LG | NB2020A | User guide | LG NB2020A Mode d'emploi

LG NB2020A Mode d'emploi
MAGYAR
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Sound Bar
hangfalrendszer
Kérjük, mielőtt megkezdené a készüléke használatát, olvassa el gondosan
ezt a kézikönyvet, és tartsa is meg a jövőbeni felhasználásra.
NB2020A
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 1
2012-07-05
4:44:02
1
Alaplépések
2
Alaplépések
Biztonsági útmutató
1
A berendezések többségénél a külön erre a célra
létesített áramkör használata javasolt.
Alaplépések
FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK!
Ez pedig nem más, mint egy egyes
csatlakozóaljzatú áramforrás, amely kizárólag ezt az
egy berendezést működteti, és nincs más elosztója
vagy mellékáramköre. Nézze meg e felhasználói
kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre
vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját),
hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje
túl a fali csatlakozókat! A túlterhelt, a laza vagy
sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott
hálózati csatlakozózsinórok, illetve a sérült vagy
szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A
felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez
vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Időközönként
vizsgálja meg a készülék zsinórját, és ha azon
sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, és hagyja
abba a készülék használatát, majd cseréltesse ki
a zsinórt az eredetinek pontosan megfelelőre,
egy arra feljogosított javítóműhelyben! Óvja a
csatlakozózsinórt a helytelen használat miatti fizikai
vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például
a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való
becsípés vagy rálépés. Különös körültekintéssel
kezelje a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá
a vezeték és a készülék csatlakozási pontját! A
fővezetéknek az áramról történő lekapcsolásához
húzza ki a fővezeték dugóját! A termék üzembe
helyezésekor pedig biztosítsa, hogy a dugó
könnyen hozzáférhető legyen!
FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket
könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt
helyre!
A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral
van ellátva.
VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL!
FIGYELEM! AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT)!
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ
SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT
ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON
SZAKEMBERHEZ!
Az egyenlő oldalú háromszögbe
rajzolt, nyílhegyben végződő
villámjel a termék burkolata alatti,
szigeteletlen feszültség jelenlétére
figyelmezteti a felhasználót,
amelynek nagysága elegendő
lehet ahhoz, hogy esetlegesen
áramütést okozzon.
Az egyenlő háromszögbe rajzolt
felkiáltójel a termékleírásban
található fontos üzemeltetési
és karbantartási (javítási)
instrukciókra hívja fel a figyelmet.
FIGYELEM! Ne zárjon el egyetlen szabad
szellőzőnyílást sem! Az üzembe helyezés a gyártó
utasításainak megfelelően történjen!
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a
szellőzés érdekében alakították ki, és a termék
megbízható működését és túlmelegedés elleni
védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad
elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra,
szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük.
A terméket nem lehet beépített berendezésre
(könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve,
ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó
útmutatásait megtartják.
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 2
Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása
a készülékből: Az össszeszerelés sorrendjét
megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy
elemsort! A környezetszennyezés és az emberi
vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése
érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra
kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el!
Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi
háztartási szeméttel együtt! Javasoljuk az elemek
és akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító
helyi létesítmények használatát. Az elemet
(akkumulátort) nem szabad kitenni napfénynek,
tűznek vagy egyéb, hasonló hőhatásnak.
2012-07-05
4:44:02
Alaplépések
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
2. Minden elektromos és elektronikai
terméket a lakossági hulladéktól
elkülőnítve kell begyüjeni, a
kormány vagy az őnkormányzatok
által kijelőlt begyüjtő eszkőzők
használatával.
3. Régi eszkőzeinek megfelelő
ártalmatlanítása segíthet megelőzni
az esetleges egészségre vagy
kőrnyezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha tőbb információra van szüksége
régi eszkőzeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza
a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen
kapcsolatba az üzlettel, ahol a
terméket vásárolta.
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1. Ha a termék elemeire/
akkumulátoraira ez az áthúzott
kerekes kuka szimbólum van
elhelyezve, az azt jelenti, hogy
megfelel a 2006/66/EC európai
irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a
kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb)
vegyjelével is lehet kombinálni,
ha az adott elem 0,0005%-nál
tőbb higányt, 0,002%-nál tőbb
kadmiumot, illetve 0,004%- nál tőbb
ólmot tartalmaz.
1
Alaplépések
1. A termékhez csatolt áthúzott,
kerekes szeméttároló jel jelőli, hogy
a termék a 2002/96/EC EU-direktíva
hatálya dlá esik.
3
3. Minden elemet/akkumulátort a
háztartási hulladéktól elkülőnítve
kell kezelni, a kormány, illetvge
a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok
megfelelő hulladékkezelése segít
megelőzni a kőrnyezetre, illetve
állatok és emberek egészségére
gyakorolt lehetséges negatív
kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos
részletes tájékoztatásért forduljon
az őnkormányzat irodájához, a
hulladékkezelő szolgálathoz, illetve
ahhoz az üzlethezm ahol a terméket
vásárolta.
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy
a termékek teljesítik a 2004/108/EC,
2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal
alapvető követelményeit és egyéb
vonatkozó előírásait.
Európai Szabványügyi Központ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM
ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal
kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán
találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a
készüléket vásárolta.
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 3
2012-07-05
4:44:02
4
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1
Alaplépések
2
6
6
6
7
8
8
9
9
Biztonsági útmutató
Tartozékok
Bevezető
– A kézikönyvben használt jelek
Távirányító
Előlap
Hátlap
Hangsáv telepítése
Borítási lábazat hozzáadása
2
Csatlakoztatás
10
11
A főegység falra szerelése
A készülék csatlakoztatásának szabadon
választható módja
– OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
11
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 4
3
Működés
12
12
funkciók
– DOLBY DRC (Dynamic Range Control
= dinamikasáv ellenőrzése)
– AV SYNC
– AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
– AUTO POWER BE/KI
– Hang átmeneti kikapcsolása
A TV vezérlése a mellékelt távirányítóval
12
12
12
12
13
2012-07-05
4:44:02
Tartalomjegyzék
4
Hibaelhárítás
14
Hibaelhárítás
5
Függelék
15
15
16
17
Karbantartás
– A készülék kezelése
Védjegyek és licenszek
Specifikáció
5
1
2
3
4
5
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 5
2012-07-05
4:44:02
6
1
Alaplépések
Tartozékok
Bevezető
Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a készülékhez
tartozó alkatrészeket!
A kézikönyvben használt jelek
Alaplépések
,,Megjegyzés
Különleges megjegyzéseket és működési
sajátosságokat jelöl.
>>Figyelmeztetés
távirányító (1)
akkumulátor (1)
Példa a fali konzol
felszerelésére (1)
tartókonzol (2)
optikai kábel (1)
Borítási lábazat (2)
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 6
A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.
2012-07-05
4:44:04
Alaplépések
Távirányító
7
• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1 (Bekapcsolás) gomb : be- és kikapcsolja a
készüléket.
DOLBY DRC (ON/ OFF) gomb : beállítja a Dolby
DRC-t.
gomb : elnémítja a hangot.
VOL -/+ gomb : szabályozza a hangerőt.
AV SYNC -/+ gomb : hang és kép szinkronizálása
Alaplépések
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
1
,,Megjegyzés
yy Amikor a hangerő eléri a legmagasabb/
legalacsonyabb szintet és Ön ismét
megnyomja a VOL+/- gombot a
távirányítón, piros LED jelzi a készüléken 2
másodpercig a hangerő szintjét.
yy Amikor a készüléket bekapcsolja, a hangerő
fokozatosan a kikapcsolást megelőző
hangerő szintre fog emelkedni.
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
TV-vezérlő gombok : lásd a 13. oldalon.
Elemek behelyezése
AUTO POWER (ON/ OFF) : Ez a funkció
automatikusan bekapcsolódik az egységen.
A távvezérlő hátulján vegye le az elemtartó fedelét
és a és pólusokra ügyelve helyezzen be egy
(AAA méretű) elemet.
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 7
2012-07-05
4:44:04
8
Alaplépések
Előlap
1
Alaplépések
A 1 (Standby / Bekapcsolás)
B – / + (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.
Hátlap
A Szoftver letöltő csatlakozó - Csak szerviz céljára.
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 8
B Optikai bemenet
2012-07-05
4:44:04
Alaplépések
Hangsáv telepítése
Borítási lábazat
hozzáadása
1
Az egység magasságát növelheti.
Alaplépések
Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a
másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD
lejátszó, etc.
9
Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a
kívánt készülékhez. (Utalás ezekre az oldalakra:.11)
1. Fordítsa az egységet fejjel lefelé.
2. Miután eltávolított a takaróláb fedőrétegét,
tegye azt a készülék lábára.
3. A takarólábat erősen nyomja rá a készülékre.
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 9
2012-07-05
4:44:05
10
Csatlakoztatás
A főegység falra
szerelése
A központi egység falra szerelése
Készítse elő a csavarokat és a konzolokat!
2. A falra szerelés (rögzítés) során használja a
falidugókat (ilyenek nincsenek mellékelve)!
Fúrjon néhány lyukat a falba! A fúráshoz egy
terelőlemezt biztosítottunk (WALL BRACKET
INSTALL GUIDE). A terelőlemez segítségével
határozza meg a fúrás megfelelő helyét!
Wall Mount Brac
ket Installation
Egység
Template
2
Csatlakoztatás
Példa a fali konzol felszerelésére
fali tartókonzol
1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli,
alsó élét a TV aljához, és rögzítse ebben a
helyzetben.
TV
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 10
,,Megjegyzés
Csavarok és faltiplik a készülék
összeszereléséhez nincsenek a csomagban.
Az összeszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30)
használatát javasoljuk. Kérjük, ezeket külön
vásárolja meg!
2012-07-05
4:44:05
Csatlakoztatás
3. Távolítsa el a WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Rögzítse csavarokkal (nincs benne a készletben)
a lenti szemléltető ábra szerint.
11
,,Megjegyzés
A lenti ábrán bemutatott módon vegye le a
készüléket a tartókonzolról!
5. Akassza a központi egységet a fali konzolra, a
lent bemutatott módon!
2
Csatlakoztatás
A készülék
csatlakoztatásának
szabadon választható
módja
OPTIKAI eszköz
csatlakoztatása
A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa
az OPTICAL IN csatlakozóhoz
>>Figyelmeztetés
yy Ne kapaszkodjon a beüzemelt készülékbe,
és kerülje el annak ütögetését!
yy Erősítse a készüléket szorosan a falhoz,
nehogy az leessen! Ha a készülék leesik, az a
sérüléséhez, megrongálódásához vezethet.
A külső készülék
digitális optikai
kimenetéhez
yy Ha a készüléket a falra szerelte, kérem,
győződjön meg arról, hogy gyermek ne
ránthassa meg egyetlen csatlakozókábeljét
sem, mivel így a termék leeshet!
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 11
2012-07-05
4:44:05
12
Működés
funkciók
DOLBY DRC (Dynamic
Range Control = dinamikasáv
ellenőrzése)
A hangerő lehalkításakor tiszta hangzást teremt
(csak Dolby Digital esetében). Állítsa be a DOLBY
DRC -t (= DRC BE) a DOLBY DRC ON. segítségével!
A kikapcsolásához, nyomja meg az DOLBY DRC
OFF gombot.
3
AV SYNC
Működés
Lehet, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele
során a kép és a hang nincsenek összhangban
egymással. Ebben az esetben az alábbi műveletsor
végrehajtásával összehangolhatjuk a képet és a
hangot.
Használja a AV SYNC -/+ gombokat a késleltetési
idő nagyságának növelésére vagy csökkentésére,
amit 0 és 300 m/sec-on belül bármekkorára
beállíthat.
,,Megjegyzés
Amikor az AV SYNC eléri a legmagasabb/
legalacsonyabb szintet és Ön ismét
megnyomja az AV SYNC -/+ gombot a
távirányítón, piros LED jelzi a készüléken 2
másodpercig az AV SYNC szintjét.
AUTO POWER BE/KI
Ez a funkció automatikusan be-, ill. kikapcsolja az
egységet, ha ehhez a készülékhez optikai kábellel
egy külső készüléket csatlakoztatott, és azt bevagy kikapcsolta (TV, DVD-lejátszó, Blu-ray lemez
lejátszó, stb.). Ezt a funkciót a következő gomb
megnyomásával kapcsolhatja be: AUTO POWER
ON.
A kikapcsolásához, nyomja meg az AUTO POWER
OFF gombot.
,,Megjegyzés
yy Ha az optikai kábellel semmilyen külső
készüléket nem csatlakoztatott, vagy az
egységhez semmilyen digitális audiojel nem
érkezik és az AUTO POWER funkció aktív, az
egység 15 perces inaktivitás után kikapcsol.
Hang átmeneti kikapcsolása
A készülék elnémításához nyomja meg a
(némítás) gombot!
A készülék lenémítására szükség lehet, például, egy
telefonhívás fogadása alkalmával.
,,Megjegyzés
Piros LED 2 másodpercenkénti felvillanása jelzi
azt, hogy a készülék elnémított üzemmódban
van.
AUTOMATIKUS
KIKAPCSOLÁS
Ha 25 percig nem történik jelátvitel a készülékre,
akkor az energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol.
De a készülék automatikusan bekapcsol az Ön által
beállított [AUTO POWER] funkciónak köszönhetően.
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 12
2012-07-05
4:44:06
Működés
13
A TV vezérlése a
mellékelt távirányítóval
A televízióját az alábbi gombok segítségével
vezérelheti. (csak LG TV)
Működés
MUTE
A TV hangjának be- és
kikapcsolása.
INPUT
Bekapcsolja az
összeköttetést a TV
bemenet és más beviteli
források között.
1 (TV POWER)
A TV be-és kikapcsolása.
VOL +/ -
Beállítja a TV hangerejét.
PR/CH w/s
Előre és hátra léphetünk
vele a beállított csatornák
között.
3
Működés
Gomb
,,Megjegyzés
yy A csatlakoztatott TV készüléktől függően
előfordulhat, hogy néhány gomb nem
használható a televízió vezérlésére.
yy A készülék távirányítója a TV alapműveleteit
tudja végrehajtatni. A TV minden
funkciójának a kihasználásához használja a
TV távirányítóját.
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 13
2012-07-05
4:44:06
14
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
HIBA
ELHÁRÍTÁSA
Dugja be a hálózati csatlakozózsinórt!
Nincs áram
Nincs hang
Ellenőrizze a helyzetet egyéb elektronikai eszközök bekapcsolásával!
Ellenőrizze OPTICAL IN csatlakoztatását.
A távirányító túl messze van a készüléktől.
Vigye a távirányítót kb. 23 lábnyi (7 méteres) távolságon belülre!
A távirányító
nem működik
megfelelően.
Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton.
Távolítsa el az akadályt!
Lemerült az elem a távirányítóban.
Cserélje újakra a régi elemeket.
4
Az AUTO
E funkció rendelkezésre állása azonban az optikai kábellel csatlakoztatott készüléktől is
POWER funkció függ.
nem működik.
Hibaelhárítás
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 14
2012-07-05
4:44:06
Függelék
15
Karbantartás
A készülék kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és
csomagolóanyagokat! Amennyiben a készülék
szállítása szükségessé válik, a maximális védelem
érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak
megfelelően csomagolja be!
A külső felületek tisztántartása
yy Ne használjon illékony folyadékot (mint például
rovarirtó szer) a készülék közelében!
yy A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes
nyomással végezzük.
yy Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag
termékeket a készülékkel érintkezni!
A készülék tisztítása
A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt
használjon! Ha a felület különösen szennyezett,
használjon enyhén megnedvesített puha kendőt
és enyhe mosószeres oldatot! Ne használjon olyan
erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a
higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét!
Függelék
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 15
5
2012-07-05
4:44:06
16
Függelék
Védjegyek és licenszek
Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A
„Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories
védjegyei.
Gyártva az alábbi számú U.S. szabadalmak licence
alapján: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 és más,
az USA-ban, illetve más országokban kiadott és
bejegyzés előtt álló szabadalmak alapján. A DTS,
a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum
együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye,
valamint a DTS 2.0 csatorna a DTS, Inc. védjegyei.
A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden
jog fenntartva.
5
Függelék
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 16
2012-07-05
4:44:06
Függelék
17
Specifikáció
Általános
Teljesítménykövetelmények
Hivatkozás a főcímre.
Teljesítményfelvétel
Hivatkozás a főcímre.
Méretek (szélesség x magasság x
mélység)
(900 x 59 x 85) mm
Nettó súly (hozzávetőlegesen)
2,6 kg
Működési hőmérséklet
41 F-től 95 F-ig (5 C-tól 35 C-ig)
A működéshez szükséges
páratartalom
5 % - 90 %
Bemeneti nyílások
DIGITAL IN (OPTICAL IN)
3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
Erősítő
Sztereó mód
20 W + 20 W (6 Ω 1 kHz-nél)
A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.
5
Függelék
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 17
2012-07-05
4:44:06
NB2020A-N0_DHUNLLK_HUN.indd 18
2012-07-05
4:44:06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising