LG | FH4A8FDH2N | Owner's Manual | LG FH4A8FDH2N Lietotāja rokasgrāmata

LG FH4A8FDH2N Lietotāja rokasgrāmata
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL69040483
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법
유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.
WORK
SEC.
83
가
BRAND
LG
나
MODEL
다
P/NO.
PRINTING DEGREE
FH4A8FDH(0–9)N
(바이어 모델명)
MFL69040483
1
MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION
LG MODEL 명
SNOW WHITE 80g OFFSET 인쇄
FH4A8FDH(0–9)
LANGUAGE
SUFFIX
A**QBAL
Latvian
PAGE
REMARK
48
PRIME + POST DD HYBRID
(600, 9/6KG)
양산처 : 국제인쇄
<< 주기 >>
<FRONT>
<BACK>
257
가
가
1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것
<< NOTES >>
나
P/NO. 다
182
182
1.
2.
3.
4.
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details
should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34
PDF
ILLUSTRATOR
TRIG.
UNIT
mm
SCALE
N
S
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
주연수
15.10.13
1
2
3
LG 전자
4
REV. NO.
기호
주연수
15.10.13
REVISION DESCRIPTION
변경 사항
REF. NO.
시방 번호
DATE
년/월/일
PREPARED APPROVED
시방자
승인자
(주)
LG Electronics Inc.
전종묵
15.10.13
김현석
15.10.13
RELATED DWG.
T
I
T
L
E
DWG.
No.
DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 :
MANUAL,OWNER’S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL69040483
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
VEĻAS
MAZGĀJAMĀ
MAŠĪNA
Pirms sākt uzstādīšanu uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Rezultātā būs vieglāk veikt uzstādīšanu un tiks nodrošināts, ka
izstrādājums ir uzstādīts pareizi un droši. Pēc uzstādīšanas atstājiet
rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.
FH4A8FDH(0–9)N
MFL69040483
www.lg.com
Satura rādītājs
Šī rokasgrāmata ir sagatavota izstrādājumu grupai,
tāpēc tajā var būt attēli vai saturs, kas atšķiras no
jūsu iegādātā izstrādājuma modeļa.
Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.
Drošības norādījumi.......................................03
Svarīgi drošības norādījumi..................................................................05
Uzstādīšana........................................................08
Specifikācijas........................................................................................08
Piederumi.............................................................................................08
Uzstādīšanas vietas prasības..............................................................09
Izsaiņošana un transportēšanas skrūvju izņemšana���������������������������10
Neslīdošo paliktņu izmantošana (papildaprīkojums)��������������������������� 11
Koka grīdas (paceltās grīdas).............................................................. 11
Veļas mazgājamās mašīnas izlīdzināšana...........................................12
Ieplūdes šļūtenes savienošana............................................................12
Drenāžas šļūtenes uzstādīšana...........................................................15
Elektrības savienojums (tikai Lielbritānijā)...........................................15
Ekspluatācija....................................................16
Veļas mazgājamās mašīnas izmantošana...........................................16
Veļas šķirošana....................................................................................17
Tīrīšanas līdzekļu pievienošana...........................................................18
Vadības panelis....................................................................................20
Programmu tabula................................................................................21
Opcijas cikls.........................................................................................26
Dry (Žāvēšana) (papildaprīkojums)......................................................28
Inteliģentās funkcijas izmantošana (papildaprīkojums)�����������������������30
APKOPE..................................................................31
Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana....................................................31
Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana................................................................31
Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana...............................................................32
Sadalītāja atvilktnes tīrīšana................................................................33
Tub Clean (Tvertnes tīrīšana) (papildaprīkojums)�������������������������������33
Brīdinājums par sasalšanu ziemas periodā..........................................34
Funkcijas Smart Diagnosis™ izmantošana .........................................36
Traucējumu meklēšana.................................37
Problēmu diagnostika...........................................................................37
Kļūdas ziņojumi....................................................................................39
Garantija.............................................................41
Ekspluatācijas dati........................................44
Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai
bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.
Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi “BRĪDINĀJUMS!” un
“UZMANĪBU!”.
Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi
izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi
novēršot risku.
BRĪDINĀJUMS! — šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot
norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties
nāve.
UZMANĪBU! — šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus,
iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma
bojājumi.
BRĪDINĀJUMS!
Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas
bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp
tālāk norādītos.
Bērni mājsaimniecībā
Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām,
sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot
gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai
saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga,
lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
Izmantošanai Eiropā
Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām
fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm
personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu
drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar
iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja veiktu apkopi.
Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta
pastāvīga uzraudzība.
03
LATVIEŠU
Drošības norādījumi
ZEMĒŠANAS NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS!
Lai garantētu drošību un samazinātu ugunsgrēka, sprādziena, elektriskās
strāvas trieciena, īpašuma bojājumu, miesas bojājumu vai nāves
iestāšanās risku, ievērojiet šīs rokasgrāmatas informāciju.
••Šai iekārtai ir jābūt sazemētai. Zemējums samazina elektriskās strāvas trieciena risku
iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā, nodrošinot elektrības novadi pa
dzīslu ar mazāko pretestību.
••Iekārtas vadam ir zemējuma dzīsla un spraudnis ar zemējumu. Spraudnis ir jāiesprauž
atbilstošā kontaktrozetē, kas ir pareizi uzstādīta un sazemēta saskaņā ar valstī spēkā
esošajām normām un noteikumiem.
••Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena
risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziet kvalificētam elektriķim vai
tehniskajam speciālistam to pārbaudīt.
••Nedrīkst pārveidot iekārtas vada spraudni. Ja tas nav piemērots kontaktrozetei, lūdziet
kvalificētam elektriķim uzstādīt pareizu kontaktrozeti.
Vecās iekārtas utilizācija
1. Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas jāutilizē atsevišķi no sadzīves
atkritumiem valdības un vietējo varas orgānu ierādītās īpašās savākšanas
vietās.
2. Vecās iekārtas pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitīgo
ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību.
3. Lai saņemtu plašāku informāciju par vecās iekārtas utilizāciju, lūdzu,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai
tirdzniecības vietu, kur iegādājāties izstrādājumu.
04
LATVIEŠU
Svarīgi drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas
bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp
tālāk norādītos.
Uzstādīšana
Ekspluatācija
••Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja
tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi,
tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai
detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts
vads vai spraudnis. Tas var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu vai radīt
miesas bojājumus.
••Nedrīkst izmantot asu priekšmetu,
piemēram, urbi vai saspraudi, lai spiestu
uz vadības bloka vai atdalītu to. Tas var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
radīt miesas bojājumus.
••Šī iekārta ir smaga. Lai uzstādītu un
pārvietotu iekārtu, ir vajadzīgi divi
vai vairāk cilvēki. Pretējā gadījumā
iespējams gūt miesas bojājumus.
••Glabājiet un uzstādiet šo iekārtu vietās,
kur tā nebūs pakļauta temperatūrai zem
nulle grādiem vai āra laika apstākļiem.
Pretējā gadījumā var rasties noplūdes.
••Pievelciet drenāžas šļūteni, lai novērstu
tās atdalīšanos. Ūdens šļakatas var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
••Ja barošanas vads ir bojāts, tā
nomaiņa ir jāveic ražotājam, tā tehniskā
dienesta pārstāvjiem vai līdzīgas
kvalifikācijas speciālistam, lai novērstu
apdraudējumu.
••Iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz
aizslēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm
vai durvīm, kurām eņģes ir pretējā
pusē nekā veļas žāvētājam, veidā, kas
ierobežo pilnīgu veļas žāvētāja durvju
atvēršanu.
••Izstrādājumu drīkst izjaukt, remontēt vai
pārveidot tikai LG Electronics tehniskā
atbalsta centra pilnvarots remontdarbu
speciālists. Nepareiza tehniskā
apkalpošana var izraisīt miesas
bojājumus, elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
••Lai tīrītu iekārtu, nedrīkst smidzināt
ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz
iekšpusē. Ūdens var bojāt izolāciju,
izraisot elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
••Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai
apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu,
piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas,
ķimikālijas u.tml. Nepareiza izmantošana
var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.
••Izstrādājumā nedrīkst likt dzīvas būtnes,
piemēram, mājdzīvniekus. Tas var radīt
miesas bojājumus.
••Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas.
Bērni var ķerties pie durvīm vai ielīst
iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas
bojājumus vai miesas bojājumus.
05
••Nekad netveriet ar rokām šajā iekārtā
laikā, kad tā darbojas. Pagaidiet, līdz
tvertne ir pilnībā apstājusies. Pretējā
gadījumā iespējams gūt savainojumus.
••Nedrīkst iekārtā likt, mazgāt vai žāvēt
izstrādājumus, kuri tikuši tīrīti, mazgāti,
iemērkti vai ir sasmērējušies ar
uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām
vielām (piemēram, vasku, eļļu, krāsu,
benzīnu, attaukotājiem, ķīmiskās
tīrīšanas šķīdinātājiem, petroleju, augu
eļļu, pārtikas eļļu u.c.). Nepareiza
izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai
sprādzienu.
••Applūšanas gadījumā pārtrauciet
izstrādājuma izmantošanu un sazinieties
ar LG Electronics tehniskā atbalsta
centru. Saskare ar ūdeni var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu.
••Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās
nedrīkst spēcīgi spiest uz leju. Šādi
rīkojoties, var apgāzt iekārtu un gūt
savainojumus.
••Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādāto
jauno šļūteņu komplektu. Nedrīkst
atkārtoti izmantot vecos šļūteņu
komplektus. Ūdens noplūdes var izraisīt
īpašuma bojājumus.
••Neaiztieciet durvis tvaika ciklu vai
žāvēšanas laikā, kā arī mazgājot
augstās temperatūrās. Durvju virsma
var būt ļoti karsta. Pirms atvērt durvis
gaidiet, līdz durvju slēdzene ir atbrīvota.
Pretējā gadījumā iespējams gūt
savainojumus.
06
••Iekārtas tuvumā nedrīkst izmantot viegli
uzliesmojošu gāzi un sprādzienbīstamas
vielas (benzolu, benzīnu, atšķaidītāju,
naftu, spirtu u.tml.). Tas var izraisīt
sprādzienu vai ugunsgrēku.
••Ja ziemas laikā drenāžas šļūtene
vai ieplūdes šļūtene ir sasalusi,
izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad
tās ir atkusušas. Sasalšana var izraisīt
ugunsgrēku vai elektriskās strāvas
triecienu, savukārt, sasalušās daļas var
izraisīt iekārtas darbības traucējumus
vai samazināt kalpošanas laiku.
••Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas
mīkstinātājus un balinātājus bērniem
nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu
sastāvā ir indīgas vielas.
••Kontaktrozetēs vai pagarinātājos ar
vairākām ligzdām nedrīkst iespraust
vairākus spraudņus. Tas var izraisīt
ugunsgrēku.
••Laikā, kad tīrāt izstrādājumu, atvienojiet
spraudni no kontaktrozetes. Neatvienojot
spraudni no kontaktrozetes, var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu.
••Neaiztieciet spraudni ar mitrām rokām.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai radīt miesas bojājumus.
••Izraujot spraudni no kontaktrozetes,
turiet spraudni, nevis vadu. Kabeļa
bojājumi var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai miesas bojājumus.
••Kabeli nedrīkst salocīt vai novietot uz tā
smagus priekšmetus. Kabeļa bojājumi
var izraisīt elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
••Iekārtā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas
nav mazgāti.
••Pirms žāvēt veļas mazgājamā mašīnā
izstrādājumus ar pārtikas eļļas,
augu eļļas, acetona, spirta, benzīna,
petrolejas, traipu izņēmēju, terpentīna,
vaska un vaska noņēmēju traipiem, tie ir
jāizmazgā karstā ūdenī ar mazgāšanas
līdzekļa papildu devu.
••Veļas mīkstinātājs vai citi līdzīgi līdzekļi
ir jālieto atbilstoši veļas mīkstinātāja
lietošanas norādījumiem.
••Izņemiet no kabatām visus priekšmetus,
piemēram, šķiltavas un sērkociņus.
LATVIEŠU
Tehniskā drošība veļas žāvētāja
lietošanai
Utilizācija
••Pirms vecās iekārtas utilizācijas,
atvienojiet spraudni no kontaktrozetes.
Padariet spraudni neizmantojamu.
Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas,
lai nepieļautu nepareizu iekārtas
izmantošanu.
••Utilizējiet iepakojuma materiālus
(piemēram, vinilu un putuplastu)
bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma
materiāli var nosmacēt bērnu.
••Pirms šī iekārta tiek izņemta no
ekspluatācijas vai utilizācijas, noņemiet
mazgāšanas tvertnes durvis, lai
novērstu iespēju, ka bērni vai nelieli
dzīvnieki tiek iesprostoti tvertnē. Pretējā
gadījumā ir iespējami miesas bojājumi
vai nāve.
••Nekad neapturiet iekārtu pirms
žāvēšanas cikla beigām, izņemot tad,
ja visi izstrādājumi tiek ātri izņemti un
izklāti, izkliedējot karstumu.
••Šo iekārtu nedrīkst izmantot, ja tīrīšanai
ir izmantotas rūpnieciskās ķimikālijas.
••Šajā iekārtā nedrīkst žāvēt tādus
izstrādājumus kā, piemēram,
porolonu (putulateksu), dušas
cepurītes, ūdensnecaurlaidīgus
tekstilizstrādājumus, izstrādājumus ar
gumijas pārklājumu un apģērbus vai
spilvenus ar porolona pildījumu.
07
Uzstādīšana
Specifikācijas
Transportēšanas
skrūves
Spraudnis
Atvilktne
Vadības panelis
Tvertne
Durvis
Drenāžas šļūtene
Drenāžas aizbāznis
Drenāžas sūkņa filtrs
Korpusa vāciņš
(atkarībā no
izstrādājuma
atrašanās vieta var
atšķirties)
Regulējamas kājas
••Barošanas avots: 220‒240 V~, 50 Hz
••Izmērs: 600 mm (Pl) x 640 mm (Dz) x 850 mm (A)
••Izstrādājuma svars: 71 kg
••Ietilpība: 9 kg (mazg.) / 6 kg (žāv.)
2
••Pieļaujamais ūdens spiediens: 0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm )
•• Iekārtas kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
Piederumi
Ieplūdes šļūtene (1EA)
(izvēle: karstā (1EA))
08
Uzgriežņu atslēga
Vāciņi transportēšanas
skrūvju atverēm
Neslīdošie paliktņi (2EA)
(papildaprīkojums)
Atrašanās vieta
•• Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu telpās, kur
temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena
ietekmē sasalušas šļūtenes var saplīst. Temperatūras,
kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās
vadības ierīces bojājumus.
•• Lūdzu, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehāniķis
bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt veļas
mazgājamai mašīnai.
10 cm
2 cm
2 cm
Līdzena grīda: pieļaujamais slīpums zem veļas
mazgājamās mašīnas ir 1°.
Kontaktrozete: tai jābūt 1,5 metru attālumā no veļas
mazgājamās mašīnas atrašanās vietas.
•• Nepārslogojiet kontaktrozeti, pievienojot vairāk nekā
vienu iekārtu.
Papildu attālumi: no sienas, 10 cm: aizmugurē/
2 cm: pa labi un pa kreisi.
•• Nenovietojiet un neglabājiet veļas mazgāšanas
līdzekļus uz veļas mazgājamās mašīnas.
•• Tie var bojāt apdari vai vadības ierīces.
Novietošana
•• Uzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz līdzenas,
cietas grīdas.
•• Pārliecinieties, ka gaisa plūsmu ap veļas mazgājamo
mašīnu neierobežo nekādi paklāji, grīdsegas u.c.
•• Nedrīkst izlīdzināt nevienmērīgu grīdu, liekot zem
veļas mazgājamās mašīnas koka gabalus, kartonu vai
līdzīgus materiālus.
•• Ja veļas mazgājamā mašīna tiek novietota blakus
gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām
iekārtām ir jānovieto izolācija (85 x 60 cm), kam tā
puse, kas vērsta pret plīti vai krāsni, ir pārklāta ar
alumīnija foliju.
•• Kad veļas mašīna ir uzstādīta, izmantojot
transportēšanas skrūvēm paredzēto uzgriežņu
atslēgu, noregulējiet kāju augstumu, lai nodrošinātu,
ka iekārta ir stabila un ka attālums starp jebkādu
darbvirsmu un veļas mazgājamās mašīnas augšdaļu
ir aptuveni 20 mm.
•• Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai uz kuģiem
vai uzstādīšanai pārvietojamos objektos, piemēram,
furgonos, lidmašīnās u.c.
Elektrības savienojums
•• Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
•• Pēc izmantošanas vienmēr izņemiet veļas mašīnas
spraudni no kontaktrozetes un izslēdziet ūdens
padevi.
•• Savienojiet veļas mazgājamo mašīnu ar
sazemētu kontaktrozeti atbilstoši spēkā esošajiem
elektroinstalācijas noteikumiem.
•• Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu tā, lai varētu
viegli piekļūt spraudnim.
•• Veļa mazgājamo mašīnu drīkst remontēt tikai
kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi
nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus
vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar
vietējo tehniskā atbalsta centru.
•• Ja veļas mazgājamās mašīnas piegāde notiek ziemā
un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākt lietot
veļas mazgājamo mašīnu, novietojiet to uz vairākām
stundām istabas temperatūrā.
09
LATVIEŠU
Uzstādīšanas vietas prasības
Izsaiņošana un transportēšanas
skrūvju izņemšana
1
Noceliet veļas mazgājamo mašīnu no putuplasta
pamatnes.
•• Pēc iepakojuma un transportēšanas materiāla
noņemšanas, noceliet veļas mazgājamo mašīnu
no putuplasta pamatnes. Pārliecinieties, vai
tvertnes balsts nāk nost kopā ar pamatni un
nav pieķēries veļas mazgājamās mašīnas
apakšdaļai.
•• Ja veļas mazgājamo mašīnu nepieciešams nolikt
guļus stāvoklī, lai noņemtu kartona pamatni,
vienmēr nodrošiniet veļas mazgājamās mašīnas
sānu aizsardzību un uzmanīgi noguldiet to uz
sāna. NEDRĪKST veļas mazgājamo mašīnu
noguldīt uz priekšdaļas vai aizmugurējās daļas.
3
Uzstādiet vāciņus atverēm.
•• Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus, kas ir
ietverti piederumu iesaiņojumā, un uzstādiet uz
transportēšanas skrūvju atverēm.
Vāciņš
Piezīme.
•• Saglabājiet skrūves izmantošanai turpmāk.
Lai novērstu iekšējo komponentu bojājumus,
NEDRĪKST veļas mazgājamo mašīnu transportēt,
ja nav uzstādītas transportēšanas skrūves.
•• Ja transportēšanas skrūves un aizturi netiek
noņemti, iespējamas spēcīgas vibrācijas un
troksnis, kas var izraisīt paliekošus veļas
mazgājamās mašīnas bojājumus. Vads ir
nostiprināts veļas mazgājamās mašīnas
aizmugurē ar transportēšanas skrūvi, tādējādi
neļaujot lietot veļas mazgājamo mašīnu, kamēr
transportēšanas skrūves nav izņemtas.
Tvertnes balsts
(papildaprīkojums)
2
Kartona pamatne
Izņemiet skrūves.
•• Sākot ar abām apakšējām transportēšanas
skrūvēm, izmantojiet uzgriežņu atslēgu
(ietverta komplektācijā), lai pilnībā atskrūvētu
visas transportēšanas skrūves, griežot pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam. Viegli
kustinot, izvelciet skrūves.
Aizturis
Transportēšanas
skrūve
10
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek uzstādīta uz slidenas
pamatnes, spēcīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties.
Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais troksnis
un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā
gadījumā zem regulējamām kājām uzstādiet neslīdošos
paliktņus un noregulējiet līmeni.
1
LATVIEŠU
Neslīdošo paliktņu izmantošana
(papildaprīkojums)
Koka grīdas (paceltās grīdas)
•• Koka grīdas ir īpaši jutīgas pret vibrāciju.
•• Lai nepieļautu vibrāciju, ieteicams zem veļas
mazgājamās mašīnas katras kājas uzstādīt vismaz
15 mm biezus gumijas paliktņus, kas piestiprināti ar
skrūvēm pie vismaz diviem grīdas dēļiem.
Gumijas paliktnis
Lai uzstādītu neslīdošos paliktņus, grīdai ir jābūt
tīrai.
•• Izmantojiet sausu drānu, lai saslaucītu un notīrītu
jebkādus svešķermeņus un mitrumu. Ja grīda ir
mitra, neslīdošie paliktņi var slīdēt.
2
Pēc veļas mazgājamās mašīnas novietošanas
uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.
3
Novietojiet neslīdošos paliktņus uz grīdas ar lipīgo
pusi uz leju.
•• Neslīdošos paliktņus ieteicams uzstādīt zem
priekšējām kājām. Ja neslīdošos paliktņus ir grūti
uzstādīt zem priekšējām kājām, uzstādiet tos
zem aizmugurējām kājām.
Ar šo pusi uz augšu
Lipīgā puse
•• Ja iespējams, uzstādiet veļas mazgājamo mašīnu
kādā no istabas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
•• Pielāgojiet gumijas paliktņus, lai samazinātu vibrāciju.
•• Gumijas paliktņus (detaļas Nr. 4620ER4002B) varat
iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.
Piezīme.
•• Veļas mazgājamās mašīnas pareizs novietojums
un izlīdzināšana nodrošinās ilgu, pastāvīgu un
drošu darbību.
•• Veļas mazgājamai mašīnai ir jābūt 100%
horizontālā stāvoklī un stabilā pozīcijā.
•• Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst
“svārstīties”.
•• Uzstādīšanas vietā virsmai ir jābūt tīrai, uz
tās nedrīkst būt uzklāts vasks vai cits eļļains
pārklājums.
•• Neļaujiet veļas mazgājamās mašīnas kājām
samirkt. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un
troksnis.
4
Nodrošiniet, lai veļas mazgājamā mašīna būtu
izlīdzināta.
•• Viegli pastumiet vai pašūpojiet veļas
mazgājamās mašīnas stūrus, lai pārliecinātos,
ka veļas mazgājamā mašīna nešūpojas. Ja veļas
mazgājamā mašīna šūpojas, izlīdziniet to vēlreiz.
11
Veļas mazgājamās mašīnas
izlīdzināšana
Ja grīda ir nelīdzena, pēc vajadzības pagrieziet
regulējamās kājas (nenovietojiet zem kājām koka
gabalus u.tml.). Pārliecinieties, vai visas četras kājas ir
stabilas un atrodas uz grīdas, pēc tam pārbaudiet, vai
iekārta ir izlīdzināta (izmantojiet līmeņrādi).
•• Kad veļas mazgājamā mašīna ir izlīdzināta, pievelciet
pretuzgriežņus veļas mazgājamās mašīnas pamatnes
virzienā. Jāpievelk visi pretuzgriežņi.
Ieplūdes šļūtenes savienošana
•• Ūdens padeves spiedienam ir jābūt 0,1 MPa un
1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2) robežās.
•• Savienojot ieplūdes šļūteni ar vārstu, nedrīkst noraut
vītni vai pievilkt pārāk cieši.
•• Ja ūdens padeves spiediens ir lielāks par 1,0 MPa, ir
jāuzstāda spiediena mazināšanas ierīce.
•• Regulāri pārbaudiet šļūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs,
nomainiet to.
Ieplūdes šļūtenes gumijas blīvju
pārbaude
Pacelt
Nolaist
Pretuzgrieznis
Cieši pievelciet visus
4 pretuzgriežņus
•• Pārbaude pa diagonāli
Uzspiežot pa diagonāli uz veļas mazgājamās mašīnas
augšējiem stūriem, veļas mazgājamā mašīna nedrīkst
kustēties uz augšu un leju (pārbaudiet abus virzienus).
Ja, uzspiežot pa diagonāli uz veļas mazgājamās
mašīnas augšējiem stūriem, tā kustas, noregulējiet
kājas vēlreiz.
Kopā ar ūdens ieplūdes šļūteni ir piegādātas divas
gumijas blīves.
Tās tiek izmantotas, lai novērstu ūdens noplūdes.
Pārliecinieties, vai savienojums ar krāniem ir pietiekami
ciešs.
Šļūtenes savienotājs
Gumijas blīve
Piezīme.
•• Koka vai paceltās grīdas var radīt lielāku vibrāciju
un nelīdzsvarotību.
•• Ja veļas mazgājamā mašīna tiek uzstādīta uz
paceltas platformas, tai ir jābūt cieši nostiprinātai,
lai samazinātu nokrišanas risku.
12
Šļūtenes savienotājs
Gumijas blīve
3
Skrūvējamas šļūtenes savienošana ar vītņotu
krānu
Uzstumiet ieplūdes šļūteni vertikāli uz augšu, lai
šļūtenes iekšpusē esošā gumijas starplika cieši
piekļautos krānam, un pēc tam pievelciet to, griežot
to pa labi.
Uzskrūvējiet šļūtenes savienotāju uz ūdens padeves
krāna.
Plāksne
Ieplūdes
šļūtene
Ātra savienojuma tipa šļūtenes savienošana ar
krānu bez vītnes
Skrūvējamas šļūtenes savienošana ar krānu
1
bez vītnes
1
Atskrūvējiet savienotājuzmavas gredzenveida
plāksni un četras stiprinājuma skrūves.
Atskrūvējiet četras stiprinājuma skrūves.
Augšējais
savienotājs
Gumijas
blīve
Gredzenveida
plāksne
Stiprinājuma skrūve
2
Uzstumiet savienotājuzmavu uz krāna gala tā, lai
gumijas blīve izveidotu hermētisku savienojumu.
Pievelciet četras stiprinājuma skrūves.
2
Noņemiet vadplāksni, ja savienotājuzmava neder,
jo krāns ir pārāk liels.
Vadplāksne
13
LATVIEŠU
Šļūtenes savienošana ar ūdens krānu
3
Uzstumiet savienotājuzmavu uz krāna gala tā, lai
gumijas blīve izveidotu hermētisku savienojumu.
Pievelciet savienotājuzmavas gredzenveida plāksni
un četras stiprinājuma skrūves.
Šļūtenes savienošana ar veļas
mazgājamo mašīnu
Pārliecinieties, vai šļūtene nav samezglojusies un vai tā
nav saspiesta.
Ja veļas mazgājamai mašīnai ir divi vārsti.
•• Ieplūdes šļūtene ar savienotāju sarkanā krāsā ir
paredzēta savienošanai ar karstā ūdens krānu.
4
Pavelciet fiksācijas plāksni uz leju, uzstumiet
ieplūdes šļūteni uz savienotājuzmavas un atlaidiet
savienotāja fiksācijas plāksni. Pārliecinieties, vai
savienotājuzmava ir nofiksējusies.
Piezīme.
Fiksācijas plāksne
Piezīme.
•• Kad ieplūdes šļūtene ir savienota ar ūdens krānu,
atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu
jebkādus svešķermeņus (netīrumus, smiltis, zāģu
skaidas u.c.). Ļaujiet ūdenim plūst spainī un
pārbaudiet ūdens temperatūru.
•• Ja pēc savienošanas šļūtenē ir ūdens noplūde,
atkārtojiet iepriekš minētās darbības.
Ūdens padevei izmantojiet visparastāko ūdens
krānu. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liela
izmēra, pirms savienotājuzmavas uzstādīšanas
uz krāna izņemiet vadplāksni.
Horizontāla krāna izmantošana
Horizontāls krāns
Pagarināts krāns
Kvadrātveida krāns
14
•• Drenāžas šļūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par
100 cm virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no veļas
mazgājamās mašīnas neizplūdīs vai izplūdīs ļoti lēni.
•• Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās
grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens
noplūdes rezultātā.
•• Ja drenāžas šļūtene ir pārāk gara, nestumiet to
atpakaļ veļas mazgājamā mašīnā. Tas var izraisīt
skaļu troksni.
Tīkla izvadu vadi ir apzīmēti ar krāsām saskaņā ar tālāk
norādīto kodējumu.
Zaļā un dzeltenā krāsā: zemējums
Zilā krāsā: neitrāls
Brūnā krāsā: pieslēgts spriegumam
Šai iekārtai ir jābūt sazemētai.
Zaļā un dzeltenā
krāsā (zemējums)
Brūnā krāsā (pieslēgts spriegumam)
Drošinātājs
Auklas
turētājs
aptuveni 145 cm
maks. 100 cm
Elektrības savienojums (tikai
Lielbritānijā)
Zilā krāsā (neitrāls)
aptuveni 100 cm
LATVIEŠU
Drenāžas šļūtenes uzstādīšana
Iespējams, ka šīs iekārtas tīkla izvadu vadu krāsas
neatbilst spraudņa spaiļu krāsu marķējumam. Šādā
gadījumā rīkojieties, kā norādīts tālāk.
aptuveni 105 cm
•• Uzstādot drenāžas šļūteni izlietnē, stingri nostipriniet
to ar saiti.
•• Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās
grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens
noplūdes rezultātā.
Vads zaļā un dzeltenā krāsā ir jāsavieno ar spraudņa spaili,
kas apzīmēta ar burtu “E”, zemējuma simbolu ( ), ir zaļā
krāsā vai ir zaļā un dzeltenā krāsā.
Vads zilā krāsā ir jāsavieno ar spaili, kas ir apzīmēta ar
burtu “N” vai ir melnā krāsā.
Vads brūnā krāsā ir jāsavieno ar spaili, kas ir apzīmēta
ar burtu “L” vai ir sarkanā krāsā.
Ja tiek izmantots 13 amp (BS 1363) spraudnis, uzstādiet
13 amp BS 1362 drošinātāju.
Veļas mazgāšanas tvertne
Saites skava
maks. 100 cm
maks. 100 cm
Šļūtenes
turētājs
15
Ekspluatācija
Veļas mazgājamās mašīnas
izmantošana
4
Izvēlieties vajadzīgo mazgāšanas režīmu.
5
Sāciet mazgāšanu.
6
Mazgāšanas cikla beigas.
Pirms mazgāt pirmo reizi izvēlieties programmu (Kokvilna
60 °C, pievienojiet pusi no mazgāšanas līdzekļa devas)
un ļaujiet veļas mazgājamai mašīnai veikt mazgāšanas
ciklu bez mazgājamiem izstrādājumiem. Tā no tvertnes
tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc
ražošanas.
1
Sašķirojiet veļu un ielieciet to veļas mazgājamā
mašīnā.
•• Pēc vajadzības sašķirojiet veļu pēc materiāla
veida, netīrības pakāpes, krāsām un tvertnes
tilpuma. Atveriet durvis un ielieciet veļu mašīnā.
2
16
•• Lai sāktu mazgāšanu, nospiediet pogu Sākt/
Pauze. Veļas mazgājamās mašīnas tvertne
īsu brīdi griezīsies bez ūdens, lai noteiktu
mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga Sākt/
Pauze netiks nospiesta 5 minūšu laikā, veļas
mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi
tiks zaudēti.
Pievienojiet tīrīšanas līdzekļus un/vai mazgāšanas
līdzekļus, kā arī veļas mīkstinātāju.
•• Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē
pievienojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa
devu. Ja vēlaties, atbilstošajās atvilktnes daļās
pievienojiet balinātāju vai veļas mīkstinātāju.
3
•• Vairākas reizes nospiediet pogu Cikls vai
pagrieziet mazgāšanas režīma selektorslēdzi,
līdz ir izvēlēts vajadzīgais mazgāšanas režīms.
Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
•• Lai IESLĒGTU veļas mazgājamo mašīnu,
nospiediet pogu Barošana.
•• Kad mazgāšanas režīms ir beidzies, atskan
skaņas melodija. Lai samazinātu saburzīšanos,
nekavējoties izņemiet drēbes no veļas
mazgājamās mašīnas. Izņemot izstrādājumus,
pārbaudiet, vai durvju blīvē nav palikuši nelieli
izstrādājumi.
1
3
Apskatiet apģērbu etiķetes.
•• Tajā ir norādīts izstrādājuma materiāla sastāvs
un mazgāšanas norādījumi.
•• Simboli apģērbu etiķetēs.
Mazgāšanas temperatūra
Standarta mazgāšana ar mašīnu
Paliekoša apstrāde
Smalks apģērbs
Mazgāt ar rokām
Nedrīkst mazgāt
2
LATVIEŠU
Veļas šķirošana
Sagatavošana pirms iekraušanas mašīnā.
•• Vienā mazgāšanas reizē kombinējiet lielus un
mazus izstrādājumus. Vispirms ielieciet lielos
izstrādājumus.
•• Lielajiem izstrādājumiem ir jābūt ne vairāk
kā pusei no kopējā mazgājamo izstrādājumu
daudzuma. Nemazgājiet atsevišķus
izstrādājumus. Tas var izraisīt nevienmērīgu
slodzes sadalījumu. Pievienojiet vienu vai divus
līdzīgus izstrādājumus.
•• Pārbaudiet visas kabatas, lai pārliecinātos, ka
tās ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas,
matu sprādzes, sērkociņi, pildspalvas, monētas
un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo
mašīnu, gan apģērbu.
Veļas šķirošana
•• Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, sašķirojiet
izstrādājumus tā, lai tie būtu mazgājami vienā
mazgāšanas ciklā.
•• Dažādi materiāli ir jāmazgā atšķirīgās
temperatūrās un ar dažādu centrifūgas ātrumu.
•• Vienmēr sašķirojiet izstrādājumus tumšās krāsas
atsevišķi no izstrādājumiem gaišās krāsās un
baltā krāsā. Mazgājiet atsevišķi, jo iespējama
krāsošanās un plūksnošanās, kas var izraisīt
balto un gaišo izstrādājumu noplukšanu. Ja
iespējams, nemazgājiet ļoti netīrus izstrādājumus
kopā ar viegli netīriem izstrādājumiem.
–– Traipi (daudz, normāli, maz)
Sašķirojiet izstrādājumus atbilstoši to netīrības
pakāpei.
•• Aizveriet rāvējslēdzējus, āķus un saites, lai
nodrošinātu, ka šie priekšmeti neieķeras citos
izstrādājumos.
•• Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traipus,
ieberzējot nelielu daudzumu ūdenī izšķīdināta
mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrīšanu.
•• Pārbaudiet elastīgās blīves (pelēkā krāsā) krokas
un izņemiet visus nelielos priekšmetus.
•• Pārbaudiet tvertnes iekšpusi un izņemiet
jebkādus izstrādājumus, kas palikuši pēc
iepriekšējās mazgāšanas.
–– Krāsa (balti, gaiši, tumši)
Sašķirojiet izstrādājumus baltā krāsā atsevišķi
no krāsainajiem izstrādājumiem.
–– Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas)
Mazgājiet izstrādājumus, kas rada plūksnas,
atsevišķi no izstrādājumiem, kas savāc
plūksnas.
•• Izņemiet no elastīgās blīves visus apģērbus vai
izstrādājumus, lai novērstu apģērbu un blīves
bojājumus.
17
Tīrīšanas līdzekļu pievienošana
Mazgāšanas līdzekļa deva
•• Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto atbilstoši
mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumiem un
jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam,
krāsai, netīrībai un mazgāšanas temperatūrai.
•• Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa
daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu
mazgāšanas rezultātu vai lielu slodzi motoram.
•• Ja vēlaties izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli,
ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.
•• Ja sāksiet mazgāšanas ciklu uzreiz, varat ieliet šķidro
mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas
līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
•• Neizmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja tiek
izmantota opcija Laika aizture vai ir izvēlēta opcija
Priekšmazgāšana, jo šķidrais mazgāšanas līdzeklis
var sacietēt.
•• Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
•• Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens
temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu
daudzumam un netīrībai. Lai sasniegtu maksimālu
rezultātu, izvairieties no liela putu daudzuma.
•• Pirms izvēlēties mazgāšanas līdzekli un ūdens
temperatūru, apskatiet apģērbu etiķetes.
•• Izmantojot veļas mazgājamo mašīnu, lietojiet tikai
katram izstrādājumu veidam paredzēto mazgāšanas
līdzekli.
–– Parastie pulverveida mazgāšanas līdzekļi visa
veida izstrādājumiem
–– Pulverveida mazgāšanas līdzekļi smalkiem
izstrādājumiem
–– Šķidrie mazgāšanas līdzekļi visa veida
izstrādājumiem vai speciāli mazgāšanas līdzekļi
tikai vilnai
•• Lai gūtu labāku mazgāšanas rezultātu un balināšanu,
izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar parastu pulverveida
balinātāju.
•• Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja
atvilktnes cikla sākumā.
18
Piezīme.
•• Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt.
Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, slikts
skalošanas rezultāts vai nepatīkams aromāts.
•• Pilna tvertne: atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
•• Nepilna tvertne: 3/4 no parastā daudzuma.
•• Minimālais daudzums: 1/2 no pilnas tvertnes
daudzuma.
Mazgāšanas līdzekļa un veļas
mīkstinātāja pievienošana
Mazgāšanas līdzekļa pievienošana
•• Tikai galvenais mazgāšanas cikls →
•• Priekšmazgāšana + galvenais mazgāšanas cikls →
Piezīme.
•• Pievienojot pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa,
balinātāja vai veļas mīkstinātāja, var izraisīt
pārplūdi.
•• Izmantojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Veļas mīkstinātāja pievienošana
•• Nepārsniedziet maksimālo atzīmi. Pievienojot pārāk
daudz līdzekļa, iespējams, veļas mīkstinātājs tiks
ieskalots priekšlaicīgi, un uz izstrādājumiem paliks
traipi. Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
•• Mīkstinātājs tiek automātiski pievienots pēdējā
skalošanas ciklā.
LATVIEŠU
•• Veļas mīkstinātāju nedrīkst atstāt sadalītāja atvilktnē
ilgāk par 2 dienām (veļas mīkstinātājs var sacietēt).
Tablešu izmantošana
1
Atveriet durvis un ielieciet tabletes tvertnē.
2
Iekraujiet mazgājamos izstrādājumus tvertnē un
aizveriet durvis.
•• Atvilktni nedrīkst atvērt laikā, kad notiek ūdens
padeve.
•• Nedrīkst izmantot šķīdinātājus (benzolu u.c.).
Piezīme.
•• Nelejiet veļas mīkstinātāju tieši uz izstrādājumiem.
Ūdens mīkstinātāja pievienošana
•• Var lietot ūdens mīkstinātājus/atkaļķotājus (piem.,
Calgon), lai reģionos ar īpaši cietu ūdeni samazinātu
mazgāšanas līdzekļa patēriņu. Lietojiet atbilstoši
uz iepakojuma norādītajam daudzumam. Vispirms
pievienojiet mazgāšanas līdzekli un pēc tam — ūdens
mīkstinātāju.
•• Izmantojiet mīkstam ūdenim paredzēto mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
19
Vadības panelis
Poga Barošana
Programmas ievadīšana
•• Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu,
nospiediet pogu Barošana.
•• Programmas ir pieejamas atbilstoši mazgājamo
izstrādājumu veidam.
•• Lai atceltu laika aiztures funkciju, jāpiespiež
Barošana poga.
•• Iedegsies lampiņa, kas norādīs izvēlēto
programmu.
Poga Sākt/Pauze
Opcijas
•• Poga Sākt/Pauze tiek izmantota, lai sāktu vai
pārtrauktu mazgāšanu.
•• Tās ļauj izvēlēties papildu ciklu un, ja kāda
opcija ir izvēlēta, tās lampiņa deg.
•• Ja nepieciešams īslaicīgi apturēt mazgāšanu,
nospiediet pogu Sākt/Pauze.
•• Izmantojiet tālāk norādītās pogas, lai izvēlēto
ciklu papildinātu ar vēlamajām ciklu opcijām.
Displejs
•• Displejā ir redzami iestatījumi, paredzamais
atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi.
Ieslēdzot iekārtu, displejā iedegas noklusējuma
iestatījumi.
•• Displejā ir redzams paredzamais atlikušais
laiks. Laikā, kamēr automātiski tiek noteikts
mazgājamo izstrādājumu apjoms, ir redzams
mirgojošs
vai “Detecting” (Noteikšana).
20
LATVIEŠU
Programmu tabula
Mazgāšanas programma
Programma
Cotton
(Kokvilna)
Apraksts
Nodrošina labāku rezultātu,
kombinējot atšķirīgas tvertnes
kustības.
Materiāla veids
Krāsaini ikdienas apģērbi (krekli,
naktskrekli, pidžamas u.c.) un
vidēji netīri kokvilnas izstrādājumi
(apakšveļa).
Pareizā
temp.
40 °C
(auksta
līdz 95 °C)
Cotton Large
(Lieli
kokvilnas
apjomi)
Ar mazāku enerģijas patēriņu
nodrošina optimālu mazgāšanas
rezultātu lielam izstrādājumu
daudzumam.
Easy Care
(Viegli
kopjama veļa)
Šis cikls ir piemērots parastiem
krekliem, kas pēc mazgāšanas nav
jāgludina.
Poliamīds, akrils, poliesteris
40 °C
(auksta
līdz 60 °C)
Mix
(Jaukti
audumi)
Ļauj vienlaikus mazgāt dažādu veidu
audumus.
Dažādi audumu veidi, izņemot
īpašus apģērbus (zīds/smalki
apģērbi, sporta apģērbi, tumši
izstrādājumi, vilna, izstrādājumi ar
dūnu pildījumu/aizkari).
40 °C
(auksta
līdz 40 °C)
Allergy Care
(Pretalerģijas
kopšana)
Palīdz iznīcināt alergēnus, piemēram,
putekļu ērcītes, ziedputekšņus un
kaķa spalvas.
Kokvilna, apakšveļa, spilvendrānas,
palagi, zīdaiņu drēbes
60 °C
Direct Wear
(Tūlītējai
valkāšanai)
Šis cikls nodrošina viegli netīru
1‒3 kreklu mazgāšanu un žāvēšanu
80 minūšu laikā.
Kokvilnas maisījumi, poliestera
maisījumi, kleitas, krekli, blūzes
20 °C
60 °C
(auksta
līdz 60 °C)
Kokvilnas maisījumi, poliestera
maisījumi, kleitas, krekli, blūzes
Nevar
izvēlēties
Šis cikls paredzēts lieliem
izstrādājumiem, piemēram, gultas
pārklājiem, spilveniem, dīvānu
pārklājiem u.c.
Kokvilnas gultas piederumi, izņemot
īpašus izstrādājumus (smalkus
apģērbus, vilnu, zīdu u.tml.), ar
pildījumu: izstrādājumi ar dūnu
pildījumu, spilveni, segas, dīvānu
pārklāji ar vieglu pildījumu
40 °C
(auksta
līdz 40 °C)
Sports Wear
(Sporta
apģērbs)
Šis cikls ir piemērots sporta
apģērbiem, piemēram, lēna skrējiena
un skriešanas apģērbiem.
Sporta materiāli, piemēram,
coolmax, gore-tex, flīss un
sympatex
Quick 30
(Ātrā
mazgāšana 30)
Šis cikls nodrošina īsu mazgāšanas
laiku mazam izstrādājumu
daudzumam un viegli netīriem
apģērbiem.
Duvet
(Apjomīga
veļa)
Novērtēt
4,0 kg
3 izstrādājumi
Palīdz ar tvaiku izlīdzināt saburzījumus
20 minūšu laikā (apģērbi var būt mitri.
Izkariet tos žūt uz 10‒30 minūtēm, pēc
tam varat tos vilkt).
Steam Refresh
(Tvaika
apstrāde)
Maksimālais
daudzums
Viegli netīri, krāsaini izstrādājumi.
20 °C
(auksta
līdz 40 °C)
1 izstrādājums
3,0 kg
21
Programma
Apraksts
Materiāla veids
Pareizā
temp.
Maksimālais
daudzums
Wash+Dry
(Mazgāšana+
žāvēšana)
Šis cikls nodrošina nepārtrauktu
mazgāšanu un žāvēšanu vienā ciklā.
Neliels mazgājamo izstrādājumu
daudzums, ko var žāvēt.
40 °C
(auksta
līdz 95 °C)
6,0 kg
Gentle Care
(Saudzīgā
mazgāšana)
Šis cikls paredzēts izstrādājumiem,
kas mazgājami ar rokām vai veļas
mazgājamo mašīnu vieglā režīmā,
piemēram, smalki apģērbi, mazgājami
vilnas izstrādājumi, smalka apakšveļa,
kleitas u.c. (Izmantojiet veļas
mazgājamā mašīnā mazgājamiem
vilnas izstrādājumiem piemērotu
mazgājamo līdzekli).
Vilna, ar rokām mazgājami
izstrādājumi, smalki apģērbi, viegli
sabojājami apģērbi
20 °C
(auksta
līdz 20 °C)
1,5 kg
Stain Care
(Traipu
mazgāšana)
Dažādu traipu, piemēram, vīna,
sulas, netīrumu u.tml., mazgāšanai.
(Ūdens temperatūra tiek pakāpeniski
palielināta dažādu traipu mazgāšanai.)
Kokvilnu saturoši izstrādājumi,
NAV PIEMĒROTS smalkiem
izstrādājumiem
40 °C
(40 °C līdz
60 °C)
3,0 kg
Download
Cycle
(Lejupielādes
cikls)
Ielādējamiem cikliem. Ja nav ielādēts neviens cikls, noklusējuma cikls ir Skalošana+Griezt.
•• Ūdens temperatūra: izvēlieties mazgāšanas ciklam atbilstošu ūdens temperatūru. Mazgāšanas laikā vienmēr
ievērojiet ražotāja apģērbu etiķeti vai norādījumus.
Piezīme.
•• Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.
22
LATVIEŠU
Žāvēšanas programma
Programma
Apraksts
Eco (Eko)
Īpašs cikls ūdens patēriņa
samazināšanai žāvēšanas cikla laikā.
Cupboard
(Skapis)
Kokvilnai. Izvēlieties šo ciklu, lai
samazinātu cikla ilgumu un enerģijas
patēriņu žāvēšanas cikla laikā.
Normal Eco
(Normāla eko)
Žāvēšanas cikls ar nelielu enerģijas
patēriņu.
Iron (Gludināt)
Low Temp.
(Zema temp.)
Materiāla veids
Kokvilnas vai lina izstrādājumi,
piemēram, kokvilnas dvieļi, T krekli un
lina izstrādājumi.
Novērtēt
Lai atvieglotu gludināšanu, pārtrauc
žāvēšanas procesu mitrā stāvoklī.
Kokvilnas vai lina izstrādājumi;
mazgāšanas cikla beigās gatavi
gludināšanai.
Novērtēt
Lai saudzētu apģērbu, žāvē zemā
temperatūrā.
Viegli kopjami tekstilizstrādājumi, Easy
Care (Viegli kopjama veļa) piemēroti
sintētiskie materiāli, Mix (Jaukti audumi)
programmā mazgājami apģērbi
Novērtēt
Laiks 30
minūtes
Laiks 60
minūtes
Laiks 120
minūtes
Maksimālais
daudzums
0,5 kg
Žāvēšanas ilgumu var mainīt atbilstoši
maksimālajam mazgājamo izstrādājumu
daudzumam.
Kokvilna, dvieļi
1,5 kg
3,0 kg
•• Iestatiet programmu uz “Mazgāt: Cotton Large 60 °C+1400 apgr./min” un “Žāvēšana: Normal Eco (Pirmā žāvēšanas
cikla izstrādājumu daudzums: 4,5 kg, otrā žāvēšanas cikla izstrādājumu daudzums: 4,5 kg)”, lai veiktu pārbaudi
saskaņā ar standartu EN50229.
Piezīme.
•• Izvēlieties mazgāšanas programmā iespējamo maksimālo centrifūgas ātrumu, lai nodrošinātu labu žāvēšanas
rezultātu.
•• Ja vienā programmā mazgājamo un žāvējamo izstrādājumu daudzums nepārsniedz žāvēšanas cikla maksimālo
atļauto svaru, ieteicams izmantot mazgāšanu un žāvēšanu vienā secīgā ciklā.
23
Papildu opcijas
Programma
Time
Delay
(Laika
aizture)
Steam
Wash
(Mazgāt
ar tvaiku)
Steam
Softener
(Mīkstināt
ar tvaiku)
Favorite
(Izlase)
Pre Wash
(Priekšmazgāšana )
Time
Save
(Taupīt
laiku)
Intensive
(Intensīvi)
Rinse+
(Skalošana+)
Dry
(Žāvēšana)
Cotton
(Kokvilna)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cotton Large
(Lieli kokvilnas
apjomi)
●
●
●
●
●
●
●
●
Easy Care
(Viegli kopjama
veļa)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mix
(Jaukti audumi)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Allergy Care
(Pretalerģijas
kopšana)
●
●*
●
●
●
Direct Wear
(Tūlītējai
valkāšanai)
●
Steam Refresh
(Tvaika apstrāde)
●
●
●*
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Duvet
(Apjomīga veļa)
●
Sports Wear
(Sporta apģērbs)
●
●
Quick 30
(Ātrā
mazgāšana 30)
●
●
Gentle Care
(Saudzīgā
mazgāšana)
●
●
Wash+Dry
(Mazgāšana+
žāvēšana)
●
Stain Care
(Traipu
mazgāšana)
●
●
* Šī opcija ir automātiski iekļauta ciklā un to nevar dzēst.
24
●*
●
●
●
●
●
●
●*
●
●
●
●*
●
●
LATVIEŠU
Ekspluatācijas dati
Programma
Maks. apgr. skaits
Cotton (Kokvilna)
1400
Cotton Large
(Lieli kokvilnas apjomi)
1400
Easy Care (Viegli kopjama veļa)
1000
Mix (Jaukti audumi)
1400
Allergy Care
(Pretalerģijas kopšana)
1400
Direct Wear
(Tūlītējai valkāšanai)
1000
Steam Refresh (Tvaika apstrāde)
-
Duvet (Apjomīga veļa)
1000
Sports Wear (Sporta apģērbs)
800
Quick 30 (Ātrā mazgāšana 30)
1400
Gentle Care
(Saudzīgā mazgāšana)
800
Wash+Dry
(Mazgāšana+žāvēšana)
1400
Stain Care (Traipu mazgāšana)
1400
25
Opcijas cikls
Steam (Tvaiks) (papildaprīkojums)
Time Delay (Laika aizture)
Opciju Mazgāt ar tvaiku raksturo uzlabots mazgāšanas
rezultāts un samazināts enerģijas patēriņš. Mīkstināt ar
tvaiku pēc griešanās cikla izsmidzina tvaiku, samazinot
krokas un padarot izstrādājumus mīkstus.
Iespējams iestatīt laika aizkavi, automātiski iedarbinot
un apturot veļas mazgājamo mašīnu pēc norādītā laika
intervāla.
1
Nospiediet pogu Barošana.
2
Izvēlieties mazgāšanas programmu.
3
Nospiediet pogu Time Delay un iestatiet vajadzīgo
laiku.
4
Nospiediet pogu Sākt/Pauze.
1
Nospiediet pogu Barošana.
2
Lai iestatītu opciju Mazgāt ar tvaiku, izvēlieties
tvaika ciklus. Lai iestatītu opciju Mīkstināt ar tvaiku,
izvēlieties režīmu Cotton vai Cotton Large, Mix,
Easy Care.
3
Atkarībā no tā, cik reizes tiek nospiesta poga Steam,
tiek izvēlēts kāds no tālāk norādītajiem cikliem.
•• Vienu reizi: Mazgāt ar tvaiku
•• Divas reizes: Mīkstināt ar tvaiku
Piezīme.
•• Aizkaves laiks ir laiks līdz programmas beigām,
nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas
ilgums var būt dažāds un ir atkarīgs no ūdens
temperatūras, mazgājamo izstrādājumu
daudzuma un citiem apstākļiem.
•• Trīs reizes: Mazgāt ar tvaiku un Mīkstināt ar tvaiku
4
Nospiediet pogu Sākt/Pauze.
Steam Wash (Mazgāt ar tvaiku) (
)
•• Ļoti netīriem apģērbiem, apakšveļai vai zīdaiņu
drēbēm.
•• Pieejama cikliem Cotton vai Cotton Large, Mix, Easy
Care, Duvet, Allergy Care, Steam Refresh, Wash+Dry.
•• Neizmantojiet opciju Mazgāt ar tvaiku izstrādājumiem,
kas viegli zaudē krāsu vai smalkiem materiāliem,
piemēram, vilnai, zīdam.
Steam Softener (Mīkstināt ar tvaiku) (
)
•• Piemērota izstrādājumu mīkstināšanai pēc žāvēšanas
ar gaisu.
•• Pieejama cikliem Cotton, Cotton Large, Mix, Easy
Care.
•• Neizmantojiet opciju Mīkstināt ar tvaiku
izstrādājumiem, kas viegli zaudē krāsu vai smalkiem
materiāliem, piemēram, vilnai, zīdam.
•• Atkarībā no materiāla veida, mīkstināšanas rezultāts
var atšķirties.
26
LATVIEŠU
Favorite (Izlase)
Temp. (Temperatūra)
Izlases programmā var saglabāt pielāgotu mazgāšanas
ciklu izmantošanai turpmāk.
Ar pogu Temp. var izvēlēties mazgāšanas un
skalošanas temperatūras kombināciju izvēlētajam
ciklam. Nospiediet šo pogu un turiet, līdz iedegas
vēlamais iestatījums. Skalošanā vienmēr tiek izmantots
auksts ūdens.
1
Nospiediet pogu Barošana.
2
Izvēlieties mazgāšanas programmu.
3
Izvēlieties ciklu (mazgāšanas metodi, skalošanas reižu
skaitu, centrifūgas ātrumu, ūdens temperatūru u.c.).
4
Nospiediet pogu Favorite un turiet 3 sekundes.
Tagad izlases programma ir saglabāta izmantošanai
turpmāk.
Lai atkārtoti izmantotu programmu, izvēlieties izlases
programmu un nospiediet pogu Sākt/Pauze.
•• Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota
mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu
maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz
apģērba etiķetes.
Rinse (Skalošana)
Rinse+ (Skalošana+)
Pievienot vienu skalošanas reizi.
Rinse Hold (Skalošanas apturēšana)
Pre Wash (Priekšmazgāšana)
Ja veļa ir ļoti netīra, ieteicams izmantot priekšmazgāšanas
ciklu.
Skalošanas apturēšanaCikls tiek apstādināts līdz laikam,
kad, pēc skalošanas pabeigšanas, vēlreiz tiek piespiesta
ieslēgšanas poga.
1
Nospiediet pogu Barošana.
2
Izvēlieties mazgāšanas programmu.
Spin (Griezt)
3
Nospiediet pogu Pre Wash.
•• Centrifūgas ātrumu var izvēlēties, vairākas reizes
nospiežot pogu Spin.
4
Nospiediet pogu Sākt/Pauze.
Wash (Mazgāt)
Time Save (Taupīt laiku)
Šo opciju var izmantot, lai saīsinātu mazgāšanas
programmas ilgumu. To labāk izmantot viegli netīriem
izstrādājumiem.
•• Tikai griešana
1
Nospiediet pogu Barošana.
2
Nospiediet pogu Spin, lai izvēlētos apgriezienu
skaitu.
3
Nospiediet pogu Sākt/Pauze.
Piezīme.
•• Izvēloties opciju “No Spin” (Bez griešanas),
tvertne īsu brīdi rotēs, lai ātri izvadītu ūdeni.
Intensive (Intensīvi)
Ja mazgājamie izstrādājumi vidēji un ļoti netīri, ir
lietderīgi izmantot opciju Intensive.
27
Child Lock (Vadības bloķēšana) (
)
Izvēlieties šo funkciju, lai bloķētu vadības bloka pogas
un nepieļautu to nospiešanu mazgāšanas cikla laikā.
Vadības paneļa bloķēšana
Dry (Žāvēšana) (papildaprīkojums)
)
(
Izmantojiet automātiskos ciklus, lai žāvētu vairumu
mazgājamo izstrādājumu. Lai nodrošinātu ātrāku
reakcijas laiku un stingrāku temperatūras kontroli,
elektroniskie sensori veic izplūdes temperatūras
mērījumus, nosakot, vai žāvēšanas temperatūru
nepieciešams palielināt vai samazināt.
1
Nospiediet pogu Child Lock un turiet 3 sekundes.
2
Būs dzirdams pīkstošs skaņas signāls un displejā
būs redzams “ ”.
•• Žāvēšanas ciklu laikā aukstā ūdens krānam ir jābūt
atvērtam.
Kad ir iestatīta vadības bloķēšana, visas pogas ir
bloķētas, izņemot pogu Barošana.
•• Šīs veļas mazgājamās mašīnas automātiskos ciklus,
sākot ar mazgāšanu un beidzot ar žāvēšanu, ir viegli
izvēlēties.
Piezīme.
•• Barošanas izslēgšana neatiestatīs vadības
bloķēšanas funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām,
ir jāatceļ vadības bloķēšana.
Vadības paneļa atbloķēšana
Nospiediet pogu Child Lock un turiet 3 sekundes.
•• Būs dzirdams pīkstošs skaņas signāls un displejā būs
redzams pašreizējās programmas atlikušais laiks.
Beep On / Off (Pīkstoša skaņas signāla
ieslēgšana/izslēgšana)
1
Nospiediet pogu Barošana.
2
Nospiediet pogu Sākt/Pauze.
3
Vienlaicīgi nospiediet pogas Steam un Pre Wash
un turiet 3 sekundes, lai iestatītu pīkstoša skaņas
signāla ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.
Piezīme.
•• Pēc pīkstoša skaņas signāla ieslēgšanas/
izslēgšanas funkcijas iestatīšanas tā tiek
saglabāta atmiņā arī tad, kad iekārtas barošana ir
izslēgta.
•• Ja vēlaties izslēgt pīkstošo skaņas signālu,
vienkārši atkārtojiet šīs darbības.
28
•• Lai nodrošinātu vienmērīgu žāvēšanu, pārliecinieties,
vai visu izstrādājumu materiāls un biezums ir līdzīgs.
•• Neiekraujiet veļas mazgājamās mašīnas tvertnē pārāk
daudz izstrādājumu. Izstrādājumiem ir jāvar brīvi rotēt.
•• Ja durvis tiek atvērtas un mazgājamie izstrādājumi
tiek izņemti pirms ir pabeigts mazgāšanas cikls,
atcerieties, ka jānospiež poga Sākt/Pauze.
•• Nospiežot pogu Dry, var izvēlēties: Cupboard - Laiks
(30-60-120) - Eco - Iron - Low Temp. - Normal Eco
•• Kad žāvēšana ir pabeigta, ir redzams “ ”. “ ”
nozīmē krunku samazināšanu. Žāvēšanas cikls jau
ir pabeigts. Nospiediet jebkuru pogu un izņemiet
apģērbus. Ja netiek nospiesta poga Sākt/Pauze,
programma beidzas pēc aptuveni 4 stundām.
Piezīme.
•• Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izslēgta
žāvēšanas cikla laikā, žāvēšanas ventilatora
motors drošības nolūkos var darboties vēl
30 sekundes. Tad mašīnas paneļa displejā
būs redzams “ ”. “ ” nozīmē dzesēšanas
ventilators.
•• Izņemot izstrādājumus no veļas mazgājamās
mašīnas, esiet uzmanīgi, jo izstrādājumi vai veļas
mazgājamā mašīna var būt karsti.
LATVIEŠU
Vilnas izstrādājumi
Žāvēšanas ilguma instrukcijas
•• Vilnas izstrādājumus nedrīkst žāvēt ar rotāciju.
Sakārtojiet tos sākotnējā formā un žāvējiet izklātā
veidā.
•• Žāvēšanas laiku var izvēlēties, nospiežot pogu Dry.
Austi un bārkstaini materiāli
•• Daži austi un bārkstaini materiāli atkarībā no to
kvalitātes var sarauties.
•• Vienmēr uzreiz pēc žāvēšanas izstiepiet šos
materiālus.
Paliekoša apstrāde un sintētika
•• Neiekraujiet veļas mazgājamā mašīnā pārāk daudz
izstrādājumu.
•• Žāvēšanas cikls var ilgt līdz pat 340 minūtēm.
•• Tālāk redzamais žāvēšanas ilgums ir norādīts tikai
atsaucei, lai palīdzētu veļas mazgājamā mašīnā
manuāli iestatīt žāvēšanas ciklu.
Piezīme.
•• Automātiskajā cikla paredzamais žāvēšanas laiks
atšķiras no faktiskā žāvēšanas laika. Žāvēšanas
ilgumu ietekmē materiāla veids, žāvējamo
izstrādājumu daudzums un izvēlētā sausuma
pakāpe.
•• Izvēloties tikai žāvēšanu, enerģijas ekonomijas
nolūkos automātiski darbojas griešanās.
•• Izstrādājumus ar paliekošu apstrādi izņemiet uzreiz,
tiklīdz veļas mazgājamā mašīna ir apstājusies, lai
samazinātu burzījumu.
Zīdaiņu drēbes un naktsdrēbes
•• Vienmēr pārbaudiet ražotāja norādījumus.
Gumija un plastmasa
•• Nedrīkst žāvēt izstrādājumus, kas izgatavoti
no gumijas vai plastmasas vai satur gumiju vai
plastmasu, piemēram:
–– priekšauti, krūšautiņi, krēslu pārklāji;
–– aizkari un galdauti;
–– vannas istabas paklāji.
Stiklaplasts
•• Veļas mazgājamā mašīnā nedrīkst žāvēt stiklaplasta
izstrādājumus. Stikla daļiņas, kas palikušas veļas
mazgājamā mašīnā, nākamajā mazgāšanas reizē
var ieķerties citos izstrādājumos un izraisīt ādas
kairinājumu.
29
Inteliģentās funkcijas
izmantošana (papildaprīkojums)
Funkcijas Tag On izmantošana
Funkcija Tag On ļauj ērti izmantot LG Smart Diagnosis™
un ciklu lejupielādi, lai izveidotu sakarus ar iekārtu tieši
no jūsu viedtālruņa.
•• Funkciju Tag On var lietot tikai ar lielāko daļu tādu
viedtālruņu, kuri ir aprīkoti ar NFC funkciju un kuru
pamatā ir Android operētājsistēma (OS).
Lietojumprogrammas instalēšana
•• No sava tālruņa Google Play veikalā sameklējiet “LG
Smart Laundry”.
-(ᜅษ✙
LG Smart
Lietojumprogrammas izmantošana
LG Smart Laundry lietojumprogramma jums ļauj lietot
dažādas jūsu ērtībai paredzētas funkcijas.
•• Cikla lejupielāde
•• Smart Diagnosis™
•• Tag On cikla komplekts
•• Veļas mazgāšanas statistika
Piezīme.
lietojumprogrammā LG Smart
•• Piespiediet
Laundry, lai saņemtu sīkākus norādījumus par Tag
On funkcijas lietošanu.
•• NFC ieslēgšanas process var atšķirties atkarībā
no viedtālruņa ražotāja un Android OS versijas.
Sīkāku informāciju skatiet sava viedtālruņa
rokasgrāmatā.
•• Ja pārraides attālums ir pārāk liels vai uz tālruņa
ir metāla uzlīme vai aizsargapvalks, NFC īpašību
dēļ var pasliktināties pārraides kvalitāte. Dažos
gadījumos ar NFC aprīkoti tālruņi nevar veikt
sekmīgu pārraidi.
•• Šajā rokasgrāmatā izklāstītais saturs var atšķirties
no lietojumprogrammas “LG Smart Laundry”
aktuālās versijas, un lietojumprogramma var tikt
mainīta, neinformējot patērētājus.
ES atbilstības paziņojums
Ar šo uzņēmums LG Electronics apstiprina, ka šis
izstrādājums atbilst tālāk norādītajām direktīvām.
Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtu atbilstības
novērtēšanu Eiropas Savienībā
30
BRĪDINĀJUMS!
•• Pirms veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanas
atvienojiet spraudni no kontaktrozetes, lai
novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šis
brīdinājums netiek ievērots, iespējams gūt smagus
miesas bojājumus, var izcelties ugunsgrēks,
var saņemt elektriskās strāvas triecienu vai var
iestāties nāve.
•• Nekad neizmantojiet veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšanai asas ķimikālijas, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus. Tie var bojāt apdari.
Veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana
Apkope pēc mazgāšanas
•• Kad cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju
blīves iekšpusi, lai tās būtu sausas.
•• Atstājiet durvis atvērtas, lai izžāvētu tvertnes iekšpusi.
•• Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas korpusu ar
sausu drānu, lai tas būtu sauss.
Ārpuses tīrīšana
Pareiza veļas mazgājamās mašīnas apkope var
pagarināt tās kalpošanas laiku.
LATVIEŠU
APKOPE
Iekšpuses apkope un tīrīšana
•• Izmantojiet dvieli vai mīkstu drānu, lai noslaucītu zonu
ap veļas mazgājamās mašīnas durvju atveri un durvju
stiklu.
•• Vienmēr izņemiet izstrādājumus no veļas mazgājamās
mašīnas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot mitrus
izstrādājumus veļas mazgājamā mašīnā, tie var
saburzīties, nokrāsoties un var rasties nepatīkams
aromāts.
•• Reizi mēnesī (ja vajadzīgs, biežāk) palaidiet tvertnes
tīrīšanas ciklu, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa
uzkrāšanos un citus atlikumus.
Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana
•• Aizgrieziet noslēdzošo krānu, ja veļas mazgājamā
mašīna ir jāatstāj uz kādu laiku (piem., dodoties
atvaļinājumā), īpaši tad, ja tiešā tās tuvumā nav grīdas
drenāžas (notekas).
•• Ja sadalītāja atvilktnē neieplūst ūdens, vadības panelī
ir redzama ikona “ ”.
•• Ja ūdens ir ļoti ciets vai tajā ir kaļķakmens nogulsnes,
ūdens ieplūdes filtrs var aizsērēt. Tāpēc to laiku pa
laikam ieteicams tīrīt.
1
Aizgrieziet ūdens krānu un atskrūvējiet ūdens
ieplūdes šļūteni.
2
Iztīriet filtru, izmantojot cietu saru birsti.
Durvis:
•• noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam
noslaukiet ar mīkstu drānu.
Ārpuse:
•• nekavējoties noslaukiet jebkādas šļakatas.
•• Noslaukiet ar mitru drānu.
•• Nespiediet pret virsmu vai displeju ar asiem
priekšmetiem.
31
Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana
4
Pēc tīrīšanas pagrieziet sūkņa filtru un ievietojiet
drenāžas aizbāzni.
5
Aizveriet korpusa vāciņu.
•• Drenāžas filtrā uzkrājas diegi un mazi priekšmeti,
kas palikuši mazgājamajos izstrādājumos. Regulāri
pārbaudiet, vai filtrs ir tīrs, lai nodrošinātu nevainojamu
veļas mazgājamās mašīnas darbību.
•• Ārkārtas iztukšošanas gadījumā, atverot durvis
ārkārtas gadījumā, kā arī pirms drenāžas sūkņa
tīrīšanas, ļaujiet ūdenim atdzist.
1
Atveriet korpusa vāciņu un izvelciet šļūteni.
2
Izņemiet drenāžas aizbāzni un atveriet filtru,
pagriežot to pa kreisi.
2
Tvertne
izplūdes ūdens
savākšanai.
UZMANĪBU!
•• Vispirms iztukšojiet, izmantojot drenāžas šļūteni,
pēc tam atveriet sūkņa filtru, lai izņemtu visus
diegus vai priekšmetus.
•• Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var
būt karsts.
1
3
32
Izņemiet no sūkņa filtra visus svešķermeņus.
Sadalītāja atvilktnē var sakrāties mazgāšanas līdzeklis
un veļas mīkstinātājs. Vienu vai divas reizes mēnesī
izņemiet atvilktni un ieliktņus, lai pārbaudītu, vai nav
sakrājies mazgāšanas līdzeklis vai veļas mīkstinātājs.
1
Izņemiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni,
velkot to taisni ārā, līdz tā apstājas.
•• Stingri nospiediet atvienošanas pogu un izņemiet
atvilktni.
2
3
Izņemiet no atvilktnes ieliktņus.
•• Noskalojiet ieliktņus un atvilktni ar siltu ūdeni, lai
nomazgātu sakrājušos mazgāšanas līdzekļus.
Izmantojiet tikai ūdeni sadalītāja atvilktnes
tīrīšanai. Noslaukiet ieliktņus un atvilktni ar
mīkstu drānu vai dvieli.
Lai notīrītu atvilktnes atveri, izmantojiet drānu;
padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu,
nemetālisku birsti.
•• Notīriet no padziļinājuma augšējās un apakšējās
daļas jebkādus atlikumus.
4
Noslaukiet ar mīkstu drānu vai dvieli jebkādu
mitrumu padziļinājumā.
5
Ievietojiet ieliktņus atbilstošajos nodalījumos un
ievietojiet atvilktni atpakaļ.
LATVIEŠU
Sadalītāja atvilktnes tīrīšana
Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)
(papildaprīkojums)
Tvertnes tīrīšana ir īpašs cikls veļas mazgājamās
mašīnas iekšpuses tīrīšanai.
Šajā ciklā tiek izmantots augsts ūdens līmenis lielā
centrifūgas ātrumā. Regulāri palaidiet šo ciklu.
1
Izņemiet no veļas mazgājamās mašīnas visus
apģērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
2
Atveriet sadalītāja atvilktni un pievienojiet galvenajā
mazgāšanas līdzekļa nodalījumā atkaļķotāju (piem.,
Calgon).
3
Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
4
Ieslēdziet barošanu un pēc tam nospiediet pogu
Tub Clean un turiet to 3 sekundes. Pēc tam
displejā būs redzams “
”.
5
Lai sāktu, nospiediet pogu Sākt/Pauze.
6
Kad cikls ir pabeigts, atstājiet durvis atvērtas, ļaujot
nožūt veļas mazgājamās mašīnas durvju atverei,
elastīgajai blīvei un durvju stiklam.
UZMANĪBU!
•• Ja jums ir bērns, esiet uzmanīgi un neatstājiet
durvis atvērtas pārāk ilgi.
Piezīme.
•• Sadalītāja atvilktnē nepievienojiet nekādus
mazgāšanas līdzekļus. Var rasties pārāk daudz
putu un noplūst no veļas mazgājamās mašīnas.
33
Brīdinājums par sasalšanu
ziemas periodā
•• Kad krāns ir aizvērts, atvienojiet aukstā ūdens
ieplūdes šļūteni no krāna un iztukšojiet ūdeni, turot
šļūteni uz leju.
•• Sasalstot, iekārta nedarbojas pareizi. Pārliecinieties,
ka iekārta tiek uzstādīta vietā, kur tā ziemas periodā
nesasals.
•• Gadījumā, ja iekārta tiek uzstādīta priekšnamā vai
citos āra laika apstākļos, pārbaudiet tālāk norādīto.
Aukstā
ūdens
ieplūdes
šļūtene
Kā aizsargāt iekārtu no sasalšanas
•• Pēc mazgāšanas, pilnībā iztukšojiet sūknī palikušo
ūdeni, atverot šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots
atlikušā ūdens iztukšošanai. Kad ūdens ir pilnībā
iztukšots, aizveriet šļūtenes aizbāzni, kas tiek
izmantots atlikušā ūdens iztukšošanai, un korpusa
vāciņu.
Sasalšanas pārbaude
•• Ja, atverot šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots
atlikušā ūdens iztukšošanai, ūdens netek, pārbaudiet
drenāžas bloku.
Drenāžas
aizbāznis
Drenāžas
aizbāznis
Korpusa vāciņš
Korpusa vāciņš
•• Vērsiet lejup drenāžas cauruli, lai pilnībā iztukšotu
šļūtenē esošo ūdeni.
Drenāžas šļūtene
UZMANĪBU!
•• Ja šļūtene tiek uzstādīta izliektā formā, iekšējā
šļūtene var sasalt.
•• Ieslēdziet barošanu, izvēlieties Skalošana un Griezt,
un pēc tam nospiediet pogu Sākt/Pauze.
Sadalītāja atvilktne
Drenāžas šļūtene
Piezīme.
•• Pārbaudiet, vai skalošanas laikā ūdens plūst
sadalītāja atvilktnē un vai griešanās laikā ūdens
tek pa drenāžas cauruli.
•• Ja laikā, kad iekārta darbojas, displeja logā ir redzams
“
”, pārbaudiet ūdens padeves un drenāžas bloku
(dažiem modeļiem nav trauksmes signāla funkcijas,
kas norāda uz sasalšanu).
34
•• Pārliecinieties, vai tvertne ir iztukšota, ielejiet
siltu ūdeni ar temperatūru 50–60 °C līdz gumijas
daļai tvertnes iekšpusē, aizveriet durvis un gaidiet
1–2 stundas.
50‒60 °C
•• Kad ūdens ir pilnībā iztukšots no tvertnes, aizveriet
šļūtenes aizbāzni, kas tiek izmantots atlikušā ūdens
iztukšošanai, izvēlieties Skalošana un Griezt, pēc tam
nospiediet pogu Sākt/Pauze.
Drenāžas šļūtene
Sadalītāja atvilktne
Piezīme.
UZMANĪBU!
•• Neizmantojiet verdošu ūdeni. Tas var izraisīt
apdegumus vai izraisīt izstrādājuma bojājumus.
•• Atveriet korpusa vāciņu un šļūtenes aizbāzni, kas
tiek izmantots atlikušā ūdens iztukšošanai, lai pilnībā
iztukšotu ūdeni.
•• Pārbaudiet, vai skalošanas laikā ūdens plūst
sadalītāja atvilktnē un vai griešanās laikā ūdens
tek pa drenāžas cauruli.
•• Ja rodas problēmas ar ūdens padevi, rīkojieties, kā
norādīts tālāk.
–– Aizgrieziet krānu un sasildiet krānu un iekārtas
abas ieplūdes šļūtenes savienojumu zonas,
izmantojot drānu un karstu ūdeni.
–– Izņemiet ieplūdes šļūteni un iegremdējiet siltā
ūdenī ar temperatūru, kas zemāka par 50–60 °C.
Drenāžas
aizbāznis
Korpusa vāciņš
Piezīme.
•• Ja ūdens netek, tas nozīmē, ka ledus nav pilnībā
izkusis. Gaidiet vēl.
Ieplūdes
šļūtene
50‒60 °C
35
LATVIEŠU
Kā rīkoties sasalšanas gadījumā
Funkcijas Smart Diagnosis™
izmantošana
Iekārtas darbības traucējumu gadījumā izmantojiet šo
funkciju, ja vēlaties saņemt precīzu diagnozi, ko noteicis
LG Electronics tehniskā atbalsta centrs. Izmantojiet šo
funkciju tikai, lai sazinātos ar tehniskā atbalsta centra
pārstāvi, nevis normālas ekspluatācijas laikā.
1
2
Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet
pogu Barošana. Nespiediet nevienu citu pogu un
negrieziet cikla selektorslēdzi.
Kad zvanu centra operators tā teiks, nolieciet
tālruņa mikrofona daļu pie pogas Barošana.
.
Maks
m
10 m
3
4
Nospiediet pogu Temp. un turiet 3 sekundes,
vienlaikus turot tālruņa mikrofona daļu pie ikonas
vai pogas Barošana.
Turiet tālruni nekustīgi, kamēr skaņas pārraide ir
pabeigta. Ir redzams datu pārraidīšanas atlikušais
laiks.
•• Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, laikā, kamēr
tiek pārraidīts skaņas signāls, nekustiniet tālruni.
•• Ja zvanu centra operatoram neizdosies saņemt
precīzus ieraksta datus, iespējams, viņš lūgs
atkārtot minētās darbības.
LG Electronics
tehniskā atbalsta
centrs
36
5
Kad laika atskaite ir beigusies un skaņas signāls
vairs neskan, turpiniet sarunu ar zvanu centra
operatoru, kurš jums palīdzēs, izmantojot analīzei
pārsūtīto informāciju.
Piezīme.
•• Funkcija Smart Diagnosis™ ir atkarīga no vietējā
tālruņa savienojuma kvalitātes.
•• Sakarus iespējams uzlabot un saņemt labāku
apkalpošanu, izmantojot fiksēto mājas tālruni.
•• Ja funkcijas Smart Diagnosis™ datu pārsūtīšana
ir vāja sliktas tālruņa sakaru kvalitātes dēļ,
iespējams, funkcijas Smart Diagnosis™
apkalpošana nebūs ļoti laba.
•• Jūsu veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar automātisku kļūdu pārraudzības sistēmu, lai noteiktu un diagnosticētu
problēmas agrīnā stadijā. Ja veļas mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi vai nedarbojas vispār, pārbaudiet tālāk
norādīto, pirms sazināties ar tehnisko dienestu.
Problēmu diagnostika
Simptomi
Iemesls
Risinājums
•• Apturiet veļas mazgājamo mašīnu, pārbaudiet
tvertni un drenāžas filtru.
Grabošs un žvadzošs
troksnis
Tvertnē vai sūknī iespējams ir
svešķermeņi, piemēram, monētas vai
saspraudes.
Dobjš troksnis
Smagi mazgājamie izstrādājumi var
radīt dobju troksni. Parasti tas ir
normāli.
•• Ja troksnis turpinās, iespējams, veļas
mazgājamā mašīna nav līdzsvarā. Apturiet un
pārkārtojiet mazgājamos izstrādājumus.
Vai ir izņemtas visas transportēšanas
skrūves un tvertnes balsts?
•• Ja tās nav izņemtas uzstādīšanas laikā, skatiet
uzstādīšanas vadlīnijas par to, kā izņemt
transportēšanas skrūves.
Vai visas kājas atrodas stingri uz
grīdas?
•• Iespējams, ka mazgājamie izstrādājumi
tvertnē ir sadalīti nevienmērīgi. Apturiet veļas
mazgājamo mašīnu un izlīdziniet mazgājamos
izstrādājumus.
Krāna vai veļas mazgājamās mašīnas
pusē ir vaļīgas ieplūdes šļūtenes vai
drenāžas šļūtene.
•• Pārbaudiet šļūteņu savienojumus un pievelciet
tos.
Šļūtenes drenāžas caurules ir
aizsērējušas.
•• Iztīriet drenāžas cauruli. Ja vajadzīgs,
sazinieties ar santehniķi.
Vibrējoša skaņa
Ūdens noplūdes
•• Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums
vai nepiemērots mazgāšanas līdzeklis var
radīt pārāk daudz putu, kas var izraisīt ūdens
noplūdes.
Pārāk daudz putu
Ūdens neieplūst veļas
mazgājamā mašīnā vai
ieplūst lēni
Ūdens neizplūst no veļas
mazgājamās mašīnas vai
izplūst lēni
•• Ja pēc atkārtotas veļas mazgājamās mašīnas
ieslēgšanas joprojām ir troksnis, sazinieties ar
tehniskā atbalsta centru.
Šajā atrašanās vietā nav pietiekama
ūdens padeve.
•• Pārbaudiet mājā citu krānu.
Ūdens padeves krāns nav pilnībā
atvērts.
•• Pilnībā atveriet krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtenes ir
samezglojušās.
•• Iztaisnojiet šļūteni.
Ieplūdes šļūtenes filtrs ir aizsērējis.
•• Pārbaudiet ieplūdes šļūtenes filtru.
Drenāžas šļūtene ir samezglojusies
vai aizsērējusi.
•• Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.
Drenāžas filtrs ir aizsērējis.
•• Iztīriet drenāžas filtru
37
LATVIEŠU
Traucējumu meklēšana
Simptomi
Veļas mazgājamā mašīna
nedarbojas
Veļas mazgājamās
mašīnas tvertne negriežas
Iemesls
Risinājums
Iespējams, barošanas vads nav
iesprausts kontaktrozetē vai
savienojums ir vaļīgs.
•• Pārliecinieties, vai spraudnis ir stingri
iesprausts kontaktrozetē.
Izdedzis mājas drošinātājs,
nostrādājis jaudas slēdzis vai radies
elektroenerģijas apgādes pārrāvums.
•• Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet
drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja
problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst
kvalificētam elektriķim.
Ūdens padeves krāns nav atvērts.
•• Atveriet ūdens padeves krānu.
Pārbaudiet, vai durvis ir cieši
aizvērtas.
•• Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/
Pauze. Var paiet vairākas minūtes pēc
pogas Sākt/Pauze nospiešanas, līdz
veļas mazgājamā mašīna sāk griezties.
Pirms griešanās var sākties, ir jāaizver un
jānobloķē durvis. Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus
izstrādājumus, lai izlīdzinātu izstrādājumu
daudzumu. Pārkārtojiet izstrādājumus, lai
nodrošinātu pareizu griešanos.
Nevar atvērt durvis
•• Kad veļas mazgājamā mašīna ir sākusi
darboties, durvis nedrīkst atvērt drošības
apsvērumu dēļ. Pārbaudiet, vai ikona “Durvju
slēdzene” ir izgaismota. Durvis var droši atvērt,
kad ikona “Durvju slēdzene” nedeg.
Mazgāšanas cikla laika
aizkave
•• Mazgāšanas ilgums var atšķirties atkarībā no
mazgājamo izstrādājumu daudzuma, ūdens
spiediena, ūdens temperatūras un citiem
izmantošanas nosacījumiem. Ja tiek konstatēta
nelīdzsvarotība vai ir ieslēgta putu izvadīšanas
programma, mazgāšanas cikls būs ilgāks.
Veļas mīkstinātāja
pārplūde
Pārāk liels veļas mīkstinātāja
daudzums var izraisīt pārplūdi.
•• Ievērojiet mīkstinātāja lietošanas norādījumus,
lai nodrošinātu, ka tiek izmantots pareizs
daudzums. Nepārsniedziet maksimālo atzīmi.
Pāragra mīkstinātāja
izskalošana
•• Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni. Atvilktni
nedrīkst atvērt mazgāšanas cikla laikā.
Žāvēšanas problēma
•• Nedrīkst ielikt pārāk daudz izstrādājumu.
Pārbaudiet, vai no veļas mazgājamās mašīnas
izplūst pietiekami daudz ūdens, nodrošinot
pienācīgu ūdens izvadīšanu no mazgājamiem
izstrādājumiem. Pārāk maz izstrādājumu, lai
varētu tos pienācīgi izgriezt. Pievienojiet dažus
dvieļus.
38
Žāvēšana nenotiek
LATVIEŠU
Kļūdas ziņojumi
Simptomi
Iemesls
Risinājums
Šajā vietā nav pietiekama ūdens
padeve.
•• Pārbaudiet mājā citu krānu.
Ūdens padeves krāni nav pilnībā
atvērti.
•• Pilnībā atveriet krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtenes ir
samezglojušās.
•• Iztaisnojiet šļūtenes.
Ieplūdes šļūteņu filtrs ir aizsērējis.
•• Pārbaudiet ieplūdes šļūtenes filtru.
Ja ieplūdes šļūtenē ir radusies
noplūde, indikators “ ” būs sarkanā
krāsā.
•• Var atšķirties atkarībā no modeļa.
Drenāžas šļūtene ir samezglojusies
vai aizsērējusi.
•• Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.
Drenāžas filtrs ir aizsērējis.
•• Iztīriet drenāžas filtru
Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu.
•• Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai
izlīdzinātu izstrādājumu daudzumu.
Mazgājamie izstrādājumi nav
līdzsvaroti.
•• Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai
izlīdzinātu izstrādājumu daudzumu.
Iekārtai ir nelīdzsvarotības
noteikšanas un koriģēšanas
sistēma. Ja ir ielikti atsevišķi, smagi
izstrādājumi (piem, vannas istabas
paklājs, peldmētelis u.tml.), iekārta
var negriezties vai vispār pārtraukt
griešanās ciklu.
•• Pārkārtojiet izstrādājumus, lai nodrošinātu
pareizu griešanos.
Ja cikla beigās mazgājamie
izstrādājumi ir pārāk mitri, pievienojiet
dažus nelielus izstrādājumus, lai
radītu līdzsvaru, un atkārtojiet
griešanās ciklu.
•• Pārkārtojiet izstrādājumus, lai nodrošinātu
pareizu griešanos.
39
Simptomi
Iemesls
Pārliecinieties, vai nav atvērtas
durvis.
Risinājums
•• Pilnībā aizveriet durvis.
Ja “ ,
,
” netiek atslēgts, sazinieties
ar tehniskā atbalsta dienestu.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un
izsauciet tehnisko dienestu.
Ūdens pārplūde, jo ir bojāts ūdens
vārsts.
Ūdens līmeņa sensora darbības
traucējumi.
40
•• Aizveriet ūdens krānu.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes.
•• Izsauciet tehnisko dienestu.
•• Aizveriet ūdens krānu.
•• Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes.
•• Izsauciet tehnisko dienestu.
Motora pārslodze.
•• Ļaujiet veļas mazgājamai mašīnai stāvēt
30 minūtes, ļaujot motoram atdzist, pēc tam
sāciet ciklu no jauna.
Ūdens noplūdes.
•• Izsauciet tehnisko dienestu.
Pārbaudiet ūdens padevi.
” netiek atslēgts,
•• Atgrieziet krānu. Ja “
izraujiet spraudni no kontaktrozetes un
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
Šī ierobežotā garantija nesedz tālāk norādīto.
•• Tehniskā dienesta izbraukumi, lai piegādātu, paņemtu, uzstādītu vai saremontētu iekārtu; norādījumi klientiem par
iekārtas izmantošanu; drošinātāju remonts vai nomaiņa, elektroinstalācijas vai cauruļvadu sistēmas labošana vai
neatļautu remontu/uzstādīšanas labošana.
•• Iekārtas nedarbošanās elektroenerģijas apgādes traucējumu un pārrāvumu laikā vai nepareizas elektriskās
apkalpes dēļ.
•• Bojājumi, ko izraisījušas ūdens cauruļu noplūdes vai bojājumi, sasalušas ūdens caurules, nosprostojumi drenāžas
cauruļvados, nepareiza vai pārtraukta ūdens padeve vai neatbilstoša gaisa padeve.
•• Bojājumi, kas radušies, darbinot iekārtu kodīgā atmosfērā vai pretēji iekārtas lietošanas rokasgrāmatā ietvertajiem
norādījumiem.
•• Iekārtas bojājumi, ko izraisījuši negadījumi, kaitēkļi un parazīti, zibens, vējš, ugunsgrēks, plūdi vai dabas stihijas.
•• Bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījusi neatļauta pārveidošana vai izmaiņas, iekārtas izmantošana
neatļautiem mērķiem vai jebkāda ūdens noplūde vietā, kur iekārta bija uzstādīta nepareizi.
•• Bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījusi nepareiza elektriskā strāva, spriegums, cauruļvadu kodi, rūpnieciska
vai industriāla ekspluatācija vai LG neapstiprinātu piederumu, sastāvdaļu vai plaša patēriņa tīrīšanas līdzekļu
izmantošana.
•• Bojājumi, kas radušies transportēšanas un pārkraušanas laikā, tostarp, skrāpējumi, iespiedumi, robi un/vai citi
iekārtas apdares bojājumi, izņemot gadījumus, ja tie ir materiālu bojājumi vai ražošanas defekti.
•• Tādas iekārtas, kas bijusi izstādīta, kuras iepakojums ticis atvērts, kam piemērota atlaide vai kas tikusi atjaunota,
bojājumi vai trūkstošas detaļas.
•• Iekārtas, kuru oriģinālie sērijas numuri tikuši noņemti, mainīti vai nav salasāmi. Garantijas apstiprinājumam ir
vajadzīgs modeļa un sērijas numurs, kā arī oriģinālais mazumtirdzniecības pārdošanas dokuments.
•• Lielākas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un papildu sabiedrisko pakalpojumu izdevumi.
•• Remonti, ja iekārta tiek izmantota citiem mērķiem, nevis standarta un parastai sadzīviskai izmantošanai, vai pretēji
iekārtas lietošanas rokasgrāmatā noteiktajiem norādījumiem.
•• Izmaksas, kas saistītas ar iekārtas paņemšanu no jūsu mājām, lai veiktu remontu.
•• Iekārtas paņemšana un uzstādīšana, ja tā ir uzstādīta grūti pieejamā vietā vai tā nav uzstādīta atbilstoši
publicētajiem uzstādīšanas norādījumiem, tostarp LG lietošanas un uzstādīšanas rokasgrāmatas norādījumiem.
•• Bojājumi, ko izraisījusi nepareiza izmantošana, ļaunprātīga lietošana, nepareiza uzstādīšana, remonts vai apkope.
Nepareizs remonts ietver tādu detaļu izmantošanu, ko nav apstiprinājis vai norādījis LG.
Dīvainas vibrācijas vai trokšņi,
kas rodas, jo nav izņemtas
transportēšanas skrūves vai
noņemts tvertnes balsts.
Noplūde, ko izraisījuši netīrumi
(mati, plūksnas) uz blīves un
durvju stikla.
Tvertnes
balsts
Kartona
pamatne
Transportēšanas
skrūve
Izņemiet transportēšanas
skrūves un tvertnes balstu.
Notīriet blīvi un durvju
stiklu.
41
LATVIEŠU
Garantija
Ūdens neizplūst, jo sūkņa filtrs ir
aizsērējis.
Iztīriet sūkņa filtru.
Ūdens neplūst, jo ūdens
ieplūdes vārsta filtri ir aizsērējuši
vai ūdens ieplūdes šļūtenes ir
samezglojušās.
Iztīriet ieplūdes vārsta
filtrus vai uzstādiet no
jauna ūdens ieplūdes
šļūtenes.
Ūdens neplūst, jo tiek lietots
pārāk daudz mazgāšanas
līdzekļa.
Pēc mazgāšanas izstrādājumi
ir karsti vai silti, jo ieplūdes
šļūtenes ir uzstādītas otrādi.
Nav ūdens padeves, jo nav
atgriezts ūdens krāns.
Noplūde, ko izraisījusi nepareizi
uzstādīta drenāžas šļūtene vai
aizsērējusi drenāžas šļūtene.
Ieplūdes filtrs
Iztīriet mazgāšanas
līdzekļa sadalītāja atvilktni.
Sadalītāja
atvilktne
Aukstā
ūdens
ieplūde
Karstā
ūdens
ieplūde
Uzstādiet no jauna
ieplūdes šļūtenes.
Atgrieziet ūdens krānu.
ūdens
krāns
Līkuma
balstenis
Uzstādiet no jauna
drenāžas šļūteni.
Saites skava
Noplūde, ko izraisījusi nepareizi
uzstādīta ūdens ieplūdes šļūtene
vai cita zīmola ieplūdes šļūteņu
izmantošana.
Uzstādiet no jauna
ieplūdes šļūteni.
Nav barošanas problēmu, ko
izraisījis vaļīgs barošanas vada
savienojums vai elektrības
kontaktrozetes problēma.
Pieslēdziet no jauna
barošanas vadu vai
nomainiet elektrības
kontaktrozeti.
42
LATVIEŠU
Līmenis
Tehniskā dienesta izbraukumi, lai
piegādātu, paņemtu, uzstādītu
iekārtu vai apmācītu, kā to lietot.
Izstrādājuma noņemšana un
atkārtota uzstādīšana.
1°
Ja visas skrūves nav uzstādītas
pareizi, tas var izraisīt spēcīgu
vibrāciju (tikai modeļiem ar
paliktni).
Ūdens triecienu skaņa, veļas
mazgājami mašīnai piepildoties
ar ūdeni
Garantija sedz tikai
ražošanas defektus.
Garantija nesedz apkalpi,
kas jāveic nepareizas
uzstādīšanas rezultātā.
Katrā stūrī uzstādiet
4 skrūves (kopā 16EA).
Augsts
ūdens
spiediens
Trieciens!
Skaļš
troksnis
Dabiska
ūdens plūsma
Ūdens
plūsma ar
pēkšņu
apstāšanos
Noregulējiet ūdens
spiedienu, aizgriežot
ūdens vārstu vai mājas
ūdens krānu.
43
Ekspluatācijas dati
Iekārtas mikrokarte_Komisijas Direktīva 96/60/EK
Piegādātāja preču zīme
Piegādātāja modeļa identifikators
LG
FH4A8FDH(0~9)N
Modeļa energoefektivitātes klase tiek noteikta saskaņā ar IV pielikumu. Izteikta kā “Energoefektivitātes klase… uz
skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)”. Ja šī informācija ir izteikta tabulā, tā iespējams būs norādīta citādāk, ar
A
nosacījumu, ka ir skaidrs, ka skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi).
Ja informācija ir izteikta tabulā, kur dažām tabulā minētajām iekārtām ir piešķirts apzīmējums “Kopienas EKO etiķete”
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 880/92, attiecīgā informācija var būt ietverta šeit. Tādā gadījumā kolonnas galvenē jābūt
norādītam “Kopienas EKO etiķete”, un ierakstā ir jābūt EKO etiķetes apzīmējuma kopijai. Šis nosacījums nekādā veidā
Nē
neierobežo ES EKO etiķetes plāna prasības.
Enerģijas patēriņš mazgāšanas, griešanās un žāvēšanas ciklā kWh pilnam darba ciklam saskaņā ar I pielikuma
V piezīmi.
Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanas un griešanās ciklā kWh mazgāšanas ciklam saskaņā ar I pielikuma VI piezīmi.
6,12
kWh/ciklā
1,17
kWh/ciklā
Mazgāšanas izpildes klase tiek noteikta saskaņā ar IV pielikumu. Izteikta kā “Mazgāšanas izpildes klase … uz skalas
no A (labāka) līdz G (sliktāka)”. Iespējams šī informācija norādīta citādāk, ar nosacījumu, ka ir skaidrs, ka skala ir no
A
A (labāka) līdz G (sliktāka).
Ūdens izvadīšanas efektivitāte standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas ciklam, kas tiek noteikta atbilstoši saskaņoto
standartu testēšanas procedūrai, kas minēta 1.(2). punktā. Izteikta kā “Ūdens, kas paliek pēc griešanas… % (kā
44
%
1400
apgr./min
Iekārtas mazgāšanas jauda standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas ciklam saskaņā ar I pielikuma IX piezīmi.
9
kg
Iekārtas žāvēšanas jauda standarta “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklam saskaņā ar I pielikuma X piezīmi.
6
kg
140
litri/ciklā
59
litri/ciklā
779
min.
1224
kWh/gadā
28000
litri/gadā
234
kWh/gadā
11800
litri/gadā
proporcija no sausās veļas svara)”.
Maksimālais centrifūgas ātrums, kas noteikts saskaņā ar I pielikuma VIII piezīmes prasībām.
Ūdens patēriņš mazgāšanai, griešanai un žāvēšanai litros pilnam darba ciklam saskaņā ar I pielikuma XI piezīmi.
Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un griešanai litros standarta 60 °C kokvilnas mazgāšanas (un griešanas) ciklam, kas
tiek noteikta atbilstoši saskaņoto standartu testēšanas procedūrai, kas minēta 1.(2). punktā.
Mazgāšanas un žāvēšanas laiks. Programmas laiks pilnam darba ciklam (60 °C kokvilnas mazgāšana un “sausas
kokvilnas” žāvēšanai). Noteiktā mazgāšanas jauda, kas tiek noteikta atbilstoši saskaņoto standartu testēšanas
procedūrai, kas minēta 1.(2). punktā.
Enerģijas un ūdens patēriņš, kas vienāds ar 200 cikliem, patēriņš tiek izteikts punktos — 5 (enerģija) un 12 (ūdens).
Šī informācija tiek izteikta kā “enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas vienmēr
izmanto žāvētāju (200 cikli)”.
Enerģijas un ūdens patēriņš, kas vienāds ar 200 cikliem, patēriņš tiek izteikts punktos — 6 (enerģija) un 13 (ūdens).
Šī informācija tiek izteikta kā “enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas nekad
neizmanto žāvētāju (200 cikli)”.
44
Atgādinājums
Atgādinājums
Atgādinājums
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising