LG BP620 Navodila
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Network 3D
Blu-ray Disc™ / DVD Player
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a
későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
BP620/BP620N
P/NO : SAC35454223
2
Az első lépések
Biztonsági előírások
1
VIGYÁZAT!
Az első lépések
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE
NYISSA FEL
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL
A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A
KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST
KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.
Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt,
egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett villám arra figyelmezteti
a felhasználót, hogy a készüléken
belül szigetelés nélküli, veszélyes
feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre
ártalmas lehet, áramütést okozhat.
Az egyenlő oldalú háromszögben
elhelyezett felkiáltójel fontos
kezelési és karbantartási (javítási)
utasításokra figyelmezteti a
felhasználót a készülékhez tartozó
dokumentációban.
FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS
NEDVESSÉG.
FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre,
például könyvszekrénybe vagy más hasonló
bútordarabba.
VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!
A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően
végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék
megbízható működését szolgálják, valamint a
túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat
ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra,
heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre
teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl.
könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó
szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.
VIGYÁZAT: A BURKOLATOT MEGBONTVA A
KÉSZÜLÉKBŐL LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN CLASS 1M
LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI. OPTIKAI ESZKÖZÖKKEL
NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A LÉZERSUGÁRBA.
A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő
használata, helytelen eljárások alkalmazása
veszélyes sugárzást okozhat.
Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan
áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott
berendezés számára van fenntartva;
Másszóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni,
amelynek áramkörén nincsenek további
csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök.
A biztonság kedvéért nézze meg használati
útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját.
A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali
aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy
hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés
veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez
vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja
meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérülést
vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt
az aljzatból, a készüléket ne használja tovább,
és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse
el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A
hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai
sérülésektől: nem szabad megcsavarni,
megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni
rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra
és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.
A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet
lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék
telepítésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati
csatlakozó könnyen elérhető legyen.
Az első lépések
A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.
VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy
fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne
helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat,
például vázát.
Régi eszkőzők ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes
szeméttároló jel jelőli, hogy a termék
a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya dlá
esik.
2. Minden elektromos és elektronikai
terméket a lakossági hulladéktól
elkülőnítve kell begyüjeni, a kormány
vagy az őnkormányzatok által kijelőlt
begyüjtő eszkőzők használatával.
3. Régi eszkőzeinek megfelelő
ártalmatlanítása segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy kőrnyezetre
ártalmas hatásokat.
4. Ha tőbb információra van szüksége
régi eszkőzeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza
a vonatkozó kőrnyezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba
az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Használt elemek/akkumulátorok
hulladékkezelése
1. Ha a termék elemeire/akkumulátoraira
ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum
van elhelyezve, az azt jelenti, hogy
megfelel a 2006/66/EC európai
irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a
kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb)
vegyjelével is lehet kombinálni, ha az
adott elem 0,0005%-nál tőbb higányt,
0,002%-nál tőbb kadmiumot, illetve
0,004%- nál tőbb ólmot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a
háztartási hulladéktól elkülőnítve
kell kezelni, a kormány, illetvge
a helyi hatóságok által kijelőlt
gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok
megfelelő hulladékkezelése segít
megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok
és emberek egészségére gyakorolt
lehetséges negatív kővetkezményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok
hulladékkezelésével kapcsolatos
részletes tájékoztatásért forduljon
az őnkormányzat irodájához, a
hulladékkezelő szolgálathoz, illetve
ahhoz az üzlethezm ahol a terméket
vásárolta.
1
Az első lépések
Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos
eltávolítása a készülékből: Az elhasznált
akkumulátor vagy elemek eltávolítását a
behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított
sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés
és az emberi egészségre gyakorolt esetleges
hatások megelőzése érdekében az akkumulátort
vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell
leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket
ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk,
hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken
adja le. Az elemeket ne érje túlzott hõ, pl. közvetlen
napsütés, tűz, vagy hasonló!
3
4
Az első lépések
Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó EU
nyilatkozat
1
Az első lépések
Az LG Electronics
ezennel kijelenti, hogy
a termékek teljesítik
az 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC és a
2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és
egyéb vonatkozó előírásait.
A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a
következő címen lehet beszerezni:
Európai Szabványügyi Központ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM
ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal
kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán
találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a
készüléket vásárolta.
Csak épületen belül használható.
RF sugárzásterhelési nyilatkozat
A készüléket úgy szabad telepíteni és használni,
hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm
távolság legyen.
Szerzői jogi megjegyzé
yy Mivel a Blu-ray lemezformátum tartalomvédelmi
rendszereként az AACS (Advanced Access
Content System – fejlett tartalom-elérési
rendszer) rendszert fogadták el, amely hasonló a
DVD-formátum CSS (Content Scramble System
– tartalom-titkosítási rendszer) rendszeréhez,
az AACS védelemmel rendelkező tartalom
lejátszására, az analóg jelkimenetre stb. bizonyos
korlátozások érvényesek. A készülék működése és
korlátozásai a vásárlás időpontjától függhetnek,
mert előfordulhat, hogy az AACS a készülék
gyártása után fogadta el vagy változtatta meg a
korlátozásokat.
yy Továbbá, a Blu-ray lemezformátum
tartalomvédelmére a BD-ROM Mark és BD+ is
használatos, ami további korlátozást jelent a BDROM Mark és/vagy BD+ védelemmel ellátott
tartalmakra, beleértve a lejátszást is. Az AACSsel, BD-ROM Mark-kal, BD+-szal vagy ezzel a
termékkel kapcsolatos további információkat az
LG vevőszolgálati központjában lehet megtudni.
yy Sok BD-ROM/DVD lemez másolásvédelmet
tartalmaz. Emiatt a lejátszót közvetlenül, és nem
videomagnón keresztül csatlakoztassa a TVkészülékre, mert ilyen esetben a másolásvédett
lemez képe zavarosan jelenik meg.
yy A termék USA-szabadalmak és más szellemi
tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi
technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi
technológia használatát a Rovi-nak kell
engedélyeznie és a Rovi egyéb engedélyének
hiányában csak otthoni és más korlátozott
használatra alkalmazható. A visszafejtés vagy
részekre bontás tilos.
yy Az USA és más országok szerzői jogi törvényei
értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, BDROM lemezek, DVD-k, CD-k és más anyagok
engedély nélküli felvétele, használata, terjesztése
vagy módosítása polgári vagy büntetőjogi
felelősségre vonással jár.
Az első lépések
5
Fontos megjegyzés a TVszínrendszerrel kapcsolatban
A lejátszó színrendszere az éppen lejátszott
lemeztől függ.
A lejátszó kimeneti jelét csak több színrendszerű
(multi system) TV fogadja.
yy Ha PAL-rendszerű TV-készüléke van, akkor az
NTSC-színrendszerű lemez lejátszásakor a kép
torz lesz.
yy A több színrendszerű TV a bemenő jelnek
megfelelően automatikusan átkapcsolja a
színrendszert. Ha a színrendszer nem kapcsolódik
át automatikusan, kapcsolja ki, majd ismét be.
yy Ha az NTSC-színrendszerű lemez képe helyesen
jelenik meg a TV-n, akkor sem biztos, hogy az
erről készített felvétel helyes lesz.
>>Vigyázat!
yy A 3D-tartalom hosszú nézése szédülést és
fáradtságérzést okozhat.
yy Betegek, állapotos asszonyok és gyerekek
számára nem javasoljuk 3D-filmek nézését.
yy Ha a 3D-tartalom nézése közben fejfájást,
fáradtságot vagy szédülést tapasztal,
javasoljuk, hogy állítsa le a lejátszást és
pihenjen amíg ismét normálisan érzi magát.
1
Az első lépések
Például, ha NTSC színrendszerrel felírt lemezt játszik
le, a kimeneti jel NTSC színrendszerű lesz.
6
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1
Az első lépések
2
8
8
9
9
10
11
12
12
12
12
13
14
14
Biztonsági előírások
Bevezetés
– Lejátszható lemezek és az
útmutatóban használt jelölések
– A “7” szimbólum kijelzése
– Kompatibilitási megjegyzések
– Fájlok követelményei
– AVCHD (fejlett HD videokodek)
– A DLNA
– Speciális rendszerkövetelmények
– Régiókód
– Színrendszer
Távvezérlő
Előlap
Hátlap
2
Csatlakoztatás
15
Csatlakoztatás a
TV-készülékhez
– HDMI csatlakoztatás
– Mi a SIMPLINK?
– A video/hang (bal/jobb)
csatlakoztatása
– A felbontás beállítása
Csatlakoztatás erősítőhöz
– Erősítő csatlakoztatása a HDMIkimenetre
– Erősítő csatlakoztatása a digitális
audiokimenetre
– Erősítő csatlakoztatása a 2-csatornás
kimenetre
Csatlakoztatás az otthoni hálózatra
– Vezetékes hálózati kapcsolat
– Vezetékes hálózat beállítása
– Vezeték nélküli hálózati csatlakoztatás
– Vezeték nélküli hálózat beállítása
USB-eszköz csatlakoztatása
– Az USB-eszköz tartalmának lejátszása
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20
20
22
22
25
25
3
A rendszer beállítása
26
26
27
27
29
29
31
32
32
Beállítások
– Első beállítás
– A beállítások menüje.
– [MEGJEL.] menü
– [NYELV] menü
– [HANG] menü
– [LEZÁRÁS] menü
– [HÁLÓZAT] menü
– [EGYEBEK] menü
4
Használat
34
34
34
34
Általános lejátszás
– A [HOME] menü használata
– Lemezek lejátszása
– Fájl lejátszása lemezről/USBeszközről
– Blu-ray 3D lemez lejátszása
– A BD-Live™ használata
– Fájl lejátszása hálózati kiszolgálóról
– A Wi-Fi Direct™ csatlakozás
– Video- és audiotartalommal
kapcsolatos alapműveletek
– Fényképekkel kapcsolatos
alapműveletek
– A lemezmenü használata
– Lejátszás folytatása
– Utolsó jelenet memória
Speciális lejátszási funkciók
– Ismételt lejátszás
– A meghatározott rész ismétlése.
– A tartalom-információk megtekintése
– A tartalomlista megjelenítésének
módosítása
– Feliratfájl kijelölése
– Üzemmód megváltoztatása
– Fényképmegjelenítés közbeni
lehetőségek
– Zenehallgatás diavetítés közben
Képernyőkijelzés
– Tartalom-információk megjelenítése a
képernyőn
– Lejátszás indítása a kijelölt időponttól
– Filmfelirat nyelvének kijelölése
– Másik hang hallgatása
35
35
36
36
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
44
44
44
Tartalomjegyzék
44
45
45
45
46
47
47
48
48
– Kameraállás váltása
– A TV képarányának módosítása
– A feliratfájl karakterkészletének
változtatása
– A képmegjelenítési mód változtatása
Gracenote média-adatbázis adatainak
megtekintése
A Prémium használata
Az LG Apps használata
– Bejelentkezés
– A saját alkalmazások [Saját
alkalmazások] kezelése
5
Hibaelhárítás
49
49
50
51
51
51
Hibaelhárítás
– Általános
– Hálózat
– Kép
– Vevőtámogatás
– Nyílt forráskódú szoftverek
6
Melléklet
52
A televízió vezérlése a készülékhez
tartozó távvezérlővel
– A távvezérlő beállítása a TVkészülékhez
A hálózati szoftver frissítése
– Hálózati frissítési értesítés
– SW frissítés
A Nero MediaHome 4 Essentials
– Rendszerkövetelmények
– A Nero MediaHome 4 Essentials
telepítése
– Fájlok és mappák megosztása
Országkódok listája
Nyelvkódok listája
Védjegyek és licencek
A hangkimenet jellemzői
Műszaki jellemzők
Karbantartás
– A készülék kezelése
– Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
Hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos
fontos tájékoztatás
52
53
53
53
55
55
55
56
57
58
59
62
64
65
65
65
66
7
1
2
3
4
5
6
8
Az első lépések
Bevezetés
1
Lejátszható lemezek és az útmutatóban használt jelölések
Az első lépések
Adathordozó/
Fogalom
Logó
Szimbólum
e
Leírás
yy Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek,
pl. filmek.
yy „Blu-ray 3D” lemezek és „Blu-ray 3D ONLY”
lemezek.
yy BDAV formátumban felírt BD-R/RE lemezek.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó
BD-R/RE lemezek.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
yy Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek,
pl. filmek.
yy Csak film-módú és lezárt (véglegesített).
yy Kétrétegű lemez is lejátszható.
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Lezárt (véglegesített) AVCHD formátum
y
u
i
yy Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó
DVD±R/RW lemezek.
r
VR módú és lezárt (véglegesített)
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
yy Film-, zene- vagy fényképfájlokat tartalmazó
CD-R/RW lemezek.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
Megjegyzés
–
,
Speciális megjegyzéseket és használati
jellemzőket jelöl.
Vigyázat!
–
>
A helytelen használatból eredő esetleges károk
megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.
Az első lépések
,,Megjegyzés
yy A rögzítéshez használt szoftvertől és a
véglegesítéstől függően előfordulhat, hogy
egyes megírt lemezek (CD-R/RW, DVD±R/
RW vagy BD-R/RE) nem játszhatóak le.
yy Előfordulhat, hogy a számítógéppel, illetve
DVD- vagy CD-felvevővel rögzített BD-R/
RE, DVD±R/RW és CD-R/RW lemezeket nem
lehet lejátszani, ha azok meg vannak sérülve,
szennyezettek, vagy a felvevő lencséjén
szennyeződés rakódott le.
yy Ha a lemezt személyi számítógéppel írja
meg, kompatibilis formátum esetén is
előfordulhat, hogy a lemez létrehozására
használt szoftver beállításai miatt a készülék
ezeket a lemezeket nem tudja lejátszani.
(A részleteket érdeklődje meg a szoftver
gyártójától.)
yy Az optimális lejátszási minőség érdekében
a készülék megköveteli, hogy a lemezek, ill.
felvételek megfeleljenek bizonyos műszaki
szabványoknak.
yy Az előre rögzített DVD-ket automatikusan
ezekre a szabványokra állítják be. Számos,
különböző típusú lemezformátum létezik
(ideértve az MP3 fájlokat tartalmazó CDR-t is), amelyek bizonyos előfeltételeket
igényelnek a lejátszás kompatibilitásának
megőrzéséhez.
yy Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy
MP3 / WMA fájlok és zene internetről
történő letöltéséhez engedély szükséges.
Cégünknek nem áll módjában ilyen
engedélyt biztosítani. Az engedélyt mindig
a szerzői jog tulajdonosától kell beszerezni.
yy Az újraírható lemezek formázásakor a
lemezformázási beállítást [Mastered]-re
kell állítani ahhoz, hogy az LG lejátszók le
tudják játszani. Ha a beállítás Live System,
akkor az LG lejátszón nem lehet lejátszani.
(Mastered/Live File System : a Windows Vista
fájlformátumai.)
A “7” szimbólum kijelzése
Üzem közben a “7” jelenhet meg a TVkészüléken, azt jelezve, hogy az ebben a használati
útmutatóban szereplő funkció az adott lemezzel
nem használható.
Kompatibilitási megjegyzések
yy Mivel a BD-ROM új formátum, bizonyos
lemezekkel, digitális kapcsolatokkal és
egyebekkel kompatibilitási problémák
merülhetnek fel. Ha ilyen problémákat
tapasztal, lépjen kapcsolatba egy hivatalos
szervizközponttal.
yy A BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1
version 1.1) funkciót nyújtó BD-ROM lemezek
használatával a készülék olyan funkciókat kínál,
mint a kép a képben, a másodlagos hang vagy
a virtuális csomagok stb. A másodlagos hang
csak kép a képben funkciójú lemezről játszható
le. A lejátszás módját lásd a lemez használati
útmutatójában.
yy A nagy felbontású tartalom lejátszásához és
a normál DVD-tartalom felkonvertálásához a
megjelenítő eszközön HDMI-bemenetre vagy
HDCP-képes DVI-bemenetre lehet szükség.
yy Néhány BD-ROM és DVD lemez esetében néhány
üzemeltetési parancs vagy funkció használata
korlátozott lehet.
yy A Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus és
DTS-HD maximum 7.1 csatornával használható,
ha a készülék audiokimenetét HDMI-kábellel
csatlakoztatja.
yy A lemezzel kapcsolatos egyes információk
tárolására, beleértve a letöltött on-line tartalmat
is, az USB-eszközt lehet használni. Az információ
megőrzésének időtartamát a lemez határozza
meg.
1
Az első lépések
yy A felvevőkészüléktől, illetve magától a CD-R/
RW (vagy DVD+R/+RW) lemeztől függően
előfordulhat, hogy egyes CD-R/RW (vagy
DVD+R/+RW) lemezeket nem lehet a
készülékkel lejátszani.
9
10
Az első lépések
Fájlok követelményei
Filmfájlok
1
Az első lépések
Fájl Hely
Lemez,
USB
DLNA
Fájl Kiterjesztés
Kodekformátum
Audioformátum
Felirat
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v”
(DRM nélkül),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Csak normál
lejátszás), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt),
SAMI (.smi), SubStation
Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.
txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
nélkül), “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Csak normál
lejátszás), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer
2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Zenefájlok
Fájl Hely
Fájl
Kiterjesztés
Mintavételi
frekvencia
Bitsebesség:
Megjegyzés
Lemez,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM nélkül),
“.flac”
32 kHz - 48 kHz (WMA),
16 kHz - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
A lejátszó egyes wavfájlokat nem tud
lejátszani.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM nélkül)
32 kHz - 48 kHz (WMA),
16 kHz - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
A lejátszó egyes wavfájlokat nem tud
lejátszani.
Fényképfájlok
Fájl Hely
Lemez,
USB,
DLNA
Fájl
Kiterjesztés
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Ajánlott Méret
Megjegyzés
kisebb mint 4000 x 3000 x 24 bit/pixel A készülék nem kezeli a
kisebb mint 3000 x 3000 x 32 bit/pixel progresszív és veszteség
nélküli (lossless) tömörítésű
képfájlokat.
yy A mellékelt Macintosh DLNA szervercsomag a fájltípusok korlátozott lejátszására alkalmas, pl. ASF, WMA és
WMV.
Az első lépések
,,Megjegyzés
yy A fájlnév legfeljebb 180-karakteres lehet.
yy Fájlok/mappák max. száma: Kevesebb mint
2000 (fájlok és mappák együtt)
yy A fájlok kompatibilitása a kiszolgálótól
függően eltérhet.
yy A DLNA szerver kompatibilitását DLNA
szervercsomag-környezetben tesztelték
(Nero MediaHome 4 Essentials Windows
Edition), ezért a fájlkövetelmények és
lejátszási lehetőségek a médiakiszolgálótól
függően változhatnak.
,,Megjegyzés
yy „WMV 9 kodekkel” készült „avi” fájl nem
használható.
yy A készülék képes az UTF-8 fájlok lejátszására,
akkor is, ha ezek Unicode-feliratokat
tartalmaznak. A készülék tiszta Unicode
feliratfájlokat nem kezel.
yy Egyes fájlok a típustól vagy felvételi módtól
függően nem játszhatók le.
yy A normál PC-n többmenetes módon
rögzített lemez ezen a készüléken nem
játszható le.
yy A filmlejátszáshoz a filmfájl és a feliratfájl
nevének azonosnak kell lennie.
yy A fájlokkal kapcsolatos követelmények
(10. oldal) nem mindig kompatibilisek.
A fájljellemzőkkel és a médiakiszolgáló
elérhetőségével kapcsolatban korlátozások
lehetnek.
yy MPEG2 TS vagy MPEG2 PS videokodek
használata esetén a feliratfájlt nem lehet
lejátszani.
yy A videóklip feliratozási fájljait csak arról a
DLNA média szerverről lehet lejátszani,
amelyet a mellékelt Nero MediaHome
4 Essentials szoftver hozott létre ezen a
lejátszó csomagon.
yy Videó/ Audió kodek kompatibilitása a
videófájltól függően különbözhet.
yy Előfordulhat, hogy a cserélhető médiákon
(pl. USB-meghajtó, DVD-meghajtó stb.)
található fájlokat nem lehet megfelelően
megosztani.
yy A készülék nem tudja kezelni az MP3-fájlba
ágyazott ID3 tag-információt.
yy VBR fájlok esetén az audiofájl kijelzett
játékideje helytelen lehet.
yy Előfordulhat, hogy a CD/DVD-n vagy USB-n
található HD filmfájlok lejátszása nem
megfelelő. A HD filmek lejátszásához
Blu-ray lemez vagy USB 2.0 javasolt.
yy A lejátszó a H.264/MPEG-4 AVC profile
Main, High at Level 4.1 formátum
lejátszására képes. Magasabb szintű fájl
esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a
képernyőn.
*1
*2
yy A készülék GMC vagy Qpel használatával
rögzített fájlokat nem kezel.
*1 GMC – Global Motion Compensation
(globális mozgáskiegyenlítés)
*2 Qpel ¬– Quarter pixel (Negyed pixel
mozgáskiegyenlítés)
yy VBR fájlok esetén a zenefájl kijelzett teljes
játékideje helytelen lehet.
AVCHD (fejlett HD
videokodek)
yy A készülék AVCHD formátumú lemezek
lejátszására alkalmas. A videokamerák általában
ilyen lemezekre készítik a felvételt.
yy Az AVCHD formátum nagy felbontású digitális
videokamera-formátum.
yy Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos
tömörítési módszereknél hatékonyabban
tömöríti a képeket.
yy A készülék képes az „x.v.Colour” AVCHD
formátumú lemezek lejátszására is alkalmas.
yy Előfordulhat, hogy a felvétel körülményeitől
függően némelyik AVCHD formátumú lemezt
nem lehet lejátszani.
yy Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni
(véglegesíteni kell).
yy Az „x.v.Colour” szélesebb színtartományú, mint a
hagyományos, videokamerában használt lemez.
1
Az első lépések
yy A képfájlok számától és méretétől függően
a tartalom beolvasása több percig is tarthat.
11
12
1
Az első lépések
Az első lépések
A DLNA
Régiókód
Ez a lejátszó DLNA-tanúsított digitális
médialejátszó, amely képes a DLNA-kompatibilis
médiakiszolgálókon (PC és fogyasztói elektronikus
készülékek) tárolt filmek, zenék és képek
lejátszására.
A régiókód a készülék hátlapjára van nyomtatva. A
készülék csak az ezzel azonos vagy “ALL” régiókódú
BD-ROM vagy DVD lemezeket játssza le.
A Digital Living Network Alliance (DLNA) a
fogyasztói elektronikai, számítástechnikai és
mobileszköz-gyártói iparágak közötti szervezet.
A Digital Living segítségével a digitális média
egyszerűen megosztható az otthoni hálózaton.
A DLNA tanúsító logó alapján egyszerűen
azonosítható, hogy a készülék megfelel a DLNA
együttműködési irányvonalaknak. Ez a készülék a
v1.5 verziójú DLNA együttműködési irányelveknek
felel meg.
Ha a lejátszót DLNA szerver-szoftvert futtató
PC-re vagy más DLNA-kompatibilis eszközre
csatlakoztatja, akkor elkell végezni egyes
beállításokat, vagy további eszközökre lehet
szükség. A további utasítások a szoftver vagy az
eszköz dokumentációjában találhatók.
Speciális
rendszerkövetelmények
A nagy felbontású video lejátszásához az alábbiak
szükségesek:
yy Nagy felbontású megjelenítő HDMI bemenettel.
yy BD-ROM lemezek nagy felbontású tartalommal
yy Néhány tartalom-típus esetén HDMI- vagy HDCPképes DVI-bemenet a megjelenítő eszközön (a
lemezgyártó előírásainak megfelelően).
Többcsatornás Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD és
DTS-HD esetén:
yy Vevőerősítő beépített (Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS vagy DTSHD) dekódolóval.
yy Elülső, hátulsó, center és mélynyomó hangszórók
a választott formátumnak megfelelően.
Színrendszer
A B (OPEN/CLOSE) gombbal nyissa ki a
lemeztálcát, nyomja meg és 5 másodpercnél
hosszabb ideig tartsa nyomva a M (PAUSE) gombot,
ekkor kijelölheti a színrendszert (PAL/NTSC/AUTO).
Az első lépések
13
Távvezérlő
• • • • • • a • • • • • • B (OPEN/CLOSE): A lemeztálca
nyitása és zárása.
0-9 számgomb: Menük
számozott menüpontjainak
kiválasztása.
CLEAR: Jelölés eltávolítása a
keresés menüből vagy szám
törlése jelszó beállításakor.
REPEAT (h): A kívánt szakasz
vagy sorozat ismételt lejátszása.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Keresés előre
vagy visszafelé.
C/V (SKIP): Ugrás a
következő vagy előző fejezetre/
sávra/fájlra.
Z (STOP): A lejátszás leállítása.
d (PLAY): Elindítja a lejátszást.
M (PAUSE): A lejátszás
megszakítása.
• • • • • • c • • • • • •
HOME (n): A [Főmenü]
megnyitása vagy bezárása.
Az elemek behelyezése
TITLE/POP-UP: A DVD
címmenüjének vagy a
BD-ROM felbukkanó menüjének
megjelenítése (ha van).
INFO/MENU (m): A
képernyőmenü megjelenítése/
elrejtése.
Vegye le az elemház fedelét a
távirányító hátoldaláról, és tegyen
be két darab R03 (AAA méretű )
elemet a 4 és 5 saroknak
megfelelően.
Nyíl-gombok: Menüpontok
kijelölése.
ENTER (b): Kijelölés nyugtázása.
BACK (1): Kilépés a menüből
vagy visszatérés az előző
képernyőre.
SUBTITLE: Filmfelirat nyelvének
kijelölése.
DISC MENU: A lemezmenü
megjelenítése.
• • • • • • d • • • • • •
Szines (R, G, Y, B) gombok:
Mozgás a BD-ROM menükben.
A [Film], [Kép], [Zene], [Prémium]
és [LG Apps] menükben is
használhatók.
MUSIC ID: A hálózatra
csatlakoztatva a film lejátszása
közben információkat
szolgáltathat az éppen játszott
zenéről.
AUDIO: Nyelv vagy hangcsatorna
kijelölése.
TV-vezérlőgombok : (lásd a 52.
oldalon).
1
Az első lépések
1 (POWER): A készülék BE- és
KIKAPCSOLÁSA.
14
Az első lépések
Előlap
1
Az első lépések
a Lemeztálca
f Z (STOP)
b A kijelző
g 1 (POWER)
c A távvezérlő érzékelője
h USB CSATLAKOZÓ
d B (OPEN/CLOSE)
e N (PLAY / PAUSE)
Hátlap
a Váltakozó áramú tápkábel
d HDMI OUT
b LAN port
e VIDEO OUT
c DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
f 2CH AUDIO OUT (bal/jobb)
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a
TV-készülékhez
A meglévő berendezésnek megfelelően végezze el
az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.
15
HDMI csatlakoztatás
Ha HDMI TV-je vagy monitora van, a lejátszót
HDMI-kábellel is csatlakoztathatja (A típusú,
Nagysebességű HDMI™-kábel). A lejátszó HDMIcsatlakozójának csatlakoztatása a HDMI-képes TVkészülékre vagy monitorra.
yy HDMI-csatlakoztatás (15 oldal)
yy Videocsatlakoztatás (16. oldal)
A készülék hátoldala
,,Megjegyzés
yy A legjobb összeköttetés létrehozása
érdekében olvassa el a TV, a hangrendszer
vagy a más készülékek használati
útmutatóját.
Csatlakoztatás
yy A csatlakoztatni kívánt TV-készüléktől
és más rendszertől függően különböző
csatlakoztatási lehetőségek használhatók.
A kézikönyvben leírt csatlakoztatások közül
csak egyet használjon.
HDMIkábel
TV
yy A lejátszó AUDIO OUT csatlakozóját ne
csatlakoztassa a hangrendszer PHONO IN
(lemezjátszó) csatlakozójára.
yy A lejátszót ne a videomagnón keresztül
csatlakoztassa a TV-hez. Ilyenkor a
másolásvédelmi rendszer miatt a DVD képe
torzulhat.
2
A TV bemenetét állítsa HDMI-re (lásd a TV használati
útmutatóját).
További információk a HDMI-vel
kapcsolatban
yy A HDMI- vagy DVI-csatlakozóval ellátott készülék
csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
-- Próbálja meg kikapcsolni a HDMI/DVI
készüléket és a lejátszót. Ezután kapcsolja be
a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva
kapcsolja be a lejátszót.
-- A csatlakoztatott készülék videobemenetét a
lejátszónak megfelelően kell beállítani.
-- A csatlakoztatott készüléknek kezelnie kell
a 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i vagy
1920x1080p felbontású bemeneti videojelet.
yy A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI.
vagy DVI-eszköz használható.
-- Nem HDCP-képes készüléken a kép nem
megfelelően jelenik meg.
16
Csatlakoztatás
,,Megjegyzés
yy Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem
képes a lejátszó jelének kezelésére, a hang
torz lehet vagy nem is hallható.
yy A HDMI-csatlakozás használata esetén
meg lehet változtatni a HDMI-kimenet
felbontását. (lásd “A felbontás beállítása”, 17.
oldal)
2
A video/hang (bal/jobb)
csatlakoztatása
A lejátszó VIDEO OUT csatlakozóját videokábellel
csatlakoztassa a TV-készülék videobemenetére.
A lejátszó bal és jobb AUDIO OUT csatlakozóját
audiokábellel csatlakoztassa a TV-készülék bal és
jobb hangbemenetére.
Csatlakoztatás
yy A beállító menü [HDMI színbeáll.]
menüpontjában válassza a HDMI OUT
videokimenetet (lásd 28. oldal).
A készülék hátoldala
yy Ha a felbontást az összeköttetés létrehozása
után változtatja meg, akkor ez hibás
működést eredményezhet. A probléma
megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja
be a lejátszót.
yy Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TVképernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a
HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le
a HDMI-kábelt.
yy Ha a képernyőn zaj látható, vagy a kép
csíkoz, ellenőrizze a HDMI-kábelt (a hossza
általában max. 4,5 m lehet).
Mi a SIMPLINK?
A készülék néhány funkcióját a TV távvezérlőjével
lehet vezérelni, ha a készülék és a SIMPLINK
funkcióra képes LG TV HDMI-kábellel kapcsolódik
egymáshoz.
Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók:Play,
Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off stb.
A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TV használati
útmutatójában.
A SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-készülékeken a
fenti embléma található.
,,Megjegyzés
A lemez típusától vagy a lejátszási állapottól
függően néhány SIMPLINK művelet eltérő
lehet, vagy nem működhet.
Video-/audiokábel
TV
Csatlakoztatás
A felbontás beállítása
A lejátszó HDMI OUT csatlakozóján többféle
felbontású kimeneti jelet lehet beállítani. A
felbontást a [Beállít.] menüben lehet beállítani.
1. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
2. A A/D gombokkal válassza a [Beállít.] menüt
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
A [Beállít.] beállító menü jelenik meg.
4. A W/S gombbal álljon a [Felbontás]
menüpontra és az ENTER (b) gombbal lépjen a
harmadik menüszintre.
,,Megjegyzés
yy Ha TV nem képes a lejátszón
beállított felbontás kezelésére, akkor a
következőképpen 576p felbontást lehet
beállítani:
1. A B gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2 Az előlap Z (STOP) gombját tartsa
nyomva 5 mp-nél hosszabb ideig.
yy Ha HDMI-csatlakozás esetén a beállított
felbontás 576i, akkor a tényleges kimeneti
felbontás 576p lesz.
yy Ha a felbontást Ön állítja be és ezután
csatlakoztatja a HDMI-kábelt a TV-re, és az
nem fogadja el a beállított felbontást, akkor
a felbontás [Auto]-ra vált.
yy Ha a TV-készülék nem fogadja el a beállított
felbontást, figyelmeztető üzenet jelenik
meg. Ha a felbontás megváltoztatása után
semmi sem látható a képernyőn, akkor
várjon 20 másodpercet, és a felbontás
automatikusan az előző felbontásra áll
vissza.
5. A W/S gombbal jelölje ki a kívánt felbontást
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
yy A csatlakoztatott TV képességeitől és
beállításaitól függően, illetve a BD-ROM
eredeti képváltási frekvenciája alapján az
1080p videokimenet képváltási frekvenciája
automatikusan 24 Hz vagy 50 Hz értékre
állítódhat be.
yy A VIDEO OUT kimeneti jel felbontása
rögzített (576i).
2
Csatlakoztatás
3. A W/S gombbal álljon a [MEGJEL.]
menüpontra és a D gombbal lépjen a második
menüszintre.
17
18
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
erősítőhöz
A meglévő berendezésnek megfelelően végezze el
az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.
Erősítő csatlakoztatása a
HDMI-kimenetre
HDMI-kábellel kösse össze a lejátszó HDMI
OUT kimenetét az erősítő megfelelő bemeneti
csatlakozójával.
yy HDMI audio csatlakoztatás (18. oldal)
yy Digitális hangcsatlakoztatás (19. oldal)
2
A készülék hátoldala
Csatlakoztatás
yy 2-csatornás analóg audio-csatlakoztatás
(19. oldal)
Mivel az audiokimenetet több tényező befolyásolja,
lásd „A hangkimenet jellemzői” c. pontot a 62.
oldalon.
Digitális, többcsatornás hang
A többcsatornás digitális csatlakozás kitűnő
hangminőséget nyújt. Ehhez többcsatornás audio-/
video-vevőerősítőre van szükség, amely a lejátszó
által használható egy vagy több hangformátum
kezelésére képes. Ellenőrizze az audio-/videovevőerősítőn található logókat és a kézikönyvet.
(PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS és/vagy DTS-HD.)
HDMI-kábel
Vevő/erősítő
HDMIkábel
TV
HDMI-kábellel kösse össze az erősítő HDMIkimenetét a TV megfelelő bemeneti csatlakozójával,
ha az erősítőn van HDMI-kimenet.
Előfordulhat, hogy a lejátszó digitális kimenetét be
kell kapcsolni (lásd “[HANG] Menü”, 29 oldal).
Csatlakoztatás
19
Erősítő csatlakoztatása a
digitális audiokimenetre
Erősítő csatlakoztatása a
2-csatornás kimenetre
Külön megvásárolható optikai kábellel kösse össze
a lejátszó DIGITAL AUDIO OUT kimenetét az erősítő
megfelelő bemeneti (OPTICAL) csatlakozójával.
Az audiokábelekkel kösse össze a DVD-lejátszó jobb
és bal 2 CH AUDIO OUT csatlakozóját és az erõsítõ,
rádióerõsítõ vagy sztereo hangrendszer jobb és bal
hangbemenetét.
A készülék hátoldala
A készülék hátoldala
2
Csatlakoztatás
Optikai
kábel
Audiokábel
Vevő/erősítő
Előfordulhat, hogy a lejátszó digitális kimenetét be
kell kapcsolni (lásd “[HANG] Menü”, 29 oldal).
Vevő/erősítő
20 Csatlakoztatás
Csatlakoztatás az
otthoni hálózatra
2
Szélessávú
szolgáltatás
Csatlakoztatás
A lejátszót a hátlap LAN-csatlakozójával vagy a
beépített vezeték nélküli modullal a helyi hálózatra
(LAN) lehet csatlakoztatni.
A készüléket szélessávú otthoni hálózatra
csatlakoztatva olyan szolgáltatásokat lehet elérni,
mint a szoftverfrissítés, az interaktív BD-Live, illetve
streaming-szolgáltatások.
Router
Vezetékes hálózati kapcsolat
A vezetékes hálózat a legjobb teljesítményű, mert a
készülékek közvetlenül csatlakoznak a hálózatra és
érzéketlenek a rádiófrekvenciás zavarokra.
A további utasítások az Ön hálózati eszközének
dokumentációjában találhatók.
DLNA kiszolgáló
A lejátszó LAN-csatlakozóját kereskedelmi
forgalomban kapható LAN- vagy Ethernet-kábellel
csatlakoztassa a modemre vagy routerre.
,,Megjegyzés
yy A LAN-kábel csatlakoztatásakor vagy
lecsatlakoztatásakor a csatlakozót kell
fogni. Kihúzáskor ne a kábelt fogja, hanem
a csatlakozót, eközben nyomja le a
rögzítőnyelvet.
yy A LAN-csatlakozóra ne csatlakoztasson
telefonkábelt.
yy Mivel több csatlakoztatási elrendezés
lehetséges, igazodjon a távközlési- vagy
Internet-szolgáltató műszaki előírásaihoz.
yy Ha a DLNA szerverek tartalmához szeretne
hozzáférni, a lejátszót router használatával
ugyanarra a hálózatra kell csatlakoztatni.
yy Ha a PC-t DLNA-szerverként szeretné
használni, telepítse a PC-re a mellékelt
Nero MediaHome 4 programot. (Lásd a 55.
oldalon.)
A készülék hátoldala
Vezetékes hálózat beállítása
Ha a helyi hálózatra (LAN) vezetékes kapcsolattal
DHCP szerver csatlakozik, akkor a lejátszó
automatikusan egy IP-címet kap.
A fizikai összeköttetés létrehozása után egyes
esetekben a kis otthoni hálózat beállítására lehet
szükség. A [HÁLÓZAT] hálózati beállításokat a
következőkben írjuk le.
Előkészület
A vezetékes hálózat beállítása előtt biztosítani
kell a szélessávú Internet-elérést.
Csatlakoztatás
1. A [Beállít.] menüben válassza a [Kapcsolat beáll.]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
21
2. A W/S/A/D válasszon a [Dinamikus] és
[Statikus] IP-mód között.
Az IP-címek automatikus kiosztásához általában
a [Dinamikus] beállítás a megfelelő.
2
A hálózat automatikusan csatlakozik a
készülékre.
Speciális beállítások
A hálózat kézi beállításához a W/S gombokkal
a [Hálózatbeállítás] menüben válassza a [Speciális
beállítások] menüt és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
1. A W/S gombokkal válassza a [Vezetékes]
menüt és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
,,Megjegyzés
Ha a hálózatban nincs DHCP kiszolgáló, és a az
IP-címet kézzel szeretné beállítani, válassza a
[Statikus] beállítást, majd a W/S/A/D
és a számgombokkal állítsa be az [IP-cím],
[Alhálózati maszk], [Átjáró] és [DNS-kiszolgáló]
jellemzőket. Téves beírás esetén a kijelölt részt
a CLEAR gombbal lehet törölni.
3. Válassza a [Köv] lehetőséget és nyomja meg az
ENTER (b) gombot, ezzel a hálózati beállítások
tárolódnak.
A kijelzőn a hálózati csatlakozás állapota jelenik
meg.
4. A vezetékes hálózat beállításának befejezéséhez
álljon a [Bezár] lehetőségre és nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
Csatlakoztatás
2. Olvassa el a hálózati beállítások előkészületeit és
a [Start] lehetőségre állva nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
22 Csatlakoztatás
Vezeték nélküli hálózati
csatlakoztatás
Vezeték nélküli hálózat
beállítása
Egy másik csatlakoztatási lehetőség egy access
point vagy vezeték nélküli router használata. A
hálózati konfiguráció és a csatlakoztatási mód a
használt készülékektől és a hálózati környezettől
függően változhat.
A vezeték nélküli hálózati csatlakoztatáshoz a
lejátszón be kell állítani a hálózati kommunikációt.
Ezt a beállítást a [Beállít.] menüben lehet elvégezni.
A [HÁLÓZAT] beállítást a következőképpen kell
elvégezni. A lejátszó hálózatra csatlakoztatása előtt
be kell állítani az access point-ot vagy a vezeték
nélküli routert.
2
Csatlakoztatás
Előkészület
A vezeték nélküli hálózat beállítása előtt a
következőket kell tenni:
Wireless
Communication
-- a­ szélessávú Internetet csatlakoztassa a
vezeték nélküli otthoni hálózatra,
DLNA kiszolgáló
-- állítsa be az access point-ot vagy a vezeték
nélküli routert,
-- j­egyezze fel az SSID-t és a hálózati biztonsági
kódját.
Access point vagy
vezeték nélküli router
Szélessávú
szolgáltatás
1. A [Beállít.] menüben válassza a [Kapcsolat beáll.]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
2. Olvassa el a hálózati beállítások előkészületeit és
a [Start] lehetőségre állva nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
A csatlakoztatás lépéseit és a hálózati beállításokat
lásd az access point vagy a vezeték nélküli router
használati útmutatójában.
A legjobb teljesítmény érdekében a legjobb
választás mindig az, ha a lejátszót kábellel
csatlakoztatja a hálózati routerhez vagy kábel-/DSLmodemhez.
Ha vezeték nélküli módszerrel csatlakozik, ügyeljen
arra, hogy a teljesítményt más otthoni elektronikus
készülékek zavarhatják.
Ha a készülék nem csatlakozik vezetékes
hálózatra, a kijelzőn minden használható hálózat
megjelenik.
3. A W/S gombokkal jelölje ki a kívánt vezeték
nélküli hálózat azonosítóját (SSID) és nyomja
meg az ENTER (b) gombot.
Ha az elérési pont titkosítást használ, akkor be
kell írni a szükséges biztonsági kódot.
Csatlakoztatás 23
Speciális beállítások
A hálózat kézi beállításához a W/S gombokkal
a [Hálózatbeállítás] menüben válassza a [Speciális
beállítások] menüt és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
,,Megjegyzés
1. A W/S gombokkal válassza a [Vez. nélk.]
menüt és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
yy A WEP titkosítási mód általában 4-karakteres
kulcsot használ az access point-on vagy
vezeték nélküli routeren. WER titkosítás
használata esetén az otthoni hálózatra való
csatlakozáshoz a „No. 1” mezőbe írja be a
biztonsági kódot.
4. A W/S/A/D válasszon a [Dinamikus] és
[Statikus] IP-mód között.
Az IP-címek automatikus kiosztásához általában
a [Dinamikus] beállítás a megfelelő.
,,Megjegyzés
Ha a hálózatban nincs DHCP kiszolgáló, és a az
IP-címet kézzel szeretné beállítani, válassza a
[Statikus] beállítást, majd a W/S/A/D
és a számgombokkal állítsa be az [IP-cím],
[Alhálózati maszk], [Átjáró] és [DNS-kiszolgáló]
jellemzőket. Téves beírás esetén a kijelölt részt
a CLEAR gombbal lehet törölni.
5. Válassza a [Köv] lehetőséget és nyomja meg az
ENTER (b) gombot, ezzel a hálózati beállítások
tárolódnak.
[AP lista] - megkeresi az összes elérhető access
point-ot és vezeték nélküli routert és megjeleníti
ezek listáját.
[Hál. név (SSID)] – Előfordulhat, hogy az
access point nem teszi közzé a hálózati nevét
(SSID). A számítógép használatával ellenőrizze
a router beállításait és vagy állítsa be az SSID
közzétételét (broadcast), vagy a [Hál. név (SSID)]
menüpontban kézzel írja be az access point
hálózati nevét (SSID).
[PBC] – ha a vezeték nélküli router képes a
nyomógombos konfigurálásra (PBC), akkor
válassza a PBC lehetőséget és a routeren
120 számlálóléptetésen belül nyomja meg a
nyomógombot. Ekkor nem kell ismernie az
access point hálózati nevét (SSID) és biztonsági
kódját.
[PIN] – Ha az elérési pont képes a WPS
(Wi-Fi Protected Setup) alapú PIN-kódos
konfigurálásra, akkor jegyezze fel a képernyőn
megjelenő kódszámot. Ezután a csatlakozáshoz
az elérési pont beállítómenüjében írja be a
PIN-kódot. A további utasítások az Ön hálózati
eszközének dokumentációjában találhatók.
2. Minden csatlakozási módszer esetén kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A kijelzőn a hálózati csatlakozás állapota jelenik
meg.
6. Válassza az [Bezár] lehetőséget, majd a hálózati
kapcsolat létrehozásához nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
,,Megjegyzés
A PBC és PIN hálózati kapcsolódás
használatához a hozzáférési pont biztonsági
beállítása OPEN vagy AES legyen.
Csatlakoztatás
yy Az access point egy olyan eszköz, amely
vezeték nélküli kapcsolatot tesz lehetővé az
otthoni hálózattal.
2
24 Csatlakoztatás
Kapcs. állapota
yy A beállítás során a legtöbb csatlakozási
problémát a router vagy modem visszaállításával
(reset) meg lehet oldani. A lejátszó otthoni
hálózatra csatlakoztatása után gyorsan kapcsolja
ki a hálózati routert vagy kábelmodemet, vagy
csatlakoztassa le a tápfeszültség-kábelüket.
Ezután kapcsolja be őket, vagy csatlakoztassa
vissza a tápfeszültség-kábelüket.
2
Csatlakoztatás
yy Az Internet-szolgáltatótól (ISP) függően a
szolgáltatási szerződés korlátozhatja az Internetre
csatlakoztatható készülékek számát. A részleteket
az ISP-től tudhatja meg.
yy A cégünk nem tehető felelőssé a lejátszó és/
vagy az Internetes szolgáltatások olyan hibás
működéséért, amelyet a szélessávú Internetkapcsolat vagy más csatlakoztatott berendezés
hibája okoz.
yy A BD-ROM lemezek funkcióit az internetkapcsolat
biztosítja és nem a mi vállalatunk hozza létre
vagy szolgáltatja, ezért ezek működéséért és
folyamatos elérhetőségéért nem vállalunk
felelősséget. Előfordulhat, hogy az Internetes
kapcsolaton elérhető egyes, lemezekhez kötött
anyagok nem használhatók ezzel a lejátszóval.
Ha az ilyen tartalmakkal kapcsolatban kérdései
vannak, keresse fel a lemez gyártóját.
yy Egyes Internetes tartalmakhoz szélessávú
kapcsolatra van szükség.
yy Ha a készülék csatlakoztatása és konfigurálása
helyes, a hálózat túlterheltsége, a szolgáltató
minősége vagy sávszélessége, vagy
tartalomfüggő problémái miatt néhány
internetes tartalom helytelenül működhet.
yy Az Ön Internet-kapcsolatát biztosító szolgáltató
esetleges korlátozásai miatt előfordulhat, hogy
egyes Internettel kapcsolatos műveleteket nem
lehet használni.
yy Az ISP által felszámított minden díj (korlátozás
nélkül beleértve a csatlakozási díjakat is)
megfizetése az Ön kötelessége.
yy A lejátszó vezetékes csatlakoztatásához 10 Base-T
vagy 100 Base-TX LAN-csatlakozás szükséges. Ha
az Ön Internet-szolgáltatója nem engedélyezi
az ilyen kapcsolatot, akkor a lejátszót nem lehet
csatlakoztatni.
yy Az xDSL szolgáltatás használatához routert kell
alkalmazni.
yy A DSL-szolgáltatáshoz DSL-modemre, a
kábeles Internet-szolgáltatáshoz kábelmodem
szükséges. Az elérési módtól és az Internetszolgáltatási szerződéstől függően előfordulhat,
hogy nem lehet használni a lejátszó Internetes
funkcióit, vagy korlátozott lehet az egyidejűleg
az Internetre csatlakozó készülékek száma. (Ha
az ISP egy eszközre korlátozza az előfizetést,
előfordulhat, hogy a lejátszót nem lehet
az Internetre csatlakoztatni, ha egy PC már
csatlakoztatva van.)
yy Az ISP irányelveitől vagy korlátozásaitól függően
előfordulhat, hogy tiltja a router használatát. A
részleteket az ISP-től tudhatja meg.
yy A vezeték nélküli hálózat 2,4 GHz frekvenciát
használ, mint sok más háztartási eszköz, pl.
vezeték nélküli telefon, Bluetooth® eszközök,
mikrohullámú sütő is, és ezek zavarhatják a
hálózatot.
yy Minden nem használt hálózati eszközt kapcsoljon
ki az otthoni hálózatban. Egyes készülékek
hálózati forgalmat generálhatnak.
yy A jobb átvitel érdekében a lejátszót az access
point-hoz a lehető legközelebb kell elhelyezni.
yy Bizonyos esetekben, ha hozzáférési pontot vagy
a vezeték nélküli routert a padlótól legalább 0,45
m magasságra helyezi, akkor ezzel javíthatja a
vételt.
yy Ha lehetséges, helyezze a routerhez közelebb,
vagy fordítsa el a lejátszót úgy, hogy közte és az
access point között ne legyen akadály.
yy A vezeték nélküli vétel minősége függ az access
point típusától, a lejátszó és az access point közti
távolságtól és a lejátszó helyétől.
yy Az access point-ot vagy a vezeték nélküli routert
„Infrastructure” üzemmódra kell beállítani. Az „Adhoc” üzemmód nem használható.
Csatlakoztatás 25
USB-eszköz
csatlakoztatása
A készülék alkalmas az USB-eszközön tárolt film-,
zene- és fényképfájlok lejátszására.
Az USB-eszköz tartalmának
lejátszása
yy Az USB-eszköz az Internetről letöltött BDLive lemez tárolására használható.
yy A készülék legfeljebb 4 partíciót tud kezelni
az USB-eszközön.
yy Használat (lejátszás stb.) közben ne húzza ki
az USB-eszközt.
yy Ha az USB-eszköz számítógéppel való
használatához külön program telepítése
szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem
használható.
yy USB-eszköz: USB1.1 és USB2.0 szabványú.
Ha a HOME menü megjelenítése közben
csatlakoztatja az USB-eszközt, a lejátszó
automatikusan lejátssza az USB-tárolóeszközön
lévő zenefájlt. Ha az USB-tárolóeszközön különböző
fájltípusok vannak, a fájltípus kiválasztó menüje
jelenik meg.
Az USB-tárolóeszközön található fájlok
mennyiségétől függően a betöltés több percig
tarthat. A [Elvet] választása után az ENTER (b)
megnyomásával a betöltés megszakad.
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. A A/D gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy
[Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
4. A W/S gombbal válassza az [USB]-t, majd
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
5. A W/S/A/D gombokkal jelöljön ki egy fájlt
és a fájl lejátszásához nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
6. Óvatosan húzza ki az USB-eszközt.
yy A készülék zenefájlok, képfájlok és filmfájlok
lejátszására alkalmas. Az egyes fájltípusok
lejátszását lásd a megfelelő oldalakon.
yy Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése
érdekében rendszeresen mentse adatait.
yy USB hosszabbító kábel, USB HUB vagy USB
kártyaolvasó használata esetén előfordulhat,
hogy a készülék nem ismeri fel az USBeszközt.
yy Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
használhatók ezzel a készülékkel.
yy Digitális fényképezőgépet és mobiltelefont
nem lehet a készülékre csatlakoztatni.
yy A készülék USB-csatlakozóját nem
lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék
tárolóeszközként nem használható.
2
Csatlakoztatás
1. Az USB-eszközt csatlakoztassa az USBcsatlakozóra.
,,Megjegyzés
yy A lejátszóval csak FAT16, FAT32 vagy NTFS
fájlrendszerű USB Flash-meghajtó vagy
külső HDD használható. A BD-Live esetén
azonban csak FAT16 és FAT32 formátumok
használhatók. BD-Live használata esetén
a készülékkel csak FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű USB flash-memória vagy külső
HDD használható.
26 A rendszer beállítása
Beállítások
Első beállítás
5. A W/S/A/D válasszon a [Dinamikus] és
[Statikus] IP-mód között.
Az IP-címek automatikus kiosztásához általában
a [Dinamikus] beállítás a megfelelő.
A készülék első bekapcsolásakor az első beállító
menü jelenik meg a képernyőn. Itt állítsa be a
kijelzés nyelvét és a hálózati beállításokat.
1. Nyomja meg a 1 POWER gombot.
A képernyőn az első beállító menü jelenik meg.
2. A W/S/A/D gombokkal jelölje ki a nyelvet
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
6. Válassza a [Köv] lehetőséget és nyomja meg az
ENTER (b) gombot, ezzel a hálózati beállítások
tárolódnak.
3
A rendszer beállítása
3. Olvassa el és végezze el a hálózati beállítások
előkészületeit és a [Start] lehetőségre állva
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
A kijelzőn a hálózati csatlakozás állapota jelenik
meg.
A hálózati beállítások részleteit lásd:
„Csatlakoztatás az otthoni hálózatra”, 20. oldal.
7. Ellenőrizze az előző lépésekben elvégzett
beállításokat.
Vezetékes hálózat esetén a hálózati beállítások
elvégzése automatikusan megtörténik.
4. A képernyőn minden használható hálózat
megjelenik. A W/S gombokkal álljon a
[Vezetékes hálózat] lehetőségre vagy a kívánt
vezeték nélküli hálózat azonosítójára (SSID) és
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
Ha az elérési pont titkosítást használ, akkor be
kell írni a szükséges biztonsági kódot.
Az első beállítások befejezéséhez álljon a
[Befejez] lehetőségre és nyomja meg az
ENTER (b) gombot. Ha valamelyik beállítást
módosítani kell, a A/D gombokkal válassza a
[Előző] lehetőséget és nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
A rendszer beállítása 27
A beállítások menüje.
[MEGJEL.] menü
A [Beállít.] menüben a lejátszó beállításait lehet
módosítani.
TV képarány
1. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
Válassza a TV típusának megfelelő képarányt.
[4:3 Letterbox]
Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót
csatlakoztat. A mozifilmeket a kép alsó és felső
részén fekete csíkkal mutatja.
2. A A/D gombokkal válassza a [Beállít.] menüt
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
A [Beállít.] beállító menü jelenik meg.
[4:3 Pan Scan]
Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót
csatlakoztat. A kép összenyomása úgy, hogy
kitöltse a képernyőt. A kép két oldalának
levágása.
Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles
képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3
képarányú kép az eredeti 4:3 képaránnyal
jelenik meg, a jobb és bal oldalon fekete sávval.
3. A W/S gombbal álljon az [Hang] menüpontra
és a D gombbal lépjen a következő
menüszintre.
[16:9 Teljes]
Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles
képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3 kép
vízszintesen (lineárisan) megnyújtva kitölti a
képernyőt.
,,Megjegyzés
A [4:3 Letterbox] és [4:3 Pan Scan] nem
választható, ha a beállított felbontás nagyobb
mint 720p.
4. A W/S gombokkal válassza a második beállító
menüt és az ENTER (b) gombbal lépjen a
harmadik menüszintre.
5. A W/S gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást
és nyomja meg az ENTER (b) gombot.
3
A rendszer beállítása
[16:9 Eredeti]
28 A rendszer beállítása
Felbontás
HDMI színbeáll.
A kimeneti HDMI-videojel felbontásának beállítása.
A felbontással kapcsolatban lásd még a 17. oldalt.
A kimeneti jel típusát állítsa a HDMI OUT
csatlakozóra. A beállítást lásd a TV-készülék
használati útmutatójában.
[Auto]
Ha a HDMI OUT csatlakozó kijelző-információ
(EDID) megjelenítésére képes TV-re csatlakozik,
akkor a készülék a csatlakoztatott TV-készülék
számára legmegfelelőbb felbontást választja.
[YCbCr]
[1080p]
Akkor válassza, ha DVI megjelenítőt
csatlakoztatott.
1080 soros progresszív video.
[1080i]
3
1080 soros váltott soros (interlaced) video.
[720p]
A rendszer beállítása
720 soros progresszív video.
[576p]
Akkor válassza, ha HDMI-képes megjelenítőre
csatlakozik.
[RGB]
3D mód
Jelölje ki a Blu-ray 3D lemez lejátszásának kimeneti
típusát.
[Ki]
576 soros progresszív video.
A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet 2D
lesz, mint a normál BD-ROM lejátszásakor.
[576i]
[Be]
576 soros váltott soros (interlaced) video.
A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet 3D
lesz.
1080p megjel.
Ha a felbontás beállítása 1080p, akkor a [24 Hz]
beállítás esetén a filmlejátszás (1080p/24 Hz) sima
és egyenletes lesz, ha a HDMI-csatlakozós TVkészülék kezelni tudja az 1080p/24 Hz bemenetet.
,,Megjegyzés
yy A [24 Hz] választása esetén a képen zavar
jelentkezhet, amikor a lejátszó a video- és
filmanyagok között vált. Ilyenkor válassza a
[50 Hz] beállítást.
yy Ha a [1080p megjel.] beállítása [24
Hz], és a TV nem képes a 1080p/24
Hz megjelenítésére, a videokimenet
tényleges képváltási frekvenciája a jelforrás
formátumához igazodóan 50 Hz lesz.
Háttérkép
A bejelentkező képernyő hátterének módosítása.
A főmenü súgója
Ezzel a funkcióval a főmenü súgójának buborékját
lehet megjeleníteni. A súgó megjelenítéséhez ezt a
beállítást állítsa [Be]-ra.
A rendszer beállítása 29
[NYELV] menü
[HANG] menü
Megjel. menü
Minden lemezen többféle hangkimenet állítható
be. A lejátszó Audio beállításait a használt
hangrendszernek megfelelően állítsa be.
A beállítómenü és a képernyõmenük nyelvének
beállítása.
Lemez menü/Hang/Felirat
Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a
lemezmenü kívánt nyelvét.
[Eredeti]
A lemez eredeti nyelvkészletének kiválasztása.
[Egyéb]
,,Megjegyzés
Mivel az audiokimenetet több tényező
befolyásolja, lásd „A hangkimenet jellemzői” c.
pontot a 62. oldalon.
Digitális kimenet
[PCM sztereo] (HDMI, OPTICAL)
Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT vagy
DIGITAL AUDIO OUT kimenete kétcsatornás
digitális sztereo dekódolóval ellátott készülékre
csatlakozik.
[Ki] (csak a lemez filmfelirata)
[PCM többcsat.] (csak HDMI)
A filmfelirat kikapcsolása.
,,Megjegyzés
A lemeztől függően lehetséges, hogy a
nyelvbeállítás nem használható.
Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT kimenete
többcsatornás digitális dekódolóval ellátott
készülékre csatlakozik.
[DTS újrakódolás] (HDMI, OPTICAL)
Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT vagy
DIGITAL AUDIO OUT kimenete DTS dekódolóval
ellátott készülékre csatlakozik.
[BitStream] (HDMI, OPTICAL)
Válassza ezt, ha a lejátszó DIGITAL AUDIO OUT
és HDMI OUT kimenete LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS és DTSHD dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.
,,Megjegyzés
yy Ha a [Digitális kimenet] beállítása [PCM
többcsat.], akkor a hangkimenet PCM
Stereo lehet, ha az EDID funkciót használó
HDMI-eszköz nem érzékeli a PCM Multi-Ch
információt.
yy Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS
újrakódolás], akkor a kimeneten a
másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM
DTS Re-encode hangja, illetve más lemezek
esetén az eredeti audiojel (mint [BitStream])
jelenik meg a kimeneten.
3
A rendszer beállítása
Az ENTER (b) gombbal más nyelvet lehet
választani. A számgombokkal írja be a
megfelelő négyjegyű nyelvkódot (lásd 58.
oldal) és nyomja meg az ENTER (b)-t.
30 A rendszer beállítása
Mintav. frekv.
(DIGITÁLIS AUDIO-KIMENET)
[192 kHz]
Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő képes
a 192 kHz-es jelek kezelésére.
[96 kHz]
Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő nem
képes a 192 kHz-es jelek kezelésére. Ezzel a
választással a készülék a 96 kHz-es jelet 48
kHz-esre kódolja át, így a rendszer képes lesz a
dekódolására.
[48 kHz]
3
A rendszer beállítása
Válassza ezt, ha az A/V vevő vagy erősítő
nem képes a 192 kHz-es és 96 kHz-es jelek
kezelésére. Ezzel a választással a készülék a
96 kHz-es jelet 48 kHz-esre kódolja át, így a
rendszer képe lesz a dekódolására.
DTS Neo:6
Ha a lejátszó HDMI-kábellel többcsatornás
hangrendszerre csatlakozik, akkor ezzel a beállítással
a 2-csatornás bemeneti hangot többcsatornás
surround-hangként hallgathatja.
[Ki]
Sztereo hang az első hangszórókon.
[Zene]
Zenére optimalizált többcsatornás
hangkimenet.
[Mozi]
Filmre optimalizált többcsatornás
hangkimenet.
,,Megjegyzés
yy Ez a funkció az on-line tartalmak esetében
nem használható.
Az A/V vevőerősítő vagy erősítő képességeit
ellenőrizze a használati útmutatójában.
yy A funkció csak 48 kHz-nél kisebb mintavételi
frekvenciájú hangforrás esetén használható.
DRC (dinamikatartomány-vezérlés)
yy A funkció csak akkor használható, ha
a [Digitális kimenet] beállítása [PCM
többcsat.].
Ezzel a funkcióval kisebb hangerővel lehet nézni a
filmet, a hang tisztaságának csökkenése nélkül.
[Ki]
A funkció kikapcsolása.
[Be]
A Dolby Digital, Dolby Digital Plus vagy Dolby
TrueHD hangkimenet dinamikatartományának
szűkítése.
[Auto]
A Dolby TrueHD hangkimenet saját maga
határozza meg a dinamikatartományt.
A Dolby Digital és Dolby Digital Plus
hangkimenet dinamikatartománya pedig
ugyanaz, mint bekapcsolt [Be] állapotban.
,,Megjegyzés
A DRC beállítást csak akkor lehet módosítani,
ha a készülékben nincs lemez, vagy a készülék
le van állítva.
A rendszer beállítása
[LEZÁRÁS] menü
DVD Korhatár
A [LEZÁRÁS] beállításai csak a BD-ROM és DVD
lemezek lejátszására vannak hatással.
A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k
lejátszását. (Nem minden lemez korhatáros.)
A [LEZÁRÁS] funkciók használatához be kell írni a
beállított 4-számjegyű jelszót.
Ha még nem állított be jelszót, akkor a menü
felkéri erre. Új jelszó létrehozásához írja be kétszer
a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
Jelszó
Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.
[Nincs]
[1-8 Korhatár]
Az (1) képviseli a legszigorúbb korlátozást, a (8)
a legenyhébbet.
[Kiold]
A “Kiold” választása esetén a gyerekzár
kikapcsolódik és a lemezt teljes egészében le
lehet játszani.
Blu-ray lemez Korhatár
BD-ROM lejátszásának korhatára. BD-ROM
lejátszásának korhatárát a számgombokkal lehet
beírni.
[Módosít]
[255]
Írja be az érvényes jelszót és nyomja meg az
ENTER gombot. Új jelszó létrehozásához írja
be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja
meg az ENTER (b) gombot.
Minden BD-ROM lejátszható.
Ha elfelejtette a jelszót
Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő
lépésekkel törölni lehet.
1. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
2. A [Beállít.] menüben válassza a [Jelszó]
menüpontot.
3. A számgombokkal írja be a „210499” kódot. A
jelszó törlődik.
,,Megjegyzés
Téves beírás esetén az ENTER (b) megnyomása
előtt a CLEAR gombbal lehet törölni. Ezután
írja be a helyes jelszót.
[0-254]
Letiltja a BD-ROM lejátszását a rajta rögzített
korhatár alatt.
,,Megjegyzés
A [Blu-ray lemez Korhatár] csak az Advanced
Rating Control funkciót tartalmazó Blue-ray
lemezekkel használható.
Ter. kód
A 57. oldal listája alapján írja be annak a területnek
a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár
megállapítása történt.
3
A rendszer beállítása
Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a
4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
31
32 A rendszer beállítása
[HÁLÓZAT] menü
Készüléknév
A szoftverfrissítés, a BD-Live, és az on-line
tartalomszolgáltatások használatához be kell állítani
a [HÁLÓZAT] beállításait.
A virtuális billentyűzeten írjon be egy hálózatnevet.
Az otthoni hálózat a beírt név alapján ismeri fel a
lejátszót.
Kapcsolat beáll.
Közvetlen Wi-Fi
Ha az otthoni hálózat kész a lejátszó
csatlakoztatására, akkor a vezetékes vagy vezeték
nélküli hálózati kommunikációhoz be kell állítani
a lejátszót. (Lásd a „Csatlakoztatás az otthoni
hálózathoz” c. részt a 20. oldalon.)
Ez a lejátszó Wi-Fi Direct™ tanúsított készülék.
A Wi-Fi Direct™ olyan technológia, amelynek
használatával a készülékek elérési pont vagy router
nélkül kapcsolódhatnak egymáshoz. A Wi-Fi Direct™
üzemmód bekapcsolásához ezt a lehetőséget
állítsa [Be]-ra. A készülék csatlakoztatását lásd a 36.
oldalon.
Kapcs. állapota
3
A rendszer beállítása
Ha ellenőrizni szeretné a lejátszó hálózati állapotát,
válassza a [Kapcs. állapota] lehetőséget és az ENTER
(b) megnyomásával ellenőrizze, hogy a hálózattal
és az Internettel létrejött-e a kapcsolat.
BD-LIVE csatlakozás
A BD-Live funkciók használata esetén korlátozni
lehet az Internet-elérést.
[Engedélyezve]
Az Internet-elérés minden BD-Live tartalomra
letiltva.
[Részben eng.]
Az Internet-elérés csak a tulajdonos
hitelesítésével rendelkező BD-Live tartalomra
engedélyezett. Az Internet elérése és az AACS
Online funkciók használata minden hitelesítés
nélküli BD-Live tartalomra letiltva.
[Letiltva]
Az Internet-elérés minden BD-Live tartalomra
letiltva.
[EGYEBEK] menü
DivX® VOD
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi
Corporation egy leányvállalata által létrehozott
digitális videoformátum. A készülék hivatalos
DivXtanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely
alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el
a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást
kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá
konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított
készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand
(VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A
regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék
beállítómenüjében keresse meg a DivX VOD
menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse
fel a vod.divx.com honlapot.
[Regisztrálás]
A lejátszó regisztrációs kódjának megjelenítése.
[Reg. megszüntetése]
Prémium /LG Apps
[Ország beállítása]
A [Prémium] és [LG Apps] funkciók megfelelő
szolgáltatása és tartalma érdekében jelölje ki a
területet, ahol a készüléket használja.
A lejátszó kikapcsolása és a kikapcsolási kód
megjelenítése.
,,Megjegyzés
A DivX(R) VOD honlapról a készülék
regisztrációs kódjával letöltött videókat csak
ezen a készüléken lehet megtekinteni.
A rendszer beállítása 33
Hálózati lejátszás
Ezzel a funkcióval a DLNA médiakiszolgálóról
érkező médiastream lejátszását lehet vezérelni
a DLNA-tanúsított okostelefonon. A legtöbb
DLNA-tanúsított okostelefonnak van olyan
funkciója, amely az otthoni hálózaton vezérelheti a
médialejátszást. [Be] beállítás esetén az okostelefon
vezérleheti ezt a készüléket. A további részletek a
DLNA-tanúsított okostelefon vagy az alkalmazás
dokumentációjában találhatók.
,,Megjegyzés
yy A készüléknek és a DLNA-tanúsított
okostelefonnak ugyanarra a hálózatra kell
csatlakoznia.
yy Ha a készüléket a [Hálózati lejátszás]
funkcióval vezérli, akkor előfordulhat, hogy a
távvezérlő nem működik.
yy A [Hálózati lejátszás] funkció nem minden
esetben képes a 10. oldalon megadott
használható fájlformátumok kezelésére.
[Gyári beállítások]
A lejátszót a gyári alapbeállításokra lehet
visszaállítani.
[Blu-ray-tároló törlése]
Törli a csatlakoztatott USB-tároló BD-Live
tartalmát.
,,Megjegyzés
Ha a [Gyári beállítások] menüponttal
visszaállítja a lejátszó gyári beállításait, akkor
ismét el kell végezni az on-line szolgáltatások
aktiválását és be kell állítani a hálózati
beállításokat.
Szoftver
[Információ]
A szoftververzió megjelenítése.
[Frissítés]
A szoftvert közvetlenül a szoftverfrissítő
szerverre csatlakozva lehet frissíteni (53. oldal).
Felelősség kizárása
Automatikus kikapcs.
Ha a lejátszót kb. 5 percig Stop állapotban hagyja, a
képernyőn a képernyővédő jelenik meg.
Ha ezt a beállítást [Be]-ra állítja, a képernyővédő
15 percig látható, majd a készülék automatikusan
kikapcsolódik. Az [Ki] beállítás esetén a
képernyővédő addig marad a képernyőn, amíg Ön
a készülékkel valamilyen műveletet nem végez.
Az ENTER (b) megnyomásával megtekintheti
a hálózati szolgáltatásra vonatkozó felelősségelhárítási nyilatkozatot.
3
A rendszer beállítása
yy Ahhoz, hogy a DLNA-tanúsított
okostelefonon használhassa a [Hálózati
lejátszás] funkciót, a HOME (n)
megnyomásával jelenítse meg a főmenüt és
csak ezután csatlakoztassa ezt a készüléket.
Alapbeáll.
34 Használat
Általános lejátszás
Lemezek lejátszása
erot
A [HOME] menü használata
1. Nyomja meg az B (OPEN/CLOSE) gombot és
tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
2. A B (OPEN/CLOSE) gombbal zárja be a
lemeztálcát.
A legtöbb Audio CD, BD-ROM és DVD-ROM
esetén a lejátszás automatikusan elindul.
3. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
4. A A/D gombokkal válassza a [Film] vagy
[Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
5. A W/S gombokkal válassza a Select
[Blu-ray lemez], [DVD], [VR] vagy [Hang]
lehetőséget és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
A HOME (n) gomb megnyomásakor a főmenü
jelenik meg. A W/S/A/D gombokkal válasszon
egy kategóriát és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
,,Megjegyzés
4
Használat
,,Megjegyzés
A régiótól függően előfordulhat, hogy
az [LG Apps] szolgáltatás és a [Keresés]
funkció jelenleg még nem használható.
Ezekben a régiókban a szolgáltatás a későbbi
szoftverfrissítések után válik elérhetővé.
a [Film] - Filmfájl lejátszása.
b [Kép] - Fényképfájl lejátszása.
c [Zene] - Hangfájl lejátszása.
d [Prémium] - A Prémium főmenü jelenik meg.
e
[LG Apps] - A [LG Apps] képernyő jelenik
meg.
f [Beállít.] - Rendszerbeállítások.
g
[Keresés] - On-line tartalom keresése a
keresőmenüben beírt kulcsszóval.
h
[LG Apps] - A [LG Apps] képernyő jelenik
meg.
i
[Kedvenc alkalmazások] - A felhasználó
kedvenc alkalmazásai jelennek meg.
j
[Saját alkalmazások] - A [Saját alkalmazások]
képernyő jelenik meg.
yy Az itt leírt lejátszási funkciók nem minden
fájl és média esetében használhatók. Sok
tényezőtől függően előfordulhat, hogy
egyes funkciók használata korlátozott.
yy A BD-ROM címeitől függően előfordulhat,
hogy a helyes lejátszáshoz egy USB-eszközt
kell csatlakoztatni.
yy A készülék a lezáratlan (nem véglegesített)
DVD VR formátumú lemezt nem tudja
lejátszani.
yy Néhány DVD-VR lemez CPRM adatokkal
készül a DVD RECORDER. A készülék az ilyen
lemezt nem tudja lejátszani.
Fájl lejátszása lemezről/USBeszközről
yui
A lejátszó alkalmas a lemezen vagy USB-eszközön
tárolt film-, zene- és fényképfájlok lejátszására.
1. Tegye a lemezt a lemeztálcára, vagy
csatlakoztassa az USB-eszközt.
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. A A/D gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy
[Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
4. A W/S gombbal válassza a [Adat] vagy [USB]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
5. A W/S/A/D gombokkal jelöljön ki egy fájlt
és a fájl lejátszásához nyomja meg d (PLAY)
vagy az ENTER (b) gombot.
Használat 35
Blu-ray 3D lemez lejátszása
e
A BD-Live™ használata
e
A lejátszó a Blu-ray 3D lemezről külön képet játszik
le a bal és a jobb szem számára.
Az Internetre csatlakoztatott készülék esetén a
kiterjesztett hálózati funkcióval ellátott, BD-Live
formátumot kezelő BD-ROM lemezek további
funkciókat (pl. új filmelőzetesek letöltését) is
használhatóvá tesznek.
Előkészületek
A Blu-ray 3D lemez 3D sztereo lejátszása előtt a
következőkre an szükség:
yy Ellenőrizze, hogy a TV képes-e a 3D
használatára és van-e HDMI bemenete.
yy A 3D-élményhez szükség esetén viseljen
3D-szemüveget.
yy Ellenőrizze, hogy a BD-ROM 3D-s Blu-ray
lemez-e.
yy HDMI-kábellel (A típusú, Nagysebességű
HDMI™-kábel) kösse össze a lejátszó HDMIkimenetét és a TV HDMI-bemenetét.
2. Nyomja meg az B (OPEN/CLOSE) gombot és
tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
3. A B (OPEN/CLOSE) gombbal zárja be a
lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elindul.
4. A továbbiakat lásd a 3D-ready TV használati
útmutatójában.
Előfordulhat, hogy a még jobb 3D-hatás
érdekében a TV-készüléken állítani kell a
megjelenítési beállításokon és a fókuszon.
>>Vigyázat!
yy A 3D-tartalom hosszú nézése szédülést és
fáradtságérzést okozhat.
yy Betegek, állapotos asszonyok és gyerekek
számára nem javasoljuk 3D-filmek nézését.
yy Ha a 3D-tartalom nézése közben fejfájást,
fáradtságot vagy szédülést tapasztal,
javasoljuk, hogy állítsa le a lejátszást és
pihenjen amíg ismét normálisan érzi magát.
2. Az USB-eszközt csatlakoztassa az előlap USBcsatlakozójára.
A bónusz-tartalom letöltéséhez USBtárolóeszköz szükséges.
3. Nyomja meg a HOME (n) gombot és
a [Beállít.] menüben állítsa be a [BD-LIVE
csatlakozás] jellemzőit (32. oldal).
A lemeztől függően előfordulhat, hogy a
BD-Live funkció nem működik, ha a [BD-LIVE
csatlakozás] beállítása [Részben eng.].
4. Helyezzen be BD-Live funkciójú BD-ROM-ot.
A műveletek a lemeztől függően eltérőek
lehetnek. Lásd a lemez használati
útmutatójában.
>>Vigyázat!
A tartalom letöltése közben, vagy ha a
Blu-ray lemez még a meghajtóban van, ne
csatlakoztassa le az USB-eszközt. Ekkor az
USB-eszköz tartalma megsérülhet és ezután
a BD-Live funkciók nem működnek helyesen.
Ha egy ilyen művelet után a csatlakoztatott
USB-eszköz hibásnak látszik, akkor a PC-n újra
meg lehet formázni és ismét használni lehet a
lejátszóval.
,,Megjegyzés
yy Néhány területen a szolgáltató saját belátása
szerint tartalomtól függően korlátozhatja
egyes BD-Live tartalmak elérését.
yy A BD-Live tartalom letöltése és elindítása
több percig is tarthat.
4
Használat
1. Nyomja meg a HOME (n) gombot és a
[Beállít.] menüben a [3D mód] beállítását állítsa
[Be]-re (28. oldal).
1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat
(20. oldal).
36 Használat
Fájl lejátszása hálózati
kiszolgálóról
yui
A Wi-Fi Direct™ csatlakozás
A lejátszó alkalmas a DLNA-kiszolgálón tárolt film-,
zene- és fényképfájlok otthoni hálózati lejátszására.
yui
1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat
(20. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. A A/D gombokkal válassza a [Film], [Kép] vagy
[Zene] menüt, és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
4. A listában a W/S gombbal jelölje ki a DLNA
médiakiszolgálót, majd nyomja meg az ENTER
(b) gombot.
Tanúsított Wi-Fi Direct™ készülékhez
való csatlakozás
Ez a lejátszó tanúsított Wi-Fi Direct™ készülékben
található film-, zene- és fényképfájlok lejátszására
képes. A Wi-Fi Direct™ technológia révén egy
lejátszó közvetlenül is csatlakozhat egy tanúsított
Wi-Fi Direct™ készülékhez, és ezáltal nem kell olyan
hálózati készülékekhez csatlakoznia, mint pl. a
hozzáférési pont (AP).
1. A [Beállít.] menüben a [Közvetlen Wi-Fi]
beállítását állítsa [Be]-ra (32. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. Az A/D használatával válassza ki a [Film],
[Kép] vagy [Zene] opciókat, majd nyomja meg
ENTER-t (b).
4
Használat
4. A W/S használatával válassza ki a [Közvetlen
Wi-Fi] opciót, majd nyomja meg az ENTER-t (b).
Ha újra meg szeretné keresni az összes elérhető
médiakiszolgálót, nyomja meg a zöld (G)
gombot.
5. A W/S/A/D gombokkal jelöljön ki egy fájlt
és a fájl lejátszásához nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
,,Megjegyzés
yy A fájlokkal kapcsolatos követelményeket
lásd a 10. oldalon.
yy A nem lejátszható fájlok bélyegképét meg
lehet jeleníteni, de ezzel a lejátszóval nem
lehet lejátszani őket.
5. A W/S használatával válasszon egy
Wi-Fi Direct™ készüléket a listából, majd nyomja
meg az ENTER-t (b).
A Wi-Fi Direct™ csatlakozás automatikusan fog
végbemenni.
yy A feliratfájl és a filmfájl nevének meg kell
egyeznie és a két fájlnak ugyanabban a
mappában kell lennie.
yy A lejátszási és kezelési jellemzőit
befolyásolhatja az otthoni hálózat állapota.
yy A kiszolgáló-környezettől függően
csatlakozási problémák fordulhatnak elő.
yy Ha a PC-t DLNA-szerverként szeretné
használni, telepítse a PC-re a mellékelt
Nero MediaHome 4 programot. (Lásd a 55.
oldalon.)
Ha a Wi-Fi Direct™ készülék támogatja a WPSre (Wi-Fi Protected Setup) alapuló PIN-kódos
konfigurálási módszert, válasszon egy készüléket
a listából, majd nyomja meg a sárga (Y) gombot.
Jegyezze meg a képernyőn látható PIN-kódot.
Ezt követően írja be a PIN-kódot a csatlakoztatni
kívánt készülék beállítási menüjébe.
Használat 37
Ha ismét végig szeretne futni a rendelkezésre
álló Wi-Fi Direct™ készüléken, nyomja meg a
zöld (G) gombot.
,,Megjegyzés
Ha ezt a készüléket más Wi-Fi Direct™
készülékekre csatlakoztatja, akkor a PIN
csatlakoztatási mód nem használható.
6. A W/S használatával válassza ki a
csatlakoztatott Wi-Fi Direct™ készülék által
megosztott szervert, majd nyomja meg az
ENTER-t (b), hogy a szerveren navigáljon.
A rendelkezésre álló Wi-Fi
készülékekhez való csatlakozás
yui
A Wi-Fi Direct™ funkciót használva ez a lejátszó egy
általános Wi-Fi készülékhez csatlakozhat.
1. A [Beállít.] menüben a [Közvetlen Wi-Fi]
beállítását állítsa [Be]-ra (32. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. Az A/D használatával válassza ki a [Film],
[Kép] vagy [Zene] opciókat, majd nyomja meg
ENTER-t (b).
4. A W/S használatával válassza ki a [Közvetlen
Wi-Fi] opciót, majd nyomja meg az ENTER-t (b).
4
5. Nyomja meg a piros (R) gombot, hogy
megjelenítse a lejátszó [SSID], [Biztonsági
beállítások] és [Titkosítás] menüit.
,,Megjegyzés
yy A jobb átvitel érdekében a lejátszót a
Wi-Fi Direct™ tanúsított kiszolgálóhoz a
lehető legközelebb kell elhelyezni.
y
y Ez az egység egyszerre csak 1 készüléket
képes csatlakoztatni. Egyszerre több
készüléket nem lehet csatlakoztatni.
yy Ha egy készülék a Wi-Fi Direct™ funkcióhoz
van csatlakoztatva és ön eközben egy
wireless hálózathoz próbál csatlakozni, a
Wi-Fi Direct™ csatlakozás megszakad.
yy Ha ez a lejátszó és a Wi-Fi Direct™ készülék
eltérő helyi hálózathoz van csatlakoztatva,
előfordulhat, hogy a Wi-Fi Direct™
csatlakozás nem fog rendelkezésre állni.
yy Ha egy Wi-Fi Direct™ tanúsított készülék
nincs Wi-Fi Direct készenléti üzemmódban,
akkor a lejátszó nem találja meg ezt a
készüléket.
yy Ez a készülék Group Owner üzemmódban
működő Wi-Fi direct™ eszközhöz nem tud
kapcsolódni.
6. Az ön Wi-Fi készülékén hozzon létre egy hálózati
csatlakozást ehhez a lejátszóhoz a [Hál. név
(SSID)], [Biztonsági beállítások] és az [Titkosítás]
opciók használatával a fenti 5. lépésben.
7. Nyomja meg kétszer a BACK (1) gombot, hogy
megjelenítse a készüléklistát.
Használat
Ha a készüléklistáról akar szervert választani, a
DLNA szervernek a csatlakoztatott Wi-Fi Direct™
készülékről kell megosztania a fájlokat vagy a
mappákat.
7. Válasszon egy fájlt a W/S/A/D
használatával, majd nyomja meg az ENTER-t
(b), hogy lejátssza a fájlt.
38 Használat
8. A W/S használatával válasszon egy, a
csatlakoztatott Wi-Fi készülék által megosztott
szervert, majd nyomja meg az ENTER-t (b),
hogy a szerveren navigáljon.
Video- és audiotartalommal
kapcsolatos alapműveletek
A lejátszás leállítása
Lejátszás közben nyomja meg a Z (STOP) gombot.
A lejátszás szüneteltetése
Lejátszás közben nyomja meg a M (PAUSE) gombot.
A d (PLAY) gombot megnyomva a lejátszás
folytatódik.
Ha a készüléklistáról akar szervert választani, a
DLNA szervernek a csatlakoztatott Wi-Fi Direct™
készülékről kell megosztania a fájlokat vagy a
mappákat.
9. Válasszon egy fájlt a W/S/A/D
használatával, majd nyomja meg az ENTER-t
(b), hogy lejátssza a fájlt.
4
,,Megjegyzés
Használat
Wi-Fi-képes készülékhez csatlakoztatás esetén
a PIN-csatlakoztatás nem működik.
Képenkénti léptetés (video)
Filmlejátszás közben nyomja meg a M (PAUSE)
gombot.
A léptetéshez többször nyomja meg a M (PAUSE)
gombot.
Keresés előre vagy visszafelé.
A c vagy v gombbal lejátszás közben gyors
előre- vagy visszacsévélést lehet végezni.
A lejátszási sebességet a c vagy v ismételt
megnyomásával lehet változtatni.
A lejátszási sebesség csökkentése
A lejátszást szüneteltetve és a v gombot
többször megnyomva lassítani lehet a lejátszást.
Ugrás a következő/előző fejezetre/
sávra/fájlra
Lejátszás közben a C vagy V gombbal a
következő fejezetre/sávra6fájlra lehet ugrani, vagy
az éppen játszott fejezet/sáv/fájl elejére lehet
visszatérni.
Két rövid C nyomással az előző fejezet, ill. sáv
elejére ugorhat.
A kiszolgáló fájlmenüjében esetleg sokféle
tartalomtípus található ugyanabban a mappában.
Ilyenkor a C vagy V gombbal az azonos
típusú tartalmak között lehet előre/hátra mozogni.
Használat 39
Fényképekkel kapcsolatos
alapműveletek
Diabemutató
Diabemutató indításához nyomja meg a d (PLAY)
gombot.
Diabemutató leállítása
Diabemutató leállításához lejátszás közben nyomja
meg a Z (STOP) gombot.
Diabemutató szüneteltetése
A diabemutató közben nyomja meg a M (PAUSE)
gombot.
Diabemutató újraindításához nyomja meg a
d (PLAY) gombot.
Ugrás a következő/előző képre
A lemezmenü használata
ero
A lemezmenü megjelenítése
Előfordulhat, hogy menüt tartalmazó lemez
behelyezésekor először ez a menü jelenik meg.
Lejátszás közben a lemezmenüt a DISC MENU
gombbal lehet megjeleníteni.
A W/S/A/D gombokkal a menüpontok között
lehet mozogni.
A felbukkanó menü megjelenítése
Egyes BD-ROM lemezek a lejátszás során felbukkanó
menüket tartalmazhatnak.
Lejátszás közben a TITLE/POPUP gombot
megnyomva a W/S/A/D gombokkal a
menüpontok között lehet mozogni.
A lemeztől függően a készülék megjegyzi azt a
pontot, ahol megnyomta a Z (STOP) gombot.
Ha a képernyőn röviden a „MZ (Resume Stop)”
kijelzés jelenik meg, a d (PLAY) megnyomásával
folytatni lehet a lejátszást (a jelenettől kezdve).
Ha kétszer megnyomja a Z (STOP) gombot, vagy
kiveszi a lemezt, a képernyőn a „Z (Complete
Stop)” üzenet jelenik meg. A készülék törli a leállítási
pontot .
,,Megjegyzés
yy A folytatási pontot egy gomb
megnyomásával is törölni lehet
(pl. 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) stb.).
yy A BD-J funkciójú BD-ROM lemezekkel a
lejátszás folytatása funkció nem működik.
yy A BD-ROM interaktív tartalmának lejátszása
közben a Z (STOP) gombot megnyomva a
készülék a teljes leállás üzemmódba kerül.
Utolsó jelenet memória
er
A készülék megjegyzi az utoljára lejátszott lemez
utoljára nézett jelenetét. Az utolsó jelenet a
memóriában marad, amíg ki nem veszi a lemezt,
vagy ki nem kapcsolja a készüléket. Ha olyan lemezt
tesz be, amelynek utolsó jelenetét a készülék tárolta,
akkor a lejátszás automatikusan onnan folytatódik.
,,Megjegyzés
yy Az utolsó jelenet-memória új lemez
behelyezésekor törlődik.
yy Néhány lemez esetén ez a funkció esetleg
nem működik.
yy A BD-J funkcióval ellátott BD-ROM
lemezekkel az utolsó jelenet-memória
funkció nem működik.
yy A készülék nem jegyzi meg a
lemezbeállításokat, ha a lejátszás
megkezdése előtt kikapcsolja a készüléket.
4
Használat
A teljes képernyős fényképmegjelenítés közben
a A vagy D gombbal az előző vagy a következő
fényképre lehet ugrani.
Lejátszás folytatása
eroyt
u
40 Használat
Speciális lejátszási
funkciók
Ismételt lejátszás
erotu
y
A kívánt ismétlési mód beállításához többször
nyomja meg a REPEAT (h) gombot:
Blu-ray lemez-/ DVD-lejátszó / Filmfájlok
jA- – A kijelölt rész lejátszása folyamatosan
ismétlődik.
jFejezet – A készülék ismételten lejátssza az
éppen játszott fejezetet.
4
jCím – A készülék ismételten lejátssza az éppen
játszott címet.
Használat
jMinden – A készülék ismételten lejátssza az
összes sávot vagy fájlt.
A normál lejátszásra való visszatéréshez a REPEAT
(h) többszöri megnyomásával válassza az [Ki]
beállítást.
Audio CD/zenefájl
;Track– A készülék ismételten lejátssza az éppen
játszott sávot vagy fájlt.
:All – A készülék ismételten lejátssza az összes
sávot.
l – A készülék véletlenszerűen játssza le a
sávokat vagy fájlokat.
l:All – A készülék véletlenszerűen játssza le az
összes sávot vagy fájlt.
kA-B – A kijelölt rész lejátszása folyamatosan
ismétlődik. (Csak audio CD.)
A CLEAR megnyomásával vissza lehet térni a normál
sebességű lejátszáshoz.
,,Megjegyzés
yy Ha fejezet/sáv ismételt lejátszása közben
egyszer megnyomja a V gombot, akkor
az ismételt lejátszás leáll.
yy Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció
esetleg nem működik.
A meghatározott rész
ismétlése.
eroty
A készülék alkalmas a kijelölt rész ismételt
lejátszására.
1. Lejátszás közben a REPEAT (h) megnyomása
után válassza az [A-] lehetőséget a megismételni
kívánt rész elején.
2. A rész végén nyomja meg az ENTER (b)
gombot. A kijelölt rész lejátszása folyamatosan
ismétlődik.
3. A normál lejátszásra való visszatéréshez a
REPEAT (h) többszöri megnyomásával
válassza az [Ki] beállítást.
,,Megjegyzés
yy 3 másodpercen belül osztópontot
kiválasztani nem lehet.
yy Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció
esetleg nem működik.
A tartalom-információk
megtekintése
y
A lejátszó meg tudja jeleníteni a tartalommal
kapcsolatos információkat.
1. A W/S/A/D gombokkal jelöljön ki egy fájlt.
2. A választómenüben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot.
3. A W/S gombbal válassza az [Információ]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
A fájlinformációk jelennek meg a képernyőn.
Filmlejátszás közben a TITLE/POPUP
megnyomásával meg lehet jeleníteni a fájl adatait.
,,Megjegyzés
A képernyőn megjelenő adatok nem feltétlenül
a tényleges tartalomra vonatkoznak.
Használat
A tartalomlista
megjelenítésének módosítása
yui
A [Film], [Zene], [Kép] menüben ki lehet jelölni a
tartalomlista megjelenítési módját.
41
Feliratfájl kijelölése
y
Ha feliratfájl és a filmfájl neve különböző, akkor a
feliratfájlt a fájl lejátszása előtt a [Film] menüben kell
kijelölni.
1. módszer
1. A [Film] menüben a W/S/A/D gombokkal
jelöljön ki egy feliratfájlt.
Többször nyomja meg a piros (R) gombot.
2. Nyomja meg az ENTER (b) gombot.
,,Megjegyzés
yy Lejátszás közben a Z (STOP) gombot
megnyomva a feliratfájl lejátszása leáll.
yy Ez a funkció a kiszolgálók tartalmának
otthoni hálózaton végzett lejátszása esetén
nem használható.
Üzemmód megváltoztatása
yui
A [Movie], [Music] vagy [Photo] menüben
változtathatja meg az üzemmódot.
Nyomja meg egymás után többször a sárga (Y)
gombot az üzemmód megváltoztatásához. (Film :
Fénykép : Zene : Film)
2. módszer
1. A tartalomlistában az INFO/MENU (m) gombot
megnyomva a választási lehetőségek menüje
jelenik meg.
2. A W/S gombokkal válassza ki a [Nézet váltása]
lehetőséget.
3. A megjelenítés módosításához nyomja meg az
ENTER (b) gombot
,,Megjegyzés
Ha a zöld (G) gombot nyomja meg a [Movie],
[Music] vagy [Photo] menüben, akkor a
hozzátartozó készüléklista jelenik meg a
képernyőn.
4
Használat
A feliratfájl lejátszásához nyomja meg ismét az
ENTER (b) gombot. A film lejátszásakor a kijelölt
felirat fog megjelenni.
42 Használat
Fényképmegjelenítés közbeni
lehetőségek
i
Zenehallgatás diavetítés
közben
i
A teljes képernyős megjelenítés közben különböző
lehetőségek használhatók.
A zenefájlok hallgatása közben fényképeket lehet
megjeleníteni.
1. A teljes képernyős megjelenítés közben az
INFO/MENU (m) gombot megnyomva a
választási lehetőségek menüje jelenik meg.
1. A teljes képernyős megjelenítés közben az
INFO/MENU (m) gombot megnyomva a
választási lehetőségek menüje jelenik meg.
2. A W/S gombokkal jelöljön ki egy lehetőséget.
2. A W/S gombokkal válassza a [Zeneválasztás]
(zeneválasztás) menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER (b), a [Zeneválasztás] menü jelenik
meg.
3. A W/S gombokkal jelöljön ki egy eszközt és
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
A választható eszközök a teljes képernyőn
megjelenített fényképfájlok helyétől függnek.
Fénykép helye
4
Használat
a Éppen látható fénykép száma/összes
fénykép száma – A A/D gombbal az
előző/következő képre lehet ugrani.
Használható eszköz
Lemez, USB
Lemez, USB
DLNA-szerver
DLNA-szerver
4. A W/S gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt vagy mappát.
b Diavetítés – Diabemutató indításához
vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
c Zeneválasztás – Diabemutató
háttérzenéjének kijelölése (42. oldal).
d Zene – A háttérzene indításához vagy
szüneteltetéséhez nyomja meg az
ENTER (b) gombot.
e Forgat – Az ENTER (b) gombbal a képet
jobbra lehet forgatni.
f Nagyítás – A [Nagyítás] menüt az
ENTER (b) gombbal lehet megjeleníteni.
g effekt – A A/D gombokkal a
diabemutató képei közötti átmenet
módját lehet beállítani.
h Sebesség – A A/D gombokkal a
diabemutató képeinek megjelenítési idejét
lehet beállítani.
3. A menüből a BACK (1) gombbal lehet kilépni.
Válassza a g lehetőséget és az ENTER (b)
megnyomása után a felső mappa jelenik meg.
,,Megjegyzés
Ha a zenefájlt egy kiszolgálóról választja,
a mappaválasztás nem lehetséges. Csak
fájlkijelölés lehetséges.
5. A D gombbal válassza az [OK] lehetőséget,
majd az ENTER (b) megnyomásával fejezze be
a zene kijelölését.
Használat 43
Képernyőkijelzés
2. A W/S gombokkal jelöljön ki egy lehetőséget.
A tartalommal kapcsolatos információkat és
beállításokat meg lehet jeleníteni a képernyőn és
módosítani is lehet őket.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
Tartalom-információk
megjelenítése a képernyőn
eroy
1. A különböző lejátszási információk
megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg
az INFO/MENU (m) gombot.
3. A A/D gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
,,Megjegyzés
yy Ha néhány másodpercig egy gombot sem
nyom meg, a képernyővédő jelenik meg.
yy Néhány lemezen a címeket szám szerint
nem lehet kijelölni.
yy A használható menüpontok a lemeztől vagy
címtől függően különbözhetnek.
yy Interaktív Blu-ray lemez lejátszása esetén
a képernyőn néhány beállítási információ
jelenhet meg, ezek változtatása azonban le
van tiltva.
yy A [Filmadatok] funkció használatához a
lejátszónak szélessávú Internet-kapcsolaton
kell elérnie a Gracenote Media Database
adatait.
a Cím – éppen játszott cím száma/címek teljes
száma
b Fejezet – éppen játszott fejezet száma/
fejezetek teljes száma
c Idő – eltelt játékidő/teljes játékidő
d Hang – kijelölt nyelv vagy hangcsatorna
e Felirat – kijelölt filmfelirat
f Kam. áll – kijelölt kameraállás/kameraállások
teljes száma
g TV képarány – TV kijelölt képaránya
h Kép mód – kijelölt képmegjelenítési mód
i Filmadatok – Válassza ezt a lehetőséget
és nyomja meg az ENTER (b) gombot, ha
a Gracenote Media Database információit
szeretné látni (csak BD-ROM/DVD).
4
Használat
yy Az LG a Gracenote technológia
engedélyezett felhasználója, és nem tehető
felelőssé a Gracenote Media Database
adataiért vagy azok megbízhatóságáért.
44 Használat
Lejátszás indítása a kijelölt
időponttól
eroy
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot.
Az óra ikonja mutatja a lejátszásból eltelt időt.
2. Válassza a [Idő] lehetőséget, majd balról jobbra
írja be a kívánt időpontot (óra, perc, másodperc).
Például az 2 óra 10 perc 20 másodpercnél
található jelenet megkereséséhez írja be a
„21020” számot.
A A/D gombbal előre vagy visszafelé lehet
ugrani.
3. Az ENTER (b) megnyomása után a lejátszás a
megadott időponttól kezdődik meg.
,,Megjegyzés
4
yy Néhány lemez vagy cím esetén ez a funkció
esetleg nem működik.
Használat
yy A fájltípustól és a DLNA-kiszolgáló
elérhetőségétől függően a funkció nem
működhet.
Filmfelirat nyelvének kijelölése
eroy
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A W/S gombokkal válassza a [Felirat]
lehetőséget.
3. A A/D gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
,,Megjegyzés
yy Néhány lemez esetén a feliratválasztást csak
a lemezmenüben lehet módosítani. Ilyen
esetben nyomja meg a TITLE/POP UP vagy
DISC MENU gombot és a menüben válassza
ki a megfelelő nyelvet.
yy A SUBTITLE gombot megnyomva
közvetlenül a képernyőmenüben
választhatja a [Felirat] menüpontot.
Másik hang hallgatása
eroy
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A W/S gombokkal válassza az [Hang]
lehetőséget.
3. A A/D gombbal jelölje ki a kívánt nyelvet,
hangsávot vagy hangcsatornát.
,,Megjegyzés
yy Néhány lemez esetén a feliratválasztást csak
a lemezmenüben lehet módosítani. Ilyen
esetben nyomja meg a POP UP vagy DISC
MENU gombot és a menüben válassza ki a
megfelelő nyelvet.
yy A hang átkapcsolása után a kép és a hang
között rövidideig csúszás lehet.
yy BD-ROM esetén a többcsatornás
audioformátum (5.1CH vagy 7.1CH) jelenik
meg a képernyőn, [MultiCH] megjelöléssel.
yy Az AUDIO gombot megnyomva közvetlenül
a képernyőmenüben választhatja az [Hang]
menüpontot.
Kameraállás váltása
er
Ha a lemezen különböző szögekből felvett jelenetek
vannak, a kameraállások között lejátszás közben is
lehet váltani.
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A W/S gombokkal válassza az [Kam. áll]
lehetőséget.
3. A A/D gombokkal jelölje ki a kívánt
kameraállást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
Használat 45
A TV képarányának
módosítása
eoy
A képmegjelenítési mód
változtatása
eroy
Lejátszás közben módosítani lehet a TV képarányát.
Lejátszás közben módosítani lehet a [Kép mód]
beállítást.
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A W/S gombokkal válassza a [TV képarány]
lehetőséget.
3. A A/D gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
,,Megjegyzés
Ha a képernyőn megjelenő menüben
megváltoztatja a [TV képarány] beállítását,
akkor a [Beállít.] menü [TV képarány] beállítása
nem változik meg.
2. A W/S gombokkal válassza a [Kép mód]
lehetőséget.
3. A A/D gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
A [Egyéni beáll.] beállítás
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A W/S gombokkal válassza a [Kép mód]
lehetőséget.
3. A A/D gombokkal válassza a [Egyéni beáll.]
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER-t.
Ha a feliratfájl nem megfelelő karakterekkel jelenik
meg, akkor módosítani lehet a karakterkészletet.
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
2. A W/S gombokkal válassza a [Kód. oldal]
lehetőséget.
3. A A/D gombokkal jelölje ki a kívánt
karakterkészletet.
4. A W/S/A/D gombokkal állítsa be a [Kép
mód] jellemzőit.
Válassza a [Alapbeáll.] menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER (b) gombot, ezzel
minden videobeállítás a gyári alapbeállításra áll
vissza.
5. A W/S/A/D gombokkal válassza a [Bezár]
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
4. A képernyőkijelzést a BACK (1) gombbal lehet
törölni.
4
Használat
A feliratfájl
karakterkészletének
változtatása
y
1. Lejátszás közben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot, a képernyőmenü
jelenik meg.
46 Használat
Gracenote médiaadatbázis adatainak
megtekintése
A lejátszó csatlakozhat a Gracenote Media Database
adatbázishoz és letöltheti a zeneinformációkat, pl.
sáv címét, előadó nevét, zene típusát vagy más
szöveges információt.
Audio CD
Audio CD behelyezésekor a lejátszó automatikusan
megkezdi a lejátszást és a Gracenote Media
Database adatbázisból letölti a zeneszám címét.
Ha az adatbázisban nincs adat, a zeneszám címe
nem jelenik meg a képernyőn.
4
Zenefájl
Használat
1. A W/S/A/D gombokkal jelöljön ki egy fájlt
vagy sávot.
2. A választómenüben nyomja meg az
INFO/MENU (m) gombot.
3. A W/S gombbal válassza az [Information]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
A lejátszó a Gracenote Media Database-re
csatlakozik és zeneinformációkat keres.
Blu-ray lemez/DVD/Filmfájlok
A film lejátszása közben a MUSIC ID gombot
megnyomva a készülék a Gracenote Media Databaseből letölti a filmzene adatait.
,,Megjegyzés
yy A lejátszónak szélessávú Internetkapcsolaton kell elérnie a Gracenote Media
Database adatait.
yy Ha az adatbázisban nincs adat, egy üzenet
jelenik meg a képernyőn.
yy Az adott helyzettől függően a
zeneinformáció letöltése a Gracenote Media
Database-ből néhány percig is eltarthat.
yy Ha a kijelölt nyelv a Gracenote Media
Database rendszerben nem használható,
akkor a szöveg nem megfelelő karakterekkel
jelenhet meg.
yy Ez a funkció az on-line tartalom és a
DLNA-kiszolgálók tartalma esetén nem
használható.
yy Az LG a Gracenote technológia
engedélyezett felhasználója, és nem tehető
felelőssé a Gracenote Media Database
adataiért vagy azok megbízhatóságáért.
yy A felhasználók által kizárólag saját célra
készített audio CD-k esetén ez a szolgáltatás
nem használható, mert ezek nincsenek a
Gracenote Media Database-ben.
yy A használható zenefájlok: „mp3”, „.wma”,
„.m4a”.
Használat 47
A Prémium használata
Az LG Apps használata
A Prémium funkcióval különböző
tartalomszolgáltatásokat használhat az Interneten.
Az Interneten keresztül használhatók az LG
alkalmazás-szolgáltatásai. Az LG App store raktárban
egyszerűen megtalálhatja és letöltheti a különböző
alkalmazásokat.
1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat
(20. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
3. A A/D gombbal válassza a [Prémium]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
Az LG Apps szolgáltatás régiótól függő,
és lehet, hogy pillanatnyilag még nem áll
rendelkezésre. Ezek a régiók szoftverfrissítések
révén, később jutrnak az LG Apps
szolgáltatáshoz.
1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat
(20. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (n) gombot.
4. A W/S/A/D gombokkal válasszon egy online szolgáltatást és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
3. A A/D gombbal válassza a [LG Apps]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
yy Az egyes szolgáltatásokkal
kapcsolatos részletes tájékoztatást a
tartalomszolgáltatótól vagy a szolgáltató
támogató honlapján lehet beszerezni.
yy A Prémium szolgáltatások és a
szolgáltatásokkal kapcsolatos információk,
beleértve a felhasználói felületet is,
változhatnak. A legfrissebb tájékoztatást az
egyes szolgáltatások honlapján találja meg.
yy Ha a Prémium funkcióit vezeték
nélküli hálózaton használja, akkor más
rádiófrekvenciás berendezések zavaró
hatása miatt a streaming sebessége
helytelen lehet.
yy A [Prémium] vagy [LG Apps] funkció első
használatakor a jelenlegi országbeállítás
jelenik meg. Ha módosítani szeretné
az országot, válassza az [Szerksztés]
lehetőséget és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
4
Használat
,,Megjegyzés
4. A A/D gombokkal válasszon egy kategóriát és
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
5. A W/S/A/D gombokkal válasszon
egy alkalmazást és az ENTER (b) gombot
megnyomva jelenítse meg az információkat.
6. Álljon az [telepítés] ikonra és nyomja meg az
ENTER (b) gombot. Az alkalmazás telepítődik a
lejátszóra.
Az alkalmazás telepítéséhez a felhasználónak be
kell jelentkeznie. A bejelentkezés részleteit lásd
a 48. oldalon.
7. A sárga (Y) gombbal nyissa meg a [Saját
alkalmazások] menüt.
8. Álljon a telepített alkalmazásra és a futtatásához
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
,,Megjegyzés
Fizetős alkalmazás telepítéséhez fizető tagnak
kell lennie. További tájékoztatás: www.lgappstv.
com.
48 Használat
Bejelentkezés
A [LG Apps] használatához be kell jelentkezni a
felhasználói fiókjába.
1. A [LG Apps] vagy [Saját alkalmazások] menüben
nyomja meg a piros (R) gombot.
2. A virtuális billentyűzeten töltse ki az [ID] és
[Jelszó] mezőt.
Ha még nincs felhasználói fiókja, a
regisztráláshoz nyomja meg a piros (R) gombot.
3. A W/S/A/D gombokkal válassza az [OK]
lehetőséget és nyomja meg az ENTER (b)
gombot, ezzel bejelentkezik a fiókjába.
Az [Auto. bejelent.] jelölőnégyzet bejelölésével
a készülék megjegyzi az azonosítóját és
jelszavát, és ezek beírása nélkül, automatikusan
bejelentkezik.
,,Megjegyzés
4
Használat
yy Ha más fiókba szeretne bejelentkezni, a
[LG Apps] vagy [Saját alkalmazások]
menüben nyomja meg a piros (R) gombot
és válassza a [Felhasználóváltás] lehetőséget.
yy A fiók és az alkalmazások adatainak
megtekintéséhez a [LG Apps] vagy [Saját
alkalmazások] menüben nyomja meg a piros
(R) gombot és válassza az [Fiókbeállítások]
lehetőséget.
A saját alkalmazások [Saját
alkalmazások] kezelése
A [Saját alkalmazások] menüben át lehet helyezni
vagy törölni lehet a telepített alkalmazásokat.
Alkalmazás áthelyezése
1. Jelöljön ki egy alkalmazást és a zöld (G) gombot
megnyomva jelenítse meg a lehetőségeket.
2. A W/S gombokkal válassza a [Mozgatás]
lehetőséget és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
3. A W/S/A/D gombokkal álljon arra a helyre,
ahova az alkalmazást át szeretné helyezni és
nyomja meg az ENTER (b) gombot.
Alkalmazás törlése
1. Jelöljön ki egy alkalmazást és a zöld (G) gombot
megnyomva jelenítse meg a lehetőségeket.
2. A W/S gombokkal válassza a [Törlés]
lehetőséget és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
3. A A/D gombokkal válassza a [Igen]
lehetőséget és nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
Hibaelhárítás 49
Hibaelhárítás
Általános
Jelenség
Ok és megoldás
Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.
yy Csatlakoztassa stabilan a tápkábelt a fali aljzatba.
A készülék nem indítja el a
lejátszást
yy Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemez típusát,
színrendszerét és régiókódját).
yy Helyezze be a lemezt a lejátszandó felével lefelé.
yy Helyezze a lemezt a helyére, a vezetőperemen belülre.
yy Tisztítsa meg a lemezt.
yy Törölje a korlátozást, vagy változtassa meg a korlátozási szintet.
Nem lehet kameraállást váltani
yy A lejátszott DVD-n csak egy kameraállással felvett videó van.
Nem lehet zene-/fénykép-/
filmfájlokat lejátszani
yy A készülék nem tudja kezelni a fájlok formátumát.
A távvezérlő nem működik
megfelelően.
yy A távvezérlőt nem a lejátszó érzékelője felé irányítja.
yy A készülék nem képes a filmfájl rögzítésekor használt kodek
kezelésére.
yy A távvezérlő túl messze van a lejátszótól.
yy Akadály van a távvezérlő és a lejátszó között.
A készülék a hálózati
feszültségre csatlakozik, de
nem lehet bekapcsolni vagy
kikapcsolni.
A készülék nem a megszokott
módon működik.
A készüléket a következőképpen lehet visszaállítani.
yy Húzza ki a hálózati kábelt, várjon legalább 5 másodpercig, majd
csatlakoztassa vissza.
5
Hibaelhárítás
yy A távvezérlő elemei lemerültek.
50 Hibaelhárítás
Hálózat
Jelenség
Ok és megoldás
BD-Live lemezek letöltése az
Internetről
yy Lehet, hogy a csatlakoztatott USB-eszközön nincs elegendő szabad
hely. Csatlakoztasson legalább 1 GB szabad hellyel rendelkező USBtárolóeszközt.
yy Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a helyi
hálózatra és el tudja-e érni az Internetet (lásd 20. oldal).
yy Lehet, hogy az Internet-kapcsolat sebessége nem elegendő a BD-Live
funkciók használatához. Keresse fel az Internet-szolgáltatót, javasoljuk
a sávszélesség növelését.
yy A [Beállít.] menüben a [BD-LIVE csatlakozás] beállítása [Letiltva]. A
beállítást változtassa [Engedélyezve]-re.
A streaming video
szolgáltatások (pl. YouTube™
stb.) a lejátszás közben gyakran
megállnak vagy „pufferelnek”.
yy Lehet, hogy az Internet-kapcsolat sebessége nem elegendő a
streaming video szolgáltatások használatához. Keresse fel az Internetszolgáltatót, javasoljuk a sávszélesség növelését.
Az eszközök listájában a
yy A médiakiszolgálón tűzfal vagy vírusvédelmi szoftver fut. A
médiakiszolgálók nem jelennek
médiakiszolgálón állítsa le a tűzfalat vagy vírusvédelmi szoftvert.
meg.
yy A lejátszó nem csatlakozik arra a helyi hálózatra, amelyre a
médiakiszolgáló.
5
A lejátszó nem tud csatlakozni
az access pointra vagy vezeték
nélkül routerre.
yy Lehetséges, hogy a kapcsolatot más, rádiófrekvencián működő
háztartási készülék zavarja. A lejátszót vigye ezektől távolabb.
Hibaelhárítás
Az access point nem jelenik
meg az „Access point name”
(access point neve) listában.
yy Előfordulhat, hogy az access point vagy a vezeték nélküli router nem
teszi közzé a nevét (SSID). Az access point-ot vagy a vezeték nélküli
routert a számítógépen állítsa be úgy, hogy tegye közzé a nevét.
yy Lehet, hogy a hálózati eszköz, pl. access point nem a lejátszónak
megfelelő frekvencián vagy csatornán működik. Változtassa meg a
hálózati eszköz frekvenciáját és csatornáját.
Hibaelhárítás
51
Kép
Jelenség
Ok és megoldás
Nincs kép.
yy Válassza ki a televízión a megfelelő bemeneti módot, hogy a magnó
képe megjelenjen a képernyőn.
yy Csatlakoztassa megfelelően a videojelet.
yy Ellenőrizze, hogy a [Beállít.] menüben a [HDMI színbeáll.] beállítása
megfelel-e a csatlakoztatott videojelnek.
yy Ha TV nem képes a lejátszón beállított felbontás kezelésére, akkor
állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
yy A lejátszó HDMI OUT kimenete a szerzőijog-védelem kezelésére nem
alkalmas DVI-eszközre csatlakozik.
A kép zajos
yy A TV színrendszerétől eltérő színrendszerű DVD-t játszik le.
yy Állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
A Blu-ray 3D lemez
lejátszásakor a kimenet
közvetlenül nem szolgáltat
3D-képet.
yy A lejátszót HDMI-kábellel (A típusú, Nagysebességű HDMI™-kábel)
csatlakoztassa a TV-hez.
yy Lehetséges, hogy az Ön TV-je nem képes a „HDMI 3D mandatory
format” használatára.
yy A [Beállít.] menü [3D mód] beállítása [Ki]. A beállítást változtassa [Be]re.
Vevőtámogatás
Nyílt forráskódú szoftverek
A megfelelő GPL, LGPL és más nyílt forráskódú licenceket a http://opensource.lge.com honlapon lehet
beszerezni. A forráskóddal együtt letölthető minden licencfeltétel, szavatossági korlátozás és szerzői jogi
nyilatkozat.
5
Hibaelhárítás
A lejátszó szoftverét a legújabb szoftverrel lehet frissíteni, ami növeli a készülék teljesítményét és új
funkciókat is bevezethet. a lejátszó legújabb szoftverét (ha frissítés történt) a http://www.lg.com/global/
support honlapról vagy az LG Electronics vevőtámogató központjában lehet beszerezni.
52 Melléklet
A televízió vezérlése
a készülékhez tartozó
távvezérlővel
A televíziót az alábbi gombokkal lehet vezérelni.
6
A távvezérlő beállítása a TVkészülékhez
A TV-készüléket a mellékelt távvezérlővel lehet
vezérelni.
Ha televíziója szerepel a lenti listában, állítsa be a
megfelelő gyártókódot.
1. A 1 (TV POWER) gombot nyomva tartva a
számgombokkal írja be a TV gyártókódját (lásd a
következő táblázatot).
Gyártó
Kódszám
LG
1(alapértelmezett), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Melléklet
Ezt megnyomva
Ezt teheti
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
A televízió be- és
kikapcsolása.
Hitachi
4
AV/INPUT
A televízió bemeneti
jelforrásának átváltása a
televízió és más bemeneti
források között.
MUTE
A TV hangjának be- és
kikapcsolása.
PR/CH W/S
Lépkedés felfelé vagy lefelé
a tárolt csatornák között.
VOL +/–
A televízió hangerejének
szabályozása.
,,Megjegyzés
A csatlakoztatott készüléktől függően
előfordulhat, hogy néhány gomb nem
használható.
2. A beállítás befejezéséhez engedje el a
1 (TV POWER) gombot.
A televíziótól függően előfordulhat, hogy egyes
gombok nem működnek, vagy akár egyik gomb
sem működik, még akkor sem, ha helyesen adja
meg a gyártókódot. A távvezérlő elemeinek
cseréjekor előfordulhat, hogy a beállított kódszám
visszaáll az alapértelmezett értékre. Ilyenkor újra be
kell állítani a megfelelő kódszámot.
Melléklet 53
A hálózati szoftver
frissítése
Hálózati frissítési értesítés
A szélessávú otthoni hálózatra csatlakozó
készülékekre időről-időre teljesítményt növelő, új
funkciókat vagy szolgáltatásokat kínáló frissítéseket
lehet letölteni. Ha van ilyen új szoftver, és a
készülék a szélessávú otthoni hálózatra csatlakozik,
a lejátszó a következőképpen értesíti Önt a
szoftverfrissítésekről:
Opció 1:
1. A lejátszó kikapcsolásakor a frissítés menüje
jelenik meg.
2. A A/D gombokkal válassza ki a kívánt
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
SW frissítés
A lejátszó szoftverét a legújabb szoftverrel lehet
frissíteni, ami növeli a készülék teljesítményét és új
funkciókat is bevezethet. A szoftvert közvetlenül a
szoftverfrissítő szerverre csatlakozva lehet frissíteni.
,,Megjegyzés
yy A lejátszó szoftverének frissítése előtt
távolítson el minden lemezt és USB-eszközt
a lejátszóból.
yy A lejátszó szoftverének frissítése előtt
kapcsolja ki a lejátszót, majd ismét kapcsolja
be.
yy A szoftverfrissítés folyamata alatt ne
csatlakoztassa le a lejátszót a hálózati
feszültségről és egy gombot se nyomjon
meg.
yy Ha megszakítja a frissítést, kapcsolja ki a
készüléket, majd kapcsolja vissza.
yy A készüléket előző szoftververzióval nem
lehet frissíteni.
1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat
(20. oldal).
2. A [Szoftver] menüben válassza a [Beállít.]
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (b)
gombot.
A szoftver frissítése
megkezdődik.
[Elvet]
Kilépés a frissítés menüjéből és a
készülék kikapcsolása.
3. Válassza az [Frissítés] lehetőséget és nyomja
meg az ENTER (b) gombot.
6
Melléklet
[OK]
Opció 2:
Ha a frissítő kiszolgálón van új frissítés, akkor a
főmenü alján a „Frissítés” ikon jelenik meg. A frissítést
a kék (B) gombbal lehet elindítani.
A lejátszó ellenőrzi a legújabb frissítéseket.
,,Megjegyzés
yy A keresés közben az ENTER (b)
megnyomásával a keresés megszakad.
yy Ha nincs frissítés a „Nincs frissítés” üzenet
jelenik meg. Az ENTER (b) megnyomásával
térjen vissza a [Főmenü] menübe.
54 Melléklet
4. Ha van frissítés, az „Frissíti?” üzenet jelenik meg.
5. A frissítés indításához válassza az [OK]
lehetőséget. (A [Elvet] választásával a frissítés
megszakad.)
6. A lejátszó letölti a legújabb frissítést a
kiszolgálóról. (Az otthoni hálózati csatlakozástól
függően a letöltés több percig tarthat.)
7. A letöltés befejeződése után a „Letöltés
befejezve. Frissíti?” üzenet jelenik meg.
8. A telepítéshez válassza az [OK] lehetőséget.
(A [Elvet] választásával a frissítés megszakad és
a letöltött fájlt később nem lehet felhasználni.)
A későbbi frissítéshez újra kell kezdeni a
szoftverfrissítés eljárását.
>>Vigyázat!
A szoftverfrissítés folyamata alatt ne kapcsolja
ki a tápfeszültséget.
,,Megjegyzés
Ha a szoftverfrissítés a meghajtóprogram
frissítését is tartalmazza, akkor a folyamat során
kitolódhat a lemeztálca.
9. A frissítés befejeződése után a tápfeszültség pár
másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.
10. Kapcsolja be a készüléket. A készülék ezután az
új szoftververzióval működik.
,,Megjegyzés
6
Melléklet
A szoftverfrissítés funkció az Internetkörnyezettől függően nem megfelelően
működhet. Ilyen esetben a legújabb frissítést
a hivatalos LG Electronics szervizben lehet
beszerezni. Lásd „Vevőtámogatás” a 51. oldalon.
Melléklet 55
A Nero MediaHome 4
Essentials
A Nero MediaHome 4 Essentials a számítógépen,
mint DLNA-kompatibilis digitális médiakiszolgálón
tárolt film-, zene- és képfájlok ezen a lejátszón
végzett lejátszására alkalmas szoftver.
,,Megjegyzés
yy 1,2 GHz Intel® Pentium® III vagy AMD Sempron™
2200+ processzor
yy Memória: 256 MB RAM
yy Grafikus kártya legalább 32 MB videomemóriával,
minimális felbontás 800 x 600 pixel, és 16-bites
színmélység
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 vagy újabb
yy DirectX® 9.0c revision 30 (2006 augusztus) vagy
újabb
yy A Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM
PC-hez készült, ezért ne tegye a lejátszóba
vagy bármilyen más készülékbe, csak PC-be.
yy Hálózati környezet: 100 Mb Ethernet, WLAN
yy A mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM egy testre szabott szoftverváltozat,
amely a fájlok és mappák csak az ezzel a
lejátszóval való megosztására alkalmas.
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) vagy 10.6 (Snow
Leopard)
yy A mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials
szoftver a következő funkciókra nem
alkalmas: Átkódolás, távoli felhasználói
felület, TV vezérlése, Internet-szolgáltatások
és Apple iTunes.
yy A Nero MediaHome 4 Essentials letölthető a
következő helyről
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
Rendszerkövetelmények
Windows PC
yy Macintosh számítógép Intel x86 processzorral
yy Szabad terület a merevlemezen 200 MB szabad
terület az önálló Nero MediaHome jellemző
telepítéséhez
yy Memória: 256 MB RAM
A Nero MediaHome 4
Essentials telepítése
Windows
Indítsa el a számítógépet és a mellékelt CD-ROM-ot
helyezze a CD-ROM-meghajtóba. A telepítő varázsló
végigvezeti Önt az egyszerű telepítési folyamaton.
A Nero MediaHome 4 Essentials telepítéséhez a
következőket kell tenni:
1. Zárjon be minden Microsoft-programot és
vírusvédelmi szoftvert.
2. A mellékelt CD-ROM-ot helyezze a CD-ROMmeghajtóba.
3. Kattintson a [Nero MediaHome 4 Essentials]
menüpontra.
yy Windows® XP (Service Pack 2 vagy újabb),
Windows Vista® (Service Pack nem szükséges),
Windows® 7 (Service Pack nem szükséges),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 vagy újabb), Windows Server® 2003
4. A telepítés megkezdéséhez kattintson a [Run]
gombra.
yy Windows Vista® 64-bites kiadás (az alkalmazás
32-bites módban fut)
6. A [Next] gombra kattintva a sorozatszám
beírását kérő ablak jelenik meg. A [Next] gombra
kattintva menjen a következő lépésre.
yy Windows® 7 64 bájtos kiadás (az alkalmazás 32
bájtos üzemmódban fut)
yy Szabad terület a merevlemezen 200 MB szabad
terület az önálló Nero MediaHome jellemző
telepítéséhez
5. Kattintson a [Nero MediaHome 4 Essentials]
menüpontra. A telepítés elindul és a telepítő
varázsló jelenik meg.
6
Melléklet
yy Ez a kézikönyv a Nero MediaHome 4
Essentials angol verziójának példáján
mutatja be a szoftvert. A magyarázatokat
kövesse a saját anyanyelvű változat
használatával.
Macintosh
56 Melléklet
7. Ha minden feltételt elfogad, kattintson az [I
accept the License Conditions] jelölőnégyzetre
majd a [Next] gombra. A licencfeltételek
elfogadása nélkül nem lehet folytatni a
telepítést.
Fájlok és mappák megosztása
8. Kattintson a [Typical] majd a [Next] gombra. A
telepítés elindul.
Ebben a részben a számítógép megosztott
mappáinak kijelölését mutatjuk meg.
9. Ha részt szeretne venni a névtelen
adatgyűjtésben, kattintson a jelölőnégyzetre
majd a [Next] gombra.
1. Kattintson duplán a „Nero MediaHome 4
Essentials” ikonra.
10. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit]
gombra.
2. A bal oldalon kattintson a [Network] ikonra és a
[Network name] mezőben adja meg a hálózata
nevét. A lejátszó fel fogja ismerni a megadott
hálózatnevet.
Mac OS X
3. A bal oldalon kattintson a [Shares] ikonra.
1. Indítsa el a számítógépet és a mellékelt
CD-ROM-ot helyezze a CD-ROM-meghajtóba.
4. A [Shares] menüben kattintson a [Local Folders]
fülre.
2. A CD-ROM meghajtón nyissa meg a
„MediaHome_4_Essentials_MAC” mappát.
5. Az [Add] ikonra kattintva nyissa meg a [Browse
Folder] ablakot.
3. Kattintson duplán a „Nero MediaHome.dmg”
képfájlra. A Nero MediaHome ablak jelenik meg.
6. Jelölje ki a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó
mappát. A kijelölt mappa bekerül a megosztott
mappák listájába.
4. A Nero MediaHome ablakban húzza a
Nero MediaHome ikont az Applications
(Alkalmazások) mappába, vagy bármely más
helyre.
5. Ezután az alkalmazást a Nero MediaHome
ikonra kattintva lehet indítani.
6
A lejátszón való lejátszáshoz a számítógépen meg
kell osztani a film-, zene- és képfájlokat tartalmazó
mappákat.
7. A szerver indításához kattintson a [Start Server]
ikonra.
,,Megjegyzés
yy Ha a megosztott mappák vagy fájlok nem
jelennek meg a lejátszó menüjében, a
[Local Folders] fülön kattintson a mappára,
majd a [More] gombra és a [Rescan Folder]
lehetőségre.
Melléklet
yy További tájékoztatást és szoftvereszközöket
a www.nero.com honlapon találhat.
Melléklet 57
Országkódok listája
E listáról választhatja ki a megfelelő ország kódját.
Area
Területkód Area
Területkód Area
Területkód Area
Területkód
Afganisztán
AF Fidzsi
FJ Monaco
MC Szingapur
SG
Argentína
AR Finnország
FI Mongólia
MN Szlovák Köztársaság
SK
Ausztrália
AU Franciaország
FR Marokkó
MA Szlovénia
SI
Ausztria
AT Németország
DE Nepál
NP Dél-Afrika
ZA
Belgium
BE Nagy Britannia
GB Hollandia
NL Dél-Korea
KR
Bhután
BT Görögország
GR Holland Antillák
AN Spanyolország
ES
Bolívia
BO Grönland
GL Új-Zéland
NZ Sri Lanka
LK
Brazília
BR Hong Kong
HK Nigéria
NG Svédország
SE
Kambodzsa
KH Magyarország
HU Norvégia
NO Svájc
CH
Kanada
CA India
IN Omán
OM Tajvan
TW
Chile
CL Indonézia
ID Pakisztán
PK Thaiföld
Kína
CN Izrael
IL Panama
PA Törökország
TR
Kolumbia
CO Olaszország
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongó
CG Jamaika
JM Fülöp-szigetek
PH Ukrajna
UA
Costa Rica
CR Japán
JP Lengyelország
PL Egyesült Államok
US
Horvátország
HR Kenya
KE Portugália
PT Uruguay
UY
RO Üzbegisztán
UZ
KW Románia
CZ Kuwait
Dánia
DK Líbia
Ekvador
EC Luxembourg
Egyiptom
EG Malajzia
El Salvador
SV Maldiv-szigetek
MY Szaud-Arábia
MV Szenegál
Etiópia
ET Mexikó
MX
LY Orosz
LU Államszövetség
Vietnám
RU Zimbabwe
SA
SN
VN
ZW
6
Melléklet
Cseh Köztársaság
TH
58 Melléklet
Nyelvkódok listája
E listáról választhatja ki a megfelelő nyelv kódját a lemez hangja [Hang], a lemez feliratai [Felirat] és
lemezmenü [Lemez menü] kezdeti beállításokhoz.
6
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Afar
6565
Francia
7082
Litván
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Fríz
7089
Macedóniai
7775
Szingaléz
8373
Albán
8381
Gall
7176
Malagas
7771
Szlovák
8375
Amhara
6577
Örmény
7565
Maláj
7783
Szlovén
8376
Arab
6582
Német
6869
Malayalam
7776
Spanyol
6983
Örmény
7289
Görög
6976
Maori
7773
Szudáni
8385
Asszám
6583
Grönlandi
7576
Marathi
7782
Szuahéli
8387
Ajmara
6588
Guarani
7178
Moldáv
7779
Svéd
8386
Azerbajdzsán
6590
Gujarati
7185
Mongol
7778
Tagalog
8476
Baskir
6665
Hausza
7265
Nauru
7865
Tadzsik
8471
Baszk
6985
Héber
7387
Nepáli
7869
Tamil
8465
Bengáli; Bangla
6678
Hindi
7273
Norvég
7879
Telugu
8469
Bhutáni
6890
Magyar
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Izlandi
7383
Pandzsáb
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonéz
7378
Pashto, Pushto
8083
Török
8482
Bulgár
6671
Interlingua
7365
Perzsa
7065
Türkmén
8475
Burmai
7789
Ír
7165
Lengyel
8076
Twi
8487
Belorusz
6669
Olasz
7384
Portugál
8084
Ukrán
8575
8185
Urdu
8582
Melléklet
Kínai
9072
Japán
7465
Kecsua
Horvát
7282
Kannada
7578
Rétoromán
8277
Üzbég
8590
Cseh
6783
Kashmiri
7583
Román
8279
Vietnámi
8673
Dán
6865
Kazah
7575
Orosz
8285
Volapük
8679
Holland
7876
Kirgiz
7589
Szamoai
8377
Welszi
6789
MAGYAR
6978
Koreai
7579
Szanszkrit
8365
Wolof
8779
Eszperantó
6979
Kurd
7585
Skót gél
7168
Xhosa
8872
Észt
6984
Laoszi
7679
Szerb
8382
Jiddis
7473
Feröer-szigeti
7079
Latin
7665
Szerb-horvát
8372
Joruba
8979
Fidzsi
7074
Lett
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finn
7073
Lingala
7678
Melléklet 59
Védjegyek és licencek
A Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ , és a logók a Blu-ray Disc
Association védjegyei.
Gyártva az 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 számú, illetve az USÁ-ban és világszerte
kiadott vagy függőben lévő más szabadalmak
engedélyével. A DTS-HD, a szimbólum, valamint
a DTS-HD és a szimbólum együttesen a DTS, Inc.
bejegyzett védjegye, valamint a DTS-HD Master
Audio a DTS, Inc. védjegye. A készülék szoftvert
tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
A DLNA®, a DLNA logó és a DLNA CERTIFIED®
a Digital Living Network Alliance védjegye,
szolgáltatás-megnevezése vagy tanúsítványjelölése.
A Java az Oracle vagy leányvállalatainak védjegye.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance tanúsítási
jelölése.
A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance tanúsítási
jelölése.
Készült a Dolby Laboratories engedélyével. A
“Dolby”, a “Pro Logic” és a dupla D jel a Dolby
Laboratories védjegyei.
A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó
logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak
bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel
történik.
Melléklet
Az „AVCHD” és az „AVCHD” logó a Panasonic
Corporation és a Sony Corporation védjegye.
6
60 Melléklet
semmilyen Önnek nyújtandó fizetségért vagy az Ön
által szolgáltatott információért. Ön tudomásul veszi,
hogy a Gracenote, Inc. ezen egyezmény keretében
saját nevében érvényesítheti jogait Ön ellen.
A Gracenote®, a Gracenote embléma és logotipia,
illetve a „Powered by Gracenote” embléma
Gracenote az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei.
A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó
adatokat a Gracenote® szolgáltatta.
Gracenote® végfelhasználói licencegyezmény
Ez az eszköz vagy alkalmazás az Emeryville
(California) városban található Gracenote, Inc.
(„Gracenote”) tulajdonában lévő szoftvert tartalmaz.
Ez a Gracenote-tól származó szoftver (a „Gracenote
szoftver”) lehetővé teszi, hogy ez az alkalmazás
lemez- és/vagy fájlazonosítást hajtson végre, és
a zenével kapcsolatos információt szerezzen be
(többek között: művész, sáv- és címinformáció
(„Gracenote adatok”) online szerverekről vagy
beágyazott adatbázisokról (együttesen „Gracenote
szerverek”), illetve más funkciókat hajtson végre. Ön
csakis ezen alkalmazás vagy eszköz rendeltetésszerű
végfelhasználói funkcióinak megfelelően
használhatja a Gracenote adatokat.
6
Melléklet
Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote adatokat,
a Gracenote szoftvert és a Gracenote szervereket
csak saját, személyes, nem kereskedelmi céljaira
használhatja. Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote
szoftvert vagy a Gracenote adatokat nem rendelheti
hozzá, nem másolhatja át, nem adhatja át vagy nem
továbbíthatja harmadik félnek. ÖN TUDOMÁSUL
VESZI, HOGY A GRACENOTE ADATOKAT, A
GRACENOTE SZOFTVERT VAGY A GRACENOTE
SZERVEREKET CSAK AZ ITT KIFEJEZETTEN
ENGEDÉLYEZETT MÓDON ÉS MÉRTÉKBEN
HASZNÁLHATJA VAGY HASZNÁLHATJA KI.
Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Gracenote
adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote
szerverek használatára vonatkozó, nem kizárólagos
licence megszűnik, ha Ön nem tartja be ezeket a
korlátozásokat. Ön tudomásul veszi, hogy a licenc
megszűnése esetén be kell szüntetnie a Gracenote
adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote
szerverek bármilyen és mindennemű használatát.
A Gracenote minden jogot fenntart a Gracenote
adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote szerverek
vonatkozásában, ideértve a tulajdonjogokat is. A
Gracenote semmilyen körülmények között sem felelős
A Gracenote szolgáltatás egyedi azonosítót használ
a kérelmek statiszikai célokból való követésére. A
véletlenszerűen kijelölt számazonosító lehetővé
teszi a Gracenote szerviz számára a kérelmek
számlálását anélkül, hogy ismerné az Ön
személyazonosságát. További információért nézze
meg a weblapon a Gracenote szervizre vonatkozó
Gracenote Adatvédelmi irányelvet.
A Gracenote szoftverre és a Gracenote adatok minden
tételére vonatkozóan Ön „megtekintett” állapotban
kapott licencet. A Gracenote semmilyen kifejezett vagy
beleértett garanciát sem vállal a Gracenote szerverekről
származó bármilyen Gracenote adat pontosságára
vonatkozóan. A Gracenote fenntartja annak jogát,
hogy a Gracenote szerverekről adatokat töröljön,
vagy bármilyen, a Gracenote által elegendőnek ítélt
okból megváltoztassa az adatkategóriákat. Semmiféle
garancia áll fenn arra vonatkozóan, hogy a Gracenote
szoftver vagy Gracenote szerverek hibamentesek, vagy
hogy a Gracenote szoftver vagy a Gracenote szerverek
működése megszakításmentes lesz. A Gracenote nem
köteles Önnek a jövőben esetleg rendelkezésre álló új,
bővített vagy további adattípusokat vagy kategóriákat
szolgáltatni, és jogában áll szolgáltatásait bármikor
beszüntetni.
A GRACENOTE ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT
VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT, TÖBBEK KÖZÖTT
AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA ÉS A
SZABADALOMSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ
BELEÉRTETT GARANCIÁKAT IS. A GRACENOTE NEM
VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT A GRACENOTE
SZOFTVER VAGY A GRACENOTE SZERVER
HASZNÁLATÁVAL KAPOTT EREDMÉNYEKÉRT. A
GRACENOTE SEMMI ESETRE SEM FELELŐS SEMMILYEN
KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁRÉRT,
ILLETVE ELVESZTETT NYERESÉGÉRT VAGY BEVÉTELÉRT.
© Gracenote, Inc. 2009
Melléklet
61
Figyelmeztetés Cinavia
Ez a termék Cinavia technológiát alkalmaz, amely
korlátozza egyes kereskedelmi gyártású filmek,
videók, illetve ezek hangfelvételei jogosulatlan
másolatainak használatát. Jogosulatlan példány
tiltott használatának észlelésekor a Cinavia egy
üzenetet jelenít meg, és megszakítja a lejátszást,
illetve a másolást.
A Cinavia technológiával kapcsolatos bővebb
információ a Cinavia Online Vásárlói Információs
Központban(Online Consumer Information
Center) olvasható a http://www.cinavia.com
címen. Amennyiben további információt szeretne
kérni a Cinavia, saját címét is megadva küldjön
levelezőlapot a következő címre: Cinavia Vásárlói
Információs Központban(Consumer Information
Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ez a termék a Verance Corporation licensze
alapján készült saját technológiát alkalmaz, amely
a U.S. Patent 7 369 677 és más, már kibocsátott
vagy folyamatban lévő amerikai és nemzetközi
szabadalmak, illetve a szerzői jogok, valamint az
ilyen technológiák bizonyos aspektusaira vonatkozó
üzleti titokvédelmi szabályok védelme alatt áll. A
Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Minden jog
birtokosa a Verance. A termék visszafejtése vagy
szétszedése tilos.
6
Melléklet
62 Melléklet
A hangkimenet jellemzői
Csatlakozó/
beállítás
Jelforrás
OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3
PCM sztereo
DTS újrakódolás *4
BitStream
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
AAC
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
AAC
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
PCM 2ch
Csatlakozó/
beállítás
Jelforrás
6
analóg
2-csatornás
kimenet
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
AAC
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
HDMI OUT
PCM sztereo
PCM többcsat.
DTS újrakódolás *4
BitStream *1 *2
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
AAC
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
Melléklet
*1 Ha az [Digitális kimenet] beállítása [BitStream],
akkor a másodlagos vagy interaktív audio
esetleg nem jelenik meg a kimeneti
bitfolyamban. (kivéve LPCM kodek: a kimenet
mindig tartalmazza az interaktív és másodlagos
hangot.)
*2 A lejátszó automatikusan a csatlakoztatott
HDMI-eszköz dekódolási képességeinek
megfelelő HDMI hangot választja, akkor is, ha a
[Digitális kimenet] beállítása [BitStream].
*3 A PCM hangkimeneten a DIGITAL AUDIO OUT
mintavételi 96 kHz-re korlátozott.
*4 Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS
újrakódolás], akkor a hangkimenet 5.1 csatornás
48 kHz-esre korlátozódik. Ha a [Digitális kimenet]
beállítása [DTS újrakódolás], akkor a kimeneten a
másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM DTS
Re-encode hangja, illetve más lemezek esetén
az eredeti audiojel (mint [BitStream]) jelenik
meg a kimeneten.
yy Ha a HDMI OUT csatlakozó High Speed HDMI™
kábellel csatlakozik a TV-re és a HDMI OUT
csatlakozó kimeneti jele Dolby Digital Plus/Dolby
True HD, akkor az SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)
kimeneti csatlakozó jele „2-csatornás PCM”-re
korlátozott (ha a HDMI és a DIGITAL AUDIO OUT
egyidejűleg csatlakoztatva van).
Melléklet 63
yy MP3-/WMA-fájl lejátszásakor a kimeneti hang
PCM 48 kHz/16 bit, Audio CD esetén pedig PCM
44,2 kHz/16 bit.
yy A [Beállít.] menü [Digitális kimenet]
menüpontjaiban olyan digitális audiokimenetet
és maximális mintavételi frekvenciát kell
választani, amit a csatlakoztatott erősítő (vagy
rádióerősítő) kezelni képes (lásd 29. oldal).
yy Digitális hangcsatlakoztatás esetén (DIGITAL
AUDIO OUT vagy HDMI OUT) előfordulhat, hogy
a BD-ROM lemezmenü-gombjainak hangja
nem hallható, ha az [Digitális kimenet] beállítása
[BitStream].
yy Ha a digitális kimenet hangformátuma nem
egyezik a vevőkészülék lehetőségeivel, a
vevőkészülék erős, torz hangot ad, vagy nem ad
semmilyen hangot.
yy Többcsatornás, digitális, térhatású hangot
úgy lehet elérni digitális csatlakozással, ha a
vevőkészüléken digitális, többcsatornás dekóder
található.
6
Melléklet
64 Melléklet
Műszaki jellemzők
Általános
Áramellátás
Lásd a hátlap típustábláján.
Teljesítmény-felvétel
12 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
kb. 430 x 41 x 197 mm
Nettó tömeg (kb.)
1,6 kg
Működési hőmérséklet
5 °C - 35 °C
Működési páratartalom
5 % - 90 %
Kimenetek
VIDEO OUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatív szinkron, RCA csatlakozó x 1
HDMI OUT (video/audio)
19-pontos (A típusú , HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA csatlakozó (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
Rendszer
Lézer
Félvezető-lézer
Hullámhossz
405 nm / 650 nm
Színrendszer
Standard PAL/NTSC TV-színrendszer
Frekvencia-átvitel
20 Hz - 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz mintavétel)
Jel/zaj-viszony
Nagyobb mint 90 dB (csak ANALOG OUT csatlakozók)
Harmonikus torzítás
kisebb mint 0,02 %
6
Dinamikatartomány
Nagyobb mint 95 dB
Melléklet
LAN-csatlakozó
Ethernet csatlakozó x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Vezeték nélküli LAN (beépített
antenna)
IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz sáv)
Busz tápfeszültsége (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Melléklet 65
Karbantartás
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A készülék kezelése
A lemezek kezelése
A készülék szállítása
Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és
csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell,
a maximális védelem érdekében az eredeti gyári
csomagolást használja.
A készülék tisztítása
A készülék tisztításához használjon puha, száraz
törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek,
enyhe mosogatószerrel nedvesített puha
törlőkendőt használjon. Ne használjon erős
oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert
ezek megrongálhatják a felületet.
A külső felületek tisztítása
yy A készülék közelében ne használjon illékony
anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
yy Erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.
yy Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne
érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.
Ne érintse meg a lemez lejátszott oldalát. A
lemezt az élénél fogja meg, hogy a felületére ne
kerülhessen ujjlenyomat. Papírt, ragasztószalagot
semmiképpen ne ragasszon a lemezre.
A lemezek tárolása
Ha befejezte a lejátszást, tartsa tokban a lemezt.
Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak
vagy egyéb hőforrásnak, például napon parkoló
kocsiban.
A lemezek tisztítása
A lemezen található ujjnyomok és por rossz
minőségű képet és torz hangot eredményezhetnek.
Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt tiszta ruhával.
A lemezt belülről kifelé törölje le.
Erős oldószert – pl. alkoholt, benzint, hígítót,
háztartási tisztítószert vagy bakelitlemezhez való
antisztatikus spray-t – ne használjon.
A készülék karbantartása
6
Melléklet
A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az
optikai letapogató lencse és a lemezmeghajtó
részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a
képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a
legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.
66 Melléklet
Hálózati
szolgáltatásokkal
kapcsolatos fontos
tájékoztatás
Bármely harmadik fél által szolgáltatott minden
információval, adattal, dokumentummal,
kommunikációval, letöltéssel, fájllal, szöveggel,
képpel, fényképpel, grafikával, videóval, webes
terjesztéssel, kiadvánnyal, eszközzel, erőforrással,
szoftverrel, kóddal, programmal, applettel,
widgettel, alkalmazással, termékkel és más
tartalommal („Tartalom”), valamint minden más
szolgáltatással és kínálattal („Szolgáltatások”)
kapcsolatos felelősséget kizárólag ezek szolgáltatója
viseli.
A Szolgáltató által az LGE eszközön keresztül
biztosított tartalom és Szolgáltatások elérése és
elérhetősége bármikor, előzetes értesítés nélkül
megváltoztatható, beleértve, de nem csak ezekre
korlátozódóan a Tartalom vagy Szolgáltatás
részbeni vagy teljes felfüggesztését, eltávolítását
vagy megszüntetését is.
6
Melléklet
A Tartalommal vagy Szolgáltatással kapcsolatos
minden érdeklődés és kérdés esetén kérjük, keresse
fel a Szolgáltató honlapját, ahol a legfrissebb
információkat találhatja meg. Az LGE nem
felelős és nem tehető felelőssé a tartalommal és
Szolgáltatással kapcsolatos vevőszolgálatért. A
Tartalommal és Szolgáltatással kapcsolatos minden
kérdést vagy igényt közvetlenül a Tartalmat és a
Szolgáltatást biztosító harmadik félnek kell címezni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az LGE nem felelős
a Szolgáltató által biztosított Tartalomért és
Szolgáltatásért, ezek módosításáért, eltávolításáért
vagy megszüntetéséért, és nem szavatolja vagy
garantálja a Tartalom és Szolgáltatás elérését vagy
elérhetőségét.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising