LG DH6520T Lietotāja rokasgrāmata
LATVIEŠU
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
DVD mājas kinozāles
Sistēma
Pirms sākat izmantot šo iekārtu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to turpmākai lietošanai.
DH6520T (DH6520T, S62T1-S/ C, S62S1-W)
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 1
2012-05-11 �� 2:15:38
2
Lietošanas uzsākšana
Informācija Jūsu
drošībai
1
Lietošanas uzsākšana
BRĪDINĀJUMS
ELEKTRISKĀ TRIECIENA
SAŅEMŠANAS RISKS NEATVĒRT
BRĪDINĀJUMS! LAI SAMAZINÂTU
ELEKTROTRIECIENA GÛÐANAS RISKU, NENOÒEMIET
PÂRSEGU VAI AIZMUGURÇJO DAÏU. IERÎCES
IEKÐPUSÇ NAV SASTÂVDAÏU, KURU APKALPOÐANU
VAR VEIKT LIETOTÂJS. TO APKALPOÐANU DRÎKST
VEIKT TIKAI ATBILSTOÐI KVALIFICÇTI SERVISA
DARBINIEKI.
Zibens simbols vienâdmalu
trîsstûrî brîdina lietotâju par to, ka
izstrâdâjuma korpusa iekðpusç
ir neizolçtas sastâvdaïas zem
bîstama sprieguma, lîdz ar to ir
augsts elektriskâs strâvas trieciena
gûðanas risks.
Izsaukuma zîme vienâdmalu
trîsstûrî brîdina lietotâju par
svarîgiem izmantoðanas un
apkopes (apkalpoðanas)
norâdîjumiem, kurus var atrast
izstrâdâjumam pievienotajâ
dokumentâcijâ.
UZMANĪBU! LAI NOVÇRSTU AIZDEGÐANÂS VAI
ELEKTRISKÂ TRIECIENA SAÒEMÐANAS RISKU,
NEPAKÏAUJIET ÐO IZSTRÂDÂJUMU LIETUS VAI
MITRUMA IEDARBÎBAI.
UZMANĪBU! Neuzstâdiet ðo aprîkojumu
norobeþotâ telpâ, piemçram, grâmatu skapî vai
lîdzîgâ vietâ.
BRĪDINĀJUMS: Neaizsedziet iekārtas ventilācijas
atveres. Uzstādiet to atbilstoši ražotāja sastādītajai
lietošanas instrukcijai.
Korpusa spraugas un atveres paredzētas iekārtas
ventilācijai, kas nodrošina tās normālu darbību un
pasargā no pārkaršanas. Ventilācijas atveres nekādā
gadījumā nedrīkst aizsegt novietojot iekārtu uz
gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas.
Šo iekārtu nevajadzētu ievietot kādā iebūvētā
konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē,
ja vien tai netiek nodrošināta pietiekama ventilācija
atbilstoši ražotāja instrukcijai.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 2
BRĪDINĀJUMS! Ðajâ izstrâdâjumâ ir izmantota
lâzera sistçma. Lai nodroðinâtu ðî izstrâdâjuma
atbilstoðu izmantoðanu, rûpîgi izlasiet ðo îpaðnieka
rokasgrâmatu un saglabâjiet to turpmâkai
lietoðanai. Ja rodas nepiecieðamîba veikt ierîces
apkopi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Vadîklu izmantoðana, kâ arî pielâgojumu un
darbîbu veikðana, kas atðíiras no ðajâ rokasgrâmatâ
norâdîtajâm, var pakïaut Jûs bîstamam
radioaktîvajam starojumam.
Lai uz Jums tieði neiedarbotos lâzera stars,
nemçìiniet atvçrt korpusu.
BRÎDINÂJUMS attiecîbâ uz elektroenerìijas
padeves vada izmantošanu
Ierîces lielâkoties ir ieteicams pievienot atseviðíai
íçdei;
tas ir, íçdei, kas piegâdâ elektroenerìiju tikai vienai
ierîcei un kurai nav pieslçgtas citas ierîces vai
atzaru íçdes. Lai pârliecinâtos, skatiet ðîs îpaðnieka
rokasgrâmatas specifikâciju lappusi. Nepârslogojiet
elektroenerìijas padeves kontaktligzdas. Pârslogotas
kontaktligzdas, vaïîgas vai bojâtas kontaktligzdas,
pagarinâtâji, nodiluði elektroenerìijas padeves
vadi, kâ arî bojâta vai saplaisâjusi vadu izolâcija
ir bîstama. Jebkurð iepriekðminçtais faktors var
bût par cçloni elektriskâs strâvas triecienam vai
izraisît aizdegðanos. Regulâri pârbaudiet ierîces
elektroenerìijas padeves vadu, un, ja tâ izskats
liecina par bojâjumiem vai nolietojumu, pârtrauciet
ierîces izmantoðanu un vçrsieties pilnvarotâ servisa
centrâ, lai veco vadu nomainîtu ar tâdu paðu jaunu
vadu. Aizsargâjiet elektroenerìijas padeves vadu
pret fizisku un mehânisku iedarbîbu, piemçram,
savçrpðanu, saspieðanu un iespieðanu durvîs, kâ
arî uzkâpðanu uz tâ. Îpaðu uzmanîbu pievçrsiet
kontaktdakðâm, kontaktligzdâm un vietai, kur vads
ieiet ierîcç. Lai atvienotu elektroenerìijas padevi,
izvelciet kontaktdakðu no kontaktligzdas. Uzstâdot
iekârtu, nodroðiniet, lai kontaktdakða bûtu viegli
pieejama.
2012-05-11 �� 2:15:38
Lietošanas uzsākšana
Ðî ierîce ir aprîkota ar portatîvu bateriju vai
akumulatoru.
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru
no ierīces:
BRĪDINĀJUMS! Uz ierîces nedrîkst nokïût ûdens,
uzpilot vai uzðïakstoties, kâ arî uz tâs nedrîkst
novietot priekðmetus, kas piepildîti ar ðíidrumu,
piemçram, vâzes.
Autortiesîbas
Ar likumu ir aizliegts bez attiecîgas atïaujas kopçt,
pârraidît, izrâdît, pârraidît kabeïu apraides tîklos,
publiski atskaòot un izîrçt materiâlus, uz kuriem
ir attiecinâmas autortiesîbas. Ðîs izstrâdâjums ir
aprîkots ar Macrovision izstrâdâto aizsardzîbas
pret kopçðanu funkciju. Daþos diskos ir ierakstîti
kopçðanas aizsardzîbas signâli. Ierakstot un
atskaòojot attçlus no ðiem diskiem, bûs redzams
attçls „trokðòi”. Izstrâdâjumâ ir ietverta autortiesîbu
aizsardzîbas tehnoloìija, kuru aizsargâ ASV
reìistrçti patenti un citas uz intelektuâlo îpaðumu
attiecinâmâs tiesîbu normas. Ðîs autortiesîbu
aizsardzîbas tehnoloìijas izmantoðanai ir
nepiecieðams Macrovision pilnvarojums, un šī
tehnoloģija ir paredzēta tikai izmantošanai mājas
vai citos ierobežotos gadījumos, ja vien Macrovision
izsniegtais pilnvarojums neparedz citādāku
izmantošanu. Ir aizliegts izjaukt šo ierīci un veikt tās
konstrukcijas izpēti.
1
Lietošanas uzsākšana
izòemiet veco akumulatoru paku un rîkojieties
secîbâ, kas ir pretçja salikðanas laikâ veiktajâm
darbîbâm. Lai novçrstu vides piesâròoðanu un pçc
iespçjas mazâk apdraudçtu cilvçku un dzîvnieku
veselîbu, no vecâ akumulatora vai baterijas
atbrîvojieties, ievietojot to attiecîgajâ tvertnç
ðâdu materiâlu savâkðanas vietâ. Nelieciet vecâs
baterijas vai akumulatorus kopâ ar parastajiem
mâjsaimniecîbas atkritumiem. Ieteicams izmantot
vietçjo bezmaksas atmaksas sistçmu akumulatorus
un baterijas.
Baterijas nedrîkst pakïaut pârmçrîgam karstumam,
piemçram, saules staru, uguns u.c. iedarbîbai.
3
PATĒRĒTĀJIEM IR JĀŅEM VĒRĀ, KA NE VISI AUGSTAS
IZŠĶIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI
AR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN TĀDĒJĀDI ATTĒLĀ VAR
PARĀDĪTIES ANOMĀLIJAS. 525 UN 625 RINDU
PROGRESÎVÂS SKENĒŠANAS PROBLÇMU GADÎJUMÂ
IETEICAMS PÂRSLÇGT SAVIENOJUMU UZ IZVADI
„STANDARTA IZÐÍIRTSPÇJA”. JA RODAS JAUTÂJUMI
SAISTÎBÂ AR MÛSU TELEVIZORU SADERÎBU AR ÐÎ
MODEÏA 525p UN 625p IERÎCI, LÛDZU, SAZINIETIES
AR MÛSU KLIENTU APKALPOÐANAS CENTRU.
Diska formāta opcija ir jāiestata uz „[Mastered]”
(Apstrādāts), lai, formatējot pārrakstāmos diskus,
tos padarītu saderīgus ar LG atskaņotājiem. Iestatot
opciju uz „Live File System” (Live failu sistēma), disku
nevar izmantot LG atskaņotājos.
(Mastered/Live File System (Apstrādāts/Live failu
sistēma): Windows Vista operētājsistēmas diska
formatēšanas sistēma)
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 3
2012-05-11 �� 2:15:38
4
Lietošanas uzsākšana
Atbrîvoðanâs no vecas ierîces
1
Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana
Lietošanas uzsākšana
1. Izstrâdâjumam pievienots
pârsvîtrotas atkritumu tvertnes
simbols nozîmç, ka uz izstrâdâjumu
ir attiecinâma Eiropas direktîva
2002/96/EK.
1. Uz jūsu izstrādājuma baterijām/
akumulatoriem, kas markēti ar
krusteniski pārsv ītroto atkrituma
konteinera simbolu, attiecas Eiropas
direktīva 2006/66/EC.
2. N
o visiem elektriskajiem un
elektroniskajiem izstrâdâjumiem
ir jâatbrîvojas atseviðíi no
mâjsaimniecîbas atkritumu
plûsmas, izmantojot tam paredzçtos
materiâlu savâkðanas pakalpojumus,
kurus ir paredzçjusi valdîba vai
vietçjâs varas iestâdes.
2. Šo simbolu var papildināt dz
īvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai
svina (Pb) ķīmisko elementu simboli,
ja akumulators satur vairāk nekā
0,0005% dz īvsudraba. 0,002%
kadmija vai 0,004% svina.
3. P
areizi atbrîvojoties no nolietotâs
ierîces, Jûs palîdzat novçrst negatîvo
ietekmi uz vidi un cilvçku veselîbu.
4. L ai iegûtu detalizçtâku informâciju
par atbrîvoðanos no nolietotâs
ierîces, vçrsieties vietçjâ paðvaldîbâ,
atkritumu apsaimniekoðanas
uzòçmumâ vai veikalâ, kur
iegâdâjâties attiecîgo izstrâdâjumu.
3. Visas baterijas/akumulatori ir
jālikvidē valsts vai pašvaldības
nozīmētās speciālās atkritumu
savākšanas vietās, atsevišķi no
mājsaimniecības atkritumiem.
4. Pareizi atbrīvojoties no vecajām
baterijām/akumulatoriem, tiks
novērstas iespējami nelabvēlīgās
sekas uz apkārtējo vidu un cilvēku
veselību.
5. Lai saņemtu sīkāku informāciju par
atbrīvošanos no vecajām baterijām/
akumulatoriem, lūdzu, sazinieties ar
savas pašvaldības biroju, atkritumu
iznīcināšanas dienestu vai veikalu,
kur nopirkāt šo izstrādājumu.
Ar ðo LG Electronics apstiprina, ka
ðis/ðie izstrâdâjums(i) ir saderîgi
ar bûtiskajâm prasîbâm un citiem
attiecinâmiem Piezīmeikumiem,
kas norâdîti direktîvâs 2004/108/EK,
2006/95/EK un 2009/125/EK.
Pârstâvis Eiropâ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis NAV
Klientu apkalpošanas dienesta
kontaktpunkts. Informāciju, kas
attiecas uz Klientu apkalpošanas
dienestu, skatiet Garantijas kartē vai
arī sazinieties ar tirgotāju, pie kura
pirkāt šo izstrādājumu.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 4
2012-05-11 �� 2:15:38
Lietošanas uzsākšana
5
1
Lietošanas uzsākšana
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 5
2012-05-11 �� 2:15:39
6
Saturs
Saturs
1
Lietošanas uzsākšana
2
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
11
12
13
Informācija Jūsu drošībai
Unikâlâs funkcijas
– Portatīvās ierīces pieslēgvieta
– Tieðâ USB ierakstîðana
– „Full HD” attēla uzlabošana
– Mājas teātra skaļruņu ez uzstādīšana
Piederumi
Ievads
– Diski, kurus ierīce var atskaņot
– Par & simbola attēlojumu
– Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli
– Reģionālie kodi
Uz atskaòojamajiem failiem attiecinâmâs
prasîbas
Tālvadības pults
Priekšējais panelis
Aizmugures panelis
2
Savienošana
14
16
17
18
18
19
20
20
21
21
22
22
22
22
Skaļruņa montāža
Skaïruòu pievienoðana ierîcei
Sistēmas pozicionēšana
Savienojumi ar televizoru.
– Komponentvideo savienojums
– HDMI izejas pieslēgšana
– Video savienojums
– Skaņas un video savienojums
– Izšķirtspējas iestatījumi
Izšķirtspēja video izejā
Papildu aprīkojuma pievienošana
– AUX IN savienojums
– AUDIO (PORT. IN) ieejas savienojums
– Mūzikas klausīšanās, izmantojot
portatīvo atskaņošanas ierīci vai ārēju
iekārtu.
– USB savienojums
– OPTICAL IN (OPTISKĀS ieejas)
pieslēgšana
– Mājas teātra skaļruņu ez uzstādīšana
Antenas savienojums
23
24
24
25
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 6
3
Sistēmas iestatījumi
26
26
26
27
27
28
29
30
Noregulējiet iestatīšanas parametrus
– OSD lietojumvalodas iestatījumi – ‘pēc
izvēles
– Atveriet iestatījumu izvēlni
– Language (valoda)
– Display (DISPLEJS)
– Audio
– Lock (slēgt – vecāku kontrole)
– Others (CITI)
4
Izmantošana
31
31
32
32
Atvērsies sākuma izvēlne
Pamatoperācijas
Citas darbības.
– Diska informācijas attēlošana uz
ekrāna
– DVD izvēlnes attēlojums
– DVD diska virsraksta attēlojums.
– 1,5 reizes ātrāka atskaņošana.
– Ekrānsaudzētājs
– Sākt atskaņošanu no noteikta laika.
– Lai turpinātu atskaņošanu
– Subtitru kodu tabulas nomaiņa
– Atskaņošana pēc marķieriem
– Foto faila apskate
– Snaudas taimera iestatīšana
– Aptumšošana
– Skaņas izslēgšana (uz laiku).
– Pēdējās ainas atmiņa.
– Sistēmas izvēle (papildu funkcija) –
‘pēc izvēles
– Ļauj iestatīt skaļruņu atskaņošanas
skaļumu.
Darbības ar radio
– Radio klausîðanâs
– Radiostaciju sâkotnçjâ iestatîðana
– Visu saglabâto radiostaciju dzçðana
– Lai nodzēstu saglabātu staciju
– Neapmierinošas FM uztveršanas
uzlabošana
– Informācijas par radiostaciju skatīšana
Skaòas noregulçðana
– Ieskaujoðâs skaòas reþîma iestatîðana
Īpašas darbības
33
33
33
33
33
33
33
34
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
38
38
39
2012-05-11 �� 2:15:39
Saturs
39
– Ierakstīšana USB ierīcē
5
Darbîbas traucçjumu
novçrðana
40
Darbîbas traucçjumu novçrðana
6
Pielikums
41
41
41
42
43
44
45
Apkope
– Kā apieties ar ierīci
– Norādījumi attiecībā uz diskiem
Reģiona kodu saraksts
Valodu kodu saraksts
Preču zīmes un licences
Specifikācijas
7
1
2
3
4
5
6
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 7
2012-05-11 �� 2:15:39
8
1
Lietošanas uzsākšana
Unikâlâs funkcijas
Piederumi
Portatīvās ierīces pieslēgvieta
Lûdzu, pârbaudiet un identificçjiet komplektâ
iekïautos piederumus.
Lietošanas uzsākšana
Mūzikas klausīšanās no jūsu portatīvās ierīces.
(MP3 atskaņotāja, klēpjdatora u. taml.)
Tieðâ USB ierakstîðana
Ieraksta mûziku no CD jûsu USB ierîcç.
Tâlvadîbas pults (1)
baterija (1)
FM antena (1)
Skaļruņu pieslēguma
kabeļi (6)
„Full HD” attēla uzlabošana
„Full HD” attēla kvalitāte ar vienkāršu iestatīšanu.
Mājas teātra skaļruņu ez
uzstādīšana
Baudiet skaņu no TV, DVD vai digitālas ierīces 5.1
(2.1 vai 2) kanālu režīmā.
RCA - SCART kabelis (1)
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 8
2012-05-11 �� 2:15:39
Lietošanas uzsākšana
Ievads
Diski, kurus ierīce var atskaņot
DVD VIDEO (8cm / 12 cm diski)
Nopērkamus vai iznomājamus
diskus, piemēram, filmas.
DVD±R (8 cm / 12 cm diski)
Tikai videorežīmā un noslēgtus.
DVD-RW (8 cm / 12 cm diski)
Tikai videorežīmā un noslēgtus.
DVD+R: Tikai video režīmā.
Atskaņo arī divslāņu diskus
DVD+RW (8 cm / 12 cm diski)
Tikai videorežīmā un noslēgtus.
Audio CD: Mūzikas CD vai mūzikas
CD formāta CD-R/CD-RW, kuri ir
nopērkami.
Par & simbola attēlojumu
Ierīces darbības laikā uz Jūsu televizora ekrāna var
parādīties simbols “ & ”, kas norāda, ka īpašnieka
rokasgrāmatā aprakstītā funkcija attiecīgajam
diskam nav pieejama.
Šajā rokasgrāmatā izmantotie
simboli
r
DVD Video, DVD±R/RW
videorežīmā vai VR režīmā un
noslēgti
t
Audio CD
y
Video faili, kurus satur USB/disks
u
Audio faili, kurus satur USB/disks
i
Foto faili
1
Lietošanas uzsākšana
Šī ierīce atskaņo DVD±R/RW diskus un CD-R/RW
diskus, kas satur audioierakstus, kā arī DivX, MP3,
WMA un/vai JPEG failus. Atsevišķus DVD±RW/
DVD±R vai CD-RW/CD-R diskus ierīce, iespējams,
nevarēs atskaņot neatbilstošas ieraksta kvalitātes
vai diska fiziskā stāvokļa dēļ, vai arī neatbilstošas
ierakstošās ierīces un autorizācijas programmatūras
dēļ.
9
,,Piezīme
Norāda uz īpašām piezīmēm un izmantošanas
iespējām.
,,IETEIKUMS
Norāda uz ieteikumiem vai padomiem, kuri atvieglo
veicamo uzdevumu.
>>Brīdinājums
Norāda uz brīdinājumu, lai novērstu iespējamus
bojājumus, kas var rasties nepareizas lietošanas
rezultātā.
Reģionālie kodi
Šai ierīcei ir piešķirts reģionālais kods, kas uzdrukāts
uz korpusa ierīces aizmugurē. Šī ierīce var atskaņot
tikai tādus DVD diskus, uz kuriem ir tāds pats
marķējums, kāds ir uz ierīces aizmugures, vai diskus
ar marķējumu “ALL”.
yy Lielākajai daļai DVD disku uz iesaiņojuma ir skaidri
saskatāms marķējums ar globusa attēlu un vienu
vai vairākiem numuriem uz tā. Šim numuram ir
jāsakrīt ar Jūsu ierīces reģionālo kodu, pretējā
gadījumā disku nav iespējams atskaņot.
yy Gadījumā, ja mēģināt ar savu ierīci atskaņot DVD
disku ar atšķirīgu reģionālo kodu, uz TV ekrāna
parādās paziņojums “Check Regional Code”
(Pārbaudiet reģionālo kodu).
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 9
2012-05-11 �� 2:15:40
10
1
Lietošanas uzsākšana
Uz atskaòojamajiem
failiem attiecinâmâs
prasîbas
Lietošanas uzsākšana
Uz MP3/WMA formâta mûzikas
failiem attiecinâmâs prasîbas
MP3/WMA failu saderîbas ierobeþojumi:
yy Iztveršanas frekvence: no 32 kHz lîdz
48 kHz (MP3), no 32 lîdz 48 kHz (WMA)
yy Bitu ātrums: no 32 lîdz 320 kbps (MP3), no 40 lîdz
192 kbps (WMA)
yy Atbalsta versijas: v2, v7, v8, v9
yy Maksimālais failu skaits: lîdz 999
yy Failu paplašinājumi: „.mp3”/ „.wma”
yy CD-ROM faila formāts: ISO9660/ JOLIET
yy Mçs iesakâm izmantot lietojumprogrammu „EasyCD Creator”, kas izveido failu sistçmu ISO9660.
Uz foto failiem attiecinâmâs prasîbas
Uz DivX failiem attiecinâmâs
prasîbas
DivX failu saderîbas ierobeþojumi:
yy Pieejamā izšķirtspēja:
720 x 576 (W x H) pikseļu robežās.
yy DivX subtitru faila nosaukumā nedrīkst būt vairāk
par 45 zīmēm.
yy Ja DivX failā nav iespējams ietvert kodu, tas var
tik atainots uz ekrāna kā “ _ “ zīme.
yy Kadru nomaiņas ātrums: mazāk par 30 kadriem
sekundē.
yy Ja ierakstīto failu video un audio struktūra nav
mijkārtota, video vai audio netiks atskaņots.
yy Atskaņojamie DivX faili: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
yy Atskaņojamie subtitru formāti: SubRip (*.srt/
*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt),
MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/
*.txt), Vobsub (*.sub)
yy Atskaņojamie kodeku formāti: “DIVX3.xx”, “DIVX4.
xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”.
yy Atskaņojamie audio formāti: “AC3”, “PCM”, “MP3”,
“WMA”.
JPEG failu saderîbas ierobeþojumi:
yy Iztveršanas frekvence: no 32 kHz lîdz
48 kHz (MP3), no 32 lîdz 48 kHz (WMA)
yy Maksimālais platums pikseļos: 2 760 x 2 048
pikseļi
yy Bitu ātrums: no 32 lîdz 320 kbps (MP3), no 40 lîdz
192 kbps (WMA)
yy Maksimālais failu skaits: lîdz 999
yy Ar ðo sistçmu nevar atskaòot diskus, kas
formatçti „Live File System” (Live failu sistçmâ).
yy Ierīce, iespējams, nespēs atskaņot atsevišķus
diskus atšķirīgas ierakstošās ierīces vai diska
stāvokļa dēļ.
yy Failu paplašinājumi: „.jpg”
yy CD-ROM faila formāts: ISO9660/ JOLIET
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 10
yy Ja filmas faila nosaukums ir atšķirīgs no subtitru
faila nosaukuma, atskaņojot DivX failu, subtitri
netiks attēloti.
yy Atskaņojot DivX specifikācijai neatbilstošus DivX
failus, iespējama to nepareiza atskaņošana.
2012-05-11 �� 2:15:40
Lietošanas uzsākšana
11
Tālvadības pults
m INFO/DISPLAY: Pieeja funkciju
atainojumam uz ekrāna.
n HOME: Parāda [Home Menu]
DISC MENU: Pieeja DVD diska
izvēlnei.
• • • • • • b • • • • • •
W/S/A/D (uz augšu/ uz
leju/ pa kreisi/ pa labi): Lieto
pārvietojoties pa izvēlnēm uz
ekrāna.
PRESET +/-: Izvēlēties radio
programmu.
TUNING +/-: Iestatīt izvēlēto
radiostaciju.
b ENTER: Apstiprināt izvēli.
Bateriju ievietošana.
Noņemiet bateriju nodalījuma vāku
tālvadības pults aizmugurējā daļā
un ievietojiet vienu (AAA izmēra)
bateriju, pareizi orientējot 4 un 5
zīmes.
• • • • • • a • • • • • •
P RADIO&INPUT: pārslēdz
ieejas signāla avotu.
MARKER: ļauj iezīmēt
atskaņošanas sarakstu.
POWER : Ieslēdz (ON) un izslēdz
(OFF) ierīci.
• • • • • • d • • • • • •
SPEAKER LEVEL: Iestata izvēlētā
skaļruņa atskaņošanas līmeni.
SOUND EFFECT: ļauj izvēlēties
kādu no skaņas efektiem.
VOL -/+ (Volume): Regulēt skaņas
stiprumu skaļruņos.
OPTICAL: pārslēdz ieejas avotu uz
tiešo optisko pieslēgumu.
MUTE: Izslēgt skaņu.
• • • • • • e • • • • • •
Ciparu taustiņi no „0” līdz „9”:
Aktivizēt numurētās funkcijas/
režīmus izvēlnēs.
h REPEAT: Izvēlēties
atskaņošanas režīmu – (nejaušā
secībā, atkārtot).
CLEAR: Izdzēst celiņa numuru
programmas sarakstā.
x RETURN: Atgriezties
iepriekšējā izvēlnes līmenī vai
aizvērt iestatīšanas izvēlni.
• • • • • • f • • • • • •
TITLE : ja attiecīgā diska virsrakstam
(nosaukumam) ir pakārtota
izvēlne, tā tiek attēlota uz ekrāna.
Pretējā gadījumā diska izvēlne var
neparādīties.
-- Jūs varat regulēt skaņas līmeni,
noteikt ievades avotu, kā arī
ieslēgt vai izslēgt LG televizorus.
Turiet nospiestu taustiņu
POWER (TV) un atkārtoti
spiediet PR/CH (W/S)
taustiņu, līdz televizors ieslēdzas
vai izslēdzas.
• • • • • • c • • • • • •
Z STOP: Apturēt atskaņošanu vai
ierakstu.
d PLAY, MONO/STEREO: Sākt
atskaņošanu. Izvēlēties starp
Mono/ Stereo.
M PAUSE/STEP: Pauzēt
atskaņošanu.
1
Lietošanas uzsākšana
SLEEP: iestata sistçmu
automâtiskai izslçgðanai
norâdîtajâ laikâ. (Dimmer
(aptumšošana): displeja loga
apgaismojums samazinās uz pusi.)
TV vadības taustiņi : televizora
regulēšana. (Tikai LG televizorus)
X REC: USB tiešā ierakstīšana.
?: Šī poga nedarbojas.
RDS : Radio datu sistēma.
PTY : Ļauj pārslēgt dažādus RDS
rādījumus displejā.
C/V SKIP: Pārvietoties uz
nākošo vai iepriekšējo sadaļu/
celiņu/ failu.
c/v SCAN: Meklēt
atpakaļvirzienā vai uz priekšu.
B OPEN/CLOSE: atver un aizver
disku atskaņotāja atvilktni.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 11
2012-05-11 �� 2:15:40
12
Lietošanas uzsākšana
Priekšējais panelis
1
Lietošanas uzsākšana
2
1
3
4
a Diska paliktnis
b Displeja logs
Rāda iekārtas patreizējo stāvokli.
c PORT. IN
Šeit var pieslēgt portatīva atskaņotāja audio
izeju.
5 6
7 8
9
10
h F (FUNKCIJA)
Pārslēdz signāla avotu vai funkciju.
i VOL(-/ +)
i noregulēt skaļruņa atskaņošanas līmeni.
j 1 (TĪKLA SLĒDZIS)
Ieslēdz un izslēdz iekārtu.
d USB ports
USB ierīces pieslēgšana.
e R (ATVĒRT/AIZVĒRT)
Izbīda un ievelk atpakaļ disku paliktni.
f T (ATSKAŅOŠANA/PAUZE)
Uzsāk atskaņošanu.
Īslaicīgi nopauzē atskaņošanu; vēlreiz
piespiežot pauzes režīms tiek izslēgts.
g I (STOP)
Pārtrauc atskaņošanu.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 12
2012-05-11 �� 2:15:40
Lietošanas uzsākšana
13
Aizmugures panelis
1
2
3
4
5 6
9
a Tīkla vads
b Skaļruņu pieslēgvietas
Šeit pievienojiet skaļruņu vadus.
c Dzesēšanas ventilators
d Antenas ligzda
FM - šeit pieslēdziet FM diapazona antenu
e VIDEO OUT
Savienojiet to ar TV video ieeju.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 13
Lietošanas uzsākšana
1
8 7
f COMPONENT VIDEO (Y PB PR)OUTPUT
Savienojiet to ar televizora Y PB PR ieejām.
g HDMI OUT
Savienojiet to ar TV HDMI ieeju.
(Cipariskā audio un video signālu saskarne)
h OPTICAL IN
Šeit pieslēdz kādu optisku audio ierīci.
i AUX (L/R) INPUT
Šeit pieslēdz 2 kanālu ārējā audio signāla avotu.
2012-05-11 �� 2:15:40
14
Savienošana
Skaļruņa montāža
2. Nostipriniet savienojumu ar klātpievienotajām
skrūvēm. Uzstādīšanas laikā rīkojieties uzmanīgi,
lai balsts un pamatne nenokristu.
Pirms skaļruņu pieslēgšanas samontējiet tos.
Lūdzu, pārliecinieties, vai komplektā iekļauts viss
nepieciešamais.
Sagatavošana
2
Savienošana
Statnis
Pamatne
Skrūve
3. Piestipriniet skaļruni pie balsta un pēc
tam nostipriniet savienojumu, izmantojot
komplektācijā iekļauto skrūvi.
Skaļrunis
Skaļruņu pieslēguma kabeļi
1. Piestipriniet pamatni balstam. Balstu un pamatni
uzmanīgi salāgojiet, kā redzams attēlā.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 14
2012-05-11 �� 2:15:41
Savienošana
4. Izvelciet skaļruņa vadu caur atveri pamatnes
apakšpusē.
15
>>Brīdinājums
Nepieļaujiet skaļruņa
nokrišanu.
Tā rezultātā skaļrunis var
pārtraukt darboties, kā arī ir
iespējamas traumas un/vai
materiāli zaudējumi.
2
Savienošana
Pamatnes apakšpuse
5. Pievienojiet skaļruņa vadus pie skaļruņa
spailēm..
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 15
2012-05-11 �� 2:15:41
16
Savienošana
Skaïruòu pievienoðana
ierîcei
2
Savienošana
1. Pieslēdziet skaļruņus iekārtai.
Vadoties pēc krāsainajām joslām atrodiet
tādas pašas krāsas pieslēguma spaili iekārtas
aizmugurē. Lai pieslēgtu iekārtai vadus,
piespiediet katru fiksācijas austiņu, lai atvērtu
savienojuma terminālu. Ievietojiet vadu un
atlaidiet fiksācijas austiņu.
Krāsa
Skaļrunis
Stāvoklis
Pelēks
Aizmugures
Aizmugures labais
Zils
Aizmugures
Aizmugures kreisais
Zaļš
Centrālais
Centrālais
Oranžs
Zemo
frekvenču
reproduktors
Jebkur priekšpusē
Sarkana
Priekšējais
Priekšā pa labi
Balts
Priekšējais
Priekšā pa kreisi
Lai ierîcei pievienotu kabeli, nospiediet katru fiksatora plastmasas mçlîti, lai atvçrtu ierîces pieslçgvietas. Ievietojiet vada galu un atlaidiet mēlīti.
>>Brīdinājums
Katra vada melno dzīslu pievienojiet ar
– (mīnus zīmi) apzīmētajai pieslēgvietai,
savukārt otru galu pievienojiet ar + (plus zīmi)
apzīmētajai pieslēgvietai.
2. Pievienojiet vadus skaļruņiem.
Katra vada otru galu atbilstoši krāsu
marķējumam pievienojiet attiecīgajam
skaļrunim:
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 16
yy Raugieties, lai bçrni neliktu rokas vai kâdus
priekðmetus *skaïruòa atverç.
*Skaļruņa atvere: atvere skaïruòu korpusâ,
kas nodroðina dziïu un bagâtîgu basa
skançjumu.
yy Skaïruòi satur magnçtiskas sastâvdaïas, tâdçï
attçls televizora ekrânâ vai datora monitora
ekrânâ var rasties neatbilstoðâs krâsâs.
Lûdzu, nenovietojiet skaïruòus televizora
ekrâna vai datora monitora tuvumâ.
2012-05-11 �� 2:15:41
Savienošana
Sistēmas
pozicionēšana
Šajā ilustrācijā sniegts sistēmas pozicionēšanas
piemērs.
Ņemiet vērā, ka šajās instrukcijās iekļautās
ilustrācijas atšķiras no konkrētās ierīces, lai
atvieglotu paskaidrojumu sniegšanu.
B
C
A
G
A
A
A
D
entra skaļrunis. Novietojiet centra skaļruni virs
C
vai zem monitora vai ekrāna.
Ieskaujošās skaņas kreisais skaļrunis (L)/
Ieskaujošās skaņas labējais skaļrunis (R):
Novietojiet šos skaļruņus klausītāja aizmugurē,
pagriežot tos nedaudz uz iekšpusi.
Basu skaļrunis: Basu skaļruņa novietojums nav
tik nozīmīgs, ņemot vērā to, ka zemās basa
skaņas neizplatās ar īpašu ievirzi. Tomēr labāk
basu skaļruni novietot netālu no priekšējiem
skaļruņiem. Pagrieziet to nedaudz virzienā uz
istabas centru, mazinot skaņas atstarošanos no
sienām.
2
Ierīce
F
A
Priekšējais kreisais skaļrunis (L)/ Priekšējais
labējais skaļrunis(R):
Novietojiet priekšējos skaļruņus abās pusēs
monitoram vai ekrānam cik iespējams izlīdzināti
attiecībā pret ekrāna virsmu.
Savienošana
Lai iegūtu iespējami labāku ieskaujošās skaņas
efektu, visi skaļruņi, izņemot basu skaļruni, jānovieto
vienādā attālumā no klausītāja.( )
17
E
A
A ABCD E F G
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 17
2012-05-11 �� 2:15:42
18
2
Savienošana
Savienojumi ar
televizoru.
Komponentvideo savienojums
Izmantojiet vienu no turpmāk aprakstītajiem
savienojumiem, atkarībā no Jūsu rīcībā esošā
aprīkojuma iespējām.
Jūs varat dzirdēt skaņu sistēmas skaļruņos.
Savienojiet iekārtas COMPONENT VIDEO OUTPUT
ligzdas ar atbilstošajām televizora ieejas ligzdām
izmantojot komponentu kabeļus.
,,Piezīme
Savienošana
yy Atskaņotāja pievienošana var atšķirties
atkarībā no televizora un cita pievienojamā
aprīkojuma veida. Izmantojiet tika
tos savienojumus, kuri norādīti šajā
rokasgrāmatā.
Vienības
yy Izmantojiet TV aparatūras, stereo sistēmas
vai citas iekārtas rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus, lai izveidotu vislabākos
savienojumus.
>>Brīdinājums
yy Pārliecinieties, ka ierīce ir tieši pievienota
televizoram. Iestatiet televizorā pareizu
ieejas kanālu.
yy Nepievienojiet savu atskaņotāju ar VCR
(videomagnetofona) starpniecību. Attēlu
var deformēt autortiesību aizsardzības
sistēma.
TV
Zaļš
Zils
Sarkans
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 18
2012-05-11 �� 2:15:42
Savienošana
19
,,Piezīme
HDMI izejas pieslēgšana
Ja jums ir HDMI televizors vai monitors, jūs varat to
pieslēgt šai iekārtai izmantojot HDMI kabeli. (Type
A, High Speed HDMI™ Cable).
Savienojiet iekārtas HDMI izejas ligzdu ar HDMI
ieejas ligzdu ar HDMI signālu savietojamā televizorā
vai monitorā. Pārslēdziet TV signāla avotu uz HDMI
(sk. televizora rokasgrāmatu).
yy Pieslēdzot iekārtai ar HDMI vai DVI
savietojamu ierīci, pārliecinieties par
sekojošo:
- Izslēdziet gan pieslēgto HDMI/DVI ierīci,
gan jūsu iekārtu. Pēc tam ieslēdziet HDMI/
DVI iekārtu un vēl pēc 30 sekundēm
ieslēdziet šo iekārtu.
- Vai pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi
noregulēta darbam ar šo iekārtu.
- Vai pieslēgtā iekārta savietojama ar
720x480i (vai 576i), 720x480p (vai 576p),
1280x720p,1920x1080i vai 1920x1080p
video ieejas signālu.
TV
2
Savienošana
Vienības
yy Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio
signālu no šīs iekārtas, HDMI ierīces
atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī
vispār nebūt dzirdama.
yy Ne visas ar HDCP savietojamas HDMI vai DVI
ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
- Ja iekārta nav savietojama ar HDCP,
normālu attēlu iegūt neizdosies.
- Šī iekārta neuzsāk atskaņošanu, TV ekrānā
redzama melna vai zaļā krāsa, vai arī ekrānā
novērojams tikai “sniedziņa” tipa troksnis.
,,IETEIKUMS
yy Ar šo HDMI pieslēgumu jūs varat pilnībā
izbaudīt cipariskos audio un video signālus
vienlaicīgi.
yy Ja jūs izmantojat HDMI pieslēgumu, jūs
varat mainīt izšķirtspēju HDMI izejā. (sk.
“Izšķirtspējas iestatīšana”, 21. lpp.).
yy Ja ekrānā novērojams troksnis vai taisnas
līnijas, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (High
Speed HDMI™ Cable).
>>Brīdinājums
yy Mēģinājums mainīt izšķirtspēju pēc tam, kad
izveidojies pieslēgums, var izraisīt iekārtas
atteici. Lai problēmu atrisinātu, izslēdziet
iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
yy Ja HDMI pieslēgums nav pārbaudīts
izmantojot HDCP, TV ekrānā būs redzama
melna vai zaļā krāsa, vai arī būs novērojams
tikai “sniedziņa” tipa troksnis. Šādos
gadījumos pārbaudiet HDMI pieslēgumu vai
atvienojiet HDMI kabeli.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 19
2012-05-11 �� 2:15:43
20 Savienošana
Video savienojums
Skaņas un video savienojums
Savienojiet ierīces VIDEO OUT ligzdu ar televizora
video ieejas ligzdu, izmantojot videokabeli.
Izmantojot RCA - SCART pārejas kabeli savienojiet
RCA spraudņus ar atbilstošajām iekārtas VIDEO
OUTPUT ligzdām, bet SCART spraudni pieslēdziet
attiecīgajai televizora ligzdai.
Jūs varat dzirdēt skaņu sistēmas skaļruņos.
Vienības
2
Vienības
Savienošana
TV
TV
Dzeltens
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 20
2012-05-11 �� 2:15:43
Savienošana
Izšķirtspējas iestatījumi
Izejās HDMI OUT un COMPONENT VIDEO OUT
iekārta var nodrošināt signālu ar dažādām
izšķirtspējām. Izšķirtspēju jūs varat mainīt
izmantojot izvēlni [Setup] (iestatījumi).
21
Izšķirtspēja video izejā
Izšķirtspēja displeja logā un izejā var atšķirties
atkarībā no pieslēguma veida.
1. Piespiediet n HOME.
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p, 480p (vai 576p) un
480i (vai 576i)
2. Izmantojot A/D izvēlieties [Setup] un
pēc tam piespiediet b ENTER. Atvērsies
iestatījumu izvēlne.
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (vai 576p) un 480i
(vai 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (vai 576i)
2
Savienošana
3. Izmantojot W/S izvēlieties opciju [Display]
un pēc tam piespiediet D, lai pārietu uz otro
līmeni.
4. Izmantojot W/S izvēlieties opciju [Resolution]
un pēc tam piespiediet D, lai pārietu uz trešo
līmeni.
5. Izmantojot W/S izvēlieties vajadzīgo
izšķirtspējas vērtību, pēc tam piespiediet b
ENTER, lai apstiprinātu izvēli.
,,Piezīme
Ja jūsu televizors nav savietojams ar signāla
izšķirtspēju atskaņotāja izejā, jūs varat pārslēgt
izšķirtspēju uz 480p (576p) sekojošā veidā:
Piespiediet Z STOP un turiet piespiestu ilgāk
par 5 sekundēm.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 21
2012-05-11 �� 2:15:43
22 Savienošana
Papildu aprīkojuma
pievienošana
AUDIO (PORT. IN) ieejas
savienojums
Portatīvās ierīces (MP3 vai PMP u.t.t.) izeju (OUTPUT)
savienojiet ar P. IN savienotājs.
AUX IN savienojums
Palîgierîces izeju savienojiet ar AUX (L/R) INPUT savienotâju.
2
Savienošana
Vienības
MP3 u.t.t.
Mūzikas klausīšanās,
izmantojot portatīvo
atskaņošanas ierīci vai ārēju
iekārtu.
Uz jūsu ierīces
optiskā ciparsignāla
izejas ligzdu (TV,
videomagnetofons u.
taml.)
Šī ierīcē ļauj klausīties mūziku, izmantojot dažādas
portatīvās atskaņošanas ierīces vai ārējās iekārtas.
Sarkans
Balts
,,Piezīme
Ja ierîcei ir tikai viena audio izeja (mono),
pievienojiet to kreisai (baltai) audio ligzdai uz
ierîces.
1. Pievienojiet portatīvo atskaņošanas ierīci
PORT. IN (PORTABLE IN).
Vai
Pievienojiet ārējo iekārtu ierīces AUX
savienotājvietai.
2. Ieslēdziet elektroenerģijas padevi, nospiežot 1
(POWER).
3. Izvēlieties PORTABLE, AUX (L/R) INPUT funkciju,
nospiežot P RADIO&INPUT.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņošanas ierīci vai ārējo
iekārtu un sāciet atskaņot mūziku.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 22
2012-05-11 �� 2:15:44
Savienošana 23
USB savienojums
Saderîgas USB ierîces
Pievienojiet USB atmiòas ierîces (vai MP3
atskaòotâja utt.) USB portu USB portam, kas atrodas
ierîces priekðpusç.
yy MP3 atskaņotājs: „Flash” tipa MP3 atskaòotâjs.
yy USB zibatmiòas disks: ierîces, kas atbalsta USB2.0
vai USB1.1.
yy Ðîs ierîces USB funkcija neatbalsta daþas USB
ierîces.
Uz USB ierîcçm attiecinâmâs
prasîbas
2
yy Nenoòemiet USB ierîci, kamçr tâ tiek izmantota.
USB ierîces atvienoðana no iekârtas
1. Izvçlieties citu funkciju/reþîmu vai divreiz pçc
kârtas nospiediet Z STOP.
yy Meklçðanai lielas ietilpîbas USB ierîcç var bût
nepiecieðamas vairâkas minûtes.
2. Atvienojiet USB ierîci no iekârtas.
yy Ja tiks izmantots USB pagarinâtâjs vai USB
centrmezgls, USB ierîce netiks atpazîta.
Savienošana
yy Netiek atbalstîtas ierîces, kurâm nepiecieðama
papildu programmatûras instalçðana, ierîci
pievienojot datoram.
yy Lai novçrstu datu zudumu, dublçjiet visus datus.
yy Failu sistçma NTFS netiek atbalstîta. (Tiek
atbalstîta tikai failu sistçma FAT(16/32).)
yy Ðî ierîce netiek atbalstîta, ja kopçjais failu skaits ir
vienâds vai pârsniedz 1000.
yy Netiek atbalstîti ârçjie cietie diski, karðu lasîtâji,
slçgtas ierîces vai cietâ tipa USB ierîces.
yy Ierîces USB portu nevar pievienot datoram. Ierîci
nevar izmantot kâ atmiòas ierîci.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 23
2012-05-11 �� 2:15:44
24 Savienošana
OPTICAL IN (OPTISKĀS
ieejas) pieslēgšana
Mājas teātra skaļruņu ez
uzstādīšana
Savienojiet ierīces (ciparsignāla iekārtas u. taml.)
optisko izeju ar iekārtas ligzdu OPTICAL IN.
Baudiet skaņu no TV, DVD vai digitālas ierīces
5.1 (2.1 vai 2) kanālu režīmā. Arī izslēgtai iekārtai
piespiežot OPTICAL, barošanas spriegums ieslēdzas
un režīms automātiski pārslēdzas uz AUX OPT.
1. Savienojiet iekārtas OPTICAL IN (OPTISKĀS
IEEJAS) ligzdu ar jūsu TV (vai ciparu ierīces u.
taml.) optiskās izejas ligzdu.
2
Savienošana
2. Izmantojot OPTICAL izvēlieties AUX OPT. Lai
izvēlētos AUX OPT tiešā veidā
3. Klausieties skaņu izmantojot 5.1 (2.1 vai 2)
skaļruņu sistēmu.
4. Izmantojot OPTICAL izslēdziet AUX OPT. Iekārta
pārslēgsies uz iepriekšējo funkciju.
Uz jūsu ierīces
optiskā ciparsignāla
izejas ligzdu
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 24
2012-05-11 �� 2:15:44
Savienošana 25
Antenas savienojums
Lai klausîtos radio, pievienojiet komplektâ iekïauto
FM antenu.
FM antenu pievienojiet FM antenas
pievienojumvietai.
2
Savienošana
,,Piezīme
Pârliecinieties, ka FM antena ir pilnîbâ izvçrsta.
Kad FM antenas ir pievienota, novietojiet to
horizontâlâ pozîcijâ.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 25
2012-05-11 �� 2:15:44
26 Sistēmas iestatījumi
Noregulējiet
iestatīšanas
parametrus
Atveriet iestatījumu izvēlni
1. Piespiediet n HOME.
Parāda [Home Menu]
Izmantojot iestatīšanas izvēlni, varat veikt
visdažādākos iestatījumus gan attēlam, gan skaņai.
Līdztekus citām funkcijām varat iestatīt arī subtitru
un iestatīšanas izvēlnes valodu. Sīkāk par katru
iestatījumu lasiet 26 – 30.lpp.
3
OSD lietojumvalodas
iestatījumi – ‘pēc izvēles
Sistēmas iestatījumi
Kad ierīci ieslēdzat pirmoreiz, uz Jūsu televizora
ekrāna parādās lietojumvalodas iestatījuma
izvēlne. Pirms iekārtas lietošanas Jums ir jānorāda
lietojumvaloda. Angļu valoda tiks iestatīta par
lietojumvalodu.
1. Nospiediet 1 (POWER). Uz ekrāna parādīsies
valodas iestatījuma izvēlne.
2. Izmantojot pogas AD izvēlieties [Setup]
(iestatījumu) izvēlni.
3. Piespiediet b ENTER.
Atvērsies izvēlne [Setup].
4. Lai aizvērtu [Setup] (IESTATĪJUMU) izvēlni,
piespiediet n HOME vai x RETURN.
Par iestatīšanas palīgizvēlni.
Izvēlne
Taustiņi
Izmantošana
WS
Pārvietoties uz citu
izvēlni
a
Move
A
Pārvietoties uz
iepriekšējo līmeni
d
Move
D
Pārvietoties uz
nākošo līmeni vai
atlases izvēlni.
ws
Move
x
Close
2. Ar WSAD palīdzību izvēlieties valodu un
nospiediet b ENTER.
Parādīsies apstiprinājuma izvēlne.
b
Select
x RETURN
b ENTER
Aizvērt [Setup]
izvēlni vai [5.1
Speaker Setup].
Apstiprināt izvēlni
3. Ar AD palīdzību izvelieties [Enter] un
nospiediet ENTER, lai pabeigtu valodas
iestatīšanu.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 26
2012-05-11 �� 2:15:44
Sistēmas iestatījumi 27
Language (valoda)
[Letterbox]
Menu Language (Izvēlnes valoda)
Ataino platekrāna attēlu ar tumšām joslām
ekrāna apakšdaļā un augšdaļā.
Izvēlieties valodu iestatīšanas (Setup) izvēlnei un
ekrāna displejam.
Disc Audio / Disc Subtitle / Disc
Menu (Diska audio / diska subtitri /
diska izvēlne)
Izvēlieties vēlamo valodu audio celiņu (disc audio)
apzīmēšanai, subtitros un diska izvēlnē.
[Original]
[Other]
Automātiski ataino platekrāna attēlu pa visu
ekrānu, nogriežot daļas, kas tajā neietilpst. (Ja
disks/fails nav savietojams ar Pan Scan, attēls
tiek atainots Letterbox attiecībās.)
Resolution (Izšķirtspēja)
Ļauj iestatīt izejas komponentu un HDMI
videosignāla izšķirtspēju. Sīkāk par izšķirtspējas
iestatījumiem sk. “Izšķirtspējas iestatījumi” (21. lpp.).
[Auto]
Lai izvēlētos citu valodu, nospiediet ciparu
taustiņus un pēc tam b ENTER, lai ievadītu
attiecīgo četru zīmju numuru, kas atbilst
numuram 43.lappusē norādītajā valodu kodu
sarakstā. Ja esat ievadījuši nepareizu valodas
kodu, nospiediet CLEAR.
Ja HDMI OUT ligzda ir pieslēgta televizoram,
kurš nodrošina informācijas demonstrāciju
displejā (EDID), automātiski tiks iestatīta
pieslēgtajam televizoram vispiemērotākā
izšķirtspēja. Ja pieslēgta tikai KOMPONENTU
VIDEO IZEJA, izšķirtspēja pārslēgsies uz 480i (vai
576i) kā uz vērtību pēc noklusējuma.
[Off (izslēgt diska subtitrus)]
[1080p]
Izslēdz subtitrus.
Izejā būs 1080 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
Display (DISPLEJS)
TV Aspect (TV ekrāna malu
attiecība)
Izvēlieties televizoram atbilstošo ekrāna malu
attiecību.
[4:3]
Izvēlieties, ja pieslēgts 4:3 standarta televizors.
[16:9]
Izvēlieties, ja pieslēgts 16:9 platekrāna
televizors.
3
Sistēmas iestatījumi
Attiecas uz oriģinālvalodu, kurā disks ticis
ierakstīts.
[Panscan]
[1080i]
Izejā būs 1080 līniju signāls rindpārleces video
režīmā.
[720p]
Izejā būs 720 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
[480p (vai 576p)]
Izejā būs 480 (vai 576) līniju signāls progresīvā
video režīmā.
[480i (vai 576i)]
Izejā būs 480 (vai 576) līniju signāls rindpārleces
video režīmā.
Display Mode (Displeja režīms)
Displeja režīma iestatījumi strādā tikai gadījumos,
kad TV ekrāns ir iestatīts attiecībā 4:3.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 27
2012-05-11 �� 2:15:44
28 Sistēmas iestatījumi
Audio
5.1 Speaker Setup (5.1 Skaļruņu
iestatījumi)
Lai iestatītu 5.1 ieskaujošās skaņas dekodētāju,
veiciet šādas darbības.
[Speaker]
Izvēlieties skaļruni, kuru Jūs vēlaties noregulēt.
,,Piezīme
Dolby Digital licences līgums aizliedz izmantot
noteiktus skaļruņa iestatījumus.
1. Izvēlieties [5.1 Speaker Setup] no izvēlnes
[Audio].
[Size]
2. Piespiediet b ENTER.
Atvērsies [5.1 SPEAKER] logs.
Skaļruņa iestatījumi ir fiksēti un tos nevar
mainīt.
[Volume]
Noregulējiet katra skaļruņa skaņas stiprumu.
3
[Distance]
Sistēmas iestatījumi
Noregulējiet attālumu starp skaļruņiem un
klausītāja atrašanās vietu.
[Test]
3. Izmantojiet AD, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruni.
4. Opciju iestatīšanai izmantojiet taustiņus
WSAD.
5. Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē piespiežot x
RETURN.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 28
Izmantojot WS izvēlieties [Speaker Test Start]
un piespiediet b ENTER. Lai pārtrauktu testu,
vēlreiz piespiediet b ENTER. Noregulējiet
skaļumu tā, lai tas sakristu ar sistēmas atmiņā
saglabāto atskaņošanas līmeni.
2012-05-11 �� 2:15:45
Sistēmas iestatījumi 29
DRC (Dynamic Range Control)
(dinamiskā diapazona kontrole)
Lock (slēgt – vecāku kontrole)
Samaziniet skaļuma līmeni un noregulējiet tīru
skanējumu (tikai Dolby Digital). Iestatiet [On], lai
saglabātu šo efektu.
Reģiona koda sākotnējā iestatīšana:
Vocal (Balss)
Izvēlieties [On], lai noregulētu karaoke kanālus
normālā stereo režīmā.
Šī funkcija ir izmantojama tikai vairākkanālu karaoke
DVD diskiem.
HD AV Sync (HD AV sinhronizācija)
1. Ieejiet [Lock] izvēlnē un nospiediet D.
2. Nospiediet D.
Lai piekļūtu [Lock] iestatījumiem, jums jāievada
Jūsu izveidotā parole. Ievadiet paroli un
nospiediet b ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz
un nospiediet b ENTER, lai apstiprinātu. Ja
esat veikuši kļūdainu ievadi pirms b ENTER
nospiešanas, spiediet CLEAR.
3. Izvēlieties pirmo rakstzīmi, izmantojot WS
taustiņus.
4. Nospiediet b ENTER un izvēlieties otro
rakstzīmi, izmantojot WS taustiņus.
5. Nospiediet b ENTER, lai apstiprinātu izvēlēto
reģiona kodu.
Rating (Kategorija)
Atkarībā no kategorijas tiek bloķēta disku
atskaņošana, saistībā ar to saturu. Ne visiem diskiem
ir piešķirtas kategorijas.
3
Sistēmas iestatījumi
Dažkārt ciparu TV novērojama attēla atpalikšana no
skaņas. Šādos gadījumos jūs varat skaņu sinhronizēt
precīzi iestatot aiztures laiku līdz atbilstošā attēla
parādīšanās momentam: to dēvē par HD AV
sinhronizāciju. Izmantojot WS (uz tālvadības pults)
ritiniet aiztures laika izvēlni augšup vai lejup, lai
izvēlētos vajadzīgo vērtību robežās no 0 līdz 300
ms.
Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata reģiona
kods.
1. Izvēlieties [Rating] izvēlnē [Lock] un nospiediet
D.
2. Ievadiet paroli un nospiediet b ENTER.
3. Izvēlieties kategoriju no 1 līdz 8, izmantojot
WS taustiņus.
[Rating 1-8]
Kategorija “1” apzīmē visstingrākos
atskaņošanas ierobežojumus, savukārt
kategorija “8” apzīmē vismazākos atskaņošanas
ierobežojumus.
[Unlock]
Izvēloties [Unlock] (atslēgt), vecāku kontrole
nav aktivizēta un iespējams atskaņot visus
diskus pilnā apjomā.
4. Nospiediet b ENTER, apstiprinot sava
vērtējuma izvēli..
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 29
2012-05-11 �� 2:15:45
30 Sistēmas iestatījumi
Password (Parole)
Others (CITI)
Jūs varat ievadīt un mainīt paroli.
1. Aktivizējiet [Password] izvēlnē [Lock] un
nospiediet D.
2. Nospiediet b ENTER.
3. Ievadiet paroli un nospiediet b ENTER.
Lai nomainītu paroli, nospiediet b ENTER, kad
izcelta opcija [Change] (mainīt). Ievadiet paroli
un nospiediet b ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz
un nospiediet b ENTER, lai apstiprinātu.
4. Nospiediet n HOME, lai aizvērtu izvēlni.
,,Piezīme
3
Lai dzēstu aizmirstu paroli, veiciet šādas
darbības:
Sistēmas iestatījumi
1. Izvēlaties [Setup] izvēlni [Home Menu].
2. Ievadiet 6 zīmju numuru “210499” un
nospiediet ENTER. Parole ir dzēsta.
DivX VOD
PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparu video formāts,
ko izstrādājusi kompānija DivX, Inc. Šī ir oficiāli
sertificēta DivX ierīce, kura spēj atskaņot DivX video.
Lai iegūtu vairāk informācijas un programmas
līdzekļus, kas ļauj jūsu failus pārveidot uz DivX
video, apmeklējiet interneta vietni www.divx.com.
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA : šai DivX
Certified ® iekārtai jābūt reģistrētai, lai tā varētu
atskaņot pēc pieprasījuma iegādātās DivX
Video (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu,
atskaņotāja iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu “DivX
VOD”. Lai pabeigtu reģistrācijas procesu, ieejiet vod.
divx.com.
[Register]
Attēlo ierīces reģistrācijas kodu.
[Deregister]
Area Code (Reģiona kods)
Ievadiet 42. lappusē pieejamā saraksta kodu, kurš
atbilst DVD diska vērtēšanā izmantotajiem reģiona
standartiem.
Deaktivizē ierīci un attēlo deaktivizācijas kodu.
,,Piezīme
No DivX VOD lejupielādētos videomateriālus
iespējams atskaņot tikai ar šo ierīci.
1. Aktivizējiet [Area Code] izvēlnē [Lock] un
nospiediet D.
2. Ievadiet paroli un nospiediet b ENTER.
3. Izvēlieties pirmo rakstzīmi, izmantojot WS
taustiņus.
4. Nospiediet b ENTER un izvēlieties otro
rakstzīmi, izmantojot WS taustiņus.
5. Nospiediet b ENTER, lai apstiprinātu izvēlēto
reģiona kodu.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 30
2012-05-11 �� 2:15:45
Izmantošana
Atvērsies sākuma
izvēlne
1. Piespiediet n HOME.
Parāda [Home Menu]
2. Izmantojot pogas AD izvēlieties opciju.
3. Piespiediet b ENTER un tad izvēlieties opciju
izvēlni.
31
Pamatoperācijas
1. Ievietojiet disku izmantojot pogu B OPEN/
CLOSE vai pievienojiet USB pieslēgvietai USB
ierīci.
2. Piespiediet n HOME.
Parāda [Home Menu]
3. Izmantojot pogas AD izvēlieties opciju.
Ja brīdī, kad iekārtai pieslēgta kāda USB
ierīce un vienlaikus atskaņotājā ir ievietots
disks, izvēlēsieties opciju [Movie], [Photo] vai
[Music], atvērsies izvēlne, kurā tiks piedāvāts
izvēlēties datu nesēju. Izvēlieties datu nesēju un
piespiediet b ENTER.
[Music] – atver izvēlni [MUSIC].
[Movie] – sāk video datu nesēja atskaņošanu vai
atver izvēlni [MOVIE].
[Photo] – atver izvēlni [PHOTO].
[Setup] – atver izvēlni [Setup].
Ja nav pieslēgta USB ierīce vai ievietotas disks,
jūs nevarat izvēlēties [Music] (mūzika), [Movie]
(filma) vai [Photo] (attēls).
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 31
,,Piezīme
4
yy Vairumam audio CD un DVD-ROM disku
atskaņošanas režīms ieslēgsies automātiski.
yy Šī iekārta automātiski atskaņo tikai mūzikas
failus, kas ierakstīti USB ierīcē vai diskā.
Izmantošana
,,Piezīme
4. Piespiediet b ENTER un tad izvēlieties opciju
izvēlni. Atskaņošana pēc marķieriem
2012-05-11 �� 2:15:45
32 Izmantošana
Lai
Veicamās darbības
Apturētu
Nospiediet Z STOP.
Atskaņotu
Nospiediet d PLAY, MONO/
STEREO.
Nopauzētu
Nospiediet M PAUSE/STEP.
Nospiediet M PAUSE/STEP.
Rādītu kadru pa Spiest atkārtoti, lai attēlotu
kadram
nosaukumu kadru pa kadram.
(Attiecas tikai uz DVD, DivX)
Pāriet uz
nākošo/
iepriekšējo
sadaļu/ celiņu/
failu.
4
Izmantošana
Ātri noteiktu
vajadzīgo
vietu, paātrināti
atskaņojot failu
uz priekšu un
atpakaļ.
Atskaņot
atkārtoti vai
nejaušā secībā.
Nospiediet C/ V SKIP
atskaņošanas laikā, lai pārietu
uz nākošo sadaļu/ celiņu vai
lai atgrieztos uz pašreizējās
sadaļas/ celiņa sākumu.
Divreiz ātri nospiediet
C SKIP, lai atgrieztos pie
iepriekšējās sadaļas/ celiņa.
Atskaņošanas laikā atkārtoti
spiediet c/v SCAN, lai
izvēlētos pārskatīšanas ātrumu.
Lai atgrieztos pie normāla
ātruma, nospied d PLAY,
MONO/STEREO.
Atkārtoti spiediet h
REPEAT, un pašreizējais
nosaukums, sadaļa vai celiņš
tiks atskaņots atkārtoti vai
nejaušā secībā.
Citas darbības.
Diska informācijas attēlošana
uz ekrāna
Uz ekrāna var attēlot dažādu informāciju par šobrīd
izmantoto disku.
1. Nospiediet m INFO/DISPLAY, lai attēlotu
dažādu atskaņošanas informāciju.
Attēlotā informācija var atšķirties atkarībā no
diska veida vai tā atskaņošanas statusa.
2. Ar WS varat izvēlēties ierakstu informācijas
sarakstā, savukārt ar AD varat mainīt vai
izvēlēties iestatījumus.
Title – šobrīd atskaņotā nosaukuma numurs/
nosaukumu kopējais skaits.
Chapter – šobrīd atskaņotās sadaļas numurs/ sadaļu
kopējais skaits.
Time – pagājušais atskaņošanas laiks.
Audio – izvēlētā audio valoda vai kanāls.
Subtitle – izvēlētie subtitri.
Angle – izvēlētais leņķis/ leņķu kopējais skaits.
,,Piezīme
Ja dažas sekundes netiek spiests neviens no
taustiņiem, izvēlnes no ekrāna pazūd.
- DVD : Chapter/ Title/ Off
- DivX : Title/ All/ Off
- Audio CD/ MP3/ WMA : Track/
All/ Random/ Off
Palēnināt
atskaņošanas
ātrumu.
Pauzes režīmā nospiediet
SLOW (c vai v), lai
izvēlētos vajadzīgo ātrumu.
(Attiecas tikai uz DVD, DivX)
Atskaņojot pretējā virzienā
DivX failu atskaņošanu nav
iespējams palēnināt.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 32
2012-05-11 �� 2:15:45
Izmantošana 33
DVD izvēlnes attēlojums
r
Atskaņojot DVD disku, kurš satur vairākas izvēlnes,
Jūs varat izvēlēties vēlamo izvēlni.
1. Nospiediet DISC MENU.
Tiek attēlota diska izvēlne.
2. Atlasiet izvēlni, izmantojot WSAD.
3. Nospiediet d PLAY, MONO/STEREO, lai
apstiprinātu.
DVD diska virsraksta
attēlojums.
r
Atskaņojot DVD disku, kurš satur vairākus virsrakstus,
ar izvēlnes palīdzību Jūs varat izvēlēties vēlamo
virsrakstu.
1. Nospiediet TITLE.
Tiks attēlots diska virsraksts.
3. Nospiediet d PLAY, MONO/STEREO, lai
apstiprinātu.
1,5 reizes ātrāka atskaņošana.
r
1,5 reizes ātrāka atskaņošana ļauj skatīties attēlus un
klausīties skaņu ātrāk nekā normālā režīmā.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet d PLAY, MONO/
STEREO, lai uzsāktu ātrāku atskaņošanu. Uz
ekrāna parādās uzraksts “dX1.5”.
2. Lai pārtrauktu atskaņošanu šajā režīmā, atkārtoti
nospiediet “d PLAY, MONO/STEREO”.
Ekrānsaudzētājs
Ekrānsaudzētājs parādās, ja ierīce apmēram piecas
minūtes ir ieslēgta, bet tās darbība ir apturēta.
Sākt atskaņošanu no noteikta
laika.
ry
3. Ievadiet nepieciešamo laiku – stundas, minūtes
un sekundes no kreisās uz labo pusi. Ja esat
ievadījuši nepareizus ciparus, ievadītos ciparus
var dzēst, nospiežot CLEAR. Ievadiet pareizos
ciparus.
Piemēram, lai atskaņotu ainu 1 stundu, 10
minūtes un 20 sekundes no filmas sākuma,
ievadiet “11020” ar ciparu taustiņu palīdzību.
4. Nospiediet b ENTER, lai apstiprinātu.
Atskaņošana sākas Jūsu izvēlētājā laikā filmas
hronometrāžas ietvaros.
Lai turpinātu atskaņošanu
ryut
Dažu veidu diskiem atskaņotājs spēj fiksēt atmiņā
punktu, kurā jūs piespiedāt Z STOP.
Ja ekrānā uz brīdi parādās “MZ (turpināt
skatīšanos)”, piespiediet d PLAY, MONO/STEREO,
lai turpinātu skatīties (no apstādināšanas vietas).
Ja jūs divreiz piespiedīsiet Z STOP vai izņemsiet
no atskaņotāja disku, ekrānā parādīsies
“Z”(apturēts pilnībā). Iekārtas tagad būs nodzēsusi
apstādināšanas punktu.
,,Piezīme
4
Izmantošana
2. Atlasiet izvēlni, izmantojot
WSAD.
2. Ar WS aktivizējiet pulksteņa simbolu izvēlnē
un tiks attēlots “--:--:--”.
Atsākšanas punkts var tikt dzēst arī piespiežot
kādu pogu (piemēram, 1 (POWER), B
OPEN/CLOSE u. taml.).
Subtitru kodu tabulas nomaiņa
y
Ja subtitri tiek rādīti neapmierinošā izskatā, jūs
varat nomainīt subtitru kodu tabulu, lai redzētu tos
normālā izskatā.
1. Atskaņošanas laikā piespiediet
m INFO/DISPLAY, lai atvērtu ekrānā displeja
logu.
2. Izmantojot WS izvēlieties opciju [Code Page].
3. Izmantojot AD izvēlieties vajadzīgo kodu.
4. Lai aizvērtu ekrāna displeja logu, piespiediet
x RETURN.
Lai uzsāktu faila vai nosaukuma atskaņošanu no
jebkura izvēlēta laika.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet m INFO/
DISPLAY.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 33
2012-05-11 �� 2:15:45
34 Izmantošana
Atskaņošana pēc marķieriem
ut
Marķēšanas funkcija dod jums iespēju saglabāt jūsu
iecienītos failus no jebkura diska vai USB ierīces
atmiņā.
1. Izvēlaties [Music] [Home Menu]
Atgriezties iepriekšējā izvēlnē..
(tikai MP3/ WMA)
Informācija par failu tiks nolasīta no
attiecīgā mūzikas faila taga ID3TAG.
(tikai MP3)
Kā dzēst marķieri
1. Izmantojiet WS, lai izvēlētos celiņu, kuru jūs
vēlaties dzēst no marķēto failu saraksta.
2. Piespiediet MARKER.
Lai vienlaicīgi dzēstu visus marķierus
Izmantojot WSAD izvēlieties [Deselect All]
(noņemt marķieri visiem) un programmas
rediģēšanas režīmā piespiediet b ENTER.
,,Piezīme
Marķieri tiek dzēsti arī tad, ja disks vai USB ierīce
tiek aizvākti, atskaņotājs izslēgts vai aktivizēta
kāda cita funkcija.
4
Izmantošana
Visu celiņu / failu vienlaicīga izvēle.
Visu celiņu / failu izvēles atcelšana.
Pāriet uz iepriekšējo vai
nākamo failu sarakstu.
2. Izmantojot WS izvēlieties no [List] (saraksta)
vajadzīgo kompozīciju un pēc tam spiediet
MARKER, lai sarakstā parādītos ķeksītis.
3. Piespiediet b ENTER vai d PLAY, MONO/
STEREO. Ieslēgsies atskaņošanas režīms.
4. Izmantojot WS izvēlieties atskaņošanu un
piespiediet b ENTER.
[Mark Play]
Atskaņošana pēc marķieriem
[Current Play]
Normāla atskaņošana
,,Piezīme
Ja jūs vēlaties atzīmēt visus sarakstā esošos
failus, izvēlieties [Select All] un pēc tam
spiediet b ENTER.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 34
2012-05-11 �� 2:15:45
Izmantošana 35
Foto faila apskate
Par palīgizvēlni izvēlnē pilnekrāna režīmā.
i
Izvēlne
Taustiņi
Menu
m
INFO/
DISPLAY
a/d
Prev./ Next
A/D
Pāreja uz citu failu
x
RETURN
Atgriešanās izvēlnē
[Photo].
Šī iekārta var atskaņot diskus, kuros ierakstīti foto
faili.
1. Izvēlaties [Photo] [Home Menu] un nospiediet
b ENTER.
Pāriet uz iepriekšējo vai
nākamo failu sarakstu.
x,
List
Izmantošana
Atvērsies opciju
izvēlne.
Fotoattēlu apskates laikā pieejamās
opcijas
Apskatot fotoattēlus pilnekrāna režīmā jūsu rīcībā ir
dažādas opcijas.
1. Apskatot fotoattēlu pilnekrāna režīmā
piespiediet m INFO/DISPLAY, lai atvērtu opciju
izvēlni.
Atgriezties iepriekšējā
mapē.
2. Izmantojot pogas WSAD izvēlieties opciju.
Izmantošana
2. Izmantojot WS izvēlieties mapi, un pēc tam
piespiediet  ENTER.
3. Ja jūs vēlaties apskatīt kādu noteiktu failu,
izgaismojiet to izmantojot WS un tad
piespiediet d PLAY, MONO/STEREO.
Par palīgizvēlni izvēlnē [Photo]
Izvēlne
Taustiņi
Izmantošana
d Slide
Show
d
PLAY, MONO/
STEREO
Slīdrādes skatīšanās.
wsad
Move
WSAD
Pāreja uz citu failu
vai saturu.
b
Select
b ENTER
Konkrētā faila
apskate.
x
Close
x RETURN
Atgriezties [Home
Menu].
4
a
b
c
d
e
a Patreizējais foto/Kopējais fotoattēlu skaits
– Izmantojiet AD, lai pārietu uz iepriekšējo
vai nākamo fotoattēlu.
b Slide Show z/M– Piespiediet  ENTER, lai
uzsāktu vai nopauzētu slīdrādi.
c Speed x3/ x2/ x1 – Izmantojot  ENTER
taustiņu izvēlieties piemērotu aiztures
periodu starp diviem attēliem slīdrādē.
d Rotate – Piespiediet  ENTER, lai pagrieztu
fotoattēlu.
e Go to list – Piespiediet  ENTER, lai
atgrieztos izvēlnē [Photo].
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 35
2012-05-11 �� 2:15:45
36 Izmantošana
Snaudas taimera iestatīšana
Nospiediet SLEEP vienu vai vairākas reizes, lai
izvēlētos aiztures laiku (no 10 līdz 180 minūtēm),
kuram paejot, ierīce izslēgsies.
Kad esat izvēlējušies nepieciešamo laiku, spiediet
SLEEP.
Lai izslēgtu snaudas funkciju, atkārtoti spiediet
SLEEP līdz parādās uzraksts “SLEEP 10”, un tad,
kamēr “SLEEP 10” ir redzams, vēlreiz nospiediet
SLEEP.
,,Piezīme
Jūs varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms ierīce
tiek izslēgta.
Piespiediet SLEEP un displeja logā tiks parādīts
atlikušais laiks.
4
,,Piezīme
Ja pieslēgta USB ierīce vai ievietots disks, šī
funkcija nedarbosies.
Ļauj iestatīt skaļruņu
atskaņošanas skaļumu.
Jūs varat regulēt katra skaļruņa skanējuma līmeni.
1. Vairākkārtīgi spiediet SPEAKER LEVEL, lai
izvēlētos vajadzīgo skaļruni.
2. Kamēr displejā redzama skaļuma līmeņu
iestatījumu izvēlne, jūs varat regulēt
atskaņošanas skaļumu, izmantojot pogas VOL
-/+.
3. Atkārtojiet operāciju, lai noregulētu pārējo
skaļruņu atskaņošanas līmeni.
Aptumšošana
Izmantošana
Vienreiz nospiediet SLEEP. Displeja lodziņš kļūs
uz pusi tumšāks. Aptumšojumu izslēdz, atkārtoti
spiežot SLEEP līdz aptumšojums izzūd.
Skaņas izslēgšana (uz laiku).
Nospiediet
MUTE, lai izslēgtu Jūsu ierīces skaņu.
Jūs varat izslēgt Jūsu ierīces skaņu, piemēram, lai
atbildētu uz telefona zvaniem. Displeja lodziņā
parādīsies uzraksts “MUTE”.
Pēdējās ainas atmiņa.
r
Šī ierīce saglabā atmiņā pēdējo ainu no pēdējā
diska, kuru Jūs skatījāties. Pēdējā aina paliek
saglabāta atmiņā arī tad, ja disku izņem no
atskaņotāja vai arī to pārslēdz stand-by (gaidīšanas)
režīmā. Ja atskaņotājā tiek ielikts disks, kura aina
palikusi atmiņā, tā automātiski tiek atsaukta.
Sistēmas izvēle (papildu
funkcija) – ‘pēc izvēles
Jums jāizvēlas piemērotākais sistēmas režīms jūsu
TV sistēmai. Nospiediet un turiet M PAUSE/STEP
vairāk kā piecas sekundes lai varētu izvēlēties
sistēmu [Home Menu].
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 36
2012-05-11 �� 2:15:45
Izmantošana 37
Darbības ar radio
Pārliecinieties, ka ir pievienotas abas FM antenas.
(Skatīt 25.lpp.)
Radio klausîðanâs
1. Spiediet P RADIO&INPUT , lîdz displeja
lodziòâ parâdîsies FM.
Tiks uztverta pçdçjâ noregulçtâ stacija.
2. Nospiediet un turiet nospiestu pogu TUNING
(-/+), lîdz frekvences râdîjums sâk mainîties,
un pçc tam atlaidiet. Frekvenèu skençðana tiks
pârtraukta, ja tiks atrasta radiostacija.
Vai
Atkârtoti spiediet TUNING (-/+).
3. Skaļuma regulēšanai pagrieziet VOL (+/-) pogu
uz ierîces priekšējā paneļa vai atkârtoti spieþot
VOL (+/-) uz tâlvadîbas pults.
Jûs varat izmantot sâkotnçjo iestatîðanu lîdz 50
radiostacijâm FM diapazonâ.
Pirms regulçðanas pazeminiet skaïuma lîmeni.
1. Spiediet P RADIO&INPUT , lîdz displeja
lodziòâ parâdîsies FM.
1. Piespiediet PRESET - / + lai izvēlētos saglabātās
stacijas numuru, kuru jūs vēlaties nodzēst.
2. Piespiediet CLEAR, saglabātās stacijas numurs
mirgos displeja logā.
3. Piespiediet CLEAR vēlreiz, lai nodzēstu
saglabāto numuru.
Neapmierinošas FM
uztveršanas uzlabošana
Uz tâlvadîbas pults nospiediet d PLAY, MONO/
STEREO. Uztvçrçjs tiks pârslçgts no stereo reþîma
uz mono reþîmu, kas parasti uzlabo uztverðanu.
Informācijas par radiostaciju
skatīšana
FM uztvērējs ir aprīkots ar RDS (Radio Datu sistēmas)
funkciju. Tā parāda informāciju par pašreiz uztverto
radiostaciju. Atkārtoti nospiediet RDS, lai pārslēgtos
starp dažādiem datu veidiem.
PS
PTY (Programmas veida atpazīšana)
Displejā tiks parādīts programmas veids
(piemēram, džezs vai ziņas).
RT
( Radio teksts)
Teksta ziņojums satur īpašu informāciju no
apraides stacijas. Šis teksts var būt attēlots
ritjoslā.
CT
( kanāla kontrolētais laiks)
Tādējādi tiks parādīts laiks un datums
atbilstoši stacijas pārraidītajam.
2. Atlasiet vajadzîgo frekvenci, nospieþot TUNING
(-/+).
3. Vçlreiz nospiediet b ENTER, un displeja lodziòâ
mirgos iepriekð iestatîtâs radiostacijas numurs.
4. Nospiediet PRESET (-/+), lai atlasîtu vçlamo
numuru.
5. Nospiediet b ENTER.
Radiostacija ir saglabâta.
6. Atkârtojiet no 2. lîdz 5. darbîbai, lai saglabâtu
citas radiostacijas.
Visu saglabâto radiostaciju
dzçðana
( Programmas pakalpojuma nosaukums)
Displejā tiks parādīts kanāla nosaukums.
4
Izmantošana
Radiostaciju sâkotnçjâ
iestatîðana
Lai nodzēstu saglabātu staciju
Radiostacijas var meklēt pēc programmas veida,
nospiežot RDS. Displejā tiks parādīts pēdējais
izmantotais PTY (Programmas veids). Nospiediet
PTY (Programmas veids) vēl vienu vai vairākas
reizes, lai atlasītu vajadzīgo programmu veidu.
Nospiediet un turiet nospiestu pogu AD. Uztvērējs
automātiski veiks meklēšanu. Ja tiks atrasta stacija,
meklēšana tiks pārtraukta.
1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu CLEAR
divas sekundes. Ierîces displejâ sâks mirgot
paziòojums „ERASE ALL” (DZÇST VISAS).
2. Vçlreiz nospiediet CLEAR, lai dzçstu visas
saglabâtâs radiostacijas.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 37
2012-05-11 �� 2:15:45
38 Izmantošana
Skaòas noregulçðana
Ieskaujoðâs skaòas reþîma
iestatîðana
Ðai sistçmai ir vairâki iepriekð iestatîti ieskaujoðâs
skaòas lauki. Vajadzîgo skaòas reþîmu var atlasît,
izmantojot SOUND EFFECT.
,,Piezīme
yy Atkarībā no skaņas režīma uz dažiem
skaļruņiem skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti
klusa. Tas saistīts ar attiecīgo ieskaujošās
skaņas režīmu un nav defekts.
yy Pēc ieejas režīma pārslēgšanas un reizēm arī
pēc skaņas celiņa pārslēgšanas iespējams
būs nepieciešams atiestatīt ieskaujošās
skaņas režīmu.
Jūs varat mainīt SOUND EFFECT ar AD bultiņu,
kamēr uz displeja ir attēlota SOUND EFFECT
informācija.
Displeja râdîjumi saistîbâ ar ekvalaizeru var atðíirties
atkarîbâ no skaòas avotiem un efektiem.
Râdîjums
displejâ
Apraksts
4
NAT PLUS
Izmantošana
NAT PLUS ir dabiskas Plus
skaņas efekts. Ïauj baudît
dabîgu, 5.1 skaòai lîdzvçrtîgu
skaòu.
NATURAL
Ïauj baudît patîkamu un
dabîgu skaòu.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BASS
Ðî programma skaòai pieðíir
entuziasma piesâtinâtu
atmosfçru, radot sajûtu, ka
atrodaties roka, popmûzikas,
dþeza vai klasiskâs mûzikas
koncertâ.
BASS ir basa pastiprinātājs.
Uzlabo basa un augsto toòu
skançjumu, kâ arî ieskaujoðas
skaòas efektu.
LOUDNESS
Uzlabo basu un diskanta
skaņa.
BYPASS
Ļauj klausīties mūziku bez
ekvalaizera efektiem.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 38
2012-05-11 �� 2:15:45
Izmantošana 39
Īpašas darbības
Ierakstīšana USB ierīcē
Pieslēdzot USB ierīci attiecīgajai iekārtas
pieslēgvietai jūs varat šinī ierīcē ierakstīt mūziku vai
kādu skaņas avotu.
1. Pieslēdziet iekārtai USB ierīci.
2. Izvēlieties vajadzīgo ieraksta režīmu.
Uzsāciet atskaņošanu no attiecīgā avota.
3. Sāciet ierakstu piespiežot X REC.
4. Lai apturētu ierakstu, piespiediet Z STOP.
[Visu celiņu/failu ieraksts]
Ieraksts USB ierīcē apstādināšanas vai
atskaņošanas laikā.
[Ieraksts pēc ieprogrammēta saraksta]
Tas būs jāuzglabā šādi
Audio CD
yy MP3/ WMA ierakstīšanas laikā skaņa nav
dzirdama.
yy Ja pārtrauksiet ierakstīšanu atskaņošanas
laikā, tiks saglabāts fails, kas tika ierakstīts
līdz pārtraukšanas brīdim. (Attiecas tikai uz
AUDIO CD)
yy USB ieraksta laikā neatvienojiet USB iekārtu
un neizslēdziet ierīci. Pretējā gadījumā var
tikt izveidots nepabeigts fails, kuru ar datora
palīdzību nav iespējams izdzēst.
yy Ja USB ierakstīšanas režīms nedarbojas, uz
displeja parādās kāds no šiem paziņojumiem
“NO USB”, “ERROR”, “USB FULL” vai “NO REC”
yy USB ierakstīšana nedarbojas ar atmiņas
karšu lasīšanas ierīcēm un ārējiem cietiem
diskiem.
yy Rakstot ilgstošā ieraksta režīmā fails tiek
ierakstīts ar ātrumu 128 Mbiti (apm. 2
stundas). Ieraksta failu skaits nebūs lielāks
par 4.
yy Pārtraucot ierakstu atskaņošanas laikā, fails
netiek saglabāts.
4
Izmantošana
Kad ierakstāmie faili atzīmēti, jūs varat tos
ierakstīt USB ierīcē (sk. 34. lpp.).
,,Piezīme
yy Ierakstot USB nesējā, varat pārbaudīt veikto
ieraksta apjomu procentos uz displeja.
(Attiecas tikai uz AUDIO, MP3/ WMA CD)
yy Visu diska celiņu ieraksta laikā netiks
ierakstīti apakšmapēs esošie faili.
MP3/ WMA
Citi avoti
(skaņotājs,
AUX, portatīva
ierīce)
yy Jūs varat izveidot ne vairāk kā 999 failus.
yy Ierakstīto failu numerācija tiks uzsākta no
mazākā numura. Tātad, ja jūs nodzēšat
vairākus failus, nākošā ierakstītā faila numurs
var būt vismazākais.
Ar autortiesîbâm aizsargâtu materiâlu kopçðana,
tajâ skaitâ datorprogrammu, failu, pârraiþu un
skaòas ierakstu kopçðana, var tikt uzskatîta par
autortiesîbu pârkâpumu un kriminâlnoziegumu. Ðis
aprîkojums nav izmantojams ðâdiem mçríiem.
Rîkojieties atbildîgi
Ievçrojiet autortiesîbas
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 39
2012-05-11 �� 2:15:46
40 Darbîbas traucçjumu novçrðana
Darbîbas traucçjumu novçrðana
PROBLÇMA
Nav elektroenerìijas padeves.
Nav attēla
RISINĀJUMS
Ievietojiet elektroenerìijas padeves vada kontaktu kontaktligzdâ.
Izvēlieties atbilstošu video ieejas režīmu televizorā, lai attēls no
ierīces parādītos uz TV ekrāna.
Nostipriniet pie TV un ierīces pievienotos video vadus.
Izvēlieties pareizo ieejas režīmu ierīcē tā, lai varētu dzirdēt skaņu no
ierīces.
Nav skaņas vai tā ir tikko dzirdama
Pareizi pievienojiet audio vadus savienojumu vietām.
Nepieciešamības gadījumā nomainiet audio vadu.
DVD attēla kvalitāte ir neapmierinoša. Notīriet disku, izmantojot mīkstu audumu bez rupjām šķiedrām.
Ielieciet disku.
DVD/CD disks netiek atskaņots.
Ielieciet atskaņošanai derīgu disku (pārbaudiet diska veidu, krāsu
sistēmu un reģiona kodu).
Ievietojiet disku ar uzlîmi vai apdrukâto pusi uz augðu.
Ievadiet savu paroli vai mainiet kategorijas (rating) līmeni.
5
Darbîbas traucçjumu novçrðana
Atskaņojot DVD vai CD disku, ir
dzirdams dūcošs troksnis.
Notīriet disku, izmantojot mīkstu audumu bez rupjām šķiedrām.
Novietojiet ierīci un audio sastāvdaļas tālāk no televizora.
Pārbaudiet antenas savienojumu un noregulējiet antenas pozīciju.
Ja nepieciešams, pievienojiet ārējo antenu.
Radiostacijas nav iespçjams atbilstoði
noregulçt.
Iestatiet radiostaciju manuāli.
Iestatiet daþas radiostacijas. Plaðâku informâciju skatiet 37. lpp.
Pults nav vērsta tieši uz ierīci.
Pavērsiet pulti tieši uz ierīci.
Tâlvadîbas pults atrodas pârâk tâlu no iekârtas.
Lietojiet tâlvadîbas pulti aptuveni 23 pçdu (7 metru) attâlumâ no
Novçrojami tâlvadîbas pults darbîbas ierîces.
traucçjumi vai tâ nedarbojas vispâr.
Starp tâlvadîbas pulti un ierîci atrodas ðíçrslis.
Aizvâciet ðíçrsli.
Ir izlâdçjuðies tâlvadîbas pultî ievietotâs baterijas.
Nomainiet baterijas.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 40
2012-05-11 �� 2:15:46
Pielikums
Apkope
Norādījumi attiecībā uz
diskiem
Kā apieties ar ierīci
Apiešanās ar diskiem
Ierîces transportçðana
Lûdzu, saglabâjiet oriìinâlo kartona iepakojumu un
iepakojuma materiâlus. Ja ierîci ir nepiecieðams
transportçt, iesaiòojiet to oriìinâlajâ rûpnîcas
iesaiòojumâ, lai nodroðinâtu maksimâlu aizsardzîbu.
Ierîces ârçjâs virsmas uzturiet tîras.
yy Ierîces tuvumâ neizmantojiet viegli
uzliesmojoðus ðíidrumus, piemçram, insekticîdu
aerosolus.
yy Ja, slaukot ierîci, tiek pielietots pârmçrîgs
spiediens, virsma var tikt bojâta.
yy Neïaujiet gumijas vai plastmasas izstrâdâjumiem
ilgstoði atrasties saskarç ar ierîci.
Ierîces tîrîšana
Atskaòotâja tîrîðanai izmantojiet mîkstu, sausu
drânu. Ja virsmas ir ïoti netîras, lietojiet mîkstu
drânu, samitrinâtu maigâ tîrîðanas lîdzekïa ðíîdumâ.
Nelietojiet spçcîgus ðíîdinâtâjus, piemçram,
alkoholu, benzînu vai atðíaidîtâju, jo tâs var bojât
ierîces virsmu.
Ierîces uzturçðana
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 41
Nepieskarieties disku atskaņošanas virsmai. Ņemiet
disku aiz malām. tā lai uz tā virsmas nebūtu pirkstu
nospiedumu. Nekad nelīmējiet uz diska papīru vai
līmlenti.
Disku glabāšana
Pēc atskaņošanas ievietojiet disku kastē vai vāciņos.
Nepakïaujiet disku tieðai saules staru ietekmei,
nenovietojiet to tieðâ siltuma avotu tuvumâ un
nekâdâ gadîjumâ neatstâjiet to automaðînâ, kas
novietotâ stâvvietâ un pakïauta tieða saules staru
ietekmei.
Disku tīrīšana
Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska pasliktina
attēla un skaņas kvalitāti. Pirms atskaņošanas
notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet disku no
centra uz ārpusi.
Nelietojiet spçcîgus ðíîdinâtâjus, piemçram,
alkoholu, benzînu, atðíaidîtâju vai tirdzniecîbâ
pieejamos tîrîðanas lîdzekïus, kâ arî antistatisko
aerosolu, kas paredzçts vecâ parauga vinila platçm.
6
Pielikums
Ðajâ ierîcç ir izmantotas progresîvas un augstas
precizitâtes tehnoloìijas. Ja optiskâ nolasîðanas lçca
vai diskdziòa daïas kïûst netîras vai nolietojas, attçla
kvalitâte var pazeminâties. Lai uzzinâtu plaðâku
informâciju, vçrsieties tuvâkajâ pilnvarotajâ servisa
centrâ.
41
2012-05-11 �� 2:15:46
42 Pielikums
Reģiona kodu saraksts
Sameklējiet reģiona kodu šajā sarakstā
Reģiona
Afganistāna
kods Reģiona
AF Fidži
kods Reģiona
kods Reģiona
FJ Monako
MC Singapūra
kods
SG
Argentīna
AR Somija
FI Mongolija
MN Slovākijas Republika SK
Austrālija
AU Francija
FR Maroka
MA Slovēnija
Austrija
AT Vācija
DE Nepāla
Beļģija
BE Lielbritānija
GB Nīderlande
NP Dienvidāfrikas Republika
NL ZA
Butāna
BT Grieķija
GR Antiļu salas
Bolīvija
BO Grenlande
GL Jaunzēlande
Brazīlija
BR Honkonga
HK Nigērija
Kambodža
KH Ungārija
HU Norvēģija
Kanāda
CA Indija
IN Omāna
Čīle
CL Indonēzija
ID Pakistāna P
Ķīna
CN Izraēla
IL Panama
Kolumbija
CO Itālija
IT Paragvaja
Kongo
CG Jamaika
JM Filipīnas
Kostarika
CR Japāna
JP Polija
Horvātija
HR Kenija
KE Portugāle
Čehijas Republika
CZ Kuveita
KW Rumānija
Dānija
DK Lībija
Ekvadora
EC Luksemburga
Ēģipte
EG Malaizija
LY Krievijas
LU Federācija
MY Saūda Arābija
6
Salvadora
SV Maldivu salas
MV Senegāla
Pielikums
Etiopija
ET Meksika
MX
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 42
SI
AN Dienvidkoreja
NZ Spānija
KR
NG Šrilanka
NO Zviedrija
LK
OM Šveice
K Taivāna
CH
ES
SE
TW
PA Taizeme
PY Turcija
TH
PH Uganda
PL Ukraina
UG
TR
UA
PT Amerikas Savienotās
Valstis
US
RO
Urugvaja
UY
RU Uzbekistāna
SA Vjetnama
UZ
SN Zimbabve
ZW
VN
2012-05-11 �� 2:15:46
Pielikums 43
Valodu kodu saraksts
Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums nepieciešamo valodu sekojošās izvēlnēs: [Disc Audio] (diska audio)
[Disc Subtitle] (diska subtitri) un [Disc Menu] (diska izvēlne)
kods
Valodas
kods
Valodas
kods
Valodas
kods
Afāru
6565
Franču
7082
Lietuviešu
7684
Sindhu
8368
Afrikandu
6570
Frīzu
7089
Maķedoniešu
7775
Singāļu
8373
Albāņu
8381
Galisiešu
7176
Malagasu
7771
Slovāku
8375
Amharu
6577
Gruzīnu
7565
Malajiešu
7783
Slovēņu
8376
Arābu
6582
Vācu
6869
Malajalu
7776
Spāņu
6983
Armēņu
7289
Grieķu
6976
Maoru
7773
Zundu
8385
Asamiešu
6583
Grenlandiešu
7576
Marathu
7782
Svahili
8387
Aimaru
6588
Gvaranu
7178
Moldāvu
7779
Zviedru
8386
Azerbaidžāņu
6590
Gudžaratu
7185
Mongoļu
7778
Tagalu
8476
Baškīru
6665
Hausu
7265
Nauruiešu
7865
Tadžiku
8471
Basku
6985
Senebreju (ivrits)
7387
Nepāliešu
7869
Tamilu
8465
Bengāļu
6678
Hindi
7273
Norvēģu
7879
Telugu
8469
Butānas
6890
Ungāru
7285
Oriju
7982
Taju
8472
Biharu
6672
Īslandiešu
7383
Pandžabu
8065
Tongiešu
8479
Bretoņu
6682
Indonēziešu
7378
Puštu
8083
Turku
8482
Bulgāru
6671
Interlingve
7365
Persiešu
7065
Turkmēņu
8475
Birmiešu
7789
Īru
7165
Poļu
8076
Tvī
8487
Baltkrievu
6669
Itāļu
7384
Portugāļu
8084
Ukraiņu
8575
Ķīniešu
9072
Japāņu
7465
Kečvu
8185
Urdu
8582
Horvātu
7282
Kannadu
7578
Retoromāņu
8277
Uzbeku
8590
Čehu
6783
Kašmiriešu
7583
Rumāņu
8279
Vjetnamiešu
8673
Dāņu
6865
Kazahu
7575
Krievu
8285
Volapiks
8679
Holandiešu
7876
Kirgīzu
7589
Samoāņu
8377
Velsiešu
6789
Angļu
6978
Korejiešu
7579
Sanskrits
8365
Volofu
8779
Esperanto
6979
Kurdu
7585
Gēlu
7168
Khosu
8872
Igauņu
6984
Laosiešu
7679
Serbu
8382
Jidišs
7473
Fēru
7079
Latīņu
7665
Serbu-horvātu
8372
Joruba
8979
Fidžiešu
7074
Latviešu
7686
Šonu
8378
Zulu
9085
Somu
7073
Lingala
7678
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 43
6
Pielikums
Valodas
2012-05-11 �� 2:15:46
44 Pielikums
Preču zīmes un
licences
Ražots atbilstoši “Dolby Laboratories” licences
noteikumiem. “Dolby” un dubultais D simbols ir
“Dolby Laboratories” reģistrētas preču zīmes.
Kas ir SIMPLINK?
Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams vadīt
izmantojot televizora tālvadības pulti, ja šī
iekārta pieslēgta LG ražotajam televizoram ar
SIMPLINK sistēmu izmantojot HDMI pieslēgumu. Izmantojot LG TV pulti iespējams vadīt sekojošas
funkcijas: atskaņošana, pauze, skenēšana,
apstādināšana, izslēgšana, u. t. t.
yy Sīkāk par SIMPLINK darbību sk. televizora
lietošanas instrukciju.
HDMI, HDMI logotips un “High-Definition
Multimedia Interface” (saskarne) ir “HDMI
licensing LLC” reģistrētas preču zīmes.
yy LG ražotie televizori ar SIMPLINK sistēmu tiek
marķēti ar augstāk redzamo logotipu.
“DVD Logo” ir “DVD Format/Logo Licensing
Corporation” reģistrēta preču zīme.
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX,
Inc. preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā
ar licenci.
6
Pielikums
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 44
2012-05-11 �� 2:15:46
Pielikums 45
Specifikācijas
Vispārīgi
Jaudas prasîbas
Skatît galveno uzlîmi
Jaudas patçriòð
Skatît galveno uzlîmi
Izmçri (P x A x DZ)
360 x 60,5 x 297 mm bez paliktòa
Neto svars (aptuveni)
2,7 kg
Ierîces darbîbai piemçrota
temperatûra
no 41 °F lîdz 95 °F (no 5 °C lîdz 35 °C)
Ierîces darbîbai piemçrots gaisa
mitrums
no 5 % lîdz 90 %
Elektroenerìijas padeve kopnei
(USB)
DC 5 V 0 500 mA
Ieejas/ Izejas
VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
COMPONENT VIDEO OUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
HDMI IZEJA (video/audio)
19 pin (Type A, HDMI™ savienotājs)
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optiskās jack x 1
PORT. IN
0.5Vrms (3.5 mm stereo jack)
Pastiprinâtâjs
Stereo reþîms
Priekðâ
141 W + 141 W (3 Ω pie 1 kHz)
Centrā
141 W (3 Ω pie 1 kHz)
Ieskaujošā skaņa
141 W + 141 W (3 Ω pie 1 kHz))
Basu skaïrunis
145 W (3 Ω pie 60 Hz)
Pielikums
Ieskaujoðâs skaòas
reþîms
6
141 W + 141 W (3 Ω pie 1kHz)
Uztvērējs
FM uztveršanas diapazons
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 45
no 87,5 lîdz 108,0 MHz vai no 87,50 lîdz 108,00 MHz
2012-05-11 �� 2:15:46
46 Pielikums
Priekðçjais skaïrunis (kreisais, labçjais)
Veids
1 kanāla, ar 1 skaļruni
Nominālā pretestība
3Ω
ievades jauda
141 W
Maks. ievades jauda
282 W
Ierîces izmçri (P x A x DZ)
250 x 1100 x 250 mm
Neto svars
3,4 kg
Aizmugures skaļruņi(kreisais, labçjais)
Veids
1 kanāla, ar 1 skaļruni
Nominālā pretestība
3Ω
ievades jauda
141 W
Maks. ievades jauda
282 W
Ierîces izmçri (P x A x DZ)
250 x 1100 x 250 mm
Neto svars
3,4 kg
Centra skaļrunis
6
Veids
1 kanāla, ar 1 skaļruni
Nominālā pretestība
3Ω
ievades jauda
141 W
Maks. ievades jauda
282 W
Ierîces izmçri (P x A x DZ)
300 x 88 x 64 mm
Neto svars
0,5 kg
Basu skaïrunis
Pielikums
Veids
1 kanāla, ar 1 skaļruni
Nominālā pretestība
3Ω
ievades jauda
145 W
Maks. ievades jauda
290 W
Ierîces izmçri (P x A x DZ)
133 x 352 x 325 mm
Neto svars
4,8 kg
Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 46
2012-05-11 �� 2:15:46
DH6520T-D0_BLVALL_LAT_4624.indd 47
2012-05-11 �� 2:15:47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising