LG | LAS453B | User guide | LG LAS453B Mode d'emploi

LG LAS453B Mode d'emploi
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Vezeték nélküli
Sound Bar
hangfal
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el
és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
MODELLEK
LAS453B (LAS453B, S45A1-D)
www.lg.com
2
Az első lépések
Biztonsági útmutató
1
VIGYÁZAT
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY
A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN
A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS
ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
FORDULJON SZAKEMBERHEZ.
Az egyenlő oldalú háromszögbe
rajzolt, nyílhegyben végződő
villámjel a termék burkolata alatti,
szigeteletlen feszültség jelenlétére
figyelmezteti a felhasználót,
amelynek nagysága elegendő lehet
ahhoz, hogy esetlegesen áramütést
okozzon.
Az egyenlő háromszögbe rajzolt
felkiáltójel a termékleírásban
található fontos üzemeltetési és
karbantartási (javítási) instrukciókra
hívja fel a figyelmet.
FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE
KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen
a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.
FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket
könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt
helyre.
VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon
nagyfeszültségű eszközt. (pl. elektromos légycsapó).
Az elektromos kisülés hibás működést okozhat.
FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad
szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó
utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a
szellőzés érdekében alakították ki, és a termék
megbízható működését és túlmelegedés elleni
védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad
elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra,
szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük.
A terméket nem lehet beépített berendezésre
(könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha
a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó
útmutatásait megtartják.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A berendezések többségénél a külön erre a célra
létesített áramkör használata javasolt;
Ez pedig nem más, mint egy egyes csatlakozóaljzatú
áramforrás, amely kizárólag ezt az egy berendezést
működteti, és nincs más elosztója vagy mellékáramköre.
Nézze meg e felhasználói kézikönyvnek a külön, erre
a berendezésre vonatkozó részletes leírását (ún.
specifikációját), hogy meggyőződhessen a fentiekről.
Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A túlterhelt, a
laza vagy sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok,
a kopott hálózati csatlakozózsinórok, illetve a sérült
vagy szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A
felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez vagy tűz
keletkezéséhez vezethet. Időközönként vizsgálja meg
a készülék zsinórját, és ha azon sérülést vagy kopást
észlel, húzza ki, és hagyja abba a készülék használatát,
majd cseréltesse ki a zsinórt az eredetinek pontosan
megfelelőre, egy arra feljogosított javítóműhelyben. Óvja
a csatlakozózsinórt a helytelen használat miatti fizikai
vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például a
tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való becsípés
vagy rálépés. Különös körültekintéssel kezelje a dugókat,
a fali csatlakozókat, továbbá a vezeték és a készülék
csatlakozási pontját. A fővezetéknek az áramról
történő lekapcsolásához húzza ki a fővezeték dugóját.
A készüléket a hálózati kábellel lehet lecsatlakoztatni
az elektromos hálózatról. Vészhelyzetben a hálózati
csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.
Az első lépések
A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral
van ellátva.
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése
1
Pb
1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg),
illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni,
ha az adott elem 0,0005%-nál tőbb higányt,
0,002%-nál tőbb kadmiumot, illetve 0,004%- nál
tőbb ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási
hulladéktól elkülőnítve kell kezelni, a kormány,
illetvge a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre,
illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt
lehetséges negatív kővetkezményeket.
1. Minden elektromos és elektronikai terméket a
lakossági hulladéktól elkülőnítve kell begyüjeni,
a kormány vagy az őnkormányzatok által kijelőlt
begyüjtő eszkőzők használatával.
2. Régi eszkőzeinek megfelelő ártalmatlanítása
segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy
kőrnyezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha tőbb információra van szüksége régi
eszkőzeinek ártalmatlanításával kapcsolatban,
tanulmányozza a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.
4. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével
kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon
az őnkormányzat irodájához, a hulladékkezelő
szolgálathoz, illetve ahhoz az üzlethezm ahol a
terméket vásárolta.
Az első lépések
Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása
a készülékből: Az összeszerelés sorrendjét
megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy
elemsort. A környezetszennyezés és az emberi
vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése
érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra
kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el.
Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi
háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és
akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi
létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort)
nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy egyéb,
hasonló hőhatásnak.
3
4
Az első lépések
Megfelelőségi nyilatkozat
1
Az első lépések
Az LG Electronics European Shared Service Center
B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a Wireless Sound
Bar teljesíti az 1999/5/EC irányvonal alapvető
követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait. A teljes
megfelelőségi nyilatkozat a következő postacímen
kérhető:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ez a készülék egy 2,4 GHz frekvencián működő
szélessávú étviteli rendszer, amely használható az EU
minden tagállamában és az EFTA országokban.
Tartalomjegyzék
5
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
3
Működés
2
6
6
6
6
6
6
7
8
8
9
Biztonsági útmutató
Egyedi sajátosságok
– Automatikus kikapcsolás
– Adathordozó beillesztése
Bevezető
– A kézikönyvben használt jelek
Tartozékok
Távirányító
Előlap
Hátlap
Hangsáv telepítése
13
13
2
Csatlakoztatás
16
16
16
Használat
– DRC (Dynamic Range Control dinamikasáv
ellenőrzése)
– Hang átmeneti kikapcsolása
– A TV távvezérlőjének használata
– AUTO POWER BE/KI
– Automatikus funkcióváltás
BLUETOOTH® technológia használata
– BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék
hallgatása
Hangbeállítás
– Hangeffektus beállítása
– A mélysugárzó hangerejének beállítása
10
11
11
12
Wireless subwoofer csatlakoztatása
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
– OPTIKAI kábel használata
A készülék csatlakoztatásának szabadon
választható módja
– OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
– PORTABLE IN csatlakoztatás
4
Hibaelhárítás
17
18
Hibaelhárítás
A vezeték nélküli funkció használatára
vonatkozó MEGJEGYZÉSEK
5
Függelék
19
20
21
21
Védjegyek és licenszek
Függelék
Karbantartás
– A készülék kezelése
12
12
13
13
14
14
15
15
1
2
3
4
5
6
Az első lépések
Egyedi sajátosságok
Tartozékok
1
Automatikus kikapcsolás
Kerjuk, ellenőrizze es azonositsa a keszulekhez
tartozo alkatreszeket.
Az első lépések
A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni
önmagát.
Adathordozó beillesztése
Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (MP3
lejátszó, notebook, okostelefon stb.)
Bevezető
A kézikönyvben használt jelek
,,Megjegyzés
Különleges megjegyzéseket és működési
sajátosságokat jelöl.
>>Figyelmeztetés
A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.
Taviranyito (1)
Akkumulator (2)
Az első lépések
Távirányító
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Bekapcsoló): A készülék BE- vagy KIKAPCSOLÁSA.
F : A bemeneti forrás módosítása.
STANDARD : A STANDARD hangeffektus kiválasztása.
CINEMA : A CINEMA hangeffektus kiválasztása.
(Némítás) : A hang némítása.
VOL o/p : A hangszóró hangerejének beállítása.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
DRC ON/OFF : A DRC funkció be- vagy kikapcsolása.
(Lásd a 13. oldalt.)
WOOFER LEVEL o/p : A mélysugárzó
hangerejének beállítása.
AUTO POWER ON/OFF: Az AUTO POWER funkció
be- vagy kikapcsolása. (Lásd a 14. oldalt.)
Az akkumulátor cseréje
Vegye le az elemház fedelét a távirányító hátoldaláról,
és tegyen be két darab R03 (AAA méretű) elemet a
és saroknak megfelelően.
1
Az első lépések
VOICE : A VOICE hangeffektus kiválasztása.
8
Az első lépések
Előlap
B
A
C
1
Az első lépések
G
D E F
A 1/! (Standby/Bekapcsolva)
B F (Function)
A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.
C p/o (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.
G
F Funkció LED
,,Megjegyzés
yy A LED alapján ellenőrizhető az aktuális
funkció.
D Készenléti állapot LED
Készenléti állapotban pirosan világít.
E Távvezérlő-érzékelő
yy A készülék kikapcsolja a LED fényt, ha 20
másodpercig nem nyom meg egy gombot.
A LED megjelenítéséhez nyomjon meg
egy gombot.
yy A készenléti LED gyorsan villog, amikor
megnyom egy gombot, és lassan villog
némított vagy minimális hangerő
beállítása mellett.
yy A Bluetooth LED villog, amikor kiválasztja
a Bluetooth funkciót. Amikor Bluetooth
eszközt csatlakoztat, a LED világít.
G Hangszórók
Hátlap
A
B
A PORT. IN : Hordozható bemenet
B OPTICAL IN : Optikai bemenet
Az első lépések
9
Hangsáv telepítése
Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt
készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra. 11 - 12.)
>>Figyelmeztetés
yy Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok, mint a
Bluetooth vagy a vezeték nélküli mélynyomó,
maximális kihasználása érdekében a
készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel
a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján
található modulon keresztül jön létre.
yy Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó
mozgatása közben ne karcolja meg a
felületüket.
1
Az első lépések
Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a
másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD
lejátszó, etc.
10 Csatlakoztatás
Wireless subwoofer
csatlakoztatása
Vezeték nélküli mélynyomó
LED-es kijelzője
2
Csatlakoztatás
A LED színe
Állapot
Sárga-zöld
(Villogó)
A kapcsolat létrejötte
folyamatban van.
Sárga-zöld
A kapcsolat létrejött.
Piros
A vezeték nélküli mélynyomó
készenléti állapotban van vagy a
kapcsolat megszakadt.
Ki (nincs
jelzés)
A vezeték nélküli mélynyomó
tápkábelje ki van húzva.
A vezeték nélküli mélynyomó első
elindítása
1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli mélynyomó
hálózati csatlakozózsinórját az aljzathoz.
2. Kapcsolja be a központi egységet: A központi
egység és a vezeték nélküli mélynyomó
automatikusan összekapcsolódik.
Vezeték nélküli mélynyomó kézi
társítása
Ha a kapcsolat nem jött létre, a vezeték nélküli
mélynyomó piros LED-je világít vagy a sárga-zöld
LED villog, és a mélynyomó hangja nem hallható. A
probléma megoldásához végezze el a következőket.
1. A fő készülék hangerejét állítsa minimumra úgy,
hogy a VOL p gombot annyiszor nyomja meg,
amíg a fő készüléken lévő készenléti LED lassan
villog.
2. A távirányító
(Némítás) gombját 3
másodpercig tartsa benyomva.
-- A fő készüléken a készenléti LED gyorsan
villog.
3. Ha a vezeték nélküli mélynyomó LED-je
folyamatosan sárga-zölden villog, kihagyhatja ezt
a lépést.
A vezeték nélküli mélynyomó hátulján tartsa
benyomva legalább 5 másodpercig a PAIRING
gombot.
-- A vezeték nélküli mélynyomó LED-je felváltva
pirosan és sárga-zölden villog.
4. Húzza ki a készülék és a vezeték nélküli
mélynyomó tápvezetékét.
5. Csatlakoztassa ezeket újra, miután a főegység és
a vezeték nélküli mélynyomó teljesen kikapcsolt.
A főegység és a vezeték nélküli mélynyomó
automatikusan párosításra kerülnek, amint Ön
bekapcsolja a készüléket.
-- Ha a kapcsolat létrejött, a vezeték nélküli
mélynyomón a sárga-zöld LED világít.
,,Megjegyzés
yy A készülék és a mélynyomó csak néhány
másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd
kommunikálni egymással, és csak azután lesz
hallható a hang.
yy Minél közelebb van egymáshoz a mélynyomó
és a készülék, annál jobb lesz a hang
minősége. Javasoljuk, hogy a készüléket és
a mélynyomót egymáshoz minél közelebb
szereljék fel, és kerüljék az alábbi helyzeteket.
-- Akadály a készülék és a mélynyomó
között.
-- Olyan készülék, amely ezzel a vezeték
nélküli kapcsolattal azonos frekvencián
működik, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő vagy egy vezeték
nélküli LAN-készülék.
Csatlakoztatás 11
Csatlakoztatás a TVkészülékhez
OPTIKAI kábel használata
1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő
OPTICAL IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL OUT
csatlakozóval Optikai kábel segítségével.
,,Megjegyzés
yy Az optikai kábel csatlakoztatása előtt
távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
yy A TV hangját a készülék hangfalain lehet
hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a
TV menüjében a külső hangszórókat kell
választani. (A részleteket lásd TV használati
útmutatójában találja meg.)
yy A TV beállítási menüje a gyártótól vagy
tévéjének modelljétől függ.
Optikai kábel
2. A bemeneti forrást állítsa OPTICAL lehetőségre.
Az F gombot nyomja meg többször, amíg a
funkciót ki nem választja.
2
Csatlakoztatás
yy A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy
a hang ezen az egységen keresztül legyen
hallható : TV beállítási menü [ [Hang] [
[TV hang kimenete] [ [Külső hangszóró
(Optikai)]
12 Csatlakoztatás
A készülék
csatlakoztatásának
szabadon választható
módja
2
OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztatás
A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa
az OPTICAL IN csatlakozóhoz.
A külső készülék
optikai kimeneti jackdugójához
1. Kösse össze az egység optikai bemenetét (OPTICAL
IN) a televíziója (vagy digitális eszköze stb.) optikai
kimenetével.
2. Az F gomb többszöri megnyomásával bemeneti
forrásként válassza az OPTICAL lehetőséget.
3. Hallgassa a hangot.
4. Az F gomb megnyomásával léphet ki az OPTICAL
funkcióból.
,,Megjegyzés
Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa
el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
PORTABLE IN csatlakoztatás
MP3 lejátszó stb.
Zenehallgatás hordozható lejátszóról
A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső
eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.
1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a
készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára
(3,5 mm jack).
2. Kapcsolja be a készüléket az 1 (Bekapcsoló)
gomb megnyomásával.
3. Az F gomb többszöri megnyomásával válassza a
PORTABLE lehetőséget.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső
eszközt, és kezdje meg a lejátszást.
Működés 13
Használat
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
DRC (Dynamic Range Control
dinamikasáv ellenőrzése)
Tiszta hangzás biztosítása alacsony hangerő
mellett, és a hangerő hirtelen növekedésének
megakadályozása (csak Dolby Digital).
Ez a funkció a DRC ON/OFF gomb megnyomásával
kapcsolható be vagy ki.
Hang átmeneti kikapcsolása
A TV távvezérlőjének használata
A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet
vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a némítás.
Nyomja meg és körülbelül 3 másodpercig tartsa
lenyomva a távvezérlő DRC ON gombját.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg és körülbelül
3 másodpercig tartsa lenyomva a DRC OFF gombot.
,,Megjegyzés
yy Támogatott TV-típusok
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
yy A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez
a funkció nem jól működik.
Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel a főegység
csatlakoztatva lett másik olyan készülékhez, amelyik
analóg bemenetet használ.
(pl.: hordozható stb.)
Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték
nélküli eszközkapcsolat bontása
A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az
AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.
3
Működés
A készülék elnémításához nyomja meg a
(Némítás) gombot. A lenémítás megszüntetéséhez
nyomja meg újra a távirányító (Némítás) gombját
vagy változtasson a hangerőn.
A készülék energiatakarékosság céljából magától
kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá,
és a készüléket 20 percig nem használják.
14 Működés
AUTO POWER BE/KI
Automatikus funkcióváltás
A következő bemeneti források automatikusan
bekapcsolják az egységet : Optikai vagy Bluetooth
kapcsolat.
A készülék felismeri az olyan bemeneti jeleket, mint
az optikai vagy a Bluetooth, majd automatikusan a
megfelelő funkcióra vált.
A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső
egység bekapcsolásakor az egység felismeri a
bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót.
Ezt követően a készülékétől származó hang lesz
hallható.
Amikor megpróbálja a Bluetooth eszközét
csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a
Bluetooth eszközre.
3
Ez a funkció a AUTO POWER ON/OFF gomb
megnyomásával kapcsolható be vagy ki.
Működés
,,Megjegyzés
yy Ha a készüléket az AUTO POWER funkció
kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső
készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a
készülék automatikusan kikapcsolódik.
yy Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a
készüléket, akkor az AUTO POWER funkció
nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5
perces jelszünet után ismét optikai jel jut a
készülékre, akkor az AUTO POWER funkció
be tudja kapcsolni a készüléket.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
yy Ha megszakítja a Bluetooth kapcsolatot ezzel
az egységgel, néhány Bluetooth készülék
folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az
egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat
megszakítása még az egység kikapcsolása
előtt.
yy A készülék első bekapcsolásakor az
automatikus bekapcsolás funkció
bekapcsolódik.
yy Ennek a funkciónak a használatához a fő
készüléket regisztrálni kell a Bluetooth
eszköz párosított eszközök listájába.
Optikai jel fogadásakor
Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel
csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai
funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó
hang lesz hallható.
Bluetooth készülék csatlakoztatása
A Bluetooth készülék ezen egységhez való
csatlakoztatásakor a Bluetooth funkció ki van
választva. A zenét Bluetooth készülékén játssza le.
,,Megjegyzés
Az optikai funkció váltásához 5 másodperces, jel
nélküli időtartamra van szükség.
Működés 15
BLUETOOTH®
technológia használata
A BLUETOOTH-ról
A Bluetooth egy rövid hatótávú, vezeték nélküli
kommunikációs technológia.
A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát
használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha
a közeli szobákban más Bluetooth-eszközök is
működnek.
A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop,
PDA stb.
Bluetooth profilok
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell
értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az
alábbi profilokkal kompatibilis:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett
audioszétosztó profil)
Codec: SBC
A készülék és a Bluetooth
összekapcsolása
Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt
győződjön meg arról, hogy a Bluetooth készüléke
Bluetooth módra van állítva. Nézze meg a Bluetooth
készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már
megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli
létrehozására nem lesz szükség.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Indítsa el a Bluetooth eszközt, és valósítsa meg
az összekapcsolt működést. A készüléknek a
Bluetooth eszközzel történő keresése közben
az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a
megtalált eszközökről, a Bluetooth eszköz
fajtájától függően. Ez a készülék
„LG LAS453B (XX)” néven jelenik meg a listában.
,,Megjegyzés
yy XX a Bluetooth-cím utolsó két számjegye. Például,
ha a készülék Bluetooth-címe 9C:02:98:4A:F7:08,
akkor a Bluetooth-eszközön az
„LG LAS453B (08)” név jelenik meg.
yy A Bluetooth-eszköz típusától függően a
párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges,
írja be a (0000) PIN-kódot.
3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a Bluetooth
eszközre, a BLUETOOTH (j) LED világít.
4. Zenehallgatás.
A Bluetooth eszközön tárolt zene
meghallgatásához használja az eszköz
kézikönyvét.
3
Működés
Az egyes készülékek vezeték nélküli Bluetooth
-technológiával végzett összekötése ingyenes. A
vezeték nélküli Bluetooth -technológia használatára
képes mobiltelefon a Cascade készülékkel
használható, ha Bluetooth technológiával
kapcsolódik hozzá.
BLUETOOTH eszközökön tárolt
zenék hallgatása
16 Működés
,,Megjegyzés
yy A Bluetooth technológia használatához
a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti
távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne
változtassa meg.
Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat
a következő esetekben nem működik
megfelelően:
-- A készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály van.
3
-- Más, a Bluetooth technoológia
frekvenciáját használó készülék is
működik a közelben, pl. orvosi berendezés,
mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli
LAN-eszköz.
Működés
yy Újraindítás esetén a Bluetooth-eszközt ismét
csatlakoztassa a készülékhez.
yy Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok
zavarják, a hang szakadozhat.
yy A Bluetooth-eszközt ezzel a készülékkel nem
lehet vezérelni.
yy Készülékenként csak egy Bluetooth eszköz
párosítható; a több eszköz párosítása nem
támogatott.
yy Az eszköz típusától függően a Bluetooth
funkció esetleg nem használható.
yy A Bluetooth funkció okostelefon, MP3
lejátszó, notebook, stb. használatával
élvezhető.
Hangbeállítás
Hangeffektus beállítása
Ez a rendszer számos előre beállított térhatású
hangzás funkcióval rendelkezik. A kívánt hangzás
üzemmódok a megfelelő hangzás üzemmód gomb
megnyomásával állíthatók be.
Gomb
STANDARD
CINEMA
VOICE
Leírás
Optimális hangzást hoz létre.
Élvezheti a valósabb és
moziszerűbb hangzást.
Ez a program a beszédhangot
tisztábbá teszi, ezzel javítva a
beszédhang minőségét.
,,Megjegyzés
yy Egyes hanghatás-módok és hangszórók
esetén előfordulhat, hogy halk a hang, vagy
nincs hang. A hangzásmódtól és a jelforrástól
függ, nem hiba.
yy Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása
után, néha pedig a zenefájl váltása után újra
be kell állítani a hangzásmódot.
yy Minél nagyobb a távolság a készülék és a
Bluetooth-eszköz között, annál rosszabb lesz
a hangminőség.
A mélysugárzó hangerejének
beállítása
yy A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a
készüléket kikapcsolja, vagy a Bluetootheszköz távol kerül a készüléktől.
A mélysugárzó hangereje a WOOFER LEVEL o/p
gomb megnyomásával módosítható.
yy Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, a
Bluetooth-eszközt ismét csatlakoztatni kell a
készülékhez.
yy Amikor nem csatlakozik Bluetooth eszköz, a
Bluetooth LED villog.
Hibaelhárítás 17
Hibaelhárítás
OK ÉS MEGOLDÁS
HIBA
yy Kapcsolja ki a jelen egység és a hozzá hozzá csatlakoztatott külső készülék
áramellátását (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be őket.
Az egység
rendellenesen
működik.
Nincs áram
yy Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV,
woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk.
yy A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző
beállítások nem maradnak meg.
yy A hálózati kábel ki van húzva.
Dugja be a hálózati kábelt.
yy Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
yy Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva.
Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset.
Nincs hang
yy Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik
(set top box, Bluetooth készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
Nincs mély hang
yy A mélynyomó tápkábele nincs csatlakoztatva.
Megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóba.
yy A készülék és a mélynyomó közötti párosítás megszakadt.
Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Lásd a 10. oldalon.)
yy A távirányító túl messze van a készüléktől.
Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre.
yy Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton.
A távirányító nem
Távolítsa el az akadályt.
működik megfelelően.
y
y A távirányítóban levő elemek lemerültek.
Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER
funkció nem működik.
yy Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray
lejátszó vagy Bluetooth készülék.
yy A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
4
Hibaelhárítás
yy A néma funkció aktíválva.
Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció
kikapcsolásához.
18 Hibaelhárítás
HIBA
OK ÉS MEGOLDÁS
Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.
Ha úgy érzi, hogy a
készülék hangja túl
halk.
yy A DRC funkció kapcsolót [ON] állásból kapcsolja a távirányítóval [OFF] állásba.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból
[AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT
(DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból
[PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.
yy Állítsa az Audió DRC beállítását a lejátszó beállító menüjén [OFF] állásba.
4
A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó
MEGJEGYZÉSEK
Hibaelhárítás
HIBA
OK ÉS MEGOLDÁS
yy A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge.
Ez a készülék érzékeny
lehet a vezeték nélküli yy A készüléket helyezze közel a vezeték nélküli mélysugárzóhoz.
interferenciára.
yy Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
yy Ha a testének bármely részével megérinti a Bluetooth eszköz adóvevőjét vagy a
Sound Bart.
A Bluetooth eszköz
az alábbi esetekben
nem megfelelően
működhet vagy zajt
okozhat.
yy Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van.
yy Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy
mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb
helyezze el egymástól az eszközöket.
yy Amikor az eszközt a Bluetooth eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti
távolság legyen a lehető legkisebb.
yy Ha az eszköz túl távol kerül a Bluetooth eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és
az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.
Függelék 19
Védjegyek és licenszek
A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések
a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
rádiófrekvenciás kapcsolatot biztosít két
elektronikus készülék között.
Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A
„Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories
védjegyei.
A különálló eszközök Bluetooth-szal való
összekapcsolása semmilyen többletterhelést
nem eredményez. Egy Bluetooth vezeték nélküli
technológiával működő mobiltelefon - amennyiben
a kapcsolódás a Bluetooth vezeték nélküli
technológia révén jött létre - soros kapcsolásban is
működtethető.
A Bluetooth szó, márkanév és logók a Bluetooth
SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics
által történő mindenfajta használatuk engedélyhez
kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető
tulajdonos tulajdonát képezi.
5
Függelék
A DTS szabadalmak: http://patents.dts.com.
Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján.
A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a
szimbólum együttesen a DTS, Inc. © DTS, Inc.
bejegyzett védjegye, a DTS Digital Surround a DTS,
Inc. ©DTS, Inc. védjegye. Minden jog fenntartva.
20 Függelék
Függelék
Általános
Teljesítménykövetelmények
Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel
Hálózati készenlét: 0,5 W
(ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
Körülbelül. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Netto tomeg
Körülbelül. 2,47 kg
Működési hőmérséklet
5 °C-tól 35 °C
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Bemenetek
5
Digitális audiobemenet
(OPTICAL IN)
3 V optikai csatlakozó x 1
Hordozható bemenet (PORT. IN)
0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1
Digitális bemenet használható
mintavételi frekvenciái
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio
formátumok
Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM
Erősítő (RMS kimeneti teljesítmény)
Függelék
Összesen
200 W
Elölnézet
50 W +50 W (4 Ω 1 kHz, THD 10%-nel)
Mélynyomó
100 W (6 Ω 80 Hz, THD 10%-nel)
Vezeték nélküli mélynyomó
Teljesítménykövetelmények
Tanulmányozza a subwooferen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel
Tanulmányozza a subwooferen található fő címkét.
Típus
1 mód 1 hangszóró
Impedancia
6Ω
Névleges bemeneti teljesítmény
100 W
Max. bemeneti teljesítmény
200 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
Körülbelül 171 mm x 350 mm x 261mm
Netto tomeg
Körülbelül 3,9 kg
yy A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.
Függelék 21
Karbantartás
A készülék kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és
csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék
szállítása szükségessé válik, a maximális védelem
érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak
megfelelően csomagolja be.
A külső felületek tisztántartása
yy Ne használjon illékony folyadékot (mint például
rovarirtó szer) a készülék közelében.
yy A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes
nyomással végezzük.
yy Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag
termékeket a készülékkel érintkezni.
A készülék tisztítása
5
Függelék
A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt
használjon. Ha a felület különösen szennyezett,
használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és
enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős
oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító,
mert ezek károsíthatják a készülék felületét.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising