LG | HF65LSR | User guide | LG HF65LSR Navodila

LG HF65LSR Navodila
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LG CineBeam
DLP Projektor
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra vonatkozó
információkat.
HF65LS
HF65LSR
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2
LICENCEK
A különböző készülékek más-más licenceket támogatnak. A licencekkel kapcsolatos
további tudnivalókért látogasson el a www.lg.com webhelyre.
MAGYAR
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia
Interface kifejezések, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing
Limited licence alapján gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum
együttese, a DTS 2.0 Channel, a DTS 2.0+Digital Out, a DTS-HD és a DTS Virtual:X
bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
MEGJEGYZÉS
• Az útmutatóban található ábrák eltérhetnek az Ön projektorának
megjelenésétől.
• A projektor képernyőjén megjelenő (OSD-) menük kismértékben eltérhetnek a
kézikönyvben szereplőktől.
3
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
VIGYÁZAT/FIGYELEM
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
NE NYISSA KI
A szabályos háromszögben
látható nyílvégű villám
szimbólum felhívja a
felhasználó figyelmét a készülékházban
jelen lévő nem szigetelt, veszélyes
feszültségre, melynek nagysága miatt
fennáll az áramütés veszélye.
A szabályos háromszögben
látható felkiáltójel felhívja a
felhasználó figyelmét a
készülékhez mellékelt fontos kezelési
és karbantartási (szervizelési)
utasításokra.
VIGYÁZAT/FIGYELEM
-- A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS
KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET
ESŐTŐL ÉS NEDVESSÉGTŐL.
Olvassa el az útmutatót.
Őrizze meg az útmutatót.
Tartsa be valamennyi előírást.
Kövesse az utasításokat.
Felszerelés beltéren
VIGYÁZAT
• Ne használja a projektort szabad
téren, és ne tegye ki a terméket
nedvességnek vagy víznek.
-- Mivel a termék nem vízálló, ez
tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne tegye ki a projektort közvetlen
napsugárzásnak, és ne helyezze
hőforrások, pl. radiátor, kandalló
vagy kályha közelébe.
-- Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
MAGYAR
Az esetleges balesetek vagy a termék helytelen használatának elkerülése érdekében
tartsa szem előtt a biztonságra vonatkozó utasításokat.
A gyermekek sérülései megakadályozhatók a következő egyszerű biztonsági
óvintézkedések betartásával.
Az óvintézkedéseket ugyanúgy kövesse, mint a meglévő projektor tárolása vagy
mozgatása esetében.
• A biztonsági óvintézkedések kétféle típusba sorolhatók VIGYÁZAT és
FIGYELEM, ezek leírását alább olvashatja.
VIGYÁZAT: Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy
akár halált is okozhat.
FIGYELEM Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy
a termék károsodását okozhatja.
• Olvassa el figyelmesen és tartsa könnyen elérhető helyen a Használati
útmutatót.
4
MAGYAR
• Ne tegyen éghető anyagokat, pl.
gyúlékony aeroszolokat a projektor
mellé.
-- Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
• Ne engedje, hogy gyermekek
felkapaszkodjanak vagy
felmásszanak a projektorra.
-- A projektor leeshet, ami
sérülést vagy halált okozhat.
• Ne helyezze a készüléket
olyan helyre, amit nem jár át a
levegő (pl. könyvespolcra vagy
faliszekrénybe), sem szőnyegre
vagy párnára.
-- Ez a belső hőmérséklet
megnövekedéséhez vezethet,
ami tüzet okozhat.
• Ne helyezze a készüléket gőz,
olaj vagy olajpára közelébe (pl.
párologtató vagy konyhapult).
-- Ellenkező esetben tűz,
áramütés vagy korrózió
következhet be.
• Ne szerelje fel a terméket a fal
vagy a mennyezet azon részére,
melynek közelében olaj vagy
olajpára lehet jelen.
-- Ellenkező esetben a termék
megrongálódhat és leeshet,
ami súlyos személyi sérülést
okozhat.
• Ne helyezze a készüléket olyan
helyre, ahol por érheti.
-- Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
• Ne használja a projektort nedves
helyen, pl. fürdőszobában, ahol
könnyen nedvesség érheti.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat
asztalterítővel vagy függönnyel.
-- Ellenkező esetben a készülék
belső felmelegedése tüzet
okozhat.
• Biztosítson jó szellőzést a
projektor körül. Legyen legalább
30 cm távolság a projektor és a
fal között.
-- Ez megakadályozza a belső
hőmérséklet megnövekedése
által okozott esetleges
tűzeseteket.
• Ha a készüléket mennyezetre
szereli fel, a felszerelést
szakképzett technikusnak
kell elvégeznie, jóváhagyott
szerszámok használatával. Ha
nem megfelelően van felszerelve,
előfordulhat, hogy leesik a
készülék.
-- Ez személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat. A termék
felszerelésével kapcsolatos
információkért forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
• Ha mennyezeti rögzítőeszközt
használ, ne használjon ragasztót
a csavarok kilazulásának
megelőzésére, és ne kenjen olajat
vagy gépolajat a készülékre, mivel
az a készülékház megrepedését
és a termék leesését okozhatja.
Ez terméksérülést, illetve ha valaki
éppen a készülék alatt tartózkodik,
komoly személyi sérülést is
okozhat.
5
FIGYELEM
VIGYÁZAT
• A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSA A
TÁPELLÁTÁSRÓL
-- A csatlakozódugó a készülék
áramtalanítására szolgál.
Vészhelyzet esetén a
csatlakozódugónak elérhető
helyen kell lennie.
• A földelővezetéket csatlakoztatni
kell. (Kivéve a nem földelt
készülékek esetében.)
-- Az áramütések elkerülése
érdekében ne felejtse
el csatlakoztatni a
földelőkábelt. Ha nincs
mód a készülék földelésére,
akkor villanyszerelővel
szereltessen be egy különálló
árammegszakítót.
A projektor földelését ne
csatlakoztassa telefonkábelhez,
villámhárítóhoz vagy
gázvezetékhez.
• A tápkábelt teljesen dugja be a fali
aljzatba.
-- A bizonytalan csatlakozás tüzet
okozhat.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a
tápkábelre.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Soha ne érintse meg a tápkábelt
nedves kézzel.
-- Ez áramütést okozhat.
MAGYAR
• Ha a projektort asztalon vagy
polcon helyezi el, ügyeljen arra,
hogy ne tegye túl közel az asztal
vagy polc széléhez.
-- A projektor leeshet, ami
személyi sérüléshez vagy a
készülék megrongálódásához
vezethet. Ügyeljen rá, hogy a
projektor méretének megfelelő
szekrényt vagy állványt
használjon.
• A projektor áthelyezésekor ne
felejtse el azt kikapcsolni és
kihúzni a konnektorból, illetve
válassza le az egyéb kábeleket.
-- A tápkábel megsérülhet,
ami tűz kialakulásához vagy
áramütéshez vezethet.
• Ne helyezze a projektort instabil
vagy rezgő felületre, pl. ingó polcra
vagy döntött felületre.
-- A készülék leeshet és sérülést
okozhat.
• Ügyeljen rá, hogy ne billentse le a
projektort, amikor külső készüléket
csatlakoztat hozzá.
-- Ez személyi sérülést vagy
a projektor károsodását
okozhatja.
Tápellátás
6
MAGYAR
• Ne csatlakoztasson túl sok
készüléket egyetlen fali aljzathoz.
-- Ez a hálózati csatlakozóaljzat
túlhevülése miatt tüzet
okozhat.
• Tartsa a hálózati adaptert, a
tápkábelt és a használni kívánt
konnektort portól és idegen
anyagoktól mentesen.
-- Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
• Ha füst vagy égett szag jön a
projektorból vagy a hálózati
adapterből, azonnal hagyjon fel
a készülék használatával. Húzza
ki a tápkábelt a konnektorból,
majd forduljon a ügyfélszolgálati
központhoz.
-- Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
• A tápellátást a hálózati dugó
kihúzásával szakíthatja meg,
amelynek könnyen elérhető helyen
kell lennie.
FIGYELEM
• A hálózati adaptert és tápkábelt
mindig a dugójánál fogva húzza ki.
-- Ha nem így tesz, az tüzet
vagy a termék károsodását
okozhatja.
• Tartózkodjon a hálózati adapter
tápkábelének gyakori hajlításától.
-- Ha a tápkábel hosszú ideig
túlságosan meg van hajlítva,
a vezeték belseje megtörhet.
Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel vagy a
dugó ne legyen sérült, módosított,
súlyosan elhajlott, csavarodott,
lapított vagy hevült. Ne használja
a készüléket, ha a fali aljzat
meglazult.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Tartsa távol a tápkábelt a
fűtőtestektől.
-- A kábelburok megolvadhat,
ami tűz kialakulásához vagy
áramütéshez vezethet.
• Helyezze a készüléket olyan helyre,
ahol senki nem botlik meg benne,
illetve lép rá a tápkábelre, ezzel
védve a tápkábelt és a dugót a
sérüléstől.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
7
• A hálózati adapter felülete
meleg. Tartsa a hálózati adaptert
gyermekektől távol, valamint ne
érintse meg használat közben.
• Soha ne szerelje szét az
áramszolgáltató berendezéseket
(hálózati adapter/tápkábel stb.).
-- Ez a tápkábel sérülését
eredményezheti, és tüzet vagy
áramütést okozhat.
• Csatlakoztassa szorosan a hálózati
adaptert és a tápkábelt.
-- Ennek elmulasztása a készülék
meghibásodásához vagy tűzhöz
vezethet.
• A károk elkerülése érdekében
ne helyezzen nehéz tárgyakat a
tápkábelre és a hálózati adapterre,
és egyéb módon se terhelje őket.
-- Ez tüzet vagy a termék
károsodását okozhatja.
• Mindig a mellékelt hálózati
adaptert használja, vagy más, az
LG Electronics által jóváhagyott és
hitelesített hálózati adaptert.
-- Bármely más hálózati adapter
csatlakoztatása a képernyő
villogásához vezethet.
MAGYAR
• A projektor be- vagy
kikapcsolását soha ne a
tápkábel csatlakoztatásával
vagy kihúzásával végezze el.
(Ne használja a tápkábelt „be-/
kikapcsológombként”.)
-- Ez áramütéshez vagy a termék
károsodásához vezethet.
• Ne dugjon áram vezetésére
alkalmas tárgyat a fali aljzat másik
oldalára, miközben a tápkábel
be van dugva a fali aljzatba. Ne
érintse meg a csatlakozódugót
közvetlenül azután, hogy kihúzta
azt a fali aljzatból.
-- Ez áramütést okozhat.
• Csak az LG Electronics által
biztosított hivatalos tápkábelt
használja. Más tápkábelt ne
használjon.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Ha víz vagy idegen anyag került
a hálózati adapterbe, tápkábelbe
vagy a projektor belsejébe,
kapcsolja ki a projektort a be-/
kikapcsológomb megnyomásával.
Távolítsa el az összes kábelt,
majd forduljon a ügyfélszolgálati
központhoz.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
8
Használat közben
VIGYÁZAT
MAGYAR
• Ne helyezzen a projektorra
folyadékot tartalmazó tárgyat,
pl. vázát, virágcserepet, csészét,
kozmetikumokat, gyógyszereket
vagy dísztárgyakat, gyertyát stb.
-- Ezek leesése tüzet, áramütést
vagy személyi sérülést okozhat.
• Ha a készüléket jelentős ütés
érte, illetve a készülékház
megsérült, kapcsolja ki, húzza
ki a fali aljzatból, és vegye
fel a kapcsolatot a hivatalos
szervizközponttal.
-- Ez áramütést okozhat.
• Ne helyezzen fémdarabokat,
pl. pénzérmét, hajtűt vagy
fémhulladékot, se gyúlékony
anyagokat, pl. papírt vagy gyufát a
projektorba.
-- Ezzel megelőzheti a tűz
kialakulását és az áramütést.
• Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne
nyelhessék le az elemeket, amikor
a távirányító régi elemeit újakra
cseréli. Tartsa gyermekektől távol.
-- Ha egy gyermek lenyel egy
elemet, azonnal forduljon
orvoshoz!
• Soha ne nyissa fel a projektor
borítását.
-- Fokozottan fennáll az áramütés
veszélye.
• Ne nézzen bele közvetlenül a
működő projektor lencséjébe.
-- Az erős fény károsíthatja a
látását.
• Ha a lámpa ég, illetve most
kapcsolta ki, ne érintse meg a
szellőzőt vagy a lámpát, mert azok
forróak lehetnek.
• Ha gázszivárgás áll fenn abban
a helyiségben, ahol a projektor
található, ne érintse meg a
projektort vagy a fali aljzatot. Az
ablakok kinyitásával szellőztesse ki
a helyiséget.
-- A szikrák tüzet vagy égési
sérüléseket okozhatnak.
• Vihar idején húzza ki a tápkábelt a
fali aljzatból.
-- Ezzel megakadályozza a
projektor károsodását.
• Ne használja a projektort olyan
elektromos eszköz közelében,
amely erős mágneses mezőt
generál.
• A projektor csomagolásához
használt műanyag fóliát tartsa
távol a gyermekektől.
-- Nem biztonságos használat
esetén a műanyag fólia
fulladást okozhat.
9
FIGYELEM
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a
projektorra.
-- A készülék leeshet és személyi
sérülést okozhat.
• Ügyeljen rá, hogy a lencséket ne
érhesse sérülés szállítás közben.
• Ne érintse meg a lencsét.
-- A lencse megsérülhet.
• Ne használjon éles eszközöket
a készüléken, pl. kést vagy
kalapácsot, mert ezek
megsérthetik a házat.
• Ne használja tovább a projektort,
ha nem látható kép a képernyőn
vagy nem hallható hang.
Kapcsolja ki a projektort, húzza
ki a tápkábelét, és forduljon a
szervizközpontunkhoz.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Ne ejtsen rá tárgyakat a
projektorra, és ügyeljen rá, hogy
ne ütődjenek neki tárgyak a
terméknek.
-- Ez kárt tehet az eszközben
vagy személyi sérülést okozhat.
MAGYAR
• Ne tartsa kezét hosszabb ideig a
projektoron, amíg az működésben
van.
• Játékkonzol projektorhoz
csatlakoztatásakor ajánlott a
képátló legalább négyszeresének
megfelelő távolságot tartani.
-- Fontos, hogy megfelelő legyen
a csatlakozókábel hosszúsága.
Ellenkező esetben a termék
leeshet, ami személyi sérülést
okozhat vagy kárt tehet a
termékben.
• Ne helyezze a projektort
vagy az elemmel ellátott
távirányítót szélsőségesen magas
hőmérsékletű helyre.
-- Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
10
MAGYAR
• Javasoljuk, hogy a kivetített képtől
a képátló legalább 5-7-szeresének
megfelelő távolságban
tartózkodjon.
-- Ha hosszú időn keresztül túl
közelről nézi a képernyőt, az
látásromláshoz vezethet.
• Ne tegyen a projektorból kilépő
fény útjába könyvet vagy egyéb
tárgyat.
-- Ha a projektort folyamatosan
és hosszú távon éri
napsugárzás, akkor az
tűzveszélyes lehet. Továbbá a
lencsék is túlmelegedhetnek és
megsérülhetnek a visszavert
hőtől. Kapcsolja ki az AV
funkciót a kivetítés átmeneti
leállításához vagy kapcsolja ki a
készüléket.
• Ne kapcsolja be úgy a projektort,
hogy a hangerő magasra van
állítva.
-- A magas hangerő károsíthatja
a hallást.
• Ne használjon magasfeszültségű
készülékeket a projektor közelében
(ilyenek például az elektromos
rovarcsapdák). Ez a termék
meghibásodásához vezethet.
Tisztítás
VIGYÁZAT
• Ne spricceljen vizet a projektorra
tisztítás közben. Ügyeljen rá, hogy
ne jusson víz a projektorba.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Ha a projektorból füst vagy furcsa
szag árad, illetve idegen tárgy
került bele, kapcsolja ki, húzza ki
a fali aljzatból, majd vegye fel a
kapcsolatot szervizközpontunkkal.
-- Ellenkező esetben tüzet vagy
áramütést okozhat.
11
FIGYELEM
MAGYAR
• A projektor belső alkatrészeinek
tisztítását évente végeztesse el a
szervizközpontban.
-- Ha huzamosabb ideig
elhanyagolja a projektor tisztán
tartását, a por felgyülemlik, ami
tüzet okozhat vagy kárt tehet a
projektorban.
• A műanyag alkatrészek, pl. a
projektor házának tisztításakor
húzza ki a tápkábelt, és puha
ronggyal törölje le a házat. Ne
permetezzen rá vizet, illetve ne
törölje le nedves ruhával. Soha ne
használjon ablaktisztítót, autóvagy ipari fényezőt, súrolószert,
viaszt, benzint vagy alkoholt, mivel
ezek kárt tehetnek a projektorban.
-- Ez tüzet vagy áramütést
okozhat, vagy kárt tehet a
készülékben (deformáció vagy
korrózió).
• Ne törölje le az optikai
rendszereket (lencse, tükör)
közvetlenül a termék kikapcsolása
után, vagy annak működése
közben. A termék részeinek
tisztításakor távolítsa el a
tápkábelt, és a puha kendővel
törölje át. Ne permetezzen
rá vizet, illetve ne törölje le
nedves ruhával. Ne használjon
tisztítószereket, autó- vagy ipari
fényezőt, súrolószert, viaszt,
benzint, alkoholt, vizet stb. a
termék főegységén vagy optikai
rendszerein (lencse, tükör),
mert ez a termék károsodását
eredményezheti.
-- Ez tüzet vagy áramütést
okozhat, vagy kárt tehet a
készülékben (deformáció vagy
korrózió).
• A készülék tisztítása előtt húzza ki
a tápkábelt.
-- Ellenkező esetben ez áramütést
okozhat.
12
Egyebek
VIGYÁZAT
MAGYAR
• Amikor elhagyja a helyiséget,
ügyeljen, hogy a projektorhoz
ne férjenek hozzá a háziállatok,
valamint húzza ki a csatlakozóját a
fali aljzatból.
-- Sérült tápkábel használata
rövidzárlatot vagy tüzet
okozhat.
• Ne használja a projektort nagy
precizitású elektronikus készülékek
vagy gyenge rádiójelet közvetítő
berendezések közelében.
-- Ez hatással lehet a készülék
működésére, és balesetet
okozhat.
• Csak szakképzett technikus
szerelheti szét vagy módosíthatja
a projektort. Ha ellenőrzésre,
beállításra vagy javításra van
szüksége, vegye fel a kapcsolatot
az értékesítővel vagy a
szervizközponttal.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• A készüléknek szellőzésre van
szüksége, ezért ne zárja el a
levegő áramlását az egység
körül. Ellenkező esetben személyi
sérülés következhet be, és
túlmelegedhetnek a készülék belső
részei.
• Ne érintse meg a lencsét, ez
ugyanis égési sérüléseket okozhat,
illetve kárt tehet a lencsében.
Használat közben és közvetlenül
azt követően a lencse és a
készülék FORRÓ lehet. Legyen
óvatos a készülék kezelésekor,
mindig hagyja, hogy megfelelően
lehűljön.
• Kizárólag földelt elektromos
csatlakozóaljzatot használjon.
(Kivéve a nem földelt készülékek
esetében.)
• Ne helyezzen semmit a
levegőkiáramló nyílásba, és ne
takarja le azt semmivel.
-- Ellenkező esetben ez tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Az optimális használat érdekében
tartsa be a karbantartási
útmutatásokat; javítás
céljából kizárólag hivatalos
szervizközpontba vigye a
készüléket.
• Tartsa az elemeket és a
távirányítót a gyermekektől távol.
-- Ezzel megakadályozhatja
a személyi sérülést vagy a
termék károsodását.
13
FIGYELEM
2. kockázati csoport
FIGYELEM A készülék potenciálisan
veszélyes optikai sugárzást bocsát
ki. Ne nézzen bele a működésben
lévő lámpába. A lámpa károsíthatja
a szemet.
Ez a címke a termék alján található. A
címke nyelve eltérő lehet.
MAGYAR
• Ne használja vagy tárolja a
projektort kültéren hosszú időn
keresztül.
• Ne keverje az új elemeket a
régiekkel.
-- A felnyílt vagy szivárgó elemek
kárt vagy személyi sérülést
okozhatnak.
• Ha hosszabb ideig nem használja a
projektort, húzza ki a fali aljzatból.
-- A felgyülemlett por a
túlmelegedés vagy a gyenge
szigetelés következtében tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Csak a megadott típusú elemet
használja.
-- A felnyílt vagy szivárgó elemek
kárt vagy személyi sérülést
okozhatnak.
• Fontos, hogy az elemet ugyanolyan
típusúra cserélje ki.
-- Ha az elem rosszul van
behelyezve, akkor előfordulhat,
hogy az gyorsan lemerül, vagy
hogy a távirányító nem működik
megfelelően.
• A használt elemeket az
előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa.
-- Ellenkező esetben robbanásra
vagy tűzre kerülhet sor. Az
ártalmatlanítás előírt módszere
országtól és térségtől függően
változhat. A vonatkozó
utasításoknak megfelelően
ártalmatlanítsa az elemet.
• Ne dobja ki és ne szerelje szét az
elemet.
-- Ez az elem megsérülése miatt
tüzet vagy robbanást okozhat.
• Tárolja az elemeket fémtárgyaktól
(pl. kulcs és iratkapocs) távol.
-- A túlzott áram gyors
hőmérséklet-emelkedéssel
járhat, amely tüzet vagy égési
sérülést okozhat.
• Ne tárolja az elemeket hőforrás
(pl. fűtőtest) közelében.
-- Ez tüzet vagy a termék
károsodását okozhatja.
• Ne tárolja az elemeket 60 °C-nál
magasabb hőmérsékleten vagy
magas páratartalmú helyen.
-- Ellenkező esetben robbanásra
vagy tűzre kerülhet sor.
• Fontos az elem megfelelő
csatlakoztatása.
-- Így elkerülhető a robbanás és a
tűz kialakulása.
• A nem megfelelő csereelem tüzet
okozhat.
• Akkumulátorok: A tartozékokat
(akkumulátor stb.) tárolja
gyermekektől távol, biztonságos
helyen.
14
TARTALOM
MAGYAR
LICENCEK
2
BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
3
ELŐKÉSZÜLETEK
15
Tartozékok
15
Opcionális extrák
16
Alkatrészek és komponens
17
-- Készülék
17
A joystick gomb használata
19
-- Alapfunkciók
19
-- A menü beállítása
20
A projektor jelzőfényei
20
Elhelyezés
21
-- Az elhelyezéssel kapcsolatos
óvintézkedések
21
-- Vetítési távolság a vetítőernyő
méretétől függően
23
-- Kensington biztonsági rendszer
25
MAGIC TÁVIRÁNYÍTÓ
26
A Magic távirányító regisztrálása
28
A Magic távirányító ismételt
regisztrálása
28
A Magic Remote távirányító
használata
29
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
30
-- A vetítőernyőn megjelenő kép
élességének beállítása
30
-- Megtekintés a projektor
használatával
31
ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA
32
HDMI-csatlakozás
33
-- Csatlakoztatás HD-vevőhöz,
DVD- vagy videolejátszóhoz,
vagy külső eszközökhöz
33
-- Személyi számítógép
csatlakoztatása
34
-- Laptop csatlakoztatása
35
Fejhallgató csatlakoztatása
36
Digitális erősítő csatlakoztatása 37
Okoskészülék csatlakoztatása
(okostelefon, táblagép stb.)
38
-- Slimport által támogatott
készülékek
38
-- Apple Lightning Digital AV
adapter által támogatott
készülékek
38
-- Apple 30-pin Digital AV adapter
által támogatott készülékek 38
KARBANTARTÁS
39
Tisztítás
39
-- A Lencsék/Tükör tisztítása 39
-- A projektor házának tisztítása
39
MŰSZAKI ADATOK
40
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
43
JELEK
44
15
ELŐKÉSZÜLETEK
Az ábra csak illusztráció.
A projektorhoz a következő tartozékokat mellékeljük.
A tartozékok változtatásának jogát fenntartjuk.
Új tartozékok jelenhetnek meg, míg a régebbi tartozékok forgalmazása megszűnhet.
Magic távirányító
Két darab AA elem
Használati útmutató
Hálózati adapter
Tápkábel
• HDMI- vagy USB-kábel csatlakoztatásakor,
illetve pendrive HDMI- vagy USB-porthoz
történő csatlakoztatásakor olyan eszközt
használjon, mely legfeljebb 18 mm széles
és 10 mm magas. Ha az USB-kábel vagy a
pendrive nem fér el a projektor USB-portjánál,
akkor használjon USB 2.0 szabványt támogató
hosszabbítókábelt.
• Ha egyszerre két USB-eszközt csatlakoztat, a dugók foglalata ne legyen
vastagabb 8,5 mm-nél.
• HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon.
• Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy
nem jelenik meg a kép, vagy csatlakozási hiba jelentkezik. (Ajánlott HDMIkábeltípusok)
-- Ultra High-Speed HDMI®/™ kábel (3 m vagy kevesebb)
MAGYAR
Tartozékok
16
Opcionális extrák
Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe
vagy webáruházba, illetve forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket
vásárolta. Az opcionális tartozékok változtatásának jogát fenntartjuk.
MAGYAR
Vetítőernyő a projektorhoz
HDMI-kábel
Optikai kábel
LG Audio eszköz
17
Alkatrészek és komponens
Készülék
Joystick gomb
Hangszóró
Tükör
2)
Kimeneti szellőzőnyílás1)
Bemeneti
szellőzőnyílás
Fókuszgyűrű
Hangszóró
Lencse2)
Bemeneti
szellőzőnyílás
Infravörös vevőegység
A projektor alsó része
Állítható láb3)
1) Mivel a szellőzőnyílások közelében magas a hőmérséklet, tartsa magát távol
ezektől a részektől.
2) A projektor használata közben ne érintse meg a lencsét és a tükröt. A lencse
megsérülhet. (Tartsa távol a lencséket az éles tárgyaktól.)
3) Fordítsa az állítható lábat balra vagy jobbra a szög megváltoztatásához.
MAGYAR
A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készült. Előfordulhat, hogy a
projektor ernyőjén állandó pici fekete és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok
jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem jelent működési
hibát.
18
MAGYAR
Oldalnézet
3
2
1
USB1
USB2
Hátoldal
5
6
Szám
1
Leírás
(Fejhallgató csatlakozó)
Port
2
3
USB-port
4
Port
5
6
Port
Port
4
5
19
A joystick gomb használata
A projektort a gomb megnyomásával, vagy a joystick balra, jobbra, fel vagy le
mozgatásával lehet vezérelni.
Bekapcsolás
Ha a projektor ki van kapcsolva,
helyezze ujját a joystick gombra,
nyomja meg egyszer, majd engedje el.
Kikapcsolás
Ha a projektor be van kapcsolva, tartsa
lenyomva több mint 3 másodpercig a
joystick-gombot.
Hangerőszabályozás
Helyezze ujját a joystick gombra, majd
annak balra vagy jobbra mozgatásával
beállíthatja a hangerőt a kívánt szintre.
Fel/le/balra/
jobbra
A joystick gomb fel, le, jobbra vagy
balra mozgatásával irányíthatja a
kurzort a menüelemek kiválasztásához.
MEGJEGYZÉS
• A joystick gomb fel, le, jobbra vagy balra mozgatásakor ügyeljen rá, hogy
ne nyomja meg véletlenül a gombot. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a
joystick gombot. Ha a joystick mozgatása közben megnyomja a gombot,
lehetséges, hogy a hangszabályozó nem fog működni, valamint a kurzor nem
fog mozogni.
MAGYAR
Alapfunkciók
20
A menü beállítása
MAGYAR
Amikor a projektor be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a joystick gombot.
A menüelemeket ( ,
, , ) a joystick gomb jobbra, balra, fel vagy le
mozgatásával lehet beállítani. Lépjen a kívánt menüelemre, majd a kiválasztáshoz
nyomja meg egyszer a joystick gombot.
A készülék kikapcsolása.
A bemeneti forrás módosítása.
A képernyőn megjelenő elemek törlése és visszatérés
projektor nézetbe.
A Beállítások menü megjelenítése.
A projektor jelzőfényei
LED állapotjelző
LED állapotjelző
LED állapotjelző
Piros
Készenléti állapot
Ki
A projektor be van kapcsolva és működik.
21
Elhelyezés
Az elhelyezéssel
kapcsolatos óvintézkedések
-- Ne helyezze a projektort
szőnyegre. Ha a projektor
bemeneti szellőzőnyílása a
készülék alján található, akkor
ügyeljen rá, hogy ez ne legyen
elzárva, és hogy a projektort
stabil, egyenes felületen
használja.
MAGYAR
• Helyezze a projektort jól szellőző
helyre.
-- A túlmelegedés
megakadályozása érdekében
helyezze a projektort
jól szellőző helyre. Ne
helyezzen semmit a projektor
közelébe. Ezzel eltakarhatja
a szellőzőnyílásokat. Ha
eltakarja a szellőzőnyílásokat,
a projektor belső hőmérséklete
megemelkedik.
-- Ügyeljen rá, hogy idegen
tárgyak, pl. papírhulladék ne
kerüljön a projektorba.
-- Hagyjon elegendő szabad
helyet (legalább 30 cm-t) a
projektor körül.
• Ne helyezze a projektort forró,
hideg vagy nedves környezetbe.
• Ne helyezze a projektort olyan
helyre, ahol sok por érheti.
-- Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
• Soha ne nyissa fel a projektor
borítását. Fokozottan fennáll az
áramütés veszélye.
22
MAGYAR
• A projektor a legkorszerűbb
precíziós technológiával készült.
Előfordulhat, hogy a projektor
ernyőjén állandó pici fekete és/
vagy színes (piros, kék vagy zöld)
pontok jelennek meg. Ez a gyártási
folyamat természetes velejárója és
nem jelent működési hibát.
• Előfordulhat, hogy a távirányító
nem működik, ha elektronikus
ballaszttal rendelkező vetítőlámpát
vagy három hullámhosszúságú
lámpát használ. Cserélje
ki a lámpát nemzetközileg
szabványosított lámpára ahhoz,
hogy a távirányító megfelelően
működjön.
• A mennyezetre való felszereléshez
rögzítse a mennyezeti tartókonzolt
a projektorhoz az M4 x 8 mm-es
csavarokkal.
• Ne húzza túl a csavarokat. Ez
károsíthatja a házat, melynek
következtében leeshet a projektor,
és súlyos sérülést okozhat.
(Ajánlott szorítónyomaték: 5~8
kgf·cm)
23
Vetítési távolság a vetítőernyő méretétől függően
1
2
4
Helyezze a projektort megfelelő távolságra a vetítőernyőtől. A kép tényleges
nagyságát a projektor és a vetítőernyő közötti távolság határozza meg.
Úgy helyezze el a projektort, hogy annak lencséje merőleges legyen a
vetítőernyőre. Ha a projektor lencséje nem merőleges a vetítőernyőre, a
kivetített kép torz lehet. A torzulás kijavításához használja az Élesség Beáll
funkciót.
Csatlakoztassa a projektor és a kapcsolódó készülék tápkábelét a fali
aljzatba.
MAGYAR
3
Helyezze a projektort, a számítógépet, illetve az audio-/videoforrást szilárd
és egyenletes felületre.
24
Felfelé vetítés aránya: 125 %
X
Vetítőernyő
MAGYAR
Y
C
C
D
D
B
A
Vetítőernyő mérete
hüvelyk
60
70
80
90
100
mm
1524
1778
2032
2286
2540
1328 x
747
1550 x
872
1771 x
996
1992 x
1121
2214 x
1245
414
482
550
618
686
Vízszintes méret (X)
mm
× függőleges méret (Y)
A
mm
B
mm
105
173
241
309
377
C
mm
149
181
213
245
276
D
mm
241
273
304
336
368
A vetítési távolság a telepítési környezet körülményeitől függően változhat.
MEGJEGYZÉS
• Ha a kivetített kép torz vagy hajlott, ellenőrizze, hogy a vetítőfelület
megfelelően van-e felszerelve.
25
Kensington biztonsági rendszer
MAGYAR
• A projektort a lopásgátló mechanizmus részeként Kensington szabványú
csatlakozóval láttuk el. A lenti ábrán látható módon csatlakoztasson egy
Kensington Security System kábelt.
• A Kensington biztonsági rendszer felszerelésének és használatának
részleteiről a Kensington biztonsági rendszerhez mellékelt használati
útmutatóban talál további tájékoztatást.
• A Kensington biztonsági rendszer opcionális tartozék.
• Mi az a Kensington?
A Kensington egy olyan vállalat, mely biztonsági rendszereket kínál
laptopokhoz és más elektronikai készülékekhez. Honlap: http://www.
kensington.com
26
MAGIC TÁVIRÁNYÍTÓ
MAGYAR
Ha a projektor használata közben megjelenik az elem
hamarosan lemerül üzenet, cserélje ki az elemeket.
Az ábrán látható módon nyomja meg az elemtartó
fedelének felső részét, és csúsztassa le azt. Helyezzen
be két új, egyforma elemet (1,5 V-os, AA típusú) úgy,
hogy azok + és - pólusa a távirányító megfelelő irányába
mutasson.
1
2
MEGJEGYZÉS
• Ne keverje az új elemeket a régiekkel.
(BE-/KIKAPCSOLÁS)
A projektor be- és kikapcsolása.
(STB TÁPELLÁTÁS)
A set-top boxot be- vagy kikapcsolhatja a projektor univerzális
távirányítójához való hozzáadással.
Számgombok
Számok bevitele.
A bemeneti forrás átváltása a [HDMI1] lehetőségre.
*
Az alkalmazásokhoz a funkcióknak megfelelő számgombokkal
férhet hozzá.
(Képernyő-távirányító)
A Képernyő-távirányító megjelenítése.
-- Egyes régiókban az Univerzális távirányító menüjét nyitja
meg.
A hangerő beállítása.
(NÉMÍTÁS)
Az összes hang elnémítása.
(NÉMÍTÁS) *
A [Kis. leh.] megnyitása.
Lépés az előző/következő oldalra.
(KERESÉS)
Tartalom, például filmek vagy egyéb videók kereséséhez írja be
a keresendő kifejezést a webes keresőmezőbe.
27
Visszatérés az előző képernyőre.
*
A képernyőn megjelenő elemek törlése és visszatérés az utolsó
bemenet nézetbe.
A képüzemmód módosítása.
A SIMPLINK funkció használatának lehetővé tétele.
(BEMENET)
A bemeneti forrás módosítása.
(BEMENET) *
A külső bemenetek listáinak megjelenítése.
A képernyő képarányának módosítása a gomb megnyomásával.
Színes gombok
Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.
Vezérlőgombok ( , )
Hozzáférhet olyan prémium és videotartalmakhoz valamint
készülékekhez, melyek támogatják a SIMPLINK-et.
A kijelölt terület nagyításával megtekintheti azt teljes
képernyős módban.
* : A használathoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercnél tovább.
MAGYAR
A Főmenü megjelenítése.
*
Az előzőleg használt lista megjelenítése.
(Gyorsbeállítások)
A Gyorsbeállítások megnyitása.
(Gyorsbeállítások) *
Az [Összes Beállítás] menü megjelenítése.
(Fel/le/balra/jobbra)
A fel, le, balra és jobbra gombokkal a menüben lehet lépkedni.
Ha a
gombokat akkor nyomja meg, amikor a
kurzor használatban van, akkor a kurzor eltűnik a képernyőről,
és a Magic távirányító hagyományos távirányítóként kezd
el működni. A kurzor visszahozásához rázza meg a Magic
távirányítót balra-jobbra.
Görgető (OK)
Nyomja meg a
Görgető (OK) gomb közepét egy menü
kiválasztásához. A Görgető gomb használatával navigálhat az
oldalak között.
28
A Magic távirányító regisztrálása
A Magic távirányítót a használat előtt regisztrálni kell a projektorral.
1
2
Tegyen elemet a Magic távirányítóba és kapcsolja be a projektort.
MAGYAR
Mutasson a Magic távirányítóval a projektorra, és nyomja meg a távirányítón
a
Görgető (OK) gombot.
• Ha a projektor nem regisztrálja a Magic távirányítót, próbálja meg újra a
projektor ki-, majd visszakapcsolása után.
A Magic távirányító ismételt regisztrálása
1 A Magic távirányító és a projektor párosításának megszüntetéséhez nyomja
2
meg egyszerre a
azokat.
és
gombokat, és öt másodpercig tartsa nyomva
Nyomja a
Görgető (OK) gombot a projektor felé a Magic távirányító
regisztrációjának ismételt elvégzéséhez.
29
A Magic Remote távirányító használata
FIGYELEM
• A távirányítót a meghatározott tartományon (10 méter) belül használja.
Elképzelhető, hogy kommunikációs problémát tapasztal, ha az eszközt
a lefedettségi területen kívül használja, vagy ha a lefedettségi területen
akadályok találhatók.
• Elképzelhető, hogy más készülékek okozta kommunikációs problémát
tapasztal. A mikrohullámú sütő és más hasonló készülékek, valamint a vezeték
nélküli LAN ugyanazon a frekvenciasávon (2,4 GHz) működik, mint a Magic
távirányító. Ez kommunikációs problémákhoz vezethet.
• Előfordulhat, hogy a Magic távirányító nem működik megfelelően, amennyiben
egy router (AP) a projektor 1 méteres körzetén belül van. Ezért a router-t 1
méternél messzebb kell elhelyezni a projektortól.
• Ne szerelje szét és ne hevítse az elemeket.
• Ne ejtse le az elemeket. Ne tegye ki erőteljes külső behatásoknak az
elemeket.
• Az elemek helytelen behelyezése robbanást okozhat.
MAGYAR
• A kurzor képernyőn való megjelenítéséhez rázza
meg a Magic távirányítót enyhén jobbra és balra
vagy nyomja meg a
,
(BEMENET)
gombokat.
• Ha bizonyos ideig nem használja a kurzort, vagy ha
a Magic távirányítót sík felületre helyezi, akkor a
kurzor eltűnik.
• Ha a kurzor nem reagál megfelelően, a képernyő
széléhez való mozgatással helyreállíthatja.
• A Magic távirányító a speciális funkciók miatt
hamarabb lemeríti az elemeket, mint egy
hagyományos távirányító.
30
A PROJEKTOR HASZNÁLATA
A vetítőernyőn megjelenő kép élességének beállítása
MAGYAR
Ha megjelenik a kép a vetítőernyőn, ellenőrizze az élességét és azt, hogy kitölti-e a
vetítőernyőt.
Fókuszgyűrű
• A kép fókuszának beállításához forgassa el a fókuszgyűrűt.
• A fókusz beállításakor ügyeljen rá, hogy ne mozgassa a készüléket.
31
Megtekintés a projektor használatával
1
2
Válassza a
(BEMENET) [Összes bemenet] lehetőséget, majd
válassza ki a kívánt bemeneti jelet.
A projektor – a vetített tartalom nézése közbeni – vezérléséhez használja a
következő gombokat.
Gomb
Leírás
Lépés az előző/következő oldalra.
A hangerő beállítása.
(NÉMÍTÁS)
4
(BE-/
A projektor hangjának elnémítása.
A projektor kikapcsolásához nyomja meg a
gombot.
(BE-/KIKAPCSOLÁS)
MAGYAR
3
A projektor bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a
KIKAPCSOLÁS) gombot.
32
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
A projektorhoz különböző külső eszközöket csatlakoztathat.
MAGYAR
Számítógép/notebook
USB
DVD
Digitális eszköz
LG Audio eszköz
Fejhallgató
Játékkonzol
Mobiltelefon
HDMI - 33, 34, 35. oldal
Fejhallgató – 36. oldal
Digitális erősítő - 37. oldal
Okoskészülék – 38. oldal
33
HDMI-csatlakozás
Csatlakoztatás HDvevőhöz, DVD- vagy
videolejátszóhoz, vagy külső
eszközökhöz
HDMI-kábellel élvezheti a kiváló
minőségű képet és hangot.
Egy HDMI-kábel segítségével
csatlakoztassa a projektor
portját a csatlakoztatni kívánt eszköz
HDMI kimenetével. A kábel hang- és
videoátvitelt egyaránt biztosít.
Opcionális extrák
MAGYAR
Csatlakoztasson a projektorhoz HDvevőt, DVD- vagy külső eszközöket,
majd válassza ki a megfelelő bemeneti
módot.
A csatlakoztatáshoz bármely HDMI
bemeneti portot használhatja.
•
(BEMENET) [Összes
bemenet] [HDMI1]/[HDMI2]
MEGJEGYZÉS
ARC (Audio Return Channel)
• A SIMPLINK és ARC funkciót
támogató külső audio eszközöket
a
porton keresztül
kell csatlakoztatni.
• Nagy sebességű HDMI®-kábel
használata esetén az ARC vagy
SPDIF funkciót támogató külső
audio eszközök nem igényelnek
külön optikai audio kábelt a
működéshez.
34
Személyi számítógép
csatlakoztatása
MAGYAR
A projektor támogatja a Plug and Play
funkciót. A számítógép automatikusan
észleli a projektort; illesztőprogram
telepítése nem szükséges.
Egy HDMI-kábel segítségével
csatlakoztassa a projektor
portját a számítógép HDMI
kimenetéhez. A kábel hang- és
videoátvitelt egyaránt biztosít.
Opcionális extrák
35
Laptop csatlakoztatása
Lehetőség van a projektor laptopoz
való csatlakoztatására, különböző
funkciók használatához.
Az alábbi táblázat a kimenet
kapcsolására mutat példákat. További
információkat lásd a számítógép
felhasználói kézikönyvének Külső
kimenet, Csatlakoztatás külső
monitorhoz vagy hasonló című
részeiben.
Gyártmány
Kimenet
kapcsolása
Lenovo
HP
Dell
Acer
Opcionális extrák
ASUS
LG
Samsung
Apple
Állítsa be a
vezérlőpanelt
a tükrözés
engedélyezésére az
indítást követően.
MAGYAR
Egy HDMI-kábel segítségével
csatlakoztassa a projektor
portját a laptop HDMI kimenetéhez. A
kábel hang- és videoátvitelt egyaránt
biztosít.
Példa a kimeneti beállítások
átváltására laptop csatlakoztatásakor
36
Fejhallgató
csatlakoztatása
Hanganyagot fejhallgatón keresztül
hallgathat.
MAGYAR
Nem tartozék
37
Digitális erősítő
csatlakoztatása
portjához. A digitális átalakítóval
ellátott erősítő kimenetét a kívánt
hangformátumra kell állítani. Állítsa
a [Hangkimenet] opciót Külső
Hangszóró [HDMI ARC] vagy [Optikai]
beállításra, ha HDMI-kábelt használ egy
házimozirendszer csatlakoztatásához,
illetve ha az optikai kimenetet
használja egy külső audioeszközhöz
történő csatlakozáshoz. Visszhang
keletkezhet, ha a projektor,
házimozirendszer vagy egy külső
audioeszköz hangszórója egyszerre
működik.
Opcionális extrák
• Tekintse meg a csatlakoztatni
kívánt audioeszköz használati
útmutatóját is.
• A készülék más készülékekhez
történő csatlakoztatása előtt
kapcsoljon ki és áramtalanítson
minden készüléket.
• A készülék audiokimenetének
sávszélessége széles skálán
mozog, ezért az erősítő hangerejét
ennek megfelelően kell beállítani. A
hirtelen nagy frekvencia kárt tehet
a hangszórókban.
• Ha a projektor
portját
a digitális erősítő digitális
audiobemeneti portjához
csatlakoztatja, a projektor
audiobemeneti portját pedig
a digitális erősítő analóg
audiokimeneti portjához
csatlakoztatja, hangoszcilláció
jelentkezhet a zárt hurok
miatt. Ennek elkerülése
érdekében szüntesse meg
a két kapcsolat egyikét. (Ez
a házimozirendszerekre is
vonatkozik.)
MAGYAR
Optikai kábel segítségével
csatlakoztassa egy digitális erősítő
digitális audiokimenetét a projektor
MEGJEGYZÉS
38
Okoskészülék csatlakoztatása (okostelefon,
táblagép stb.)
MAGYAR
•
(BEMENET) [Összes bemenet] [HDMI1]/[HDMI2]
• Az ábra csak illusztráció.
Csatlakoztasson a projektorhoz okoskészüléket kábel1) segítségével és állítsa a
projektor külső bemenetét HDMI-re. Az okoskészülék képernyője a projektoron
keresztül fog megjelenni. A csatlakoztatáshoz bármely HDMI bemeneti portot
használhatja.
A vezetékes kapcsolat használatának modellspecifikus instrukcióiért kérjük, lépjen
kapcsolatba az okoskészülék gyártójával.
A támogatott okoskészülékek gyártótól függően változhatnak.
1) Példák a különböző okoskészülékek csatlakoztatására kábel segítségével (a kábel
külön vásárolható meg).
Slimport által támogatott készülékek
HDMI-kábel
Az okoskészülék
töltőportja
Slimport-adapter
Az
okoskészülék
töltőkábele
A projektor
HDMI-portja
A projektor USB-portja
Töltő
Apple Lightning Digital AV adapter által támogatott
készülékek
HDMI-kábel
A projektor
HDMI-portja
Lightning Digital AV
adapter
Az okoskészülék
töltőportja
Apple 30-pin Digital AV adapter által támogatott
készülékek
HDMI-kábel
Apple 30-pin Digital
AV adapter
A projektor
HDMI-portja
Az okoskészülék
töltőportja
39
KARBANTARTÁS
Az optimális állapot megőrzése céljából rendszeresen tisztítsa meg a projektort.
A Lencsék/Tükör tisztítása
• Ha por vagy folt van a lencsék/tükör felületén, tisztítsa meg a lencsét.
• A lencsék/tükör található por vagy szennyeződések eltávolításához finoman
tisztítsa meg azt sűrített levegős portalanítóval, fültisztító pálcikával vagy
puha törlőruhával.
• Ne törölje meg a lencsék/tükör akkor, amikor a termék használatban van,
illetve közvetlenül a kikapcsolását követően.
• A lencsék/tükör tisztításakor ne használjon tisztítószert, gépjárműhöz való
vagy ipari polírozó anyagot, csiszolópapírt, viaszt, benzint, alkoholt, vizet stb.,
mert ez károsíthatja a terméket.
A projektor házának tisztítása
• A projektor házának tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.
• A lencsén lévő por vagy foltok eltávolításához csak száraz, szöszmentes, puha
kendőt használjon.
• Ne használjon alkoholt, benzint, higítót vagy egyéb vegyi anyagot, amely kárt
tehet a házban.
MAGYAR
Tisztítás
40
MŰSZAKI ADATOK
HF65LS (HF65LS-EU)
HF65LSR (HF65LSR-EU)
TÍPUS
MAGYAR
Felbontás (képpont) 1920 (vízszintes) × 1080 (függőleges)
Képarány
16:9 (vízszintes:függőleges)
Vetítési távolság
-- Vetítőernyő
mérete
414 mm és 686 mm
-- 1524 mm és 2540 mm (60 hüvelyk és 100 hüvelyk)
Felfelé vetítés
aránya
125 %
100 W
Energiafogyasztás
Hálózati adapter
Hálózati készenlét: 1,3 W
(Ha minden hálózati port aktív.)
Gyártó: Honor
TÍPUS: ADS-110CL-19-3 190110G
19 V
5,79 A
(Adapter teljesítménye: 100–240 V, 50/60 Hz)
Hangkimenet
3W+3W
Magasság
127,6 mm (láb nélkül), 128,8 mm (lábbal)
Szélesség
131,4 mm
Mélység
309 mm
Tömeg
1,8 kg
USB-eszköz
5 V, 0,5 A (max.)
Hőmérséklet
Működési környezet
Üzemi
0 °C és 40 °C
Tárolási
-20 °C és 60 °C
Relatív páratartalom
Üzemi
0 % és 80 %
Tárolási
0 % és 85 %
• Kizárólag a használati utasításban feltüntetett tápellátás vehető igénybe.
• A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában –
előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
• A hálózati port a projektor menüjéből, a [Mobil Projektor be] funkcióval
aktiválható/deaktiválható.
41
HDMI (DTV) támogatott mód
Felbontás
720 x 480p
720 x 576p
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920 x 1080p
Függőleges frekvencia
(Hz)
31,46
59,94
31,50
60,00
31,47
59,94
31,50
60,00
31,25
50,00
44,96
59,94
45,00
60,00
37,5
50,00
28,12
50,00
33,72
59,94
33,75
60,00
26,97
23,97
27,00
24,00
33,71
29,97
33,75
30,00
56,25
50,00
67,43
59,94
67,50
60,00
MAGYAR
640 x 480p
Vízszintes frekvencia
(kHz)
42
HDMI (PC) támogatott mód
MAGYAR
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1024 x 768
48,36
60,00
1152 x 864
54,34
60,05
1280 x 1024
63,98
60,02
1360 x 768
47,71
60,01
1920 x 1080
67,5
60,00
• Ha érvénytelen jelet küld a projektorra, az nem jelenik meg megfelelően a
vetítőernyőn, illetve a [Nincs jel] vagy az [Érvénytelen formátum] üzenet
jelenik meg.
• A projektor támogatja a DDC1/2B típust Plug and Play funkcióként
(számítógép-monitorok automatikus felismerése).
• A legjobb képminőség érdekében 1920 × 1080-as felbontás ajánlott a PC
üzemmódban.
43
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
MAGYAR
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek
forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com
webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői
jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó,
a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt
forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes.
Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.
44
JELEK
Váltóáramot jelent (AC).
MAGYAR
Egyenáramot jelent (DC).
Class II berendezést jelent.
Készenléti állapotot jelent.
Bekapcsolt állapotot jelent (tápellátás).
Veszélyes feszültséget jelent.
AZ LG PROJEKTORRÓL
A képek/ábrák eltérhetnek az Ön projektorának megjelenésétől.
A projektor képernyőjén megjelenő (OSD-) menük kismértékben eltérhetnek a
kézikönyvben szereplőktől.
[ ] : a projektor képernyőjén megjelenő gombok és feliratok.
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2
TARTALOM
AZ LG PROJEKTORRÓL
4
MAGYAR
Útmutató a kezdőoldalhoz
4
-- Az LG projektor kezdőképernyő
funkciójának használata
4
Hálózati beállítások
-- Hálózati beállítások
8
8
A PROJEKTOR VEZÉRLÉSE 10
A Képernyő-távirányító használata 10
Az univerzális távirányító beállítása12
Alkalmazások indítása a [GYORS
HOZZÁFÉRÉS] segítségével
13
-- Alkalmazások gyors és
egyszerű használata a [GYORS
HOZZÁFÉRÉS] segítségével 13
SIMPLINK (HDMI-CEC)
-- A SIMPLINK használata
15
15
Az LG TV Plus alkalmazás
használata
17
-- Okoskészülék csatlakoztatása
projektorhoz az LG TV Plus
alkalmazás használatával
17
-- Projektor irányítása az LG TV
Plus alkalmazással
18
Mobile Connection
19
-- A Mobile Connection használata
19
Billentyűzet és egér használata 20
-- USB-s vezetékes/vezeték nélküli
egér használata
20
-- USB-s vezetékes/vezeték nélküli
billentyűzet használata
20
Gamepad használata
21
A KÜLÖNBÖZŐ TARTALMAK
HASZNÁLATA
22
LG Content Store
22
Kívánságlista létrehozása
23
-- [Saját Tartalom] használata 23
Fiók létrehozása
-- LG-fiók létrehozása
24
24
Saját oldalam
-- Az LG-fiók kezelése
25
25
Tartalom keresése
-- [Keresés]
-- Tartalom keresése
26
26
26
Alkalmazások és tartalmak
használata
-- Alkalmazások telepítése
27
27
VOD-tartalmak megtekintése
28
MÁS ESZKÖZÖKÖN LÉVŐ
FÁJLOK LEJÁTSZÁSA
29
[Fénykép és Videó]
29
-- Fényképek és videók
megtekintése
29
-- Fényképnézegető
30
-- Videólejátszó
32
-- Támogatott videofájlok
34
-- Videolejátszási figyelmeztetések
36
[Zene]
-- Zene lejátszása
-- A zenelejátszó használata
37
37
38
[Fájlnézegető]
-- Fájlok megtekintése
-- A Fájlnézegető tallózása
41
41
42
3
USB-s eszköz csatlakoztatása 44
-- Tippek USB-tárolóeszközök
használatához
45
46
46
Okostelefon képernyőjének
megosztása
48
-- A mobileszköz képernyőjének
megjelenítése a projektoron 48
Számítógépes tartalom
megosztása
49
-- Mi az a Tartalommegosztás? 49
Számítógép képernyőjének
megosztása
52
-- A számítógép képernyőjének
megjelenítése a projektoron 52
A SMART PROJEKTOR
ELŐNYEI
53
Nagyítás a projektor kijelzőjén 53
-- Pozíció mozgatása kinagyított
képernyőn
54
Internetezés
-- A [Böngésző] használata
55
55
Gyorsbeállítások
-- A Beállítások funkció gyors
használata
60
60
A [Kép] beállításai
61
[Hang] beállítások
68
[Hálózat]
75
[Általános]
77
[Biztonság] beállítások
85
[Kis. leh.]
86
SZOFTVERFRISSÍTÉS
87
HIBAELHÁRÍTÁS
88
Rendellenes működés
88
A képernyővel kapcsolatos
problémák
89
Problémák a hanggal
90
Problémák a számítógép
csatlakoztatásával
91
[Fénykép és Videó] – Filmlejátszási
problémák
92
Hálózati kapcsolat problémák
94
Hang lejátszása okoskészülékről a
projektor hangszóróin keresztül 58
LG-fiók problémák
96
Értesítések
-- Az [Értesítések] funkció
használata
Tartalomproblémák
97
Webböngésző problémák
97
59
59
MAGYAR
Okostelefon megosztása
-- Tartalommegosztás
okostelefonnal
A BEÁLLÍTÁSOK BEMUTATÁSA
60
4
AZ LG PROJEKTORRÓL
Útmutató a kezdőoldalhoz
MAGYAR
Az LG projektor kezdőképernyő funkciójának használata
A távirányító
gombjának megnyomásával a kezdőképernyőre léphet.
Egyetlen képernyőre gyűjtheti a gyakran használt alkalmazásokat, és bármikor
használhatja őket.
1
2
3
4
Leírás
Elindítja a [KERESÉS] funkciót.
1
Átválthat egy másik bemenetre vagy megváltoztathatja a
beállításokat.
Egyszerűen megváltoztathatja projektora beállításait.
A
ikon kiválasztásával a speciális beállításokba léphet.
2
Gyorsan és könnyedén hozzáadhat használni kívánt tartalmakat.
(Ez a funkció néhány országban nem támogatott. Ha kiválasztja a
funkciót, megnyílik az LG Content Store.)
3
Ez a legutoljára használt alkalmazások listája. A legutoljára használt
alkalmazások listájának megtekintéséhez válassza ki ezt az elemet,
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a
Görgető (OK) vagy
az OK gombot. A lista a legutoljára használt alkalmazásokat
tartalmazza.
4
Futtathatja, áthelyezheti és törölheti a projektorára telepített
alkalmazásokat.
5
A legutóbb használt funkciók listája
1
Leírás
1
Bezárja az alkalmazást.
MAGYAR
A legutoljára használt alkalmazások listájának eléréséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a távirányítón a
gombot, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva
egy mostanában használt alkalmazást a kezdőképernyőn. Futtathatja vagy
kiléphet az összes legutoljára használt alkalmazásokból.
6
Alkalmazások kezelése
Megtekintheti a projektorára telepített alkalmazások listáját, áthelyezheti, de
törölheti is őket.
• Bizonyos alkalmazások nem szerkeszthetők.
MAGYAR
1
2
3
Válassza ki a szerkeszteni kívánt alkalmazást, majd a távirányítón nyomja
meg a
Görgető (OK) vagy az OK gombot. Ez megnyitja az
alkalmazásszerkesztési módot.
Az alkalmazás kívánt helyre mozgatásához lépjen az adott helyre, majd
nyomja meg a
Görgető (OK) vagy az OK gombot. Az alkalmazás
törléséhez nyomja meg az alkalmazás felett található lehetőséget.
• A szerkesztés módból történő kilépés előtt akármennyi alkalmazást
áthelyezhet vagy törölhet.
• Az alkalmazásokat a távirányító
gombjaival is mozgathatja.
Ha befejezte a szerkesztést, a szerkesztés módból történő kilépéséhez
nyomja meg a [Kész] gombot.
7
Az aktuális művelet leállítása
MAGYAR
1
2
3
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Válassza ki a távirányítóval az alkalmazás nevét a képernyő bal felső
sarkában a Bezárás ikon megjelenítéséhez.
Az éppen futó művelet leállításához kattintson a Bezár ikonra az alkalmazás
neve mellett.
8
Hálózati beállítások
Hálózati beállítások
MAGYAR
A hálózati beállítások konfigurálásával különböző szolgáltatásokhoz, például
online tartalmakhoz és alkalmazásokhoz férhet hozzá.
Vezetékes hálózat beállítása
1
2
Egy LAN-kábellel csatlakoztassa a router-t a projektor LAN portjához. A
művelet előtt az útválasztót csatlakoztatni kell az internethez.
Nyomja meg a távirányító
(Gyorsbeállítások) gombját, majd válassza
a
[Hálózat] [Vezetékes kapcsolat (Ethernet)] lehetőséget. Ezzel
elindítja a vezetékes hálózati kapcsolatot.
• Ha az a router támogatja a DHCP használatát, a projektor automatikusan
csatlakozni fog a hálózathoz, amint egy LAN-kábel segítségével csatlakoztatja
azt a hálózathoz.
Vezeték nélküli hálózat beállítása
1
2
3
4
Kapcsolja be az internethez csatlakoztatott router-t.
Nyomja meg a távirányító
(Gyorsbeállítások) gombját, majd válassza a
[Hálózat] [Wi-Fi kapcsolat] lehetőséget. Ezzel elindítja a vezeték
nélküli hálózati kapcsolatot.
Miután a hálózatkeresés befejeződött, megjelenik az elérhető hálózatok
listája.
Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne. Ha a router-je
jelszóval védett, adja meg az útválasztón beállított jelszót.
9
Hálózati beállítások – Figyelmeztetések
MAGYAR
• Használjon szabványos LAN-kábelt (Cat7 vagy annál magasabb verziót, RJ45
csatlakozóval, 10 Base-T vagy 100 Base TX LAN-porttal).
• A modem visszaállítása segíthet bizonyos hálózati csatlakozási problémák
megoldásában. A probléma megoldásához kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a
hálózati kábelt, csatlakoztassa vissza, majd kapcsolja be ismét.
• Az LG Electronics nem tartozik felelősséggel a hálózati kapcsolat
hibáiért, illetve bármilyen, az internetkapcsolat okozta problémáért vagy
meghibásodásért.
• Lehetséges, hogy a hálózati kapcsolat a hálózati beállítások vagy az
internetszolgáltató hibája miatt nem működik megfelelően.
• DSL-szolgáltatáshoz DSL-modem, kábeles szolgáltatáshoz pedig kábeles
modem szükséges. Mivel csak korlátozott számú hálózati kapcsolat lehet
elérhető, előfordulhat, hogy az internetszolgáltatóval kötött szerződéstől
függően a projektor hálózati beállításai nincsenek használatban. (Ha
a szerződés vonalanként csak egy készüléket engedélyez, csak a már
csatlakoztatott számítógép használható.)
• A vezeték nélküli hálózatban a 2,4 GHz frekvenciát használó készülékek
(vezeték nélküli telefon, Bluetooth eszköz vagy mikrohullámú sütő)
interferenciát okozhatnak. Interferencia az 5 GHz frekvencia használata
esetén is felléphet, de kevésbé valószínű.
• A vezeték nélküli környezet miatt a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás
sebessége lelassulhat.
• Ha nem kapcsolja ki az összes otthoni helyi hálózatot, az egyes készülékeken
túlzott forgalmat okozhat.
• Hozzáférési pont használata esetén a hozzáférési pontnak támogatnia kell
a vezeték nélküli kapcsolatot, és a vezeték nélküli funkciónak aktívnak kell
lennie a készüléken. Ha nem tudja, hogy hozzáférési pontja támogatja-e a
vezeték nélküli hálózatokat, akkor forduljon szolgáltatójához.
• Ellenőrizze a hozzáférési pont SSID-azonosítóját és biztonsági beállításait.
Az SSID-azonosítót és a biztonsági beállításokat illetően tekintse meg a
megfelelő dokumentációkat.
• A hálózati eszközök (vezetékes/vezeték nélküli vonalosztók, hubok) nem
megfelelő hálózati beállításai lassú vagy nem megfelelő projektorműködést
okozhatnak. Telepítse az eszközöket az adott útmutatónak és hálózatnak
megfelelően.
• A csatlakozás módja a hozzáférési pont gyártójától függően különböző lehet.
10
A PROJEKTOR VEZÉRLÉSE
A Képernyő-távirányító használata
MAGYAR
A projektor képernyőjén megjelenő képernyő-távirányítóval irányíthatja a
projektorához csatlakoztatott külső eszközöket.
• Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
1
2
Nyomja meg a Magic távirányító
gombját.
A Magic távirányítóval válassza ki a kívánt gombot a projektor képernyőjén
megjelenő képernyő-távirányítón.
1
6
2
3 4 5
11
Leírás
2
A projektorképernyőt rögzítheti is.
• Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
• A [Fénykép és Videó] alkalmazás segítségével tekintheti meg/
törölheti a rögzített képernyőképeket.
3
Megjelennek a kiválasztott eszközhöz megfelelő gombok.
4
Még több távirányítógombot fog látni.
5
Elindíthatja az [Univerzális távirányító] alkalmazást. Itt beállíthatja az
univerzális távirányítót.
6
Áthelyezheti a képernyő-távirányítót.
• Ez a funkció csak a Magic távirányítóval használható.
• Ha nem része a csomagnak, a Magic távirányító külön is megvásárolható.
• A régiótól és a csatlakoztatott eszköz típusátó függően a képernyőtávirányítón megjelenő gombok típusa eltérő lehet.
• A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók és
szolgáltatások nem elérhetőek.
MAGYAR
1
Konfigurálja az [Univerzális Távirányító beállítása] lehetőséget a
projektorához csatlakoztatott külső eszközökhöz.
Amikor kiválaszt egy eszközt, a képernyő-távirányító az eszköz
távirányítójává válik.
Ha hangsugárzót csatlakoztat, a képernyő-távirányító használható a
hangsugárzó távirányítójaként.
12
Az univerzális távirányító beállítása
A Magic távirányítóval irányíthatja a set-top boxot, a Blu-ray lejátszót vagy a
házimozit.
• Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
MAGYAR
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a beállítani kívánt eszköz csatlakoztatva van-e a
projektorához.
Nyomja meg a
gombot a távirányítón, és válassza ki a következőt:
a jobb fölső sarokban.
(Nyomja meg a távirányító
gombját.)
Válassza ki az [Összes bemenet] lehetőséget, majd lépjen a [BEMENETEK]
menüpontra.
A [BEMENETEK] pontnál válassza ki azt a bemeneti módot, amellyel az
eszköz csatlakozni fog.
Ha megnyomja az [Univerzális Távirányító beállítása] gombot, beállíthatja
az univerzális távirányítót. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn
látható utasításokat.
Ha módosítani vagy törölni szeretné az univerzális távirányító beállításait,
lépjen az
[Összes bemenet] pontba, majd válassza az [Az Univerzális
Távirányítás módosítása] lehetőséget.
Az univerzális távirányítót az
[Univerzális távirányító] menüpontnál is
beállíthatja.
Ezt csak a Magic távirányítónál használhatja. (A mellékelt távirányító a
típustól függően eltérő lehet.)
Ha nem része a csomagnak, a Magic távirányító külön is megvásárolható.
Ez a funkció nem érhető el minden országban.
A beállítások módosításakor ellenőrizze, hogy a módosítani kívánt eszköz be
van-e kapcsolva.
Típusonként egy eszközt állíthat be.
Ha az univerzális távirányító beállítása előtt csatlakozik egy hálózathoz,
elérhetővé válik a támogatott gyártói lista legfrissebb változata.
Előfordulhat, hogy a külső eszköz típusától függően néhány gomb nem
működik.
A problémamentes működés érdekében helyezze az eszközt a projektor
közelébe.
Ha az eszköz előtt akadály van, előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően
venni a jelet. Ha az eszköz egy fiókban van, nyissa ki a fiókot.
13
Alkalmazások indítása a [GYORS HOZZÁFÉRÉS]
segítségével
• Tartsa lenyomva a távirányító egyik számgombját egy alkalmazás
megnyitásához vagy a gombhoz regisztrált külső bemenet aktiválásához.
A [GYORS HOZZÁFÉRÉS] beállítása
1
2
3
•
•
•
•
Indítsa el az alkalmazást, vagy válassza ki a bemenetet, amelyet hozzá kíván
rendelni.
Tartsa lenyomva a regisztrálni kívánt számgombot (1~9).
Amikor megjelenik a regisztrációs előugró ablak, válassza a [Igen]
lehetőséget.
Ha olyan számgombot tart lenyomva, amely már regisztrálva van, a regisztrált
funkció végrehajtása történik meg.
A regisztrálható elemek megtekintéséhez válasszon ki a [GYORS
HOZZÁFÉRÉS] szerkesztés módban egy még nem regisztrált számot.
Ha olyan módban van, amelyben a [GYORS HOZZÁFÉRÉS] nem tud futni, nem
történik művelet.
Ha töröl egy regisztrált alkalmazást, a [GYORS HOZZÁFÉRÉS] regisztrációja is
meg lesz szüntetve.
MAGYAR
Alkalmazások gyors és egyszerű használata a [GYORS
HOZZÁFÉRÉS] segítségével
14
A GYORS HOZZÁFÉRÉS megtekintése és szerkesztése
Tartsa lenyomva a 0 számgombot a távirányítón.
Megjelenik a [GYORS HOZZÁFÉRÉS] szerkesztés képernyő.
MAGYAR
4
2
1
3
Leírás
1
Egy már regisztrált szám kiválasztásával megszüntetheti annak
regisztrálását.
2
Ha még nem regisztrált számot választ ki, megjelennek a
regisztrálható elemek.
3
Egy másik számhoz regisztrált elem pipa jellel jelenik meg.
4
Megtekintheti a funkció rövid útmutatóját.
15
SIMPLINK (HDMI-CEC)
A SIMPLINK használata
1
2
3
4
5
Csatlakoztassa a SIMPLINK HDMI kimeneti portot a projektor HDMI IN
portjára egy HDMI-kábellel.
Nyomja meg a távirányító
(Gyorsbeállítások) gombját, majd válassza
az
[Általános] [SIMPLINK (HDMI-CEC)] lehetőséget.
Állítsa a [SIMPLINK (HDMI-CEC)] lehetőséget [Be] állásba.
Állítsa az [Automatikus tápszinkronizálás] opciót [Be] vagy [Ki] állapotra.
(Ha az [Automatikus tápszinkronizálás] [Be] állásban van, a SIMPLINKláncba fűzött eszköz bekapcsoláskor a projektor is bekapcsol. A projektor
kikapcsolásakor az eszköz is kikapcsol.)
Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt. Amikor a projektor automatikusan
csatlakozik az eszközhöz, akkor a készülék bemeneti forrást vált. Ha az
eszköz nem csatlakozik automatikusan a projektorhoz, kattintson az
(BEMENET) gombra.
• Ez a funkció csak a
emblémával ellátott eszközökön működik.
Ellenőrizze a külső eszköz SIMPLINK emblémáját. Ha az eszköz nem felel meg
a szükséges követelményeknek, lehetséges, hogy annak használata során
problémák merülhetnek fel.
• A SIMPLINK használatához CEC (Consumer Electronics Control) funkcióval
ellátott, nagy sebességű HDMI® kábel szükséges. A nagy sebességű HDMI®
kábel 13-as érintkezője az eszközök közötti adatátvitelre szolgál.
• Ha a HDMI-kábelen keresztül csatlakoztatott külső audiokészülékre szeretné
irányítani a hangkimenetet, állítsa a [SIMPLINK (HDMI-CEC)] opciót [Be]
állásra.
MAGYAR
A projektor távirányítójával kényelmesen működtetheti és vezérelheti a HDMI-n
keresztül csatlakoztatott különféle multimédiás eszközöket.
16
A támogatott SIMPLINK funkciók
MAGYAR
• Azonnali lejátszás
Multimédiás eszköz indításakor azonnal megtekintheti az eszközön lévő
tartalmat a projektoron keresztül, anélkül, hogy bármit is be kellene állítania.
• Eszközök vezérlése a projektor távirányítójával
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a projektor távirányítójával vezérelhesse a
megtekintendő tartalmat.
-- A Magic távirányító kurzorfunkciója korlátozott lehet.
• Tápellátás kikapcsolása
Ha a [SIMPLINK (HDMI-CEC)] beállításokban az [Automatikus
tápszinkronizálás] [Be] állapotban van, a projektor kikapcsolásakor a
SIMPLINK-en keresztül a projektorhoz csatlakoztatott készülékek is
kikapcsolódnak. Hasonlóképpen, ha kikapcsolja a SIMPLINK-en keresztül
csatlakoztatott készüléket, a projektor is kikapcsolódik.
-- Ez a funkció csak bizonyos készülékeken érhető el.
• Tápellátás bekapcsolása
Ha a [SIMPLINK (HDMI-CEC)] beállításokban az [Automatikus
tápszinkronizálás] [Be] állapotban van, a SIMPLINK láncba fűzött eszköz
bekapcsolása esetén a projektor is bekapcsol.
-- Ha a [SIMPLINK (HDMI-CEC)] [Ki] állapotban van, az [Automatikus
tápszinkronizálás] nem állítható [Be] állapotba.
17
Az LG TV Plus alkalmazás használata
A projektor funkcióit az okoseszközére telepített alkalmazással is vezérelheti.
1
2
3
4
5
6
7
8
Az alkalmazás-áruházból töltse le okoskészülékére az LG TV Plus
alkalmazást.
Nyomja meg a távirányító
(Gyorsbeállítások) gombját, majd válassza a
[Hálózat] lehetőséget.
Állítsa az [LG Connect Apps] beállítást [Be] állásba.
Csatlakoztassa a projektort és az okoseszközt ugyanahhoz a Wi-Fi
hálózathoz.
Indítsa el az okoskészülékére telepített LG TV Plus alkalmazást.
Az alkalmazás automatikusan megkeresi az okoskészülékhez
csatlakoztatható projektorokat.
A találatok közül válassza ki a kívánt projektort. A projektor képernyőjén
megjelenik egy PIN-kód.
Az okoseszköz és a projektor párosításához adja meg a PIN-kódot az LG TV
Plus alkalmazásban.
MAGYAR
Okoskészülék csatlakoztatása projektorhoz az LG TV Plus
alkalmazás használatával
18
Projektor irányítása az LG TV Plus alkalmazással
A projektort az okoseszköze képernyőjén látható gombok megérintésével
vezérelheti.
MAGYAR
1
2
3
Leírás
1
Használhatja ugyanazokat a funkciókat, mint a Magic távirányító
kurzora és a nyílgombok.
2
A hangerő szabályozásához vagy más módosításokhoz nincs
szükség a távirányítóra.
3
Megnyithat egy alkalmazást, amely a projektorára van
telepítve, vagy konfigurálhatja a funkciók beállításait, például a
bemenetváltást.
• Külső bemeneti módban előfordulhat, hogy néhány vezérlés korlátozott lesz.
• Az alkalmazás megjelenésére és működésére vonatkozóan a változtatás jogát
fenntartjuk.
• Az elérhető funkciók az országától és az operációs rendszertől függően
eltérőek lehetnek.
19
Mobile Connection
A Mobile Connection használata
Okoskészülék csatlakoztatása a Mobile Connection használatával
Az alábbi útmutatót követve állítsa be a csatlakozást:
1
2
3
4
5
Telepítse fel okoskészülékére az LG TV Plus alkalmazást.
Projektorát és okoskészülékét is ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztassa.
Indítsa el az LG TV Plus alkalmazást, és a képernyőn megjelenő utasításokat
követve állítsa be a kapcsolatot.
Nyomja meg a
gombot, és a képernyő jobb oldalán megjelenik a
csatlakoztatott okoskészülékek listája.
Válassza ki a kívánt okoskészüléket.
• A legelső csatlakozást követően az Android rendszerű okoseszközök
automatikusan megkísérlik az újracsatlakozást a hálózat területére érve.
Tartalommegosztás a Mobile Connection használatával
Projektorán keresztül megoszthatja és megjelenítheti az okoskészülékén tárolt
tartalmakat.
1
2
Indítsa el az okoskészülékére telepített LG TV Plus alkalmazást.
Projektorán állítsa be a kívánt tartalmat.
• A támogatott funkciók okoseszköze operációs rendszerének verziójától és
gyártójától függően változhatnak.
MAGYAR
A Mobile Connection funkció révén megoszthatja és projektorán meg is
tekintheti az okoskészülékeken tárolt tartalmakat.
• Ajánlott, hogy Android rendszerű okoseszközei Lollipop vagy újabb verziójú
Androidot futtassanak.
20
Billentyűzet és egér használata
USB-s vezetékes/vezeték nélküli egér használata
MAGYAR
Csatlakoztassa az egeret az USB-portra. Az egér használatával mozgatható a
kurzor a projektor képernyőjén, és ezzel választható ki a kívánt menü.
• Az egér jobb gombja és speciális gombjai nem működnek.
• Vezeték nélküli USB-s egér/billentyűzet használata esetén a felhasználói
élményt a távolság és a vezeték nélküli kapcsolat állapota befolyásolhatja.
USB-s vezetékes/vezeték nélküli billentyűzet használata
Csatlakoztassa a billentyűzetet az USB-portra. Szöveget a csatlakoztatott
billentyűzettel írhat be.
• Bizonyos képernyőkön nem lehetséges a szövegbevitel.
• Javasoljuk, hogy olyan terméket használjon, amelynek az LG projektorokkal
való kompatibilitását már tesztelték.
-- LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS1200
• Ha meg szeretné változtatni a bevitel nyelvét, nyomja meg a nyelvváltás
gombot vagy a jobb oldali Alt gombot. A nyelv a Ctrl gomb és a Space gomb
egyidejű megnyomásával is átváltható.
• A vezeték nélküli USB-s billentyűzet működésére hatással lehet a vezeték
nélküli környezet és a távolság.
• Ha szeretne szöveget beírni a szövegbeviteli mezőbe, használja a projektor
képernyőjén megjelenő billentyűzetet vagy egy USB-s billentyűzetet.
21
Gamepad használata
MAGYAR
Csatlakoztassa a gamepadet a projektor USB-portjához, ha a játékhoz
gamepadre van szükség.
• Javasoljuk, hogy olyan gamepadet használjon, amelynek az LG projektorokkal
való kompatibilitását már tesztelték.
-- LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH
Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual
Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 kontroller (vezetékes), SONY
Playstation(R)3 kontroller
22
A KÜLÖNBÖZŐ TARTALMAK
HASZNÁLATA
MAGYAR
LG Content Store
Különböző kategóriákban tölthet le és használhat alkalmazásokat, például
oktatás, szórakozás, életstílus, hírek és játékok.
1
2
•
•
•
•
•
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el az [LG Content Store] alkalmazást.
Ez a funkció nem érhető el minden országban.
Bizonyos országokban a funkciók korlátozottak lehetnek.
A tartalom a típustól vagy az országtól függően változhat.
Különösen figyelni kell, ha gyerekek használják. A gyerekek nem megfelelő
online tartalomhoz férhetnek hozzá a termék révén.
A nem megfelelő online tartalmat blokkolhatja, ha korlátozza a hozzáférést
néhány alkalmazáshoz, például az internet böngészőjéhez. A korlátozások itt
állíthatók be:
(Gyorsbeállítások)
[Biztonság] [Alkalmazás
zárolások].
Javasolt tartalom a főképernyőn
Az [LG Content Store] minden kategóriánál a legnépszerűbb tartalmat mutatja.
Válasszon ki bármilyen tartalmat és tekintse meg a részleteit.
• A funkció használatához internetkapcsolat szükséges.
23
Kívánságlista létrehozása
[Saját Tartalom] használata
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Válassza ki a [Saját Tartalom] lehetőséget a képernyő bal felső szélén.
Válassza ki a [Tartalom Hozzáadása] lehetőséget.
Keresse meg a tartalmat.
Válassza ki a kívánt tartalmat a keresési eredényekből, és adja hozzá a [Saját
Tartalom] mappához.
• A tartalmat kiválaszthatja a keresőmező alatt megjelenő javasolt
tartalmak közül, majd hozzáadhatja a [Saját Tartalom] mappához.
Ez a funkció nem minden országban érhető el.
A [Saját Tartalom] mappához hozzáadható tartalom típusa országonként
változhat.
A funkció használatához hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie.
Ugyanúgy áthelyezheti/törölheti a hozzáadott tartalmat, mint az
alkalmazások kezelésénél.
Előfordulhat, hogy a [Saját Tartalom] mappához hozzáadott néhány
tartalomszolgáltatás nem elérhető, ha a szolgáltatást a szolgáltató
körülményei miatt felfüggesztették.
MAGYAR
Ha hozzáadja a kívánt tartalmat a [Saját Tartalom] mappához, a tartalomhoz
bármikor egyszerűen és gyorsan hozzáférhet.
24
Fiók létrehozása
LG-fiók létrehozása
MAGYAR
A [Saját oldalam] pontban látható e-mail-címével új LG- fiókot hozhat létre.
1
2
3
4
5
6
Nyomja meg a távirányító
(Gyorsbeállítások) gombját, majd válassza
az
[Általános] [Saját oldalam] lehetőséget.
Válassza a [FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA] lehetőséget. Olvassa el és
fogadja el a Szolgáltatási feltételeket.
Adja meg az azonosítót és a jelszót. Az azonosítója az e-mail-címe.
Adja meg a születésnapját.
Válassza az [OK] lehetőséget. Lépjen be az e-mail-fiókjába, és erősítse meg
az e-mail-címét. Kérjük, erősítse meg az e-mail-címét, mielőtt lejár az idő.
Jelentkezzen be az új fiókjával, és kezdje el használni a szolgáltatást.
• A fiók létrehozásához internetkapcsolat szükséges.
• A szükséges információk országonként változhatnak.
• Az e-mail-címet nem használó meglévő azonosítók átalakíthatók az Ön
e-mail-címévé.
• Bejelentkezhet a Facebook- vagy a Google-fiókjával is. (Előfordulhat, hogy a
bejelentkezésen kívül más funkciók nem lesznek elérhetők.)
• Előfordulhat, hogy a korától függően korlátozhatják a szolgáltatást az Ön
számára.
25
Saját oldalam
Az LG-fiók kezelése
1
2
Nyomja meg a távirányító
A bejelentkezéshez lépjen az
lehetőségre.
(Gyorsbeállítások) gombját.
[Általános]
[Saját oldalam]
Személyes információk
Megtekintheti vagy szerkesztheti az információit abban a fiókban, ahova éppen
be van jelentkezve.
Megváltoztathatja a jelszót, a [SZERKESZTÉS] gomb megnyomásával pedig
szerkesztheti a személyes információit.
Ez a funkció nem érhető el minden országban.
MAGYAR
Ön kezelheti az Lg-fiókjával kapcsolatos információkat.
26
Tartalom keresése
[Keresés]
MAGYAR
A [Keresés] segítségével több fajta tartalmat és információt találhat meg.
Rákereshet fájlokra, például képekre, videókra, és audiofájlokra.
Tartalom keresése
1
2
(KERESÉS) gombbal
A [Keresés] funkciót a távirányítón található
indíthatja el.
A kívánt kifejezésesek begépelésével különböző tartalmakra és
információkra kereshet rá.
1
2
Leírás
1
Írja be a kívánt kifejezést.
2
Változtassa meg a [Keresés] által nyújtott funkciók beállításait.
• Néhány alkalmazás biztosít egy olyan funkciót, amellyel kereshet
a projektorán belül. Ha ezekben az alkalmazásokban keresést
futtat le, a keresés a [Keresés] opcióval történik.
• A keresési eredmények a régiótól, a hálózati beállításoktól, illetve attól
függnek, hogy Ön elfogadta-e a használati feltételeket.
27
Alkalmazások és tartalmak használata
Alkalmazások telepítése
1
2
3
4
5
6
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el az [LG Content Store] alkalmazást.
Válassza ki a kívánt kategóriát a képernyő tetején megjelenő kategóriák
közül. Ekkor megjelenik a kiválasztott kategóriában elérhető alkalmazások
listája.
A listáról válasszon ki egy beállítani kívánt alkalmazást.
Olvassa el az alkalmazás részleteit, majd nyomja meg a [Telepítés] gombot.
Amikor a telepítés befejeződött, azonnal futtathatja az alkalmazást.
• Az elérhető kategóriák az országtól vagy a szolgáltatás státuszától
függhetnek.
• Ha nincs elég hely a projektor memóriájában, az alkalmazást egy külső
memóriaeszközre is telepítheti.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök használata nem támogatott,
illetve azok nem működnek tökéletesen.
• Ne használjon más LG-televíziók vagy LG-projektorok alkalmazásait
tartalmazó USB-meghajtókat.
MAGYAR
Az LG-fiókjával különféle alkalmazásokat telepíthet a projektorára.
28
VOD-tartalmak megtekintése
A valós idejű sugárzás révén azonnal élvezheti a sorozatokat, filmeket és sok
minden mást.
MAGYAR
1
2
3
4
5
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el az [LG Content Store] alkalmazást.
Válassza ki a kívánt kategóriát a képernyő tetején megjelenő kategóriák
közül, például Sorozatok és Filmek. Ekkor megjelenik a kiválasztott
kategóriában elérhető tartalmak listája.
Válasszon ki egy tételt a listáról.
Lejátszhatja a kívánt tartalmat.
A tartalom lejátszásához alkalmazás lehet szükséges. Ha ez nincs telepítve,
a tartalom lejátszásához telepítse az alkalmazást.
• Ez a funkció nem minden országban érhető el.
• Az elérhető kategóriák az országtól vagy a szolgáltatás státuszától
függhetnek.
• A tartalommal kapcsolatos részletes információkért válassza ki lent a címet
és a(z)
területet.
29
MÁS ESZKÖZÖKÖN LÉVŐ FÁJLOK
LEJÁTSZÁSA
MAGYAR
[Fénykép és Videó]
Fényképek és videók megtekintése
A [Fénykép és Videó] alkalmazás segítségével tekintheti meg a fényképeket és
videókat.
1
2
3
4
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el a [Fénykép és Videó] alkalmazást.
Válassza ki a kívánt tárolóeszközt.
Válassza ki és nézze meg a kívánt fényképet vagy videót.
1 23 4
Leírás
1
Kiválasztja a megtekinteni kívánt tartalomtípust és a megtekintés
módját.
2
Jelölje ki és törölje a kívánt tartalmat.
(A más eszközről megosztott fájlok nem törölhetők.)
3
Kiválasztja a lejátszani kívánt tartalmat. Csak az elsőnek
kiválasztott tartalom típusával megegyező tartalmat választhat ki.
4
Elindítja a [Keresés] funkciót.
• 40000-nél több elem esetén bizonyos tartalmak esetleg nem jelennek meg
a listán.
30
Fényképnézegető
Ha a [Fénykép és Videó] alkalmazáson belül kiválaszt egy fényképet, a rendszer
elindítja a fényképnézegetőt. Megtekintheti az elmentett fényképeit.
MAGYAR
1 2
3
4
5
6
Leírás
1
Visszatérés a teljes tartalomlistához.
2
A zenelejátszó segítségével zenét játszhat le a háttérben.
3
Közelítheti/távolíthatja a fényképeket.
4
Elindítja a diavetítést.
5
Fényképek forgatása.
6
Beállíthatja a fénykép méretét, illetve megváltoztathatja a diavetítés
sebességét és a fényképváltás módját.
31
Támogatott fényképfájlok
Fájltípus
Formátum
Felbontás
JPEG
.png
PNG
Minimális: 64 x 64
Maximális: 5760 (Szé) × 5760 (Ma)
.bmp
BMP
Minimális: 64 x 64
Maximális: 1920 (Szé) × 1080 (Ma)
MAGYAR
.jpeg
.jpg
.jpe
Minimális: 64 x 64
Maximális
Normál típus: 15360 (Szé) × 8640 (Ma)
Progresszív típus: 1920 (Szé) × 1440 (Ma)
32
Videólejátszó
Ha a [Fénykép és Videó] alkalmazáson belül kiválaszt egy videót, a rendszer
elindítja a videólejátszót. Megtekintheti az elmentett videóit.
MAGYAR
1 2
3
4 5
Leírás
1
Visszatérés a teljes tartalomlistához.
2
Egy videó megtekintése folyamán a lejátszási lista megjelenítésével
más tartalmat is kiválaszthat.
3
Az alapvető videólejátszási funkciókat is vezérelheti.
4
A projektor képernyőjét kinagyítva az eredetinél nagyobb méretben
is megtekintheti a képeket.
5
További beállításokat is megadhat.
33
További opciók beállítása
MAGYAR
1 2 3 4
5
Leírás
1
Módosíthatja a felirat beállításait.
2
Beállíthatja a hangsávok beállításait.
3
A lejátszás folytatása funkció beállításával egy videó lejátszása a
legutolsó jelenettől fog folytatódni.
4
Beállíthatja a folyamatos lejátszást.
Ha beállította a folyamatos lejátszást, a következő videó lejátszása
automatikusan elindul, amint az adott videó a végére ért.
5
Visszatérés az alapvető műveletek képernyőre.
34
Támogatott videofájlok
Maximális adatátviteli sebesség:
MAGYAR
• Full HD videó
H.264 1920x1080 60 fps esetén BP/MP/HP L4.2 40 Mb/s esetén
HEVC 1920x1080 60 fps esetén MP L4.1, Main10 Profile L4.1 40 Mb/s
esetén
Támogatott külső feliratformátumok:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Támogatott beágyazottfelirat-formátumok:
• Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha
(ASS), SRT
• MP4 (mp4) : Időzített szöveg
35
Támogatott videokodekek:
Kiterjesztés
Kodek
VC-1 Advanced Profile (kivéve: WMVA), VC-1
Simple és Main Profile
Hang
WMA Standard (kivéve: WMA v1/WMA
Speech)
Videó
Xvid (kivéve a 3 warppontos GMC), H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4
Hang
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4
.m4v
.mov
Videó
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Hang
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1
Layer III (MP3), Dolby AC-4
.3gp
.3g2
Videó
H.264/AVC, MPEG-4
Hang
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Videó
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9,
HEVC
Hang
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts
.trp
.tp
.mts
Videó
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Hang
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
Dolby AC-4
.mpg
.mpeg
.dat
Videó
MPEG-1, MPEG-2
Hang
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Videó
MPEG-1, MPEG-2
Hang
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Videó
RV30, RV40
Hang
Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC
.avi
.mkv
.vob
.rm
.rmvb
• rm, rmvb: Ez a funkció nem érhető el minden országban.
• Dolby AC-4: Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
MAGYAR
Videó
.asf
.wmv
36
Videolejátszási figyelmeztetések
MAGYAR
• Előfordulhat, hogy a felhasználók által készített feliratok némelyike nem
jelenik meg megfelelően.
• A videofájlt és a feliratfájlt ugyanabba a mappába kell elhelyezni. Hogy a
feliratok megfelelően jelenjenek meg, győződjön meg róla, hogy a videofájl és
a felirat neve ugyanaz.
• Gyártótól és típustól függően előfordulhat, hogy a Network Attached Storage
(NAS) eszközön lévő feliratokat nem támogatja a rendszer.
• A GMC (Global Motion Compensation) vagy a Qpel (Quarterpel Motion
Estimation) kódolású fájlok használata nem támogatott.
• A lejátszható fájlok mérete a kódolási feltételektől függően változik.
• A rendszer csak a Window Media Audio V7 kodeket és annak újabb verzióit
támogatja.
• A készülék az AAC Main Profile kodeket nem támogatja.
• Előfordulhat, hogy bizonyos kódolóprogramokkal létrehozott videofájlok nem
játszhatók le.
• Előfordulhat, hogy az eltérő formátumú videofájlokat nem lehet megfelelően
lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a nagy sebességű lejátszást nem támogató USB-eszközön
tárolt videók lejátszása nem lesz megfelelő.
• A DTS kodekek csak USB- és HDMI-videofájlok lejátszása esetén támogatott.
37
[Zene]
Zene lejátszása
1
2
3
4
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el a [Zene] alkalmazást.
Válassza ki a kívánt tárolóeszközt.
Bármelyik tárolóeszközéről kiválaszthatja a kívánt zenéket, és hozzáadhatja
őket [SAJÁT LEJÁTSZÁSI LISTA] listához.
Válassza ki a kívánt zenét, majd dőljön hátra.
1 2 345
Leírás
1
Kiválaszthatja a kívánt típusú tartalomlistát.
2
Jelölje ki a kívánt tartalmat.
(A más eszközről megosztott fájlok nem törölhetők.)
3
Kiválasztja és hozzáadja a kívánt tartalmat a [SAJÁT LEJÁTSZÁSI
LISTA] listához.
4
Megnyitja a zenelejátszót.
5
Elindítja a [KERESÉS] funkciót.
• 5000-nél több elem esetén előfordulhat, hogy nem minden tartalom jelenik
meg a listán.
MAGYAR
A [Zene] alkalmazás használatával hallgathat zenét.
38
A zenelejátszó használata
A zenelejátszóval választhat zenét más alkalmazásokból, és használhatja azt
háttérzeneként.
MAGYAR
1 2 3 4 5 6
7
Leírás
1
A kiválasztott tárolóeszközről játszhat le zenét.
2
Beállíthatja az ismételt és a véletlenszerű lejátszást.
3
Kikapcsolt képernyő mellet is hallgathat zenét.
39
Leírás
Áthelyezheti a zenelejátszót.
5
Csökkentheti a zenelejátszó méretét.
6
Ez a funkció bezárja a zenelejátszót.
7
Szöveg is elérhető azokhoz a zenefájlokhoz, amelyek ezt biztosítják.
Néhány zenefájlban kiválaszthat egy szövegrészt, és átállíthatja a
lejátszás helyét.
• A szövegfunkciót csak néhány eszköz támogatja.
• A zenefájl szövegadataitól függően előfordulhat, hogy a szöveg
nem szinkronban jelenik meg.
• A zenelejátszó a távirányító
gombjának megnyomásával nyitható
meg újra.
• Előfordulhat, hogy a zenelejátszó bizonyos funkcióit nem fogja tudni
használni.
MAGYAR
4
40
Hangformátum
Fájlformátum
MAGYAR
.mp3
.wav
.ogg
.wma
.flac
Elem
Infó
Bitsebesség
32 Kb/s ~ 320 Kb/s
Mintavételezési
frekvencia
16 kHz – 48 kHz
Támogatás
MPEG-1, MPEG-2
Csatornák
monó, sztereó
Bitsebesség
-
Mintavételezési
frekvencia
8 kHz – 96 kHz
Támogatás
PCM
Csatornák
monó, sztereó
Bitsebesség
64 Kb/s ~ 320 Kb/s
Mintavételezési
frekvencia
8 kHz – 48 kHz
Támogatás
Vorbis
Csatornák
monó, sztereó
Bitsebesség
128 Kb/s ~ 320 Kb/s
Mintavételezési
frekvencia
8 kHz – 48 kHz
Támogatás
WMA
Csatornák
max. 6 csatorna
Bitsebesség
-
Mintavételezési
frekvencia
8 kHz – 96 kHz
Támogatás
FLAC
Csatornák
monó, sztereó
• A támogatott csatornák száma függ a mintavételezési frekvenciától.
41
[Fájlnézegető]
Fájlok megtekintése
1
2
3
4
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el a [Fájlnézegető] alkalmazást.
Válassza ki a kívánt tárolóeszközt.
Válassza ki és nézze meg a kívánt dokumentumfájlt.
1 2
Leírás
1
Kiválasztja a megtekinteni kívánt tartalomtípust és a megtekintés
módját.
Jelölje ki és törölje a kívánt tartalmat.
(A más eszközről megosztott fájlok nem törölhetők.)
• 40000-nél több elem esetén bizonyos tartalmak esetleg nem jelennek meg
a listán.
2
MAGYAR
A csatlakoztatott eszközön lévő dokumentumfájlok megtekintése.
42
A Fájlnézegető tallózása
MAGYAR
1 2 3
4 5 6
Leírás
1
Visszatérés a teljes tartalomlistához.
2
A megadott oldalra lépés.
3
Beállítja a diavetítést.
4
A dokumentum nagyítása vagy kicsinyítése.
5
Elindítja a diavetítést.
6
Elforgatja a dokumentumot.
7
A Fájl megtekintő opcióinak beállítása.
7
43
Támogatott fájlformátumok
Fájlkiterjesztés
XLS, XLSX
PPT, PPTX
Microsoft Office 97/2000/2002/2003/2007/201
0/2013/2016 verziók
TXT
-
PDF
Adobe PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 verziók
HWP
Hangul 2007 verzió
• A Fájlmegtekintő újrarendezi a dokumentumot, ezért előfordulhat, hogy az
nem úgy jelenik meg, mint a számítógépen.
• Képeket tartalmazó dokumentumok esetén az újrarendezési folyamat alatt a
felbontás kisebbnek tűnhet.
• A nagyméretű, illetve nagyszámú oldalt tartalmazó dokumentumok betöltése
hosszabb időt vehet igénybe.
• A nem támogatott betűtípusok helyett más betűtípusok jelenhetnek meg.
• Előfordulhat, hogy a fájlmegjelenítő nem nyitja meg az Office
dokumentumokat, amennyiben azok nagyszámú nagy felbontású képet
tartalmaznak. Ebben az esetben csökkentse a képfájl méretét, mentse
azt egy USB-tárolóeszközre, majd indítsa el ismét a fájlmegjelenítőt,
vagy csatlakoztassa számítógépét a projektorhoz, és nyissa meg a fájlt a
számítógépen.
MAGYAR
DOC, DOCX
Támogatott verzió
44
USB-s eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt (USB HDD, USB Flash-meghajtó)
a projektor USB-portjához, hogy megtekinthesse az USB-eszközön tárolt
tartalmat a projektor képernyőjén.
MAGYAR
USB Pendrive
45
Tippek USB-tárolóeszközök használatához
MAGYAR
• Előfordulhat, hogy beépített automatikus felismerési programmal vagy a saját
illesztőprogramjával rendelkező USB-tárolóeszköz nem lesz felismerhető.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök használata nem támogatott,
illetve azok nem működnek tökéletesen.
• USB-hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem
ismeri fel az USB-tárolóeszközt, illetve hogy az nem működik megfelelően.
• Kizárólag a Windows operációs rendszernek megfelelő FAT32 vagy NTFS
fájlrendszerrel formázott USB-tárolóeszközt használjon.
• USB-csatlakoztatású külső merevlemezek esetén ajánlott, hogy 5 V-nál
kisebb névleges feszültségű és 500 mA-nél kisebb névleges áramerősségű
eszközt használjon.
• Javasoljuk tápellátással bíró USB-elosztó vagy -merevlemez használatát.
(Ha a tápellátás nem elegendő, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli
megfelelően az USB-tárolóeszközt.)
• Legfeljebb 32 GB-os pendrive, illetve legfeljebb 2 TB-os USB-s merevlemez
használata javasolt.
• Ha az energiatakarékos funkcióval rendelkező külső USB-s merevlemezmeghajtó nem működik, a megfelelő működéshez kapcsolja ki, majd ismét be
a merevlemez-meghajtót. További információért lásd az USB-s merevlemezmeghajtó használati útmutatóját.
• Előfordulhat, hogy az USB-tárolóeszközön lévő adatok sérültek, ezért
ajánlott biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról. Az adatkezelésért a
felhasználók felelnek. A gyártó nem vállal felelősséget.
• Válassza ki a csatlakoztatott USB-t a [BEMENETEK] menüben, majd válassza
ki a [LEVÁLASZTÁS] elemet az USB-tárolóeszköz leválasztásához.
Ha úgy választja le az USB-s eszközt, hogy előtte nem nyomja meg a
[LEVÁLASZTÁS] gombot, akkor hiba jelentkezhet a projektoron vagy a
tárolóeszközön.
A [BEMENETEK] menüt az
(BEMENET) [Összes bemenet]
lehetőségen keresztül is megnyithatja.
• Az egyéb csatlakoztatási eljárásokkal kapcsolatos bővebb információkért
léptjen az
[Univerzális távirányító] lehetőséghez.
• Válassza ki a csatlakoztatott USB-t a [BEMENETEK] menüben, majd válassza
ki a [FORMAT] elemet az USB-tárolóeszköz formázásához. A formázás után
az összes adat törlődik az USB-tárolóeszközről, és a meghajtó NTFS vagy
FAT32 fájlrendszernek megfelelően lesz formázva.
• USB-s tárolóeszköz csatlakoztatásakor a készülék létrehozhat a Smart
projektor szolgáltatások biztosításához szükséges fájlokat/mappákat az
eszközön (pl. miniatűröket).
46
Okostelefon megosztása
Tartalommegosztás okostelefonnal
MAGYAR
A Tartalommegosztás segítségével megtekintheti, illetve meghallgathatja
az ugyanabba a hálózatba csatlakoztatott okostelefonon tárolt videókat és
fényképeket, illetve zenéket.
Csatlakozás okostelefonhoz projektor segítségével
1
2
3
4
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el az [Univerzális távirányító] alkalmazást.
Válassza az [Okostelefon] lehetőséget.
Kövesse az [Univerzális távirányító] alkalmazásban szereplő útmutatást.
47
A tartalommegosztással kapcsolatban az alábbiakra kell különösen
odafigyelni
MAGYAR
• Ha a Tartalommegosztás funkció nem működik megfelelően, ellenőrizze a
hálózati beállításokat.
• Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően vezeték nélküli hálózaton.
Javasolt vezetékes hálózathoz csatlakozni.
• A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.
• Ha több kijelzőeszköz van egy eszközhöz csatlakoztatva, a kiszolgáló
teljesítményétől függően előfordulhat, hogy a tartalom lejátszása nem lesz
megfelelő.
• 1080p videó Tartalommegosztás funkción keresztüli megtekintéséhez 5 GHzes frekvenciát használó útválasztó szükséges. Ha 2,4 GHz-es útválasztót
használ, előfordulhat, hogy a videó lejátszása nem lesz megfelelő.
• A feliratok csak egyes csatlakoztatott eszközökön támogatottak.
• Feliratfájl későbbi hozzáadása esetén tiltsa le a megosztott mappát, majd
ismét engedélyezze azt.
• A csatlakoztatott készülék DRM fájljai nem kerülnek lejátszásra.
• Még a projektor által támogatott fájlformátum esetében is eltérhet a
támogatott fájlformátum a csatlakoztatott eszköz környezetétől függően.
• Ha túl sok mappa és fájl van egy mappában, előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően.
• Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszközről importált fájl információi nem
jelennek meg megfelelően.
• Tartalommegosztás módban egyes adatfolyamok kódolástól függően nem
játszhatók le.
48
Okostelefon képernyőjének megosztása
A mobileszköz képernyőjének megjelenítése a projektoron
MAGYAR
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
Engedélyezze a Miracast módot a mobileszközön.
Megjelenik a projektor az elérhető eszközök listáján.
Válassza ki a projektort, és kérje a csatlakozást.
A csatlakozás elindításához megjelenik egy üzenet „Csatlakozás...” felirattal.
A kapcsolat létrejötte után a projektoron a csatlakoztatott eszköz
képernyője jelenik meg.
A projektorhoz csatlakoztatni kívánt készülékét mindig a legújabb verziójú
operációs rendszerre frissítse.
Nem LGE márkájú eszköz esetén előfordulhat, hogy észleli a tévé, de mégsem
jön létre a csatlakozás.
Az eszközt egy 5 GHz-es útválasztóhoz csatlakoztassa, mivel a vezeték
nélküli környezet befolyásolhatja a teljesítményt.
A válaszadási sebesség a felhasználó környezetétől függően változhat.
Eszközönként eltérő lehet. Ha többet szeretne megtudni arról az eszközről,
amelyhez csatlakoztatni kívánja a projektort, olvassa el az eszköz használati
útmutatóját.
Ha a kapcsolat folyamatosan megszakad, kapcsolja ki a projektort és a
csatlakoztatni kívánt eszközt, majd kapcsolja be őket és próbálkozzon újra.
49
Számítógépes tartalom megosztása
Mi az a Tartalommegosztás?
Játssza le a tartalmat számítógépén egy megosztószoftver segítségével
Ha Windows 7 vagy újabb operációs rendszer van a számítógépére telepítve,
külön program telepítése nélkül lejátszhat zenét, videót, fényképeket stb. a
projektoron.
1
2
Csatlakoztassa a projektort és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz. A
Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépeket is
hálózathoz kell csatlakoztatni.
Kattintson a jobb egérgombbal a lejátszani kívánt zene-/videó-/
fényképfájlra, majd válassza ki a kívánt modellt a Windows 7 vagy újabb
operációs rendszer „Lejátszás máshol” beépített funkciójával a fájl
lejátszásához.
Egyéb eszközökön, például mobiltelefonon való lejátszáshoz az adott eszköz
használati útmutatójában talál információkat.
• Ha több projektor vagy eszköz van csatlakoztatva, a kiválasztott fájl
lejátszása akkor is csak egy eszközön történik. A lejátszás sebessége a
hálózati kapcsolattól függően változhat.
MAGYAR
A Tartalommegosztás segítségével megtekintheti, illetve meghallgathatja a
számítógépére mentett videókat és fényképeket, illetve zenéket.
50
A SmartShare PC-szoftver használata a számítógépre mentett tartalmak
lejátszásához
A SmartShare PC-szoftver segítségével a számítógépén tárolt zenéket/
videókat/fényképeket otthoni hálózatán keresztül lejátszhatja projektorán.
MAGYAR
1
2
3
4
A projektort és a számítógépet, amelyre a SmartShare szoftvert telepítette,
konfigurálja ugyanarra a hálózatra.
• A Smartshare szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a projektor és a
számítógép ugyanahhoz az útválasztóhoz csatlakozik.
A SmartShare PC-szoftvert az LG honlapjáról töltheti le és telepítheti.
Telepítés előtt lépjen ki minden, a számítógépén futó programból, beleértve
a tűzfalat és a vírusirtó programot.
Futtassa a SmartShare PC-szoftvert és állítsa be a megosztási beállításokat.
A megosztott videók és fényképek lejátszása a projektor [Fénykép és Videó]
alkalmazásán keresztül történik. A megosztott zenefájlok lejátszása a
projektor [Zene] alkalmazásán keresztül történik.
• Ahhoz, hogy megnézhesse a megosztott fájlt a projektoron, a szervernek
működnie kell.
• A honlap-információkat a következő helyen tekintheti meg
[Univerzális távirányító] [PC] [TARTALOM MEGOSZTÁSA].
• A SmartShare PC szoftver használatáról a szoftver súgójában talál
információt.
51
A tartalommegosztással kapcsolatban az alábbiakra kell különösen
odafigyelni
MAGYAR
• Ha a Tartalommegosztás funkció nem működik megfelelően, ellenőrizze a
hálózati beállításokat.
• Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően vezeték nélküli hálózaton.
Javasolt vezetékes hálózathoz csatlakozni.
• Ha több kijelzőeszköz van egy eszközhöz csatlakoztatva, a kiszolgáló
teljesítményétől függően előfordulhat, hogy a tartalom lejátszása nem lesz
megfelelő.
• A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.
• 1080p videó Tartalommegosztás funkción keresztüli megtekintéséhez 5 GHzes frekvenciát használó útválasztó szükséges. Ha 2,4 GHz-es útválasztót
használ, előfordulhat, hogy a videó lejátszása nem lesz megfelelő.
• Előfordulhat, hogy a Tartalommegosztás funkció nem támogatott a
többszörös sugárzást nem támogató útválasztó esetében. További
információért lásd az útválasztóhoz mellékelt felhasználói útmutatót, vagy
lépjen kapcsolatba a gyártóval.
• A feliratok csak egyes csatlakoztatott eszközökön támogatottak.
• A feliratok olvasásához SmartShare PC szoftver javasolt.
• Feliratfájl későbbi hozzáadása esetén tiltsa le a megosztott mappát, majd
ismét engedélyezze azt.
• A csatlakoztatott készülék DRM fájljai nem kerülnek lejátszásra.
• Még a projektor által támogatott fájlformátum esetében is eltérhet a
támogatott fájlformátum a csatlakoztatott eszköz környezetétől függően.
• Ha túl sok mappa és fájl van egy mappában, előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően.
• Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszközről importált fájl információi nem
jelennek meg megfelelően.
• Tartalommegosztás módban egyes adatfolyamok kódolástól függően nem
játszhatók le.
52
Számítógép képernyőjének megosztása
A számítógép képernyőjének megjelenítése a projektoron
MAGYAR
Vezeték nélküli kapcsolat
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el a [Screen Share] alkalmazást.
Indítsa el a Miracastot a számítógépen. Megjelenik a projektor az elérhető
eszközök listáján.
Válassza ki a projektort, és kérje a csatlakozást.
A kapcsolat létrejötte után a projektoron a csatlakoztatott eszköz
képernyője jelenik meg.
A projektorhoz csatlakoztatni kívánt készülékét mindig a legújabb verziójú
operációs rendszerre frissítse.
Javasoljuk, hogy ezt a funkciót közeli tartományban használja.
Bár csatlakoztatható vezeték nélküli router nélkül is, javasoljuk, hogy az
eszközét csatlakoztassa egy 5 GHz-es routerhez, mert a teljesítményt
befolyásolhatja a közeli vezeték nélküli környezet.
Támogatja az Intel® WiDi 3.5 kapcsolaton keresztüli kapcsolódást.
A válaszadási sebesség a felhasználó környezetétől függően változhat.
A Windows verziójától függően változhat. Ha többet szeretne megtudni
arról az eszközről, amelyhez csatlakoztatni kívánja a projektort, olvassa el az
eszköz használati útmutatóját.
További információk a [Screen Share] alkalmazásban találhatók.
Ha a kapcsolat folyamatosan megszakad, kapcsolja ki a projektort és a
csatlakoztatni kívánt eszközt, majd kapcsolja be őket és próbálkozzon újra.
Vezetékes csatlakozás
Kapcsolja össze HDMI-kábel segítségével a számítógépet és a projektort.
53
A SMART PROJEKTOR ELŐNYEI
Nagyítás a projektor kijelzőjén
7
6
5
4
1
2
Leírás
1
A nagyítás előtti eredeti képernyő az alképernyőn jelenik meg.
2
Ez jelzi a főképernyőn megjelenő kinagyított területet.
3
A főképernyőt a nagyítócsúszkával nagyíthatja vagy kicsinyítheti.
A nagyítást módosíthatja a Magic távirányító
Görgető (OK)
gombjával való görgetéssel.
4
Az alképernyőt el is rejtheti.
3
MAGYAR
A projektor képernyőjét kinagyítva az eredetinél nagyobb méretben is
megtekintheti a képeket.
Nyomja meg a távirányító
gombját a projektor nézése vagy videó
ismételt lejátszása közben. Megnyomhatja a képernyő jobb alsó sarkában lévő
[ÉLŐ NAGYÍTÁS INDÍTÁSA] gombot is.
54
Leírás
MAGYAR
5
Az aktuális képernyőt rögzítheti is.
A [Fénykép és Videó] alkalmazás segítségével tekintheti meg a
rögzített képeket.
6
Az aktuális képernyőt leállíthatja vagy folytathatja.
7
Zárja be a funkciót és térjen vissza az eredeti képernyőre.
• A funkcióból való kilépéshez és az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez
nyomja meg a
vagy a
gombot.
• Ha egy másik alkalmazást is futtat kinagyított képernyőn, ez a funkció
bezárul.
Pozíció mozgatása kinagyított képernyőn
• 1. módszer A főképernyőn vigye a Magic távirányító kurzorját a kívánt
pozícióba, majd nyomja meg a
Görgető (OK) gombot. A kiválasztott
pozíció a képernyő közepére kerül.
• 2. módszer Húzza el a főképernyőt a kívánt pozícióba a Magic távirányító
kurzorával.
• 3. módszer Az alképernyőn válassza ki, hogy a Magic távirányítóval melyik
területet szeretné kinagyítani.
• 4. módszer A Magic távirányító kurzorával húzza a kinagyított területet az
alképernyőre, a kívánt pozícióba.
• A képernyőt a távirányító / / / gombjaival is mozgathatja.
55
Internetezés
A [Böngésző] használata
1
2
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el a [Böngésző] alkalmazást.
1 2
3 4
6 7
5
Leírás
1
Az aktuális oldalt hozzáadhatja a kezdőképernyőhöz, illetve
felveheti a [Könyvjelzők] közé, vagy törölheti onnan azt.
(A kezdőképernyőhöz hozzáadott oldal csak a kezdőképernyőn
törölhető. Ebben az esetben nem törlődik a [Könyvjelzők] közül.)
2
Újra betölti az aktuális oldalt.
3
Be-/kikapcsolhatja a Mini TV-t.
MAGYAR
A weboldalra történő belépéshez a címsorban adja meg az URL-t (webcímet).
Ha beírja a keresőkifejezést, a keresőmotor megtalálja a keresett kifejezésen
alapuló információt.
56
Leírás
Kinagyítja vagy kicsinyíti a képet.
5
[Előzmények]: Megnyithatja vagy törölheti az előzmények listáját.
[Könyvjelzők]: Megnyithatja vagy törölheti a könyvjelzők listáját.
[Beállítások] : Konfigurálhatja a böngésző egyszerűbb beállításait.
[Karakterkódolás] : A
mennyiben a weboldal tartalma nem jelenik
meg megfelelően, megváltoztathatja a nyelvet.
6
A böngészőt teljes képernyős módban is használhatja. Az eredeti
képernyőre való visszatéréshez használja a távirányítót: irányítsa
a kurzort a képernyő tetejéhez. Megjelenik a [Kilépés A Teljes
Képernyős Módból] lehetőség.
7
Kilépés a [Böngésző] alkalmazásból.
MAGYAR
4
• A [Böngésző] kizárólag a HTML5 nyelvet támogatja, a Flash Plug-int nem.
• A [Böngésző] nem támogatja a plug-in telepítést.
• A [Böngésző] kizárólag a következő formátumú médiafájlokat lehet
megjeleníteni: JPEG/PNG/GIF
• Előfordulhat, hogy a [Böngésző] bezáródik, ha nem áll rendelkezésre elegendő
memória.
• A [Böngésző]-ben csak olyan fontok használhatók, amelyek be vannak
ágyazva a projektorban. Ezért előfordulhat, hogy a szövegek nem ugyanazzal
a fonttal jelennek meg, mint a számítógépen.
• A [Böngésző] nem támogatja fájlok és fontok letöltését.
• Mivel a [Böngésző] egy projektoron használható böngésző, lehetséges, hogy a
számítógépes böngészőktől eltérően működik.
• Mivel a [Böngésző] egy projektoron használható böngésző, lehetséges, hogy
bizonyos tartalmak nem jelennek meg megfelelően.
• Mivel ez a termék kapcsolódni tud az internethez, ügyelni kell rá, hogy a
gyermekek ne férhessenek hozzá számukra nem ajánlott tartalmakhoz.
• A nem ajánlott online tartalmak kizárása érdekében a böngészőnél és néhány
egyéb alkalmazásnál korlátozható a hozzáférés.
• A beállításokat az alábbi útvonalon konfigurálhatja:
(Gyorsbeállítások)
[Biztonság] [Alkalmazás zárolások].
57
A [Böngésző] beállítása
MAGYAR
Nyomja meg a képernyő tetején látható
gombot, és válassza ki a
[Beállítások] opciót.
• [Induláskor]
Beállíthatja a böngésző kezdőoldalát a következők szerint: [Új lap oldal
megnyitása]/[Folytatás ott, ahol abbahagytam]/[Kezdőoldal:].
• [Keresők]
Kijelölheti az alapértelmezett keresőmotort.
• [Javasolt Oldalak]
Módosíthatja a beállításokat úgy, hogy a [Javasolt Oldalak] tételei jelenjenek
meg.
A [Javasolt Oldalak] és a [A Leggyakrabban Látogatott Oldal] tételei egy új
fülön jelennek meg.
Előfordulhat, hogy a [Javasolt Oldalak] nem elérhető az Ön országában.
A [Javasolt Oldalak] elrejtéséhez válassza a [Ki] lehetőséget a [Beállítások]
menüpontnál.
• [Mindig Mutassa A Könyvjelzősávot]
A beállításokat módosíthatja úgy, hogy a [Könyvjelzők] sáv mindig
megjelenjen.
• [Magánjellegű Böngészés]
Beállíthatja, hogy a böngésző ne őrizze meg a keresési előzményeket.
• [Webhely szűrése]
A [Webhely szűrése] funkció használatához meg kell adnia a projektor
jelszavát.
A gyári jelszó „0000”.
-- [Jóváhagyott Webhelyek] : Beállíthatja, hogy a böngésző csak az
előzetesen regisztrált weboldalakat nyissa meg.
-- [Letiltott Webhelyek] : Beállíthatja, hogy bizonyos weboldalakat blokkoljon
a böngésző.
• [Előugró ablak blokkoló]
A beállítások használatával letilthatja az előugró ablakokat.
• [Ne kövesse]
Kérheti, hogy a látogatási előzményei ne legyenek rögzítve a szerveren.
• [Adaptív adatfolyam JavaScript használatával]
Ha [Ki] értékre van állítva, a webböngészőben lejátszott videók felbontása
720p értékre lesz korlátozva.
58
Hang lejátszása okoskészülékről a projektor
hangszóróin keresztül
Csatlakoztathat okoskészüléket a projektorhoz Bluetooth-kapcsolattal, és
hangot játszhat le az okoskészülékről a projektor hangszóróit használva.
MAGYAR
1
2
3
4
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Elindul a [Bluetooth hangvisszajátszás].
Kapcsolja be a Bluetoothot az okoskészüléken, majd válassza ki a projektort
az eszközök listájáról.
A projektor kapcsolódik az okoskészülékhez.
59
Értesítések
Az [Értesítések] funkció használata
1
2
Nyomja meg a távirányító
gombját.
Indítsa el az [Értesítések] alkalmazást.
3
4
2
1
Leírás
1
Kitörölheti az értesítéseket.
2
Hosszú tartalommal rendelkező értesítések esetén nyomja meg a
[több] gombot a teljes képernyős nézetben való megnyitáshoz.
3
Az összes értesítést kitörölheti.
4
Elindíthatja az alkalmazást, vagy egy URL-címre ugorhat.
MAGYAR
Az [Értesítések] alkalmazás valós idejű értesítéseket továbbít különböző
alkalmazásoktól és LG szolgáltatásoktól. Megmutatja az aktuálisan futó
alkalmazások állapotát, és lehetővé teszi, hogy egyetlen helyen tekintsen meg,
töröljön és futtasson minden értesítést.
60
A BEÁLLÍTÁSOK BEMUTATÁSA
Az opciók a típustól függően különböző lehetnek.
MAGYAR
Gyorsbeállítások
A Beállítások funkció gyors használata
Nyomja meg a távirányító
(Gyorsbeállítások) gombját.
Gyorsan és egyszerűen kezelhető vezérlőket jelenít meg olyan funkciókhoz, mint
a [Kép üzemmód], a [Képarány] és a [Hangkimenet].
1
2
3
4
5
6
7
8
Leírás
1
A Gyorsbeállítások bezárása.
2
A [Kép üzemmód] beállításai.
3
A [Képarány] beállításai.
4
A [Hangkimenet] beállításai.
5
Beállíthatja az [Elalvás időzít] funkciót.
6
A [PJT üzemmód] beállításai.
7
Lehetővé teszi a csatlakoztatott [Hálózat] megtekintését.
8
További beállításokat is megadhat.
61
A [Kép] beállításai
[Kép üzemmód]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Kép mód beállításai] [Kép
üzemmód]
Válassza ki a televíziózás környezetéhez, az Ön igényeihez vagy a videó
típusához leginkább megfelelő kép módot.
Az opciók a típustól függően különböző lehetnek.
A rendelkezésre álló képmódok a bemeneti jeltől függően eltérőek lehetnek.
Online szolgáltatástartalmak nézésekor a Kép mód megváltoztatható, hogy
megfeleljen a megjelenített tartalomnak.
• [Élénk]
Élesíti a képet a kontraszt, a fényerő és az élesség növelésével.
• [Eredeti]
A kontraszt, a fényerő és a képélesség normál szinten van.
• [Színház]
A képernyőt a filmekhez optimalizálja.
• [Sport]
A képernyőt a sportjátékokhoz optimalizálja. A gyors mozgások, például a
labdarúgás vagy -dobás képei élesebbek lesznek.
• [Játék]
A képernyőt a játékhoz optimalizálja.
• [Szakértő (Világos Helyiség)]/[Szakértő (Sötét Helyiség)]
A haladók és a minőségi képet kedvelők maguk hangolhatják be a számukra
legjobb képminőséget.
62
[Kép mód beállításai]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Kép mód beállításai]
Ezzel a funkcióval részletesen beállíthatja a kiválasztott kép üzemmódot.
• [Kontraszt]
A képernyő sötét és világos részei kontrasztjának beállítása. 100-as érték
esetén a legnagyobb a kontraszt.
• [Fényerő]
A teljes képernyő fényerejének beállítása. 100-as érték esetén a
legvilágosabb a képernyő.
• [Élesség]
A kép élességének beállítása. 50-es érték esetén a legélesebb és legtisztább
a kép.
• [Szín mélység]
A színek tónusának eltolása fel vagy le. 100-as érték esetén a legmélyebbek
a színek.
• [Árnyalat]
A színegyensúly beállítása a piros és a zöld szín között. 50-es piros érték
esetén a legintenzívebb a piros. 50-es zöld érték esetén a legintenzívebb a
zöld.
• [Színhőmérséklet]
Beállítja a színhőmérsékletet hideg/közepes/meleg/természetes érték között.
-- A beállítások csak az aktuálisan kiválasztott bemeneti módra
érvényesülnek. Ha az aktuálisan beállított képernyőbeállításokat szeretné
kiterjeszteni az összes bemeneti módra, válassza az [Alkalmazás minden
bementre] lehetőséget.
-- Az elérhető opciók a bemeneti jeltől és a kiválasztott képüzemmódtól
függően eltérhetnek.
• [Alkalmazás minden bementre]
Elmenti az aktuális egyedi beállítási értékeket vagy az aktuálisan kiválasztott
képüzemmódot minden bemenethez.
• [Visszaállítás]
Ez az opció alaphelyzetbe állítja a képbeállításokat.
-- Az egyes képüzemmódok külön-külön is visszaállíthatók az alaphelyzetbe.
Válassza ki az alaphelyzetbe állítani kívánt képüzemmódot, és
engedélyezze azt.
63
[Speciális Beállítások]/[Haladó Vezérlés]
MAGYAR
Képernyőbeállítások módosítása az egyéni képüzemmódok esetén.
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Kép mód beállításai] [Speciális
Beállítások]
• [Dinamikus kontraszt]
A képernyő sötét és világos részei közötti eltérés korrigálása az optimális
eredmény érdekében, a kép fényereje alapján.
• [Dinamikus szín]
A kép színének és színtelítettségének beállítása a kép színesebbé és
élénkebbé tétele érdekében.
• [Preferált szín]
A bőrtónus, a fű és az égbolt színének beállítása úgy, ahogy az Önnek tetszik.
• [Színskála]
A megjelenítendő színskála kiválasztása.
• [Szuperfelbontás]
A felbontás beállítása úgy, hogy az életlen és homályos képek tisztábbak
legyenek.
• [Gamma]
A kép középfényerejének beállítása.
64
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Kép mód beállításai] [Haladó
Vezérlés]
Ha a képmódot Haladó Vezérlésre állítja, a következő funkciókat állíthatja be.
• [Dinamikus kontraszt]
A képernyő sötét és világos részei közötti eltérés korrigálása az optimális
eredmény érdekében, a kép fényereje alapján.
• [Szuperfelbontás]
A felbontás beállítása úgy, hogy az életlen és homályos képek tisztábbak
legyenek.
• [Színskála]
A megjelenítendő színskála kiválasztása.
• [Színszűrő]
Adott színskálára szűrés az RGB színek között, a színtelítettség és a
színárnyalat pontos finomhangolásának elvégzéséhez.
• [Gamma]
A kép középfényerejének beállítása.
• [Fehéregyensúly]
Tetszés szerint beállítja a képernyő színhőmérsékletét.
• [Színkezelő Rendszer]
Ezt a funkciót szakemberek használják, amikor hat színnel ([Piros]/[Zöld]/
[Kék]/[Ciánkék]/[Bíbor]/[Sárga]) végzett tesztminták segítségével, más
színterületek befolyásolása nélkül állítják be a színeket.. Normál képek
esetében előfordulhat, hogy a beállítások nem eredményeznek észrevehető
színváltozást.
-- Az elérhető opciók a bemeneti jeltől és a kiválasztott képüzemmódtól
függően eltérhetnek.
65
[További kép beállítások]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Kép mód beállításai] [További kép
beállítások]
Részletes beállítások a kép további optimalizálásához.
• [Zajcsökkentés]
A feltűnő apró pontok eltávolítása a tisztább kép érdekében.
• [MPEG zajcsökkentés]
A digitális videójelek előállítása során keletkező zaj csökkentése.
• [Fekete szint]
A képernyő fényerejének és kontrasztjának korrigálása a sötétség
beállításával.
• [TruMotion]
Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
Gyorsan mozgó képek minőségének optimalizálása.
-- [Ki]: A [TruMotion] funkció kikapcsolása.
-- [Sima]: Gyorsan mozgó képek lágyítása.
-- [Élénk]: Gyorsan mozgó képek élénkítése.
-- [Felhasználó]: A [De-Judder]/[De-Blur] manuális beállítása.
• [De-Judder]: A képernyő vibrálásának beállítása.
• [De-Blur]: A mozgás homályosító hatásának csökkentése.
• A speciális beállítások csak [Felhasználó] módban módosíthatók.
• Az elérhető opciók a bemeneti jeltől és a kiválasztott képüzemmódtól
függően eltérhetnek.
• A konfigurálható elemek a típustól függően eltérnek.
66
[Képarány]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Képarány Beállításai] [Képarány]
Az opciók a típustól függően különböző lehetnek.
A rendelkezésre álló képernyőméretek a bemeneti jeltől függően eltérőek
lehetnek.
• [16:9]
16:9 képarányt jelenít meg.
• [Eredeti]
A képarány módosítása 4:3-ra vagy 16:9-re, a bemeneti videojeltől függően.
• [4:3]
4:3 képarányt jelenít meg.
• [Függőleges Nagyítás]
A [Nagyítási Arány Beállítása] és a [Képernyő-pozíció Beállítása] funkciókkal
állíthatja be a képernyő függőleges méretét és elhelyezkedését.
• [Minden Irányú Nagyítás]
A [Nagyítási Arány Beállítása] és a [Képernyő-pozíció Beállítása] funkciókkal
állíthatja be a képernyő vízszintes/függőleges/keresztirányú méretét és
vízszintes/függőleges elhelyezkedését.
[Levágás nélkül]
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Képarány Beállításai] [Levágás
nélkül]
Ha [Be]kapcsolja ezt a funkciót, a tartalomforrás képarányában tekintheti meg a
tartalmat. Ha a képernyő széle nem tiszta, kapcsolja [Ki].
Ha [Automatikus] értékre van állítva, a funkció a videojel információ alapján vált
az [Be] és az [Ki] beállítás között.
• A kiválasztható tételek az aktuális bemenettől függően változhatnak.
67
[Energiatakarékos üzemmód]
[Képteszt]
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Képteszt]
Legelőször indítsa el a Képtesztet, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a videojelkimenet, majd ellenőrizze, található-e hiba.
Ha a tesztképen nem található probléma, ellenőrizze a csatlakoztatott külső
eszközt.
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Energiatakarékos üzemmód]
Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő maximális fényerejének
módosításával.
• [Ki]/[Minimális energia megtakarítás]/[Közepes energia megtakarítás]/
[Maximális energia megtakarítás]
Az előre beállított [Energiatakarékos üzemmód] alkalmazása.
68
[Hang] beállítások
[Hang mód]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hang Mód Beállításai]
mód]
• [Eredeti]
Optimális hangzást nyújt minden típusú tartalomhoz.
• [Színház]
Színházakra optimalizálja a hangzást.
• [Tiszta Hang Ⅲ]
Fokozza a hang tisztaságát.
• [Sport]
Optimális hangzást nyújt a sportokhoz.
• [Zene]
Optimális hangzást nyújt zenéhez.
• [Játék]
Optimális hangzást nyújt a játékokhoz.
[Hang
69
[Hang Mód Beállításai]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hang Mód Beállításai]
Kizárólag a [Virtual Surround Plus], [Hangszínszabályozó] és [Visszaállítás]
funkciót használhatja, ha a [Hang mód] [Eredeti] állapotba van állítva.
Az opciók a típustól függően különböző lehetnek.
• [Hang mód]
Mindegyik műfajhoz beállíthatja a legmegfelelőbb hangüzemmódot.
• [Balansz]
Beállíthatja a bal és jobb hangszórók hangerejét.
• [Virtual Surround Plus]
Lenyűgöző hangzáskép virtuális többcsatornás térhangzással.
• [Hangszínszabályozó]
A kívánt hangzást közvetlenül az equalizer beállításával is elérheti.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)
• [Visszaállítás]
Lehetőség van a hanghatások beállításainak gyári beállításokra történő
visszaállítására.
70
[Hangkimenet]
Az opciók a típustól függően különböző lehetnek.
MAGYAR
Audio lejátszása a projektor beépített hangszóróin keresztül
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Belső Projektor
hangszóró]
Az audio lejátszása a projektor beépített hangszóróin keresztül történik.
Optikai kimenetet támogató audioeszköz csatlakoztatása és használata
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Optikai]
A készülék optikai digitális hangkimeneti portjához [Optikai] hangszinkronizáló
megoldást támogató audioeszközt csatlakoztatva jobb minőségben és még
kényelmesebben élvezheti projektora hangját.
• Csak optikai digitális porttal rendelkező típusoknál elérhető.
• A projektor távirányítójával beállíthatja a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
Audio hallgatása HDMI (ARC) porton keresztül csatlakoztatott külső
audioeszközön keresztül
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [HDMI ARC]
A projektor hangja megszólaltatható HDMI (ARC) porton keresztül csatlakozott
külső audioeszközön.
• Válassza a [HDMI ARC] lehetőséget a SIMPLINK automatikus
bekapcsolásához. A SIMPLINK kikapcsolásával a kimeneti hangszóró
beállításai automatikusan visszaállnak az alapértelmezett beállításokra a
zavartalan hangkimenet érdekében.
71
Hangbemenet
[Automatikus]
[PCM]
Digitális hangkimenet
MPEG
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
(Optikai) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital Plus
HE-AAC
Dolby Digital
DTS
DTS/PCM
DTS Express
DTS/PCM
DTS-HD MA
PCM/DTS
Mind
PCM
Az LG Sound Sync hangszinkronizáló megoldást támogató audioeszköz
csatlakoztatása és használata
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Optikai] [LG
Sound Sync]
A készülék optikai digitális hangkimeneti portjához [LG Sound Sync]
hangszinkronizáló megoldást támogató audioeszközt csatlakoztatva jobb
minőségben és még kényelmesebben élvezheti projektora hangját.
• Csak optikai digitális porttal rendelkező típusoknál elérhető.
• A projektor távirányítójával beállíthatja a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
MAGYAR
A digitális hangkimenet beállítása
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Optikai]/[HDMI
ARC] [Digitális hangkimenet]
Beállíthatja a [Digitális hangkimenet] jellemzőit.
• Ezek a beállítások csak akkor elérhetők, ha a következő ki van választva:
[Optikai]/[HDMI ARC].
72
MAGYAR
Vezeték nélküli audioeszköz csatlakoztatása és használata
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Bluetooth]
Vezeték nélküli Bluetooth audioeszköz vagy Bluetooth headset
csatlakoztatásával jobb minőségben és még kényelmesebben élvezheti
projektora hangját.
• Ha a közelmúltban csatlakoztatott olyan eszközt, melynek hangsugárzója
támogatja az LG Sound Sync funkciót, a készülék kísérletet fog tenni az
automatikus csatlakozásra.
• Egyes készülékek esetén a funkció a projektor bekapcsolásakor megpróbál
automatikusan csatlakozni a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz.
• Azt javasoljuk, hogy olyan LG hangeszközt csatlakoztasson, mely támogatja
az LG Sound Sync-et, az eszköz LG TV üzemmódjának vagy LG Sound Sync
üzemmódjának használatával.
• A csatlakoztatott eszközök vagy a csatlakoztatható eszközök listájának
megtekintéséhez nyomja meg az [ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA] gombot.
• A projektor távirányítójával beállíthatja néhány Bluetooth-eszköz hangerejét.
• Amennyiben az eszközt nem sikerül csatlakoztatnia, ellenőrizze azon eszköz
tápellátását, amelyhez csatlakozni szeretne, illetve ellenőrizze, hogy az
audioeszköz megfelelően működik-e.
• A Bluetooth-os eszköz típusától függően előfordulhat, hogy az eszköz nem
csatlakozik megfelelően, illetve rendellenesen működik, pl. a kép és a hang
nem lesz szinkronban egymással.
• A hang szakadozhat, illetve a hangminőség alacsonyabb lehet, ha:
-- a Bluetooth-eszköz túlságosan messze van a projektortól;
-- akadályok találhatók a Bluetooth-eszköz és a projektor között; vagy
-- egyéb rádiójeleket kibocsátó eszközökkel együtt használja azt, pl.
mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN.
• Ha a [Kép üzemmód] [Játék] értékre, a [Hangkimenet] pedig [Bluetooth]
értékre van állítva, a [Kép üzemmód] [Eredeti] beállításra vált.
• A kettős üzemmódot/dupla üzemmódot/kétcsatornás üzemmódot támogató
Bluetooth-hangszórók Magic Remote-tal való használata korlátozhatja a
hangszórók használhatóságát.
73
Audio lejátszása egyidejűleg a projektor beépített hangszóróin és külső
audioeszközön keresztül.
Audiót párhuzamosan több eszközön is le lehet játszani.
• A [Belső Projektor hangszóró + optikai] lehetőség használata
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Belső
Projektor hangszóró + optikai]
-- Az audio lejátszása párhuzamosan történik a projektor beépített
hangszóróin keresztül és a digitális optikai hangkimeneti porthoz
csatlakoztatott audioeszközön keresztül.
• A [Belső Projektor hangszóró + Vezetékes fejhallgató] lehetőség használata
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Belső
Projektor hangszóró + Vezetékes fejhallgató]
Az audio lejátszása párhuzamosan történik a következőkön keresztül:
projektor beépített hangszórója és [Vezetékes Fejhallgatók].
-- Ha vezetékes fejhallgatót csatlakoztat a bekapcsolt projektorhoz,
a projektor automatikusan érzékeli a fejhallgatót, és azon keresztül
szólaltatja meg a hangot.
-- Ez a funkció nem minden országban érhető el.
MAGYAR
Audio kimenet (analóg)/Vezetékes fejhallgatók használata
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet] [Vezetékes
Fejhallgatók]
Válassza a [Vezetékes Fejhallgatók] lehetőséget, hogy a csatlakoztatott eszköz
alapján optimalizálja a hangkimenetet.
• Előfordulhat, hogy egyes modellek csak a [Vezetékes Fejhallgatók] funkciót
támogatják.
• Ha vezetékes fejhallgatót csatlakoztat a bekapcsolt projektorhoz, a projektor
automatikusan érzékeli a fejhallgatót, és azon keresztül szólaltatja meg a
hangot.
• Ez a funkció nem minden országban érhető el.
74
[Automatikus hangerő]
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Automatikus hangerő]
Kattintson a [Be] lehetőségre a hangszint automatikus beállításához.
Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
MAGYAR
[LG Sound Sync beállítása]
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [LG Sound Sync beállítása]
Szinkronba állítja a hangszóró hangját.
Minél közelebb van a (+) értékhez, annál lassabb a hangkimenet.
A [Bypass] opció választása esetén a hang elcsúszása nélkül történik a külső
eszközről érkező hang közvetítése. Előfordulhat, hogy a készülék hamarabb
sugározza a hangot, mint a képet, mivel időbe telik, amíg a projektor feldolgozza
a videobemenetet.
[Hangteszt]
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangteszt]
Indítsa el a [Hangteszt] funkciót, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a hangjelkimenet, majd ellenőrizze, található-e hiba.
Ha a teszt során nem található probléma, ellenőrizze a csatlakoztatott külső
eszközt.
• A hangteszt csak a projektor belső hangszóróján keresztül lehetséges.
75
[Hálózat]
[Projektor neve]
[Vezetékes kapcsolat (Ethernet)]
(Gyorsbeállítások)
[Hálózat] [Vezetékes kapcsolat (Ethernet)]
A projektor automatikusan csatlakozik a hálózathoz, ha létrejön a kábeles
kapcsolat.
A hálózati csatlakozás beállításainak módosításához válassza a [Szerkesztés]
lehetőséges a Hálózati beállításokban.
[Wi-Fi kapcsolat]
(Gyorsbeállítások)
[Hálózat] [Wi-Fi kapcsolat]
Ha a projektor be van állítva vezeték nélküli hálózat használatára, lehetőség
van az elérhető internetes hálózatok megkeresésére és az azokra történő
csatlakozásra.
• [Rejtett vezeték nélküli hálózat hozzáadása]
Ha közvetlenül beírja a hálózat nevét, megadhat vezeték nélküli hálózatot.
• [Csatlakozás WPS PBC segítségével]
Kapcsolódás a PBC-kompatibilis vezeték nélküli hozzáférési ponton lévő gomb
megnyomásával.
• [Csatlakozás WPS PIN segítségével]
Kapcsolódás a vezeték nélküli hozzáférési pont PIN kódjának megadásával a
hozzáférési pont konfigurációs weboldalán.
• [Speciális Wi-Fi Beállítások]
Ha közvetlenül beírja a hálózati információkat, megadhat vezeték nélküli
hálózatot.
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Hálózat] [Projektor neve]
A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével megadhatja, hogy a hálózaton
milyen névvel jelenjen meg a smart projektor.
• Az angol ábécé betűit használva legfeljebb 30 karakter hosszúságú szöveg
adható meg.
76
[Wi-Fi Direct]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Hálózat] [Wi-Fi Direct]
A [Wi-Fi Direct] egy olyan funkció, amelynek segítségével projektora vezeték
nélküli útválasztó nélkül csatlakozhat egy Wi-Fi Direct-kompatibilis készülékhez.
A [Fénykép és Videó] és a [Zene] alkalmazásokban megnyithatja a Wi-Fi Directen keresztül csatlakozó eszközökön tárolt fájlokat.
1
2
3
4
5
6
Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót azon a készüléken, amelyhez csatlakozni
szeretne.
Megjelenik azoknak a készülékeknek a listája, amelyeket csatlakoztathat a
projektorhoz.
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.
Ha a kívánt készülék elfogadja a kérést, a Wi-Fi Direct automatikusan
csatlakozik.
Az LG TV Plus alkalmazáson vagy a tartalommegosztó funkción keresztül
válassza ki a projektoron lejátszani kívánt, csatlakoztatott eszközön tárolt
videó-, zene- vagy fényképfájlt.
A [Fénykép és Videó] és a [Zene] alkalmazásokban megnyithatja a Wi-Fi
Direct-en keresztül csatlakozó eszközökön tárolt fájlokat.
• Ha egy a projektorhoz korábban csatlakoztatott eszköz új csatlakozási
kérelmet küld, automatikusan csatlakoztatva lesz.
• Ha a Wi-Fi Direct csatlakoztatva van, és elindítja a [Screen Share]
alkalmazást, a Wi-Fi Direct lecsatlakozik.
[LG Connect Apps]
(Gyorsbeállítások)
[Hálózat] [LG Connect Apps]
Az [LG Connect Apps] segítségével olyan alkalmazásokat érhet el (pl.
fényképmegosztás vagy mobiltávirányító), melyek segítségével hozzáférhet a
projektor bizonyos funkcióihoz vagy vezérelheti azokat.
Állítsa az [LG Connect Apps] beállítást [Be] lehetőségre. (Ha már nem kívánja
használni, állítsa vissza [Ki] lehetőségre.)
• A projektor csatlakoztatott összes eszköz leválasztásához kattintson a
képernyőn látható [MINDEN KAPCSOLAT MEGSZAKÍTÁSA] lehetőségre.
77
[Általános]
[Nyelv (Language)]
[Hely]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Hely]
Lehetőség van a smart projektor helybeállításának módosítására.
Ha nincs hálózati kapcsolat, akkor saját kezűleg kell megadni az országot.
A konfigurálható elemek országonként eltérnek.
• [Szolgáltatási terület irányítószáma]
Ez a funkció a projektor vételi helyének az irányítószám beírásával történő
megadására használható.
• [LG szolgáltató ország]
Ha nem kapcsolja be az [Automatikus beállítás] lehetőséget, kézzel
választhatja ki az országot.
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Nyelv (Language)]
Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő menü nyelvét.
• [Menü nyelve]
Beállíthatja, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü.
• [Billentyűzet nyelvei]
A képernyőn megjelenő billentyűzet nyelvének beállítása.
78
[Idő és dátum]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Idő és dátum]
Az idő ellenőrzése vagy megváltoztatása a projektor használata közben.
• [Automatikus beállítás]
Automatikusan beállítja a projektor képernyőjén megjelenő időt a hálózatról.
• [Idő]/[Dátum]/[Időzóna]
Ha az automatikusan beállított idő helytelen, kézzel is beviheti az időt és a
dátumot.
• [Egyedi időzóna]
Ha az [Egyedi] lehetőséget választja az [Időzóna] menüben, az [Egyedi
időzóna] menü aktiválódik.
[Elalvás időzít]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Időzítők] [Elalvás időzít]
Beállítja, hogy a projektor kikapcsoljon egy megadott időpontban.
Ha szeretné kikapcsolni az [Elalvás időzít], válassza a [Ki] lehetőséget.
[Időzítő bekapcsolása]/[Időzítő kikapcsolása]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Időzítők] [Időzítő
bekapcsolása]/[Időzítő kikapcsolása]
Beállíthatja a projektor Bekapcsolásidőzítő/Kikapcsolásidőzítő funkcióját.
Válassza a [Ki] lehetőséget, ha nem szeretné használni az [Időzítő
bekapcsolása]/[Időzítő kikapcsolása] funkciót.
• Az [Időzítő bekapcsolása]/[Időzítő kikapcsolása] funkció használatához állítsa
be a pontos időt.
[Auto kikapcsolás]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Időzítők] [Auto kikapcsolás]
Ha nincs jel, vagy nem történik gombnyomás, a projektor az előre beállított
időtartam letelte után automatikusan kikapcsol.
79
[Saját oldalam]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Saját oldalam]
A saját oldal információinak és beállításainak kezelése.
• Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Eco mód]
Energiakezelési lehetőségek beállítása az energiafogyasztás csökkentése
érdekében.
• [Automatikus kikapcsolás]
Beállíthatja, hogy a projektor automatikusan lekapcsoljon, amennyiben adott
ideig nincs felhasználói aktivitás.
• [HDD Eco mód]
Ha a mód beállítása [Be], akkor a projektorhoz csatlakoztatott USB-s
merevlemez energiatakarékos üzemmódra vált, ha az huzamosabb ideig nincs
használva.
MAGYAR
[Eco mód]
80
[Mobil Projektor be]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Mobil Projektor be]
Ha a [Bekapcsolás Wi-Fi-n keresztül] vagy a [Bekapcsolás Bluetooth-on
keresztül] opció [Be] állásba van kapcsolva, bekapcsolhatja projektorát egy a
[Mobil Projektor be] funkciót támogató alkalmazással, és megjelenítheti az
alkalmazás képernyőjét a projektorral.
• A [Bekapcsolás Wi-Fi-n keresztül] funkciót olyan alkalmazással vagy
okoseszközzel kell használni, amelyik támogatja a funkciót.
• A [Bekapcsolás Bluetooth-on keresztül] funkció csak bizonyos LG Electronics
okostelefonokkal használható.
• A projektornak csatlakoznia kell egy hálózathoz.
• A projektornak bedugva kell lennie.
• A projektornak és a használni kívánt eszköznek egyazon hálózatra kell
csatlakoznia.
• Az első csatlakoztatáskor bizonyosodjon meg róla, hogy a használni kívánt
eszköz készen áll a csatlakozáshoz.
• Ez a funkció csak bizonyos modelleken és csak bizonyos országokban érhető
el.
[SIMPLINK (HDMI-CEC)]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [SIMPLINK (HDMI-CEC)]
A projektor távirányítójával kényelmesen működtetheti és vezérelheti a HDMI-n
keresztül csatlakoztatott különféle multimédiás eszközöket.
81
[Kép szélének beállítása]
[PJT üzemmód]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [PJT üzemmód]
A funkcióval függőlegesen vagy vízszintesen elforgathatja a vetített képet.
[Auto Keystone]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Auto Keystone]
Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
Az [Auto Keystone] négyszögletes képet biztosít azáltal, hogy automatikusan
beállítja a trapézkorrekciós számot, amikor a projektor megdöntése miatt trapéz
alakú kép látható.
Használja az [Kép szélének beállítása] (Négysarkos Keystone) opciót, ha azt
szeretné, hogy a képernyő beállítása pontosabb legyen, mint az [Auto Keystone]
használatával.
• [Be]
A trapézkorrekciós szám automatikus beállítása.
• [Ki]
A trapézkorrekciós szám kézi beállítása.
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Kép szélének beállítása]
Az [Kép szélének beállítása] (négysarkos trapéz) funkció a vetített kép
vízszintes és függőleges széleinek beállítására szolgál azokban az esetekben,
amikor a projektor a képernyőhöz képest nem merőleges szögben helyezkedik
el. A funkció használatával elkerülhető a vetített kép alakjának torzulása.
Csak akkor használja, ha a projektort valamiért nem lehet optimális szögben
elhelyezni. Az [Kép szélének beállítása] funkció használata a képminőség
romlásához vezethet.
• Az [Kép szélének beállítása] funkció értéktartománya a következő.
-- [Bal felső] (V: 0 és 100 között, F: 0 és 100 között)
-- [Jobb felső] (V: -100 és 0 között, F: 0 és 100 között)
-- [Bal alsó] (V: 0 és 100 között, F: -100 és 0 között)
-- [Jobb alsó] (V: -100 és 0 között, F:-100 és 0 között)
82
[Auto bekapcsolás]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Auto bekapcsolás]
A tápkábel projektorra csatlakoztatásakor a projektor automatikusan bekapcsol.
• [Be]
Ha a tápkábelt a projektorhoz csatlakoztatják, az automatikusan bekapcsol.
• [Ki]
A tápkábel csatlakoztatásakor a projektor készenléti üzemmódba kapcsol.
[Nagy magasság]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Nagy magasság]
Kapcsolja be ezt a funkciót, amennyiben a projektort a tengerszint feletti 1200
méternél magasabban használja.
Különben a projektor túlmelegedhet, illetve bekapcsolhatnak védelmi funkciói.
Ebben az esetben kapcsolja ki a projektort, majd néhány perc elteltével ismét
kapcsolja be.
• Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
[LG Vezeték Nélküli Billentyűzet]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [LG Vezeték Nélküli
Billentyűzet]
Ezen funkció segítségével csatlakoztathatja vezeték nélküli LG billentyűzetét
készülékéhez.
Kapcsolja be a készüléket, állítsa párosítási módba, majd a projektor képernyőjén
kattintson a [CSATLAKOZÁS] lehetőségre.
• Támogatott billentyűzet
-- LG Rolly Keyboard
• Egy korábban már csatlakoztatott LG vezeték nélküli billentyűzet
automatikusan csatlakozni fog, amint bekapcsolja a projektort.
• Egy létező csatlakozás megszüntetéséhez kattintson a [KAPCSOLAT
BONTÁSA] lehetőségre.
• Ez a funkció nem minden modellen érhető el.
83
[Beállítások súgója]
[Képernyővédő]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Képernyővédő]
Amennyiben az aktuálisan megjelenített alkalmazás egy óráig nem érzékel
felhasználói tevékenységet, az alkalmazást egy [Képernyővédő] váltja fel.
[Visszaállítás az alapbeállításra]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Visszaállítás az alapbeállításra]
Visszaállítja a projektor alapértelmezett beállításait. A funkció minden beállítást
visszaállít az alapértelmezett értékre.
A visszaállítás után a projektor automatikus kikapcsol, majd visszakapcsol.
• Amennyiben a [Biztonság] funkció [Be] beállításon van, abban az esetben
a [Visszaállítás az alapbeállításra] funkció használatához meg kell adnia a
jelszavát.
• Inicializálás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
• Javasoljuk, hogy a projektorát állítsa vissza a következővel: [Visszaállítás az
alapbeállításra], mielőtt azt harmadik félnek értékesíti vagy másra ruházza rá.
[A ProjektorRÓL]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [A ProjektorRÓL]
Ebben a menüpontban tekintheti meg az Ügyfélszolgálattal kapcsolatos
információkat. (Szoftverfrissítés, a projektor adatai stb.)
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Beállítások súgója]
A beállítások menü kiválasztása esetén a beállításokra vonatkozó tippek
is megjelennek. A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz jelölje be vagy törölje a
jelölőnégyzetet a Beállítások menüben.
84
[Öndiagnosztika]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Öndiagnosztika]
A termék használata során esetlegesen felmerülő működési problémák
hibaelhárítása.
MAGYAR
[Felhasználói Feltételek]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Felhasználói Feltételek]
Tekintse át a jogi dokumentumokat, és fogadja el, illetve utasítsa el a
szolgáltatási feltételeiket.
[Jogi nyilatkozat]
(Gyorsbeállítások)
Tekintse át a jogi nyilatkozatot.
[Általános]
[Jogi nyilatkozat]
[Otthoni/Áruházi mód]
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [Otthoni/Áruházi mód]
A választható opciók: [Otthoni Mód] és [Áruházi Mód].
A projektor otthoni használatához válassza az [Otthoni Mód] lehetőséget.
Az [Áruházi Mód] lehetőséget csak áruházi kiállítás esetén használja. A bolti
kiállításhoz optimális beállítások használatához válassza a Store módot.
85
[Biztonság] beállítások
[Alkalmazás zárolások]
(Gyorsbeállítások)
[Biztonság] [Alkalmazás zárolások]
Válassza ki a zárolni kívánt alkalmazásokat.
Lehetőség van az alkalmazások zárolására vagy a zárolás feloldására.
• A zárolás funkció az éppen futó alkalmazáson nem lép azonnal életbe.
[Bemeneti zárolások]
(Gyorsbeállítások)
[Biztonság] [Bemeneti zárolások]
Válassza ki a zárolni kívánt bemeneteket.
Lehetőség van a bemenetek zárolására vagy a zárolás feloldására.
[Jelszó visszaállítása]
(Gyorsbeállítások)
[Biztonság] [Jelszó visszaállítása]
Adja meg vagy módosítsa a projektor jelszavát.
Elfelejtett jelszó visszaállítása
Ha elfelejti a beállított jelszót, az alábbiakat követve visszaállíthatja:
1
2
3
Nyomja meg a távirányító
(Gyorsbeállítások) gombját, majd vigye a
kurzort a
[Biztonság] [Jelszó visszaállítása] elemre.
Nyomja meg a távirányító
Megjelenik a mesterjelszó-beviteli ablak.
gombját.
Adja meg a „0313” számot a mesterjelszó-beviteli ablakban, majd nyomja
meg az [Bevitel] gombot. A jelszó visszaállítása megtörténik.
MAGYAR
• A [Biztonság] jellemzőt kapcsolja [Be] állásba.
• A gyári jelszó „0000”.
Ha a Country (Ország) menüpontban France (Franciaország) van beállítva,
akkor a jelszó nem „0000”, hanem „1234”.
• A konfigurálható elemek a típustól függően eltérnek.
86
[Kis. leh.]
[Kurzor beállítások]
MAGYAR
(Gyorsbeállítások)
[Kis. leh.] [Kurzor beállítások]
Beállíthatja a képernyőn megjelenő kurzor sebességét és formáját.
[A Menü Átláthatósága]
(Gyorsbeállítások)
[Kis. leh.] [A Menü Átláthatósága]
Ha [Be] értékre állítja ezt a funkciót, átlátszóvá tehet egyes menüket (pl. Élő
menü, Keresés, Képernyő-távirányító stb.).
[Nagy Kontraszt]
(Gyorsbeállítások)
[Kis. leh.] [Nagy Kontraszt]
Amikor a funkció [Be] van kapcsolva, módosítja a képernyőn lévő néhány menü
hátterét és a betűtípus színét, hogy kiemelje a kontrasztot a világos és a sötét
területek között.
• A hatás ideiglenesen eltűnik, amikor konfigurálja [Kép üzemmód] vagy a
[Képarány] beállításokat.
87
SZOFTVERFRISSÍTÉS
A szoftverfrissítés ellenőrzi és letölti a legújabb verziót.
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [A ProjektorRÓL]
[Automatikus
Frissítések
Engedélyezése]
Leírás
A legújabb frissítési verzió keresésekor csak akkor végzi
el a frissítést, ha elérhető frissítési fájl vagy egy későbbi
verzió.
A projektor automatikusan ellenőrzi a szoftververzióját,
de ha szükséges, Ön manuális ellenőrzést is végezhet.
Az [Automatikus Frissítések Engedélyezése] opció
kiválasztása esetén ha elérhető frissítés, a frissítés
automatikusan elindul, és a rendszer kérdést sem tesz
fel.
Ha az [Automatikus Frissítések Engedélyezése] opció
nincs kiválasztva ha elérhető frissítés, a frissítés egy
kérdés feltétele után indul el.
• A konfigurálható elemek az országtól függően eltérnek.
• A legújabb verzió internetkapcsolaton keresztül beszerezhető.
• Ha a szoftver nincs frissítve, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem
működnek megfelelően.
MAGYAR
Menü
[FRISSÍTÉSEK
KERESÉSE]
88
HIBAELHÁRÍTÁS
MAGYAR
Amennyiben a termék használata során az itt felsorolt problémák bármelyikével
találkozna, kérjük ellenőrizze a következőt: Előfordulhat, hogy a probléma nem a
termékben keresendő.
A készülékkel kapcsolatos problémák esetén szükséges ügyfélszolgálati
információk a projektor
(Gyorsbeállítások)
[Általános] [A
ProjektorRÓL] menüpontjában érhetők el.
Rendellenes működés
A bekapcsolást követően egy ideig nem jelenik meg a képernyő.
• Ennek oka a zajeltávolítás folyamata, melynek célja, hogy kiiktassa a
bekapcsolás során esetlegesen megjelenő összes zajt. Ez nem azt jelenti,
hogy a termék hibás.
A Magic távirányító kurzora nem jelenik meg a képernyőn.
(Országfüggő)
• Lemerülhettek a mozgásérzékelős távirányító elemei.
Cserélje ki az elemeket, és regisztrálja ismét mozgásérzékelős távirányítóját a
használati útmutató MOZGÁSÉRZÉKELŐS TÁVIRÁNYÍTÓ részében olvasható
utasításokat követve.
• Ez csak a Magic távirányítót támogató típusokra érvényes.
Nem tudom bekapcsolni a projektort.
• Győződjön meg róla, hogy a projektor tápkábele megfelelően csatlakozik az
aljzathoz.
• Ha többszörös aljzatot használ, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.
• Próbálja meg bekapcsolni a projektorkészüléken lévő gombbal.
Azt mondja, hogy nincs jel a képernyőn.
• Győződjön meg róla, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik a
projektorához.
• A csatlakoztatott bemenet kiválasztásához lépjen ide:
.
• Ellenőrizze, hogy a külső eszköze, például a set-top box vagy a Blu-ray lejátszó
be van-e kapcsolva.
USB-eszköz csatlakoztatásakor a készülék nem működik.
• Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz és az USB-kábel verziója 2.0 vagy
annál újabb.
89
A képernyővel kapcsolatos problémák
Függőleges/vízszintes vonalak és hálós mintázat jelenik meg egy-egy
pillanatra, ami után a képernyő megremeg.
• Ilyenkor hagyja abba a vezeték nélküli telefonok, hajszárítók, elektromos
fúrók stb. használatát, mert ezt a problémát a magasfrekvenciás elektronikus
készülékek (pl. egy másik projektor) vagy az erős elektromágneses források
okozzák.
Függőleges vonalakat látok a képernyőn mind a négy irányban, vagy a színek
homályosak, amikor csatlakoztatni próbálok az eszközt a HDMI-hez.
•
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Képarány Beállításai] [Levágás
nélkül]
A [Levágás nélkül] beállítása legyen: [Ki].
A [Levágás nélkül] opció megmutatja az eredeti képet. Ha a jel zajt tartalmaz,
előfordulhat, hogy mind a négy irányban zajt lát.
A képernyő üres lesz, vagy a kép elmosódottá válik HDMI-kábel
használatakor.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI®-kábel megfelel-e a szabványnak. Ha nem
szabványos HDMI®-kábelt használ, előfordulhat, hogy a képernyő vibrál vagy
nem jelenít meg semmit.
• Ellenőrizze a kábel megfelelő csatlakoztatását. Nem megfelelő csatlakoztatás
esetén előfordulhat, hogy a képernyő vibrál.
MAGYAR
Először is végezzen képtesztet a projektoron a következő menüponton
keresztül:
(Gyorsbeállítások)
[Kép] [Képteszt], hogy kiszűrje a
projektor rendellenességeit.
Ha set-top boxot használ, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza.
Győződjön meg róla, hogy a set-top box megfelelően csatlakozik a
projektorához.
90
Problémák a hanggal
MAGYAR
Először is végezzen tesztet a projektoron a következő menüponton keresztül:
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangteszt], hogy kiszűrje a
rendellenességeket.
Ha set-top boxot használ, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza.
Győződjön meg róla, hogy a set-top box megfelelően csatlakozik a
projektorához.
A képernyő megfelelően működik, de semmilyen hang nem hallható.
•
(Gyorsbeállítások)
[Hang] [Hangkimenet]
Ellenőrizze, hogy a [Hangkimenet] opció [Belső Projektor hangszóró + optikai]
vagy [Belső Projektor hangszóró] lehetőségre van-e állítva.
Ha set-top boxot használ, nem lesz hang, ha a set-top box vagy a projektor
hangját 0-ra állította vagy engedélyezte a némítást. Állítsa be a hangerőt a
megfelelő szintre.
Nem hallható hang a HDMI-/USB-porthoz való csatlakozás esetén.
• Ellenőrizze, hogy a kábel nagy sebességű HDMI®-kábel-e.
• Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz és az USB-kábel verziója 2.0 vagy
annál újabb.
• Normál zenei fájlt használjon (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).
91
Problémák a számítógép csatlakoztatásával
Számítógép HDMI-kábellel történő csatlakoztatása esetén nem hallható
hang.
• Forduljon a videokártya gyártójához a HDMI hangkimenet ellenőrzéséhez. (A
DVI-formátumú fájlokhoz tervezett videokártyák esetében külön hangkábel
csatlakoztatása szükséges.)
A kép levágásra kerül, vagy az egyik oldalra helyeződik át számítógéphez
való csatlakoztatást követően.
• Olyan felbontásra állítsa, amely támogatja a számítógép-bemenetet. (Indítsa
újra a számítógépet a felbontás módosítása után.)
MAGYAR
A képernyő továbbra is üres marad számítógéphez való csatlakoztatást
követően.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik-e a projektorhoz.
• A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
• Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a projektor már be van kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy az aktuális képernyőfelbontás támogatja-e a számítógépbemenet.
• Kettős monitor használatakor ellenőrizze, hogy a számítógép vagy notebook
támogatja-e a kettős monitor üzemmódot.
• Csatlakoztassa ismét a nagy sebességű HDMI-kábelt.
• Amikor a számítógép RGB kimeneti portja a projektor HDMI bemeneti
portjához csatlakozik, használjon RGB-HDMI átalakítót.
A képernyőn nem fog látni semmit, ha HDMI-RGB átalakítót használ.
92
[Fénykép és Videó] – Filmlejátszási problémák
A támogatott fájlokkal kapcsolatban továbbbi információkat itt olvashat: „MÁS
ESZKÖZÖKÖN LÉVŐ FÁJLOK LEJÁTSZÁSA”.
MAGYAR
Nem találom a fájlt a következő helyen: [Fénykép és Videó].
• Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszközön található fájlokat biztosan be tudja-e
olvasni számítógép.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.
A következő üzenet jelenik meg: „Nem támogatott fájl”, vagy a hang
lejátszása megfelelő, de a videó lejátszása nem.
• Ellenőrizze, hogy az adott fájl gond nélkül lejátszható-e a számítógép
videólejátszójával. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fájl.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e a felbontás.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott videokodek.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott képfrissítési gyakoriság.
A következő üzenet jelenik meg: „Nem támogatott hang”, vagy a videó
lejátszása megfelelő, de a hang lejátszása nem.
• Ellenőrizze, hogy az adott fájl gond nélkül lejátszható-e a számítógép
videólejátszójával. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fájl.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott hangkodek.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott bitsebesség.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott mintavételi frekvencia.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e a hangcsatorna-elkülönítés.
93
MAGYAR
A feliratok nem láthatóak.
• Ellenőrizze, hogy az adott fájl gond nélkül lejátszható-e a számítógép
videólejátszójával. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a fájl.
• Ellenőrizze, hogy egyezik-e a videófájlok és a feliratfájlok neve.
• Ezenkívül ellenőrizze, hogy a videófájl és a feliratfájl azonos mappában
található-e.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e a feliratfájl formátuma.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e a nyelv. (A feliratfájl nyelvének ellenőrzéséhez
nyissa meg a feliratfájlt a Jegyzettömbbel.)
• Ha a feliratok kódolása nem lett megfelelően beállítva, előfordulhat, hogy a
feliratok nem fognak megfelelően megjelenni.
Válassza a
lehetőséget a videolejátszó képernyőjének alján
található vezérlőpanelen, és változtassa meg a [KÓDOLDAL] értékét.
• Ha a tartalommegosztó funkcióval egy másik eszközön tárolt videofájlt játszik
le, a használt programtól függően előfordulhat, hogy a feliratok nem lesznek
elérhetők.
94
Hálózati kapcsolat problémák
MAGYAR
A hálózati kapcsolat státuszát a lentiek szerint ellenőrizheti.
•
(Gyorsbeállítások)
[Hálózat] [Vezetékes kapcsolat
(Ethernet)]
•
(Gyorsbeállítások)
[Hálózat] [Wi-Fi kapcsolat] [Speciális
Wi-Fi Beállítások]
Amikor a projektor mellett megjelenik egy X
• Ellenőrizze a projektort vagy az AP-t (routert).
• Ellenőrizze a projektor, az AP (router) és a kábelmodem kapcsolati állapotát.
• Kapcsolja ki-, majd be a készülékeket a következő sorrendben;
1. K
ábelmodem; várja meg, hogy a kábelmodem újrainduljon.
2. A
P (router); várja meg, hogy az AP (router) újrainduljon.
3. A projektor.
• Vezeték nélküli kapcsolat használata esetén változtassa meg az AP (router)
SSID-jét (hálózati nevét) és csatornáját.
• Fix IP-cím használata esetén adja meg az IP-címet.
• Vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával vagy az AP (router)
gyártójával.
Amikor az átjáró mellett megjelenik egy X
• Ellenőrizze az AP-t (routert), vagy vegye fel a kapcsolatot
internetszolgáltatójával.
• Húzza ki az AP-t (routert), a kábelmodemet, és várjon 10 másodpercet. Dugja
őket vissza.
• Indítsa újra (resettelje) az AP-t (routert) vagy a kábelmodemet.
• Vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával vagy az AP (router)
gyártójával.
• Látogasson el az AP (router) gyártójának honlapjára, és ellenőrizze, hogy a
router a legújabb készülékszoftvert használja-e.
95
Amikor a DNS mellett megjelenik egy X
MAGYAR
• Ellenőrizze az AP-t (routert), vagy vegye fel a kapcsolatot
internetszolgáltatójával.
• Húzza ki a kábelmodemet vagy az AP-t (routert), és várjon 10 másodpercet.
Dugja őket vissza.
• A kábelmodem vagy AP (router) újraindulása (resettelése) után próbáljon meg
ismét kapcsolódni.
• Ellenőrizze, hogy a projektor/AP (router) MAC-címe regisztrálva van-e
internetszolgáltatójánál. (A hálózati állapotot mutató ablak paneljén látható
MAC-címnek regisztrálva kell lennie az internetszolgáltatónál.)
96
LG-fiók problémák
Előfordulhat, hogy egyes országokban a www.lgappstv.com weboldalhoz való
hozzáférés korlátozott.
MAGYAR
Már feliratkoztam a projektoron. Ennek ellenére ismét fel kell iratkoznom a
(www.lgappstv.com) weboldalon?
• Ha már feliratkozott a projektoron, nem szükséges ismét feliratkozni a
weboldalon. A weboldalra is bejelentkezhet ugyanazt az azonosítót és jelszót
használva és az e-mailben történő visszaigazolás elvégzéséhez szükséges
információkat megadva.
Lehetséges egy projektorhoz különböző azonosítók használata a
családtagok számára?
• Egy projektorhoz több azonosítót is regisztrálhat.
Elfelejtettem az azonosítómat/jelszavamat. Mi a teendő?
• A jelszó e-mailen keresztüli inicializálásához válassza az ELFELEJTETTE A
JELSZÓT? lehetőséget a bejelentkezési képernyőn.
• Amennyiben számítógépen iratkozott fel, azonosítóját/jelszavát megtalálhatja
a www.lgappstv.com weboldalon.
97
Tartalomproblémák
Webböngésző problémák
Egy adott weboldal egyes részei nem láthatóak az internet használata
során.
• A [Böngésző] csak a HTML5 nyelvet támogatja, a Flash plug-int nem.
• A [Böngésző] nem támogatja a plug-in telepítést.
• A [Böngésző] kizárólag a következő formátumú médiafájlokat lehet
megjeleníteni: JPEG/PNG/GIF
• Nem menthet le csatolmányokat vagy képeket.
Egy webhely meglátogatásakor az internet automatikusan bezárul.
• Előfordulhat, hogy a rendszer bezárásra kényszeríti az internetet, amennyiben
a rendelkezésre álló memória mérete nem elegendő a weboldalon található
képek kezeléséhez.
MAGYAR
Üres a Kezdőlap.
• Ez a funkció nem érhető el minden országban.
Előfordulhat, hogy nem látja a tartalmat, amennyiben a Service Country
Setting országbeállítása megváltozott. A szolgáltatási országot, ahonnan a
szolgáltatást használja, a
(Gyorsbeállítások)
[Általános]
[Hely] [LG szolgáltató ország].
• Előfordulhat, hogy nem tudja megnézni a törölt tartalmat. Kérjük, telepítse
újra a megfelelő alkalmazást.
• A támogatott tartalom típusa országonként változik.
• A felajánlott tartalmak megváltozhatnak vagy a szolgáltató megszakíthatja
azokat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising