LG | LAP250H | User guide | LG LAP250H Užívateľská príručka

LG LAP250H Užívateľská príručka
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SoundPlate
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt
alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából
őrizze meg ezt a kézikönyvet.
LAP250H
LAD350H
www.lg.com
2
Az első lépések
Biztonsági útmutató
1
VIGYÁZAT
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ
SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT
ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON
SZAKEMBERHEZ.
Az egyenlő oldalú háromszögbe
rajzolt, nyílhegyben végződő
villámjel a termék burkolata alatti,
szigeteletlen feszültség jelenlétére
figyelmezteti a felhasználót,
amelynek nagysága elegendő
lehet ahhoz, hogy esetlegesen
áramütést okozzon.
Az egyenlő háromszögbe rajzolt
felkiáltójel a termékleírásban
található fontos üzemeltetési és
karbantartási (javítási) instrukciókra
hívja fel a figyelmet.
FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne
helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat,
például vázát.
VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne
használjon nagyfeszültségű eszközt. (pl. elektromos
légycsapó) Az elektromos kisülés hibás működést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket
könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt
helyre.
VIGYÁZAT: Ne zárjon el egyetlen szabad
szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó
utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a
szellőzés érdekében alakították ki, és a termék
megbízható működését és túlmelegedés elleni
védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad
elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra,
szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük.
A terméket nem lehet beépített berendezésre
(könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve,
ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó
útmutatásait megtartják.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A berendezések többségénél a külön erre a célra
létesített áramkör használata javasolt;
Ez pedig nem más, mint egy egyes
csatlakozóaljzatú áramforrás, amely kizárólag ezt az
egy berendezést működteti, és nincs más elosztója
vagy mellékáramköre. Nézze meg e felhasználói
kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre
vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját),
hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje
túl a fali csatlakozókat. A túlterhelt, a laza vagy
sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott
hálózati csatlakozózsinórok, illetve a sérült vagy
szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A
felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez
vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Időközönként
vizsgálja meg a készülék zsinórját, és ha azon
sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, és hagyja
abba a készülék használatát, majd cseréltesse ki
a zsinórt az eredetinek pontosan megfelelőre,
egy arra feljogosított javítóműhelyben. Óvja a
csatlakozózsinórt a helytelen használat miatti fizikai
vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például
a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való
becsípés vagy rálépés. Különös körültekintéssel
kezelje a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá
a vezeték és a készülék csatlakozási pontját. A
készüléket a hálózati kábellel lehet lecsatlakoztatni
az elektromos hálózatról. Vészhelyzetben a hálózati
csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.
MEGJEGYZÉS: A készülék azonosítását és a
megfelelőséggel/biztonsággal kapcsolatos
információkat a Készülék alján található típustábla
tartalmazza.
Az első lépések
A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral
van ellátva.
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1
1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium
(Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet
kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál tőbb
higányt, 0,002%-nál tőbb kadmiumot, illetve
0,004%- nál tőbb ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási
hulladéktól elkülőnítve kell kezelni, a kormány,
illetvge a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre,
illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt
lehetséges negatív kővetkezményeket.
1. Minden elektromos és elektronikai terméket a
lakossági hulladéktól elkülőnítve kell begyüjeni,
a kormány vagy az őnkormányzatok által kijelőlt
begyüjtő eszkőzők használatával.
2. Régi eszkőzeinek megfelelő ártalmatlanítása
segíthet megelőzni az esetleges egészségre
vagy kőrnyezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha tőbb információra van szüksége régi
eszkőzeinek ártalmatlanításával kapcsolatban,
tanulmányozza a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.
4. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos részletes
tájékoztatásért forduljon az őnkormányzat
irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz, illetve
ahhoz az üzlethezm ahol a terméket vásárolta.
Az első lépések
Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása
a készülékből: Az össszeszerelés sorrendjét
megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy
elemsort. A környezetszennyezés és az emberi
vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése
érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra
kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el.
Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi
háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és
akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi
létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort)
nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy
egyéb, hasonló hőhatásnak.
3
4
Az első lépések
Megfelelőségi nyilatkozat
1
Az első lépések
Az LG Electronics European Shared Service Center
B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a SoundPlate teljesíti
az 1999/5/EC irányvonal alapvető követelményeit és
egyéb vonatkozó előírásait. A teljes megfelelőségi
nyilatkozat a következő postacímen kérhető:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ez a készülék egy 2,4 GHz frekvencián működő
szélessávú étviteli rendszer, amely használható az
EU minden tagállamában és az EFTA országokban.
Tartalomjegyzék
5
Tartalomjegyzék
3
Működés
1
Az első lépések
2
6
6
6
6
7
8
9
10
Biztonsági útmutató
Egyedi sajátosságok
Bevezető
– A kézikönyvben használt jelek
Tartozékok
Távirányító
Előlap
Hátlap
A készülék üzembe helyezése
20
20
21
21
21
21
21
2
Csatlakoztatás
13
13
13
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– OPTIKAI kábel használata
– A készülék csatlakoztatása a TV-re
HDMI-kábellel
– Mi a SIMPLINK?
– ARC (Audio visszavezető csatorna)
funkció
– További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
A készülék csatlakoztatásának szabadon
választható módja
– HDMI kapcsolat
– OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
– PORTABLE IN csatlakoztatás
– USB kapcsolat
– Kompatibilis USB eszközök
– Az USB eszközökkel kapcsolatos
követelmények
– Lejátszható fájlok
29
Alapfunkciók
– USB üzemmód
Egyéb funkciók
– DRC (Dinamikasáv ellenőrzése)
– AV SYNC
– Hang átmeneti kikapcsolása
– Fájlok és beviteli források
megjelenítése
– Alvásidőzítő beállítása
– A TV távvezérlőjének használata
– AUTO POWER BE/KI
– Automatikus funkcióváltás
LG Sound Sync
– Vezetékes csatlakoztatás esetén
– Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén
BLUETOOTH® technológia használata
– Bluetooth eszközökön tárolt zenék
hallgatása
A Bluetooth alkalmazás használata
– Telepítse az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazást Bluetooth készülékére
– Bluetooth aktiválása „Music Flow
Bluetooth” alkalmazással
Hangbeállítás
– Hangeffektus beállítása
– A hangerőszint automatikus beállítása
– A magas hangok, a mély hangok vagy
a mélynyomó hangjának beállítása
– Éjszakai mód
4
Hibaelhárítás
30
Hibaelhárítás
5
Függelék
32
33
34
34
Védjegyek és licenszek
Függelék
Karbantartás
– A készülék kezelése
14
14
15
16
16
17
17
18
18
18
18
21
22
22
23
24
24
25
25
26
27
27
28
29
29
29
29
1
2
3
4
5
6
1
Az első lépések
Az első lépések
Egyedi sajátosságok
Tartozékok
Automatikus kikapcsolás
Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a készülékhez
tartozó alkatrészeket.
A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni
önmagát.
A tartozékok kialakítása és műszaki jellemzői külön
értesítés nélkül megváltozhatnak.
Adathordozó beillesztése
zenehallgatás hordozható eszközről (MP3 lejátszó,
notebook stb.)
LG Sound Sync
Távirányító (1)
Az LG Sound sync funkció használatára képes
LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék
hangerejét.
Bevezető
A kézikönyvben használt jelek
,,Megjegyzés
Különleges megjegyzéseket és működési
sajátosságokat jelöl.
>>Figyelmeztetés
A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.
Hálózati
csatlakozókábel (1)
Akkumulátor (2)
Az első lépések
Távirányító
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Tápellátás) : A készülék BE- vagy KIkapcsolása. /
átkapcsolás a készenléti üzemmódra.
FUNC : A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.
(Némítás) : A hang elnémítása.
SOUND EFFECT : A hanghatás kiválasztása.
: A magas hangok, a mély hangok és a
mélynyomó hangjának hangereje.
VOL o/p : A hangerő beállítása.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
REPEAT : Ismételten és véletlenszerűen lejátssza az
Ön fájljait.
C/V (Átugrás) : Gyors ugrás előre vagy
visszafelé.
dM (Lejátszás/szünet) : lejátszás indítása. /
Szüneteltetése.
Z (Stop) : A lejátszás leállítása.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
DRC : A DRC funkció be- és kikapcsolása.
(Éjszakai üzemmód) : Az éjszakai üzemmód
bekapcsolása.
AUTO VOL : Az AUTO VOLUME (Automatikus
Hangerő) üzemmód be- és kikapcsolása.
AV SYNC : Audio és video szinkronizálása.
Az akkumulátor cseréje
SLEEP : A rendszer automatikus kikapcsolásának
beállítása egy adott időpontban.
AUTO POWER : Az AUTO POWER (Automatikus
Bekapcsolás) funkció be- vagy kikapcsolása. (Lásd:
22. oldal.)
FOLDER o/p : Mappa keresése az USB-eszközön.
INFO :
-- Fájl vagy bemeneti forrás információinak
megjelenítése.
Vegye le az elemház fedelét a távirányító
hátoldaláról, és tegyen be két darab R03 (AAA
méretű) elemet a 4 és 5 saroknak megfelelően.
-- TV távvezérlő vezérlése. (Lásd: 22. oldal.)
Az első lépések
OPTICAL: Bemenetváltás közvetlenül az OPTICAL
bemenetre.
1
8
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
A 1/! (Standby/Bekapcsolva)
B F (Funkció)
A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.
C p/o (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.
D Készenléti állapot LED
Készenléti állapotban pirosan világít.
E Kijelző
F Távvezérlő-érzékelő
Az első lépések
9
Hátlap
1
Az első lépések
A AC IN
D USB-csatlakozó
B HDMI OUT (TV ARC) : HDMI kimenet
E OPTICAL IN : Optikai bemenet
C HDMI IN : HDMI bemenet
F PORTABLE IN : Hordozható készülék
csatlakoztatása
10
Az első lépések
A készülék üzembe
helyezése
1
A készüléket a TV alatt kell elhelyezni.
Az első lépések
A rendszer beállítása előtt ellenőrizze a TV műszaki
adatait.
yy Tömeg
>>Figyelmeztetés
yy Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó
mozgatása közben ne karcolja meg a
felületüket.
yy A készüléket ne egyedül helyezze üzembe.
Előfordulhat, hogy a TV felemeléséhez
legalább 2 ember szükséges. Egyébként
személyi sérülés és/vagy anyagi kár
keletkezhet.
yy Katódsugárcsöves (CRT) TV-t ne
csatlakoztasson a készülékre. A készülék
mágneses alkatelemeket tartalmaz, ezek
színhibákat okozhatnak a TV képernyőjén.
yy A készülékre csak TV-t vagy monitort
csatlakoztasson.
yy A készüléket stabil és vízszintes felületen
helyezze el.
yy A készülék és az azt tartó bútor közé ne
tegyen semmi mást.
,,Javaslat
Max. 18 kg
Javasoljuk, hogy a készüléket megfelelően stabil
és vízszintes felületen helyezze el.
1. A készüléket arra a helyre tegye, ahol a TVkészüléket el szeretné helyezni.
yy A talp mérete
Max. 270 mm
Max. 510 mm
Az első lépések
2. Csatlakoztassa a használni kívánt összes
külső készülék kábelét, pl.: TV, Blu-ray vagy
DVD-lejátszóét. A mellékelt hálózati kábelt is
csatlakoztatni kell.
>>Figyelmeztetés
,,Javaslat
Az USB-eszközt egyszerűbben és
kényelmesebben csatlakoztathatja, mint ha
a kábelt az LG Electronic üzletében kellene
megvásárolnia.
TV
3. Helyezze a TV készüléket az eszköz közepére.
>>Figyelmeztetés
yy Amikor tévéjét az egységre helyezi,
ügyeljen arra, hogy nehogy eltakarja az
egység felső részén található vezérlő
gombokat.
yy Tartsa be a TV talpa és a készülék széle
közötti távolságot.
10 mm
20 mm
10 mm
Rendelkezésre álló övezet
(Az egység felső része)
30 mm
Hálózati kábel
A csatlakozásokra és működtetésre vonatkozó
bővebb információk érdekében, tanulmányozza az
alábbi oldalak.
(O) Optikai: Lásd a 13. és a 17. oldalt.
(H) HDMI: Lásd a 13. és a 16. oldalt.
(P) Hordozható készülék: lásd 17. oldal.
1
Az első lépések
Mivel az egység telepítése után a kábelek
csatlakoztatása nehézkéssé válik, azokat a
telepítés előtt kell csatlakoztatni.
Blu-ray lejátszó,
DVD-lejátszó, stb.
11
4. A készülék hálózati kábelét csatlakoztassa a
hálózati feszültségre.
12
Az első lépések
>>Figyelmeztetés
1
yy A TV-t ne tegye a készülék szélére.
Egyébként személyi sérülés és/vagy anyagi
kár keletkezhet.
Az első lépések
yy Ha a TV az ajánlottnál (max. 18 kg) nehezebb,
vagy a talpa nagyobb a készüléknél, akkor
NE tegye a TV-t a készülékre.
-- Ilyen esetben javasoljuk, hogy a készüléket
máshol, pl. a TV alatti polcon helyezze el.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
A készüléket a TV-től függően az optikai digitális
kábellel vagy HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-re.
OPTIKAI kábel használata
13
A készülék csatlakoztatása a
TV-re HDMI-kábellel
Ha a TV-készülék képes a HDMI CEC és ARC
(audio visszajelző csatorna) használatára, akkor a
TV hangját optikai kábel csatlakoztatása nélkül
hallgathatja ezen a készüléken. A TV HDMI CEC/
ARC funkciójának ellenőrzését lásd a TV használati
útmutatójában.
2
Csatlakoztatás
1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő
OPTICAL IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL
OUT csatlakozóval Optikai kábel segítségével.
HDMI-kábel
Optikai kábel
,,Megjegyzés
2. Állítsa a bementi jelforrást OPTICAL-re. Nyomja
meg ismétlődően a FUNC-t a távirányítóan vagy
a F -t az egységen a funkció kiválasztásáig.
A OPTICAL funkció közvetlen kiválasztásához
nyomja meg a OPTICAL-t a távirányítón.
,,Megjegyzés
yy Az optikai kábel csatlakoztatása előtt
távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha
van.
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a
TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd TV használati
útmutatójában találja meg.)
yy A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható :
TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hang
kimenete] [ [Külső hangszóró (Optikai)]
yy A TV beállítási menüje a gyártótól vagy
tévéjének modelljétől függ.
yy HDMI CEC (felhasználói elektronikus
készülékek vezérlése) : a rendszert egyetlen
távvezérlővel lehet használni. CECkompatibilis készülékek (TV, Sound Bar, Bluray lejátszó stb.)
yy A távirányító FUNC vagy a készülék F gombja
segítségével használhatja az olyan kiegészítő
funkciókat is, mint az USB vagy a Bluetooth.
Miután a jelen audió-rendszer kiegészítő
funkcióinak (USB / Bluetooth) használata
után visszatér az élő tévéadáshoz, ismét ki
kell választania azt az előnyben részesített
hangszóróját, amelyből hallani szeretné a
jelen audió rendszerből érkező hangot.
HDMI-kábel ellenőrzési listája
Egyes HDMI-kábelekkel nem használható az ARC
funkció, ezért a hangkimenettel problémák lehetnek.
Ha a készüléket és a TV-t összekötve nincs hang,
szakadozik vagy zajos, akkor a HDMI-kábellel van
probléma.
Ezért a készüléket és a TV-t „A” típusú, Ethernet-képes,
nagy sebességű HDMI™ kábellel kösse össze.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
14
Csatlakoztatás
A készülék gazdag hangzást nyújt
HDMI-kábeles csatlakozás
2
Csatlakoztatás
HDMI-kábel használata esetén az élő adás
teljes körű élvezetéhez a televíziónak képesnek
kell lennie a HDMI-funkciók (HDMI CEC1) /
ARC (visszatérő hangcsatorna)) használatára.
Amennyiben televíziója nem támogatja ezeket a
HDMI funkciókat, HDMI-kábel helyett ezt az audiorendszert OPTIKAI kábellel kell csatlakoztatni az
ön tévéjéhez, hogy hiánytalanul élvezhesse a
tévécsatorna élő hangját.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
A Consumer Electronics Control (CEC) olyan
HDMI funkció, melyet a felhasználó egyetlen
saját távirányító használatával az aktivált CECel rendelkező és HDMI révén csatlakoztatott
készülékek vezérlésére használhat.
※ A CEC kereskedelmi elnevezései SimpLink (LG)
, Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony),
EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic)
stb.
Mi a SIMPLINK?
A készülék néhány funkcióját a TV távvezérlőjével
lehet vezérelni, ha a készülék és a SIMPLINK
funkcióra képes LG TV HDMI-kábellel kapcsolódik
egymáshoz.
Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: Beés kikapcsolás, a hangerő fel/le, a némítás stb.
A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TV használati
útmutatójában.
A SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-készülékeken a
fenti embléma található.
,,Megjegyzés
yy Az egység állapotától függően, bizonyos
SIMPLINK működés eltérő lehet az Ön
céljaitól vagy nem működhet.
yy A készülékhez csatlakoztatott TV vagy
lejátszó típusától függően a SIMPLINK
működése eltérhet az Ön által megszokottól.
ARC (Audio visszavezető
csatorna) funkció
Az ARC funkcióval a HDMI-képes TV-készülék az
audio streamet a lejátszó HDMI OUT kimenetére
küldheti.
A funkció használata:
-- A TV-nek képesnek kell lennie a HDMI-CEC és
ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és ARC
funkciót pedig be kell kapcsolni (On).
-- A HDMI-CEC és ARC beállítási módja a TVkészüléktől függően eltérő lehet. Az ARC
funkcióval kapcsolatos részleteket lásd TV
használati útmutatójában találja meg.
-- HDMI-kábelt (A típus, High Speed HDMI™-kábel
Ethernettel).
-- Az egységen található HDMI OUT és az ARC
funkciót támogató TV-n található HDMI IN
csatlakoztatása szükséges HDMI kábellel.
-- Az ARC funkcióval kompatibilis televízióhoz csak
egy egységet lehet csatlakoztatni.
,,Megjegyzés
yy Az ARC funkció automatikusan működésbe
lép, ha ARC jel érkezik a TV-től, függetlenül
attól, hogy Ön éppen milyen funkciót
használ.
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a
TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd TV használati
útmutatójában találja meg.)
yy A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható :
TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hang
kimenete] [ [Külső hangszóró (HDMI ARC)]
yy A TV beállítási menüje a gyártótól vagy
tévéjének modelljétől függ.
yy Ha az ARC használata közben más funkcióra
vált, akkor az ARC használatához módosítani
kell a TV beállításait.
Csatlakoztatás
További információk a HDMIvel kapcsolatban
yy HDMI- vagy DVI-kompatibilis készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
-- Próbálja meg a HDMI/DVI készülék és ennek a
lejátszónak a kikapcsolását. Ezután kapcsolja
be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva
kapcsolja be a lejátszót.
-- A csatlakoztatott készülék a 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i ,1920 x 1080p
vagy 4096 x 2160p videobemenet kezelésére
képes.
yy A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMIvagy DVI-eszköz használható.
-- Nem-HDCP eszköz esetén a megjelenített kép
nem lesz megfelelő.
,,Megjegyzés
yy Ha egy csatlakoztatott HDMI-eszköz
nem fogadja a lejátszó hangkimenetét,
előfordulhat, hogy a HDMI-eszköz hangja
torz lesz, vagy egyáltalán nem szólal meg.
yy A felbontás megváltoztatása olyankor,
amikor a csatlakozás már megtörtént,
hibát okozhat. A probléma megoldásához
kapcsolja ki a lejátszót, majd kapcsolja be
megint.
yy Ha a HDCP-kompatibilis HDMI-kapcsolat
nem jön létre, a televízió képernyője
fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a HDMIcsatlakoztatást, vagy húzza ki a HDMI-kábelt.
yy Ha a kép zajos, vagy vonalak láthatók rajta,
ellenőrizze a HDMI-kábelt (ennek hossza
általában legfeljebb 4,5 m (15 láb) lehet).
yy A HDMI IN üzemmódban a videófelbontás
nem módosítható. Módosítsa a
csatlakoztatott készülék videofelbontását.
yy Ha a személyi számítógép a HDMI IN
csatlakozóra csatlakozik és a kép nem
megfelelő, akkor a számítógépen állítson be
576p, 720p, 1080i vagy 1080p felbontást.
2
Csatlakoztatás
-- A csatlakoztatott készülék videókimenetének
beállítása legyen megfelelő ehhez a
készülékhez.
15
16
Csatlakoztatás
A készülék
csatlakoztatásának
szabadon választható
módja
2
HDMI kapcsolat
Csatlakoztatás
A HDMI-csatlakozással külső eszközön élvezheti a
hangot és a képet.
Kép és hang együttes élvezete
Külső, Ön által csatlakoztatott eszköz hangját és
képét is élvezheti.
Kizárólagos hang hallgatás
Hangokat hallgathat külső, csatlakoztatott
készülékről.
1. A készülék hátulján található HDMI IN 1 vagy
HDMI IN 2 csatlakozót kösse össze a külső
eszköz, pl. Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb.
HDMI OUT kimenetével.
2. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő HDMI
OUT csatlakozót a TV HDMI IN csatlakozójához.
Blu-ray lemezjátszó, DVD lejátszó, stb.
1. A készülék hátulján található HDMI IN 1 vagy
HDMI IN 2 csatlakozót kösse össze a hangeszköz,
pl. Blu-ray lejátszó, DVD-lejátszó stb. HDMI OUT
kimenetével.
2. A bemeneti jelforrás beállítása legyen HDMI IN 1
vagy HDMI IN 2. Ismétlődően nyomja a FUNC a
távirányítón vagy a F az egységen, míg a funkció
kiválasztódik.
3. A bemeneti jelforrás beállítása legyen HDMI IN 1
vagy HDMI IN 2. Ismétlődően nyomja a FUNC a
távirányítón vagy a F az egységen, míg a funkció
kiválasztódik.
,,Megjegyzés
yy A külső készülékekhez és a TV-hez a fenti
ábra alapján csatlakoztatott egység esetén
a TV képet és hangot sugároz a külső
készülékeken, ha az egységet HDMI IN 1
üzemmódban kapcsolják ki.
yy HDMI OUT kimenet a TV csatlakoztatásához.
Bár a HDMI-kábel sok csatornát továbbít, a
készülék csak 2 csatornát továbbít a TV-re.
yy A hangforrások átalakítás nélkül hagyják
el a készüléket, ha a készülék kikapcsolt
állapotban van.
Csatlakoztatás
OPTIKAI eszköz
csatlakoztatása
17
PORTABLE IN csatlakoztatás
Zenehallgatás a TV-ről, DVD-ről vagy digitális
eszközről 2.1-es vagy 2.0-es hangzással.
2
Csatlakoztatás
A külső készülék optikai
kimeneti jack-dugójához
1. A készülék hátulján található OPTICAL
IN bemeneti csatlakozót optikai kábellel
csatlakoztassa a TV (vagy digitális eszköz stb.)
optikai kimenetére.
Zenehallgatás hordozható lejátszóról
2. Az OPTICAL bemeneti forrás kijelölhető a
távirányító FUNC vagy a készülék F gombjának
annyiszor való megnyomásával, amíg ezt a
funkciót el nem éri.
1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára
(3,5 mm jack).
Az OPTICAL funkció közvetlen kijelöléséhez
nyomja meg a távirányító OPTICAL gombját.
3. Hallgassa a hangot.
4. Nyomja meg az OPTICAL gombot, hogy
kilépjen az OPTIKAI.
A funkció visszahangolódik az előzőre.
,,Megjegyzés
yy Az optikai kábel csatlakoztatása előtt
távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha
van.
yy Ha a készülék kikapcsolt állapotában
megnyomja a távvezérlő OPTICAL gombját,
a készülék bekapcsolódik és az optikai
üzemmódot használja.
A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső
eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.
2. Kapcsolja be a készüléket az 1 (Tápellátás)
gomb megnyomásával.
3. A PORTABLE funkció kijelölhető a távirányító
FUNC vagy a készülék F gombjának annyiszor
való megnyomásával, amíg ezt a funkciót el
nem éri.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső
eszközt, és kezdje meg a lejátszást.
18
Csatlakoztatás
USB kapcsolat
Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülékre.
yy A készülék az exFAT fájlrendszer használatára
nem képes. (FAT16/FAT32/NTFS rendszerek állnak
rendelkezésre.)
yy Előfordulhat, hogy a készülék egyes külső
eszközöket nem ismer fel.
-- Külső merevlemez (HDD)
-- Kártyaolvasó
-- Írásvédett eszközök
2
-- Merevlemez-típusú USB-eszközök
Csatlakoztatás
-- USB hosszabbító kábel
-- USB-hub
-- iPhone/iPod/iPad
Az USB-n történő fájllejátszásról további
tájékoztatást a 20 oldalon talál.
USB eszköz eltávolítása a készülékből:
1. Válasszon ki egy másik funkciót, vagy nyomja
meg a Z gombot kétszer egymás után.
2. Távolítsa el az USB eszközt a készülékből.
Kompatibilis USB eszközök
yy Az MP3 lejátszók közül: a Flash típusú MP3 lejátszó.
yy Az USB Flash meghajtók közül: USB 2.0-et
támogató készülékek.
yy E készülék USB funkciója nem fér össze néhány
USB eszközzel.
Az USB eszközökkel
kapcsolatos követelmények
yy A számítógéphez kapcsolódó, járulékos
programtelepítést igénylő eszközök a készülékkel
nem összeférhetőek.
yy Ne húzza ki az USB eszközt annak működése
közben.
yy Nagyteljesítményű USB-n a keresés néhány
percnél több időt vesz igénybe.
yy Az adatvesztés megelőzése céljából minden
adatról készítsen biztonsági másolatot.
yy Ez a készülék nem használható, ha a fájlok száma
2000 vagy a feletti.
yy A készülék USB kapuját nem lehet számítógéphez
csatlakoztatni. A készülék nem használható
adattárolásra.
-- Android készülék
Lejátszható fájlok
Mintavételi frekvencia
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
32 - 48 kHz
32 - 48 kHz
32 - 48 kHz
32 - 192 kHz
32 - 48 kHz
Bit-sebesség
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
80 - 320 kbps
56 - 128 kbps
64 - 500 kbps
500 - 5000 kbps
500 - 5000 kbps
yy Maximális fájlmennyiség: 1999 alatt
yy A DRM (Digitális jogkezelő) által védett fájl nem
játszható le az egységen.
yy A készülékkel USB-eszközön tárolt videofájlokat
nem lehet lejátszani.
yy A lejátszás minősége USB készülékének műszaki
jellemzőitől függ.
Csatlakoztatás
19
,,Megjegyzés
yy Az USB-tárolóeszközön található mappák/
fájok felismerése a következőképpen
történik.
: Mappa
*ROOT
: Fájl
a
C
2
D
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Ha nincs fájl a mappában, akkor a mappa
sem jelenik meg
yy A fájlok egyenként, $A fájlról $J fájlra
lesznek lejátszva.
yy A fájlok és a mappák a felvétel sorrendjében
jelennek meg, de a felvétel körülményeitől
függően másképp is megjelenhetnek.
yy Ez az egység csak számokat és angol
írásjeleket tartalmazó fájl- és mappaneveket
tud megjelentetni.
yy *ROOT: az USB felismerése utáni első
képernyő a ROOT (gyökérmappa).
Csatlakoztatás
E
20 Működés
Alapfunkciók
USB üzemmód
1. Csatlakoztassa a készüléket az USB kapuhoz.
2. Az USB funkció kijelölhető a távirányító FUNC
vagy a készülék F gombjának annyiszor való
megnyomásával, amíg ezt a funkciót el nem éri.
Cél
Leállítás
Lejátszás
3
Tegye ezt
Nyomja meg a Z gombot.
Nyomja meg a d/M gombot.
Működés
Pillanatmegállítás Lejátszás közben nyomja meg
(Pause)
a d/M gombot.
A következő fájl
megnyitásához a lejátszás
közben nyomja meg a
távirányító V gombját.
Ugrás a
következő/
előző fájlra
Kevesebb mint 2 másodperc
lejátszása után nyomja meg a
távirányító C gombját az
előző fájlra ugrás érdekében.
3 másodperc lejátszása után
nyomja meg a távirányító
C gombját a fájl elejére
ugrás érdekében.
Nyomja meg és tartsa
megnyomva a C/V
Fájlon belüli
gombot lejátszás közben,
szakasz keresése
majd engedje el a kívánt
lejátszási pontnál.
A távirányítón a REPEAT
gomb minden újabb
Ismételt vagy
megnyomásával a
véletlenszerű
következőképpen változik
lejátszás
meg a lejátszás sorrendje:
OFF ONE FOLDER ALL
RANDOM.
Nyomja meg a távirányítón a
Mappa keresése
FOLDER o/p gombot.
A készülék megjegyzi a
Lejátszás
funkcióváltás vagy a készülék
folytatása
kikapcsolásakor éppen
lejátszott dalt.
,,Megjegyzés
yy A lejátszás folytatási pontja úgy törölhető,
hogy kihúzza a tápkábelt vagy eltávolítja az
USB készüléket az egységből.
yy Az Ismétlés/Találomra lejátszás a
következőképpen működik.
A kijelzőn
Leírás
OFF
Sorrendben játssza le az
USB-eszközön található
zeneszámokat.
ONE
Ismételten játssza le
ugyanazt a zeneszámot.
FOLDER
Ismételten játssza le
az adott mappában
található zeneszámokat.
ALL
Ismételten játssza le az
USB-eszközön található
összes zeneszámot.
RANDOM
Találomra játssza le a
zeneszámokat.
Működés
Egyéb funkciók
Fájlok és beviteli források
megjelenítése
DRC (Dinamikasáv
ellenőrzése)
A bementi jelforrás különböző információit
jelenítheti meg a INFO megnyomásával.
Tiszta hangzás kis hangerővel is, hirtelen
hangerőnövekedés megelőzése (csak Dolby
Digital). Állítsa be a DRC ON-t (= DRC BE) a DRC
segítségével.
AV SYNC
USB : Az USB-n tárolt fájladatok (MP3/WMA/OGG/
FLAC/WAV)
OPTICAL/ARC/HDMI IN: Audio-formátum, audiocsatorna
BT (Bluetooth) : A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
címe.
Alvásidőzítő beállítása
Az időzítés beállításának megfelelően a készülék
automatikusan kikapcsolódik.
1. Nyomja meg az AV SYNC gombot.
A kívánt időtartam (percben) beállításához többször
nyomja meg a SLEEP gombot.
2. Használja a C/V gombokat a
késleltetési idő nagyságának növelésére vagy
csökkentésére, amit 0 és 300 ms-on belül
bármekkorára beállíthat.
DISPLAY OFF (a kijelző ablak kikapcsol) -> DIMMER
(a kijelző ablak fényereje a felére csökken) ->
Alvó állapot időzítő értéke (180 ~ 10) -> Kijelző
bekapcsolva
,,Megjegyzés
Ez a funkció az USB-funkciónál nem áll
rendelkezésre.
Hang átmeneti kikapcsolása
A készülék elnémításához nyomja meg a
(Némítás) gombot.
A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor,
ilyen esetben a „MUTE” jelzés villog a kijelzőn.
A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a
távirányító (Némítás) gombját vagy változtasson
a hangerőn.
A hátralévő idő ellenőrzésére nyomja meg a SLEEP
gombot.
Az elalvási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg
a SLEEP gombot többször egymásután mindaddig,
amíg a „SLEEP 10” fel nem tűnik, majd azután még
egyszer nyomja meg a SLEEP gombot, miközben a
„SLEEP 10” világít.
,,Megjegyzés
A készülék kikapcsolása előtt ellenőrizheti a
hátralévő időt. Nyomja meg a SLEEP gombot.
A kijelzőablakban megjelenik a hátralévő idő.
A kijelző fényerejének beállítása
Kényelmesebb a televíziónézés, ha a készülék
kijelzője nem világít erősen.
DISPLAY OFF
A készülék kijelzőjének kikapcsolásához válassza
a DISPLAY OFF lehetőséget. A készülék vagy a
távvezérlő valamelyik gombjának megnyomásakor
a kijelző a készülék állapotát mutatja meg, majd pár
másodperc múlva ismét kikapcsolódik.
DIMMER
A kijelző halványításához válassza a DIMMER
lehetőséget.
3
Működés
Lehet, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele során
a kép és a hang nincsenek összhangban egymással.
Ebben az esetben az alábbi műveletsor végrehajtásával
összehangolhatjuk a képet és a hangot.
21
22 Működés
A TV távvezérlőjének
használata
AUTO POWER BE/KI
A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a
némítás.
A távvezérlőn 3 mp-ig tartsa nyomva az INFO
gombot. „ON - TV REMOTE” jelenik meg a kijelzőn és
a készüléket a TV távvezérlőjével lehet vezérelni.
A funkció állapotának ellenőrzéséhez tartsa nyomva
az INFO gombot.
3
A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva az INFO
gombot, majd az „ON - TV REMOTE” elérésekor
nyomja meg még egyszer.
A következő bemeneti források automatikusan
bekapcsolják az egységet: Optikai, LG TV vagy
Bluetooth.
A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső
egység bekapcsolásakor az egység felismeri a
bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő
funkciót. Ezt követően a készülékétől származó
hang lesz hallható.
Ha Bluetooth eszközt csatlakoztat, akkor a
készülék bekapcsolódik és létrehozza a Bluetoothkapcsolatot. Ezután hallgatni lehet a Bluetootheszközön tárolt zenét.
Ha megnyomja az AUTO POWER gombot, ez a
funkció mindig be- vagy kikapcsol.
Működés
,,Megjegyzés
,,Megjegyzés
yy Támogatott TV-típusok
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy A TV hangkimenete legyen [Külső
hangszóró].
yy A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy
ez a funkció nem jól működik.
yy Előfordulhat, hogy a funkció nem működik
jól, ha a TV egyes funkciói, pl. CEC, SIMPLINK
és LG Sound Sync be vannak kapcsolva.
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog
kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem
kap jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték
nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső
készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt,
a készülék automatikusan kikapcsolódik.
yy Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a
készüléket, akkor az AUTO POWER funkció
nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5
perces jelszünet után ismét optikai jel jut a
készülékre, akkor az AUTO POWER funkció
be tudja kapcsolni a készüléket.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
yy Ha megszakítja a Bluetooth kapcsolatot
ezzel az egységgel, néhány Bluetooth
készülék folyamatosan megpróbál majd
csatlakozni az egységhez. Éppen ezért
javasolt a kapcsolat megszakítása még az
egység kikapcsolása előtt.
yy Ha AUTO POWER-t akar használni, ki kell
kapcsolnia a SIMPLINK-t. A SIMPLINK ki- vagy
bekapcsolása körülbelül 30 másodpercbe
telik.
yy A készülék első bekapcsolásakor az
automatikus bekapcsolás funkció
bekapcsolódik.
Működés 23
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
Automatikus funkcióváltás
A készülék energiatakarékosság céljából magától
kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá,
és a készüléket 20 percig nem használják.
Az egység felismeri az olyan bementi jeleket,
mint az optikai, a Bluetooth és az LG TV , majd
automatikusan megváltoztatja a megfelelő funkciót.
Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel
a főegység csatlakoztatva lett másik olyan
készülékhez, amelyik analóg bemenetet használ.
(pl.: hordozható stb.)
Optikai jel fogadásakor
Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték
nélküli eszközkapcsolat bontása
A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az
AUTO POWER funkciót.
Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel
csatlakoztatott külső készüléket, az egység az
optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől
származó hang lesz hallható.
Bluetooth készülék csatlakoztatása
Amikor az LG TV jele beérkezik
Ha bekapcsolja az LG Sound Sync (vezeték nélküli
kapcsolat) használatával kapcsolódó TV-t, akkor
a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n
hallható.
,,Megjegyzés
yy Az optikai funkció váltásához 5
másodperces, jel nélküli időtartamra van
szükség.
yy Ez a készülék nem vált át az optikai
funkcióra, ameddig a csatlakoztatott TV, BluRay lejátszó, set-top box stb. SIMPLINK-je be
van kapcsolva, vagy a csatlakoztatott CECképes eszköz be van kapcsolva.
yy Amennyiben az automatikus funkcióváltást
használni szeretné, a SIMPLINK-et ki kell
kapcsolni. A SIMPLINK kikapcsolásához kb.
30 másodpercre van szükség.
3
Működés
A Bluetooth készülék ezen egységhez való
csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció ki van
választva. A zenét Bluetooth készülékén játssza le.
24 Működés
LG Sound Sync
Vezetékes csatlakoztatás
esetén
1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a
készülékhez.
Az LG Sound sync használatával a TV távvezérlőjével
lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG
Sound Sync használatára képes LG TV esetén van
így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync
logó meglétét.
Az LG TV távirányítójával vezérelhető funkciók:
hangerő fel/le, némítás
3
Optikai kábel
A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV
használati útmutatójában.
Működés
A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az
alábbi csatlakoztatások valamelyikét.
,,Megjegyzés
yy Az LG Sound Sync használata mellett a
készülék távirányítója is használható. Ha
ismét a TV távirányítóját használja, a készülék
szinkronizálja magát a TV-vel.
yy Ha a csatlakoztatások sikertelenek,
ellenőrizze a TV állapotát és tápellátását
yy Az LG Sound Sync használata esetén a
következő esetekben ellenőrizze ennek a
készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
-- A készülék ki van kapcsolva.
-- Más funkcióra váltott.
-- Az optikai kábel lecsatlakoztatása.
-- Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása
zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
yy Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után
készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től
függ.
yy A TV beállítómenüje a TV típusától függően
eltérő lehet.
2. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható :
TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hang
kimenete] [ [LG Sound Sync (Optikai)]
3. A távvezérlő 1 (Tápellátás) gombjával kapcsolja
be a készüléket.
4. Az OPTICAL funkció kijelölhető a távirányító
FUNC vagy a készülék F gombjának annyiszor
való megnyomásával, amíg ezt a funkciót el
nem éri.
A készülék és a TV helyes összekötése esetén a
kijelzőn az „LG OPT” kijelzés jelenik meg.
Működés 25
Vezeték nélküli csatlakoztatás
esetén
1. A távirányító 1 (Tápellátás) gombjával
kapcsolja be a készüléket.
2. Az LG TV funkció kijelölhető a távirányító FUNC
vagy a készülék F gombjának annyiszor való
megnyomásával, amíg ezt a funkciót el nem éri.
3. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható :
TV beállítási menü [ [Hang] [ [TV hang
kimenete] [ [LG Sound Sync (Vezetek nelkuli)]
Ha a készülék és a TV kapcsolata rendben van,
akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED”
kijelzés, majd az „LG TV” jelenik meg.
A Bluetooth-ról
A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli
kommunikációs technológia.
A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát
használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha
a közeli szobákban más Bluetooth-eszközök is
működnek.
Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetooth®
-technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli Bluetooth® -technológia
használatára képes mobiltelefon a Cascade
készülékkel használható, ha Bluetooth®
technológiával kapcsolódik hozzá.
A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop,
PDA stb.
Bluetooth profilok
A Bluetooth® vezeték nélküli technológia
alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell
értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az
alábbi profilokkal kompatibilis:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett
audioszétosztó profil)
3
Működés
,,Megjegyzés
Ha a készüléket közvetlenül a 1 (Tápellátás)
gombbal kapcsolja ki, az LG Sound Sync
(Vezeték nélküli) kapcsolata megszakad.
Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét
csatlakoztassa a készüléket a TV-re.
BLUETOOTH®
technológia használata
26 Működés
Bluetooth eszközökön tárolt
zenék hallgatása
A készülék és a Bluetooth
összekapcsolása
Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt
győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléke
Bluetooth módra van állítva. Nézze meg a Bluetooth
készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már
megvalósult az összekapcsolt működés, annak
újbóli létrehozására nem lesz szükség.
3
Működés
1. A Bluetooth funkció kijelölhető a távirányító
FUNC vagy a készülék F gombjának annyiszor
való megnyomásával, amíg ezt a funkciót el
nem éri.
A kijelzőablakban megjelenik a „BT”, majd a „BT
READY” felirat.
2. Indítsa el a Bluetooth eszközt, és valósítsa meg
az összekapcsolt működést. A készüléknek a
Bluetooth eszközzel történő keresése közben
az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg
a megtalált eszközökről, a Bluetooth eszköz
fajtájától függően. Ez a készülék „LG LAP250H
(XX) / LG LAD350H (XX)” néven jelenik meg a
listában.
3. Válassza az „LG LAP250H (XX) / LG LAD350H
(XX)” eszközt.
,,Megjegyzés
yy XX a Bluetooth-cím utolsó két
számjegye. Például, ha a készülék
Bluetooth-címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor
a Bluetooth-eszközön az „LG LAP250H
(08) / LG LAD350H (08)” név jelenik meg.
yy A Bluetooth-eszköz típusától függően
a párosítás módja eltérő lehet. Ha
szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.
yy A készülékhez legfeljebb 3 Bluetootheszközt lehet a készülékhez
csatlakoztatni, a fentiek szerint.
yy Több készülék párosítása csak Android
vagy iOS készülékek esetén lehetséges.
(Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott
eszköz nem képes a többes párosításra.)
yy Az eltávolítható/lecsatlakoztatható
Bluetooth-eszközök (pl. hardverkulcs stb.)
nem alkalmasak a többes párosításra.
4. Ha a készülék és a Bluetooth-eszköz párosítása
sikeres, a „PAIRED” (párosítva) kijelzés jelenik meg
a kijelzőn, majd ez a Bluetooth-eszköz nevének
kijelzésére vált.
,,Megjegyzés
yy További készülékek párosításakor röviden
a „PAIRED” kijelzés jelenik meg.
yy Ha az eszköz nevét nem lehet kijelezni,
„_” jelenik meg a kijelzőn.
5. Zenehallgatás
A Bluetooth eszközön tárolt zene
meghallgatásához használja az eszköz
kézikönyvét.
Működés 27
,,Megjegyzés
yy A Bluetooth® technológia használatához
a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti
távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne
változtassa meg.
Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat
a következő esetekben nem működik
megfelelően:
-- A készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály van.
-- Más, a Bluetooth® technoológia
frekvenciáját használó készülék is működik
a közelben, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli
LAN-eszköz.
,,Megjegyzés
Ezen az egységen az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás csakis Android operációs
rendszerrel használható.
Az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazásról
Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás új funkciók
alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.
A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse
az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.
yy Bluetooth üzemmódban legfeljebb 3
Bluetooth-eszközt lehet a készülékhez
csatlakoztatni, a zenelejátszás és -vezérlés
azonban csak egy eszközről lehetséges.
Telepítse az „Music Flow
Bluetooth” alkalmazást
Bluetooth készülékére
yy Ha a készülékre több Bluetooth-eszköz
csatlakozik, csak az éppen lejátszó készülék
csatlakozása marad fenn, ha a többi készülék
valamelyikére vált.
Az „Music Flow Bluetooth”alkalmazást kétféle
módon lehet telepíteni az ön Bluetooth készülékére.
yy Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok
zavarják, a hang szakadozhat.
yy A Bluetooth-eszközt ezzel a készülékkel nem
lehet vezérelni.
yy Az eszköz típusától függően a Bluetooth
funkció esetleg nem használható.
Az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás telepítése a QR-kód
segítségével
1. Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást
QR kód használatával. A QR kód beolvasásához
használja a képolvasási szoftvert.
yy A vezeték nélküli rendszer telefonnal, MP3
készülékkel, Notebook-kal stb. használható.
yy Minél nagyobb a távolság a készülék és a
Bluetooth-eszköz között, annál rosszabb lesz
a hangminőség.
yy A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a
készüléket kikapcsolja, vagy a Bluetootheszköz távol kerül a készüléktől.
yy Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, a
Bluetooth-eszközt ismét csatlakoztatni kell a
készülékhez.
yy Amikor a Bluetooth - szal nincs kapcsolat, a
"BT READY" felirat tűnik fel a kijelzőablakban.
yy Ha Bluetooth-eszközt (iOS eszközt stb.)
csatlakoztat a készülékre, vagy működteti
a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet
szinkronizálni.
2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
3. A letöltéshez koppintson egy ikonra.
,,Megjegyzés
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel.
Ha nem rendelkezik, töltse le a „Google
Android Market (Google Play Store)”
oldaláról.
yy A helytől függően előfordulhat, hogy a QRkód nem működik.
3
Működés
yy Újraindítás esetén a Bluetooth-eszközt ismét
csatlakoztassa a készülékhez.
A Bluetooth
alkalmazás használata
28 Működés
Telepítse az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazást a „Google Android
Market (Google Play Store)”-en
keresztül
1. Koppintson a „Google Android Market (Google
Play Store)” ikonra.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy „Music
Flow Bluetooth” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között találja meg és
koppintson az „Music Flow Bluetooth” feliratra és
kezdje el a Bluetooth alkalmazás letöltését.
4. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
3
5. A letöltéshez koppintson egy ikonra.
Működés
,,Megjegyzés
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
yy Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
eszközén van-e „Google Android
Market(Google Play Store)”.
Bluetooth aktiválása „Music
Flow Bluetooth” alkalmazással
„Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a Bluetooth
eszköz készülékhez csatlakoztatásában.
1. Koppintson az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon az „Music
Flow Bluetooth” alkalmazás megnyitásához, és
ugorjon a főmenüre.
2. Koppintson a [Menü] menüpontra és válassza ki
a kívánt készüléket.
3. Ha további információkat szeretne, koppintson
a [Beállítás] ikonra és jelenítse meg a használati
útmutatót.
,,Megjegyzés
yy Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás az
alábbi szoftver verziókhoz fog rendelkezésre
állni;
-- Android operációs rendszer : 4.0.3 (vagy
újabb) verzió
yy Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
üzemelteti, akkor lehet előfordulhat, hogy
az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás és a
készülékhez biztosított távirányító között
eltérés lesz. Szükség szerint használja a
készülékhez tartozó távirányítót.
yy A Bluetooth eszköztől függően előfordulhat,
hogy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
nem működik.
yy Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
csatlakoztatása után készüléke zenét
sugározhat. Ilyenkor ismételje meg a
csatlakoztatási eljárást.
yy Amennyiben a többi alkalmazást is használja
vagy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
révén módosítja Bluetooth-készüléke
beállításait, az „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás rendellenesen működhet.
yy Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás
rendellenesen működik, ellenőrizze
Bluetooth készülékét és az „Music Flow
Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatását, majd
ismét próbálja meg a csatlakoztatást.
yy Az okostelefon operációs rendszerétől
függően az „Music Flow Bluetooth”
működtetése apróbb eltéréseket mutathat.
yy Funkcióváltás esetén a Bluetooth-kapcsolat
megszakad, de a „Music Flow Bluetooth”
alkalmazás használható marad.
Működés 29
Hangbeállítás
A hangerőszint automatikus
beállítása
Hangeffektus beállítása
A készülékr képes az Auto hangerő funkcióra, amely
automatikusan beállítja a hangerőt.
A rendszer számos, előzetesen beállított surroundhangmezővel rendelkezik. A SOUND EFFECT
gombbal kiálaszthatja a kívánt hangzást.
Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi,
nyomja meg a távvezérlő AUTO VOL gombját.Így a
megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.
A hangszínszabályozóval megjelenített tételek a
hangforrásoktól és -effektektől függően eltérőek
lehetnek.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg még
egyszer a gombot.
A kijelzőn
STANDARD
Leírás
MUSIC
Dinamikus, erőteljes hangzást
kap.
CINEMA
Élvezheti a valósabb és
moziszerűbb hangzást.
FLAT
BOOST
TREBLE / BASS
Kiegyenlített hangzás.
Hangzás erősítése a közepes
frekvenciák erősítésével.
Kiemeli a mély és magas
hangokat.
,,Megjegyzés
yy A surround módok és hangszórók
némelyikében nincs vagy alacsony a hang.
Ez a surround módtól és a hangforrástól
függ, így nem ad alapot minőségi kifogásra.
yy Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a zenefájl váltása után újra
be kell állítani a hangzásmódot.
A magas hangok, a mély hangok vagy a mélynyomó
hangjának hangerejét saját ízlése szerint állíthatja
be.
TREBLE/BASS (Magas/Mély) : -5 dB - 5 dB
SUBWF (Mélynyomó) : -20 dB - 6 dB
1. A magas hangok, a mély hangok és a
mélynyomó választásához többször nyomja
meg a
gombot.
2. A hangerőt a VOL o/p megnyomásával lehet
beállítani.
Éjszakai mód
Ez akkor lehet hasznos, ha késő este kis hangerővel
szeretne filmet nézni.
A távvezérlőn nyomja meg a
gombot. Így be
lehet kapcsolni az éjszakai módot.
A kikapcsoláshoz még egyszer nyomja meg a
gombot.
3
Működés
Elmerülhet a kellemes
és természetes hangzás
élvezetében.
A magas hangok, a mély
hangok vagy a mélynyomó
hangjának beállítása
30 Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
HIBA
OK ÉS MEGOLDÁS
yy Kapcsolja ki a jelen egység és a csatlakoztatott külső egység (TV, woofer, DVDlejátszó, erősítő, stb.) áramellátását, majd ismét kapcsolja be.
Az egység
rendellenesen
működik.
Nincs áram
yy Válassza le a jelen egység és a csatlakoztatott külső egység (TV, woofer, DVDlejátszó, erősítő, stb.) tápkábelét, majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk.
yy A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző
beállítások nem maradnak meg.
yy A hálózati kábel ki van húzva.
Dugja be a hálózati kábelt.
yy Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
yy Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva.
Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset.
4
Nincs hang
Hibaelhárítás
yy A néma funkció aktíválva.
Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció
kikapcsolásához.
yy Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, Bluetooth készülék,
stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
A kijelző sotet.
yy A DISPLAY OFF funkció bekapcsolt állapotban van.
Többször egymás után nyomja meg a SLEEP gombot a funkció törléséhez. (Lásd
a 21. oldalon.)
yy A távirányító túl messze van a készüléktől.
Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre.
A távirányító
nem működik
megfelelően.
Az AUTO POWER
funkció nem
működik.
yy Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton.
Távolítsa el az akadályt.
yy A távirányítóban levő elemek lemerültek.
Cserélje újakra a régi elemeket.
yy Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray
lejátszó vagy Bluetooth készülék.
yy Ellenőrizze a SIMPLINK állapotát és kapcsolja ki a SIMPLINK.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
yy Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync.
Az LG Sound Sync
nem működik.
yy Ellenőrizze az LG Sound Sync (Optikai/Vezetek nelkuli) csatlakoztatást.
yy Ellenőrizze tévéjének és ennek az egységnek a hangbeállításait.
Hibaelhárítás
HIBA
31
OK ÉS MEGOLDÁS
Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.
yy A DRC funkció kapcsolót [ON] állásból kapcsolja a távirányítóval [OFF] állásba.
Ha úgy érzi, hogy a
készülék hangja túl
halk.
yy A készüléket a TV-re csatlakoztatva a TV beállítómenüjében az AUDIO DIGITAL
OUT (DIGITÁLIS AUDIO KIMENET) beállítását a [PCM] beállításról módosítsa
[AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy A készüléket a lejátszóra csatlakoztatva a lejátszó beállítómenüjében az AUDIO
DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO KIMENET) beállítását a [PCM] beállításról
módosítsa [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy Állítsa az Audió DRC beállítását a lejátszó beállító menüjén [OFF] állásba.
Zaj keletkezik a
készülék körül.
A készülékbe épített két mélynyomó miatt előfordulhat, hogy a bútor, amelyben
elhelyezte a készüléket, zajt kelt.
yy Ellenőrizze, hogy a bútor megfelelően stabil és vízszintes-e.
yy Ha ezután is zajt hall, tegyen asztalterítőt a készülék alá.
4
Hibaelhárítás
32 Függelék
Védjegyek és licenszek
A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések
a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.
A Bluetooth® vezeték nélküli technológia
rádiófrekvenciás kapcsolatot biztosít két
elektronikus készülék között.
Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A
„Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories
védjegyei.
A különálló eszközök Bluetooth®-szal való
összekapcsolása semmilyen többletterhelést
nem eredményez. Egy Bluetooth® vezeték
nélküli technológiával működő mobiltelefon amennyiben a kapcsolódás a Bluetooth® vezeték
nélküli technológia révén jött létre - soros
kapcsolásban is működtethető.
A Bluetooth® szó, márkanév és logók a
Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG
Electronics által történő mindenfajta használatuk
engedélyhez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető
tulajdonos tulajdonát képezi.
5
Függelék
A DTS szabadalmak: http://patents.dts.com.
Gyártva a DTS Licensing Limited licence
alapján. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és
a szimbólum együttesen a DTS, Inc. ©DTS, Inc.
bejegyzett védjegye, a DTS Digital Surround
a DTS, Inc. ©DTS, Inc. védjegye. Minden jog
fenntartva.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Függelék 33
Függelék
Általános (LAP250H / LAD350H)
Teljesítménykövetelmények
Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
20 W
Teljesítményfelvétel
Hálózati készenlét : 1,5 W
(Ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
530 mm x 60 mm x 350 mm
Nettó tömeg (kb.)
5,3 kg
Működési hőmérséklet
5 ˚C-tól 35 ˚C-ig
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Bemenetek/Kimenetek
OPTICAL IN
Optikai csatlakozó x 1
PORTABLE IN
0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1
HDMI IN
19-pontos (A típusú , HDMI™ Connector) x 2
HDMI OUT
19-pontos (A típusú , HDMI™ Connector) x 1
Digitális bemenet használható
mintavételi frekvenciái
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
USB
2,0
Busz tápfeszültsége
5 V 0 500 mA
Erősítő
Összesen
100 W
Elülső
25 W x 2 (8 Ω 1 kHz-nél)
Mélynyomó
50 W (4 Ω 80 Hz-nél)
THD
10 %
Bluetooth
Kodek
SBC
yy A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.
5
Függelék
Verzió
34 Függelék
Karbantartás
A készülék kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és
csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék
szállítása szükségessé válik, a maximális védelem
érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak
megfelelően csomagolja be.
A külső felületek tisztántartása
yy Ne használjon illékony folyadékot (mint például
rovarirtó szer) a készülék közelében.
yy A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes
nyomással végezzük.
yy Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag
termékeket a készülékkel érintkezni.
A készülék tisztítása
5
Függelék
A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ha a felület különösen szennyezett,
használjon enyhén megnedvesített puha kendőt
és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan
erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a
higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising