LG | OLED77C8LLA | Owner's Manual | LG OLED77C8LLA Lietotāja rokasgrāmata

LG OLED77C8LLA Lietotāja rokasgrāmata
*MFL70359802*
(1803-REV02)
www.lg.com
OLED55C8*
OLED65C8*
OLED77C8*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X9
(M4 X L12)
AA
Read Safety and Reference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Français
Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen!
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
.
12
Magyar
Česky
.
riferiment
Consultare la sezione Sicur
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Consulte o manual de Segurança e Referência.
14
16
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Przeczytaj
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku
připevněném k výrobku.
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Lees Veiligheid en referentie
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Lietuvių k.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Latviešu
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lexo Sigur
.
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les Sikkerhet og referanse.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs Sikkerhed og Reference.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Про
Suomi
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Македонски
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
20
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van
het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de
model / В зависимост от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në
varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan
/
ANTENNA /
CABLE IN
Satellite IN
Satellite IN
Main
PCMCIA CARD SLOT
Satellite IN
Sub
HDMI IN
HDMI IN/ARC
USB IN
0
1
2
E
D
B
AUDIO
COMPONENT IN
VIDEO
A
G
F
C
VIDEO
L/MONO AUDIO R
AV IN
G
A
B
C
D
E
F
OLED55C8PLA
OLED55C8LLA
1228
757
230
707
46.9
19.1
16.3
OLED65C8PLA
OLED65C8LLA
1449
881
230
831
46.9
25.4
21.0
OLED77C8PLA
OLED77C8LLA
1722
1052
253
991
56
36.5
29.9
F
LAN
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO OUT/
H/P OUT
Drošībai un uzziņai
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
www.lg.com
Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
Brīdinājums! Drošības
norādījumi
UZMANĪBU!
ELEKTROTRIECIENA RISKS.
NEATVĒRT
UZMANĪBU!: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU,
NENOŅEMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV
LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
APKOPES DARBINIEKIEM.
Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu
spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels,
lai radītu elektrotrieciena risku personām.
Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un
apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā
iekļautajā literatūrā.
BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN
ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI
MITRUMAM.
•• LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS
LIESMAS AVOTUS.
•• Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:
-- Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
-- Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā
-- Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
-- Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta
tvaika vai eļļas iedarbībai.
-- Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
-- Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un
nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
-- Nenovietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu priekšmetu,
piemēram, benzīna vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet televizoru
tiešai gaisa kondicionēšanas iekārtas iedarbībai.
-- Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu.
Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotrieciena,
pašaizdegšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma
deformācijas risks.
LATVIEŠU
2
•• Ventilācija
-- Uzstādiet televizoru vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādiet
to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
-- Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
-- Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebloķējiet to
un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.
•• Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors
darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.
•• Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas
lietošanas — savērpšanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas
durvīs un samīšanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām,
sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
•• Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots
elektrotīklam.
•• Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši
pievienots.
•• Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa.
Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai atvienotu televizoru no
elektrotīkla.
•• Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā,
jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
•• Ierīces atvienošana no elektrotīkla
-- Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktdakšu. Ārkārtas situācijā
kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
•• Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors
var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
•• Āra antenas zemēšana (var atšķirties atkarībā no valsts):
-- Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības
nosacījumus. Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem
elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai
spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām
elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga
traumatisma risks.
Pārliecinieties, vai antenas sistēma ir iezemēta, lai nodrošinātu
aizsardzību pret impulssprieguma viļņiem un ģenerēto statisko
izlādi. ASV Nacionālā elektrotehnikas kodeksa (NEC) 810. sadaļā
ir sniegta informācija par masta un atbalsta struktūras pareizu
zemēšanu, antenas izlādes bloka pievada zemēšanu, zemējuma
konduktoru izmēru, antenas izlādes bloka atrašanās vietu,
savienojumu ar zemējuma elektrodiem un prasībām attiecībā
pret zemējuma elektrodiem. Antenas zemējums saskaņā ar
Nacionālo elektrotehnikas kodeksu (NEC), ANSI/NFPA 70
•• Zemējums (izņemot ierīces, kas nav zemētas)
-- Televizors ar trijzaru zemētu elektrotīkla kontaktdakšu ir
jāpievieno trīszaru zemētai elektrotīkla kontaktligzdai. Lai
nepieļautu elektrotriecienu, pārliecinieties, vai ir pievienots
zemējuma pievads.
•• Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona
negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
•• Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram
un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktdakšas
un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā —
aizdegšanās risks.
•• Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus
priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermenis, atvienojiet
barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
•• Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots
elektrotīklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
•• Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet
izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
-- Ierīce ir bojāta.
-- Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapterī, barošanas
kabelī vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
-- Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti
-- Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.
Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti vai pogu, maiņstrāvas
barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no
sienas kontaktligzdas.
•• Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu
atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt
nepareizu izstrādājuma darbību.
•• Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez
rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejaušas aizdegšanās
vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope
vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu.
Nesankcionētas modificēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja
tiesības šo izstrādājumu izmantot.
•• Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus.
Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena,
nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
•• Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var
izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
•• Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā nomešanu un
nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā
bojājumus.
•• Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku,
nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa
atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktdakšu
vai notīriet putekļus.
•• Akumulatori
-- Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem
nepieejamā vietā.
-- Nepieļaujiet akumulatoru īssavienojuma rašanos, neizjauciet
tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmetot akumulatorus
atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā
karstumā.
•• Pārvietošana
-- Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts,
atvienots no elektrotīkla un visi kabeļi būtu atvienoti. Ja
televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami
2 vai vairāk cilvēki. Nepakļaujiet televizora priekšējo paneli
spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma
bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
•• Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai
vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
•• Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt krītoši objekti, un
sargiet ekrānu no triecieniem.
•• Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu
priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet
to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
•• Tīrīšana
-- Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un
uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drānu.
Neapsmidziniet televizoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
Nekad nelietojiet stikla tīrītājus, gaisa atsvaidzinātājus,
insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvus
līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt., kas var radīt
bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos
nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu
risks.
LATVIEŠU
3
Sagatavošanās
Jāiegādājas atsevišķi
•• Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpnīcas,
televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
•• Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
•• Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā
rokasgrāmatā redzamās.
•• Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu
izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
•• Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
•• Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai,
kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/
izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.
•• Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā
no modeļa.
•• Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās
ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
brīdinājuma.
•• Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB
ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par
10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB
atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu
pagarinājuma kabeli, kas atbalsta
.
B
B
A
A
*A ≦ 10 mm
*B ≦ 18 mm
•• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
•• Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams
attēls un iespējama savienojuma kļūda. (Ieteicamie HDMI kabeļu
veidi)
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis (3 m vai īsāks)
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet (3 m vai īsāks)
LATVIEŠU
4
Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez
iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos
piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai
kopā ar noteiktiem modeļiem.
Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no
izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai
politikas.
Magic tālvadības pults
(Atkarībā no modeļa)
AN-MR18BA
Bezvadu moduļa specifikāciju sadaļā skatiet, vai jūsu televizora modelis
atbalsta Bluetooth, lai pārliecinātos, vai to var izmantot ar tālvadības
pulti Magic Remote.
Sienas stiprinājuma kronšteins
(Atkarībā no modeļa)
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuma kronšteinu, kas
atbilst VESA standartam. Tālāk redzamajā tabulā ir norādīti sienas
stiprinājuma komplektu standarta izmēri.
OLED55/65B8*
OLED55/65C8*
OLED55/65E8*
300 x 200
M6
4
VESA (A x B) (mm)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma
OLW480B
kronšteins
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju,
lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši
neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
•• Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā,
kurā tas sākotnēji bija ievietots.
•• Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu
un visus kabeļus.
•• Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai
neradītu tā bojājumus.
A
B
Modelis
Televizora celšana un
pārvietošana
OLED77C8*
400 x 200
M6
4
OLW480B
•• Stingri satveriet televizora ietvara sānu un apakšējo daļu. Televizoru
nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restīšu
vietas. (Neattiecas uz OLED55/65E8*)
• Kad uzstādāt sienas balstu, noņemiet pašu kronšteinu un
tā iekšpusē esošo aizsargplēvi. (Tikai OLED55/65E8*)
LATVIEŠU
5
•• Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
•• Ja pārvietojat televizoru nesot, turiet to, kā redzams attēlā.
Uzstādīšana uz galda
1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda. •• Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu
pareizu ventilāciju.
10 cm
(Tikai OLED55/65E8*)
•• Ar vienu roku turiet televizora sānus; ar otru roku turiet
aizmugurējā pārsega lejasdaļu. (Novietojot televizoru uz grīdas,
turiet aizmugurējo pārsegu. Turot aiz apakšdaļas stikla, var
savainoties.) (Tikai OLED55/65E8*)
•• Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas
vibrācijas.
•• Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet
televizoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
•• Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu,
tādējādi sabojājot ekrānu.
•• Rīkojoties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās
pogas.
• Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat
radīt tā bojājumus.
• Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu turētājiem, jo
tie var salūzt, radot traumas vai sabojājot televizoru.
• Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu
lejup uz galda, kas pārklāts ar audumu, vai uz līdzenas
virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Atkarībā no modeļa)
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
• Ja uzstādāt televizoru uz statīva, nevis pie sienas,
noņemtos kronšteinus noteikti piestipriniet atpakaļ pie
televizora apakšdaļas. (Tik OLED55/65E8*)
• Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet
svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat
sabojāt produktu.)
• Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu
līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā
gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
• Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu
darbmūžu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
• Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas
rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
• Pārbaudiet, vai skrūves ir ievietotas pareizi un stingri
pievilktas. (Ja tās nav pienācīgi nostiprinātas, televizors
pēc uzstādīšanas var atgāzties uz priekšu.) Nelietojiet
pārāk daudz spēka, pievelkot skrūves; pretējā gadījumā
skrūve var tikt bojāta un netikt pareizi pievilkta.
LATVIEŠU
6
Televizora piestiprināšana pie
sienas
(Atkarībā no modeļa)
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un
skrūves televizora aizmugurējā daļā.
•• Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet
skrūves.
2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet
sienas kronšteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora
aizmugurējās daļas.
3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus.
Nodrošiniet,, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret
plakano virsmu.
•• Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgs un
liels, lai droši atbalstītu televizoru.
•• Kronšteini, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
Uzstādīšana pie sienas
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu
piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas
stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra
grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu,
sazinieties ar kvalificētu speciālistu. LG iesaka stiprināšanu pie sienas
veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Mēs iesakām izmantot
LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja kronšteins ir
ērti pārvietojams, kad kabeļi ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas
stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas
kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina
pietiekami daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai. Ieteicams savienot
visus kabeļus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Atkarībā no modeļa)
• Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma
noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības
apgrieztā secībā.
• Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas kronšteinu
skatiet atsevišķu detaļu iegādes nosacījumos.
• Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē
pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma
mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīcei pievienojat sienas
stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu detaļas),
piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
• Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas
un signālu kabeļi nekarātos televizora aizmugurē.
• Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt
pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt
produktu un izraisīt tā nokrišanu.
LATVIEŠU
7
Savienojumi
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades
signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Antena/kabelis
Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75
Ω).
•• Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla
sadalītāju.
•• Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet
signāla pastiprinātāju.
•• Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet
noregulēt antenu pareizā virzienā.
•• Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
•• Vietā, kur ULTRA HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar
tieši veikt ULTRA HD apraidi. (Atkarībā no modeļa)
Satelīta televīzijas šķīvis
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF
kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)
CI modulis
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
(Atkarībā no modeļa)
•• Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā
virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora
un PCMCIA kartes slota bojājumu.
•• Ja televizors nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+
CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
LATVIEŠU
8
Citi savienojumi
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un
audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI
kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
HDMI
•• Atbalstītais HDMI audio formāts :
(Atkarībā no modeļa)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Tikai UHD modeļiem)
••
→ → ( ) → Attēls → Papildu iestatījumi
→
-- Ieslēgt : Atbalsta 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Izslēgt : Atbalsta 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju
ULTRA HD Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo
tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā
gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu HDMI ULTRA HD Deep
Colour.
USB
Daži USB centrmezgli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB
centrmezglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojiet to tieši
televizora USB portam.
Ārējās ierīces
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs,
DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas
ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
•• Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
•• Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora
portu secības.
•• Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot Blu-ray/DVD rakstītāju
vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
•• Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā
rokasgrāmatā.
•• Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces
komplektācijā iekļauto kabeli.
•• Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet
datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē ATTĒLS pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
ir skaidrs.
•• Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes daži izšķirtspējas
iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
•• Ja ULTRA HD saturs tiek atskaņots datorā, video vai audio var kļūt
saraustīts atkarībā no datora veiktspējas. (Atkarībā no modeļa)
•• Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN, ieteicams izmanto CAT 7
kabeli. (Tikai, ja ir nodrošināta
pieslēgvieta.)
Pogas izmantošana
Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana 1 (Nospiediet un turiet nospiestu)
Skaļuma regulēšana
Programmu vadība
RS-232C attālā iestatīšana
1 Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas
process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
Lai iegūtu informāciju par RS-232C iestatīšanu, apmeklējiet tīmekļa
vietni www.lg.com. Lejupielādējiet un izlasiet rokasgrāmatu. (Atkarībā
no modeļa)
Izvēlnes pielāgošana
• Pievienojot ārējas ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt
vai neapgāžas. Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces
bojājumus.
• Pievienojot ārējas ierīces, piemēram, videospēļu
konsoles, pārbaudiet, vai savienojuma vadi ir pietiekami
gari. Pretējā gadījumā ierīce var apgāzties, tādējādi radot
traumas vai ierīces bojājumus.
Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu . Jūs varat regulēt
izvēlnes elementus, izmantojot pogu.
Izslēdz ierīci.
Piekļūstiet iestatījumu izvēlnei.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās
režīmā.
Maina ievades avotu.
LATVIEŠU
9
Tālvadības pults Magic
Remote lietošana
(Atkarībā no modeļa)
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Kad parādās ziņojums “Zems tālvadības pults Magic Remote baterijas
līmenis. Lūdzu, nomainiet bateriju”, ir jānomaina baterija.
Lai tās nomainītu, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet
baterijas (1,5 V AA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām
polaritātes norādēm un un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Pavērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizora tālvadības
sensoru. Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas
darbībām pretējā secībā.
* Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to vairāk kā 3 sekundes.
(IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
Varat ieslēgt vai izslēgt televizora pierīci, pievienojot
televizora pierīci televizora universālajai tālvadības pultij.
Ciparu pogas Ciparu ievade.
* Jūs varat piekļūt lietotnei vai Live TV, izmantojot
ciparu pogas, kas atbilst funkcijām.
Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.
(Ekrāna tālvadība) Parāda ekrāna tālvadību.
-- Atsevišķos reģionos piekļūst universālās vadības izvēlnei.
* Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.
Regulē skaļuma līmeni.
(IZSLĒGT SKAŅU) Skaņas izslēgšana.
* (IZSLĒGT SKAŅU) Piekļuve izvēlnei Pieejamība.
Ritinasaglabātās programmas.
* (Balss atpazīšana)
Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla savienojums.
Kad balss displeja josla ir aktivizēta televizora ekrānā, nospiediet un
turiet pogu un skaļi izrunājiet komandu.
(SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnei.
* (SĀKUMS) Parāda vēsturi.
(Ātrie iestatījumi) Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.
* (Ātrie iestatījumi) Parāda izvēlni Visi iestatījumi.
Parāda televizora pierīces sākuma izvēlni.
-- Kad neskatāties, izmantojot televizora pierīci: tiek parādīts
televizora pierīces ekrāns.
Ripa (Labi) Nospiediet ripas pogas centrā, lai izvēlētos izvēlni. Lai
pārslēgtu programmas, izmantojiet ripas pogu.
(uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Nospiediet
pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot
pogas
laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs
pazudīs no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā
parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet
tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.
1
2
1
LATVIEŠU
(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no
modeļa vai reģiona.)
10
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
* Ekrāna izvēļņu aizvēršana un atgriešanās uz pēdējās ievades
skatīšanu.
Parāda programmu ceļvedi.
1 2 Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar
video straumēšanas pakalpojumu.
(IEEJA) Maina ievades avotu.
* (IEEJA) Parāda visu ārējo ievažu sarakstus.
,
,
,
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
* (Sarkanā poga) aktivizē ierakstīšanas funkciju.
Teleteksta pogas (
,
) Šīs pogas izmanto teletekstam.
Tuvinot izvēlēto zonu, varat to skatīt pilnā ekrānā.
* Varat tuvināt zonu, kurā atrodas tālvadības pults rādītājs.
Tālvadības pults Magic Remote
reģistrēšana
• Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no
televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības
pults Magic remote frekvences traucējumu dēļ var
nedarboties, kā paredzēts.
• Vienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju. Tas var
veicināt bateriju pārkaršanu vai iztecēšanu.
• Akumulatora polaritāšu nepareiza savietošana var radīt
akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt
ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārņojumu.
• Šī ierīce darbojas ar akumulatoru. Iespējams, jūsu reģionā
ir spēkā normatīvās prasības, kas nosaka akumulatoru
pareizu izmešanu atkritumos vides apsvērumu dēļ.
Sazinieties ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju
par izmešanu atkritumos vai pārstrādi.
• Akumulatoru vai izstrādājuma iekšpusi nedrīkst pakļaut
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem,
ugunij vai tamlīdzīgai iedarbībai.
Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti
Lai lietotu tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojiet to pārī
ar televizoru.
1 Tālvadības pultī Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet
televizoru.
2 Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet
tālvadības pults pogu Ripa (Labi).
* Ja televizors nereģistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un
ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.
Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote
reģistrāciju
Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas
un
(SĀKUMS), lai atceltu tālvadības pults Magic Remote un televizora
savienošanu pārī.
* Nospiežot pogu
un turot to nospiestu, varēsiet uzreiz atcelt un
no jauna reģistrēt tālvadības pulti Magic Remote.
LATVIEŠU
11
Problēmu novēršana
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.
•• Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
•• Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
•• Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas ( ar
, ar ).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.
•• Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
•• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
•• Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas
ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
•• Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt
pārtraukta.
•• Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās
izslēgšanas funkcija.
•• Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.
•• Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
•• Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
•• Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Anormāls displejs
•• Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas
ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.
•• Šis panelis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikseļu. Uz
paneļa, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus
(balts, sarkans, zils vai zaļš) punktiņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda
uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu.
Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to
neattiecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.
•• Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no
augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa.
Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju,
un tā nav nepareiza ierīces darbība.
LATVIEŠU
12
Ierīces radītā skaņa
•• Krakšķošs troksnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties
vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās
temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama
izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija.
•• Elektroshēmas/paneļa dūkoņa: Nelielu troksni rada ātras darbības
pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu.
Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras.
Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.
• Izspiediet visu lieko ūdeni vai tīrīšanas līdzekli no drānas.
• Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz televizora
ekrāna.
• Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tīrīšanas līdzekļa
daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.
Specifikācijas
Apraides specifikācijas
Digitālā TV
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-T21
DVB-C
DVB-S/S21
DVB-C
No 950 līdz 2 150 MHz
No 46 līdz 890 MHz
Televīzijas sistēma
Kanālu pārklājums
(Diapazons)
Maksimālais
saglabājamo
programmu skaits
Analogā TV
PAL/SECAM, B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-T/T2
VHF III : No 174 līdz 230 MHz
UHF IV : No 470 līdz 606 MHz
UHF V : No 606 līdz 862 MHz
S diapazons II : No 230 līdz
300 MHz
S diapazons III : No 300 līdz
470 MHz
6 000
No 46 līdz 862 MHz
3 000
Ārējās antenas pilnā
pretestība
75 Ω
CI modulis (P x A x Dz)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Atkarībā no valsts
Bezvadu moduļa (LGSBWAC72) specifikācija
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (maks.)
No 2 400 līdz 2 483,5 MHz
No 5 150 līdz 5 725 MHz
No 5 725 līdz 5 850 MHz (ārpus ES)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (maks.)
No 2 400 līdz 2 483,5 MHz
8,5 dBm
Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču
tabulai.
Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermeni.
* “IEEE 802.11ac” nav pieejams visās valstīs.
Apkārtējās vides apstākļi
No 0 °C līdz 40 °C
Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra
No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums
Mazāk par 85 %
LATVIEŠU
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
13
Atvērtā pirmkoda
programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par
to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā
apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa
e-pastu opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.
Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
Licences
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties.
LATVIEŠU
14
Svarīga informācija attēlu
aizturēšanas novēršanai
OLED ir pašemitējoša tehnoloģija, kas sniedz daudzus būtiskus
ieguvumus attēla kvalitātes un veiktspējas ziņā. Līdzīgi kā citu
pašemitējošu displeju gadījumā OLED televizoru lietotāji var saskarties
ar attēla aizturēšanu, un šāda problēma var rasties noteiktos apstākļos,
piemēram, ja ekrānā ilglaicīgi tiek rādīts statisks attēls. Tomēr parastos
skatīšanās apstākļos šāda problēma rodas reti un nav uzskatāma par
disfunkciju. Tālāk sniegta noderīga informācija, ko varat izmantot
uzziņām, lietojot OLED televizoru.
Attēla aizturēšanu var izraisīt
• Nekustīgi attēli vai fiksēti attēli, kuros ietverta noteikta informācija
un kas tiek rādīti ekrānā nepārtrauktā režīmā, piemēram, kanālu
numuri, staciju logotipi, programmu nosaukumi, ziņas vai filmu
titri, kā arī virsraksti.
• Fiksētas izvēlnes vai video spēļu konsoļu ikonas, kā arī apraidi
veicošas televizora pierīces.
• Melnas joslas, kas tiek rādītas ekrāna kreisajā pusē, labajā pusē,
apakšdaļā vai augšdaļā, piemēram, attēliem ar proporciju 4:3 vai
21:9.
Ieteicamie pasākumi attēlu
aizturēšanas novēršanai
• Centieties neskatīties video, kurā ilgā laika posmā tiek rādīti
iepriekšminētajam atbilstoši attēli.
• Kad ieslēdzat video, kurā ilgā laika posmā tiek rādīti
iepriekšminētajam atbilstoši attēli, pielāgojiet televizora
iestatījumus, kā norādīts tālāk.
-- Attēls → Attēla režīma iestatījumi → Attēla režīms →
Eco
-- Attēls → Attēla režīma iestatījumi → OLED GAISMA →
Iestatiet zemāku vērtību
-- Attēls → OLED paneļa iestatījumi → Logotipa spožuma
pielāgošana → Augsts
• Izslēdziet ārējās ierīces, piemēram, televizora pierīces, izvēlnes
joslu, lai nepieļautu šādu ierīču izvēlnes joslu ilglaicīgu
rādīšanu ekrānā. (Norādījumus skatiet attiecīgās ārējās ierīces
rokasgrāmatā.)
• Ja skatāties video, kura kreisajā, labajā pusē, augšdaļā vai
apakšdaļā pastāvīgi tiek rādītas melnas joslas, pielāgojiet tālāk
norādītos iestatījumus, lai noņemtu melnās joslas.
-- Attēls → Malu attiecības iestatījumi → Aspekta
koeficients → Vertikāla tālummaiņa vai Tālummaiņa
visos virzienos
Informācija par attēla kvalitātes
funkcijām, kas darbojas saistībā ar
īslaicīgu attēla aizturēšanu
• OLED televizorā ir pieejama pikseļu atsvaidzināšanas funkcija, kas
palīdz novērst īslaicīgu attēla aizturēšanu. Šo funkciju var aktivizēt
automātiski vai manuāli.
• Funkcija tiek aktivizēta automātiski, kad televizors tiek izslēgts,
bet tikai tad, ja televizors ir bijis ieslēgts kopā ne mazāk kā četras
(4) stundas, kam nav jābūt secīgām. Pikseļu atsvaidzināšanas
funkcija automātiski darbojas vairākas minūtes pēc ekrāna
izslēgšanas. (Ņemiet vērā, ka automātiskā funkcija tiek atspējota
elektropadeves pārtraukuma gadījumā vai atvienojot barošanas
kabeli no kontaktrozetes.)
• Lai manuāli aktivizētu pikseļu atsvaidzināšanas funkciju,
iestatījumu sadaļā atlasiet Attēls → OLED paneļa iestatījumi
→ Pikseļu atsvaidzināšana. Pēc tam, kad funkcija ir manuāli
aktivizēta, tā darbojas aptuveni vienu (1) stundu. Šajā laikā ekrānā
var tikt parādīta horizontāla līnija, tomēr tā nav disfunkcija.
• Ja noteiktā laika posmā pikseļu atsvaidzināšanas funkcija netiek
manuāli aktivizēta, ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs ar
aicinājumu aktivizēt šo funkciju. Rīkojieties saskaņā ar uznirstošajā
logā sniegtajiem norādījumiem.
• Ekrāna aizsardzībai pret attēla aizturēšanu ir pieejamas arī citas
funkcijas, ne tikai pikseļu atsvaidzināšanas funkcija. Piemēram,
ja ekrānā nepārtraukti tiek rādīts statisks attēls, tiek aktivizēta
funkcija, kas automātiski samazina ekrāna spilgtuma līmeni
kopumā vai daļēji. Kad statiskais attēls vairs netiek rādīts,
spilgtuma līmenis automātiski tiek atjaunots iepriekšējā līmenī. Šī
funkcija ir īpaši paredzēta funkcija, un tā nav disfunkcija.
LATVIEŠU
15
LATVIEŠU
16
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
ĀRĒJĀS VADĪBAS
IERĪCES IESTATĪŠANA
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet
to turpmākai uzziņai.
www.lg.com
2
TAUSTIŅU KODI
LATVIEŠU
LV
TAUSTIŅU KODI
• Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.
Kods
(Hexa)
Funkcija
Piezīme
Kods
(Hexa)
Funkcija
Piezīme
00
CH +, PR +
Tālvadības poga
53
Saraksts
Tālvadības poga
01
CH -, PR -
Tālvadības poga
5B
Iziet
Tālvadības poga
02
Skaļums +
Tālvadības poga
60
PIP(AD)
Tālvadības poga
03
Skaļums -
Tālvadības poga
61
Zils
Tālvadības poga
06
> (Bulttaustiņš / Labais
taustiņš)
Tālvadības poga
63
Dzeltens
Tālvadības poga
07
> (Bulttaustiņš / Kreisais Tālvadības poga
taustiņš)
71
Zaļš
Tālvadības poga
08
Barošana
Tālvadības poga
72
Tālvadības poga
09
Izslēgt skaņu
Tālvadības poga
79
0B
Ievade
Tālvadības poga
91
Sarkans
Attiecība / Malu
attiecība
AD (Audio apraksts)
0E
SLEEP
Tālvadības poga
7A
Lietotāja ceļvedis
Tālvadības poga
0F
TV, TV/RAD
Tālvadības poga
7C
Vieds / Sākums
Tālvadības poga
10 - 19 * Ciparu taustiņš 0 - 9
Tālvadības poga
7E
SIMPLINK
Tālvadības poga
Tālvadības poga
8E
►► (Pārtīt uz priekšu)
Tālvadības poga
Tālvadības poga
Tālvadības poga
8F
AA
◄◄ (Attīt)
Informācija
Tālvadības poga
Tālvadības poga
21
Ātrais skatījums /
Flashback
FAV (Izlases kanāls)
Text (Teleteksts)
T. Opt (Teleteksta
opcija)
Tālvadības poga
AB
Programmu ceļvedis
Tālvadības poga
28
Atgriezties (ATPAKAĻ)
Tālvadības poga
B0
► (Atskaņot)
30
AV (Audio / Video)
režīms
Tālvadības poga
B1
39
Slēptie titri/Subtitri
Tālvadības poga
BA
ꕗ (Apturēt / Failu
saraksts)
ꕘ (Sastingt / Lēni
atskaņot / Apturēt)
Tālvadības poga
40
Tālvadības poga
BB
Amerikāņu futbols
Tālvadības poga
Tālvadības poga
BD
ꔄ (REC)
Tālvadības poga
Tālvadības poga
DC
3D
Tālvadības poga
43
Λ (Bulttaustiņš / Kursors
augšup)
V ( Bulttaustiņš / Kursors
lejup)
Manas
lietojumprogrammas
Izvēlne / Iestatījumi
Tālvadības poga
99
AutoKonfig
Tālvadības poga
44
OK / Ievadīt
Tālvadības poga
9F
Lietojumprogramma / *
Tālvadības poga
45
Ātrā izvēlne
Tālvadības poga
9B
TV/PC
Tālvadības poga
4C
Saraksts, - (Tikai ATSC)
Tālvadības poga
1A
1E
20
41
42
Tālvadības poga
Tālvadības poga
Tālvadības poga
Tālvadības poga
* Taustiņa kods 4C (0x4C) ir pieejams ATSC/ISDB modeļos, kas izmanto galvenos/ pakārtotos kanālus.
(Dienvidkorejas, Japānas, Ziemeļamerikas, Latīņamerikas modeļi, izņemot Kolumbijas modeļus)
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
3
• Attēlā redzamais var atšķirties no jūsu televizora.
Pievienojiet seriālajam pārveidotājam/RS-232C ieejas spraudnim paredzētu USB ārējai vadības ierīcei
(piemēram, datoram vai A/V vadības sistēmai) un vadiet izstrādājuma funkcijas no ārpuses.
Piezīme. Televizora vadības porta tips dažādām modeļu sērijām var atšķirties.
* Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visi modeļi atbalsta šo savienojuma veidu.
* Kabelis nav iekļauts komplektā.
Seriālajam pārveidotājam paredzēts USB ar USB kabeli
USB IN
USB tips
(PC)
(TV)
• LGTV atbalsta PL2303 mikroshēmas (piegādātāja ID: 0x0557, RS-232C
izstrādājuma
ID: 0x2008) USB, kas
IN
(CONTROL & SERVICE)
paredzēts seriālajam pārveidotājam un kuru ne izgatavo, ne nodrošina
uzņēmums LG.
• To var iegādāties datorpreču veikalā, kurā ir pieejami IT profesionāļiem paredzēti piederumi.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C ar RS232C kabeli
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
DE9 (D-Sub 9 kontaktu) tips
1 sievišķais-sievišķais tips), kas paredzēts RS-232C
• Jums ir jāiegādājas RS-232C (DE9, D-Sub 9 kontaktu
3
kabelim, lai varētu izveidot savienojumu starp rokasgrāmatā norādīto datoru un televizoru.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
(PC)
Savienojuma interfeiss var atšķirties no jūsu televizora.1
3
SERVICE ONLY
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
LATVIEŠU
LV
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
USB USB
IN IN
4
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
& SERVICE)
• Jums ir jāiegādājas RS-232 kabelim paredzēta tālruņa ligzda,(CONTROL
lai izveidotu
savienojumu starp datoru un
televizoru; informācija ir norādīta rokasgrāmatā.
RS-232C IN
(PC)
(PC)
* Ja izmantojat citus modeļus, savienojiet ar USB portu.
(CONTROL & SERVICE)
* Savienojuma interfeiss var atšķirties no jūsu televizora.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- vai
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Klienta dators
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
LATVIEŠU
LV
Tālruņa ligzdas tips
RS-232C konfigurācijas
3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)
1
5

Dators
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RXD
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

6
9
RS-232C
(seriālais ports)
Televizors
OR
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
3
GND
GND
5
D-Sub 9
Tālrunis
Set ID
Informāciju, kā noskaidrot televizora ID numuru, skatiet sadaļā „Reālo datu kartēšana” lpp. lpp.6
1. Nospiediet SETTINGS, lai piekļūtu galvenajām izvēlnēm.
2. Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz OPTION, un nospiediet OK.
3. Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz SET ID, un nospiediet OK.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos televizora ID numuru, un izvēlieties CLOSE. Pielāgošanas
diapazons ir no 1 līdz 99.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet EXIT.
* (Atkarīgs no modeļa)
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
5
• Datu pārraides ātrums : 9600 b/s (UART)
• Datu garums : 8 biti
• Paritāte : Nav
LATVIEŠU
LV
Komunikācijas parametri
• Stopbits : 1 bits
• Komunikācijas kods : ASCII kods
• Lietojiet krustenisko (reversīvo) kabeli.
Komandu atsauces saraksts
(atkarīgs no modeļa)
DATA
COMMAND1 COMMAND2 (Heksadecimāls)
01.
Barošana*
02. Malu
attiecība
03. Izslēgt
skaņu
ekrānā
04. Izslēgt
skaņu
05. Skaļuma
vadība
06.
Kontrasts
COMMAND1
COMMAND2
DATA
(Heksadecimāls)
k
a
00 līdz 01
15. Balanss
k
t
00 līdz 64
k
c
(lpp.7)
16. Krāsu
temperatūra
x
u
00 līdz 64
k
d
(lpp.7)
17. ISM metode (Tikai
j
plazmas televizoros)
p
(lpp.8)
k
e
00 līdz 01
18. Ekvalaizers
j
v
(lpp.8)
k
f
00 līdz 64
j
q
00 līdz 05
k
g
00 līdz 64
m
a
(lpp.9)
07.
Spilgtums
k
h
00 līdz 64
m
b
00 līdz 01
08. Krāsas
k
i
00 līdz 64
m
c
Taustiņu kodi
09. Tonis
k
j
00 līdz 64
m
g
00 līdz 64
10. Asums
k
k
00 līdz 32
x
b
(lpp.11)
k
l
00 līdz 01
x
t
(lpp.11)
k
m
00 līdz 01
26. Paplašinātais 3D
(Tikai 3D modeļos)
x
v
(lpp.11)
13. Diskants k
r
00 līdz 64
27. Auto Configure
(Automātiski
konfigurēt)
j
u
(lpp.12)
14. Bass
s
00 līdz 64
11. Displeja
izvēle
12.
Tālvadības
bloķēšanas
režīms
k
19. Enerģijas
taupīšana
20. Regulēšanas
komanda
21. Kanāls
(Programma)
Pievienot/
Dzēst(Izlaist)
22. Taustiņš
23.
Aizmugurgaismojuma
vadība, paneļa
apgaismojuma vadība
24. Ievades izvēle
(Galvenā)
25. 3D (Tikai 3D
modeļos)
* Piezīme. : Multivides atskaņošanas vai ierakstīšanas laikā neviena komanda, izņemot Ieslēgšana/
izslēgšana (ka) un Taustiņš (mc), netiek izpildīta un uzskatīta par NG.
Ar RS232C kabeli televizors var komunicēt „ka komandu” ieslēgtā vai izslēgtā stāvoklī. Taču,
izmantojot USB-seriālā pārveidotāja kabeli, komanda darbojas tikai tad, kad televizors ir
ieslēgts.
6
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
LATVIEŠU
LV
Pārraides / uztveršanas protokols
Pārraide
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : Televizora pirmā vadības komanda. (j, k, m vai x)
[Command 2] : Televizora otrā vadības komanda.
[Set ID]
:Opciju izvēlnē varat pielāgot [Set ID], lai izvēlētos vēlamo monitora ID numuru.
Televizora pielāgojumu diapazons ir no 1 līdz 99. Ja [Set ID] vērtība ir 0, var kontrolēt
visus pievienotos televizorus.
* [Set ID] izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (no 1 līdz 99) un
pārraides/ uztveršanas protokolā ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (no 0x00
līdz 0x63).
[DATA]
: Komandas datu pārraide (heksadecimālā skaitīšanas sistēma). Lai nolasītu komandas
stāvokli, pārraidiet datus „FF”.
[Cr]
: Rakstatgrieze - ASCII kods „0x0D”
[ ]
: Atstarpe – ASCII kods „0x20”
OK apliecinājums
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Uztverot pareizus datus, ierīce pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā
gadījumā, ja dati ir datu lasīšanas režīmā, tas norāda uz pašreizējā stāvokļa datiem. Ja dati atrodas datu
rakstīšanas režīmā, atbildē tiek sniegti datora dati.
Kļūdas apliecinājums
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Uztverot anormālus datus no kļūdainām funkcijām, kā arī komunikācijas kļūdu gadījumā
televizors pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu.
Dati 00: Neatļauts kods
Reālo datu kartēšana (heksadecimālā sistēma b decimālā sistēma)
* Ja [data] ievadāt heksadecimālā formātā, skatiet tālāk norādīto pārveidošanas tabulu.
* Kanāla regulēšanas (ma) komanda izmanto divu baitu heksadecimālo vērtību ([data]), lai izvēlētos kanāla
numuru.
00 : Solis 0
01 : Solis 1 (Set ID 1)
...
0A : Solis 10 (Set ID 10)
...
0F : Solis 15 (Set ID 15)
10 : Solis 16 (Set ID 16)
...
32 : Solis 50 (Set ID 50)
33 : Solis 51 (Set ID 51)
...
63 : Solis 99 (Set ID 99)
...
C7 : Solis 199
C8 : Solis 200
...
FE : Solis 254
FF : Solis 255
...
01 00 : Solis 256
...
27 0E : Solis 9998
27 0F : Solis 9999
...
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
7
01. Barošana (Command: k a)
►► Lai kontrolētu televizora *ieslēgšanu vai
izslēgšanu.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Barošana
izslēgta
01 : *Barošana ieslēgta
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Lai parādītu, vai televizors ir ieslēgts vai *izslēgts
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida „FF”
datus, izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite
ar apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas
stāvokli.
02. Malu attiecība (Command: k c)
(galvenā attēla izmērs)
►► Lai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla
formāts)
Ekrāna formātu varat arī regulēt, izmantojot
opciju Malu attiecība izvēlnē Q.MENU. vai izvēlnē
PICTURE.
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ja ir izslēgta tikai video skaņa, televizors rādīs
ekrāna displeju. Bet, ja tiek izslēgta ekrāna skaņa,
televizors nerāda ekrāna displeju.
04. Skaņas izslēgšana (Command: k e)
►► Lai kontrolētu skaņas izslēgšanu/ ieslēgšanu.
Varat koriģēt skaņas iestatījumus, arī izmantojot
tālvadības pults skaņas izslēgšanas/ ieslēgšanas
pogu (MUTE).
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Skaņas izslēgšana ieslēgta (skaņa izslēgta)
01 : Skaņas izslēgšana izslēgta (skaņa ieslēgta)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Skaļuma regulēšana (Command: k f)
►► Lai regulētu skaļumu.
Skaļumu varat regulēt, arī izmantojot tālvadības
pults pogas.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 01 : Normāls ekrāns
(4:3)
02 : Plats ekrāns
(16:9)
04 : Tālummaiņa
05 : Tālummaiņa 2
(Tikai Latīņamerikā,
izņemot Kolumbiju)
06 : Iestatīt pēc
programmas/
Oriģināls
07 : 14:9
(Eiropā, Kolumbijā, Tuvajos
Austrumos, Āzijā, izņemot
Dienvidkoreju un Japānu)
09 : * Just Scan
0B : Pilns platums
(Eiropā, Kolumbijā, Tuvajos
Austrumos, Āzijā, izņemot
Dienvidkoreju un Japānu)
10 līdz 1F : Kino tālummaiņa
1 līdz 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Izmantojot datora ievadi, iespējams izvēlēties
ekrāna malu attiecību 16:9 vai 4:3.
* Režīmā DTV/HDMI/Komponents (augsta
izšķirtspēja) ir pieejama funkcija Just Scan.
* Pilns platekrāna režīms var darboties atšķirīgi
atkarībā no modeļa un tā DTV pilnīga, ATV, AV
daļēja atbalsta.
03. Ekrāna skaņas izslēgšana (Command: k d)
►► Lai izvēlētos ieslēgt/ izslēgt skaņu.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Ekrāna skaņa ieslēgta (attēls ieslēgts)
video skaņa ieslēgta
01 : Ekrāna skaņa izslēgta (attēls izslēgts)
10 : Video skaņa izslēgta
06. Kontrasts (Command: k g)
►► Lai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Spilgtums (Command: k h)
►► Lai regulētu ekrāna spilgtumu.
Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Krāsa (Command: k i)
►► Lai regulētu ekrāna krāsu.
Krāsu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
LATVIEŠU
LV
* Komandu darbība var atšķirties atkarībā no modeļa un signāla.
8
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
LATVIEŠU
LV
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Tonis (Command: k j)
►► Lai regulētu ekrāna toni.
Toni varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.
14. Bass (Command: k s)
►► Lai regulētu basu.
To varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Sarkans 00 līdz zaļš 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Asums (Command: k k)
►► Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (atkarīgs no modeļa)
15. Balanss (Command: k t)
►► Lai regulētu balansu.
Balansu varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Ekrāna displeja izvēle (Command: k l)
►► Lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna displeju, izmantojot
tālvadības pulti.
16. Krāsu temperatūra (Command: x u)
►► Lai regulētu krāsu temperatūru. Krāsu temperatūru
varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : D
isplejs izslēgts 01 : Displejs ieslēgts
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms
(Command: k m)
►► Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā
paneļa vadības elementus.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Bloķēšana
izslēgta
01 : Bloķēšana ieslēgta
17. ISM metode (Command: j p) (tikai plazmas
televizoros)
►► Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat
regulēt arī izvēlnē OPTION (Opcijas).
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati min. : 02: Orbiter
08: parasts
20: krāsains
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
MSB
0
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ja neizmantojat tālvadības pulti, izmantojiet šo
režīmu.
Ja tiek izslēgta un ieslēgta barošana (atvienojiet un
pēc 20–30 sekundēm pievienojiet), ārējās vadības
pults tiek atbloķēta.
* Gaidīšanas režīmā (DC izslēdz taimeris vai
komanda „ka”, „mc”) un situācijā, kad ir ieslēgta
taustiņu bloķēšana, televizoru nevar ieslēgt ar
infrasarkanā savienojuma un lokālo ieslēgšanas
taustiņu.
LSB
0
0
0
0
Frekvence
0
0
0
Dati
18. Ekvalaizers (Command: j v)
►► Lai regulētu televizora ekvalaizeru.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

7
6
5
Frekvence
4
3
2
1
0
13. Diskants (Command: k r)
0
0
0
1. josla
0
0
0
0
0
0 (decimāls)
►► Lai regulētu diskantu.
To varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.
0
0
1
2. josla
0
0
0
0
1
1 (decimāls)
0
1
0
3. josla
...
...
...
...
...
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
0
1
1
4. josla
1
0
0
1
1
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (atkarīgs no modeļa)
Solis
...
20 (decimāls)
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
0
0
5. josla
1
0
1
0
0
20 (decimāls)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Atkarīgs no modeļa, un regulēšana ir iespējama, ja
skaņas režīms ir ekvalaizera regulējama vērtība.
19. Enerģijas taupīšana (Command: j q)
►► Lai samazinātu televizora strāvas patēriņu.
Enerģijas taupīšanu var regulēt arī izvēlnē
PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
00 : Izslēgt
01 : Minimāli
02 : Vidēji
03 : Maksimāli
04 : Automātiski (LCD televizoros / LED
televizoros) /
Intelektuālais sensors (PDP televizoros)
05 : Ekrāns izslēgts
* (atkarīgs no modeļa)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Set ID = All = 00
Dati 00 & 01 = Kanāla dati ir 10 = 00 0a
Dati 02 = Analogā virszemes TV = 00
Rezultāts = ma 00 00 0a 00
2. Noregulējiet digitālo virszemes (DVB-T) kanālu 01.
Set ID = All = 00
Dati 00 & 01 = Kanāla dati ir 1 = 00 01
Dati 02 = Digitālā virszemes TV = 10
Rezultāts = ma 00 00 01 10
3. Noregulējiet satelīta (DVB-S) kanālu 1000.
Set ID = All = 00
Dati 00 & 01 = Kanāla dati ir 1000 = 03 E8
Dati 02 = Digitālā satelīttelevīzija = 40
Rezultāts = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Dienvidkorejai, Ziemeļamerikai, Latīņamerikai,
izņemot Kolumbijas modeli
►► Lai noregulētu kanālu uz fizisku/ galveno/
pakārtoto numuru.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
20. Regulēšanas komanda (Command: m a)
* Šīs komandas darbība var atšķirties atkarībā no
modeļa un signāla.
• Eiropai, Tuvajiem Austrumiem, Kolumbijai,
Āzijai, izņemot Dienvidkorejas un Japānas
modeļus
►► Atlasiet kanālu norādītajam fiziskajam numuram.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogā virszemes/ kabeļtelevīzija
[Data 00][Data 01] Kanāla dati
Dati 00 : Augstu baitu kanāla dati
Dati 01 : Zemu baitu kanāla dati
- 00 00~00 C7 (decimāls: 0~199)
Dati 02 : ievades avots (analogais)
- 00 : virszemes TV (ATV)
- 80 : kabeļtelevīzija (CATV)
* Digitālā virszemes/ kabeļtelevīzija/ satelīttelevīzija
[Data 00][Data 01]: Kanāla dati
Dati 00 : Augsta kanāla dati
Dati 01 : Zema kanāla dati
- 00 00~27 0F (decimāls: 0~9999)
Dati 02 : Ievades avots (digitālais)
- 10 : virszemes TV (DTV)
- 20 : virszemes radio (radio)
- 40 : satelīttelevīzija (SDTV)
- 50 : satelīta radio (S-Radio)
- 90 : kabeļtelevīzija (CADTV)
- a0 : kabeļradio (CA-Radio)
* Regulēšanas komandu piemēri:
1. Noregulējiet analogo virszemes (PAL) kanālu 10.
Digitālajiem kanāliem ir fiziski, galvenie un pakārtotie
kanālu numuri. Fiziskais numurs ir faktiskais digitālā
kanāla numurs; galvenais numurs ir numurs, uz kuru
ir jākartē kanāls; pakārtotais numurs ir apakškanāls.
Tā kā ATSC uztvērējs automātiski kartē kanālu no
galvenā/ apakškanāla numura, fiziskais numurs nav
nepieciešams, sūtot digitālās televīzijas komandu.
* Analogā virszemes/ kabeļtelevīzija
Dati 00 : Fiziskais kanāla numurs
- Virszemes (ATV) : 02~45 (decimāls: 2~69)
- Kabeļtelevīzija (CATV) : 01, 0E~7D (decimāls: 1,
14~125)
[Dati 01 ~ 04]: galvenais/ pakārtotais kanāla numurs
Dati 01 un 02: xx (nav svarīgi)
Dati 03 un 04: xx (nav svarīgi)
Dati 05: Ievades avots (analogais)
- 00 : virszemes TV (ATV)
- 01 : kabeļtelevīzija (CATV)
* Digitālā virszemes/ Kabeļtelevīzija
Dati 00 : xx (nav svarīgi)
[Data 01][Data 02]: Galvenais kanāla numurs
Dati 01 : Augstu baitu kanāla dati
Dati 02 : Zemu baitu kanāla dati
- 00 01~27 0F (decimāls: 1~9999)
[Data 03][Data 04]: Pakārtotais kanāla numurs
Dati 03 : Augstu baitu kanāla dati
Dati 04 : Zemu baitu kanāla dati
Dati 05 : Ievades avots (digitālais)
- 02 : Virszemes TV (DTV) — izmantojiet fizisko
kanāla numuru
- 06 : Kabeļtelevīzija (CADTV) — izmantojiet
fizisko kanāla numuru
LATVIEŠU
LV
1
9
10 ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
LATVIEŠU
LV
- 22 : Virszemes TV (DTV) — neizmantojiet fizisko
kanāla numuru
- 26 : Kabeļtelevīzija (CADTV) — neizmantojiet
fizisko kanāla numuru
- 46 : Kabeļtelevīzija (CADTV) — izmantojiet
tikai galveno kanāla numuru (vienas puses
kanāls)
Visiem galveno un pakārtoto kanālu datiem ir
pieejami divi baiti, taču parasti zemais baits tiek
lietots viens pats (augsts baits ir 0).
* Regulēšanas komandu piemēri:
1.Noregulējiet analogās kabeļtelevīzijas (NTSC)
kanālu 35.
Set ID = All = 00
Dati 00 = Kanāla dati ir 35 = 23
Dati 01 un 02 = Nav galvenā = 00 00
Dati 03 un 04 = Nav pakārtotā = 00 00
Dati 05 = Analogā kabeļtelevīzija = 01
Kopā = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Noregulējiet digitālās virszemes televīzijas (ATSC)
kanālu 30-3.
Set ID = All = 00
Dati 00 = Fiziskais nezināms = 00
Dati 01 un 02 = Galvenais ir 30 = 00 1E
Dati 03 un 04 = Pakārtotais ir 3 = 00 03
Dati 05 = Digitālā virszemes TV = 22
Kopā = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Japānas modelim
►► Lai noregulētu kanālu uz fizisku/ galveno/
pakārtoto numuru.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Dati 05 = Digitālā virszemes TV = 02
Kopā = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Noregulējiet BS (ISDB-BS) kanālu 30.
Set ID = All = 00
Dati 00 = Fiziskais nezināms = 00
Dati 01 un 02 = Galvenais ir 30 = 00 1E
Dati 03 un 04 = Nav svarīgi = 00 00
Dati 05 = Digitālā BS TV = 07
Kopā = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Šī funkcija atšķiras atkarībā no modeļa.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Kanāla (programmas) pievienošana/ dzēšana
(izlaišana) (Command: m b)
►► Lai izlaistu pašreizējo kanālu (programmu) līdz
nākamajai reizei.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 00 : Dzēst(ATSC,ISDB)/Izlaist(DVB)01 :
Pievienot
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Iestatiet saglabāto kanālu uz Dzēst (ATSC, ISDB)/
Izlaist (DVB) vai Pievienot.
22. Taustiņš (Command: m c)
►► Lai sūtītu infrasarkanās tālvadības pults taustiņa
kodu.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* Digitālā virszemes/ Satelīttelevīzija
Dati 00: xx (nav svarīgi)
Dati Taustiņu kods — lpp.2.
[Data 01][Data 02]: Galvenais kanāla numurs
Dati 01: augstu baitu kanāla dati
Dati 02: zemu baitu kanāla dati
- 00 01~27 0F (decimāls: 1~9999)
23. Aizmugurgaismojuma vadība (Command: m g)
• LCD televizoros/ LED televizoros
[Data 03][Data 04]: Apakškanāla/ pakārtotā kanāla
numurs
(nav svarīgi satelīttelevīzijai)
Dati 03: Augstu baitu kanāla dati
Dati 04: Zemu baitu kanāla dati
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Lai kontrolētu aizmugurgaismojumu.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Dati 05: Ievades avots (digitālais/ satelīts, Japāna)
- 02 : Virszemes TV (DTV)
- 07 : BS (satelīta apraide)
- 08 : CS1 (Sakaru satelīts 1)
- 09 : CS2 (Sakaru satelīts 2)
Vadības paneļa apgaismojums (Command: m g)
* Regulēšanas komandu piemēri:
1. Noregulējiet digitālās virszemes televīzijas (ISDB-T)
kanālu 17-1.
Set ID = All = 00
Dati 00 = Fiziskais nezināms = 00
Dati 01 un 02 = Galvenais ir 17 = 00 11
Dati 03 un 04 = Apakškanāla/ pakārtotais ir 1 = 00
01
Dati : Min. 00 līdz maks. 64
• Plazmas televizoros
►► Lai regulētu paneļa apgaismojumu.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
►► Lai izvēlētos ievades avotu galvenajam attēlam.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati
00 : DTV
02 : Satelīta DTV
ISDB-BS (Japāna)
03 : ISDB-CS1 (Japāna)
04 : ISDB-CS2 (Japāna)
11 : CATV
01 : CADTV
10 : ATV
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X : nav svarīgi
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
21 : AV2
40 : Component1
41 : Component2
60 : RGB
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
* Šī funkcija ir atkarīga no modeļa un signāla.
25. 3D (Command: x t) (tikai 3D modeļiem)
(atkarīgs no modeļa)
►► Lai mainītu televizora 3D režīmu.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (atkarīgs no modeļa)
Dati Struktūra
[Data 00]00 : 3D ieslēgts
01: 3D izslēgts
02 : No 3D uz 2D
03 : No 2D uz 3D
[Data 01]00 : Augšā un apakšā
01 : Blakus
02 : Šaha galdiņš
03 : Kadru secīgums
04 : Kolonnas pamīšus
05 : Rindas pamīšus
[Data 02]00 : No labās uz kreiso
01 : No kreisās uz labo
[Data 03]3D efekts (3D dziļums): Min. 00 — maks.
14
(* pārraidīt, izmantojot heksadecimālu
kodu)
* [Dati 02], [Dati 03] funkcijas ir atkarīgas no modeļa
un signāla.
* Ja [Data 00] ir 00 (3D ieslēgts), [Data 03] nav
nozīmes.
* Ja [Data 00] ir 01 (3D izslēgts) vai 02 (No 3D uz
2D), [Data 01], [Data 02] un [Data 03] nav nozīmes.
* Ja [Data 00] ir 03 (No 2D uz 3D), [Data 01] un
[Data 02] nav nozīmes.
* Ja [Data 00] ir 00 (3D ieslēgts) vai 03 (No 2D uz
3D), [Data 03] darbojas, ja 3D režīms (žanrs) ir tikai
manuāls.
* Visas 3D shēmu opcijas ([Data 01]), iespējams,
nebūs pieejamas atkarībā no apraides/ video
signāla.
[Dati 02]
26. Extended 3D (Paplašinātais 3D) (Command: x
v) (tikai 3D modeļiem)
(atkarīgs no modeļa)
►► Lai mainītu televizora 3D opciju.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[Dati 01]
O
[Data03][x]
20 : AV vai AV1
[Dati 00]
00
[Dati 03]
[Data 00]3D opcija
00 : 3D Picture Correction (3D attēla
labošana)
01 : 3D dziļums (3D režīms ir tikai
manuāls)
02 : 3D skatu punkts
06 : 3D krāsu korekcija
07 : 3D skaņas tālummaiņa
08 : Parasts attēla skats
09: 3D režīms (žanrs)
[Data 01]Katrai 3D opcijai ir savs diapazons, ko
nosaka [Data 00].
1) Ja [Data 00] ir 00
00 : No labās uz kreiso
01 : No kreisās uz labo
2) Ja [Dati 00] ir 01, 02
Dati: Min. 0 — maks. 14 (* heksadecimālā koda
pārraide)
Datu vērtību diapazons (0–20) automātiski pārvērš
skatu punkta diapazonu (-10 līdz +10) (atkarīgs no
modeļa)
*Šī opcija darbojas, ja iestatījums 3D režīms (žanrs) ir
tikai manuāls.
3) Ja [Data 00] ir 06, 07
00 : Izslēgts
01 : Ieslēgts
4) Ja [Data 00] ir 08
00 : Pārvērst uz 3D video 2D video, kas
pārvērsts no 3D.
01 : Mainīt 3D video uz 2D video, izņemot
no 2D uz 3D pārvērstu video
* Ja pārvēršanas nosacījumi netiek izpildīti, komanda
tiek uzskatīta par NG.
5) Ja [Data 00] ir 09
00 : Standarts
02 : Kino
04 : Manuāli
01 : Sports
03 : Ekstrēmi
05 : Automātiski
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
LATVIEŠU
LV
24. Ievades izvēle (Command: x b)
(galvenā attēla ievade)
11
12 ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA
LATVIEŠU
LV
27. Auto Configure (Automātiski konfigurēt)
(Command: j u) (Atkarīgs no modeļa)
►► Lai automātiski koriģētu attēla pozīciju un
samazinātu attēla kratīšanos. Darbojas tikai RGB
(PC) režīmā.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 01: Palaist automātisku konfigurāciju
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising