LG DVX298H Lietotāja rokasgrāmata
DV298H-E2T.NAALLLS_LATVIAN
DVD ATSKAŅOTĀJS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MODELIS : DVX298H
Pirms uzsākt šī izstrādājuma pieslēgšanu, izmantošanu vai regulēšanu,
lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar visu šinī instrukcijā apkopoto informāciju.
UZMANĪBU!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI –
NEATVERIET!
UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU RISKU SAŅEMT ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI
AIZMUGURI) APARATŪRAS ELEMENTUS LIETOTĀJS
REMONTĒT NEVAR. UZTICIET REMONTU KVALIFICĒTAM
SERVISA PERSONĀLAM.
Vienādmalu trīsstūrī iezīmēts zibens simbols
norāda lietotājam uz to, ka korpusa iekšpusē var
būt neizolēts spriegums ar pietiekamu amplitūdu,
lai tas būtu bīstams cilvēka dzīvībai.
Vienādmalu trīsstūrī iezīmēta izsaukuma zīme
norāda lietotājam uz to, ka šinī vietā produkta
pavaddokumentācijā atrodama svarīga
lietošanas un apkopes (servisa) informācija.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA
VAI RISKA SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENU, SARGIET ŠO IEKĀRTU NO MITRUMA.
BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatu plauktā vai taml.
UZMANĪBU! Neaizsedziet ventilācijas atveres.
Uzstādiet ierīci vadoties pēc ražotāja instrukcijas.
Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, lai
nodrošinātu ierīces normālu darbību un pasargātu to no
pārkaršanas.
Atveres nekādā gadījumā nedrīkst nosprostot novietojot
ierīci uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas.
Šo izstrādājumu nedrīkst novietot ierobežotā telpā,
piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja vien netiek
nodrošināta pienācīga ventilācija vai arī strikti ievērota
ražotāja instrukcija.
UZMANĪBU!
Šinī iekārtā ir iebūvēta lāzersistēma.
Lai varētu pareizi izmantot šo ierīci, lūdzu, rūpīgi
iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to
neskaidrību gadījumiem nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama
apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.
Izmantojot vadības elementus un regulatorus, kā arī veicot
citas darbības, kas nav aprakstītas šinī rokasgrāmatā,
lietotājs var tikt pakļauts kaitīga starojuma iedarbībai.
Lai izvairītos no tieša lāzera starojuma, nemēģiniet atvērt
ierīces korpusu. Atverot korpusu kļūst redzams lāzera
stars. NESKATIETIES LĀZERA STARĀ!
2
UZMANĪBU! Sargiet ierīci no ūdens (piloša vai
šļakatām) un objektiem, kas pildīti ar šķidrumu;
nenovietojiet uz ierīces, piemēram, vāzes.
BRĪDINĀJUMS par tīkla pieslēguma vadu
Lielāko daļu mājturības elektroierīču ieteicams pieslēgt
atsevišķam pieslēgumam;
Tas nozīmē pieslēgumu vienai rozetei, kura baro tikai šo ierīci
un kurai nav nozarojumu un citu pieslēgumu. Lai pārliecinoties,
ielūkojieties šīs ierīces specifikācijas lappusē.
Nepārslogojiet tīkla rozetes. Pārslogotas rozetes, vaļīgas vai
bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, apdeguši tīkla
vadi, kā arī bojāta un saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama
veselībai.Jebkurš no šī veida bojājumiem var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
Regulāri apskatiet jūsu ierīces tīkla vadu un, ja jūs pamanāt
bojājumu vai izdiluma pēdas, atvienojiet vadu no tīkla un
pasūtiet autorizētam piegādātājam analoģisku jaunu tīkla
vadu nomaiņai.
Sargiet tīkla vadu no nepareizas fiziskas vai mehāniskas
izmantošanas - locījumiem, mezgliem, iespiedumiem,
ievēršanas durvīs vai mīdīšanas kājām. Īpašu uzmanību
pievērsiet spraudņiem, sienas rozetēm un vietai, kur vads ieiet
ierīces korpusā.
Lai atvienotu ierīci no tīkla, izvelciet spraudni no tīkla
rozetes. Uzstādot ierīci sekojiet tam, lai spraudnim varētu
viegli piekļūt.
Atbrīvošanās no ierīces
1. Ja uz ierīces korpusa redzams šis
atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka
uz šo ražojumu attiecas Eiropas
direktīva 2002/96/EC.
2. No visām elektriskajām un
elektroniskajām ierīcēm ir jāatbrīvojas
atsevišķi no sadzīves atkritumiem
izmantojot īpašus, valdības vai vietējo
varas iestāžu noteiktus savākšanas
punktus.
3. Pareizi atbrīvojoties no šīs ierīces jūs
pasargāsiet no potenciāliem draudiem
apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Sīkāku informāciju par to, kā
atbrīvoties no jūsu nolietotās ierīces,
jūs uzzināsiet sazinoties ar pilsētas
municipālajām iestādēm, atkritumu
izvešanas organizācijām vai veikalu,
kurā savulaik ierīce tika iegādāta.
Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši ES
direktīvu 89/336/EEC, 93/68/EEC un
2006/95/EC prasībām.
Saturs
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.4
.4
.4
.4
.4
.4
.5
.5
.6
.7
.7
.7
Uzstādīšana un regulēšana . . .8-14
Atskaņotāja uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . .8
DVD atskaņotāja pieslēgumi . . . . . . . . . . . . . .8
Video un audio pieslēgšana jūsu
televizoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Izšķirtspējas iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . .8
HDMI pieslēgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Audio pieslēgumi papildiekārtām
Aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Diska informācijas apskate ekrānā . . . . . . .11
Sākotnējie iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vispārējas darbības . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
LANGUAGE (VALODA) . . . . . . . . . . . . . . .12
• Menu Language (Izvēlnes valoda) . . . . . .12
• Audio / Subtitle / Menu
(Disku Audio / Subtitri / Izvēlne) . . . . . . . .12
DISPLAY (DISPLEJS) . . . . . . . . . . . . . . . .12
• TVAspect (TV attēla proporcijas) . . . . . . .12
• Displeja režīms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
• TV Output Select (TV izejas izvēle) . . . . .12
AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Dolby Digital / DTS / MPEG . . . . . . . . . .13
• Sample Freq. (Iztveršanas frekvence)
(frekvence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• DRC (dinamiskā diapazona vadība) . . . .13
• Vocal (Vokāls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
LOCK (vecāku kontrole) . . . . . . . . . . . . . . .13
• Rating (Novērtējums ) . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Password (Parole) . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Area Code (Zonas kods) . . . . . . . . . . . . .14
OTHERS (CITAS FUNKCIJAS) . . . . . . . . .14
• PBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• B.L.E. („melnā” līmeņa paplašināšana) .14
• DivX(R) VOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Vispārējas funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papildus funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana
Ieprogrammētā atskaņošana . . . . . . . . . . .
Ieprogrammēto celiņu atkārtošana . . . . .
Celiņa dzēšana no programmas. . . . . . .
Visa programmas saraksta dzēšana . . . .
JPEG faila apskate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slīdrāde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apturētais kadrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pāreja uz citu failu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pietuvināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attēla pagriešana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MP3 formāta mūzikas klausīšanās
apskatot attēlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DivX filmas noskatīšanās . . . . . . . . . . . .
DVD VR formāta diska noskatīšanās . . .
Atskaņošana no USB ierīces . . . . . . . . . .
.15
.16
.17
.17
.17
.17
.17
.18
.18
.18
.18
.18
.18
Introduction
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Installation and Setup
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
.19
.20
.20
Atsauces . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-23
Citu TV vadība izmantojot
Apkope un serviss . . . . . .
Valodu kodi . . . . . . . . . . .
Zonu kodi . . . . . . . . . . . .
Bojājumu novēršana . . .
Specifikācija . . . . . . . . . .
tālvadības pulti
.............
.............
.............
.............
.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
.21
.22
.22
.23
.23
Operation
Par simbolu
displejā . . . . . . . . . . . .
Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi .
Norādījumi attiecībā uz diskiem . . . . .
Rīkošanās ar diskiem . . . . . . . . . . .
Disku uzglabāšana . . . . . . . . . . . . . .
Disku tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atskaņojamo disku veidi . . . . . . . . . . . .
Reģionālais kods . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priekšējais panelis . . . . . . . . . . . . . . . .
Tālvadības pults . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darbības ar tālvadības pultīm . . . . .
Bateriju ievietošana tālvadības pultī.
Lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . .15-20
Reference
Ievads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
3
Ievads
Lai varētu nodrošināt iekārtas normālu
ekspluatāciju, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar
lietotāja instrukcijas saturu un saglabājiet šo
rokasgrāmatu neskaidrību gadījumiem nākotnē.
Norādījumi attiecībā uz
diskiem
Šinī rokasgrāmatā sniegta informācija par jūsu DVD
atskaņotāja izmantošanu un apkopi.
Ja iekārtai nepieciešama servisa apkope, lūdzu,
sazinieties ar autorizētu servisa organizāciju.
Neaizskariet ar pirkstiem diska celiņu pusi.
Turiet disku aiz malām, lai pirkstu nospiedumi
nepaliktu uz virsmas. Nekādā gadījumā nelīmējiet uz
diskiem uzlīmes vai līmlentu.
Par simbolu
Rīkošanās ar diskiem
displejā
“
” var parādīties TV ekrānā darbības laikā un
tas norāda, ka lietošanas instrukcijā aprakstītā
funkcija šim konkrētajam DVD video diskam nav
pieejama.
Rokasgrāmatā izmantotie
apzīmējumi
Piezīme:
Norāda uz īpašām piezīmēm un lietošanas
funkcijām.
Ieteikums:
Norāda uz ieteikumiem un padomiem, kas atvieglo
ierīces lietošanu.
Disku uzglabāšana
Pēc atskaņošana ievietojiet disku atpakaļ kastītē.
Neatstājiet disku tiešā saules gaismā vai siltuma
avotu tuvumā, nekad neatstājiet tos automašīnā,
kura novietota tiešā saules gaismā.
Disku tīrīšana
Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diskiem var izraisīt
attēlu kvalitātes pasliktināšanos un skaņas
kropļojumus. Pirms atskaņošanas noslaukiet disku ar
tīru lupatiņu. Tīriet diskus virzienā no centra uz
malām.
Sadaļa, kuras virsrakstā redzams kāds no zemāk
uzskaitītajiem simboliem, attiecas tikai uz diskiem, kas
marķēti ar šādu simbolu
ALL
4
Visu veidu diski un faili uzskaitīti zemāk
DVD
DVD un pabeigti DVD±R/RW
VCD
Video CD
ACD
Audio CD
MP3
MP3 faili
WMA
WMA faili
DivX
DivX faili
Neizmantojiet stiprus šķīdinātājus, piemēram,
alkoholu, benzīnu, atšķaidītājus, sadzīves
tīrīšana līdzekļus vai vinila skaņuplatēm paredzētos
antistatikas aerosolus.
Papildus augšminētajam šī iekārta spēj atskaņot
DVD±R/RW un CD-R/RW, Dual diskus, USB ierīcē
ierakstītas audioprogrammas, DivX, MP3, WMA,
un/vai JPEG failus.
Tas norāda, ka konkrētā iekārta spēj
atskaņot DVD-RW diskus, kas ierakstīti
Video Recording formātā.
Piezīmes:
• Atkarībā no ierakstošās aparatūras kondīcijas
vai arī no konkrētā CD-R/RW (vai DVD±R/RW)
diska stāvokļa dažus CD-R/RW (vai DVD±R/RW)
diskus var neizdoties uz šīs iekārtas atskaņot.
• Neizmantojiet ekscentriskus kompaktdiskus
(piemēram, sirsniņveida vai astoņstūrainus). Tas var
izraisīt sistēmas bojājumus.
• Lai nodrošinātu optimālu atskaņošanas kvalitāti,
uz šī DVD atskaņotajiem diskiem jāatbilst
zināmām tehnisko tranzistoru prasībām.
Rūpnieciski izgatavotie DVD diski atbilst šo
standartu prasībām. Eksistē dažādi ierakstāmo
disku formāti (tanī skaitā arī CD-R, kas satur MP3
vai WMA failus) un, lai tos būtu iespējams normāli
atskaņot, tiem jāatbilst zināmiem nosacījumiem
(sk. iepriekš).
Klientiem jāpatur prātā tas, ka MP3 / WMA failu
un mūzikas lejupielādei no interneta ir
nepieciešama īpaša atļauja. Mūsu kompānija
šādas atļaujas nenodrošina. Pēc atļaujas
vienmēr jāgriežas pie attiecīgo autortiesību
īpašnieka.
Ievads
Audio CD
(8 cm / 12 cm disks)
Par reģionālajiem kodiem
• Lielākajai daļai DVD disku uz vāciņa ir skaidri
saskatāms zemeslodes attēls ar vienu vai vairākiem
skaitļiem. Šim numuram ir jāsakrīt ar jūsu DVD
atskaņotāja reģionālo kodu, pretējā gadījumā
disku nebūs iespējams atskaņot.
• Ja jūs mēģināsiet atskaņot DVD disku ar citu
reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies
paziņojums "Check Regional Code" ("Pārbaudiet
reģionālo kodu").
Installation and Setup
Video CD (VCD/SVCD)
(8 cm / 12 cm disks)
Šī iekārtas reģionālais kods ir uzdrukāts uz
aizmugures paneļa. Šī iekārta var atskaņot tikai tos
DVD diskus, kuri apzīmēti ar šo kodu vai marķējumu
"ALL".
Par autortiesībām:
Ar likumu ir aizliegts bez atļaujas kopēt, pārraidīt,
rādīt, pārraidīt kabeļu tīklos, atskaņot publikai vai
iznomāt ar autortiesībām aizsargātus materiālus.
Šinī iekārtā ir iestrādāta kompānijas Macrovision
izstrādātā funkcija aizsardzībai pret kopēšanu.
Dažos diskos ir ierakstīti īpaši signāli aizsardzībai
pret to kopēšanu. Ierakstot un pēc tam atskaņojot
diska kopiju attēlos parādīsies raksturīgi grafiskie
trokšņi. Šinī ražojumā iestrādāta autortiesību
aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā dažādu ASV
patentu tiesības un citas intelektuālā īpašuma
tiesības, kas pieder "Macrovision Corporation" un
citiem autortiesību īpašniekiem. Autortiesību
aizsardzības tehnoloģiju izmantošanai
nepieciešama "Macrovision Corporation" autorizācija
un tās paredzētas tikai izmantošanai mājas
apstākļos un citos ierobežotos pielietojumos, ja vien
autorizācijas līguma nav aprunāts citādāk. Apgrieztā
inženierizpēte vai izjaukšana ir aizliegta.
Operation
DVD
(8 cm / 12 cm disks)
Reģionālais kods
LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTAS
IZŠĶIRTSPĒJAS TELEVIZORU MODEĻI IR
SAVIETOJAMI AR ŠO RAŽOJUMU UN
ATSKAŅOŠANAS LAIKĀ EKRĀNĀ VAR PARĀDĪTIES
ARTEFAKTI. RODOTIES PROBLĒMĀM ATSKAŅOJOT
525 VAI 625 RINDU PROGRESĪVĀS IZVĒRSES
ATTĒLUS LIETOTĀJAM IETEICAMS PĀRSLĒGT
IEKĀRTAS IZEJU REŽĪMĀ "STANDARD DEFINITION"
(STANDARTAIZŠĶIRTSPĒJA). JAJUMS IR
NESKAIDRĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU TELEVIZORA
SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p
DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU, SAZINIETIES AR
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.
Reference
Atskaņojamo disku veidi
5
Priekšējais panelis
a
b
c
d
e
f g
h
ijk
a IESLĒGŠANA
Ieslēdz (ON) un izslēdz (OFF) iekārtu.
b Disku paliktnis
Novietojiet uz tā disku.
c Displeja logs
Tajā redzams iekārtas patreizējais stāvoklis.
d Tālvadības sensors
Vērsiet pret šo lodziņu tālvadības pulti.
e USB
USB ierīču pieslēgvieta.
f OPEN / CLOSE (ATVĒRT / AIZVĒRT)
Ievelk un izbīda disku paliktni.
6
g RES.
Ļauj mainīt signāla izšķirtspēju piemērojot to jūsu
TV modelim.
h N (PLAY)
Uzsāk atskaņošanu.
i . (SKIP)
Atgriežas uz patreizējās nodaļas vai dziesmas
sākumu vai pāriet uz iepriekšējo nodaļu vai
dziesmu.
j x (STOP)
Pārtrauc atskaņošanu.
k > (SKIP)
Pāriet uz nākamo nodaļu vai dziesmu.
Tālvadības pults
b / B / v / V (left/right/up/down) (pa
kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju)
Ļauj izvēlēties kādu no izvēlnes
punktiem.
ENTER (
)
Apstiprina izvēlēto punktu.
DISPLAY
Atver ekrānā displeja logu.
RETURN (O)
Atver video CD izvēlni ar PBC.
AUDIO (
)
Ļauj izvēlēties audio valodu vai audio
kanālu.
SUBTITLE (
)
Ļauj izvēlēties subtitru valodu.
ANGLE (
)
Ļauj izvēlēties DVD kameras skatulenķi,
ja tāda izvēle pieejama.
SETUP
Atver un aizver iestatījumu izvēlni.
Darbības ar tālvadības pultīm
Pavērsiet tālvadības pulti pret tālvadības sensoru un
spiediet vajadzīgos taustiņus.
Uzmanību!
Neizmantojiet vienlaicīgi vecu un jaunu bateriju.
Nekad nejauciet dažādu tipu baterijas (standarta,
alkalīna u taml.).
Ievads
PAUSE/STEP ( X )
Uz laiku nopauzē atskaņošanu, bet
atkārtoti piespiežot atskaņo kadru
pēc kadra.
Installation and Setup
TITLE
Atver virsrakstu izvēlni, ja tāda ir
pieejama.
SKIP (. / >)
Ļauj pāriet uz nākamo nodaļu vai
dziesmu.
Atgriežas uz patreizējās nodaļas vai
dziesmas sākumu vai pāriet uz
iepriekšējo nodaļu vai dziesmu.
PLAY (N)
Uzsāk atskaņošanu.
STOP (x)
Aptur atskaņošanu.
MARKER
Atskaņošanas laikā jebkurā
punktā ievieto marķieri.
SEARCH
Atver MARKER SEARCH
(MARĶIERU MEKLĒŠANAS) izvēlni.
PROGRAM
Ieslēdz programmas rediģēšanas
režīmu.
Operation
Atver DVD diska izvēlni.
SCAN (m / M)
Uzsāk meklēšanu uz priekšu vai
atpakaļ.
ZOOM
Palielina video attēlu.
REPEAT
Ļauj atkārtot nodaļu, dziesmu,
virsrakstu, visu.
A-B
Atkārtojumu secība no punkta A
līdz punktam B.
RANDOM
Atskaņo dziesmas gadījuma
secībā.
Reference
POWER (IESLĒGŠANA) ( )
Ieslēdz (ON) un izslēdz (OFF) DVD
atskaņotāju.
OPEN / CLOSE (Z)
(ATVĒRT / AIZVĒRT)
Ievelk un izbīda disku paliktni.
Ciparu taustiņi 0-9
Ļauj izvēlēties kādu izvēlnes punktu pēc
tā numura.
CLEAR (DZĒST)
Dzēš attiecīgo dziesmu no
programmas vai marķieri no marķieru
meklēšanas izvēlnes.
TV vadības taustiņi
IESLĒGŠANA: ieslēdz vai izslēdz TV.
AV: ļauj izvēlēties TV signāla avotu.
PR/CH +/–: ļauj izvēlēties TV kanālu.
VOL +/–: ļauj regulēt TV atskaņošanas
skaļumu.
DVD MENU (DVD IZVĒLNE)
RESOLUTION
Ļauj mainīt signāla izšķirtspēju
piemērojot to jūsu TV modelim.
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu pults
aizmugurē un ievietojiet divas (AAA izmēra)
baterijas, 3 tās # pareizi orientējot.
7
Uzstādīšana un regulēšana
Atskaņotāja novietojums
Atskaņošanas laikā var tikt kropļots tuvumā esošā
televizora, videomagnetofona vai radioaparāta skaņa
un attēls. Šādos gadījumos novietojiet atskaņotāju
tālāk no televizora, videomagnetofona vai
radioaparāta vai arī pēc diska izņemšanas izslēdziet
iekārtu.
DVD atskaņotāja pieslēgumi
Vajadzības gadījumā, lūdzu, ielūkojieties jūsu TV,
videomagnetofona, stereo sistēmas vai pārējo ierīču
lietošanas instrukcijās, lai varētu izvēlēties optimālu
pieslēgšanas variantu.
Televizora aizmugure
Component Video – Savienojiet DVD
atskaņotāja COMPONENT / PROGRESSIVE
SCAN ligzdas ar atbilstošajām ligzdām
televizora aizmugurē izmantojot Y PB PR kabeli
(C).
Progresīvā izvērse
• Ja jums ir augstas izšķirtspējas vai
"ciparsignālam sagatavots" televizors, jūs
varat izmantot DVD atskaņotāja progresīvās
izvērses izeju, lai iegūtu maksimālo iespējamo
video izšķirtspēju.
• Progresīvā izvērse nedarbosies slēgumā ar
analogajām video savienojumiem (dzelteno
VIDEO OUT vai SCART ligzdu).
• 720p un 576p(480p) rindu izšķirtspējas var
iegūt izmantojot progresīvo izvērsi.
Izšķirtspējas iestatīšana
1. Pirms izšķirtspējas iestatīšanas atskaņotājs
jāapstādina. Piespiediet STOP, lai pārtrauktu
atskaņošanu.
2. Vienreiz piespiediet RESOLUTION. Atvērsies
displeja logs, kurā būs parādīta patreizējā
izšķirtspēja.
3. Lai iestatītu jums vajadzīgo izšķirtspēju, vairākas
reizes piespiediet RESOLUTION.
Pieejamās izšķirtspējas vērtības atkarībā no
pieslēguma norādītas zemāk.
DVD atskaņotāja
aizmugure
Brīdinājums:
Jums ir jāiestata opcija TV Output Select (izejas uz TV
izvēle), lai varētu izmantot
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN spraudņu vai
SCART RGB signālu. (Sk. 12. lpp.)
Video un audio pieslēgšana jūsu
televizoram
Nepieslēdziet jūsu DVD/CD uztvērēju pie TV caur
videomagnetofonu, jo tad DVD signāls var tikt
izkropļots pretkopēšanas sistēmas darbības
rezultātā.
SCART savienojums – Savienojiet "TO TV"
ligzdu ar atbilstošo ligzdu televizora aizmugurē
izmantojot SCART kabeli (T).
Video – Savienojiet DVD atskaņotāja ligzdu
VIDEO OUT ar televizora video ieejas ligzdu
izmantojot komplektā ietilpstošo video kabeli (V).
Audio – Savienojiet DVD atskaņotāja ligzdas
AUDIO OUT ar televizora kreisā un labā audio
kanāla ieejas ligzdām "IN" izmantojot komplektā
ietilpstošos audio kabeļus (A).
Nepieslēdziet DVD atskaņotāja ligzdu AUDIO OUT
ar jūsu audio sistēmas (ierakstu dekas) austiņu
pieslēguma ligzdu.
8
IZEJAS
PIESLĒGUMI
HDMI
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Pieejamās izšķirtspējas vērtības
PAL
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 576p
720 x 576i
1280 x 720p
720 x 576p
720 x 576i
NTSC
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 480p
720 x 480i
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 480p
720 x 480i
VIDEO OUT
720 x 576i
720 x 480i
SCART
720 x 576i
720 x 480i
Piezīmes:
• Video un SCART pieslēgumiem izmantojot
RESOLUTION taustiņu izšķirtspēja jāiestata
576i(480i) vai 576p(480p), savukārt Video OUT
izejā izšķirtspēja vienmēr būs standarta 576i(480i)
rindas.
• Ja jūsu televizors nespēj apstrādāt signālu ar jūsu
iestatīto izšķirtspēju, attēls ekrānā būs izkropļots.
Lūdzu, iepazīstieties ar televizora lietošanas
instrukciju un iestatiet tam pieņemamu attēla
izšķirtspēju.
• 720p un 1080i izšķirtspējā izmantojot komponentu
video izeju iespējams atskaņot tikai diskus ar
aizsardzību pret pārkopēšanu. Ja diskam ir
aizsardzība pret kopēšanu, tas tiks atskaņots bez
HDMI kabeļa pieslēguma ar attēla izšķirtspēju
576p(480p). Pieslēdzot HDMI kabeli var gadīties,
ka televīzijas attēls būs izkropļots.
HDMI pieslēgums
Ar HDMI
savietojami
HDMI
compatible
TV TV
Ja jums ir HDMI TV vai monitors, jūs varat tam
pieslēgt šo atskaņotāju izmantojot HDMI kabeli.
Introduction
HDMI
1. Televizoram kā signāla avotu iestatiet HDMI (sk.
TV lietošanas instrukciju).
H
2. Savienojiet HDMI OUT ligzdu uz iekārtas ar HDMI
ligzdu uz televizora vai monitora, kurš atbalsta
HDMI (H).
3. Vairākas reizes spiediet taustiņu RESOLUTION,
lai iestatītu vajadzīgo izšķirtspēju.
• Ja audio ir iestatīts uz bitu plūsmu, bet jūsu TV
neatbalsta Bitstream Audio HDMI pieslēgumā,
skaņa var būt kropļota vai arī tās var nebūt
vispār.
• Ja HDMI pieslēgumā skaņa ir izkropļota vai tās
vispār nav, iestatiet Audio opciju [Dolby Digital, DTS
vai MPEG] izvēlnē SETUP uz PCM vai Off (izslēgts).
• Bultiņai uz kabeļa spraudņa korpusa jābūt vērstai
augšup, lai spraudnis būtu pareizi savietots ar
atskaņotāja ligzdu.
• Ja dzirdams troksnis vai ekrānā redzamas līnijas,
lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli.
• Ar šo iekārtu nav savietojamas visas DVI ierīces,
kas atbalsta HDCP.
• Ja jūsu HDMI TV neatbalsta HDCP, ekrānā būs
redzams zils fons.
DVD atskaņotāja aizmugure
Par HDMI
HDMI (augstas izšķirtspējas multimediju saskarne)
nodrošina vienā ciparu pieslēgumvietā gan audio,
gan video signālus izmantošanai kopā ar DVD
atskaņotājiem, signāla dekoderiem un citām
audio/video iekārtām.
HDMI tika izstrādāta, lai ieviestu HDCP (plaša
diapazona cipariskā satura aizsardzības)
tehnoloģijas. HDCP tiek izmantots, lai aizsargātu
pārraidītu un uztvertu informāciju ciparu kodējumā.
HDMI spēj atbalstīt standarta, paplašināto iespēju un
augstas izšķirtspējas videosignālus, kā arī standarta
un daudzkanālu aptverošos audiosignālus. HDMI
ietver sevī nekompresētu ciparu videosignālu,
frekvenču caurlaides joslu līdz pat 5 gigabaitiem
sekundē, iespēju izmantot vienu pieslēguma spraudni
(vairāku kabeļu un savienojumu vietā), lai
nodrošinātu datu apmaiņu starp audio/video signāla
avotu un citām iekārtām, piemēram, ciparu TV
aparātiem.
Operation
• Ja iztveršanas frekvence HDMI pieslēgumam būs
iestatīta vienāda ar 48 kHz, signāls parādīsies
gan PCM, gan Bitstream Audio izejā.
Uzstādīšana un regulēšana
Piezīmes:
HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia
Interface ir HDMI licenzēšanas SIA piederošas
tirdzniecības zīmes.
Reference
• Ja televizora ekrānā būs redzams izkropļots attēls,
izslēdziet to un ieslēdziet vēlreiz.
Piezīmes:
• Ja jūs izmantojiet HDMI pieslēgumu, attēla
izšķirtspēju HDMI izejā iespējams noregulēt uz
sekojošām vērtībām: (576i(480i), 576p(480p),
720p, 1080i).
• HDMI signāls izejā būs ar izšķirtspēju 576p(480p)
arī tad, ja jūs iestatīsiet tās vērtību vienādu ar
576i(480i).
9
Audio pieslēgumi
papildiekārtām Aprīkojums
Pieslēdziet DVD atskaņotāju papildus aprīkojuma
audio ieejai.
DVD atskaņotāja aizmugure
Pastiprinātājs ir aprīkots ar divkanālu analogo
stereo vai Dolby Pro Logic ll / Pro Logic:
Savienojiet DVD atskaņotāja kreiso un labo AUDIO
OUT ligzdu ar jūsu pastiprinātāja, uztvērēja vai
stereosistēmas kreiso un labo IN ligzdu izmantojot
audio kabeļus (A).
Pastiprinātājs, kas aprīkots ar divkanālu ciparu
stereo (PCM) vai audio / video uztvērējs, ka
aprīkots ar daudzkanālu dekoderu (Dolby
Digital™, MPEG 2 vai DTS):
Savienojiet DVD atskaņotāja DIGITAL AUDIO OUT
ligzdas (OPTICAL O vai COAXIAL X) ar
atbilstošajām jūsu pastiprinātāja ligzdām.
Šim nolūkam izmantojiet atsevišķi iegādājamu
ciparisko (OPTICAL O vai COAXIAL X) audio kabeli.
Cipariskā daudzkanālu skaņa
Cipariskais daudzkanālu pieslēgums spēj nodrošināt
vislabāko iespējamo skaņas kvalitāti. Šim nolūkam
jums būs nepieciešams daudzkanālu audio / video
uztvērējs, kas atbalsta vienu vai vairākus no tiem
audio formātiem, kurus nodrošina jūsu DVD
atskaņotājs, piemēram, MPEG 2, Dolby Digital vai
DTS. Pārbaudiet uztvērēja rokasgrāmatu vai apskatiet
logotipus uz ierīces priekšējā paneļa.
Pastiprinātājs (uztvērējs)
Ražots pēc Dolby Laboratories licences.
“Dolby”, “Pro Logic” un dubultais
simbols ”D” ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīme.
DTS un DTS Digital Out ir Digital Theater
Systems, Inc. tirdzniecības zīme.
10
Piezīmes:
• Ja cipariskās izejas audio formāts nesader ar jūsu
uztvērēja ieejas formātu, uztvērējs atskaņos spēcīgu,
izkropļotu signālu vai arī neatskaņos neko.
• Seškanālu ciparisko aptverošo audio skanējumu
būs iespējams iegūt tikai tajā gadījumā, ja jūsu
uztvērējs būs aprīkots ar ciparisko daudzkanālu
dekoderu.
Jūs varat uzzināt dažādu informāciju par
atskaņotājā ievietoto disku.
1. Piespiediet DISPLAY, lai parādītu ekrānā
informāciju par diska atskaņošanu.
Ekrānā redzamā informācija atkarībā no diska
veida vai atskaņošanas režīma dažādiem diskiem
būs atšķirīga.
Sākotnējie iestatījumi
Izmantojot iestatījumu (Setup) izvēlni jūs varat regulēt,
piemēram, skaņas un attēla parametrus.
Jūs varat arī iestatīt subtitru un iestatījumu izvēlnes
valodu. Sīkāk par katru sākotnējo iestatījumu izvēlnes
punktu sk. 12 līdz 14 lpp.
Introduction
Diska informācijas apskate
ekrānā
Kā atvērt un aizvērt izvēlni:
Piespiediet SETUP, lai atvērtu izvēlni.
Vēlreiz piespiežot SETUP jūs atgriezīsieties sākotnējā
ekrāna logā.
Uzstādīšana un regulēšana
Lai pārietu uz nākošo līmeni:
Piespiediet B uz tālvadības pults.
Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī:
Piespiediet b uz tālvadības pults.
Vispārējas darbības
1. Piespiediet SETUP.
Atvērsies iestatījumu izvēlne.
• Laiks - Jau pagājušais skanējuma ilgums.
• Audio - Izvēlētā audio valoda vai kanāls.
• Subtitri - Izvēlētie subtitri.
• Leņķis - Izvēlētais leņķis/kopējais leņķu skaits.
Piezīme:
Ja dažas sekundes netiek piespiesta neviena poga,
ekrāna displejs aizveras.
2. Izmantojiet v / V, lai izvēlētos vajadzīgo opciju un
pēc tam piespiediet B, lai pārietu uz nākošo
līmeni. Displejā parādīsies attiecīgā izvēlnes
punkta patreizējie iestatījumi, kā arī iespējamā(s)
iestatījumu opcija(s).
3. Izmantojiet v / V, lai izvēlētos otru vajadzīgo opciju
un pēc tam piespiediet B, lai pārietu uz trešo
līmeni.
4. Izmantojiet v / V, lai izvēlētos vajadzīgo
iestatījumu un pēc tam apstipriniet izvēli piespiežot
ENTER.
Dažos izvēlnes punktos nepieciešams veikt
papildus darbības.
Reference
• Nodaļa - Patreizējās nodaļas numurs/kopējais
nodaļu skaits.
Operation
2. Jūs varat izvēlēties kādu no opcijām piespiežot
v / V un izmainīt vai izvēlēties iestatījumus spiežot
b / B.
• Dziesma (celiņš) - Patreizējā dziesma (vai
celiņš). Dziesmu (vai celiņu) skaits/kopējais
skaits.
5. Piespiediet SETUP vai PLAY (N), lai izietu no
iestatījumu izvēlnes.
11
LANGUAGE (VALODA)
DISPLAY (DISPLEJS)
Menu Language (Izvēlnes valoda)
TV Aspect (TV attēla proporcijas)
Izvēlieties iestatījumu izvēlnes un ekrāna uzrakstu
valodu.
4:3 – Izvēlieties, ja pieslēgts standarta TV ar attēla
proporciju 4:3.
Disc Audio / Subtitle / Menu
(Disku Audio / Subtitri / Izvēlne)
16:9 – Izvēlieties, ja pieslēgts platekrāna TV ar
attēla proporciju 16:9.
Izvēlieties jums vajadzīgo valodu audio celiņam (diska
audio), subtitriem un diska izvēlnei.
Original (Oriģināls) – Norāda oriģinālo valodu,
kurā disks ticis ieskaņots.
Other (Cita) – Lai izvēlētos citu valodu, spiediet
ciparu taustiņus un pēc tam ENTER, lai
apstiprinātu attiecīgo četrciparu skaitli atbilstoši
valodu kodu sarakstam 22 lpp.
Ja jūs nejauši ievadāt nepareizu valodas kodu,
piespiediet CLEAR.
Off (izslēgt) (disku subtitri) - Izslēdz subtitrus.
Displeja režīms
Displeja režīms darbosies tikai tad, ja TV attēla
proporcija ir iestatīta uz “4:3”.
Letterbox – Parāda platekrāna attēlu ar melnām
joslām augšpusē un apakšpusē.
Panscan – Automātiski parāda platekrāna attēlu
uz visa ekrāna un nogriež ekrānā neietilpstošās
zonas.
TV Output Select (TV izejas izvēle)
Iestatiet atskaņotāja izejas signālu (TV Output)
atbilstoši TV pieslēguma veidam.
YPbPr – Ja TV pieslēgšanai izmantotas DVD
atskaņotāja COMPONENT / PROGRESSIVE
SCAN izejas ligzdas.
RGB – Ja TV pieslēgšanai izmantots SCART
(RGB signāla) spraudnis.
12
AUDIO
LOCK (vecāku kontrole)
Introduction
Katram DVD diskam ir dažādas audio signāla opcijas.
Iestatiet atskaņotāja AUDIO opcijas atbilstoši jūsu
izmantotajai audio sistēmai.
Rating (Novērtējums )
PCM (paredzēts Dolby Digital / MPEG) –
Izvēlieties to, ja atskaņotājam pieslēgts divkanālu
cipariskais stereopastiprinātājs.
DVD diski ar Dolby Digital vai MPEG kodējumu tiks
automātiski samiksēti uz divkanālu PCM audio
signāla formātu.
Off (paredzēts DTS) – Ja jūs izvēlēsieties “Off”,
DTS signāls uz DIGITAL OUT ligzdu padots
netiks.
Sample Freq. (Iztveršanas frekvence)
Ja jūsu uztvērējs vai pastiprinātājs NESPĒJ apstrādāt
96 kHz signālus, izvēlieties 48 kHz. Pēc šādas izvēles
iekārta automātiski pārveidos visus 96 kHz signālus
48 kHz signālos, lai jūsu sistēma spētu tos dekodēt.
Ja jūsu uztvērējs vai pastiprinātājs spēj apstrādāt 96
kHz signālus, izvēlieties 96 kHz.
Sava pastiprinātāja parametrus jūs varat uzzināt
lietošanas instrukcijā.
DRC (dinamiskā diapazona vadība)
Atskaņojot DVD formātu jūs varat klausīties
programmas skaņu celiņu tā visprecīzākajā un
visreālākajā atskaņošanas variantā.
Tomēr jums var rasties vēlēšanās samazināt audio
signāla dinamisko diapazonu (starpību starp
skaļākajām un klusākajām ieraksta vietām).
Šādā režīmā iespējams klausīties filmas pavadījumu
pie zemāk līmeņa nezaudējot skaņas dzidrumu.
Lai to panāktu, ieslēdziet DRC stāvoklī „On”.
Vocal (Vokāls)
Ieslēdziet Vocal režīmā On spēlējot daudzkanālu
karaoke DVD diskus. Karaoke kanāli no diska tiks
samiksēti normālā stereo signālā.
1. Izvēlieties “Rating” no izvēlnes LOCK un pēc tam
piespiediet B.
2. Lai atvērtu LOCK opcijas, jums jāievada paša
uzstādītā parole. Ja parole vēl nav ievadīta, jums
tiks piedāvāta iespēja to ievadīt.
Ievadiet paroli un piespiediet ENTER. Ievadiet
paroli vēlreiz un atkal piespiediet ENTER, lai veiktu
pārbaudi. Ja jūs kļūdāties, pirms piespiest
ENTER piespiediet CLEAR.
3. Izvēlieties novērtējumu robežās no 1 līdz 8
izmantojot taustiņus v / V.
Novērtējums 1-8: Novērtējums „viens” (1) ir ar
vislielākajiem ierobežojumiem, bet „astoņi” (8) - ar
vismazākajiem.
Atbloķēt: Izvēloties „unlock” vecāku kontrole netiks
aktivizēta un disku varēs atskaņot bez
ierobežojumiem.
Operation
Bitstream – Izvēlieties “Bitstream”, ja jūs
pieslēdzat atskaņotāja DIGITAL OUT izeju
pastiprinātājam vai citai aparatūrai, kura aprīkota
ar Dolby Digital, DTS vai MPEG dekoderu.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto
novērtējumu, bet pēc tam SETUP, lai atstātu izvēlni.
Password (Parole)
Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.
1. Izvēlieties Password no LOCK izvēlnes un pēc tam
piespiediet B.
2. Veiciet iepriekšējās secības (Novērtējums) 2.
punktā aprakstītās darbības.
Lai nomainītu paroli, izvēlieties opciju “Change” un
piespiediet ENTER. Ievadiet jaunu paroli izmantojot
ciparu klaviatūru un pēc tam piespiediet ENTER.
Ievadiet paroli vēlreiz un piespiediet ENTER, lai
veiktu pārbaudi.
Reference
Dolby Digital / DTS / MPEG
Uzstādīšana un regulēšana
Nobloķē atskaņošanu pēc to satura novērtētiem DVD.
Ne visiem diskiem veikts novērtējums.
3. Piespiediet SETUP, lai atstātu izvēlni.
Ja aizmirsta parole
Ja jūs esat aizmirsis paroli, to var dzēst sekojoši:
1. Piespiediet SETUP, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadiet sešciparu skaitli “210499” un piespiediet
ENTER. Parole tiks izdzēsta.
13
Area Code (Zonas kods)
DivX(R) VOD
Ievadiet tās zonas kodu, kuras standarti tika izmantoti
DVD videodiska novērtēšanai pamatojoties uz
sarakstu 22. lpp.
Mēs nodrošinām jums DivX® VOD (video pēc
pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kurš ļauj jums
nomāt un iegādāties DivX® VOD servisa piedāvātos
videomateriālus. Lai iegūtu plašāku informāciju,
apmeklējiet www.divx.com/vod.
1. Izvēlieties “Area Code” no izvēlnes LOCK un pēc
tam piespiediet B.
2. Veiciet iepriekšējās sadaļas (Novērtēšana) 2
punktā aprakstītās darbības.
3. Izvēlieties pirmo simbolu izmantojot pogas v / V.
4. Piespiediet B un izvēlieties otro simbolu izmantojot
pogas v / V.
5. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu zonas koda
ievadi.
OTHERS (CITAS FUNKCIJAS)
PBC
Atskaņošanas vadību (PBC) iespējams aktivizēt un
deaktivizēt.
On: Video CD ar PBC tiks atskaņoti atbilstoši
PBC.
Off: Video CDs ar PBC tiks atskaņoti tāpat, kā
audio CD.
B.L.E. („melnā” līmeņa paplašināšana)
Ļauj iestatīt atskaņojamo attēlu melnās krāsas
līmeni. Iestatiet sev tīkamāko un monitoram
piemērotu līmeni.
On: Paplašināta pelēko toņu skala.
(IRE ierobežojumi vienādi ar 0)
Off: Standarta pelēko toņu skala.
(IRE ierobežojumi vienādi ar 7,5)
Piemērs:
B.L.E. funkcija darbojas tikai NTSC sistēmā.
14
1. Izvēlieties opciju “DivX(R) VOD” un pēc tam
piespiediet B.
2. Kamēr aktivizēts “Select”, piespiediet ENTER
taustiņu, un parādīsies reģistrācijas kods.
Izmantojiet reģistrācijas kodu, lai nomātu vai
iegādātos videomateriālus no DivX® VOD servisa
www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un
lejupielādējiet video ierakstei diskā, lai varētu to
atskaņot uz šīs iekārtas.
3. Piespiediet ENTER, lai izietu no izvēlnes.
Piezīme:
Visus no DivX® VOD lejupielādētos video var atskaņot
tikai uz šīs iekārtas.
Lietošana
Vispārējs funkciju apraksts
Taustiņi
Darbības ar taustiņiem
OPEN/CLOSE (Z)
Ievelk un izbīda disku paliktni.
ALL
PAUSE/STEP (X)
Atskaņošanas laikā piespiediet PAUSE/STEP (X), lai
ieslēgtu pauzi.
ALL
Atkārtoti spiediet PAUSE/STEP (X), lai veiktu
atskaņošanu kadru pēc kadra.
DVD
Atskaņošanas laikā piespiediet SKIP (. vai >), lai
pārietu uz nākošo nodaļu/celiņu vai atgrieztos
patreizējās nodaļas/celiņa sākumā.
Divreiz ātri piespiediet SKIP (.), lai atgrieztos uz
iepriekšējo nodaļu/celiņu.
SCAN (m / M)
Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SCAN (m
vai M), lai iestatītu vajadzīgo skenēšanas ātrumu.
DVD, DivX disks; 4 soļi
Video CD, MP3, audio CD ; 3 soļi
VCD
DivX
DVD
VCD
DivX
ACD
MP3
ALL
Ja atskaņošana nopauzēta, vairākkārtīgi piespiediet
SCAN (M), lai veiktu atskaņošanu palēninātā režīmā
(4 soļi, tikai uz priekšu).
DVD
REPEAT
Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet REPEAT, lai
iestatītu vajadzīgo atkārtošanas režīmu.
DVD Video diskiem: nodaļa/dziesma/izslēgts
Video CD, audio CD, DivX/MP3/WMA diskiem:
celiņš/viss/izslēgts
ALL
A-B
Atskaņošanas laikā piespiediet A-B, lai iestatītu punktus
A un B un atkārtotu secību no punkta A (sākuma punkts)
līdz punktam B (beigu punkts).
DVD
VCD
VCD
ACD
VCD
DivX
DivX
ZOOM
Atskaņošanas vai pauzes laikā piespiediet ZOOM, lai
pietuvinātu videoattēlu (3 pakāpes).
Jūs varat pārvietoties pa pietuvināto attēlu izmantojot
pogas b / B / v / V Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet
CLEAR.
DVD
RANDOM
Atskaņošanas vai stop režīmā piespiediet RANDOM, lai
izpildītu atskaņošanu gadījuma secībā.
ACD
TITLE
Ja ievietotajam DVD diska virsrakstam ir izvēlne, tā
atvērsies ekrānā. Pretējā gadījumā atvērsies diska
izvēlne.
DVD
DVD MENU
Ekrānā parādīsies diska izvēlne.
DVD
Ja DVD diskā skati ierakstīti izmantojot dažādus
kameras vērsuma leņķus, diska atskaņošanas laikā
vairākkārt piespiediet ANGLE (
), lai izvēlētos
vajadzīgo leņķi.
DVD
Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SUBTITLE
(
), lai iestatītu vajadzīgo titru valodu
DVD
DivX
Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet AUDIO (
), lai klausītos citā valodā vai izvēlētos citu audio celiņu.
DVD
DivX
ANGLE (
)
SUBTITLE (
AUDIO (
)
)
DivX
Lietošana
SKIP (. / >)
Diski
MP3
WMA
VCD
15
Norādījumi attiecībā uz vispārējām funkcijām:
• Ja video CD satur PBC, jums iestatījumu izvēlnē
jāpārslēdz PBC stāvoklī Off (izslēgts), lai varētu
izmantot atkārtošanas funkciju (sk. “PBC” 14 lpp).
• Vienreiz piespiežot SKIP (>) nodaļas (celiņa)
atkārtošanas režīmā, šis režīms tiks izslēgts.
• Dažiem DVD var nedarboties pietuvināšanas
funkcija.
• Ja jūsu atskaņotajā DVD diskā ietverti skati no
dažādiem leņķiem, TV ekrānā atskaņošanas laikā
mirgos leņķa indikators norādot, ka iespējams
pārslēgt skata vērsumu.
• A-B atkārtošanas funkcija iespējama tikai audio CD
patreizējam celiņam.
Papildus funkcijas
Meklēšana pēc laika
DVD
VCD
DivX
Lai uzsāktu diska atskaņošanu pēc izvēlētā laika:
1. Atskaņošanas laikā piespiediet DISPLAY.
2. Piespiediet v / V , lai izvēlētos taimera ikonu, un
displejā parādīsies “--:--:--”.
3. Ievadiet vajadzīgo starta laiku: stundas, minūtes,
sekundes no kreisās puses uz labo. Ja jūs
kļūdieties ievadot skaitļus, piespiediet CLEAR, lai
dzēstu ievadīto. Pēc tam ievadiet pareizos skaitļus.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu ievadi.
Atskaņošana tiks uzsākta no iestatītā laika.
Marķiera meklēšana
DVD
VCD
DivX
Marķiera ieprogrammēšana
Jūs varat uzsākt atskaņošanu no līdz pat deviņiem
atmiņā ierakstītiem punktiem. Lai ieprogrammētu
marķieri, nonākot vajadzīgajā diska punktā
piespiediet MARKER. TV ekrānā uz brīdi parādīsies
marķiera ikoniņa. Atkārtojiet operāciju, lai ievadītu
līdz pat deviņiem marķieriem.
Atgriešanās uz marķieri un tā dzēšana
1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet SEARCH.
Ekrānā atvērsies marķieru meklēšanas izvēlne.
2. 9 sekunžu laikā piespiediet b / B , lai izvēlētos tā
marķiera numuru, uz kuru jūs vēlaties doties vai
kuru nepieciešams dzēst.
3. Piespiediet ENTER un no marķiera pozīcijas tiks
uzsākta atskaņošana Vai arī piespiediet CLEAR
un marķiera numurs tiks dzēsts no saraksta.
4. Jūs varat uzsākt atskaņošanu no jebkura
marķiera ievadot attiecīgo numuru marķieru
meklēšanas izvēlnē.
16
Pēdējā kadra ierakste atmiņā
DVD
VCD
ACD
Šis atskaņotājs fiksē atmiņā pēdējo kadru no pēdējā
atskaņotā diska. Kadrs saglabājas atmiņā arī tad, ja
disku izņem vai arī izslēdz atskaņotāju. Ja iekārtā tiek
ievietots disks ar šo kadru, tas automātiski
parādīsies ekrānā.
Piezīme:
Uztvērējs nefiksēs pēdējo kadru, ja pirms ierīces
izslēgšanas nebūs uzsākta diska atskaņošana.
Ekrāna saudzētājs
Ja DVD atskaņotājs tiek atstāts Stop režīmā ilgāk par
5 minūtēm, ieslēdzas ekrāna saudzētājs. Ja ekrāna
saudzētājs darbojas ilgāk par 5 minūtēm, atskaņotājs
automātiski izslēdzas.
Sistēmas izvēle
Jums jāizvēlas jūsu TV sistēmai atbilstošs sistēmas
režīms. Ja displeja logā parādās uzraksts NOdSC,
piespiediet un turiet piespiestu pogu PAUSE/STEP
(X) uz tālvadības pults ilgāk par 5 sekundēm, lai
varētu izvēlēties sistēmu (PAL, NTSC).
Šī ierīce spēj atskaņot audio kompaktdiskus vai
MP3/WMA failus.
MP3/ WMA/ Audio CD
Ievietojot kādu MP3/WMA failu datu nesēju vai audio
CD TV ekrānā atvērsies izvēlne.
Piespiediet v / V, lai izvēlētos celiņu/failu un pēc tam,
lai uzsāktu atskaņošanu, piespiediet PLAY (N) vai
ENTER.
Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas.
Sīkāk par to sk. 15-16 lpp.
ID3 tags
Ja atskaņojamais fails satur papildus informāciju,
piemēram, skaņdarbu nosaukumus, šo informāciju
jūs varat apskatīt piespiežot pogu DISPLAY.
[ Song, Artist, Album, Comment, Genre ]
Ieteikumi:
• Piespiediet DVD MENU, lai pārietu uz nākošo
lappusi.
• Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE
failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO
un MOVIE izvēlnēm.Piespiediet TITLE un izvēlnes
augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO
vai MOVIE.
MP3 / WMA disku savietojamības ar šo
atskaņotāju ierobežojumi:
• Iztveršanas frekvence: 8 - 48 kHz (MP3) vai
32 – 48 kHz (WMA)
• Datu plūsmas ātrums: 8 – 320 kbps (MP3),
32 - 384 kbps (WMA)
• Atskaņotājs nespēs nolasīt MP3/WMA failu, ar
paplašinājumu, kas atšķiras no “.mp3” vai “.wma”.
• CD-R izpildījuma formātam jāatbilst standartam
ISO 9660.
• Ja jūs MP3 / WMA failu ierakstei izmantojiet
programmu, kura nespēj izveidot failu sistēmu
(piem. Direct-CD) failus atskaņot neizdosies.
Mēs rekomendējam izmantot Easy-CD Creator,
kurš izveido ISO 9660 failu sistēmu.
• Failu nosaukumos drīkst būt ne vairāk, kā 8
zīmes, bet paplašinājumam jābūt .mp3 vai .wma.
• Nosaukumos nedrīkst iekļaut speciālus simbolus,
piemēram: / ? * : “ < > l u. taml.
• Failu kopējais skaits diskā nedrīkst pārsniegt 1012.
Ieprogrammētā atskaņošana
Programmēšanas funkcija nodrošina iespēju jūsu
iecienītākās dziesmas no jebkura diska saglabāt
uztvērēja atmiņā. Programmā var iekļaut līdz pat 30
nosaukumiem.
1. Ievietojiet uztvērējā audio disku vai disku ar
MP3/WMA failiem. Atvērsies AUDIO CD vai MUSIC
izvēlne.
2. Piespiediet PROGRAM un parādīsies marķieris E .
Piezīme:
Piespiediet vēlreiz PROGRAM, lai izietu no
programmas rediģēšanas režīma, un atzīmīte
E nozudīs.
3. Izvēlieties nosaukumu no “List” un pēc tam
piespiediet ENTER, lai iekļautu izvēlēto nosaukumu
programmas sarakstā.Atkārtojiet šīs darbības,
lai pievienotu programmai citas dziesmas.
4. Izmantojot b / B / v / V izvēlieties sarakstā
dziesmu, ar kuru jūs vēlaties uzsākt
ieprogrammētā saraksta noklausīšanos.
5. Piespiediet PLAY (N) vai ENTER, lai uzsāktu
atskaņošanu. Atskaņošana notiks tādā secībā,
kādā nosaukumi ieprogrammēti. Atskaņošana tiks
apturēta, kad būs nospēlētas visas dziesmas no
ieprogrammētā saraksta.
6. Lai pārietu no ieprogrammētās atskaņošanas uz
parasto, izvēlieties celiņu no saraksta un pēc tam
piespiediet PLAY (N).
Ieprogrammēto dziesmu atkārtota noklausīšanās
Diska atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT, lai
izvēlētos vajadzīgo atkārtošanas režīmu.
• TRACK: Atkārto tikai patreizējo celiņu.
• ALL: Atkārto visas dziesmas no programmas
saraksta.
• Off (nav redzams displejā): Atkārtošana nenotiks.
Piezīme:
Ja celiņa atkārtošanas režīmā vienreiz tiek
piespiests SKIP (>), atkārtošanas režīms
izslēgsies.
Lietošana
Audio CD vai MP3/WMA faila
atskaņošana
Dziesmas izdzēšana no programmas saraksta
1. Apturiet atskaņošanu, piespiediet
PROGRAM un parādīsies marķieris E .
2. Izmantojot b / B / v / V izvēlieties sarakstā
dziesmu, kuru jādzēš no programmas saraksta.
3. Piespiediet CLEAR. Lai dzēstu citas dziesmas
no saraksta, atkārtojiet 1. 3. punktā
aprakstītās darbības.
Visa programmas saraksta dzēšana
1. Apturiet atskaņošanu, piespiediet
PROGRAM un parādīsies marķieris E .
2. Izmantojot b / B / v / V izvēlieties “Clear All” un tad
piespiediet ENTER.
Piezīme:
Programma tiek dzēsta arī izņemot no iekārtas
disku vai izslēdzot atskaņotāju.
17
JPEG faila apskate
Pietuvināšana
Šī ierīce spēj parādīt JPEG failus.
Attēlu apskates laikā piespiediet ZOOM, lai palielinātu
attēlu (3 pakāpes).
Jūs varat pārvietoties pa palielināto attēlu izmantojot
taustiņus b / B / v / V.
1. Ievietojiet ierakstu nesēju ar JPEG failiem.
TV ekrānā atvērsies izvēlne PHOTO.
Piezīme:
Ja izšķirtspēja iestatīta uz 720p vai 1080i, šī
funkcija nav pieejama.
Attēla pagriešana
Piespiediet v / V, lai pagrieztu attēlu pulksteņa
rādītāju kustības virzienā vai pretējā virzienā.
2. Piespiediet v / V , lai izvēlētos mapi, un pēc tam
piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu
saraksts.
3. Ja nepieciešams apskatīt kādu konkrētu failu,
piespiediet v / V , lai izvēlētos šo failu, un pēc tam
piespiediet ENTER vai PLAY (N).
4. Faila apskates laikā jūs varat piespiest STOP(x),
lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē PHOTO.
Ieteikums:
• Ja atrodoties failu sarakstā jūs vēlaties atgriezties
iepriekšējā – mapju logā, izmantojiet v / V pogas,
lai izvēlētos
, un pēc tam piespiediet ENTER.
• Lai pārietu uz nākamo lappusi, piespiediet DVD
MENU.
• Pieejami trīs slaidu parādīšanas ātrumi
:
> (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs) .
Izmantojiet b / B / v / V ,lai izgaismotu
.
Pēc tam izmantojiet b / B , lai izvēlētos jums
vajadzīgo opciju, un piespiediet ENTER.
• Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE
failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO
un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes
augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO
vai MOVIE.
• Lai attēlu apskates laikā paslēptu palīgizvēlni,
piespiediet RETURN (O) .
• Apskatot JPEG failu ekrānā nebūs redzama
palīgizvēlne, ja izšķirtspēja būs iestatīta uz 720p
vai 1080i.
Slīdrāde
Izmantojiet b / B / v / V, lai izgaismotu
(Slide
Show) un pēc tam piespiediet ENTER.
Stopkadrs
Piezīme:
Ja izšķirtspēja iestatīta uz 720p vai 1080i, šī
funkcija nav pieejama.
Ieteikums:
Lai varētu attēlu apskates laikā klausīties tikai to
mūziku, kura jums patīk, ieprogrammējiet savas
mīļākās dziesmas izvēlnē “MUSIC” un pēc tam
rīkojieties tā, kā tas aprakstīts iepriekš.
JPEG disku savietojamību ar atskaņotāju
ierobežo sekojoši faktori:
• Atkarībā no JPEG failu izmēriem un skaita var
paiet zināms laiks, kamēr DVD atskaņotājs
nolasīs diska saturu. Ja pēc vairākām minūtēm
ekrānā neparādīsies izvēlne, daži no failiem var
izrādīties pārāk lieli pēc izmēra – samaziniet
JPEG failu izmērus tā, lai tie nepārsniegtu 5
megapikseļus un ierakstiet vēl vienu
kompaktdisku.
• Kopējais failu un mapju skats diskā nedrīkst
pārsniegt 1012.
• Dažus diskus var neizdoties nolasīt, jo tiem
iespējams atšķirīgs ieraksta formāts vai arī disks
var būt neapmierinošā kondīcijā.
1. Slīdrādes laikā piespiediet PAUSE/STEP (X)
Atskaņotājs pārslēgsies pauzes režīmā.
2. Lai turpinātu slīdrādi, piespiediet PLAY (N) vai
vēlreiz PAUSE/STEP (X).
• Pārliecinieties, ka visiem kompaktdiskā
iekopētajiem failiem ir paplašinājums “.jpg”.
Pāreja uz citu failu
• Failus bez paplašinājuma “.jpg” DVD
atskaņotājs neatskaņos. Arī tajos gadījumos,
kad Windows Explorer parāda šos failus kā
JPEG attēlu failus
Attēla apskates laikā vienu reizi piespiediet SKIP
(. vai >) vai kursoru b vai B , lai pārietu uz
nākamo vai iepriekšējo failu.
18
Mūzikas klausīšanās MP3 formātā attēlu
apskates laikā
1. Ievietojiet atskaņotājā disku, kurā ierakstīti abu
tipu faili.
2. Piespiediet TITLE, lai atvērtu izvēlni PHOTO.
3. Piespiediet v / V, lai izvēlētos foto failu.
4. Izmantojiet B , lai izvēlētos
ikoniņu, un pēc
piespiediet ENTER. Sāksies atskaņošana.
Atskaņošana turpināsies līdz tiks piespiests
STOP.
• Ja failu paplašinājumi ir “.jpe” vai “.jpeg”, lūdzu,
pārsauciet to par “.jpg” failu.
DivX kino faila atskaņošana
Šis DVD atskaņotājs var atskaņot DivX formāta failus.
1. Ievietojiet disku ar DivX failu.
TV ekrānā atvērsies izvēlne MOVIE.
Piezīme:
DivX subtitru faila nosaukumam jāsakrīt ar DivX faila
nosaukumu, lai šī iekārta spētu parādīt subtitrus.
DivX disku savietojamībai ar šo atskaņotāju ir
sekojoši ierobežojumi:
• Pieejamā DivX faila izšķirtspēja ir zemāka par
720x576 (P x A) pikseļiem.
• DivX subtitru faila nosaukumā ir izmantojamas 56
rakstzīmes.
3. Ja jūs vēlaties apskatīt kādu konkrētu failu,
piespiediet v / V, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam
piespiediet ENTER vai PLAY (N).
Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas
funkcijas. Sīkāk par to sk. 15-16 lpp.
4. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet STOP(x).
Atvērsies izvēlne MOVIE.
Ieteikumi:
• Ja jūs no failu saraksta vēlaties atgriezties mapju
sarakstā, izmantojiet v / V taustiņus uz tālvadības
pults, lai izgaismotu
, un pēc tam piespiediet
ENTER.
• Lai pārietu uz nākamo lappusi, piespiediet DVD MENU.
• Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE
failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO
un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes
augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO
vai MOVIE.
• Var gadīties, ka DivX atskaņošanas laikā attēls ir
nekvalitatīvs. Pārslēdziet savu televizoru režīmā
AUTO vai PAL-60, lai iespēju robežās uzlabotu attēla
kvalitāti.
• Atskaņošanas laikā subtitri var būt nekvalitatīvi,
ja tie ir lejupielādēti no interneta.
• Ja Disc Subtitle iestatījumu izvēlnē nav tās DivX
valodas, kuru jūs esat iecerējis izmantot subtitriem
atskaņošanas laikā, tie var tikt parādīti ekrānā
nekvalitatīvi.
Norādījumi attiecībā uz Divx subtitriem
Ja atskaņošanas laikā redzami nekvalitatīvi subtitri,
lūdzu, izpildiet zemāk aprakstītās operācijas.
1. Piespiediet un turiet piespiestu apm. 3 sekundes
pogu SUBTITLE (
valodas kods.
). Ekrānā parādīsies
• Ja DivX failā iekļauts kāds neatpazīstams kods,
ekrānā tas var parādīties kā " _ ".
• Ja kadru frekvence pārsniedz 30 kadrus 1
sekundē, šī iekārta var normāli nefunkcionēt.
• Ja ierakstītie video un audio struktūra failā
nav izkārtota pamīšus, tiks atskaņots tikai
video vai tikai audio.
• Ja fails ir ierakstīts izmantojot GMC, iekārta
atbalstīs tikai 1 punkta ierakstu.
* GMC?
GMC atšifrējas kā globālā kustības
kompensācija. Tas kodēšanas algoritms, kas
iekļauts MPEG4 standartā. Dažiem MPEG4
koderiem, piemēram, DivX, ir šī opcija.
GMC kodējumam mēdz būt vairāki līmeņi, kurus
parasti sauc par vienpunkta, divpunktu vai
trīspunktu GMC.
Lietošana
2. Piespiediet v / V, lai izvēlētos mapi, un pēc tam
piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu
saraksts.
Atskaņojamie DivX failu formāti
.avi, .mpg, .mpeg
Atskaņojamie subtitru formāti
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Atbalstītie atskaņošanas kodeku formāti
“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
Atskaņojamie audio formāti
“Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Iztveršanas frekvence: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48
kHz (WMA)
• Datu plūsmas ātrums: 8 - 320 kbps (MP3), 32 384 kbps (WMA)
• Ne visi WMA audio formāti ir savietojami ar šo
iekārtu.
2. Izmantojot b / B izvēlieties citu valodas kodu, lai
iegūtu kvalitatīvu subtitru attēlojumu.
3. Lai turpinātu atskaņošanu, piespiediet ENTER.
19
DVD VR formāta disku
atskaņošana
Šī iekārta spēj atskaņot DVD-R/RW diskus, kuri
ierakstīti DVD-Video formātā un pabeigti izmantojot
DVD ierakstītāju.
Šī iekārta spēj atskaņot DVD-R/RW diskus, kuri
ierakstīti Video Recording (VR) formātā.
1. Ievietojiet disku un iebīdiet paliktni. Iekārta
automātiski uzsāks atskaņošanu.
2. Ja jūs atskaņošanas laikā piespiedīsiet taustiņu
DVD MENU, TV ekrānā atvērsies DVD-VR izvēlne.
Atskaņošana no USB ierīces
1. Kad atskaņotājs ieslēgts, pieslēdziet USB iekārtu
USB ligzdai uz priekšējā paneļa.
2. Piespiediet RETURN (O) taustiņu uz tālvadības
pults.
USB izvēlne atvērsies TV ekrānā.
3. Piespiediet ENTER.
Atvērsies izvēlne.
4. Piespiediet RETURN (O), lai izietu no izvēlnes.
Lai atvienotu USB ierīci
1. Piespiediet RETURN (O), lai izietu no izvēlnes.
2. Atvienojiet USB no iekārtas.
Sīkāk par katru ierīci sk. attiecīgajā
aprakstā. (Sk. 17-19 lpp.)
3. Piespiediet v / V, lai izvēlētos celiņu un pēc tam
piespiediet PLAY (N) vai ENTER un sāksies
atskaņošana.
4. Lai pārietu uz sarakstu izvēlni, piespiediet DVD
MENU.
Piezīmes:
• Šis atskaņotājs nevar atskaņot nenobeigtus
DVD-R/RW diskus.
• Dažos DVD-VR diskos ieraksta laikā DVD
ierakstītājs iekodē CPRM datus. Šāda veida diskus
atskaņotājs neatbalsta.
Kas ir CPRM?
CPRM ir pretkopēšanas aizsardzības sistēma (tajā
tiek izmantota šifrēšana), kas pieļauj veikt pārraižu
ierakstus pēc principa „tikai viena kopija”.
CPRM atšifrējas kā ierakstu mēdiju satura
aizsardzība.
20
Piezīmes:
• Neatvienojiet strādājošu USB ierīci.
• Ir iespējams atskaņot mūzikas failus (MP3/WMA),
attēlu failus (JPEG) un DivX failus.
• Šī ierīce nevar izmantot USB HUB.
• Ierīce netiek atbalstīta, ja failu daudzums tajā
pārsniedz 1000.
• Atskaņotāja USB funkcijas neatbalsta visa veida
USB ierīces.
• Šī iekārta atbalsta tikai USB Flash Memory
(zibatmiņu).
• Šī iekārta atbalsta USB1.1.
Atsauce
Citu firmu televizoru vadība
izmantojot tālvadības pulti
Apkope un serviss
Pirms sazināties ar servisa tehniķi, lūdzu,
iepazīstieties ar šinī nodaļā sniegto informāciju.
Izmantojot klāt pielikto tālvadības pulti jūs varat
jūsu LG televizoram regulēt skaļumu, pārslēgt signāla
ieejas, ieslēgt un izslēgt to.
Kā rīkoties ar iekārtu
Tāpat iespējams arī regulēt skaļumu, pārslēgt signāla
ieejas, ieslēgt un izslēgt citu firmu televizorus. Ja jūsu
televizora modelis ir zemāk redzamajā tabulā,
iestatiet attiecīgo ražotāja kodu.
Lūdzu, saglabājiet oriģinālo iesaiņojuma kasti un
materiālus. Ja nepieciešams iekārtu transportēt, tās
maksimālajai aizsardzībai iesaiņojiet to oriģinālajā
rūpnīcas iepakojumā.
1. Turot piespiestu TV POWER taustiņu ievadiet
jūsu TV ražotāja kodu (sk. tabulu zemāk)
izmantojot ciparu taustiņus.
2. Atlaidiet TV POWER taustiņu.
Vadāmo TV modeļu kodi
Ja norādīts vairāk nekā viens koda skaitlis, ievadiet
tos katru atsevišķi un pārbaudiet, vai tie strādā ar
jūsu televizora modeli.
Ražotājs
Koda skaitļi
LG / GoldStar
1 (pēc noklusējuma), 2
Zenith
1, 3, 4
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
Iekārtas transportēšana
Ārējo virsmu tīrīšana
• Neizmantojiet iekārtas tuvumā ātri gaistošus
šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolus.
• Neatstājiet gumijas vai plastmasas priekšmetus
saskarē ar ierīci uz ilgāku laiku. Tā rezultātā uz
virsmas radīsies traipi.
Ierīces tīrīšana
Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu
lupatiņu. Ja virsmas kļuvuša sevišķi netīras,
izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas viegli samērcēta vājā
mazgājamā līdzekļa šķīdumā.
Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram,
benzīnu, spirtu, atšķaidītājus, jo tie var sabojāt
ierīces virsmas.
Ierīces apkope
Piezīmes:
• Atkarībā no jūsu TV modeļa arī pēc pareiza
ražotāja koda ievades uz pults var nedarboties
dažas vai visas pogas.
Šī ir precīza iekārta, kurā izmantotas mūsdienu
tehnoloģijas. Ja optiskā nolasītāja lēca un diska
piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nolietojušies,
attēla kvalitāte var pazemināties.
• Ievadot jaunu kodu iepriekšējais tiks dzēsts.
Atkarībā no izmantošanas apstākļiem ieteicams ik
pēc 1000 darba stundām ieteicams veikt ierīces
apskati un apkopi.
Detalizētu informāciju par šo procesu jūs varat
saņemt tuvākajā autorizēta servisa centrā.
Atsauce
• Nomainot tālvadības pults baterijas ievadītais
kods var tikt atstāts ar noklusēto vērtību.
Tādā gadījumā ievadiet vajadzīgo kodu vēlreiz.
21
Valodu kodi
Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Valodas
Abhāzu
Afāru
Afrikandu
Albāņu
Amehāru
Arābu
Armēņu
Asamisu
Aijmāru
Azerbaidžāņu
Baškīru
Basku
Bengāļu
Butāņu
Bihari
Bretoņu
Bulgāru
Birmiešu
Baltkrievu
Kambodžiešu
Katalāņu
Ķīniešu
Korsikāņu
Horvātu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Esperanto
Igauņu
Farēriešu
Kods
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Valodas
Fidžiešu
Somu
Franču
Frīziešu
Galiciešu
Gruzīnu
Vācu
Grieķu
Grenlandiešu
Guarani
Gudžaratu
Hausa
Ebreju
Hindu
Ungāru
Islandiešu
Indonēziešu
Interlingva
Īru
Itāļu
Japāņu
Javiešu
Kannada
Kašmiriešu
Kazahu
Kirgīzu
Korejiešu
Kurdu
Laosiešu
Latīņu
Latviešu
Kods
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Valodas
Lingala
Lietuviešu
Maķedoniešu
Malgašu
Malajiešu
Malajalamas
Maltiešu
Maori
Marati
Moldāvu
Mongoļu
Nauru
Nepāliešu
Norvēģu
Orijiešu
Pendžabiešu
Puštu
Persiešu
Poļu
Portugāļu
Kečua
Romāņu
Rumāņu
Krievu
Samoiešu
Sanskrits
Skotu gallu
Serbu
Serbu-horvātu
Šona
Sindi
Kods
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Valodas
Singāļu
Slovāku
Slovēņu
Somāliešu
Spāņu
Sudāņu
Suahili
Zviedru
Tagalogu
Tadžiku
Tamilu
Tatāru
Telugu
Thai
Tibetiešu
Tigrinja
Tonga
Turku
Turkmēņu
Tvi
Ukraiņu
Urdu
Uzbeku
Vjetnamiešu
Volapīku
Velsiešu
Volofu
Khosa
Ji di šs
Joruba
Zulu
Kods
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Zonu kodi
Izvēlieties zonas kodu no saraksta.
Zonas
Afganistāna
Argentīna
Austrālija
Austrija
Beļģija
Butāna
Bolīvija
Brazīlija
Kambodža
Kanāda
Čīle
Ķīna
Kolumbija
Kongo
Kostarika
Horvātija
Čehu Republika
Dānija
Ekvadora
Ēģipte
Salvadora
22
kods
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
Zonas
Etiopija
Fidži
Somija
Francija
Vācija
Lielbritānija
Grieķija
Grenlande
Herda un
Makdonalda salas
Honkonga
Ungārija
Indija
Indonēzija
Izraēla
Itālija
Jamaika
Japāna
Kenija
Kuveita
Lībija
Luksemburga
kods
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
HM
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
Zonas
Malaizija
Maldivas
Meksika
Monako
Mongolija
Maroka
Nepāla
Nīderlande
Nīderlandes Antiļu
salas
Jaunzēlande
Nigērija
Norvēģija
Omāna
Pakistāna
Panama
Paragvaja
Filipīnas
Polija
Portugāle
Rumānija
Krievijas Federācija
kods
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU
Zonas
kods
Saūda Arābija
SA
Senegāla
SN
Singapūra
SG
Slovākijas Republika SK
Slovēnija
SI
Dienvidāfrika
ZA
Dienvidkoreja
KR
Spānija
ES
Šrilanka
LK
Zviedrija
SE
Šveice
CH
Taivāna
TW
Taizeme
TH
Turcija
TR
Uganda
UG
Ukraina
UA
Amerikas Savienotās
valstis
US
Urugvaja
UY
Uzbekistāna
UZ
Vjetnama
VN
Zimbabve
ZW
Bojājumu novēršana
Cēlonis
Izpausme
Novēršana
Nav tīkla sprieguma.
• Atvienots tīkla vads.
• Iespraudiet līdz atdurei tīkla vada
kontaktdakšiņu sienas rozetē.
Spriegums pienāk, bet
DVD atskaņotājs
nedarbojas.
• Nav ielikts disks.
• Ievietojiet disku. (Pārbaudiet, vai
displejā spīd diska indikators.)
Nav attēla.
• TV nav ieregulēts DVD signāla
saņemšanai.
• Iestatiet televizoram piemērotu video
ieejas režīmu.
• Video kabelis nav pienācīgi
pievienots.
• Iespraudiet līdz atdurei video kabeli.
• Audio izejai pieslēgtā aparatūra nav
noregulēta DVD signāla saņemšanai.
• Iestatiet atbilstošu audiosistēmas
ieejas režīmu, lai varētu klausīties
skaņu no DVD atskaņotāja.
• Aparatūra, kurai pieslēgta atskaņotāja
audio izeja, nav ieslēgta.
• Ieslēdziet aparatūru, kurai pieslēgta
atskaņotāja audio izeja.
• AUDIO opcijas nepareizi iestatītas.
• Iestatiet pareizi AUDIO opcijas un pēc
tam ieslēdziet atkal DVD atskaņotāju
piespiežot pogu POWER.
• Iekārtā atrodas neatpazīstams disks.
• Ievietojiet ar atskaņotāju savietojamu
disku. (Pārbaudiet diska tipu un
reģionālo kodu.)
• Iestatīts novērtējuma līmenis.
• Izmainiet novērtējuma līmeni.
• Tālvadības pults nav pavērsta pret
DVD atskaņotāja tālvadības sensoru.
• Pavērsiet tālvadības pulti pret DVD
atskaņotāja tālvadības sensoru
• Tālvadības pults atrodas pārāk tālu
no DVD atskaņotāja.
• Darbiniet pulti tuvāk DVD
atskaņotājam.
Nav skaņas.
DVD atskaņotājs
neuzsāk
atskaņošanu.
Tālvadības pults
darbojas ar kļūdām.
Specifikācija
Tīkla spriegums: ~200-240 V, 50/60 Hz
Patērētā jauda: 8 W
Izmēri (aptuvenie):
430 x 35 x 202 mm (17 x 1,4 x 7,9 collas)
(P x A x D) bez kājiņām
Svars (aptuveni): 1,6 kg (3,5 mārciņas)
Darba temperatūra:
5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)
Relatīvais gaisa mitrums: 5 % līdz 90 %
Izejas
VIDEO OUT:
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīvā sinhronizācija, RCA
spraudnis x 1 / SCART (TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīvā sinhronizācija,
RCA spraudnis x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA spraudnis x 2
AUDIO OUT:
2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA spraudnis (L, R)
x 1 / SCART (TO TV)
DIGITAL OUT (KOAKSIĀLĀ):
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA spraudnis x 1
DIGITAL OUT (OPTISKĀ):
3 V (p-p), optiskā spraudņa ligzda x 1
Sistēma
Lāzers:
Pusvadītāju lāzers ar viļņa garumu 650 nm
Signāla sistēmas: PAL / NTSC
Frekvenču josla:
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz līdz 44 kHz
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz līdz 22 kHz
CD: 8 Hz līdz 20 kHz
Attiecība signāls/troksnis:
vairāk, kā 90 dB (tikai ANALOG OUT pieslēgumvietā)
Nelineārie kropļojumi: mazāk, kā 0,02%
Dinamiskais diapazons:
vairāk, kā 95 dB (DVD/CD)
Komplektācija:
Video kabelis (1), audio kabelis (1), tālvadības pults
(1), baterijas (2)
Atsauce
Vispārējs apraksts
Piezīme: dizains un specifikācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising