LG XB12 Lietotāja rokasgrāmata
NEATVĒRT! ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA RISKS!
UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET
IEKĀRTAS KORPUSA VIRSĒJO UN AIZMUGURĒJO
PĀRSEGU. IEKĀRTĀ NAV APKALPOJAMU KOMPONENTU. TEHNISKO APKOPI UN REMONTU UZTICIET KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.
Piktogramma ar trijstūrī attēlotu zibens simbolu
paredzēta, lai brīdinātu par to, ka iekārtas korpusā
atrodas neizolēti bīstama sprieguma avoti, kas var
radīt stipru elektriskās strāvas triecienu risku.
Piktogramma ar trijstūrī attēlotu izsaukuma zīmi
paredzēta, lai norādītu, ka iekārtas komplektā
iekļautajos informatīvajos materiālos sniegti
svarīgi ekspluatācijas un tehniskās apkopes
norādījumi.
BRĪDINĀJUMS. LAI NEPIEĻAUTU AIZDEGŠANĀS UN
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU RISKU, GĀDĀJIET,
LAI IEKĀRTA NENONĀKTU SASKARĒ AR MITRUMU UN
ŪDENI.
UZMANĪBU: Nenosprostojiet ventilācijas spraugas. Uzstādiet
saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, lai
garantētu drošu produkta darbību un pasargātu to no
pārkaršanas.
Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst nosprostot, piemēram,
noliekot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai līdzīgas
virsmas. Šo ierīci nedrīkst ievietot iebūvētā konstrukcijā, kā
grāmatu plaukts vai skapis, izņemot gadījumus, ja ir
nodrošināta atbilstoša ventilācija vai tiek ievēroti ražotāja
norādījumi.
UZMANĪBU!
Iekārtā ir uzstādīta lāzerierīce.
Lai nodrošinātu, ka iekārta tiek lietota pareizi, rūpīgi izlasiet
šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākai izmantošanai.
Ja iekārtai nepieciešama tehniskā apkope vai remonts,
sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Neievērojot šeit sniegtos norādījumus par iekārtas un tās
vadības ierīču izmantošanu un iekārtas regulēšanu, jūs
varat pakļaut sevi un citus bīstama starojuma riskam.
Lai nepieļautu tiešu saskari ar lāzera staru, nekad
nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu. Saredzams lāzera starojums, atverot korpusu! NEPIEĻAUJIET, KA LĀZERA STARS
SKAR ACIS, UN NESKATIETIES UZ TO!
UZMANĪBU! Aparatūra nedrīkst nonākt kontaktā ar ūdens
pilieniem un šļakatām, uz tās nedrīkst novietot
priekšmetus, kas satur šķidrumu, piem., vāzes.
UZMANĪBU!:
REDZAMĀS UN NEREDZAMĀS GAISMAS LĀZERS, KAD
ATVĒRTS UN ATSLĒGTI BLOĶĒTI
UZMANĪBU – informācija par elektrokabeli!
Daudzas elektroierīces ieteicams pieslēgt pie atsevišķām tikai tām paredzētām elektrosadales līnijām.
Proti, šādām ierīcēm jāizmanto sadales līnijas, kas
nodrošina spriegumu tikai vienai kontaktligzdai un
neapgādā ar strāvu vēl citas ligzdas, kā arī nav
savienotas ar atzarojumiem. Lai pārliecinātos, ka
iekārta tiks pieslēgta pareizi, noskaidrojiet, kādas
prasības noteiktas šīs pamācības tehnisko raksturlielumu sadaļā.
Nepārslogojiet kontaktligzdas. Pārslogotas, pienācīgi
nenostiprinātas un bojātas kontaktligzdas, nolietoti
elektropagarinātāju kabeļi un elektroiekārtu
barošanas kabeļi, kā arī bojāti izolācijas materiāli
rada nopietnu apdraudējumu. Ikviena no minētajām
nepilnībām var kļūt par elektriskās strāvas triecienu
vai aizdegšanās cēloni. Laiku pa laikam pārbaudiet
iekārtas elektrokabeli. Ja konstatējat, ka tas ir bojāts vai
nolietojies, atvienojiet iekārtu no kontaktligzdas un vērsieties pie pilnvarota tehniskās apkopes speciālista, lai
vecā kabeļa vietā uzstādītu jaunu ar tieši tādiem
pašiem tehniskajiem parametriem.
Sekojiet, lai elektrokabelis netiktu pakļauts
neatbilstošai mehāniskai slodzei; to nedrīkst savērpt,
samezglot, pārmērīgi saspiest un locīt, ievērt durvīs,
mīdīt ar kājām. Sevišķi rūpīgi sekojiet kontaktdakšu
un kontaktligzdu stāvoklim, kā arī tam, vai nav bojāts
elektrokabeļa posms, kas atrodas iekārtas korpusa
atverē.
Lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla, izvelciet elektrokabeļa kontaktdakšu. Uzstādot iekārtu, gādājiet, lai
kontaktdakšai būtu viegli piekļūt.
Iekārtas likvidēšana
1. Ja iekārta marķēta ar šeit redzamo piktogrammu, kurā attēlots pārsvītrots
riteņkonteiners, tā likvidējama atbilstoši
direktīvas 2002/96/EK prasībām.
2. Visas elektriskās un elektroniskās ierīces
jānodod likvidēšanai atsevišķi no sadzīves
atkritumiem, īpaši tam paredzētos
savākšanas punktos, kuru darbību
pārrauga valsts vai pašvaldības iestādes.
3. Korektā veidā likvidējot novecojušo iekārtu,
jūs palīdzēsiet izvairīties no kaitējuma, kas
pretējā gadījumā varētu tikt nodarīts videi
un cilvēku veselībai.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par
iekārtas likvidēšanu, sazinieties ar savu
pašvaldību, atkritumu savākšanas
uzņēmumu vai veikalu, kurā iekārta
iegādāta.
Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši ES
direktīvu 2004/108/EC un 2006/95/EC
prasībām.
ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMS
Jūs varat iestādīt šai ierīcei ekonomisko enerģijas
taupīšanas režīmu.
Ieslēgtā stāvoklī nospiediet un apmēram 3 sekundes
turiet nospiestu pogu 1/[(POWER).
- Kad ierīce pārslēdzas uz enerģijas taupības
režīmu, ekrāna lodziņā nekas nav redzams.
Lai atceltu enerģijas taupības režīmu, nospiediet pogu
1/[ (POWER).
1
LATVIAN
UZMANĪBU!
Ievads
Instalēšana
Par atslēgas vārdiem norādījumos
TV pieslēgšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Antenas pieslēgšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Skaļruņu sistēmas pieslēgšana . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uzmanību
Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt
ierīces sabojāšanos vai cita veida
materiālos bojājumus.
Lietošana
Ievērībai
Lietošana no priekšējā paneļa . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lietošana ar tālvadības pulti . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Papildu funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Padoms
Norāda uz īpašiem lietošanas
apstākļiem, kas attiecas uz šo ierīci.
Norāda uz padomiem un ieteikumiem, kas
atvieglo funkcijas izpildi
Iestatīšana
Atskaņojamie diski
Sākotnējie iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Audio CD vai MP3/WMA/JPG/DivX faila
atskaņošana
DVD
(8 cm / 12 cm diski)
Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana . . . . . . . . . 9
Programmētā atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
JPEG failu aplūkošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DivX filmas faila atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Audio CD
(8 cm / 12 cm diski)
Taimera funkcija
Pulksteņa iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Taimera funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12
TJŪNERIS
Radio staciju iepriekšiestates . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Radio klausīšanās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS lietošana - izvēles opcija . . . . . . . . . . 13
Uzziņas
Valodu kodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zonu kodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tehniskie dati
Par
simbola attēlojumu
“
” var parādīties uz TV ekrāna darbības laikā.
Šī ikona nozīmē, ka funkciju, kas ir izskaidrota lietotāja
rokasgrāmatā, nav pieejama uz pašreiz lietotā DVD
video diska.
Par disku simboliem norādījumos
Sadaļa, kuras virsrakstam seko viens no sekojošiem
simboliem, attiecas tikai uz diskiem, kas attēloti ar šiem
simboliem.
DVD DVD
ACD Audio CDs
MP3 MP3 faili
WMA WMA faili
JPEG JPEG faili
DivX DivX faili
2
Šī ierīce var atskaņot arī DVD±R, DVD±RW un CD-R
vai CD-RW diskus, kas satur audio nosaukumus, MP3,
WMA, JPEG vai DivX failus.
Ievērībai:
• Atkarībā no ierakstīšanas iekārtas vai paša CDR/RW (vai DVD±R/RW) diska stāvokļa, daži CDR/RW (vai DVD±R/RW) diski nevar tikt atskaņoti
šajā ierīcē.
• Nevienā diska pusē (ieraksta vai virsraksta pusē)
nedrīkst līmēt nekādus uzrakstus vai etiķetes.
• Nedrīkst lietot neregulāras formas CD (piem., sirds
veidolā vai astoņstūrainus). Tie var sabojāt ierīci.
Reģiona kods
Šai ierīcei uz aizmugures paneļa ir nodrukāts reģiona
kods. Šī ierīce var atskaņot vienīgi DVD diskus, kas
marķēti vai nu ar kodu “VISI”, vai arī ar to pašu kodu,
kāds norādīts ierīces aizmugures panelī.
Piezīmes par reģiona kodiem
• Lielākajai daļai DVD disku uz vāka ir nodrukāts labi
saredzams zemeslodes simbols ar vienu vai
vairākiem skaitļiem. Šim skaitlim ir jāsakrīt ar tavas
ierīces reģiona kodu, pretējā gadījumā disku
atskaņot nebūs iespējams.
• Ja mēģināsi savā ierīcē atskaņot DVD ar citu
reģiona kodu, tad TV ekrānā parādīsies uzraksts
“Check Regional Code” (“Pārbaudi reģiona kodu”).
Instalēšana
AM (vidējo viļņu) uztveršanai
pievieno cilpas antenu spailei,
kas atzīmēta ar AM (antena ir
iekļauta komplektācijā) IZVĒLES OPCIJA
FM
stieples
antena
(iekļauta
komplekt
ācijā)
TV aparāta
Rearaizmugure
of TV
LATVIAN
VIDEO
INPUT
Priekšējais skaļrunis
(labais)
Priekšējais skaļrunis
(kreisais)
IZVĒLES OPCIJA
TV pieslēgšana
Ievērībai:
Video savienojums
• Lai novērstu trokšņu uztveri, turi AM cilpas antenu
(izvēles aprīkojums) atstatus no ierīces un citiem
mezgliem.
Savieno VIDEO OUT ligzdu ar ierīces VIDEO IN ligzdu
uz TV, izmantojot komplektācijā iekļauto video kabeli
(V).
• Līdz galam izvelc FM antenu.
Padoms
• Pēc FM stieples antenas pievienošanas turi to pēc
iespējas horizontālākā stāvoklī.
• Lūdzu, skati sava TV, videomagnetofona, stereo
pastiprinātāja vai citas savas aparatūras
rokasgrāmatu par vislabāko pieslēgšanas iespēju.
Skaļruņu sistēmas pieslēgšana
Pievieno skaļruņa vadus skaļruņa spailēm.
Uzmanību
• Pārliecinies, ka ierīce ir tieši pieslēgta TV aparātam.
Izvēlies pareizo AV ieeju savā TV aparātā.
• Nepieslēdz savu ierīci TV aparātam caur videomagnetofonu. DVD attēlu var izkropļot pretkopēšanas
aizsardzības sistēma.
Antenas pieslēgšana
Lai klausītos radio, pievieno komplektācijā iekļauto
FM/AM (izvēles opcija) antenu.
Ievērībai:
• Pievieno skaļruņa vadus, ievērojot atbilstošo ligzdu
un spraudņu polaritāti: + pie + un - pie -. Ja kabeļi
būs pieslēgti otrādi, tad skaņa būs uzkropļota un tai
nebūs basu.
• Ja tiek izmantoti priekšējie skaļruņi ar zemu
maksimālo ieejas jaudu, uzmanīgi regulē skaļumu, lai
izvairītos no pārmērīgas jaudas padeves uz
skaļruņiem.
• Pievieno AM cilpas antenu AM antenas spraudnim.
(izvēles aprīkojums)
• Pievieno FM stieples antenu FM antenas spraudnim.
3
Lietošana
Lietošana no priekšējā paneļa
1.Ar kabeli saslēdz portatīvās ierīces austiņu ligzdu vai
izejas līniju ar šīs ierīces PORTATĪVĀS IEEJAS
ligzdu.
2.Uz priekšējā paneļa atkārtoti nospied pogu FUNC.,
vai arī pogu PORTABLE (uz tālvadības pults).
3.Sāc atskaņot pieslēgto portatīvo ierīci.
4.Noregulē skaļumu ar SKAĻUMA pogu.
5. USB pieslēgvieta
USB funkcija
Pievienojot atmiņas ierīci šīs iekārtas USB portam,
tu vari izbaudīt vides failus, kā mūziku
(MP3/WMA/FOTO/VIDEO failus), kas saglabāti MP3
atskaņotājā vai USB atmiņā.
Saderīgas ierīces
1. Nav atbalstītas ierīces, kuru lietošanai ir
nepieciešams instalēt papildu programmas uz datora.
2. MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
Nav atbalstīti MP3 atskaņotāji, kam nepieciešama
draivera instalācija.
3. USB zibatmiņas disks: Ierīces, kas atbalsta USB2.0
vai USB1.1.
Portatīv
ā ierīce
Portatīv
ās
ierīces
kabelis
USB atmiņas atvienošana no iekārtas
USB atmiņa, MP3
atskaņotājs (vai atmiņas
kartes lasītājs u.tml.)
1. DISPLEJA LODZIŅŠ
2. 1/[ IESLĒGŠANA
FUNKC. (funkcijas izvēles) poga
(DVD/CD,PORTABLE,FM,
AM (papild.),USB)
3. • STOP /MO./ ST. SET (x
x)
B/[])
• ATSKAŅOT/PAUZĒT (B
• NOSKAŅOŠANA (-) - Tuner
.)
PĀRLEKT/ SKENĒT CD (.
• NOSKAŅOŠANA (+)- Tuner
>)
PĀRLEKT/ SKENĒT CD (>
• Skaļuma regulētājs
4. PORTATĪVĀ IEEJAS ligzda
ALL
ALL
1. Pārslēdz uz kādu citu funkciju, kas nav USB, lai
atvienotu USB atmiņu.
2. Atvieno USB atmiņas no iekārtas.
• Neatvieno USB atmiņu tās izmantošanas
laikā.
• Lai nepazaudētu datus, ieteicams izveidot rezerves kopiju.
• Lietojot USB pagarinājuma kabeli vai USB centrmezglu, USB ierīce var netikt atpazīta.
• Nav atbalstītas ierīces ar NTFS failu sistēmu.
(Ir atbalstīta tikai FAT (16/32) failu sistēma.)
• Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB
ierīces.
• Digitālie fotoaparāti un mobilie telefoni nav
atbalstīti.
• Ierīce netiks atbalstīta, ja tās kopējais failu
skaits būs 1000 vai lielāks.
• Ja USB atmiņa ir sadalīta divos vai vairākos
diskos, tad ekrānā parādās disku mape. Ja pēc
mapes atlases vēlies atgriezties iepriekšējā izvēlnē, nospied RETURN.
PORTATĪVĀS ierīces lietošana
Pievienojot portatīvo mūzikas atskaņošanas ierīci ar
3,5 mm mini stereo kabeli (nav iekļauts
komplektācijā) PORTATĪVĀS IEEJAS ligzdai, ar ko ir
aprīkota šī iekārta, tu vari atskaņot portatīvās
ierīces skaņu caur skaļruni.
4
6. • TAIMERIS
• PULKSTENIS
7. DISKA v ā c i ņ š
Lietošana ar tālvadības pulti
• XDSS plus
1
16
2
XDSS (eXtreme Dynamic Skaņu Sistēma)
Nospied XDSS plus, lai pastiprinātu augstās
frekvences, basus vai telpisko efektu. Iedegas
indikators “XDSS” vai “NORMAL”.
DVD/DivX/ACD
: XDSS ↔ NORMAL
MP3/WMA : XDSS → MP3 -- OPT
3
→ NORMAL → XDSS
5. • SKAŅAS REŽĪMS
Tu vari izbaudīt telpisko skaņu, izvēloties vienu no
iepriekšieprogrammētajiem skaņu laukiem atbilstoši pašlaik atskaņotajai programmai (tikai 2.
kanāla skaņa).
4
Atkārtoti nospied pogu SOUND MODE.
BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL →
THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...
6
15
Ievērībai:
Sākotnējais skaņas režīms ir BYPASS (IZLAIST).
• AUDIO
AUDIO valoda: Atskaņošanas laikā atkārtoti
nospied AUDIO, lai ieslēgtu citu audio valodu vai
audio celiņu. DVD DivX
7
14
13
8
9
AUDIO kanāls: Atskaņošanas laikā atkārtoti
nospied AUDIO, lai pārslēgtu uz citu audio kanālu
(stereo, kreisais vai labais).
• SUBTITRI
Atskaņošanas laikā nospied pogu SUBTITLE
(SUBTITRI), pēc tam izvēlies subtitru valodu.
DVD
12
10
DivX
• RETURN (
)
Aizver iestatīšanas izvēlni.
6. IESTATĪŠANA
11
RDS
PTY
7. • b/B/v/V (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju)
(Izvēlas opciju izvēlnē)
v/V
V)
• IEPRIEKŠIESTATE -/+ (v
1. BAROŠANA ( 1)
2. FUNKCIJAS IZVĒLE
(TJŪNERIS/VIĻŅI, DVD, PORTAT Ī VAIS, USB)
3. CIPARU pogas (0-9)
Izvēlas pakalpojumu, tieši ievadot programmas
numuru vai izvēloties ar ciparu apzīmētās opcijas
izvēlnē.
4. • EQ (EKVILAIZERA efekts)
Tu vari izvēlēties 4 fiksētu skaņu veidus. Katru reizi
nospiežot pogu, iestatījums displeja lodziņā
mainīsies, kā parādīts zemāk.
NORMĀLS → ROKS → POPS → KLASISKĀ →
NORMĀLS...
(Izvēlas radio programmu)
v/V
V), lai
Atkārtoti nospied pogu PRESET -/+ (v
izvēlētos vajadzīgo iepriekšiestates staciju. Katru
reizi nospiežot pogu, ierīce noskaņojas uz nākamo
iepriekšiestates staciju. Bet pirms tam aparatūras
atmiņā ir jāsaglabā iepriekšiestates. (skati “Radio
staciju iepriekšiestatīšana” 12. lpp.)
• TUN. -/+ (b/B)
Manuālai noskaņošanai atkārtoti nospied
TUN. -/+(b/B)
Automātiskai noskaņošanai atkārtoti nospied
TUN. -/+(b/B) un turi nospiestu apmēram divas
sekundes.
• SELECT/ ENTER (IZVĒLE/IEVADE)
Apstiprina atlasi izvēlnē.
5
LATVIAN
5
8. MENU (IZVĒLNE)
Uz ekrāna parādās diska izvēlne.
9. • PROG./MEMO.
Atver vai aizver programmas izvēlni.
Ievada radio stacijas frekvenci tjūnerī.
• REPEAT (ATKĀRTOT)
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospied pogu
REPEAT, lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas režīmu.
DVD Video diskiem: Chapter/Title/Off
(nodaļa/nosaukums/izslēgts)
Audio CD, DivX/MP3/WMA diskiem: Track/All/Off
(celiņš/visi/izslēgts)
• REPEAT A-B (A-B atkārtošana)
DVD
Atskaņošanas laikā nospied pogu REPEAT A-B,
lai atzīmētu A pozīciju un B pozīciju un atkārtotu
epizodi no A punkta (sākumpunkts) līdz B punktam
(beigu punkts). Lai izietu, nospied REPEAT A-B.
Ievērībai:
A-B atkārtošanas funkcija ir pieejama tikai
pašreiz atskaņotam nosaukumam.
10.• STOP/MO./ST.(x)
Noderīga informācija
• Ja FM atskaņošana ir ar traucējumiem;
Nospied MO./ST.(x
x), un displeja lodziņā nodzisīs
uzraksts “STEREO”. Skaņai vairs nebūs STEREO
efekta, bet uztveršana uzlabosies.
Lai atjaunotu stereo efektu, vēlreiz nospied
MO./ST.(x
x).
• Lai uzlabotu uztveršanu;
Pārvieto komplektā iekļautās antenas
• PAUSE/ STEP (PAUZE/SOLIS) ([])
Atskaņošanas laikā nospied PAUSE/ STEP([[]),
lai pauzētu atskaņošanu. ALL
Atkārtoti nospied PAUSE/ STEP([[]), lai atskaņotu
kadru pa kadram.
DVD
DivX
B) - Lai atskaņotu disku un failu
• PLAY (B
11.• CLEAR (IZDZĒST)
Izdzēs celiņa numuru programmas izvēlnē vai
marķieri MARĶIERA MEKLĒŠANAS izvēlnē
• ZOOM (TĀLUMMAIŅA)
Atskaņošanas vai pauzes režīma laikā nospied
pogu ZOOM, lai palielinātu video attēlu (3 soļi).
Tu vari pārbīdīt palielināto attēlu ar pogām
b /B /v /V.
Ievērībai:
Tālummaiņa var nedarboties ar dažiem DVD.
• MARKER - SEARCH (MARĶIERIS - MEKLĒT)
Lai ievadītu marķieri
Atskaņošanu var uzsākt līdz pat no deviņās
iepriekš saglabātām pozīcijām. Lai ievadītu
marķieri, nospied pogu MARKER vēlamajā diska
pozīcijā. TV ekrānā īslaicīgi parādās marķiera
ikona. Atkārto šo soli, lai ievadītu līdz pat
deviņiem marķieriem.
6
Lai atgrieztos pie marķētās epizodes vai izdzēstu marķieri
1.Diska atskaņošanas laikā nospied pogu SEARCH.
Uz ekrāna parādās marķiera meklēšanas izvēlne.
2.10 sekunžu laikā nospied b / B, lai izvēlētos
marķiera numuru, kuru vēlies atrast vai izdzēst.
3.Nospied SELECT/ENTER, un atskaņošana sāksies
no marķētās epizodes. Vai arī nospied CLEAR, un
marķiera numurs tiks izdzēsts no saraksta.
4.Tu vari atskaņot jebkuru marķieri, ievadot tā
numuru marķiera meklēšanas izvēlnē.
• SLEEP (IEMIDZINĀŠANA)
Tu vari iestatīt sistēmas automātisku izslēgšanos
pēc norādītā laika.
1. Nospied SLEEP, lai iestatītu vēlamo laiku, kad
sistēma jāiemidzina.
Displeja lodziņā parādās indikators SLEEP un
iemidzināšanas laiks.
2. Katru reizi nospiežot SLEEP, iestatījums
mainās sekojošā secībā.
SLEEP180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 →
60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → IZSLĒGTS
(nav uzraksta) → SLEEP 180…
Ievērībai:
Tu vari apskatīt laiku, kas atlicis līdz ierīces izslēgšanās brīdim. Nospied SLEEP. Displeja
lodziņā parādās atlikušais laiks.
• RDS,PTY - izvēles opcija
Var apskatīt dažādas RDS opcijas.
12.SKAĻUMS -/+
Regulē skaļruņa skaļumu.
. / >)
13.• SKIP (PĀRLEKT) (.
Atskaņošanas laikā nospied SKIP (. vai >)
lai pārietu uz nākamo nodaļu/celiņu vai atgrieztos
uz pašreizējās nodaļas/celiņa sākumu.
Lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/celiņu, divreiz
ātri nospied SKIP ..
m / M)
• SCAN (SKENĒT) (m
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospied
SCAN (m vai M), lai izvēlētos vajadzīgo
skenēšanas ātrumu.
DVD : 5 soļi
(BB, BBB, BBBB, BBBBB, BBBBBB),
bb, bbb, bbbb, bbbbb, bbbbbb)
(b
WMA/MP3, Audio CD m (X2, X4, X8) soļi
BB (X2, X4, X8)
• SLOW (LĒNĀK)
Pauzes režīmā nospied t vai t vai T, lai izvēlētos
vajadzīgo ātrumu.
DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) vai
T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
14.TITLE (NOSAUKUMS)
(Nospied TITLE pogu, lai attēlotu nosaukuma
ekrānu, ko satur DVD video diski.)
15.DISPLAY (DISPLEJS)
Pēdējās epizodes atsaukšana DVD
Ekrānā var attēlot dažāda veida informāciju par ielikto
disku.
1.Nospied DISPLAY, lai attēlotu dažāda veida
informāciju par ielikto disku.
Ekrānā attēlotā informācija var atšķirties
atkarībā no diska tipa un atskaņošanas
stāvokļa.
Ierīce atceras pēdējā skatītā diska pēdējo epizodi.
Pēdējā epizode saglabājas atmiņā pat tad, ja disks tiek
izņemts no ierīces vai ierīce tiek izslēgta. Ieliekot disku,
kuram ir saglabāta pēdējā epizode, tā tiek automātiski
atrasta.
Title (Track) - Pašreizējā nosaukuma (vai celiņa)
numurs/kopējais nosaukumu (vai celiņu) skaits.
Chapter - Pašreizējais nodaļas numurs/kopējais
nodaļu skaits.
Time - Aizritējušais atskaņošanas laiks.
Audio - Izvēlētā audio valoda vai kanāls.
Subtitle - Izvēlētie subtitri.
Angle - Izvēlētais leņķis/kopējais leņķu skaits.
Sound - izvēlētais skaņu režīms.
Šī ierīce neatceras diska epizodi, ja ierīci izslēdz pirms
diska atskaņošanas uzsākšanas.
1,5 ātruma atskaņošana
DVD
MP3
WMA
ACD
Mūzikas un filmas atskaņošanu var veikt ar lielāku
ātrumu.
Ar 1,5 ātrumu var skatīties filmu un klausīties mūziku
ātrāk nekā normāli.
1. Normālas atskaņošanas laikā nospied pogu PLAY.
Filmas ātrums palielināsies 1,5 reizes ar skaņu.
2. Lai atgrieztos uz normālu ATSKAŅOŠANU, nospied
PLAY.
Ievērībai:
Sistēmas izvēle
Ja vairākas sekundes netiks nospiesta neviena poga,
ekrāna izvēlne pazudīs.
Ir jāizvēlas savai TV sistēmai atbilstošs sistēmas
režīms. Ja displeja lodziņā parādās uzraksts NO
DISC, uz tālvadības pults nospied un 5 sekundes turi
nospiestu pogu PAUSE/STEP ([]), vai arī PLAY
B/[] ) uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos sistēmu
/PAUSE (B
(PAL, NTSC vai AUTO).
16. MUTE (SKAŅAS IZSLĒGŠANA) (
)
Lai izslēgtu ierīces skaņu, nospied MUTE.
To var būt vēlams darīt, lai, piemēram, atbildētu uz
telefona zvanu.
Papildu funkcijas
Laika meklēšana DVD
- Ja izvēlētā sistēma nebūs saderīga ar tava TV sistēmu,
nebūs redzams korekts krāsu attēls.
NTSC: Izvēlies, ja ierīce ir pieslēgta NTSC-TV.
DivX
Lai uzsāktu atskaņošanu no jebkuras izvēlētās laika
pozīcijas uz diska:
PAL:
Izvēlies, ja ierīce ir pieslēgta PAL-TV.
AUTO: Izvēlies, ja ierīce ir pieslēgta multi sistēmas TV.
1. Atskaņošanas laikā nospied DISPLAY.
Kameras leņķis
2. Nospied v / V, lai izvēlētos laika ikonu; parādās
“--:--:--”.
Ja disks satur epizodes, kas filmētas no dažādiem kameras leņķiem, tad atskaņošanas laikā ir iespējams
pārslēgties uz citu kameras leņķi.
3. Ievadi vēlamo sākuma laiku stundās, minūtēs un
sekundēs, no kreisās uz labo pusi. Ja nejauši esi
ievadījis nepareizus ciparus, nospied CLEAR, lai
izdzēstu ievadīto. Pēc tam ievadi pareizus ciparus.
4. Lai apstiprinātu, nospied SELECT/ENTER.
Atskaņošana sāksies no izvēlētās laika pozīcijas.
DVD
1.Nospied DISPLAY un pēc tam nospied v / V, lai
izvēlētos leņķi.
Ar pogām izvēlies vēlamo leņķi.
2.Ar pogām b / B izvēlies vēlamo leņķi.
Ekrānsaudzētājs
Ja ierīce apmēram piecas minūtes tiks atstāta apturētā
režīmā, tad parādīsies ekrānsaudzētājs.
7
LATVIAN
2.Tu vari izvēlēties elementu, nospiežot v / V, un
izmainīt vai izvēlēties iestatījumu, nospiežot b / B.
Ievērībai:
Iestatīšana
Sākotnējie iestatījumi
2 DISPLEJS
Iestatījumu izvēlnē var nomainīt dažādus elementus, kā
attēlu un skaņu. Tāpat iestatījumu izvēlnē var iestatīt
subtitru valodu un citas lietas. Sīkāk par katru
iestatījuma izvēlnes elementu lasiet 8. un 9. lpp.
TV Aspect (TV aspekts)
a
b
c
d
e
Lai atvērtu un aizvērtu izvēlni:
Nospied pogu SETUP, lai atvērtu izvēlni. Otrreizēja pogas
SETUP nospiešana atkal atvērs sākotnējo ekrānu.
4:3 - Izvēlies, kad ir pieslēgts standarta TV ar 4:3
aspektu.
16:9 - Izvēlies, kad ir pieslēgts platekrāna TV ar 16:9
aspektu.
Display Mode (displeja režīms)
Displeja režīma iestatījums darbojas vienīgi tad, ja TV
aspekta režīms ir iestatīts uz “4:3”.
Letterbox - Parāda platekrāna attēlu ar joslām
augšējā un apakšējā ekrāna daļā.
Panscan - Automātiski parāda platu attēlu pa visu
ekrānu, nogriežot daļas, kuras neietilpst.
3 AUDIO
Lai pārietu uz nākamo līmeni: Nospied B.
Lai atgrieztos uz iepriekšējo līmeni: Nospied b.
Katram DVD diskam ir dažādas audio izejas opcijas.
Iestati aparāta AUDIO opcijas atbilstoši izmantotajai
audio sistēmai.
VISPĀRĪGĀS OPERĀCIJAS
Lai atvērtu un aizvērtu izvēlni:
Nospied pogu SETUP, lai atvērtu izvēlni. Otrreiz
nospiežot pogu SETUP, atkal atvērsies sākotnējais
ekrāns.
1. Nospied pogu SETUP. Parādās iestatīšanas
izvēlne.
2. Ar v / V izvēlies vajadzīgo opciju, un nospied B, lai
pārietu uz otro līmeni. Ekrānā parādās izvēlētā elementa pašreizējais iestatījumus, kā arī citi iespējamie iestatījumi.
3. Ar v / V izvēlies otru vajadzīgo opciju, un nospied
B, lai pārietu uz trešo līmeni.
4. Ar v / V izvēlies vajadzīgo iestatījumu, un tad
nospied SELECT/ENTER, lai apstiprinātu izvēli.
Dažiem elementiem ir nepieciešams izpildīt papildu
soļus.
5. Lai izietu no iestatīšanas izvēlnes, nospied SETUP
vai PLAY.
Dynamic Range Control (DRC) (dinamiskās
amplitūdas kontrole)
Ar šo DVD*1 formātu, pateicoties digitālajai audio
tehnoloģijai, ir iespējams noklausīties programmas
skaņu celiņu visprecīzākā un visdabiskākā veidā.
Tomēr tu vari vēlēties saspiest audio izejas dinamisko
amplitūdu (atšķirību starp visskaļākajām un
visklusākajām skaņām). Šādi tu vari skatīties filmu pie
klusākas skaņas, nezaudējot skaņas skaidrību. Šim
nolūkam iestati DRC uz “On” (ieslēgts).
*1: tikai Dolby Digital
Vocal (balss)
1 VALODA
OSD
Izvēlies iestatījuma izvēlnes un ekrāna paziņojumu
valodu.
Iestati Vocal uz “On” (ieslēgts) vienīgi tad, ja tiek
atskaņots daudzkanālu karaoke DVD. Karaoke kanāli
uz diska tiks miksēti ar normālu stereo skaņu.
4 BLOĶĒŠANA (Vecākvadība)
Disc Audio / Subtitle / Menu (diska audio / subtitri /
izvēlne)
Rating (kategorija)
Izvēlies valodu, kurai jūs dodat priekšroku audio celiņu
(diska audio) atskaņošanai, subtitriem un diska izvēlnē.
Bloķē kategorizēto DVD atskaņošanu atkarībā no satura. Ne visiem diskiem ir piešķirta kategorija.
Original - Norāda uz sākotnējo valodu, kurā disks tika
ierakstīts.
Other - Lai izvēlētos citu valodu, nospied ciparu pogas
un pēc tam SELECT/ENTER, lai ievadītu 4
ciparu skaitli atbilstoši valodu kodu sarakstam,
kas dots 14. lpp. Ja nejauši ievadīji nepareizu
valodas kodu, tad nospied CLEAR.
8
1. Izvēlies “Rating” (kategorija) BLOĶĒŠANAS izvēlnē un
tad nospied B.
2. Lai piekļūtu BLOĶĒŠANAS opcijām, ir jāievada
iepriekš izveidotā parole. Ja parole iepriekš nebūs
ievadīta, tad parādīsies aicinājums to izdarīt.
Ievadi paroli un nospied SELECT/ENTER. Ievadi to
atkal un nospied SELECT/ENTER, lai apstiprinātu.
Ja kļūdījies, tad pirms atkārtotas SELECT/ENTER
nospiešanas nospied CLEAR.
Unlock: Izvēloties atbloķēšanu, vecākvadība
nebūs aktīva un disks tiks atskaņots visā pilnībā.
4. Nospied SELECT/ENTER, lai apstiprinātu kategorijas izvēli, pēc tam nospied SETUP, lai aizvērtu izvēli.
Password (parole)
Tu vari ievadīt vai izmainīt paroli.
1. BLOĶĒŠANAS izvēlnē izvēlies “Password” un tad
nospied B.
2. Izpildi 2. soli, kā paskaidrots iepriekš (“Kategorija”).
Lai nomainītu paroli, nospied SELECT/ENTER, kad
ir atzīmēta opcija “Change”. Ievadi paroli un nospied
SELECT/ENTER. Ievadi to vēlreiz un nospied
SELECT/ENTER, lai apstiprinātu.
3. Lai aizvērtu izvēlni, nospied pogu SETUP.
Ja esi aizmirsis paroli
Ja esi aizmirsis paroli, tu vari to izdzēst, izpildot sekojošos soļus:
4. Nospied B un ar pogām v / V izvēlies otro burtu.
5. Nospied SELECT/ENTER, lai apstiprinātu apvidu
koda izvēli.
5 CITAS IZVŽLESu.
DivX(R) Reģistrācija
Mēs nodrošinām DivX® VOD (Video On Demand video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, ar kuru tu
vari nomāt vai iegādāties video, izmantojot DivX®
VOD pakalpojumu. Sīkāku informāciju skati
www.divx.com/vod.
1. Izvēlies opciju “DivX(R) Registration”, pēc tam
nospied B.
2. Nospied SELECT/ENTER, kad ir izvēlēts “Select”, un
parādīsies reģistrācijas kods.
Izmanto šo reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai
nomātu video no DivX® VOD pakalpojuma vietnes
www.divx.com/vod. Izpildi norādījumus un
lejupielādē video filmu uz diska atskaņošanai šajā
iekārtā.
3. Lai izietu, nospied SELECT/ENTER.
Ievērībai: No DivX® VOD lejupielādētos video failus
var atskaņot vienīgi šajā ierīcē.
1. Nospied pogu SETUP, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadi 6 ciparu skaitli “210499” un pēc tam nospied
SELECT/ENTER. Tagad parole būs izdzēsta.
Apvidus kods
Saskaņā ar sarakstu 14. lpp. ievadi kodu teritorijai,
kuras standarti tika izmantoti, lai piemērotu DVD video
diska kategoriju.
1. BLOĶĒŠANAS izvēlnē izvēlies “Area Code” un tad
nospied B.
2. Izpildi 2. soli, kā paskaidrots sadaļā “Kategorija”.
3. Ar pogām v / V izvēlies pirmo burtu.
Audio CD vai MP3/WMA/JPG/DivX faila atskaņošana
Audio CD vai MP3/WMA faila
atskaņošana
Šī ierīce var atskaņot Audio CD vai MP3/WMA failus.
MP3/ WMA/ Audio CD
Ieliekot disku ar MP3/WMA failiem vai Audio cd, TV
ekrānā parādās izvēlne.
Nospied v / V, lai izvēlētos celiņu/failu, pēc tam nospied
PLAY vai SELECT/ENTER, lai uzsāktu atskaņošanu.
Vari izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas.
Sīkāku informāciju skati sadaļā par tālvadības pulti 6.
lpp.
Padoms
Nospied pogu MENU, lai pārietu uz nākamo lapu.
Uz CD ar MP3/WMA un JPEG failiem tu vari
pārslēgties starp MP3/WMA un JPEG. Nospied pogu
TITLE, un izvēlnes augšdaļā izgaismosies uzraksts
MUSIC vai PHOTO.
ID3 BIRKA
Atskaņojot failu, kas satur tādu informāciju kā celiņu
nosaukumi, tu vari aplūkot šo informāciju, nospiežot
pogu DISPLAY.
[ Dziesma, Mākslinieks, Albums, Žanrs, Piezīmes ]
9
LATVIAN
3. Ar pogām v / V izvēlies kategoriju no 1. līdz 8.
Rating 1-8: Pirmā (1) kategorija ir ar vislielākajiem
ierobežojumiem, un astotā (8) kategorija ir ar
vismazākajiem ierobežojumiem.
Programmētā atskaņošana
JPEG failu aplūkošana
Ar programmēšanas funkciju ierīces atmiņā tu vari
saglabāt iemīļotos celiņus no jebkura diska.
Programma var saturēt līdz 300 celiņu.
Šī ierīce var rādīt JPEG failus.
Pirms ierakstīto JPEG failu aplūkošanas, izlasi
piezīmes par JPEG ierakstīšanu 16. lpp.
1. Ieliec disku.
Audio CD un MP3/WMA diskiem:
1. Ieliec disku un aizver diska vāciņu.
TV ekrānā parādās izvēlne PHOTO.
2. Izvēlies celiņu zem “List” un nospied PROG./MEMO.
vai izvēlies ikonu “
(pievienot)”, pēc tam nospied
SELECT/ENTER, lai izvēlēto celiņu ievietotu
sarakstā “Program”. Atkārto to, lai ievietotu citus
celiņus sarakstā.
2. Nospied v / V, lai izvēlētos mapi, un tad nospied
SELECT/ENTER. Parādās mapē esošo failu saraksts. Ja esi failu sarakstā un vēlies atgriezties uz
iepriekšējo mapju sarakstu, ar pogām v / V uz
tālvadības pults atzīmē
un nospied pogu
SELECT/ENTER.
Ievērībai:
Tu vari pievienot visus celiņus diskam. Izvēlies
ikonu “
(pievienot visus)” un tad nospied
SELECT/ENTER.
3. Izvēlies celiņu, ar kuru vēlies sākt atskaņošanu
sarakstā “Program”. Nospied pogu MENU, lai pārietu
uz nākamo lapu.
3. Ja vēlies apskatīt noteiktu failu, nospied v / V, lai
atzīmētu failu, un nospied SELECT/ENTER vai
PLAY. Faila aplūkošanas laikā tu vari nospiest
pogu STOP(x
x), lai pārietu uz iepriekšējo izvēlni
(JPEG izvēlni).
4. Lai sāktu atskaņošanu, nospied pogu PLAY vai
SELECT/ENTER. Atskaņošana notiek secībā,
kādā celiņi ir pievienoti programmai. Atskaņošana
beidzas pēc tam, kad visi celiņi sarakstā “Program”
ir atskaņoti vienu reizi.
Padoms
5. Lai programmētās atskaņošanas vietā atsāktu
normālu atskaņošanu, izvēlies celiņu no AUDIO CD
(vai MP3/WMA) saraksta un nospied PLAY.
Ja ātruma opcija būs iestatīta uz Off (izslēgts), tad
slīdrāde nebūs aktīva.
Programmēto celiņu atkārtošana
1. Atskaņojot disku, nospied pogu REPEAT. Parādās
atkārtošanas ikona.
2. Nospied REPEAT, lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas
režīmu.
• TRACK: atkārto pašreizējo celiņu
Ir pieejamas četras slīdrādes ātruma opcijas
:
> (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs) un II (izslēgts).
Ar v /V /b /B izvēlies ātruma opciju. Tad ar b / B atlasi
vēlamo opciju un pēc tam nospied SELECT/ENTER.
Slīdrāde
Ar v V b B atlasi
SELECT/ENTER.
(slīdrāde), un pēc tam nospied
Nekustīgs attēls
1. Slīdrādes laikā nospied pogu PAUSE/STEP.
Ierīce tagad pārslēgsies PAUZES režīmā.
• ALL: atkārto visus celiņus programmas sarakstā.
2. Lai atgrieztos uz slīdrādi, atkal nospied PLAY vai
vēlreiz nospied PAUSE/STEP.
• Izslēgts (nav uzraksta): atkārtota atskaņošana
nenotiek.
Pāreja uz jaunu failu
Celiņa izdzēšana no programmas saraksta
1. Ar v V izvēlies celiņu, kuru vēlies izdzēst no programmas saraksta.
2. Nospied pogu CLEAR. Tā vietā vari arī izvēlēties
ikonu “
(izdzēst)”, pēc tam nospied
SELECT/ENTER, lai ievietotu izvēlēto celiņu programmas sarakstā. Atkārto to, lai izdzēstu citus
celiņus sarakstā.
Visa programmas saraksta izdzēšana
Ar v / V izvēlies “
SELECT/ENTER.
(izdzēst visus)” un tad nospied
Ievērībai: Programma tiek izdzēsta, arī izņemot
disku.
10
Lai attēlu skatīšanas laikā pārietu uz nākamo vai
iepriekšējo failu, vienreiz nospied PĀRLEKT (. vai
>).
Attēla pagriešana
Attēla skatīšanas laikā nospied v /V /b /B, lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja kustības vai pretējā virzienā.
Tālummaiņa
Katru reizi nospiežot ZOOM, TĀLUMMAIŅAS
iestatījums mainās sekojošā secībā.
Zoom on (ieslēgta) y Zoom off (izslēgta)
Nospied v, B vai M, lai palielinātu video attēlu.
Nospied V, b vai m, lai samazinātu video attēlu.
DivX filmas faila atskaņošana
Ievērībai:
Ar šo DVD/CD iekārtu tu vari atskaņot DivX disku.
• Pirms DivX faila atskaņošanas izvēlies “SUBTITLE
ON” režīmu, nospiežot pogu SUBTITLE .
1. Ieliec disku un aizver diska vāciņu. TV ekrānā
parādās izvēlne MOVIE.
• Ja subtitru failā ir vairāk nekā divas valodas, tad ir
pieejami tikai oriģinālie subtitri.
2. Nospied v / V, lai izvēlētos mapi, un tad nospied
SELECT/ENTER. Parādās mapē esošo failu saraksts. Ja esi failu sarakstā un vēlies atgriezties uz
mapju sarakstu, ar pogām v / V uz tālvadības
pults atzīmē
un nospied pogu SELECT/ENTER.
• DivX faila atskaņošanas laikā tu vari nomainīt
skaņas režīmu.
3. Ja vēlies apskatīt noteiktu failu, nospied v / V, lai
atzīmētu failu, un nospied SELECT/ENTER vai
PLAY.
4. Nospied STOP (x
x), lai izietu.
• DivX subtitru faila nosaukumam ir jābūt identiskam ar
DivX faila nosaukumu, kāds tas parādās šajā ierīcē.
Piezīme par DivX subtitru attēlošanu
Ja atskaņošanas laikā subtitri nerādās pareizi, nospied
un apmēram 3 sekundes turi nospiestu pogu SUBTITLE,
pēc tam nospied SUBTITLE, lai izvēlētos citu valodas kodu,
līdz subtitri tiek rādīti pareizi.
Padoms
Nospied pogu MENU, lai pārietu uz nākamo lapu.
Taimera funkcija
Pulksteņa iestatīšana
1
Nospied pogu CLOCK.
2
Izvēlies 24 stundu formātu vai 12 stundu
formātu, priekšējā panelī nospiežot . > .
3
x), lai apstiprinātu izvēlēto stundu
Nospied SET(x
formātu.
4
Ar priekšējā paneļa pogām . > iestati
x).
pareizo stundu, un pēc tam nospied SET (x
5. Ar priekšējā paneļa pogām. . > iestati
x).
pareizo minūti, un pēc tam nospied SET (x
6. Jebkurā laikā nospied pogu CLOCK, lai uz 5
sekundēm attēlotu laiku.
Ievērībai : Ja vēlies atiestatīt pulksteni, nospied un
ilgāk par 2 sekundēm turi nospiestu pogu
CLOCK.
Taimera funkcijas
Ar TAIMERA funkciju var vēlamajā laikā ieslēgt un izslēgt
CD, USB atskaņošanu un radioprogrammas
uztveršanu.
1. Nospied pogu CLOCK, lai ieraudzītu pareizo laiku.
(Ja pulkstenis nebūs iestatīts, taimera funkcija
nedarbosies.)
3. Displeja lodziņā pēc kārtas mirgos visas funkcijas
(TUNER t DVD t USB). Kad mirgo vēlamā funkcija, nospied pogu SET(x
x).
4. a. Kad ir izvēlēta TJŪNERA funkcija, izvēlies iepriekš
saglabātās iepriekšiestates numuru, priekšējā
panelī nospiežot . >, un pēc tam nospied
pogu SET(x
x).
b. Izvēloties DVD vai USB funkciju, displeja lodziņā
apmēram un 0,5 sekundēm parādās un pēc tam nodziest uzraksts “ON TIME”.
5. Iestati ieslēgšanās stundu, priekšējā panelī nospiežot
. > un pēc tam nospiežot SET(x
x).
6. Iestati ieslēgšanās minūti, priekšējā panelī
nospiežot . > un pēc tam nospiežot SET(x
x).
- Displeja lodziņā apmēram uz 0,5 sekundēm parādās
un tad nodziest uzraksts “OFF TIME” .
7. Atkārto 5. un 6. soli, lai iestatītu izslēgšanās stundu/minūti.
8. Noregulē skaļumu, priekšējā panelī nospiežot
. > un pēc tam nospiežot SET(x
x) .
9. Izslēdz sistēmu.
Izvēlētā funkcija automātiski ieslēdzas un izslēdzas iestatītajā laikā.
2. Nospied pogu TIMER, lai pārslēgtos uz taimera iestatīšanas režīmu. Ja vēlies izlabot iepriekš
saglabāto TAIMERA iestatījumu, nospied un ilgāk
par 2 sekundēm turi nospiestu pogu TIMER.
(Ja vēlies pārbaudīt iepriekš saglabāto TAIMERA
iestatījumu, īslaicīgi nospied pogu TIMER.)
- Displeja lodziņā parādās iepriekš saglabātais laiks
un indikators “ ”.
11
LATVIAN
Ar CD, uz kura ierakstīti MP3/WMA, JPEG un FILMU
faili, tu vari pārslēgties starp MUSIC, PHOTO un
MOVIE izvēlni. Spied pogu TITLE un izvēlnes augšējā
joslā parādīsies vārdi MUSIC, PHOTO un MOVIE.
Lai atceltu vai pārbaudītu taimeri
Ievērībai:
Katru reizi, kad tiek nospiesta poga TIMER, tu vari
izvēlēties taimera iestatīšanu vai atcelšanu. Tu vari arī
pārbaudīt taimera iestates.
Lai aktivizētu vai pārbaudītu taimeri, atkārtoti nospied
TIMER, līdz displeja lodziņā parādās “ ”.
Lai atceltu TAIMERI, atkārtoti nospied pogu TIMER,
līdz displeja lodziņā parādās “ ”.
• Ja ierīcē ieliksi DVD vai DivX, izņemot audio
CD/MP3/WMA, tad taimera funkcija darbosies ar
TJŪNERI.
• Multikaršu lasītājā šī funkcija nav atbalstīta.
TJŪNERIS
Radio staciju iepriekšiestates
Radio klausīšanās
Tu vari izveidot 50 FM un AM (izvēles opcija) staciju
iepriekšiestates. Pirms noskaņošanas, nogriez
skaļumu uz klusāku.
1. Nospied pogu TUNER/BAND, lai izvēlētos vēlamo
frekvenci (AM (izvēles opcija) vai FM).
Tjūneris noskaņosies uz pēdējo uztverto staciju.
1. Nospied pogu TUNER/BAND, lai izvēlētos vēlamo
frekvenci (AM vai FM).
2. Atkārtoti nospied pogu PRESET-/+ (v/V), lai izvēlētos vēlamo iepriekšiestates staciju.
- Katru reizi nospiežot pogu, ierīce noskaņojas uz
nākamo iestates staciju.
3. Noregulē skaļumu, atkārtoti nospiežot pogu
VOLUME (-/+).
2. Izvēlies vēlamo staciju, nospiežot TUN. -/+ (b/B).
Automātiskā noskaņošana
- Nospied TUN. -/+ (b/B) un turi nospiestu ilgāk par
0,5 sekundēm.
Meklēšana tiek pārtraukta, kad ierīce ir
noskaņojusies uz kādu staciju.
Manuālā noskaņošana
- Nospied TUN. -/+ (b/B) īslaicīgi un atkārtoti.
3. Nospied pogu PROG./MEMO.
Displeja lodziņā mirgos iepriekšiestates numurs.
v/V
V), lai izvēlē4. Atkārtoti nospied pogu PRESET -/+ (v
tos vēlamo iepriekšiestates numuru.
5. Atkal nospied pogu PROG./MEMO. Tagad stacija ir
saglabāta.
6. Atkārto no 1. (vai 2.) līdz 5. solim, lai saglabātu
citas stacijas.
Lai izdzēstu visas atmiņā saglabātās stacijas
Nospied un apmēram divas sekundes turi nospiestu
pogu PROG./ MEMO., displeja lodziņā parādās
“CLEAR”, tad atkal nospied pogu PROG./ MEMO. un
stacijas tiks izdzēstas.
Noderīga informācija
Ja visas stacijas jau ir ievadītas, displeja lodziņā uz
īsu laiku parādīsies uzraksts “FULL” un pēc tam mirgos
iepriekšiestates numurs. Lai nomainītu iestates numuru, atkārto 4. un 5. soli.
Lai ieslēgtu iepriekšiestates staciju
v/V
V) vai
Nospied un turi nospiestu pogu PRESET-/+ (v
nospied to atkārtoti, līdz parādās vēlamais iestates
numurs.
12
Lai izslēgtu radio
Nospied pogu ( 1 ) POWER, lai izslēgtu ierīci vai izvēlētos citu funkcijas režīmu (DVD/CD, USB,
PORTAT Ī VAIS, AM (izvēles opcija)/FM).
RDS lietošana - izvēles opcija
RDS NOSKAĮOŠANA
Noskaņojoties uz FM staciju, kas satur RDS datus,
ierīce automātiski parādīs stacijas pazīšanās zīmi
un displeja lodziņā iedegsies RDS indikators, kā arī
RDS indikatori stacijas programmai (PS), programmas
tipa marķējumam (PTY), radio tekstam (RT) un pareizam
laikam (CT), ja tās stacija pārraida.
RDS DISPLEJA OPCIJAS
RDS sistēma vēl bez pazīšanās zīmes var pārraidīt
dažādu informāciju, kad esat noskaņojušies uz staciju.
Normālā RDS darbībā displejā parādīsies stacijas
nosaukums, pārraides tīkla vai pazīšanās zīmes.
Nospiežot RDS uz tālvadības pults, tu pārslēgsies starp
dažādu veidu datiem šādā secībā:
(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)
PS (programmas nosaukums) - Displeja lodziņā
parādās programmas nosaukums.
PTY (programmas tipa apzīmējums) - Displeja
lodziņā parādās programmas tipa nosaukums.
RT (radio teksts) - “Teksta” ziņojums, kas satur
īpašu informāciju par pārraides staciju Ievērojiet, ka
garāks ziņojums var ritināties pa ekrānu, lai to visu
varētu izlasīt.
CT (studijas kontrolētais laiks) - Ierīce uztver
pareizo laiku un parāda to displeja lodziņā.
Ievērībai:
Ne visas RDS stacijas iekļauj šīs papildu funkcijas. Ja
izvēlētajā režīmā nepieciešamie dati netiek pārraidīti,
tad displeja lodziņā parādīsies paziņojums PTY
NONE, RT NONE, CT NONE vai PS NONE.
Programmas meklēšana (PTY)
Lielākais ieguvums no RDS ir iespēja kodēt pārraides ar
programmas tipa (PTY) kodiem, kas norāda uz
pārraidītā materiāla veidu. Šajā sarakstā ir norādīti
PTY saīsinājumi kopā ar PTY kodu izskaidrojumiem.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM !
Ziņas
Jaunākie notikumi
Informācija
Sports
Izglītojošie raidījumi
Teātra māksla
Kultūra
Zinātne
Dažādu diskusiju programmas
Popmūzika
Rokmūzika
Izklaides mūzika
Vieglā mūzika
Klasiskā mūzika
Cita mūzika
Laika prognoze
Finanšu ziņas
Bērnu programmas
Sabiedrisko lietu programmas
Reliģiskās pārraides
Klausītāju piedalīšanās
Ceļojumi un tūrisms
Ceļojumi un tūrisms
Džeza mūzika
Džeza mūzika
Tautiskā mūzika
Šlāgerdziesmas
Folkmūzika
Dokumentālās pārraides
Stacijas pārbaužu brīdinājuma
signāli
Ārkārtas informācija
LATVIAN
Šī ierīce ir aprīkota ar RDS (radio datu sistēmu), kas
FM radio pārraida dažāda veida informāciju. Šodien
RDS lieto daudzās valstīs, un tā ir sistēma, ar kuru
pārraida stacijas pazīšanās zīmes jeb tīkla
informāciju, stacijas programmas tipa aprakstu, teksta
paziņojumu par staciju, mūzikas izvēles norādi vai
pareizu laiku.
Tu vari arī meklēt staciju pēc noteikta programmas tipa
(PTY), izpildot šādus soļus:
1. Nospied TUNER/ BAND, lai izvēlētos FM režīmu.
2. Tālvadības pultī nospied PTY un ekrānā
parādīsies pēdējais lietotais PTY.
3. Atkārtoti nospied PTY, lai izvēlētos vēlamo PTY.
4. Kad PTY ir izvēlēts, nospied TUN.(-/+). Ierīce
pārslēgsies uz automātiskās meklēšanas režīmu.
Kad stacija būs atrasta, meklēšana apstāsies.
13
Uzziņas
Valodu kodi
Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem:
Diska audio, diska subtitri, diska izvēlne.
Valoda
Abhāzu
Afāru
Afrikandu
Albāņu
Amehāru
Arābu
Armēņu
Asamisu
Aijmāru
Azerbaidžāņu
Baškīru
Basku
Bengāļu
Butāņu
Bihari
Bretoņu
Bulgāru
Birmiešu
Baltkrievu
Kambodžiešu
Katalāņu
Ķīniešu
Korsikāņu
Horvātu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Esperanto
Igauņu
Farēru
Kods
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Valoda
Fidžiešu
Somu
Franču
Frīziešu
Gallu
Gruzīnu
Vācu
Grieķu
Grenlandiešu
Guarani
Gudžaratu
Hausa
Ebreju
Hindu
Ungāru
Islandiešu
Indonēziešu
Interlingva
Īru
Itāļu
Japāņu
Javiešu
Kannada
Kašmiriešu
Kazahu
Kirgīzu
Korejiešu
Kurdu
Laosiešu
Latīņu
LatviešuLingala
Kods
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Valoda
Lingala
Lietuviešu
Maķedoniešu
Malgašu
Malajiešu
Malajalamas
Maltiešu
Maoru
Marati
Moldāvu
Mongoļu
Nauriešu
Nepāļu
Norvēģu
Orijiešu
Pendžabiešu
Puštu
Persiešu
Poļu
Portugāļu
Kvačua
Romāņu
Rumāņu
Krievu
Samoiešu
Sanskrits
Skotu-gallu
Serbu
Serbu-horvātu
Šona
Sindi
Kods
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Valoda
Singāļu
Slovāku
Slovēņu
Somāliešu
Spāņu
Sudāniešu
Suahili
Zviedru
Tagalogu
Tadžiku
Tamilu
Tatāru
Telugu
Taju
Tibetiešu
Tigrinja
Tongiešu
Turku
Turkmēņu
Tvai
Ukraiņu
Urdu
Uzbeku
Vjetnamiešu
Volapīku
Velsiešu
Volofu
Khosa
Ji di š s
Jorubiešu
Zulu
Kods
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Zonu kodi
Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.
Zona
Afganistāna
Argentīna
Austrālija
Austrija
Beļģija
Butāna
Bolīvija
Brazīlija
Kambodža
Kanāda
Čīle
Ķīna
Kolumbija
Kongo
Kostarika
Horvātija
Čehu Republika
Dānija
Ekvadora
Ēģipte
Salvadora
14
Kods
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
Zona
Etiopija
Fidži
Somija
Francija
Vācija
Lielbritānija
Grieķija
Grenlande
Kods
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
Herda un Makdonalda salas HM
Honkonga
HK
Ungārija
HU
Indija
IN
Indonēzija
ID
Izraēla
IL
Itālija
IT
Jamaika
JM
Japāna
JP
Kenija
KE
Kuveita
KW
Lībija
LY
Luksemburga
LU
Zona
Malaizija
Maldivu salas
Meksika
Monako
Mongolija
Maroka
Nepāla
Nīderlande
Kods
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
Nīderlandes Antiļu salas AN
Jaunzēlande
NZ
Nigērija
NG
Norvēģija
NO
Omāna
OM
Pakistāna
PK
Panama
PA
Paragvaja
PY
Filipīnas
PH
Polija
PL
Portugāle
PT
Rumānija
RO
Krievijas Federācija RU
Zona
Kods
Saūda Arābija
SA
Senegāla
SN
Singapūra
SG
Slovākijas Republika SK
Slovēnija
SI
Dienvidāfrika
ZA
Dienvidkoreja
KR
Spānija
ES
Šrilanka
LK
Zviedrija
SE
Šveice
CH
Taivāna
TW
Taizeme
TH
Turcija
TR
Uganda
UG
Ukraina
UA
Amerikas Savienotās Valstis US
Urugvaja
UY
Uzbekistāna
UZ
Vjetnama
VN
Zimbabve
ZW
Problēmu novēršana
Pirms sazināšanās ar servisu izskati sekojošo tabulu, lai noteiktu iespējamo problēmas cēloni.
Cēlonis
Pazīme
Neieslēdzas.
• Atvienots barošanas vads.
Barošana ir pieslēgta, bet • Nav ielikts disks.
iekārta nedarbojas.
Nav attēla.
Nav skaņas vai dzirdama
tikai ļoti klusa skaņa.
Novēršana
• Stingri iespraud barošanas vadu sienas
kontaktā.
• Ieliec disku. (Pārbaudi, vai DVD displejā ir
parādījies DVD vai audio CD indikators.)
• TV nav iestatīts saņemt DVD izejas signālu.
• Izvēlies atbilstošo video ieejas režīmu TV
aparātam, lai attēls no ierīces būtu redzams
TV ekrānā.
• Nav stingri iesprausts video kabelis.
• Stingri pievieno video kabeli ligzdai.
• Pieslēgtais TV aparāts ir izslēgts.
• Ieslēdz TV aparātu.
• Ierīce nav savienota ar audio kabeli vai nav
iestatīta saņemt DVD izejas signālu.
• Izvēlies pareizo audio uztvērēja ieejas režīmu,
lai varētu klausīties skaņu no ierīces.
• Nav stingri iesprausti audio kabeļi.
• Stingri iespraud audio kabeli ligzdās.
• Audio kabelim pieslēgtās ierīces barošana
ir izslēgta.
• Ieslēdz audio kabelim pieslēgto ierīci.
• Nomaini ar jaunu kabeli.
• Disks ir netīrs.
• Notīri disku
.
Ierīce neatskaņo.
• Nav ielikts disks.
• Ieliec disku. (Pārbaudi, vai DVD displejā ir
parādījies DVD vai audio CD indikators.)
• Nav ielikts disks.
• Ieliec atskaņojamu disku. (Pārbaudi diska
tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu.)
• Nav ielikts disks.
• Ieliec disku ar atskaņojamo pusi uz leju.
• Disks nav precīzi ielikts paplātē.
• Pareizi novieto disku uz diska paplātes.
• Disks ir netīrs.
• Notīri disku.
• TV ekrānā ir atvērta izvēlne.
• Nospied pogu SETUP, lai aizvērtu izvēlni uz
ekrāna.
• Ir iestatīts kategorijas līmenis.
• Atcel kategorijas funkciju vai izmaini kategorijas līmeni.
• Spraudņi vai ligzdas ir netīri.
• Ar spirtā samitrinātu lupatiņu noslauki kontaktus.
• Disks ir netīrs.
• Notīri disku.
• Ir slikti saslēgti skaļruņi vai mezgli.
• Labi saslēdz skaļruņus un mezglus.
• Iekārta atrodas pārāk tuvu TV aparātam.
• Novieto TV aparātu atstatus no audio
mezgliem.
• Slikts antenas novietojums vai tā ir slikti
iesprausta.
• Stingri iespraud antenu.
• Stacijas signāls ir pārāk vājš (ar
automātisko noskaņošanos).
• Noskaņojies uz staciju manuāli.
• Nav nevienas iepriekšiestates stacijas vai
arī visas iepriekšiestates ir izdzēstas
(noskaņojoties uz iepriekšiestates
stacijām).
• Veic staciju iepriekšiestati.
• Tālvadības pults nav pavērsta uz ierīces
tālvadības sensora pusi.
• Pavērs tālvadības pulti pret ierīces
tālvadības sensoru.
• Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no
ierīces.
• Darbini tālvadības pulti ne tālāk par 7
metriem.
• Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis.
• Novāc šķērsli.
Atcel kategorijas funkciju
vai izmaini kategorijas
līmeni
Nevar noskaņoties uz
radio staciju.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.
LATVIAN
• Pievienotais audio kabelis ir bojāts.
Atskaņojamam attēlam ir
zema kvalitāte.
• Pagrozi antenu vai pievieno ārējo antenu, ja
nepieciešams.
15
MP3/WMA disku saderībai ar šo atskaņotāju ir
sekojoši ierobežojumi:
Šim atskaņotājam ir sekojoši DivX disku
saderības ierobežojumi:
• Diskretizācijas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3),
24- 48 kHz (WMA)
• Bitu frekvence: 32 - 320 kbps (MP3),
40 - 192 kbps (WMA)
• Failu paplašinājumi: “.mp3” / “.wma”
• CD-ROM failu formāts: ISO9660
• Mēs iesakām lietot Easy-CD Creator, ar kuru var
izveidot ISO 9660 failu sistēmu.
• Kopējais rakstzīmju skaits faila nosaukumā: ne
vairāk par 8 rakstzīmēm (neskaitot paplašinājumu
mp3/wma)
• Tie nedrīkst saturēt speciālās rakstzīmes, kā / ? *: “
< > | u.c.
• Kopējais failu skaits uz diska nedrīkst pārsniegt 999.
• Pieejamā izšķirtspēja: 800x600 (platums x
augstums) pikseļi
Pircējiem jāņem vērā, ka MP3 / WMA failu un
mūzikas lejupielādei no interneta ir vajadzīga
atļauja. Mūsu kompānija nav tiesīga piešķirt
atļauju šādām darbībām. Atļaujas izsniegšana
vienmēr ir autortiesību īpašnieka kompetencē.
Šim atskaņotājam ir sekojoši JPEG disku
saderības ierobežojumi:
• Attēla faila izmērs: ieteicams mazāks par 2M
pikseļiem (2760 x 2048 pikseļi) (Par 2M pikseļiem
lielāku failu atvēršana aizņems pārāk daudz laika)
• Maksimālais failu skaits: ne vairāk par 999.
• Daži diski var nedarboties dažādu ierakstu formātu
vai diska stāvokļa dēļ.
• Failu paplašinājumi: “.jpg”
• DivX subtitru faila nosaukumā nedrīkst būt vairāk
par 45 rakstzīmēm
• Ja DivX faila nosaukumā ir rakstzīme, ko nav iespējams attēlot, tā ekrānā var parādīties kā zīme “ _ ”.
• Kadru frekvence: mazāka par 30 kadriem/sek.
• Ja ierakstītā faila video un audio struktūra nav
starplikta (interlaced), tad tiks atskaņots vai nu
tikai video, vai arī tikai audio.
• Atskaņojamie DivX faili: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ",
".divx"
• Atskaņojamie subtitru formāti: SubRip(*.srt/*.txt),
SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt),
MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt),
VobSub(*.sub)
• Atskaņojamie kodeku formāti: DIVX3.xx ",
"DIVX4.xx ","DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".
• Atskaņojamie audio formāti: "AC3 ", "PCM ",
"MP3 ","WMA ".
• Diskretizācijas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3),
24 - 48 kHz (WMA)
• Bitu frekvence: 32 - 320 kbps (MP3),
40 - 192 kbps (WMA)
Tehniskie dati
Vispārīgie
Barošanas datus
Jaudas patēriņu
Svars neto
Ārējie izmēri (P x A x Dz)
skatīt uz galvenās etiķetes.
skatīt uz galvenās etiķetes.
1,5 kg
150 X 150 X 205 mm
Tjūneris/pastiprinātājs
FM
uztveršanas diapazons
87,5 - 108,0 MHz vai 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
Starpfrekvence
10,7 MHz
Signāla/trokšņu attiecība
60/55 dB (mono/stereo)
Frekvenču diapazons
140 - 10000 Hz
AM
Uztveršanas diapazons
522 - 1620 kHz vai 520 - 1720 kHz
(izvēles opcija) Starpfrekvence
450 kHz
Signāla/trokšņu attiecība
30 dB
Frekvenču diapazons
140 - 1800 Hz
Izejas jauda
Priekšējā: 5 W + 5 W (6Ω, THD 10 %)
Frekvenču diapazons
30 - 20000 Hz
Signāla-trokšņu attiecība
75 dB
Skaļruņi
Skaļruņa nosaukums (L/K)
Tips
Pretestība
Nominālie izmēri (P x A x Dz)
Svars neto
XBS12V
Bass Reflex 1 virziena 1 skaļrunis
6Ω
150 X 150 X 150 mm
1,05 kg
Izstrādājumu izskats un tehniskie parametri var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma par uzlabojumiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising