LG BP120 Navodila
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Blu-ray Disc™-/
DVD-lejátszó
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a
későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
BP120
P/NO : MFL67475801_REV1.0
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
VIGYÁZAT!
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE
NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL
A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST
KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.
Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt,
egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett villám arra figyelmezteti
a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes
feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre
ártalmas lehet, áramütést okozhat.
Az egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és karbantartási (javítási)
utasításokra figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez tartozó
dokumentációban.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS
NEDVESSÉG.
FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre,
például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba.
VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!
A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően
végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék
megbízható működését szolgálják, valamint a
túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat
ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra,
heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre
teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl.
könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó
szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.
VIGYÁZAT: A BURKOLATOT MEGBONTVA A
KÉSZÜLÉKBŐL LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN CLASS 1M
LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI. OPTIKAI ESZKÖZÖKKEL
NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A LÉZERSUGÁRBA.
A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő
használata, helytelen eljárások alkalmazása
veszélyes sugárzást okozhat.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Másszóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni,
amelynek áramkörén nincsenek további
csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök.
A biztonság kedvéért nézze meg használati
útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját.
A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali
aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy
hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés
veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez
vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja
meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérülést
vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt
az aljzatból, a készüléket ne használja tovább,
és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse
el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A
hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai
sérülésektől: nem szabad megcsavarni,
megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni
rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra
és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.
A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet
lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék
telepítésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati
csatlakozó könnyen elérhető legyen.
Az első lépések
A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne
helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat,
például vázát.
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes
szeméttároló jel jelőli, hogy a termék
a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya dlá
esik.
2. Minden elektromos és elektronikai
terméket a lakossági hulladéktól
elkülőnítve kell begyüjeni, a kormány
vagy az őnkormányzatok által kijelőlt
begyüjtő eszkőzők használatával.
3. Régi eszkőzeinek megfelelő
ártalmatlanítása segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy kőrnyezetre
ártalmas hatásokat.
4. Ha tőbb információra van szüksége
régi eszkőzeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza
a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba
az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1. Ha a termék elemeire/akkumulátoraira
ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum
van elhelyezve, az azt jelenti, hogy
megfelel a 2006/66/EC európai
irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a
kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb)
vegyjelével is lehet kombinálni, ha az
adott elem 0,0005%-nál tőbb higányt,
0,002%-nál tőbb kadmiumot, illetve
0,004%- nál tőbb ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a
háztartási hulladéktól elkülőnítve
kell kezelni, a kormány, illetvge
a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok
megfelelő hulladékkezelése segít
megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok
és emberek egészségére gyakorolt
lehetséges negatív kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos
részletes tájékoztatásért forduljon
az őnkormányzat irodájához, a
hulladékkezelő szolgálathoz, illetve
ahhoz az üzlethezm ahol a terméket
vásárolta.
1
Az első lépések
Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos
eltávolítása a készülékből: Az elhasznált
akkumulátor vagy elemek eltávolítását a
behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított
sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés
és az emberi egészségre gyakorolt esetleges
hatások megelőzése érdekében az akkumulátort
vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell
leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket
ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk,
hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken
adja le. Az elemeket ne érje túlzott hõ, pl. közvetlen
napsütés, tűz, vagy hasonló!
3
4
1
Az első lépések
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy
a termékek teljesítik az 2004/108/EC,
2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal
alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó
előírásait.
Az első lépések
Európai Szabványügyi Központ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM
ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal
kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán
találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a
készüléket vásárolta.
Szerzői jogi megjegyzé
yy Mivel a Blu-ray lemezformátum tartalomvédelmi
rendszereként az AACS (Advanced Access
Content System – fejlett tartalom-elérési
rendszer) rendszert fogadták el, amely hasonló a
DVD-formátum CSS (Content Scramble System
– tartalom-titkosítási rendszer) rendszeréhez,
az AACS védelemmel rendelkező tartalom
lejátszására, az analóg jelkimenetre stb. bizonyos
korlátozások érvényesek. A készülék működése és
korlátozásai a vásárlás időpontjától függhetnek,
mert előfordulhat, hogy az AACS a készülék
gyártása után fogadta el vagy változtatta meg a
korlátozásokat.
yy Továbbá, a Blu-ray lemezformátum
tartalomvédelmére a BD-ROM Mark és BD+ is
használatos, ami további korlátozást jelent a BDROM Mark és/vagy BD+ védelemmel ellátott
tartalmakra, beleértve a lejátszást is. Az AACSsel, BD-ROM Mark-kal, BD+-szal vagy ezzel a
termékkel kapcsolatos további információkat az
LG vevőszolgálati központjában lehet megtudni.
yy Sok BD-ROM/DVD lemez másolásvédelmet
tartalmaz. Emiatt a lejátszót közvetlenül, és nem
videomagnón keresztül csatlakoztassa a TVkészülékre, mert ilyen esetben a másolásvédett
lemez képe zavarosan jelenik meg.
yy A termék USA-szabadalmak és más szellemi
tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi
technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi
technológia használatát a Rovi-nak kell
engedélyeznie és a Rovi egyéb engedélyének
hiányában csak otthoni és más korlátozott
használatra alkalmazható. A visszafejtés vagy
részekre bontás tilos.
yy Az USA és más országok szerzői jogi törvényei
értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, BDROM lemezek, DVD-k, CD-k és más anyagok
engedély nélküli felvétele, használata, terjesztése
vagy módosítása polgári vagy büntetőjogi
felelősségre vonással jár.
Az első lépések
5
Fontos megjegyzés a TVszínrendszerrel kapcsolatban
A lejátszó színrendszere az éppen lejátszott
lemeztől függ.
A lejátszó kimeneti jelét csak több színrendszerű
(multi system) TV fogadja.
yy Ha PAL-rendszerű TV-készüléke van, akkor az
NTSC-színrendszerű lemez lejátszásakor a kép
torz lesz.
yy A több színrendszerű TV a bemenő jelnek
megfelelően automatikusan átkapcsolja a
színrendszert. Ha a színrendszer nem kapcsolódik
át automatikusan, kapcsolja ki, majd ismét be.
yy Ha az NTSC-színrendszerű lemez képe helyesen
jelenik meg a TV-n, akkor sem biztos, hogy az
erről készített felvétel helyes lesz.
1
Az első lépések
Például, ha NTSC színrendszerrel felírt lemezt játszik
le, a kimeneti jel NTSC színrendszerű lesz.
6
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
2
8
8
9
9
10
11
12
12
12
13
14
14
Biztonsági előírások
Bevezetés
– Lejátszható lemezek és az
útmutatóban használt jelölések
– A “7” szimbólum kijelzése
– Kompatibilitási megjegyzések
– Fájlok követelményei
– AVCHD (fejlett HD videokodek)
– Speciális rendszerkövetelmények
– Régiókód
– Színrendszer
Távvezérlő
Előlap
Hátlap
2
Csatlakoztatás
15
Csatlakoztatás a
TV-készülékhez
– HDMI csatlakoztatás
– Mi a SIMPLINK?
– A felbontás beállítása
Csatlakoztatás erősítőhöz
– Erősítő csatlakoztatása a HDMIkimenetre
– Erősítő csatlakoztatása a digitális
audiokimenetre
USB-eszköz csatlakoztatása
– Az USB-eszköz tartalmának lejátszása
15
16
16
17
18
18
19
19
3
A rendszer beállítása
20
20
20
21
22
23
24
25
Beállítások
– Első beállítás
– A beállítások menüje.
– [MEGJEL.] menü
– [NYELV] menü
– [HANG] menü
– [LEZÁRÁS] menü
– [EGYEBEK] menü
4
Használat
26
26
26
26
Általános lejátszás
– A [HOME] menü használata
– Lemezek lejátszása
– Fájl lejátszása lemezről/USBeszközről
– Video- és audiotartalommal
kapcsolatos alapműveletek
– Fényképekkel kapcsolatos
alapműveletek
– A lemezmenü használata
– Lejátszás folytatása
– Utolsó jelenet memória
Speciális lejátszási funkciók
– Ismételt lejátszás
– A meghatározott rész ismétlése
– A tartalom-információk megtekintése
– A tartalomlista megjelenítésének
módosítása
– Feliratfájl kijelölése
– Fényképmegjelenítés közbeni
lehetőségek
– Zenehallgatás diavetítés közben
Képernyőkijelzés
– Tartalom-információk megjelenítése a
képernyőn
– Lejátszás indítása a kijelölt időponttól
– Filmfelirat nyelvének kijelölése
– Másik hang hallgatása
– Kameraállás váltása
– A TV képarányának módosítása
– A feliratfájl karakterkészletének
változtatása
– A képmegjelenítési mód változtatása
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
Tartalomjegyzék
7
5
Hibaelhárítás
35
35
36
36
36
Hibaelhárítás
– Általános
– Kép
– Vevőtámogatás
– Nyílt forráskódú szoftverek
1
6
Melléklet
2
37
A televízió vezérlése a készülékhez
tartozó távvezérlővel
– A távvezérlő beállítása a TVkészülékhez
Országkódok listája
Nyelvkódok listája
Védjegyek és licencek
A hangkimenet jellemzői
Műszaki jellemzők
Karbantartás
– A készülék kezelése
– Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
37
38
39
40
42
44
45
45
45
3
4
5
6
8
Az első lépések
Bevezetés
1
Lejátszható lemezek és az útmutatóban használt jelölések
Az első lépések
Adathordozó/
Fogalom
Logó
Szimbólum
e
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
Leírás
yy Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek,
pl. filmek.
yy BDAV formátumban felírt BD-R/RE lemezek.
yy Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó
BD-R/RE lemezek.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
yy Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek,
pl. filmek.
yy Csak film-módú és lezárt (véglegesített).
yy Kétrétegű lemez is lejátszható.
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Lezárt (véglegesített) AVCHD formátum
y
u
i
yy Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó
DVD±R/RW lemezek.
r
VR módú és lezárt (véglegesített)
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
yy Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó
CD-R/RW lemezek.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
Megjegyzés
–
,
Speciális megjegyzéseket és használati
jellemzőket jelöl.
Vigyázat!
–
>
A helytelen használatból eredő esetleges károk
megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.
Az első lépések
,,Megjegyzés
yy A rögzítéshez használt szoftvertől és a
véglegesítéstől függően előfordulhat, hogy
egyes megírt lemezek (CD-R/RW, DVD±R/
RW vagy BD-R/RE) nem játszhatóak le.
yy Előfordulhat, hogy a számítógéppel, illetve
DVD- vagy CD-felvevővel rögzített BD-R/
RE, DVD±R/RW és CD-R/RW lemezeket nem
lehet lejátszani, ha azok meg vannak sérülve,
szennyezettek, vagy a felvevő lencséjén
szennyeződés rakódott le.
yy Ha a lemezt személyi számítógéppel írja
meg, kompatibilis formátum esetén is
előfordulhat, hogy a lemez létrehozására
használt szoftver beállításai miatt a készülék
ezeket a lemezeket nem tudja lejátszani.
(A részleteket érdeklődje meg a szoftver
gyártójától.)
yy Az optimális lejátszási minőség érdekében
a készülék megköveteli, hogy a lemezek, ill.
felvételek megfeleljenek bizonyos műszaki
szabványoknak.
yy Az előre rögzített DVD-ket automatikusan
ezekre a szabványokra állítják be. Számos,
különböző típusú lemezformátum létezik
(ideértve az MP3 fájlokat tartalmazó CDR-t is), amelyek bizonyos előfeltételeket
igényelnek a lejátszás kompatibilitásának
megőrzéséhez.
yy Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy
MP3 / WMA fájlok és zene internetről
történő letöltéséhez engedély szükséges.
Cégünknek nem áll módjában ilyen
engedélyt biztosítani. Az engedélyt mindig
a szerzői jog tulajdonosától kell beszerezni.
yy Az újraírható lemezek formázásakor a
lemezformázási beállítást [Mastered]-re
kell állítani ahhoz, hogy az LG lejátszók le
tudják játszani. Ha a beállítás Live System,
akkor az LG lejátszón nem lehet lejátszani.
(Mastered/Live File System: a Windows Vista
fájlformátumai.)
A “7” szimbólum kijelzése
Üzem közben a “7” jelenhet meg a TVkészüléken, azt jelezve, hogy az ebben a használati
útmutatóban szereplő funkció az adott lemezzel
nem használható.
Kompatibilitási megjegyzések
yy Mivel a BD-ROM új formátum, bizonyos
lemezekkel, digitális kapcsolatokkal és
egyebekkel kompatibilitási problémák
merülhetnek fel. Ha ilyen problémákat
tapasztal, lépjen kapcsolatba egy hivatalos
szervizközponttal.
yy A BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1
version 1.1) funkciót nyújtó BD-ROM lemezek
használatával a készülék olyan funkciókat kínál,
mint a kép a képben, a másodlagos hang vagy
a virtuális csomagok stb. A másodlagos hang
csak kép a képben funkciójú lemezről játszható
le. A lejátszás módját lásd a lemez használati
útmutatójában.
yy A nagy felbontású tartalom lejátszásához és
a normál DVD-tartalom felkonvertálásához a
megjelenítő eszközön HDMI-bemenetre vagy
HDCP-képes DVI-bemenetre lehet szükség.
yy Néhány BD-ROM és DVD lemez esetében néhány
üzemeltetési parancs vagy funkció használata
korlátozott lehet.
yy A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus és
DTS-HD maximum 7.1 csatornával használható,
ha a készülék audiokimenetét HDMI-kábellel
csatlakoztatja.
yy A lemezzel kapcsolatos egyes információk
tárolására USB-eszközt lehet használni. Az
információ megőrzésének időtartamát a lemez
határozza meg.
1
Az első lépések
yy A felvevőkészüléktől, illetve magától a CD-R/
RW (vagy DVD+R/+RW) lemeztől függően
előfordulhat, hogy egyes CD-R/RW (vagy
DVD+R/+RW) lemezeket nem lehet a
készülékkel lejátszani.
9
10
Az első lépések
Fájlok követelményei
Filmfájlok
1
Az első lépések
Fájl Hely
Lemez,
USB
Fájl
Kiterjesztés
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
nélkül), “.vob”,
“.3gp”
Kodekformátum
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Csak normál
lejátszás), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Audioformátum
Dolby Digital,
DTS, MP3, AAC,
AC3
Felirat
SubRip (.srt / .txt),
SAMI (.smi), SubStation
Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Zenefájlok
Fájl
Kiterjesztés
Fájl Hely
Lemez,
USB
“.mp3”, “.wav”,
“.m4a” (DRM
nélkül), “.flac”
Mintavételi
frekvencia
16 kHz - 48 kHz (MP3)
Bitsebesség
32 - 320 kbps (MP3)
Megjegyzés
A lejátszó egyes wavfájlokat nem tud
lejátszani.
Fényképfájlok
Fájl Hely
Lemez,
USB
Fájl
Kiterjesztés
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Ajánlott Méret
Megjegyzés
kisebb mint 4000 x 3000 x 24 bit/pixel A készülék nem kezeli a
kisebb mint 3000 x 3000 x 32 bit/pixel progresszív és veszteség
nélküli (lossless) tömörítésű
képfájlokat.
Az első lépések
,,Megjegyzés
,,Megjegyzés
yy „WMV 9 kodekkel” készült „avi” fájl nem
használható.
yy A készülék képes az UTF-8 fájlok lejátszására,
akkor is, ha ezek Unicode-feliratokat
tartalmaznak. A készülék tiszta Unicode
feliratfájlokat nem kezel.
yy Egyes fájlok a típustól vagy felvételi módtól
függően nem játszhatók le.
yy A normál PC-n többmenetes módon
rögzített lemez ezen a készüléken nem
játszható le.
yy A filmlejátszáshoz a filmfájl és a feliratfájl
nevének azonosnak kell lennie.
yy MPEG2 TS vagy MPEG2 PS videokodek
használata esetén a feliratfájlt nem lehet
lejátszani.
yy VBR fájlok esetén a zenefájl kijelzett teljes
játékideje helytelen lehet.
AVCHD (fejlett HD
videokodek)
yy A készülék AVCHD formátumú lemezek
lejátszására alkalmas. A videokamerák általában
ilyen lemezekre készítik a felvételt.
yy Az AVCHD formátum nagy felbontású digitális
videokamera-formátum.
yy Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos
tömörítési módszereknél hatékonyabban
tömöríti a képeket.
yy A készülék képes az „x.v.Colour” AVCHD
formátumú lemezek lejátszására is alkalmas.
yy Előfordulhat, hogy a felvétel körülményeitől
függően némelyik AVCHD formátumú lemezt
nem lehet lejátszani.
yy Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni
(véglegesíteni kell).
yy Az „x.v.Colour” szélesebb színtartományú, mint a
hagyományos, videokamerában használt lemez.
1
Az első lépések
yy A fájlnév legfeljebb 180-karakteres lehet.
yy Fájlok/mappák max. száma: Kevesebb mint
2000 (fájlok és mappák együtt)
yy A képfájlok számától és méretétől függően
a tartalom beolvasása több percig is tarthat.
yy A fájlokkal kapcsolatos követelmények
(10. oldal) nem mindig kompatibilisek. A
fájljellemzőkkel kapcsolatban korlátozások
lehetnek.
yy A készülék nem tudja kezelni az MP3-fájlba
ágyazott ID3 tag-információt.
yy VBR fájlok esetén az audiofájl kijelzett
játékideje helytelen lehet.
yy Előfordulhat, hogy a CD/DVD vagy USB-n
található HD filmfájlok lejátszása nem
megfelelő. A HD filmek lejátszásához
Blu-ray lemez vagy USB 2.0 javasolt.
yy A lejátszó a H.264/MPEG-4 AVC profile
Main, High at Level 4.1 formátum
lejátszására képes. Magasabb szintű fájl
esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a
képernyőn.
*1
*2
yy A készülék GMC vagy Qpel használatával
rögzített fájlokat nem kezel.
*1 GMC – Global Motion Compensation
(globális mozgáskiegyenlítés)
*2 Qpel – Quarter pixel (Negyed pixel
mozgáskiegyenlítés)
11
12
Az első lépések
Speciális
rendszerkövetelmények
1
A nagy felbontású video lejátszásához az alábbiak
szükségesek:
Az első lépések
yy Nagy felbontású megjelenítő HDMI bemenettel.
yy BD-ROM lemezek nagy felbontású tartalommal
yy Néhány tartalom-típus esetén HDMI- vagy HDCPképes DVI-bemenet a megjelenítő eszközön (a
lemezgyártó előírásainak megfelelően).
Többcsatornás Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD és
DTS-HD esetén:
yy Vevőerősítő beépített (Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS vagy DTSHD) dekódolóval.
yy Elülső, hátulsó, center és mélynyomó hangszórók
a választott formátumnak megfelelően.
Régiókód
A régiókód a készülék hátlapjára van nyomtatva. A
készülék csak az ezzel azonos vagy “ALL” régiókódú
BD-ROM vagy DVD lemezeket játssza le.
Színrendszer
A B (OPEN/CLOSE) gombbal nyissa ki a
lemeztálcát, nyomja meg és 5 másodpercnél
hosszabb ideig tartsa nyomva a M (PAUSE) gombot,
ekkor kijelölheti a színrendszert (PAL/NTSC/AUTO).
Az első lépések
13
Távvezérlő
• • • • • • d • • • • • •
REPEAT (h): A kívánt szakasz
vagy sorozat ismételt lejátszása.
B (OPEN/CLOSE): A lemeztálca
nyitása és zárása.
AUDIO ([): Nyelv vagy
hangcsatorna kijelölése.
0-9 számgomb: Menük
számozott menüpontjainak
kiválasztása.
SUBTITLE (]): Filmfelirat
nyelvének kijelölése.
CLEAR: Jelölés eltávolítása a
keresés menüből vagy szám
törlése jelszó beállításakor.
TV-vezérlőgombok : (lásd a 37.
oldalon).
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Keresés előre
vagy visszafelé.
C/V (SKIP): Ugrás a
következő vagy előző fejezetre/
sávra/fájlra.
M (PAUSE): A lejátszás
megszakítása.
z (PLAY): Elindítja a lejátszást.
Az elemek behelyezése
Z (STOP): A lejátszás leállítása.
• • • • • • c • • • • • •
HOME (n): A [Főmenü]
megnyitása vagy bezárása.
A távvezérlő hátulján vegye le az
elemtartó fedelét és a 4 és 5
pólusokra ügyelve helyezzen be
egy R03 (AAA méretű) elemet.
INFO/MENU (m): A
képernyőmenü megjelenítése/
elrejtése.
Nyíl-gombok: Menüpontok
kijelölése.
ENTER (b): Kijelölés nyugtázása.
BACK (1): Kilépés a menüből
vagy visszatérés az előző
képernyőre.
DISC MENU: A lemezmenü
megjelenítése.
TITLE/POP-UP: A DVD
címmenüjének vagy a
BD-ROM felbukkanó menüjének
megjelenítése (ha van).
Szines (R, G, Y, B) gombok:
Mozgás a BD-ROM menükben. A
[Film], [Kép] és [Zene] menükben
is használhatók.
1
Az első lépések
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): A készülék BE- és
KIKAPCSOLÁSA.
14
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
a Lemeztálca
f Z (STOP)
b A kijelző
g 1 (POWER)
c A távvezérlő érzékelője
h USB CSATLAKOZÓ
d B (OPEN/CLOSE)
e N (PLAY / PAUSE)
Hátlap
a Váltakozó áramú tápkábel
b HDMI OUT
c DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a
TV-készülékhez
HDMI csatlakoztatás
A készülék hátoldala
További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
yy A HDMI- vagy DVI-csatlakozóval ellátott készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
-- Próbálja meg kikapcsolni a HDMI/DVI
készüléket és a lejátszót. Ezután kapcsolja be
a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva
kapcsolja be a lejátszót.
-- A csatlakoztatott készülék videobemenetét a
lejátszónak megfelelően kell beállítani.
-- A csatlakoztatott készüléknek kezelnie kell
a 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i vagy
1920x1080p felbontású bemeneti videojelet.
yy A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI.
vagy DVI-eszköz használható.
-- Nem HDCP-képes készüléken a kép nem
megfelelően jelenik meg.
,,Megjegyzés
HDMIkábel
TV
A TV bemenetét állítsa HDMI-re (lásd a TV használati
útmutatóját).
yy Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem
képes a lejátszó jelének kezelésére, a hang
torz lehet vagy nem is hallható.
yy A HDMI-csatlakozás használata esetén
meg lehet változtatni a HDMI-kimenet
felbontását. (lásd “A felbontás beállítása”, 16.
oldal)
yy A beállító menü [HDMI színbeáll.]
menüpontjában válassza a HDMI OUT
videokimenetet (lásd 22. oldal).
yy Ha a felbontást az összeköttetés létrehozása
után változtatja meg, akkor ez hibás
működést eredményezhet. A probléma
megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja
be a lejátszót.
yy Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TVképernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a
HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le
a HDMI-kábelt.
yy Ha a képernyőn zaj látható, vagy a kép
csíkoz, ellenőrizze a HDMI-kábelt (a hossza
általában max. 4,5 m lehet).
2
Csatlakoztatás
Ha HDMI TV-je vagy monitora van, a lejátszót
HDMI-kábellel is csatlakoztathatja (A típusú,
Nagysebességű HDMI™-kábel). A lejátszó HDMIcsatlakozójának csatlakoztatása a HDMI-képes TVkészülékre vagy monitorra.
15
16
Csatlakoztatás
Mi a SIMPLINK?
A készülék néhány funkcióját a TV távvezérlőjével
lehet vezérelni, ha a készülék és a SIMPLINK
funkcióra képes LG TV HDMI-kábellel kapcsolódik
egymáshoz.
2
Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:Play,
Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off stb.
Csatlakoztatás
A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TV használati
útmutatójában.
A SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-készülékeken a
fenti embléma található.
,,Megjegyzés
A felbontás beállítása
A lejátszó HDMI OUT csatlakozóján többféle
felbontású kimeneti jelet lehet beállítani. A
felbontást a [Beállít.] menüben lehet beállítani.
1. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
2. A a/d gombokkal válassza a [Beállít.] menüt
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
A [Beállít.] beállító menü jelenik meg.
3. A w/s gombbal álljon a [MEGJEL.]
menüpontra és a d gombbal lépjen a második
menüszintre.
4. A w/s gombbal álljon a [Felbontás]
menüpontra és az ENTER (b) gombbal lépjen a
harmadik menüszintre.
A lemez típusától vagy a lejátszási állapottól
függően néhány SIMPLINK művelet eltérő
lehet, vagy nem működhet.
5. A w/s gombbal jelölje ki a kívánt felbontást és
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
Csatlakoztatás
,,Megjegyzés
yy Ha TV nem képes a lejátszón
beállított felbontás kezelésére, akkor a
következőképpen 576p felbontást lehet
beállítani:
1. A B gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Az előlap Z (STOP) gombját tartsa
nyomva 5 mp-nél hosszabb ideig.
yy Ha a felbontást Ön állítja be és ezután
csatlakoztatja a HDMI-kábelt a TV-re, és az
nem fogadja el a beállított felbontást, akkor
a felbontás [Auto]-ra vált.
yy Ha a TV-készülék nem fogadja el a beállított
felbontást, figyelmeztető üzenet jelenik
meg. Ha a felbontás megváltoztatása után
semmi sem látható a képernyőn, akkor
várjon 20 másodpercet, és a felbontás
automatikusan az előző felbontásra áll
vissza.
yy A csatlakoztatott TV képességeitől és
beállításaitól függően, illetve a BD-ROM
eredeti képváltási frekvenciája alapján az
1080p videokimenet képváltási frekvenciája
automatikusan 24 Hz vagy 50 Hz értékre
állítódhat be.
Csatlakoztatás
erősítőhöz
A meglévő berendezésnek megfelelően végezze el
az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.
yy HDMI audio csatlakoztatás (18. oldal)
yy Digitális hangcsatlakoztatás (18. oldal)
Mivel az audiokimenetet több tényező befolyásolja,
lásd „A hangkimenet jellemzői” c. pontot a 42.
oldalon.
Digitális, többcsatornás hang
A többcsatornás digitális csatlakozás kitűnő
hangminőséget nyújt. Ehhez többcsatornás audio-/
video-vevőerősítőre van szükség, amely a lejátszó
által használható egy vagy több hangformátum
kezelésére képes. Ellenőrizze az audio-/videovevőerősítőn található logókat és a kézikönyvet.
(PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS és/vagy DTS-HD.)
2
Csatlakoztatás
yy Ha HDMI-csatlakozás esetén a beállított
felbontás 576i, akkor a tényleges kimeneti
felbontás 576p lesz.
17
18
Csatlakoztatás
Erősítő csatlakoztatása a
HDMI-kimenetre
Erősítő csatlakoztatása a
digitális audiokimenetre
HDMI-kábellel kösse össze a lejátszó HDMI
OUT kimenetét az erősítő megfelelő bemeneti
csatlakozójával.
Külön megvásárolható optikai kábellel kösse össze
a lejátszó DIGITAL AUDIO OUT kimenetét az erősítő
megfelelő bemeneti (COAXIAL) csatlakozójával.
2
A készülék hátoldala
A készülék hátoldala
Csatlakoztatás
Coaxial kábel
HDMI-kábel
Vevő/erősítő
HDMIkábel
TV
Vevő/erősítő
Előfordulhat, hogy a lejátszó digitális kimenetét be
kell kapcsolni (lásd “[HANG] Menü”, 23 oldal).
HDMI-kábellel kösse össze az erősítő HDMIkimenetét a TV megfelelő bemeneti csatlakozójával,
ha az erősítőn van HDMI-kimenet.
Előfordulhat, hogy a lejátszó digitális kimenetét be
kell kapcsolni (lásd “[HANG] Menü”, 23 oldal).
Csatlakoztatás
USB-eszköz
csatlakoztatása
A készülék alkalmas az USB-eszközön tárolt film-,
zene- és fényképfájlok lejátszására.
Az USB-eszköz tartalmának
lejátszása
,,Megjegyzés
yy A lejátszóval csak FAT16, FAT32 vagy NTFS
fájlrendszerű USB Flash-meghajtó vagy külső
HDD használható. A Blu-ray tartalom csak
FAT16 és FAT32 formátumokkal használható.
Blu-ray tartalom esetén a készülékkel
csak FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB
flashmemória vagy külső HDD használható.
yy A készülék legfeljebb 4 partíciót tud kezelni
az USB-eszközön.
yy Használat (lejátszás stb.) közben ne húzza ki
az USB-eszközt.
yy Ha az USB-eszköz számítógéppel való
használatához külön program telepítése
szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem
használható.
yy USB-eszköz: USB1.1 és USB2.0 szabványú.
yy A készülék zenefájlok, képfájlok és filmfájlok
lejátszására alkalmas. Az egyes fájltípusok
lejátszását lásd a megfelelő oldalakon.
Ha a HOME menü megjelenítése közben
csatlakoztatja az USB-eszközt, a lejátszó
automatikusan lejátssza az USB-tárolóeszközön
lévő zenefájlt. Ha az USB-tárolóeszközön különböző
fájltípusok vannak, a fájltípus kiválasztó menüje
jelenik meg.
yy Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése
érdekében rendszeresen mentse adatait.
Az USB-tárolóeszközön található fájlok
mennyiségétől függően a betöltés több percig
tarthat. A [Elvet] választása után az ENTER (b)
megnyomásával a betöltés megszakad.
yy Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
használhatók ezzel a készülékkel.
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. A a/d gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy
[Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
4. A w/s gombbal válassza az [USB]-t, majd
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
5. A w/s/a/d gombokkal jelöljön ki egy fájlt
és a fájl lejátszásához nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
6. Óvatosan húzza ki az USB-eszközt.
yy USB hosszabbító kábel, USB HUB vagy USB
kártyaolvasó használata esetén előfordulhat,
hogy a készülék nem ismeri fel az USBeszközt.
yy Digitális fényképezőgépet és mobiltelefont
nem lehet a készülékre csatlakoztatni.
yy A készülék USB-csatlakozóját nem
lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék
tárolóeszközként nem használható.
2
Csatlakoztatás
1. Az USB-eszközt csatlakoztassa az USBcsatlakozóra.
19
20 A rendszer beállítása
Beállítások
A beállítások menüje.
Első beállítás
1. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
A [Beállít.] menüben a lejátszó beállításait lehet
módosítani.
A készülék első bekapcsolásakor az első beállító
menü jelenik meg a képernyőn. Az első beállító
menüben állítsa be a kijelzés nyelvét.
1. Nyomja meg a 1 POWER gombot.
A képernyőn az első beállító menü jelenik meg.
2. A w/s/a/d gombokkal jelölje ki a nyelvet
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
2. A a/d gombokkal válassza a [Beállít.] menüt
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
A [Beállít.] beállító menü jelenik meg.
3
A rendszer beállítása
3. Ellenőrizze az előző lépésben elvégzett
beállítást.
Az első beállítások befejezéséhez álljon a
[Befejez] lehetőségre és nyomja meg az
ENTER (b) gombot. Ha valamelyik beállítást
módosítani kell, a a/d gombokkal válassza a
[Előző] lehetőséget és nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
3. A w/s gombbal álljon az [Hang] menüpontra
és a d gombbal lépjen a következő
menüszintre.
4. A w/s gombokkal válassza a második beállító
menüt és az ENTER (b) gombbal lépjen a
harmadik menüszintre.
5. A w/s gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
A rendszer beállítása
21
[MEGJEL.] menü
Felbontás
TV képarány
A kimeneti HDMI-videojel felbontásának beállítása.
A felbontással kapcsolatban lásd még a 16. oldalt.
Válassza a TV típusának megfelelő képarányt.
[Auto]
Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót
csatlakoztat. A mozifilmeket a kép alsó és felső
részén fekete csíkkal mutatja.
Ha a HDMI OUT csatlakozó kijelző-információ
(EDID) megjelenítésére képes TV-re csatlakozik,
akkor a készülék a csatlakoztatott TV-készülék
számára legmegfelelőbb felbontást választja.
[4:3 Pan Scan]
[1080p]
Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót
csatlakoztat. A kép összenyomása úgy, hogy
kitöltse a képernyőt. A kép két oldalának
levágása.
[1080i]
[4:3 Letterbox]
Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles
képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3
képarányú kép az eredeti 4:3 képaránnyal
jelenik meg, a jobb és bal oldalon fekete sávval.
[16:9 Teljes]
Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles
képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3 kép
vízszintesen (lineárisan) megnyújtva kitölti a
képernyőt.
,,Megjegyzés
A [4:3 Letterbox] és [4:3 Pan Scan] nem
választható, ha a beállított felbontás nagyobb
mint 720p.
1080 soros váltott soros (interlaced) video.
[720p]
720 soros progresszív video.
[576p]
576 soros progresszív video.
[576i]
576 soros váltott soros (interlaced) video.
1080p megjel.
Ha a felbontás beállítása 1080p, akkor a [24 Hz]
beállítás esetén a filmlejátszás (1080p/24 Hz) sima
és egyenletes lesz, ha a HDMI-csatlakozós TVkészülék kezelni tudja az 1080p/24 Hz bemenetet.
,,Megjegyzés
yy A [24 Hz] választása esetén a képen zavar
jelentkezhet, amikor a lejátszó a video- és
filmanyagok között vált. Ilyenkor válassza a
[50 Hz] beállítást.
yy Ha a [1080p megjel.] beállítása [24
Hz], és a TV nem képes a 1080p/24
Hz megjelenítésére, a videokimenet
tényleges képváltási frekvenciája a jelforrás
formátumához igazodóan 50 Hz lesz.
3
A rendszer beállítása
[16:9 Eredeti]
1080 soros progresszív video.
22 A rendszer beállítása
HDMI színbeáll.
[NYELV] menü
A kimeneti jel típusát állítsa a HDMI OUT
csatlakozóra. A beállítást lásd a TV-készülék
használati útmutatójában.
Megjel. menü
[YCbCr]
Akkor válassza, ha HDMI-képes megjelenítőre
csatlakozik.
[RGB]
Akkor válassza, ha DVI megjelenítőt
csatlakoztatott.
3
A beállítómenü és a képernyõmenük nyelvének
beállítása.
Lemez menü/Hang/Felirat
Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a
lemezmenü kívánt nyelvét.
[Eredeti]
A lemez eredeti nyelvkészletének kiválasztása.
A rendszer beállítása
A főmenü súgója
[Egyéb]
Ezzel a funkcióval a főmenü súgójának buborékját
lehet megjeleníteni. A súgó megjelenítéséhez ezt a
beállítást állítsa [Be]-ra.
Az ENTER (b) gombbal más nyelvet lehet
választani. A számgombokkal írja be a
megfelelő négyjegyű nyelvkódot (lásd 39.
oldal) és nyomja meg az ENTER (b)-t.
[Ki] (csak a lemez filmfelirata)
A filmfelirat kikapcsolása.
,,Megjegyzés
A lemeztől függően lehetséges, hogy a
nyelvbeállítás nem használható.
A rendszer beállítása 23
[HANG] menü
Minden lemezen többféle hangkimenet állítható
be. A lejátszó Audio beállításait a használt
hangrendszernek megfelelően állítsa be.
,,Megjegyzés
Mivel az audiokimenetet több tényező
befolyásolja, lásd „A hangkimenet jellemzői” c.
pontot a 42. oldalon.
Digitális kimenet
[PCM sztereo] (HDMI, COAXIAL)
[PCM többcsat.] (csak HDMI)
[192 kHz]
Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő képes
a 192 kHz-es jelek kezelésére.
[96 kHz]
Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő nem
képes a 192 kHz-es jelek kezelésére. Ezzel a
választással a készülék a 96 kHz-es jelet 48
kHz-esre kódolja át, így a rendszer képes lesz a
dekódolására.
[48 kHz]
Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő
nem képes a 192 kHz-es és 96 kHz-es jelek
kezelésére. Ezzel a választással a készülék a
96 kHz-es jelet 48 kHz-esre kódolja át, így a
rendszer képe lesz a dekódolására.
Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT kimenete
többcsatornás digitális dekódolóval ellátott
készülékre csatlakozik.
Az A/V vevőerősítő vagy erősítő képességeit
ellenőrizze a használati útmutatójában.
[DTS újrakódolás] (HDMI, COAXIAL)
DRC (dinamikatartomány-vezérlés)
Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT vagy
DIGITAL AUDIO OUT kimenete DTS dekódolóval
ellátott készülékre csatlakozik.
Ezzel a funkcióval kisebb hangerővel lehet nézni a
filmet, a hang tisztaságának csökkenése nélkül.
[BitStream] (HDMI, COAXIAL)
Válassza ezt, ha a lejátszó DIGITAL AUDIO OUT
és HDMI OUT kimenete LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS és DTSHD dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.
,,Megjegyzés
yy Ha a [Digitális kimenet] beállítása [PCM
többcsat.], akkor a hangkimenet PCM
Stereo lehet, ha az EDID funkciót használó
HDMI-eszköz nem érzékeli a PCM Multi-Ch
információt.
yy Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS
újrakódolás], akkor a kimeneten a
másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM
DTS Re-encode hangja, illetve más lemezek
esetén az eredeti audiojel (mint [BitStream])
jelenik meg a kimeneten.
[Ki]
A funkció kikapcsolása.
[Be]
A Dolby Digital, Dolby Digital Plus vagy Dolby
TrueHD hangkimenet dinamikatartományának
szűkítése.
[Auto]
A Dolby TrueHD hangkimenet saját maga
határozza meg a dinamikatartományt.
A Dolby Digital és Dolby Digital Plus
hangkimenet dinamikatartománya pedig
ugyanaz, mint bekapcsolt [Be] állapotban.
,,Megjegyzés
A DRC beállítást csak akkor lehet módosítani,
ha a készülékben nincs lemez, vagy a készülék
le van állítva.
3
A rendszer beállítása
Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT vagy
DIGITAL AUDIO OUT kimenete kétcsatornás
digitális sztereo dekódolóval ellátott készülékre
csatlakozik.
Mintav. frekv.
(DIGITÁLIS AUDIO-KIMENET)
24 A rendszer beállítása
[LEZÁRÁS] menü
DVD Korhatár
A [LEZÁRÁS] beállításai csak a BD-ROM és DVD
lemezek lejátszására vannak hatással.
A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k
lejátszását. (Nem minden lemez korhatáros.)
A [LEZÁRÁS] funkciók használatához be kell írni a
beállított 4-számjegyű jelszót.
Ha még nem állított be jelszót, akkor a menü
felkéri erre. Új jelszó létrehozásához írja be kétszer
a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
Jelszó
Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.
3
[Nincs]
A rendszer beállítása
Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a
4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
[1-8 Korhatár]
Az (1) képviseli a legszigorúbb korlátozást, a (8)
a legenyhébbet.
[Kiold]
A “Kiold” választása esetén a gyerekzár
kikapcsolódik és a lemezt teljes egészében le
lehet játszani.
Blu-ray lemez Korhatár
BD-ROM lejátszásának korhatára. BD-ROM
lejátszásának korhatárát a számgombokkal lehet
beírni.
[Módosít]
[255]
Írja be az érvényes jelszót és nyomja meg az
ENTER gombot. Új jelszó létrehozásához írja
be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja
meg az ENTER (b) gombot.
Minden BD-ROM lejátszható.
Ha elfelejtette a jelszót
Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő
lépésekkel törölni lehet:
1. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
2. A [Beállít.] menüben válassza a [Jelszó]
menüpontot.
3. A számgombokkal írja be a „210499” kódot. A
jelszó törlődik.
,,Megjegyzés
Téves beírás esetén az ENTER (b) megnyomása
előtt a CLEAR gombbal lehet törölni. Ezután
írja be a helyes jelszót.
[0-254]
Letiltja a BD-ROM lejátszását a rajta rögzített
korhatár alatt.
,,Megjegyzés
A [Blu-ray lemez Korhatár] csak az Advanced
Rating Control funkciót tartalmazó Blue-ray
lemezekkel használható.
Ter. kód
A 38. oldal listája alapján írja be annak a területnek
a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár
megállapítása történt.
A rendszer beállítása 25
[EGYEBEK] menü
DivX® VOD
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi
Corporation egy leányvállalata által létrehozott
digitális videoformátum. A készülék hivatalos
DivXtanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely
alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el
a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást
kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá
konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
[Regisztrálás]
A lejátszó regisztrációs kódjának megjelenítése.
[Reg. megszüntetése]
A lejátszó kikapcsolása és a kikapcsolási kód
megjelenítése.
,,Megjegyzés
A DivX(R) VOD honlapról a készülék
regisztrációs kódjával letöltött videókat csak
ezen a készüléken lehet megtekinteni.
Alapbeáll.
[Gyári beállítások]
A lejátszót a gyári alapbeállításokra lehet
visszaállítani.
[Blu-ray-tároló törlése]
A csatlakoztatott USB-eszközről inicializálja a
Blue-ray tartalmat.
Szoftver
[Információ]
A szoftververzió megjelenítése.
3
A rendszer beállítása
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított
készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand
(VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A
regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék
beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD
menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse
fel a vod.divx.com honlapot.
Automatikus kikapcs.
Ha a lejátszót kb. 5 percig Stop állapotban hagyja, a
képernyőn a képernyővédő jelenik meg.
Ha ezt a beállítást [Be]-ra állítja, a képernyővédő
20 percig látható, majd a készülék automatikusan
kikapcsolódik. Az [Ki] beállítás esetén a
képernyővédő addig marad a képernyőn, amíg Ön
a készülékkel valamilyen műveletet nem végez.
26 Használat
Általános lejátszás
Lemezek lejátszása
erto
A [HOME] menü használata
1. Nyomja meg az B (OPEN/CLOSE) gombot és
tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
2. A B (OPEN/CLOSE) gombbal zárja be a
lemeztálcát.
A legtöbb Audio CD, BD-ROM és DVD-ROM
esetén a lejátszás automatikusan elindul.
3. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
4. A a/d gombokkal válassza a [Film] vagy
[Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
5. A w/s gombokkal válassza a Select
[Blu-ray lemez], [DVD], [VR] vagy [Hang]
lehetőséget és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
A HOME (n) gomb megnyomásakor a főmenü
jelenik meg. A a/d gombokkal válasszon egy
kategóriát és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
,,Megjegyzés
4
Használat
a [Film] - Filmfájl lejátszása.
b [Kép] - Fényképfájl lejátszása.
c [Zene] - Hangfájl lejátszása.
d [Beállít.] - Rendszerbeállítások.
yy Az itt leírt lejátszási funkciók nem minden
fájl és média esetében használhatók. Sok
tényezőtől függően előfordulhat, hogy
egyes funkciók használata korlátozott.
yy A BD-ROM címeitől függően előfordulhat,
hogy a helyes lejátszáshoz egy USB-eszközt
kell csatlakoztatni.
yy A készülék a lezáratlan (nem véglegesített)
DVD-VR formátumú lemezt nem tudja
lejátszani.
yy Néhány DVD-VR lemez CPRM adatokkal
készül a DVD RECORDER. A készülék az ilyen
lemezt nem tudja lejátszani.
Fájl lejátszása lemezről/USBeszközről
yui
A lejátszó alkalmas a lemezen vagy USB-eszközön
tárolt film-, zene- és fényképfájlok lejátszására.
1. Tegye a lemezt a lemeztálcára, vagy
csatlakoztassa az USB-eszközt.
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. A a/d gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy
[Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
4. A w/s gombbal válassza a [Adat] vagy [USB]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
5. A w/s/a/d gombokkal jelöljön ki egy fájlt
és a fájl lejátszásához nyomja meg z (PLAY)
vagy az ENTER (b) gombot.
Használat 27
Video- és audiotartalommal
kapcsolatos alapműveletek
Fényképekkel kapcsolatos
alapműveletek
A lejátszás leállítása
Diabemutató
Lejátszás közben nyomja meg a Z (STOP) gombot.
Diabemutató indításához nyomja meg a d (PLAY)
gombot.
A lejátszás szüneteltetése
Lejátszás közben nyomja meg a M (PAUSE) gombot.
A d (PLAY) gombot megnyomva a lejátszás
folytatódik.
Diabemutató leállítása
Diabemutató leállításához lejátszás közben nyomja
meg a Z (STOP) gombot.
Diabemutató szüneteltetése
Filmlejátszás közben nyomja meg a M (PAUSE)
gombot.
A léptetéshez többször nyomja meg a M (PAUSE)
gombot.
A diabemutató közben nyomja meg a M (PAUSE)
gombot.
Diabemutató újraindításához nyomja meg a
d (PLAY) gombot.
Keresés előre vagy visszafelé.
Ugrás a következő/előző képre
A c vagy v gombbal lejátszás közben gyors
előre- vagy visszacsévélést lehet végezni.
A teljes képernyős fényképmegjelenítés közben
a a vagy d gombbal az előző vagy a következő
fényképre lehet ugrani.
A lejátszási sebességet a c vagy v ismételt
megnyomásával lehet változtatni.
A lejátszási sebesség csökkentése
A lejátszást szüneteltetve és a v gombot
többször megnyomva lassítani lehet a lejátszást.
Ugrás a következő/előző fejezetre/
sávra/fájlra
Lejátszás közben a C vagy V gombbal a
következő fejezetre/sávra6fájlra lehet ugrani, vagy
az éppen játszott fejezet/sáv/fájl elejére lehet
visszatérni.
Két rövid C nyomással az előző fejezet, ill. sáv
elejére ugorhat.
A lemezmenü használata
ero
A lemezmenü megjelenítése
Előfordulhat, hogy menüt tartalmazó lemez
behelyezésekor először ez a menü jelenik meg.
Lejátszás közben a lemezmenüt a DISC MENU
gombbal lehet megjeleníteni.
A w/s/a/d gombokkal a menüpontok között
lehet mozogni.
A felbukkanó menü megjelenítése
Egyes BD-ROM lemezek a lejátszás során felbukkanó
menüket tartalmazhatnak.
Lejátszás közben a TITLE/POP-UP gombot
megnyomva a w/s/a/d gombokkal a
menüpontok között lehet mozogni.
4
Használat
Képenkénti léptetés (video)
28 Használat
Lejátszás folytatása
eroyt
u
A lemeztől függően a készülék megjegyzi azt a
pontot, ahol megnyomta a Z (STOP) gombot.
Ha a képernyőn röviden a „MZ (Resume Stop)”
kijelzés jelenik meg, a d (PLAY) megnyomásával
folytatni lehet a lejátszást (a jelenettől kezdve).
Ha kétszer megnyomja a Z (STOP) gombot, vagy
kiveszi a lemezt, a képernyőn a „Z (Complete
Stop)” üzenet jelenik meg. A készülék törli a leállítási
pontot .
,,Megjegyzés
yy A folytatási pontot egy gomb
megnyomásával is törölni lehet
(pl. 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) stb.).
4
Speciális lejátszási
funkciók
Ismételt lejátszás
erotu
y
A kívánt ismétlési mód beállításához többször
nyomja meg a REPEAT (h) gombot.
Blu-ray lemez-/ DVD-lejátszó / Filmfájlok
jA- – A kijelölt rész lejátszása folyamatosan
ismétlődik.
jFejezet – A készülék ismételten lejátssza az
éppen játszott fejezetet.
Használat
yy A BD-J funkciójú BD-ROM lemezekkel a
lejátszás folytatása funkció nem működik.
jCím – A készülék ismételten lejátssza az éppen
játszott címet.
yy A BD-ROM interaktív tartalmának lejátszása
közben a Z (STOP) gombot megnyomva a
készülék a teljes leállás üzemmódba kerül.
jMinden – A készülék ismételten lejátssza az
összes sávot vagy fájlt.
Utolsó jelenet memória
er
A készülék megjegyzi az utoljára lejátszott lemez
utoljára nézett jelenetét. Az utolsó jelenet a
memóriában marad, amíg ki nem veszi a lemezt,
vagy ki nem kapcsolja a készüléket. Ha olyan lemezt
tesz be, amelynek utolsó jelenetét a készülék tárolta,
akkor a lejátszás automatikusan onnan folytatódik.
,,Megjegyzés
yy Az utolsó jelenet-memória új lemez
behelyezésekor törlődik.
yy Néhány lemez esetén ez a funkció esetleg
nem működik.
yy A BD-J funkcióval ellátott BD-ROM
lemezekkel az utolsó jelenet-memória
funkció nem működik.
yy A készülék nem jegyzi meg a
lemezbeállításokat, ha a lejátszás
megkezdése előtt kikapcsolja a készüléket.
A normál lejátszásra való visszatéréshez a REPEAT
(h) többszöri megnyomásával válassza az [Ki]
beállítást.
Audio CD/zenefájl
;Track – A készülék ismételten lejátssza az éppen
játszott sávot vagy fájlt.
:All – A készülék ismételten lejátssza az összes
sávot.
l – A készülék véletlenszerűen játssza le a
sávokat vagy fájlokat.
l:All – A készülék véletlenszerűen játssza le az
összes sávot vagy fájlt.
kA-B – A kijelölt rész lejátszása folyamatosan
ismétlődik. (Csak audio CD.)
A CLEAR megnyomásával vissza lehet térni a normál
sebességű lejátszáshoz.
,,Megjegyzés
yy Ha fejezet/sáv ismételt lejátszása közben
egyszer megnyomja a V gombot, akkor
az ismételt lejátszás leáll.
yy Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció
esetleg nem működik.
Használat 29
A meghatározott rész
ismétlése
erot
A tartalomlista
megjelenítésének módosítása
yui
A készülék alkalmas a kijelölt rész ismételt
lejátszására.
A [Film], [Zene], [Kép] menüben ki lehet jelölni a
tartalomlista megjelenítési módját.
1. Lejátszás közben a REPEAT (h) megnyomása
után válassza az [A-] lehetőséget a megismételni
kívánt rész elején.
1. módszer
Többször nyomja meg a piros (R) gombot.
2. A rész végén nyomja meg az ENTER (b)
gombot. A kijelölt rész lejátszása folyamatosan
ismétlődik.
3. A normál lejátszásra való visszatéréshez a
REPEAT (h) többszöri megnyomásával
válassza az [Ki] beállítást.
,,Megjegyzés
yy 3 másodpercen belül osztópontot
kiválasztani nem lehet.
4
Használat
yy Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció
esetleg nem működik.
A tartalom-információk
megtekintése
y
A lejátszó meg tudja jeleníteni a tartalommal
kapcsolatos információkat.
1. A w/s/a/d gombokkal jelöljön ki egy fájlt.
2. A választómenüben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot.
3. A w/s gombbal válassza az [Információ]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
A fájlinformációk jelennek meg a képernyőn.
Filmlejátszás közben a TITLE/POP-UP
megnyomásával meg lehet jeleníteni a fájl adatait.
,,Megjegyzés
A képernyőn megjelenő adatok nem feltétlenül
a tényleges tartalomra vonatkoznak.
2. módszer
1. A tartalomlistában az INFO/MENU (m) gombot
megnyomva a választási lehetőségek menüje
jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza ki a [Nézet váltása]
lehetőséget.
3. A megjelenítés módosításához nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
30 Használat
Feliratfájl kijelölése
y
Ha feliratfájl és a filmfájl neve különböző, akkor a
feliratfájlt a fájl lejátszása előtt a [Film] menüben kell
kijelölni.
1. A [Film] menüben a w/s/a/d gombokkal
jelöljön ki egy feliratfájlt.
2. Nyomja meg az ENTER (b) gombot.
Fényképmegjelenítés közbeni
lehetőségek
i
A teljes képernyős megjelenítés közben különböző
lehetőségek használhatók.
1. A teljes képernyős megjelenítés közben az
INFO/MENU (m) gombot megnyomva a
választási lehetőségek menüje jelenik meg.
2. A w/s gombokkal jelöljön ki egy lehetőséget.
4
Használat
A feliratfájl lejátszásához nyomja meg ismét az
ENTER (b) gombot. A film lejátszásakor a kijelölt
felirat fog megjelenni.
,,Megjegyzés
Lejátszás közben a Z (STOP) gombot
megnyomva a feliratfájl lejátszása leáll.
a Éppen látható fénykép száma/összes
fénykép száma – A a/d gombbal az
előző/következő képre lehet ugrani.
b Diavetítés – Diabemutató indításához
vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
c Zeneválasztás – Diabemutató
háttérzenéjének kijelölése (31. oldal).
d Zene – A háttérzene indításához vagy
szüneteltetéséhez nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
e Forgat – Az ENTER (b) gombbal a képet
jobbra lehet forgatni.
f Nagyítás – A [Nagyítás] menüt az
ENTER (b) gombbal lehet megjeleníteni.
g effekt – A a/d gombokkal a
diabemutató képei közötti átmenet
módját lehet beállítani.
h Sebesség – A a/d gombokkal a
diabemutató képeinek megjelenítési idejét
lehet beállítani.
3. A menüből a BACK (1) gombbal lehet kilépni.
Használat
Zenehallgatás diavetítés
közben
i
A zenefájlok hallgatása közben fényképeket lehet
megjeleníteni.
1. A teljes képernyős megjelenítés közben az
INFO/MENU (m) gombot megnyomva a
választási lehetőségek menüje jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza a [Zeneválasztás]
(zeneválasztás) menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER (b), a [Zeneválasztás] menü jelenik
meg.
3. A w/s gombokkal jelöljön ki egy eszközt és
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
31
Képernyőkijelzés
A tartalommal kapcsolatos információkat és
beállításokat meg lehet jeleníteni a képernyőn és
módosítani is lehet őket.
Tartalom-információk
megjelenítése a képernyőn
eroy
1. A különböző lejátszási információk
megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg
az INFO/MENU (m) gombot.
4. A w/s gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt vagy mappát.
4
Használat
Válassza a g lehetőséget és az ENTER (b)
megnyomása után a felső mappa jelenik meg.
5. A d gombbal válassza az [OK] lehetőséget,
majd az ENTER (b) megnyomásával fejezze be
a zene kijelölését.
a Cím – éppen játszott cím száma/címek teljes
száma
b Fejezet – éppen játszott fejezet száma/
fejezetek teljes száma
c Idő – eltelt játékidő/teljes játékidő
d Hang – kijelölt nyelv vagy hangcsatorna
e Felirat – kijelölt filmfelirat
f Kam. áll – kijelölt kameraállás/kameraállások
teljes száma
g TV képarány – TV kijelölt képaránya
h Kép mód – kijelölt képmegjelenítési mód
32 Használat
2. A w/s gombokkal jelöljön ki egy lehetőséget.
3. A a/d gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
,,Megjegyzés
yy Ha néhány másodpercig egy gombot sem
nyom meg, a képernyővédő jelenik meg.
yy Néhány lemezen a címeket szám szerint
nem lehet kijelölni.
yy A használható menüpontok a lemeztől vagy
címtől függően különbözhetnek.
yy Interaktív Blu-ray lemez lejátszása esetén
a képernyőn néhány beállítási információ
jelenhet meg, ezek változtatása azonban le
van tiltva.
Lejátszás indítása a kijelölt
időponttól
eroy
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot.
Az óra ikonja mutatja a lejátszásból eltelt időt.
2. Válassza a [Idő] lehetőséget, majd balról jobbra
írja be a kívánt időpontot (óra, perc, másodperc).
Például az 2 óra 10 perc 20 másodpercnél
található jelenet megkereséséhez írja be a
„21020” számot.
A a/d gombbal előre vagy visszafelé lehet
ugrani.
3. Az ENTER (b) megnyomása után a lejátszás a
megadott időponttól kezdődik meg.
,,Megjegyzés
4
Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció
esetleg nem működik.
Használat
Filmfelirat nyelvének kijelölése
eroy
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza a [Felirat]
lehetőséget.
3. A a/d gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
,,Megjegyzés
yy Néhány lemez esetén a feliratválasztást csak
a lemezmenüben lehet módosítani. Ilyen
esetben nyomja meg a TITLE/POP-UP vagy
DISC MENU gombot és a menüben válassza
ki a megfelelő nyelvet.
yy A SUBTITLE (]) gombot megnyomva
közvetlenül a képernyőmenüben
választhatja a [Felirat] menüpontot.
Használat 33
Másik hang hallgatása
eroy
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza az [Hang]
lehetőséget.
3. A a/d gombbal jelölje ki a kívánt nyelvet,
hangsávot vagy hangcsatornát.
,,Megjegyzés
yy Néhány lemez esetén a feliratválasztást csak
a lemezmenüben lehet módosítani. Ilyen
esetben nyomja meg a TITLE/POP-UP vagy
DISC MENU gombot és a menüben válassza
ki a megfelelő nyelvet.
yy A hang átkapcsolása után a kép és a hang
között rövidideig csúszás lehet.
yy Az AUDIO ([) gombot megnyomva
közvetlenül a képernyőmenüben
választhatja az [Hang] menüpontot.
Kameraállás váltása
er
Ha a lemezen különböző szögekből felvett jelenetek
vannak, a kameraállások között lejátszás közben is
lehet váltani.
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza az [Kam. áll]
lehetőséget.
3. A a/d gombokkal jelölje ki a kívánt
kameraállást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
Lejátszás közben módosítani lehet a TV képarányát.
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza a [TV képarány]
lehetőséget.
3. A a/d gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
,,Megjegyzés
Ha a képernyőn megjelenő menüben
megváltoztatja a [TV képarány] beállítását,
akkor a [Beállít.] menü [TV képarány] beállítása
nem változik meg.
4
Használat
yy BD-ROM esetén a többcsatornás
audioformátum (5.1CH vagy 7.1CH) jelenik
meg a képernyőn, [MultiCH] megjelöléssel.
A TV képarányának
módosítása
eoy
34 Használat
A feliratfájl
karakterkészletének
változtatása
y
Ha a feliratfájl nem megfelelő karakterekkel jelenik
meg, akkor módosítani lehet a karakterkészletet.
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza a [Kód. oldal]
lehetőséget.
3. A a/d gombokkal jelölje ki a kívánt
karakterkészletet.
A képmegjelenítési mód
változtatása
eroy
Lejátszás közben módosítani lehet a [Kép mód]
beállítást.
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A w/s gombokkal válassza a [Kép mód]
lehetőséget.
3. A a/d gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
A [Egyéni beáll.] beállítás
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
4
Használat
2. A w/s gombokkal válassza a [Kép mód]
lehetőséget.
3. A a/d gombokkal válassza a [Egyéni beáll.]
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER-t.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
4. A w/s/a/d gombokkal állítsa be a [Kép
mód] jellemzőit.
Válassza a [Alapbeáll.] menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER (b) gombot, ezzel
minden videobeállítás a gyári alapbeállításra áll
vissza.
5. A w/s/a/d gombokkal válassza a [Bezár]
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
Hibaelhárítás 35
Hibaelhárítás
Általános
Jelenség
Ok és megoldás
Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.
yy Csatlakoztassa stabilan a tápkábelt a fali aljzatba.
A készülék nem indítja el a
lejátszást.
yy Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemez típusát,
színrendszerét és régiókódját).
yy Helyezze be a lemezt a lejátszandó felével lefelé.
yy Helyezze a lemezt a helyére, a vezetőperemen belülre.
yy Tisztítsa meg a lemezt.
yy Törölje a korlátozást, vagy változtassa meg a korlátozási szintet.
Nem lehet kameraállást váltani.
yy A lejátszott DVD-n csak egy kameraállással felvett videó van.
Nem lehet zene-/fénykép-/
filmfájlokat lejátszani.
yy A készülék nem tudja kezelni a fájlok formátumát.
A távvezérlő nem működik
megfelelően.
yy A távvezérlőt nem a lejátszó érzékelője felé irányítja.
yy A készülék nem képes a filmfájl rögzítésekor használt kodek
kezelésére.
yy A távvezérlő túl messze van a lejátszótól.
yy Akadály van a távvezérlő és a lejátszó között.
A készülék a hálózati
feszültségre csatlakozik, de
nem lehet bekapcsolni vagy
kikapcsolni.
A készülék nem a megszokott
módon működik.
A készüléket a következőképpen lehet visszaállítani.
yy Húzza ki a hálózati kábelt, várjon legalább 5 másodpercig, majd
csatlakoztassa vissza.
5
Hibaelhárítás
yy A távvezérlő eleme kimerült.
36 Hibaelhárítás
Kép
Jelenség
Ok és megoldás
Nincs kép.
yy Válassza ki a televízión a megfelelő bemeneti módot, hogy a magnó
képe megjelenjen a képernyőn.
yy Csatlakoztassa megfelelően a videojelet.
yy Ellenőrizze, hogy a [Beállít.] menüben a [HDMI színbeáll.] beállítása
megfelel-e a csatlakoztatott videojelnek.
yy Ha TV nem képes a lejátszón beállított felbontás kezelésére, akkor
állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
yy A lejátszó HDMI OUT kimenete a szerzőijog-védelem kezelésére nem
alkalmas DVI-eszközre csatlakozik.
A kép zajos.
yy A TV színrendszerétől eltérő színrendszerű DVD-t játszik le.
yy Állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
Vevőtámogatás
A lejátszó szoftverét a legújabb szoftverrel lehet frissíteni, ami növeli a készülék teljesítményét és új
funkciókat is bevezethet. a lejátszó legújabb szoftverét (ha frissítés történt) a http://www.lg.com/global/
support honlapról vagy az LG Electronics vevőtámogató központjában lehet beszerezni.
Nyílt forráskódú szoftverek
5
Hibaelhárítás
A megfelelő GPL, LGPL és más nyílt forráskódú licenceket a http://opensource.lge.com honlapon lehet
beszerezni. A forráskóddal együtt letölthető minden licencfeltétel, szavatossági korlátozás és szerzői jogi
nyilatkozat.
Melléklet 37
A televízió vezérlése
a készülékhez tartozó
távvezérlővel
A televíziót az alábbi gombokkal lehet vezérelni.
A távvezérlő beállítása a TVkészülékhez
A TV-készüléket a mellékelt távvezérlővel lehet
vezérelni.
Ha televíziója szerepel a lenti listában, állítsa be a
megfelelő gyártókódot.
1. A 1 (TV POWER) gombot nyomva tartva a
számgombokkal írja be a TV gyártókódját (lásd a
következő táblázatot).
Gyártó
Kódszám
LG
1(alapértelmezett), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Ezt megnyomva
Ezt teheti
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
A televízió be- és
kikapcsolása.
Hitachi
4
PR/CH +/–
Lépkedés felfelé vagy lefelé
a tárolt csatornák között.
VOL +/–
A televízió hangerejének
szabályozása.
AV/INPUT
A televízió bemeneti
jelforrásának átváltása a
televízió és más bemeneti
források között.
A csatlakoztatott készüléktől függően
előfordulhat, hogy néhány gomb nem
használható.
A televíziótól függően előfordulhat, hogy egyes
gombok nem működnek, vagy akár egyik gomb
sem működik, még akkor sem, ha helyesen adja
meg a gyártókódot. A távvezérlő elemeinek
cseréjekor előfordulhat, hogy a beállított kódszám
visszaáll az alapértelmezett értékre. Ilyenkor újra be
kell állítani a megfelelő kódszámot.
6
Melléklet
,,Megjegyzés
2. A beállítás befejezéséhez engedje el a
1 (TV POWER) gombot.
38 Melléklet
Országkódok listája
E listáról választhatja ki a megfelelő ország kódját.
Terület
kód Terület
kód Terület
kód Terület
kód
Afganisztán
AF Fidzsi
FJ Monaco
MC Szingapur
SG
Argentína
AR Finnország
FI Mongólia
MN Szlovák Köztársaság
SK
Ausztrália
AU Franciaország
FR Marokkó
MA Szlovénia
SI
Ausztria
AT Németország
DE Nepál
NP Dél-Afrika
ZA
Belgium
BE Nagy Britannia
GB Hollandia
NL Dél-Korea
KR
Bhután
BT Görögország
GR Holland Antillák
AN Spanyolország
ES
Bolívia
BO Grönland
GL Új-Zéland
NZ Sri Lanka
LK
Brazília
BR Hong Kong
HK Nigéria
NG Svédország
SE
Kambodzsa
KH Magyarország
HU Norvégia
NO Svájc
CH
Kanada
CA India
IN Omán
OM Tajvan
TW
Chile
CL Indonézia
ID Pakisztán
PK Thaiföld
Kína
CN Izrael
IL Panama
PA Törökország
TR
Kolumbia
CO Olaszország
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongó
CG Jamaika
JM Fülöp-szigetek
PH Ukrajna
UA
Costa Rica
CR Japán
JP Lengyelország
PL Egyesült Államok
US
Horvátország
HR Kenya
KE Portugália
PT Uruguay
UY
RO Üzbegisztán
UZ
Cseh Köztársaság
CZ Kuwait
Dánia
DK Líbia
Ekvador
EC Luxembourg
KW Románia
LY Orosz
LU Államszövetség
Egyiptom
EG Malajzia
6
El Salvador
SV Maldiv-szigetek
MY Szaud-Arábia
MV Szenegál
Melléklet
Etiópia
ET Mexikó
MX
Vietnám
RU Zimbabwe
SA
SN
TH
VN
ZW
Melléklet 39
Nyelvkódok listája
E listáról választhatja ki a megfelelő nyelv kódját a lemez hangja [Hang], a lemez feliratai [Felirat] és
lemezmenü [Lemez menü] kezdeti beállításokhoz.
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Afar
6565
Francia
7082
Litván
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Fríz
7089
Macedóniai
7775
Szingaléz
8373
Albán
8381
Gall
7176
Malagas
7771
Szlovák
8375
Amhara
6577
Örmény
7565
Maláj
7783
Szlovén
8376
Arab
6582
Német
6869
Malayalam
7776
Spanyol
6983
Örmény
7289
Görög
6976
Maori
7773
Szudáni
8385
Asszám
6583
Grönlandi
7576
Marathi
7782
Szuahéli
8387
Ajmara
6588
Guarani
7178
Moldáv
7779
Svéd
8386
Azerbajdzsán
6590
Gujarati
7185
Mongol
7778
Tagalog
8476
Baskir
6665
Hausza
7265
Nauru
7865
Tadzsik
8471
Baszk
6985
Héber
7387
Nepáli
7869
Tamil
8465
Bengáli; Bangla
6678
Hindi
7273
Norvég
7879
Telugu
8469
Bhutáni
6890
Magyar
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Izlandi
7383
Pandzsáb
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonéz
7378
Pashto, Pushto
8083
Török
8482
Bulgár
6671
Interlingua
7365
Perzsa
7065
Türkmén
8475
Burmai
7789
Ír
7165
Lengyel
8076
Twi
8487
Belorusz
6669
Olasz
7384
Portugál
8084
Ukrán
8575
8185
Urdu
8582
9072
Japán
7465
Horvát
7282
Kannada
7578
Rétoromán
8277
Üzbég
8590
Cseh
6783
Kashmiri
7583
Román
8279
Vietnámi
8673
Dán
6865
Kazah
7575
Orosz
8285
Volapük
8679
Holland
7876
Kirgiz
7589
Szamoai
8377
Welszi
6789
MAGYAR
6978
Koreai
7579
Szanszkrit
8365
Wolof
8779
Eszperantó
6979
Kurd
7585
Skót gél
7168
Xhosa
8872
Észt
6984
Laoszi
7679
Szerb
8382
Jiddis
7473
Feröer-szigeti
7079
Latin
7665
Szerb-horvát
8372
Joruba
8979
Fidzsi
7074
Lett
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finn
7073
Lingala
7678
6
Melléklet
Kínai
Kecsua
40 Melléklet
Védjegyek és licencek
A Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BONUSVIEW™ , és a
logók a Blu-ray Disc Association védjegyei.
A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
Gyártva a következő számú USA-szabadalmak
licence alapján: Szabadalmi számok: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 valamint más kiadott,
vagy függőben lévő USA- és más országbeli
szabadalmak. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS
és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye, valamint a DTS 2.0+Digital Out a DTS,
Inc. védjegyei. A készülék szoftvert tartalmaz.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
Az „AVCHD” és az „AVCHD” logó a Panasonic
Corporation és a Sony Corporation védjegye.
A Java az Oracle vagy leányvállalatainak védjegye.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
6
Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
Melléklet
Készült a Dolby Laboratories engedélyével. A
“Dolby”, a “Pro Logic” és a dupla D jel a Dolby
Laboratories védjegyei.
A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó
logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak
bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel
történik.
Melléklet
41
Figyelmeztetés Cinavia
Ez a termék Cinavia technológiát alkalmaz, amely
korlátozza egyes kereskedelmi gyártású filmek,
videók, illetve ezek hangfelvételei jogosulatlan
másolatainak használatát. Jogosulatlan példány
tiltott használatának észlelésekor a Cinavia egy
üzenetet jelenít meg, és megszakítja a lejátszást,
illetve a másolást.
A Cinavia technológiával kapcsolatos bővebb
információ a Cinavia Online Vásárlói Információs
Központban(Online Consumer Information
Center) olvasható a http://www.cinavia.com
címen. Amennyiben további információt szeretne
kérni a Cinavia, saját címét is megadva küldjön
levelezőlapot a következő címre: Cinavia Vásárlói
Információs Központban(Consumer Information
Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ez a termék a Verance Corporation licensze
alapján készült saját technológiát alkalmaz, amely
a U.S. Patent 7 369 677 és más, már kibocsátott
vagy folyamatban lévő amerikai és nemzetközi
szabadalmak, illetve a szerzői jogok, valamint az
ilyen technológiák bizonyos aspektusaira vonatkozó
üzleti titokvédelmi szabályok védelme alatt áll. A
Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Minden jog
birtokosa a Verance. A termék visszafejtése vagy
szétszedése tilos.
6
Melléklet
42 Melléklet
A hangkimenet jellemzői
Csatlakozó/
beállítás
Jelforrás
PCM sztereo
DTS újrakódolás *4
BitStream
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
AAC
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Csatlakozó/
beállítás
HDMI OUT
BitStream *1 *2
PCM sztereo
PCM többcsat.
DTS újrakódolás *4
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Jelforrás
6
COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby TrueHD
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Melléklet
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Ha az [Digitális kimenet] beállítása [BitStream],
akkor a másodlagos vagy interaktív audio
esetleg nem jelenik meg a kimeneti
bitfolyamban. (kivéve LPCM kodek: a kimenet
mindig tartalmazza az interaktív és másodlagos
hangot.)
*2 A lejátszó automatikusan a csatlakoztatott
HDMI-eszköz dekódolási képességeinek
megfelelő HDMI hangot választja, akkor is, ha a
[Digitális kimenet] beállítása [BitStream].
*3 A PCM hangkimeneten a DIGITAL AUDIO OUT
mintavételi 96 kHz-re korlátozott.
*4 Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS
újrakódolás], akkor a hangkimenet 5.1 csatornás
48 kHz-esre korlátozódik. Ha a [Digitális kimenet]
beállítása [DTS újrakódolás], akkor a kimeneten a
másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM DTS
Re-encode hangja, illetve más lemezek esetén
az eredeti audiojel (mint [BitStream]) jelenik
meg a kimeneten.
y Ha a HDMI OUT csatlakozó High Speed HDMI™
kábellel csatlakozik a TV-re és a HDMI OUT
csatlakozó kimeneti jele Dolby Digital Plus/Dolby
True HD, akkor az SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)
kimeneti csatlakozó jele „2-csatornás PCM”-re
korlátozott (ha a HDMI és a DIGITAL AUDIO OUT
egyidejűleg csatlakoztatva van).
Melléklet 43
yy MP3-/WMA-fájl lejátszásakor a kimeneti hang
PCM 48 kHz/16 bit, Audio CD esetén pedig PCM
44,2 kHz/16 bit.
yy A [Beállít.] menü [Digitális kimenet]
menüpontjaiban olyan digitális audiokimenetet
és maximális mintavételi frekvenciát kell
választani, amit a csatlakoztatott erősítő (vagy
rádióerősítő) kezelni képes (lásd 23. oldal).
yy Digitális hangcsatlakoztatás esetén (DIGITAL
AUDIO OUT vagy HDMI OUT) előfordulhat, hogy
a BD-ROM lemezmenü-gombjainak hangja
nem hallható, ha az [Digitális kimenet] beállítása
[BitStream].
yy Ha a digitális kimenet hangformátuma nem
egyezik a vevőkészülék lehetőségeivel, a
vevőkészülék erős, torz hangot ad, vagy nem ad
semmilyen hangot.
yy Többcsatornás, digitális, térhatású hangot
úgy lehet elérni digitális csatlakozással, ha a
vevőkészüléken digitális, többcsatornás dekóder
található.
6
Melléklet
44 Melléklet
Műszaki jellemzők
Általános
Áramellátás
Lásd a hátlap típustábláján.
Teljesítmény-felvétel
12 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
kb. 360 x 41 x 190 mm
Nettó tömeg (kb.)
1,6 kg
Működési hőmérséklet
5 °C - 35 °C
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Kimenetek
HDMI OUT (video/audio)
19-pontos (A típusú , HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCAcsatlakozó x 1
Rendszer
6
Lézer
Félvezető-lézer
Hullámhossz
405 nm / 650 nm
Színrendszer
Standard PAL/NTSC TV-színrendszer
Frekvencia-átvitel
20 Hz - 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz mintavétel)
Harmonikus torzítás
kisebb mint 0,02 %
Dinamikatartomány
Nagyobb mint 95 dB
Busz tápfeszültsége (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Melléklet
Melléklet 45
Karbantartás
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A készülék kezelése
A lemezek kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell,
a maximális védelem érdekében az eredeti gyári
csomagolást használja.
A készülék tisztítása
A készülék tisztításához használjon puha, száraz
törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek,
enyhe mosogatószerrel nedvesített puha
törlőkendőt használjon. Ne használjon erős
oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert
ezek megrongálhatják a felületet.
A külső felületek tisztítása
yy A készülék közelében ne használjon illékony
anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
yy Erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.
yy Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne
érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.
Ne érintse meg a lemez lejátszott oldalát. A
lemezt az élénél fogja meg, hogy a felületére ne
kerülhessen ujjlenyomat. Papírt, ragasztószalagot
semmiképpen ne ragasszon a lemezre.
A lemezek tárolása
Ha befejezte a lejátszást, tartsa tokban a lemezt.
Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak
vagy egyéb hőforrásnak, például napon parkoló
kocsiban.
A lemezek tisztítása
A lemezen található ujjnyomok és por rossz
minőségű képet és torz hangot eredményezhetnek.
Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt tiszta ruhával.
A lemezt belülről kifelé törölje le.
Erős oldószert – pl. alkoholt, benzint, hígítót,
háztartási tisztítószert vagy bakelitlemezhez való
antisztatikus spray-t – ne használjon.
A készülék karbantartása
6
Melléklet
A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az
optikai letapogató lencse és a lemezmeghajtó
részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a
képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a
legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising