un nospiediet pogu ENTER (b), lai parādītu
meklēšanas rezultātus.
Darbība
yy Ja vēlaties pierakstīties ar citu kontu, ekrānā
[LG Smart World] vai [My Apps] nospiediet
sarkano (R) pogu un atlasiet opciju [Change
User].
5. Izmantojot pogas W/S/A/D izvēlieties
vēlamo saturu un nospiediet pogu ENTER (b),
lai pārietu tieši uz saturu.
yy Lai skatītu informāciju par savu kontu un
lietojumprogrammām, ekrānā [LG Apps] vai
[My Apps] nospiediet sarkano (R) pogu un
atlasiet opciju [Account Setting].
yy Atkarībā no reģiona pakalpojums [LG Smart
World], [My Apps] un funkcija [Search] var
nebūt pieejama.
,,Piezīme
yy Funkcija [Search] nemeklē saturu visos
tiešsaistes pakalpojumos. Tā darbojas tikai
konkrētos tiešsaistes pakalpojumos.
Darbība
51
Izvēlnes My Apps
lietošana
Izvēlnē [My Apps] varat pārvietot vai dzēst instalētās
lietojumprogrammas.
1. Nospiediet pogu HOME ( ).
2. Izvēlieties izvēlni [My Apps] un nospiediet pogu
ENTER (b).
Lietojumprogrammas pārvietošana
1. Izvēlieties lietojumprogrammu un nospiediet
zaļo (G) pogu, lai atvērtu opcijas.
3. Izmantojiet pogas W/S/A/D, lai izvēlētos
pozīciju, uz kuru vēlaties pārvietot, un
nospiediet pogu ENTER (b).
Lietojumprogrammas dzēšana
1. Izvēlieties lietojumprogrammu un nospiediet
zaļo (G) pogu, lai atvērtu opcijas.
2. Izmantojiet pogas W/S, lai izvēlētos [Delete],
un nospiediet pogu ENTER(b).
3. Izmantojiet pogas A/D, lai izvēlētos [Yes], un
nospiediet pogu ENTER (b), lai apstiprinātu
savu izvēli.
,,Piezīme
Atkarībā no reģiona pakalpojums [LG Smart
World], [My Apps] un funkcija [Search] var
nebūt pieejama.
4
Darbība
2. Izmantojiet pogas W/S, lai izvēlētos [Move],
un nospiediet pogu ENTER(b).
52 Bojājumu izlabošana
Bojājuma izlabošana
Vispārēji norādījumi
Pazīmes
Cēlonis un risinājums
Iekārtu neizdodas ieslēgt.
yy Stabili ievietojiet maiņstrāvas tīkla vada spraudni sienas rozetē.
Iekārta neuzsāk atskaņošanu.
yy Ievietojiet disku, ko iekārta spēj atskaņot. (Pārbaudiet diska tipu, krāsu
sistēmu un reģionālo kodu.)
yy Ievietojiet disku ar ieraksta pusi uz leju.
yy Novietojiet disku uz paliktņa pareizi - apaļajā padziļinājumā.
yy Notīriet disku.
yy Izslēdziet novērtējuma funkciju vai nomainiet novērtējuma pakāpi.
Pievienotā USB atmiņas ierīce
netiek atpazīta.
yy Pamēģiniet citu USB kabeli; daži USB kabeļi var nenodrošināt
pietiekamu strāvu normālai USB darbībai.
yy Ja izmantojat USB pagarinātāju vai USB HUB, USB ierīces var netikt
atpazītas.
yy USB zibatmiņas ierīces, kuras pieslēdzot datoram nepieciešams
instalēt speciālu programmu, atbalstītas netiek.
5
yy Šī ierīce atbalsta tikai USB zibatmiņu un USB ārējo HDD ar FAT32 vai
NTFS formātu.
Bojājumu izlabošana
Nav iespējams mainīt filmas
skata leņķi.
yy Atskaņotajā DVD diskā nav ierakstīts vairākos leņķos uzņemts
videomateriāls.
Nevar atskaņot mūzikas/foto/
filmu failus.
yy Faili saglabāti tādā formātā, kuru šis atskaņotājs nespēj atskaņot.
Tālvadības pults pienācīgi
nedarbojas.
yy Tālvadības pults nav pavērsta pret atskaņotāja tālvadības sensoru.
yy Atskaņotājs neatbalsta filmas kodēšanā izmantoto kodeku.
yy Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no atskaņotāja.
yy Starp tālvadības pulti un atskaņotāju atrodas kāds šķērslis.
yy Tālvadības pults baterija ir izlādējusies.
Iekārta pieslēgta maiņstrāvas
tīklam, taču to nevar ieslēgt vai
izslēgt.
Iekārta pienācīgi nedarbojas.
Atskaņotāju atiestata zemāk aprakstītajā veidā.
yy Atvienojiet tīkla barošanas vadu no rozetes, nogaidiet vismaz piecas
sekundes un tad pievienojiet to atpakaļ pie tīkla.
Bojājumu izlabošana 53
Tīkls
Pazīmes
Cēlonis un risinājums
Nedarbojas BD-Live funkcija.
yy Pieslēgtajā USB atmiņas ierīcē varētu būt pārāk maz brīvas vietas.
Pieslēdziet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas.
yy Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir pareizi pieslēgts lokālajam tīklam un ir
savienots ar internetu (sk. 16. lpp).
yy Jūsu platjoslas pieslēguma datu apmaiņas ātrums varētu būt
nepietiekams BD-Live funkcijas darbības nodrošināšanai. Ieteicams
sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un palielināt
jūsu pieslēguma datu apmaiņas ātrumu.
yy Opcija [BD-LIVE connection] iestatījumu izvēlnē pārslēgta stāvoklī
[Prohibited]. Pārslēdziet to stāvoklī [Permitted].
Videosignāla straumēšanas
funkcija (piem., no YouTube™)
atskaņošanas laikā bieži vien
pārtrūkst vai "buferējas".
yy Jūsu platjoslas pieslēguma datu lejupielādes ātrums varētu būt
nepietiekams video straumēšanai. Ieteicams sazināties ar savu
interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un palielināt jūsu pieslēguma
datu apmaiņas ātrumu.
Mediju serveri netiek parādīti
ierīču sarakstā.
yy Darbojas jūsu mediju servera ugunsmūris vai pretvīrusu programma.
Izslēdziet sava datora vai mediju servera ugunsmūri vai pretvīrusu
programmu.
yy Atskaņotājs nav pievienots vietējam tīklam, kuram ir pievienots Jūsu
multimediju serveris.
yy Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas
darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet atskaņotāju tālāk no
šādām ierīcēm.
Piekļuves punkts neparādās
piekļuves punktu sarakstā.
yy Piekļuves punkts vai bezvadu LAN maršrutētājs varētu arī nepārraidīt
savu SSID. Ar datora palīdzību pārslēdziet piekļuves punktu
identifikatora pārraides režīmā.
yy Jūsu tīkla ierīce, piemēram, piekļuves punkts, iespējams, ka nav
iestatīts frekvences amplitūdā vai kanāla, kurā darbojas šis atskaņotājs.
Iestatiet tīkla ierīces iestatījumos frekvences diapazonu un kanālu.
5
Bojājumu izlabošana
Nav iespējams pieslēgt
atskaņotāju piekļuves
punktam vai bezvadu LAN
maršrutētājam.
54 Bojājumu izlabošana
Attēls
Pazīmes
Cēlonis un risinājums
Attēla vispār nav.
yy Pārslēdziet televizora video ieeju atbilstoši no atskaņotāja saņemtā
videosignāla veidam, lai redzētu attēlu.
yy Stabili pievienojiet savienojošos kabeļus.
yy Pārbaudiet iestatījumu izvēlnē, vai opcija [HDMI Color Setting] atbilst
jūsu videopieslēguma parametriem.
yy Jūsu televizors varētu neatbalstīt no atskaņotāja pienākošā
videosignāla izšķirtspēju. Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora
saderībai.
yy Atskaņotāja HDMI OUT ligzdai pieslēgta DVI ierīce, kas neatbalsta
autortiesību aizsardzību.
Attēlā parādās troksnis
yy Jūs mēģināt atskaņot disku, kura krāsu kodējuma sistēma atšķiras no
jūsu televizora sistēmas.
yy Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora saderībai.
Blu-ray 3D diski nenodrošina
izejā trīsdimensiju signālu.
yy Pievienojiet atskaņotāju savam TV ar HDMI kabeli (Veids A, High
Speed HDMI™ Cable).
yy Var gadīties, ka jūsu televizors neatbalsta “HDMI 3D saistošo formātu”.
yy Opcija [3D Mode] izvēlnē [Settings] pārslēgta stāvoklī [Off ]. Pārslēdziet
to stāvoklī [On] (ieslēgts).
5
Bojājumu izlabošana
Klientu atbalsta dienests
Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju, izmantojot visjaunāko programmatūras versiju, lai paplašinātu ierīces
funkcionālās iespējas. Lai iegūtu jaunāko atskaņotāja programmatūru (ja tāda ir publicēta), lūdzu,
apmeklējiet http://www.lg.com/global/support vai sazinieties ar tuvāko LG Electronics klientu servisa centru.
Atklātā pirmkoda programmatūras paziņojums
Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, lūdzu, apmeklējiet
http://opensource.lge.com. Visu minēto licenču garantiju noteikumus un autortiesību paziņojumus var
lejupielādēt ar pirmkodu.
Pielikums 55
Televizora vadība
izmantojot komplektā
iekļauto tālvadības
pulti
Jūs varat izmantot sava televizora vadībai zemāk
norādītos taustiņus.
Tālvadības pults pielāgošana
jūsu televizora vadībai
Jūs varat vadīt savu televizoru izmantojot komplektā
iekļauto tālvadības pulti.
Ja jūsu televizors ir uzskaitīts zemāk redzamajā
tabulā, jums jāievada atbilstošais ražotāja kods.
1. Turot piespiestu pogu 1 (TV POWER) ievadiet
sava televizora ražotāja kodu (sk. tabulu), šim
nolūkam izmantojot ciparu taustiņus.
Ražotājs
Kods
LG
1(pēc noklusējuma),
2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Nospiežot
Jūs varat
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
Ieslēdz un izslēdz televizoru.
Hitachi
4
INPUT
Pārslēdz televizora ieeju
starp TV un dažādiem
signāla avotiem.
VOL +/–
Ļauj regulēt televizora
skaļumu
,,Piezīme
Atkarībā no pieslēgtā televizora jums varētu
arī neizdoties visu norādīto funkciju vadība
izmantojot šos taustiņus.
2. Lai pabeigtu pielāgošanu, atlaidiet
1 (TV POWER) pogu.
Atkarībā no jūsu televizora modeļa dažas vai visas
tālvadības pults pogas var nedarboties arī pēc
ražotāja koda ievades. Nomainot tālvadības pults
baterijas ražotāja kods var tikt atiestatīts uz rūpnīcas
(noklusēto) vērtību. Šādos gadījumos ievadiet
vajadzīgo kodu vēlreiz.
6
Pielikums
56 Pielikums
Tīkla programmatūras
atjaunināšana
Paziņojums par atjauninājumu
Pēc noteikta laika platjoslas mājas tīklam
pieslēgtajām ierīcēm var kļūt pieejami dažādi
veiktspējas uzlabojumi un/vai papildus funkcijas
un pakalpojumi. Ja tīklā būs pieejama jauna
programmas versija un atskaņotājs būs pievienots
platjoslas vietējam tīklam, iekārta informēs jūs par
atjauninājumiem tālāk aprakstītajā veidā.
1. opcija:
1. Atjauninājumu izvēlne parādīsies ekrānā,
izslēdzot atskaņotāju.
2. Izmantojot A/D izvēlieties vajadzīgo opciju un
pēc tam piespiediet ENTER (b).
Programmatūras
atjaunināšana
Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju izmantojot
visjaunāko programmatūras versiju, lai
paplašinātu ierīces funkcionālās iespējas un/vai
pievienotu jaunas funkcijas. Jūs varat atjaunināt
atskaņotāja programmu tiešā veidā pieslēdzoties
programmatūras atjaunināšanas serverim.
,,Piezīme
yy Pirms uzsākt atskaņotāja programmatūras
atjaunināšanu izņemiet no ierīces disku un
atvienojiet USB ierīci.
yy Pirms uzsākt atskaņotāja programmas
atjaunināšanu, izslēdziet un no jauna
ieslēdziet to.
yy Programmas atjaunināšanas laikā
neizslēdziet atskaņotāju, neatvienojiet
tīkla barošanu un nespiediet nevienu
pogu.
yy Ja jūs atceļat atjaunināšanu, iekārtas stabilas
darbības nodrošināšanai izslēdziet un no
jauna ieslēdziet to.
yy Šai ierīcei atjaunot iepriekšējo programmas
versiju nav iespējams.
1. Pārbaudiet tīkla pieslēgumu un iestatījumus
(16. lpp).
6
Pielikums
[OK]
Sāk programmatūras
atjaunināšanu
2. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju
[Software] un pēc tam piespiediet ENTER (b).
[Cancel]
Iziet no atjaunināšanas izvēlnes
un ierīce izslēdzas
3. Izvēlieties opciju [Update] un tad piespiediet
ENTER (b).
2. opcija:
Ja no atjauninājumu servera pieejama [Update]
programma, sākuma izvēlnes apakšā parādīsies
atjauninājuma ikona. Piespiediet zilo (B) pogu, lai
uzsāktu atjaunināšanas procedūru.
Atskaņotājs pārbaudīs, vai nav pieejama jauna
programmas versija.
,,Piezīme
yy Pārbaudes laikā piespiežot ENTER (b)
process tiks pārtraukts.
yy Ja jaunas versijas nav, ekrānā parādīsies
paziņojums “No update is found”. Piespiediet
ENTER (b), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.
Pielikums 57
4. Ja tiks atrasta jaunāka programmas versija,
parādīsies paziņojums “Do you want to update?”.
5. Izvēlieties [OK], lai sāktu atjaunināšanu.
(Izvēloties [Cancel], atjaunināšana beigsies.)
6. Atskaņotājs uzsāks programmas jaunākās
versijas lejupielādi no servera. (Atkarībā no
jūsu vietējā tīkla kondīcijas lejupielāde var ilgt
vairākas minūtes).
7. Kad lejupielāde pabeigta, ekrānā parādīsies
ziņojums “Download is complete. Do you want
to update?”.
8. Lai uzsāktu atjaunināšanu, izvēlieties [OK].
(Izvēloties [Cancel] atjaunināšana nenotiks, bet
lejupielādētais fails kļūs nederīgs izmantošanai.
Lai atjauninātu programmu nākošreiz,
programmas atjaunināšanas procedūra būs
atkal jāsāk no paša sākuma).
>>Uzmanību
Programmas atjaunināšanas laikā neizslēdziet
atskaņotāju.
,,Piezīme
Ja programmā ietverts dziņa atjauninājums,
procesa gaitā var izbīdīties diska paliktnis.
9. Kad atjaunināšana ir pabeigta, pēc dažām
sekundēm strāva tiks atslēgta automātiski.
10. Ieslēdziet atskaņotāju no jauna.
Tagad sistēma darbosies ar jauno programmas
versiju.
Dažkārt jūsu interneta vide var kavēt
atjaunināšanas procesa normālu norisi. Šādos
gadījumos jūs jaunāko programmas versiju
varat saņemt jebkurā autorizētā LG Electronics
servisa centrā. Sk. sadaļu “Klientu atbalsts”, 54.
lpp.
6
Pielikums
,,Piezīme
58 Pielikums
Papildinformācija
Failu prasības
Filmu faili
Fails
Atrašanās
vieta
Fails
Paplašinājums
Kodēšanas formāts
Disks,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM brīvs),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6
(tikai standarta
atskaņošana),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM brīvs),
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6
(tikai standarta
atskaņošana),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
DLNA
Audio
formāts
Subtitri
Mūzikas faili
6
Pielikums
Fails
Atrašanās
vieta
Fails
Paplašinājums
Iztveršanas biežums
Bitu pārraides ātrums
Piezīme
Disks,
USB
“.mp3”, “.wma”,
no 32 - 48 kHz (WMA), no 32 - 192 kbps (WMA),
no 32 - 320 kbps (MP3)
“.wav”, “.m4a”
no 16 - 48 kHz (MP3)
(DRM brīvs), “.flac”
Daži wav faili ar
šo atskaņotāju
nedarbojas.
DLNA
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM brīvs)
Daži wav faili ar
šo atskaņotāju
nedarbojas.
no 32 - 48 kHz (WMA), no 32 - 192 kbps (WMA),
no 16 - 48 kHz (MP3)
no 32 - 320 kbps (MP3)
Fotogrāfiju faili
Fails
Atrašanās
vieta
Disks,
USB,
DLNA
Fails
Paplašinājums
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Ieteicamais
izmērs
Mazāk nekā 4 000 x 3 000 x 24 biti/pikseļi
Mazāk nekā 3 000 x 3 000 x 32 biti/pikseļi
Piezīme
Progresīvos un bezzuduma
saspiešanas fotoattēlu failus
nevar izmantot.
yy Iekļautam DLNA serverim Macinosh versijai ir ierobežojumi faila saderībai, tādām, kā ASF, WMA un WMV.
Pielikums 59
,,Piezīme
,,Piezīme
yy Faila nosaukums ir ierobežots līdz 180
zīmēm.
yy Netiek atbalstīts “avi” fails, kas ir kodēts kā
“WMV 9 codec”.
yy Maksimālais failu/mapju skaits: mazāk par
2000 (failu un mapju kopējais skaits)
yy Šis atskaņotājs ļauj izmantot UTF-8 failus
pat tad, ja tajā ir unikoda titru saturs. Šis
atskaņotājs neļauj izmantot tīrus unikoda
titru failus.
yy Atkarībā no failu izmēra un skaita satura
nolasīšanai var būt nepieciešamas vairākas
minūtes.
yy Atkarībā no servera failu saderība var
atšķirties.
yy Tā kā DLNA servera saderība tiek pārbaudīta
uz iekļautā DLNA servera (Nero MediaHome
4 Essentials Windows versija) vides, failu
prasības un atskaņošanas funkcijas var
atšķirties atkarībā no datu nesēja servera.
yy Nõudeid failidele on kirjeldatud lk 58. Failu
īpatnību un datu nesēja servera iespēju dēļ
var būt daži ierobežojumi.
yy Rādot filmu, subtitru faili ir pieejami
tikai kopīgotajā datora vai DLNA datu
nesēja servera mapē, ko nodrošina Nero
MediaHome 4 Essentials programmatūra,
kas ir iekļauta šajā atskaņotāja paketē.
yy Faili no pārvietojamajiem datu nesējiem,
piemēram, USB pārnesuma, DVD pārnesuma
utt. jūsu datu nesēja serverī var nebūt
atbilstoši kopīgoti.
yy Kopējais audio faila atskaņošanas laiks, kas ir
norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR failiem.
yy Ar šo atskaņotāju nevar izmantot disku, kas
ir ierakstīts vairākās sesijās uz parastā datora.
yy Lai atskaņotu kinofilmas failu, kinofilmas faila
nosaukumam un titru faila nosaukumam ir
jābūt vienādam.
yy Ja demonstrējat video failu ar tādu
paplašinājumu kā “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp”
vai “.m2t”, atskaņotājs var neatbalstīt subtitru
failus.
yy Kopējais mūzikas faila atskaņošanas laiks,
kas ir norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR
failiem.
yy Video/ Audio kodeks saderība var atšķirties
atkarībā no video faila.
AVCHD (Uzlabotais Augstas
Izšķirtspējas video kodeks)
yy Šīs atskaņotājs spēj atskaņot AVCHD formāta
diskus. Šie diski normālos apstākļos tiek ierakstīti
un izmantoti videokamerās.
yy AVCHD ir augstas izšķirtspējas ciparu
videokameru formāts.
yy Šis atskaņotājs atbalsta H.264/MPEG-4 AVC
galveno, augstāko profilu pie līmeņa 4.1. Fails
ar augstāku līmeni var netikt atbalstīts.
yy MPEG-4 AVC/H.264 formāts nodrošina
efektīvāku attēlu kompresiju nekā parastie attēlu
kompresijas formāti.
yy Ar šo atskaņotāju nevar izmantot failus, kas
ierakstīti ar GMC*1 vai Qpel*2.
yy Šis atskaņotājs spēj atskaņot AVCHD diskus
formātā “x.v.Colour”.
*1 GMC – Global Motion Compensation
yy Dažus AVCHD formāta diskus var neizdoties
atskaņot, jo tas atkarīgs no ieraksta stāvokļa.
*2 Qpel – Quarter pixel
yy AVCHD formāta diskiem jābūt noslēgtiem.
yy “x.v.Colour” piedāvā plašāku krāsu diapazonu
nekā parastie DVD videokameru diski.
6
Pielikums
yy Ir iespējams, ka HD filmu failus, ko satur
kompaktdisks vai USB 1,0/1,1, nav iespējams
atbilstoši atskaņot. Blu-ray Disc vai USB 2,0 ir
ieteicami, lai atskaņotu HD filmu failus.
yy Atkarībā no failu tipiem vai ieraksta veidiem,
ierīce var neveikt atskaņošanu.
60 Pielikums
Par DLNA
Šis atskaņotājs ir sertificēts DLNA ciparisko mediju
atskaņotājs, kurš spēj parādīt un atskaņot filmas,
attēlus un mūziku no cipariska mediju servera, kas ir
saderīgs ar DLNA (datori un patērētāju elektronika).
Digital Living Network Alliance (DLNA) ir
elektronikas, datoru industrijas un mobilo ierīču
uzņēmumu starpnozaru organizācija. Digital Living
patērētājus nodrošina ar vieglu digitālo datu nesēju
kopīgošanu caur jūsu mājas tīklu.
DLNA sertifikācijas logotips ļauj ātri identificēt
ražojumus, kuri atbilst DLNA sadarbspējas
vadlīnijām. Šī iekārta atbilst DLNA sadarbspējas
vadlīniju versijai 1.5.
Ja šim atskaņotājam būs pieslēgts dators ar
instalētu DLNA servera programmatūru vai kāda
cita ar DNLA saderīga ierīce, var gadīties, ka jāveic
izmaiņas programmas iestatījumos vai citās ierīcēs.
Sīkāk par iespējamām korekcijām sk. attiecīgās
programmas vai ierīces lietošanas instrukciju.
Noteiktas prasības sistēmai
Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai:
yy Augstas izšķirtspējas displejs ar HDMI signāla
ieejas ligzdām.
yy BD-ROM disks ar augstas izšķirtspējas saturu.
6
yy Dažkārt satura demonstrēšanai (to parasti norāda
diska izgatavotājs) vajadzīgs ar HDMI vai HDCP
saderīgs displejs ar DVI ieeju.
Pielikums
Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD un DTS-HD
daudzkanālu audio atskaņošanai:
yy Pastiprinātājs vai resivers ar iebūvētu (Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS vai
DTS-HD) dekoderi.
yy Izvēlētā formāta atskaņošanai nepieciešami
galvenais, centrālais, visaptverošie skaļruņi un
zemo frekvenču skaļrunis.
Norādījumi attiecībā uz
saderību
yy Sakarā ar to, ka BD-ROM ir jauns formāts,
iespējamas dažādas disku, ciparsignāla
pieslēgumu un cita veida saderības problēmas.
Ja jūs saskaraties ar šādām problēmām, lūdzu,
konsultējieties autorizētā klientu apkalpošanas
centrā.
yy Šī ierīce ļauj izmantot tādas funkcijas kā attēls
attēlā, sekundārais audio, virtuālās pakotnes utt.,
izmantojot BD-ROM atbalstītu BONUSVIEW (BDROM version 2 Profile 1 version 1.1). Sekundāro
video un audio materiālu var atskaņot no diska,
kas ir saderīgs ar attēls-attēlā funkciju. Lai iegūtu
sīkāku informāciju par atskaņošanas metodi,
skatīt diskā dotos norādījumus.
yy Skatoties augstas izšķirtspējas saturu un
konvertētu standarta DVD saturu, jūsu
atskaņošanas ierīcei var būt nepieciešama ar
HDMI saderīga ieeja vai ar HDCP saderīga DVI
ieeja.
yy Dažiem BD-ROM un DVD diskiem var būt spēkā
ierobežojumi attiecībā uz atsevišķu komandu vai
funkciju izpildi.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus un DTS-HD tiek
atbalstīti līdz maksimālajam kanālu skaitam 7.1, ja
jūs iekārtas audio izejas pieslēgšanai izmantojat
HDMI pieslēgumu.
yy Jūs varat izmantot USB ierīci, lai uzglabātu
atsevišķu ar disku saistītu informāciju, ieskaitot
lejupielādēto tiešsaistes saturu. Disks, ko jūs
izmantojat, kontrolēs, cik ilgi šī informācija tiks
saglabāta.
Pielikums
61
Audio izejas signālu specifikācija
Ligzda/
Iestatījumi
OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3
PCM Stereo
DTS Re-encode *4
BitStream
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS 2ch
Dolby Digital
AAC
PCM 2ch
DTS
AAC
Avots
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Ligzda/
Iestatījumi
Avots
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *4
BitStream *1 *2
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
DTS
DTS
DTS 2ch
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
AAC
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
*1 Izejas bitu plūsmā var nebūt iekļauts sekundārais
un interaktīvais audiosignāls, ja [Digital Output]
opcija pārslēgta stāvoklī [BitStream]. (Izņēmums
ir LPCM kodeks: izejā vienmēr būs interaktīvais
un sekundārais audiosignāls).
*2 Šis atskaņotājs automātiski izvēlēsies HDMI
audio atbilstoši pieslēgtās HDMI ierīces
dekodēšanas kapacitātei, pat gadījumos,
kad [Digital Output] opcija pārslēgta stāvoklī
[BitStream].
*3 PCM audio izejā iztveršanas frekvence izejā
DIGITAL AUDIO OUT nevar pārsniegt 96 kHz.
*4 Ja opcija [Digital Output] pārslēgta stāvoklī [DTS
re-encode], audio signāls izejā būs ierobežots
līdz 48 kHz un 5.1Ch. Ja [Digital Output] opcija
iestatīta uz [DTS re-encode], atskaņojot BDROM diskus izejā tiks padots DTS Re-encode,
bet pārējiem diskiem atskaņotāja izejā būs
oriģinālais audio ieraksts (kā opcijai [BitStream]).
yy Ja HDMI OUT ligzda ir pievienota jūsu TV ar liela
ātruma HDMI™ kabeli, un Dolby Digital Plus/
Dolby TrueHD tiek izvadīts no HDMI OUT ligzdas,
AUDIO OUT ligzda ir ierobežota līdz divkanālu
PCM signālam (Ja HDMI un DIGITAL AUDIO OUT
ir pievienota vienlaicīgi).
6
Pielikums
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
AAC
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
HDMI OUT
62 Pielikums
yy Audio izejā tie padots kā PCM 48 kHz/16 bitu
signāls MP3/WMA failiem un kā PCM 44,1 kHz/16
bitu signāls audio CD atskaņošanas laikā.
yy Izmantojot opcijas [Digital Output] un [Sampling
Freq.] iestatījumu izvēlnēs jums jāizvēlas audio
ciparsignāla izeja un maksimālā iztveršanas
frekvence atbilstoši tam, ko spēj apstrādāt jūsu
pastiprinātājs (vai AV resivers) (sk. 25. lpp).
yy Izmantojot audio ciparsignāla pieslēgumu
(DIGITAL AUDIO OUT vai HDMI OUT), BDROM diska izvēlnes pogu skaņas varētu būt
nedzirdamas, ja opcija [Digital Output] pārslēgta
stāvoklī [BitStream].
yy Ja audiosignāla formāts cipariskajā izejā neatbilst
jūsu resivera apstrādes iespējām, no resīvera
būs dzirdama skaļa, kropļota skaņa vai arī nebūs
dzirdams nekas.
yy Daudzkanālu cipariskā visaptverošā skaņa
izmantojot ciparsignāla pieslēgumu var
tikt apstrādāta tikai tajā gadījumā, ja jūsu
pastiprinātājs aprīkots ar ciparisko daudzkanālu
dekoderi.
6
Pielikums
Pielikums 63
Reģionu kodu saraksts
Izvēlieties reģionālo kodu no šī saraksta.
Zona
Kods Zona
Kods Zona
Kods Zona
Kods
Afganistāna
AF Fidži
FJ Monako
MC Singapūra
Argentīna
AR Somija
FI Mongolija
MN Slovākijas Republika SK
SG
Austrālija
AU Francija
FR Maroka
MA Slovēnija
Austrija
AT Vācija
DE Nepāla
NP Dienvidāfrika
ZA
Beļģija
BE Lielbritānija
GB Nīderlande
NL Dienvidkoreja
KR
Butāna
BT Grieķija
GR Nīderlandes
Bolīvija
BO Grenlande
GL Antiļu salas
SI
Spānija
ES
AN Šrilanka
LK
Brazīlija
BR Honkonga
HK Jaunzēlande
NZ Zviedrija
SE
Kambodža
KH Ungārija
HU Nigērija
NG Šveice
CH
Kanāda
CA Indija
IN Norvēģija
NO Taivana
TW
Čīle
CL Indonēzija
ID Omāna
OM Taizeme
TH
Ķīna
CN Izraēla
IL Pakistāna
PK Turcija
TR
Kolumbija
CO Itālija
IT Panama
PA Uganda
UG
Kongo
CG Jamaika
JM Paragvaja
PY Ukraina
UA
Kostarika
CR Japāna
JP Filipīnas
PH ASV
US
Horvātija
HR Kenija
KE Polija
PL Urugvaja
UY
PT Uzbekistāna
UZ
KW Portugāle
CZ Kuveita
Dānija
DK Lībija
LY Rumānija
RO Vjetnama
VN
Ekvadora
EC Luksemburga
LU Krievijas Federācija
RU Zimbabve
ZW
Ēģipte
EG Malaizija
MY Saūda Arābija
SA
Salvadora
SV Maldivu salas
MV Senegāla
SN
Etiopija
ET Meksika
MX
6
Pielikums
Čehu Republika
64 Pielikums
Valodas kodu saraksts
Izmantojot šo sarakstu ievadiet vajadzīgo valodas kodu zemāk dotajiem sākotnējiem iestatījumiem: [Disc
Audio], [Disc Subtitle] un [Disc Menu].
6
Valoda
Kods
Valoda
Kods
Valoda
Kods
Valoda
Kods
Afāru
6565
Franču
7082
Lietuviešu
7684
Sindi
8368
Afrikandu
6570
Frīziešu
7089
Maķedoniešu
7775
Singāļu
8373
Albāņu
8381
Galiciešu
7176
Malgašu
7771
Slovāku
8375
Amehāru
6577
Gruzīnu
7565
Malajiešu
7783
Slovēņu
8376
Arābu
6582
Vācu
6869
Malajalama
7776
Spāņu
6983
Armēņu
7289
Grieķu
6976
Maoru
7773
Sudāņu
8385
Asamiešu
6583
Grenlandiešu
7576
Marati
7782
Suahili
8387
Aimāru
6588
Gvarani
7178
Moldāvu
7779
Zviedru
8386
Azerbaidžāņu
6590
Gudžaratu
7185
Mongoļu
7778
Tagalogu
8476
Baškīru
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tadžiku
8471
Basku
6985
Ebreju
7387
Nepāliešu
7869
Tamilu
8465
Bengāļu
6678
Hindi
7273
Norvēģu
7879
Telugu
8469
Butāniešu
6890
Ungāru
7285
Orisiešu
7982
Taizemiešu
8472
Bihari
6672
Islandiešu
7383
Pendžabiešu
8065
Tongiešu
8479
Bretoņu
6682
Indonēziešu
7378
Puštunu
8083
Turku
8482
Bulgāru
6671
Interlingva
7365
Persiešu
7065
Turkmēņu
8475
Birmiešu
7789
Īru
7165
Poļu
8076
Tevi
8487
Baltkrievu
6669
Itāļu
7384
Portugāļu
8084
Ukraiņu
8575
8185
Urdu
8582
Pielikums
Ķīniešu
9072
Japāņu
7465
Kečua
Horvātu
7282
Kannada
7578
Retoromanšu
8277
Uzbeku
8590
Čehu
6783
Kašmiriešu
7583
Rumāņu
8279
Vjetnamiešu
8673
Dāņu
6865
Kazahu
7575
Krievu
8285
Volapīka
8679
Holandiešu
7876
Kirgīzu
7589
Samoiešu
8377
Velsiešu
6789
Angļu
6978
Korejiešu
7579
Sanskrits
8365
Volofu
8779
Esperanto
6979
Kurdu
7585
Skotu-gēlu
7168
Khosa
8872
Igauņu
6984
Laosiešu
7679
Serbu
8382
Jidišs
7473
Farēru
7079
Latīņu
7665
Serbu-horvātu
8372
Joruba
8979
Fidžiešu
7074
Latviešu
7686
Šona
8378
Zulu
9085
Somu
7073
Lingala
7678
Pielikums 65
Zīmoli un licences
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ un logotipi ir Blu-ray Disc
Asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Izgatavots saskaņā ar ASV patenta licenci Nr.:
5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535;
7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 &
saskaņā ar citiem ASV un visā pasaulē izdotajiem
patentiem. DTS-HD, the Symbol, kā arī DTS-HD
un the Symbol kopā ir reģistrētas preču zīmes,
un DTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. preču zīme.
Izstrādājums ietver programmatūru. © DTS, Inc.
Visas tiesības aizsargātas.
“DVD Logo” ir DVD Format/Logo Licencēšanas
korporācijai piederošs zīmols.
DLNA®, DLNA logotips un DLNA CERTIFIED®
ir Digital Living Network Alliance preču,
pakalpojumu un sertifikācijas zīmes.
Java ir Oracle un/vai tā filiāļu preču zīme.
Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance
sertifikācijas marķējums.
Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI
Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās
valstīs.
Wi-Fi Protected Setup Mark ir Wi-Fi Alliance preču
zīme.
“AVCHD” un “AVCHD” logotips ir korporāciju
Panasonic un Sony tirdzniecības zīmes.
Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas
licences. „Dolby” un dubultais simbols D ir Dolby
Laboratories tirdzniecības zīme.
DivX®, DivX Certified® un saistīti logotipi ir Rovi
Corporation vai tā filiāļu preču zīmes, kas tiek
izmantotas saskaņā ar licenci.
Pielikums
“x.v.Colour” ir Sony Corporation tirdzniecības
zīme.
6
66 Pielikums
Gracenote®, Gracenote logo un logotips un
“Powered by Gracenote” logo ASV un citās valstīs
ir Gracenote, Inc. piederošas tirdzniecības zīmes
vai reģistrētas tirdzniecības zīmes.
Mūzikas atpazīšanas tehnoloģiju un ar to saistītos
datus nodrošina Gracenote®.
Gracenote® galalietotāja licences līgums
Šī lietojumprogramma vai ierīce ietver Gracenote,
Inc. of Emeryville, California (“Gracenote”)
piederošu programmatūru. Gracenote izstrādātā
programmatūra (“Gracenote programma”)
ļauj lietojumprogrammai veikt disku un/vai
failu identificēšanu un iegūt ar mūziku saistītu
informāciju, tanī skaitā - informāciju par nosaukumu,
izpildītāju, ierakstu un virsrakstu (“Gracenote
datus”), kas tiešsaistē tiek lejupielādēti no serveriem
vai iegultajām datubāzēm (kopīgais nosaukums:
“Gracenote serveri”), kā arī veikt citas funkcijas. Jums
ir tiesības izmantot Gracenote datus tikai iecerēto
galalietotājam pieejamo šīs lietojumprogrammas
vai iekārtas funkciju ietvaros.
6
Pielikums
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus tikai saviem
personīgajiem, nekomerciālajiem nolūkiem. Jūs
apņematies nepiešķirt lietošanā, nekopēt, nepārcelt
vai nepārraidīt Gracenote programmatūru vai
jebkāda veida Gracenote datus kādai trešajai pusei.
JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE DATUS,
GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE
SERVERUS TĀDĀM DARBĪBĀM, KURAS ATŠĶIRAS NO
ŠEIT ATĻAUTAJĀM.
Jūs piekrītat tam, ka jūsu bezizņēmumu licence
Gracenote datu, Gracenote programmatūras un
Gracenote serveru izmantošanai šo noteikumu
pārkāpuma rezultātā tiks anulēta. Izbeidzoties jūsu
licences darbībai jūs piekrītat pilnībā izbeigt jebkādu
Gracenote datu, Gracenote programmatūras
un Gracenote serveru izmantošanu. Gracenote
patur sev visas tiesības, tanī skaitā arī īpašuma
tiesības, attiecībā uz Gracenote datiem, Gracenote
programmatūru un Gracenote serveriem. Nekādos
apstākļos Gracenote nebūs jāveic jums kādi
nebūt maksājumi par jūsu piegādāto informāciju.
Jūs piekrītat tam, ka Gracenote, Inc. savā vārdā
var uzspiest jums tiešā veidā šī līguma ietvaros
aprunātās tiesības
Gracenote serviss izmanto unikālu identifikatoru,
kurš statistikas nolūkos izseko visus pieprasījumus.
Ar gadījuma skaitļu ģeneratoru iegūto skaitlisko
identifikatoru mērķis ir dot iespēju Gracenote
servisam veikt pieprasījumu uzskaiti neievācot
nekādu informāciju par jums. Sīkāku informāciju par
to jūs uzzināsiet iepazīstoties ar Gracenote servisa
Gracenote politiku attiecībā uz privātpersonu
datiem.
Gracenote programmatūra un katra Gracenote
datu vienība tiek licencēta jums TĀDA, KĀDA TĀ
IR”. Gracenote neuzņemas nekādu atbildību vai
saistības, nedz speciālas, nedz piedomājamas
attiecībā uz jebkuru Gracenote datu, kas
lejupielādēti no Gracenote serveriem, precizitāti.
Gracenote patur sev tiesības dzēst datus no
Gracenote serveriem vai nomainīt datu kategorijas
jebkādu iemeslu, kurus Gracenote uzskata par
pietiekamiem, dēļ. Netiek garantēta nekāda
Gracenote programmatūras vai Gracenote
serveru darbība bez kļūdām vai arī Gracenote
programmatūras vai Gracenote serveru darbība
pārtraukumiem. Gracenote pienākumos neietilpst
apgādāt jūs ar jauniem, modernizētiem vai
papildinātiem datu veidiem vai kategorijām, kurus
Gracenote varētu nodrošināt nākotnē un firma
ir tiesīga jebkurā laika momentā pārtraukt savu
pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE NEUZŅEMAS NEKĀDAS
GARANTIJAS SAISTĪBAS, NEDZ SPECIĀLAS, NEDZ
PIEDOMĀJAMAS, TANĪ SKAITĀ, BET NE TIKAI:
SPECIĀLAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PRECES
PIEMĒROTĪBU KOMERCIĀLAI REALIZĀCIJAI,
NODERĪBAI KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM,
NOSAUKUMAM VAI IEROBEŽOJUMAM. GRACENOTE
NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KURUS JŪS VARAT GŪT
IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI
JEBKURU NO GRACENOTE SERVERIEM. NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ GRACENOTE NEUZŅEMAS ATBILDĪBU
PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI ARĪ PAR ZAUDĒTU PEĻŅU VAI
ATLĪDZĪBU.
© Gracenote, Inc. 2009
Pielikums 67
Cinavia paziņojums
Šis izstrādājums izmanto Cinavia tehnoloģiju, lai
ierobežotu tās komerciāli izplatīto filmu un video un
to skaņu celiņu ierakstu neautorizētu izmantošanu.
Kad tiek konstatēts aizliegtas neautorizētas kopijas
lietojums, tiek parādīts ziņojums un atskaņošana vai
kopēšana tiek pārtraukta.
Detalizētāka informācija par Cinavia tehnoloģiju tiek
nodrošināta Cinavia Online Patērētāju Informācijas
Centrā(Online Consumer Information Center) vietnē
http://www.cinavia.com. Lai e-pastā saņemtu
plašāku informāciju par Cinavia, sūtiet pastkarti
ar pasta adresi uz: Cinavia Patērētāju Informācijas
Centrā(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Šis izstrādājums ietver Verance Corporation
licencētu patentētu tehnoloģiju un ir aizsargāts
ar ASV patentu Nr. 7 369 677 un citiem ASV
un pasaulē izsniegtiem patentiem un tādiem
patentiem, kas joprojām gaida autortiesību
apstiprinājumu, kā arī tirdzniecības noslēpumu
aizsardzību noteiktiem šādas tehnoloģijas aspektiem. Cinavia ir uzņēmuma Verance Corporation preču zīme. Copyright 2004-2012 Verance
Corporation. Visas tiesības pieder Verance. Produkta
ražošana un demontāža ir aizliegta.
6
Pielikums
68 Pielikums
Specifikācija
Vispārēji norādījumi
Prasības maiņstrāvas tīklam
Skatīt galveno uzlīmi paneļa aizmugurē.
Patērētā jauda
12 W
Izmēri (P x A x D)
Aptuveni 430 mm x 43.5 mm X 208.5 mm
Svars (aptuveni)
1,45 kg
Darba temperatūra
5 °C līdz 35 °C
Relatīvais gaisa mitrums
5 % līdz 90 %
Izejas
HDMI OUT (video/audio)
19 kontakttapiņas (Veids A, HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
3 V (p-p), 1 optiskā savienojuma ligzda
Sistēma
6
Lāzers
Pusvadītāju lāzers
viļņa garums
405 nm / 650 nm
Signālu sistēma
Standarta PAL / NTSC krāsu televīzijas sistēma
LAN pieslēgvieta
Viena Ethernet ligzda, 10BASE-T/100BASE-TX
Bezvadu LAN (iekšējā antena)
Integrēta IEEE 802,11n (5 GHz un 2,4 GHz joslas) piekļuve pie
bezvadu tīkla, saderīga ar 802,11a/b/g Wi-Fi tīkliem.
Maģistrālā barošana (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
Pielikums
Pielikums 69
Apkope
Norādījumi attiecībā uz
diskiem
Iekārtas apkope un
transportēšana
Rīkošanās ar diskiem
Atskaņotāja transportēšana
Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transporta iesaiņojuma
kārbu un materiālus. Ja jums nepieciešams
atskaņotāju transportēt, maksimālās drošības
nolūkos iesaiņojiet iekārtu tāpat, kā tā tika iesaiņota
izgatavotājrūpnīcā.
Atskaņotāja tīrīšana
Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu
lupatiņu. Ja virsma kļuvusi sevišķi netīra, izmantojiet
vājā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samērcētu,
mitru lupatiņu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus,
piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var
sabojāt iekārtas virsmu.
Ārējo virsmu tīrīšana
yy Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus
šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
yy Slaukot putekļus nevajag stipri spiest, lai
nesabojātu virsmu.
Nepieskarieties diska ieraksta pusei. Turiet disku
aiz malām, lai pirkstu nospiedumi nenokļūtu uz
virsmas. Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskiem
līmlenti vai papīru.
Disku uzglabāšana
Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē.
Nepakļaujiet diskus tiešas saules gaismas vai siltuma
avotu iedarbībai un nekad neatstājiet tos saulainā
vietā stāvošā automobīlī.
Disku tīrīšana
Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var būt
par cēloni sliktas kvalitātes attēlam vai skaņas
kropļojumiem. Pirms atskaņošanas noslaukiet disku
ar tīru lupatiņu. Slaukiet disku virzienā no centra uz
malu.
Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram,
spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalā nopērkamus
tīrīšanas līdzekļus vai antistatikas aerosolu, kas
paredzēts vecajām vinila skaņuplatēm.
yy Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus
saskarē ar ierīci ilgāku laiku.
Atskaņotāja apkope
6
Pielikums
Šī iekārta ir augsto tehnoloģiju un augstas
precizitātes ierīce. Ja optiskā signāla noņēmēja
lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri
vai nodiluši, var ciest attēla kvalitāte. Detalizētu
informāciju par šīm problēmām jūs varat saņemt
tuvākajā autorizētā servisa centrā.
70 Pielikums
Svarīga informācija par
tīkla pakalpojumiem
Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju,
lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas,
video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu,
resursu, programmatūras, koda, programmu,
sīklietotnes, preču un pakalpojumu, programmu,
produktu un cita satura („Saturs”) izcelsme un
visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”),
ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs
„Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja
atbildība.
Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu
sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve
ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, ieskaitot, bet neierobežojoties ar visa
vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu,
noņemšanu vai pārtraukšanu.
Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā
uz Saturu vai Pakalpojumiem, lūdzu, skatiet
pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu
visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs par
klientu servisu saistībā ar Saturu un Pakalpojumiem.
Jebkāds jautājums vai lūgums par pakalpojumu
saistībā ar Saturu vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši
attiecīgajam Satura un Pakalpojuma sniedzējam.
6
Pielikums
Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par nekādu
Saturu vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma
sniedzējs, vai par jebkādām šāda Satura vai
Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu,
kā arī negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu
pieejamību vai piekļuvi tam.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising