LG AF115 User guide

LG AF115 User guide
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LCOS PROJEKTOR
A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót,
és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.
AF115
www.lg.com
LCOS PROJECTOR
Warning
This is a class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference, in
which case the user may be required to take adequate measures.
Tartalom
Tartalom
Biztonsági tudnivalók ......................................4
A készülék elemeinek elnevezése
Projektor ......................................................................7
Csatlakozók ................................................................8
A vezérlőpanel ..........................................................9
Távvezérlés ..............................................................10
Az elemek behelyezése ...........................................10
Projektor állapot visszajelző ....................................11
Tartozékok ................................................................12
Választható extrák.....................................................12
Felállítás és összeállítás
Felállítási tudnivalók ...................................................13
A projektor pozicionálása ...........................................14
A Kensington biztonsági rendszer használata ...........15
A projektor bekapcsolása ..........................................16
A projektor kikapcsolása ...........................................16
A vetítőernyőn megjelenő kép elhelyezése
és élesre állítá ............................................................17
A kép forrásának kiválasztása ..................................17
Csatlakoztatás
Csatlakozás egy asztali számítógéphez ....................18
Csatlakozás egy videó forráshoz ...............................18
Csatlakozó egy DVD lejátszóhoz ...............................19
Csatlakozás egy digitális TV Set-Top Box .................19
A SCREEN menü opciói
A PJT üzemmód módosítása ..........................24
Képméretarány funkció használata.................24
A Keystone funkció használata .......................25
Teszt minta funkció .........................................25
Automatikus konfigurálás funkció ...................25
RGB konfigurálás funkció ...............................26
Képvisszaállítás funkció ..................................26
Az OPTION menü opciói
Az állókép funkció használata ........................27
Nyelv kiválasztása ..........................................27
Az üres képernyő funkció használata ...........27
Az üres kép színének kiválasztása.................28
Kikapcsolási időfunkci ...................................28
Automatikus kikapcsolási funkció ...................29
Opciók visszaállítása funkció ..........................29
Az INFORMATION menü opciói
A projektor információinak megtekintése ........29
Információ
Támogatott monitor felbontások .....................30
Karbantartás....................................................31
A lámpa cseréje ..............................................32
Műszaki adatok. ...............................................35
Működés
A PICTURE menü opciói
Kép üzemmód ............................................................20
A video beállítása .......................................................20
Az ADV.PICTURE menü opciói
Auto Írisz funkció........................................................21
Különleges vezérlési funkció......................................21
Különleges képvisszaállítás funkció...........................23
A készülék ártalmatlanítása
1. Ha egy terméken ez az áthúzott kerekes szemétgyűjtő jelkép látható az azt jelenti, hogy erre a termékre
érvényes a 2002/96/EK európai irányelv.
2. Minden elektromos és elektronikus terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, a
kormányzat vagy a helyi hatóságok által e célra kijelölt begyűjtő megoldások útján.
3. A régi készülék szabályos ártalmatlanítása hozzájárul ahhoz, hogy kizárhatók legyenek a környezetre
vagy az emberi egészségre káros következmények.
4. Az ártalmatlanításra vonatkozó részletesebb felvilágosításért forduljon a hatósághoz, a köztisztasági
szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.
3
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat, hogy elkerülje az esetleges baleseteket vagy a projektor
helytelen használatát.
➟ A biztonsági tudnivalók az alábbi két formában vannak megadva.
VIGYÁZAT:Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, vagy akár halált is okozhat.
MEGJEGYZÉS: Ennek a figyelmeztetésnek a megszegése könnyebb sérülést okozhat vagy megrongálhatja a projektort.
➟ Ha elolvasta ezt a kezelési útmutatót, tartsa elérhető helyen, hogy a felhasználó mindig könnyen hozzáférhessen.
Felszerelés belső térbe
Ne tegye ki a projektort közvetlen
napsugárzásnak, ne helyezze
hőforrások, pl. radiátor, tűzhely
vagy kályha közelébe.
VIGYÁZAT
A projektor mellé ne tegyen
éghető anyagokat.
Ne engedje, hogy a gyermekek a
projektorba kapaszkodjanak.
Ez tűzveszélyt okozhat!
A projektor leeshet, sérülést vagy akár
halált is okozva.
Ez tűzveszélyt okozhat !
Felszerelés belső térbe
MEGJEGYZÉS
Mielőtt a készüléket elmozdítja, Ne helyezze a projektort gőz- vagy
húzza ki a fali dugaszolót és
olajgőz-források, pl. légnedvesítő
minden egyéb csatlakozást.
berendezés közelébe.
Ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja !
Ha a projektort asztalon helyezi
el, ügyeljen, ne kerüljön az asztal
szélére.
A projektor leeshet, súlyos sérülést
okozva egy gyermeknek vagy
felnőttnek és komoly károsodást a
projektornak.
Csak alkalmas állványt használjon.
A projektort csak vízszintes és
stabil felületen használja.
Leeshet, sérülést okozva vagy
tönkretéve a projektort.
Ne tegye a projektort olyan
helyre, ahol beporosodhat.
Ez tűzveszélyt okozhat és tönkreteheti a készüléket!
Biztosítson jó szellőzést a projektor körül. A projektor és a fal
közötti távolság legalább 30 cm
legyen.
A gép túlzott mértékű belső
felmelegedése tüzet okozhat vagy
károsíthatja a készüléket!
Ne torlaszolja el a projektor szellőzőnyílásait és Ne helyezze a projektort közvetlenül szőnyegre, terítőre
semmilyen módon se gátolja a levegő áramlását. vagy olyan helyre, ahol a levegőáramlás korlátozott
lehet.
Ellenkező esetben a gép belső hőmérséklete
megemelkedhet, tűzveszélyt és a készülék
tönkremenetelét okozva.
Felszerelés külső helyiségben
Ellenkező esetben a gép belső hőmérséklete megemelkedhet,
tűzveszély keletkezhet vagy megsérülhet a készülék.
VIGYÁZAT
Ne használja a projektort nedves helyen, pl. fürdőszobában, ahol könnyen nedvesség érheti.
Ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja !
Áramellátás
A földelő vezetéket be kell kötni.
Ha a földelő vezeték nincs bekötve,
fennáll a szivárgó áramok okozta
áramütés veszélye.Ha nincs mód a
földelésre, szakképzett villanyszerelővel
külön megszakítót kell felszereltetni. A
földelést ne csatlakoztassa telefonzsinórhoz, villámhárítóhoz vagy
gázvezetékhez.
4
VIGYÁZAT
A tűzveszély elkerülése érdekében
a készülék dugaszát teljesen be
kell tolni a dugaszoló aljzatba
Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel
és a készülék is tönkremehet.
A tápkábelre ne tegyen nehéz
tárgyakat.
Ez tűz vagy áramütés veszélyét
okozhatja !
Biztonsági tudnivalók
Áramellátás
VIGYÁZAT
Ne csatlakoztasson túl sok dugót egyetlen áramelosztóhoz.
Az elosztó túlmelegedhet és tűzveszély keletkezhet.
Áramellátás
Nedves kézzel sohase nyúljon a
dugaszolóhoz.
Fennáll az áramütés veszélye !
MEGJEGYZÉS
Kihúzáskor határozottan fogja
meg a dugót. Ne a vezetéket
húzza, mert az megsérülhet.
Ne hagyja, hogy a dugón vagy
az aljzaton por gyűljön össze.
Ez tűzveszélyt okozhat !
Ez tűzveszélyt okozhat !
Ne csatlakoztassa a készüléket
ha a tápkábel vagy a dugó sérült,
vagy a fali csatlakozó bármely
része meglazult.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
Olyan helyen helyezze el a projektort, ahol az emberek nem
léphetnek rá a tápkábelre és nem
botolhatnak el benne.
Ügyeljen hogy a tápkábel ne
érintkezzék éles vagy forró
tárggyal, pl. fűtőtesttel.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
A projektort ne a dugasz csatlakoztatásával vagy kihúzásával kapcsolja be vagy ki.
(Ne használja a dugaszt kapcsolóként.)
Ez mechanikai hibát vagy áramütést okozhat.
Használat
Ne helyezzen a projektorra
folyadékot tartalmazó tárgyat, pl.
virágcserepet, csészét, kozmetikai
készítményeket vagy gyertyát.
VIGYÁZAT
Ha a projektort nagyobb ütés éri
vagy megsérül, kapcsolja ki, húzza
ki a fali dugaszt és forduljon a
szervizhez.
Ügyeljen, hogy semmi se essen
bele a projektorba.
Ez áramütést okozhat vagy tönkreteheti a készüléket!
Ez tűzveszélyt okozhat és tönkreteheti a Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
készüléket!
tönkreteheti a készüléket!
Ha a projektorba víz került,
azonnal húzza ki a fali dugaszt
és forduljon a szervizhez.
Az elhasznált elemeket gondosan és biztonságosan ártalmatlanítsa.
Ez áramütést okozhat vagy tönkreteheti a készüléket!
Ha egy gyermek lenyelne egy elemet,
azonnal forduljon orvoshoz.
Ha a vetítővásznon nem jelenik
meg kép, kapcsolja ki a
készüléket, húzza ki a fali
dugaszt és forduljon a
szervizhez.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
A készülék egyetlen fedelét se
vegye le. Igen nagy az áramütés
veszélye!
Amikor a projektor működik, ne
nézzen bele közvetlenül a lencsébe. Szemsérülést szenvedhet!
Működés közben vagy közvetlenül
azt követően ne érintsen meg
fém alkatrészt, mert a szellőzők
igen melegek lesznek.
FIGYELMEZTETÉS a tápkábelre vonatkozóan
A legtöbb berendezésnél azt javasolják, hogy önálló áramkörre kössék őket; ez egy olyan dugaszoló
aljzat amely csak ezt a készüléket táplálja és nem rendelkezik másik kimenettel vagy leágazással.
Biztonság kedvéért nézze át jelen kezelési útmutató műszaki adatokat tartalmazó oldalát.
Ne terhelje túl a fali konnektorokat. A túlterhelt fali konnektorok, a meglazult vagy sérült konnektorok,
hosszabbító zsinórok, kopott kábelek vagy sérült és repedezett szigetelő burkolatok veszélyesek!
E körülmények bármelyike áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze készüléke kábelét
és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a konnektorból, ne használja tovább a készüléket
és cseréltesse ki a vezetéket kifogástalan új kábelre, egy erre felhatalmazott szervizzel.
Óvja a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai rongálódástól amilyen a túlzott meghajlítás, megtörés, becsípés, ajtó rácsukása vagy a rálépés.
Fordítson különös figyelmet a dugaszokra, fali konnektorokra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a
készülékből.
5
Biztonsági tudnivalók
Használat
VIGYÁZAT
Gázszivárgás esetén soha ne
nyúljon a fali konnektorhoz; nyisson ablakot és szellőztessen ki.
Ne ejtse le a projektort és vigyázzon, ne érje nagyobb ütés.
Ez mechanikai hibát vagy személyi
sérülést okozhat !
Egy szikra tüzet vagy égési sérülést
okozhat.
Ne nézzen bele közvetlenül a
lézersugárba mert szemsérülést
szenvedhet !
A mikor a projektor lámpája világít, mindig nyissa ki a lencseajtót vagy távolítsa el a lencse fedelet.
Használat
MEGJEGYZÉS
A projektorra ne tegyen nehéz
tárgyakat.
Ügyeljen, ne érje ütés a lencsét,
különösen a projektor
elmozdítása során.
Ez mechanikai hibát vagy személyi
sérülést okozhat !
Ne érintse meg a vetítőgép
lencséjét. Ez igen kényes elem
és könnyen megsérülhet.
Ne használjon éles szerszámot a projektor tisztításánál, mert ez felsértheti a házat.
Tisztítás
VIGYÁZAT
A projektor tisztításánál ne
használjon vizet.
Ez károsíthatja a készüléket vagy
áramütést okozhat.
Abban a valószínűtlen esetben, ha a projektor füstölne vagy különös szagot bocsátana ki, kapcsolja ki, húzza ki a fali
dugaszt és lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével vagy a szervizzel.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és tönkreteheti a készüléket!
Tisztítás
Évente egyszer keresse fel a szervizt a
projektor belső
részei kitisztítása
céljából.
A felgyűlt por mechanikai
hibát okozhat.
A vetítőlencsére rakódott por
vagy szennyeződés
eltávolításához használjon
levegőfúvót, vagy semleges
tisztítószerrel és vízzel megnedvesített puha törlőruhát.
MEGJEGYZÉS
A műanyag részek, pl. a projektor házának tisztításakor húzza ki a csatlakozó dugót
és a gépet puha ruhával törölje le. Ne használjon tisztítószert, vízsugarat és ne
törölgesse nedves ruhával. Különösképpen, sohase használjon tisztítószert (üvegtisztítót), gépkocsi vagy ipari polírozó anyagot, csiszolópapírt vagy viaszt, benzint,
alkoholt stb., mert ezek tönkretehetik a terméket. A vetítőlencsére rakódott por
vagy szennyeződés eltávolításához használjon levegőfúvót, vagy semleges
tisztítószerrel és vízzel megnedvesített puha törlőruhát.
Tűz, áramütés vagy a termék károsodása következhet be (deformáció, korrózió és sérülés)
Egyebek
VIGYÁZAT
Ne kísérelje meg maga javítani a projektort. Forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
Ez károsíthatja a projektort, és áramütést okozhat; ezenfelül semmissé teheti a garanciát !
Egyebek
Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, húzza ki a fali
csatlakozót.
MEGJEGYZÉS
A lámpa javítását mindig bízza
szervizszakemberre.
A felgyűlt por tűzveszélyt okozhat vagy
károsíthatja a készüléket!
Csak előírt típusú elemet használjon.
Ez tönkreteheti a távvezérlőt.
6
Ne használjon együtt régi és új
elemeket.
Ilyenkor az elemek túlmelegedhetnek
és szivároghatnak.
A készülék elemeinek elnevezése
A készülék elemeinek elnevezése
Projektor
* A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készül. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a projektor ernyőjén pici fekete
és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem minden
esetben jelent működési hibát.
Élesre állítás
Lencse eltolás beállítógomb
Zoom gyűrű
Elülső távvezérlő érzéke
7
A készülék elemeinek elnevezése
Csatlakozók
Hátsó távvezérlő
érzékelő
USB(SVC Only)
RGB IN
Kensington biztonsági
rendszer csatlakozó
(lásd a 15. oldalt)
VIDEO
COMPONENT IN
AC IN
S-VIDEO
HDMI IN 1/2
8
A vezérlőpanel
A készülék elemeinek elnevezése
A vezérlőpanel
POWER(KAPCSOLÓ) gomb
BE/KI kapcsolja a vetítőgépet.
INPUT gomb
RGB, HDMI, Video, S-Video,
Komponens üzemmódra kapcsol.
OK gomb
Ellenőrzi a jelenlegi üzemmódot
és elmenti a funkció-változtatásokat..
/
/
/
gomb
Beállítják a menüfunkciókat.
MENU(MENÜ) gomb
Kiválasztja vagy bezárja a menüket.
AUTO gomb
RGB üzemmódban automatikusan kijavítja
a kép pozícióját és remegését.
9
A készülék elemeinek elnevezése
Távvezérlés
POWER(KAPCSOLÓ) gomb
OK,
/
/
RATIO gomb
AUTO gomb
INPUT gomb
EXIT gomb
MENU gomb
/
gomb
Fényerő gomb
LIGHT
LIGHT gomb
BLANK gomb
A.IRIS gomb
MODE gomb
KEYSTONE gomb
STILL gomb
TIMER gomb
PATTERN gomb
GAMMA gomb
SLEEP gomb
Az elemek behelyezése
FIGYELMEZTETÉS
NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEM BEHELYEZÉSE ESETÉN ROBBANÁSVESZÉLY ÁLL FENN.
A HASZNÁLT ELEMEKET AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.
• Nyissa ki a távvezérlő hátán lévő elemtartó fedelét.
• Az előírt típusú elemet helyezze be ügyelve a polaritásra
; egyeztesse a “+” jelet a “+” jellel, és a “-” jelet a “-” jellel.
• Helyezzen be 1,5 V AAA elemet. Ne használjon együtt régi és új elemeket.
10
A készülék elemeinek elnevezése
Projektor állapot visszajelző
* A projektor tetején található lámpa visszajelző, működés visszajelző és hőmérséklet visszajelző mutatja a projektor működési állapotát.
Működés visszajelző
Hőmérséklet visszajelző
Lens shift
>>
Up
Do
w
<<
n
Deko LED
(Lencse eltolás
beállítógomb)
Lámpa visszajelző
Működés visszajelző
/ Hőmérséklet
visszajelző
Vörös
Zöld
Sárga (villog)
Zöld (villog)
Készenlét.
A készülék üzemel (a lámpa be van kapcsolva)
A projektor lámpája hűl (10 másodperc)
A projektor a túlzott hő miatt kikapcsolt (60 másodperc).
Ki
Zöld (villog)
Ki van kapcsolva
Ez a túlzott hő miatti figyelmeztető üzenet a projektor
bekapcsolt állapotában.
Kapcsolja ki a projektort és ellenőrizzea ventilátort.
A projektor a belső hűtőventilátor problémája miatt
kikapcsolt. Forduljon a szervizhez.
A projektor lámpája az életciklusa vége felé közeledik, és
ki kell cserélni egy új lámpára.
A projektor lámpája meghibásodott. Megfelelő idő
elteltével kapcsolja be újra a projektort. Ha a jelző
továbbra is pirosan villog, akkor vegye fel a kapcsolatot
a helyi vevőszolgálattal.
A lámpafedél és a szűzrlőfedél nyitva van.
Kék(villon)
Lámpa bekapcsol.
Sárga
Vörös (villog)
Vörös
Lámpa visszajelz
Deko LED
(Lencse eltolás beállítógomb)
Vörös (villog)
11
A készülék elemeinek elnevezése
Tartozékok
LIGHT
1.5V
1.5V
Távvezérlő
Tápkábel
2 elem
Kezelési útmutató
CD kezelési útmutató
Tisztító rongy
Szűzrő
Választható extrák
* Az alábbi kiegészítőket márkakereskedőjénél vásárolhatja meg.
* A lámpa fogyóeszköz, és ki kell cserélni, ha kiégett. A lámpa cseréjéhez forduljon szervizszakemberhez.
* Az opcionális alkotóelemek előzetesértesítés nélkül módosulhatnak a termék minőségénekjavítása érdekében, valamint előfordulhatúj opcionális
alkotóelemek hozzáadása is.
A projektor mennyezeti rögzítése
Vetítőernyő
S-Video kábel
Számítógép-kábel
12
Lámpa
HDMI kábel
Videó kábel
SCART - RCA csatlakozó
Komponens kábel
Felállítás és összeállítás
Felállítás és összeállítás
Felállítási tudnivalók
* Ne helyezze el a projektort az alábbi feltételek mellett. Ez működési hibát okozhatnak vagy károsíthatják a terméket.
Gondoskodjék a projektor megfelelő szellőztetésérő
● A projektor alján (belépő) szellőzőnyílások, elején
(kilépő) szellőzőnyílások vannak. Ne takarja el ezeket a
nyílásokat és ne helyezzen semmit a közelükbe, mert a
készülék belseje felmelegedhet, ami a kép romlását vagy a
projektor tönkremenetelét okozhatja.
● Ne lökdösse a projektort és semmilyen folyadékot se
öntsön rá.
● Ne tegye a projektort szőnyegre, terítőre vagy
hasonló anyagra. Ez gátolhatja a megfelelő
szellőzést a projektor alján. Ezt a terméket csak
falra vagy mennyezetre szabad szerelni.
● Hagyjon megfelelő távolságot (legalább 30 cm-t) a
projektor körül.
A projektort megfelelő hőmérsékleti és párássági körülmények között használja.
● Ezt a projektort csak olyan helyen szerelje fel, ahol a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő. (lásd 35. oldal)
Ne tegye a projektort olyan helyre, ahol beporosodhat.
● Ettől a projektor túlmelegedhet.
Ne torlaszolja el a projektor réseit és nyílásait. Ez túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat.
A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készül. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a projektor
ernyőjén állandó pici fekete és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat
természetes velejárója és nem jelent működési hibát.
Digitális televízió programok (DTV) lejátszásához DTV vevőt (set-top box) kell vásárolni és csatlakoztatni a projektorhoz.
Ha a távvezérlő nem működik a készülék üzemelése során.
● Előfordulhat, hogy a távvezérlőnem működik, ha elektronikus fénycsőelőtéttel felszerelt lámpa, illetve három hullámhosszú
lámpa került felszerelésre. Cserélje ki ezeket a lámpákat a nemzetközi szabványnak megfelelőtermékekre, a távvezérlő
normál műkodése érdekében.
13
Felállítás és összeállítás
A projektor pozicionálása
1. A projektort egy stabil és vízszintes felületen helyezzeel.
2. Helyezze el a projektort megfelelő távolságra a vetítőernyőtől.
A kép tényleges nagyságát a projektor és a vetítőernyő közötti távolság határozza meg.
3. Úgy helyezze el a projektort, hogy annak lencséje merőlegesen álljon a vetítőernyőre.Ha a projektor nem merőleges
a vetítőernyőre, a kép torz lesz. Ilyen esetben a keystone beállítás jelenthet segítséget (lásd 25. oldal).
4. Miután elvégezte a projektor pozicionálását, csatlakoztassa a tápellátást és a kívánt bemeneti berendezéseket is.
A kép-formátumon alapuló vetítési távolság
Lencse eltolás : Max
X/2
Vetítőernyő
A vetítőernyő
magassága (x)
Lencse eltolás : 0
X/2
Vetítés eltérési viszony:120%
(Lencse eltolás: Max)
Vetítési távolság (D)
Y/2
Vetítőernyő
A vetítőernyő
szélessége (Y)
n
<<
Lens shift
>>
Up
Do
w
Y/2
Vetítési távolság (D)
16 : 9 skála
Vetítési távolság
Kép
Átlóméret
(inch)
14
Átlóméret
(mm)
Vízszintes
méret (mm)
Függőleges
méret (mm)
Szélességi
távolság (mm)
Vetítési távolság (mm)
30
762
664
374
877
1605
40
1016
886
498
1181
2152
50
1270
1107
623
1484
2699
60
1524
1328
747
1788
3246
70
1778
1550
872
2092
3794
80
2032
1771
996
2395
4341
90
2286
1992
1121
2699
4888
100
2540
2214
1245
3003
5435
120
3048
2657
1494
3610
6530
140
3556
3099
1743
4218
7624
160
4064
3542
1992
4825
8719
180
4572
3985
2241
5433
9813
200
5080
4428
2491
6040
10907
220
5588
4870
2740
6648
12002
240
6096
5313
2989
7255
13096
260
6604
5756
3238
7863
14191
280
7112
6199
3487
8470
15285
300
7620
6641
3736
9078
16380
* A legtávolabbi/legközelebbi
távolság látható, amikor a zoom
funkcióval beálltjuk.
* A képet akár a képernyőméret
70%-ával elmozdíthatja a
lencse középpontjától
Felállítás és összeállítás
A Kensington biztonsági rendszer használata
● A projektor hátlapján egy „Kensington” biztonsági rendszer csatlakozó található. A „Kensington” biztonsági
rendszer kábelét az alábbiak szerint csatlakoztassa.
● A Kensington biztonsági rendszer részletes felszerelési és használati útmutatóját lásd a Kensington biztongi
rendszer készlethez csatolt kezelési útmutatóban.
● További információkért látogasson el a http://www.kensington.com oldalra
● A Kensington biztonsági rendszer opcionálisan vásárolható meg.
15
Felállítás és összeállítás
A projektor bekapcsolása
1. Csatlakoztassa helyesen a tápkábelt.
2. Távolítsa el a lencsét. Ha nem távolítja el, akkor a projektor lámpája által keltett hőtől eldeformáló-dhat.
3. Nyomja meg a POWER gombot a hátsó fedélen vagy a távvezérlőn.
● Miután a működésjelző LED kék (villogó) színre vált, egy kép jelenik meg.
● Nyomja meg az INPUT gombot a távvezérlőn vagy az INPUT gombot a vezérlőpanelen, a kívánt bemeneti jel kiválasztásához.
* A tápkábelt ne csatlakoztassa le, amíg a szívó/kifúvó ventilátor működik. Ha a tápkábelt lecsatlakoztatja
amíg a szívó/kifúvó ventilátor működik, akkor hosszabb időbe telhet a lámpát aktiválni bekapcsolás után
valamint a lámpa élettartama lecsökkenhet.
A projektor kikapcsolása
1. Nyomja meg a POWER gombot a hátsó fedélen vagy a távvezérlőn.
2. Nyomja meg ismét a POWER gombot a hátsó fedélen vagy a távvezérlőn a készülék kikapcsolásához.
3. Ha a mőködésjelző LED sárga színnel villog, azaz a ventilátor mıködik. (60 másodperc), akkor ne áramtalanítsa
a projektort. Ha a működésjelző pirosra váltott, akkor már áramtalaníthatja a projektort.
● Ha a működésjelző LED sárgán villog, akkor a hátsó fedélen illetve a távvezérlőn levő POWER gomb nem üzemel.
Power off?
Please press Power key again.
16
Felállítás és összeállítás
A vetítőernyőn megjelenő kép elhelyezése és élesre állítása
Ha megjelenik egy kép a vetítőernyőn, ellenőrizze, hogy éles-e és kitölti-e a vetítőernyőt.
Élesre állító gyűrű
Zoom gyűrű
● A kép élességének beállításhoz fordítsa el az élességállító gyűrűt (ez az objektív külső gyűrűje).
● A kép méretének beállításához fordítsa el a zoom gyűr űt, amely az alsó gyűr űr a lencsén.
Ha a képernyő képét felfelé vagy lefelé kívánja elmozdítani, akkor használja a projektor Lencse eltolás beállítógombját
a magasság beállításához, az alábbiakban bemutatott módon.
Lencse eltolás beállítógomb
● Fordítsa el a Lencse eltolás beállítógombot jobbra vagy balra, a projektor képének felfelé vagy lefelé történő beállításához.
Ha túl nagy erővel fordítja el a Lencse eltolás beállítógombot, akkor ez a projektor károsodását eredményezheti.
A kép forrásának kiválasztása
1. Nyomja meg a SOURCE gombot.
Input List
RGB
HDMI1
HDMI2
Video
S-Video
Component
2. Ha az INPUT gombbal kiválaszt egy bemeneti jelet, akkor a projektor csak a csatlakoztatott bemenetekre vált át.
A ,
gombbal a projektor bármilyen bemenetre átváltható.
17
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Csatlakozó egy asztali számítógéphez
* A projektort egy VGA, SVGA, XGA és SXGA kimenettel rendelkező számítógéphez csatlakoztathatja.
* A projektor által támogatott felbontásokra vonatkozóan lásd a 30. oldalt.
< Hogyan csatlakoztassa >
Csatlakoztassa a számítógép kimeneti portját és a projektor
RGB IN bemenetét egy számítógép-kábellel.
* Elő fordulhat, hogy a számítógépe által biztosított felbontást
módosítania kell egy olyan felbontásra, amelyet a projektor is
támogat. Lásd a 30. oldalt.
* Elő fordulhat, hogy a projektor nem támogatja a laptopok
kimenetét, amikor a laptop képernyő je bekapcsolt állapotban
van.
Csatlakoztatás egy videó forráshoz
* A projektorhoz VCR-t (videomagnót), videokamerát vagy bármilyen kompatibilis videokép-forrást csatlakoztathat.
< Hogyan csatlakoztassa 1 >
a. Csatlakoztassa a projektor Video bemenetét az A/V forrás
kimenetéhez egy video-kábellel.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
OUT
< Hogyan csatlakoztassa 2 >
b. Csatlakoztassa a projektor S-Video bemenetét az A/V forrás
S-video kimenetéhez egy S-video-kábellel.
* Jobb képminő ség érhető el, ha a hagyományos A/V csatlakozás
helyett S-Video jelforrást csatlakoztat a projektorra.
18
IN
<VCR>
VIDEO
Csatlakoztatás
Csatlakozó egy DVD lejátszóhoz
* A DVD készülék (Y, PB, PR) kimenő csatlakozói a készüléktől függően
Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr betűkkel lehetnek megjelölve.
< Hogyan csatlakoztassa >
Component cable
a.Csatlakoztassa a DVD komponens kábelt a projektor COMPONENT IN
Y, PB és PR bemeneteihez.
* A komponens kábel csatlakoztatásakor ügyeljen, hogy a dugók
(R) AUDIO (L)
színjelzései megegyezzenek a kábel színjelzéseivel
(Y=zöld, PB=kék, PR= piros)
PB
Y
PR
<DVD>
b. Ha a DVD lejátszó rendelkezik ilyennel, akkor HDMI-t is használhat a
komponens helyett. A HDMI jobb minő séget biztosít, mint a komponens.
Signal
Component
480i
O
X
480p
O
O
HDMI
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
Connecting to a D-TV Set-Top Box
* Digitális televízió programok (DTV) fogadásához DTV vevőt (set-top box) kell vásárolni és csatlakoztatni a projektorhoz.
* A projektor és a D-TV set-top box csatlakoztatásához vegye figyelembe a D-TV set-top box kezelési útmutatóját.
< HDMI jelforrás csatlakoztatása >
<D-TV Set-Top Box>
a.Csatlakoztassa a projektor HDMI IN bemenetét a DTV
set-top box HDMI kimeneti portjához egy HDMI kábellel.
b.Állítsa a DTV vevő felbontását az alábbiak egyikére:
480p(576p)/720p/1080i/1080p üzemmód.
< Hogyan csatlakoztasson egy komponens jelforrást >
a.Csatlakoztassa a DTV set-top box-hoz csatlakoztatott
komponens kábelt a projektor COMPONENT IN Y, PB
és PR bemeneteihez.
* A komponens kábel csatlakoztatása során ügyeljen,
hogy a dugók színjelzései megegyezzenek.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
HDMI kábel
Komponens kábel
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
<D-TV Set-Top Box>
(Y=zöld, PB=kék, PR= piros)
19
Működés
Működés
* Lehetséges, hogy az ebben az útmutatóban szereplő OSD (On Screen Display, képernyő kijelzés) eltér az ön projektorjáétól, mert ez csupán példa, ami elősegíti a projektor kezelését.
* Ez a kezelési útmutató főleg az RGB (PC) üzemmódot ismerteti.
A PICTURE menü opciói
Kép üzemmód
* A Picture üzemmód funkciójával a készüléket a legjobb képmegjelenítésre állíthatja be.
1. Nyomja meg a PICTURE gombot a távvezérlő n
2. A
●
,
A
,
gomb segítségével állítsa be a kívánt képernyő állapotot.
gomb minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a képernyőt.
F
Vivid
G
F
Expert2
G
F
Standard
G
F
●
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
●
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
Cinema
F
Expert1
G
G
F
Sport
G
F
Game
G
A video beállítása
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követő en a
lépjen a PICTURE feliratra, és nyomja meg az
, , ,
gombokkal
OK gombot.
PICTURE
2. Lépjen egy almenüre a
gombbal. Ezt követően a , gombokkal lépjen
a kívánt funkcióra, és nyomja meg az
OK gombot.
3. A , gombokkal végezze el a kívánt beállítást, majd nyomja meg az OK
gombot.
Picture Mode
Move
: Standard
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
70
• Color
70
• Tint
●
Lehetőség van eltérő képértékek megadására a különböző bemenetek,
valamint a Picture Mode esetén is.
●
A beállítások elvégzése utáni mentést követően az (User) jelenik meg a beállított
Picture Mode-ban.(kivéve Expert 1/2)
●
Végezze el a Picture Reset műveletet a Picture Mode esetén, az
alapértelmezett gyári értékek visszaállításához.
●
A kontrasztot a távvezérlő
gombjának lenyomásával állíthatja be.
A fényerő t a távvezérl
gombjának lenyomásával állíthatja be.
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyő jébő l való
kilépéshez.
●
●
20
OK
• Picture Reset
0
R
G
Működés
Az ADV. PICTURE menü opciói
Auto Írisz funkció
* Ezzel a funkcióval lehet beállítani a teljes képernyő fényerejét a bevitt képtől függően, az optimális képminőség biztosítása
érdekében.
1. Nyomja meg az A.IRIS gombot a távvezérlő n.
2. A
●
●
●
gomb segítségével állítsa be a kívánt képernyőállapotot.
,
A
,
gomb minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a képernyőt.
F
Off
G
F
Auto Iris1
G
F
Auto Iris3
G
F
Auto Iris2
G
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
Különleges vezérlési funkció
< When Picture Mode is
Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game >
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a
,
,
,
gombokkal lépjen az ADV. PICTURE feliratra, és nyomja meg az
Auto Iris
OK gombot.
2. Lépjen egy almenüre a
ADV. PICTURE
gombbal. Ezt követően a
gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
,
meg az
gombokkal végezze el a kívánt beállítást, majd nyomja
●
Off
G
Natural
On
Low
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
High
•Lamp Mode
E
< When Picture Mode is Expert 1/2 >
OK gombot.
ADV. PICTURE
●
OK
Off
•Gamma
OK gombot.
4. A
: Auto Iris1
•Fresh Colour
Adv. Picture Reset
•Noise Reduction
OK gombot.
,
F
Advanced Control
•Color Temp.
,
gombokkal lépjen az Advanced Control funkcióra, és nyomja meg az
3. A
Move
•Fresh Contrast
Lehetőség van eltérő képértékek megadására a különböző bemenetek
•Fresh ContrastMove
Auto Iris
•Fresh Colour
: Auto Iris1
valamint a Picture Mode esetén is.
Expert Control
•Noise Reduction
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből való
Adv. Picture Reset
•Real Cinema
kilépéshez.
F
OK Off
G
Off
On
Off
•Black Level
Low
•Lamp Mode
High
100
•Overscan
Gamma Mode
Preset
E
21
Működés
G
G Fresh Contrast : A kontraszt optimális szintre való beállítását végzi, a kép fényerejétől függő en.
•Fresh Contrast
F
Low
G
F
High
G
F
Off
G
F
OK
G
G Fresh Colour : A kép színeit a természetes színekhez közelire módosítja.
•Fresh Colour
F
Off
G
F
Low
G
F
High
G
G
F
Natural
G
F
OK
G
G Color Temp : A képernyő színhőmérsékletének beállítása.
•Color Temp.
F
Medium
F
●
G
F
Cool
F
Warm
G
OK
A C.TEMP gombot is használhatja a távirányítón.
G
G Noise Reduction : Eltávolítja a képről a zajokat, a kép károsítása nélkül.
•Noist Reduction
F
On
F
●
G
F
Off
G
OK
Ezt csak Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) és HDMI(480p, 576p) üzemmódokban használhatja.
G
G Gamma : A kép intenzitásának beállítása
•Gamma
F
Low
F
●
G
F
Medium
G
F
High
G
OK
A GAMMA gombot is használhatja a távirányítón.
G
G Real Cinema : Film nézése esetén ez a funkció a készüléket a legjobb képmegjelenítésre állítja be.
•Real Cinema
F
Off
F
●
G
F
On
G
OK
Ezt csak Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz) és HDMI (1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz)
üzemmódokban használhatja.
G
G Black Level : A képernyő kontrasztjának és fényességének beállítása a képernyő feketeszintjének alkalmazásával.
•Black Level
F
Low
F
●
G
F
High
G
OK
Ez a funkció nem használható SECAM, PAL 60 és PAL BGDK jelek esetén, a Video, S-Video és RGB üzemmódokban.
G
G Lamp Mode : A lámpa fényerejének módosítása
•Lamp Mode
F
F
22
High
G
OK
F
Low
G
Működés
G
G Overscan : 90, 92, 94...100 között állítható.
•Overscan
F
90
F
●
●
●
G
~
F
100
G
OK
A funkció nem használható, ha a PC jele a bemeneti jel, és a jel 1080i és 1080p, illeve ha az Aspect Ratio beállítása Justscan.
A képernyő szélein zaj léphet fel 1080i/1080p esetén, a képbeviteli eszköz hibás működése következtében.
Ebben az esetben kapcsoljon át egy olyan jelre, amely az Overscan funkcióval állítható, majd állítsa be az Overscan értékét.
G
G Gamma Mode : Ezt az üzemmódot csak akkor választhatja, ha a Picture Mode beállítása Expert 1/2.
•Gamma Mode
F
Preset
F
●
●
●
●
G
F
User
G
OK
Adjustment : Low, Medium vagy High értékek között választhat.
Level : 0 és 8 értékek között állítható.
IRE : Automatikus beállítás 0 - 100 között, a Level változásának függvényében.
Red/Green/Blue : -127 és 127 értékek között állítható.
G White Balance : A képernyő általános hatásának beállítása a kívánt szintre. Ezt a funkciót csak akkor választhatja, ha a
G
Picture Mode beállítása Expert 1/2.
•White Balance
F
Medium
G
F
Cool
G
F
0
G
F
Natural
G
F
30
G
F
Warm
G
G
F
OK
•Red Contrast
F
F
●
●
-30
G
~
~
OK
Red/Green/Blue Contrast : -30 és 30 értékek között állítható.
Red/Green/Blue Brightness : -30 és 30 értékek között állítható.
Különleges képvisszaállítás funkció
* A kiválasztott ADV PICTURE funkció beállítása mindegyik bemenetre vonatkozóan, és a Picture Mode visszaállítja az
alapértelmezett gyári beállításokat.
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a . , ,
lépjen az ADV. PICTURE feliratra, és nyomja meg az
, gombokkal
OK gombot.
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Lépjen egy almenüre a
gombbal. Ezt követően a , gombokkal
lépjen az Adv. Picture Reset funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
3. A , gombokkal lépjen a Yes feliratra, majd nyomja meg az
gombot.
●
Move
OK
: Auto Iris1
Advanced Control
Adv. Picture Reset
OK
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből
való kilépéshez.
23
Működés
Vetítőernyő menü opciók
A PJT üzemmód módosítása
* Ez a funkció a vetített kép függőleges vagy vízszintes megfordítását végzi.
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a SCREEN feliratra, és nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen egy almenüre a
gombbal. Ezt követően a ,
gombokkal
lépjen a PJT Mode funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
SCREEN
PJT Mode
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
Screen Reset
3. A
,
gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
OK gombot.
● Válassza a Rear feliratot, ha a külön kapható átlátszó képernyő hátuljáról végzi a vetítést.
● Válassza a Ceiling feliratot, ha a készülék a mennyezetre van felszerelve.
● Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjébő l való kilépéshez.
Képméretarány funkció használata
1. Nyomja meg a távvezérlőn aRATIO gombot.
2. A
●
●
24
,
gombokkal válassza ki a kívánt képméretet.
F
Auto
G
F
4:3
G
F
Just Scan
G
F
16 : 9
G
Ezt a funkciót a MENU gomb megnyomásával is használhatja.
A menübő lvaló kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
Move
OK
Működés
A Keystone funkció használata
* Ezt a funkciót akkor használja, ha a projektor nem áll merőlegesen a vetítőernyőre, és a kép trapéz alakúvá válik.
* A Keystone funkciót csak akkor használja, ha nem tudja beállítani a legjobb vetítési szöget.
1. Nyomja meg a távvezérlő n a KEYSTONE gombot.
Keystone
2. A
,
gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg a
gombot.
Top Left
Move
MENU Prev.
G
Top Right
3. A , , , gomb segítségével állítsa be a kívánt kívánt képernyő -állapotot, majd
nyomja meg az OK gombot.
Bottom Left
Bottom Right
A Keystone -100 és 100 értékek között állítható.
A Reset paranccsal visszaállíthatja az alapértelmezett gyári beállításokat.
● Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
● A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
●
●
H:
0
V:
0
Reset
Teszt minta funkció
* Használja ezt a funkciót a projektor beüzemelésekor, a kép méretének és fókuszának beállításához.
Nyomja meg a távvezérlő n a PATTERN gombot.
●
●
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
Automatikus konfiguráció funkció
* Ez a funkció biztosítja, hogy ön a legjobb video-minőséget kapja, a vízszintes méret és a kép szinkronizálás automatikus
beállítása útján.
* Az automatikus sávhelyzet szabályozás csak RGB PC bemenet esetén működik.
1. Nyomja meg a távvezérlőn azAUTO gombot.
●
A képhelyzet és a szinkronizálás beállítása automatikusan megtörténik.
2. Az automatikus beállításokat követően, abban az esetben ha további
manuális beállításokra is szükség van, a számítógéptől függően, RGB
Config. a SCREEN menüben. Bizonyos esetekben az automatikus
korrekció használata nem elegendő a legjobb képminőség eléréséhez.
Auto RGB Config.
Auto configuration is on the process.
Please wait a moment.
Ezt a funkciót a MENU gomb megnyomásával is használhatja. (Csak az RGB üzemmódban)
A legjobb eredmény érdekében ezt a funkciót állókép kivetítése mellett hajtsa végre.
25
Működés
RGB konfigurálás funkció
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , ,
a SCREEN feliratra, és nyomja meg az OK gombot.
gombokkal lépjen
RGB Config.
Move
Auto Configure G
2. Lépjen egy almenüre a
gombbal. Ezt követően a , gombokkal lépjen az
RGB Config.. funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
Phase
Auto Configure?
Clock
Yes
3. A
,
gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg a
OK
No
Position
gombot.
4. A , , , gomb segítségével állítsa be a kívánt képernyő-állapotot, majd
nyomja meg az OK gombot.
●
Az Auto Configure funkció csak RGB bemenet esetén működik. Ha egy olyan
videóval kapcsolatban végez képernyő-beállítást, amely számítógépes grafikus
jelből származik, akkor elő fordulhat, hogy nem található optimális állapot.
Állóképhez végezze el az Auto Configure funkciót.
●
A bemeneti felbontásól függően a változtatható értéktartomány eltérő lehet.
●
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Képvisszaállítás funkció
* A kiválasztott SCREEN üzemmódok beállításainak visszaállítása az alapértelmezett
gyári értékekre.
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen a SCREEN feliratra, és nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen egy almenüre a gombbal. Ezt követően a , gombokkal lépjen a
Screen Reset funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
3. A
●
26
,
gombokkal lépjen a Yes feliratra, majd nyomja meg az
OK gombot.
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből való
kilépéshez.
SCREEN
Move
PJT Mode
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
Screen Reset
OK
Működés
Az OPTION menü opciói
Az állókép funkció használata
1. Nyomja meg a STILL gombot.
* Ezzel megállíthatja a bejövő képet.
<Álló kép>
<Mozgó kép>
2. Az állókép üzemmódból bármelyik gomb megnyomásával kiléphet.
* Az állókép funkció kb. 10 perc elteltével automatikusan leáll.
Nyelv kiválasztása
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a
lépjen az OPTION feliratra, és nyomja meg az
, , , gombokkal
OK gombot.
OPTION
Language
2. Lépjen egy almenüre a
gombbal. Ezt követően a , gombokkal lépjen
a Language funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
Move
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
gombot.
●
●
OK
A vetítőernyő kijelzés (OSD) a kiválasztott nyelven jelenik me
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből való
kilépéshez.
Az üres képernyő funkció használata
* Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha egy prezentáció, összejövetel vagy egy előadás során szüksége van arra, hogy más ne vonja
el hallgatóság figyelmét.
1. Nyomja meg a BLANK gombot.
●
●
A vetítőernyőn egy háttérszín jelenik meg.
A háttérszínt Ön választhatja meg.
(Lásd a „Háttérkép színének kiválasztása” című részt)
2. Az üres képernyő funkcióból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.
●
A kép időszakos kitakarásához nyomja meg a távvezérlő aBLANK gombot. Ne takarja el a vetítőlencsét valamilyen tárggyal
miközben a projektor működik, mert ettől a tárgy felmelegedhet és deformálódhat, rossz esetben tüzet is foghat.
27
Működés
A üres kép színének kiválasztása
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen az OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.
OPTION
Language
2. Lépjen egy almenüre a gombot. Ezt követően a , gombokkal lépjen a Blank Image funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
3. A , gombokkal lépjen a kívánt pontra, majd nyomja meg az
gombot.
●
●
Move
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
OK
A háttérszín a kiválasztott háttérszín funkcióra fog váltani.
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből való
kilépéshez.
Kikapcsolási idő funkció
* Az időzítő egy megadott időtartam után kikapcsolja a projektort.
1. Nyomja meg a távvezérlőn a SLEEP gombot.
2. Válassza ki a kívánt időtartamot a
●
A
F
F
●
●
28
,
, gombok segítségével.
gombok minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a vetítőernyőt:
Off
240 Min
G
G
F
F
10 Min
180 Min
G
G
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
F
F
20 Min
120 Min
G
G
F
30 Min
G
F
60 Min
G
F
90 Min
G
Működés
Automatikus kikapcsolási funkció
* Ez a funkció 10 perc elteltével automatikusan kikapcsolja a projektort, ha ezalatt
nem érkezik jel.
OPTION
Move
Language
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a
lépjen az OPTION feliratra, és nyomja meg az
, , , gombokkal
OK gombot.
●
,
gombokkal lépjen az On feliratra, majd nyomja meg az
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
2. Lépjen egy almenüre a
gombbal. Ezt követően a , gombokkal
lépjen az Auto Sleep funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
3. A
OK
: English
OK gombot.
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből való
kilépéshez.
Opciók visszaállítása funkció
* A kiválasztott OPTION üzemmódok beállításainak visszaállítása az alapértelmezett gyári
értékekre.
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , , , gombokkal
lépjen az OPTION feliratra, és nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen egy almenüre a
gombbal. Ezt követően a , gombokkal
lépjen az Option Reset funkcióra, és nyomja meg az OK gombot.
OPTION
Move
Language
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. A
●
,
gombokkal lépjen a Yes feliratra, majd nyomja meg az
OK gombot.
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből való
kilépéshez.
Az INFORMATION menü opciói
A projektor információinak megtekintése
1. Nyomja meg a MENU gombot. Ezt követően a , ,
lépjen az INFORMATION feliratra, és nyomja meg az
, gombokkal
OK gombot.
2. Ekkor megtekintheti a projektor aktuális információit.
●
Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a menü képernyőjéből való
kilépéshez.
INFORMATION
Move
Serial No.
: AF115-JS
Lamp Time
:
Input
: HDMI2
9
Hr
Resolution
: 480p
Fh/Fv
: 31.5KHz/60.1Hz
29
Információ
Támogatott monitor felbontások
* Az alábbi táblázatban a projektor által támogatott kijelző-formátumok vannak felsorolva.
Források
Formátum
Függőleges frekv. (Hz)
Vízszintes frekv. (kHz)
* Ha a projektor nem támogatja a bemenő jelet, a kijelzőn az „Out of Range” (tartományon kívül) üzenet jelenik meg.
* A projektor támogatja a DDC1/2B típust mint Plug & Play funkciót. (PC monitor automatikus felismerése)
* A vízszintes és függőleges frekvenciák szinkronizálási jelformái különállóak.
<DVD/DTV Input>
Jel
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
24/25/30Hz
30
Komponens-*1 HDMI(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Kábeltípus
1- Komponens kábel
2- HDMI kábel
Információ
Karbantartás
*A projektor csak kevés karbantartást igényel. Tartsa tisztán a lencsét, mert minden piszok vagy folt megjelenik a vetítőernyőn. Ha alkatrész-cserére
van szükség, forduljon a márkakereskedőhöz. A projektor bármely részét tisztogatja, előbb mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali
dugaszt.
Az objektív tisztítása
lencsét tisztítsa meg,ha a felületén kosz vagy port talál.lencse felületét fújja le légfúvóval vagy törölje le puha,lencsetisztító ruhával.
kosz vagy foltok eltávolításához egy puha ruhát vízzel nedvesítsen meg,használjon semleges mosószert,és óvatosan törölje le a felületet.
A projektor házának tisztítása
A projektor házának tisztítása előtt húzza ki a tápkábel fali dugaszát. A piszok vagy por eltávolításához törölje le a házat a hozzá adott
törlőruhával. Ha az objektívről kívánja eltűntetni a port vagy foltokat, használja törlőruhát, amit a készülékkel kapott. Ne használjon alkoholt,bezint,
oldószert vagy más tisztító vegyszert mert ezektől a ház megvetemedhet vagy elszíneződhet.
A szűrőtisztítása
Ha a projektor használata során figyelmeztetés jelenik meg, hogy tisztítsa meg a szűrőt, akkor ezt az alábbiak szerint végezheti el.
1
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a projektort.
Fordítsa fejjel lefelé a készüléket, és helyezze
egy asztalra vagy egyéb sík felületre.
3
Fordítsa fejjel lefelé a szűrő fedelét, vegye ki a
szűrőt, és távolítsa el belőle a port.
(Ha a szűrő megsérült, akkor használja a
mellékelten biztosított új szűrőt.)
2
Szűrő
A nyilakkal jelölt módon nyomja meg mindkét
kezével, és távolítsa el a szűrő fedelét.
szűrőfedél
4
Helyezze be a szűrőt a fedélbe.
Helyezze fel a fedelet a projektorra, és nyomja
meg, amíg egy kattanó hangot nem hall.
31
Információ
A lámpa cseréje
Lámpacsere
A lámpa cseréjének gyakorisága a projektor használati környezetétől függ. A
lámpa használati időt a menü LÁMPAIDŐ ELLENŐRZÉSE részében találja (29.
oldal). A lámpát az alábbi esetekben kell kicserélni:
<A projektor fels őpanele>
●
A kivetített kép sötétebbé válik vagy deformálódni kezd.
A lámpa visszajelző vörös.
Amikor bekapcsolja a projektort a „Replace the lamp” (Cserélje ki a lámpát) üzenet
jelenik meg.
n
Lens shift
>>
Up
●
Do
w
<<
●
Lámpa
visszajelző
A lámpa cseréje során legyen óvatos
-A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a POWER gombot a vezérlő panelen vagy a távvezérlőn
- Ha a működésjelző LED sárga színnel villog, akkor ne húzza ki a hálózati csatlakozót, amíg a működésjelző
LED folyamatosan (vörös színnel) nem világít.
- A lámpa cseréje előtt hagyja legalább egy órát hűlni.
- Csak ugyanilyen típusú, LG Electronics szervizben kapható lámpára cserélje. Más gyártó lámpájának használatával a
projektor károsodását okozhatja.
- A lámpát csak akkor távolítsa el, amikor cseréli.
- A lámpát tartsa gyermekektől távol. A lámpát tartsa távol hőforrásoktól, mint a radiátorok, sütő, stb.
- A tűz kockázatának csökkentése érdekében a lámpát ne tegye ki folyadékok vagy más idegen anyagok hatásának.
- A lámpát ne helyezze hőforrás közelébe.
- A lámpát biztonságosan rögzítse a csavarokkal. Ha ezt elmulasztja, a kép sötét lehet, illetve ez tűzveszélyt is okozhat.
- A lámpa üveg részét soha ne érintse meg, különben a képminőség romlik, és a lámpa élettartama csökken.
Cserelámpa beszerzése
A lámpa modellszáma a 35. oldalon található. Ellenőrizze a lámpa modellszámát, és vásárolja meg LG Electronics
szervizben. Más gyártó lámpájának használatával a projektor károsodását okozhatja.
A lámpa ártalmatlanítása
A használt lámpát vigye vissza LG Electronics szervizbe.
32
Információ
A lámpa cseréje
1
Kapcsolja ki a projektort és húzza ki a tápkábel
fali dugaszát. Óvatosan helyezze párnázott
felületre.
2
Csavarhúzó használatával csavarozza ki a
lámpafedél csavarját.
(A lámpa cseréje előtt hagyja legalább egy
órát hűlni.)
Lámpafoglalat csavar
3
A lámpafedél leemelése után, csavarhúzó
használatával távolítsa el a két tartócsavart.
Csavarok
4
A lámpát emeli ki a projektorból.
Alsó rész
Gomb
5
A fogantyút óvatosan húzva távolítsa el a lámpafoglalatot.
7
Húzza meg a 3. lépesben eltávolított
csavarokat.
(Gondoskodjon arról, hogy szorosan meg
legyenek húzva.)
6
8
Óvatosan helyezze be az új lámpát a megfelelő
pozícióba. Nyomja meg a lámpa alsó részét, hogy
ellen rizze, helyesen lett-e betéve.
Zárja vissza a lámpafedelet, és helyezze vissza a 2. lépésben eltávolított csavarokat.
(Ha a lámpafedelet nem megfelelően helyezi
vissza, a projektor nem kapcsol be.)
Más gyártó lámpájának használatával a projektor vagy a lámpa károsodását okozhatja. Gondoskodjon arról, hogy
a lámpafedél megfelelően rögzítve legyen. Ha a lámpafedelet nem megfelelően helyezi vissza, a projektor nem
kapcsol be. Ha ez a hiba nem megoldható, forduljon hivatalos LG szervizhez.
33
Információ
A projektorlámpa vezérlése
VIGYÁZAT
●
34
A projektor aktiválása után ne kapcsolja ki legalább 5 percig.
- A gyakori ki-bekapcsolás a lámpa károsodását okozhatja.
●
Ne húzza ki a hálózati csatlakozót, amíg a projektor vagy a hűtőventilátorüzemel.
- Ez lerövidítheti a lámpa élettartamát.
●
Az élettartam a használat helyének viszonyaitól, valamint a megfelelő kezeléstő l függ.
●
A projektor egy nagynyomású higanygőzlámpát használ.
Külső behatás, vagy a projektor nem megfelelő használata a lámpa szétrobbanását okozhatja.
●
Ha a projektor által kicserélendőnek jelzett lámpát továbbra is használja, akkor az szétrobbanhat.
●
Ha a lámpa szétrobbant, végezze el az alábbiakat:
- Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót
- Azonnal szellőztesse ki a helységet.
- A vevőszolgálattal ellenőriztesse a projektor állapotát, és cseréltesse ki a lámpát.
- Ne szerelje szét a projektort.
Információ
Műszaki adatok
MODELL
AF115 (AF115-JS)
Felbontás
1920(vízszintes) x 1080(függőlege)pixel
Vízszintes / függőleges oldalarán
16 : 9 (horizontal:vertical)
LCOS panel méret
0.61 inch
Vetítőernyő méret
(vetítési távolság)
Wide : 30 ~ 300 inches(0.9 ~ 9.1m)
Tele : 30 ~ 300 inches(1.6 ~ 16.4m)
Vetítés eltolása
120%
Távvezérlés hatótávolsága
12m
Zoom arány
1:1.8
Videó kompatibilitás
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL 60
Áramellátás
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3.0A-1.2A
Magasság(mm/inch)
173/6.8
Szélesség(mm/inch)
366/14.4
Hossz(mm/inch)
447.5/17.6
Tömeg(g/font)
9.6/21.1
Üzemi feltételek
Projektor lámpa
Hőmérsékle
Lámpa modell
Üzem közben : 32~104°F(0°C~40°C)
Tárolás és szállítás alatt : -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAF1
Páratartalom
Lámpa áramfogyasztása
Üzem közben: 0 ~ 75% relatív páratartalom száraz
higrométerrel mérve
Üzemen kívül: 0 ~ 85% relatív páratartalom száraz
higrométerrel mérve
220W
35
A projektor típuskódja és sorozatszáma a készülék hátulján vagy egyik oldalán található. Jegyezze
fel ide arra az esetre, ha esetleg szervizre lenne
szüksége.
TÍPUSKÓD
SOROZATSZÁM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement