LG | LAS350B | User guide | LG LAS350B Užívateľská príručka

LG LAS350B Užívateľská príručka
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Sound Bar
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a
későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
LAS350B (LAS350B, S35A1-W)
LAC450B (LAC450B, S35A1-W)
www.lg.com
2
Az első lépések
Biztonsági útmutató
1
VIGYÁZAT
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ
SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT
ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON
SZAKEMBERHEZ.
Az egyenlő oldalú háromszögbe
rajzolt, nyílhegyben végződő
villámjel a termék burkolata alatti,
szigeteletlen feszültség jelenlétére
figyelmezteti a felhasználót,
amelynek nagysága elegendő
lehet ahhoz, hogy esetlegesen
áramütést okozzon.
Az egyenlő háromszögbe rajzolt
felkiáltójel a termékleírásban
található fontos üzemeltetési és
karbantartási (javítási) instrukciókra
hívja fel a figyelmet.
FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne
helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat,
például vázát.
FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket
könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt
helyre.
VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon
nagyfeszültségű eszközt.
(pl. elektromos légycsapó). Az elektromos kisülés
hibás működést okozhat.
FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad
szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó
utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a
szellőzés érdekében alakították ki, és a termék
megbízható működését és túlmelegedés elleni
védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad
elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra,
szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük.
A terméket nem lehet beépített berendezésre
(könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve,
ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó
útmutatásait megtartják.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A berendezések többségénél a külön erre a célra
létesített áramkör használata javasolt;
Ez pedig nem más, mint egy egyes csatlakozóaljzatú
áramforrás, amely kizárólag ezt az egy
berendezést működteti, és nincs más elosztója
vagy mellékáramköre. Nézze meg e felhasználói
kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre
vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját),
hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje
túl a fali csatlakozókat. A túlterhelt, a laza vagy
sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott
hálózati csatlakozózsinórok, illetve a sérült vagy
szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A felsorolt
körülmények bármelyike áramütéshez vagy tűz
keletkezéséhez vezethet. Időközönként vizsgálja meg
a készülék zsinórját, és ha azon sérülést vagy kopást
észlel, húzza ki, és hagyja abba a készülék használatát,
majd cseréltesse ki a zsinórt az eredetinek pontosan
megfelelőre, egy arra feljogosított javítóműhelyben.
Óvja a csatlakozózsinórt a helytelen használat miatti
fizikai vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen
például a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való
becsípés vagy rálépés. Különös körültekintéssel kezelje
a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá a vezeték
és a készülék csatlakozási pontját. A fővezetéknek
az áramról történő lekapcsolásához húzza ki a
fővezeték dugóját. A készüléket a hálózati kábellel
lehet lecsatlakoztatni az elektromos hálózatról.
Vészhelyzetben a hálózati csatlakozónak könnyen
elérhetőnek kell lennie.
MEGJEGYZÉS: A készülék azonosítását és a
megfelelőséggel/biztonsággal kapcsolatos információkat
a Készülék alján található típustábla tartalmazza.
Az első lépések
A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral
van ellátva.
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
1. Minden elektromos és
elektronikai terméket a lakossági
hulladéktól elkülőnítve kell
begyüjeni, a kormány vagy az
őnkormányzatok által kijelőlt
begyüjtő eszkőzők használatával.
2. Régi eszkőzeinek megfelelő
ártalmatlanítása segíthet
megelőzni az esetleges
egészségre vagy kőrnyezetre
ártalmas hatásokat.
3. Ha tőbb információra van
szüksége régi eszkőzeinek
ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza
a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen
kapcsolatba az üzlettel, ahol a
terméket vásárolta.
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1
Pb
1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium
(Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet
kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál
tőbb higányt, 0,002%-nál tőbb kadmiumot,
illetve 0,004%- nál tőbb ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási
hulladéktól elkülőnítve kell kezelni, a
kormány, illetvge a helyi hatóságok által
kijelőlt gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelése segít megelőzni a
kőrnyezetre, illetve állatok és emberek
egészségére gyakorolt lehetséges negatív
kővetkezményeket.
4. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos részletes
tájékoztatásért forduljon az őnkormányzat
irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz,
illetve ahhoz az üzlethezm ahol a terméket
vásárolta.
Az első lépések
Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása
a készülékből: Az össszeszerelés sorrendjét
megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy
elemsort. A környezetszennyezés és az emberi
vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése
érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra
kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el.
Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi
háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és
akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi
létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort)
nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy
egyéb, hasonló hőhatásnak.
3
4
Az első lépések
Megfelelőségi nyilatkozat
1
Az első lépések
Az LG Electronics European Shared Service Center
B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a Sound Bar teljesíti az
1999/5/EC irányvonal alapvető követelményeit és
egyéb vonatkozó előírásait. A teljes megfelelőségi
nyilatkozat a következő postacímen kérhető:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ez a készülék egy 2,4 GHz frekvencián működő
szélessávú étviteli rendszer, amely használható az
EU minden tagállamában és az EFTA országokban.
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
20
22
22
22
23
23
23
– Install “Music Flow Bluetooth” App
onto Your BLUETOOTH Device
– BLUETOOTH aktiválása „Music Flow
Bluetooth” alkalmazással
Hangbeállítás
– Hangeffektus beállítása
– A hangerőszint automatikus beállítása
– Magas és mély hangok beállítása
– A mélynyomó hangerejének beállítása
– Éjszakai mód
4
Hibaelhárítás
24
Hibaelhárítás
5
Függelék
26
27
29
29
Védjegyek és licenszek
Függelék
Karbantartás
– A készülék kezelése
21
1
Az első lépések
2
6
6
6
6
7
8
8
9
9
10
Biztonsági útmutató
Egyedi sajátosságok
Bevezető
– A kézikönyvben használt jelek
Tartozékok
Távirányító
Előlap
Hátlap
Hangsáv telepítése
– Láb kupakjának felhelyezése
A főegység falra szerelése
2
Csatlakoztatás
12
12
13
13
A mélynyomó csatlakoztatása
– A mélynyomó csatlakoztatása a
készülékhez
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– OPTIKAI kábel használata
A készülék csatlakoztatásának szabadon
választható módja
– OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
– PORTABLE IN csatlakoztatás
3
Működés
14
14
Műveletek
– DRC (Dynamic Range Control =
dinamikasáv ellenőrzése)
– Hang átmeneti kikapcsolása
– AV SYNC
– Bemenetinformációk megjelenítése
– Alvásidőzítő beállítása
– A TV távvezérlőjének használata
– AUTO POWER BE/KI
– Automatikus funkcióváltás
– LG Sound Sync
BLUETOOTH® technológia használata
– BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék
hallgatása
A BLUETOOTH alkalmazás használata
12
12
13
14
14
14
14
15
16
16
17
18
19
20
5
1
2
3
4
5
6
1
Az első lépések
Az első lépések
Egyedi sajátosságok
Tartozékok
Automatikus kikapcsolás
Kerjuk, ellenőrizze es azonositsa a keszulekhez
tartozo alkatreszeket.
A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni
önmagát.
A tartozekok kialakitasa es műszaki jellemzői kulon
ertesites nelkul megvaltozhatnak.
Adathordozó beillesztése
zenehallgatás hordozható eszközről (MP3 lejátszó,
notebook stb.)
LG Sound Sync
Taviranyito (1)
Akkumulator (2)
Tartokonzol (2)
Konzolrogzitő
segedeszkoz (1)
Csavarok (2)
Láb kupakja (2)
Az LG Sound sync funkció használatára képes
LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék
hangerejét.
Bevezető
A kézikönyvben használt jelek
,,Megjegyzés
Különleges megjegyzéseket és működési
sajátosságokat jelöl.
>>Figyelmeztetés
A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.
Az első lépések
Távirányító
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Tápellátás) : a készülék BE- vagy KIkapcsolása. /
átkapcsolás a készenléti üzemmódra.
OPTICAL : Bemenetváltás az OPTICAL bemenetre.
VOL o/p : Szabályozza a hangerőt.
: Magas vagy mély hangok hangerejének
beállítása.
WOOFER LEVEL W/S : A mélynyomó hangjának
hangereje.
h: A bemeneti jelforrás átállítása Bluetooth-ra.
LG TV : Bemenetváltás az LG TV bemenetre.
PORT.IN : Bemenetváltás a Portable bemenetre.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : Kiválasztja a hanghatás
módozatát.
AV SYNC : Hang és kép szinkronizálása
A/D : A hanghatás kiválasztása vagy az AV sync
beállítása.
(Éjszakai üzemmód) : az éjszakai üzemmód
bekapcsolása.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
DRC : Be- vagy kikapcsolja az DRC funkciót.
INFO :
- Bemeneti forrás információinak és a Bluetoothcím megjelenítése.
- TV távvezérlő vezérlése. (Lásd: 15. oldal.)
SLEEP : Beállítja a rendszer automatikus
kikapcsolását egy megadott időpontban.
AUTO VOLUME : Az AUTO VOLUME (automatikus
hangerő) mód be- és kikapcsolása.
3)
(R0
(R03)
AUTO POWER : Be- vagy kikapcsolja az AUTO
POWER funkciót. (Lasd a 16 oldalon.)
? : A gomb nem használható.
Vegye le az elemház fedelét a távirányító
hátoldaláról, és tegyen be két darab R03 (AAA
méretű) elemet a és saroknak megfelelően.
1
Az első lépések
(Némítás) : Elnémítja a hangot.
Az akkumulátor cseréje
7
8
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
A Távvezérlő-érzékelő
C 1/! (Standby/Bekapcsolva)
B Kijelző
D F (Function)
A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.
Készenléti állapot LED
Készenléti állapotban pirosan világít.
E p/o (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.
Hátlap
A Hálózati kábel
C OPT. IN : Optikai bemenet
B SUB WOOFER(4Ω) csatlakozó
D PORT. IN : Hordozható bemenet
Az első lépések
Hangsáv telepítése
Láb kupakjának felhelyezése
Ezzel növelhető a készülék magassága.
(Magasság: 17 mm).
1
Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a
kívánt készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra. 12 13.)
1. Fordítsa fel a készüléket.
2. Fejtse le a fóliát a láb kupakjáról.
Ezután helyezze fel a készülék lábára.
3. Megfelelő erővel megnyomva rögzítse.
A ferritgyűrű rögzítése (opcionális)
Előfordulhat, hogy ferritgyűrűt kell csatlakoztatnia
az elektromos interferencia csökkentése vagy
megszüntetése érdekében.
1. Nyissa ki
>>Figyelmeztetés
yy Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok
maximális kihasználása érdekében, mint
a Bluetooth, a készüléket ne helyezze
fémbútorra, mivel a vezeték nélküli kapcsolat
a készülék alján található modulon keresztül
jön létre.
2. Tekerje fel (kétszer)
yy Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó
mozgatása közben ne karcolja meg a
felületüket.
yy A mélynyomót kezelje óvatosan. A
hangszóró hátsó oldala nyitott. Kérjük ne
érjen a hangszóró nyitott oldalához.
3. Csukja össze
Az első lépések
Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a
másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD
lejátszó, etc.
9
10
Az első lépések
A főegység falra
szerelése
1
1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli,
ALSÓ ÉLÉT a TV aljához, és rögzítse ebben a
helyzetben.
TV
A központi egység falra szerelése.
Az első lépések
>>Figyelmeztetés
A készülék telepítése után nehéz a kábelek
csatlakoztatása, ezért ezt a telepítés előtt tegye
meg.
2. A falra szerelés (rögzítés) során használja a
falidugókat. Fúrjon néhány lyukat a falba.
A fúráshoz egy terelőlemezt biztosítottunk
(Konzolrögzítő segédeszköz). A terelőlemez
segítségével határozza meg a fúrás megfelelő
helyét.
Előkészítő anyagok
Egység
Konzolrögzítő segédeszköz
Fali tartókonzol
Csavarok
(Nincsenek mellékelve)
Csavarok (A)
Fali aljzat
3. Távolítsa el a WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
Az első lépések
4. Az csavarokkal (A) a lenti szemléltető ábra
szerint rögzítse a konzolokat.
11
6. A csavarokkal szorosan rögzítse a készüléket.
1
,,Megjegyzés
A csomagolás nem tartalmazza a készülék
felszereléséhez szükséges csavarokat (A) és
dübeleket. Az összeszereléshez a Hilti (HUD-1 6
x 30) használatát javasoljuk.
5. A készülék alján található csavarfuratok
pozícionálása érdekében helyezze a készüléket
a konzolokra.
>>Figyelmeztetés
yy A készüléket ne használja fejjel lefelé. A
készülék alkatelemei megsérülhetnek vagy
személyi sérülés keletkezhet.
yy Ne kapaszkodjon a beüzemelt készülékbe,
és kerülje el annak ütögetését.
yy Erősítse a készüléket szorosan a falhoz,
nehogy az leessen. Ha a készülék leesik, az a
sérüléséhez, megrongálódásához vezethet.
yy Ha a készüléket a falra szerelte, kérem,
győződjön meg arról, hogy gyermek ne
ránthassa meg egyetlen csatlakozókábeljét
sem, mivel így a termék leeshet.
Az első lépések
,,Megjegyzés
A készülék leszerelése a fent leírtakkal ellenkező
sorrendben történik.
12
2
Csatlakoztatás
A mélynyomó
csatlakoztatása
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
A mélynyomó csatlakoztatása
a készülékhez
OPTIKAI kábel használata
Csatlakoztatás
A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját
megnyomva nyissa ki a csatlakozót.
A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a
műanyag lapkát.
1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő
OPT.IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL OUT
csatlakozóval Optikai kábel segítségével.
A kábelek fekete erét csatlakoztassa a - (mínusz),
a másik erét pedig a (piros) + (plusz) jelölésű
csatlakozókra.
Optikai
kábel
2. A bemeneti jelforrást állítsa OPTIKAI-ra. A
távvezérlő OPTICAL gombját megnyomva,
vagy a készülék (F) gombjával a funkcióra állva
válassza a kívánt funkciót.
,,Megjegyzés
yy Az optikai kábel csatlakoztatása előtt
távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha
van.
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a
TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd TV használati
útmutatójában találja meg.)
yy A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható :
TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hang
kimenete] [ [Külső hangszóró (Optikai)]
yy A TV beállítási menüje a gyártótól vagy
tévéjének modelljétől függ.
Csatlakoztatás
A készülék
csatlakoztatásának
szabadon választható
módja
PORTABLE IN csatlakoztatás
MP3 lejátszó stb.
A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa
az OPTICAL IN csatlakozóhoz.
Zenehallgatás hordozható lejátszóról
A külső készülék optikai
kimeneti jack-dugójához
1. Kösse össze az egység optikai bemenetét
(OPTICAL IN) a televíziója (vagy digitális eszköze
stb.) optikai kimenetével.
2. A távvezérlő OPTICAL gombját megnyomva,
vagy a készülék (F) gombjával a funkcióra állva
válassza az OPTIKAI bemeneti jelforrást.
3. Hallgassa a hangot.
,,Megjegyzés
Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa
el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső
eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.
1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára
(3,5 mm jack).
2. Kapcsolja be a készüléket az 1 (Bekapcsoló)
gomb megnyomásával.
3. A PORTABLE funkció kijelölhető a távirányító
PORT.IN vagy a készülék F gombjának annyiszor
való megnyomásával, amíg ezt a funkciót el
nem éri.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső
eszközt, és kezdje meg a lejátszást.
2
Csatlakoztatás
OPTIKAI eszköz
csatlakoztatása
13
14
3
Működés
Műveletek
Alvásidőzítő beállítása
DRC (Dynamic Range Control
= dinamikasáv ellenőrzése)
A kívánt időtartam (percben) beállításához többször
nyomja meg a SLEEP gombot.
Az időzítés beállításának megfelelően a készülék
automatikusan kikapcsolódik.
Tiszta hangzás kis hangerővel is, hirtelen
hangerőnövekedés megelőzése (csak Dolby
Digital). A DRC használatával állítsa [DRC BE]-re.
DISPLAY OFF (a kijelző ablak kikapcsol) -> DIMMER
(a kijelző ablak fényereje a felére csökken) ->
Alvó állapot időzítő értéke (180 ~ 10) -> Kijelző
bekapcsolva
Hang átmeneti kikapcsolása
A hátralévő idő ellenőrzésére nyomja meg a SLEEP
gombot.
A készülék elnémításához nyomja meg a
(Némítás) gombot.
Működés
A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor,
ilyen esetben a “MUTE” jelzés villog a kijelzőn.
A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a
távirányító (Némítás) gombját vagy változtasson
a hangerőn.
AV SYNC
Az elalvási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg
a SLEEP gombot többször egymásután mindaddig,
amíg a “SLEEP 10” fel nem tűnik, majd azután még
egyszer nyomja meg a SLEEP gombot, miközben a
“SLEEP 10”" világít.
,,Megjegyzés
A készülék kikapcsolása előtt ellenőrizheti a
hátralévő időt. Nyomja meg a SLEEP gombot.
A kijelzőablakban megjelenik a hátralévő idő.
Lehet, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele során
a kép és a hang nincsenek összhangban egymással.
Ebben az esetben az alábbi műveletsor végrehajtásával
összehangolhatjuk a képet és a hangot.
A kijelző fényerejének beállítása
1. Nyomja meg az AV SYNC gombot.
KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSA
2. Használja a A/D gombokat a késleltetési idő
nagyságának növelésére vagy csökkentésére,
amit 0 és 300 ms-on belül bármekkorára
beállíthat.
A készülék kijelzőjének kikapcsolásához válassza a
DISPLAY OFF(KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSA) lehetőséget.
A készülék vagy a távvezérlő valamelyik gombjának
megnyomásakor a kijelző a készülék állapotát
mutatja meg, majd pár másodperc múlva ismét
kikapcsolódik.
Bemenetinformációk
megjelenítése
A bementi jelforrás különböző információit
jelenítheti meg a INFO megnyomásával.
OPTICAL : Audio-formátum, audio-csatorna
Bluetooth: a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
címe
Kényelmesebb a televíziónézés, ha a készülék
kijelzője nem világít erősen.
DIMMER
A kijelző halványításához válassza a DIMMER
lehetőséget.
Működés
A TV távvezérlőjének
használata
15
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a
némítás.
A távvezérlőn 3 mp-ig tartsa nyomva az INFO
gombot. “ON - TV REMOTE” jelenik meg a kijelzőn és
a készüléket a TV távvezérlőjével lehet vezérelni.
A funkció állapotának ellenőrzéséhez tartsa nyomva
az INFO gombot.
A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva az INFO
gombot, majd az „ON - TV REMOTE” elérésekor
nyomja meg még egyszer.
yy Támogatott TV-típusok
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy A TV hangkimenete legyen [Külső
hangszóró].
yy A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy
ez a funkció nem jól működik.
yy Előfordulhat, hogy a funkció nem működik
jól, ha a TV egyes funkciói, pl. CEC, SIMPLINK
és LG Sound Sync be vannak kapcsolva.
Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel
a főegység csatlakoztatva lett másik olyan
készülékhez, amelyik analóg bemenetet használ.
(pl.: hordozható stb.)
Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték
nélküli eszközkapcsolat bontása
A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az
AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.
3
Működés
,,Megjegyzés
A készülék energiatakarékosság céljából magától
kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá,
és a készüléket 20 percig nem használják.
16
Működés
AUTO POWER BE/KI
Automatikus funkcióváltás
A következő bemeneti források automatikusan
bekapcsolják az egységet: Optikai, LG TV vagy
Bluetooth.
Az egység felismeri az olyan bementi jeleket,
mint az optikai, a Bluetooth és az LG TV , majd
automatikusan megváltoztatja a megfelelő funkciót.
A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső
egység bekapcsolásakor az egység felismeri a
bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő
funkciót. Ezt követően a készülékétől származó
hang lesz hallható.
Amennyiben Bluetooth készülékét megpróbálja
csatlakoztatni, az egység bekapcsolódik és társításra
vár. Csatlakoztassa Bluetooth készülékét és indítsa
el a zene lejátszását.
3
Ha megnyomja az AUTO POWER gombot, ez a
funkció mindig be- vagy kikapcsol.
Működés
,,Megjegyzés
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog
kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem
kap jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték
nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső
készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt,
a készülék automatikusan kikapcsolódik.
yy Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a
készüléket, akkor az AUTO POWER funkció
nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5
perces jelszünet után ismét optikai jel jut a
készülékre, akkor az AUTO POWER funkció
be tudja kapcsolni a készüléket.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
yy Ha megszakítja a Bluetooth kapcsolatot
ezzel az egységgel, néhány Bluetooth
készülék folyamatosan megpróbál majd
csatlakozni az egységhez. Éppen ezért
javasolt a kapcsolat megszakítása még az
egység kikapcsolása előtt.
yy A készülék első bekapcsolásakor az
automatikus bekapcsolás funkció
bekapcsolódik.
Optikai jel fogadásakor
Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel
csatlakoztatott külső készüléket, az egység az
optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől
származó hang lesz hallható.
BLUETOOTH készülék
csatlakoztatása
A Bluetooth készülék ezen egységhez való
csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció ki van
választva. A zenét Bluetooth készülékén játssza le.
Amikor az LG TV jele beérkezik
Ha bekapcsolja az LG Sound Sync (vezeték nélküli
kapcsolat) használatával kapcsolódó TV-t, akkor
a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n
hallható.
,,Megjegyzés
Az optikai funkció váltásához 5 másodperces,
jel nélküli időtartamra van szükség.
Működés
LG Sound Sync
17
Vezetékes csatlakoztatás esetén
1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a
készülékhez.
Az LG Sound sync használatával a TV távvezérlőjével
lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG
Sound Sync használatára képes LG TV esetén van
így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync
logó meglétét.
Az LG TV távirányítójával vezérelhető funkciók:
hangerő fel/le, némítás
Optikai
kábel
A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV
használati útmutatójában.
A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az
alábbi csatlakoztatások valamelyikét.
yy Az LG Sound Sync használata mellett a
készülék távirányítója is használható. Ha
ismét a TV távirányítóját használja, a készülék
szinkronizálja magát a TV-vel.
yy Ha a csatlakoztatások sikertelenek,
ellenőrizze a TV állapotát és tápellátását
yy Az LG Sound Sync használata esetén a
következő esetekben ellenőrizze ennek a
készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
-- A készülék ki van kapcsolva.
-- Más funkcióra váltott.
-- Az optikai kábel lecsatlakoztatása.
-- Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása
zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
yy Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után
készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től
függ.
yy A TV beállítómenüje a TV típusától függően
eltérő lehet.
2. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható :
TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hang
kimenete] [ [LG Sound Sync (Optikai)]
3. A távvezérlő 1 (Bekapcsoló) gombjával
kapcsolja be a készüléket.
4. Az OPTICAL funkció kijelölhető a távirányító
OPTICAL vagy a készülék F gombjának
annyiszor való megnyomásával, amíg ezt a
funkciót el nem éri.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőn az „LG OPT” kijelzés jelenik meg.
Működés
,,Megjegyzés
3
18
Működés
1. A távirányító 1 (Bekapcsoló) gombjával
kapcsolja be a készüléket.
BLUETOOTH®
technológia használata
2. Az LG TV funkció kijelölhető a távirányító LG TV
vagy a készülék F gombjának annyiszor való
megnyomásával, amíg ezt a funkciót el nem éri.
A BLUETOOTH-ról
Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén
3. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható :
TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hang
kimenete] [ [LG Sound Sync (Vezetek nelkuli)]
3
Ha a készülék és a TV kapcsolata rendben van,
akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED”
kijelzés, majd az „LG TV” jelenik meg.
Működés
,,Megjegyzés
yy Ha a készüléket közvetlenül a 1
(Bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki, az LG
Sound Sync (Vezeték nélküli) kapcsolata
megszakad. Ha újra használni szeretné a
funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a
TV-re.
yy A TV beállítómenüje a TV típusától függően
eltérő lehet.
A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli
kommunikációs technológia.
A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát
használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha
a közeli szobákban más Bluetooth-eszközök is
működnek.
Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetooth
-technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli Bluetooth -technológia
használatára képes mobiltelefon a Cascade
készülékkel használható, ha Bluetooth
technológiával kapcsolódik hozzá.
A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop,
PDA stb.
BLUETOOTH profilok
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell
értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az
alábbi profilokkal kompatibilis:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett
audioszétosztó profil)
Működés
BLUETOOTH eszközökön
tárolt zenék hallgatása
A készülék és a BLUETOOTH
összekapcsolása
Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt
győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléke
Bluetooth módra van állítva. Nézze meg a
Bluetooth készüléke felhasználói kézikönyvét.
Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt
működés, annak újbóli létrehozására nem lesz
szükség.
2. Indítsa el a Bluetooth eszközt, és valósítsa meg
az összekapcsolt működést. A készüléknek a
Bluetooth eszközzel történő keresése közben
az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a
megtalált eszközökről, a Bluetooth eszköz
fajtájától függően. Ez a készülék
„LG LAS350B (XX)/LG LAC450B (XX)” néven
jelenik meg a listában.
,,Megjegyzés
yy XX a Bluetooth-cím utolsó két számjegye.
Például, ha a készülék Bluetooth-címe
9C:02:98:4A:F7:08, akkor a Bluetooth-eszközön
az „LG LAS350B (08)/LG LAC450B (08)” név
jelenik meg.
yy A Bluetooth-eszköz típusától függően a
párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges,
írja be a (0000) PIN-kódot.
yy A készülékhez legfeljebb 3 Bluetootheszközt lehet a készülékhez csatlakoztatni, a
fentiek szerint.
yy Több készülék párosítása csak Android
vagy iOS készülékek esetén lehetséges.
(Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz
nem képes a többes párosításra.)
yy Az eltávolítható/lecsatlakoztatható
Bluetooth-eszközök (pl. USB-stick stb.) nem
alkalmasak a többes párosításra.
3. Ha a készülék és a Bluetooth-eszköz párosítása
sikeres, a „PAIRED” (párosítva) kijelzés jelenik meg
a kijelzőn, majd ez a Bluetooth-eszköz nevének
kijelzésére vált.
,,Megjegyzés
yy További készülékek párosításakor röviden a
„PAIRED” kijelzés jelenik meg.
yy Ha az eszköz nevét nem lehet kijelezni, „_”
jelenik meg a kijelzőn.
4. Zenehallgatás
A Bluetooth eszközön tárolt zene
meghallgatásához használja az eszköz
kézikönyvét.
,,Megjegyzés
yy A Bluetooth technológia használatához
a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti
távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne
változtassa meg.
Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat
a következő esetekben nem működik
megfelelően:
-- A készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály van.
-- Más, a Bluetooth technoológia
frekvenciáját használó készülék is működik
a közelben, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli
LAN-eszköz.
yy Újraindítás esetén a Bluetooth-eszközt
ismét csatlakoztassa a készülékhez.
yy Bluetooth üzemmódban legfeljebb 3
Bluetooth-eszközt lehet a készülékhez
csatlakoztatni, a zenelejátszás és -vezérlés
azonban csak egy eszközről lehetséges.
yy Ha a készülékre több Bluetooth-eszköz
csatlakozik, csak az éppen lejátszó készülék
csatlakozása marad fenn, ha a többi készülék
valamelyikére vált.
3
Működés
1. A Bluetooth funkció kijelölhető a távirányító
h vagy a készülék F gombjának annyiszor való
megnyomásával, amíg ezt a funkciót el nem éri.
A kijelzőablakban megjelenik a “BT”, majd a
“BT READY” felirat.
19
20 Működés
,,Megjegyzés
yy A készüléken automatikusan működésbe
lép a Bluetooth-párosítás. Viszont az alábbi
esetekben nem működik:
yy A Bluetooth-eszközt ezzel a készülékkel
nem lehet vezérelni.
yy Az eszköz típusától függően a Bluetooth
funkció esetleg nem használható.
3
Install “Music Flow Bluetooth”
App onto Your BLUETOOTH
Device
Az „Music Flow Bluetooth”alkalmazást kétféle
módon lehet telepíteni az ön Bluetooth
készülékére.
yy A vezeték nélküli rendszer telefonnal, MP3
készülékkel, Notebook-kal stb. használható.
Install “Music Flow Bluetooth” App
through QR code
yy Minél nagyobb a távolság a készülék és a
Bluetooth-eszköz között, annál rosszabb
lesz a hangminőség.
1. Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást
QR kód használatával. A QR kód beolvasásához
használja a képolvasási szoftvert.
Működés
yy A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a
készüléket kikapcsolja, vagy a Bluetootheszköz távol kerül a készüléktől.
yy Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, a
Bluetooth-eszközt ismét csatlakoztatni kell
a készülékhez.
yy Amikor a Bluetooth - szal nincs kapcsolat, a
"BT READY" felirat tűnik fel a kijelzőablakban.
yy Ha Bluetooth-eszközt (iOS eszközt stb.)
csatlakoztat a készülékre, vagy működteti
a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet
szinkronizálni.
A BLUETOOTH
alkalmazás használata
,,Megjegyzés
Ezen az egységen az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás csakis Android operációs
rendszerrel használható.
About “Music Flow Bluetooth” App
Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás új funkciók
alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.
A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse
az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.
2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
3. A letöltéshez koppintson egy ikonra.
,,Megjegyzés
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel. Ha
nem rendelkezik, töltse le a „Google Android
Market (Google Play Store)” oldaláról.
yy A helytől függően előfordulhat, hogy a QRkód nem működik.
Működés
Telepítse az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazást a „Google Android
Market (Google Play Store)”-en
keresztül
1. Koppintson a „Google Android Market (Google
Play Store)” ikonra.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy „Music
Flow Bluetooth” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között találja meg és
koppintson az „Music Flow Bluetooth” feliratra és
kezdje el a Bluetooth alkalmazás letöltését.
4. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
5. A letöltéshez koppintson egy ikonra.
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszközén van-e „ Google Android
Market(Google Play Store)”.
BLUETOOTH aktiválása
„Music Flow Bluetooth”
alkalmazással
„Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a
Bluetooth eszköz készülékhez csatlakoztatásában.
1. Koppintson az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon az
„Music Flow Bluetooth” alkalmazás
megnyitásához, és ugorjon a főmenüre.
2. Koppintson a [Menü] menüpontra és válassza ki
a kívánt készüléket.
3. Ha további információkat szeretne, koppintson
a [Beállítás] ikonra és jelenítse meg a használati
útmutatót.
,,Megjegyzés
yy Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás az
alábbi szoftver verziókhoz fog rendelkezésre
állni;
-- Android operációs rendszer : 4.0.3 (vagy
újabb) verzió
yy Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
üzemelteti, akkor lehet előfordulhat, hogy
az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás és a
készülékhez biztosított távirányító között
eltérés lesz. Szükség szerint használja a
készülékhez tartozó távirányítót.
yy A Bluetooth eszköztől függően
előfordulhat, hogy az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás nem működik.
yy Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
csatlakoztatása után készüléke zenét
sugározhat. Ilyenkor ismételje meg a
csatlakoztatási eljárást.
yy Amennyiben a többi alkalmazást is használja
vagy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
révén módosítja Bluetooth-készüléke
beállításait, az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás rendellenesen működhet.
yy Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
rendellenesen működik, ellenőrizze
Bluetooth készülékét és az
„Music Flow Bluetooth” alkalmazás
csatlakoztatását, majd ismét próbálja meg a
csatlakoztatást.
yy Az okostelefon operációs rendszerétől
függően az „Music Flow Bluetooth”
működtetése apróbb eltéréseket mutathat.
yy Funkcióváltás esetén a Bluetooth-kapcsolat
megszakad, de a „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás használható marad.
3
Működés
,,Megjegyzés
21
22 Működés
Hangbeállítás
3
A hangerőszint automatikus
beállítása
Hangeffektus beállítása
A készülékr képes az Auto hangerő funkcióra, amely
automatikusan beállítja a hangerőt.
A rendszer számos, előzetesen beállított surroundhangmezővel rendelkezik. A SOUND EFFECT
gombbal kiálaszthatja a kívánt hangzást.
Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi,
nyomja meg a távvezérlő AUTO VOLUME gombját.
Így a megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.
Nyomja meg többször a SOUND EFFECT gombot,
vagy nyomja meg a SOUND EFFECT, majd a A/D
gombot.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg még
egyszer a gombot.
A hangszínszabályozóval megjelenített tételek a
hangforrásoktól és -effektektől függően eltérőek
lehetnek.
A kijelzőn
Működés
STANDARD
Leírás
Optimális hangzást hoz létre.
MUSIC
Elmerülhet a kellemes
és természetes hangzás
élvezetében.
CINEMA
Élvezheti a valósabb és
moziszerűbb hangzást.
FLAT
Kiegyenlített hangzás.
BOOST
TRE / BASS
(TREBLE / BASS)
Hangzás erősítése a közepes
frekvenciák erősítésével.
Kiemeli a mély és magas
hangokat.
,,Megjegyzés
yy Egyes hanghatás-módok és hangszórók
esetén előfordulhat, hogy halk a hang,
vagy nincs hang. A hangzásmódtól és a
jelforrástól függ, nem hiba.
yy Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a zenefájl váltása után újra
be kell állítani a hangzásmódot.
Működés 23
Magas és mély hangok
beállítása
A magas és mély hangokat saját ízlése szerint
állíthatja be.
TREBLE/BASS (Magas/mély) : -5 dB - 5 dB
1. A
gomb többszöri megnyomásával válassza
a TREBLE vagy BASS lehetőséget
2. A hangerőt a VOL VOL o/p megnyomásával
lehet beállítani.
A mélynyomó hangerejének
beállítása
A WOOFER LEVEL W vagy WOOFER LEVEL S
gombbal állítsa be a mélynyomó hangerejét.
Éjszakai mód
Ez akkor lehet hasznos, ha késő este kis hangerővel
szeretne filmet nézni.
A távvezérlőn nyomja meg a
gombot.
Így be lehet kapcsolni az éjszakai módot.
A kikapcsoláshoz még egyszer nyomja meg a
gombot.
3
Működés
A mélynyomó hangereje - 20 dB ... + 6 dB között
állítható.
24 Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
HIBA
OK ÉS MEGOLDÁS
yy Kapcsolja ki a jelen egység és a hozzá hozzá csatlakoztatott külső készülék
áramellátását (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be
őket.
Az egység
rendellenesen
működik.
yy Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék
tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a
csatlakoztatásuk.
yy A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző
beállítások nem maradnak meg.
Nincs áram
yy A hálózati kábel ki van húzva.
Dugja be a hálózati kábelt.
yy Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
yy Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva.
Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset.
4
Hibaelhárítás
Nincs hang
yy A néma funkció aktíválva.
Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció
kikapcsolásához.
yy Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, Bluetooth készülék,
stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
Nincs mély hang
A kijelző sotet.
yy Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Lásd: 12. oldal.)
yy A DISPLAY OFF funkció bekapcsolt állapotban van.
Többször egymás után nyomja meg a SLEEP gombot a funkció törléséhez.
(Lásd a 14. oldalon.)
yy A távirányító túl messze van a készüléktől.
Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre.
A távirányító
nem működik
megfelelően.
Az AUTO POWER
funkció nem
működik.
yy Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton.
Távolítsa el az akadályt.
yy A távirányítóban levő elemek lemerültek.
Cserélje újakra a régi elemeket.
yy Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray
lejátszó vagy Bluetooth készülék.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
yy Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync.
Az LG Sound Sync
nem működik.
yy Ellenőrizze az LG Sound Sync (Optikai/Vezetek nelkuli) csatlakoztatást.
yy Ellenőrizze tévéjének és ennek az egységnek a hangbeállításait.
Hibaelhárítás 25
HIBA
OK ÉS MEGOLDÁS
Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.
yy A DRC funkció kapcsolót [ON] állásból kapcsolja a távirányítóval [OFF] állásba.
Ha úgy érzi, hogy a
készülék hangja túl
halk.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból
[AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból
[PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy Állítsa az Audió DRC beállítását a lejátszó beállító menüjén [OFF] állásba.
4
Hibaelhárítás
26 Függelék
Védjegyek és licenszek
A további védjegyek és kereskedelmi
megnevezések a megfelelő tulajdonosok
tulajdonában vannak.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
rádiófrekvenciás kapcsolatot biztosít két
elektronikus készülék között.
Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A
„Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories
védjegyei.
A különálló eszközök Bluetooth-szal való
összekapcsolása semmilyen többletterhelést
nem eredményez. Egy Bluetooth vezeték
nélküli technológiával működő mobiltelefon amennyiben a kapcsolódás a Bluetooth vezeték
nélküli technológia révén jött létre - soros
kapcsolásban is működtethető.
A Bluetooth szó, márkanév és logók a
Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG
Electronics által történő mindenfajta használatuk
engedélyhez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető
tulajdonos tulajdonát képezi.
5
Függelék
A DTS szabadalmak: http://patents.dts.com.
Gyártva a DTS Licensing Limited licence
alapján. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és
a szimbólum együttesen a DTS, Inc. ©DTS, Inc.
bejegyzett védjegye, a DTS Digital Surround
a DTS, Inc. ©DTS, Inc. védjegye. Minden jog
fenntartva.
Függelék 27
Függelék
Általános (LAS350B/LAC450B)
Teljesítménykövetelmények
Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel
Hálózati készenlét: 0,5 W
(ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
880 mm x 59 mm x 90 mm
Netto tomeg (kb.)
1,9 kg
Működési hőmérséklet
5 °C-tól 35 °C
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Bemenetek/kimenetek
OPT. IN
3 V optikai csatlakozó x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1
Digitális bemenet használható
mintavételi frekvenciái
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Erősítő
120 W
Elülső
25 W x 2 (6 Ω 1 kHz -nel)
Mélynyomó
70 W (4 Ω 100 Hz -nel)
THD
10 %
Mélynyomó (S35A1-W)
Típus
1 mód 1 hangszóró
Impedancia
4Ω
Névleges bemeneti teljesítmény
70 W
Max. bemeneti teljesítmény
140 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
156 mm x 300 mm x 288 mm
Netto tomeg (kb.)
2,9 kg
5
Függelék
Összesen
28 Függelék
Bluetooth
Kodek
SBC
yy A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.
5
Függelék
Függelék 29
Karbantartás
A készülék kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és
csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék
szállítása szükségessé válik, a maximális védelem
érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak
megfelelően csomagolja be.
A külső felületek tisztántartása
yy Ne használjon illékony folyadékot (mint például
rovarirtó szer) a készülék közelében.
yy A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes
nyomással végezzük.
yy Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag
termékeket a készülékkel érintkezni.
A készülék tisztítása
5
Függelék
A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ha a felület különösen szennyezett,
használjon enyhén megnedvesített puha kendőt
és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan
erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a
higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising