LG DX630-JD Navodila
Modell száma:
Gyártási szám:
LG DLP PROJEKTOR
Mielőtt készülékét használatba venné.
gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
Tartsa meg, hogy később is kézbe
vehesse.
Jegyezze fel a készülék modell-számát és
gyártási számát. Ezeket az adatokat a
készülék alján lévő címkén találja meg, és
adja meg a szerviznek, ha javításra van
szüksége.
DX630
KEZELÉSI
ÚTMUTATÓ
DLP PROJEKTOR
Vigyázat
Ez a készülék egy A-osztályú termék. Otthoni környezetben a termék rádió interferenciát okozhat;
ebben az esetben szükségessé válhat, hogy a felhasználó megfelelő intézkedéseket tegyen.
Tartalom
Tartalom
Biztonsági tudnivalók ...............................4
A készülék elemeinek elnevezése
A projektor ........................................................7
Csatlakozók......................................................7
A vezérlőpanel ................................................8
Távvezérlés......................................................9
Az elemek behelyezése ...................................9
Projektor állapot visszajelzők ........................10
Tartozékok.......................................................11
Választható extrák ..........................................11
Felállítás és összeállítás
Felállítási tudnivalók........................................12
A projektor használatának alapjai ...................13
A Kensington biztonsági rendszer használata ....14
A projektor bekapcsolása................................15
A projektor kikapcsolása .................................15
A vetítőernyőn megjelenő kép elhelyezé
se és élesre állítá ............................................16
A kép forrásának kiválasztása ........................16
Csatlakoztatás
Csatlakozás egy asztali számítógéphez .........17
Csatlakozás egy notebookhoz ........................17
Csatlakozás egy videó forráshoz ....................17
Csatlakozó egy DVD lejátszóhoz....................18
Csatlakozás egy digitális TV set-top boxhoz ..18
Működés
A videomenü opciói
A kép beállítása...............................................19
Picture üzemmód ............................................19
A színhőmérséklet szabályozás ....................20
Intelligens kép funkció.....................................20
Gammaív váltó funkció ...................................20
Briliáns színTM funkció ....................................21
Feketeszint funkció .........................................21
Fehércsúcs funkció .........................................21
Speciális szín funkció......................................22
Visszaállítás ....................................................22
Speciális menü opciók
Nyelv kiválasztása ..........................................23
Az Aspect Ratio (Képméretarány)
funkció használata ..........................................23
Overscan („túlpásztázás”) funkció ..................23
Vízszintes tükrözés funkció.............................24
Függőleges tükrözés funkció.........................24
Kikapcsolási idő funkció ................................25
Automatikus kikapcsolási funkció ...................25
Prezentáció időzítő funkció..........................26
A Keystone funkció használata .......................26
Az üres képernyő funkció használata ...........27
Az állókép funkció használata ........................27
A üres kép színének kiválasztás.....................27
A Color ADJ (Színbeállítás) funkció ................28
Lámpa üzemmód funkció ...............................29
Lámpa idő ellenőrzése.................................29
Vetítőernyő menü opciók
Automatikus konfiguráció funkció ...................30
A fázis funkció használata ..............................30
Az óra funkció használata...............................30
A vízszintes funkció használata ......................31
A függőleges funkció használata...................31
RS-232C
Külső vezérlőeszköz beállítása....................32
Információ
Támogatott monitor felbontások .....................37
Karbantartás....................................................37
A lámpa cseréje ..............................................38
Lencsefedél cseréje a projektoron ..................40
Műszaki adatok ................................................41
A készülék ártalmatlanítása
1. Ha egy terméken ez az áthúzott kerekes szemétgyűjtő jelkép látható az azt jelenti,
hogy erre a termékre érvényes a 2002/96/EK európai irányelv.
2. Minden elektromos és elektronikus terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
ártalmatlanítani, a kormányzat vagy a helyi hatóságok által e célra kijelölt begyűjtő
megoldások útján.
3. A régi készülék szabályos ártalmatlanítása hozzájárul ahhoz, hogy kizárhatók
legyenek a környezetre vagy az emberi egészségre káros következmények.
4. Az ártalmatlanításra vonatkozó részletesebb felvilágosításért forduljon a hatósághoz,
a köztisztasági szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.
3
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat, hogy elkerülje az esetleges baleseteket vagy a projektor
helytelen használatát.
➟ A biztonsági tudnivalók az alábbi két formában vannak megadva.
VIGYÁZAT:Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, vagy akár halált is okozhat.
MEGJEGYZÉS: Ennek a figyelmeztetésnek a megszegése könnyebb sérülést okozhat vagy megrongálhatja a projektort.
➟ Ha elolvasta ezt a kezelési útmutatót, tartsa elérhető helyen, hogy a felhasználó mindig könnyen hozzáférhessen.
Felszerelés belső térbe
Ne tegye ki a projektort közvetlen
napsugárzásnak, ne helyezze
hőforrások, pl. radiátor, tűzhely
vagy kályha közelébe.
VIGYÁZAT
A projektor mellé ne tegyen
éghető anyagokat.
Ne engedje, hogy a gyermekek a
projektorba kapaszkodjanak.
Ez tűzveszélyt okozhat!
A projektor leeshet, sérülést vagy akár
halált is okozva.
Ez tűzveszélyt okozhat !
Felszerelés belső térbe
MEGJEGYZÉS
Mielőtt a készüléket elmozdítja, Ne helyezze a projektort gőz- vagy
húzza ki a fali dugaszolót és
olajgőz-források, pl. légnedvesítő
minden egyéb csatlakozást.
berendezés közelébe.
Ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja !
Ha a projektort asztalon helyezi
el, ügyeljen, ne kerüljön az asztal
szélére.
A projektor leeshet, súlyos sérülést
okozva egy gyermeknek vagy
felnőttnek és komoly károsodást a
projektornak.
Csak alkalmas állványt használjon.
A projektort csak vízszintes és
stabil felületen használja.
Leeshet, sérülést okozva vagy
tönkretéve a projektort.
Ne tegye a projektort olyan
helyre, ahol beporosodhat.
Ez tűzveszélyt okozhat és tönkreteheti a készüléket!
Biztosítson jó szellőzést a projektor körül. A projektor és a fal
közötti távolság legalább 30 cm
legyen.
A gép túlzott mértékű belső
felmelegedése tüzet okozhat vagy
károsíthatja a készüléket!
Ne torlaszolja el a projektor szellőzőnyílásait és Ne helyezze a projektort közvetlenül szőnyegre, terítőre
semmilyen módon se gátolja a levegő áramlását. vagy olyan helyre, ahol a levegőáramlás korlátozott
lehet.
Ellenkező esetben a gép belső hőmérséklete
megemelkedhet, tűzveszélyt és a készülék
tönkremenetelét okozva.
Felszerelés külső helyiségben
Ellenkező esetben a gép belső hőmérséklete megemelkedhet,
tűzveszély keletkezhet vagy megsérülhet a készülék.
VIGYÁZAT
Ne használja a projektort nedves helyen, pl. fürdőszobában, ahol könnyen nedvesség érheti.
Ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja !
Áramellátás
A földelő vezetéket be kell kötni.
Ha a földelő vezeték nincs bekötve,
fennáll a szivárgó áramok okozta
áramütés veszélye.Ha nincs mód a
földelésre, szakképzett villanyszerelővel
külön megszakítót kell felszereltetni. A
földelést ne csatlakoztassa telefonzsinórhoz, villámhárítóhoz vagy
gázvezetékhez.
4
VIGYÁZAT
A tűzveszély elkerülése érdekében
a készülék dugaszát teljesen be
kell tolni a dugaszoló aljzatba
Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel
és a készülék is tönkremehet.
A tápkábelre ne tegyen nehéz
tárgyakat.
Ez tűz vagy áramütés veszélyét
okozhatja !
Biztonsági tudnivalók
Áramellátás
VIGYÁZAT
Ne csatlakoztasson túl sok dugót egyetlen áramelosztóhoz.
Az elosztó túlmelegedhet és tűzveszély keletkezhet.
Áramellátás
Nedves kézzel sohase nyúljon a
dugaszolóhoz.
Fennáll az áramütés veszélye !
MEGJEGYZÉS
Kihúzáskor határozottan fogja
meg a dugót. Ne a vezetéket
húzza, mert az megsérülhet.
Ne hagyja, hogy a dugón vagy
az aljzaton por gyűljön össze.
Ez tűzveszélyt okozhat !
Ez tűzveszélyt okozhat !
Ne csatlakoztassa a készüléket
ha a tápkábel vagy a dugó sérült,
vagy a fali csatlakozó bármely
része meglazult.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
Olyan helyen helyezze el a projektort, ahol az emberek nem
léphetnek rá a tápkábelre és nem
botolhatnak el benne.
Ügyeljen hogy a tápkábel ne
érintkezzék éles vagy forró
tárggyal, pl. fűtőtesttel.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
A projektort ne a dugasz csatlakoztatásával vagy kihúzásával kapcsolja be vagy ki.
(Ne használja a dugaszt kapcsolóként.)
Ez mechanikai hibát vagy áramütést okozhat.
Használat
Ne helyezzen a projektorra
folyadékot tartalmazó tárgyat, pl.
virágcserepet, csészét, kozmetikai
készítményeket vagy gyertyát.
VIGYÁZAT
Ha a projektort nagyobb ütés éri
vagy megsérül, kapcsolja ki, húzza
ki a fali dugaszt és forduljon a
szervizhez.
Ügyeljen, hogy semmi se essen
bele a projektorba.
Ez áramütést okozhat vagy tönkreteheti a készüléket!
Ez tűzveszélyt okozhat és tönkreteheti a Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
készüléket!
tönkreteheti a készüléket!
Ha a projektorba víz került,
azonnal húzza ki a fali dugaszt
és forduljon a szervizhez.
Az elhasznált elemeket gondosan és biztonságosan ártalmatlanítsa.
Ez áramütést okozhat vagy tönkreteheti a készüléket!
Ha egy gyermek lenyelne egy elemet,
azonnal forduljon orvoshoz.
Ha a vetítővásznon nem jelenik
meg kép, kapcsolja ki a
készüléket, húzza ki a fali
dugaszt és forduljon a
szervizhez.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és
tönkreteheti a készüléket!
A készülék egyetlen fedelét se
vegye le. Igen nagy az áramütés
veszélye!
Amikor a projektor működik, ne
nézzen bele közvetlenül a lencsébe. Szemsérülést szenvedhet!
Működés közben vagy közvetlenül
azt követően ne érintsen meg
fém alkatrészt, mert a szellőzők
igen melegek lesznek.
FIGYELMEZTETÉS a tápkábelre vonatkozóan
A legtöbb berendezésnél azt javasolják, hogy önálló áramkörre kössék őket; ez egy olyan dugaszoló
aljzat amely csak ezt a készüléket táplálja és nem rendelkezik másik kimenettel vagy leágazással.
Biztonság kedvéért nézze át jelen kezelési útmutató műszaki adatokat tartalmazó oldalát.
Ne terhelje túl a fali konnektorokat. A túlterhelt fali konnektorok, a meglazult vagy sérült konnektorok,
hosszabbító zsinórok, kopott kábelek vagy sérült és repedezett szigetelő burkolatok veszélyesek!
E körülmények bármelyike áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze készüléke kábelét
és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a konnektorból, ne használja tovább a készüléket
és cseréltesse ki a vezetéket kifogástalan új kábelre, egy erre felhatalmazott szervizzel.
Óvja a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai rongálódástól amilyen a túlzott meghajlítás, megtörés, becsípés, ajtó rácsukása vagy a rálépés.
Fordítson különös figyelmet a dugaszokra, fali konnektorokra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a
készülékből.
5
Biztonsági tudnivalók
Használat
VIGYÁZAT
Gázszivárgás esetén soha ne
nyúljon a fali konnektorhoz; nyisson ablakot és szellőztessen ki.
Ne ejtse le a projektort és vigyázzon, ne érje nagyobb ütés.
Ez mechanikai hibát vagy személyi
sérülést okozhat !
Egy szikra tüzet vagy égési sérülést
okozhat.
Ne nézzen bele közvetlenül a
lézersugárba mert szemsérülést
szenvedhet !
A mikor a projektor lámpája világít, mindig nyissa ki a lencseajtót vagy távolítsa el a lencse fedelet.
Használat
MEGJEGYZÉS
A projektorra ne tegyen nehéz
tárgyakat.
Ügyeljen, ne érje ütés a lencsét,
különösen a projektor
elmozdítása során.
Ez mechanikai hibát vagy személyi
sérülést okozhat !
Ne érintse meg a vetítőgép
lencséjét. Ez igen kényes elem
és könnyen megsérülhet.
Ne használjon éles szerszámot a projektor tisztításánál, mert ez felsértheti a házat.
Tisztítás
VIGYÁZAT
A projektor tisztításánál ne
használjon vizet.
Ez károsíthatja a készüléket vagy
áramütést okozhat.
Abban a valószínűtlen esetben, ha a projektor füstölne vagy különös szagot bocsátana ki, kapcsolja ki, húzza ki a fali
dugaszt és lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével vagy a szervizzel.
Ez tűzveszélyt, áramütést okozhat és tönkreteheti a készüléket!
Tisztítás
Évente egyszer keresse fel a szervizt a
projektor belső
részei kitisztítása
céljából.
A felgyűlt por mechanikai
hibát okozhat.
A vetítőlencsére rakódott por
vagy szennyeződés
eltávolításához használjon
levegőfúvót, vagy semleges
tisztítószerrel és vízzel megnedvesített puha törlőruhát.
MEGJEGYZÉS
A műanyag részek, pl. a projektor házának tisztításakor húzza ki a csatlakozó dugót
és a gépet puha ruhával törölje le. Ne használjon tisztítószert, vízsugarat és ne
törölgesse nedves ruhával. Különösképpen, sohase használjon tisztítószert (üvegtisztítót), gépkocsi vagy ipari polírozó anyagot, csiszolópapírt vagy viaszt, benzint,
alkoholt stb., mert ezek tönkretehetik a terméket. A vetítőlencsére rakódott por
vagy szennyeződés eltávolításához használjon levegőfúvót, vagy semleges
tisztítószerrel és vízzel megnedvesített puha törlőruhát.
Tűz, áramütés vagy a termék károsodása következhet be (deformáció, korrózió és sérülés)
Egyebek
VIGYÁZAT
Ne kísérelje meg maga javítani a projektort. Forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
Ez károsíthatja a projektort, és áramütést okozhat; ezenfelül semmissé teheti a garanciát !
Egyebek
Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, húzza ki a fali
csatlakozót.
MEGJEGYZÉS
A lámpa javítását mindig bízza
szervizszakemberre.
A felgyűlt por tűzveszélyt okozhat vagy
károsíthatja a készüléket!
Csak előírt típusú elemet használjon.
Ez tönkreteheti a távvezérlőt.
6
Ne használjon együtt régi és új
elemeket.
Ilyenkor az elemek túlmelegedhetnek
és szivároghatnak.
A készülék elemeinek elnevezése
A készülék elemeinek elnevezése
A projektor
* A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készül. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a projektor ernyőjén pici fekete
és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem minden esetben jelent működési hibát.
Élesre állítás
Zoom gyűrű
Kezelőfelület
Elülső távvezérlő érzékelő
Fényérzékelő az automatikus színbeállításhoz
Lábállító gomb
Csatlakozók
USB(SVC ONLY)
COMPONENT IN
RS-232C
S-VIDEO
Hátsó távvezérlő
érzékelő
RGB IN
VIDEO
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
HDMI IN
S-VIDEO
VIDEO
RGB OUT
PB
COMPONENT IN
Y
RGB IN
HDMI IN
RGB OUT
AC IN
AC IN
Kensington biztonsági
rendszer csatlakozó
(lásd a 14. oldalt)
7
A készülék elemeinek elnevezése
Kezelőfelület
/
, KEYSTONE+/- gomb
Nyomja meg a
/ gombot a Keystone funkció
beállításához, ha a Keystone menü jelent meg a képernyőn..
INPUT
MENU
MENU(MENÜ) gomb
INPUT gomb
Keystone
Kiválasztja vagy bezárja a menüket.
RGB, HDMI, Video, S-Video, Komponens üzemmódra kapcsol
+
/ Color ADJ gomb
/ Blank gomb
Beállítják a menüfunkciókat.
A Blank funkció használata,
a képernyő állandó
.
háttérszínnel való lefedéséhez
(ha nincsenek menük megjelenítve).
Color
ADJ
Blank
Beállítják a menüfunkciókat.
Az Automatic Color Adjustment funkció használata,
optimális kép biztosítása érdekében,
a környező .fényviszonyok valamint
a képernyő .színének függvényében.
Keystone
AUTO gomb
RGB üzemmódban automatikusan
kijavítja a kép pozícióját és
remegését.
OK
AUTO
változtatásokat.
POWER
POWER(KAPCSOLÓ) gomb
BE/KI kapcsolja a vetítőgépet.
8
OK gomb
Ellenőrzi a jelenlegi üzemmódot és elmenti a funkció-
A készülék elemeinek elnevezése
Távvezérlő
POWER(KAPCSOLÓ) gomb
OK,
/
/
RATIO gomb
AUTO gomb
INPUT gomb
EXIT gomb
MENU gomb
/
gomb
Fényerő .gomb
Kontraszt gomb
COLOR ADJ gomb
BLANK gomb
SLEEP gomb
MODE gomb
KEYSTONE gomb
STILL gomb
TIMER gomb
LAMP gomb
PICTURE gomb
W.PEAK gomb
Az elemek behelyezése
FIGYELMEZTETÉS
NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEM BEHELYEZÉSE ESETÉN ROBBANÁSVESZÉLY ÁLL FENN.
A HASZNÁLT ELEMEKET AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.
• Nyissa ki a távvezérlő hátán lévő elemtartó fedelét.
• Az előírt típusú elemet helyezze be ügyelve a polaritásra;
egyeztesse a “+” jelet a “+” jellel, és a “-” jelet a “-” jellel.
• Helyezzen be 1,5 V AAA elemet. Ne használjon együtt régi és új elemeket.
9
A készülék elemeinek elnevezése
Projektor állapot visszajelzők
* A projektor tetején található lámpa visszajelző, működés visszajelző és hőmérséklet visszajelző mutatja a projektor működési állapotát.
IN
U
K
t
Lámpa visszajelző Működés visszajelző
Hőmérséklet visszajelző
Vörös
Zöld (villog)
Zöld
Sárga (villog)
Működés visszajelző
/ Hőmérséklet
visszajelző
Ki
Sárga
Vörös (villog)
Vörös
Lámpa visszajelző
Vörös (villog)
Zöld (villog)
10
Készenlét.
Lámpa bekapcsol.
A készülék üzemel (a lámpa be van kapcsolva)
A projektor lámpája hűl (10 másodperc)
A projektor a túlzott hő miatt kikapcsolt
(1 perc 30 másodperc).
Ki van kapcsolva
Készenlét – Ebben az üzemmódban a projektor általában
4 percig hűl a kikapcsolás után.
Ez a túlzott hő miatti figyelmeztető üzenet a projektor
bekapcsolt állapotában.
Kapcsolja ki a projektort és ellenőrizze a ventilátort.
A projektor a belső hűtőventilátor problémája miatt
kikapcsolt. Forduljon a szervizhez.
A projektor lámpája az életciklusa vége felé közeledik, és
ki kell cserélni egy új lámpára.
A projektor lámpája meghibásodott. Megfelelő idő
elteltével kapcsolja be újra a projektort. Ha a jelző továbbra is pirosan villog, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi
vevőszolgálattal.
A lámpa fedél nyitva van.
A készülék elemeinek elnevezése
Tartozékok
1.5V
1.5V
2 elem
Távvezérlő
Tápkábel
Számítógép kábel
Kezelési útmutató
CD kezelési útmutató
Lencse fedél és szíj
Választható extrák
* Az alábbi kiegészítőket márkakereskedőjénél vásárolhatja meg.
* A lámpa cseréjéhez forduljon szervizszakemberhez.
* A lámpa fogyóeszköz, és ki kell cserélni, ha kiégett.
* Az opcionális alkotóelemek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak a termék minőségének javításaérdekében, valamint előfordulhat új opcionális
alkotóelemek hozzáadása is.
A projektor mennyezeti rögzítése
Vetítőernyő
S-Video kábel
RS-232C kábel
Mini 8 tűs átalakító kábel
Lámpa
HDMI kábel
SCART - RCA csatlakozó
Komponens kábel
Videó kábel
11
Felállítás és összeállítás
Felállítás és összeállítás
Felállítási tudnivalók
* Ne helyezze el a projektort az alábbi feltételek mellett. Ez működési hibát okozhatnak vagy károsíthatják a terméket.
Gondoskodjék a projektor megfelelő szellőztetéséről.
● A projektor alján (belépő) szellőzőnyílások, elején
● Ne tegye a projektort szőnyegre, terítőre vagy
● Ne lökdösse a projektort és semmilyen folyadékot se
● Hagyjon megfelelő távolságot (legalább 30 cm-t) a
(kilépő) szellőzőnyílások vannak. Ne takarja el ezeket
a nyílásokat és ne helyezzen semmit a közelükbe, mert a
készülék belseje felmelegedhet, ami a kép romlását vagy
a projektor tönkremenetelét okozhatja.
öntsön rá.
hasonló anyagra. Ez gátolhatja a megfelelő
szellőzést a projektor alján. Ezt a terméket csak
falra vagy mennyezetre szabad szerelni.
projektor körül.
A projektort megfelelő hőmérsékleti és párássági körülmények között használja.
● Ezt a projektort csak olyan helyen szerelje fel, ahol a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő. (lásd 41. oldal)
Ne tegye a projektort olyan helyre, ahol beporosodhat.
● Ettől a projektor túlmelegedhet.
Ne torlaszolja el a projektor réseit és nyílásait. Ez túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat.
A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készül. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a projektor
ernyőjén állandó pici fekete és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem jelent működési hibát.
Digitális televízió programok (DTV) lejátszásához DTV vevőt (set-top box) kell vásárolni és csatlakoztatni a projektorhoz.
Ha a távvezérő nem működik a készülék üzemelése során.
● Előfordulhat, hogy a távvezérlő nem mű ködik, ha elektronikus fénycső elő téttel felszerelt lámpa, illetve három hullámhosszú
lámpa került felszerelésre.
Cserélje ki ezeket a lámpákat a nemzetközi szabványnak megfelelő termékekre, a távvezérlő normál működése érdekében.
12
Felállítás és összeállítás
A projektor használatának alapjai
1.Helyezze a projektort szilárd és vízszintes felületre PC vagy AV (audió/videó) forrás közelébe.
2.Helyezze el a projektort megfelelő távolságra a vetítőernyőtől.
A kép tényleges nagyságát a projektor és a vetítőernyő közötti távolság határozza meg.
3.Úgy helyezze el a projektort, hogy annak lencséje merőlegesen álljon a vetítőernyőre.Ha a projektor nem
merőleges a vetítőernyőre, a kép torz lesz. Ilyen esetben a keystone beállítás jelenthet segítséget (lásd 26.oldal).
4.Csatlakoztassa a projektor tápkábelét a fali konnektorhoz, és csatlakoztassa a jelforrások vezetékeit is.
A kép-formátumon alapuló vetítési távolság
Vetítőernyő
A vetítés eltolása 115 %
X/2
A vetítőernyő
magassága (x)
X/2
Vetítési távolság (D)
Y/2
Vetítőernyő
A vetítőernyő
szélessége (Y)
57.5mm
Y/2
Vetítési távolság (D)
4 : 3 Scale
Vetítési távolság
Kép
Átlóméret
(inch)
Átlóméret
(mm)
Vízszintes
méret (mm)
Függőleges
méret (mm)
Szélességi
távolság (mm)
Vetítési távolság (mm)
1849
40
1016
813
610
1595
50
1270
1016
762
1999
2317
60
1524
1219
914
2403
2786
70
1778
1422
1067
2808
3254
80
2032
1626
1219
3212
3723
90
2286
1829
1372
3616
4191
100
2540
2032
1524
4020
4660
120
3048
2438
1829
4829
5597
140
3556
2845
2134
5637
6534
160
4064
3251
2438
6446
7471
180
4572
3658
2743
7254
8408
200
5080
4064
3048
8062
9345
220
5588
4470
3353
8871
10282
240
6096
4877
3658
9679
11219
250
6350
5080
3810
10084
11688
* A legtávolabbi/legközelebbi
távolság látható, amikor a
zoom funkcióval beálltjuk.
13
Felállítás és összeállítás
A Kensington biztonsági rendszer használata
● A projektor hátlapján egy „Kensington” biztonsági rendszer csatlakozó található. A „Kensington” biztonsági rendszer kábelét az alábbiak szerint csatlakoztassa.
● A Kensington biztonsági rendszer részletes felszerelési és használati útmutatóját lásd a Kensington biztonsági rendszer készlethez csatolt kezelési útmutatóban.
További információ céljából keresse fel a Kensington vállalat http://www.kensington.com internetes honlapját,
amely az értékes elektronikus berendezésekkel, pl. notebookokkal vagy projektorokkal foglalkozik.
● A Kensington biztonsági rendszer opcionálisan vásárolható meg.
AC
IN
14
Felállítás és összeállítás
A projektor bekapcsolása
1. Csatlakoztassa helyesen a tápkábelt.
2. Távolítsa el a lencsét. Ha nem távolítja el, akkor a projektor lámpája által keltett hőtől eldeformálódhat.
3. Nyomja meg a POWER gombot a fedélen vagy a távvezérlőn
(A zöld működés visszajelző villog, ha a lámpa még nincs a bekapcsolási ciklusban.)
● Amikor a működés visszajelző bekapcsol (zöld), egy kép jelenik meg.
● Nyomja meg az INPUT gombot a távvezérlőn vagy az INPUT gombot a vezérlőpanelen, a kívánt bemeneti jel kiválasztásához.
* A tápkábelt ne csatlakoztassa le, amíg a szívó/kifúvó ventilátor működik. Ha a tápkábelt lecsatlakoztatja
amíg a szívó/kifúvó ventilátor működik, akkor hosszabb időbe telhet a lámpát aktiválni bekapcsolás után
valamint a lámpa élettartama lecsökkenhet.
A projektor kikapcsolása
1. Nyomja meg a POWER gombot a fedélen vagy a távvezérlőn.
2. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a POWER gombot a fedélen vagy a távvezérlőn.
3. Ha a működésjelző LED sárga színnel villog, azaz a ventilátor működik (10 másodperc), akkor ne áramtalanítsa a
projektort. Ha a működésjelző sárga marad, húzza ki a hálózati csatlakozót.
● Ha a működés visszajelző LED sárga színnel villog, a fedélen vagy a távvezérlőn lévő kapcsológomb nem működik.
● A projekor egy gyors be-/kikapcsoló funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a készüléket
gyorsan be- vagy kikapcsolja.
Power off?
Please press Power key again.
* Mi a gyors be-/kikapcsoló funkció?
A projektor készenléti állapotba kapcsol anélkül, hogy megvárná, míg lehűl.
Ha a készenléti állapot egy meghatározott ideig tart, a projektor használható hűtés nélkül, amikor bekapcsolják.
15
Felállítás és összeállítás
A vetítőernyőn megjelenő kép elhelyezése és élesre állítá
Ha megjelenik egy kép a vetítőernyőn, ellenőrizze, hogy éles-e és kitölti-e a vetítőernyőt.
Zoom gyűrű
Élesre állító gyűrű
● A kép élességének beállításhoz fordítsa el az élességállító gyűrűt (ez az objektív külső gyűrűje).
● A kép élességének beállításhoz fordítsa el az élesre állító gyűrűt (ez az objektív külső gyűrűje).
A képernyőn látható kép emeléséhez vagy leengedéséhez húzza ki vagy tolja be a projektor alján található lábat a
lábbeállító gomb megnyomásával, az alább látható módon.
PUSH
1. Miközben a lábbeállító gombot nyomva tartja, a projektort emelje meg vagy engedje le a kívánt képpozíció eléréshez.
2. Az új pozícióban engedje fel a lábbeállító gombot.
3. Fordítsa el a hátsó lábakat, a projektor magasságának finomhangolásához.
Az elülső láb felemelése után, ne nyomja le a projektort.
A kép forrásának kiválasztása
1. Nyomja meg a INPUT gombot.
Select
OK
RGB
2. A
,
gombok minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a kijelzést:
RGB
Component
16
HDMI
S-Video
Video
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Csatlakozás egy asztali számítógéphez
* A projektort csatlakoztathatja egy VGA, SVGA, XGA vagy SXGA kimenettel rendelkező számítógéphez.
* A projektor által támogatott monitor kijelzőkre vonatkozóan lásd a 37. oldalt.
< Hogyan csatlakoztassa >
Csatlakoztassa a számítógép kábelét a projektor RGB
IN bemenetéhez.
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
PB
Y
RGB IN
COMPONENT IN
HDMI IN
RGB OUT
AC IN
Csatlakozás egy notebookhoz
< Hogyan csatlakoztassa >
Csatlakoztassa a számítógép kábelt a projektor RGB IN
bemenetéhez.
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
PB
Y
COMPONENT IN
RGB IN
HDMI IN
RGB OUT
* Ha úgy állítja be a számítógépét, hogy a kép mind a
AC IN
számítógép kijelzőjén, mind a külső projektoron megjelenjék, megeshet, hogy a külső projektor képe nem lesz
kifogástalan.Ilyenkor úgy állítsa be a számítógép kimenő
üzemmódját, hogy a kimenő jel csak a külső projektorra
menjen. A részleteket lásd a számítógéphez adott kezelési
útmutatóban.
Csatlakozás egy videó forráshoz
* A projektorhoz videomagnót, videokamerát vagy bármilyen kompatibilis videokép-forrást csatlakoztathat.
< Hogyan csatlakoztassa 1 >
a. Csatlakoztassa a projektor A/V IN bemenetét egy A/V
kábellel az A/V forrás kimenetéhez.
<VCR>
PR
PB
S VIDEO
Y
(R) AUDIO (L)
< Hogyan csatlakoztassa 2 >
b. S-Video kábel használatával a projektor S-Video
bemeneti csatlakozóját kösse össze az A/V jelforrás
S-Video kimenetére.
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
COMPONENT IN
VIDEO
OUT
RGB IN
HDMI IN
IN
RGB OUT
AC IN
* Jobb képminőség érhető el ,haS-Video jelforrást
csatlakoztat a projektorra.
17
Csatlakoztatás
Csatlakozó egy DVD lejátszóhoz
* A DVD készülék (Y, PB, PR) kimenő csatlakozói a készüléktől függően Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr betűkkel lehetnek megjelölve.
< Hogyan csatlakoztassa >
a.Csatlakoztassa a DVD komponens kábelt a projektor
COMPONENT IN PR, PB és Y bemeneteihez.
Komponens kábel
* A komponens kábel csatlakoztatásakor ügyeljen, hogy a
dugók színjelzései megegyezzenek a kábel színjelzéseivel
(Y=zöld, PB=kék, PR= piros)
PB
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
Y
RGB IN
COMPONENT IN
HDMI IN
RGB OUT
(R) AUDIO (L)
PB
Y
PR
AC IN
<DVD>
b. HDMI üzemmód csak akkor állítható be, ha az Ön DVD
lejátszója rendelkezik HDMI porttal.
Signal
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
HDMI/DVI
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
Csatlakozás egy digitális TV Set-Top Boxhoz
* Digitális televízió programok (DTV) fogadásához DTV vevőt (Set-Top Box) kell vásárolni és csatlakoztatni a projektorhoz.
* A projektor és a D-TV Set-Top Box csatlakoztatásához vegye figyelembe a D-TV Set-Top Box kezelési útmutatóját.
Számítógép kábel
< Hogyan csatlakoztasson egy RGB jelforrást >
a. Csatlakoztassa a projektor RCB IN bemenetét a DTV
Set-Top Box kimeneti portjához egy számítógép kábellel.
<D-TV Set-Top Box>
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
PB
Y
RGB IN
COMPONENT IN
HDMI IN
RGB OUT
(R) AUDIO (L)
b. Olyan DTV vevőt használjon, amely támogatja DTV
480p(576p)/720p/1080i üzemmódot.
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
AC IN
HDMI kábel
< HDMI jelforrás csatlakoztatása >
a. Csatlakoztassa a projektor HDMI IN bemenetét a DTV
Set-Top Box HDMI kimeneti portjához egy HDMI kábellel.
<D-TV Set-Top Box>
b. Olyan DTV vevőt használjon, amely támogatjaDTV
480p(576p)/720p/1080i üzemmódot.
PB
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
Y
COMPONENT IN
RGB IN
HDMI IN
RGB OUT
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
AC IN
< Hogyan csatlakoztasson egy komponens jelforrást >
a. Csatlakoztassa a DTV set-top box-hoz csatlakoztatott
komponens kábelt a projektor COMPONENT IN PR,PB és Y
bemenetéhez.
* A komponens kábel csatlakoztatásakor ügyeljen, hogy a
dugók színjelzései megegyezzenek a kábel színjelzéseivel
(Y=zöld, PB=kék, PR= piros)
18
Komponens kábel
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
PB
COMPONENT IN
<D-TV Set-Top Box>
Y
RGB IN
HDMI IN
RGB OUT
(R) AUDIO (L)
AC IN
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
Működés
Működés
* Lehetséges, hogy az ebben az útmutatóban szereplő OSD (On Screen Display, képernyő kijelzés) eltér az ön projektorjáétól, mert ez csupán példa, ami elősegíti a projektor kezelését.
* Ez a kezelési útmutató főleg az RGB (PC) üzemmódot ismerteti.
A videomenü opciói
A kép beállítása
< RGB mode >
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
menüt a
és
2. A
,
gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt funkciót.
3. A
,
gombok segítségével állítsa be a kívánt képernyő-állapotot.
●
A
menüben végzett beállítások nem befolyásolják a többi képforrást.
Ha szükséges, állítsa be újra a
menü opcióit a bejövő képforráshoz.
●
Ha megváltoztatása után vissza kívánja állítani az eredeti kép-állapotot,
válassza ki a [Reset] funkciót és nyomja meg a
OK gombot.
●
Egy NTSC jel vétele után megjelenik a Tint (színtónus) funkció és ezt be lehet
állítani. (Csak 60 Hz)
●
A kontrasztot a távvezérlő
●
A fényerőt a távvezérlő
●
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
Move
OK
< Video mode >
Picture mode
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
gombjának lenyomásával állíthatja be.
gombjának lenyomásával állíthatja be.
MENU Exit
Clear
80
50
50
50
0
Move
OK
Picture üzemmód
* A Picture üzemmód funkciójával a készüléket a legjobb képmegjelenítésre állíthatja be.
* Ez a funkció nem működik RGB vagy HDMI üzemmódban..
1. Press the MODE button on the remote control.
2. Press the
●
,
button to adjust the screen condition as you want.
Each press of the
Clear
●
●
,
button changes the screen as shown below.
Soft
User
You can use this function through the MENU button.
To exit the menu display, press the EXIT button.
19
Működés
A színhőmérséklet szabályozása
- Az értékek alapbeállításaihoz (visszaállítás az alapértelmezett beállításokra)
válassz a Medium opciót.
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Color temp. funkciót a
3. A
menüt a
és
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
Black level
White peaking
10
Expert Color
Reset
gombok segítségével.
,
gombok segítségével állítsa be a kívánt képernyő-állapotot.
,
A ,
gombok minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a
vetítőernyőt:
●
Medium
Warm
Cool
Natural
MENU Prev.
Medium
Normal
On
Low
Move
Select
●
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Intelligens kép funkció
1. Nyomja meg a PICTURE gombot a távvezérlőn.
2. A
●
A
,
,
gombok segítségével állítsa be a kívánt képernyő-állapotot.
gombok minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a vetítőernyőt:
Sports
Normal
Presentation
Game
●
●
Film
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
Gammaív váltó funkció
- Ezzel a funkcióval a vörös, zöld és kék gamma ívek fényereje külön állítható.
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Gamma curve shift funkciót a
3. Nyomja meg az
,
menüt a
gombok segítségével.
OK gombot.
4. Amikor az alábbi ablak megjelenik, a
közlekedhet a tételek között, és a ,
a kívánt képernyő-állapotot.
,
gombok megnyomásával
gombok segítségével állíthatja be
A vörös, zöld, és kék gammaívek -20 és 20 értékek között állítható.
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
●
Gamma Curve Shift Red
0
Gamma Curve Shift Green 0
Gamma Curve Shift Blue
0
Reset
20
Move
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
Black level
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
●
Prev.
és
Adjust
Medium
Normal
Press OK Key
On
Low
Move
OK
Működés
Briliáns szín
TM
funkció
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Brilliant color TM funkciót a
,
menüt a
és
gombok segítségével.
3. A
,
gombok megnyomásával válassza ki a On (bekapcsolva) vagy
Off (kikapcsolva) lehetőséget.
●
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
Black level
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
Medium
Normal
On
Low
Move
Select
* Mi a Brilliant ColorTM funkció?
Ez a funkció növeli vagy csökkenti a teljese képernyő fényerejét a gazdag
szűreárnyalat színe elérése érdekében.
Feketeszint funkció
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Black level funkciót a
,
menüt a
és
gombok segítségével.
3. A , gombok megnyomásával válassza ki a Low (alacsony) vagy High
(magas) értéket.
●
●
Ez a funkció a következő üzemmódban működik:HDMI(YCbCr)
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
Black level
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
Move
Medium
Normal
On
Low
Select
* Mi a Black level (feketeszint) funkció?
Film nézése esetén ez a funkció a készüléket a legjobb képmegjelenítésre állítja
be. A vetítőernyő kontrasztjának és fényességének beállítása a feketeszint
alkalmazásával.
Fehércsúcs funkció
1. Nyomja meg az W.PEAK gombot a távvezérlőn.
2. Nyomja meg a
,
gombokat a kívánt beállítások elvégzéséhez.
●
Az alapértelmezett érték a bemeneti üzemmódtól függően változhat.
A fehércsúcs 0 és 10 értékek között állítható.
●
A fényesebb kép érdekében állítsa magasabb értékre. A sötétebb kép
●
White peaking
Exit
10
Adjust
érdekében állítsa alacsonyabb értékre.
●
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
●
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
21
Működés
Speciális szín funkció
- Ezzel funkcióval állítható a vörös, zöld, kék, türkiz, lila és sárga színek erősítése,
telítettsége és színárnyalata.
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Expert Color funkciót a
3. Nyomja meg az
menüt a
és
gombok segítségével.
,
OK gombot.
4. Amikor az alábbi ablak megjelenik, a
közlekedhet a tételek között, és a ,
be a kívánt képernyő-állapotot.
gombok megnyomásával
gombok segítségével állíthatja
,
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
Black level
White peaking
10
Expert Color
Reset
MENU Prev.
Medium
Normal
On
Low
Press OK Key
Move
OK
A vörös, zöld, kék, türkiz, lila és sárga színek erősítése 0 és 100 értékek
között állítható.
● A vörös, zöld, kék, türkiz, lila és sárga színek telítettsége 0 és 100 értékek
között állítható.
● A vörös, zöld, kék, türkiz, lila és sárga színek színárnyalata -50 és 50 értékek
között állítható.
● Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
●
Red Gain
Green Gain
Blue Gain
Cyan Gain
Mgt Gain
Yellow Gain
Saturation-Red
Saturation-Green
Saturation-Blue
Saturation-Cyan
Saturation-Mgt
Saturation-Yellow
Hue-Red
Hue-Green
Hue-Blue
Hue-Cyan
Hue-Mgt
Hue-Yellow
Reset
Prev.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
Move
Adjust
Visszaállítás
●
A gyári alapértelmezett beállítások visszaállításához, a
meg az
OK gombot.
22
,
gombok használatával válassza a [Reset] opciót, majd nyomja
Működés
Speciális menü opciók
Nyelv kiválasztása
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Language funkciót a
3. A
●
●
,
,
menüt a
és
gombok segítségével.
gombok segítségével válassza ki a használni kívánt nyelvet.
A vetítőernyő kijelzés (OSD) a kiválasztott nyelven jelenik meg.
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Set ID
Presentation timer
MENU Prev.
4:3
Off
Off
Off
1
Off
Move
Select
ARC funkció használata
1. Nyomja meg a távvezérlőn a RATIO gombot.
A gomb minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a kijelzést:
16:9
4:3
4:3
16:9
Ezt a funkciót a MENU gomb megnyomásával is használhatja.
Overscan („túlpásztázás”) funkció
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Overscan funkciót a
3. Nyomja meg a
,
,
menüt a
és
gombok segítségével.
gombokat.
Az Overscan funkció csak az RGB-DTV, komponens és HDMI-DTV üzemmódokban állítható be.
● Az Overscan funkció a Ki és a 10 % között állítható.
● Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
●
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Set ID
Presentation timer
MENU Prev.
4:3
Off
Off
Off
1
Off
Move
Select
23
Működés
Vízszintes tükrözés funkció
* Ez a funkció vízszintesen megfordítja a vetített képet.
Olyankor használja ezt a funkciót, amikor a képet az ernyő mögül vetíti.
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Flip horizontal funkciót a
,
menüt a
és
gombok segítségével.
3. A megfordított kép megtekintéséhez nyomja meg az
OK gombot.
Az
OK gomb minden megnyomására megfordul a kép.
● Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
●
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Set ID
Presentation timer
MENU Prev.
4:3
Off
To flip
Off
Off
1
Off
Move
OK
Függőleges tükrözés funkció
* Ez a funkció függőlegesen megfordítja a vetített képet.
* Ha a projektort fejre állítva lógatja le a mennyezetről, függőlegesen és vízszintesen is meg kell fordítania a képet.
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Flip horizontal funkciót a
,
menüt a
gombok segítségével.
3. A megfordított kép megtekintéséhez nyomja meg az
OK gombot.
Az
OK gomb minden megnyomására megfordul a kép.
● Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
●
24
és
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Set ID
Presentation timer
MENU Prev.
4:3
Off
To flip
Off
Off
1
Off
Move
OK
Működés
Kikapcsolási idő funkció
* Az időzítő egy megadott időtartam után kikapcsolja a projektort.
1. Nyomja meg a távvezérlőn a SLEEP gombot.
2. Válassza ki a kívánt időtartamot a
●
A
,
gombok segítségével.
,
gombok minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a vetítőernyőt:
10 Min
Off
20 Min
30 Min
240 Min
60 Min
120 Min
180 Min
●
●
90 Min
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el..
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
Automatikus kikapcsolási funkció
* Ez a funkció automatikusan kikapcsolja a projektort, ha egy előre beállított ideig
nem érkezik jel.
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Auto sleep funkciót a
3. Válassza ki a kívánt időtartamot a
●
,
,
menüt a
gombok segítségével.
gombok segítségével.
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
és
MENU Prev.
Off
240 Min
10 Min
20 Min
180 Min
30 Min
120 Min
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
Set ID
Presentation timer
4:3
Off
Off
Off
1
Off
Move
Select
60 Min
90 Min
25
Működés
Prezentáció időzítő funkció
1. Nyomja meg a távvezérlőn a TIMER gombot.
2. Nyomja meg a
,
gombot a Time alarm vagy a Time keeper elem kiválasztásához.
Time alarm
Time Keeper
MENU Exit
Off
Off
Move
3. Válassza ki a kívánt időtartamot a
Select
,
gombok segítségével.
4. Ha kiválaszt egy megadott időt, az időzítő működésbe lép.
Időriasztás funkció: Ha kiválaszt egy bizonyos időtartamot, az perc egységekben jelenik meg. Egy perc elteltével a
visszamaradó idő a vetítőernyő alján, jobb oldalon jelenik meg, majd 5 másodperc után eltűnik.
Amíg folyik a visszamaradó idő kijelzése, a többi OSD (képernyőn megjelenő) ablak bezárul.
A beállított idő leteltével 1 másodperces időközökben tízszer felvillan a „0 minute” jelzés, majd
eltűnik.
● Időfigyelő funkció : Ha kiválaszt egy bizonyos időtartamot, az folyamatosan látható lesz perc (’) és másodperc (”)
egységekben. Még ha közben más OSD (képernyőn megjelenő) ablakok jelennek is meg, az
ablak bezárulása után a visszamaradó idő ismét láthatóvá válik. A beállított idő leteltével
1 másodperces időközökben tízszer felvillan a 0’ 00” jelzés, majd eltűnik.
●
5. Ha más menük használata miatt az idő eltűnik, a távirányító Timer gombjának megnyomásával megjelenítheti
a beállított időt.
A Time alarm funkció és a Time keeper funkció egyidejűleg nem használható.
A Time alarm (időriasztó) funkció 5 és 60 perc között 5 perces időközökben állítható be (Ki, 5, 10, 15, 20, 25, …, 55,
60 perc).
● A Time keeper (időfigyelő) funkció 1 és 10 perc között 1 perces időközökben, továbbá 10 és 60 perc között 5 perces
időközökben állítható be (Ki, 1, 2, 3, 4, …, 8, 9, 10, 15, 20, 25, …, 55, 60 perc).
● Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
● Nyomja meg az EXIT gombot a menü képernyőjéből való kilépéshez.
●
●
A Keystone funkció használata
* Ezt a funkciót akkor használja, ha a projektor nem áll merőlegesen a vetítőernyőre, és a kép trapéz alakúvá válik.
* A Keystone funkciót csak akkor használja, ha nem tudja beállítani a legjobb vetítési szöget.
1. Nyomja meg a távvezérlő n a KEYSTONE gombot.
2. A
,
gombok segítségével állítsa be a kívánt képernyő-állapotot.
A KEYSTONE -20 és 20 értékek között állítható.
A Keystone funkciót a
menü képernyőn használhatja, a MENU gomb
megnyomásával, illetve a vezérlőpanelen levő Keystone + és Keystone – gombok
megnyomásával.
● Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
●
●
26
Keystone
Exit
0
Adjust
Működés
Az üres képernyő funkció használata
* Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha egy prezentáció, összejövetel vagy egy előadás során szüksége van arra, hogy más ne vonja
el hallgatóság figyelmét.
1. Nyomja meg a BLANK gombot.
●
●
A vetítőernyőn egy háttérszín jelenik meg.
A háttérszínt Ön választhatja meg.
(Lásd a „Háttérkép színének kiválasztása” című részt)
2. Az üres képernyő funkcióból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.
●
A kép időszakos kitakarásához nyomja meg a távvezérlőn a BLANK gombot. Ne takarja el a vetítőlencsét valamilyen
tárggyal miközben a projektor működik, mert ettől a tárgy felmelegedhet és deformálódhat, rossz esetben tüzet is foghat.
Az állókép funkció használata
1. Nyomja meg a STILL gombot.
* Ezzel megállíthatja a bejövő képet.
<Álló kép>
<Mozgó kép>
2. Az állókép üzemmódból bármelyik gomb megnyomásával kiléphet.
* Az állókép funkció kb. 10 perc elteltével automatikusan leáll.
A üres kép színének kiválasztása
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Blank image funkciót a
3. A
és
,
menüt a
és
gombok segítségével.
gombok segítségével válassza ki a használni kívánt színt.
A háttérszín a kiválasztott háttérszín funkcióra fog váltani.
Kiválaszthatja a kék, fekete, zöld színt, valamint a logót a Blank Image (Üres
kép) színéhez.
● Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyő jébő l való kilépéshez.
●
Keystone
Blank Image
Color ADJ
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
Logo
High Bright
11 Hr
Move
Select
●
27
Működés
A Color ADJ (Színbeállítás) funkció
1. Nyomja meg a COLOR ADJ gombot a távvezérlőn.
Color correction is
sucess.
2. A fentebb látható, a művelet sikerességét jelző üzenet jelenik meg.
Ezt követően végezze el az Automatic Color Adjustment (automatikus színbeállítás) funkciót, az
alábbi ablak megtekintéséhez.
3. Az elemek között a
4. Nyomja meg az
Brightness mode
Color mode
Color ADJ off
Color ADJ retry
MENU Exit
●
●
,
gombbal mozoghat.
OK gombot a kívánt állapot kiválasztásához.
Press OK Key
Move
OK
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
Nyomja meg az EXIT gombot a menü képernyőjéből való kilépéshez.
* Mi az Automatic Color Adjustment (automatikus színbeállítás)?
Ez a funkció automatikusan elvégzi a fehéregyensúly beállítását, ha ez nincs megfelelően beállítva, a
környező fénynek vagy a képernyő színének a projektor képernyőjére gyakorolt hatása miatt.
-. Az Automatic Color Adjustment üzemmódjai:
a. Brightness mode : Az Automatic Color Adjustment funkció során először a fényerőt állítja be.
b. Color mode : Az Automatic Color Adjustment funkció során először a színeket állítja be.
c. Color ADJ of : Visszatérés az előző képernyőhöz.
d. Color ADJ retry : Újra elvégzi az Automatic Color Adjustment funkciót.
- Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően, ha a környező fény túl
erős, illetve ha a képernyő színe túl sötét.
Ebben az esetben figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.
28
Működés
Lámpa üzemmód funkció
1. Nyomja meg a távvezérlőn a LAMP gombot.
2. A
●
A
,
gombok segítségével állítsa be a kívánt képernyő-állapotot.
,
gombok minden megnyomása az alábbiak szerint változtatja a vetítőernyőt:
High Bright
●
●
Economic
Ezt a funkciót a MENU gomb segítségével érheti el.
A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot
Lámpa idő ellenőrzése
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
és
gombok segítségével.
menüt a
2. A lámpa használati ideje jelenik meg.
● Amikor a projektor lámpája az életciklusa vége felé közeledik, a lámpa
visszajelzője vörösen világít.
● Ha a lámpát túl sokáig használják, a lámpa figyelmeztető LED-je vörösen
világít.
● Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Keystone
Blank Image
Color ADJ
Lamp mode
Lamp time
MENU Exit
0
Logo
High Bright
11 Hr
Move
OK
29
Működés
Vetítőernyő menü opciók
Automatikus konfiguráció funkció
* Ez a funkció biztosítja, hogy ön a legjobb video-minőséget kapja, a vízszintes méret és a kép szinkronizálás automatikus
beállítása útján.
* Az automatikus sávhelyzet szabályozás csak RGB PC bemenet esetén működik.
1. Nyomja meg a távvezérlőn az AUTO gombot.
A képhelyzet és a szinkronizálás beállítása automatikusan megtörténik.
●
2. Ha az automatikus kiegyenlítés után, a különböző PC üzemmód
bemeneteknek megfelelően további kézi beállítás is szükségessé válik,
hajtsa végre a Phase(fázis), Clock(óra), Horizontal(vízszintes) és
Vertical(függőlege) funkciókat a
menüben. Bizonyos körülmények
között csupán az auto-korrekció nem elegendő a legjobb képminőség
eléréséhez.
Auto configure
Ezt a funkciót a MENU gomb megnyomásával is használhatja. (Csak az RGB üzemmódban)
A legjobb eredmény érdekében ezt a funkciót állókép kivetítése mellett hajtsa végre.
A fázis funkció használata
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Phase funkciót a
3. Nyomja meg a
●
●
●
,
,
menüt a
és
gombok segítségével.
gombokat a kívánt beállítások elvégzéséhez.
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
8
0
0
0
MENU Store
A Phase beállítási tartománya 0 ~ 63.
A bemenő felbontástól függően a változatási tartomány más is lehet.
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Move
Adjust
Move
Adjust
Az óra funkció használata
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Clock funkciót a
3. Nyomja meg a
●
●
●
30
,
,
menüt a
és
gombok segítségével.
gombokat a kívánt beállítások elvégzéséhez.
A Clock beállítási tartománya -20 ~ 20.
A bemenő felbontástól függően a változatási tartomány más is lehet.
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
Működés
A vízszintes funkció használata
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
és
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Horizontal funkciót a
3. Nyomja meg a
●
●
●
,
menüt a
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
gombok segítségével.
gombokat a kívánt beállítások elvégzéséhez.
,
8
0
0
0
MENU Store
A Horizontal beállítási tartománya -25 ~ 25.
A bemenő felbontástól függően a változatási tartomány más is lehet.
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Move
Adjust
Move
Adjust
A függőleges funkció használata
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Válassza ki a Vertical funkciót a
3. Nyomja meg a
●
●
●
,
,
menüt a
és
gombok segítségével.
gombokat a kívánt beállítások elvégzéséhez.
A Vertical beállítási tartománya -25 ~ 25.
A bemenő felbontástól függően a változatási tartomány más is lehet.
Nyomja meg a MENU gombot kétszer, vagy az EXIT gombot, a menü
képernyőjéből való kilépéshez.
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
31
RS-232C
Külső vezérlőeszköz beállítása
* Az RS-232C bemeneti csatlakozót csatlakoztassa a külső vezérlő eszközre (például számítógépre), és irányítsa kívülről a projektor funkcióit.
SET ID
1. Nyomja meg a MENU gombot majd válassza ki a
gombok segítségével.
2. Nyomja meg az
OK gombot, majd a
válassza ki a Set ID tételt.
3. A
,
menüt a
és
gombok használatával
gombok megnyomásával válassza ki a kívánt számot.
,
A kiválasztott szám elmentéséhez nyomja meg ismét az
OK gombot.
A Set ID beállítási tartománya 1~99.
● A távvezérlővel csak a meghatározott azonosítószámmal rendelkező projetor
irányítható.
● To exit the menu display, repeatedly press the MENU button.
●
MENU Prev.
Külső vezérlőberendezés csatlakoztatása
• A számítógép soros portját csatlakoztassa a projektor hátsó paneljén található RS-232C aljzatra.
• Az RS-232C kábel nem tartozéka a projektornak.
PR
USB
(SVC ONLY) RS-232C
S-VIDEO
VIDEO
PB
COMPONENT IN
Y
RGB IN
HDMI IN
RGB OUT
AC IN
• Az RS232C kábel használható a projektor kívülről történő vezérlésére (lásd az 1. ábrát).
<1. ábra, RS-232 interfész kábel>
9
5
6
1
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
3
5
8
4
6
1
2
PC
Projektor
Kommunikációs paraméterek beállítása
• Sávszélesség: 9600 bps (UART)
• Adathossz: 8 bit
• Paritás: nincs
• Stop bit : 1 bit
• Folyamatvezérlés: nincs
• Communication code : ASCII code
32
RXD
TXD
DTR
2
3
4
5
6
7
8
GND
DSR
RTS
CTS
English
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto off
Set ID
Presentation timer
4:3
Off
Off
Off
1
Off
Move
Select
RS-232C
Parancs referencialista
Áramellátás
Bemenet választás
Képméretarány
Képernyő menü
Kontraszt
Fényerő
Szín
Színárnyalat
Élesség
OSD választás
Távirányító zár / Billentyűzár
Színhőmérséklet
Vörös ADC erősítés állítás
Zöld ADC erősítés állítás
Kék ADC erősítés állítás
Alacsony áramellátás
Automatikus konfiguráció
18. Bemenet választás
19. Kulcs
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Parancs1
Parancs2
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
j
j
j
j
j
x
m
a
b
c
d
g
h
i
j
k
l
m
u
w
y
z
q
u
b
c
Adat
(Hexadecimális)
0~1
*
1~2
0~1
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0~1
0~1
0 ~ 2,4
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0~1
1
*
Kulcskód
* Olvassa el a [*] jellel jelölt adatra vonatkozó részletes információkat.
❑ Kommunikációs protokoll
* Valós adatleképezés 1
* Valós adatleképezés 2
33
RS-232C
Külső vezérlőeszköz beállítása
1. Sugárzás
[Parancs 1][Parancs 2][ ][Készülék azonosító ID][ ][Adat][Cr]
: Az első parancs vezérli a készüléket .(k, j, x, ASCII kód, 1 karakter)
* [Parancs 1]
: A második parancs vezérli a készüléket .(k, j, x, ASCII kód, 1 karakter)
* [Parancs 2]
* [Készülék azonosító ID] : A készülék azonosító beállításához a speciális menüben válassza ki a projektór azonosítószámát.
Lásd az előző oldalt. A beállítás tartománya 1 ~ 99. A „0” készülékazonosító kiválasztásával, mindegyik csatlakoztatott projektor készülék vezérelhető Lásd: „Valós adatleképezés 1”
: Parancsadatok továbbítása. 2 karakter továbbítása ASCII kódba rendezve.
* [ADAT]
* „FF” adat továbbítása a parancs állapotának olvasásához.
: Új sor
* [Cr]
ASCII kód „0x0D”
: Az ASCII kódú karakter a „Space” billentyűnek felel meg, amely osztályozza a parancsot, készülék
* [ ]
azonosítót és adatot.
2. OK megerősítés
[Parancs 2] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
* A projektor az ACK (megerősítés) parancsot a normál adat fogadásakor használt formátumban továbbítja. Ekkor, ha az adat
adatolvasás módban van, akkor az adat aktuális állapotát jelzi. Ha az adat adatírás módban van, akkor a számítógép adatát adja
vissza.
3. Hiba megerősítés
[Parancs 2] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [NG] [Adat] [x]
* A projektor az ACK (megerősítés) parancsot a végrehajthatatlan funkció vagy kommunikációs hiba adat fogadásakor használt
formátumban továbbítja.
Adat : [1]
[2]
[3]
: érvénytelen kód (Ez a parancs nem támogatott.)
: nem támogatott funkció (Ez a funkció nem működik.)
: várjon még (Próbálkozzon újra néhány perc múlva.)
01. Áramellátás (Command:ka)
02. Bemenet választás (Command:kb)
➜ A projektor be-/kikapcsolásának vezérlése.
➜ A készülék jelforrásának kiválasztása.
Sugárzás
Sugárzás
[k] [a] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
0 : Kikapcsolás
1 : Bekapcsolás
[k] [b] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
Megerősítés
[a] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
0 : Kikapcsolás
1 : Bekapcsolás
2 : Video
7 : RGB
3 : S-Video 4 : Component
9 : DVI
Megerősítés
[b] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
➜ A projektor be-/kikapcsolt állapotának megjelenítése.
2 : Video
7 : RGB
3 : S-Video 4 : Component
9 : DVI
Sugárzás
[k] [a] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [FF] [Cr]
Megerősítés
[a] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
0 : Kikapcsolás
1 : Bekapcsolás
* Ha más funkciók továbbítanak ‘0xFF’ adatot ennek a formátumuk az alapján, a megerősítés adat az egyes funkciók
aktuális állapotát mutató visszajelzés.
03. Képméretarány (Command:kc)
➜ A képernyőformátum kiválasztása.
Sugárzás
[k] [c] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
1 : 4:3
2 : 16:9
Megerősítés
[c] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat 1 : 4:3
2 : 16:9
34
RS-232C
04. Képernyő menü (Command:kd)
09. Élesség (Command:kk)
➜ A képernyő némításának be-/kikapcsolása.
➜ A képernyő élességének állítása.
Sugárzás
[k] [d] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
0 : Képernyő némítás ki (kép be)
1 : Képernyő némítás be (kép ki)
Megerősítés
[d] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat 0 : Képernyő némítás ki (kép be)
1 : Képernyő némítás be (kép ki)
Sugárzás
[k] [k] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 1”.
Megerősítés
[k] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Data
Min : 0 ~ Max : 64
10. OSD választás (Command:kl)
05. Kontraszt (Command:kg)
➜ A képernyőkontraszt állítása.
Sugárzás
[k] [g] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 1”.
Megerősítés
➜ Képernyő menü (OSD) be-/kikapcsolása.
Sugárzás
[k] [ l ] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
0 : OSD mód ki
1 : OSD mód be
Megerősítés
[ l ] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
0 : OSD mód ki
1 : OSD mód be
[g] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
Adat
06. Fényerő (Command:kh)
11. Távirányító zár / Billentyűzár
(Command:km)
➜ A képernyő fényerejének állítása.
Sugárzás
[k] [h] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 1”.
➜ Az elülső panel vezérlőinek és a tevvezérlő lezárása.
Sugárzás
[k] [m] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
0 : Zár ki
1 : Zár be
Megerősítés
[h] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
Adat
Megerősítés
Min : 0 ~ Max : 64
[m] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
07. Szín (Command:ki)
➜ A képernyőszín állítása.
Sugárzás
Adat
0 : Zár ki
1 : Zár be
* Ha nem használja a távirányítót, használja ezt az módot.
Amikor az áramellátást ki- és bekapcsolja, a külső vezérlő
zár felold.
[k] [ i ] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 1”.
Megerősítés
[ i ] [ ][Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
Min : 0 ~ Max : 64
08. Színárnyalat (Command:kj)
➜ A képernyő színárnyalatának állítása.
Sugárzás
[k] [ j ] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
12. Színhőmérséklet (Command:ku)
➜ Színhőmérséklet állítása.
Sugárzás
[k] [u] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat 0 : Medium
1 : Cool
2 : Warm
4 : Natural
Megerősítés
[u] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
0 : Medium
2 : Warm
1 : Cool
4 : Natural
Adat Vörös : 0 ~ Zöld : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 2”.
Megerősítés
[ j ] [ ][Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
Vörös : 0 ~ Zöld : 64
35
RS-232C
Külső vezérlőeszköz beállítása
13. Vörös ADC erősítés állítás (Color R)
(Command:jw)
17. Automatikus konfiguráció (Command:ju)
➜ Az ADC rész vörös erősítésének állítása.(RGB)
➜ Automatikus képpozíció beállítás és kép rezgés minimalizálás.
Csak az RGB üzemmódban működik.
Sugárzás
[ j ] [w] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 1”.
Sugárzás
[ j ] [u] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
1 : Beállítás:
Megerősítés
Megerősítés
[u] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
[w] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Data Min : 0 ~ Max : 64
Adat
14. Zöld ADC erősítés állítás (Color G)
(Command:jy)
18. Bemenet választás (Command:xb)
➜ Az ADC rész zöld erősítésének állítása.(RGB)
Sugárzás
[ j ] [y] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
1 : Beállítás:
➜ A készülék jelforrásának kiválasztása.
Sugárzás
[x] [b] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
Adat Min : 0 ~ Max : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 1”.
20 : Video
60 : RGB
30 : S-Video
80 : DVI
40 : Component
Megerősítés
Megerősítés
[y] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Data Min : 0 ~ Max : 64
[b] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
20 : Video
60 : RGB
30 : S-Video
80 : DVI
40 : Component
15. Kék ADC erősítés állítás(Color B)
(Command:jz)
➜ Az ADC rész kék erősítésének állítása.(RGB)
Sugárzás
[ j ] [z] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
19. Kulcs (Command:mc)
➜ IR távirányító kulcskódjának küldése.
Sugárzás
[m] [c] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
* Lásd: „Valós adatleképezés 1”.
Adat
Megerősítés
Megerősítés
[z] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat Min : 0 ~ Max : 64
Kulcskód
[b] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Kulcskód
16. Alacsony áramellátás (Command:jq)
40
Keystone
A4
41
Exit
5B
4E
02
➜ A projektor áramfelvételének csökkentése.
Sugárzás
[ j ] [q] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [Adat] [Cr]
Adat
0 : Energiatakarékos kikapcsolása
1 : Energiatakarékos bekapcsolása
Megerősítés
[q] [ ] [Készülék azonosító ID] [ ] [OK] [Adat] [x]
Adat
36
0 : Energiatakarékos kikapcsolása
1 : Energiatakarékos bekapcsolása
4F
03
Power
AD
Mode
4D
Source
EF
Color ADJ
6A
Menu
43
Lamp
68
OK
44
Timer
26
Still
BC
Sleep
0E
ARC
79
W.Peak
69
Blank
84
Picture
6E
Auto
92
Információ
Támogatott monitor felbontások
* Az alábbi táblázatban a projektor által támogatott kijelző-formátumok vannak felsorolva.
Források
Formátum
Függőleges frekv. (Hz)
Vízszintes frekv. (kHz)
* Ha a projektor nem támogatja a bemenő jelet, a kijelzőn az „Out of Range” (tartományon kívül) üzenet jelenik meg.
* A projektor támogatja a DDC1/2B típust mint Plug & Play funkciót. (PC monitor automatikus felismerése)
* A vízszintes és függőleges frekvenciák szinkronizálási jelformái különállóak.
* Adott esetben, a PC-től függően, az optimális függőleges frekvencia nem éri el a készülék „Regisztrációs adatok (kijelző regisztrációs adatai)”
alatt megadott optimális függőleges frekvencia értékét. (pl. a 640X480 vagy 800X600 felbontásnál az optimális függőleges frekvencia 85 Hz-ig
vagy ez alatt jelezhető ki.)
<DVD/DTV Input>
Jel
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
Komponens-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
* Kábeltípus
1- Komponens kábel
2- Számítógép kábel
3- DVI-D kábel
Karbantartás
* A projektor csak kevés karbantartást igényel. Tartsa tisztán a lencsét, mert minden piszok vagy folt megjelenik a vetítőernyőn. Ha alkatrész-cserére
van szükség, forduljon a márkakereskedőhöz. A projektor bármely részét tisztogatja, előbb mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali
dugaszt.
Az objektív tisztítása
A lencsét tisztítsa meg, ha a felületén kosz vagy port talál. A lencse felületét fújja le légfúvóval vagy törölje le puha, lencsetisztító ruhával.
A kosz vagy foltok eltávolításához egy puha ruhát vízzel nedvesítsen meg, használjon semleges mosószert, és óvatosan törölje le a felületet.
A projektor házának tisztítása
A projektor házának tisztítása előtt húzza ki a tápkábel fali dugaszát. A piszok vagy por eltávolításához törölje le a házat a hozzá adott
törlőruhával. Ha az objektívről kívánja eltűntetni a port vagy foltokat, használja törlőruhát, amit a készülékkel kapott. Ne használjon alkoholt, benzint, oldószert vagy más tisztító vegyszert mert ezektől a ház megvetemedhet vagy elszíneződhet.
37
Információ
A lámpa cseréje
Lámpacsere
A lámpa cseréjének gyakorisága a projektor használati környezetétől függ. A lámpa
használati időt a menü LÁMPAIDŐ ELLENŐRZÉSE részében találja (29. oldal). A lámpát az alábbi esetekben kell kicserélni:
● A kivetített kép sötétebbé válik vagy deformálódni kezd.
● A lámpa visszajelző vörös.
● Amikor bekapcsolja a projektort a „Replace the lamp” (Cserélje ki a lámpát) üzenet
jelenik meg.
<A projektor elülső panelje>
Lámpa
visszajelző
A lámpa cseréje során legyen óvatos
- A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a POWER gombot a vezérlő panelen vagy a távvezérlőn.
- Ha a működés visszajelző LED sárga színnel villog ne csatlakoztassa le a tápellátást, amíg a működés visszajelző LED
folyamatosan (sárga színnel) világít.
- A lámpa cseréje előtt hagyja legalább egy órát hűlni.
- Csak ugyanilyen típusú, LG Electronics szervizben kapható lámpára cserélje. Más gyártó lámpájának használatával a projektor károsodását okozhatja.
- A lámpát csak akkor távolítsa el, amikor cseréli.
- A lámpát tartsa gyermekektől távol. A lámpát tartsa távol hőforrásoktól, mint a radiátorok, sütő, stb.
- A tűz kockázatának csökkentése érdekében a lámpát ne tegye ki folyadékok vagy más idegen anyagok hatásának.
- A lámpát ne helyezze hőforrás közelébe.
- A lámpát biztonságosan rögzítse a csavarokkal. Ha ezt elmulasztja, a kép sötét lehet, illetve ez tűzveszélyt is okozhat.
- A lámpa üveg részét soha ne érintse meg, különben a képminőség romlik, és a lámpa élettartama csökken.
Cserelámpa beszerzése
A lámpa modellszáma a 41. oldalon található. Ellenőrizze a lámpa modellszámát, és vásárolja meg LG Electronics
szervizben. Más gyártó lámpájának használatával a projektor károsodását okozhatja.
A lámpa ártalmatlanítása
A használt lámpát vigye vissza LG Electronics szervizbe.
38
Információ
A lámpa cseréje
1
Kapcsolja ki a projektort és húzza ki a tápkábel
fali dugaszát. Óvatosan helyezze párnázott
felületre.
2
Csavarhúzó használatával csavarozza ki a
lámpafedél csavarját.
(A lámpa cseréje előtt hagyja legalább egy
órát hűlni.)
Lámpafoglalat csavar
3
A lámpafedél leemelése után, csavarhúzó
használatával távolítsa el a két tartócsavart.
4
A lámpát emeli ki a projektorból.
Csavarok
Fogantyú
5
7
A fogantyút óvatosan húzva távolítsa el a lámpafoglalatot.
Húzza meg a 3. lépesben eltávolított
csavarokat.
(Gondoskodjon arról, hogy szorosan meg
legyenek húzva.)
6
Az új lámpát helyezze be óvatosan a
megfelelő pozícióban. Ellenőrizze, hogy
megfelelően helyezte-e be.
8
Zárja vissza a lámpafedelet, és helyezze vissza a 2. lépésben eltávolított csavarokat.
(Ha a lámpafedelet nem megfelelően helyezi
vissza, a projektor nem kapcsol be.)
Más gyártó lámpájának használatával a projektor vagy a lámpa károsodását okozhatja. Gondoskodjon arról, hogy
a lámpafedél megfelelően rögzítve legyen. Ha a lámpafedelet nem megfelelően helyezi vissza, a projektor nem
kapcsol be. Ha ez a hiba nem megoldható, forduljon hivatalos LG szervizhez.
39
Információ
A projektorlámpa vezérlése
VIGYÁZAT
●
A projektor aktiválása után ne kapcsolja ki legalább 5 percig.
- A gyakori ki-bekapcsolás a lámpa károsodását okozhatja.
●
A projektor és a hűtőventilátor működése közben ne húzza ki a tápkábelt.
- Ezzel a lámpa élettartamát csökkenti, illetve károsodását okozhatja.
●
A projektor élettartama jelentősen függ a projektor használati környezetétől és kezelésétől.
●
A projektor magasnyomású higanylámpát használ, ezért különös figyelemmel kell használni. A használat közbeni rázkódás a
lámpa felrobbanását okozhatja.
●
Ha a projektor a lámpacsere esedékessége után is használja, akkor a lámpa felrobbanhat.
●
A lámpa felrobbanása esetén az alábbakat kell tenni.
- Azonnal húzza ki a tápkábelt.
- Azonnal szellőztesse ki a helységet.
- A készülék állapotát ellenőriztesse a legközelebbi szervizben, és cseréltesse ki a lápmát.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, ezt csak szakembert teheti.
Lencsefedél cseréje a projektoron
Lencsefedél rögzítése
1
3
40
Készítse elő a lencsefedelet és a tartozék szíjat.
A szíjat a projektor lyukánál rögzítse a lencse
lyukához, és a lencsefedelet vezesse át a
hurkon.
2
A szíj nem megcsomózott végét helyezze a
projektor lencse részének alján található lyukba.
4
Az összeszerelt állapotot az alábbi ábra mutatja.
Információ
Műszaki adatok
MODELL
DX630 (DX630-JD)
Felbontás
1024(vízszintes) x 768(függőlege)pixel
Vízszintes / függőleges oldalarán
4:3(vízszintes : függőlege)
DLP panel mérete
0,55 inch
Vetítőernyő méret
(vetítési távolság)
Tele : 1,8 ~ 11,7m(40 ~ 250 inch)
Vetítés eltolása
115%
Távvezérlés hatótávolsága
12m
Wide : 1,6 ~ 10m(40 ~ 250 inch)
Zoom arány
1:1,17
Videó kompatibilitás
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N
Áramellátás
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Magasság(mm/inch)
94.5/3.7
Szélesség(mm/inch)
302/11.9
Hossz(mm/inch)
271/10.7
Tömeg(g/font)
3.42/7.5
Üzemi feltételek
Projektor lámpa
Hőmérséklet
Lámpa modell
Üzem közben: 0°C ~ 40°C
Tárolás és szállítás alatt: -20°C ~ 60°C
AJ-LDX5
Páratartalom
Lámpa áramfogyasztása
Üzem közben: 0 ~ 75% relatív páratartalom száraz
higrométerrel mérve
Üzemen kívül: 0 ~ 85% relatív páratartalom száraz
higrométerrel mérve
230W
41
Modell száma:
Gyártási szám:
LG DLP PROJEKTOR
Mielőtt készülékét használatba venné.
gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
Tartsa meg, hogy később is kézbe
vehesse.
Jegyezze fel a készülék modell-számát és
gyártási számát. Ezeket az adatokat a
készülék alján lévő címkén találja meg, és
adja meg a szerviznek, ha javításra van
szüksége.
DX630
KEZELÉSI
ÚTMUTATÓ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement