LG | GT5247AVEW | User guide | LG GT5247AVEW Kullanici rehberi

LG GT5247AVEW Kullanici rehberi
HUNGARY
Használati Útmutató
HUTO
ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNY
Kérjük, a használatba vétel előtt alaposan
olvassa el és mindig tartsa kéznél ezt a
www.lg.com
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ .............. 27
TARTALOMJEGYZÉK
ÜZEMBEHELYEZÉS .......................................... 35
BELSÃ ALKATRÉSZEK .................................... 36
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK ...................................... 38
Beinditás
MielŒtt beállítaná a hŒmérsékletet
Ajtóriasztó
Automatikus világítás-kikapcsolás
Automata ellenŒrzés
A hıtŒszekrény hıtŒ részének hŒmérséklet-szabályozása
Gyorsfagyasztás
Child Lock (gyerekzár)
A fagyasztórész vezérlése
Jégkocka készítés (opcionális)
Leolvasztás
Zöldségtároló fiók
Szagelszívó (opcionális)
KörnyezetkímélŒ ion-ajtóhıtés (opcionális)
ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK ............... 42
TISZTÍTÁS ............................................................ 43
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ............................ 44
LÁMPACSERE .................................................... 44
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ....................... 45
MIELÃTT HÍVNÁ A SZERVÍZT .......................... 46
FÖLDELÉS
26
.................................................... 47
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
w Vigyázat
w A készülék burkolatán illetve a beépített konyhabútor felületén található
szellŒzŒnyílásokat mindig szabadon kell hagyni.
w A leolvadás felgyorsításához kizárólag a gyártó által ajánlott szerszámokat vagy
egyéb eszközöket használja.
w A hıtŒkört ne rongálja meg.
w A készülék belsejében kizárólag olyan elektromos készüléket használjon, amelyet
a gyártó kifejezetten erre a célra javasol.
w A készülék hıtését és szigetelését biztosító hajtógáz ártalmatlanítása speciális
eljárást igényel. Ha erre kerül a sor, kérje ki a szervízszolgáltatást biztosító cég,
illetve a fentiekkel azonos képesítéssel rendelkezŒ szakember tanácsát.
A készülék kis mennyiségben izobután hıtŒközeget (R600a) tartalmaz, ami
egy környezetbarát, ugyanakkor gyúlékony földgáz.
A készülék szállítása és üzembe helyezése során ügyelni kell arra, hogy a
hıtŒkör ne sérüljön meg. A csövekbŒl kiszökŒ hıtŒközeg meggyulladhat vagy
szemsérülést okozhat.
Ha a hıtŒkörön sérülést észlel, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb potenciális
gyújtóforrást, és szellŒztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék huzamosabb ideig állt.
Annak érdekében, hogy a hıtŒkör sérülése esetén elkerülhetŒ legyen a gyúlékony
levegŒ-gáz keverék kialakulása, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretének
arányban kell lennie a készülékben felhasznált hıtŒközeg (gáz) mennyiségével.
Minden 8 g R600a-os gázra 1m2 területet kell számolni. A készülékben található gáz
mennyisége a belsŒtérben elhelyezett azonosítócímkérŒl olvasható le.
Ha a készülék bármilyen módon sérült vagy károsodás jelét mutatja, ne helyezze
üzembe azt. Ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez.
27
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
ALAPVETÃ BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
Ez az útmutató számos fontos biztonsági szabályt és tanácsot tartalmaz. Kérjük, hogy olvassa
el és minden esetben tartsa be ezeket az elŒírásokat.
Ez a szimbólum hívja fel a figyelmét a biztonsági szabályokra. Felhívja a figyelmet a biztonsági
szabályokra. Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek halálos balesethez, a saját maga vagy más
személyek sérüléséhez vagy a készülék károsodásához vezethetnek. Ez a szimbólum, továbbá az
VESZÉLY vagy FIGYELEM szerepel valamennyi biztonsági elŒírás vagy tanács elŒtt. A fenti szavak
a következŒkre utalnak:
VESZÉLY Ön halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem tartja be
az előírásokat.
FIGYELEM
Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, ami bekövetkezése esetén kisebb
vagy közepes mértékı személyi sérülést okozhat vagy a berendezés károsodását
idézheti elŒ.
Valamennyi biztonsági elŒírás és szabály megnevezi a lehetséges veszélyt, tájékoztatja Önt arról, hogyan mérsékelheti
az esemény bekövetkezésének esélyét és közli Önnel, mi történhet az elŒírás figyelmen kívül hagyása esetén.
VESZÉLY
A berendezés használata közben esetlegesen bekövetkezŒ tız, elektromos áramütés vagy személyi
sérülés kockázatának csökkentése érdekében az alapvetŒ biztonsági elŒírásokat be kell tartani, ide
értve az alábbiakat. A készülék használatának megkezdése elŒtt gondosan olvassa el az útmutatót.
1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba
Ne használjon több dugaszoló aljzatot!
Ügyeljen rá, hogy a dugalj ne álljon fejjel
lefelé és ne szoruljon a fal és a hıtŒszekrény
hátulja közé.
• Ha több elektromos
készüléket csatlakoztat egy
aljzatba, tız üthet ki.
A dugaljba víz folyhat, ami
károsíthatja azt, sŒt tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Az elektromos szivárgásmegszakító károsíthatja az
élelmiszert és az adagolóautomata kilyukadhat.
Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne
szoruljon be és ne nyomódjon meg, amikor a
hıtŒszekrényt üzembe helyezéskor a
hálózati csatlakozó bedugását követŒen a
helyére tolja.
Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezeték ne
törjön meg és arra ne
kerüljön súlyos tárgy.
A sérült vezeték tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
28
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba
A készülék csatlakozóvezetékét ne
csatlakoztassa hosszabbítóhoz és ne
módosítsa annak
hosszúságát.
A készülék tisztítása, mozgatása vagy a
belsŒ világítás izzójának cseréje elŒtt mindig
húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
Ez elektromos áramütést vagy
tüzet okozhat, továbbá a
vezeték sérülését idézheti elŒ.
• Elektromos áramütést vagy sérülést okozhat.
• A belsŒ világítás izzójának cseréjekor ügyeljen rá,
hogy az elektromos
szikraképzŒdés
megakadályozására szolgáló
gumigyırıt ne távolítsa el a
foglalatból.
A csatlakozódugót ne a vezetéknél fogva
húzza ki, hanem magát a
dugót fogja meg.
A dugaljt és a csatlakozódugót mindig tartsa
víz- és pormentesen és csatlakoztatáskor
ügyeljen rá, hogy a dugót stabilan benyomja
az aljzatba.
Ez elektromos áramütést vagy
rövidzárlatot és tüzet okozhat.
A por, víz vagy nem
pontosan illeszkedŒ
csatlakoztatás tüzet vagy
áramütést okozhat.
A csatlakozóvezetéket és a dugót ne érintse
meg nedves kézzel.
A csatlakozódugó újbóli csatlakoztatása elŒtt
várjon legalább 5 percet.
Ez elektromos áramütést
vagy sérülést okozhat.
EllenkezŒ esetben a mélyhıtŒ
meghibásodhat.
Ügyeljen a gondos földelésre.
Ha a csatlakozóvezeték vagy a dugó sérült,
vagy ha a dugalj lyukai kilazultak, ne
használja azokat.
A nem megfelelŒ
földelés meghibásodást
vagy elektromos
áramütést okozhat.
Ez elektromos áramütést vagy
rövidzárlatot és tüzet okozhat.
Ügyeljen, hogy megfelelŒ feszültségı, földelt
dugaszoló aljzatot használjon.
Amennyiben hosszabbítót használ, ügyeljen
arra, hogy a hosszabbító földelve legyen.
Tızveszély áll fenn.
29
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
2. A hıtŒszekrény használata
A hıtŒszekrényre ne helyezzen súlyos vagy
veszélyt okozó tárgyat
(pl. folyadékkal teli edényt).
Ne kapaszkodjon az ajtóra, az ajtópolcokra, a
mélyhıtŒ házi bárszekrényére vagy a
hústároló polcra.
Az ajtó kinyitásakor vagy
csukásakor a tárgy leeshet és
sérülést, tüzet vagy áramütést
okozhat.
A hıtŒszekrény felborulhat
vagy a keze megsérülhet.
Különösképpen ügyeljen
rá, hogy gyermekek se
tegyék a fentieket.
Vigyázzon, nehogy gyermekek bemásszanak
a termékbe.
Ne helyezzen virágvázát, bögrét,
kozmetikumot, gyógyszertartót vagy más
egyéb tárolóedényt a
hıtŒszekrény tetejére.
Életveszélyt jelent egy gyermek
számára, ha bemászik a
hıtŒszekrénybe.
Ez leeshet, és sérülést, tüzet
vagy elektromos áramütést
okozhat.
A hıtŒszekrény ajtajának erŒteljes nyitása
vagy zárása a hıtŒszekrény kosarában tárolt
élelmiszer ütés általi leeséséhez és lábának
megsérüléséhez vezethet, ezért legyen
elŒvigyázatos.
Ne tároljon a hıtŒszekrényben vagy annak
közelében gyúlékony anyagot, étert, benzolt,
alkoholt, gyógyszert,
cseppfolyós gázt,
aeroszolos terméket
vagy kozmetikumot.
Ez robbanást vagy tüzet
okozhat.
Ne telepítse a hıtŒszekrényt nedves helyre
vagy olyan helyre, ahol azt fröccsenŒ víz
vagy esŒ érheti.
A hıtŒszekrényben ne tároljon gyógyszert
vagy tudományos célra használt anyagot.
A pontos hŒmérsékleti
viszonyok között
tárolandó anyagok
károsodhatnak vagy nem
kívánatos és esetlegesen
veszélyes reakció léphet
fel.
Az elektromos részegységek
szigetelésének károsodása
zárlatot okozhat.
30
The Academic
Medicine
dicine
The Me
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
2. A hıtŒszekrény használata
Ne használjon hajszárítót a hıtŒszekrény
belsejének szárításához,
és ne használjon
gyertyát a hıtŒszekrény
szagtalanításához.
Helyezze a hıtŒszekrényt tıztŒl, valamint
szivárgó
gyúlékony gáztól
távol.
Ez tüzet okozhat.
Ez robbanást vagy tüzet
okozhat.
Ne használja az elromlott készüléket!
Ellenőriztesse szakemberrel!
Ne használjon robbanásveszélyes aeroszolt
a hıtŒszekrény
közelében.
Ez elektromos
áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ez tüzet okozhat.
Húzza ki a hálózati dugót, vihar és villámlás
idején, illetve ha
tartósabb ideig nem
használja a készüléket.
Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességı, tapasztalattal és gyakorlattal
nem rendelkezŒ személyek (és gyerekek)
felügyelet nélkül nem használhatják a
készüléket, hacsak a biztonságukért felelŒs
személyek elŒzŒleg erre ki nem oktatták Œket.
Áramütés vagy tız veszélye
állhat fenn.
Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül
annak érdekében, hogy ne játszanak a
készülékkel.
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a
hıtŒszekrényt vagy a dugaljt, és azonnal
szellŒztesse ki a helyiséget.
Ne fröcsköljön vizet a hıtŒszekrény külsejére
vagy belsejébe, és ne tisztítsa azt benzollal
vagy hígítóval.
• A szikra által kiváltott robbanás tüzet vagy égési
sérülést okozhat.
• A hıtŒszekrényben környezetbarát hıtŒközeg,
földgáz (izobután, R600a) található, és ebbŒl már kis
mennyiség (80~90 g) is gyúlékony. Ha szállítás,
felállítás vagy
használat közben
gázszivárgás lép fel,
egyetlen szikra is
tüzet vagy égési
sérülést okozhat.
Az elektromos
részegységek
szigetelésének károsodása
zárlatot okozhat.
31
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
2. A hıtŒszekrény használata
Ne engedje, hogy a szakképzett szerelŒn
kívül bármilyen más személy szétszerelje,
megjavítsa vagy módosítsa a hıtŒszekrényt.
Ha a hıtŒszekrénybŒl furcsa szag vagy füst
tör elŒ, azonnal húzza ki a csatlakozódugót
és lépjen
kapcsolatba a
szervizzel.
Ez sérülést,
elektromos áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ez tüzet okozhat.
Amikor kidobja a hıtŒszekrényt, távolítsa el a
zárszerkezetet az ajtóról.
A hıtŒszekrény kizárólag háztartási célokra
használható (ne tároljon abban gyógyszert
vagy vizsgálati
anyagot, ne használja
azt hajón stb.)
A hıtŒszekrény ajtaja
rázáródhat egy gyerekre.
Nem várt esemény léphet
fel, pl. tız, áramütés, a tárolt
anyag károsodása vagy
vegyi reakció.
A régi hűtőszekrény hulladékkezelése:
a hűtőszekrényben alkalmazott folyadékok
(hűtőközeg, kenőanyag) újra felhasználhatók.
Ezeket az anyagokat a megfelelő
begyűjtőhelyen kell leadni, mert
ezek újrafeldolgozás után ismét
felhasználhatók. Érdeklődjön a
helyi hatóságoknál.
A hıtŒszekrényt szilárd és vízszintes
felületen helyezze el.
A nem kellŒen stabil alapra
helyezett hıtŒszekrény
halálos sérülést is okozhat,
ha az ajtó kinyitásakor vagy
csukásakor felborul.
Mielőtt kiveszi az ajtóból, teljesen ürítse ki
a tartót.
Ne dugja a kezét vagy fém tárgyat a hideg
levegŒ kilépŒnyílásába, a fedél alá, a
hıtŒszekrény aljához vagy a hátsó részen
található hŒálló
rácshoz
(kimeneti
nyílás).
Ez áramütést vagy
sérülést okozhat.
32
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
2. A hıtŒszekrény használata
A hátsó fedelet ne vegye le.
A hálózati feszültség
csatlakoztatása előtt
minden alkatelemet
tegyen a megfelelő
helyre.
Ne használjon csatlakozó adaptert.
Égő gyertyát vagy
füstölőt ne hagyjon a
hűtőszekrényen,
mert ezek tüzet
okozhatnakés
a hűtőszekrény
megsérülhet.
OK
FIGYELEM
A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy épület- illetve bútorkárt okozhat.
Kérjük, minden esetben gondosan járjon el.
A mélyhıtŒben tárolt élelmiszert vagy
tárolódobozokat ne
érintse meg nedves
kézzel.
Ne helyezze az élelmiszert rendetlenül a
hıtŒszekrénybe.
Az élelmiszer a hıtŒszekrény ajtajának nyitásakor
vagy zárásakor leeshet, személyi sérülést okozva.
Ez fagysérülést okozhat.
Ne tegyen a mélyhıtŒbe üvegpalackot.
Ne dugja a kezét a hıtŒszekrény aljához.
A palack tartalma megfagyhat,
ettŒl az üveg eltörhet és
sérülést okozhat.
Az alsó részen található
vaslemez sérülést okozhat.
A hıtŒszekrény kézi szállításakor az elülsŒ
részt alul, a hátulsó részt pedig felül kell
megfogni.
Mivel az ajtó vagy a házi bár nyitása vagy
zárása a közelében tartózkodó személy
sérülését okozhatja, kérjük, legyen óvatos.
EllenkezŒ esetben a kéz
lecsúszhat és sérülés
történhet.
Mivel a termék nehéz,
egyedül ne emelje, mert
ez személyi sérülést vagy balesetet okozhat.
Az ajtó nyitásakor vagy
csukásakor a zsanér
becsípheti a lábat vagy
kezet, illetve az ajtó
sarka sérülést okozhat
egy gyermeknek.
33
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
A rozsdamentes acél részeket ne tisztítsa
súrolószivaccsal, vas- vagy fémtisztító
szerekkel, valamint a fényesítéshez ne
használjon alkoholt, benzint, viaszt, oldószert
vagy agresszív vegyszereket, pl. klórt,
zsíroldót vagy ecetet. Ezek az anyagok
megrongálhatják a védőbevonatot és
lerakódást
okozhatnak a
hűtőszekrény
felületén.
A hıtŒszekrénybe
soha ne tegyen élŒ
állatot.
Ez az állat pusztulásához
vezethet.
A műanyag részekre ne kerüljön olaj vagy
zsír. Ezek megrongálhatják a felületet.
Az ajtó érintkező részein semmi esetre se
használjon olajat. Az olaj megrongálhatja a
műanyag részeket.
A balesetveszély elkerülése érdekében
szakemberrel
cseréltesse ki a
hálózati kábelt,
ha az megsérült.
Ne támaszkodjon az ajtókra. A forgópántok
elállítódhatnak, a hűtő
tömítései megsérülhetnek
és emiatt a teljesítmény
csökkenhet.
VESZÉLY
Az alsó fiókokat ne tisztítsa mosogatógépben, mert a nagy hŒmérséklet megrongálhatja a
kosarakat és használhatatlanná teheti Œket.
34
EZ A HÙTÃSZEKRÉNY MEGFELELÃ KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS A LEGMODERNEBB
TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT.
MEG VAGYUNK RÓLA GYÃZÃDVE, HOGY MEG LESZ ELÉGEDVE A BERENDEZÉS
MÙKÖDÉSÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.
MIELÃTT BEKAPCSOLNÁ A HÙTÃGÉPET, KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
FÜZETET.
A FÜZET SEGÍTSÉGÉRE LESZ A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉBEN, KEZELÉSÉBEN ÉS
KARBANTARTÁSÁBAN ÉS EGYÚTTAL SZÁMOS JÓTANÁCCSAL IS SZOLGÁL.
ÜZEMBEHELYEZÉS
1. Válassza ki a berendezés helyét.
Helyezze a hıtŒszekrényt oda, ahol az
kényelmesen használható.
KÖVETKEZÃ LÉPÉSEK
1. Alaposan tisztítsa meg a berendezést eltávolítva a
szállítás és tárolás során lerakódó
szennyezŒdésektŒl.
2. Ne helyezze a berendezést hŒforrás közelébe , ne
tegye ki közvetlen napsütésnek vagy
nedvességnek.
2. Helyezze a kiegészítŒ tartozékokat mint pl. a
jégkocka tárcát stb. rendeltetési helyére. A
kiegészítŒ tartozékok a szállítás közben Œket érhetŒ
esetleges sérülések elkerülése céljából külön
csomagolásban találhatóak.
3. A hıtŒ-fagyasztókészülék körüli megfelelŒ
légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon
elegendŒ szabad helyet. A készülék hátulja és a fal
közötti távolság legalább 5 cm legyen.
3. Dugja a berendezés tápvezetékének dugóját a fali
csatlakozó ajzatba. Ne használjon elŒsztót annál a
fali csatlakoztató ajzatnál ahová a tápvezeték
dugóját dugja.
4. A berendezés vibrációját elkerülendŒ, a
berendezést vízszintes helyzetben kell üzemeltetni.
Amennyiben szükséges, a szintezŒ csavarok
segítségével korrigálja a padló egyenlŒtlenségeit.
Amennyiben a berendezés eleje egy kicsit feljebb
helyezkedik el a hátuljánál az ajtó könnyebben fog
becsukódni.
Amennyibenenyhén megdönti a berendezést, a
szintezŒ csavarok könnyebben beállíthatóak.
Amennyiben meg kívánja emelni a berendezést,
csavarja el a színtezŒ csavart az óra járásának
megfelelŒ irányba (
), amennyiben meg
kívánja süjjeszteni csavarja el az óra járásával
ellentétes irányba (
).
4. MielŒtt élelmet helyezne bele, hagyja 2 vagy 3 órán
keresztül üresen járni a hıtŒgépet.
A megfelelŒ hıtŒhatás elérése céljából ellenŒrizze
a hŒvös légáramlatot a hıtŒpolcokon.
A hıtŒgépe használatra alkamas állapotba került.
5. Ne használja a berendezést 5 ˚C-nál alacsonyabb
hŒmérsékletı környezetben. Ezugyanis a hıtŒgép
meghibásodádához vezethet.
35
BELSÃ ALKATRÉSZEK
Belső szabályzós típus
FAGYASZTÓRÉSZ
Lámpa
Hıtési hŒmérséklet
szabályozó tárcsa
Elforduló jégadagoló
Oldalsó rekesz
Polc
HÙTÃRÉSZ
Hasznos dolgok
polca
Hűtőszekrény hőmérséklet
- szabályozó
MIN
Lámpa
Polc
Polcok a normál
hıtŒtér ajtaján
Zöldségtartó fiók
SzintezΠcsavar
ZÉS
JEGY
MEG
• Ez a használati útmutató több modellre vonatkozik. Az Ön által vásárolt hıtŒszekrény a fent
bemutatott tulajdonságok némelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet.
• A legnagyobb energia-megtakarítást akkor éri el, ha a belsŒ alkatelemeket (kosarak, fiókok
és polcok) azon a helyen hagyja, ahol, leszállításkor voltak.
ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
• Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, a lehetŒ legrövidebb idŒn belül csukja be.
• Javasoljuk, hogy ne tegyen túl sok élelmiszert a hıtŒgépbe. ElegendŒ szabad helyet kell hagyni a hideg
levegŒ keringéséhez.
• A hıtŒgép hŒmérsékletét ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra. Az élelmiszert ne tegye a
hŒmérséklet-érzékelŒ közelébe.
• A hıtŒszekrénybe helyezés elŒtt hagyja lehılni az élelmiszert. Ha meleg élelmiszert tesz a hıtŒbe, a
többi élelmiszer megromolhat és a villanyszámla nagyobb lesz.
• Az élelmiszerekkel ne takarja el a szellŒzŒnyílásokat. A hideg levegŒ akadálytalan áramlása egyenletes
hŒmérsékletet tart a hıtŒben-fagyasztóban.
• Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó nyitásakor meleg levegŒ jut a hıtŒgépbe és a belsŒ hŒmérséklete
megemelkedik.
36
BELSÃ ALKATRÉSZEK
Külső szabályzós típus
FAGYASZTÓRÉSZ
Hıtési hŒmérséklet
szabályozó tárcsa
Lámpa
Elforduló jégadagoló
Oldalsó rekesz
Polc
HÙTÃRÉSZ
Tejtermék-tartó
(opcionális)
LégfrissítŒ (opcionális)
REF. TEMP
. CONTROL
MIN
MAX
Hasznos dolgok
polca
Frissentartó zóna
Polc
KörnyezetkímélŒ
ion-ajtóhıtés
(opcionális)
Zöldségtartó fiók
Polcok a normál
hıtŒtér ajtaján
Lámpa
SzintezΠcsavar
ZÉS
JEGY
MEG
• Ez a használati útmutató több modellre vonatkozik. Az Ön által vásárolt hıtŒszekrény a fent
bemutatott tulajdonságok némelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet.
• A legnagyobb energia-megtakarítást akkor éri el, ha a belsŒ alkatelemeket (kosarak, fiókok
és polcok) azon a helyen hagyja, ahol, leszállításkor voltak.
ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
• Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, a lehetŒ legrövidebb idŒn belül csukja be.
• Javasoljuk, hogy ne tegyen túl sok élelmiszert a hıtŒgépbe. ElegendŒ szabad helyet kell hagyni a hideg
levegŒ keringéséhez.
• A hıtŒgép hŒmérsékletét ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra. Az élelmiszert ne tegye a
hŒmérséklet-érzékelŒ közelébe.
• A hıtŒszekrénybe helyezés elŒtt hagyja lehılni az élelmiszert. Ha meleg élelmiszert tesz a hıtŒbe, a
többi élelmiszer megromolhat és a villanyszámla nagyobb lesz.
• Az élelmiszerekkel ne takarja el a szellŒzŒnyílásokat. A hideg levegŒ akadálytalan áramlása egyenletes
hŒmérsékletet tart a hıtŒben-fagyasztóban.
• Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó nyitásakor meleg levegŒ jut a hıtŒgépbe és a belsŒ hŒmérséklete
megemelkedik.
37
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
BEINDITÁS
Amikor elŒször helyezi üzembe a hıtŒgépet, mielŒtt feltöltené friss és fagyasztott
élelmiszerrel,várakozzon 2-3 órát, amíg a húıtŒgép el nem éri normál munkahŒmérsékletét.
Amennyiben a berendezés mıködése megszakad, annak ismételt elindításáig várjo 5 percet.
MIELÃTT BEÁLLÍTANÁ A HÃMÉRSÉKLETET
●
A hıtŒszekrény belsejében uralkodó hŒmérséklet állandó, és nem függ a külsŒ hŒmérséklettŒl.
Javasoljuk, hogy az egyszer már beállított hŒmérséklet értékeket (a hıtŒszekrény és a fagyasztó
esetében) ok nélkül ne módosítsa.
●
Ez a hıtŒgép egy hŒmérsékletszabályzó gombbal van ellátva a hıtŒrész és egy külön szabályozó
tárcsával a fagyasztórész hŒmérsékletének beállítására.
●
A hıtŒrészben található hŒmérséklet beállító gomb alaphelyzete a ‘3°C’ feliratú pozícióban található.
●
A fagyasztórészben található hŒmérséklet beállító tárcsa alaphelyzete a ‘3’ feliratú pozícióban található.
●
A hıtŒszekrény hıtŒ részében egy hŒmérséklet-érzékelŒ van, ami automatikusan szabályozza a
kompresszor mıködését (be- és kikapcsolását).
AJTÓRIASZTÓ
Ha a hıtŒszekrény vagy a fagyasztó ajtaja 1 percnél hosszabb idŒn át nyitva marad, egy figyelmeztetŒ hang
szólal meg háromszor. Ha az ajtó továbbra is nyitva marad, a figyelmeztetŒ hang 30 másodpercenként újra
megszólal.
AUTOMATIKUS VILÁGÍTÁS-KIKAPCSOLÁS
Amennyiben a hıtŒgép ajtaja 7 percnél tovább nyitva van, a belsŒ lámpa energia takarékossági
okokból illetve annak túlfıtását elkerülendŒ automatikusan kikapcsol. EttŒl függetlenül a figyelmeztetŒ
jelzés addig hallható amíg az ajtó be nem lesz csukva.
AUTOMATA ELLENÃRZÉS
●
A hıtŒszekrényben egy diagnosztikai egység található. Ha bármilyen meghibásodás történik, az egység
kijelzi a megfelelŒ hibakódot, így segítve a szerelŒ munkáját. Ha a kijelzŒn hibakód látható, a többi
szabályozó és kijelzési funkció nem fog mıködni.
●
Ha a kijelzŒn hibakód jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A hıtŒszekrény hálózati
csatlakozódugóját nem húzza ki.
A HÙTÃSZEKRÉNY HÙTÃ RÉSZÉNEK HÃMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSA
Belső szabályzós típus
REF. TEMP. CONTROL
A hutotér alapbeállításában a homérsékletet szabályzó gomb
NORMÁL állásban van.
A hutotér homérsékletének szabályzásához nyomja meg a
Ref. Temp Control (Homérséklet-szabályzó) gombot.
Ref. Temp Control Button
Ha a gombot benyomja, a LED világít.
A homérsékletet 7 fokozatban lehet állítani a legalacsonyabb és
a legmagasabb érték között.
(MIN=legmelegebb, MAX=leghidegebb)
38
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
Külső szabályzós típus
a
b
●
A hıtŒgép hŒmérsékletének szabályozásához nyomja meg a "HÙTÃGÉP" gombot.
●
A gomb megnyomásakor a kijelzŒn egy szám jelenik meg.
●
Ez a szám a hıtŒszekrény hŒmérsékletét jelzi.
●
A hŒmérsékletet hét lépésben, 0 °C – tól 6 °C-ig lehet állítani.
- Az ⓐ gomb megnyomásával a hűtőszekrény hőmérséklete 1ºC-kal fog csökkenni
- Az ⓑ gomb megnyomásával a hűtőszekrény hőmérséklete 1ºC-kal fog emelkedni.
Gyorsfagyasztás
●
A Gyorsfagyasztás funkció akkor kapcsol be, amikor a
hıtŒszekrényt elsŒ alkalommal indítja el. A
kompresszor és a keringetŒ ventilátor maximális
teljesítményen dolgozik, hogy a hŒmérséklet mielŒbb
elérje a kellŒ értéket, majd automatikusan kikapcsol.
●
Ha a hıtŒszekrénybe meleg étel kerül, a Gyorsfagyasztás
funkció manuálisan is bekapcsolható a szabályozó
panelen. A kellŒ hŒmérséklet elérése után a Gyorsfagyasztás automatikusan kikapcsol, de a
Gyorsfagyasztás gomb megnyomásával manuálisan is leállítható.
CHILD LOCK (GYEREKZÁR)
●
GYEREKZÁR
A gyerekzár aktiválásához tartsa lenyomva a
CHILD LOCK gombot 3 másodpercen át.
Amikor a készülék le van zárva, a ‘LOCK’
(Lezárva) kijelzŒ kigyullad, és ilyenkor a többi
gomb nem mıködik.
A gyerekzár deaktiválásához tartsa újra
lenyomva a CHILD LOCK gombot 3
másodpercen át.
39
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
A FAGYASZTÓRÉSZ VEZÉRLÉSE
●
Minél magasabb fokozatra állitjuk a a fagyasztó
vezérlŒegységét, annál alacsonyabb lesz a hŒmérséklet a
fagyasztórészben.
●
Mivel a hıtŒ- és fagyasztórészben egy megadott mennyiségı
hideg levegŒ áramlik, a hıtŒrész hŒmérséklete megemelkedik,
mikor a fagyasztórészben a hŒmérséklet csökken.
●
Ha hıtŒrész hŒmérséklete nem elég alacsony a hideg
évszakokban, állítsuk a fagyasztót High (Magas) (4~7).
fokozatra.
FREEZER CONTROL
1
3
7
4
FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX
3
2
●
●
A hűtőszekrény hőmérséklete magasabb lenne,
ha a fagyasztó hőmérséklete hidegebbre lenne állítva.
A gomb
pozícióba való beállítása a 4 csillagosnak felel meg.
A mélyfagyasztó gombjának NORMAL pozícióba való beállítása elegendŒ fagyasztó hatással bír,
ezért tanácsos, hogy a gombot a NORMAL pozícióba állítsuk.
JÉGKOCKA KÉSZÍTÉS (OPCIONÁLIS)
Elforduló Jégadagoló
●
A jégkocka - készítéshez töltse meg vízzel a
jégkockatartót és tegye be így a fagyasztóba.
●
A jégkockák eltávolításához fogja meg a a
tálca fogantyúját és fordítsa el finoman.
Ekkor a jégkockák a jégkockatartó dobozba
hullanak.
Jégtartók
Jégtartó doboz
MEGJEGYZÉS
A fagyasztóban több tárolóhelyet
használhat, ha kiveszi a
jégkészítŒt.
• "Twisting jégadagoló típus: Vegye ki az 2 és 3 "
1. Jégtálca
2. Jégkockatartó
1
2
VESZÉLY
- Csak vizet használjon.
- A víztartályt a jelzett magasságig töltse fel.
<Twisting
jégadagoló típus>
LEOLVASZTÁS
●
A hıtŒszekrény leolvasztása automatikusan történik.
●
A leolvasztott víz lefolyik a hıtŒszekrény alsó részén található párologtató-tálcára, ahonnan elpárolog.
40
MÙKÖDÉSI FUNKCIÓK
ZÖLDSÉGTÁROLÓ FIÓK
Elválasztólemez a
zöldségtartó fiókba (opcionális)
• Az elválasztót az ábra szerint illessze a zöldségtároló doboz hátuljába.
Használat:
• A zöldséges fiókot a gombbal lehet használni.
Elválasztó lemez
• Mindig ellenŒrizze a gomb helyzetét.
• A gomb soha ne álljon a középsŒ helyzetben.
SZAGELSZÍVÓ (OPCIONÁLIS)
●
A kellemetlen szagok semlegesítésnek nincs
semmiféle káros hatása Önre vagy az ételre
nézve.
Kezelési útmutató.
• Mivel a katalizátor a friss-étel-részleg hıtŒlevegŒ kivezetŒ nyílásában helyezkedik el, ezért nem igényel
semmiféle kezelést.
• Ne próbálja a hıtŒlevegŒ kivezetŒ nyílást hegyes tárggyal piszkálni, mivel az a szagsemlegesítŒ
katalizátor károsodását eredményezheti.
• Ha intenzív szagú ételt szeretne a hıtŒgépben tárolni, csomagolja be vagy helyezze fedŒvel ellátott
tárolóedénybe, máskülönben a szagot átveheti a többi étel.
A katalizátor újrafelhasználása
• A hosszabb ideig használt szagsemlegesítŒ
felfrissíthetŒ és újra felhasználható.
• Szedje ki a hıtŒrész a szagsemlegesítŒjét,
távolitsa el a nedvességet és a kellemetlen
szagokat hajszáritó segíségével és tegye ki
napfényre, hogy az ultraibolya-sugárzás
lebonthassa azokat.
KÖRNYEZETKÍMÉLÃ ION-AJTÓHÙTÉS
(OPCIONÁLIS)
●
A levegŒcsatorna anion-bevonata tisztítja a levegŒt és a
tárolt élelmiszer hosszabb ideig friss marad.
●
Ha víz vagy más idegen anyag kerül a szellŒzŒnyílásokba
a tisztítás alatt, a hatékonyság csökkeni fog. Ráadásul, ha
a tömítés megsérül, a hideg levegŒ a réseken keresztül
.
távozik, a hatékonyság megint csak csökken.
41
Hıvös levegŒ nyílás
ÉLELMISZERTARTÓSÍTÁSI TIPPEK
ÉLELEMTÁROLÁS
A friss ételt tárolja a hıtŒrészben. Az, hogyan fagyasztja le és olvasztja fel az élelmet nagy szerepet játszik az élelem
frissességének és ízének megtartásában.
●
●
Ne tároljon a hıtŒben olyan élelmiszert, amely gyorsam megromlik alacsony hŒmérsékleten, például banánt, ananászt, dinnét.
●
Hıtsse le az ételt, mielŒtt a hıtŒbe tenné. Forró ételek hıtŒgépbe való helyezése tönkreteszi a többi ételt és magas
villanyszámlákért felelŒs.
●
Tárolja az ételt becsomagolva vagy fedŒvel ellátott dobozban. Ez megakadályozza a nedvesség elpárolgását,
s tovább megtartja az étel ízét és a benne megtalálható tápanyagokat.
●
Ne feddje be a szellŒzŒnyílásokat étellel. A hideg levegŒ gyengéd áramlása biztosítja a megfelelŒ hŒmérsékletet a
hıtŒszekrényben.
●
Ne nyissa ki túl gyakran a hıtŒgép ajtaját. Az ajtó kinyitásával a hıtŒgépbe kerül a meleg levegŒ, és ez a hŒmérséklet
emelkedéséhez vezet.
FAGYASZTÓRÉSZ
●
Ne tátoljon a fagyasztórészben üvegeket - fagyáskor szétrepedhetnek.
●
Ne fagyasszon le olyan ételt, amit elŒzŒleg már felolvasztott. Ez az ízek és a tápanyag értékének elvesztéséhez vezet.
Ha sokáig kíván fagyott ételt, mint például fagylaltot tárolni, helyezze azt a fagyasztó polcára, ne pedig a
fagyasztó ajtajának tartójára.
● A fagyasztani kívánt élelmiszert legalább a fagyasztó falától 15 mm-re tárolja. Így a fagyasztó megfelelő
levegőkeringtetése fenntartható lesz.
● Feltöltés fagyasztás céljából - Ajánlatos az újonnan behelyezett élelmiszert a következŒ elhelyezkedésben fagyasztani:
●
Újonnan behelyezett élelmiszer
HÙTÃSZEKRÉNY REKESZ
●
Ne tároljon nedves felületı élelmiszert a hıtŒszekrénypolcok
mélyén, mert az a hideg levegŒvel érintkezve megfagyhat. Az
ilyen élelmiszereket inkább a fedett tárolórekeszben helyezze el.
●
A nedves, nyirkos élelmiszereket (különösképpen a
zöldségeket, gyümölcsféléket) ajánlatos a zöldségtároló
rekeszben elhelyezni. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy az
ilyen élelmiszereket a hıtŒszekrény nyitott polcán helyezze
el, rakja azokat minél közelebb az ajtóhoz (és minél távolabb
a hıtŒszekrény hátsó falától), mert így a hıtŒben keringŒ hideg levegŒ nem fogja azokat megfagyasztani.
●
A hıtŒszekrénybe helyezés elŒtt mindig tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldség- és gyümölcsféléket mossa
meg és törölje szárazra, az elŒre csomagolt élelmiszereket törölje tisztára. Így elkerülheti, hogy az egymással
érintkezŒ élelmiszerek megromoljanak.
●
A tojástartó rekeszben mindig kizárólag friss tojásokat tároljon, és azokat függŒleges helyzetben helyezze
el, mert így tovább maradnak frissek.
42
TISZTÍTÁS
Fontos, hogy a hıtŒszekrényt tisztán tartsa, így
elkerülhetŒk a kellemetlen szagok. A kiömlött ételt
azonnal fel kell takarítani, mert megavasodhatnak,
s foltot hagyhatnak a mıanyag felületeken.
FIGYELMEZTETÉS
Mindig húzza ki a csatlakozó vezetéket a falból, mielŒtt a
hıtŒszekrény elektronikai részeit tisztítaná (lámpák,
kijelzŒk, vezérlŒk).
Ittassa föl a felesleges nedvességet száraz szivaccsal vagy
ruhával, nehogy a víz vagy más folyadék belekerüljön az
elektronikus részekbe, és rövidzárlatot okozzon. Ne
használjon gyúlékony vagy mérgezŒ folyadékokat.
Egyetlen felület tisztításához se használjon
fémfelületı súrolókefét, -szivacsot, durva
szemcséjı súrolószert, vagy lúgos oldatot.
MielŒtt azonban hozzálátna a hıtŒgép
takarításához, ne feledje, hogy a nyirkos tárgyak
odaragadhatnak a rendkívül hideg felületekhez.
Ne érjen a fagyos felületekhez nyirkos vagy vizes
kézzel.
• Figyelmeztetés tisztításkor
Ne használjon: felületaktív közeget, autóviaszt,
korroziógátló anyagokat, semmiféle olajat, benzint, viaszt.
• Alkalmas tisztítószerek
Mosogatószerek, szappanos víz
• Ha gondatlanul használja, színváltozást okozhat
KÜLSÃ FELÜLET- Használjon langyos
szappanos vagy mosogatóvizes oldatot a
hıtŒszekrény külsejének tisztításához. Törölje át
tiszta nedves, majd száraz ruhával.
BELSÃ FELÜLET- Ajánlatos a hıtŒszekrény
belsejének és belsŒ részeinek rendszeres
tisztítása. Használjon langyos szappanos vagy
mosogatóvizes oldatot a hıtŒszekrény külsejének
tisztításához. Törölje át tiszta, nedves majd száraz
ruhával.
BELSÃ RÉSZEK- Mossa le a hıtŒgép polcait, az
ajtótartókat, a tárolórácsokat és a mágneses
ajtózárt. Használjon langyos szappanos vagy
mosogatóvizes oldatot a hıtŒszekrény külsejének
tisztításához. Törölje át tiszta nedves, majd száraz
ruhával.
43
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
SZÜNIDÃ
HA ELKÖLTÖZIK
Az átlagos hosszúságú szabadság alatt, valószínıleg
úgy fogja vélni, hogy a legjobb, ha nem kapcsolja ki a
hıtŒgépet.
Tegye a fagyasztható dolgokat a fagyasztóba.
Ha hosszabb idŒre készül elutazni otthonról, vegye ki
az összes ételt, húzza ki a konektorból a hıtŒgépet,
mossa ki a belsejét alalposan, és hagyjon NYITVA
minden ajtót, hogy megelŒzze a kellemetlen szagok
kialakulását.
Vegye ki vagy rögzítsen minden elmozdítható elemet a
hıtŒgépben.
A szintezŒcsavarokat az alapzatba történŒ
becsavarásukkal óvhatjuk meg a károsodástól.
LECSAPÓDÁSGÁTLÓ CSÃ
A hıtŒgép külsŒ fala néha felmelegedhet, különösen a
beszerelés után.
Lecsapódásgátló csŒ
Ne ijedjen meg.
Ennek a lecsapodásgátló
vezeték az oka, mely forró
hıtŒfolyadékot pumpál be,
hogy a külsŒ szekrény fal ne
“verejtékezzen”.
GÉPI HIBA
A legtöbb gépi hibát egy-két órán belül ki lehet javítani,
s nem lesz hatással a hıtŒgép hŒmérsékletére.
Ennek ellenére, gépi hiba esetén csökkenteni kell az
ajtónyitogatások számát. Hosszan tartó gépi hibák
esetén tegyen egy tömb száraz jeget a fagyott
ételcsomagok tetejére.
Ez a készülék háztartási és hasonló
felhasználásra van tervezve, mint:
- Üzletek személyzeti konyhái, irodák vagy
más munkakörnyezet
- Tanyaházak, ügyfelek részére hotelekben,
motelekben, vagy egyéb lakossági
környezetben
- Bed and breakfast (szállás és reggeli)
típusú környezetben
- Egyéb nem kereskedelmi használatban
Vigyázat!
Áramütés veszélye!
A kiégett égŒ cseréje elŒtt vagy a hálózati kábel
lecsatlakoztatásával, a kismegszakító
kikapcsolásával vagy a biztosító kicsavarásával
áramtalanítsa a készüléket!
MEGJEGYZÉS: a vezérlŒgombot OFF állásba
forgatva a világítás áramköre feszültség alatt marad!
LÁMPACSERE
ÉS
EGYZ
MEGJ
●
Ebbe a termékbe LED-égők vannak beszerelve, amelyeket a felhasználó nem
cserélhet ki szakember segítsége nélkül. Ha szükséges az égő cseréje, kérjük
vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel!
44
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK.
NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT
FÖLDELÉS
LehetŒleg a hıtŒszekrényt a saját konnektorjához
csatlakoztassuk. Ezzel elkerülhetjük a hálózat
túlterhelését ami áramkimaradást okozhat.
Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti
az áramütés veszélyét elvezetve a rövidzárási
áramot.
Az esetleges áramütés elkerülése céljából a
berendezést le kel földelni.
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ
ELÉRHETÃSÉGE
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ CSERÉJE
A nem megfelelŒen telepített földelés áramütéshez
vezethet. Amennyiben a földelési leírás nem tınik
érthetŒnek, vagy az az érzése, hogy a berendezés
nincs megfelelŒen földelve, vegye fel a kapcsolatot
egy szakképzett villanyszerelŒvel, vagy hıtŒjavítóval
A hálózati csatlakozót sérülése estén ki kell azt
cseréltetni a gyártóval, annak szakszervízével vagy
hasonlóan képzett szakemberrel a baleset
elkerülése érdekében.
A CSATLAKOZÓZSINÓRT NE
MÓDOSÍTSA ÉS NE HASZNÁLJON
HOSSZABBÍTÓT.
A hıtŒszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati
csatlakozó könnyen elérhetŒ legyen baleset esetén.
Ez elektromos áramütést vagy
tüzet okozhat.
NAGYON VESZ…LYES CS¡BÂT¡S
Ezt a berendezÈst fˆldelni kell.
Egy ¸res h˚tıszekrÈny veszÈlyes cs·bÌt·st jelenthet
egy gyermek sz·m·ra. A haszn·laton kÌv¸l helyezett
h˚tıszekrÈnyrıl t·volÌtsa el az ajtÛszigetelÈst, a
reteszt vagy az egÈsz ajtÛt, illetve egyÈb megfelelı
mÛdon tegye veszÈlytelennÈ a h˚tıszekrÈnyt.
NE HALOGASSA! INT…ZKEDJEN AZONNAL!
A h˚tıszekrÈnyben ne t·roljon robban·sveszÈlyes
anyagot vagy vegyszert
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket ne használja olyan felnőtt vagy gyerek, aki csökkent fizikai vagy szellemi képességű,
tapasztalatlan, vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkezik, kivéve, ha olyan felnőtt felügyelete
mellett áll, aki felelősséget vállal a biztonságáért. Figyeljünk oda, hogy gyermek ne játsszon a
készülékkel.
AZ ELHASZN¡L”DOTT K…SZ‹L…K ELDOB¡SA
Ez a kÈsz¸lÈk h˚tı Ès kenı folyadÈkot tartalmaz Ès ˙jrahasznosÌt·sra Ès ˙jbÛli felhaszn·l·sra alkalmas
alkatrÈszekbıl Ès anyagokbÛl ·ll.
Minden fontos anyagok hulladÈkgy˚jtıbe kell adni, Ès azokat ˙jra lehet haszn·lni megfelelı feldolgoz·s
(˙jrahasznosÌt·s) ut·n. Az alkatrÈszek visszav·s·rl·sa ¸gyÈben forduljon a helyi ¸zletekhez, vagy ¸gynoˆksÈghez.
45
MIELÃTT HIVNÁ A SZERVÍZT
SOKSZOR ELKERÜLHETÃ A SZAKEMBER KIHIVÁSA.
HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HÙTÃGÉPE NEM MÙKÖDIK TÖKÉLETESEN, ELLENÃRIZZE ELÃSZÖR A
KÖVETKEZÃ LEHETSÉGES OKOKAT:
PROBLÉMA
LEHETSÉGES KELETKEZÉSI OK
NEM MÙKÖDIK A HÙTÃGÉP
●
●
HÙTÃ- VAGY FAGYASZTÓRÉSZ
HÃMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS
●
●
●
●
●
RENDELLENES ZAJOK
●
●
A HÙTÃGÉP BÜDÖS
LECSAPÓDOTT PÁRA A
HÙTÃGÉP FELÜLETÉN
●
●
●
●
A hálózati bitosíték vagy hálózati megszakító kiégett?
A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy lazán
érintkezik a konnektorral?
A hŒmérsékletszabályozó nincs megfelelŒen beállítva.
A berendezés túl közel van a falhoz vagy hŒforráshoz.
A meleg idŒben túl gyakori ajtónyitás.
Az ajtó túl sokáig maradt nyitva.
Túl nagy mennyiségı élelem található a hıtŒgépben.
A hıtŒszekrény gyenge vagy egyenetlen helyen áll,
vagy a szintezŒcsavarokat meg kell szorítani.
A hıtŒgép hátulján nem odavaló tárgyak vannak.
Az erŒs szagú ételeket be kell csomagolni.
Ki kell mosni a hıtŒszekrény belsejét.
Nem kizárt magas páratartalmú levegŒ esetén.
A hıtŒgép ajtaja félig nyitva maradt.
RÉGI ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a
termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által
kijelölt begyıjtŒ eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.
46
)g/'(/e6
Az esetleges áramütések elkerülése céljából a berendezést le kell földelni.
Hogyan csatlakoztassa a földvezetéket?
- Csatlakoztassa a földvezeték fémgyűrű felöli végét a hűtőszekrény
hátuljára.
- A földvezeték másik végéről egy kis részben távolítsa el a vezeték
szigetelését. Rögzítse a szigetelés nélküli vezetékvéget a földelt ágra.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket a következőkhöz:
- Gázcső: ez szikrázhat, amely tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet
- Telefonkábel és villámhárító: villámlás alatt veszélyesek.
- Vízcső és vízcsap: a földvezeték nem fog működni, ha a vízcső műanyagból készült.
Ha fémből készült vízcsőhöz csatlakoztatjuk, áramütés veszélye áll fenn.
Ha nyirkos vagy nedves környezetbe állítja be a terméket, különösen fontos a a hűtőszekrény
földelése.
Például) - Padló nélküli helyiség, szennyezett vagy betonpadló esetén
- Olyan helyeken, ahol a termék könnyen vizes lehet, mint mosogató mellett
- Olyan helyiségekben, amelyek nyirkosak, vagy a víz szivároghat, mint pincék, alagsorok
- Egyéb nedves vagy nyirkos helyiségekben
Kifejezetten olyan helyiségekben, ahol víz könnyen érheti a terméket, például mosogató mellett kötelező
áramköri megszakítót is alkalmazni a földelés mellett.
Miután konzultált szakképzett villanyszerelővel, vagy szervizzel, földeltesse le a fali csatlakozót!
(3 típusú földelés) Kérjük vegye figyelembe, hogy a földelés plusz költségekkel járhat.
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising