LG | GR-U262SLC | User guide | LG GR-U262SLC Udhëzues Përdorues

LG GR-U262SLC Udhëzues Përdorues
REFRIGERATOR-FREEZER
OWNER'S MANUAL
PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR
REFERENCE AT ALL TIMES.
HASZN¡LATI ⁄TMUTAT”
H¤T’- …S FAGYASZT”SZEKR…NYHEZ
K…RJ‹K, A H¤T’SZEKR…NY HASZN¡LATBA V…TELE EL’TT
OLVASSA V…GIG FIGYELMESEN AZ AL¡BBI ⁄TMUTAT”T, …S
T¡ROLJA K÷NNYEN EL…RHET’ HELYEN AZ ESETLEGES
K…S’BBI FELHASZN¡L¡S C…LJ¡B”L.
ïãÄÑàãçàä-îêàáÖê
êöäéÇéÑëíÇé áÄ èéíêÖÅàíÖãü
åÓÎfl, ÔÂ‰Ë ÛÔÓÚ·‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÓ‚‡
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë „Ó Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ̇ ÎÂÒÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ÏflÒÚÓ Á‡
ÒÔ‡‚͇ ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ.
FRIÆIDER-ZAMRZIVA»
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
MOLIMO VAS DA PAÆLJIVO PRO»ITATE OVO UPUTSTVO PRE
UPOTREBE I DA GA IMATE STALNO PRI RUCI AKO ZATREBA.
HLADNJAK-ZAMRZIVA»
PRIRU»NIK ZA KORISNIKE
MOLIMO VAS DA PRIJE RADA S URE–AJEM PAÆLJIVO
PRO»ITATE OVAJ PRIRU»NIK ZA KORISNIKE.
ÔÐÈÆÈÄÅÐ-ÇÀÌÐÇÍÓÂÀ×
ÓÏÀÒÑÒÂÎ ÇÀ ÊÎÐÈÑÍÈÊÎÒ
ÂÅ ÌÎËÈÌÅ ÏÐÎ×ÈÒÀ£ÒÅ ÃÎ ÂÍÈÌÀÒÅËÍÎ
ÓÏÀÒÑÒÂÎÒÎ ÏÐÅÄ ÓÏÎÒÐÅÁÀ ÍÀ ÀÏÀÐÀÒÎÒ È ÈÌÀ£ÒÅ
ÃÎ ÑÅÊÎÃÀØ ÍÀ ÄÎÔÀÒ.
FRIGORIFER-NGRIRËS
MANUALI I PËRDORUESIT
JU LUTEMI, LEXOJENI PLOTËSISHT KËTË MANUAL TË
PËRDORUESIT PËRPARA PËRDORIMIT DHE PËRDORENI
SI REFERENCË NË ÇDO KOHË.
P/No. MFL42645001
FONTOS TUDNIVAL”K .................................... 15
TARTALOMJEGYZ…K
FEL¡LLÕT¡S ..................................................... 16
A H¤T’SZEKR…NY KEZEL’SZERVEI
…S EGYS…GEI ................................................. 17
A H¤T’SZEKR…NY HASZN¡LATA .................. 18
BeindÌt·s
A hımÈrsÈklet szab·lyoz·sa
JÈgkock·k KÈszÌtÈse
A friss Èlemiszerek rÈszlege
Leolvaszt·s
SzagtalanÌtÛ (opciÛs)
JAVASLATOK AZ …LELMISZEREK
T¡ROL¡S¡HOZ ............................................... 21
A FORDÂTHAT” AJT” ...................................... 22
Figyelem
Az ajtÛ nyit·si ir·ny·nak a megfordÌt·sa
TISZTÕT¡S …S GONDOZ¡S ............................. 24
¡LTAL¡NOS INFORM¡CI”K ............................ 24
AZ IZZ” CSER…JE ........................................... 25
MIEL’TT SZEREL’T HÕVNA ............................ 25
14
AZ ÷N H¤T’SZEKR…NYE A LEGMODERNEBB TECHNOL”GIA FELHASZN¡L¡S¡VAL …S
K‹L÷N÷S GONDOSS¡GGAL K…SZ‹LT.
BIZTOSAK VAGYUNK ABBAN, HOGY T÷K…LETESEN EL…GEDETT LESZ A K…SZ‹L…K
TELJESÂTM…NY…VEL …S MEGBÂZHAT”S¡G¡VAL.
MIEL’TT A H¤T’SZEKR…NYT BEINDÂTAN¡, K…RJ‹K, FIGYELMESEN TANULM¡NYOZZA ¡T
JELEN ⁄TMUTAT”NKAT. EZ AZ ⁄TMUTAT” PONTOS INFORM¡CI”KAT NY⁄JT ÷NNEK A
BERENDEZ…S FEL¡LLÂT¡S¡NAK, ‹ZEMBE HELYEZ…S…NEK …S KARBANTART¡S¡NAK
M”DJ¡R”L, TOV¡BB¡ N…H¡NY HASZNOS TAN¡CCSAL IS ELL¡TJA ÷NT.
FONTOS TUDNIVAL”K
NE HASZN¡LJON HOSSZABBÂT”T
F÷LDEL…S
A kÈsz¸lÈket csak a r· sz·nt fali konnektorba Ès
·ramkˆrbe kapcsolja be. A h·lÛzat t˙lterhelÈse
fesz¸ltsÈgcsˆkkenÈshez vezet Ès a kÈsz¸lÈk esetleges
k·rosod·s·t, vagy elÈgtelen h˚tÈst okozhat.
Figyelje meg a helyi h·lÛzat m˚szaki jellemzıit, Ès
felmer¸lt kÈrdÈseivel forduljon szakÈrtıhˆz.
A kÈsz¸lÈk I. ÈrintÈsvÈdelmi oszt·ly˙. Csak megfelelı
ÈrintÈsvÈdelemmel (pl. vÈdıfˆldelÈs) ell·tott
vÈdıÈrintkezıs csatlakozÛ aljzatrÛl m˚kˆdtethetı. A
fˆldelıvezetÈk az ·ram elvezetÈsÈvel csˆkkenti az
·ram¸tÈs veszÈlyÈt.
Az esetleges ·ram¸tÈs megelızÈse ÈrdekÈben a
berendezÈst megfelelıen fˆldelni kell.
A fˆldelt csatlakozÛ dugÛ helytelen haszn·lata
·ram¸tÈst okozhat. Ha a fˆldelÈsi elıÌr·sokkal nincs
tiszt·ban, illetve kÈtsÈgei t·madnak a berendezÈs
megfelelı fˆldelÈsÈvel kapcsolatban, keressen fel egy
elektromoss·gi szakembert vagy szerelıt.
A FALI KONNEKTOR HOZZ¡F…RHET’S…GE
A h˚tıszekrÈnyt ˙gy kell elhelyezni, hogy baleset
esetÈn t·pfesz¸ltsÈgi konnektora kˆnnyen
hozz·fÈrhetı legyen azonnali kikapcsol·s vÈgett.
A VILLANYK¡BEL CSER…JE
Ha a villanyk·bel megsÈr¸l, azt a termelınek, vagy az
erre megfelelı szakÈrtınek kell kicserÈlnie minden
kock·zat elker¸lÈse ÈrdekÈben.
NAGYON VESZ…LYES CS¡BÂT¡S
Ezt a berendezÈst fˆldelni kell.
Egy ¸res h˚tıszekrÈny veszÈlyes cs·bÌt·st jelenthet
egy gyermek sz·m·ra. A haszn·laton kÌv¸l helyezett
h˚tıszekrÈnyrıl t·volÌtsa el az ajtÛszigetelÈst, a
reteszt vagy az egÈsz ajtÛt, illetve egyÈb megfelelı
mÛdon tegye veszÈlytelennÈ a h˚tıszekrÈnyt.
NE HALOGASSA! INT…ZKEDJEN AZONNAL!
A h˚tıszekrÈnyben ne t·roljon robban·sveszÈlyes
anyagot vagy vegyszert
AZ ELHASZN¡L”DOTT K…SZ‹L…K ELDOB¡SA
Ez a kÈsz¸lÈk h˚tı Ès kenı folyadÈkot tartalmaz Ès ˙jrahasznosÌt·sra Ès ˙jbÛli felhaszn·l·sra alkalmas
alkatrÈszekbıl Ès anyagokbÛl ·ll.
Minden fontos anyagok hulladÈkgy˚jtıbe kell adni, Ès azokat ˙jra lehet haszn·lni megfelelı feldolgoz·s
(˙jrahasznosÌt·s) ut·n. Az alkatrÈszek visszav·s·rl·sa ¸gyÈben forduljon a helyi ¸zletekhez, vagy ¸gynoˆksÈghez.
15
R…GI ESZK÷Z÷K ¡RTALMATLANÂT¡SA
1. A termÈkhez csatolt ·th˙zott, kerekes szemÈtt·rolÛ jel jelˆli, hogy a termÈk a
2002/96/EC EU-direktÌva hat·lya al· esik.
2. Minden elektromos Ès elektronikai termÈket a lakoss·gi hulladÈktÛl elk¸lˆnÌtve
kell begy˚jteni, a korm·ny vagy az ˆnkorm·nyzatok ·ltal kijelˆlt begy˚jtı
eszkˆzˆk haszn·lat·val.
3. RÈgi eszkˆzeinek megfelelı ·rtalmatlanÌt·sa segÌthet megelızni az esetleges
egÈszsÈgre vagy kˆrnyezetre ·rtalmas hat·sokat.
4. Ha tˆbb inform·ciÛra van sz¸ksÈge rÈgi eszkˆzeinek ·rtalmatlanÌt·s·val
kapcsolatban, tanulm·nyozza a vonatkozÛ kˆrnyezetvÈdelmi szab·lyokat, vagy
lÈpjen kapcsolatba az ¸zlettel, ahol a termÈket v·s·rolta.
FEL¡LLÂT¡S
V¡LASSZON EGY MEGFELEL’
HELYET
EZT K÷VET’EN
1. Alaposan tisztÌtsa meg a h˚tıszekrÈnyt, Ès
gondosan tˆrˆlje le a sz·llÌt·s sor·n lerakÛdott
port.
⁄gy helyezze el a h˚tıszekrÈnyt, hogy kˆnnyen
hozz·fÈrhessen.
2. Illessze a helyÈre a k¸lˆnbˆzı tartozÈkokat
(pl. jÈgkocka tartÛ, p·rologtatÛ t·lca, stb.).
Ezeket a tartozÈkokat a sz·llÌt·s kˆzbeni
sÈr¸lÈsek elker¸lÈse ÈrdekÈben megfelelıen
becsomagoltuk.
1. a h˚tıszekrÈny fel·llÌt·s·hoz.
2. Ne ·llÌtsa a h˚tıszekrÈnyt a f˚tıtest kˆzelÈbe,
illetve kˆzvetlen naps¸tÈsnek vagy nedvessÈgnek
kitett helyre.
A
3. hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő
légmozgás érdekében
mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad
helyet.
A készülék hátulja és a fal közötti távolság
legalább 5 cm legyen.
3. Dugja be a h·lÛzati csatlakozÛ vezetÈket a fali
konnektorba. A fali konnektorhoz m·sik
elektromos berendezÈst ne csatlakoztasson.
4. A vibr·ciÛ megelızÈse ÈrdekÈben a h˚tıszekrÈnyt
vÌzszintes fel¸letre kell ·llÌtani. Ha sz¸ksÈges, a
padlÛ egyenetlensÈgÈt a szintbe·llÌtÛ csavarral kell
kompenz·lni. Az ajtÛ kˆnny˚ becsukÛd·s·nak
elısegÌtÈse ÈrdekÈben a h˚tıszekrÈny eleje
legyen magasabban, mint a h·tulja. A szintbe·llÌtÛ
csavar kˆnnyen forgathatÛ, ha a h˚tıszekrÈnyt
enyhÈn megbillenti. A szintbe·llÌtÛ csavarnak az
ÛramutatÛ j·r·s·val megegyezı ir·nyba tˆrtÈnı
forgat·s·val a berendezÈs emelhetı, ellentÈtes
ir·nyban pedig s¸llyeszthetı.
16
4. Haszn·latba vÈtel elıtt hagyja bekapcsolva a
h˚tıszekrÈnyt kb. 2 - 3 Ûr·ig.
A megfelelı h˚tÈs biztosÌt·sa ÈrdekÈben
ellenırizze a hideg levegı ·raml·st a
fagyasztÛtÈrben.
A h˚tıszekrÈny ekkor kÈszen ·ll a haszn·latba
vÈtelre.
A H¤T’SZEKR…NY KEZEL’SZERVEI …S EGYS…GEI
M…LYH¤T’ R…SZLEG
JÈgkock·kra valÛ forma
Ès t·lca 'Twisting Ice
Serve' (opciÛs)
vagy
Egyszer˚ forma
jÈgkock·k kÈszÌtÈsÈre
T·rolÛ polc a
mÈlyh˚tı ajtaj·n
A mÈlyh˚tı hımÈrsÈkletÈnek a
szab·lyozÛja
H¤T’ R…SZLEG
Toj·spolc
Friss Èlelmiszerekre
valÛ rÈszleg
A h˚tı hımÈrsÈkletÈnek
elektronikus szab·lyozÛja
(opciÛs)
L·mpa
SzagtalanÌtÛ (opciÛs)
T·rolÛ polc a
h˚tı ajtaj·n
ZˆldsÈgek rÈszlege
Gy¸mˆlcsfÈlÈk Ès
zˆldsÈgek friss Ès
ropogÛs ·llapotban valÛ
t·rol·s·ra szolg·l.
ME
GY
GJE
Z…S
Nivell·l·si csavarok
●
A fent megjelˆlt alkatrÈszek nem mindegyike szerepel minden
modellben.
17
A H¤T’SZEKR…NY HASZN¡LATA
BEINDÕT¡S
‹zembe helyezÈs ut·n 2 - 3 Ûr·ig hagyja bekapcsolva a h˚tıszekrÈnyt, mielıtt friss vagy fagyasztott
Èlelmiszerrel feltˆltenÈ.
Ha a h˚tıszekrÈny m˚kˆdÈse megszakad, az ˙jbÛli beindÌt·s elıtt v·rjon legal·bb 5 percet.
A H’M…RS…KLET SZAB¡LYOZ¡SA
❏ H¤T’
A h˚tırÈsz hımÈrsÈklete gy·rilag NORM¡LIS fokozatra van be·llÌtva.
A h˚tırÈsz hımÈrsÈkletet a H˚tırÈsz hımÈrsÈkleti szab·lyozÛj·val
lehet be·llÌtani.
���
����
� ��
Amikor megnyomja az illetı gombot a kijelzı l·mpa (LED) kivillog.
���
Amikor a kijelzı l·mpa a MIN felirat a MAX felirat felÈ villan fel a
hımÈrsÈklet a h˚tırÈszben nı.
��� ����� �������
Lehet v·lasztani a maxim·lis Ès a minim·lis szint kˆzti 5 fokozat kˆz¸l.
A villanytakarÈkoss·g kedvÈÈrt ·llÌts·k be a hımÈrsÈkletet a MIN
fokozatra.
���
������
���
������
���
�
������
����
����
����
�������
�������� ���������
����
�
�
��
������������
������ ������������ ���� ������� ������ ��� ���� �������� ������������ �������� ��������
❏ M…LYH¤T’R…SZ
TEMP.CONTROL
A mÈlyh˚tı rÈszleg hımÈrsÈklete gy·rilag MID (kˆzepes) fokozatra van
be·llÌtva.
Alacsonyabb hımÈrsÈkletre fordÌtsa a hısszab·lyzÛt a MAX felÈ,
magasabb hımÈrsÈkletre pedig - a MIN ·ll·s felÈ.
18
A H¤T’SZEKR…NY HASZN¡LATA
J…GKOCK¡K K…SZÂT…SE
¡llapÌtsa meg azt, hogy a kÈsz¸lÈk melyik kockakÈszÌtÈsi
rendszerrel van felszerelve.
JÈgkocka-form·k
Egyszer˚
●
JÈgkock·k keszÌtÈsÈre tˆltse fel vÌzzel a form·t Ès
helyezze el a jÈgkocka-dobozra. Ut·na helyezze el a
jÈgkocka-dobozt a mÈlyh˚tı rÈszbe.
●
Ahhoz, hogy lev·lassza a jÈgkock·kat, fogja meg
szorosan a form·t Ès enyhÈn csavarja meg.
A 'Twisting Ice Serve' tÌpus esetÈn
●
A jÈgkock·k kÈszÌtÈsÈre tˆltse fel vÌzzel a form·t Ès
helyezze el Ès tegye el a helyÈre.
JÈgkocka-doboz
JÈgkocka-form·k
JÈgkocka-doboz
●
Ahhoz, hogy lev·lassza a jÈgkock·kat, fordÌtsa meg a
gombot. Ezzel a jÈgkock·k leesnek a dobozba.
●
A jÈgkocka-form·t Ès a dobozt ki lehet venni a
mÈlyh˚tı rÈszbıl, hogy tˆbb szabad hely maradjon
benne.
●
Elıszˆr a jÈgkocka-form·t Ès a dobozt kell kivenni,
ut·na pedig a keretet, az utÛbbit jobbra kell kih˙zni.
19
Keret
A H¤T’SZEKR…NY HASZN¡LATA
A FRISS …LELMISZEREK R…SZLEGE
Amikor az ajtÛ megnyÌlik, a kintrıl be·ramlÛ melegebb levegı
nem befoly·solja a friss h˙s t·rol·s·t szolg·lÛ rÈszlegÈt. EzÈrt
benne hosszabb ideig lehet t·rolni Èlelmiszereket friss
·llapotban.
LEOLVASZT¡S
●
A leolvaszt·s automatikusan tˆrtÈnik.
●
A leolvaszt·sbÛl lecsˆppent vÌz lefolyik az elp·rolgÛ t·lc·ra, amely a h˚tıszekrÈny alsÛ rÈszÈnek a h·tulj·n
van, Ès automatikusan elp·rolÛdik.
SZAGTALANÂT” (opciÛs)
●
A szagtalanÌt·s hatÈkonys·g·t egy kataliz·tor alkalmaz·sa garant·lja.
●
A friss Èlelmiszerek rekeszÈnek a szaga elt˚nik anÈlk¸l, hogy ez k·rosan befoly·soln· ÷nt, vagy az
Èlelmiszereket.
A haszn·lat mÛdja
●
Mivel a kataliz·tor a friss Èlelmiszerek rÈszlegÈben levı h˚tı lÈgcsatorna kipufogÛj·n·l van, ahhoz nem
szabad hozz·ny˙lni.
●
A lÈgcsatorna kipufogÛj·ba nem szabad Èles holmikat betenni, mert ezzel a szagtalanÌtÛ kataliz·tor
megk·rosulhat.
●
Amikor erıs szag˙ Èlelmiszert helyez a h˚tıszekrÈnybe, azt Èrdemes becsomagolni, vagy elz·rt edÈnybe
elhelyezni, mert a szag a tˆbbi Èlelmiszert is ·titatja.
MIN
ITA
20
V
T
KI
MI
ITA N
T
KI
V
lyst
Cata
JAVASLATOK AZ …LELMISZEREK T¡ROL¡S¡HOZ
AZ …LELMISZEREK T¡ROL¡SA
●
A friss Èlelmiszert aj·nlatos a h˚tıtÈrben t·rolni. Az Èlelmiszer frissessÈgÈnek Ès ÌzletessÈgÈnek
megırzÈsÈben rendkÌv¸l fontos szerepet j·tszik a fagyaszt·s, Ès az azt kˆvetı felolvaszt·s mÛdja.
●
Az ·llag·t gyorsan elvesztı Èlelmiszereket (pl. ban·n, anan·sz, dinnye) nem szabad alacsony hımÈrsÈkleten
t·rolni.
●
ForrÛ Ètelt nem szabad a h˚tıszekrÈnybe helyezni. A h˚tıszekrÈnybe helyezett forrÛ Ètel a tˆbbi Èlelmiszer
megroml·s·hoz, illetve magasabb villanysz·ml·hoz vezethet!
●
T·rol·s elıtt az Èlelmiszert csomagolja be fÛli·ba, vagy tegye z·rhatÛ dobozba. Ezzel megakad·lyozhatja a
nedvessÈg t·voz·s·t az Ètelbıl, Ès elısegÌtheti az Ìz Ès a t·pÈrtÈk megırzÈsÈt.
●
A levegı keringetı nyÌl·sokat ne takarja el a behelyezett Ètellel. A h˚tˆtt levegı akad·lytalan keringÈse
biztosÌtja az egyenletes hımÈrsÈklet eloszl·st a h˚tıtÈrben.
●
Ne nyitogassa t˙l gyakran a h˚tıszekrÈny ajtaj·t. Az ajtÛ kinyit·sakor meleg levegı ·ramlik a h˚tıszekrÈnybe,
amely a h˚tıtÈr hımÈrsÈkletÈt megemeli.
FAGYASZT”T…R
●
A fagyasztÛtÈrben ne t·roljon italos palackokat - megfagy·skor a palackok eltˆrhetnek.
●
A felolvasztott Èlelmiszert ne fagyassza le ˙jra. Az ismÈtelt fagyaszt·s az Ìz- Ès t·pÈrtÈk vesztesÈget okoz.
●
A hosszabb ideig fagyasztott ·llapotban t·rolt Èlelmiszereket (pl. fagylalt) a fagyasztÛ ajtÛrakodÛ polc helyett a
fagyasztÛpolcra kell helyezni.
●
Mellızni kell mindenfÈle Èlelmiszer t·rol·s·t a mÈlyh˚tı legalsÛ polc·n, mert ez akad·lyozn· a hatÈkony
lÈg·raml·st.
H¤T’T…R
●
A magas nedvessÈgtartalm˙ Èlelmiszereket ne tegye mÈlyen be a t·rolÛ polcra. Az ilyen Èlelmiszerek a
be·ramlÛ h˚tˆtt levegı hat·s·ra megfagyhatnak.
●
A h˚tıszekrÈnybe helyezÈs elıtt tisztÌtsa meg az Èlelmiszereket. A zˆldsÈget Ès gy¸mˆlcsˆt meg kell mosni,
majd sz·razra tˆrˆlni, az elırecsomagolt Èlelmiszert pedig megfelelıen ·t kell tˆrˆlni. Ezzel a kˆzelben t·rolt
tˆbbi Ètel szennyezÈsÈt elızheti meg.
●
A toj·startÛban mindig friss toj·st t·roljon, Ès ¸gyeljen arra, hogy a toj·sok f¸ggıleges helyzetben ·lljanak. Õgy
a toj·sok hossz˙ ideig megırzik frissessÈg¸ket.
21
A FORDÂTHAT” AJT”
- Az ajtÛ nyit·s·nak az ir·ny·t tetszÈs szerint lehet megfordÌtani.
FIGYELEM
1. Sz¸ksÈg szerint az ajtÛ nyit·si mÛdj·t meg lehet fordÌtani a hely,
vagy a felhaszn·lÛ kÌv·ns·ga szerint.
2. Az ajtÛ megfordÌt·sa elıtt vegyen ki minden Èlelmiszert Ès kellÈket
(polcokat, rekeszeket, dobozokat, stb.), amelyek nincsenek
tartÛsan odaerısÌtve a h˚tıszekrÈnyhez.
3. A csavarok elt·volÌt·s·ra, vagy felszerelÈsÈre csak megfelelı
csavarh˙zÛkat Ès csavarkulcsokat szabad haszn·lni.
4. Vigy·zzon arra, hogy ne ejtse le a h˚tıszekrÈnyt, amÌg le-, ill.
felszereli az alsÛ p·ntot Ès a nivell·lÛ csavarokat.
5. Munka kˆzben ne fektess¸k le a h˚tıszekrÈnyt, mert ez
szab·lytalan m˚kˆdÈst, vagy hib·t okozhat.
6. Vigy·zzon arra, hogy leszerelÈs, vagy csere kˆzben ne ejtse le az ajtÛkat.
AZ AJT” NYIT¡SI IR¡NY¡NAK A MEGFORDÂT¡SA
(balrÛl jobbra nyÌlÛ ajtÛ esetÈn)
el a vÈgsapk·t Ès a felsı p·ntot
1 T·volÌtsa
.
2 Tegye le a mÈlyh˚tı ajtaj·t .
3
2
1
le a kˆzÈpsı p·ntot Ès a
3 Szerelje
h˚tıszekrÈny ajtaj·t .
4
4 Szerelje le az alsÛ p·ntot .
5
6
22
A FORDÂTHAT” AJT”
5 FordÌtsa meg a nivell·lÛ csavarok ·ll·s·t .
6 Szerelje fel az alsÛ p·ntot .
7
6
·t a vÈgsapk·t Ès a kapcsot a
7 Helyezze
h˚tıszekrÈny ajtaj·nak t˙lsÛ rÈszÈre.
·t a vÈgsapk·t a t˙lsÛ oldalra Ès
8 Helyezze
szerelje fel a kˆzÈpsı p·ntot.
10
8
4
9
fel az ajtÛ z·rÛszerkezetÈt a
9 Szerelje
megfelelı oldalra.
·t a vÈgsapk·t a mÈlyh˚tı rÈsz
10 Helyezze
ajtaj·nak t˙lsÛ oldal·ra.
3
3
12
5
11
meg a felsı p·nt tengelyÈnek az
11 FordÌtsa
·ll·s·t.
12 Szerelje fel a felsı p·ntot Ès a vÈgsapk·t.
13
2
23
1
TISZTÂT¡S …S GONDOZ¡S
A kellemetlen szagok keletkezÈsÈt megelızheti, ha a
h˚tıszekrÈny tisztas·g·t folyamatosan fenntartja. A
kiˆmlˆtt Ètelt vagy italt azonnal tˆrˆlje fel, mert hosszabb
v·rakoz·s esetÈn a kiˆmlˆtt anyag esetleges savtartalma
maradandÛ foltot hagyhat a h˚tıszekrÈny burkolat·n.
A h˚tıszekrÈny tisztÌt·s·hoz soha ne haszn·ljon
fÈmszivacsot, kefÈt, illetve durva s˙rolÛport vagy
erısen l˙gos tisztÌtÛszert.
A tisztÌt·s kˆzben ne feledje, hogy a nedves t·rgyak
az erısen fagyott fel¸letre r·tapadhatnak, vagy
r·ragadhatnak. A fagyott fel¸letekhez soha ne Èrjen
hozz· nedves vagy vizes kÈzzel.
K¸lsı burkolat - KÌmÈlı szappanos vagy
tisztÌtÛszeres langyos vÌzzel tisztÌtsa meg a
h˚tıszekrÈny k¸lsı burkolat·t. A tisztÌt·shoz
haszn·ljon enyhÈn megnedvesÌtett, tiszta tˆrlıruh·t. A
m˚velet vÈgÈn tˆrˆlje sz·razra a megtisztÌtott fel¸letet.
H˙zza ki a h·lÛzati csatlakozÛ vezetÈket a fali
konnektorbÛl Ès vegye ki az Èlelmiszereket, illetve a
t·rolÛ polcokat, t·lc·kat, stb. a h˚tıszekrÈnybıl. Az
ˆsszes belsı rekeszt mossa ·t kÌmÈlı tisztÌtÛszeres
melegvizes oldattal. ÷blÌtse le, majd tˆrˆlje sz·razra a
megtisztÌtott fel¸leteket.
Belsı tartozÈkok - kÌmÈlı tisztÌtÛszeres melegvizes
oldattal mossa ·t a t·rolÛ polcokat, az ajtÛrakodÛ
polcokat, a t·lc·kat Ès a m·gneses ajtÛszigetelÈst.
÷blÌtse le, majd tˆrˆlje sz·razra a megtisztÌtott
fel¸leteket.
FIGYELEM
Mielıtt az elektromos rÈszek (l·mp·k, kapcsolÛk,
szab·lyzÛk, stb.) kˆrnyÈkÈnek tisztÌt·s·ba
kezdene, mindig h˙zza ki a h·lÛzati csatlakozÛ
vezetÈket a fali konnektorbÛl. A tisztÌt·s ut·n a
fel¸leten maradt nedvessÈget azonnal tˆrˆlje le
szivaccsal vagy sz·raz ruh·val, Ìgy megelızheti a
vÌz vagy a tisztÌtÛfolyadÈk bejut·s·t az elektromos
rÈszekbe, amely egyÈbkÈnt ·ram¸tÈst idÈzne elı.
Ne haszn·ljon gy˙lÈkony vagy mÈrgezı
tisztÌtÛszert.
Belsı tÈr - A h˚tıszekrÈny belsı tere, illetve a
k¸lˆnbˆzı tartozÈkok rendszeres tisztÌt·st igÈnyelnek.
Ha ÷n egy automatikus leolvaszt·si funkciÛval
ell·tott, ˙n. No Frost tÌpus˙ h˚tıszekrÈnnyel
rendelkezik, a fagyasztÛtÈr Ès a h˚tıtÈr ajtaj·t a
tisztÌt·s teljes ideje alatt hagyja nyitva.
¡LTAL¡NOS INFORM¡CI”K
Amikor elp·rolÛdik. az kirekeszti az oxigÈnt a helysÈgbıl,
ami szÈd¸lÈs, el·jul·st Ès fullad·st okozhat. Ilyenkor
nyissa ki az ablakokat Ès mellızze a belÈlegzÈst.
HOSSZABB T¡VOLL…T
¡tlagos hossz˙s·g˙ t·vollÈt esetÈn valÛszÌn˚leg nem
tartja sz¸ksÈgesnek a h˚tıszekrÈny kikapcsol·s·t.
Ilyenkor a fagyaszthatÛ Èlelmiszert tegye ·t a
fagyasztÛtÈrbe. Ha t·vollÈte v·rhatÛan hosszabb idıt
vesz igÈnybe, vegye ki az ˆsszes Èlelmiszert, h˙zza ki
a h·lÛzati csatlakozÛ vezetÈket a fali konnektorbÛl,
alaposan tisztÌtsa meg a h˚tıszekrÈny belsejÈt Ès
hagyja NYITVA az ajtÛkat a kellemetlen szagok
kialakul·s·nak megelızÈse ÈrdekÈben.
K÷LT÷ZTET…SKOR
KˆltˆztetÈskor ¸rÌtse ki teljesen a h˚tıszekrÈnyt (a
mÈlyh˚tıt) Ès mossa le szÛdabikarbÛn·s oldattal (2
te·skan·lnyi szÛd·t 1 l vÌzben).
A szÛd·t teljesen kell felolvasztani a vÌzben, hogy ne
karcolja meg a h˚tıszekrÈny (mÈlyh˚tı) belsejÈt.
ErısÌtse meg a szabad alkatrÈszeket (polcokat,
dobozokat, jÈgkocka-form·kat, stb. Ne prÛb·ljon tele
h˚tıszekrÈnyt mozgatni.
H¡L”ZATI FESZ‹LTS…G-KIMARAD¡S
Az egy vagy kÈt Ûr·n·l nem hosszabb h·lÛzati
fesz¸ltsÈg-kimarad·s ·ltal·ban nincs hat·ssal a
h˚tıszekrÈny belsı hımÈrsÈkletÈre. Ilyenkor azonban
a minim·lisra kell korl·tozni az ajtÛnyit·sok sz·m·t.
Hosszabb ideig tartÛ h·lÛzati fesz¸ltsÈg-kimarad·s
esetÈn helyezzen egy darab sz·razjeget a fagyasztott
csomagok tetejÈre.
P¡R¡SOD¡SG¡TL” CSATORNA
A h˚tıszekrÈny k¸lsı
burkolata - k¸lˆnˆsen az
¸zembe helyezÈst kˆvetıen felmelegedhet. Nincs ok az
aggodalomra. Fenti
jelensÈget a p·r·sod·sg·tlÛ
rendszer okozza, amely forrÛ
h˚tıkˆzeget szivatty˙z a
p·r·sod·sg·tlÛ csatorn·ba,
ezzel megg·tolva a k¸lsı
burkolat "izzad·s·t".
SZ¡RAZ J…G HASZN¡LAT¡VAL
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTET…S
Amikor sz·raz jeget haszn·l, gondoskodjon a
megfelelı szellıztetÈsrıl.
A sz·raz jÈg gyakorlatilag befagyott szÈn-dioxidbÛl
(CO2) ·ll.
24
P·r·sod·sg·tlÛ
csatorna
AZ IZZ” CSER…JE
1. H˙zza ki a k·beldugÛt a fali konnektorbÛl.
2. Vegye ki a h˚tıszekrÈny polcait.
3. A l·mpa fedelÈnek leszerelÈsÈre iktasson be egy kis csavarh˙zÛ fejÈt a fedÈl
valamelyik alsÛ nyÌl·s·ba, Ès azt h˙zza ki elıre.
4. Forgassa meg a l·mp·t az ÛramutatÛval ellentÈtes ir·nyba.
5. Szereljen vissza minden alkatrÈszt fordÌtott sorrendben.
A cserekˆrtÈnek ugyanolyan tÌpus˙nak kell lennie, mint az eredeti Ègı.
MIEL’TT SZEREL’T HÂVNA
AZ EL’FORDUL” HIBA ELH¡RÂT¡SA GYAKRAN NEM IG…NYEL SZAKEMBERT.
HA ⁄GY …RZI, HOGY A H¤T’SZEKR…NY NEM M¤K÷DIK MEGFELEL’EN, ELS’ L…P…SK…NT AZ
AL¡BBI OKOKAT ELLEN’RIZZE:
PROBL…MA
LEHETS…GES OKOK
A H¤T’SZEKR…NY NEM
M¤K÷DIK
●
A H¤T’T…R VAGY A
FAGYASZT”T…R
H’M…RS…KLETE T⁄L MAGAS
●
RENDELLENES ZAJ(OK)
●
KELLEMETLEN SZAGOK A
H¤T’SZEKR…NYBEN
●
P¡RALECSAP”D¡S A K‹LS’
BURKOLATON
●
●
Nem oldott ki az olvadÛbiztosÌtÛ vagy a kismegszakÌtÛ?
Nem lazult meg vagy h˙zÛdott ki a fali konnektorbÛl a
h·lÛzati csatlakozÛ vezetÈk?
A hımÈrsÈklet szab·lyzÛ nem megfelelı pozÌciÛban ·ll.
A berendezÈs t˙l kˆzel ·ll a falhoz, vagy a f˚tıtesthez.
● Meleg idıj·r·s - gyakori ajtÛnyit·s.
● Az ajtÛt hossz˙ ideig tartotta nyitva.
● Nagy mennyisÈg˚ Èlelmiszert t·rol a h˚tıszekrÈnyben.
●
A h˚tıszekrÈnyt nem teherbÌrÛ vagy nem egyenletes
fel¸letre ·llÌtotta, illetve a szintbe·llÌtÛ csavart nem ·llÌtotta
be megfelelıen.
● Valamilyen idegen t·rgy ker¸lt a h˚tıszekrÈny h·tlapja
mˆgÈ.
Az erıs illat˙ Èlelmiszereket be kell csomagolni, vagy jÛl
z·rÛdÛ dobozban kell t·rolni.
● A h˚tıszekrÈny belsejÈt ki kell takarÌtani.
●
Nem szokatlan jelensÈg magas p·ratartalm˙ helyisÈgben.
Nyitva maradt a h˚tıszekrÈny ajtaja.
25
P/No. MFL42645001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising