LG 42LV375S Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LED LCD TV/LCD TV
PLAZMAS TV
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
www.lg.com
2
LICENCES
LICENCES
Atbalstītas licences var atšķirties atbilstoši modelim. Lai uzzinātu vairāk par licencēm, apmeklējiet www.
lg.com.
Ražots, izmantojot licenci no Dolby Laboratories. “Dolby” un dubultais D simbols ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing
LLCpreču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparu videoformāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX,Inc.
Šī ierīce ar logotipu DivX Certified® ir sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video.
Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras
rīkus failu pārvēršanai DivX videoformātā.
LATVIEŠU
LV
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī ierīce ar logotipu DivX Certified® ir
jāreģistrē, lai varētu atskaņot pasūtītās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas.
Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet sadaļu DivX VOD.
Apmeklējiet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.
“DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus ™ HD (H.264/MKV) pat līdz
1080p HD, tostarp Premium saturu.”
“Logotipi DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistīti logotipi ir uzņēmuma DivX, Inc.
preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.”
“Attiecas viens vai vairāki šādi ASV patenti:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
PIEZĪME
yy
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
Jūsu TV OSD (Ekrāna izvēlne) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
yy
Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties no jūsu izmantotā ievades avota vai izstrādājuma modeļa.
3
LICENCES
LATVIEŠU
LV
4
SATURA RĀDĪTĀJS
SATURA RĀDĪTĀJS
LATVIEŠU
LV
2
LICENCES
6
MONTĀŽA UN
SAGATAVOŠANA
6
10
11
16
16
16
19
20
22
23
Izpakošana
Jāiegādājas atsevišķi
Detaļas un pogas
Televizora pacelšana un pārvietošana
Televizora uzstādīšana
- Statīva pievienošana
- Galda statīva neizmantošana
- Uzstādīšana uz galda
- Uzstādīšana pie sienas
- Kabeļu sakārtošana
24
TĀLVADĪBAS PULTS
27
28
Magic Motion tālvadības pults funkcijas
- Magic Motion tālvadības pults
reģistrācija
- Padomi par Magic Motion tālvadības
pults izmantošanu
- Piesardzības pasākumi saistībā ar Magic Motion tālvadības pults izmantošanu
28
28
29
TV SKATĪŠANĀS
29
29
29
30
30
31
32
32
35
35
36
37
Antenas pievienošana
- Antenas pievienošana
- Savienojums ar satelīta šķīvi
Televizora ieslēgšana pirmo reizi
TV skatīšanās
Sākuma izvēlnes atvēršana
Programmu pārvaldība
- Programmas automātiska iestatīšana
- Kabeļa DTV iestatīšana
- Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana
- Tivu programmu saraksta atjauninājums
- Manuāla programmas iestatīšana
(digitālajā režīmā)
- Manuāla programmas iestatīšana
(analogajā režīmā)
- Programmu saraksta rediģēšana
- Pastiprinātājs
- Izlases programmu izmantošana
- CI [Kopīgā interfeisa] informācija
Papildu opciju izmantošana
- Malu attiecības pielāgošana
- AV režīmu maiņa
- Ievades saraksta izmantošana
38
40
41
41
41
42
42
43
44
45
Ātrās izvēlnes izmantošana
46
IZKLAIDE
46
46
47
49
52
53
53
55
55
56
57
58
59
59
60
61
61
62
62
63
Tīkla savienojums
- Savienojums ar vadu tīklu
- Savienojums ar bezvadu tīklu
- Ja jau ir norādīts drošības kods
- Tīkla statuss
Premium konta funkcija
- Piezīme
LG Apps Funkcija
- LG Apps reģistrācija.
- Pierakstieties savā LG Apps kontā.
- LG Apps izmantošana.
- Izvēlnes Manas lietojumpr izmantošana
Tīmekļa pārlūka funkcija
- Tīmekļa pārlūka lietošana
- Izvēlēto vietņu pārlūkošana
- Vietņu pārlūkošana, norādot adresi
- Apmeklēto vietņu saraksta aplūkošana
Funkcija Smart Share
- USB atmiņas ierīces pievienošana
- Savienojums ar DLNA DMP (Digital
Living Network Alliance, Digital Media
Player)
- Savienojums ar DLNA DMR (Digital
Living Network Alliance, Digital Media
Render)
- Failu pārlūkošana
- Video failu skatīšanās
- DivX reģistrācijas kods
- Fotoattēlu skatīšanās
- Mūzikas klausīšanās
Multivides saišu funkcija
- Multivides saišu savienojums
- Multivides saišu lietošana
- Filmu skatīšanās
- Mūzikas sadaļas lietošana
- TV pārraižu sadaļas izmantošana
- ISpraudņu instalēšana
Funkcija DVR
- Piesardzības pasākumi, izmantojot
USB ierīci
- Laika nobīde (TIEŠRAIDES TV
PAUZĒŠANA UN ATSKAŅOŠANA
VĒLREIZ)
- IERAKSTĪŠANA
- GRAFIKS
- TV ieraksti
EPG (Electronic programme guide —
elektroniskais programmu ceļvedis)
funkcija (digitālajā režīmā)
66
67
68
71
72
74
76
76
77
77
78
78
79
80
80
81
84
85
88
91
SATURA RĀDĪTĀJS
-
93
3D ATTĒLVEIDOŠANA
93
94
94
95
95
3D tehnoloģija
Ja izmantojat 3D brilles
3D attēlveidošanas skatīšanās diapazons
3D attēlveidošanas skatīšana
- 3D attēlveidošanas iestatīšana
97
TV IESTATĪJUMU
PIELĀGOŠANA
97
98
98
99
104
107
109
110
113
114
Izvēlne IESTATĪŠANA
Iestatījumu pielāgošana
- Izvēlnes IESTAT. iestatījumi
- Izvēlnes ATTĒLS iestatījumi
- Izvēlnes AUDIO iestatījumi
- Izvēlnes LAIKS iestatījumi
- Izvēlnes BLOĶĒT iestatījumi
- Izvēlnes OPCIJA iestatījumi
- Izvēlnes TĪKLS iestatījumi
- Izvēlnes ATBALSTS iestatījumi
115
116
117
117
117
118
118
119
119
120
120
121
122
122
122
123
123
124
124
125
EPG ieslēgšana/izslēgšana
Programmas izvēle
Ceļveža režīms TAGAD/NĀKAMAIS
8 dienu ceļveža režīms
Datuma maiņas režīms
Apraksta tabulas turpinājums
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Savienojumu pārskats
HD uztvērēja, DVD atskaņotāja vai videomagnetofona pievienošana
- HDMI savienojums
- DVI-HDMI savienojums
- Kombinētā signāla savienojums
- Euro Scart savienojums
- Kompozītsignāla savienojums
Savienojums ar datoru
- HDMI savienojums
- DVI-HDMI savienojums
- RGB savienojums
Audiosistēmas savienojums
- Digitālā optiskā audio savienojums
Austiņu savienojums
Savienojums ar USB
CI moduļa savienojums
Bezvadu multivides moduļa savienojums
SIMPLINK savienojums
- SIMPLINK izvēļņu aktivizēšana un
izmantošana
126
126
126
126
126
126
126
127
127
127
Ieslēgšana/izslēgšana
Vienkāršs teksts
- Lapas izvēle
Augstākā līmeņa teksts
- Bloka/grupas/lapas izvēle
- Lapas tieša izvēle
Ātrais teksts
- Lapas izvēle
Īpašā teleteksta funkcija
128
128
128
130
130
130
130
131
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros
Teleteksts digitālā pakalpojumā
129
129
TELETEKSTS
TEHNISKĀ APKOPE
Televizora programmaparatūras
atjaunināšana
Televizora tīrīšana
- Ekrāns un rāmis
- Korpuss un statīvs
- Strāvas vads
“Attēla izdegšanas/sadegšanas”
novēršana televizora ekrānā
132
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
134
SPECIFIKĀCIJAS
145
IR (INFRASARKANO STARU)
KODI
146
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU
IESTATĪŠANA
146
146
147
148
148
149
RS-232C iestatīšana
Savienotāja tips;
D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
RS-232C konfigurācijas
Sakaru parametri
Komandu atsauces saraksts
Pārraides/uztveršanas protokols
LATVIEŠU
LV
91
91
92
92
92
92
5
6
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Izpakošana
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļauti tālāk redzamie piederumi. Ja kāds no piederumiem trūkst, sazinieties
ar vietējo izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu. Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no
faktiskā produkta un piederumiem.
LATVIEŠU
LV
Tālvadības pults un baterijas
(AAA)
Nero MediaHome 4 Essentials
kompaktdisks
Lietotāja rokasgrāmata
Spodrināšanas drāniņa1
(Atkarīgs no modeļa)
Tīrīšanas drāniņas (cimdiņš)2
(Atkarīgs no modeļa)
Ferīta serde
(Atkarīgs no modeļa)
1
Viegli tīriet netīrumus uz korpusa ar spodrināšanas drāniņu.
2
Netīrumus uz ārējās virsmas tīriet tikai ar tīrīšanas drāniņām.
Noņemot traipus, nedariet to ar spēku. Pārmērīgi spiežot,
iespējams iekārtu saskrāpēt vai sabojāt tās krāsojumu.
Lai notīrītu korpusa priekšpusi, lēnām slaukiet vienā virzienā,
vispirms 1-2 reizēm izsmidzinot ūdeni uz tīrīšanas drāniņas.
Pēc tīrīšanas nosusiniet mitrās vietas. Pārmērīgs mitrums var
atstāt uz korpusa ūdens traipus.
Ūdens
LICENCES
7
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**
x8
M4 x 12
Montāžas skrūve
Kabeļu turētājs
(Atkarīgs no modeļa)
Nostiprināšanas skrūve
(�����������
Tikai modeļiem 32/37LV37**,
32/37LV47**, 32LW47**)
FPR 3D brilles1
(Tikai modeļiem
32/42/47/55LW47**)
Aizsargpārsegs
FPR 3D brilles1
Barošanas vads
Tikai modeļiem 47LK95**
x8
M4 x 20
1
3D briļļu skaits var atšķirties atkarībā no valsts.
LATVIEŠU
LV
Montāžas skrūve
8
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**

x4
x4
x3

x3

M4 x 26
M5 x 14,5
Tikai modeļiem 50PZ57**, 50PZ75**,
50PZ95**
x4
x4
M4 x 28
M5 x 24
M4 x 28
M5 x 14,5
Tikai modeļiem 60PZ57** Tikai modeļiem 60PZ75**, 60PZ95**
Montāžas skrūve
Aizsargpārsegs
Aizsargpārsegs
lente
Strāvas vada turētājs
Magic Motion tālvadības
pults, siksniņa,
baterijas (AA)
(tikai modeļiem
50/60PZ95**)
Bezvadu LAN platjoslas/
DLNA adapteram
(AN-WF100)
(tikai modeļiem
50/60PZ95**)
LATVIEŠU
LV
Kabeļu turētājs

Barošanas vads
3D brilles
(AG-S250)
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
9
UZMANĪBU!
yy
Lai nodrošinātu izstrādājuma drošu darbību un kalpošanas ilgumu, neizmantojiet neoriģinālos piederumus.
yy
Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
PIEZĪME
Produkta komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atbilstoši modelim.
yy
Šajā rokasgrāmatā norādītās produktu specifikācijas vai saturs var tikt mainīti bez brīdinājuma, ja
yy
tiek atjauninātas produktu specifikācijas.
Padomi par ferīta serdes izmantošanu (tikai plazmas TV)
yy
1 Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus datora audio kabelī.
Trīs reizes aptiniet datora audio kabeli ap ferīta serdi. Novietojiet ferīta serdi televizora tuvumā.
10 mm(+ / - 5 mm)
[pie ārējas ierīces]
[pie televizora]
(Pelēks)
[Ferīta serdes
šķērsgriezums]
[1. attēls]
2 Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus barošanas kabelī.
Trīs reizes aptiniet barošanas kabeli ap ferīta serdi. Novietojiet ferīta serdi televizora un sienas kon
taktligzdas tuvumā.
[pie televizora]
(1)
(Melna)
[Ferīta serdes
šķērsgriezums]
(2)
[2. attēls]
3 Izmantojiet ferīta serdi, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus lokālā tīkla kabelī. Vien
reiz aptiniet lokālā tīkla kabeli ap mazo ferīta serdi un trīsreiz aptiniet to ap lielo ferīta serdi. Novietojiet ferīta serdi televizora tuvumā.
[pie ārējas
ierīces]
[pie televizora]
A
A
(1)
B
A (Pelēks) B (Pelēks)
(2)
[3. attēls]
[Ferīta serdes
šķērsgriezums]
- Ja ir iekļautas divas ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 3(1). attēlā.
- Ja ir iekļautas trīs ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 1. un 3(1). attēlā.
- Ja ir iekļautas četras ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 2. (1) un 3.(2) attēlā.
- Ja ir iekļautas sešas ferīta serdes, rīkojieties kā norādīts 1., 2(2). un 3.(2) attēlā.
yy
Optimāliem savienojumiem ar HDMI kabeļiem un USB ierīcēm turētājiem ir jābūt ne biezākiem
kā 10 mm un ne platākiem kā 18 mm. (Tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**,
32/42/47/55LW47**)
*A
*B
10 mm
18 mm
LATVIEŠU
LV
[pie sienas kontaktligzdas]
10
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Jāiegādājas atsevišķi
Atsevišķi iegādājamie piederumi var tikt mainīti vai pārveidoti kvalitātes uzlabošanas nolūkos bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju.
Šī ierīce darbojas tikai ar saderīgu LG LED LCD TV, LCD TV vai plazmas TV.
Bezvadu multivides modulis
(AN-WL100E, AN-WL100ET)
(Tikai modeļiem 50/60PZ75**,
50/60PZ95**)
LATVIEŠU
LV
Magic Motion tālvadības pults
(AN-MR200)
1
3D brilles
FPR 3D brilles1
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)
(AG-F2**)
(Tikai modeļiem 50/60PZ57**, (Tikai modeļiem 32/42/47/55LW47**,
50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
47LK95**)
Bezvadu LAN platjoslas/
DLNA adapteram
(AN-WF100)
(Tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**,
32/37/42/47LV47**,
32/42/47/55LW47**, 47LK95**,
50/60PZ75**)
LG USB, kas paredzēts VOD
(AN-UM200)
(tikai Francija)
Modeļa nosaukums vai dizains var tikt mainīts, atkarībā no produkta funkciju atjauninājumiem, ražotāja
norādījumiem vai politikas.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
11
Detaļas un pogas
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
yy
PIEZĪME
Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves režīmā. Ja televizors netiks
yy
skatīts kādu laika posmu, to ir jāizslēdz, tādējādi tiks samazināts strāvas patēriņš.
Samazinot attēla spilgtuma līmeni, TV skatīšanās laikā patērēto enerģiju var ievērojami samazināt, kas savukārt pazemina vispārējās darbināšanas izmaksas.
UZMANĪBU!
yy
Nekāpiet uz stikla statīva un nepakļaujiet to triecieniem. Tas var saplīst, stikla daļiņas var radīt traumas vai televizors var nokrist.
yy
Nevelciet televizoru pa zemi. Varat sabojāt grīdu vai televizoru.
yy
Dažiem modeļiem plānā plēve uz ekrāna ir daļa no televizora, tādēļ neņemiet to nost.
LATVIEŠU
LV
12
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**
Ekrāns
Tālvadības pults sensors un inteliģentais
sensors1
Barošanas indikators
Skaļruņi
Sānu savienojumu
panelis
Skārienpogas2
LATVIEŠU
LV
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.115)
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV375G,
32/37/42/47LV375S, 32/37/42/47LV370S,
32/37/42/47LV470S, 32/42/47/55LW470S
Skārienpoga2
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
Ievades signāla avota maiņa.
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana un izvēļņu aizvēršana.
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
1
2
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
Visas pogas ir skārienjutīgas, un tās var izmantot, vienkārši pieskaroties tām ar pirkstu.
PIEZĪME
yy
Barošanas indikatoru var ieslēgt vai izslēgt, atverot Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA un izvēloties
OPCIJA.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modeļiem 47LK95**
H/P
Ekrāns
P
USB Apps
USB IN
13
OK
IN 3
Pogas
IN 2
/DVI
/DVI
INPUT
IN 1 (ARC)
/DVI
HOME
Tālvadības pults
sensors un
inteliģentais sensors1
Skaļruņi
Barošanas indikators
Sānu savienojumu
panelis
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.115)
AUDIO IN(RGB/DVI)
COMPONENT
IN
VIDEO
OPTICAL DIGITAL
RGB IN (PC)
AUDIO OUT
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
AV IN 2
R
VIDEO L/MONO AUDIO R
L
AUDIO
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
Poga
ANTENNA
IN
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
Ievades signāla avota maiņa.
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana un izvēļņu aizvēršana.
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
1
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
PIEZĪME
yy
Barošanas indikatoru var ieslēgt vai izslēgt, atverot Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA un izvēloties
OPCIJA.
LATVIEŠU
LV
LAN
14
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modeļiem 50/60PZ57**
Ekrāns
Tālvadības
pults sensors
un inteliģentais
sensors1
Barošanas
indikators
Skaļruņi
Sānu savienojumu panelis
Skārienpogas2
LATVIEŠU
LV
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.115)
Tikai modeļiem 50/60PZ570G,
50/60PZ570S, 50/60PZ575S
Skārienpoga2
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
Ievades signāla avota maiņa.
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana.
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
1
2
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
Visas pogas ir skārienjutīgas, un tās var izmantot, vienkārši pieskaroties tām ar pirkstu.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
15
Tikai modeļiem 50/60PZ75**, 50/60PZ95**
Ekrāns
Tālvadības
pults sensors
un inteliģentais sensors1
Barošanas
indikators
Skaļruņi
Sānu savienojumu panelis
Skārienpogas2
LATVIEŠU
LV
Aizmugurējais
savienojumu panelis
(lpp.115)
Tikai modeļiem 50/60PZ750G,
50/60PZ750S, 50/60PZ755S,
50/60PZ950G, 50/60PZ950S,
50/60PZ955S
Skārienpoga2
Apraksts
Strāvas ieslēgšana un izslēgšana.
Ievades signāla avota maiņa.
Sākuma izvēlnes atvēršana, ievades saglabāšana vai izvēļņu aizvēršana.
Iezīmētās izvēlnes opcijas izvēle vai ievades apstiprināšana.
Skaļuma līmeņa regulēšana.
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
1
2
Inteliģentais sensors — pielāgo attēla kvalitāti un spilgtumu atbilstoši apkārtējai videi.
Visas pogas ir skārienjutīgas, un tās var izmantot, vienkārši pieskaroties tām ar pirkstu.
16
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora pacelšana un
pārvietošana
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk
minēto informāciju, lai televizors netiktu saskrāpēts
vai sabojāts un pārvietošana notiktu droši, neatkarīgi no televizora tipa un izmēriem.
UZMANĪBU!
yy
Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādējādi iespējams to sabojāt.
Televizoru ir ieteicams ievietot tā oriģinālajā
yy
kastē vai iepakojumā.
Pirms televizora pārvietošanas vai pacelšanas
yy
atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
Turot televizoru, tā ekrāns nedrīkst atrasties
yy
pret ķermeni, lai tas netiktu sabojāts.
Televizora uzstādīšana
Novietojiet televizoru uz tā statīva un piestipriniet
to pie galda vai sienas.
Statīva pievienošana
Ja televizoru piestiprināt pie sienas, izpildiet tālāk
norādītās statīva piestiprināšanas instrukcijas.
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**,
32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu. Nodrošiniet, lai neviens priekšmetus netiktu atspiests pret ekrānu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
LATVIEŠU
LV
Modelis
Stingri turiet televizora augšējo un apakšējo
yy
daļu. Neturiet aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa
vai skaļruņa režģa.
32/37/42/47LV37**
32/37/42/47LV47**
32/42/47/55LW47**
Montāžas
skrūve
Skrūvju
skaits
M4 x 12
4
Pamatnes
savienojošā daļa
Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz
yy
2 personām.
Ja pārvietojat televizoru, turot to rokās, turiet
yy
televizoru, kā parādīts attēlā.
Pārvietojot televizoru, nepakļaujiet to triecieyy
niem vai pārmērīgai vibrācijai.
Pārvietojot televizoru, turiet to taisni. Nekad
yy
nepagrieziet televizoru uz sāniem un nelieciet
to pa kreisi vai pa labi.
Televizora statīva pamatne
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
3 Piemontējiet televizoru, kā parādīts.
17
Tikai modeļiem 47LK95**
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdzenas virsmas.
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu. Nodrošiniet, lai neviens priekšmets netiktu atspiests pret ekrānu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar tele4 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Modelis
32/37/42/47LV37**
32/37/42/47LV47**
32/42/47/55LW47**
Montāžas
skrūve
Skrūvju
skaits
M4 x 12
4
vizora statīva pamatni.
Modelis
47LK95**
Montāžas
skrūve
M4 x 20
Skrūvju
skaits
4
Pamatnes savienojošā daļa
LATVIEŠU
LV
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
Televizora statīva pamatne
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Modelis
47LK95**
Montāžas
skrūve
M4 x 20
Skrūvju
skaits
4
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
18
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Tikai modeļiem 50/60PZ57**
Tikai modeļiem 50/60PZ75**, 50/60PZ95**
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdze-
1 Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz līdze-
nas virsmas.
UZMANĪBU!
UZMANĪBU!
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu. Nodrošiniet, lai neviens priekšmets netiktu atspiests pret ekrānu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Modelis
50PZ57**
60PZ57**
nas virsmas.
Montāžas
skrūve
M5 x 14,5
M5 x 24
Skrūvju
skaits
3
3
Lai ekrāns netiktu sabojāts, uz virsmas
yy
novietojiet putuplastu vai mīkstu aizsargdrāniņu. Nodrošiniet, lai neviens priekšmetus netiktu atspiests pret ekrānu.
2 Savienojiet statīva savienojošās daļas ar televizora statīva pamatni.
Modelis
50PZ75**
50PZ95**
60PZ75**
60PZ95**
Montāžas
skrūve
M5 x 14,5
Skrūvju
skaits
3
M5 x 14,5
4
Pamatnes savienojošā daļa
LATVIEŠU
LV
Statīva savienojošā daļa
Televizora statīva pamatne
Televizora statīva pamatne
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Modelis
50PZ57**
60PZ57**
Montāžas
skrūve
M4 x 26
M4 x 28
Skrūvju
skaits
4
4
Statīva savienojošā daļa
Televizora statīva pamatne
UZMANĪBU!
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
3 Nostipriniet televizoru un statīvu ar 4 skrūvēm.
Modelis
50PZ75**
50PZ95**
60PZ75**
60PZ95**
Montāžas
skrūve
M4 x 26
Skrūvju
skaits
4
M4 x 28
4
UZMANĪBU!
Galda statīva neizmantošana
Tikai modeļiem 47LK95**
Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu, izmantojiet aizsargpārsegu. Tas aizsargās atveri no putekļiem un netīrumiem.
Televizora pamatnes atverē stumiet komplektāyy
cijā iekļauto aizsargpārsegu , līdz tas nofiksējas.
Protection cover
Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**
Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu, izmantojiet aizsargpārsegu. Tas aizsargās atveri no putekļiem un netīrumiem.
Televizora pamatnes atverē stumiet komplektāyy
cijā iekļauto aizsargpārsegu , līdz tas nofiksējas.
Piestipriniet aizsargpārsega lenti.
yy
Aizsargpārsega lente
Aizsargpārsegs
LATVIEŠU
LV
yy
Lai televizors netiktu noliekts uz priekšu,
stingri pievelciet skrūves. Nepārvelciet
tās.
19
20
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Uzstādīšana uz galda
Televizora piestiprināšana galdam
1 Paceliet un nolieciet televizoru taisnā pozīcijā
uz galda.
- Atstājiet 10 cm (minimālu) atstarpi no sienas,
lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju.
Tikai modeļiem 32/37LV37**, 32/37LV47**,
32LW47**
Piestipriniet televizoru pie galda, lai tas nenoliektos
uz priekšu, netiktu sabojāts, kā arī netiktu gūtas
traumas.
Uzstādiet televizoru uz galda un pēc tam statīva aizmugurē ievietojiet un pievelciet komplektā
iekļauto skrūvi.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktrozetei.
LATVIEŠU
LV
UZMANĪBU!
yy
Nenovietojiet televizoru siltumizdales avotu
tuvumā vai virs tiem, jo tādējādi var notikt
aizdegšanās vai cita veida bojājumi.
PIEZĪME
yy
Pagrieziet par 20 grādiem uz kreiso vai
labo pusi un pielāgojiet televizora leņķi,
lai tas atbilstu jūsu skata leņķim.
BRĪDINĀJUMS
yy
Lai televizors neapgāztos, tam ir jābūt
stingri pieskrūvētam pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam. Televizora sašķiebšana, kratīšana
vai šūpošana var izraisīt traumas.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Televizora nostiprināšana pie sienas
*Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
21
Kensington drošības sistēmas izmantošana
(Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.)
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora aizmugurējā daļā. Lai uzzinātu
vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet
Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai
apmeklējiet vietni http://www.kensington.com.
Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa
vienu galu pie televizora, bet otru pie galda.
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai tele-
2 Pie sienas piestipriniet kronšteinus ar bultskrūvēm.
Savietojiet sienas kronšteinus ar televizora
aizmugurē esošajām cilpskrūvēm.
3 Savienojiet visas cilpskrūves un sienas kronšteinus ar stipru virvi.
Nodrošiniet, lai virve būtu horizontāli līdzenajai
virsmai.
UZMANĪBU
yy
Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televizora un nekarātos tajā.
PIEZĪME
yy
Izmantojiet paaugstinājumu vai korpusu,
kas ir pietiekami spēcīgs un liels televizora drošai atbalstīšanai.
LATVIEŠU
LV
vizora kronšteinus un bultskrūves televizora
aizmugurējā daļā.
- Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves,
izņemiet tās.
22
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Uzstādīšana pie sienas
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet
sienas stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas,
kas ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem ēkas materiāliem, lūdzu, sazinieties
ar kvalificētu personālu.
LG iesaka piestiprināšanu pie sienas veikt kvalificētam profesionālim.
Modelis
50PZ57**
50PZ75**
50PZ95**
VESA (A x B)
400 x 400
Standarta skrūve M6
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprināju- PSW400B,
ma kronšteins
PSW400BG
60PZ57**
60PZ75**
60PZ95**
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
UZMANĪBU!
LATVIEŠU
LV
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas kronšteinus,
kas atbilst VESA standartam. Tālāk redzamajā
tabulā ir norādīti sienas stiprinājumu standarta
izmēri.
Atsevišķi iegādājams piederums
(sienas stiprinājuma kronšteins)
Modelis
32LV37**
32LV47**
32LW47**
VESA (A x B)
200 x 100
Standarta skrūve M4
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprināju- LSW100B,
ma kronšteins
LSW100BG
37LV37**
37LV47**
47LK95**
200 x 200
M6
4
LSW200B,
LSW200BG
yy
Vispirms atvienojiet strāvu un pēc tam
pārvietojiet vai uzstādiet televizoru. Citādi
varat gūt elektriskās strāvas triecienu.
yy
Ja uzstādāt televizoru pie griestiem
vai slīpas sienas, tas var nokrist, radot
nopietnas traumas. Izmantojiet LG apstiprinātu sienas stiprinājuma kronšteinu
un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai
kvalificētu personālu.
yy
Nepārvelciet skrūves, jo tādējādi varat
sabojāt televizoru un zaudēt garantiju.
yy
Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuma kronšteinu, kas atbilst VESA
standartam. Visi bojājumi un traumas,
kas radušies neatbilstošas lietošanas vai
neatbilstoša piederuma izmantošanas
dēļ, garantijā netiek segti.
PIEZĪME
Modelis
42/47LV37**
42/47LV47**
42/47/55LW47**
VESA (A x B)
400 x 400
Standarta skrūve M6
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprināju- LSW400B, LSW400BG
ma kronšteins
yy
Izmantojiet skrūves, kas ir norādītas
VESA standarta skrūvju specifikācijās.
yy
Sienas stiprinājuma komplektācijā ir
iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un
nepieciešamās detaļas.
yy
Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas
stiprinājuma tipa. Noteikti izmantojiet
atbilstoša garuma skrūves.
yy
Lai uzzinātu vairāk, skatiet sienas stiprinājuma kronšteina komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Kabeļu sakārtošana
Tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**,
32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**
1 sakopojiet un nostipriniet kabeļus ar kabeļa
23
Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**
1 Uzstādiet strāvas vada turētāju un strāvas
vadu. Tādējādi tiks novērsta nejauša strāvas
vada izraušana.
turētāju uz televizora aizmugurējā pārsega.
Strāvas VADA turētājs
Tikai modeļiem 47LK95**
2 Sakopojiet un sastipriniet kabeļus ar kabeļu
1 Sakopojiet un sastipriniet kabeļus ar kabeļu
turētāja skavu.
turētāju. LAN kabeli uzstādiet, kā redzams attēlā, lai samazinātu elektromagnētiskos viļņus.
2 Kabeļu turētāja skavu cieši piestipriniet pie
LATVIEŠU
LV
televizora.
Kabeļu turētājs
UZMANĪBU!
Kabeļu turētāja skava
PIEZĪME
Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu
yy
turētāja skavas, jo tā var salūzt, televizors
var tikt sabojāts, kā arī var gūt traumas.
yy
Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu
turētāja un strāvas vada turētāja, jo tie
var salūzt, televizors var tikt sabojāts, kā
arī varat gūt traumas.
24
TĀLVADĪBAS PULTS
TĀLVADĪBAS PULTS
Šīs rokasgrāmatas apraksti ir balstīti uz tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un izmantojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5
V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam
un polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti novietojiet
televizora tālvadības sensora tiešā redzamībā.
Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības apgrieztā secībā.
UZMANĪBU!
Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi var sabojāt tālvadības pulti.
yy
(POWER) (BAROŠANA)
Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
LIGHT (GAISMA)
Tālvadības pults pogu izgaismošana.
LATVIEŠU
LV
ENERGY SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠANA) (lpp.99)
Ekrāna spilgtuma pielāgošana, lai samazinātu strāvas patēriņu.
AV MODE (AV REŽĪMS) (lpp.43)
AV režīma izvēle.
INPUT (IEVADE) (lpp.44)
Ievades avota maiņa; televizora ieslēgšana.
TV/RAD
Radio, TV un DTV kanāla izvēle.
Burtciparu pogas
Burtu un ciparu ievade.
]
LIST (SARAKSTS) (lpp.40)
Saglabāto programmu saraksta atvēršana.
(atstarpe)
Ievieto tukšumzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru.
Q.VIEW
Izmantojot šo pogu, tiek parādīta iepriekš skatītā programma.
TĀLVADĪBAS PULTS
25
+Skaļuma līmeņa regulēšana.
MARK (ATZĪMĒT)
Izvēlnes vai opcijas izvēle.
FAV (lpp.41)
Izlases programmu saraksta atvēršana.
CHAR/NUM (RAKSTZĪMES/CIPARI)
Pārslēgšanās no rakstzīmju ievades režīma uz ciparu ievades režīmu vai
otrādi.
3D (tikai 3D modeļiem) (lpp.��)
3D video skatīšanās.
RATIO (ATTIECĪBA) (lpp.42)
Attēla izmēru maiņa.
DELETE (DZĒST)
Rakstzīmju un ciparu dzēšana.
MUTE (IZSL. SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.
P
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
PAGE (LAPA)
Atgriešanās iepriekšējā ekrānā vai pāriešana uz nākamo.
HOME
Sākuma izvēlnes atvēršana.
Q. MENU (lpp.45)
Ātro izvēļņu atvēršana.
3D OPTION (3D ATTĒLA OPCIJA) (tikai 3D modeļiem) (lpp.93)
3D video skatīšanās.
Tieša piekļuve Orange izstrādātam interneta portālam ar izklaides un ziņu
pakalpojumiem. (Tikai Francija)
Navigācijas pogas (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)
Ritināšana pa izvēlnēm vai opcijām.
LIGHT
ENERGY
AV MODE
OK
Izvēļņu un opciju izvēle un ievades apstiprināšana.
INPUT
TV/
RAD
SAVING
BACK (ATPAKAĻ)
Atgriešanās iepriekšējā līmenī.
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
GUIDE (CEĻVEDIS)
Programmas ceļveža atvēršana.
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
0
[
LIST
Q.VIEW
EXIT (IZIET)
Ekrāna izvēļņu aizvēršana un atgriešanās TV skatīšanās režīmā.
MARK
FAV
CHAR/NUM
RATIO
P
P
A
G
E
DELETE
MUTE
SMART TV
Premium
Home
@
OK
BACK Q.MENU EXIT
GUIDE
3D OPTION
L/R SELECT
LIVE TV
RATIO
GUIDE
INFO
AD
APP/*
LATVIEŠU
LV
Premium
Premium izvēļņu atvēršana.
26
TV SKATĪŠANĀS
Krāsu pogas
Piekļuve dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
TELETEKSTA POGAS (lpp.���)
Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.
Turpmāko informāciju sk. sadaļā “Teleteksts”.
SUBTITLE (SUBTITRI)
Iecienītā subtitru režīma atsaukšana digitālajā režīmā.
LATVIEŠU
LV
)
Vadības pogas (
Premium satura, DVR vai Smart Share izvēļņu vai SIMPLINK saderīgo
ierīču (USB, SIMPLINK vai DVR) vadība.
LIVE TV (TIEŠRAIDES TV) (lpp.���
)
Atgriešanās tiešraides TV.
FREEZE (IESALDĒT)
Pašreizējā kadra iesaldēšana, izmantojot TV, AV, komb. sign., RGB-PC
vai HDMI ievades avotu.
REC (IER.)
DVR izvēlnes pielāgošana.
INFO (INFORM.) (lpp.��)
Pašreizējās programmas vai ekrāna informācijas skatīšana.
AD
Audio aprakstu ieslēgšana un izslēgšana.
RATIO (ATTIECĪBA) (lpp.��)
Attēla izmēru maiņa.
GUIDE (CEĻVEDIS)
Programmas ceļveža atvēršana.
LIGHT
ENERGY
AV MODE
INPUT
TV/
RAD
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
SIMPLINK (lpp.����
)
Piekļuve AV ierīcēm, kas pievienotas televizoram;
SIMPLINK izvēlnes atvēršana.
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
0
[
LIST
Q.VIEW
MARK
FAV
CHAR/NUM
3D
P
DELETE
MUTE
SMART TV
3D OPTION
Premium Home
Q.MENU
OK
BACK GUIDE EXIT
RATIO
INFO
AD
APP/*
P
A
G
E
APP/*
Izvēlēties MHP TV izvēlnes avotu. (Tikai Itālija)
(Atkarīgs no modeļa)
TV SKATĪŠANĀS
27
Magic Motion tālvadības pults funkcijas
Šī vienība nav iekļauta visu modeļu komplektācijās.
Lietošanas instrukcijas skatiet Magic Motion tālvadības pults rokasgrāmatā.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un izmantojiet televizoru pareizi.
Ja tiek parādīts ziņojums “Magic Motion tālvadības pults baterijas uzlādes līmenis ir
zems. Nomainiet bateriju.”, nomainiet bateriju.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5
V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam
un
polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti novietojiet
televizora tālvadības sensora tiešā redzamībā.
Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības apgrieztā secībā.
UZMANĪBU!
Vienlaikus nelietojiet vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi var sabojāt tālvadības pulti.
yy
Rādītājs (RF raidītājs)
Lietošanas laikā lampiņa mirgo.
HOME
Sākuma izvēlnes atvēršana.
OK (LABI)
Izvēļņu un opciju izvēle un ievades
apstiprināšana.
Nospiediet šo pogu, lai gadījumā,
kad rādītājs vairs nav redzams ekrānā, to atkal parādītu. Televizoru var
vadīt, ekrānā atlasot ātro izvēlni.
- Ja laikā, kad pārvietojat rādītāju pa
ekrānu, nospiežat navigācijas pogu,
rādītājs pazūd un Magic Motion
tālvadības pults darbojas kā parasta
tālvadības pults.
Lai atkal parādītu rādītāju, divu
minūšu laikā pēc tā pazušanas
pakratiet Magic Motion tālvadības
pulti no vieniem sāniem uz otriem.
(Ja divas minūtes ir pagājušas,
nospiediet pogu OK (LABI), lai
atkal parādītu rādītāju.)
Navigācijas pogas
(augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)
Ritināšana pa izvēlnēm vai opcijām.
MUTE (IZSL. SKAŅU)
Skaņas izslēgšana.
Sākuma izvēlne
Programmu saraksts
Ātrā izvēlne
Tikai 3D modeļiem
+Skaļuma līmeņa regulēšana.
P ꕌꕍ
Ritināšana pa saglabātajām programmām.
LATVIEŠU
LV
(POWER) (BAROŠANA)
Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
28
TV SKATĪŠANĀS
Magic Motion tālvadības pults
reģistrācija
Magic Motion tālvadības pults darbojas, sapārojot
to ar televizoru.
Lai Magic Motion tālvadības pulti varētu izmantot,
reģistrējiet to.
Padomi par Magic Motion tālvadības pults
reģistrāciju
Lai reģistrētu tālvadības pulti, nospiediet pogu OK
(LABI), kad tā ir novietota pret televizoru.
Padomi par Magic Motion tālvadības pults
atkārtotu reģistrāciju pēc reģistrācijas neizdošanās
LATVIEŠU
LV
Atiestatiet vadības pulti, nospiežot pogas OK
(LABI) un MUTE (IZSL. SKAŅU) un turot tās nospiestas 5 sekundes. (Pēc atiestatīšanas rādītāja
lampiņa mirgo.) Pēc tam atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai reģistrētu tālvadības pulti.
Padomi par Magic Motion tālvadības pults izmantošanu
1 Ja televizora ekrānā rādītājs nav redzams, nospiediet pogu OK (LABI). Ekrānā tiks parādīts
rādītājs.
Ja rādītājs netiek izmantots noteiktu laika posmu, tas pazūd.
2 Jūs varat pārvietot rādītāju, nomērķējot tālvadības pults rādītāja uztvērēju televizora virzienā,
un pēc tam pārvietot to pa kreisi, pa labi, augšup un lejup.
Ja rādītājs nedarbojas pareizi pēc pogas OK
(LABI) nospiešanas, atkārtojiet šo darbību pēc
10 sekundēm.
Piesardzības pasākumi saistībā
ar Magic Motion tālvadības pults
izmantošanu
Izmantojiet tālvadības pulti ar maksimālo
yy
sakaru attālumu (10 m). Ja tālvadības ierīce tiek izmantota tālāk par šo attālumu vai
starpā atrodas kāds šķērslis, sakari var netikt
izveidoti.
Sakaru kļūme var rasties tuvumā esošu ierīyy
ču dēļ. Tādas elektriskās ierīces kā mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce var radīt
traucējumus, jo tās izmanto tieši tādu pašu
frekvenču joslas platumu (2,4 GHz) kā Magic
Motion tālvadības pults.
Ja Magic Motion tālvadības pults tiek nomesyy
ta vai pakļauta spēcīgai ietekmei, tā var tikt
sabojāta vai nedarboties pareizi.
Ja spēlējat spēles, izmantojot Magic Motion
yy
tālvadības pulti, turiet to stingri, tās siksniņu
aptinot ap roku un pielāgojot tās garumu ar
pielāgojamo gredzenu.
Esiet uzmanīgs, lai Magic Motion tālvadības
yy
pults lietošanas laikā neatsistos pret mēbelēm vai citām personām.
Ražotājs un uzstādītājs nevar nodrošināt
yy
pakalpojumu, kas saistīts ar personu drošību, jo atbilstošām bezvadu ierīcēm pastāv
elektrisko viļņu traucējumu risks.
yyPiekļuves punktu (AP) ieteicams izvietot
vairāk nekā 1 m attālumā no televizora. Ja
piekļuves punkts tiek uzstādīts tuvāk par
1 m, frekvences traucējumu dēļ Magic Motion
tālvadības pults var nedarboties, kā iecerēts.
TV SKATĪŠANĀS
TV SKATĪŠANĀS
Savienojums ar satelīta šķīvi
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvja ligzdai, izmantojot satelīta RF kabeli (75 ).
29
(Tikai modeļiem ar satelītu)
Lai pievienotu antenu televizora skatīšanai, izpildiet tālāk minētās darbības.
Lai novērstu televizora bojājumus, nekad nepieslēdziet to kontaktrozetei, kamēr neesat pievienojis
visas ierīces.
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru pie sienas antenas ligzdas,
izmantojot RF kabeli (75 ).
Sienas antenas ligzda
PIEZĪME
Ja signāls jāsadala uz vairāk nekā 2 teyy
levizoriem, izmantojiet antenas signāla
sadalītāju.
Ja attēla kvalitāte ir vāja, uzstādiet anyy
tenas signāla pastiprinātāju, lai uzlabotu
attēla kvalitāti.
Ja attēla kvalitāte ir vāja ar pievienotu anyy
tenu, pagrieziet antenu pareizajā virzienā.
Antenas kabelis un pārveidotājs komplekyy
tācijā nav ietverti.
LATVIEŠU
LV
Satelīta šķīvis
30
TV SKATĪŠANĀS
Televizora ieslēgšana pirmo
reizi
Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek atvērts
sākotnējo iestatījumu ekrāns. Atlasiet valodu un
pielāgojiet pamata iestatījumus.
1 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktrozetei.
2 Gaidstāves režīmā nospiediet
lai ieslēgtu televizoru.
(BAROŠANA),
Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek atvērts sākotnējo iestatījumu ekrāns.
PIEZĪME
Funkcijai Rūpnīcas iestatījumi var
yy
piekļūt, atverot izvēlni OPCIJA, kurai var
piekļūt šādi: Sākuma izvēlne — IESTATĪŠANA.
3 Lai pielāgotu televizora iestatījumus savām vēl-
PIEZĪME
Valstīs bez apstiprinātiem DTV apraides
yy
standartiem dažas DTV funkcijas var
nedarboties atkarībā no DTV apraides
vides.
Ja kā valsts tiek izvēlēta Francija, parole
yy
ir nevis “0”, “0”, “0”, “0”, bet gan “1”, “2”,
“3”, “4”.
Lai iegūtu mājas kinozālei vislabāko
yy
iespējamo attēla kvalitāti, atlasiet Lietošana mājās .
Izvēlne Demonstrācija veikalā ir piemēyy
rota mazumtirdzniecības telpām.
Ja atlasāt Demonstrācija veikalā, pēc
yy
5 minūtēm visi pielāgotie iestatījumi tiks
atiestatīti uz izvēlnes Demonstrācija
veikalā noklusējuma iestatījumiem.
4 Ja pamata iestatījumi ir veikti, nospiediet OK
(LABI).
mēm, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
LATVIEŠU
LV
Valoda
Ekrāna valodas atlase.

Režīma iestatīšana

Barošanas indikators

Valsts
Režīma Lietošana mājās
izvēle mājas videi.
Barošanas indikatora iestatīšana.
(Izvēlnē Režīma iestatīšana
atlasot režīmu Lietošana
mājās — tikai LED LCD TV)
Parādāmās valsts izvēle. (Atkarīgs no modeļa)
PIEZĪME
yy
Ja neveiksiet sākotnējos iestatījumus, tie
būs redzami katrā televizora ieslēgšanas
reizē.
yy
Ja neizmantosit televizoru ilgāku laika
periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktrozetes.
5 Lai izslēgtu televizoru, nospiediet
(BAROŠA-
NA).

Laika josla

Iestatīt paroli

Automātiskā meklēš.
Laika joslas un vasaras laika
izvēle.
(Ja valstij ir izvēlēta Krievija)
Paroles iestatīšana.
(Ja valstij ir izvēlēta Francija)
Pieejamo programmu
automātiska meklēšana un
saglabāšana.
TV skatīšanās
1 Gaidstāves režīmā nospiediet (BAROŠANA),
lai ieslēgtu televizoru.
2 Nospiediet INPUT (IEVADE) un atlasiet Antena.
3 Lai izslēgtu televizoru, nospiediet
NA).
(BAROŠA-
Televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā.
TV SKATĪŠANĀS
31
Sākuma izvēlnes atvēršana
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām izvēlnēm, un pēc tam nospiediet OK.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK.
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT.
1
2
3
4
Sestd. 2011. gada 1. janv. 12.00
5
6
Pierakstīties
Premium
Iziet
LG Apps
Karsts
Jauns
UCC pakalpojums
7
Filmas tiešsaistē
Ierīces pārveidotājs
Puzle
Valsts karogs
Horoskopi
Mah-Jong
Winesound
Laikapstākļu informācija
World Nature
8
IEVADE
5.05 ~ 5.55
IESTATĪŠANA
CEĻVEDIS
Fotoalbums
Sociālo tīklu pakalpojums
Meklēt
Opcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LG Apps
Tīmekļa pārlūks Multivides saite
Bultiņa
Sudoku
Manas lietojumpr
Apraksts
Pašreizējais datums, laiks
Kanālu programmu informācija
Funkciju karte: Varat izbaudīt dažāda satura failus, izvēloties katru
no kartēm, un rediģēt funkciju karti, izvēloties piecus vienumus.
Funkciju kartes pozīcija
Pierakstīties
Iziet
Pašreiz skatītā kanāla ekrāns
Izvēlne IEVADE, IESTATĪŠANA, CEĻVEDIS.
Palaidēja josla
LATVIEŠU
LV
9
32
TV SKATĪŠANĀS
Programmu pārvaldība
Programmas automātiska iestatīšana
Izvēlnes Antena izvēle
Izmantojot šo pogu, varat veikt automātisku visu
pieejamo programmu meklēšanu un saglabāšanu.
Sākot automātisko programmēšanu, visa iepriekš
iestatītā pakalpojumu informācija tiek dzēsta.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
Izvēlnes Kabelis izvēle
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Kabelis, un nospiediet OK (LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pakalpojuma operators, un nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
7 Spiediet navigācijas pogas vai ciparu pogas, lai
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
8 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
ni Antena, un nospiediet OK (LABI).
6 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
LATVIEŠU
LV
7
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
veiktu atbilstošās korekcijas, un nospiediet OK
(LABI).
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
9 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
Varat saglabāt līdz 1200 programmām (izņemot modeļiem ar satelītu) vai
6000 programmas(tikai modeļiem ar
satelītu). Saglabājamo programmu skaits ir
atkarīgs no apraides signāla kvalitātes.
yy
Ja izvēlnē Valsts tiek izvēlēta Itālija un ja pēc
bloķētās programmas automātiskās meklēšanas tiek parādīts uznirstošs logs, atlasiet
apraides staciju, lai atrisinātu problēmu ar
bloķētās stacijas numuru.
yyJa izvēlnē Valsts tiek izvēlēta Apvienotā
Karaliste un ja pēc bloķētās programmas automātiskās meklēšanas tiek parādīts uznirstošs
logs, atlasiet reģionus un valsti, lai atrisinātu
problēmu ar bloķētās stacijas numuru.
yyJa izvēlnē Valsts ir izvēlēta Norvēģija un ja pēc
automātiskās meklēšanas ir atpazīti vairāk nekā
divi tīkla nosaukumi, varat izvēlēties nepieciešamo. Programmu saraksti tiek izkārtoti atbilstoši
izvēlētajam tīkla nosaukumam. (Tikai ziemeļvalstīm paredzētajiem modeļiem)
yy
DVB kabeli var izmantot šajās valstīs: Vācija,
Nīderlande, Zviedrija, Šveice, Dānija, Austrija, Somija, Norvēģija, Slovēnija, Ungārija,
Ukraina, Bulgārija, Īrija, Polija, Rumānija,
Krievija, Lietuva, Igaunija, Latvija, Spānija,
Čehija. (Var pievienot atbalstīto valsti.)
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
Izmantojot šo pogu, varat veikt automātisku
visu pieejamo programmu meklēšanu un
saglabāšanu. Sākot automātisko programmēšanu, visa iepriekš iestatītā pakalpojumu
informācija tiek dzēsta.
yy
Kad izvēlaties Kabeļtelevīzija, izvēlne
Kabeļtelevīzijas operatori var būt atšķirīga
atkarībā no valsts, kurā atrodaties.
yy
Uznirstošais logs, kurā var izvēlēties Pakalpojuma operators, sākotnēji tiek rādīts 3
gadījumos: kad atverat izvēlni Sākotnējie
iestatījumi, pārslēdzoties no Antena uz
Kabelis vai atverot šo izvēlni pēc iestatījuma
Valsts mainīšanas.
yy
Lai atlasītu Pakalpojuma operators, kas
atšķiras no iepriekš minētajiem 3 gadījumiem, varat to izdarīt, izvēloties Iestatīšana>Kabeļa DTV iestatīšana-> Pakalpojuma
operators.
TV SKATĪŠANĀS
yy
Saņemtā SO sertifikācija: Zviedrija
(Comhem, Canal Digital), Dānija (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norvēģija
(Canal Digital), Nīderlande (Ziggo, UPC
Digitaal), Ukraina (Volia-Cable), Vācija
(KDG), Šveice (CableCom, UPC),
Austrija (UPC Digital), Ungārija (UPC
Digital), Īrija (UPC Digital), Polija (UPC
Digital), Rumānija (UPC Digital), Krievija
(OnLime).
yy
Ja neviens no vēlamajiem pakalpojuma
operatoriem nav pieejams, izvēlieties
Citi operatori.
yy
Ja izvēlējāties Citi operatori vai ja izvēlētā valsts atbalsta tikai Citi operatori,
kanālu meklēšana var prasīt zināmu laiku vai arī daži kanāli var netikt meklēti.
33
Satelīta izvēle
(Tikai modeļiem ar satelītu)
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet
OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Satelīts, un nospiediet OK (LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
atbilstošajām korekcijām, kas jāveic, un
nospiediet pogu OK (LABI).
7 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Aizvērt, un nospiediet OK (LABI).
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
LATVIEŠU
LV
Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un
pareizi meklētu visas pieejamās programmas.
Biežāk lietotās vērtības norādītas kā noklusējums.
Tomēr, lai veiktu pareizus iestatījumus, lūdzu, jautājiet kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējam.
DVB kabeļtelevīzijas režīmā izmantojot funkciju
Automātiskā meklēš. un izvēloties Pilns, tiks
skenētas visas frekvences, lai atrastu pieejamos
kanālus.
Ja programma netiek atrasta, kad ir izvēlēts
režīms Noklusējums, veiciet meklēšanu, izvēloties
režīmu Pilns.
Ja tomēr programma tiek meklēta ar atlasītu
režīmu Pilns, funkcija Automātiskā meklēš. var
aizņemt pārāk daudz laika.
• Frekvence: ievadiet lietotāja definētu frekvenci.
• Simbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu
simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums, ar
kuru ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus
kanālam).
• Modulācija: ievadiet lietotāja definētu modulāciju. (Modulācija: audio vai video signālu ielāde
nesējā).
• Tīkla ID: unikāls identifikators, kas piešķirts
katram lietotājam.
• Sākuma frekvence: ievadiet lietotāja definētu
sākuma frekvenču diapazonu.
• Beigu frekvence: ievadiet lietotāja definētu
beigu frekvenču diapazonu.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yyProgrammas tips : varat atlasīt Visas
programmas, Bezmaksas programma vai
Maksas programma.
yyTīkla meklēšana : varat meklēt, izmantojot gan esošo Retranslatoru sarakstu un
Retranslatoru sarakstu, kas tika pārsūtīts,
izmantojot NIT.
yy
Izvēlnē Iestatīšana varat mainīt opciju Iestatījuma ID informācija.
yy
Varat pievienot/dzēst opciju Iestatījuma ID
izvēlnē IESTATĪŠANA -> Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana.
yy
6000 programmas ir maksimālais skaits, kas
saglabājamas. Lai pievienotu programmas,
dzēsiet neizmantoto iestatījuma ID izvēlnē
IESTATĪŠANA > Digitālās satelīttelevīzijas
iestatīšana un vēlreiz meklējiet TV programmas.
34
TV SKATĪŠANĀS
Izvēlnes Antena un satelīts izvēle
Izvēlnes Kabelis un satelīts izvēle
(Tikai modeļiem ar satelītu)
(Tikai modeļiem ar satelītu)
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Antena un satelīts, un nospiediet OK
(LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz atbilstošajām korekcijām, kas jāveic, un nospiediet pogu OK (LABI).
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Kabelis un satelīts, un nospiediet OK
(LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pakalpojuma operators, un nospiediet OK
(LABI).
LATVIEŠU
LV
7 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
7 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos nepie-
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
ciešamo kabeļa iestatījumu, un nospiediet OK
(LABI).
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
8 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos nepieciešamo kabeļa iestatījumu, un nospiediet OK
(LABI).
9 Lai sāktu automātisko meklēšanu, izvēlieties
Sākt.
Televizors automātiski meklē un saglabā pieejamās programmas.
10 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
TV SKATĪŠANĀS
Kabeļa DTV iestatīšana
(Tikai režīmā Kabelis, Kabelis un satelīts (tikai
modeļiem ar satelītu))
Iespējamo izvēļu skaits izvēlnē Pakalpojuma
operators būs atkarīgs no katrā konkrētajā valstī
darbojošos pakalpojuma operatoru skaita, tātad,
ja valstī būs tikai viens pakalpojuma operators, šī
izvēles funkcija būs neaktīva.
35
Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana
(Režīmā Satelīts, Antena un satelīts, Kabelis un
satelīts tikai modeļiem ar satelītu)
Varat pievienot vai dzēst satelīta iestatījuma ID.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (Labi).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Kabeļa DTV iestatīšana, un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pakalpojuma operators vai Kanāla autom.
atjaunināšana, un nospiediet OK (LABI).
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yy
Ja funkcija Kanāla autom. atjaunināšana ir
Ieslēgta, varat atjaunināt visu to programmu
informāciju, kas ir atjaunināmas, tostarp arī
pašreiz skatīto programmu.
yy
Kad Kanāla autom. atjaunināšana ir
Izslēgta, varat atjaunināt informāciju tikai tai
programmai, kuru pašlaik skatāties.
yy
Jūs nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV
iestatīšana, ja kā pakalpojuma operators ir
izvēlēts Ziggo.
ni Digitālās satelīttelevīzijas iestatīšana, un
nospiediet OK (LABI).
5 Izvēlieties vēlamo iestatījuma ID.
Tālāk redzamos iestatījumus varat mainīt katram iestatījuma ID pēc saviem ieskatiem.
Opcija
Satelīts
Apraksts
Izvēlieties nepieciešamo satelītu.
LNB
lejuppārveidotajā
frekvence
Atlasiet vienu vienu no šādām vērtībām:
Universāla, 9750, 10600, 5150.
Ja atlasāt Universāla LNB lejuppārveidotāja frekvencei, kas ir 9750/10600
(MHz), 22KHz Tone tiek atspējots.
Ja sarakstā nevarat atrast LNB lejuppārveidotāja frekvenci, izvēlieties Lietotājs
un manuāli ievadiet frekvenci.
22KHz
Tone
Izmantojot slēdzi 22KHz Tone, izvēlieties
A vai B. Ja izmantojat 22KHz Tone, slēdži Tone Burst un Motorizēta sistēma
ir atspējoti.
Tone Burst
Izmantojot slēdzi Tone Burst, izvēlieties
A vai B. Ja izmantojat Tone Burst, slēdži
22KHz Tone un Motorizēta sistēma ir
atspējoti.
LNB lejuppārveidotāja jauda
Lai iespējotu LNB strāvas padevi, izvēlieties Ieslēgt.
Ja izvēlaties Izslēgt, slēdzis Motorizēta
sistēma ir atspējots.
DiSEqC
Izmantojot DiSEqC, izvēlieties vienu
opciju no DiSEqC A~D. Ja izmantojat
DiSEqC, slēdzis Motorizētā sistēma ir
atspējots.
Motorizēta
sistēma
Izmantojot motoru, izvēlieties Ieslēgt.
Lai iestatītu antenas pozīciju, nospiediet
pogu OK (LABI) un pārvietojiet motoru.
Ja izmantojat motoru, slēdži 22KHz
Tone, Tone Burst un DiSEqC ir atspējoti.
LATVIEŠU
LV
6 Atlasiet vēlamo avotu.
ni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
36
TV SKATĪŠANĀS
6 Ja iestatāt Motorizētā sistēma uz Ieslēgt,
izvēlieties nepieciešamo avotu.
Opcija
Apraksts
Braukšanas virziens
Izvēlieties virzienu, kurā vēlaties pārvietot motoru.
Braukšanas režīms
Ir pieejami divi režīmi: Solis un Nepārtraukti.
yySolis: motors tiek pārvietots atbilstoši
ievadītajai vērtībai (no 1 līdz 128).
yyNepārtraukti: motors pārvietojas
nepārtraukti, līdz nospiežat Stop
(Pārtraukt).
Pārbaudīt
retranslatoru
Atlasiet retranslatoru, kas jāmeklē.
Iestatīt
ierobežojumu
Iestatiet motora kustību uz austrumiem
vai rietumiem, lai motors pārvietotos
tikai šajos virzienos.
yyIeslēgt: varat ierobežot kustību ar
pašreizējo virzienu, izvēloties Austrumi/rietumi.
yyIzslēgt: varat atcelt iestatīto ierobežojumu.
LATVIEŠU
LV
Pārvietot
pozīcijā
Nulle
Varat pārvietot motoru pozīcijā Nulle.
Saglabāt
Varat saglabāt motora pašreizējo virzienu.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yy
Ja iestatāt Satelīts uz Citi, kad pievienojat
iestatījuma ID, retranslators ir jāpievieno,
izmantojot funkciju Manuālā meklēšana.
yy
Iespējams pievienot līdz 16 iestatījuma ID.
yy
Izdzēst var visus ID, izņemot 1. iestatījuma
ID.
yy
Atlasot 22KHz Tone un DiSEqc vai Tone
Burst un DiSEqc, jums tie ir jāpievieno tādā
pašā pozīcijā, kā redzams ekrānā.
yy
Ja dzēšat iestatījuma ID, visas iestatījuma ID
saglabātās programmas tiek dzēstas.
Tivu programmu saraksta
atjauninājums
(Režīmā Satelīts, Antena un satelīts, Kabelis un
satelīts tikai modeļiem ar satelītu) (Tikai Itālijā)
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (Labi).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Tivu programmu saraksta atjauninājums,
un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
Izslēgt vai Ieslēgt.
PIEZĪME
yy
Tas atjaunina mainīto programmu saraksta
informāciju, balstoties uz valsts apraides
apstākļiem un satelītu.
yy
Tas atjaunina programmu sarakstu, ja televizors to visu laiku ir izslēgts. Pēc atjauninājumu lejupielādes programmu saraksts var būt
mainīts. Ja nav, izvēlieties Izslēgt.
TV SKATĪŠANĀS
Manuāla programmas iestatīšana
(digitālajā režīmā)
Izmantojot opciju Manuālā meklēšana, varat
manuāli pievienot programmu savam programmu
sarakstam.
Izvēlnes Antena izvēle
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DTV.
37
Izvēlnes Kabelis izvēle
(Tikai režīmā Kabelis, Kabelis un satelīts (tikai
modeļiem ar satelītu))
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Kabeļu DTV.
6 Veiciet nepieciešamās korekcijas.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
programmas.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
Ja izvēlētā valsts ir Norvēģija vai Latvija,
varat izvēlēties SBAND.
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
Simbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu
simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums, ar
kuru ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus kanālam).
yy
Modulācija: ievadiet lietotāja definētu modulāciju. (Modulācija: audio vai video signālu
ielāde nesējā).
yy
Jūs nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV,
ja kā pakalpojuma operators ir izvēlēts Ziggo
vai Citi operatori no Nīderlandes.
LATVIEŠU
LV
6 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
38
TV SKATĪŠANĀS
Satelīta izvēle
(Režīmā Satelīts, Antena un satelīts, Kabelis un
satelīts tikai modeļiem ar satelītu)
1 Nospiediet Home, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK.
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Digitālā satelīttelevīzija.
6 Veiciet nepieciešamās korekcijas.
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK.
Manuāla programmas iestatīšana
(analogajā režīmā)
Manuālā programmu meklēšana ļauj veikt manuālu staciju meklēšanu un sakārtot tās jums
vēlamajā secībā.
1 Nospiediet Home, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Manuālā meklēšana, un nospiediet OK.
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni TV, Kabeļtelevīzija, Kabeļu DTV vai
Digitālā satelīttelevīzija.
6 Ritiniet pa programmu tipiem un pievienojiet
vai dzēsiet programmas.
7 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TV sistēma.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yyRetranslators: ja nav izmantojama retranslatora, varat tādu pievienot, piesakoties kā
Lietotājs.
yy
2000 retranslatori ir maksimālais skaits, kas
saglabājams. Lai pievienotu retranslatoru,
dzēsiet neizmantoto iestatījuma ID izvēlnē
IESTATĪŠANA > Digitālās satelīttelevīzijas
iestatīšana un mēģiniet vēlreiz.
yy
Ja neviens retranslators nav pieejams, varat
izmantot opciju Automātiskā meklēš. Šajā
gadījumā jums ir jāpievieno retranslators,
izmantojot opciju Manuālā meklēšana.
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni V/UHF vai Kabelis.
9 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
mo kanāla numuru, vai izvēlieties to, izmantojot
ciparu pogas.
10 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz meklēšanu un sāktu to.
11 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet pogu OK.
12 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK.
PIEZĪME
yy
Ja televizors meklē bloķētu programmu,
jums tiks prasīts ievadīt paroli, lai programma tiktu sameklēta.
yy
L : SECAM L/L’ (Francija) (izņemot modeļiem, kas atbalsta DVB-T2)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa/Austrumeiropa/Āzija/Jaunzēlande/Vidējie austrumi/
Āfrika)
yy
I: PAL I (Apvienotā Karaliste /Īrija/Honkonga/
Dienvidāfrika)
yy
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa/
Ķīna/Āfrika/NVS)
yy
Lai saglabātu citu kanālu, atkārtojiet no 6.
līdz 11. darbībai.
TV SKATĪŠANĀS
39
Varat piešķirt stacijas nosaukumu, izmantojot piecas rakstzīmes katram programmas numuram.
Precīzā meklēš.
(Izņemot modeļiem ar satelītu)
Parasti precīzā meklēšana ir nepieciešama tikai
tad, ja uztvertais signāls ir vājš.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
Stacijas nosaukuma piešķiršana
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
ni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz iz-
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
vēlni Automātiskā meklēš., un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni TV vai Kabeļtelevīzija.
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Nosaukums, un nospiediet OK (LABI).
7 Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Aizvērt, un nospiediet OK (LABI).
9 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet OK (LABI).
10 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Precīzā meklēš.
7 Veiciet precīzo meklēšanu, lai iegūtu labāko
attēla un skaņas kvalitāti.
8 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Saglabāt, un nospiediet OK (LABI).
9 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
LATVIEŠU
LV
vēlamajai pozīcijai, un izvēlieties otro rakstzīmi
un pārējās. Varat izmantot burtus no A līdz Z,
ciparus no 0 līdz 9 , +/- un tukšuma zīmi un
nospiest OK (LABI).
ni TV vai Kabeļtelevīzija.
40
TV SKATĪŠANĀS
Programmu saraksta rediģēšana
Programmas izvēle programmu sarakstā
Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē,
ka TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogas P
.
Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar CIPARU pogām vai arī
izvēlieties to programmu rediģēšanas izvēlnē.
Šī funkcija ļauj izlaist saglabātās programmas.
1 Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
LIST (SARAKSTS).
Poga
OK (LABI)
P
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
Sarkanā
poga
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
TV/RAD
ni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
ni Programmu rediģēšana, un nospiediet OK
(LABI).
5 Rediģējiet programmas, izmantojot tālāk minētās pogas.
Poga
Apraksts
FAV
Apraksts
Programmu saraksta vai neseno
programmu saraksta izvēle.
Ritināšana pa programmām.
Izceltās programmas izvēle skatīšanai.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Programmas rediģēšana.
Vēlamās programmas režīma
izvēle.
Izlases programmu saraksta
pārvietošana.
2 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Izceliet programmas tipu.
LATVIEŠU
LV
Ritināšana pa programmu tipiem vai programmām.
Programmu rediģēšana.
Skatīties
Pievienot
izlasei
Izlaist
OK
(LABI)
Pievienot/
dzēst (tikai
analogajā
režīmā)
Pārvietot
(tikai analogajā režīmā)
Progr. num.
rediģēš.
(tikai digitālajā režīmā)
Izceltās programmas izvēle
skatīšanai.
Pašreizējās izlases programmu saraksta programmas reģistrēšana vai
atcelšana.
Izlaižamās programmas
numura izvēle.
Programmu pievienošana un
dzēšana.
Dzēstā programma ir redzama zilā krāsā.
Programmas pārvietošana.
Vēlamās programmas numura izvēle.
Programmu bloķēšana vai
atbloķēšana.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana
uz nākamo.
Bloķēt
P
Sarkanā
poga
Zaļā
poga
Vēlamās izlases programmu grupas izvēle.
Automātiskās kārtošanas palaišana. (tikai
analogajā režīmā)
Satelīta programmu kārtošanas palaišana.
(Tikai režīmā Digitālā satelīttelevīzija, Satelītradio)
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
PIEZĪME
yy
Ja izvēlaties bloķēto programmu, jums tiek
pieprasīts ievadīt paroli.
TV SKATĪŠANĀS
41
Pastiprinātājs
CI [Kopīgā interfeisa] informācija
Ja uztveršana ir vāja, iestatiet opciju Pastiprinātājs
uz Ieslēgt.
Ja signāls ir stiprs, izvēlieties Izslēgt.
Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus. Ja izņemat CI moduli,
jūs nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt
moduļa izvēlnei.
Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar
savu piegādātāju. Neievietojiet un neizņemiet
CI moduli no televizora pārāk bieži. Tas var radīt
problēmas. Kad televizors tiek ieslēgts pēc CI moduļa ievietošanas, bieži vien nevar dzirdēt skaņu.
(Izņemot modeļiem ar satelītu)
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Pastiprinātājs, un nospiediet OK (LABI).
5 Izvēlieties Ieslēgt vai Izslēgt.
Var rādīties nedabisks attēls saskaņā ar CI moduli
un viedkarti.
Izvēlnes CI (Kopīgs interfeiss) funkcijas var nebūt
pieejamas atkarībā no konkrētās valsts apraides
apstākļiem.
Lietojot CAM (Nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā atbilsts DVB-CI vai CI plus
prasībām.
CAM (Nosacījumpiekļuves moduļa) normām
neatbilstoša darbība var radīt neatbilstošu attēla
kvalitāti.
Izlases programmu izmantošana
Izlases sarakstam pievienojiet programmas, kuras
bieži skatāties.
1 Izvēlieties programmu, kas jāpievieno izlases
sarakstam.
2 Nospiediet FAV.
Poga
P
Sarkanā
poga
Zaļā poga
Apraksts
Vēlamās izlases programmu grupas
izvēle.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana uz nākamo.
Pāriešana uz Programmas rediģēšana.
Pašreizējās programmas reģistrācija
vai atcelšana.
TV/RAD
Vēlamās programmas režīma izvēle.
FAV
Pāriešana uz Programmu saraksts.
3 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni CI informācija, un nospiediet OK (LABI).
5 Izvēlieties nepieciešamo vienību: moduļa
informācija, viedkartes informācija, valoda vai
programmatūras lejupielāde utt. un nospiediet
OK (LABI).
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
PIEZĪME
yy
Šis OSD ir paredzēts tikai ilustrācijai, un
izvēlnes opcijas un ekrāna formāts atšķirsies
saskaņā ar Digitālo maksas pakalpojumu
sniedzēju.
yy
Jūs varat izmainīt izvēlnes CI (Kopīgs interfeiss) ekrānu un pakalpojumu, sazinoties ar
izplatītāju.
LATVIEŠU
LV
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
42
TV SKATĪŠANĀS
Papildu opciju izmantošana
Malu attiecības pielāgošana
- Izejas formāts: parāda videoattēlus ar tā
oriģinālajiem izmēriem, nezaudējot attēla
malas.
TV skatīšanās režīmā mainiet attēla izmērus,
nospiežot RATIO (ATTIECĪBA), lai skatītos tā
optimālo lielumu.
Izejas formāts
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
yy
Jūs varat arī mainīt attēla izmērus,
nospiežot Q. MENU vai atverot Malu
attiecība ATTĒLU izvēlnēs.
yy
Palielināšanas proporcijas varat pielāgot,
izmantojot navigācijas pogas.
yy
Režīmā Komb. sign. varat izvēlēties tikai
4:3, 16:9 (Plaša), 14:9, Kino tālummaiņa.
yy
Režīmā HDMI varat izvēlēties tikai 4:3,
Oriģināla, 16:9 (Plaša), 14:9, Kino
tālummaiņa.
yy
Režīmā RGB-PC vai HDMI-PC varat
izvēlēties tikai 4:3 vai 16:9 (Plaša).
yy
Režīmā DTV/HDMI/Komb. sign. (vairāk par 720p) ir pieejama opcija Izejas
formāts.
yy
Režīmā Analogais/DTV/AV/Scart ir pieejama opcija Pilnekrāna.
PIEZĪME
yy
Ja izvēlaties Izejas formāts, jūs varat
redzēt trokšņus ekrāna malā vai malās.
- Oriģin. formāts: ja televizors saņem plat-
ekrāna signālu, tas automātiski tiek mainīts uz
pārraidāmā attēla formātu.
Oriģin. formāts
- Pilnekrāna: televizoram saņemot platekrāna
signālu, jums tiks piedāvāts horizontāli vai
vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā,
lai tas aizpildītu visu ekrānu.
Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez videotraucējumiem rādīt videofilmu, kuras malu
attiecība ir 4:3 un 14:9.
Pilnekrāna
- 16:9: maiņa uz attēla izmēriem, kas atbilst
ekrāna platumam.
- 4:3: attēla izmēra uz iepriekšējo standarta
4:3.
TV SKATĪŠANĀS
- 14:9: režīmā 14:9 varat skatīt 14:9 attēla
formātu vai parastu TV programmu. Attēls ar
proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā attēls ar
proporciju 4:3, tikai tas tiks pārvietots augšup
vai lejup.
AV režīmu maiņa
Katram AV režīmam ir optimizēti attēla un skaņas
iestatījumi.
Spiediet pogu AV MODE (AV REŽĪMS) tik ilgi, līdz
tiek parādīts nepieciešamais režīms.
Režīms
- Kino tālummaiņa: izvēlieties opciju Kino tā-
lummaiņa, ja vēlaties palielināt attēlu pareizā
proporcijā.
Lai mainītu kino tālummaiņas attiecību, spieyy
diet < >. Tās diapazons ir no 1 līdz 16.
Lai pārvietotu tālummaiņas fokusu augšup
yy
vai lejup, ^ v.
yy
Palielinot vai samazinot attēlu, tas var tikt
sakropļots.
Apraksts
Izslēgta
Iepriekšējā pielāgotā iestatījuma maiņa.
Kino vai
THX kino
Kino izskata optimizēto attēlu un skaņas iestatījumu izmantošana.
Sports
Dinamisku sporta pārraižu optimizēto at(tikai plazmas tēlu un skaņas iestatījumu izmantošana.
TV)
Spēle
Ātru spēļu optimizēto attēlu un skaņas
iestatījumu izmantošana.
Ja tiek spēlētas videospēles, izmantojot PlayStation vai Xbox, ieteicams
izmantot režīmu Spēle.
Režīmā Spēle funkcijas, kas saistītas
ar attēla kvalitāti, tiek pielāgotas
videospēlēm.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
43
44
TV SKATĪŠANĀS
Ievades saraksta izmantošana
Ievades avota izvēle
1 Lai atvērtu ievades avotus, nospiediet INPUT
(IEVADE).
- Katram ievades avotam ir redzama pievienotā ierīce.
PIEZĪME
yy
Ieejas avotu sarakstam varat piekļūt, sākuma
izvēlnē atlasot izvēlni IEVADE.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades avotiem, un nospiediet OK (LABI).
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu teleyy
vizora.
Ievades saraksts
▼
Lapa 1/2
LATVIEŠU
LV
Antena
USB 1
USB 2
TĪKLS
AV1
AV2
Komb. sign.
Komb. sign.
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
▼
SIMPLINK
Ievades apzīmējums
Iziet
Ievades avots
Apraksts
Antena ,
TV skatīšanās ar bezvadu, kabeļa vai
Kabelis vai
digitālā kabeļa apraidi.
Satelīts
USB
Multivides failu atskaņošana, izmantojot zibatmiņu.
TĪKLS
Multivides failu atskaņošana, izmantojot mājas tīklu.
AV
Video skatīšanās, izmantojot videomagnetafonu vai citas ārējās ierīces.
Komb. sign.
Video skatīšanās, izmantojot DVD
vai citas ārējās ierīces vai izmantojot
digitālo dekoderu.
RGB
Televizora ekrāna izmantošana kā
datora monitoru.
HDMI
Video skatīšanās, izmantojot HTS vai
citas augstas izšķirtspējas ierīces.
Atvienotie ievades signāla avoti redzami pelēkā krāsā.
- Lai pievienotu ievades apzīmējumu, nospiediet zaļo pogu. Jūs varat viegli noteikt katram
ievades avotam pievienoto ierīci.
- Pievienojot televizoram jaunu ārējo ierīci,
tiek atvērts uznirstošs logs. Uznirstošajā logā
atlasiet Jā, lai izvēlētos vienu no ievades
signāla avotiem.
- Lai piekļūtu SIMPLINK, nospiediet sarkano
pogu. Ja atlasāt SIMPLINK un Ieslēgt, HDMI
ievades uznirstošais logs netiks parādīts.
TV SKATĪŠANĀS
Ievades apzīmējuma pievienošana
Pievienojiet apzīmējumu ievades avotam, lai jūs
varētu viegli noteikt katram ievades avotam pievienoto ierīci.
45
Ātrās izvēlnes izmantošana
Bieži izmantoto izvēļņu pielāgošana.
1 Nospiediet Q. MENU, lai atvērtu ātrās izvēlnes.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu pa
Signāla ieejas nosaukums
▼
Lapa 1/2
tālāk redzamajām izvēlnēm, un nospiediet OK
(LABI).
◄
►
Izvēlne
Apraksts (atkarīgs no modeļa)
AV2
◄
►
Malu attiecība
Komb. sign. 1
◄
►
Attēla izmēru maiņa (16:9, Izejas
formāts, Oriģin. formāts, Pilnekrāna,
4:3, 14:9 un Kino tālummaiņa)
Komb. sign. 2
◄
►
Attēla režīms
◄
►
Attēla režīma maiņa (Inteliģentais
sensors, Spilgts, Standarta,
, Kino vai THX kino, vai THX Bright
Room, Sports, Spēle, Fotoattēls,
Eksperts1, Eksperts2)
Skaņas režīms
Skaņas režīma maiņa (Standarta,
Mūzika, Kino, Sports, Spēle)
Miega taimeris
Laika intervāla iestatīšana, pēc kura
televizors izslēdzas.
Subtitru valoda
Iecienītā subtitru režīma atsaukšana
digitālajā režīmā.
Audio vai
Audiovaloda
Skaņas izejas maiņa.
Audio apraksts
Audioaprakstu ieslēgšana un izslēgšana.
Enerģijas
taupīšana
Strāvas patēriņa samazinājums, pielāgojot ekrāna spilgtumu. (Automātiski, Inteliģentais sensors, Izslēgt,
Minimāla, Vidēja, Maksimāla, Ekrāna
izslēgšana)
AV režīms
Optimizēto attēla un skaņas iestatījumu iestatīšana (Izslēgt, Kino vai THX
kino, Sports vai Spēle)
Izlaišana ieslēgta/izslēgta
Izvēlnes Izlaišana ieslēgta/izslēgta
iestatīšana.
RGB
▼
Aizvērt
1 Lai atvērtu ievades signāla avotus, nospiediet
INPUT (IEVADE).
2 Nospiediet zaļo pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades signāla avotiem.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ievades apzīmējumiem.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
MULTPLŪSMA Video izvēle sarakstā multiplūsmas
(tikai modeļiem pakalpojumam.
ar satelītu)
USB ierīce
USB ierīces noņemšana.
Izvēlne ir redzama tikai tad, ja USB
ierīce ir pievienota.
PIEZĪME
Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķiryy
ties no jūsu izmantotā ievades avota.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo opciju.
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet Q MENU.
LATVIEŠU
LV
AV1
46
IZKLAIDE
IZKLAIDE
Tīkla savienojums
Savienojums ar vadu tīklu
Pievienojiet televizoru lokālajam tīklam (LAN), izmantojot LAN portu, kā redzams attēlā, un izpildiet
tīkla iestatījumus.
Ja ir pieejami gan vadu, gan bezvadu tīkli, ieteicamā metode ir vadu savienojums.
Pēc fiziskā savienojuma izveides dažos mājas tīklos, iespējams, televizorā jānoregulē tīkla iestatījumi. Vairumam mājas tīklu televizors pievienosies
automātiski bez jebkādu korekciju veikšanas.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.
UZMANĪBU!
yy
Nepievienojiet LAN portam modulāru
tālruņa kabeli.
yy
Tā kā pastāv vairākas savienojuma
metodes, lūdzu, izpildiet sava tālsakaru
vai interneta pakalpojuma sniedzēja
instrukcijas.
yy
Pēc pievienošanas LAN portam izmantojiet izvēlni Premium vai LG Apps.
Lai veiktu tīkla iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. (Pat tad, ja televizors jau ir automātiski
izveidojis savienojumu, atkārtota iestatīšanas
palaišana nenodarīs neko kaitīgu.)
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un nospiediet OK (LABI).
LATVIEŠU
LV
4 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
iestatīšana, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja ir pievienots gan vadu tīkls, gan bezvadu
tīkls, spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Vadu, un nospiediet OK (Labi).
6 Ja esat jau iestatījis opciju Tīkla iestatīšana,
izvēlieties Atiestatīšana. Jaunie savienojuma
iestatījumi tiek atiestatīti uz pašreizējiem tīkla
iestatījumiem.
7 Izvēlieties Automātiski IP iestatījumi vai
Manuāli IP iestatījumi.
- Ja atlasāt Manuāli IP iestatījumi, spiediet
navigācijas vai ciparu pogas. IP adreses būs
jāievada manuāli.
- Automātiski IP iestatījumi: izvēlieties, ja
lokālajam tīklam ar vadu savienojumu ir
pievienots DHCP serveris (maršrutētājs); televizoram automātiski tiks piešķirta IP adrese.
Ja izmantojat platjoslas maršrutētāju vai
platjoslas modemu, kuram ir DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol - dinamiskais
resursdatora konfigurācijas protokols) servera
funkcija. IP adrese tiks noteikta automātiski.
- Manuāli IP iestatījumi: izvēlieties, ja tīklā
nav DHCP servera un ja vēlaties iestatīt IP
adresi manuāli.
8 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
IZKLAIDE
PIEZĪME
yy
Ja vēlaties izmantot internetu tieši televizorā,
platjoslas interneta savienojumam vienmēr ir
jābūt ieslēgtam.
yy
Ja nevarat piekļūt internetam, datorā pārbaudiet tīkla apstākļus.
yy
Ja izmantojat opciju Tīkla iestatīšana,
pārbaudiet LAN kabeli vai pārbaudiet, vai
maršrutētājam ir ieslēgts DHCP.
yy
Ja neizpildāt tīkla iestatījumus pilnībā, tīkls
var nedarboties pareizi.
47
Savienojums ar bezvadu tīklu
(Tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**,
32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**, 47LK95**,
50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
LG bezvadu LAN platjoslas/DLNA adapteris, ko
var iegādāties atsevišķi, ļauj savienot televizoru ar
bezvadu lokālo tīklu.
Tīkla konfigurācija un savienojuma metodes var
būt atšķirīgas atkarībā no izmantotās aparatūras
un tīkla vides. Detalizētus norādījumus par savienojumiem un tīkla iestatījumiem skatiet piekļuves
punkta vai bezvadu maršrutētāja uzstādīšanas
instrukcijās.
Lai pievienotu televizoru tīklam, ir jāiestata piekļuves punkts vai bezvadu maršrutētājs. Visvieglākā
metode ir WPS pogas metode (trešā metode, kas
aprakstīta šajā sadaļā).
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
yy
Lai varētu skatīties datorā glabātos attēlus,
klausīties mūziku vai skatīties video, izmantojot maršrutētāju, ieteicams izveidot vadu
savienojumu.
yyJa tiek izmantots maršrutētāja bezvadu ports,
dažas funkcijas var būt ierobežotas.
yyPiekļuves punktu (AP) ieteicams izvietot
vairāk nekā 1 m attālumā no televizora. Ja
piekļuves punkts tiek uzstādīts tuvāk par
1 m, frekvences traucējumu dēļ Magic Motion
tālvadības pults var nedarboties, kā iecerēts.
48
IZKLAIDE
9 Spiediet ciparu pogas, lai ievadītu AP atslēgu,
Tīkla iestatījumu iestatīšana
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
iestatīšana, un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Bezvadu, un nospiediet OK (LABI).
6 Ja esat jau iestatījis opciju Tīkla iestatīšana,
izvēlieties Atiestatīšana un nospiediet OK
(LABI).
Pašreizējie savienojuma iestatījumi tiek aizstāti
ar jaunajiem.
7 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos Ie-
LATVIEŠU
LV
statīšana no AP saraksta, un nospiediet OK
(LABI).
- Visu diapazonā pieejamo AP (Piekļuves punktu) vai bezvadu maršrutētāju meklēšana un
to parādīšana sarakstā.
Bezvadu tīkla iestatījuma tipa izvēle
Izvēlieties bezvadu tīkla iestatījumu tipu.
Iestatījumi no piekļuves punktu saraksta
Vienkāršs iestatījums (WPS-pogas režīms)
Eksprompta tīkla iestatīšana

Iepr.
Nākamais
Iziet
8 Nospiediet navigācijas pogas, lai sarakstā
izvēlētos AP (Piekļuves punkts) vai bezvadu
maršrutētāju. (Ja AP ir drošs, jums tiks prasīts
ievadīt atslēgu, un nospiediet OK (LABI).)
AP izvēle
Izvēlieties piekļuves punktu, ar ko veidosit savienojumu.
Lapa 1/1
Ievadiet jaunu SSID
iptime
ASW
Meklē piekļuves punktu...
Tīkls1
PIN
Iepr.
Pievienot
Iziet
un nospiediet OK (Labi).
IZKLAIDE
Ja jau ir norādīts drošības kods
PIN (Personiskais identifikācijas numurs)
Ja maršrutētājam ir iestatīta PIN izmantošana,
izpildiet tālāk minētos norādījumus.
1 Atkārtojiet 1.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Savienojums ar bezvadu tīklu”.
2 Nospiediet sarkano pogu, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, izmantojot PIN
režīmu.
3 Televizora ekrānā ir redzams tīkla ID un drošības atslēga.
Ievadiet ierīces PIN numuru.
PIN numurs ir unikāls 8 ciparu atslēgas kods.
49
WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana)
Ja maršrutētājam vai AP ir WPS poga, tas ir vieglākais veids, kā izveidot savienojumu. Vienkārši
nospiediet maršrutētāja pogu un 120 sekunžu
laikā televizorā izvēlieties WPS.
1 Atkārtojiet 1.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Savienojums ar bezvadu tīklu”.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos Vienkāršs iestatījums (WPS-pogas režīms).
3 Nospiediet maršrutētāja pogu WPS.
4 Atgriezieties televizorā un izvēlieties Pievienot.
5 Atkārtojiet 6.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Bezvadu tīkla savienojums”.
4 Nospiediet OK (LABI), lai izvēlētos Pievienot.
Savienojums PIN režīmā
PIN KODS : 12345670
Pievienot
Papildinformāciju skatiet piekļuves punkta rokasgrāmatā.
Nākamais
Iziet
Iepr.

5 Atkārtojiet 6.-7. darbībai, kas minētas sadaļā
“Bezvadu tīkla savienojums”.
LATVIEŠU
LV
Ievadiet PIN kodu AP tīmekļa lapā un
nospiediet pogu [Pievienoties].
50
IZKLAIDE
Eksprompta režīms
Lietojot eksprompta režīmu, televizoram var
izmantot bezvadu savienojumu, lai pievienotos
datoram, neizmantojot maršrutētāju vai piekļuves
punktu.
5 Spiediet navigācijas pogas. lai ievadītu IP
adresi, un nospiediet OK (LABI).
Opcija
1 Atkārtojiet 1.-5. darbībai, kas minētas sadaļā
“Savienojums ar bezvadu tīklu”.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Eks-
Datora
iestatīšana
prompta tīkla iestatīšana, un nospiediet OK
(LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos LABI,
un nospiediet OK (LABI).
4 Nospiediet OK (LABI), lai izvēlētos Pievienot,
LATVIEŠU
LV
tādējādi izveidojot savienojumu ar eksprompta
tīklu.
- Televizora ekrānā ir redzams tīkla ID un drošības atslēga.
- Ievadiet ierīcē šo tīkla ID un drošības atslēgu.
- Ja nepieciešams, varat mainīt iestatījumu
informāciju, izmantojot sarkano pogu.
PIEZĪME
Ja savā datorā meklējat bezvadu tīklus,
izmantojot eksprompta režīmu, televizora
nosaukums ir LGTV10.
yyLGTV10, kas ir redzams sarakstā. (Izvēlieties to pašu nosaukumu, kāds ir tīkla
ID, kas redzams televizora ekrānā.)
TV iestatīšana
Apraksts
yyDatora interneta protokols (TCP/
IP) ir jāiestata manuāli. IP adresi,
apakštīkla masku un noklusējuma vārteju varat iestatīt pēc
saviem ieskatiem.
»»Piem. IP adrese:
192.168.0.1/apakštīkla maska: 255.255.255.0/noklusējuma vārteja: 192.168.0.10
yyPārbaudiet datora IP adresi un
vārteju. Ievadiet datora vārtejas
adresei IP adresi, bet datora
IP adresi ievadiet vārtejai, un
nospiediet OK (LABI).
»»Piem. IP adrese:
192.168.0.10/apakštīkla
maska: 255.255.255.0/noklusējuma vārteja: 192.168.0.1
6 Pēc tam, kad tīkla iestatīšana ir pabeigta, spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos Aizvērt.
7 Nospiediet OK (LABI).
IZKLAIDE
Padomi par tīkla iestatīšanu
vai tā izmantošana būs ierobežota atkarībā no
IPS noteiktās politikas un ierobežojumiem.
yy
Bezvadu tīkls darbojas 2,4 GHz radiofrekvencēs, ko izmanto arī citas mājsaimniecības
ierīces, piemēram, bezvadu tālruņi, Bluetooth®
ierīces, mikroviļņu krāsns, un to var ietekmēt šo
ierīču izraisīti traucējumi. Traucējumus var izraisīt ierīces, kas izmanto 5 Ghz radiofrekvenci.
Šādas ierīces ir LG bezvadu multivides modulis,
bezvadu tālruņi un citas Wi-Fi ierīces.
yy
Izmantojot bezvadu tīklu, pakalpojuma ātrums
var samazināties atkarībā no apkārtējām bezvadu ierīcēm.
yy
Izslēdziet visas mājas lokālā tīkla neizmantotās
ierīces. Dažas no šīm ierīcēm var radīt tīkla
datplūsmu.
yy
Dažos gadījumos uztveršanu var uzlabot, novietojot piekļuves punktu vai bezvadu maršrutētāju
augstāk no grīdas.
yy
Uztveršanas kvalitāte bezvadu tīklā ir atkarīga
no daudziem faktoriem, piemēram, piekļuves
punkta veida, attāluma no televizora līdz piekļuves punktam, kā arī no televizora atrašanās
vietas.
yy
Lai pievienotu bezvadu AP, ir nepieciešams AP,
kas atbalsta bezvadu savienojumu, kā arī ir jāaktivizē AP bezvadu savienojuma funkcija. Lūdz,
jautājiet AP ražotājam par AP bezvadu savienojumu iespējām.
yy
Lūdzu, pārbaudiet bezvadu AP savienojuma AP
SSID drošības iestatījumus, un jautājiet AP ražotājam par AP SSID drošības iestatījumiem.
yy
Televizora darbība var palēnināties vai tas var
nedarboties pareizi, ja iestatījumi vai tīkla ierīces
nav pareizas (vadu/bezvadu maršrutētājs,
centrmezgls vai citas ierīces). Lūdzu, instalējiet
pareizi, ņemot vērā ierīces rokasgrāmatā izklāstīto, un iestatiet tīklu.
yy
Ja AP ir iestatīts, lai ietvertu 802.11 n (izņemot Krieviju), un šifrēšana ir paredzēta kā
WEP(64/128 biti) vai WPA(TKIP/AES), savienojums var nebūt iespējams. Atbilstoši AP ražotājiem var būt pieejami citi savienojuma veidi.
LATVIEŠU
LV
yy
Ar šo televizoru izmantojiet standarta LAN kabeli. Cat5 vai labāku ar RJ45 savienotāju.
yy
Daudzas tīkla savienojuma problēmas, kas
rodas iestatīšanas laikā, bieži var novērst, atiestatot maršrutētāju vai modemu. Pēc atskaņotāja pievienošanas mājas tīklam ātri izslēdziet
barošanu un/vai atvienojiet strāvas kabeli no
mājas tīkla maršrutētāja vai kabeļmodema. Pēc
tam atkal ieslēdziet un/vai pievienojiet strāvas
kabeli.
yy
Atkarībā no interneta pakalpojumu sniedzēja
(IPS) ierīču skaits, kas var saņemt interneta
pakalpojumus, var būt ierobežots saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, sazinieties ar savu IPS.
yy
LG neuzņemas atbildību par televizora un/vai interneta savienojuma funkcijas traucējumiem, ko
izraisa sakaru kļūdas vai traucējumi, kas saistīti
ar platjoslas interneta savienojumu vai citām
pievienotajām ierīcēm.
yy
LG neuzņemas atbildību par jūsu interneta
savienojuma problēmām.
yy
Iespējams, daļa satura, kas ir pieejams, izmantojot tīkla savienojumu, nav saderīga ar televizoru. Ja jums ir jautājumi par šāda veida saturu,
lūdzu, sazinieties ar šī satura izstrādātāju.
yy
Ja tīkla savienojuma ātrums neatbilst tā izmantotā satura prasībām, kuram piekļūstat, rezultāti
var nebūt cerētie.
yy
Dažas darbības internetā var nebūt iespējamas
tā interneta pakalpojumu sniedzēja (IPS) noteikto ierobežojumu dēļ, kas nodrošina platjoslas
interneta savienojumu,
yy
Jebkādi maksājumi IPS, tai skaitā un ne tikai
savienojuma maksa, ir jūsu atbildība.
yy
Savienojumam ar šo televizoru ir nepieciešams
10 Base-T vai 100 Base-TX LAN ports, ja tiek
izmantots vadu savienojums. Ja jūsu interneta
pakalpojums neparedz šādu savienojumu, jūs
nevarēsit pievienot televizoru.
yy
Lai izmantotu DSL pakalpojumu, ir nepieciešams
DSL modems, un, lai izmantotu kabeļmodema
pakalpojumu, ir vajadzīgs kabeļmodems. Atkarībā no piekļuves metodes un ar IPS noslēgtā
abonenta līguma, iespējams, nevarēsit izmantot
šī televizora interneta savienojuma funkciju, kā
arī var būt ierobežots vienlaikus pievienojamo
ierīču skaits. (Ja jūsu IPS ļauj abonementam
izmantot tikai vienu ierīci, šo ierīci, iespējams,
nevarēs pievienot, ja jau ir pievienots dators.)
yy
Iespējams, nebūs atļauta maršrutētāja lietošana
51
52
IZKLAIDE
Tīkla statuss
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Tīkla
statuss.
5 Lai pārbaudītu tīkla statusu, nospiediet OK
(LABI).
Opcija
Iestatījums
Apraksts
Atgriešanās tīkla iestatīšanas izvēlnē vai bezvadu tīkla tipa iestatīšanas izvēlnē.
LATVIEŠU
LV
Pārbaude
Pašreizējā tīkla statusa pārbaude
pēc tīkla iestatīšanas.
Aizvērt
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.
IZKLAIDE
Premium konta funkcija
Piezīme
LG Premium tehnoloģija nodrošina iespēju piekļūt
dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem un saturam
tieši televizorā. Šis televizors nodrošina tūlītēju
filmu, laika ziņu, video un fotoalbumu pakalpojumu
plūsmu ar Premium kontu un interneta savienojumu.
Izbaudiet izklaidi, tostarp ne tikai izklaides saturu,
bet arī visjaunākās ziņas, laika ziņu atjauninājumus,
fotoattēlu pārvaldību un vēl daudzas citas iespējas,
vienkārši izmantojot televizora tālvadības pulti bez
datora izmantošanas.
1 Lai atvērtu Premium opciju nospiediet Premium.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo saturu, un nospiediet OK (LABI).
2
1
3
4
Iziet
Atgriezties
UCC
pakalpojums
Filma
Tiešsaiste
Laikapstākļu
informācija
Fotoalbums
Sociālo tīklu
pakalpojums
Ziņas
Sporta pakalpojums
Video straumēšana
Karte
Ziņas
5
6
Meklēt
LG Apps
Opcija
1
2
3
4
5
6
Tīmekļa pārlūks
Multivides saite
Bultiņa
Sudoku
Manas lietojumpr
Apraksts
Pāriet laikapstākļu iestatījumu ekrānu.
Pierakstīšanās Premium pakalpojumā.
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
logā.
Atgriešanās TV skatīšanās režīmā.
Vēlamā tiešsaistes pakalpojuma izvēle.
yyJa pakalpojuma izmantošanai ir
nepieciešams pieteikties, vispirms
jums ir jāreģistrējas pakalpojumam
savā datorā un pēc tam jāpiesakās
pakalpojumam savā televizorā.
Palaidēja josla
3 Izbaudiet Premium funkcijas.
yy
Šos pakalpojumus nodrošina cits satura
nodrošinātājs.
yy
Lai iegūtu konkrētu informāciju par pakalpojumu, apmeklējiet satura nodrošinātāja vietni.
yy
Premium izvēlne var atšķirties atkarībā no
valsts.
yyŅemiet vērā, ka saturs var tikt atjaunināts
automātiski atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas, tādējādi satura izkārtojums vai
darbības metode var tikt mainīti bez brīdinājuma. Lūdzu, skatiet ekrānā redzamo palīdzības
izvēlni.
yyVisa informācija, datums, dokumenti, sakari, lejupielādes, faili, teksts, attēli, fotoattēli,
grafikas, videoklipi, interneta pārraides,
publikācijas, rīki, resursi, programmatūra,
kods, programmas, sīklietotnes, logrīki,
lietojumprogrammas, izstrādājumi, cits saturs
(“Saturs”) un visi citi pakalpojumi un piedāvājumi (“Pakalpojumi”), kurus nodrošina vai
piedāvā jebkura trešā puse (katra atsevišķi —
“Pakalpojumu sniedzējs”), ir tikai un vienīgi
pakalpojuma sākotnēja sniedzēja atbildība.
yy
Tā satura un pakalpojumu pieeja un piekļuve, kurus pakalpojumu sniedzējs nodrošina,
izmantojot LGE ierīci, ir pakļauta izmaiņām,
kas veiktas jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, tostarp, bet neaprobežojoties ar
visu vai daļu satura vai pakalpojuma apturēšanu, noņemšanu vai pārtraukšanu.
yyJa rodas kādi ar saturu vai pakalpojumiem
saistīti jautājumi vai problēmas, skatiet pakalpojumu sniedzēja vietni, lai iegūtu jaunāko
informāciju. LGE neatbild par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu un pakalpojumiem.
Jebkādi jautājumi vai pieprasījumi attiecībā
uz saturu vai pakalpojumiem jāadresē tieši
attiecīgā satura un pakalpojumu sniedzējam.
yy
Lūdzu, ņemiet vērā, ka LGE neuzņemas
atbildību par nevienu pakalpojumu sniedzēja
nodrošināto saturu vai pakalpojumu un šāda
satura vai pakalpojumu nevienām izmaiņām,
izņemšanu vai pārtraukšanu, kā arī negarantē šāda satura vai pakalpojumu pieejamību
un piekļuvi tiem.
yy
Daži pakalpojumi var būt nepiemēroti nepilngadīgajiem, kas ir atkarīgs no pakalpojumu
sniedzēja. Ir nepieciešama vecāku uzraudzība.
yy
Ja interneta savienojums nav stabils, pakalpojums var būt ar pārtraukumiem. Ja jums ir
problēmas, pārbaudiet savienojuma statusu.
LATVIEŠU
LV
Pierakstīties
Sestd. 2011. gada 1. janv. 12.00
53
54
IZKLAIDE
yy
Ar televizora palīdzību meklēto videoklipu
saraksts var atšķirties no datorā ar tīmekļa
pārlūkprogrammas palīdzību meklēto videoklipu saraksta.
yy
Videoklipu atskaņošana var tik pauzēta,
pārtraukta vai buferizēta, kas ir atkarīgs no
platjoslas ātruma.
yy
Izmantojot pakalpojumus, kuros jāpiesakās, reģistrējieties pakalpojumam tā vietnē,
izmantojot datoru, bet piesakieties tajā no
televizora un izmantojiet dažādas papildu
funkcijas.
yy
Tikai plazmas TV: ja 2 minūšu laikā pēc attēla vai videoklipa iesalšanas ekrānā lietotājs
neveic nevienu darbību, ekrānsaudzētājs
aktivizē pats sevi, lai novērstu nekustīgu
attēlu ekrānā.
Juridisks paziņojums
LATVIEŠU
LV
SVARĪGS PAZIŅOJUMS PAR TĪKLA PAKALPOJUMU
Viss saturs un pakalpojumi, kam var piekļūt,
izmantojot šo ierīci, pieder trešajām pusēm un
tos aizsargā autortiesību, patentu, prečzīmju un/
vai cita intelektuālā īpašuma likumi. Šāda veida
saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti vienīgi jūsu
nekomerciālai, personīgai lietošanai. Saturu vai
pakalpojumus nedrīkst lietot veidā, ko neatļauj
satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminētā vispārīgo nozīmi, ja vien
to neatļauj attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, nav atļauts kopēt, augšupielādēt,
izvietot, pārraidīt, tulkot, pārdot, mainīt, izveidot
atvasinājumus vai kādā veidā izplatīt ar jebkādiem
līdzekļiem jebkādu saturu vai pakalpojumus, kas
attēloti, izmantojot šo ierīci.
AR ŠO JŪS APSTIPRINĀT UN PIEKRĪTAT, KA
IERĪCE UN JEBKĀDA VEIDA TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI
“TĀDI, KĀDI TIE IR” BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠI
NOTEIKTĀM VAI DOMĀTĀM GARANTIJĀM. LG
ELECTRONICS AR ŠO NOLIEDZ VISAS GARANTIJAS UN NOTEIKUMUS ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDA VEIDA SATURU UN PAKALPOJUMIEM,
VAI TIE BŪTU TIEŠI NOTEIKTI VAI DOMĀTI,
TAI SKAITĀ GARANTIJAS PAR DERĪGUMU
PĀRDOŠANAI, PAR APMIERINOŠU KVALITĀTI, DERĪGUMU KONKRĒTAM NOLŪKAM UN
TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU VAI
CITIEM PROGRAMMATŪRAS DARĪJUMIEM. LG
NEGARANTĒ SATURA VAI PAKALPOJUMA, KAS
PADARĪTS PIEEJAMS AR ŠĪS IERĪCES PALĪDZĪBU, PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU,
LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEGARANTĒ,
KA IERĪCE VAI PAKALPOJUMI ATBILST JŪSU
VAJADZĪBĀM VAI TO, KA IERĪCES DARBĪBA VAI
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA NETIKS PĀRTRAUKTA. LG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, TOSTARP
NEVĒRĪBAS DĒĻ, NEATBILD, NEDZ SASKAŅĀ
AR LĪGUMSAISTĪBĀM, NEDZ TIESĪBU PĀRKĀPUMA GADĪJUMĀ, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM,
NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KO RADĪJUSI IETVERTĀ INFORMĀCIJA VAI SATURS
VAI PAKALPOJUMI, KURIEM ESAT PIEKĻUVIS
JŪS VAI KĀDA TREŠĀ PUSE, PAT JA SAŅEMTS
BRĪDINĀJUMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.
Trešo pušu pakalpojumi var tikt mainīti, atlikti,
dzēsti, izbeigti vai pārtraukti, kā arī tiem var tikt
atslēgta piekļuve jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, un LG nesniedz nekādus galvojumus vai garantijas, ka saturs vai pakalpojums būs
pieejams noteiktā laikposmā. Saturu un pakalpojumus nodrošina trešās puses, izmantojot tīklus
un pārraides aparatūru, ko LG nekontrolē. LG
vienmēr bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām,
var uzlikt ierobežojumus noteiktu pakalpojumu
vai satura lietošanai vai piekļuvei tiem. LG ar šo
noliedz jebkādu atbildību vai saistības par jebkādām satura vai pakalpojumu, kas padarīti pieejami
ar šīs ierīces palīdzību, izmaiņām, pārtraukšanu,
dzēšanu vai atlikšanu.
LG neatbild par klientu apkalpošanu saistībā ar
saturu un pakalpojumiem. Jebkādi jautājumi vai
lūgumi attiecībā uz saturu vai pakalpojumiem
jāadresē tieši attiecīgā satura un pakalpojumu
nodrošinātājiem.
IZKLAIDE
55
LG Apps Funkcija
LG Apps reģistrācija.
Papildu lietojumprogrammas var lejupielādēt no
LG App Store. Šīs funkcijas var nebūt pieejamas
noteiktam laika periodam, kas ir atkarīgs no valsts
vai komplektācijas. Šādos gadījumos pogas var
būt atspējotas.
Tās tiek iespējotas, kad pakalpojumi ir pieejami.
Nākotnē šis viedais televizors var tikt papildināts
ar jaunām funkcijām.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
Pierakstīties
Sestd. 2011. gada 1. janv. 12.00
Karsts
3 Izveidojiet savu ID un paroli.
Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos burtus
un ciparus, un pēc tam nospiediet OK (Labi).
Iziet
LG Apps
Premium
- Televizorā varat reģistrēties tikai kā bezmaksas dalībnieks.
4 Reģistrācija ir pabeigta.
2
1
2 Lai reģistrētos, nospiediet sarkano pogu.
Jauns
3
UCC pakalpojums
Filmas tiešsaistē
Ierīces
pārveidotājs
Puzle
Valsts karogs
Horoskopi
Mah-Jong
Winesound
Laikapstākļu informācija
World Nature
IEVADE
IESTATĪŠANA
Meklēt
LG Apps
5
3
CEĻVEDIS
6
Pierakstīties,
Izrakstīties
Iziet
LG Apps
Meklēt
Tīmekļa pārlūks
7
Multivides
saite
8
Ātrās lietojumprogrammas
9
Manas lietojumpr
7
Bultiņa
4
Sudoku
8
Manas lietojumpr
9
Apraksts
Pierakstīšanās Premium pakalpojumā un
izrakstīšanās to tā.
Atgriešanās TV skatīšanās
režīmā.
Pariešana uz izvēlni LG Apps.
Tieša pāriešana uz vēlamo
LG Apps.
Šīs funkcijas var nebūt
pieejamas noteiktam laika
periodam, kas ir atkarīgs no
valsts vai komplektācijas.
Šādos gadījumos pogas var
būt atspējotas.
Tas tiek iespējotas, kad pakalpojumi ir pieejami.
Visbiežāk lietoto lietojumprogrammu starp visām
lejupielādēm saglabāšana. Lai
mainītu ātro lietojumprogrammu sarakstu, skatiet sadaļu
“Izvēlnes Manas lietojumpr
izmantošana”.
Pariešana uz izvēlni Manas
lietojumpr
Varat pārlūkot visas instalētās
lietojumprogrammas, mainīt
ātro lietojumprogrammu
sarakstu un izvēlēties palaist
vēlamo lietojumprogrammu.
PIEZĪME
yy
Ja vēlaties kļūt par maksas dalībnieku vai
mainīt savu informāciju, lūdzu, izmantojiet datoru un apmeklējiet vietni http://
www.lgappstv.com.
LATVIEŠU
LV
2
3
4
5
6
Sociālo tīklu pakalpojums
Tīmekļa pārlūks Multivides saite
Opcija
1
Fotoalbums
5.05 ~ 5.55
56
IZKLAIDE
Pierakstieties savā LG Apps
kontā.
Lai izmantotu LG Apps savā kontā, jums ir jāpierakstās savā LG Apps kontā.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Lai pierakstītos, nospiediet sarkano pogu.
ID pārvaldība
1 Pēc pierakstīšanās vēlreiz nospiediet sarkano
pogu.
Tiks atvērts uznirstošs logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo izvēlnes opciju, un nospiediet OK (LABI).
Tiek parādīta tastatūras izvēlne ID un paroles
ievadīšanai.
- Ja neesat dalībnieks, vēlreiz nospiediet sarkano pogu. Televizorā varat reģistrēties tikai
kā bezmaksas dalībnieks.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz alfabētu vai cipariem, un nospiediet OK (LABI).
- Ja atzīmējat izvēles rūtiņu Automātiska pierakstīšanās, jūs tiksiet automātiski pierakstīts
vienmēr, kad televizors tiek ieslēgts.
4 Baudiet LG Apps.
LATVIEŠU
LV
Varat baudīt izvēlnes Premium pakalpojums,
LG Apps, Manas lietojumpr un citas izvēlnes.
PIEZĪME
yy
Maksas lietojumprogrammu var lejupielādēt pat līdz piecos televizoros.
Konta iestatīšana
Mainīt lietotāju
Izrakstīties
Aizvērt

3 Pārvaldiet ID, izmantojot tālāk minēto izvēlni.
Opcija
Apraksts
Pamatinformācijas, iegādāto lietoKonta iestajumprogrammu un televizorā instalētīšana
to lietojumprogrammu pārbaude.
Mainīt lietotāju
Konta mainīšana.
Izrakstīties
Izrakstīšanās no Premium pakalpojuma.
IZKLAIDE
LG Apps izmantošana.
57
Lietojumprogrammu iegāde un instalēšana.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
Pirms lietojumprogrammas iegādes, ir jāpiesakās.
1 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos nepieciešamās lietojumprogrammas, un nospiediet
OK (LABI).
Varat redzēt lietojumprogrammas informāciju.
2 Pierakstieties savā televizorā.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni LG Apps, un nospiediet OK (LABI).
2 Lai iegādātos lietojumprogrammu, nospiediet
Pirkt.
4 Rediģējiet lietojumprogrammas, izmantojot
1
tālāk norādīto izvēlni.
� Pierakstīties
2
� Manas lietojumpr
3
Atpakaļ
Horoskopi
Spēle
1
7
Visi
2
Pierakstīties
LG Apps
Spēle
Izklaide
Krāsas
3
Meklēt
Dzīve
Wine Sound
4
Manas
lietojumpr
Ierīces
pārveidotājs
5
Atpakaļ
Izglītība
KAKLASAITE
5
6
7
8
Iziet
Ziņas/inform.
Valsts
karogs
Fitness
KRĀSAS
Kalendārs
Joga
MahJong
Horoskopi
DĀRGUMU
meklēšana
Pirmā
palīdzība
JAUNA
POPULĀRĀKĀS
MAKSAS
Opcija
Pierakstīties,
Izrakstīties
2
3
Meklēt
Manas lietojumpr
4
5
Atpakaļ
6
7
8
Iziet
Lietojumprogrammu
kārtošana
Lietojumprogrammu
kategorija
Tiešraides TV
Pēdējais atjaunināšanas
datums 02.01.2011
1
2
Opcija
Pierakstīties,
Izrakstīties
Manas lietojumpr
Apraksts
Pierakstīšanās vai izrakstīšanās, lai izmantotu izvēlni LG
Apps.
Meklējiet LG Apps.
Pariešana uz izvēlni Manas
lietojumpr
Atgriešanās iepriekšējā ekrāna
logā.
LG Apps aizvēršana.
yyKarsts: biežāk lejupielādētās
lietojumprogrammas pēdējo
7 dienu laikā
yyJauna: pēdējā laikā izlaistās
lietojumprogrammas
yyPopulārākās maksas: visbiežāk lejupielādētās maksas
lietojumprogrammas
yyPopulārākās bezmaksas:
visbiežāk lejupielādētās bezmaksas lietojumprogrammas
yyVISI: alfabētiska secība
yyAtgriešanās iepriekšējā lapā
vai pāriešana uz nākamo,
izmantojot pogu P
.
3
Atpakaļ
4
Lietojumprogrammu
apraksts
5
Maksa
Tiek parādīta izvēlnes LG Apps
kategorija (Visi, Spēle, Izklaide,
Dzīve, Izglītība, Ziņas/inform.)
8
Pašreizējās programmas
skatīšana.
4
Svētd.
6
7
ꔍ
Apraksts
Pierakstīšanās vai izrakstīšanās,
lai izmantotu izvēlni LG Apps.
Pariešana uz izvēlni Manas
lietojumpr
Atgriešanās iepriekšējā ekrāna
logā.
Tiek parādīts pašreizējo lietojumprogrammu apraksts.
Tiek parādīta pašreizējās lietojumprogrammas maksa.
Lietojumprogrammas instalēšana
un iegāde.
Lietojumprogrammu varat
iegādāties, izmantojot datoru vai
televizoru, bet to var instalēt un
palaist tikai televizorā.
yyLai iegādātos maksas lietojumprogrammu, jums ir jāreģisInstalēt
trējas kā maksas dalībniekam
vietnē www.lgappstv.com.
yyJa televizorā nepietiek vietas,
varat lejupielādēt lietojumprogrammas USB atmiņas ierīcē.
yyEkrānā Manas lietojumpr varat
palaist, dzēst vai pārvietot
lietojumprogrammas, kas tiek
glabātas USB atmiņas ierīcē.
Piešķirt katego- Novērtējiet iegādāto lietojumprogrijas
rammu ar zvaigznītēm.
Parāda pašreizējo lietojumLietojumprog- programmu autoru/programmas
rammas inform. versiju/atjaunināšanas datumu/
apjomu/novērtējumu.
PIEZĪME
yyLai glabātu lietojumprogrammas USB atmiņas ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir pievienota portam USB
Apps USB IN (tikai modeļiem 32/37/42/47LV37**,
32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**, 47LK95**)
vai USB IN 2/USB Apps (tikai modeļiem
50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**).
yyUSB ierīcē var saglabāt līdz 1000 lietojumprogrammām.
yyUSB atmiņas ierīci, kurā tiek glabātas lietojumprogrammas, nevar izmantot neviena cita veida
datu glabāšanai.
LATVIEŠU
LV
1
Instalēt
Piešķirt kategorijas
0 novērtējumu
★★★★★
6
Redzes
pārbaude
Horoskopi ir klasiska spēle.
1.0 versija
3 megabaiti
Taro kārtis
KARSTS
8
Bezmaksas
58
IZKLAIDE
Izvēlnes Manas lietojumpr izmantošana
1 Pēc pierakstīšanās atveriet izvēlni LG Apps.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Manas lietojumpr, un nospiediet OK (LABI).
4
56
Manas lietojumpr
7
8
Rediģēt
Pierakstīties
Iziet
9
Meklēt
LG Apps
Horoskopi
KRĀSAS
Tīmekļa pārlūks Multivides saite
Bultiņa
Sudoku
HOME
3
2
1
Joga
Lapa 1/1
Opcija
1
LATVIEŠU
LV
2
3
4
5
6
7
8
9
:
Dzēst
Apraksts
Tiek parādīts izmantotais un pieejamais
atmiņas daudzums.
Izvēlnes Manas lietojumpr. pašreizējās
lapas numurs/kopējais lapu skaits.
Tiek parādītas lejupielādētās lietojumprogrammas.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana uz nākamo, izmantojot pogu P
.
Pariešana uz izvēlni LG Apps.
Ātrās lietojumprogrammas
Pierakstīšanās izvēlnē LG Apps.
Pēc pierakstīšanās pārvaldiet ID opciju
(Konta iestatīšana, Mainīt lietotāju,
Izrakstīties).
Izvēlnes Manas lietojumpr. rediģēšana.
Iziešana no izvēlnes Manas lietojumpr.
Pāriešana uz Sākuma izvēlni.
Lietojumprogrammu dzēšana.
-
IZKLAIDE
Tīmekļa pārlūka funkcija
Tīmekļa pārlūka lietošana
Tīmekļa pārlūka funkcija dod iespēju apskatīt
tīmekļa lapas jūsu televizorā.
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
Padomi tīmekļa pārlūka lietošanā
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks atbalsta programmu Flash 8 un vecākas versijas.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks neatbalsta uz
platformām bāzētas tehnoloģijas,
piemēram, ActiveX.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks neatbalsta uz
platformām bāzētas tehnoloģijas,
piemēram, ActiveX.
59
2 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
URL, un nospiediet OK.
5 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
nepieciešamo URL adresi, un nospiediet OK.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks var neatbalstīt
citus multivides formātus, atskaitot šos
: JPEG/PNG/GIF/WMV (ASF)/WMA/MP3/MP4
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks izmanto
vienkāršu iebūvēto fontu. Daži teksti var
parādīties citādāk, nekā paredzēts.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks neatbalsta failu
vai fontu lejupielādi.
ꔈŠīs iekārtas tīmekļa pārlūks ir televizora
pārlūks. Tas var darboties citādāk nekā
datoru pārlūki.
URL
Izlase
Vēsture
www.lg.com
OK
http://www.lg.com
LATVIEŠU
LV
ꔈDažas tīmekļa vietnes var pārsniegt tīmekļa
pārlūka atmiņas apjomu. Ja tā noticis,
tīmekļa pārlūks aizvērsies.
Pārlūka sākums
ENG
Notīrīt līdzīgu
URL
Atpakaļ
Iziet
60
IZKLAIDE
6 Varat pārlūkot vietnes savā televizorā.
Izvēlēto vietņu pārlūkošana
Lai ekrāna lejasdaļā parādītos tastatūra, atlasiet
pārlūkaieejas logu.
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
2 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Izlase, un nospiediet OK.
Izvēlne
1
2
3
4
5
6
Varat ērti pārlūkot visbiežāk apmeklētās vietnes, pievienojot tās izlasei.
Iziet
7
1
Poga
1
2
3
4
5
LATVIEŠU
LV
6
7
Apraksts
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Atvērt izlases ekrānu.
Pietuvināt vai attālināt ekrānu.
Pievienot šo tīmekļa lapu izlasei.
Atvērt meklēšanas ekrānu.
Atvērt nesen skatīto tīmekļa lapu saraksta iepriekšējo/nākamo lapu.
Varat nomainīt URL adresi, lai atvērtu
citas tīmekļa lapas.
Varat izdzēst sarakstu un nesen
skatīto tīmekļa lapu sīkdatnes.
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
2
3
Pārlūka sākums
URL
Izlase
Vēsture
1/2 Lapa
4
Rediģēt
5
Opcija
1
2
3
4
5
6
7
Atpakaļ
6
Apraksts
Iziet
7
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL adresi.
Atlasiet vietni izlases sarakstā.
Apskatiet nesen aplūkoto tīmekļa lapu
sarakstu.
Atlasiet vietni, ko pārlūkot.
Rediģēt izlasi.
-Pārvietot: mainīt izlases vienumu
secību.
-Pārdēvēt: pārdēvēt izlasē iekļautās
vietnes.
-Dzēst: noņemt vietnes no izlases
saraksta.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
61
IZKLAIDE
Vietņu pārlūkošana, norādot
adresi
Apmeklēto vietņu saraksta
aplūkošana
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
1 Izveidojiet savienojumu ar tīklu.
2 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
2 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
tīmekļa pārlūku, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
URL, un nospiediet OK.
4 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Vēsture, un tad nospiediet OK.
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL adresi.
1
2
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Varat redzēt iepriekš apmeklēto vietņu
adreses. Izvēlieties vienumu, lai atvērtu vietni.
3
Pārlūka sākums
URL
4
Izlase
Vēsture
www.lg.com
OK
>
1
2
URL
Izlase
3
http://www.lg.com
Pārlūka sākums
5
6
7
=
<
;
ENG
Notīrīt līdzīgu
URL
Atpakaļ
Vēsture
1/2 Lapa
http://www.wingspoon.com/seoul/index.nhn?
4
http://me2day.net/
http://www.naver.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
Iziet
http://www.paran.com/
9
:
Opcija
Apraksts
1
2
3
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL adresi.
Atlasiet vietni izlases sarakstā.
Apskatiet nesen aplūkoto tīmekļa lapu
sarakstu.
Ievadiet URL adresi. Ja adrese atbilst
kādai no iepriekš apmeklēto vietņu
adresēm, parādīsies nolaižamā
izvēlne
Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu
adresi. Izvēlieties rakstzīmes, ko
ievadīt.
Izvēlieties tastatūras valodu.
Nomainīt tastatūru.
Nodzēsiet līdzīgās adreses, kas
parādās adrešu ievades laukā.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
Slēpt tastatūru. Izvēlieties adrešu
ievades lauku, lai tastatūra atkal būtu
redzama.
Virzīt kursoru pa labi vai kreisi.
Izdzēst tekstu pa vienai rakstzīmei
pirms kursora.
Nospiediet šo, lai pēc adreses
ievadīšanas atvērtu šo vietni.
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
http://kr.yahoo.com/?p=us
http://www.nate.com
Notīrīt vēsturi
5
Opcija
1
2
3
4
5
6
7
Atpakaļ
6
Apraksts
Iziet
7
Pārlūkojiet vietni, ievadot URL
adresi.
Atlasiet vietni izlases sarakstā.
Apskatiet nesen aplūkoto tīmekļa
lapu sarakstu.
Parādīt nesen apmeklētās vietnes.
Izvēlieties vienumu, lai atvērtu
vietni.
Nodzēst apmeklēto vietņu sarakstu.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt tīmekļa pārlūku.
LATVIEŠU
LV
http://paran.com/
8
62
IZKLAIDE
Funkcija Smart Share
USB atmiņas ierīces pievienošana
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, USB
zibatmiņu vai ārējo cieto disku, pie televizora un
izmantojiet multivides funkcijas (skatiet sadaļu
“Failu pārlūkošana”).
Pievienojiet USB zibatmiņu vai USB atmiņas karšu
lasītāju pie televizora, kā redzams attēlā.
vai
LATVIEŠU
LV
Lai atvienotu USB atmiņas ierīci, noteikti pārtrauciet savienojumu pareizi, lai nesabojātu televizoru
vai failus.
1 Lai atvērtu ātrās izvēlnes, nospiediet Q.MENU.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni USB ierīce, un nospiediet OK (LABI).
3 Atvienojiet USB atmiņas ierīci tikai tad, ja ziņojumā ir norādīts, ka to ir droši atvienot.
UZMANĪBU!
yy
Ja USB atmiņas ierīce ir pievienota televizoram, neizslēdziet televizoru un nenoņemiet
USB atmiņas ierīci, jo tādējādi varat zaudēt
datus vai sabojāt USB atmiņas ierīci.
yy
Regulāri veiciet USB atmiņas ierīcē glabāto
failu dublēšanu, jo šos failus iespējams zaudēt vai sabojāt, un to garantija var nesegt.
Padomi par USB atmiņas ierīču izmantošanu
yy
Televizors atpazīst tikai USB atmiņas ierīci.
yy
Ja pievienojat USB atmiņas ierīci pie
televizora, izmantojot USB pieslēgvietu,
ir iespējams, ka televizors neatpazīs USB
atmiņas ierīci.
yy
Iespējams, ka televizors neatpazīs USB
atmiņas ierīci, kam nepieciešams īpašs
diskdzinis.
yy
USB glabāšanas ierīces atpazīšanas ātrums
ir atkarīgs no ierīces.
yy
Izmantojiet tikai tādas USB ierīces, kas satur
parastus mūzikas vai attēlu failus.
yy
Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas
formatētas kā FAT 32 vai NTFS failu sistēma.
yy
Iespējams, jums būs jāpievieno USB atmiņas ierīce pie ārējā strāvas padeves avota,
izmantojot strāvas adapteri.
yy
Ja televizors neatpazīst pievienoto USB
atmiņas ierīci, nomainiet kabeli un mēģiniet
vēlreiz. Neizmantojiet pārāk garu kabeli.
yy
Dažas USB atmiņas ierīces televizors neatbalsta pareizi.
yy
Varat izmantot vairāku partīciju (pat līdz 4)
USB atmiņas ierīci.
yy
Izmantojot USB karšu lasītāju, varat izmantot
pat līdz 4 USB atmiņas ierīcēm.
yy
USB atmiņas ierīces failu līdzināšanas metode ir līdzīga tai, ko izmanto operētājsistēmā
Windows XP.
yy
Televizorā nevar veikt USB atmiņas ierīcē
glabātu mapju izveidi vai dzēšanu.
yy
Faila nosaukuma rakstzīmju skaits ir līdz
100 rakstzīmēm angļu valodā.
yy
Atpazīt var pat līdz 1000 mapēm un failiem.
yy
Ja vienā mapē ir pārāk daudz mapju vai
failu, ierīce var nedarboties pareizi.
yy
USB ārējā cietā diska ieteicamā ietilpība ir
1 TB vai mazāk, bet USB atmiņas ierīcei tā ir
32 GB vai mazāka.
yy
Ja USB ārējais cietais disks nedarbojas ar
funkciju Enerģijas taupīšana, izslēdziet to un
vēlreiz ieslēdziet, lai tas darbotos pareizi. Papildinformāciju skatiet USB ārējā cietā diska
lietotāja rokasgrāmatā.
yy
Tiek atbalstītas arī USB atmiņas ierīces, kuru
versija ir vecāka par USB 2.0. Filmu sarakstā
tās var nedarboties pareizi.
yy
Elektrostatistiskais lādiņš var izraisīt UCB
ierīces nepareizu darbību. Šajā gadījumā
USB ierīce ir no jauna jāpievieno.
IZKLAIDE
Savienojums ar DLNA DMP
(Digital Living Network Alliance,
Digital Media Player)
PIEZĪME
yy
Nodrošinātais kompaktdisks ar Nero MediaHome 4 Essentials ir pielāgots programmatūras izdevums, kas paredzēts tikai failu un
mapju koplietošanai ar šo televizoru.
yy
Nodrošinātā Nero MediaHome 4 Essentials
programmatūra neatbalsta šādas funkcijas:
pārkodēšana, attālais lietotāja interfeiss,
televizora vadība, interneta pakalpojumi un
Apple iTunes.
yy
Šajā rokasgrāmatā sniegti darbību piemēri
Nero MediaHome 4 Essentials versijai angļu
valodā. Izpildiet norādījumus, kas paredzēti
darbībām jūsu valodas versijā.
yy
Ja vienā mapē ir pārāk daudz mapju vai
failu, ierīce var nedarboties pareizi.
yy
DLNA opcijai izmantojiet Nero MediaHome
programmu, kas iekļauta televizora komplektācijā. Tomēr mēs nevaram garantēt,
ka trešās puses programmas darbosies
nevainojami.
yy
Jūs varat izvēlēties programmu, kamēr televizora ekrānā tiek rādīts neliels programmu
saraksta priekšskatījums.
yy
Ja DLNA opcija nedarbojas pareizi, pārbaudiet tīkla iestatījumus.
yy
Ja novērota normām neatbilstoša darbība vai
kļūda Nero Media Home programmā, DLNA
opcija var nedarboties pareizi. Šajā gadījumā
aizveriet Nero Media Home un restartējiet
to. Jaunāko Nero Media Home versiju varat
lejupielādēt, noklikšķinot uz jautājuma zīmes,
kas atrodas programmas apakšējā kreisajā
stūrī.
yyJa tīkls ir nestabils, ierīces darbība var būt
palēnināta vai tā jālādē atskaņošanas laikā.
yy
Demonstrējot video DLNA režīmā, funkcijas
Audio un Slēgti subtitri netiek atbalstītas.
yy
Ja DLNA režīmā tiek izvēlēts Pilnekrāna,
redzamā ekrāna attiecība var atšķirties no
oriģinālā.
yy
Ja vairāk nekā viens televizors ir pievienots
vienam serverim DLNA režīmā, fails var
netikt atskaņots pareizi, kas ir atkarīgs no
servera veiktspējas.
yy
Ja serveris nenodrošina atskaņošanas laika
informāciju, ekrānā redzams “- -”.
LATVIEŠU
LV
Šajā televizorā var demonstrēt un atskaņot daudzus filmu, fotoattēlu un mūzikas failu tipus no
DLNA servera, un tas ir apstiprināts saskaņā ar
DLNA filmām, fotoattēliem un mūziku.
Digital Living Network Alliance (DLNA) ir patērētāju elektronikas, skaitļošanas un mobilo iekārtu
uzņēmumu starpnozaru organizācija. Digital Living
nodrošina patērētājiem iespēju ērti koplietot multividi, izmantojot vadu vai bezvadu mājas tīklu.
Pateicoties DLNA sertifikācijas logotipam, var
viegli atrast izstrādājumus, kas atbilst DLNA
sadarbspējas pamatnostādnēm. Šī ierīce atbilst
DLNA sadarbspējas pamatnostādņu 1.5 versijai.
Pievienojot šim televizoram datoru, kurā darbojas
DLNA servera programmatūra, vai citu ar DLNA
saderīgu ierīci, var būt nepieciešams iestatīt noteiktas programmatūras izmaiņas vai citas ierīces.
Papildinformāciju skatiet programmatūras vai
ierīces lietošanas instrukcijā.
Lai skatītu papildinformāciju par atbalstītajiem failu
tipiem un citus norādījumus, skatiet sadaļu “Smart
Share funkcija”.
63
64
IZKLAIDE
Nero MediaHome 4 Essentials instalēšana
mais. Nepiekrītot šim līgumam, instalēšana
nav iespējama.
Nero MediaHome 4 Essentials ir ērti lietojama
DLNA servera programmatūra operētājsistēmai
Windows.
7 Noklikšķiniet uz Tipisks un uz Nākamais. Tiek
Nero MediaHome 4 Essentials datora prasības
8 Ja vēlaties piedalīties anonīmā datu apkopoša-
LATVIEŠU
LV
yy
Windows® XP (2. servisa pakotne vai
jaunāka), Windows Vista® (nav nepieciešama servisa pakotne), Windows® XP Media
Center Edition 2005 (2. servisa pakotne vai
jaunāka), Windows Server® 2003 (1. servisa
pakotne vai jaunāka)
yy
Windows® 7 Home Premium, Professional,
Enterprise vai Ultimate (32 un 64 bitu)
yy
Windows Vista® 64 bitu izdevums (lietojumprogramma darbojas 32 bitu režīmā)
yy
Windows® 7 64 bitu izdevums (lietojumprogramma darbojas 32 bitu režīmā)
yy
Vieta cietajā diskā: 200 MB vieta cietajā
diskā Nero MediaHome savrupās versijas
standarta instalācijai
yy
1,2 GHz Intel® Pentium® III vai AMD Sempron™ 2200+ procesors
yy
Atmiņa: 256 MB RAM
yy
Grafiskā karte ar vismaz 32 MB videoatmiņu,
minimālo izšķirtspēju 800 x 600 pikseļi un 16
bitu krāsu iestatījumiem
yy
Windows® Internet Explorer® 6.0 vai jaunāka versija
yy
DirectX® 9.0c pārskatījums 30 (2006. gada
augusts) vai jaunāka versija
yy
Tīkla vide: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE
802.11g) vai ātrāka
1 Startējiet datoru.
2 Aizveriet visas Microsoft Windows programmas
un aizveriet pretvīrusu programmatūru, ja tāda
darbojas.
3 Datora CD-ROM diskdzinī ievietojiet Nero
MediaHome 4 Essentials kompaktdisku.
4 Noklikšķiniet uz Nero MediaHome 4 Essentials. Tiek atvērts instalēšanas vednis.
5 Nospiediet pogu Nākamais, lai atvērtu sērijas
numura ievades ekrānu. Noklikšķiniet uz Nākamais, lai pārietu uz nākamo darbību.
6 Ja piekrītat visiem noteikumiem, noklikšķiniet
uz izvēles rūtiņas Es piekrītu licences noteikumiem un pēc tam noklikšķiniet uz Nāka-
sākts instalēšanas process.
nā, atzīmējiet izvēles rūtiņu un nospiediet pogu
Next (Nākamais).
9 Lai pabeigtu instalēšanu, nospiediet pogu Exit
(Iziet).
Failu un mapju koplietošana
Pēc Nero MediaHome instalēšanas ir jāpievieno
mapes, ko vēlaties koplietot.
1 Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas Nero
MediaHome 4 Essentials.
2 Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas Tīkls un
norādiet tīkla nosaukumu laukā Tīkla nosaukums. Ievadīto tīkla nosaukumu atradīs jūsu
televizors.
3 Kreisajā pusē noklikšķiniet uz ikonas Koplietotie vienumi.
4 Koplietotajā ekrānā Noklikšķiniet uz cilnes
Lokālās mapes.
5 Noklikšķiniet uz ikonas Pievienot, lai atvērtu
logu Pārlūkot mapi.
6 Izvēlieties mapi, kas satur koplietojamos failus.
Izvēlētā mape tiek pievienota koplietojamo
mapju sarakstam.
7 Noklikšķiniet uz ikonas Startēt serveri, lai palaistu serveri.
PIEZĪME
yy
Ja televizorā netiek rādītas koplietojamās
mapes vai faili, noklikšķiniet uz mapes cilnē
Lokālās mapes un tad noklikšķiniet uz Skenēt mapi vēlreiz blakus pogai Vēl.
yy
Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, apmeklējiet vietni http://www.
nero.com.
IZKLAIDE
Koplietota multivides faila atskaņošana
Iespējams rādīt un atskaņot filmas, fotoattēlus un
mūziku, kas glabājas datorā vai citos DLNA multivides serveros.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos DLNA.
Atkarībā no multivides servera šim televizoram,
iespējams, būs jāiegūst atļauja no servera.
65
atskaņots, ja darbojas Fotoattēlu saraksts.
yy
MPO fails nav atskaņojams, ja darbojas
Fotoatt. saraksts.
yy
Izvēlnes Smart Share atskaņošanas un
darbības kvalitāti var ietekmēt mājas tīkla
stāvoklis.
yy
Iespējams, jūsu multivides serverī nevarēs
pareizi koplietot failus, kas atrodas noņemamos datu nesējos, piemēram, USB diskos,
DVD diskos utt.
yy
Atskaņojot multividi ar DLNA savienojuma
palīdzību, netiek atbalstīta ar DRM aizsargātu failu atskaņošana.
yy
Atpazīt var pat līdz 1000 mapēm un failiem.
yy
Ja vienā mapē ir pārāk daudz mapju vai
failu, ierīce var nedarboties pareizi.
Padomi par DLNA DMP izmantošanu
LATVIEŠU
LV
yy
DLNA funkcija nav pieejama maršrutētājiem,
kuri neatbalsta vairākpunktu apraidi. Papildinformāciju skatiet maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
yy
Lai atskaņotu multivides serverī esošu failu,
televizoram un multivides serverim jābūt
savienotiem ar vienu un to pašu piekļuves
punktu.
yy
Izvēlnes Smart Share failu prasības un atskaņošanas funkcijas var atšķirties atbilstoši
izmantotajam multivides serverim.
yy
Iespējami daži ierobežojumi failu funkcijām
un multivides serverim, kas ierobežo atskaņošanas iespējas.
yy
Filmas sīktēls ir atbalstīts tikai tad, ja DLNA
serveris atbalsta to.
yy
Ja izvēlnē Smart Share ir mūzikas fails,
ko nevar atskaņot, televizors to izlaidīs un
atskaņos nākamo failu.
yy
Mapes failus var atskaņot tikai tad, ja tiem
visiem ir viens tips.
yy
Ekrānā redzamā informācija par failiem var
ne vienmēr atbilst izvēlnes Smart Share
mūzikas un filmu failiem.
yy
Šis televizors atbalsta tikai tādus filmu subtitru failus, ko nodrošina Nero MediaHome 4.
yy
Subtitru faila nosaukumam un filmas faila
nosaukumam jābūt vienādiem un jāatrodas
vienā mapē.
yy
Ja subtitru faili ir pievienoti pēc direktorija
indeksācijas, lietotājam mape jānoņem no
koplietoto vienumu saraksta un pēc tam no
jauna jāpievieno.
yy
DRM/*.tp/*.trp fails DLNA serverī netiek
66
IZKLAIDE
Savienojums ar DLNA DMR
(Digital Living Network Alliance,
Digital Media Render)
Tas atbalsta multivides failu attālu atskaņošanu.
Multivides failus no saderīgas ierīces (operētājsistēmas Windows 7, mobilā tālruņa ar funkciju
Atskaņot vai citas ierīce, kas saderīga ar DLNADMC) var pārvietot uz televizoru.
DMR funkcija darbojas pareizi tikai tad, ja televizors un dators atrodas vienā tīklā.
1 Lai atskaņotu failu, izvēlieties failu, izmantojot
operētājsistēmas Windows 7 funkciju Attālā
atskaņošana.
Lai to izdarītu, veiciet peles labās pogas klikšķi
uz atskaņojamā faila.
2 Failu var atskaņot tikai vienā televizorā vai
ierīcē pat tad, ja ir pievienotas vairākas ierīces.
Atskaņošanas ātrums ir atkarīgs no tīkla statusa.
LATVIEŠU
LV
Faila nosaukums
Svētd.
Servera nosaukums
MYPC1
Attēla parādīšanas pieprasījums no ārējas
ierīces.
PIEZĪME
Subtitri tiek atbalstīti tikai dažās DMC
yy
ierīcēs.
DMR funkcija var nedarboties pareizi
yy
bezvadu tīklā.
yy
DMC meklēšanas funkcija darbojas tikai
ar video failiem.
yy
DMR nav pieejama, ja tiek izmantota cita
funkcija (ierakstīšana, atskaņošana vai
Smart Share utt.).
yy
Skatiet mobilā tālruņa vai citas ierīces
lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu,
kā to izmantot faila atskaņošanai.
yy
Varat mainīt pievienotā televizora nosaukumu, veicot dubultklikšķi uz vienuma,
kuru vēlaties mainīt; lai veiktu izmaiņas,
atveriet Vadības panelis > Tīkls un
internets > Skatīt tīkla datorus un ierīces.
(Tikai operētājsistēmai Windows 7)
yy
Televizora nosaukumu nevar mainīt laikā,
kad tiek atskaņots DMR multivides fails.
Mainiet to laikā, kad atskaņošana ir pārtraukta.
IZKLAIDE
67
Failu pārlūkošana
Padomi par USB atmiņas ierīču izmantošanu
Atveriet fotoattēlus, mūzikas failus vai mūzikas
failu sarakstus un pārlūkojiet failus.
Video yyMPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB , MP4,
Tips
1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
2 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
ni Visi datu nesēji, Filmu saraksts, Fotoatt.
saraksts vai Mūzikas sar., un nospiediet OK
(LABI).
- Visi datu nesēji: visu saraksta failu rādīšana.
- Filmu saraksts, Fotoatt. saraksts vai Mūzikas sar.: tikai viena sarakstā esoša faila tipa
rādīšana.
Atbalstītais faila formāts
MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V
yyDemonstrējama filmas faila maksimālais
bitu pārraides ātrums: 20 Mbps (megabiti
sekundē)
yyAudio formāta bitu pārraides ātrums: no 32
kb/s līdz 320 kb/s (MP3)
yyAtbalstītais ārējo subtitru formāts: *.smi, *.srt,
*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass,
*.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
yyAtbalstītais iekšējo subtitru formāts: tikai
XSUB (subtitru formāts, kas ierakstīts DivX
failos), Text UTF-8, SRT, ASS, SSA (subtitru
formāts, kas ierakstīts DivX-Plus HD failos)
y
y
Saglabājot
JPG failus datorā, neizmantojiet
Fotoprogresīvo
opciju.
attēls
yyVar paiet nedaudz laika, pirms pilnekrānā tiek
atvērti augstas izšķirtspējas attēli.
6 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo mapi vai failu.
2D
2
1
USB1 External
Visi datu nesēji
Filmu Foto saraksts Mūzikas sar.
saraksts
Lapas maiņa
Lapa 1/2
Pāriešana uz augstāku mapi.
Iziet
Apraksts
Nr.
Visu multivides mapju rādīšana.
Pašreizējās lapas numurs/kopējais lapu
skaits.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana
uz nākamo.
Pašreizējās lapas numurs/kopējais lapu
skaits.
Failu informācija vai sīktēls.
Tālvadības pults pieejamās pogas
Sīktēlu informācija
Tips
Video
Fotoattēls
Mūzika
Normām neatbilstoši faili
Neatbalstītie faili
Atbalstītais faila
formāts
yySOF0: pamata līnija
yySOF1:
paplašinātais
secīgums
yySOF2: progresīvais
yyMin.: 64 x 64
yyMaks. parastais tips:
15 360 (platums) x 8640
(augstums)
yyProgresīvais
tips: 1920 (platums) x 1440
(augstums)
yympo
Fotoattēla
izmēri
5
Pāriešana uz saknes mapi.
Profils
3
4
Diskdzinis 1
Mainīt ierīci
Vienība
6
3D (tikai mpo
3D modeļiem)
Atbalstītais faila
formāts
Fotoattēla
izmēri
yy4:3 izmēri:
3648 x 2736
2592 x 1944
2,048 x 1,536
yy3:2 izmēri:
3648 x 2432
Mūzi- yyMP3
yyBitu pārraides ātrums: no 32 kb/s līdz 320
ka
kb/s
yyIztveršanas ātrums (Iztveršanas frekvence)
MPEG1 3. slānis: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 3. slānis: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
* Pret kopēšanu aizsargātais fails netiks
atskaņots.
LATVIEŠU
LV
Lapa 1/1
Visi datu nesēji
Failu
paplašinājumi
jpeg
jpg
jpe
68
IZKLAIDE
Video failu skatīšanās
7 Atskaņojiet failus, izmantojot tālāk minētās
pogas.
Demonstrējiet video failus televizorā. Šajā televizorā ir iespējams demonstrēt video failus no USB
atmiņas ierīces.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
01:02:30 / 02:30:25
Nodaļa
Opcija
Slēpt
Iziet
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Mūzikas sar., un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
Poga
Apraksts
Atskaņošanas pārtraukšana.
mo mapi vai failu, un nospiediet OK (LABI).
Video demonstrēšana.
6 Demonstrējiet filmu, izmantojot tālāk minētās
Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.
izvēlnes/pogas.
Meklēšana atpakaļ failā.
LATVIEŠU
LV
Meklēšana uz priekšu failā.
un
Lapa 1/1
Filmu saraksts
USB2 External
Lapas maiņa
Diskdzinis 1
Lapa 1/2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Mainīt ierīci
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Iziet
Sarkanā
poga un
ENERGY
SAVING
Ekrāna spilgtuma palielināšana vai
(ENERĢIJAS samazināšana.
TAUPĪŠANA)
3D (tikai 3D 3D attēlveidošanas skatīšana.
modeļiem)
Q.MENU
Poga
Navigācijas
poga
OK (LABI)
P
Sarkanā
poga
Zaļā poga
Dzeltenā
poga
Apraksts
Ritināšana pa failiem.
Izceltā faila atskaņošana.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Ierīces maiņa: maiņa uz citu ievades
avotu.
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Video failu demonstrēšana lēnā kustībā.
Tieša kadra izvēle.
Viss fails ir sadalīts 10 kadros.
Kadri var nebūt redzami, kas ir atkarīgs
no faila.
Izvēlnes Opcija atvēršana (lpp.70).
AV MODE
Nepieciešamā avota izvēle.
(AV REŽĪMS)
Izvēlnes slēpšana ekrānā.
BACK (ATLai no jauna atvērtu izvēlni, nospiediet
PAKAĻ)
OK (LABI).
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
EXIT (IZIET)
logā.
IZKLAIDE
Padomi par video failu demonstrēšanu
Televizors neatbalsta failus, kas kodēti
yy
Motion JPEG formātā. (lpp.142)
Daži lietotāja veidoti subtitri var nedarboties
yy
pareizi.
yy
Iespējams, ka televizors nedemonstrēs video
failus atbalstītā faila formātā, kas ir atkarīgs
no kodēšanas apstākļiem.
yy
Attēla rādījuma režīms neatbalsta citas funkcijas kā tikai ꕙ, ja video failam nav rādītāja
informācijas.
yy
Iespējams, ka video failu nosaukumi, kas
ietver īpašas rakstzīmes, netiks demonstrēti.
yy
3D WMV failiem, kas kodēti ar dubulto straumēšanu, 3D režīms netiek atbalstīts. (Tikai
3D modeļiem)
LATVIEŠU
LV
yy
Subtitros var nebūt redzamas dažas īpašās
rakstzīmes vai HTML tagi.
yy
Subtitru fonta un krāsas maiņa netiek atbalstīta.
yy
Subtitri neatbalstītās valodās nav pieejami.
yy
Video faili ar subtitru failu, kas ir 1 MB liels
vai lielāks, var netikt demonstrēti pareizi.
yy
Audio valodas mainīšanas laikā, ekrānā var
būt īslaicīgi traucējumi, piemēram, attēla
iesaldēšana vai ātrāka demonstrēšana.
yy
Ja demonstrējat bojātu video failu, tas var
netikt atskaņots pareizi vai dažas atskaņotāja funkcijas var nebūt pieejamas.
yy
Ir iespējams, ka televizors nedemonstrēs pareizi video failus, kas ģenerēti ar noteiktiem
kodētājiem.
yy
Ja ierakstītajam failam nav video vai audio,
neviens no tiem netiek atskaņots.
yy
Ja televizors atskaņo ierakstīto failu bez
video vai audio, neviens no tiem netiek
atskaņots.
yy
Iespējams, ka televizors neatskaņos vienmērīgi video failus ar izšķirtspēju, kas lielāka
nekā katra kadra atbalstītā izšķirtspēja.
yy
Iespējams, ka televizors nedemonstrēs
pareizi video failus, kuriem nav norādītā tipa
un formāta.
yy
Iespējams, ka televizors nedemonstrēs
failus, kas kodēti ar GMC (globālās kustības kompensāciju) vai quarterpel kustību
novērtēšanu.
yy
Televizors atbalsta tikai viena subtitru faila
10 000 sinhronos blokus.
yy
Televizors atbalsta H.264/AVC kodeku pat
līdz 4.1 profila līmenim.
yy
Televizors neatbalsta DTS audio kodeku.
yy
Televizors nevar demonstrēt failu, kura
izmērs ir lielāks par 30 GB.
yy
Ja demonstrējat video failu, izmantojot USB
savienojumu, kas neatbalsta lielu ātrumu,
video atskaņotājs var nedarboties pareizi.
yy
Video failam un tā subtitriem ir jābūt vienā
mapē, un video faila un subtitru nosaukumam ir jābūt identiskam.
69
70
IZKLAIDE
Q.MENU opcijas filmu sarakstam
1 Nospiediet Q. MENU.
Tiks atvērts uznirstošs logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opciju, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet OK
(LABI).
Iestatīt video demonstrēšanu.
Opcija
Attēla
lielums
Audio
valoda
Subtitru
valoda
LATVIEŠU
LV
Valoda
Apraksts
Video faila vēlamā attēla formāta izvēle.
yyPilnekrāna režīms: faili tiek demonstrēti
pilnekrāna režīmā atbilstoši video malu
attiecībai.
yyOriģinālais režīms: faili tiek demonstrēti to dabīgajā lielumā.
Video failu audio valodu grupas maiņa.
Failus ar vienu audioierakstu nevar izvēlēties.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas filmu
sarakstā, neietekmē fotoattēlu sarakstu
un mūzikas sarakstu.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas fotoattēlu
sarakstā vai mūzikas sarakstā, analoģiski
izmainīsies gan fotoattēlu sarakstā, gan
mūzikas sarakstā, bet nemainīsies filmu
sarakstā.
yy
Atsākot video faila demonstrēšanu pēc
pārtraukšanas, izvēlieties Jā, lai restartētu no tās vietas, kur fails tika apturēts.
yy
Ja mapē atrodas vairāki faili, tad automātiski tiks uzsākta nākamā faila demonstrēšana. Taču tas neattiecas uz gadījumiem, kad opcijas Filmu saraksts funkcija
Atkārtot ir iestatīta uz Ieslēgt.
Subtitrus var ieslēgt un izslēgt.
Aktivizēts SMI subtitriem un ļauj izvēlēties
subtitru valodu.
Subtitru fonta izvēle. Ja izvēlēts noklusējuma iestatījums, saturs tiek rādīts valodā,
kas iestatīta izvēlnē Opcija — Valoda —
Galvenā valoda.
Opcija
Apraksts
Subtitru
valodu
grupa
Kodu
lappuse
Sinhr.
Pozīcija
Izmēri
Atkārtot
PIEZĪME
yyLatīņu1: angļu, spāņu,
franču, vācu, itāļu, zviedru, somu, holandiešu,
portugāļu, dāņu, rumāņu,
norvēģu, albāņu, gēlu,
velsiešu, katalāņu, valensiešu
yyLatīņu2: bosniešu, poļu,
horvātu, čehu, slovāku,
slovēņu, serbu, ungāru
yyLatīņu4: igauņu, latviešu,
lietuviešu
yyKirilica: bulgāru, maķedoniešu, krievu, ukraiņu,
kazahu
yyGrieķu : grieķu
yyTurku : turku
Ja video nav sinhronizēts ar
subtitriem, to var pielāgot ar
0,5 sekundēm.
Subtitru atrašanās vietas
maiņa.
Subtitru fonta izmēru maiņa.
Filmas demonstrēšanas atkārtošanas
funkcijas ieslēgšana/izslēgšana. Ja tā
būs aktivizēta, mapē esošais fails tiks
demonstrēts atkārtoti. Ja tā būs izslēgta,
tad nākamos failu nosaukumus, kas līdzīgi
iepriekšējam, var demonstrēt secīgi.
Iestatīt video.
Video iepriekšiestatīto iestatījumu maiņa. (Skatiet
sadaļu “Attēla iestatījumi”)
Iestatīt audio.
Audio iepriekšiestatīto iestatījumu maiņa. (Skatiet
sadaļu “Audio iestatījumi”)
DivX PLUS HD iestatīšana
Šīs opcijas tiek iespējotas tikai tad, ja demonstrētais filmas fails ietver nosaukumu, izdevumu un
autora nodaļas informāciju.
Opcija
Nosaukums
Izdevums
Autora
nodaļa
Apraksts
Failiem ar vairāk nekā vienu nosaukumu, izvēlieties demonstrējamo
nosaukumu.
Failiem ar vairāk nekā vienu izdevumu, izvēlieties demonstrējamo
nosaukumu.
yyIzdevums attiecas uz atskaņošanas secību, kas balstīta uz
nodaļām.
Nepieciešamās nodaļas izvēle un
demonstrēšana.
IZKLAIDE
DivX reģistrācijas kods
DivX koda reģistrācija
Izmantojot DivX reģistrācijas kodu, jūs varat
nomāt un iegādāties jaunākās filmas vietnē www.
divx.com/vod. Lai atskaņotu nomātu vai iegādātu
DivX failu, reģistrācijas kodam ir jābūt tieši tādam
pašam, kāds ir jūsu televizora DivX reģistrācijas
kods.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni OPCIJA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share iestatījums, un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl6 Skatiet sava televizora reģistrācijas kodu.
DivX funkcijas reģistrācijas atcelšana
Varat deaktivizēt visas ierīces, izmantojot tīmekļa
serveri, un bloķēt ierīču aktivizēšanu.
Dzēsiet esošo autentifikācijas informāciju, lai
saņemtu jaunu televizora DivX lietotāja autentifikāciju. Pēc funkcijas izpildes no jauna ir jāveic DivX
lietotāja autentifikācija, lai DivX DRM faili būtu
redzami.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni OPCIJA, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share iestatījums, un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni DivX reģistrācijas atcelšana, un nospiediet
OK (LABI).
6 Lai apstiprinātu, izvēlieties Jā.
i Reģistrācijas atcelšanas kods:
********
Atceliet reģistrāciju vietnē http://vod.divx.co
Vai turpināt reģistrāciju?
i Lai varētu atskaņot aizsargātu DivX
video,
jums ir jāreģistrē ierīce.
Reģistrācijas kods: xxxxxxxxxx
Reģistrējiet vietnē http://vod.divx.com
Aizvērt

7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
PIEZĪME
yy
Reģistrācijas koda pārbaudes laikā dažas
pogas var nedarboties.
yy
Ja izmantojat citas ierīces DivX reģistrācijas
kodu, jūs nevarat atskaņot nomātus vai iegādātus DivX failus. Noteikti izmantojiet savam
televizoram piešķirto DivX reģistrācijas kodu.
yy
Video vai audio faili, kas nav konvertēti ar
standarta DivX kodeku, var būt bojāti vai var
netikt atskaņoti.
yy
Izmantojot DivX VOD kodu, varat aktivizēt
pat līdz 6 ierīcēm vienā kontā.

Jā
Nē
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
LATVIEŠU
LV
ni DivX reģ. kods, un nospiediet OK (LABI).
71
72
IZKLAIDE
7 Fotoattēlu skatīšanai ir pieejamas tālāk minē-
Fotoattēlu skatīšanās
tās opcijas.
Varat skatīt attēlu failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē. Ekrāna attēlojums atšķirsies atbilstoši
modelim.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televiyy
zora.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/66]
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
Slaidrāde
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Fotoattēlu saraksts, un nospiediet OK
(LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo mapi/failu, un nospiediet OK (LABI).
6 Skatiet fotoattēlus, izmantojot tālāk minētās
izvēlnes/pogas.
LATVIEŠU
LV
Lapa 1/1
Foto saraksts
USB2 External
Lapas maiņa
Diskdzinis 1
Lapa 1/2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
Mainīt ierīci
Poga
Navigācijas
poga
OK (LABI)
P
Sarkanā
poga
Zaļā poga
Dzeltenā
poga
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Slēpt
Iziet
Apraksts
Slaidrādes sākšana vai pārtraukšana.
Slaidrādes laikā tiek rādīti visi pašreizēSlaidrāde
jā mapē saglabātie fotoattēli.
Lai iestatītu slaidrādes ātrumu, izvēlieties Opcija.
Fona mūz. Fona mūzikas ieslēgšana un izslēg(Background šana. Lai iestatītu fona mūzikas mapi,
Music
izvēlieties Opcija.
— Fona
mūzika)
Pašreizējais fotoattēls tiek rādīts ar šā(Krāsu filtrs) dām opcijām: Oriģinālais, Vienkrāsains,
(tikai plazmas Sēpija, Eļļas glezna un Vinjete.
TV)
Fotoattēlu griešana pulksteņrādītāju
kustības virzienā (90°, 180°, 270°,
360°).
Iziet
Apraksts
Faila ritināšana.
PIEZĪME
yyAtbalstītie fotoattēla izmēri ir
ierobežoti. Ja pagrieztā platuma izšķirtspēja ir lielāka nekā
atbalstītie izšķirtspējas izmēri, jūs
nevarat pagriezt fotoattēlu.
Fotoattēlu skatīšana pilnekrāna vai
oriģinālā režīmā.
Izceltā faila skatīšana.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Opcija
Opcija
(Pagriezt)
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai pāriešana uz nākamo.
Ierīces maiņa: maiņa uz citu ievades
avotu.
Pāriešana uz saknes mapi.
Fona mūz.
(ENERGY
Ekrāna spilgtuma palielināšana vai
SAVING)
samazināšana.
(ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA)
3D
3D attēlu skatīšana.
(Tikai 3D
modeļiem)
Opcija
Slēpt
Iziet
Izvēlnes Opcija atvēršana (lpp.73).
Opciju loga slēpšana.
Lai atvērtu opcijas, nospiediet OK
(LABI).
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
logā.
IZKLAIDE
73
Q.MENU opcijas fotoattēlu sarakstam
1 Nospiediet Q. MENU.
Tiks atvērts uznirstošais logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opciju, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet OK
(LABI).
Iestatīt foto skatīšanu.
Opcija
Apraksts
Slaidu
ātrums
Slaidrādes ātruma izvēle (Ātrs,
Vidējs, Lēns).
Mūzikas mapes izvēle fona mūzikai.
Izvēlieties Atkārtošana vai Nejauši.
Fona mūz.
PIEZĪME
yyFona mūzikas atskaņošanas
laikā mūzikas mapi nevar
mainīt.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas fotoattēlu sarakstā, neietekmē filmu sarakstu un mūzikas
sarakstu.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas fotoattēlu
sarakstā vai mūzikas sarakstā, analoģiski
izmainīsies gan fotoattēlu sarakstā, gan
mūzikas sarakstā, bet nemainīsies filmu
sarakstā.
Iestatīt video.
Video iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu “Attēla
iestatījumi”)
Iestatīt audio.
Audio iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu “Audio
iestatījumi”)
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
74
IZKLAIDE
Mūzikas klausīšanās
7 Atskaņojiet failus, izmantojot tālāk minētās
pogas.
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Smart Share, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēlamo ierīci, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
USB2 External
mo mapi vai failu, un nospiediet OK (LABI).
M1
M2
Lapas maiņa
M3
Lapa 1/2
001. - B01.mp3
002. - B02.mp3
003. - B03.mp3
004. - B04.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
005. - B05.mp3
006. - B06.mp3
007. - B07.mp3
008. - B08.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
009. - B09.mp3
010. - B10.mp3
011. - B011.mp3
012. - B012.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
013. - B13.mp3
014. - B014.mp3
015. - B15.mp3
016. - B016.mp3
00:00
00:00
00:00
001. - B01.mp3
Poga
00:00
�
00:03 / 02:58
Opcija
ni Mūzikas sar., un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vēla-
Lapa 1/1
Mūzikas sar.
Slēpt
Iziet
Apraksts
Atskaņošanas pārtraukšana.
Mūzikas faila atskaņošana.
6 Atskaņojiet mūziku, izmantojot tālāk minētās
Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.
izvēlnes/pogas.
Pāriešana pie iepriekšējā faila.
Lapa 1/1
Mūzikas sar.
USB2 External
Lapas maiņa
Diskdzinis 1
LATVIEŠU
LV
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Mainīt ierīci
Poga
Navigācijas
poga
OK (LABI)
P
Sarkanā
poga
Zaļā poga
Dzeltenā
poga
Zilā poga
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana pie nākamā faila.
Lapa 1/2
Pāriešana uz augstāku mapi.
Kursora norādīšana.
(ENERGY
Ekrāna spilgtuma palielināšana vai
SAVING)
samazināšana.
(ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA)
Q.MENU
Iziet
Apraksts
Ritināšana pa failiem.
Izvēlnes Opcija atvēršana (lpp.75).
Opciju loga slēpšana.
Lai atvērtu opcijas, nospiediet OK
(LABI).
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnes ekrāna
EXIT (IZIET)
logā.
BACK (ATPAKAĻ)
Izceltā faila atskaņošana.
Atgriešanās iepriekšējā lapā vai
pāriešana uz nākamo.
Ierīces maiņa: maiņa uz citu ievades
avotu.
Pāriešana uz saknes mapi.
Pāriešana uz augstāku mapi.
Mūzikas atskaņotāja atvēršana.
Tas ir iespējots mūzikas atskaņošanas laikā.
Padomi par mūzikas failu atskaņošanu
yyŠī ierīce neatbalsta ar ID3 tagu iegultos MP3
failus.
IZKLAIDE
Q.MENU opcijas mūzikas sarakstam
Iestatīt audio atskaņošanu.
1 Nospiediet Q. MENU.
Opcijas Atkārtošana vai Nejauši izvēle.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opci-
Iestatīt audio.
Tiks atvērts uznirstošais logs.
ju, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
75
Audio iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu Audio
iestatījumi)
no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet OK
(LABI).
PIEZĪME
PIEZĪME
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas filmu
sarakstā, neietekmē fotoattēlu sarakstu un
mūzikas sarakstu.
yy
Opciju vērtības, kas izmainītas fotoattēlu
sarakstā vai mūzikas sarakstā, analoģiski
izmainīsies gan fotoattēlu sarakstā, gan
mūzikas sarakstā.
yy
Televizors neatskaņos pret kopēšanu aizsargātos failus.
yy
Ja atskaņošanas laikā televizors netiek izmantots noteiktu laika posmu, tiks parādīts
informācijas lodziņš kā ekrānsaudzētājs,
lai novērstu attēla izdegšanu.
Lai atgrieztos mūzikas saraksta ekrānā,
nospiediet OK (LABI).
Faila nosaukums
Pagājušais laiks/ilgums
LATVIEŠU
LV
002. B02.mp3
00:31 / 04:04
76
IZKLAIDE
Multivides saišu funkcija
Multivides saišu savienojums
Multivides saišu programma ļauj izveidot
savienojumu ar Plex multivides serveri. Plex
multivides serveris sniedz iespēju bez maksas
lejupielādēt failus no www.plexapp.com. Tas
sniedz iespēju atskaņot multivides failus un
lejupielādēt Plex lietojumprogrammas. Plex
lietojumprogrammas tiek lejupielādētas datorā un
neaizņem vietu televizorā.
1 Televizoram jābūt pieslēgtam mājas tīklam.
PIEZĪME
ꔈMēs iesakām Mac vai Windows datorā instalēt
PLEX multivides servera 0.9.1.14 vai jaunāku
versiju. (Lejupielādējiet failu no vietnes: http://
www.plexapp.com/medialink)
ꔈGrafiskā lietotāja saskarne tiek attēlota angļu
valodā un pārraidītie dati netiks parādīti, ja tiek
izmantotas šādas valodas: taizemiešu, arābu,
persiešu, ebreju un kurdu.
LATVIEŠU
LV
ꔈIzmantojot video spraudni, sākotnējā
buferizācija var aizņemt noteiktu laiku, ja televizors neatbalsta atskaņojamā faila formātu un
nepieciešams veikt faila pārveidošanu datorā.
Faila pārveidošanas ilgums atkarīgs no datora
un tīkla ātruma.
ꔈAtskaņojot failus, kas saglabāti datorā (filmas,
televīzijas šovus un mūziku), tiek atbalstīti tādi
paši failu formāti kā, izmantojot DLNA funkciju.
Satura izlaišanas funkcija nav pieejama
mūzikas atskaņošanas laikā. (Tāpat kā DLNA)
ꔈAtskaņojot HD filmas, izmantojot Wi-Fi, var rasties problēmas tīkla ātruma samazināšanās dēļ.
ꔈIzmantojot maršrutētāju, televizors var
neatpazīt datoru maršrutētāja iestatījumu dēļ.
(Piemēram, dažos maršrutētājos izmantojot
multiraides pārtīšanas funkciju, televizori var
neatpazīt datorus, izmantojot Wi-Fi.)
ꔈDaži spraudņi atkarībā no multivides formāta
var nedarboties.
ꔈSpraudņi ir pakļauti izmaiņām un pēc pakalpojumu sniedzēju ieskatiem var pārstāt darboties
bez iepriekšēja brīdinājuma.
Izmantojot savienojumu ar vadu vai bez tā.
(Skatīt no lpp.46. līdz 52 . lpp.)
2 Varat lejupielādēt no PLEX vietnes http://www.
plexapp.com/medialink.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par instalēšanu,
apmeklējiet iepriekš minēto vietni.
3 Izmantojot PLEX pirmo reizi, vednis norādīs
soļus, kas jāveic, lai iestatītu programmu.
- Papildu informāciju par vedņa izmantošanu
varat iegūt iepriekš minētajā vietnē.
IZKLAIDE
77
Multivides saišu lietošana
Filmu skatīšanās
1 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
Media Link will retrieve information on shared
movies as described below.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
1 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
mūzikas sadaļu, un nospiediet OK.
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite
video, un nospiediet OK.
M's PC
1
Multivides saite
2
Movies
M's PC
Music
M's PC
TV show
M's PC
Video
Plug-i...
Music
Plug-i...
M's PC
Picture
Plug-i...
Movies
1
Šķirot pēc servera
3
Ierīces izvēle
4
PLEX Online
5
Atpakaļ
6
Iziet
7
2
Meklēt
Apraksts
3
FFiltrs
4
Iziet
Atpakaļ
5
6
7
1
This is a list of categories you set on the
connected computer.
2
Šis ir tiešsaistes satura spraudņu saraksts.
Opcija
3
Mainīt sadaļu sakārtojumu.
- Pēc servera nosaukuma: kārtot sarakstu
pēc servera nosaukuma.
- Pēc vienības nosaukuma: kārtot sarakstu
pēc vienuma nosaukuma.
1
2
3
4
Izvēlēties citu iekārtu.
4
5
Izmantojot PLEX tiešsaistes režīmu, datorā
varat instalēt, izdzēst vai atjaunināt lietojumprogrammas.
Parādīt sarakstu atbilstoši izvēlētajam
filtram.
5
Izvēlēties, lai rādītu filmu pilnekrāna režīmā.
Ja esat jau skatījies filmu, varat turpināt,
sākot ar pēdējo ainu.
6
7
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
6
7
Apraksts
Parādīt informāciju par izvēlēto filmu.
Parādīt attēlus, kas iegūti no filmu failiem.
Meklēt filmas šīs sadaļas ietvaros.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
LATVIEŠU
LV
Opcija
78
IZKLAIDE
Mūzikas sadaļas lietošana
TV pārraižu sadaļas izmantošana
Varat aplūkot mūzikas sadaļā iekļauto mūzikas failu
informāciju un izbaudīt tos.
You can view information for the programmes contained in the TV Show section and enjoy them.
1 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
1 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
3 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
mūzikas sadaļu, un nospiediet OK.
televīzijas pārraižu sadaļu, un nospiediet OK.
Multivides saite
M's PC
Music
1
2
M's PC
3
TV Show > TV Sitcom > Season 2
1
3
2
Meklēt
LATVIEŠU
LV
4
Filtrs
Iziet
Atpakaļ
5
6
Meklēt
7
4
Opcija
Apraksts
Šķirojiet mūzikas failus izvēlētās sadaļas
1
ietvaros pēc izpildītāja > albuma > dziesmas nosaukuma.
2
3
4
5
6
7
Izvēlēties mapi vai dziesmu.
Parādīt izvēlētās mūzikas izpildītāju, albumu
un informāciju.
Meklēt mūzikas failus sadaļas ietvaros.
Parādīt sarakstu atbilstoši izvēlētajam filtram.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
Filtrs
5
Opcija
AAtpakaļ
6
Iziet
7
Apraksts
Šķirojiet televīzijas pārraižu failus sadaļas
1
ietvaros pēc pārraides nosaukuma > sezonas > sērijas.
2
3
4
5
6
7
Izvēlēties mapi vai pārraidi.
Parādīt informāciju par izvēlēto pārraidi.
Meklēt televīzijas pārraides sadaļas ietvaros.
Parādīt sarakstu atbilstoši izvēlētajam filtram.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
IZKLAIDE
79
ISpraudņu instalēšana
Multivides saites dod iespēju instalēt spraudņus, lai varētu
izbaudīt multivides saturu tīmeklī.
1 Nospiediet Home, lai atvērtu Sāku-ma izvēlni.
2 Nospiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos
Multivides saite ikonu, un nospiediet OK.
3 Nospiediet dzelteno pogu, lai izvēlētos PLEX
online.
M's PC
Movie Plug-ins
1
2
Atpakaļ
Opcija
4
Apraksts
Novietojiet kursoru uz spraudņa, lai labajā
rūtī redzētu spraudņa informāciju.
Spraudņi jau ir uzinstalēti: varat tos palaist,
atjaunināt, pārinstalēt vai noņemt.
1
Spraudņi vēl nav uzinstalēti: varat tos
uzinstalēt.
Pēc uzinstalēšanas varat palaist spraudni,
multivides saišu galvenajā ekrānā izvēloties
video, mūzikas vai attēlu spraudni.
2
3
4
A list of plug-ins available for installation.
Atgriezties iepriekšējā lapā.
Aizvērt no multivides saiti.
LATVIEŠU
LV
3
Iziet
80
Funkcija DVR
Funkcija DVR
(Šī funkcija ir pieejama ierobežota daudzuma
modeļiem atsevišķās valstīs. DVR sagatavotiem
modeļiem uz tālvadības pults ir REC poga.)
Piesardzības pasākumi, izmantojot USB ierīci
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
Atpazīta tiek tikai USB atmiņas ierīce.
yy
Ja USB ierīce pievienota, izmantojot USB
yy
pieslēgvietu, ierīce nav atpazīstama.
USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto autoyy
mātiskās atpazīšanas programmu, var nebūt
atpazīstama.
USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto pati
yy
savu dzini, var nebūt atpazīstama.
Vairāku partīciju vai karšu lasītāja gadījumā
yy
var atpazīt līdz četrām atmiņas kartēm vienlaikus.
USB atmiņas ierīces atpazīšanas ātrums ir
yy
atkarīgs no ierīces.
Lūdzu, neizslēdziet TV un neatvienojiet USB
yy
ierīci laikā, kad darbojas pievienotā USB ierīce. Ja šāda ierīce nejauši tiek noņemta vai
atvienota, iespējams bojāt saglabātās datnes
vai USB ierīci.
Pievienojiet strāvu USB atmiņas ierīcei, kam
yy
nepieciešama ārēja barošana. Pretējā gadījumā ierīci var neatpazīt.
Lūdzu, pievienojiet USB atmiņas ierīci ar
yy
kabeli, ko nodrošinājis USB ražotājs. Ja
pievienošanai izmantotais kabelis nav USB
ražotāja nodrošināts vai kabelis ir pārāk garš,
ierīce var būt neatpazīstama.
Iespējams, dažas USB atmiņas ierīces netiks
yy
atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
Televizorā faila nosaukums ir redzamas pat
yy
līdz 128 rakstzīmēm.
Lūdzu, dublējiet svarīgos failus, jo dati USB
yy
ierīcē var tikt bojāti. Datu pārvaldība ir lietotāja atbildība, un tāpēc ražotāja garantija
nesedz datu bojājumus.
USB HDD ieteicamā ietilpība ir 40 GB vai
yy
vairāk un 1 TB vai mazāk.
Jebkura ierīce, kuras ietilpība ir lielāka nekā
yy
ieteicamā, var nedarboties pareizi.
Filmas demonstrēšana, izmantojot USB
yy
savienojumu, kas neatbalsta lielu ātrumu, var
nedarboties pareizi.
Tiek atbalstītas arī USB atmiņas ierīces, kuru
yy
versija ir vecāka par USB 2.0. Filmu sarakstā
tās var nedarboties pareizi.
Lūdzu, uzturiet ārējā HDD stabilitāti, izmanyy
tojot HDD procesu mērījumu rīku, lai nodrošinātu HDD vienmērīgu darbību.
HDD procesu mērījumu rīks pārbauda HDD
yy
veiktspēju, kas ir lasīšanas/rakstīšanas
ātrums, piekļuves laiks un stabilitāte. HDD
procesu mērījumu rīku ir iespējams atrast
vietnē, un pēc tā lejupielādes to var viegli
izmantot.
DVR USB cietais disks atbalsta tikai SSD vai
yy
HDD disku tipus. (USB atmiņa netiek atbalstīta.)
SSD (cietvielu diskam) ir ierobežots rakstīyy
šanas/dzēšanas ciklu skaits. HDD (cietais
disks) ir ieteicams šim izstrādājumam.
Funkcija DVR
Laika nobīde (TIEŠRAIDES TV
PAUZĒŠANA UN ATSKAŅOŠANA
VĒLREIZ)
Izmantojot šo funkciju, televizors var automātiski
ierakstīt tiešraides TV pārraidi, kuru pēc tam var
skatīt jebkurā laikā.
Ja funkcija Laika nobīde ir ieslēgta, jūs varat pauzēt un attīt parastās TV pārraides jebkurā laikā,
nepalaižot garām nevienu tiešraides apraidi.
Funkcijas Laika nobīde un Ierakstīšana var nedarboties, ja signāla stiprums ir vājš.
Šo funkciju var izmantot tikai pēc USB ierīces
inicializācijas.
81
USB ierīces inicializācija
!
Lai izmantotu LG funkciju DVR, USB
atmiņas ierīce ir jāformatē.
Vai vēlaties turpināt?
OK
!
Atcelt
Veicot inicializāciju, visi USB ierīcē
glabātie dati tiks dzēsti. Ja USB ierīce
ir inicializēta DVR formātā, to nevar
izmantot datorā. Lai turpinātu inicializāciju, izvēlieties LABI.
OK
Atcelt
USB atmiņas ierīces pievienošana
i
Inicializācija ir pabeigta. Gatavs
ierakstīšanai.
Laika nobīdes
režīms
◄ Ieslēgta ►
Aizvērt
izmantošanai un nospiediet REC (IER.), lai
inicializētu USB ierīci.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz LABI,
un nospiediet OK (LABI).
1 Pievienojiet USB ierīci spraudkontaktiem USB
IN 1/HDD IN, kas atrodas televizora sānos.
2 Lai izmantotu USB ierīci (ar ietilpību lielāku par
40 GB) funkcijas DVR izmantošanai, veiciet
USB ierīces inicializāciju.
PIEZĪME
yyTā inicializē USB pievienoto HDD kā diska
režīmu DVR formātam.
yy
Tas tiek aktivēts tikai tad, ja pievienots DVR
formātam piemērots USB HDD.
yy
Kad USB ierīces inicializācija ir pabeigta, visi
USB ierīcē glabātie dati tiek dzēsti.
yy
Veicot USB ierīces inicializāciju, neatvienojiet
USB ierīci. Tādējādi var izraisīt kļūmes TV
un atmiņas ierīcē.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz Ieslēgt vai Izslēgt, un nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
yy
Kad inicializācija pabeigta, tiek parādīta uznirstoša piezīme par pabeigšanu un pievienotais USB HDD pieejams DVR formātam.
yy
Atkarībā no USB ierīces ietilpības, inicializācijas laiks var būt dažāds.
yy
Dators neatpazīst inicializēto USB ierīci.
yy
Ja tiek pievienota par 40 GB mazāka USB
ierīce, USB ierīces inicializācija netiek aktivēta.
yy
Maksimālais dublēšanai atbalstītais HDD
lielums ir līdz 1 TB.
LATVIEŠU
LV
1 Pievienojiet neformatēto USB funkcijas DVR
82
Funkcija DVR
Laika nobīdes režīma maiņa
DVR izmantošanas laikā
Ierakstīt/ieplānot
Laika nobīdes
režīms
USB ierīces atkārtota inicializācija
DVR izmantošanas laikā
Ieslēgta
► Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ieplānotā saraksta inicializācija
2010. gada 2. apr. 15.30
Varat redzēt ierakstīto TV.
Ierakstu saraksts
◄
USB ierīces inicializācija
Ieplānotāsaraksts
Aizvērt
� Sākas ierakstīšana.
Grafika
izvēlēšana pēc
datuma
Izvēlēties grafiku
pēc programmas
Opcija
Sākas ierakstīšana
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvērtu DVR opciju izvēlni, un nospiediet Q.MENU.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Laika nobīdes režīms, un nospiediet OK
(LABI).
LATVIEŠU
LV
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz Ieslēgt vai Izslēgt, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Izvēlne
Apraksts
Ierakstu saraksts
Pāriešana uz Ierakstu saraksts.
Ieplānotā sa-
Pāriešana uz Ieplānotā saraksts.
raksts
Grafika izvēlēšana pēc datuma
Pāriešana uz Manuālais tai-
Izvēlēties grafiku
pēc programmas
Taimera ieraksta iestatīšana
programmu ceļvedī.
meris.
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvērtu DVR opciju izvēlni, un nospiediet Q.MENU.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
USB ierīces inicializācija , un nospiediet OK
(LABI).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Funkcija DVR
PIEZĪME
Laika nobīdes norise
�
2
��
ꔄ Tiek sākta
ierakstīšana
3
1
00:35
05:35
� Tiešraides
TV
� � ꕚ ꕙ
83
� Ierakstu
saraksts
� Ierakstīt/
ieplānot
� Slēpt
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
Tiklīdz funkcija Laika nobīde sāk darboties,
ekrāna apakšējā daļā tiek parādīta norises
josla, kurā redzams pašreizējais ierakstīšanas
statuss.
-
Nospiediet pogu BACK (ATPAKAĻ), lai slēptu
norises joslu, vai nospiediet pogu OK (LABI),
lai parādītu norises joslu.
-
Šī funkcija nemainās pat tad, ja tiek pārslēgta
programma laikā, kad tiek izmantota funkcija
Laika nobīde.
Norises josla
Šī funkcija norāda, kāda laika nobīde ir
pieejama skatīšanai — pašreizējā ekrāna
vai tiešraides apraides pozīcija.

1
Priekšskatījums

2
Pašreizējā atrašanās vieta un demonstrēšanas norises laiks

3
Laika nobīdes kopējais norises laiks
Atskaņot
Ātri pārtīt
Attīt
Pauze
Tiešs skats+
Tiešs skatsAr vienu ekrānu
Lēna atskaņošana
LATVIEŠU
LV
-
yy
Lai taupītu cietā diska vietu, nekas netiek
ierakstīts, ja nav signāla.
yy
Laika nobīdes maksimālais izmantošanas
laiks ir 2 stundas.
yy
Ierakstīšanas laikā nevar veikt programmas
izmaiņas vai ievades pārveidošanu.
yy
Ieslēdzot ierīci, var paiet līdz 3 minūtēm,
pirms HDD tiek inicializēts.
yy
Programmas ierakstīšana vai tās demonstrēšana var nedarboties pret kopēšanu aizsargātai programmai.
yy
Ierakstīšanas laiks tiek iestatīts uz 3 stundām, un atbalstītais maksimālais laiks ir līdz
5 stundām.
yy
Sīktēls tiek izveidots ik pēc 3 minūtēm ierakstiem, kas garāki par 18 minūtēm, bet ik pēc
no 1 līdz 3 minūtēm ierakstiem, kas īsāki par
18 minūtēm.
yy
Vienā ekrānā tiek izveidoti līdz 6 sīktēliem.
yy
DVR formāts ir pieejams DTV kanālā.
yyRadio vai satelīta programmas vai dažas šifrētas
programmas nevar ierakstīt.
yyDTV programmas nevar ierakstīt un skatīties 3D
režīmā.
84
Funkcija DVR
Demonstrēšana laika nobīdes
demonstrēšanas laikā
Laika nobīdes demonstrēšanas laikā ir pieejamas
tālāk minētās opcijas.
IERAKSTĪŠANA
Izmantojiet šo funkciju, ja nevarat skatīties vēlamo
programmu.
Sākt/pārtraukt ierakstu
Tālvadības pults izmantošana
Laika nobīdes demonstrēšanas laikā varat demonstrēt īslaicīgi saglabātu daļu dažādos veidos.
Jūs varat ierakstīt programmu, kuru skatāties.
Sākt ierakstu
Poga
Apraksts
Demonstrēšanas laikā
vairākkārt spiediet pogu REW ( ) vai
FF ( ), lai paātrinātu.
kad nospiežat pogu, mek- Vienmēr,
lēšanas ātrums tiks palielināts par
vienu posmu (līdz 4 posmiem).
LATVIEŠU
LV
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu
Pause ( ) (Pauze).
rādīts pauzēts ekrāns.
- Tiek
kad pauzētā ekrānā
- Vienmēr,
nospiežat pogu ( ) (Pauze), tas pārvietosies no ekrāna uz ekrānu ( ).
pogu Pause ( ) (Pauze)
- Nospiediet
un pēc tam izmantojiet pogu FF ( ),
lai iegūtu palēnināto kustību ( ).
, OK
LIVE TV
Ja demonstrēšanas laikā pārvietojat
kursoru, izmantojot navigācijas (
) pogu, un pēc tam nospiežat pogu
OK, ekrāns tieši demonstrēs pieejamo ekrānu vietā, kur novietots
kursors. (
)
Lai skatītos pašreizējo tieši pārraidi,
demonstrēšanas laikā nospiediet
LIVE TV.
1 Ierakstīšanai nospiediet REC.
Pārtraukt ierakstu
!
Notiek ierakstīšana. Vai
pārtraukt ierakstīšanu?
Ierakstīšanas apturēšana
Ierakstīšanas laika modificēšana
Aizvērt
� Sākas ierakstīšana.
1 Ierakstīšanai nospiediet REC.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni Ieraksta apturēšana, un nospiediet OK.
PIEZĪME
yy
Jūs varat arī pārtraukt ierakstīšanu,
nospiežot STOP (�) (PĀRTRAUKT).
85
Funkcija DVR
GRAFIKS
Ieraksta beigu laika mainīšana
Notiek ierakstīšana. Vai
pārtraukt ierakstīšanu?
!
Manuālais taimeris
Ierakstīšanas apturēšana
Ierakstīšanas laika modificēšana
Aizvērt
Šo funkciju var viegli reģistrēt rezervētai ierakstīšanai Taimera ierakstīšana iestatīta.
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ierakstīt/ieplānot
Atlasiet ierakstīšanas laiku.
2010. gada 2. apr. 15.30
Pāriešana uz izvēlni Manuālais taimeris.
Sākuma laiks
10
:
37
Beigu laiks
13
:
37
Grafika
izvēlēšana pēc
datuma
Ieplānotā
saraksts
Ierakstu saraksts
Sākas ierakstīšana.
OK
1 Ierakstīšanai nospiediet REC (IER.)
Ieraksta beigu laika mainīšana, un nospiediet
OK (LABI).
stīšanas beigu laiku, un nospiediet OK (LABI).
PIEZĪME
yy
Ja ierakstīšanas laikā pieejamā atmiņas vieta ir nepietiekama, ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta.
yy
Ieraksti, kas īsāki par 10 sekundēm, netiks
saglabāti.
yy
Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 5 stundas.
yy
Lai saglabātu brīvu vietu diskā, rakstot apraides, dati netiks saglabāti, ja nav signāla.
yy
Ierakstīšanas funkcija nedarbosies pret
kopēšanu aizsargātai programmai.
yy
Redzamais laiks var nedaudz atšķirties no
faktiskā laika.
yy
Ja nav signāla vai tiek skatīts filmas avots,
redzamais laiks var nedaudz atšķirties no
faktiskā laika.
2010. gada 2. apr. 15.30
Atlasiet ieplānojamo datumu.
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Sestd.
3
28
29
30
31
1
22
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
Vienreiz
2010. gadaꔉ2. apr.
ꔡ
Katru dienu
Ik 10
nedēļu (piektd.)
Pirmd. Piektd.
Ieplānotā saraksta
nav
17
24
Atcelt
Pārvietot
Programmu
ceļvedis
OK
Ieplānotā saraksts
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Izvēlēties grafiku pēc datuma, un nospiediet
OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos datumu, un nospiediet OK (LABI).
5 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos atkārBRĪDINĀJUMS
yy
Apraides materiālus aizsargā autortiesības,
un noteiktu materiālu ierakstīšana
un atskaņošana ir pieļaujama tikai ar
autortiesību īpašnieka atļauju.
yyAudio un video ieraksti, kas veikti ar šo
rakstītāju, ir paredzēti tikai personīgai
lietošanai. Tos nedrīkst pārdot, aizdot vai izīrēt
citām personām.
tošanas opciju, un nospiediet OK (LABI).
6 Spiediet navigācijas pogas, lai iestatītu grafika
tipu, laiku un programmu, un nospiediet OK
(LABI).
7 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
LATVIEŠU
LV
3 Spiediet navigācijas pogas, lai iestatītu ierak-
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Manuālais taimeris
Svētd.
Iziet
Opcija
Atcelt
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Izvēlēties grafiku
pēc programmas
86
Funkcija DVR
Ieplānotā saraksts
Izvēlne
Apraksts
Mainīt
Vienumu Sākuma datums/Sākuma laiks/Beigu laiks/Nosaukums/Atkārtot satura rediģēšana. Lai saglabātu izmainīto
saturu, jums ir jānospiež BACK
(ATPAKAĻ).
Šī funkcija ir atspējota rezervētai
atgādināšanai.
Dzēst
Sarakstā izvēlētā vienuma dzēšana.
Dzēst visu
Visu sarakstā izvēlēto vienumu
dzēšana.
Šī funkcija tiek izmantota, lai parādītu ieplānoto programmu. Varat saglabāt līdz 30 programmām.
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ierakstīt/ieplānot
2010. gada 2. apr. 15.30
Varat skatīt ieplānotā sarakstu.
Ieplānotā
saraksts
Ierakstu saraksts
Izvēlēties grafiku Izvēlēties grafiku
pēc programmas
pēc datuma
Sākas ierakstīšana.
Aizvērt
Iziet
Opcija
Aizver uznirstošo izvēlni.
Ieplānotā saraksta inicializācija
Šī funkcija ir paredzēta ieplānotā saraksta atiestatīšanai.
Ieplānotā saraksts
2007. gada 2. apr. 15.30
Lapa1/1
16:00
6. maijs
18.00
16:00
Friend1
Ieslēgta
►
Ieplānotā saraksta inicializācija
Friend2
Mainīt
Mainīt
USB ierīces inicializācija
►
6 May
Laika nobīdes
◄
režīms
Nosaukums
Friend2
Sākuma datums Sākuma laiks
Dzēst
LATVIEŠU
LV
Dzēst visu
Atgādināt
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
ꔀ
Manuālais taimeris
Aizvērt
� Sākas ierakstīšana.
Aizvērt
Pārvietot
Mainīt/Dzēst
Programmu
ceļvedis
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Ieplānotā saraksts, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos vēlamo programmu, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
!
Ieplānotais saraksts tiek dzēsts pēc
inicializācijas. Lai turpinātu
inicializāciju, izvēlieties LABI.
OK
Atcelt
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvērtu DVR opciju izvēlni, un nospiediet Q.MENU.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Ieplānotā saraksta inicializācija, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz LABI,
un nospiediet OK (LABI). Sāciet ieplānotā
saraksta inicializāciju.
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Funkcija DVR
Programmu ceļvedis
PIEZĪME
Šo funkciju var viegli reģistrēt rezervētai ierakstīšanai.
(Skatiet sadaļu “EPG”.)
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
Ierakstīt/ieplānot
2010. gada 2. apr. 15.30
Pāriešana uz izvēlni Manuālais taimeris.
Ieplānotā
saraksts
Ierakstu saraksts
Izvēlēties grafiku Izvēlēties grafiku
pēc datuma
pēc programmas
Sākas ierakstīšana.
Iziet
Opcija
Programmu ceļvedis
▲
That ’70s show
2008. gada 25. nov. 10.05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09.45~10.15
VISI
TAGAD
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
Nākamais
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
▼
INFO i Informācija
Režīms
Skatīties/rezervēt
Manuālais taimeris
TV/
RAD
RADIO
Ieplānotā saraksts
Iziet
FAV
IZLASE
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet dzelteno pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni
Izvēlēties grafiku pēc programmas, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos programmu, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
yy
Ierakstīšana nav iespējama ar pret kopēšanu
aizsargātām programmām.
Programma ar kopēšanas aizsardzību: neizdevās
ierakstīt.
yy
Ja tiek ierakstīts zemas kvalitātes ārējais
avots, ieraksta kvalitāte nebūs optimāla.
yy
Maksimālais manuālajai ierakstīšanai pieejamais laiks ir 5 stundas un minimālais laiks ir
2 minūtes.
yy
Ja apraides stacija pārraida nepareizu laika
informāciju, rezervētā ierakstīšana var neizdoties.
yy
Ja citas programmas ir iestatītas tam pašam
laikam ieslēgšanas laikā un rezervētajai
ierakstīšanai, šajā televizorā tiek ieslēgta
programmas rezervētā ierakstīšana.
yy
Ja ierakstīšanas laikā atslēdzat strāvu,
ierakstītā programma var netikt saglabāta.
Tāpēc ieteicams nospiest pogu STOP ( )
(PĀRTRAUKT), pārbaudīt rezervēto/ierakstu
sarakstu un pēc tam atslēgt strāvu.
yy
Ierakstīšanu nevar rezervēt laika posmam,
kas īsāks par 10 sekundēm.
yy
Tā kā opcijai Ierakstīt/atgādināt programmas
nosaukums un laiks ir balstīts uz informāciju,
kas tiek pārraidīta no apraides stacijas, tie
var atšķirties no faktiskajiem, kas ir atkarīgs
no apraides stacijas situācijas.
yy
Ierakstīšanas laiks var atšķirties atkarībā no
ievades signāla izšķirtspējas vai USB HDD
ietilpības.
yy
Ja ir jāsāk rezervētā ierakstīšana un televizors ir izslēgts, televizoram tiks ieslēgta tā
daļa, kas nepieciešama ierakstīšanai, un tiks
sākta ierakstīšana.
yy
Ja jāsāk rezervētā ierakstīšana un notiek tūlītējā ierakstīšana, tiks apturēta un saglabāta
pašreizējās programmas ierakstīšana un tiks
sākta rezervētā ierakstīšana.
yy
Ja televizors ir atvienots no strāvas vai izslēgts, rezervētā ierakstīšana nedarbosies.
LATVIEŠU
LV
5 YLE FST
6 CNN
87
88
Funkcija DVR
TV ieraksti
PIEZĪME
Ierakstīto programmu sarakstu var skatīt uzreiz.
USB ierīcē saglabātu ierakstītu programmu var
demonstrēt.
TV ierakstu saraksts
�
��
ꔄ Sākas
ierakstīšana
00:35
� Tiešraides
� � ꕚ ꕙ
TV
Ierakstu saraksts
USB
USB1 XTICK
05:35
� Ierakstu
saraksts
� Ierakstīt/
ieplānot
Atskaņot
� Slēpt
Lapas maiņa
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
1. lapa no 1
D1
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
D2
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
D3
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
LATVIEŠU
LV
Atzīmēšanas režīms
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos Ierakstu
saraksts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ierakstītu programmu, un nospiediet OK (LABI).
4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
yy
Ja diskā ir sektors ar neatbilstošu kvalitāti,
var tikt dzēsta daļa vai visi ierakstu saraksta
vienumi.
yy
Ierakstu saraksta maksimālais ierakstu skaits
ir 200. Ja ierakstu saraksta ierakstu skaits ir
200, citus ierakstu nevar pievienot.
yy
Ja tiek demonstrēts pilns ieraksta garums,
ekrāns paliks pārtrauktā stāvoklī 10 sekundes un tad automātiski pārtrauks demonstrēšanu.
yy
Ierakstu var demonstrēt pat ierakstīšanas/
rezervētās ierakstīšanas laikā.
yy
Ieraksta demonstrēšanas laikā, cietais disks
var ģenerēt troksni.
yy
Šis troksnis nav saistīts ar izstrādājuma
veiktspēju un uzticamību, un troksnis ir normāla cietā diska parādība.
yy
Citā televizorā ierakstīto programmu var demonstrēt saskaņā ar autortiesību likumiem.
Ja mēģināt demonstrēt citā televizorā ierakstītu programmu, ekrāns tiek parādīts melns.
89
Funkcija DVR
Atzīmēšanas režīms
Ierakstīto programmu demonstrēšana
Atskaņot
Ierakstu saraksts
USB
Lapas maiņa
Brīva vieta 100 GB
79 h 03 min
31 h 37 min
USB1 XTICK
Atzīmēšanas režīms 1. lapa no 1
D1
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
Varat demonstrēt ierakstu sarakstā izvēlēto programmu.
D2
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
1
D3
Atskaņošanas laiks 00.02.30/Datums: 01.01.2010
2
� Noņemt atzīmes
visam
� Atzīmēt visu
� Demonstrēt
atzīmētos
� Dzēst atzīmētos
Iziet no atzīmēšanas režīma
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos Ierakstu
saraksts.
3 Nospiediet FAV , lai atzīmētu vēlamo ierakstīto
programmu.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai izvēlētos vēlamo
ierakstīto programmu.
mēto ierakstīto programmu.
Poga
Sarkanā poga
Apraksts
Noņemt atzīmi visam: mainīt atzīmētās ierakstītās programmas uz
neatzīmētām ierakstītām programmām.
Zaļā poga
Atzīmēt visu: atzīmēt visas sarakstā
minētās ierakstītās programmas.
Dzeltenā poga
Demonstrēt atzīmētos: demonstrēt
pirmo atzīmēto failu. Ja ierakstītās
programmas demonstrēšana ir
pabeigta, nākamā tiks demonstrēta
automātiski.
Zilā poga
FAV
Dzēst atzīmētos: dzēst atzīmētās
ierakstītās programmas.
Iziet no atzīmēšanas režīma.
��
00:35
� � � ꕚ ꕙ
05:35
� Klipa
rediģēšana
� Atkārtot
� Opcija � Slēpt
Iziet
1 Pēc USB ierīces pievienošanas nospiediet
pogu OK (LABI).
2 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos Ierakstu
saraksts.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ierakstītu programmu, un nospiediet OK (LABI).
4 Nospiediet zaļo pogu, lai izvēlētos izvēlni Opcija, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
BACK (ATPAKAĻ).
Izvēlne
Sākt demonstrēt
no pēdējās apstāšanās vietas
Demonstrēt no
Apraksts
Demonstrēšanas atsākšana no
pēdējās apstāšanās vietas.
sākuma
Izvēlēto ierakstīto programmu
demonstrēšana.
Pārdēvēt
Programmas pārdēvēšana.
Dzēst
Programmas dzēšana.
LATVIEŠU
LV
5 Nospiediet dzelteno pogu , lai demonstrētu atzī-
3
90
Funkcija DVR
Tālvadības pults izmantošana
Norises josla
Šī funkcija norāda, kāda ierakstītā programma
ir pieejama skatīšanai — pašreizējā ekrāna vai
tiešraides apraides pozīcija.

1
Priekšskatījums

2
Pašreizējā atrašanās vieta un demonstrēšanas norises laiks

3
Ierakstītās programmas kopējais norises
laiks
LATVIEŠU
LV
Atskaņot
Ātri pārtīt
Attīt
Pauze
Tiešs skats+
Tiešs skatsAr vienu ekrānu
Lēna atskaņošana
(Zila) Sākt atkārtošanas intervālu
(Dzeltena) Sākt klipa rediģēšanas
intervālu
(Zila) Beigt atkārtošanas intervālu
(Dzeltena) Beigt klipa rediģēšanas
intervālu
Atkārtošanas intervāls
Ierakstītas programmas demonstrēšanas laikā
varat pielāgot dažādas metodes.
Poga
Apraksts
Atskaņošanas laikā
vairākkārt spiediet pogu REW ( ) vai FF ( ),
lai paātrinātu.
- Vienmēr, kad nospiežat pogu, meklēšanas
ātrums tiks palielināts par vienu posmu (līdz
4 posmiem).
Zaļā
poga
Opcija: nospiediet zaļo pogu, lai ievadītu
ierakstītā faila video un audio iestatījumus.
Dzeltenā
poga
Klipa rediģēšana:
nospiediet dzelteno pogu sākuma vietā, kur
vēlaties iestatīt intervāla klipa rediģēšanu, un
nospiediet to vēlreiz beigu punktā. Lai saglabātu, izvēlieties Jā.
- Intervāla klipa rediģēšanas sākums ir
redzams kā
, bet intervāla klipa rediģēšanas beigas kā
ieraksta norises joslā
ekrāna apakšējā daļā. Intervāla klipa rediģēšanas sākums un beigas var iestatīt gan
virzienā uz priekšu, gan virzienā atpakaļ.
- Intervāls, kas īsāks par 10 sekundēm,
netiks saglabāts.
Zilā poga
Atkārtot:
nospiediet zilo pogu sākuma vietā, kur
vēlaties iestatīt intervāla atkārtošanu, un
nospiediet to vēlreiz beigu punktā. Lai atceltu
intervāla atkārtošanas demonstrēšanu, vēlreiz nospiediet zilo pogu.
- Intervāla atkārtošanas sākums ir redzams
kā
, bet intervāla atkārtošanas beigas
kā
ieraksta norises joslā ekrāna apakšējā daļā. Intervāla atkārtošanas sākums un
beigas var iestatīt gan virzienā uz priekšu,
gan virzienā atpakaļ.
- Intervāls, kas īsāks par 10 sekundēm,
netiks iestatīts.
- Ja intervāla atkārtošana tiek atcelta, tā
tiks atgriezta uz ierastu demonstrēšanu no
intervāla beigu punkta.
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu Pause ( )
(Pauze).
- Tiek rādīts pauzēts ekrāns.
- Vienmēr, kad pauzētā ekrānā nospiežat pogu
( ) (Pauze), tas pārvietojas no ekrāna uz ekrānu
( ).
Nospiediet pogu Pause ( ) (Pauze) un pēc tam
izmantojiet pogu FF ( ), lai iegūtu palēnināto
kustību ( ).
- Ja 10 minūšu laikā pēc pauzes aktivizēšanas nenospiežat nevienu pogu, tiks atsākta
demonstrēšana.
OK
(LABI)
3D
(Tikai 3D
modeļiem)
Ja atskaņošanas laikā pārvietojat kursoru,
izmantojot navigācijas ( ) pogu,
un tad nospiežat pogu OK (LABI), ekrāns
atsāks demonstrēšanu tieši
tajā ekrāna daļā, kur kursors ir novietots.
(
)
3D video skatīšanās.
EPG (Electronic programme guide — elektroniskais programmu ceļvedis)
EPG (Electronic programme guide — elektroniskais
programmu ceļvedis) funkcija (digitālajā režīmā)
Šai sistēmai ir elektroniskais programmu ceļvedis
(EPG — Electronic Programme Guide), kas palīdz
pārvietoties pa visām iespējamām skatīšanās režīmu opcijām.
EPG piegādā tādu informāciju, kā, piemēram,
programmu sarakstus, sākuma un beigu laiku visiem
iespējamiem pakalpojumiem. Piedevām EPG bieži ir
pieejama detalizēta informācija par programmu (šo
programmu detaļu pieejamība un apjoms ir atšķirīgs
atkarībā no konkrētās raidorganizācijas).
Šo funkciju var lietot tikai tad, ja EPG informāciju
pārraida apraides stacijas.
Lai lietotu EPG funkciju, izvēlnē Laiks jāiestata
pareizs pulksteņa laiks.
EPG uzrāda programmu nākamajām 8 dienām.
DTV
18 HITI
18:00
19:30
Nākamais
Pr. maiņa
Skatīties
Parāda ar MHP programmu.
Parāda informāciju par nākamo programmu
>
Parāda informāciju par citām programmām.
Tyra
DTV 18 HITI
2008. gada 28. sept. 21.00~00.00
Ieraksta
Atgādināt
Aizvērt
OK
Ierakstīt: tiks atvērts ieraksta iestatījumu
uznirstošais logs.
Atgādināt: rezervēts.
Ieraksta ar taimeri/atgādinājuma iestatījumu
režīma izvēle.
Trešd. 7 febr.
19.28
MHEG ... 4:3 576i
Atskats uz populārākajam deju kustībām pēdējo 20 gadu laikā.
EPG ieslēgšana/izslēgšana
1 Lai ieslēgtu vai izslēgtu EPG, nospiediet GUI-
yy
Lai skatītu informāciju par pašreizējo programmu, nospiediet INFO (INFORM.).
Tiek parādīts TV vai DTV programmas
laikā.
Tiek attēlots pie Radio Programme (Radioprogramma).
Tiek attēlots pie MHEG Programme
(MHEGprogramma).
HE-AAC
Rāda ar programmu HE-AAC.
Pārraidāmās programmas malu attiecība.
Pārraidāmās programmas malu attiecība.
Tiek attēlots pie Teletext Programme
(Teleteksta programma).
Tiek attēlots pie Subtitle Programme
(Subtitru programma).
Tiek attēlots pie Scramble Programme
(Specifiskupakalpojumu programma).
Uzrāda ar Dolby Digital programmu.
Rāda ar programmu Dolby Digital PLUS.
576i/p,
720p, Apraides programmas izšķirtspēja
1080i/p
Monitora izejā var arī nebūt redzama
pārraidītā programma kopā ar ikonu, jo
tas ir atkarīgs no programmā ietvertās
informācijas.
DE (CEĻVEDIS).
Programmas izvēle
1 Lai izvēlētos nepieciešamo programmu, spiediet navigācijas pogas vai P
Programmu ceļvedis
.
▲
That ’70s show
2008. gada 25. nov. 10.05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09.45~10.15
VISI
TAGAD
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
Nākamais
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
▼
INFO i Informācija
Režīms
Skatīties/rezervēt
Manuālais taimeris
TV/
RAD
RADIO
Ieplānotā saraksts
Iziet
FAV
IZLASE
LATVIEŠU
LV
Movers and Shakers: 86-06
91
92
EPG (Electronic programme guide — elektroniskais programmu ceļvedis)
Ceļveža režīms TAGAD/NĀKAMAIS
Varat skatīt pašlaik pārraidīto programmu, kā arī
nākamo.
Poga
Apraksts
Sarkanā poga EPG režīma maiņa.
Manuālā taimera režīma atvēršana.
Dzeltenā poga
(lpp.85)
Ieplānotā saraksta režīma atvēršana.
Zilā poga
(lpp.86)
Izvēloties TAGAD, tiek atvērta izvēlētā
programma un EPG tiek aizvērts.
OK
Izvēloties NĀKAMAIS, tiek atvērts
rezervācijas uznirstošais logs.
Tagadējās vai nākamās programmas
izvēle.
Pārraidāmās programmas izvēle.
Datuma maiņas režīms
Poga
Zaļā poga
Apraksts
Datuma iestatīšanas režīma izslēgBACK (ATPA- šana.
KAĻ)
OK (LABI)
Izvēlētā datuma maiņa.
Datuma izvēle.
GUIDE (CEĻVEDIS)
EXIT (IZIET)
EPG izslēgšana.
P
Lapa augšup/lejup.
GUIDE (CEĻVEDIS)
BACK (ATPA- EPG izslēgšana.
KAĻ)
EXIT (IZIET)
TV/RAD
LATVIEŠU
LV
INFO
FAV
DTV vai RADIO programmas izvēle.
Detalizētas informācijas parādīšana
vai noņemšana.
Izlases režīma maiņa.
8 dienu ceļveža režīms
Poga
Apraksts
Sarkanā poga EPG režīma maiņa.
Datuma iestatīšanas režīma atvēršaZaļā poga
na.
Manuālā taimera režīma atvēršana.
Dzeltenā poga
(lpp.85)
Ieplānotā saraksta režīma atvēršana.
Zilā poga
(lpp.86)
Izvēloties Pašreiz pārraidītā programma,
tiek atvērta izvēlētā programma un EPG
tiek aizvērts.
OK
Izvēloties Nākamā pārraidītā programma, tiks atvērts rezervācijas uznirstošais
logs.
Izvēlnes Programma izvēle.
Pārraidāmās programmas izvēle.
P
Lapa augšup/lejup.
GUIDE (CEĻVEDIS)
BACK (ATPA- EPG izslēgšana.
KAĻ)
EXIT (IZIET)
TV/RAD
INFO
FAV
DTV vai RADIO programmas izvēle.
Detalizētas informācijas parādīšana
vai noņemšana.
Izlases režīma maiņa.
Apraksta tabulas turpinājums
Poga
INFO
GUIDE (CEĻVEDIS)
EXIT (IZIET)
Apraksts
Detalizētas informācijas parādīšana
vai noņemšana.
Teksta šķiršana augšup/lejup.
Ieraksta ar taimeri/atgādinājuma iestatījumu režīma izvēle.
EPG izslēgšana.
3D ATTĒLVEIDOŠANA
3D ATTĒLVEIDOŠANA
(Tikai 3D modeļiem)
3D tehnoloģija
3D satura skatīšanās šajā televizorā ir iespējama,
izmantojot 3D apraidi vai savienojot TV ar saderīgu ierīci, piemēram, Blu-ray 3D atskaņotāju.
Lai šos attēlus redzētu 3D formātā, skatītājam ir
jānēsā saderīgas 3D brilles.
BRĪDINĀJUMS
noteikti simptomi pat tad, ja iepriekš nav
novērotas minētās slimības. Nekavējoties
pārtrauciet 3D attēlveidošanas skatīšanos
un konsultējieties ar ārstu, ja jums ir kāds
no šiem simptomiem: jūtat miegainību vai
vieglu reiboni, redzes pāreju vai izmaiņas,
acu vai sejas nestabilitāti, piemēram, acs vai
muskuļa raustīšanos, neapzinātu kustību,
konvulsijas, samaņas zudumu vai dezorientāciju, virziena sajūtas zudumu, krampjus vai
nelabumu. Vecākiem ir jāuzrauga, vai šādi
simptomi neparādās bērniem (tostarp pusaudžiem), jo viņi var būt jutīgāki pret 3D televizora skatīšanās izraisīto ietekmi.
yy
Fotojutīguma lēkmes risku var samazināt,
veicot tālāk minētās darbības darbības.
»S
katoties 3D televizoru, ir nepieciešami
bieži pārtraukumi.
» Personām, kuru acīm ir atšķirīga redze,
televizoru drīkst skatīties tikai pēc redzes
korekcijas pasākumu veikšanas.
» Skatieties televizoru tā, lai acis būtu vienā
līmenī ar 3D ekrānu, un nesēdiet pārāk tuvu
televizoram.
» Neskatieties 3D attēlveidošanu, ja esat
noguris vai slims, kā arī neskatieties to ilgu
laiku.
» 3D brilles izmantojiet tikai 3D attēlveidošanas skatīšanai 3D televizorā.
»D
aži skatītāji pēc 3D televizora skatīšanās
var uz laiku zaudēt orientēšanās spējas.
Tāpēc, kad pārtraucat skatīties 3D televizoru, mirkli uzgaidiet, lai orientētos apkārtējā
vidē, un tikai pēc tam pārvietojieties.
LATVIEŠU
LV
yy
Iesakām 3D video skatīšanās laikā atrasties
no televizora attālumā, kas ir vismaz divas
reizes lielāks par televizora diagonāles
garumu.
yy
Lai skatītos 3D televizoru, ir jāuzliek 3D
brilles. Lai rezultāti būtu pēc iespējas labāki,
vajadzētu izmantot LG ražotās 3D brilles.
Cita ražojuma 3D briļļu izmantošanas gadījumā 3D attēlveidošana, iespējams, nebūs
redzama pareizi. Norādījumus par 3D briļļu
izmantošanu, lūdzu, skatiet 3D briļļu rokasgrāmatā.
yy
Skatoties 2D attēlus, 3D brilles ir ieteicams
noņemt. Ja skatāties 2D attēlus, izmantojot
3D brilles, attēls var būt izkropļots.
yy
Ja 3D attēlveidošanu skatāties pārāk tuvu
vai pārāk ilgi, tas var kaitēt redzei.
yy
Ja skatāties televizoru vai spēlējat videospēles ar 3D attēlveidošanu, izmantojot
3D brilles ilgu laiku, var rasties miegainība,
galvassāpes vai nogurums jums un/vai jūsu
acīm. Ja jums ir galvassāpes vai jūtat nogurumu vai miegainību, pārtrauciet televizora
skatīšanos un ieturiet pauzi.
yy
Grūtniecēm, vecākiem cilvēkiem vai personām ar sirds problēmām vai biežu miegainību ir jāatturas no 3D TV skatīšanās.
yy
Dažkārt 3D attēlveidošana var izraisīt
kustības, kas saistītas ar izvairīšanos vai
izlocīšanos no video redzamā attēla. Tāpēc
3D TV nevajadzētu skatīties trauslu vai viegli
plīstošu priekšmetu tuvumā.
yy
Lūdzu, neļaujiet 3D televizoru skatīties
bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, jo tas var
ietekmēt viņu redzes attīstību.
yy
Brīdinājums par fotojutīguma lēkmēm:
dažiem skatītājiem zināmu faktoru, piemēram, spilgtu televizora vai videospēļu gaismu
vai attēlu, ietekmē iespējamas epilepsijas vai
citas slimības lēkmes. Ja jums vai kādam no
jūsu ģimenes locekļiem ir bijusi epilepsija vai
lēkmes, lūdzu, konsultējieties ar ārstu pirms
3D televizora skatīšanās.
Tāpat nenoteiktos apstākļos var rasties
93
94
3D ATTĒLVEIDOŠANA
PIEZĪME
(Tikai modeļiem 32/42/47/55LW47**, 47LK95**)
yy
Skatoties digitālo televīziju 3D attēlveidošanas režīmā, monitora izejas signālus nevar
raidīt caur SCART kabeli.
yy
Ja ieslēgsit 3D režīmu, kamēr digitālajā televīzijā tiek veikts plānots ieraksts, monitora
signālu nevarēs raidīt caur SCART kabeli, un
ierakstu nevarēs veikt.
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
(Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**)
yy
Pēc TV ieslēgšanas, iespējams, dažas sekundes būs nepieciešamas tā kalibrēšanai.
yy
Ja starp TV un 3D brillēm atrodas kāds traucēklis, 3D attēlveidošana, iespējams, nebūs
redzama pareizi.
yy
Neizmantojiet televizoru elektroniska vai cita
IR aprīkojuma tiešā tuvumā.
yy
Skatoties digitālo televīziju 3D attēlveidošanas režīmā, monitora izejas signālus nevar
raidīt caur SCART kabeli.
yy
Ja ieslēgsit 3D režīmu, kamēr digitālajā televīzijā tiek veikts plānots ieraksts, monitora
signālu nevarēs raidīt caur SCART kabeli, un
ierakstu nevarēs veikt.
yy
Tāpat 3D attēlveidošana var nebūt redzama,
ja skatāties televizoru guļus.
yy
Ja novēršat acis no TV un pēc tam atkal
pievēršaties 3D programmas skatīšanai,
iespējams, 3D attēlveidošanu redzēsiet tikai
pēc brīža.
yy
Ja 3D attēlveidošana notiek zem dienasgaismas lampām, televizora attēls var nedaudz
mirgot. Šādos apstākļos ieteicams izslēgt
lampas vai samazināt to spilgtumu.
Ja izmantojat 3D brilles
UZMANĪBU!
yy
Neizmantojiet 3D brilles koriģējošo, saules vai aizsargbriļļu vietā.
yy
Neglabājiet 3D brilles karstā vai aukstā
vietā.
yy
Nemetiet uz 3D brillēm priekšmetus.
Nemetiet un nelieciet brilles.
yy
Tā kā 3D briļļu stiklus var viegli saskrambāt, tīriet tos tikai ar mīkstu drāniņu. Tā
kā brilles ir viegli saskrambājamas, pirms
drāniņas izmantošanas izpuriniet no tās
putekļus.
yy
Var rasties sakaru kļūme, ja brilles atrodas tuvu elektroniskām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslas platumu (2,4 GHz),
piemēram, mikroviļņu krāsns vai bezvadu
LAN ierīce.
3D attēlveidošanas skatīšanās diapazons
(Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**)
Televizora izmērs, skatīšanās leņķis un citi apstākļi
var mainīt skatīšanās attālumu un leņķi.
Skatīšanās attālums
No 2ºm līdz 7ºm
Maksimālais skatīšanās
attālums
10 m
3D ATTĒLVEIDOŠANA
3D attēlveidošanas skatīšana
1 Demonstrējiet ar 3D saturu izveidotu video.
2 Nospiediet 3D , lai skatītu 3D attēlveidošanu.
3 Nēsājiet 3D brilles.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
3D attēlveidošanas iestatīšana
1 3D attēlveidošanas skatīšanas laikā nospiediet 3D OPTION (3D OPCIJA) Tiks atvērts
uznirstošs logs.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām opcijām, un nospiediet
OK (LABI).
ni LABI, un nospiediet OK (LABI).
Opciju izvēle.
5 Spiediet navigācijas pogas, lai pielāgotu formu,
3D režīma iestatījums
un nospiediet OK (LABI). (Skatiet sadaļu 3D
atbalstītais režīms)
Režīms
2D 3D
Apraksts
Režīms mainīts no 2D attēlveidošanas uz 3D attēlveidošanu.
3D formātā pārveidotie 2D
video var nebūt tik reālistiski
kā oriģinālie 3D video.
Iestatīt video.
Video iestatīšana.
Aizvērt

3D režīma iestatījums
Apraksts
3D attēla izmērs
Attēla ārējo malu nogriešana un
attēla izstiepšana, lai 3D režīmā
tas ietilptu pilnekrānā.
Augšpuse un
apakšpuse
3D Depth
3D attēla, kas pārveidots no 3D
attēla stereoskopiskā efekta
pielāgošana.
dambretes
galdiņš
3D skatupunkts
3D attēla pārvietošana uz priekšu
vai aizmuguri, lai pielāgotu 3D
perspektīvo skatu.
Kadru secīgums
3D attēla balanss
Krāsas un spilgtuma atšķirības
pielāgošana starp attēla kreiso un
labo pusi 3D režīmā.
6 Spiediet pogu 3D , lai izvēlētos 2D izsl. vai 3D
izsl.
Opcija
3D -> 2D
3D izsl.
Apraksts
Attēlu rādīšana 2D režīmā bez
3D efektiem.
Attēlu rādīšana oriģinālajā
formātā.
2D -> 3D
Attēlu rādīšana 3D formātā.
Atcelt
Uznirstošā loga aizvēršana.
Funkcijas Kreisais/labais vai
3D attēla labošana Labais/kreisais izvēle.
3D ekrāna ar labāku redzamību
izvēle.
3D optimizācija
3D attēla ekrāna optimizēšana
skatīšanās videi.
Iestatīt video.
Video iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu Attēla
iestatījumi)
Iestatīt audio.
Audio iestatījumu maiņa. (Skatiet sadaļu Audio
iestatījumi)
LATVIEŠU
LV
Opcija
(Atkarīgs no
modeļa)
Sānu pie sāna
95
96
3D ATTĒLVEIDOŠANA
UZMANĪBU!
yy
3D attēlveidošanas skatīšanas laikā
dažas izvēlnes var nedarboties.
yy
Pārslēdzot DTV kanālus vai ievades
signāla avotu, 3D attēlveidošanas režīms
tiek atspējots automātiski.
yy
Skatoties 2D attēlus 3D attēlveidošanas
režīmā, ekrāna skats, iespējams, nebūs
pareizs.
yy
3D efektu var skatīt, ja 3D režīms ir izvēlēts atbilstoši televizoram pienākošajam
3D ievades signālam.
yy
*.mpo failiem (3D kameras failiem) 3D
attēlveidošanas režīms tiek iespējots
automātiski.
PIEZĪME
(Tikai modeļiem 32/42/47/55LW47**, 47LK95**)
yy
Atlasot 3D režīmu, barošanas indikators tiek
automātiski izslēgts.
yy
Izmantojot tālvadības pults pogu AV MODE
(AV režīms) varat izvēlēties tikai Izslēgt vai
Kino.
yy
Atskaņojot 3D, enerģijas taupīšana ir
atspējota.
yy
3D failu skatīšanas laikā Sākuma izvēlni
nevar atvērt.
PIEZĪME
(Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**)
yy
3D failu skatīšanas laikā Sākuma izvēlni
nevar atvērt.
LATVIEŠU
LV
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
97
TV IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlne IESTATĪŠANA
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām izvēlnēm, un pēc tam nospiediet OK
(LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Izvēlne
Apraksts
Programmu iestatīšana un rediģēšana.
ATTĒLS
Attēla izmēru, kvalitātes vai efekta pielāgošana.
AUDIO
Skaņas kvalitātes, efekta vai skaļuma līmeņa pielāgošana.
LAIKS
Laika, datuma vai taimera funkcijas iestatīšana.
BLOĶĒT
Kanālu un programmu bloķēšana vai atbloķēšana.
OPCIJA
Vispārējo iestatījumu pielāgošana.
TĪKLS
Tīkla iestatījumu iestatīšana.
ATBALSTS
Klienta informācijas pārbaude.
LATVIEŠU
LV
IESTAT.
98
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījumu pielāgošana
Izvēlnes IESTAT. iestatījumi
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTAT., un
IESTAT.
● Automātiskā
Pārvietot
OK
Iziet
meklēš.
●
Manuāla noskaņošana
●
Programmu rediģēšana
●
Pastiprinātājs: ieslēgt
●
CI informācija
nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie programmu iestatījumi.
Iestatījums
Automātiskā meklēš.
LATVIEŠU
LV
Manuālā meklēšana
Apraksts
Visu pieejamo programmu meklēšana un saglabāšana, izmantojot antenas, kabeļu vai
satelīta ievades. (lpp.32)
Manuāla programmu meklēšana un saglabāšana. (lpp.37)
Programmu rediģēšana
Programmu rediģēšana. (lpp.40)
Pastiprinātājs
Optimizētā jutīguma iestatīšana, kas atkarīga no signāla uztveršanas. (lpp.41)
CI informācija
Dažu šifrēto (maksas) pakalpojumu iespējošana skatīšanai. (lpp.41)
Kabeļa DTV iestatīšana
(Tikai režīmā Kabelis, Kabelis un satelīts (tikai modeļiem
ar satelītu))
Digitālās satelīttelevīzijas
iestatīšana
(Režīmā Satelīts, Antena un
satelīts, Kabelis un satelīts
tikai modeļiem ar satelītu)
Tivu programmu saraksta
atjauninājums
(Režīmā Satelīts, Antena un
satelīts, Kabelis un satelīts
tikai modeļiem ar satelītu,
tikai Itālijā)
Dažādu opciju iestatīšana kabeļu DTV skatīšanai. (lpp.35)
Dažādu opciju iestatīšana digitālās satelīttelevīzijas skatīšanai. (lpp.35)
Tas atjaunina mainīto programmu saraksta informāciju, balstoties uz valsts
apraides apstākļiem un satelītu. (lpp.36).
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes ATTĒLS iestatījumi
ATTĒLS
Pārvietot
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
●
Malu attiecība
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
●
Attēlu vednis
●
ꕊ Enerģijas
●
Attēla režīms: standarta
NA, un nospiediet OK (LABI).
OK
99
Iziet
: 16:9
taupīšana: izslēgt
● Apgaismojums 70
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni ATTĒLS, un
● Kontrasts
pēc tam nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo
iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (Labi).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie attēlu iestatījumi.
100
● Spilgtums
50
● Asums
70
● Krāsa
60
● Tonis
0
R
G
● Krāsu t.
0
W
C
● Papildu regulēšana
● Attēlu atiestatīšana
●
Ekrāns
Iestatījums
Malu attiecība
Apraksts
Attēla izmēru maiņa, lai skatītu to ar tā optimālajiem izmēriem. (lpp.42)
Iestatīt 3D video
(Tikai 3D modeļiem)
Attēlu vednis
3D attēlveidošanas opcijas iestatīšana. (lpp.93)
PIEZĪME
yyJa izmantojat izvēlni Attēlu vednis, funkcija Enerģijas taupīšana tiks automātiski izslēgta.
yyLai atiestatītu izvēlnē Attēlu vednis veiktās izmaiņas, izmantojiet opciju Attēla atiestatīšana, ja izvēlnei Attēla režīms ir veikts iestatījums Eksperts1.
yyRGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC režīmā netiek piemērotas mainītās krāsas, toņa un H/V
asuma vērtības.
Enerģijas
šana
taupī- Strāvas patēriņa samazinājums, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
PIEZĪME
yyPielāgojot opciju Enerģijas taupīšana MHEG/MHP režīmā, opcijas Enerģijas taupīšana
iestatījumu lieto pēc tam, kad ir pabeigts MHEG/MHP.
yyIzvēloties opciju Ekrāns izslēgšana, kamēr meklējat radiostacijas kanālu, tiks samazināts
strāvas patēriņš.
yyIzvēloties opciju Automātiski vai Maksimāls, opcija Apgaismojums nedarbosies. (Tikai
LED LCD TV/LCD TV)
Opcija
Automātiski
Apgaismojums tiek pielāgots automātiski apkārtējai videi, ja tiek atlasīta
(tikai LED LCD TV/ opcija Automātiski, izmantojot funkciju Inteliģentais sensors.
LCD TV)
Inteliģentais sen- Vispiemērotākais attēls tiek automātiski pielāgots atbilstoši apkārtējai videi.
sors (tikai plazmas
TV)
Izslēgt
Atlasiet, ja funkcija nav nepieciešama.
Minimāls/Vidējs/
Maksimāls
Spilgtuma līmeņa izvēle.
Ekrāna izslēgšana
Ekrāns tiek izslēgts pēc 3 sekundēm.
Nospiežot jebkuru tālvadības pults pogu, ekrāns atkal tiks aktivizēts.
LATVIEŠU
LV
Attēla kvalitātes pielāgošana un ekrāna kalibrēšana.
Pielāgotās opcijas tiks saglabātas izvēlnē Attēla režīms kā Eksperts1.
100
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Attēla režīms
Apraksts
Viena iepriekšiestatītā attēla izvēle vai opciju pielāgošana katrā režīmā, lai iegūtu labāko attēlu.
Jūs varat arī pielāgot katra režīma papildu opcijas.
Pieejamie iepriekšiestatītie attēlu režīmi ir atkarīgi no televizora.

PIEZĪME
yyJa atlasāt funkciju Inteliģentais sensors, funkcija Enerģijas taupīšana automātiski tiks
pārslēgta uz Automātiski. (Tikai LED LCD TV/LCD TV)
yyJa atlasāt funkciju THX kino vai THX Bright Room, funkcija Malu attiecība tiks automātiski pārslēgta uz Izejas formāts.
Režīms (atkarīgs no modeļa)
Inteliģentais
sensors
Televizora iestatīšana, lai pielāgotu attēla iestatījumus, piemēram, kontrastu, spilgtumu, asumu, krāsu un nokrāsu, automātiski pielāgojot apkārtējai
videi.
Spilgts
Videoattēla pielāgošana mazumtirdzniecības telpām, uzlabojot kontrastu,
spilgtumu, krāsas un asumu.
Standarta
Attēla pielāgošana normālai videi.
Videoattēlu palielināšana, samazinot strāvas patēriņu un nepasliktinot attēla
kvalitāti.
Videoattēla optimizēšana kino videi, lai filmas tiktu skatītas kā kinoteātrī.
THX kino,
THX Bright Room
Kino pieredzes nodrošināšana, skatoties filmu mājas apstākļos. Lietotājs
varēs baudīt ekrāna vislabāko kvalitāti, neveicot papildu korekcijas.
- THX kino rada optimālo ekrāna kvalitāti, kad telpā ir tumšs.
- THX Bright Room rada optimālo ekrāna kvalitāti, kad telpā ir gaišs.
LATVIEŠU
LV
Kino

PIEZĪME
yyTHX: THX (Tomlinsona Holmaņa eksperiments) ir Džordža Lūkasa
un Tomlinsona izveidots audio un video sertifikācijas standarts. THX
sertificēts ekrāns garantē ekrāna kvalitāti, kas pārsniedz attēlojuma
standarta specifikācijas gan aparatūrai, gan programmatūrai.
Sports
Spēle
Fotoattēls
Eksperts
Videoattēla optimizēšana augstām un dinamiskām darbībām, akcentējot
sākotnējās krāsas, piemēram, balto, zāles krāsu vai debesszilo.
Videoattēla optimizēšana ātru videospēļu ekrānam, piemēram, datora darbībām vai spēlēm.
Optimizē nekustīgo attēlu, piemēram, fotoattēla failu, HDMI, USB režīmā.
» piemēram), pievienojot ārēju ierīci, piemēram, DSLR.
Detalizētu videoattēla iestatījumu pielāgošana videoekspertiem, kā arī
vispārējiem skatītājiem.

PIEZĪME
yyISFccc (ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control): šim televizoram ir detalizēta kalibrācija, kas nepieciešama
saskaņā ar Imaging Science Foundation profesionālo sertifikāciju. Izrietošie ISF dienas un nakts režīmi būs pieejami lietotājam, lai lietotājs
varētu baudīt labāko, ko piedāvā LG HDTV.
Izsmalcināto un detalizēto kalibrāciju iespējams veikt, izmantojot
ISFccc režīmu.
Detalizēto kalibrāciju jāveic sertificētam speciālistam. Lūdzu, sazinieties ar vietējo dīleri, lai pieprasītu ISF sertificētu speciālistu.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
TruMotion
(Atkarīgs no modeļa)
101
Apraksts
Uzlabotā video tehnoloģija, kas nodrošina skaidrākus un vienmērīgākus attēlus pat ātru ainu
laikā, izveidojot asāku attēlu stabilāku struktūru.
TruMotion darbojas ar visām ievadēm, izņemot datora režīmu.
PIEZĪME

yyJa iespējojat TruMotion, ekrānā var parādīties troksnis. Ja tā notiek, iestatiet TruMotion uz
Izslēgt.
yyJa izvēlaties Attēla režīms — Spēle , iestatiet TruMotion uz Izslēgt.
Režīms
Augsts
Vienmērīgākas attēla kustības nodrošinājums.
Zems
Vienmērīgas attēla kustības nodrošinājums. Šo iestatījumu izmantojiet
parastajā režīmā.
Iestatījuma TruMotion izslēgšana.
Izslēgta
Lietotājs
EKRĀNS
De-Judder: trokšņa līmeņa regulēšana ekrānā.
De-Blur: attēla saglabāšanas ilguma regulēšana ekrānā.
Datora ekrāna opciju pielāgošana.
Opcija
Atbilstošas izšķirtspējas izvēle, ja tiek izmantots dators.
Automātiskā konfigurēšana
Pozīcija
Televizora iestatīšana, lai automātiski optimizētu televizora ekrāna opcijas.
Izmēri
Attēla izmēru pielāgošana.
Fāze
Horizontālo svītru samazināšana.
Atiestatīt
Opciju atiestatīšana uz noklusējuma iestatījumiem.
Attēla novietošana atbilstošajā pozīcijā.
LED lokālā aptum- Pēc ieejas video signāla analīzes atbilstoši ekrāna apgabaliem tiek noregulēts fona apgaismošošana
jums, lai uzlabotu kontrastu.
(atkarīgs no moRežīms
deļa)
Izslēgt
LED lokālās aptumšošanas darbības izslēgšana.
Zems
Attēla spilgtuma palielināšana un melnās krāsas līmeņu padziļināšana,
izmantojot vieglo lokālo aptumšošanu.
Vidējs
Melnās krāsas līmeņu padziļināšana, izmantojot spēcīgo lokālo aptumšošanu.
Augsts
Attēla attīrīšana un melnās krāsas līmeņu padziļināšana, izmantojot vieglo
lokālo aptumšošanu.
LATVIEŠU
LV
Izšķirtspēja
102
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Pamata attēlu opcijas
Iestatījums
Aizmugurapgaismojums
(Tikai LED LCD TV/
LCD TV)
Apraksts
Ekrāna spilgtuma pielāgošana, kontrolējot LCD apgaismojumu. Ja samazināt spilgtuma līmeni, ekrāns kļūst tumšāks un strāvas patēriņš tiek samazināts, nezaudējot videosignālu.

PIEZĪME
yyJa izmantojat Enerģijas taupīšana — Izslēgt, Minimāls, Vidējs, funkcija Apgaismojums nav pieejama.
Kontrasts
Spilgtums
Asums
Videosignāla novirzes palielināšana vai samazināšana. Ja attēla gaišā daļa ir piesātināta,
varat izmantot funkciju Kontrasts.
Regulē signāla pamatlīmeni attēlā.
Krāsa
Lai regulētu asumu pārejās starp attēla gaišajām un tumšajām zonām. Jo zemāks ir asuma
līmenis, jo maigāks ir attēls.
Lai regulētu visu krāsu intensitāti.
Nokrāsa
Lai iestatītu līdzsvaru starp sarkanās un zaļās krāsas līmeņiem.
Krāsu t.
Iestatiet uz silto krāsu līmeni, lai pastiprinātu karstākas krāsas, piemēram, sarkano, vai iestatiet auksto krāsu līmeni, lai pastiprinātu aukstākas krāsas, piemēram, zilo.
Papildu opciju pielāgošana
Papildu regulēšana
vai Eksperta regulēšana
Attēla atiestatīšana
Visu režīmu opciju atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV

yy
Šo funkciju nevar izmantot opcijām Inteliģentais sensors,
, THX kino un THX Bright Room.
yyRGB-PC/HDMI-PC režīmā nav iespējams regulēt krāsas, asumu un nokrāsas līdz līmenim, kādam jūs dodat
priekšroku.
yyJa ir izvēlēts Eksperts 1/2 , var izvēlēties Apgaismojums, Kontrasts, Spilgtums, H asums, V asums, Krāsas
vai Nokrāsa.
Papildu attēlu opcijas (atkarībā no modeļa)
Iestatījums
Apraksts
Dinamiskais kontrasts Pielāgo kontrastu, lai saglabātu labāko līmeni atbilstoši ekrāna spilgtumam. Attēls tiek uzlabots, padarot gaišās daļas gaišākas un tumšās — tumšākas.
Dinamiskā krāsa
Pielāgo ekrāna krāsas, lai tās izskatītos dzīvākas, spilgtākas un skaidrākas. Šī funkcija
uzlabo nokrāsu, piesātinājumu un gaišumu, lai sarkanā, zilā, zaļā un baltā krāsa izskatītos
spilgtāka.
Clear White
Ekrāna baltā apgabala spilgtuma un baltās krāsas palielināšana.
Apdares krāsa
Tas nosaka video apdares apgabalu un pielāgo to, lai radītu dabiskās apdares krāsas.
Trokšņu mazināšana
Ekrāna trokšņu samazināšana, nemazinot video kvalitāti.
Izcila izšķirtspēja
Kristāldzidra attēla nodrošināšana, uzlabojot detaļas apgabalā, kur ir izplūdis un neskaidrs
attēls.
MPEG trokšņa sama- Trokšņa noņemšana, ko rada video saspiešana.
zināšana
Gamma
Varat pielāgot attēla tumšās zonas un vidēji pelēkās zonas spilgtumu.
»»Zems: padariet tumšākās un vidēji pelēkās vietas gaišākas.
»»Vidējs: atainojiet oriģinālās attēla krāsas.
»»Augsts: padariet tumšākās un vidēji pelēkās vietas tumšākas.
Melnās krāsas līm.
krāna melnās krāsas līmeņa iestatīšana uz atbilstošu līmeni. Šī funkcija ir pieejama šādos
E
režīmos: TV(NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), AV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), HDMI vai Komb. sign.
»»Automātiski: Automātiska ekrāna melnās krāsas līmeņa iestatīšana uz Augsts vai Zems
atbilstoši ievades signāla līmenim.
»»Zems: attēls ekrānā kļūst tumšāks.
»»Augsts: attēls ekrānā kļūst gaišāks.
Saudzīgs acīm
Ekrāna spilgtuma regulēšana, lai tas nebūtu pārāk spilgts. Ļoti spilgtu attēlu kontrasta samazināšana.
Šī funkcija ir iespējota Attēla režīms — Standarta, Spēle.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
103
Iestatījums
Apraksts
Reāls kino vai Padara filmā ierakstītos videoklipus dabiskākus, atbrīvojoties no vibrācijas efekta.
Filmu režīms Funkcija tiek izmantota, skatoties no kinofilmām veidotus videomateriālus.
Šī funkcija var arī darboties, kad ir izslēgta opcija TruMotion.
Krāsu gamma LED LCD TV/
LCD TV
Plazmas TV
Malu uzlabotājs
xvYCC
Krāsu t.
Papildu regulēšana vai Eksperta regulēšana
»» Maksimāla krāsu izmantošana, lai palielinātu krāsu kvalitāti.
»» Standarta: standarta krāsu rādīšana.
»» Plaša: palielināta krāsu skaita izmantošana.
Fotoattēlu režīms
»» Plaša: palielināta krāsu skaita izmantošana.
»» sRGB: režīms, kurā tiek rādīta sRGB standarta krāsu gamma.
Skaidrākas un izteiktākas video malas, tomēr dabīgas.
Šī funkcija labi darbojas ar asuma UI 60 vērtību.
Šī funkcija nav pieejama visiem modeļiem.
Šī funkcija rada bagātīgākas krāsas.
Šī funkcija attēlo bagātīgas krāsas tādā apjomā, kā to dara parasts videosignāls.
Šī funkcija ir iespējota opcijai Attēla režīms — Kino, Eksperts, kad xvYCC signāls tiek ievadīts,
izmantojot HDMI.
Šī ir struktūra, ko izmanto eksperta līmeņa regulēšanai.
Šī funkcija ir iespējota opcijai Attēla režīms — Eksperts, ja skatāties DTV.
Ar šo funkciju tiek filtrētas noteiktas video krāsas.
Varat izmantot RGB filtru, lai precīzi iestatītu krāsu piesātinātību un nokrāsu.
Ekrāna visu krāsu pielāgošana, kontrolējot baltās krāsas balansu.
LED LCD TV/
LCD TV
a. Metode: 2 punkti
yyStruktūra: iekšēja, ārēja
yySarkana/Zaļa/Zilās kr. kontr., Sarkana/Zaļa/Zilās kr. spilgtums: pielāgošanas diapazons ir no -50 līdz +50.
b. Metode: 10 punktu IRE
yyStruktūra: iekšēja, ārēja
yyIRE (Institute of Radio Engineers — Radioinženieru institūts) ir vienība, ar ko rāda
videosignāla lielumu, un to iespējams iestatīt kā 10, 20, no 30 līdz 100. Atbilstoši
katram iestatījumam varat pielāgot krāsas Sarkana, Zaļa, Zila.
yySpilgtums: šī funkcija rāda aprēķināto spilgtuma vērtību 2.2 gammai. Varat ievadīt
vēlamo spilgtuma vērtību 100 IRE, tad mērķa spilgtuma vērtība 2.2 gamma tiek
rādīta pēc katriem 10 soļiem no 10 IRE līdz 90 IRE.
yySarkanā/Zaļā/Zilā: regulēšanas diapazons ir no -50 līdz +50.
c. Lietot visām ievadēm
Plazmas TV
a. Metode: 2 punkti
yyStruktūra: iekšēja, ārēja
yySarkana/Zaļa/Zilās kr. kontr., Sarkana/Zaļa/Zilās kr. spilgtums: pielāgošanas diapazons ir no -50 līdz +50.
b. Metode: 20 punktu IRE
yyStruktūra: iekšēja, ārēja
yyIRE (Institute of Radio Engineers — Radioinženieru institūts) ir vienība, ar ko rāda
videosignāla lielumu, un to iespējams iestatīt kā 5, 10, no 15 līdz 100. Atbilstoši
katram iestatījumam varat pielāgot krāsas Sarkana, Zaļa, Zila.
yySarkanā/Zaļā/Zilā: regulēšanas diapazons ir no -50 līdz +50.
c. Lietot visām ievadēm
Krāsu pārval- Šo rīku eksperti izmanto, lai veiktu korekcijas, izmantojot pārbaudes struktūras. Tas neietekmē citas
dības sistēma krāsas, bet to iespējams izmantot, lai atsevišķi pielāgotu 6 krāsu zonas (Sarkana/Zaļa/Zila/Ciāna/Fuksīna/Dzeltena).
Krāsu atšķirība var nebūt izteikta arī tad, ja regulējat parasto video.
Krāsu Sarkana/Zaļa/Zila/Dzeltena/Ciāna/Fuksīna pielāgošana
»»Krāsas Sarkanā/Zaļā/Zilā/Dzeltenā/Ciāna/Fuksīna: regulēšanas diapazons ir no -30 līdz +30.
»»Sarkanā/Zaļā/Zilā/Dzeltenā/Ciāna/Fuksīna tonis: regulēšanas diapazons ir no -30 līdz +30.
Šī funkcija ir atspējota RGB-PC un HDMI-PC režīmā.
LATVIEŠU
LV
Eksperta
struktūra
Krāsu filtrs
Papildu regulēšana
»» Maksimāla krāsu izmantošana, lai palielinātu krāsu kvalitāti.
»» Standarta: standarta krāsu rādīšana.
»» Plaša: palielināta krāsu skaita izmantošana.
Eksperta kontrole
Signāla krāsu sfēras rādīšana.
»» Standarta: standarta krāsu rādīšana.
»» Plaša: palielināta krāsu skaita izmantošana.
»» EBU: režīms, kurā tiek rādīts EBU standarta krāsu apgabals.
»» SMPTE: režīms, kurā tiek rādīts SMPTE standarta krāsu apgabals.
»» BT709: režīms, kurā tiek rādīts BT709 standarta krāsu apgabals.
104
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes AUDIO iestatījumi
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪ-
AUDIO
ŠANA, un nospiediet OK (LABI).
● Automātisks
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni AUDIO, un
pēc tam nospiediet OK (LABI).
● Skaidra
Pārvietot
skaļums: izslēgt
balss II: izslēgt
● Balanss
● Skaņas
Iestatījums
L
R
• Infinite 3D Surround: izslēgt
• Diskants 50
• Bass
50
• Skaņas atiestat.
● Sound
Optimizer: normāls
● Digitāla
● TV
Tālāk aprakstīti pieejamie audio iestatījumi.
2
0
iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
ꕅ
režīms: standarta
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
Iziet
OK
audio izeja : PCM
skaļrunis: ieslēgt
● ARC
režīms: ieslēgt
● DTV
Audio iestatīšana: automātiski
● AV
sinhronizācija
: izslēgt
Apraksts
LATVIEŠU
LV
Automātisks
skaļums
Funkcijas Automātisks skaļums aktivizēšana, lai skaļuma līmenis nemainītos, pārslēdzot kanālus.
Skaļuma līmenis var nebūt konstants apraides staciju atšķirīgās signālu kvalitātes dēļ.
Skaidra balss
Iestatījums cilvēka balss skaidrības pastiprināšanai. Varat pielāgot skaidrības līmeni, iestatot šo
funkciju.
Balanss
Balansa pielāgošana starp kreiso un labo skaļruni atbilstoši telpai.
Skaņas režīms
Iepriekš iestatīta skaņas režīma izvēle vai katra režīma opciju pielāgošana.
Režīms
Standarta
Izvēlieties standarta kvalitātes skaņai.
Mūzika
Izvēlieties mūzikas klausīšanai.
Kino
Izvēlieties filmu skatīšanai.
Sport
Izvēlieties sporta notikumu skatīšanai.
Spēle
Izvēlieties spēļu spēlēšanai.
PIEZĪME
yyJa skaņas kvalitāte vai skaļums nav vēlamajā līmenī, ieteicams izmantot atsevišķu mājas
kinozāles sistēmu vai pastiprinātāju, kas spēj apstrādāt dažādas lietotāja vides.
yyJa izvēlaties Ieslēgt opcijai Skaidra balss II, funkcija Infinite 3D Surround nedarbojas.
Opcija
Sound Optimizer
Infinite 3D Surround
LG patentēta skaņas apstrādes tehnoloģija, kas spēj nodrošināt
telpisku 5.1 visaptverošu skanējumu, izmantojot tikai divus priekšējos
skaļruņus.
Diskants
Dominējošo izejas skaņu kontrole. Aktivizējot diskantu, tas palielinās
izejas skaņu uz lielāku frekvenču diapazonu.
Bass
Klusāko izejas skaņu kontrole. Aktivizējot basu, tas palielinās izejas
skaņu uz zemāku frekvenču diapazonu.
Skaņas atiestat.
Skaņas režīma atiestatīšana uz noklusējuma iestatījumiem.
Skaņas optimizēšana atkarībā no vides, kurā televizors ir uzstādīts.
Opcija
Normāla
Normālas skaņas režīms.
Sienas stiprinājuma tips
Optimizēts skaņas režīms pie sienas piestiprinātam televizoram.
Statīva tips
Optimizēts skaņas režīms uz statīva uzstādītam televizoram.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Digitāla audio
izvade
Apraksts
Šī funkcija ļauj izvēlēties jums vēlamo Digitālo audio izvadi.
Kad ir pieejams Dolby Digital, izvēlnē Digitālā audio izvade atlasot Automātiski, tiks iestatīts SPDIF.
(Sony Philips Digital InterFace — Sony Philips digitālais interfeiss) izvade uz Dolby Digital.
Ja izvēlnē Digitālā audio izvade ir atlasīts Automātiski, kad Dolby Digital nav pieejams, SPDIF izeja
būs PCM (Pulse-code modulation — Impulskoda modulācija).
Pat ja kanālā, kas pārraida Dolby Digital Audio, ir iestatīts gan Dolby Digital, gan Audio valoda,
tiek atskaņots vienīgi Dolby Digital.
Vienība
Automātiski
PCM
TV skaļrunis
105
Audio ievade
Digitālā audio izvade
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Visi
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Izmantojot ārējo audio ierīci ar funkciju ARC (Audio atgriešanas kanāls), SPDIF var izvadīt, izmantojot tikai lielātruma HDMI kabeli bez papildu optiskā kabeļa.

PIEZĪME
yyJa, darbojoties Simplink mājas kinozālei, tiek izslēgti televizora skaļruņi, skaņas izvade automātiski pārslēdzas uz mājas kinozāles skaļruņiem, taču, ieslēdzot televizora skaļruņus, skaņas
izvade pārslēdzas uz televizora skaļruņiem.
yyDažas AUDIO izvēlnes ir atspējotas, ja televizora skaļrunis ir iestatīts uz Izslēgt.
ARC režīms
Izmantojot ārējo audio ierīci ar funkciju ARC (Audio atgriešanas kanāls), optisko SPDIF var izvadīt,
(Audio atgrieša- izmantojot tikai lielātruma HDMI kabeli, neizmantojot nevienu papildu optisko kabeli.
nas kanāls)

Opcija
DTV Audio
iestatīšana
(tikai digitālajā
režīmā)
Ieslēgta
Ja tiek ieslēgta ierīce ar ARC, ierīces skaļrunis tiek automātiski izmantots, ja SIMPLINK ir iespējota.
Izslēgt
Pat tad, ja tiek ieslēgta ierīce ar ARC funkciju un SIMPLINK ir iespējota, ierīces skaļrunis netiek automātiski izmantots.
Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, ar šo funkciju varat izvēlēties nepieciešamo
audio veidu.
Režīms
Automātiski
Automātiski atskaņo izvades skaņu šādā secībā: HE-AAC > Dolby
Digital+ > Dolby Digital > MPEG (izņemot Itāliju).
Automātiski atskaņo izvades skaņu šādā secībā: HE-AAC > Dolby
Digital+ > MPEG > Dolby Digital (tikai Itālijā).
HE-AAC,
Vēlamā audio veida izvēle.
Dolby Digital+, Dolby Digital, (Piem.) Ja ir izvēlēts MPEG, vienmēr tiek izvadīts MPEG.
MPEG
Ja MPEG netiek atbalstīts, secībā tiek iestatīts cits audio veids.
AV sinhronizācija
Ja video un audio netiek sinhronizēti, jūs varat tos pielāgot manuāli.
(-) iestatījums: audio ir ātrāks nekā pēc noklusējuma.
(+) iestatījums: audio ir lēnāks nekā pēc noklusējuma.
Opcija
AV sinhronizācija
TV skaļruņa un SPDIF sinhronizācijas pielāgošana.
TV skaļrunis
Televizora iekšējā skaļruņa skaņas sinhronizācijas pielāgošana.
SPDIF (Sony/Philips digitālais interfeiss)
Ārējā skaļruņa, kas pievienots pie digitālās audio izvades porta, skaņas sinhronizācijas pielāgošana.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
yyDaži HDMI kabeļi var neatbalstīt šo režīmu. (Ieteicams izmantot lielātruma HDMI kabeli.)
yy
ARC režīms darbojas tikai ar televizora HDMI 1 (tikai LED LCD TV/LCD TV) vai HDMI 3 (tikai
plazmas TV) ievadi.
yySIMPLINK funkcijas aktivizēšana šīs funkcijas izmantošanai.
106
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Uztveršana stereo/divvalodu režīmā (tikai analogajā režīmā)
Ja ir izvēlēta programma, informācija par stacijas skaņu parādās kopā ar programmas
numuru un stacijas nosaukumu.
1 Nospiediet Q. MENU.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai atvērtu izvēlni Audio vai Audio valoda, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz skaņas izvadi, un nospiediet OK (LABI).
Apraides signāls
Mono
Stereo
Dual
Ekrāna izvēlne
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Monoskaņas izvēle
Ja stereo uztveršanā stereosignāls ir vājš, varat pārslēgt uz mono. Mono uztveršanas režīmā skaņas
skaidrība tiek uzlabota.
yy
Valodas izvēle divvalodu apraidei
Ja programmu iespējams uztvert divās valodās (divvalodu), varat pārslēgt uz DUAL I,
DUAL II vai DUAL I+II.
LATVIEŠU
LV
DUAL I Skaļruņiem tiek nosūtīts galvenās pārraides valodas signāls.
DUAL II Skaļruņiem tiek nosūtīts otrās pārraides valodas signāls.
DUAL I+II
Katram skaļrunim tiek nosūtīts savs valodas signāls.
Nicam kodētās skaņas uztveršana (tikai analogajā režīmā)
Ja televizors ir aprīkots ar uztvērēju NICAM kodētas skaņas uztveršanai, iespējams uztvert augstas kvalitātes NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex – gandrīz tūlītēja signāla logaritmiskā vai eksponenciālā multipleksā skaņas
pārveidošana) digitālo skaņu.
Skaņas izvadi iespējams izvēlēties atbilstošu uztvertās pārraides veidam.
1 Kad tiek uztverts NICAM monosignāls, varat izvēlēties NICAM MONO vai FM MONO.
2 Kad tiek uztverts NICAM stereosignāls, varat izvēlēties NICAM STEREO vai FM MONO.
Ja stereosignāls ir vājš, pārslēdziet uz FM MONO.
3 Kad tiek uztverts NICAM divvalodu signāls, varat izvēlēties NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM
DUAL I+II vai FM MONO.
Skaļruņu skaņas izvades izvēle
Režīmā AV, Komb. sign., RGB un HDMI varat izvēlēties izejas skaņu kreisās un labās puses skaļrunim.
Izvēlieties skaņas izvadi.
L+R (kreisā puse + labā puse): audiosignāls no skaņas ievades L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās puses skaļrunim, un audiosignāls no skaņas ievades R (labā puse) tiek nosūtīts labās puses skaļrunim.
L+L (kreisā puse + kreisā puse): audiosignāls no skaņas ievades L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās un
labās puses skaļruņiem.
R+R (labā puse + labā puse): audiosignāls no skaņas ievades R (labā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās
puses skaļruņiem.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
107
Izvēlnes LAIKS iestatījumi
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni LAIKS, un
nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo
LAIKS
Pārvietot
●
Pulkstenis
●
Izslēgšanas laiks : izslēgt
●
Ieslēgšanas laiks : izslēgt
●
Miega taimeris
: izslēgt
●
Aut. gaidstāve
: 4 stundas
OK
Iziet
iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie laika iestatījumi.
Iestatījums
Pulkstenis
Apraksts
Laika, datuma, laika joslas un vasaras laika funkcijas iestatīšana.
Laiks tiks iestatīts automātiski atbilstoši apraides stacijas digitālā kanāla signālam, kam ir norādīta
informācija par laiku. Ja nav, iestatiet laiku un datumu manuāli.
yyTV laika iestatīšana notiek saskaņā ar laika nobīdes informāciju atbilstoši laika joslai un
GMT (Griničas laikam), ko aparāts saņem līdz ar raidījuma signālu, un laiks automātiski
tiek iestatīts pēc ciparu signāla.
yyJa pilsētas nosaukumu izvēlnē Laika josla maina ar nobīdi, laiku var regulēt ar 1 stundas
iedaļu.
yyIzvēlni Laika josla var mainīt režīmā Automātiski.
Laika josla
Maskava
Jekaterinburga
Omska
Krasnojarska
Irkutska
Jakutska
Vladivostoka
Magadan
Kaļiņingrada
Šajā tabulā ir ietverta Krievijas 9. reģiona laika joslas tabula, un, ja lietotājs izvēlas sava reģiona laika joslu, laiks tiek
automātiski iestatīts atbilstoši šim reģionam.
Tomēr pat tad, ja lietotājam pēc sava reģiona izvēlēšanās
netiek piedāvāta apraides stacijas vietējā laika nobīde vai
nesakrīt reģiona informācija, lietotājs pareiza laika iestatīšanai var izvēlēties opciju Nobīde sadaļā Laika josla.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
108
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Izslēgšanas
laiks/ieslēgšanas laiks
Apraksts
Laika iestatīšana automātiskai televizora ieslēgšanai un izslēgšanai. Lai izmantotu šo funkciju,
vispirms ir jāiestata pašreizējais laiks un datums.

PIEZĪME
yyJa 2 stundu laikā pēc televizora ieslēgšanas, izmantojot funkciju Ieslēgšanas laiks, netiek
nospiesta neviena poga, televizors automātiski tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.
yyJa vienlaikus iestatāt gan funkciju Izslēgšanas laiks, gan funkciju Ieslēgšanas laiks, funkcija Izslēgšanas laiks dominēs par funkciju Ieslēgšanas laiks.
Miega taimeris
Laika intervāla iestatīšana, pēc kura televizors izslēdzas. Ja izslēdzat un pēc tam ieslēdzat televizoru, funkcija Miega režīms tiks izslēgta.
Aut. gaidstāve
(Atkarīgs no
modeļa)
Ja ir ieslēgta Automatic Standby (Automātiskās gaidstāves) funkcija un tās laikā nenospiežat
nevienu pogu, televizors automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
PIEZĪME
yyŠī funkcija nedarbojas režīmā Demonstrācija veikalā un programmatūras jaunināšanas
laikā.
LATVIEŠU
LV
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes BLOĶĒT iestatījumi
BLOĶĒT
● Iestatīt
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
NA, un nospiediet OK (LABI).
OK
Iziet
paroli
● Sistēmas
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
Pārvietot
109
bloķēšana
: Izslēgta
● Bloķēt programmu
● Vecāku uzraudzība: bloķēšana izslēgta
● Ievades bloķēšana
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni BLOĶĒT, un
nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie bloķēšanas iestatījumi.
Iestatījums
Apraksts
Ievadiet 4 ciparu paroli. Noklusējuma PIN kods ir “0 0 0 0”.
Ja kā mītnes zeme tiks izvēlēta Francija, parole ir nevis “0”, “0”, “0”, “0”, bet gan “1”, “2”, “3”, “4”.
Ja Francija tiks izvēlēta kā mītnes zeme, parole nevarēs būt “0”, “0”, “0”, “0”.
Ja esat aizmirsis savu paroli, nospiediet tālvadības pults pogu kombināciju “0”, “3”, “2”, “5”.
Sistēmas bloķēšana
Sistēmas bloķēšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana.
Bloķēt programmu
Programmu bloķēšana, kas ietver bērniem nepiemērotu saturu. Programmas var izvēlēties, bet
ekrāns ir tukšs un skaņa ir izslēgta.
Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.
Šīs funkcijas izmantošana ir pieejama izvēlnē Sistēmas bloķēšana — Ieslēgt.
Vecāku uzraudzība
Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas tiek saņemta no apraides stacijas. Tādēļ, ja signālam
ir
nepareiza informācija, šī funkcija nedarbojas.
Lai atvērtu šo izvēlni, ir jāievada parole.
Šis displejs ir ieprogrammēts tā, ka tas atceras, kāda opcija bija iestatīta pēdējā - pat gadījumā, ja
displejs tiek izslēgts.
Neļauj bērniem skatīties konkrētas pieaugušajiem paredzētas TV programmas saskaņā ar iestatītajiem programmu kategoriju ierobežojumiem.
Lai skatītos maksas programmu, ievadiet paroli.
Novērtējums dažādās valstīs ir atšķirīgs.
Ievades bloķē- Bloķējiet ievades signāla avotu.
šana
Šīs funkcijas izmantošana ir pieejama izvēlnē Sistēmas bloķēšana „Ieslēgta”.
LATVIEŠU
LV
Iestatīt paroli
110
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes OPCIJA iestatījumi
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠA-
OPCIJA
NA, un nospiediet OK (LABI).
● Valoda
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni OPCIJA, un
Pārvietot
: Latvija
● Palīdzība
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iesta-
Iziet
(Language)
● Valsts
nospiediet OK (LABI).
OK
nespējīgajiem
● Barošanas
indikators
● Rādītājs
tījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
● Smart
Share iestatījums
● Rūpnīcas
● Televizora
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
●
iestatījumi
ID
:1
Režīma iestatīšana : Lietošana mājās
Tālāk aprakstīti pieejamie vispārējie iestatījumi.
Iestatījums
Valoda
Apraksts
Ekrāna vai audiovalodas izvēle.
Opcija
Izvēlnes valoda
Izvēlieties nepieciešamo valodu.
Audiovaloda
Audiofunkcija ļauj izvēlēties jums vēlamo valodu.
Ja audiodati izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, audio tiks atskaņots pēc
noklusējuma iestatītajā valodā.
LATVIEŠU
LV
Audiovalodas ekrāna izvēlnes informācija
Displejs
N.A
Statuss
Nav pieejams
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio “Cilvēkiem ar redzes traucējumiem”
Audio “Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem”
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC Audio
Subtitru valoda
Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju
Subtitri. Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, subtitri tiks parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.
Informācija par subtitru valodu ekrānā
Displejs
N.A
Statuss
Nav pieejams
Teleteksta subtitri
Subtitri “Apgrūtinātai dzirdamībai”
Teksta valoda
Ciparu režīmā izmantojiet teksta valodu izvēles funkciju, ja teksts tiek
pārraidīts divās vai vairākās valodās. Ja teleteksts netiek pārraidīts izraudzītajā valodā, teksts tiks uzrādīts saskaņā ar noklusējuma valodas
iestatījumiem.
PIEZĪME
yyJa valodas, ko izvēlējāties kā primārās iestatījumiem Audio valoda, Subtitru valoda un Teksta valoda, netiek atbalstītas, iespējams izvēlēties otrās kategorijas valodu.
yyAudio/subtitrus var attēlot vienkāršotā formātā kā 1 – 3 rakstzīmes, ko raida pakalpojuma
sniedzējs.
yyJa izvēlaties papildu audio (audio “Cilvēkiem ar redzes/dzirdes traucējumiem”), iespējams,
televizors atskaņo daļu no galvenās audioplūsmas.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
Valsts
111
Apraksts
Vēlamās valsts izvēle (Atkarīgs no modeļa)
PIEZĪME

yyJa nepabeidzāt uzstādīšanas vedņa norādījumus, nospiežot pogu BACK
(ATPAKAĻ), vai ja OSD (Ekrāna izvēlne) iestājās taimauts, uzstādīšanas
izvēlne tiks parādīta, ikreiz ieslēdzot televizoru, līdz brīdim, kad uzstādīšana
tiks pilnībā pabeigta.
Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un
yy
var būt kādas problēmas teleteksta lietošanas laikā.
CI (Kopējās saskarnes) funkcija var nebūt pielietota, pamatojoties uz konyy
krētās valsts apraides apstākļiem.
DTV režīma vadības pogas var nestrādāt, jo to darbība ir atkarīga no
yy
apraides sistēmas jūsu mītnes zemē.
Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV funkcijas
yy
var nedarboties atkarībā no digitālās apraides apstākļiem.
Valsts iestatījums AK ir jāaktivizē tikai Apvienotajā Karalistē.
yy
Ja valsts iestatījums ir iestatīts uz “--”, ir pieejamas Eiropas virszemes
yy
digitālā standarta pārraides programmas, taču DTV funkcijas var nedarboties.
Palīdzība nespējīgajiem
(digitālajā režīmā)
Audio komentāri un subtitri ir nodrošināti tiem, kuriem ir slikta dzirde vai redze.
Opcija
Vājdzirdīgajiem
Signāls
Signāls tiek atskaņots, ja tiek atlasīta programma ar audio aprakstu
Audio apraksts
Barošanas indikators
(tikai LCD TV/LED LCD
TV)
TV indikatora ieslēgšana vai izslēgšana.
Opcija
Gaidstāves gaisma
Indikatora gaismas ieslēgšana vai izslēgšana gaidstāves režīmā.
Jaudas gaisma
ISM metode
(tikai plazmas TV)
Indikatora gaismas ieslēgšana vai izslēgšana, ja televizors tiek
ieslēgts.
Attēla iestrēgšanas novēršana un māņattēla noņemšana.
Ilgstoši ekrānā sastindzis vai nekustīgs attēls atstāj sākotnējā attēla pēdas.
Opcija
Normāla
Iestatīts, ja attēla iesprūšana nekad nav problēma.
Orbiters
Novērš māņattēlu veidošanos ekrānā.
Attēls pārvietosies ik pēc 2 minūtēm, lai novērstu māņattēlu rašanos. Tomēr labāk ir neļaut ekrānā palikt jebkādiem fiksētiem
attēliem.
Krāsains
Novērš māņattēlu veidošanos ekrānā.
Krāsu bloks ekrānā nedaudz kustās un pārmaiņus tiek rādīta baltā
struktūra. Pēcattēla visas krāsas ir grūti saskatāmas.
Pēc korekciju veikšanas neviena krāsa nebūs redzama.
Balts
Novērš māņattēlu veidošanos ekrānā.
Izmantojiet nedaudz. Pirms šīs funkcijas izmantošanas skatieties
televizoru uz noteiktu brīdi, lai pārliecinātos, vai māņattēls nepazūd
pats no sevis.

PIEZĪME
yyAr funkciju Balts var būt neiespējami pilnībā noņemt pārmērīgi spēcīgu māņattēlu. Lai atgrieztos parastā skatījumā,
nospiediet jebkuru pogu.
LATVIEŠU
LV
Skaļums
Šī funkcija ir paredzēta vājdzirdīgajiem.
Ja tā ir ieslēgta, subtitri tiek rādīti pēc noklusējuma.
Šī funkcija paredzēta vājredzīgajiem un nodrošina skaidrojošo
audio, kas papildus pamata audio apraksta pašreizējo situāciju TV
programmā.
Kad ir atlasīts Audio apraksts — ieslēgts, pamata audio un audio
apraksts tiek nodrošināts tikai tām programmām, kurās ir iekļauts
audio apraksts.
Audio apraksta skaļuma maiņa
112
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Iestatījums
HbbTV
(Atkarīgs no modeļa)
Apraksts
LED LCD TV / LCD TV : Šī funkcija darbojas tikai Vācijā un Francijā.
Plazmas TV : Šī funkcija darbojas tikai Vācijā.
Ja ierīce nav pieslēgta tīklam, šis pakalpojums var būt ierobežots.
Rādītājs
(Atkarīgs no modeļa)
Magic Motion tālvadības pults rādītāja opcijas iestatīšana.
Opcija
Ātrums
Rādītāja kustības ātruma maiņa.
Forma
Rādītāja formas izvēle.
Izmēri
Rādītāja izmēru maiņa.
Līdzināš.
Smart Share iestatījums
Data Service
(tikai Īrijā)
Rūpnīcas iestatījumi
Līdziniet tālvadības pults virzienu ar rādītāju savā televizora ekrānā,
pakratot tālvadības pulti uz kreiso un labo pusi. Pēc tam rādītājs
automātiski pārvietojas uz ekrāna centrālo daļu.
DivX un DLNA opcijas iestatīšana.
Opcija
DivX reģ. kods
Lai atskaņotu DivX aizsargātus videomateriālus, reģistrējiet savu
televizoru. (lpp.71)
DivX reģistrācijas
atcelšana
DMR
Atceliet televizora reģistrāciju. (lpp.71)
LATVIEŠU
LV
DMR (Digital Media Render) savienojuma aktivizēšana vai deaktivizēšana.
Izmantojot šo funkciju, lietotājs var izvēlēties MHEG (Digitālais teleteksts) un Teleteksts, ja
tie abi ir pieejami vienlaikus.
Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkarīgi no atlasītās opcijas tiks iespējots MHEG
vai Teletext.
Televizora rūpnīcas iestatījumu atjaunošana un visu saglabāto programmu dzēšana.
TV iestatījumu pielāgošana lietotāja preferencēm. Televizora pirmās ieslēgšanas reizē tiks
parādīts rūpnīcas atiestates ekrāns.

PIEZĪME
Ja laikā, kad Sistēmas bloķēšana ir iestatīta uz Ieslēgta, esat aizmirsis
yy
savu paroli, uz tālvadības pults nospiediet “0”, “3”, “2”, “5”.
Televizora ID
ID piešķiršana pievienotajai ierīcei
Režīma iestatīšana
Noklusējuma režīms ir Lietošana mājās. Lai nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti mājas
apstākļos, ieteicams televizoru iestatīt režīmā Lietošana mājās.
Opcija
Lietošana mājās
Režīma izvēle mājas videi.
Demonstrācija veikalā
Režīma izvēle mazumtirdzniecības telpām.
Demonstr. režīms
TV īpašo funkciju atvēršana.
Varat atcelt demonstrācijas režīmu, nospiežot jebkuru pogu, izņemot
Volume (Skaļums) un Mute (Izsl. skaņu).

PIEZĪME
Režīmu Demonstr. režīms nav iespējams izmantot
yy
režīmā Lietošana mājās.
yyDemonstrācija veikalā, Demonstr. režīms tiek automātiski iestatīts uz Ieslēgt.
Kad Demonstr. režīms ir iestatīts uz Izslēgt režīmā
yy
Demonstrācija veikalā, Demonstr. režīms netiek
izmantots un atiestatīts tiek tikai ekrāns.
yyDemonstrācijas režīmā ekrāns pēc 5 minūtēm tiek
atiestatīts automātiski.
MHP automātiskā
palaišana
(Tikai Itālija)
(Atkarīgs no modeļa)
IR emulators
(Atkarīgs no modeļa)
Šī izvēlne ir iespējota tikai Itālijā, un citu valstu MHP pakalpojumi var nedarboties pareizi.
Šī funkcija ir MHP, Itālijas datu apraides, automātiskās startēšanas funkcija.
Izmantot kanālā ar MHP signālu.
Datu apraides funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no raidstacijas stāvokļa.
Pielāgošana tiek veikta, ja bezvadu multivides modulis ir pievienots (iegādājams atsevišķi).
Papildinformāciju un lietošanas instrukcijas skatiet bezvadu multivides moduļa rokasgrāmatā.
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
113
Izvēlnes TĪKLS iestatījumi
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
TĪKLS
• Tīkla iestatījums
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni TĪKLS, un
nospiediet OK (LABI).
Pārvietot
OK
Iziet
: Vadu
• Tīkla statuss: internets ir pievienots
• Smart TV iestatījums
• Juridisks paziņojums
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie tīkla iestatījumi.
Tīkla iestatījumu konfigurēšana (lpp.46).
Apraksts
Tīkla statuss
Tīkla statusa rādīšana (lpp.52).
Smart TV iestatījums
Reģiona iestatīšana, kuram tiek nodrošinātas laika ziņas, un televizoram pievienoto ID pārvaldīšana.
Iestatījums
Juridisks paziņojums
Country Setting
Premium pakalpojumu valsts iestatīšana. Dažādi Premium pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši iestatītajai valstij.
Weather Effect
Reģiona iestatīšana, kura laikapstākļi ir redzami Premium pakalpojuma fonā.
Izvēlieties savu reģionu.
Premium versija
Premium pakalpojuma versijas rādīšana.
ID pārvaldība
Televizoram izmantotā ID pieteikšanās vēstures pārvaldība.
Atiestatīt
Izdzēsiet visus televizoram pievienotos ID.
Juridiskā paziņojuma rādīšana. (lpp.54)
LATVIEŠU
LV
Iestatījums
Tīkla iestatīšana
114
IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Izvēlnes ATBALSTS iestatījumi
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni ATBALSTS,
un nospiediet OK (LABI).
ATBALSTS
Pārvietot
OK
Iziet
• Programmatūras atjaunināšana
• Attēla pārbaude
• Skaņas pārbaude
• Signāla pārbaude
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai opciju, un nospiediet OK (LABI).
- Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, nospiediet BACK (ATPAKAĻ).
• Informācija par produktu/pakalpojumu
• Premium inicializēšana
5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
Tālāk aprakstīti pieejamie atbalsta iestatījumi.
Iestatījums
Programmatūras
atjaunināšana
Attēla pārbaude
Apraksts
Televizora atjaunināšana uz visjaunāko programmaparatūru.
Attēla vai iebūvētās melodijas skaņas pārbaužu izpilde.
»yJa šajā pārbaudē ir kļūda, izvēlieties Jā. Jūs redzēsiet informāciju par izstrādājumu vai
pakalpojumu.
»yJa pārbaudē nav nevienas kļūdas, pārbaudiet ārējās ierīces savienojuma statusu un skatiet
tās rokasgrāmatu.
Signāla pārbaude MUX (MULTIPLEKSĒTĀJA) un pakalpojuma informācijas utt. rādīšana.
Skaņas pārbaude
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
yyTā attēlo pārveidoto *MUX (MULTIPLEKSĒTO) informāciju un signāla stiprumu.
yyTā attēlo informāciju par signālu un atlasītā MUX (MULTIPLEKSĒTĀ) pakalpojuma
nosaukumu.(*MUX (MULTIPLEKSĒTS): kanālu augstāks direktorijs digitālajā apraidē
(vienā MUX (MULTIPLEKSĒTĀ) pakalpojumā ir vairāki kanāli.))
yyJa atlasāt opciju Satelīts kā automātiskās meklēšanas ievades avotu, signāla pārbaude netiek rādīta. Ja atlasāt opciju Antena un satelīts vai Kabelis un satelīts,
signāla pārbaude tiek rādīta tikai opcijai Antena vai Kabelis.
Informācija par
produktu/pakalpojumu
Premium inicializēšana
Informācijas par izstrādājumiem vai pakalpojumiem rādīšana.
Klientu apkalpošanas centrs var atšķirties atkarībā no valsts.
Ja Premium izvēlnes atjaunināšanas laikā rodas kļūda, inicializējiet izvēlni. Pēc tam televizors
automātiski izslēgsies un atkal ieslēgsies.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
115
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Pievienojiet dažādas ārējās ierīces televizoram un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai izvēlētos ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas,
USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
Ja ierakstāt TV programmu DVD rakstītājā vai videomagnetofonā, noteikti pievienojiet televiyy
zora signāla ievades kabeli pie televizora, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
Ārējās ierīces savienojums atšķirsies atbilstoši modelim.
yy
Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu secības.
yy
LATVIEŠU
LV
116
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Savienojumu pārskats
Pievienojiet dažādas ārējās ierīces pie televizora aizmugurējā panelī esošajiem portiem.
1 Atrodiet attēlā ārējo ierīci, kuru vēlaties pievienot televizoram, kā redzams attēlā.
2 Pārbaudiet ārējās ierīces savienojuma veidu.
3 Atrodiet atbilstošo attēlu un pārbaudiet informāciju par savienojumu.
HD uztvērējs
HDMI – lpp.117
DVI – lpp.117
Komb. sign. – lpp.118
Kompozītsignāls –
lpp.119
LATVIEŠU
LV
Skaļrunis
Digitālais – lpp.122
Dators
HDMI – lpp.120
DVI – lpp.120
RGB – lpp.121
DVD
VCR
HDMI – lpp.117
DVI – lpp.117
Komb. sign. – lpp.118
Kompozītsignāls –
lpp.119
Euro Scart – lpp.118
Kompozītsignāls –
lpp.119
Euro Scart – lpp.118
USB
Atmiņas ierīce –
lpp.123
Atmiņas karšu
lasītājs – lpp.123
Spēļu ierīce
HDMI – lpp.117
Komb. sign. – lpp.118
Kompozītsignāls –
lpp.119
PIEZĪME
Lai pievienotu spēļu ierīci televizoram, izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā ietverto kabeli.
yy
Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās rokasgrāmatā.
yy
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Šajā sadaļā “SAVIENOJUMU VEIDOŠANA”
yy
galvenokārt ir parādītās shēmas modeļiem
32/37/42/47LV37**.
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televiyy
zora.
HD uztvērēja, DVD atskaņotāja vai videomagnetofona
pievienošana
117
DVI-HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo videosignālu no ārējās ierīces
uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot DVI-HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai
pārraidītu audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
Pievienojiet HD uztvērēju, DVD atskaņotāju vai
videomagnetofonu pie televizora un izvēlieties
atbilstošu ievades signāla režīmu.
HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot HDMI kabeli, kā redzams
attēlā.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Izmantojiet jaunāko lielātruma HDMI™
yy
kabeli ar funkciju CEC (patēriņa elektroierīču vadība).
Lielātruma HDMI™ kabeļiem ir veikta
yy
pārbaude uz HD signāla pārraidi pat līdz
1080p vai lielāku ātrumu.
118
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Kombinētā signāla savienojums
Euro Scart savienojums
Tas pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot kombinētā signāla kabeli,
kā redzams attēlā.
Tas pārraida video un audio signālu no ārējās
ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot Euro Scart kabeli, kā redzams
attēlā. Lai parādītu attēlus, lietojot progresīvo
izvēršanu, noteikti izmantojiet Euro Scart kabeli.
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
yy
Ja kabeļi ir uzstādīti nepareizi, tas var
radīt attēla rādīšanu melnbaltās krāsās
vai ar izkropļotām krāsām. Pārbaudiet
to, lai nodrošinātu, ka kabelis atbilst
nepieciešamajam krāsu savienojumam.
Izejas veids
Pašreizējais
ievades režīms
AV1
(Televizora
izeja1)
Digitālā TV
Digitālā TV
Analogā TV, AV
Analogā TV
Kombinētais signāls/RGB
HDMI
AV1
(Kad notiek DTV
plānotā ierakstīšana, izmantojot
ierakstīšanas aprīkojumu.)
O
O
Analogā TV
(Ievades režīms ir
pārveidots par
DTV.)
X
X
TV izeja: izejā nodrošina analogos vai digitālos TV
signālus.
PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot Euro scart kabeli,
yy
jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu
signāla vadu.
Skatoties digitālo televīziju 3D attēlveiyy
došanas režīmā, monitora izejas signālus nevar raidīt caur SCART kabeli. (Tikai
3D modeļiem)
Ja ieslēgsiet 3D režīmu, kamēr digitālayy
jā televīzijā tiek veikts plānots ieraksts,
monitora signālu nevarēs raidīt caur
SCART kabeli, un ierakstu nevarēs
veikt. (Tikai 3D modeļiem)
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Kompozītsignāla savienojums
Tas pārraida analogo video un audio signālu no
ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci
un televizoru, izmantojot kompozītsignāla kabeli,
kā redzams attēlā.
119
Savienojums ar datoru
PIEZĪME
yy
Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, ieteicams
televizoram izmantot HDMI savienojumu.
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
Ja jums ir mono videomagnetofons, pieyy
vienojiet videomagnetofona audio kabeli
televizora ligzdai AUDIO L/MONO.
120
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
HDMI savienojums
DVI-HDMI savienojums
Tas pārraida digitālo video un audio signālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru,
izmantojot HDMI kabeli, kā redzams attēlā.
Tas pārraida digitālo videosignālu no datora uz
televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot DVI-HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai
pārraidītu audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
LATVIEŠU
LV
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
RGB savienojums
Tas pārraida digitālo videosignālu no datora uz
televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot komplektācijā iekļauto D-sub 15 kontaktu
signāla kabeli, kā redzams attēlā. Lai pārraidītu
audiosignālu, pievienojiet audiokabeli.
121
PIEZĪME
LATVIEŠU
LV
Datora darba režīmā var rasties trokšņi, ko
yy
izraisa atsevišķas izšķirtspējas, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums.
Mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju,
mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē
regulējiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
paliek tīrs. Ja datora grafiskās kartes atsvaidzes intensitāti nevar mainīt, nomainiet
datora grafisko karti vai konsultējieties ar
datora grafiskās kartes ražotāju.
Sinhronizācijas ievades signāla forma horiyy
zontālās un vertikālās izvērses frekvencēm
ir atšķirīga.
Mēs iesakām datora režīmā izmantot
yy
1920 x 1080, 60 Hz; tā tiks nodrošināta
labākā attēla kvalitāte.
Savienojiet signāla kabeli no datora monitoyy
ra izvades ligzdas ar displeja RGB (PC) vai
arī signāla kabeli no datora HDMI izvades
ligzdas ar displeja HDMI IN (vai HDMI/DVI
IN) pieslēgvietu.
Pievienojiet audiokabeli no datora TV audio
yy
ieejai. (Audiokabeļi televizora piegādes
komplektā nav iekļauti.)
Ja lietojat skaņas karti, noregulējiet datora
yy
skaņu pēc vajadzības.
Ja datora grafiskā karte neizdod signālu
yy
vienlaikus gan analogā, gan digitālā RGB
režīmā, savienojiet tikai vienu – vai nu
RGB, vai arī HDMI IN (vai HDMI/DVI IN),
lai rādītu datora informāciju uz displeja.
Lietojot kabeli, kas savieno HDMI ar DVI,
yy
DOS režīms var nedarboties (atkarībā no
izmantotās videokartes).
Ja tiek izmantots pārāk garš RGB-PC kabeyy
lis, ekrānā iespējami traucējumi. Iesakām
izmantot kabeli, kas ir īsāks par 5 m. Tas
nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.
122
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Audiosistēmas savienojums
Austiņu savienojums
Izmantojiet ārējo audiosistēmu iebūvētā skaļruņa
vietā.
(atkarīgs no modeļa)
Varat klausīties skaņu, izmantojot austiņas.
PIEZĪME
Ja izmantojat ārējo audioierīci iebūvētā
yy
skaļruņa vietā, izslēdziet funkciju TV
skaļrunis. (lpp.105)
Digitālā optiskā audio savienojums
Tas pārraida digitālo audiosignālu no televizora uz
ārējo ierīci. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot optisko audiokabeli, kā redzams attēlā.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
UZMANĪBU!
yy
Neskatieties iekšā pa optisko izejas ligzdu.
Skatīšanās uz lāzera staru var bojāt redzi.
Kad ir pievienotas austiņas, izvēlnes
yy
AUDIO elementi ir atslēgti.
Pārslēdzoties uz AV REŽĪMS, kad ir pieyy
slēgtas austiņas, šīs izmaiņas attieksies
uz video, bet ne uz audio iestatījumiem.
Kad ir pieslēgtas austiņas, nevar izvēlēyy
ties optisko digitālā audio izeju.
Austiņu pretestība: 16
yy
Austiņu maksimālā audio izvade: no
yy
10 mW līdz 15 mW
Austiņu spraudņa izmēri: 0,35 cm
yy
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
123
Savienojums ar USB
CI moduļa savienojums
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, USB
zibatmiņu, ārējo cieto disku vai USB atmiņas karšu
lasītāju, pie televizora un atveriet izvēlni Smart
Share, lai izmantotu dažādos multivides failus.
Skatiet sadaļu “USB atmiņas ierīces savienojums”
un sadaļu “Failu pārlūkošana”.
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās
TV režīmā. Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.
(lpp.41)
vai
Atrodiet šo stūri, kā parādīts attēlā, un ievietojiet CI
moduli.
Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes
yy
ligzdā ir ievietots pareizā virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt
televizora un PCMCIA kartes ligzdas bojājumus.
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
124
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
Bezvadu multivides moduļa
savienojums
(Atkarīgs no modeļa)
LG televizori ar bezvadu vadības portu atbalsta
LG bezvadu multivides moduli, ko var iegādāties
atsevišķi. Ja televizoram pievieno bezvadu sakaru atslēgu (iekļauta bezvadu multivides moduļa
komplektā), LG bezvadu multivides modulim var
pievienot ārējās ierīces, un video un audio signāli
tiks sūtīti televizoram, izmantojot bezvadu sakarus.
SIMPLINK savienojums
Atskaņojiet un vadiet AV ierīci, kas pievienota ar
HDMI kabeli, izmantojot HDMI-CEC. Šis televizors
var darboties ar ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC,
bet pilnībā atbalstītas tiek tikai ierīces ar logotipu
.
Vienu HDMI kabeļa galu pievienojiet televizora
aizmugurē esošajam HDMI/DVI IN vai HDMI IN
terminālam, bet otru galu pievienojiet SIMPLINK
ierīcei.
Lietošanas instrukcijas skatiet bezvadu multivides
moduļa rokasgrāmatā.
PIEZĪME
LG bezvadu multivides modulis
LATVIEŠU
LV
PIEZĪME
Izmantojot ārējo ierīci, kas savienota ar
yy
bezvadu multivides moduli, dažas TV izvēlnes funkcijas var nedarboties.
Ja pievienotā ierīce neatbalsta HDMIyy
CEC, SIMPLINK funkcija nav pieejama.
Lai lietotu SIMPLINK, ir jāizmanto lielyy
ātruma HDMI kabelis ar *CEC funkciju.
(*CEC: patēriņa elektroierīču vadība).
SIMPLINK var nedarboties pareizi, ja
yy
izmantojat trešās puses ierīci, kurai ir
HDMI-CEC funkcija.
Bezvadu ārējai izvadei netiek atbalstīta
yy
funkcija SIMPLINK.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
SIMPLINK izvēļņu aktivizēšana
un izmantošana
1 Lai atvērtu ievades signāla avotus, nospiediet
INPUT (IEVADE).
2 Lai atvērtu ātrās SIMPLINK izvēlnes, nospiediet sarkano pogu.
3 Spiediet navigācijas pogas, lai atlasītu Ieslēgt.
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu
no ierīcēm, un pēc tam nospiediet OK (Labi).
◄
►
Ieslēgta
TV
◀ DISKS 1
▶
1
2
◀ VCR 1
▶
3
HDD/DVD-R
HD HT
HDD rakstītājs
▶
TV skaļrunis
IEVADE
Nr.
5
Iziet
- Izvēlētajai ierīcei tiek parādīta atzīme.
- Pieejamās ierīces tiek parādītas gaišā krāsā.
- Nepieejamās ierīces tiek parādītas pelēkā
krāsā.
5 Vadiet izvēlēto AV ierīci.
- Tiešā atskaņošana: ja AV ierīces ir pievienotas televizoram, varat tieši vadīt šīs ierīces un
atskaņot multivides failus, nenorādot papildu
iestatījumus.
- Izvēlēties AV ierīci: televizoram pievienotas
AV ierīces izvēle.
- Diska atskaņošana: vadiet pievienotās AV
ierīces, izmantojot navigācijas pogas un
pogas OK (LABI), , , , un .
- Izslēgt visas ierīces: izslēdzot televizoru,
visas pievienotās ierīces tiek izslēgtas.
- Pārslēgt audio izvadu: nodrošina veidu, kā
vienkārši pārslēgt audio izvadu.
- Sinhronizēt ieslēgšanu: ja HDMI terminālam
pievienotais aprīkojums ar SIMPLINK funkciju
sāk atskaņošanu, televizors tiks automātiski
ieslēgts.
Apraksts
1
Iepriekš izvēlēta TV kanāla rādīšana.
2
Disku atskaņošana. Ja ir pieejami vairāki diski,
diska nosaukums tiek rādīts ekrāna lejasdaļā.
3
Pievienotā videomagnetofona vadība.
4
HDD (cietā diska) ierakstu atskaņošana: cietajā
diskā saglabāto disku vadība.
5
Audio izvade mājas kinozāles skaļrunī vai audio
izvade televizorā: audio izejas maiņa starp mājas
kinozāles skaļruni un TV skaļruni.
PIEZĪME
Ja maināt ieejas avotu, nospiežot pogu
yy
INPUT (IEVADE), SIMPLINK ierīces darbojošās funkcija tiks pārtraukta.
Ja izvēlaties ierīci, kurai ir mājas kinozāyy
les funkcija, skaņas izeja automātiski tiek
pārslēgta uz mājas kinozāles skaļruni,
bet TV skaļrunis tiek izslēgts.
Ja pievienotā SIMPLINK mājas kinozāles
yy
sistēma neatskaņo audio no televizora,
optiskā kabeļa vienu galu pievienojiet televizora aizmugurē esošajam DIGITĀLĀS
AUDIO IZVADES terminālam, bet otru
kabeļa galu pie SIMPLINK ierīces aizmugurē esošā DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES
termināla.
LATVIEŠU
LV
◀ Skaļrunis
4
125
126
TELETEKSTS
TELETEKSTS
yy
Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.
Teleteksts ir brīvs pakalpojums, ko apraida lielākā
TV staciju daļa un kas sniedz pašu jaunāko
informāciju par jaunākajām ziņām, gaidāmo laiku,
televīzijas programmām, biržas indeksiem un
daudzām citām tēmām.
Augstākā līmeņa teksts
Lietotāja rokasgrāmatā ekrāna lejasdaļā ir parādīti
četri lauki – sarkans, zaļš, dzeltens unzils. Dzeltenais lauks apzīmē nākamo grupu, un zilais lauks
norāda nākamo bloku.
Bloka/grupas/lapas izvēle
1 Ar zilo pogu varat pāriet no bloka uz bloku.
Šī TV teleteksta dekoders var atbalstīt sistēmas
VIENKĀRŠS, AUGSTĀKĀ LĪMEŅA un ĀTRAIS
TEKSTS. VIENKĀRŠS (standarta teleteksts) ietver
virkni lapu, ko izvēlas, tieši ievadot atbilstošo
lapas numuru. AUGSTĀKĀ LĪMEŅA un ĀTRAIS
TEKSTS ir modernākas metodes, kas dod iespēju
ātri un viegli izvēlēties teleteksta informāciju.
2 Izmantojiet dzelteno pogu, lai pārietu uz nā-
Ieslēgšana/izslēgšana
4 Pārmaiņus var izmantot pogu P . Nospiežot
LATVIEŠU
LV
Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS). Ekrānā tiek parādīta pirmā lapa vai
pēdējā lapa.
Ekrāna virsrakstā ir redzami divu lapu numuri,
TV stacijas nosaukums, datums un laiks. Pirmais
lapas numurs norāda jūsu izvēli, kamēr otrais
numurs atbilst pašreiz redzamajai lapai.
Lai izslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS). Vēlreiz tiek parādīts iepriekšējais
režīms.
Vienkāršs teksts
Lapas izvēle
1 Ar CIPARU pogām ievadiet vēlamās lapas
numuru kā trīsciparu skaitli. Ja izvēles laikā
tiek piespiests nepareizs numurs, jāpabeidz
trīsciparu numura ievade un tad atkārtoti jāievada pareizais lapas numurs.
2 Pogu P
var izmantot, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu.
kamo grupu ar automātisku pāreju uz nākamo
bloku.
3 Izmantojot zaļo pogu, varat pāriet uz nākamo
esošo lapu ar automātisku pāreju uz nākamo
grupu.
sarkano pogu, var atgriezties iepriekšējā izvēlē. Pārmaiņus var izmantot pogu P .
Lapas tieša izvēle
tbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENA
KĀRŠS), lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu
numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā TOP
(AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts.
TELETEKSTS
Ātrais teksts
Laiks
Teleteksta lapas ir kodētas ar krāsām gar ekrāna
lejasdaļu, un tās tiek izvēlētas, nospiežot atbilstošo krāsu pogu.
Lapas izvēle
1 Nospiediet pogu T.OPT un pēc tam izmantojiet navigācijas pogas, lai izvēlētos izvēlni
Atveriet rādītāju lapu.
127
Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni,
lai ekrāna augšējā labajā stūrī redzētu laiku.
Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos apakšlapas numuru. Apakšlapas numurs
parādās ekrāna lejasdaļā. Lai atstātu vai mainītu apakšlapu, nospiediet sarkano pogu, zaļo
pogu,
vai CIPARU pogas.
.
2 Lapas, kas ir kodētas ar krāsu gar apakšējo
rindu, var izvēlēties, izmantojot tās pašas krāsas pogas.
3 Atbilstoši teleteksta režīmam VIENKĀRŠS lapu
var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru,
izmantojot CIPARU pogas režīmā ĀTRAIS
TEKSTS.
4 Pogu P
var izmantot, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu.
Nospiediet pogu T. OPT un tad izmantojiet navigācijas pogas, lai atlasītu izvēlni Teksta opcija.
Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas
notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas. Apakšlapu skaits un ekrānā
attēlotā apakšlapa parasti ir redzama ekrānā
zem laika. Izvēloties šo izvēlni,ekrāna augšējā
kreisajā stūrī parādās apturēšanas simbols un
automātiskā lapu maiņa nav aktīva.
Atklāt
Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.
Atjaunot
Teksta opcija
Indekss
Laiks
Atstāt
Atklāt
Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams
TV attēls. Jaunās lapas attēls parādīsies ekrāna augšējā kreisās puses stūrī. Kad ir pieejama atjauninātā lapa, displejā attēla vietā būs
redzams lapas numurs. Izvēlieties šo izvēlni
vēlreiz, lai redzētu atjaunināto teleteksta lapu.
Atjaunot
Aizvērt
Indekss
Izvēlieties katru rādītāju lapu.
PIEZĪME
Apvienotajā Karalistē (digitālajā režīmā)
yy
poga T. OPT nedarbojas.
LATVIEŠU
LV
Īpašā teleteksta funkcija
Atstāt
128
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
DIGITĀLAIS TELETEKSTS
Teleteksts digitālā pakalpojumā
yy
Šī funkcija darbojas tikai Apvienotajā Karalistē un Īrijā.
Displejs nodrošina Jums piekļuvi digitālajam teletekstam, kas ir krietni uzlabots dažādos aspektos,
kā piemēram, teksts, grafika utt.
Šim digitālajam teletekstam var piekļūt izmantojot
speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un specifiskus servisus, kas pārraida digitālo teletekstu.
Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros
1 Nospiediet ciparu pogu vai pogu P
, lai
izvēlētos noteiktu pakalpojumu, kas pārraida
digitālo teletekstu.
LATVIEŠU
LV
2 Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu TEXT
(TEKSTS) vai krāsu pogu.
3 Izpildiet norādījumus digitālajā teletekstā un
pārvietojieties uz nākamo darbību, spiežot pogas TEXT (TEKSTS), OK (LABI), navigācijas
pogu, sarkano pogu, zaļo pogu, dzelteno pogu,
zilo pogu vai CIPARU pogas.
4 Nospiediet TEXT (TEKSTS) vai krāsu pogu,
1 Nospiediet ciparu pogu vai pogu P
, lai
izvēlētos digitālo pakalpojumu, kas pārraida
digitālo teletekstu.
2 Izpildiet norādījumus digitālajā teletekstā un
pārvietojieties uz nākamo darbību, spiežot pogas TEXT (TEKSTS), OK (LABI), navigācijas
pogu, sarkano pogu, zaļo pogu, dzelteno pogu,
zilo pogu vai CIPARU pogas.
3 Lai mainītu digitālā teleteksta pakalpojumu,
vienkārši izvēlieties citu pakalpojumu, izmantojot ciparu pogu vai pogu P
.
lai izslēgtu digitālo teletekstu un atgrieztos TV
skatīšanās režīmā.
Dažos pakalpojumos teksta pakalpojumiem var
piekļūt, izmantojot sarkano pogu.
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
Regulāri atjauniniet un tīriet televizoru, lai nodrošinātu labāko attēla kvalitāti un pagarinātu produkta
kalpošanas laiku.
Televizora programmaparatūras atjaunināšana
Lejupielādējiet un instalējiet jaunāko programmaparatūru, izveidojot savienojumu ar programmaparatūras serveri vai apraides OTA pakalpojumu,
lai uzlabotu vai mainītu izstrādājuma funkciju vai
pievienotu jaunas funkcijas.
Programmaparatūras atjaunināšana var nedarboties pareizi, kas ir atkarīgs no interneta vides
un DTV signāla stipruma. Ja tā notiek, jūs varat
saņemt jaunākos programmaparatūras atjauninājumus autorizētā LG Electronics klientu apkalpes
centrā.
Pašreizējās programmaparatūras versijas pārbaude vai programmaparatūras atjaunināšana
ni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni ATBALSTS, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz
izvēlni Programmatūras atjaunināšana, un
nospiediet OK (LABI).
Tiek parādīta pašreizējā programmaparatūras
versija.
5 Izvēlieties Pārbaudīt atjauninājuma versiju,
lai manuāli pārbaudītu programmaparatūras
versiju.

Programmatūras ◀
Ieslēgta ▶
atjaunināšana
• Pašreizējā versija
01.00.09
Pārbaudīt atjauninājuma versiju
Aizvērt
Ja atlasāt Programm. atjaunināšana — Ieslēgt, televizors atrod jauno programmaparatūru, izmantojot NSU*/OTA*, un ekrānā tiek
atvērts atjauninājuma uznirstošais logs.
* NSU (Tīkla programmatūras atjaunināšana):
ja televizoram ir izveidots savienojums ar internetu, tas atrod jauno programmaparatūru,
kas augšupielādēta LG serverī.
* OTA (Bezvadu): skatoties digitālās apraides
sistēmu, televizors pārsūta jauno programmaparatūru, izmantojot DTV signālu.
PIEZĪME
yy
Programmaparatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet LAN kabeli, neizslēdziet
televizoru un neatvienojiet strāvas vadu.
yy
Ja programmaparatūras atjaunināšanas
laikā, izmantojot OTA, pārslēdzat kanālu,
atjaunināšana tiek pārtraukta. Process
tiek atsākts, kad pārslēdzat uz sākotnējo
programmu. Atjaunināšana tiek turpināta
pat tad, ja strāva tiek atslēgta, izmantojot
tālvadības pulti. Šādā gadījuma ir normāli, ja barošanas indikatora krāsa mainās
un ekrāns ir tumšs. Ierīce atsāk darboties
normālā režīmā, tiklīdz atjaunināšana ir
pabeigta.
yy
Premium pakalpojums ir atspējots laikā,
kad programmatūra tiek atjaunināta,
izmantojot NSU.
yy
Jūs varat pārbaudīt programmatūras
atjaunināšanas statusu izvēlnē Programmatūras atjaunināšana vai skatīt atjaunināšanas informāciju, kas redzama kanāla
simbolā.
yy
Savienojuma atjaunināšanas pakalpojums (tikai ziemeļu valstīm paredzētajiem
modeļiem): jūs varat pārbaudīt, vai LG
OTA pakalpojums ir pieejams DTV kanālā, nospiežot šo Magic Motion tālvadības
pults pogu vai sarkano pogu, kad zem
kanāla simbola tiek parādīts ziņojums
Atrasts atjauninājums.
6 Ja atjaunināšana ir pabeigta, televizors automātiski restartēsies pēc 5 sekundēm.
Jums var būt nepieciešams atiestatīt dažas
opciju IESTATĪŠANA, ATTĒLS vai AUDIO
izvēlnes.
PIEZĪME
yy
Nav iespējams pazemināt uz vecāku
programmaparatūras versiju.
yy
Programmatūras atjaunināšanas ilgums
var būt atšķirīgs, kas ir atkarīgs no programmaparatūras izmēriem, tīkla apstākļiem vai DTV signāla stipruma.
yy
Ja programmaparatūras atjauninājuma
lejupielāde neizdodas, izmantojot bezvadu savienojumu, uz laiku pievienojiet kabeli tieši pie maršrutētāja. Ja lejupielāde
joprojām neizdodas, sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
LATVIEŠU
LV
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēl-
129
130
TEHNISKĀ APKOPE
Televizora tīrīšana
UZMANĪBU!
yy
Vispirms izslēdziet televizoru un atvienojiet
strāvas vadu un visus citus kabeļus.
yy
Ja televizors tiek atstāts bez uzraudzības un
netiek izmantots ilgu laika periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktrozetes,
lai zibens vai strāvas pārspriegojumi neradītu
bojājumus.
Ekrāns un rāmis
Lai notīrītu putekļus vai vieglus netīrumus, tīriet
virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu
drāniņu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai atšķaidītā
vieglā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tam nekavējoties
notīriet ar sausu drāniņu.
UZMANĪBU!
LATVIEŠU
LV
yy
Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar
nagu vai asu priekšmetu, jo tādējādi varat
saskrambāt ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
yy
Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā
vasks, benzols, spirts, atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās
var sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu
izmaiņas.
Korpuss un statīvs
Lai notīrītu putekļus vai vieglus netīrumus, tīriet
korpusu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet korpusu ar
mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai
ūdenim pievienotu nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu. Pēc tam nekavējoties notīriet ar sausu
drāniņu.
UZMANĪBU!
yy
Nesmidziniet šķidrumu uz virsmas. Ja
televizorā nokļūst ūdens, var tikt izraisīta
aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai
ierīces nepareiza darbība.
yy
Nelietojiet ķīmiskās vielas, jo tās var sabojāt
virsmu.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus,
kas sakrājušies uz strāvas vada.
TEHNISKĀ APKOPE
131
“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana televizora
ekrānā
yy
Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un
atstāt neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir “attēla
izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
yy
Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana var parādīties arī jūsu
televizora teksta daļās.
yy
Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora ekrānā uz ilgu laika periodu
(2 vai vairākas stundas LCD televizoram, 1 vai
vairākas stundas plazmas TV).
LATVIEŠU
LV
132
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Vispārēja informācija
Problēma
Nevar vadīt televizora funkcijas,
izmantojot tālvadības pulti.
Attēls netiek rādīts, un nav dzirdama skaņa.
Ieslēdzot televizoru, attēls kustas
lēnām.
Nevar pievienot ārējās ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
LATVIEŠU
LV
Izšķirtspēja
yyPārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yyPārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav neviena šķēršļa.
yyPārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir atbilstoši ievietotas (
ar 
, 
ar 
).
yyPārbaudiet, vai atbilstošs ievades signāla režīms, piemēram, televizors vai
videomagnetofons, ir iestatīts tālvadības pults izmantošanai.
yyPārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yyPārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktrozetei.
yyPārbaudiet, vai sienas kontaktrozete darbojas, pievienojot citas ierīces.
yyTelevizora ieslēgšanās laikā attēls tiek izslēgts. Tā ir normāla parādība. Ja
pēc dažām minūtēm attēls netiek parādīts, atslēdziet televizoru no strāvas uz
30 sekundēm un mēģiniet vēlreiz. Ja attēls joprojām nav redzams, sazinieties
ar vietējo pilnvaroto apkalpes dienestu.
yySkatiet sadaļu “Savienojumu pārskats” un pievienojiet ārējo ierīci.
yyPārbaudiet barošanas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt ar traucējumiem.
yyPārbaudiet, vai Laika iestatījumu režīmā ir aktivizēta funkcija Automātiskais
miega režīms.
Skatiet sadaļu “Miega taimeris”.
yyJa televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
pēc 15 minūtēm, kad neviena darbība nav veikta.
Audio
Problēma
Attēlu rādīšanas laikā nav skaņas.
Nav signāla no viena no skaļruņiem.
Neparasta skaņa no ierīces iekšpuses.
Izšķirtspēja
yySpiediet pogu
+ vai -.
yyPārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta, nospiežot pogu MUTE (IZSL. SKAŅU).
yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
yyPārbaudiet, vai audiokabeļi ir pareizi pievienoti.
yyPārbaudiet, vai opciju izvēlnē ir aktivizēta funkcija TV skaļrunis.
yyNoregulējiet balansu ar atbilstošo izvēlnes opciju.
yyJa mainās apkārtējās vides mitruma līmenis vai temperatūra, tad televizora
ieslēgšanas vai izslēgšanas laikā var atskanēt neparasts troksnis. Televizoram
nav nekādu problēmu.
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
133
Video
Problēma
Attēls redzams melnbaltā krāsā vai
krāsu kvalitāte ir zema.
Redzamas horizontālas vai vertikālas joslas vai attēls ir izplūdis.
Attēlos redzamas līnijas vai svītras.
Pēc televizora izslēgšanas parādās
pēcattēli (māņattēli).
Televizors ir ieslēgts, bet ekrāns ir
ļoti tumšs.
Ekrānā ir redzams ziņojums Nav
signāla.
Ekrānā ir redzami melni punkti.
Ekrāna nobīde nav pareiza.
Izšķirtspēja
yyPielāgojiet krāsu iestatījumus izvēlnes opcijā.
yyNodrošiniet pietiekamu attālumu starp televizoru un citām elektroierīcēm.
yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
yyPārbaudiet, vai nav lokālu traucējumu, piemēram, no elektroierīces vai jaudīga
instrumenta.
yyPārbaudiet antenu vai pagrieziet antenu pareizā virzienā.
yyIespējams, ka pikseļi ir bojāti ilgstoša nemainīga attēla rādīšanas dēļ (attēla
sadegšana). Lai ekrāna pikseļi netiku bojāti, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
yyPielāgojiet spilgtumu un kontrastu izvēlnes opcijā.
yyPārbaudiet, vai starp televizoru un ierīci ir pievienots signāla kabelis.
yyPārbaudiet izvēlēto ievades avotu, nospiežot pogu INPUT (IEVADE).
yyVairāki pikseļi sarkanā, zaļā, baltā vai melnā krāsā var būt redzami ekrānā, kas
raksturo paneļa īpašības.
Tā ir normāla parādība.
yyPielāgojiet pozīcijas iestatījumus izvēlnes opcijā.
yyPārbaudiet, vai televizors atbalsta videokartes izšķirtspēju un frekvenci. Ja
frekvence neatbilst vajadzīgajam diapazonam, iestatiet uz ieteicamo izšķirtspēju, izmantojot ārējās ierīces ekrāna iestatījumus.
yyPārbaudiet videokabeļa savienojumus.
LATVIEŠU
LV
Ekrāna fonā ir redzamas plānas
līnijas.
Redzami horizontālie trokšņi vai
yyPielāgojiet fāzes iestatījumus izvēlnes opcijā.
rakstzīmes ir izplūdušas.
Skatiet sadaļu “EKRĀNS”.
Signāla uztveršanas kvalitāte dažos yyPārslēdziet uz citiem kanāliem. Iespējama problēma ar apraidi.
kanālos ir zema.
yyStacijas signāls var būt vājš. Pagrieziet antenu pareizā virzienā.
yyPārbaudiet, vai nav lokālu traucējumu, piemēram, no elektroierīces vai jaudīga
instrumenta.
134
SPECIFIKĀCIJAS
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
32LV37**
37LV37**
32LV3700-ZA / 32LV3700-ZC
32LV370S-ZB / 32LV3701-ZC
32LV3750-ZA / 32LV3750-ZC
32LV375G-ZC / 32LV375S-ZB
32LV375S-ZC / 32LV375T-ZA
32LV375T-ZC / 32LV375W-ZC
37LV3700-ZA / 37LV3700-ZC
37LV370S-ZB / 37LV3701-ZC
37LV3750-ZA / 37LV3750-ZC
37LV375G-ZC / 37LV375S-ZB
37LV375S-ZC / 37LV375T-ZA
37LV375T-ZC / 37LV375W-ZC
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Ar statīvu
11,4 kg
13,1 kg
Bez statīva
9,6 kg
11,3 kg
Strāvas prasības
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
80 W
100 W
Bez statīva
LATVIEŠU
LV
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
42LV37**
47LV37**
42LV3700-ZA / 42LV3700-ZC
42LV370S-ZB / 42LV3701-ZC
42LV3750-ZA / 42LV3750-ZC
42LV375G-ZC / 42LV375S-ZB
42LV375S-ZC / 42LV375T-ZA
42LV375T-ZC / 42LV375W-ZC
47LV3700-ZA / 47LV3700-ZC
47LV370S-ZB / 47LV3701-ZC
47LV3750-ZA / 47LV3750-ZC
47LV375G-ZC / 47LV375S-ZB
47LV375S-ZC / 47LV375T-ZA
47LV375T-ZC / 47LV375W-ZC
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Ar statīvu
15,5 kg
20,9 kg
Bez statīva
13,3 kg
18,7 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
110 W
140 W
Bez statīva
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
32LV47**
37LV47**
32LV470S-ZC
37LV470S-ZC
772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
Ar statīvu
10,9 kg
12,4 kg
Bez statīva
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
9,1 kg
10,6 kg
Strāvas prasības
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
100 W
110 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
135
Ar statīvu
Bez statīva
42LV47**
47LV47**
42LV470S-ZC
47LV470S-ZC
1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm 1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
Ar statīvu
15,2 kg
20,7 kg
Bez statīva
13,0 kg
18,5 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
130 W
140 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
LATVIEŠU
LV
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
136
SPECIFIKĀCIJAS
32LW47**
42LW47**
32LW470S-ZB
42LW470S-ZB
772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
Ar statīvu
10,5 kg
15,9 kg
Bez statīva
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
8,2 kg
13,0 kg
Strāvas prasības
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
100 W
130 W
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
47LW47**
55LW47**
47LW470S-ZB
55LW470S-ZB
1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm 1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
LATVIEŠU
LV
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
Ar statīvu
21,4 kg
27,0 kg
Bez statīva
18,5 kg
22,0 kg
Patērētā jauda
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
140 W
160 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
SPECIFIKĀCIJAS
47LK95**
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
Bez statīva
137
47LK950S-ZA
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
Ar statīvu
20,3 kg
Bez statīva
18,3 kg
Strāvas prasības
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strāvas patēriņš
250 W
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
LATVIEŠU
LV
138
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
50PZ57**
60PZ57**
50PZ570-ZB / 50PZ570G-ZB
50PZ570S-ZB / 50PZ570T-ZB
50PZ570W-ZB / 50PZ575S-ZB
60PZ570-ZB / 60PZ570G-ZB
60PZ570S-ZB / 60PZ570T-ZB
60PZ570W-ZB / 60PZ575S-ZB
1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Ar statīvu
29,8 kg
42,6 kg
Bez statīva
27,5 kg
38,5 kg
Bez statīva
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet produktam pievienotajā etiķetē.
LATVIEŠU
LV
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
139
50PZ75**
60PZ75**
50PZ750-ZA / 50PZ750G-ZA
50PZ750S-ZA / 50PZ750T-ZA
50PZ750W-ZA / 50PZ755S-ZA
60PZ750-ZA / 60PZ750G-ZA
60PZ750S-ZA / 60PZ750T-ZA
60PZ750W-ZA / 60PZ755S-ZA
1185,2 mm x 782,6 mm x 317,2 mm
1404,0 mm x 911,4 mm x 364,4 mm
1185,2 mm x 714,0 mm x 49,6 mm
1404,0 mm x 837,8 mm x 49,6 mm
Ar statīvu
31,5 kg
46,3 kg
Bez statīva
27,9 kg
40,3 kg
Bez statīva
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet produktam pievienotajā etiķetē.
LATVIEŠU
LV
140
SPECIFIKĀCIJAS
MODEĻI
Izmēri
(Platums x
augstums x
dziļums)
Svars
Ar statīvu
50PZ95**
60PZ95**
50PZ950-ZA / 50PZ950G-ZA
50PZ950S-ZA / 50PZ950T-ZA
50PZ950W-ZA / 50PZ955S-ZA
60PZ950-ZA / 60PZ950G-ZA
60PZ950S-ZA / 60PZ950T-ZA
60PZ950W-ZA / 60PZ955S-ZA
1175,2 mm x 787,6 mm x 317,2 mm
1393,4 mm x 916,4 mm x 364,4 mm
1175,2 mm x 720,6 mm x 49,6 mm
1393,4 mm x 843,8 mm x 49,6 mm
Ar statīvu
32,5 kg
46,3 kg
Bez statīva
28,9 kg
40,3 kg
Bez statīva
Iepriekš minētās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma, ja tiek jauninātas produktu funkcijas.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet produktam pievienotajā etiķetē.
CI moduļa izmērs
(Platums x augstums x dziļums)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Darba temperatūra
LATVIEŠU
LV
Apkārtējās
vides apstākļi
Apkārtējās vides mitrums
Mazāk par 80 %
Uzglabāšanas temperatūra
No -20 °C līdz 60 °C
Apkārtējās vides mitrums uzglabāšanas
telpā
Mazāk par 85 %
Digitālā satelīttelevīzija1
Digitālā
TV2
Digitālā TV
Analogā TV
Televīzijas sistēma
DVB-T
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
SECAM L/L’3
Programmu pārklājums
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
Maksimālais saglabājamo programmu
skaits
6,000
Ārējās antenas pilnā
pretestība
1
2
3
No 0 °C līdz 40 °C
Tikai modeļiem ar satelītu
Tikai modeļiem, kas atbalsta DVB-T2
Izņemot modeļus, kas atbalsta DVB-T2
VHF: no E2 līdz E12, UHF: no E21
līdz E69,
CATV: no S1 līdz S20, HYPER: no
S21 līdz S47
VHF, UHF
1,200
75 Ω
SPECIFIKĀCIJAS
RGB-PC, HDMI/DVI-PC atbalstītais režīms
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses frekvence
(kHz)
Vertikālās izvērses frekvence (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
(HDMI-PC)
63,981
60,02
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
60,00
Izšķirtspēja
Horizontālās izvērses frekvence
(kHz)
Vertikālās
izvērses frekvence (Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Informācija par kombinētā signāla
savienojumiem
Kombinētā signāla porti
TV
Y
Video izeju porti
uz DVD atskaņotāja
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signāls
Komb. sign.
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz
tikai)
O
(24 Hz/30 Hz/
(50 Hz/60 Hz/
LATVIEŠU
LV
HDMI/DVI-DTV atbalstītais režīms
141
142
SPECIFIKĀCIJAS
Atbalstītie DivX faili
Failu papla- Audio
šinājumi Video
Kodeks
Atbalstītais profils/līmenis Papildu profils, 3. līmenis
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Vienkāršais profils, vidējais līmenis
VC-1 vienkāršais un galve- (piem., CIF, QVGA)
nais profils
Galvenais profils, augsts līmenis (piem.,
1080p30)
WMA standarts
VC-1 papildu profils
.asf
.wmv
Video
Audio
.divx
.avi
Video
LATVIEŠU
LV
.mp4
.m4v
.mov
Video
DivX3.11
DivX4
DivX5
DivX6
XViD
MPEG-1 I, II slānis
MPEG-1 III slānis (MP3)
Dolby Digital
H.264 / AVC
MPEG-4 Part 2
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Papildu vienkāršais profils (piem.,
720p/1080i)
AAC-LC un HE-AAC
AAC
Video
H.264 / AVC
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
HE-AAC
HE-AAC-LC un HE-AAC
.mkv
.ts
.trp
.tp
Audio
Video
.vob
Netiek atbalstīta globālā
kustību kompensācija vai
quarterpel kustību novērtēšana. Straumes, kas
izmanto šo sintaksi, netiek
atbalstītas.
Netiek atbalstīta globālā
kustību kompensācija vai
quarterpel kustību novērtēšana. Straumes, kas
izmanto šo sintaksi, netiek
atbalstītas.
Lielākā daļa pieejamā MKV
satura ir kodēta, izmantojot atklātā pirmkoda x264
kodeku.
Dolby Digital
H.264 / AVC
Galvenais profils, līmenis 4.1
Galvenais profils, līmenis 4.1
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-2
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 720p60, 1080i60)
VC-1
Vienkāršais profils, vidējais līmenis
(piem., CIF, QVGA)
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 1080p30)
Papildu profils, 3. līmenis
(piem., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Video
.mpg
Advanced Simple Profile
(piem., 720p/1080i)
Audio
Audio
Tiek atbalstītas tikai straumes, kas ir saderīgas ar
standartu SMPTE 421M
VC-1.
WMA 9 Professional
H.264 / AVC
Audio
Skaidrojums
MPEG-1 I, II slānis
MPEG-1 III slānis (MP3)
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
AAC
Tiek atbalstītas tikai straumes, kas ir saderīgas ar
standartu SMPTE 421M
VC-1.
AAC-LC un HE-AAC
MPEG-1
MPEG-2
Audio
Dolby Digital
MPEG-1 I, II slānis
DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Audio
MPEG-1 I, II slānis
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 720p60, 1080i60)
Galvenais profils, augsts līmenis
(piem., 720p60, 1080i60)
Tikai saderīgas straumes,
kas pareizi konfigurētas TS,
PS vai ES
SPECIFIKĀCIJAS
143
3D atbalstītais režīms
Ievade
Signāls
720p
Izšķirtspēja
Horizontāls
Frekvence (kHz)
Vertikālās izvērses frekvence
(Hz)
Atskaņojamie 3D video formāti
45
60
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
HDMI 3D Augšpuse un apakšpuse
89,9/90
59,94/60
HDMI 3D Frame Packing
(Tikai LED LCD TV/LCD TV)
90
60
HDMI 3D Frame Packing
(Tikai plazmas TV)
1280X720
37,5
50
75
1080i
1920X1080
HDMI 3D Frame Packing
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
HDMI 3D Sānu pie sāna(Half)
60
28,125
50
67,50
60
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
Checker Board
Single Frame Sequential
56,250
50
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
Checker Board
Single Frame Sequential
27
24
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
Checker Board
HDMI 3D Augšpuse un apakšpuse
54
24
HDMI 3D Frame Packing
(Tikai plazmas TV)
33,75
30
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
Checker Board
53,95/54
23,98/24
67,50
30
HDMI 3D Frame Packing
(Tikai LED LCD TV/LCD TV)
66,587
59,934
37,5
45
28,125
33,75
50
60
50
60
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
1920X1080
RGB
1080p
1920X1080
Komb. sign.
(Tikai plazmas TV)
720p
1280X720
1080i
1920X1080
USB
1080p
1920X1080
33,75
30
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
Checker Board
MPO(Fotoattēls)
DLNA
1080p
1920X1080
33,75
30
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
Checker Board
DTV
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
Signāls
Atskaņojamie 3D video formāti
720p, 1080i
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
(Tikai modeļiem 32/42/47/55LW47**, 47LK95**)
yyMultivides saturam un atskaņotājam ir jāatbalsta HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D sānu pie sāna, HDMI
3D augšpuse un apakšpuse, lai demonstrētu 3D.
yyVideo ar HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D sānu pie sāna, HDMI 3D augšpuse un apakšpuse formāta
ievadi tiek automātiski pārslēgts uz 3D ekrānu.
(Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
yy
Multivides saturam un atskaņotājam ir jāatbalsta HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D sānu pie sāna,
HDMI 3D augšpuse un apakšpuse, lai demonstrētu 3D.
yy
Video ar HDMI 3D Frame Packing formāta ievadi tiek automātiski pārslēgts uz 3D ekrānu.
yy2D->3D režīms ir pieejams visu signālu skatīšanai.
LATVIEŠU
LV
33,75
HDMI
1080p
Sānu pie sāna
Augšpuse un apakšpuse
HDMI 3D Augšpuse un apakšpuse
144
SPECIFIKĀCIJAS
RF moduļa (BM-LDS201) specifikācija
(Tikai modeļiem 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
Televizoram, izmantojot 2,4 GHz joslas platuma
radiofrekvenci (RF).
yy
Izvade: 1 dBm vai mazāk
yy
Maksimālais sakaru attālums: 10 m bez
šķēršļiem
yy
Joslas platums: 2,4 GHz (2,4035 GHz –
2,4783 GHz)
yy
Pārraides ātrums: 250 kadri/sekundē
yy
RF moduļa FCC ID televizorā
FCC ID: BEJLDS201
LATVIEŠU
LV
IR (INFRASARKANIE STARI) KODI
145
IR (INFRASARKANO STARU) KODI
(atkarīgs no modeļa)
Kods
(Heksa)
Funkcija
Piezīme
Kods
(Heksa)
Funkcija
Piezīme
08
POWER (BARO- Tālvadības pults poga (baŠANA)
rošana ieslēgta/izslēgta)
44
OK
95
ENERGY
SAVING (ENERTālvadības pults poga
ĢIJAS TAUPĪŠANA)
28
BACK (ATPAKAĻ) Tālvadības pults poga
30
AV MODE (AV
REŽĪMS)
Tālvadības pults poga
AB
GUIDE (CEĻVEDIS)
Tālvadības pults poga
0B
INPUT (IEVADE) Tālvadības pults poga
5B
EXIT (IZIET)
Tālvadības pults poga
F0
TV/RAD
Tālvadības pults poga
72
SARKANA
Tālvadības pults poga
Burtciparu pogas
Tālvadības pults poga
0-9
71
ZAĻA
Tālvadības pults poga
53
LIST (SARAKSTS)
Tālvadības pults poga
63
DZELTENA
Tālvadības pults poga
1A
Q.VIEW (ĀTRAIS
Tālvadības pults poga
SKATS)
61
BLUE (ZILS)
Tālvadības pults poga
02
VOL + (SKAĻUMS +)
Tālvadības pults poga
20
TEXT
Tālvadības pults poga
03
VOL - (SKAĻUMS -)
Tālvadības pults poga
21
T. OPT (T.Option) Tālvadības pults poga
1E
FAV/MARK/
CHAR/NUM
Tālvadības pults poga
39
SUBTITLE
(SUBTITRI)
DC
3D
Tālvadības pults poga
B1
/LIVE TV (TIEŠTālvadības pults poga
RAIDES TV)
09
MUTE/DELETE
(IZSL. SKAŅU/
DZĒST)
Tālvadības pults poga
B0
Tālvadības pults poga
00
P^
Tālvadības pults poga
BA
01
Pv
Tālvadības pults poga
8E
Tālvadības pults poga
59
Premium
Tālvadības pults poga
8F
Tālvadības pults poga
43
HOME
Tālvadības pults poga
7E
SIMPLINK
Tālvadības pults poga
45
Q.MENU
Tālvadības pults poga
79
RATIO
Tālvadības pults poga
58
@
Tālvadības pults poga
BD
REC (IER.)
Tālvadības pults poga
40
^
Tālvadības pults poga
91
AD
Tālvadības pults poga
41
v
Tālvadības pults poga
AA
INFO
Tālvadības pults poga
07
<
Tālvadības pults poga
9F
APP/*
Tālvadības pults poga
06
>
Tālvadības pults poga
10-19
Tālvadības pults poga
Tālvadības pults poga
LATVIEŠU
LV
(FREEZE) (IESALDĒT)
Tālvadības pults poga
146
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
RS-232C iestatīšana
Pievienojiet RS-232C (seriālā porta) ievades
ligzdu ārējai vadības ierīcei (piem., datoram vai
A/V vadības sistēmai) un vadiet TV funkcijas no
ārpuses.
Pievienojiet vadības ierīces seriālo portu televizora
aizmugures paneļa RS-232C ligzdai.
Savienotāja tips;
D-Sub 9 kontaktu, ietvertais
1
5
PIEZĪME
yy
Šī televizora RS-232C ir paredzēts lietošanai
ar trešās puses RS-232C vadības aparatūru vai programmaparatūru. Tālāk ietvertie
norādījumi ir paredzēti kā palīgs programmatūras programmēšanai vai funkcionalitātes pārbaudei, izmantojot televīzijas tīkla
programmatūru.
yy
RS-232C savienošanas kabeļi nav ietverti
televizora komplektācijā.
6
Nr.
9
Kontakta nosaukuma
LATVIEŠU
LV
1
Nav savienojuma
2
RXD (Receive data - Datu saņemšana)
3
TXD (Transmit data - Datu pārraide)
4
DTR (DTE side ready - Datu termināļa
gatavība)
5
GND
6
DSR (DCE side ready - Datu termināļa
gatavība)
7
RTS (Ready to send - Gatavība pārraidei)
8
CTS (Clear to send - Gatavība uztveršanai)
9
Nav savienojuma
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
RS-232C konfigurācijas
Televizora ID
Iestatiet ID numuru. Reālo datu attēlojums (lpp.153)
7 vadu konfigurācijas (standarta RS-232C kabelis)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
2 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪŠANA, un nospiediet OK (LABI).
3 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz opciju, un nospiediet OK (LABI).
4 Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz izvēlni IESTATĪT ID, un nospiediet OK (LABI).
numuru, un izvēlieties AIZVĒRT. Regulēšanas
diapazons ir no 1 līdz 99.
6 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET).
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
LATVIEŠU
LV
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
1 Nospiediet HOME, lai atvērtu Sākuma izvēlni.
5 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu ID
3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)
147
148
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
Sakaru parametri
yy
Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s
(UART)
yy
Datu garums: 8 biti
yy
Pārības bits: nav
yy
Stopbits: 1 bits
yy
Komunikācijas kods: kods ASCII
yy
Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli.
Komandu atsauces saraksts
COMMAND1 COMMAND2
(KOMANDA 1) (KOMANDA 2)
01. Power
(Barošana)
02. Malu attiecība
03. Ekrāna
atslēgšana
04. Skaļuma
izslēgšana
05. Skaļuma
regulēšana
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
No 00 līdz
14. Bass
01
LATVIEŠU
LV
k
a
k
c
(lpp.150)
k
d
(lpp.150)
k
e
k
f
06. Kontrasts
k
g
No 00 līdz
64
07. Spilgtums
k
h
No 00 līdz
64
08. Krāsa
k
i
No 00 līdz
64
09. Nokrāsa
k
j
10. Asums
k
k
k
l
k
m
No 00 līdz
01
k
r
No 00 līdz
64
11. Ekrāna
izvēlnes izvēle
12. Tālvadības
pults bloķēšanas režīms
13. Diskants
No 00 līdz
01
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
01
COMMAND1 COMMAND2
(KOMANDA 1) (KOMANDA 2)
DATI
(heksadecimālā sistēmā)
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
No 00 līdz
64
k
s
15. Balanss
k
t
16. Krāsu t.
x
u
17.ISM metode j
p
(lpp.152)
j
q
No 00 līdz
05
j
u
01
m
a
(lpp.152)
m
b
No 00 līdz
01
m
c
m
g
x
b
Atslēgas
kods
No 00 līdz
64
(lpp.153)
x
t
(lpp.154)
26. Paplašināts x
3D
v
(lpp.154)
18. Enerģijas
taupīšana
19. Automātiskā konfigurēšana
20. Meklēšanas komanda
21. Programmas pievienošana/izlaišana
22. Atslēga
23. Kontroles
apgaismojums
24. Ievades izvēle (galvenā)
25. 3D
yy
* Piezīme. USB darbību laikā, piemēram, Dvix vai EMF, visas komandas, izņemot Barošana (ka) un
Taustiņš (mc), netiek izpildītas un apstrādātas kā NG.
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
149
Pārraides/uztveršanas protokols
Pārraide
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
[DATA]
[Cr]
: pirmā televizora vadības komanda (j, k, m vai x).
: televizora otrā vadības komanda.
: opciju izvēlnē varat pielāgot ID, lai izvēlētos vēlamo monitora ID numuru. Regulēšanas diapazons ir no 1 līdz 99. Izvēloties Televizora ID = ‘0’, tiek kontrolētas visas TV pieslēgtās ierīces.
Set ID (Televizora ID) izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (no 1 līdz 99) un
pārraides/uztveršanas protokolā – ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (no 0x0 līdz
0x63).
: komandas datu pārraide. Lai nolasītu komandas stāvokli, pārraidiet datus 'FF'.
: rakstatgrieze
kods ASCII 0x0D
[ ]
: koda ASCII atstarpe (0 x 20)
OK – apliecinājums
* Uztverot pareizus datus, TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā laikā, ja
dati atrodas datu lasīšanas režīmā, tas norāda pašreizējā stāvokļa datus. Ja dati atrodas datu rakstīšanas režīmā, atbildē tiek sniegti datora dati.
Kļūdas apliecinājums
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu, kad uztver nepareizus datus no
funkcijām, kas nav dzīvotspējīgas, vai no sakaru kļūdām.
Data 00: neatļauts kods
LATVIEŠU
LV
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
150
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
01. Barošana (Komanda: k a)
04. Skaņas atslēgšana (Komanda: k e)
►► Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.
►► Skaļuma ieslēgšana/izslēgšana.
Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: barošanas izslēgšana
01: barošanas ieslēgšana
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Ieslēgta/izslēgta barošanas stāvokļa rādīšana.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgts)
01 : Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgts)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida 0xFF datus,
izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite ar apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas stāvokli.
* Kad televizoram ir ieslēgta strāva, ekrānā var parādīties OK apst., Kļūdas apst. vai citi ziņojumi.
02. Malu attiecība (Komanda: k c) (Galvenā attēla
lielums)
LATVIEŠU
LV
►► Ekrāna formāta pielāgošana. (Galvenā attēla formāts)
Iespējams regulēt arī ekrāna formātu, izmantojot
iestatījumu Malu attiecība izvēlnē Q MENU. vai izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: mormāls ekrāns (4:3)
02: platekrāns (16:9)
06: oriģinālais
07 : 14:9
09 : Tikai skenē
0B: pilnekrāna platekrāna
No 10 līdz 1F: kino tālummaiņa no 1 līdz 16
05. Skaļuma regulēšana (Komanda : k f)
►► Skaļuma regulēšana.
Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības
pults SKAĻUMA REGULĒŠANAS pogas.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrasts (Komanda : k g)
►► Lai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojot datora ievadi, iespējams izvēlēties ekrāna
malu attiecību 16:9 vai 4:3.
* Režīmā DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50
Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), Komb.
sign. (720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) ir pieejama
opcija Izejas formāts.
* Režīms Pilnekrāna tiek atbalstīts tikai ar Digitālais,
Analogais vai AV.
03. Ekrāna atslēgšana (Komanda : k d)
07. Spilgtums (Komanda : k h)
►► Lai regulētu ekrāna spilgtumu.
Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgts)
Videoskaņas izslēgšanas atslēgta
01 : Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgts)
10 : Videoskaņas izslēgšana ieslēgta
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Gadījumā “video atslēgšana tikai ieslēgta” televizorā
tiks rādīta Screen Display (OSD — ekrāna izvēlne).
Bet, ja ir atlasīta opcija Screen mute on (Ekrāna
atslēgšana ieslēgta), televizorā netiks rādīta OSD.
08. Krāsa (Komanda: k i)
►► Lai regulētu ekrāna krāsas.
Krāsas varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu Reāls datu attēlojums. (lpp.153)
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
09. Nokrāsa (Komanda : k j)
13. Augstās frekvences skaņas (Komanda : k r)
►► Lai regulētu ekrāna nokrāsu.
Nokrāsu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
►► Lai pielāgotu diskantu.
Diskantu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red: 00 – Green: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Asums (Komanda : k k)
►► Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
151
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (Komanda: k s)
►► Lai pielāgotu basu.
Basu varat pielāgot arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Līdzsvars (Komanda : k t)
►► Lai izvēlētos OSD (On Screen Display – ekrāna izvēlne)
ieslēgta/izslēgta, izmantojot tālvadības pulti.
►► Lai regulētu balansu.
Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: OSD izslēgta
01 : OSD ieslēgta
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms
(Komanda : k m)
►► Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā paneļa
vadības elementus.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00: bloķēšana izslēgta
01: Bloķēšana ieslēgta
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojat tālvadības pulti.
Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta, ārējās vadības pults tiek atbloķēta.
* Gaidstāves režīmā, ja ir ieslēgta taustiņu bloķēšana,
televizoru nevarēs ieslēgt ar infrasarkanā savienojuma un lokālo ieslēgšanas taustiņu.
16. Krāsu siltums (Komanda: x u)
►► Lai regulētu krāsu siltumu. Krāsu siltumu var regulēt arī
izvēlnē ATTĒLS.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min.: 00 – Maks.: 64
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
LATVIEŠU
LV
11. OSD izvēle (Komanda : k l)
152
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
17. ISM metode (Komanda: j p) (tikai plazmas TV)
19. Automātiskā konfigurēšana (Komanda: j u)
►► Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat pielāgot arī
izvēlnē OPCIJA.
►► Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski samazinātu attēla šūpošanos. Šī komanda darbojas tikai RGB (PC) režīmā.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 02: orbiters
04: balts
08: Normāls
20: Krāsains
Dati
01: lai iestatītu
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Enerģijas taupīšana (Komanda: j q)
20. Noskaņošanas komanda (Komanda: m a)
►► Lai samazinātu televizora strāvas patēriņu. Enerģijas taupīšanu var regulēt arī izvēlnē ATTĒLS.
►► Izvēlieties kanālu šādam fiziskajam numuram.
[ ][Data2][Cr]
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Enerģijas taupīšanas funkcija
LATVIEŠU
LV
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Līmenis
2
1
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
1
1
Maksimāla
1
0
0
Auto
(Tikai LED
LCD TV/
LCD TV)
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
Zems
Power
(Barošana)
0
0
0
0
0
0
Apraksts
3
0
0
0
1
1
0
1
0
0
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1
0
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
Izslēgt
Minimāla
Vidējs
1
Ekrāna
izslēgšana
0
Inteliģentais
sensors
(Tikai plazmas TV)
Data00 (Dati00): augstākā kanāla dati
Data01 (Dati01): zemākā kanāla dati
piem. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> patvaļīgi
Data02 (Dati02):
0x00
ATV galvenais
0x10
DTV galvenais
0x20
Radio galvenais
0x80
CATV galvenais
0x90
CADTV galvenais
0xa0
CA-Radio galvenais
0x40
Sat DTV galvenais
0x50
Sat Radio galvenais
Kanāla datu diapazons
Analogais — min.: no 00 līdz maks. vērtība: C7 (0 līdz 199)
Digitālais — min.: no 00 līdz maks. vērtība: 270F (0 līdz 9999)
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min.: 00 – Maks: 7 DH
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
21. Programmas pievienošana/izlaišana(Komanda: m b)
►► Lai iestatītu izlaišanas statusu pašreizējai programmai.
153
23. Vadības apgaismojums (Komanda: m g)
(tikai LED LCD TV/LCD TV)
►► Lai kontrolētu apgaismojumu.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Orbiters 01: Pievienot
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reālo datu attēlojums
00 : 0. darbība
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 – Max: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Ievades izvēle (Komanda: x b)
(Galvenā attēla ievade)
►► Lai izvēlētos ieejas avotu galvenajam attēlam.
A:
F:
10 :
64 :
73 :
74 :
CF:
FE:
FF:
15. darbība (televizora
ID 15)
16. darbība (televizora
ID 16)
100. darbība
110. darbība
115. darbība
116. darbība
199. darbība
254. darbība
255. darbība
22. Key (Taustiņš)(Komanda: m c)
►► Lai sūtītu infrasarkano staru tālvadības pults atslēgas
kodu.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
Atslēgas kods (lpp.145)
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data (Dati)
Data (Dati)
Input (Ieeja)
0x00
DTV
0x01
CADTV
0x02
Sat DTV
0x10
ATV
0x11
CATV
0x20
AV1
0x21
AV2
0x22
AV3
0x40
Komb. sign.1
0x41
Komb. sign.2
0x42
Komb. sign.3
0x60
RGB
0x70/80/90/a0
HDMI1
0x71/81/91/a1
HDMI2
0x72/82/92/a2
HDMI3
0x73/83/93/a3
HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ja ārējā ievade ir DTV, ievades numurs 0 ir
BEZVADU, 1 ir CATV un 2 ir SATELĪTS.
LATVIEŠU
LV
6E:
10. darbība (televizora
ID 10)
154
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA
25. 3D (Komanda: x t) (tikai 3D modeļiem)
►► Lai mainītu televizora 3D režīmu.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Data01 00: 3D ieslēgts
01: 3D izslēgts
02: no 3D līdz 2D
03: no 2D līdz 3D
Data02 00: augšpuse un apakšpuse
01: sānu pie sāna
02: dambretes galdiņš
03: kadru secīgums
Data03 00: no labās uz kreiso
01: no kreisās uz labo
Data04 3D dziļums: Min.: 0 ~ Maks.: 14
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
*Ja data1 ir 00(3D ieslēgts), data4 nav nozīmes.
*Ja data1 ir 01(3D izslēgs) vai 02(no 3D līdz 2D), data2,
data3 un data4 nav nozīmes.
*Ja data1 ir 03(no 2D līdz 3D), data2 un data3 nav nozīmes.
LATVIEŠU
LV
Data1
Data2
Data3
Data4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: mazsvarīgs stāvoklis
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
26. Paplašinātais 3D
(Komanda: x t) (tikai 3D modeļiem)
►► Lai mainītu televizora 3D opciju.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Data01: 3D opcija
00: 3D attēla labošana
01: 3D dziļums (tikai no 2D uz 3D)
02: 3D skatupunkts
03: 3D attēla lielums (Tikai plazmas TV)
04: 3D attēla balanss (Tikai plazmas TV)
05: 3D optimizācija (Tikai LED LCD TV/LCD TV)
Data02 Tam ir savs diapazons katrai 3D opcijai, ko
nosaka Data01.
1) Ja Data01 ir 00
00: no labās uz kreiso
01: no kreisās uz labo
2) Ja Data01 ir 01
Data Min.: 0 – Maks.: 14
3) Ja Data01 ir 02
Data Min.: 0 – Maks.: 14
Datu vērtību diapazons (0 līdz 20) automātiski pārveido
skatupunkta diapazonu (-10 līdz 10).
4) Ja Data01 ir 03 (Tikai plazmas TV)
00: Izejas formāts
01 : 16:9
5) Ja Data01 ir 04 (Tikai plazmas TV)
00: Izslēgt
01: Ieslēgt
6) Ja Data01 ir 05 (Tikai LED LCD TV/LCD TV)
Data Min.: 0 – Maks.: 02
* Skatiet sadaļu “Reāls datu attēlojums”. (lpp.153)
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
* Izmantojiet funkciju atbilstoši savam modelim.
Televizora modeļa un sērijas numurs ir norādīts
televizora aizmugurē.
Pierakstiet to tālāk norādītajā vietā iespējamai turpmākai apkalpošanai.
MODELIS
SĒRIJAS NUMURS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising