LG | S18AM | User guide | LG A09AHB Mode d'emploi

LG A09AHB Mode d'emploi
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
KLÍMABERENDEZÉS
TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEILG
www.lg.com
MAGYAR
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa
el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
Szobai légkondicionáló használati útmutató
TARTALOMJEGYZÉK
A. Biztonsági elòírások ..........................3
B. Elektromos biztonság .........................6
Villásdugó használata ...........................6
Hosszabbító ideiglenes használata ......6
A kézikönyvben használt szimbólumok.6
C. A készülék áttekintése. .......................7
Beltéri egységek....................................7
A mûködést jelzò LED-ek ......................8
Kültéri egység........................................8
D. Használati utasítás ..............................9
Az elemek behelyezése ........................9
A vezeték nélküli távirányító
karbantartása.........................................9
Mûködtetés............................................9
Vezeték nélküli távirányító...................10
Üzemmód ............................................11
Egészséges páramentesítés ...............12
Automatikus üzemmód
(csak hûtò típus)..................................12
Automatikus üzemmód váltás
(hòszivattyús típus)..............................12
Gyors hûtés/fûtés üzemmód ...............13
NEO PLASMA tisztítás üzemmód
(opcionális) ..........................................13
Automatikus tisztítás (opció) ..............13
Energiatakarékos hûtés
(opció) .................................................14
Kényszerített üzemmód.......................14
Alvás üzemmód...................................15
Az óraidò beállítása.............................15
Az idòzítés beállítása ..........................15
A függòleges/vízszintes légmozgás
beállítása (opció) .................................16
Levegòkeringtetò üzemmód. ...............16
Automatikus újraindítás .......................16
E. Karbantartás és szerviz ....................17
Beltéri egység......................................17
Kültéri egység......................................19
Használati tanácsok ............................19
Öntesztelò funkció...............................19
Hibakeresési tanácsok. Takarítson meg
idòt és pénzt! .......................................20
Az alábbi esetekben azonnal hívja a
szervizt! ...............................................20
2 Szobai légkondicionáló
EMLÉKEZTETÒ
Jegyezze fel ide a típusszámot és gyártási számot:
Típusszám:
Gyártási szám:
Ezeket a számokat az egységek oldalán lévò címkéken találja meg.
Vásárlás helye:
Vásárlás dátuma:
n A számlát tûzze ehhez az oldalhoz, hogy szükség
esetén vagy garanciális ügyek esetén kéznél legyen.
OLVASSA EL A
KÉZIKÖNYVET
A kézikönyvben sok hasznos tanácsot talál a készülék
használatával és karbantartásával kapcsolatban.
Csupán egy kevés megelòzò karbantartással sok idòt
és pénzt takaríthat meg a készülék élettartama során.
A hibakeresési tanácsok között számos általános
problémára találhat megoldást. Ha elòször a
"Hibakeresési tanácsok" részt nézi át, lehetséges,
hogy nem kell a szervizt hívnia.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készülék javítását és karbantartását csak erre
jogosult szakember végezze.
• A készüléket erre jogosult szerelònek kell
felszerelnie.
• A légkondicionálót kisgyermekek és
mozgáskorlátozottak csak felügyelet mellett
használhatják.
• Ügyelni kell arra, hogy kisgyermekek ne
játsszanak a légkondicionálóval.
• A hálózati kábel cseréjét csak erre jogosult
szerelò és csak eredeti cserealkatrész
használatával végezheti.
Biztonsági elòírások
Biztonsági elòírások
A felhasználó, mások, illetve az anyagi javak védelme érdekében be kell tartani a következò utasításokat.
n Ezek figyelmen kívül hagyása esetén a készülék üzemeltetése személyi sérülést vagy anyagi károkat
okozhat. A súlyosságot a következòképpen jelöljük:
FIGYELEM!
Súlyos személyi sérülés vagy halál veszélyét jelöli.
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelöli.
n A kézikönyvben használt szimbólumok jelentése a következò:
Ezt semmiképpen se tegye!
Az utasítást feltétlenül tartsa be!
FIGYELEM!
Mindig védòföldelt dugaszt és csatlakozó
aljzatot használjon.
• Elektromos áramütés veszélye.
Az elektromos munkákat a kereskedò, a
készülék eladója, képesített villanyszerelò,
vagy a hivatalos szerviz végezheti. Ne
szerelje szét és ne javítsa a készüléket.
• Tûz, vagy áramütés veszélye
Megfelelòen méretezett kismegszakítót
vagy biztosítót használjon.
• Tûz, vagy áramütés veszélye
• A készülék leeshet.
A kültéri készülék elektromos
alkatrészeinek nagyfeszültségét
feszültségnövelò kondenzátor állítja elò.
A javítás megkezdése elòtt a
kondenzátort teljesen ki kell sütni.
• A feltöltött kondenzátor elektromos áramütést
okozhat.
• Tûz vagy áramütés veszélye.
A készüléket a kapcsolási rajz szerint kell
földelni. A földelést ne csatlakoztassa
gáz- vagy vízcsòhöz, villámhárítóhoz
vagy a telefonvezeték földeléséhez.
• Tûz, vagy áramütés veszélye
A hálózati kábelt ne módosítsa és
hosszabbítsa. Ha a kábelen repedések
vannak, vagy a szigetelés sérült, vagy
elöregedett, akkor ki kell cserélni.
• Tûz, vagy áramütés veszélye.
A kültéri egységet ne szerelje mozgó
alapra, vagy olyan helyre, ahonnan
leeshet.
• A leesò készülék anyagi kárt, személyi
sérülést, vagy akár halált is okozhat.
A készülék felszereléséhez a hozzá
mellékelt szerelòkészletet kell használni.
• Egyébként a készülék leeshet és súlyos
sérülést okozhat.
A készüléket mindig különálló hálózati
vezetékròl és kismegszakítóról
üzemeltesse.
• Egyébként áramütést vagy tüzet okozhat.
A készüléket mindig biztonságosan kell
rögzíteni.
• Tûz, vagy áramütés veszélye por, víz stb.
miatt.
A telepítést, eltávolítást, vagy áthelyezést
mindig a készülék eladója, vagy a
hivatalos szerviz végezze.
• Tûz, áramütés, robbanás vagy személyi
sérülés veszélye.
Ha a készülékbe víz kerül (víz árasztja el
vagy vízbe merül), akkor a további
használat elòtt értesítse a hivatalos
szervizt.
• Tûz, vagy áramütés veszélye.
Csak az alkatrészlistában felsorolt
alkatrészeket használja. Ne módosítsa a
készüléket.
• A nem megfelelò alkatrészek használata
elektromos áramütést, túlzott hòtermelést,
vagy tüzet okozhat.
Használati útmutató 3
MAGYAR
A készüléket ne szerelje hibás tartóra.
Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely
tartósan biztonságos legyen.
Ne használjon sérült, vagy túl kis értékû
kismegszakítót. Megfelelòen méretezett
kismegszakítót és biztosítót használjon.
Biztonsági elòírások
A beltéri/kültéri kábelezést megfelelòen
rögzíteni kell, a kábelt úgy kell vezetni,
hogy arra a csatlakozási pontokból húzó
erò ne hasson.
• A helytelen vagy laza csatlakoztatás
melegedést vagy tüzet okozhat.
Ellenòrizze a használni kívánt
hûtòközeget. Olvassa el a csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
• Nem megfelelò hûtòközeg esetén a készülék
helytelenül mûködhet.
A hálózati kábel közelébe ne helyezzen
fûtòtestet vagy más fûtòkészüléket.
• Tûz és áramütés veszélye.
A készüléket zárt térben ne használja
hosszú ideig. Rendszeresen
szellòztessen.
A felszerelés, vagy javítás után után gyûjtse
össze a csomagoló anyagokat, csavarokat,
szegeket, elemeket,törött alkatrészeket stb.
és dobja a hulladékba.
• A gyermekek játszhatnak velük és
megsérülhetnek.
Ne használjon sérült hálózati kábelt és
csatlakozót vagy meglazult hálózati
aljzatot.
• Ez tüzet, vagy áramütést okozhat.
Az elektromos részekbe ne kerüljön víz.
Kerülje a nedves környezetbe való
felszerelést.
• Tûz, meghibásodás, vagy áramütés veszélye.
Mûködés közben ne vegye le a készülék elòlapját.
(Ne érintse meg az elektrosztatikus szûròt, ha a
készülékben van ilyen.)
Gyòzòdjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó nem szennyezett, laza, vagy
sérült, és csak ezután csatlakoztassa.
• A szennyezett, laza, vagy törött csatlakozó
áramütést vagy tüzet okozhat.
Nedves kézzel ne érintse és ne javítsa a
készüléket. A hálózati kábel kihúzásakor
kézzel tartsa az aljzatot.
• Áramütés vagy tûz veszélye.
A készülék közelében ne tároljon és ne
használjon gyúlékony gázt, vagy éghetò
anyagot.
• Tûzveszély.
Ha a készülék furcsa hangokat ad, furcsa szag,
vagy füst érzékelhetò, akkor azonnal kapcsolja
le a kismegszakítót és húzza ki a hálózati kábelt.
• Egészségre ártalmas oxigénhiány léphet fel.
• Személyi sérülés, áramütés, meghibásodás
veszélye.
• Tûz és áramütés veszélye.
Ha a készüléket kályhával, fûtòtesttel stb.
üzemelteti együtt, akkor rendszeresen
szellòztesse a helyiséget.
A készülék tisztítása, vagy javítása
közben kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a hálózati kábelt.
Ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt,
vagy kapcsolja le a kismegszakítót.
• Egészségre ártalmas oxigénhiány léphet fel.
Ügyeljen arra, hogy senki, különösen
kisgyermek ne léphessen vagy eshessen
a kültéri egységre.
• Ez személyi sérülést, vagy rongálódást
okozhat.
• Áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy mûködés közben a
hálózati kábel ne húzódhasson ki, vagy
ne sérülhessen meg.
• Tûz és áramütés veszélye.
A hálózati kábel csatlakoztatása vagy kihúzása elòtt mindig
kapcsolja ki a készüléket (BE/KI kapcsoló).
• Tûz és áramütés veszélye.
• Rongálódás, meghibásodás, véletlen
bekapcsolás veszélye.
SEMMIT ne tegyen a hálózati kábelre.
• Tûz és áramütés veszélye.
Gyúlékony gáz szivárgása esetén zárja el a gázt és nyissa ki az
ablakot, mielòtt bekapcsolja a készüléket.
• Ne használja a telefont és az elektromos kapcsolókat. Tûz- és
robbanásveszély.
VIGYÁZAT!
A készülék felemeléséhez és
szállításához két személy szükséges.
• Elòzze meg a személyi sérüléseket.
A készüléket ne szerelje tengeri szélnek
(só hatásának) közvetlenül kitett helyre.
• A készülék rozsdásodását okozhatja.
A készüléket vízszintezve szerelje fel.
A készüléket ne szerelje fel olyan helyre,
ahol a kültéri egység zaja, vagy kifújt
meleg levegòje zavarhatja a környezetet.
• A rezgés és a zaj elkerülése érdekében.
• Problémát és vitát okozhat a szomszédokkal.
4 Szobai légkondicionáló
A kondenzvíz megfelelò elvezetése
érdekében szerelje fel az elvezetò tömlòt.
• A rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
A készülék felszerelése, vagy javítása
után mindig ellenòrizze a gáz (hûtòközeg)
szivárgását.
• A túl kevés hûtòközeg a készülék
meghibásodását okozhatja.
Biztonsági elòírások
A készüléket ne használja speciális célra, pl.
ételek, mûtárgyak hûtésére stb. Ez egy komfort
készülék és nem precíziós hûtòrendszer.
• Az étel, mûtárgy megrongálódhat.
A levegòszûrò eltávolításakor ne érintse
meg a készülék fémrészeit.
• Személyi sérülés veszélye.
A készülék mûködése közben ne nyúljon
kézzel, vagy más tárggyal a levegò
beszívó és kifúvó nyílásokba.
• Az éles, forgó alkatrészek személyi sérülést
okozhatnak.
A felszerelés, vagy eltávolítás során ne
döntse meg a készüléket.
• A kondenzvíz kifolyhat belòle.
A készülék, a hûtòolaj és az esetleges
alkatrészek hulladékkezelését a helyi és a
országos elòírásoknak megfelelòen kell
végezni.
Ne fedje le a be- és kimeneti
levegònyílásokat.
• A készülék meghibásodhat.
Ne álljon a készülékre és ne tegyen rá
semmit (kültéri egységek)
• Személyi sérülés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Legyen óvatos a készülék
kicsomagolásakor és felszerelésekor.
• Az éles sarkok sérülést okozhatnak.
Csak a rendszerhez megadott
hûtòközeget használja. Ne keverjen hozzá
levegòt, vagy más gázt.
• Ha a hûtòrendszerbe levegò jut, akkor túl
nagy nyomás keletkezik, ami személyi és
tárgyi sérülést okozhat.
A távvezérlò elemeit egyszerre,
ugyanolyan típusúra kell cserélni. ne
használjon vegyesen régi és új, valamint
különbözò típusú elemeket.
• Tûz, vagy a készülék meghibásodásának
veszélye.
Ha az elemekbòl a ruhájára, vagy a kezére
jut a folyadék, tiszta vízzel alaposan
mossa le. Ne használja a távszabályozót,
ha az elemek folynak.
A hideg légáram ne érje közvetlenül Önt,
a gyerekeket és a növényeket.
• Ez káros lehet az egészségre.
Ha az elemekbòl kiszivárgott a folyadék,
ne használja a távvezérlòt!
• Az elemekben található vegyszerek
egészségkárosító hatásúak lehetnek!
Ne igya meg a készülékbòl kijövò vizet.
• Ez a víz nem tiszta és egészségügyi
problémákat okozhat.
• Tûz és áramütés veszélye, a mûanyag
alkatrészek meghibásodhatnak.
Tisztítás után mindig jól rögzítse a szûròt.
A szûròt kéthetente, szükség esetén
sûrûbben kell tisztítani.
• A szennyezett szûrò csökkenti a hatásfokot.
Ha felszerelés közben a hûtòközeg
szivárog, ne érintse meg.
• A hûtòközeg sérülést okozhat (fagyási
sérülés).
Ha a felszerelés közben kiszökik a
hûtòközeg, azonnal szellòztesse ki a
helyiséget.
• A gáz egészségre ártalmas lehet.
Az elemeket ne szedje szét és ne töltse.
Az elemeket ne dobja tûzbe.
• Kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
Ne használja huzamosabb ideig a
készüléket, ha a levegò páratartalma
magas, vagy egy ablak nyitva van.
• A levegò párája lecsapódhat és károsíthatja a
bútorokat.
A magasra szerelt készülék tisztítása,
karbantartása, vagy szerelés során
használjon stabil széket vagy létrát.
• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
Használati útmutató 5
MAGYAR
• Az elemekben lévò vegyszerek égést
okozhatnak és károsak lehetnek az
egészségre.
Ha az elembòl kijutott folyadék a szájába
kerül, mosson fogat és menjen orvoshoz!
A készüléket puha ronggyal tisztítsa. Ne
használjon eròs mosószert, oldószert,
vizet stb.
Elektromos biztonság
Elektromos biztonság
FIGYELEM!
• A készüléket megfelelòen földelni kell.
Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket mindig földelt csatlakozóra kell csatlakoztatni.
• A hálózati csatlakozón ne vágja le, vagy ne távolítsa el a védòföldelést.
• Ha a védòföldelést a fali csatlakozó csavarjára csatlakoztatja, akkor a készülék csak akkor lesz földelt,
ha a csavarok fémbòl vannak és nincsenek szigetelve, valamint a fali csatlakozó a belsò vezetékezésén
keresztül földelt.
• Ha a légkondicionáló megfelelò földelésével kapcsolatban kétségei vannak, ellenòriztesse képzett
villanyszerelòvel.
Villásdugó használata
Eròsen javasoljuk, hogy a biztonsági kockázatok miatt ne használjon villásdugót. Ideiglenes csatlakoztatás
esetén csak eredeti villásdugót használjon, amely minden szaküzletben kapható. Ügyeljen a védòföldelés
helyes csatlakoztatására. A villásdugó és a dugalj szétválasztásakor az egyik kezével a villásdugót, a
másikkal a dugaljat fogja. A hálózatra ne csatlakoztassa túl sokszor, mert a védòföldelés érintkezòje
esetleg megsérülhet.
FIGYELEM!
• A készüléket soha ne használja törött villásdugóval.
Hosszabbító ideiglenes használata
Eròsen javasoljuk, hogy a biztonsági kockázatok miatt ne használjon hosszabbító kábelt.
FIGYELEM!
A készüléket a nemzeti kábelezési elòírásoknak megfelelòen kell felszerelni. Ennek az útmutatónak a
célja a készülék funkcióinak bemutatása.
A kézikönyvben használt szimbólumok
Ez a jelzés elektromos áramütés veszélyére figyelmeztet.
Ez a jelzés a készülékre káros veszélyekre figyelmeztet.
MEGJEGYZÉS
Ez a jelzés speciális megjegyzés
6 Szobai légkondicionáló
A készülék felépítése
A készülék felépítése
Az alábbiakban röviden bemutatjuk a kültéri és a beltéri egységeket:
Beltéri egységek
Standard Split típus
LED-es kijelzò panel
Levegò beszívás
Rács füle
Plazmaszûrò (opció)
Elòlap
BE/KI gomb
Levegòszûrò
Jelvevò
Levegò kifúvás
Terelòlemezek
(Függòleges)
Terelòlemez
(Vízszintes)
Art Cool Panel típus
LED-es kijelzòpanel
Elòlap
Jelvevò
Levegò beszívás
Plazmaszûrò
Levegòszûrò
BE/KI gomb
Hálózati kábel
Levegò kifúvás
Plazmaszûrò
Levegò beszívás
Elòlap
Hálózati kábel
Levegòszûrò
Jelvevò
BE/KI gomb
Levegò kifúvás
Használati útmutató 7
MAGYAR
Art Cool Panel Wide típus
LED-es kijelzòpanel
A készülék felépítése
Art Cool Mirror(Típus 1)
LED-es kijelzòpanel
Art Cool Mirror(Típus 2)
LCD-es kijelzòpanel
Levegòbemenet
Levegòbemenet
Plazmaszûrò
Levegòszûrò
Plazmaszûrò
Levegòszûrò
Levegòkimenet
Levegòkimenet
Elòlap
Elòlap
Hálózati kábel
Jelvevò
Hálózati kábel
Jelvevò
BE/KI gomb
BE/KI gomb
A mûködést jelzò LED-ek
Be/Ki
: Világít üzem közben, hiba esetén és az automatikus újraindítás üzemmódban.
Alvás mód
: Az automatikus "sleep" módban világít.(nem invertáló típus)
Energy-Saving
Cooling Mode
Plazma
: Az energiatakarékos hûtés üzemmódban világít.(Csak invertáló típus)
Idòzítò
: Bekapcsolt idòzítés estén világít.(nem invertáló típus)
Az idòzített vagy automatikus elalvás-kapcsoló üzemmódban világít.
(Csak invertáló típus)
: Leolvasztás vagy, meleg indítás üzem* esetén világít (Csak hòszivattyús típus)
: A mozgó kijelzés a dinamikus üzemmódot jelképezi.
Leolvasztás
OUT
DOOR
Kültéri egység : A kültéri egység mûködésekor világít. (Csak hûtò típus esetén)
üzemben
Kijelzò
Hütés,fütés,
üzemmód páramentesítés
üzemmód
: a hòmérséklet-és üzemmód-beállításokat mutatja
Automatikus üzemmód
Standard
Túl meleg
Meleg
Kellemes
Hideg
Túl hideg
Turbó
Energy-saving
hûtés/fûtés cooling mode
Teszt
üzemmód
Autom
tisztítás
Kijelzés Hòmérsékletbeállítás
* Meleg indítás üzemmód: Fûtés üzemmódban percekig leállítja a beltéri ventilátor mûködését, így
megakadályozza a hideg levegò befúvását.
* Leolvasztás üzemmódban a készülék néhány percre leállítja a fûtést, ezalatt a hatásfok megòrzése érdekében
eltávolítja a kültéri egység lamelláin keletkezett jeget.
Kültéri egység
Levegòbeszívó nyílások
Csatlakozóvezetékek
Hûtòcsövek
Levegòkimenet
Alaplemez
8 Szobai légkondicionáló
Kondenzátum elvezetés
Használati utasítás
Használati utasítás
Az elemek behelyezése
1. A nyíl irányában húzva vegye le az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be az új elemeket, ügyelve a helyes polaritásra (+ és -).
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.
MEGJEGYZÉS
1. Mindig azonos típusú elemeket használjon.
2. Ha a rendszert hosszabb ideig nem használja, élettartamuk
meghosszabbítása érdekében vegye ki az elemeket.
3. Ha a távszabályzó kijelzòjének fényereje csökkenni kezd,
cserélje ki mindkét elemet.
4. 2db AAA méretû (1.5 Voltos) elemet használjon.
A vezeték nélküli távirányító karbantartása
1. A tartónak válasszon biztonságos, könnyen
elérhetò helyet.
2. A mellékelt csavarokkal eròsítse a falra, vagy
más helyre.
3. A távszabályozót csúsztassa a tartóba.
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
1. A távszabályozót ne tegye ki közvetlen
napsütés hatásának.
2. A helyes mûködés érdekében a jeladó és a
jelvevò mindig legyen tiszta. A tisztításhoz
puha rongyot használjon.
3. Elòfordulhat, hogy a távvezérlò használatakor
más berendezés is bekapcsolódik. Változtassa
meg ezek helyzetét, vagy kérjen segítséget a
szerviztòl.
Mûködtetés
1. A jelvevò a készülék belsejében található.
2. A távszabályozót mindig a készülék felé kell
irányítani. A jeladó és vevò közötti rálátást
semmilyen tárgy se takarja el.
Használati útmutató 9
Használati utasítás
Vezeték nélküli távirányító
A távirányitó funkciói a következòk:
Jeladó
5
1
6
3
4
10
2
7
11
8
13
CANCEL
ON
OFF
9
12
17
19
18
14
SET
AUTO CLEAN
15
16
Felhajtható fedél
(nyitva)
Üzemmód
Hûtés
Autom. mód vagy autom. átváltás
Egészséges páramentesítés
Fûtés
• Hûtò típus(
), Hòszivattyús típus(
)
1. BE/KI GOMB
A készülék bekapcsolása és kikapcsolása.
2. ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
Az üzemmód kijelölése.
3. SZOBAHÒMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMBOK
A szobahòmérséklet beállítása.
4. A BELTÉRI EGYSÉG VENTILÁTOR SEBESSÉGBEÁLLÍTÁSA
A sebesség négy fokozatban állítható: kicsi, közepes,
nagy és "KÁOSZ".
5. GYORS HÙTÉS GOMB
A gyors hûtés indítása vagy leállítása.
(Hûtés üzemmód nagy ventilátor-sebességgel).
6. "KÁOSZ" GOMB
A terelòlemez mozgásának be-/kikapcsolása, a
kívánt fel/le levegòáramlási irány beállítása.
7. IDÒZÍTÒ BEÁLLÍTÓ GOMBJAI
A bekapcsolási és kikapcsolási idòpont beállítása.
8. IDÒBEÁLLÍTÓ GOMBOK
Az óraidò beállítása.
9. IDÒZÍTÒ BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB
Az idòzített mûködés be-/kikapcsolása.
10. AUTOMATIKUS ALVÁS ÜZEMMÓD
Az "ALVÁS" üzemmód bekapcsolása.
11.
LEVEGÒKERINGTETÉS GOMB(OPCIÓ)
A levegò keringtetése hûtés vagy fûtés nélkül.
ENERGIATAKARÉKOS HÙTÉS GOMB
(OPCIÓ) inverter típusok esetén
12. HÒMÉRSÉKLET-ELLENÒRZÒ GOMB
A szobahòmérséklet ellenòrzése.
13. PLAZMA GOMB (OPCIÓ)
A plazma szûrési funkció be-/kikapcsolása.
14. VÍZSZINTES LEVEGÒÁRAMLÁS GOMB (OPCIÓ)
A kívánt vízszintes levegòáramlási irány beállítása.
15. RESET GOMB
Az idò nullázása beállítás elòtt.
16. 2. FUNKCIÓ GOMB
A gombok kékkel jelölt funkcióinak használata.
17. AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS GOMB (OPCIÓ)
Az automatikus tisztítás beállítása.
Néhány típusban a gomb 2. funkciója a LED
fényerejének beállítása.
18. FÛTÉS GOMB (OPCIÓ)
(Nem minden típussal használható)
19. LCD FÉNYERÒ GOMB (OPCIÓ)
Ezzel az LCD fényerejét lehet beállítani.
MEGJEGYZÉS
A gombok alatt kékkel feltüntetett funkciók használatához elòször nyomja meg a "2nd F" gombot, majd a kívánt
funkciógombot. A "2nd F" megnyomása a kékkel jelölt funkciót kapcsolja be. A funkció kikapcsolásához nyomja
meg ismét a "2nd F" gombot, ez egyébként 10 mp tétlenség után automatikusan megtörténik.
10 Szobai légkondicionáló
Használati utasítás
Üzemmód
1
3
1
A BE/KI gombbal kapcsolja be a
készüléket.
A készülék hangjelzést ad.
2
Nyissa fel a távvezérlò fedelét és nyomja meg az
üzemmódválasztó gombot. A gomb minden megnyomására
az üzemmód a nyíl irányában változik.
4
ON
2
Hûtés
Automatikus
Fûtés
Egészséges
üzemmódváltás páramentesítés (Csak hòszivattyús típus)
Automatikus üzemmód (csak hûtò típus)
Automatikus üzemmódváltás (hòszivattyús típus)
3
Hûtés vagy fûtés üzemmódban a SZOBAHÒMÉRSÉKLET
gombokkal állítsa be a kívánt szobahòmérsékletet.
Hûtés esetén a hòmérsékletet 18°C~30°C között,
fûtés esetén 16°C~30°C között állítható.
Hòmérséklet növelése
Hòmérséklet csökkentése
4
"KÁOSZ" levegò
Kis sebesség
Közepes sebesség.
Nagy sebesség.
Természetes szellò a "KÁOSZ" logikával
o A frissebb közérzet eléréséhez a BELTÉRI EGYSÉG VENTILÁTOR SEBESSÉGVÁLASZTÓ GOMBJÁVAL válassza a
"KÁOSZ" üzemmódot.
Ekkor a légáramlás természetes szellòhöz hasonló, a ventilátor sebessége automatikusan, a "KÁOSZ" logikának
megfelelòen változik.
Használati útmutató 11
MAGYAR
A távszabályozóval állítsa be a ventilátor sebességét. Ez a BELTÉRI EGYSÉG VENTILÁTOR
SEBESSÉGVÁLASZTÓ GOMBJÁVAL négy lépésben állítható: alacsony, közepes, nagy és
"KÁOSZ".
A ventilátor sebessége a gomb minden megnyomásakor a nyíl irányában változik.
Használati utasítás
Egészséges páramentesítés
Egészséges
páramentesítés
Egészséges páramentesítés
o Az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMBBAL ezt az üzemmódot választva a
készülék megkezdi a páramentesítést. A hòmérséklet és az áramló
levegòmennyiség az érzékelt szobahòmérséklet alapján automatikusan a
páramentesítéshez legkedvezòbb értékre áll be.
Ilyenkor azonban a szobahòmérséklet nem jelenik meg a távvezérlò
kijelzòjén, valamint be sem lehet állítani.
o Az egészséges páramentesítés során az optimalizáló algoritmus az
áramló levegò mennyiségét a pillanatnyi szobahòmérséklet alapján
automatikusan állítja be, így a szoba nagy páratartalom esetén is
egészséges és kellemes klímájú lesz.
Az üzemmód bekapcsolásához hajtsa végre az 1.,2. és 4. lépést
(ld. Üzemmód).
Automatikus üzemmód (csak hûtò típus)
Ebben az üzemmódban a hòmérséklet és a ventilátor-sebesség
beállítását a mért szobahòmérséklet alapján a vezérlò elektronika
automatikusan végzi el. Ha túl hideg, vagy meleg van, a hòmérsékletbeállító gombokkal állítson be nagyobb fûtést vagy hûtést.
Automatikus
MEGJ.: Ebben az üzemmódban a kívánt hòmérsékletet és ventilátor
sebességét nem lehet beállítani. A "KÁOSZ" funkció azonban
használható.
Ha a rendszer nem a várt módon mûködik, manuálisan
kapcsoljon át más üzemmódba.
Az üzemmód bekapcsolásához hajtsa végre az 1. és 2. lépést
(ld. Üzemmód)
Automatikus üzemmód váltás (hòszivattyús típus)
Automatikus üzemmódban a légkondicionáló alapvetòen fûtés vagy
hûtés üzemben mûködik.
Ebben a módban azonban a vezérlò automatikusan kapcsol a fûtés és
hûtés között, hogy ± 2 °C pontossággal tartsa a beállított hòmérsékletet.
Automatikus
üzemmód váltás
A funkció bekapcsolásához hajtsa végre az 1., 2., 3.,és 4. lépést
(ld. Üzemmód)
12 Szobai légkondicionáló
Használati utasítás
Gyors hûtés/fûtés üzemmód
A gyors hûtés funkcióval a forró nyárban gyorsan le lehet hûteni a szobát. Ekkor a
készülék 30 percig hûtés üzemmódba kapcsol, a ventilátor maximális sebességgel
forog, a kívánt hòmérsékletet pedig a gyors és hatékony hûtés érdekében
automatikusan 18°C-ra állítja be. Hasonlóképpen, a 60 perces gyors fûtés funkció
(csak néhány típusban használható), maximális ventilátor-sebességgel és 30°C
beállítással gyorsan felfûti a szobát.
A funkciót a GYORS HÛTÉS gombbal lehet bekapcsolni.
A normál hûtési üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a GYORS HÛTÉS, a BELTÉRI EGYSÉG
VENTILÁTOR-SEBESSÉG vagy a SZOBAHÒMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ gombot.
MEGJEGYZÉS
• A gyors hûtés funkciót fûtés, vagy automatikus üzemmód váltás üzemmódban nem lehet indítani.
• Inverter, Art Cool Panel és Art Cool Panel Wide (nem Mirror) típus esetén a GYORS HÙTÉS gomb
megnyomásával a gyors fûtés funkció is használható.
• Az Art Cool Panel és Art Cool Panel Wide típusok a gyors hûtés és fûtés érdekében lezárják az oldalsó
levegòkifúvó nyílásokat.
NEO PLASMA tisztítás üzemmód (opció)
A plazmaszûrò az LG által kifejlesztett technológia, amely nagy energiájú
elektronokból álló plazma elòállításával szûri ki a mikroszkopikus méretû
szennyezòdéseket a beszívott levegòbòl. Ez a plazma minden szennyezò anyagot
megöl és megsemmisít, így tiszta és higiénikus levegòt állít elò.
A plazmaszûrést a távvezérlò PLASMA gombjának megnyomásával lehet bekapcsolni. A gomb ismételt
megnyomásával a funkció kikapcsolódik.
MEGJEGYZÉS
A funkció bármely üzemmódban használható, és a ventilátor sebessége is tetszòleges
lehet.
o Az automatikus tisztítással a hûtés, vagy egészséges párátlanítás üzemmód után a beltéri egységben
maradt nedvességet lehet eltávolítani.
AUTO CLEAN
1. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az AUTO CLEAN gombot.
2. Ekkor a készülék ventilátora minden kikapcsolás után kb. 15 percig tovább
mûködik hûtés, vagy párátlanítás nélkül. A levegòterelò is bezáródik.
3. Ez minden visszamaradt nedvességet kiszárít és megtisztítja a készülék belsejét.
4. Ha a funkció futása közben megnyomja az AUTO CLEAN gombot, akkor a funkció
leáll.
MEGJEGYZÉS
o Az automatikus tisztítás során csak a BE/KI, a PLASMA és az AUTO CLEAN gomb használható.
Használati útmutató 13
MAGYAR
Automatikus tisztítás (opció)
Használati utasítás
Energiatakarékos hûtés (opció)
Az energiatakarékos hûtés üzemmód energiát takaríthat meg a hûtés és egészséges párátlanítás
üzemmódban, hiszen a test alkalmazkodási idejének és a hòmérsékletnek az idòbeli változását figyelembe
véve hatékonyan állítja be a kívánt hòmérsékletet.
1. Nyomja meg a BE/KI gombot.
2. Nyissa fel a távvezérlò fedelét.
Válassza a "hûtés" vagy az "egészséges párátlanítás" üzemmódot
3. Nyomja meg az ENERGIATAKARÉKOS HÛTÉS gombot.
4. A funkciót a gomb ismételt megnyomásával lehet leállítani, ezután a készülék az
elòzò üzemmódban (hûtés vagy egészséges párátlanítás) mûködik tovább.
Kijelzò fényereje (opció)
A kijelzò fényerejét a távvezérlòvel lehet beállítani.
A start/stop gombbal kapcsolja be a készüléket. Nyissa fel a távvezérlò ajtaját, nyomja meg a 2ndF
(második funkció) gombot és nyomja meg a kijelzò fényerò gombot.
A kijelzò elsötétül. A gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kijelzò fényerejét.
Kényszerített üzemmód
A készülék kezelése, ha a távvezérlòt nem lehet használni.
Az üzemmódot az ON/OFF gomb megnyomásával lehet indítani.
A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg az ON/OFF gombot.
ON/OFF
button
Hûtò típus
Hòszivattyús típus
Szobahòm. ≥ 24°C
21°C ≤ Szobahòm. < 24°C
Szobahòm. < 21°C
Üzemmód
Hûtés
Hûtés
Egészséges páramentesítés
Fûtés
Beltéri vent.
sebesség
Nagy
Nagy
Nagy
Nagy
Hòmérséklet-beáll.
22°C
22°C
23°C
24°C
Teszt üzemmód
A TESZT ÜZEMMÓD során a készülék nagy ventilátor-sebességgel, hûtés üzemmódban mûködik, a helyiség
hòmérsékletétòl függetlenül.
Ha a készülék a teszt üzemmód során jeleket vesz a távvezérlòtòl, akkor ezeknek a jeleknek megfelelòen
mûködik.
Az üzemmód bekapcsolásához 3-5 mp-ig tartsa nyomva az ON/OFF gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
Az üzemmód kikapcsolásához ismét nyomja meg a gombot.
14 Szobai légkondicionáló
Használati utasítás
Alvás üzemmód
1. A készülék automatikus kikapcsolási idòpontjának beállításához nyomja meg az ALVÁS AUTOMATIKA
üzemmód gombját.
2. Az idòzítòt az ALVÁS gomb 1 - 7-szeri megnyomásával egy órás lépésekben lehet beprogramozni. A kikapcsolási
idòzítés 1-7 óra lehet.
Az idòzítés megváltoztatásához irányítsa a távvezérlòt a légkondicionáló felé és a kívánt idòzítésnek megfelelò
számban nyomja meg az ALVÁS gombot.
3. • (Nem inverter-típus esetén)
Gyòzòdjön meg arról, hogy az elalvási idòzítés (sleep) LED világít.
A sleep mód kikapcsolásához többször nyomja meg a SLEEP MODE AUTO BUTTON gombot addig, hogy a sleep LED kikapcsoljon.
• (Inverter-típus esetén)
Gyòzòdjön meg arról, hogy az idòzítés (timer) LED világít.
A sleep mód kikapcsolásához többször nyomja meg a SLEEP MODE AUTO BUTTON gombot addig, hogy a timer LED kikapcsoljon.
MEGJEGYZÉS
• Az "alvás" üzemmódban a beltéri egység a nyugodt alvás érdekében hûtés üzemmódban kis sebességgel,
fûtés üzemmódban pedig közepes sebességgel mòködik.
• Az Art Cool Panel és Art Cool Panel Wide (nem Mirror) készülék ezen felül az alsó levegòkimeneti nyílást is
részben lezárja.
Hûtés vagy egészséges párátlanítás üzem
A kellemes alvás érdekében a funkció bekapcsolását követò 30 percben a beállított hòmérséklet automatikusan
kétszer 1°C értékkel nò (1 óra alatt 2°C). Ezután a funkció idòtartama alatt ez marad a beállított hòmérséklet.
Az óraidò beállítása
1. Az idòt csak a RESET gomb megnyomása után lehet beállítani. Az elemek cseréje után
az idò beállításához nyomja meg a RESET gombot. Nyomja meg a BE/KI gombot.
2. Nyomja meg a 2nd F gombot. A
ikonnak világítania kell.
3. Az IDÒBEÁLLÍTÓ GOMBOKKAL állítsa be a kívánt idòpontot.
4. Nyomja meg a SET/CANCEL gombot.
CANCEL
SET
MEGJEGYZÉS
Ellenòrizze az A.M. (délelòtt) és P.M. (délután) kijelzés helyességét.
Az idòzítés beállítása
1. A távvezérlò kijelzòjén ellenòrizze az óraidò helyességét.
2. Nyomja meg a 2nd F gombot.
3. Az idòzítò be-/kikapcsolásához nyomja meg az idòzítés ON/OFF gombját.
ON
OFF
CANCEL
5. A beállított idòpont érvényesítéséhez a távvezérlòt a légkondicionáló felé fordítva nyomja meg az
IDÒBEÁLLÍTÓ GOMBOKAT.
Az idòzítés kikapcsolása
Ellenòrizze, hogy a
ikon nem világít.
A távvezérlòt a légkondicionáló felé fordítva nyomja meg az idòzítés KIKAPCSOLÓ gombját (CANCEL).
(A készüléken kialszik a LED és az idòkijelzés eltûnik)
SET
CANCEL
SET
MEGJEGYZÉS
Az alábbi négyféle idòzítés közül lehet választani:
Kikapcsolás
Bekapcsolás
Ki- és bekapcsolás
Be- és kikapcsolás
Használati útmutató 15
MAGYAR
4. Az IDÒBEÁLLÍTÓ GOMBOKKAL állítsa be a kívánt idòpontot.
Használati utasítás
A függòleges/vízszintes légterelés beállítása (opció)
A fel/le irányú (függòleges) levegòterelést a
távirányítóval lehet állítani.
A bal/jobb irányú (vízszintes) levegòáramlást a
távvezérlòvel lehet állítani.
1. A BE/KI gombbal kapcsolja be a készüléket.
1. A BE/KI gombbal kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg a "KÁOSZ" gombot.
2. Nyomja meg a VÍZSZINTES FÚJÁSIRÁNY
gombot.
3. A levegòterelòk automatikusan
fel/le mozognak.
4. A
gomb ismételt megnyomásával
a levegòterelòt a kívánt
helyzetben lehet megállítani.
3. A levegòterelòk automatikusan
jobbra/balra mozognak.
4. A
gomb ismételt
megnyomásával a
levegòterelòt a kívánt
helyzetben lehet megállítani.
MEGJEGYZÉS
• A CHAOS gomb megnyomásakor a vízszintes fújásirány automatikusan, a káosz-algoritmusnak megfelelòen változik, így
a levegòt egyenletesen osztja el a szobában, egyidejûleg a természetes szellò érzetét kelti.
• A fel/le fújásirányt mindig a távvezérlòvel kell beállítani. Ha kézzel mozgatja a levegòterelòt, akkor a mechanizmus
megsérülhet. A készülék kikapcsolt állapotában a fe/le levegòterelò lezárja a levegò-kimenetet.
Levegòkeringtetò üzemmód
Ez a funkció hûtés, vagy fûtés nélkül keringteti a levegòt.
Bekapcsolásához nyomja meg a KERINGTETÉS gombot.
Ezután a levegò sebességét a VENTILÁTOR-SEBESSÉG beállító
gombjával lehet beállítani.
MEGJEGYZÉS
A KÁOSZ funkció gazdaságossá teszi a fogyasztást és megelòzi a túlhûtést. A ventilátor sebessége a
környezeti hòmérséklettòl függòen automatikusan fel/le változik.
• Inverter típusok esetén, ahol nincs KERINGTETÉS gomb, a keringtetést a PLASMA gombbal lehet
bekapcsolni.
Automatikus újraindítás
Ez a funkció a hálózati feszültség kimaradása esetén hasznos.
A feszültség visszatérte után ez a funkció visszaállítja a kimaradás elòtti állapotot és a légkondicionáló
ugyanazokkal a beállításokkal mûködik tovább.
MEGJEGYZÉS
A gyári beállítás szerint ez a funkció engedélyezett, de a BE/KI
gombot 6 mp-ig nyomva tartva kikapcsolható. A készülék két
hangjelzést ad és a jelzò LED(2) négyet villog.
A bekapcsoláshoz ismét 6 mp-ig nyomva kell tartani a gombot. A
készülék két hangjelzést ad és a jelzò LED(2) négyet villog.
16 Szobai légkondicionáló
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és szerviz
VIGYÁZAT!
Bármilyen karbantartás elòtt kapcsolja ki a készüléket, és a kismegszakítót és húzza ki a hálózati kábelt.
Beltéri egység
A készüléket puha, száraz ronggyal tisztítsa. Ne használjon fehérítò- vagy súrolószert.
VIGYÁZAT!
Ne használja a következòket
- 40°C-nál melegebb víz.. Deformációt és színváltozást okozhat.
- Oldószerek. Ezek károsíthatják a készülék felületét.
P o wd
er
G a s o li n e
Levegòszòròk
Az elòlap / rács mögötti szûròket 2-hetente vagy szükség szerint
gyakrabban ellenòrizni és tisztítani kell. A szûròk eltávolítását
minden típus esetén rajzok mutatják be. A szûròket porszívóval
vagy meleg szappanos vízzel tisztítsa. Ha a szennyezòdést
nehéz eltávolítani, akkor langyos mosogatószer-oldattal mossa le.
Lemosás után árnyékban szárítsa meg a szûròt, majd helyezze
vissza.
Plazmaszûròk
A levegòszûrò mögötti plazmaszûròket 3-havonta, vagy szükség
szerint gyakrabban ellenòrizni és tisztítani kell. A szûròk
eltávolítását minden típus esetén rajzok mutatják be. A szûròket
porszívóval lehet tisztítani. Ha eròsen szennyezett, mossa le
vízzel, árnyékban szárítsa meg, majd helyezze vissza.
Szagszûròk
Vegye ki a levegòszûròk mögötti szagszûròket és 2 órára tegye
òket közvetlen napsütésre.
Ezután szerelje vissza a szûròket az eredeti helyükre.
A szûròk eltávolítása
Kampó
helye
Elòlap
Levegòszûrò
Plazmaszûrò
Levegòszûrò
2. Art Cool Panel Wide típus :
A szûròk eltávolítása ugyanaz, mint az Art Cool Panel típus esetén (ld. fent).
VIGYÁZAT!
A légbeszívó rács felnyitása után 10 mp-ig ne érintse meg a plazmaszûròt, mert elektromos áramütést okozhat.
Használati útmutató 17
MAGYAR
1. Art Cool Panel típus :
Az elòlapot megemelve húzza lefelé a szûròt és óvatosan vegye ki. Az ábra szerint vegye ki a
plazmaszûròt. Tisztítás és szárítás után tegye vissza a szûròket, majd a rögzítò kampót beakasztva az
elòlapot.
Elòlap kampója
Karbantartás és szerviz
3. Art Cool Mirror típus (Típus 1) :
Az ábra szerint nyissa fel az elòlap tetejét és emelje fel. Az elòlap kampói kiugranak a helyükròl. Vegye ki
a levegòszûròket. Ezután húzza ki a plazmaszûròt.
Plazmaszûrò
Elòlap
Kampó
Tisztítás és szárítás után az eredeti helyükre helyezze vissza a
szûròket.
4. Art Cool Mirror típus (Típus 2) :
Az ábra szerint nyissa fel az elòlapot.
Enyhén húzza maga felé szûròt, majd húzza ki.
A levegòszûrò eltávolítása után enyhén elòre húzva vegye ki a plazma- és szagszûròt is.
Plazmaszûrò
Elòlap
Az elòlap használata
1. Elòlap lecsukása
Tolja a csuklós rudat felfelé és csukja le az
elòlapot.
2. Elòlap eltávolítása
Emelje a csuklós rudat addig, hogy a kampó
kiakadjon, majd vegye le az elòlapot.
5. Standard Split típus: A légkondicionáló típusától függòen az elòlapot kétféleképpen lehet felnyitni;
Típus 1 : Az ábra szerint nyissa fel az elòlapot.
Enyhén húzza maga felé szûròt, majd húzza ki.
A levegòszûrò eltávolítása után enyhén elòre húzva vegye ki a plazma- és szagszûròt is.
Szagszûrò
Plazmaszûrò
18 Szobai légkondicionáló
Karbantartás és szerviz
Típus 2 : Az ábrának megfelelòen a két oldalánál fogva húzza maga felé az elòlapot.
Ezután a szûrò eltávolításához kissé húzza elòre a szûrò fülét. A levegòszûrò eltávolítása után
kissé elòrehúzva vegye ki a plazmaszûròt és a hármas szagszûròt.
Szagszûrò
Plazmaszûrò
VIGYÁZAT!
A légbeszívó rács felnyitása után 10 mp-ig ne érintse meg a plazmaszûròt, mert elektromos áramütést okozhat.
Kültéri egység
A kültéri egység hòcserélò lamelláit és nyílásait rendszeresen ellenòrizni kell. Por-, vagy
koromszennyezòdés esetén a hòcserélòt és a nyílásokat szakembernek, gòzzel kell kitisztítania.
MEGJEGYZÉS
A szennyezett vagy eltömòdött hòcserélò csökkenti a berendezés hatásfokát és növeli az üzemeltetési
költségeket.
Használati tanácsok!
Ne hûtse túl a szobát.
A rolókat és függönyöket
tartsa zárva.
Ez nem egészséges és pazarolja
az áramot.
Az ajtók és ablakok
legyenek szorosan
zárva.
Rendszeresen
tisztítsa a
levegòszûròt.
A függòleges és vízszintes
áramlás beállításával
egyenletesen oszlassa el a
hòmérsékletet.
Esetenként
szellòztesse a szobát.
Az eldugult levegòszûrò
csökkenti a légáramlást, a
hûtés és a páramentesítés
hatását. Legalább
kéthetente tisztítsa.
A gyors és hatékony
hûtéshez használjon
nagy ventilátorsebességet.
Mivel az ajtók zárva
vannak, esetenként
nyissa ki òket és
szellòztesse a szobát.
A készülék a megadott
hûtési teljesítményt a
legnagyobb ventilátorsebességgel adja le.
Öntesztelò funkció
A készüléknek beépített önteszt-funkciója van. A termisztor (hòérzékelò) hibája esetén a
Ilyen esetben értesítse a szervizt.
Hibajelzò LED (
)
(egyszer)
3 mp
LED villog.
Ellenòrzési pont
• Beltéri hòmérséklet-érzékelò szakadás/ rövidzár.
• Beltéri csòhòmérséklet-érzékelò szakadás/ rövidzár.
3 mp
3 mp
Használati útmutató 19
MAGYAR
A hideg levegò szobában
tartása érdekében a
lehetò legkevesebbszer
nyisson ajtót vagy ablakot.
A készülék mûködése közben ne
engedjen közvetlen napsütést a
szobába.
Tartsa egyenletesen a szoba
hòmérsékletét.
Karbantartás és szerviz
Hibakeresési tanácsok. Takarítson meg idòt és pénzt!
A légkondicionáló rendellenesen mûködhet, ha:
Probléma
A
légkondicionáló nem
indul
A légkondicionáló nem
megfelelòen
hût
Lehetséges okok
Teendò
n A készülék nincs a hálózatra
csatlakoztatva.
• Ellenòrizze, hogy a hálózati kábel
megfelelòen csatlakoztatva van-e.
n A biztosító kiolvadt/a
kismegszakító leoldott.
• Ellenòrizze a biztosítót/kismegszakítót és
cserélje ki/kapcsolja fel.
n Hálózati feszültség hibája.
• Feszültség-kimaradás esetén az
üzemmódválasztót állítsa OFF állásba.
A feszültség visszatérte után a túlterhelés
elkerülése érdekében várjon 3 percig és
ezután indítsa újra a készüléket.
n Magas feszültség.
• Ha a hálózati feszültség szokatlanul nagy,
vagy kicsi, a kismegszakító leold.
n A levegòáramlás
akadályozott.
• Gyòzòdjön meg arról, hogy a készülék
elòtt nincs függöny, redòny, vagy bútor,
ami akadályozza a levegò áramlását.
n A levegòszûrò szennyezett.
• A szûròket legalább 2-hetente tisztítsa.
Ld. Karbantartás és szerviz.
n A szoba túl meleg volt..
• A készülék elsò bekapcsolása után a
szoba lehûléséhez hosszabb idò
szükséges.
n A hideg levegò elszökik.
• Ellenòrizze, hogy a nincs-e nyitott
szellòzò/nyílászáró.
n Helytelen hòm. beállítás
• Ellenòrizze a beállítások helyességét.
n A szobában hòforrás van.
• A légkondicionáló használata alatt
távolítsa el az ilyen hòforrásokat.
Az alábbi esetekben azonnal hívja a szervizt!
1. Bármilyen rendellenesség, pl. égett szag, szokatlan zaj estén. Kapcsolja ki a
készüléket. Ilyenkor ne próbálja megjavítani a rendszert és ne kapcsolja be újra.
2. A hálózati kábel túl meleg vagy megrongálódott.
3. Az önteszt hibakódot jelez.
4. A beltéri egységbòl kis páratartalom esetén is víz csepeg.
5. Bármilyen kapcsoló, kismegszakító (életvédelem, földelés) vagy biztosító helytelenül
mûködik
A teljesítmény csökkenésének megakadályozása érdekében a felhasználónak
rendszeresen ellenòriznie és tisztítania kell a készüléket. Speciális esetekben ezt
csak a szerviz végezheti.
20 Szobai légkondicionáló
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising