LG | GR-B652YLBK | User guide | LG GR-B652YLBK Kullanici rehberi

LG GR-B652YLBK Kullanici rehberi
REFRIGERATORFREEZER
OWNER’S MANUAL
PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ .............. 25
TARTALOMJEGYZÉK
ÜZEMBEHELYEZÉS .......................................... 32
BELSÃ ALKATRÉSZEK .................................... 33
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK ...................................... 34
Beinditás
MielŒtt beállítaná a hŒmérsékletet
Ajtóriasztó
Automatikus világítás-kikapcsolás
Automata ellenŒrzés
A hıtŒszekrény hıtŒ részének hŒmérséklet-szabályozása
Super Cool (szuper hıtés)
Child Lock (gyerekzár)
A fagyasztórész vezérlése
Jégkocka készítés (opcionális)
Állítható rekesz
Zöldségtároló fiók
Leolvasztás
Szagelszívó (opcionális)
Vízadagoló
ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK ............... 40
TISZTÍTÁS ............................................................ 41
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ............................ 43
LÁMPACSERE .................................................... 43
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ....................... 44
MIELÃTT HÍVNÁ A SZERVÍZT .......................... 45
24
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
w Vigyázat
w A készülék burkolatán illetve a beépített konyhabútor felületén található
szellŒzŒnyílásokat mindig szabadon kell hagyni.
w A leolvadás felgyorsításához kizárólag a gyártó által ajánlott szerszámokat vagy
egyéb eszközöket használja.
w A hıtŒkört ne rongálja meg.
w A készülék belsejében kizárólag olyan elektromos készüléket használjon, amelyet
a gyártó kifejezetten erre a célra javasol.
w A készülék hıtését és szigetelését biztosító hajtógáz ártalmatlanítása speciális
eljárást igényel. Ha erre kerül a sor, kérje ki a szervízszolgáltatást biztosító cég,
illetve a fentiekkel azonos képesítéssel rendelkezŒ szakember tanácsát.
A készülék kis mennyiségben izobután hıtŒközeget (R600a) tartalmaz, ami
egy környezetbarát, ugyanakkor gyúlékony földgáz.
A készülék szállítása és üzembe helyezése során ügyelni kell arra, hogy a
hıtŒkör ne sérüljön meg. A csövekbŒl kiszökŒ hıtŒközeg meggyulladhat vagy
szemsérülést okozhat.
Ha a hıtŒkörön sérülést észlel, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb potenciális
gyújtóforrást, és szellŒztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék huzamosabb ideig állt.
Annak érdekében, hogy a hıtŒkör sérülése esetén elkerülhetŒ legyen a gyúlékony
levegŒ-gáz keverék kialakulása, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretének
arányban kell lennie a készülékben felhasznált hıtŒközeg (gáz) mennyiségével.
Minden 8 g R600a-os gázra 1m2 területet kell számolni. A készülékben található gáz
mennyisége a belsŒtérben elhelyezett azonosítócímkérŒl olvasható le.
Ha a készülék bármilyen módon sérült vagy károsodás jelét mutatja, ne helyezze
üzembe azt. Ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez.
25
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
ALAPVETÃ BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
Ez az útmutató számos fontos biztonsági szabályt és tanácsot tartalmaz. Kérjük, hogy olvassa
el és minden esetben tartsa be ezeket az elŒírásokat.
Ez a szimbólum hívja fel a figyelmét a biztonsági szabályokra. Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek
halálos balesethez, a saját maga vagy más személyek sérüléséhez vagy a készülék károsodásához
vezethetnek. Ez a szimbólum, továbbá az ÉLETVESZÉLY, VESZÉLY vagy FIGYELEM szerepel valamennyi
biztonsági elŒírás vagy tanács elŒtt. A fenti szavak a következŒkre utalnak:
ÉLETVESZÉLY
VESZÉLY
FIGYELEM
Ön halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem tartja be az elŒírásokat.
Ön halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem tartja be az elŒírásokat.
Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, ami bekövetkezése esetén kisebb
vagy közepes mértékı személyi sérülést okozhat vagy a berendezés károsodását
idézheti elŒ.
Valamennyi biztonsági elŒírás és szabály megnevezi a lehetséges veszélyt, tájékoztatja Önt arról, hogyan mérsékelheti
az esemény bekövetkezésének esélyét és közli Önnel, mi történhet az elŒírás figyelmen kívül hagyása esetén.
VESZÉLY
A berendezés használata közben esetlegesen bekövetkezŒ tız, elektromos áramütés vagy személyi
sérülés kockázatának csökkentése érdekében az alapvetŒ biztonsági elŒírásokat be kell tartani, ide
értve az alábbiakat. A készülék használatának megkezdése elŒtt gondosan olvassa el az útmutatót.
1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba
A készülékhez külön aljzatot kell rendelni.
Ügyeljen rá, hogy a dugalj ne álljon fejjel
lefelé és ne szoruljon a fal és a hıtŒszekrény
hátulja közé.
• Ha több elektromos
készüléket csatlakoztat egy
aljzatba, tız üthet ki.
A dugaljba víz folyhat, ami
károsíthatja azt, sŒt tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Az elektromos szivárgásmegszakító károsíthatja az
élelmiszert és az adagolóautomata kilyukadhat.
Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezeték ne
törjön meg és arra ne
kerüljön súlyos tárgy.
A készülék csatlakozóvezetékét ne
csatlakoztassa hosszabbítóhoz és ne
módosítsa annak
hosszúságát.
A sérült vezeték tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ez elektromos áramütést vagy
tüzet okozhat, továbbá a
vezeték sérülését idézheti elŒ.
26
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba
A készülék tisztítása, mozgatása vagy a
belsŒ világítás izzójának cseréje elŒtt mindig
húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
A csatlakozóvezetéket és a dugót ne érintse
meg nedves kézzel.
• Ez elektromos áramütést
vagy sérülést okozhat.
• Elektromos áramütést vagy sérülést okozhat.
• A belsŒ világítás izzójának cseréjekor ügyeljen rá,
hogy az elektromos
szikraképzŒdés
megakadályozására szolgáló
gumigyırıt ne távolítsa el a
foglalatból.
A dugaljt és a csatlakozódugót mindig tartsa
víz- és pormentesen és csatlakoztatáskor
ügyeljen rá, hogy a dugót stabilan benyomja
az aljzatba.
Ügyeljen a gondos földelésre.
A nem megfelelŒ
földelés meghibásodást
vagy elektromos
áramütést okozhat.
A por, víz vagy nem
pontosan illeszkedŒ
csatlakoztatás tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ha a csatlakozóvezeték vagy a dugó sérült,
vagy ha a dugalj lyukai kilazultak, ne
használja azokat.
Ez elektromos áramütést vagy
rövidzárlatot és tüzet okozhat.
2. A hıtŒszekrény használata
A hıtŒszekrényre ne helyezzen súlyos vagy
veszélyt okozó tárgyat
(pl. folyadékkal teli edényt).
Ne kapaszkodjon az ajtóra, az ajtópolcokra, a
mélyhıtŒ házi bárszekrényére vagy a
hústároló polcra.
Az ajtó kinyitásakor vagy
csukásakor a tárgy leeshet és
sérülést, tüzet vagy áramütést
okozhat.
A hıtŒszekrény felborulhat
vagy a keze megsérülhet.
Különösképpen ügyeljen
rá, hogy gyermekek se
tegyék a fentieket.
27
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
2. A hıtŒszekrény használata
Ne telepítse a hıtŒszekrényt nedves helyre
vagy olyan helyre, ahol azt fröccsenŒ víz
vagy esŒ érheti.
Ne tároljon a hıtŒszekrényben vagy annak
közelében gyúlékony anyagot, étert, benzolt,
alkoholt, gyógyszert,
cseppfolyós gázt,
aeroszolos terméket
vagy kozmetikumot.
Az elektromos részegységek
szigetelésének károsodása
zárlatot okozhat.
Ez robbanást vagy tüzet
okozhat.
Ne tegyen a hıtŒszekrénybe meggyújtott
gyertyát szagtalanítás
céljából.
A hıtŒszekrényben ne tároljon gyógyszert
vagy tudományos célra használt anyagot.
A pontos hŒmérsékleti
viszonyok között
tárolandó anyagok
károsodhatnak vagy nem
kívánatos és esetlegesen
veszélyes reakció léphet
fel.
Ez robbanást vagy tüzet
okozhat.
The Academic
Medicine
dicine
The Me
Ne használjon robbanásveszélyes aeroszolt
a hıtŒszekrény
közelében.
Kerülje a fıtŒberendezések használatát a
hıtŒszekrény
közelében.
Ez tüzet okozhat.
Ez tüzet okozhat.
Ne helyezzen virágvázát, bögrét,
kozmetikumot, gyógyszertartót vagy más
egyéb tárolóedényt a
hıtŒszekrény tetejére.
Ha a hıtŒszekrény vízbe merült, kizárólag
alapos átvizsgálás
után használja újra.
Ez elektromos
áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ez leeshet, és sérülést, tüzet
vagy elektromos áramütést
okozhat.
28
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
2. A hıtŒszekrény használata
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a
hıtŒszekrényt vagy a dugaljt, és azonnal
szellŒztesse ki a helyiséget.
Ne fröcsköljön vizet a hıtŒszekrény külsejére
vagy belsejébe, és ne tisztítsa azt benzollal
vagy hígítóval.
• A szikra által kiváltott robbanás tüzet vagy égési
sérülést okozhat.
Az elektromos
részegységek
szigetelésének károsodása
zárlatot okozhat.
• A hıtŒszekrényben környezetbarát hıtŒközeg,
földgáz (izobután, R600a) található, és ebbŒl már kis
mennyiség (80~90 g) is gyúlékony. Ha szállítás,
felállítás vagy
használat közben
gázszivárgás lép fel,
egyetlen szikra is
tüzet vagy égési
sérülést okozhat.
Ha a hıtŒszekrénybŒl furcsa szag vagy füst
tör elŒ, azonnal húzza ki a csatlakozódugót
és lépjen
kapcsolatba a
szervizzel.
Ez tüzet okozhat.
Ne engedje, hogy a szakképzett szerelŒn
kívül bármilyen más személy szétszerelje,
megjavítsa vagy módosítsa a hıtŒszekrényt.
A hıtŒszekrény kizárólag háztartási célokra
használható (ne tároljon abban gyógyszert
vagy vizsgálati anyagot, ne használja azt
hajón stb.)
Ez sérülést,
elektromos áramütést
vagy tüzet okozhat.
Nem várt esemény léphet
fel, pl. tız, áramütés, a tárolt
anyag károsodása vagy
vegyi reakció.
Amikor kidobja a hıtŒszekrényt, távolítsa el a
zárszerkezetet az ajtóról.
A hıtŒszekrényt szilárd és vízszintes
felületen helyezze el.
A hıtŒszekrény ajtaja
rázáródhat egy gyerekre.
A nem kellŒen stabil alapra
helyezett hıtŒszekrény
halálos sérülést is okozhat,
ha az ajtó kinyitásakor vagy
csukásakor felborul.
29
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
2. A hıtŒszekrény használata
Ne dugja a kezét vagy fém tárgyat a hideg
levegŒ kilépŒnyílásába, a fedél alá, a
hıtŒszekrény aljához vagy a hátsó részen
található hŒálló
rácshoz (kimeneti
nyílás).
Ha nem kívánja tovább használni a
hıtŒszekrényt, lépjen kapcsolatba az
ártalmatlanításban illetékes önkormányzati
hatósággal.
Ha nagy méretı
elektromos háztartási
készüléket vagy bútort
kíván kidobni, lépjen
kapcsolatba az
ártalmatlanításban illetékes
önkormányzati hatósággal.
Ez áramütést vagy
sérülést okozhat.
FIGYELEM
A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy épület- illetve bútorkárt okozhat.
Kérjük, minden esetben gondosan járjon el.
A mélyhıtŒben tárolt élelmiszert vagy
tárolódobozokat ne
érintse meg nedves
kézzel.
A csatlakozódugó újbóli csatlakoztatása elŒtt
várjon legalább 5 percet.
EllenkezŒ esetben a mélyhıtŒ
meghibásodhat.
Ez fagysérülést okozhat.
Ne tegyen a mélyhıtŒbe üvegpalackot.
A csatlakozódugót ne a vezetéknél fogva
húzza ki, hanem magát a
dugót fogja meg.
A palack tartalma megfagyhat,
ettŒl az üveg eltörhet és
sérülést okozhat.
Ez elektromos áramütést vagy
rövidzárlatot és tüzet okozhat.
30
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
FIGYELEM
A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy épület- illetve bútorkárt okozhat.
Kérjük, minden esetben gondosan járjon el.
Ne telepítse a hıtŒszekrényt nedves helyre
vagy olyan helyre, ahol azt fröccsenŒ víz
vagy esŒ érheti.
Ne dugja a kezét a hıtŒszekrény aljához.
Az alsó részen található
vaslemez sérülést okozhat.
Az elektromos
részegységek
szigetelésének károsodása
zárlatot okozhat.
A hıtŒszekrény kézi szállításakor az elülsŒ
részt alul, a hátulsó részt pedig felül kell
megfogni.
Mivel a hıtŒszekrény ajtajának nyitásacsukása a készülék körül álló személyek
sérülését okozhatja, minden esetben legyen
óvatos.
EllenkezŒ esetben a kéz
lecsúszhat és sérülés
történhet.
Az ajtó nyitásakor vagy csukásakor a zsanér
becsípheti a lábat vagy kezet, illetve az ajtó sarka
sérülést okozhat egy
gyermeknek.
A hıtŒszekrénybe soha ne tegyen élŒ állatot.
31
EZ A HÙTÃSZEKRÉNY MEGFELELÃ KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS A LEGMODERNEBB
TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT.
MEG VAGYUNK RÓLA GYÃZÃDVE, HOGY MEG LESZ ELÉGEDVE A BERENDEZÉS
MÙKÖDÉSÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.
MIELÃTT BEKAPCSOLNÁ A HÙTÃGÉPET, KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
FÜZETET.
A FÜZET SEGÍTSÉGÉRE LESZ A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉBEN, KEZELÉSÉBEN ÉS
KARBANTARTÁSÁBAN ÉS EGYÚTTAL SZÁMOS JÓTANÁCCSAL IS SZOLGÁL.
ÜZEMBEHELYEZÉS
1. Válassza ki a berendezés helyét.
Helyezze a hıtŒszekrényt oda, ahol az
kényelmesen használható.
KÖVETKEZÃ LÉPÉSEK
1. Alaposan tisztítsa meg a berendezést eltávolítva a
szállítás és tárolás során lerakódó
szennyezŒdésektŒl.
2. Ne helyezze a berendezést hŒforrás közelébe , ne
tegye ki közvetlen napsütésnek vagy
nedvességnek.
2. Helyezze a kiegészítŒ tartozékokat mint pl. a
jégkocka tárcát stb. rendeltetési helyére. A
kiegészítŒ tartozékok a szállítás közben Œket érhetŒ
esetleges sérülések elkerülése céljából külön
csomagolásban találhatóak.
3. A hıtŒ-fagyasztókészülék körüli megfelelŒ
légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon
elegendŒ szabad helyet. A készülék hátulja és a fal
közötti távolság legalább 5 cm legyen.
3. Az Ön álltal vásárolt model függŒleges elhelyezésı
kilinccsel van ellátva, amelyet a berendezéshez
csatolt utasítás szerint fel kell szerelnie .
4. A berendezés vibrációját elkerülendŒ, a
berendezést vízszintes helyzetben kell üzemeltetni.
Amennyiben szükséges, a szintezŒ csavarok
segítségével korrigálja a padló egyenlŒtlenségeit.
Amennyiben a berendezés eleje egy kicsit feljebb
helyezkedik el a hátuljánál az ajtó könnyebben fog
becsukódni.
Amennyibenenyhén megdönti a berendezést, a
szintezŒ csavarok könnyebben beállíthatóak.
Amennyiben meg kívánja emelni a berendezést,
csavarja el a színtezŒ csavart az óra járásának
megfelelŒ irányba (
), amennyiben meg
kívánja süjjeszteni csavarja el az óra járásával
ellentétes irányba (
).
4. Dugja a berendezés tápvezetékének dugóját a fali
csatlakozó ajzatba. Ne használjon elŒsztót annál a
fali csatlakoztató ajzatnál ahová a tápvezeték
dugóját dugja.
5. MielŒtt élelmet helyezne bele, hagyja 2 vagy 3 órán
keresztül üresen járni a hıtŒgépet.
A megfelelŒ hıtŒhatás elérése céljából ellenŒrizze
a hŒvös légáramlatot a hıtŒpolcokon.
A hıtŒgépe használatra alkamas állapotba került.
5. Ne használja a berendezést 5 ˚C-nál alacsonyabb
hŒmérsékletı környezetben. Ezugyanis a hıtŒgép
meghibásodádához vezethet.
32
BELSÃ ALKATRÉSZEK
Elforduló jégadagoló
(opcionális)
FAGYASZTÓRÉSZ
vagy
Lámpa
Jégkocka-készítŒ
az ajtóban
(opcionális)
Polc
Hıtési hŒmérséklet
szabályozó tárcsa
Oldalsó rekesz
HÙTÃRÉSZ
LégfrissítŒ (opcionális)
Víztartály
Polcok
Lámpa
Polcok a normál
hıtŒtér ajtaján
Állítható rekesz
Zöldségtartó fiók
"Vita" fény (opcionális)
vagy
Vitamin-készlet
(opcionális)
SzintezΠcsavar
Alaplap
Elválasztólemez a
zöldségtartó fiókba
(opcionális)
ZÉS
JEGY
MEG
● Ez a használati útmutató több modellre vonatkozik.
Az Ön által vásárolt hıtŒszekrény a fent bemutatott tulajdonságok
némelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet.
33
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
BEINDITÁS
Amikor elŒször helyezi üzembe a hıtŒgépet, mielŒtt feltöltené friss és fagyasztott
élelmiszerrel,várakozzon 2-3 órát, amíg a húıtŒgép el nem éri normál munkahŒmérsékletét.
Amennyiben a berendezés mıködése megszakad, annak ismételt elindításáig várjo 5 percet.
MIELÃTT BEÁLLÍTANÁ A HÃMÉRSÉKLETET
●
A hıtŒszekrény belsejében uralkodó hŒmérséklet állandó, és nem függ a külsŒ hŒmérséklettŒl.
Javasoljuk, hogy az egyszer már beállított hŒmérséklet értékeket (a hıtŒszekrény és a fagyasztó
esetében) ok nélkül ne módosítsa.
●
Ez a hıtŒgép egy hŒmérsékletszabályzó gombbal van ellátva a hıtŒrész és egy külön szabályozó
tárcsával a fagyasztórész hŒmérsékletének beállítására.
●
A hıtŒrészben található hŒmérséklet beállító gomb alaphelyzete a ‘3°C’ feliratú pozícióban található.
●
A fagyasztórészben található hŒmérséklet beállító tárcsa alaphelyzete a ‘5’ feliratú pozícióban található.
●
A hıtŒszekrény hıtŒ részében egy hŒmérséklet-érzékelŒ van, ami automatikusan szabályozza a
kompresszor mıködését (be- és kikapcsolását).
AJTÓRIASZTÓ
Ha a hıtŒszekrény vagy a fagyasztó ajtaja 1 percnél hosszabb idŒn át nyitva marad, egy figyelmeztetŒ hang
szólal meg háromszor. Ha az ajtó továbbra is nyitva marad, a figyelmeztetŒ hang 30 másodpercenként újra
megszólal.
AUTOMATIKUS VILÁGÍTÁS-KIKAPCSOLÁS
Amennyiben a hıtŒgép ajtaja 7 percnél tovább nyitva van, a belsŒ lámpa energia takarékossági
okokból illetve annak túlfıtását elkerülendŒ automatikusan kikapcsol. EttŒl függetlenül a figyelmeztetŒ
jelzés addig hallható amíg az ajtó be nem lesz csukva.
AUTOMATA ELLENÃRZÉS
●
A hıtŒszekrényben egy diagnosztikai egység található. Ha bármilyen meghibásodás történik, az egység
kijelzi a megfelelŒ hibakódot, így segítve a szerelŒ munkáját. Ha a kijelzŒn hibakód látható, a többi
szabályozó és kijelzési funkció nem fog mıködni.
●
Ha a kijelzŒn hibakód jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A hıtŒszekrény hálózati
csatlakozódugóját nem húzza ki.
A HÙTÃSZEKRÉNY HÙTÃ RÉSZÉNEK HÃMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSA
●
A hıtŒgép hŒmérsékletének szabályozásához nyomja meg
a "HÙTÃGÉP" gombot.
●
A gomb megnyomásakor a kijelzŒn egy szám jelenik meg.
●
Ez a szám a hıtŒszekrény hŒmérsékletét jelzi.
●
A hŒmérsékletet hét lépésben, 0 °C – tól 6 °C-ig lehet
állítani.
34
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
SUPER COOL (SZUPER HÙTÉS)
●
A Super Cool funkció akkor kapcsol be, amikor a
hıtŒszekrényt elsŒ alkalommal indítja el. A
kompresszor és a keringetŒ ventilátor maximális
teljesítményen dolgozik, hogy a hŒmérséklet mielŒbb
elérje a kellŒ értéket, majd automatikusan kikapcsol.
●
Ha a hıtŒszekrénybe meleg étel kerül, a Super Cool
funkció manuálisan is bekapcsolható a szabályozó
panelen. A kellŒ hŒmérséklet elérése után a Super Cool automatikusan kikapcsol, de a Super Cool
gomb megnyomásával manuálisan is leállítható.
CHILD LOCK (GYEREKZÁR)
●
GYEREKZÁR
A gyerekzár aktiválásához tartsa lenyomva a
CHILD LOCK gombot 3 másodpercen át.
Amikor a készülék le van zárva, a ‘LOCK’
(Lezárva) kijelzŒ kigyullad, és ilyenkor a többi
gomb nem mıködik.
A gyerekzár deaktiválásához tartsa újra
lenyomva a CHILD LOCK gombot 3
másodpercen át.
A FAGYASZTÓRÉSZ VEZÉRLÉSE
●
Minél magasabb fokozatra állitjuk a a fagyasztó
vezérlŒegységét, annál alacsonyabb lesz a hŒmérséklet a
fagyasztórészben.
●
Mivel a hıtŒ- és fagyasztórészben egy megadott mennyiségı
hideg levegŒ áramlik, a hıtŒrész hŒmérséklete megemelkedik,
mikor a fagyasztórészben a hŒmérséklet csökken.
●
Ha hıtŒrész hŒmérséklete nem elég alacsony a hideg
évszakokban, állítsuk a fagyasztót High (Magas) (6 ~ 7)
fokozatra.
FREEZER CONTROL
1
5
7
6
●
FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX
5
4
A gomb
pozícióba való beállítása a 4 csillagosnak felel meg.
A mélyfagyasztó gombjának NORMAL pozícióba való beállítása elegendŒ fagyasztó hatással bír,
ezért tanácsos, hogy a gombot a NORMAL pozícióba állítsuk.
35
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
JÉGKOCKA KÉSZÍTÉS (OPCIONÁLIS)
EllenŒrizze, hogy az Ön készüléke milyen jégkészítŒt
tartalmaz.
Ajtóba épített jégkészítŒ
●
Jégkocka készítéséhez a víztartályt töltse fel vízzel és
tegye a helyére úgy, hogy egy kattanást halljon.
A víz automatikusan a jégtartóba csepeg.
Víztartály
●
A jégkockák készítéséhez legalább 5 óra szükséges.
A jégkockák állapotát az átlátszó ablakon keresztül lehet
ellenŒrizni.
●
A jégkockák kivételéhez fogja meg a tálca fogantyúját
és óvatosan húzza lefelé.
Ekkor a jégkockák a jégkocka-tartóba potyognak.
Elforduló Jégadagoló
●
A jégkocka - készítéshez töltse meg vízzel a
jégkockatartót és tegye be így a fagyasztóba.
Jégtartók
Jégtartó doboz
●
A jégkockák eltávolításához fogja meg a a
tálca fogantyúját és fordítsa el finoman.
Ekkor a jégkockák a jégkockatartó dobozba
hullanak.
36
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
ÁLLÍTHATÓ REKESZ
●
Ha az ajtó nyitva van, akkor a melegebb levegŒ nem
juthat a frissentartó részbe. Így ott az élelmiszerek
frissebben tarthatók.
●
Az állítható rekeszt mindig a helyére kell tenni, különben
az ajtó nyitásakor nem tölti be a feladatát.
Használat:
• A zöldségtároló vagy frissentartó rekeszt a gombbal lehet állítani.
• Mindig ellenŒrizze a gomb helyzetét.
• A gomb soha ne álljon a középsŒ helyzetben.
ZÖLDSÉGTÁROLÓ FIÓK
Frissentartó
• A frissentartóban jobb ízıek maradnak a gyümölcsök és a
zöldségek, mivel a nedvességet a fiókban lehet tartani.
Nedvesség
elnyelése
Nedvesség
kiengedése
• A fedél alján található rostély hatékonyan megtartja vagy
kiengedi a nedvességet.
Túlzott
nedvesség
Nedvességhiány
• A tömítŒrendszer benntartja a nedvességet.
"Vita" fény (opcionális)
• A LED-es lámpa automatikusan, egész nap
mıködik. Ennek hatására a zöldségek tovább
folytatják a fotoszintézist.
Rács
• A tömítŒrendszer benntartja a nedvességet.
Elválasztólemez a
zöldségtartó fiókba (opcionális)
"Vita" fény
Elválasztólemez a
zöldségtartó
fiókba(opcionális)
• Az elválasztót az ábra szerint illessze a
zöldségtároló doboz hátuljába.
Vitamin fiók
Vitamin fiók (opcionális)
• A vitamin fiókban tovább marad friss a gyümölcs.
• Ügyeljen arra, hogy a fiókba ne kerüljön nedvesség,
mert ez csökkenti a hıtés hatásfokát.
37
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
LEOLVASZTÁS
●
A hıtŒszekrény leolvasztása automatikusan történik.
●
A leolvasztott víz lefolyik a hıtŒszekrény alsó részén található párologtató-tálcára, ahonnan elpárolog.
SZAGELSZÍVÓ (OPCIONÁLIS)
●
A kellemetlen szagok semlegesítésnek nincs
semmiféle káros hatása Önre vagy az ételre
nézve.
Kezelési útmutató.
• Mivel a katalizátor a friss-étel-részleg hıtŒlevegŒ kivezetŒ nyílásában helyezkedik el, ezért nem igényel
semmiféle kezelést.
• Ne próbálja a hıtŒlevegŒ kivezetŒ nyílást hegyes tárggyal piszkálni, mivel az a szagsemlegesítŒ
katalizátor károsodását eredményezheti.
• Ha intenzív szagú ételt szeretne a hıtŒgépben tárolni, csomagolja be vagy helyezze fedŒvel ellátott
tárolóedénybe, máskülönben a szagot átveheti a többi étel.
A katalizátor újrafelhasználása
• A hosszabb ideig használt szagsemlegesítŒ
felfrissíthetŒ és újra felhasználható.
• Szedje ki a hıtŒrész a szagsemlegesítŒjét,
távolitsa el a nedvességet és a kellemetlen
szagokat hajszáritó segíségével és tegye ki
napfényre, hogy az ultraibolya-sugárzás
lebonthassa azokat.
38
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
VÍZADAGOLÓ
s
gyzé
Megje
●
Ha a tartály a helyén van, akkor vízzel való feltöltés után a víz a szelep
megnyomásakor folyik ki.
●
Ha a vízzel feltöltött tartály nincs a helyén, akkor a megnyomott szelepen át víz
szivároghat ki.
VédŒsapka
●
A tartály feltöltése vízzel.
1. Nyissa fel a fedelet és öntsön vizet a tartályba.
2. Zárja le a fedŒsapkát.
3. A felsŒ kosarat akkor lehet használni, ha a
víztartályt eltávolítja és a nyílást egy dugóval
lezárja.
A dugó a tojástálcán található.
Dugó
Vigyázat!
Csak vizet használjon! Ha víz forró, akkor a
víztartályba öntés elŒtt le kell hıteni!
●
Ivóvíz
1. A pohárral nyomja meg az adagoló karját.
2. A készülék a kar nyomva tartásáig adagolja a vizet.
Ha a poharat elveszi, kar az alaphelyzetébe tér
vissza és a vízadagolás megáll.
39
ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK
ÉLELEMTÁROLÁS
●
A friss ételt tárolja a hıtŒrészben. Az, hogyan fagyasztja le és olvasztja fel az élelmet nagy szerepet játszik az élelem
frissességének és ízének megtartásában.
●
Ne tároljon a hıtŒben olyan élelmiszert, amely gyorsam megromlik alacsony hŒmérsékleten, például banánt, ananászt, dinnét.
●
Hıtsse le az ételt, mielŒtt a hıtŒbe tenné. Forró ételek hıtŒgépbe való helyezése tönkreteszi a többi ételt és magas
villanyszámlákért felelŒs.
●
Tárolja az ételt becsomagolva vagy fedŒvel ellátott dobozban. Ez megakadályozza a nedvesség elpárolgását,
s tovább megtartja az étel ízét és a benne megtalálható tápanyagokat.
●
Ne feddje be a szellŒzŒnyílásokat étellel. A hideg levegŒ gyengéd áramlása biztosítja a megfelelŒ hŒmérsékletet a
hıtŒszekrényben.
●
Ne nyissa ki túl gyakran a hıtŒgép ajtaját. Az ajtó kinyitásával a hıtŒgépbe kerül a meleg levegŒ, és ez a hŒmérséklet
emelkedéséhez vezet.
FAGYASZTÓRÉSZ
●
Ne tátoljon a fagyasztórészben üvegeket - fagyáskor szétrepedhetnek.
●
Ne fagyasszon le olyan ételt, amit elŒzŒleg már felolvasztott. Ez az ízek és a tápanyag értékének elvesztéséhez vezet.
●
Ha sokáig kíván fagyott ételt, mint például fagylaltot tárolni, helyezze azt a fagyasztó polcára, ne pedig a
fagyasztó ajtajának tartójára.
●
Feltöltés fagyasztás céljából - Ajánlatos az újonnan behelyezett élelmiszert a következŒ elhelyezkedésben fagyasztani:
Újonnan behelyezett élelmiszer
HÙTÃSZEKRÉNY REKESZ
●
Ne tároljon nedves felületı élelmiszert a hıtŒszekrénypolcok
mélyén, mert az a hideg levegŒvel érintkezve megfagyhat. Az
ilyen élelmiszereket inkább a fedett tárolórekeszben helyezze el.
●
A nedves, nyirkos élelmiszereket (különösképpen a
zöldségeket, gyümölcsféléket) ajánlatos a zöldségtároló
rekeszben elhelyezni. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy az
ilyen élelmiszereket a hıtŒszekrény nyitott polcán helyezze
el, rakja azokat minél közelebb az ajtóhoz (és minél távolabb
a hıtŒszekrény hátsó falától), mert így a hıtŒben keringŒ hideg levegŒ nem fogja azokat megfagyasztani.
●
A hıtŒszekrénybe helyezés elŒtt mindig tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldség- és gyümölcsféléket mossa
meg és törölje szárazra, az elŒre csomagolt élelmiszereket törölje tisztára. Így elkerülheti, hogy az egymással
érintkezŒ élelmiszerek megromoljanak.
●
A tojástartó rekeszben mindig kizárólag friss tojásokat tároljon, és azokat függŒleges helyzetben helyezze
el, mert így tovább maradnak frissek.
40
TISZTÍTÁS
Fontos, hogy a hıtŒszekrényt tisztán tartsa, így
elkerülhetŒk a kellemetlen szagok. A kiömlött ételt
azonnal fel kell takarítani, mert megavasodhatnak,
s foltot hagyhatnak a mıanyag felületeken.
AJTÓBA ÉPÍTETT JÉGKÉSZÍTÃ
Víztartály • Vegye le a fedelet.
• Mosogatószerrel kívül-belül tisztítsa meg a
víztartályt, majd folyóvíz alatt alaposan öblítse ki.
Egyetlen felület tisztításához se használjon
fémfelületı súrolókefét, -szivacsot, durva
szemcséjı súrolószert, vagy lúgos oldatot.
• Mosogatószerrel kívül-belül tisztítsa meg a víztartály
fedelét, majd folyóvíz alatt alaposan öblítse ki.
MielŒtt azonban hozzálátna a hıtŒgép
takarításához, ne feledje, hogy a nyirkos tárgyak
odaragadhatnak a rendkívül hideg felületekhez.
Ne érjen a fagyos felületekhez nyirkos vagy vizes
kézzel.
• Tiszta, nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
Víztartály
KÜLSÃ FELÜLET- Használjon langyos
szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a
hıtŒszekrény külsejének tisztításához. Törölje át
tiszta nedves, majd száraz ruhával.
Vigyázat!
1. A tisztításhoz langyos vizet használjon!
2. Csak vizet használjon! Ha üdítŒ hıtésére
is használja, öntsön vizet a víztartályba és
adagoljon ki három vagy négy pohárnyit.
BELSÃ FELÜLET- Ajánlatos a hıtŒszekrény
belsejének és belsŒ részeinek rendszeres
tisztítása. Használjon langyos szappanos vagy
mosogatóvizes oldatot a hıtŒszekrény külsejének
tisztításához. Törölje át tiszta, nedves majd száraz
ruhával.
Jégtároló –
• FelsŒ jégtálca esetén vegye ki a víztartályt és nedves
ruhával törölje ki.
BELSÃ RÉSZEK- Mossa le a hıtŒgép polcait, az
ajtótartókat, a tárolórácsokat és a mágneses
ajtózárt. Használjon langyos szappanos vagy
mosogatóvizes oldatot a hıtŒszekrény külsejének
tisztításához. Törölje át tiszta nedves, majd száraz
ruhával.
• Alsó jégtálca esetén vegye ki a jégkockatartó dobozt
a kart lenyomva törölje ki nedves ruhával.
• Tiszta, nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
FIGYELMEZTETÉS
Mindig húzza ki a csatlakozó vezetéket a falból, mielŒtt a
hıtŒszekrény elektronikai részeit tisztítaná (lámpák,
kijelzŒk, vezérlŒk).
Ittassa föl a felesleges nedvességet száraz szivaccsal vagy
ruhával, nehogy a víz vagy más folyadék belekerüljön az
elektronikus részekbe, és rövidzárlatot okozzon. Ne
használjon gyúlékony vagy mérgezŒ folyadékokat.
• Figyelmeztetés tisztításkor
Ne használjon: felületaktív közeget, autóviaszt,
korroziógátló anyagokat, semmiféle olajat, benzint, viaszt.
Vigyázat!
A jégtárolót ne merítse vízbe. Ha mégis ez
történik, akkor a szerkezetet teljes egészében
ki kell szárítani.
• Alkalmas tisztítószerek
Mosogatószerek, szappanos víz
• Ha gondatlanul használja, színváltozást okozhat
41
TISZTÍTÁS
VÍZADAGOLÓ
Rács 1. Vegye ki az adagoló rácsát.
2. Mosogatószerrel tisztítsa ki a rácsot és
folyóvíz alatt alaposan öblítse ki. Törölje
szárazra.
Víztartály 1. Vegye le a tartály fedelét.
2. Mosogatószerrel tisztítsa ki a víztartály
belsejét és külsejét és folyóvíz alatt alaposan
öblítse ki. Törölje szárazra.
3. Mosogatószerrel tisztítsa ki a víztartály
fedelének belsejét és külsejét és folyóvíz alatt
alaposan öblítse ki. Törölje szárazra.
Vigyázat!
1. A tisztításhoz langyos vizet használjon!
2. Csak vízzel tisztítsa! Ha az adagolóban
üdítŒital volt, akkor öntsön vizet a tartályba
és adagoljon ki három-négy pohárral.
42
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A szintezŒcsavarokat az alapzatba történŒ
becsavarásukkal óvhatjuk meg a károsodástól.
SZÜNIDÃ
Az átlagos hosszúságú szabadság alatt, valószínıleg
úgy fogja vélni, hogy a legjobb, ha nem kapcsolja ki a
hıtŒgépet.
Tegye a fagyasztható dolgokat a fagyasztóba.
Ha hosszabb idŒre készül elutazni otthonról, vegye ki
az összes ételt, húzza ki a konektorból a hıtŒgépet,
mossa ki a belsejét alalposan, és hagyjon NYITVA
minden ajtót, hogy megelŒzze a kellemetlen szagok
kialakulását.
LECSAPÓDÁSGÁTLÓ CSÃ
A hıtŒgép külsŒ fala néha felmelegedhet, különösen a
beszerelés után.
Lecsapódásgátló csŒ
Ne ijedjen meg.
Ennek a lecsapodásgátló
vezeték az oka, mely forró
hıtŒfolyadékot pumpál be,
hogy a külsŒ szekrény fal ne
“verejtékezzen”.
GÉPI HIBA
A legtöbb gépi hibát egy-két órán belül ki lehet javítani,
s nem lesz hatással a hıtŒgép hŒmérsékletére.
Ennek ellenére, gépi hiba esetén csökkenteni kell az
ajtónyitogatások számát. Hosszan tartó gépi hibák
esetén tegyen egy tömb száraz jeget a fagyott
ételcsomagok tetejére.
Vigyázat!
Áramütés veszélye!
A kiégett égŒ cseréje elŒtt vagy a hálózati kábel
lecsatlakoztatásával, a kismegszakító
kikapcsolásával vagy a biztosító kicsavarásával
áramtalanítsa a készüléket!
MEGJEGYZÉS: a vezérlŒgombot OFF állásba
forgatva a világítás áramköre feszültség alatt marad!
HA ELKÖLTÖZIK
Vegye ki vagy rögzítsen minden elmozdítható elemet a
hıtŒgépben.
LÁMPACSERE
ÉS
EGYZ
MEGJ
●
A készülékben nem lehet bármilyen izzót behelyezni! Csak azonos méretı, alakú
és teljesítményı izzót helyezzen be!
A FAGYASZTÓRÉSZ LÁMPÁJA
●
●
●
A hálózati kábelt csatlakoztassa le a hálózati
feszültségrŒl.
Lazítsa meg a csavart és két kézzel elŒre tolva, az
ábrának megfelelŒen vegye le a lámpa búráját.
Balra csavarva vegye ki az izzót.
A HÙTÃRÉSZ LÁMPÁJA
●
●
●
●
A hálózati kábelt csatlakoztassa le a hálózati feszültségrŒl.
Vegye ki a hıtŒszekrény polcait.
Saját maga felé húzva vegye le a lámpa borítólemezét.
EllenŒrizze, hogy az izzó nem forró-e. Balra forgatva vegye ki.
w Figyelem • Az izzó cseréjekor ellenŒrizni kell a szikra ellen védŒ gumi szigetelŒgyırı állapotát.
• Ha sokáig égett a készülék világítása, ne érintse meg a lámpát, mert nagyon forró lehet.
43
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK.
NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT
FÖLDELÉS
LehetŒleg a hıtŒszekrényt a saját konnektorjához
csatlakoztassuk. Ezzel elkerülhetjük a hálózat
túlterhelését ami áramkimaradást okozhat.
Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti
az áramütés veszélyét elvezetve a rövidzárási
áramot.
Az esetleges áramütés elkerülése céljából a
berendezést le kel földelni.
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ
ELÉRHETÃSÉGE
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ CSERÉJE
A nem megfelelŒen telepített földelés áramütéshez
vezethet. Amennyiben a földelési leírás nem tınik
érthetŒnek, vagy az az érzése, hogy a berendezés
nincs megfelelŒen földelve, vegye fel a kapcsolatot
egy szakképzett villanyszerelŒvel, vagy hıtŒjavítóval
A hálózati csatlakozót sérülése estén ki kell azt
cseréltetni a gyártóval, annak szakszervízével vagy
hasonlóan képzett szakemberrel a baleset
elkerülése érdekében.
A CSATLAKOZÓZSINÓRT NE
MÓDOSÍTSA ÉS NE HASZNÁLJON
HOSSZABBÍTÓT.
A hıtŒszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati
csatlakozó könnyen elérhetŒ legyen baleset esetén.
Ez elektromos áramütést vagy
tüzet okozhat.
A készüléket le kell földelni.
RENDKÍVÙL VESZÉLYES TÉNYEZÃ
NE VÁRJON! TEGYE MEG MOST!
Az üres hıtŒgép veszélyes attrakció lehet a
kisgyerek számára. Távolítsa el a a tömítéseket,
reteszeket, fedeleket vagy az egész ajtót a
használaton kivüli berendezésbŒl, vagy tegyen
más intézkedést, hogy veszélytelenné tegye.
Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes
anyagokat, vegyszereket a hıtŒgépben.
A régi készülék hulladékkezelése
A készülék folyadékot tartalmaz (hıtŒfolyadék, kenŒanyag), valamint újrahasznosítható és/vagy újra
feldolgozható anyagokból készült.
Minden fontos anyagot a megfelelŒ hulladékgyıjtŒ helyen kell elhelyezni, ezek újra-feldolgozás után
ismét hasznosíthatók (recycling). A készülék visszavételével kapcsolatban keresse fel a gyártó helyi
képviseletét.
44
MIELÃTT HIVNÁ A SZERVÍZT
SOKSZOR ELKERÜLHETÃ A SZAKEMBER KIHIVÁSA.
HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HÙTÃGÉPE NEM MÙKÖDIK TÖKÉLETESEN, ELLENÃRIZZE ELÃSZÖR A
KÖVETKEZÃ LEHETSÉGES OKOKAT:
PROBLÉMA
LEHETSÉGES KELETKEZÉSI OK
NEM MÙKÖDIK A HÙTÃGÉP
●
●
HÙTÃ- VAGY FAGYASZTÓRÉSZ
HÃMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS
●
●
●
●
●
RENDELLENES ZAJOK
●
●
A HÙTÃGÉP BÜDÖS
LECSAPÓDOTT PÁRA A
HÙTÃGÉP FELÜLETÉN
●
●
●
●
A hálózati bitosíték vagy hálózati megszakító kiégett?
A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy lazán
érintkezik a konnektorral?
A hŒmérsékletszabályozó nincs megfelelŒen beállítva.
A berendezés túl közel van a falhoz vagy hŒforráshoz.
A meleg idŒben túl gyakori ajtónyitás.
Az ajtó túl sokáig maradt nyitva.
Túl nagy mennyiségı élelem található a hıtŒgépben.
A hıtŒszekrény gyenge vagy egyenetlen helyen áll,
vagy a szintezŒcsavarokat meg kell szorítani.
A hıtŒgép hátulján nem odavaló tárgyak vannak.
Az erŒs szagú ételeket be kell csomagolni.
Ki kell mosni a hıtŒszekrény belsejét.
Nem kizárt magas páratartalmú levegŒ esetén.
A hıtŒgép ajtaja félig nyitva maradt.
RÉGI ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a
termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által
kijelölt begyıjtŒ eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.
45
P/No. MFL37893513
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising