LG | ARNU09GL1G4.ENCBLEU | Owner's Manual | LG ARNU05GL1G4.ENCBLEU Manuel utilisateur

LG ARNU05GL1G4.ENCBLEU Manuel utilisateur
MAGYAR
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
A termék felszerelése előtt olvassa el ezt a szerelési útmutatót.
Az üzembe helyezést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával,
kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a szerelési útmutatót, későbbi referenciának.
Mennyezetbe rejtett, légcsatornázható – Alacsony statikus nyomású
Az eredeti utasítás fordítása
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
Tartalomjegyzék
TARTALOMJEGYZÉK
3
JELLEMZŐK
4
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
10
ÜZEMBE HELYEZÉS
10
A legjobb hely kiválasztása
12
A mennyezet mérete és a felfüggesztő csavar helye
13
A beltéri egység felszerelése
13
A vezetékek csatlakoztatása
14
A leeresztő csövezés ellenőrzése
15
Leeresztő csövezés
17
A DIP kapcsoló beállításai
18
Csoportvezérlés beállítása
23
Modell meghatározása
23
Levegőben terjedő zajkibocsátás
23
Határkoncentráció
24
ESP (KÜLSŐ STATIKUS NYOMÁS) BEÁLLÍTÁSA
2
Beltéri egység
Jellemzők
MAGYAR
Jellemzők
Levegő kiömlőnyílások
Légszűrők
Levegő beömlőnyílások
Vezérlődoboz
Vezetékes távvezérlő
(Tartozék)
Szerelési kellékek
Megnevez
Gyorsbilincs
Leeresztő tömlő Szorítógyűrű Alátét konzolhoz
és
(Műanyag rögzítő)
Szigetelés a
fittinghez
Mennyiség
1 KÉSZLET
1 db
2 db
8 db
4 db
(Egyéb)
• Használati útmutató
• Szerelési útmutató
Kinézet
gázcsőhöz
folyadékcsőhöz
Szerelési útmutató 3
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
A beltéri és kültéri egységeken a következő szimbólumok jelennek meg.
Figyelmesen olvassa el a kézikönyvben
Ez a készülék gyúlékony
található óvintézkedéseket az egység
hűtőközeggel van feltöltve (R32).
használata előtt.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
szervizszemélynek a telepítési kézikönyv
alapján szükséges kezelnie ezt a berendezést
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
Kezelési útmutatót gondosan el kell
olvasni.
A felhasználó és más személyek sérülésének, vagy a vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében tartsa
be az alábbi előírásokat.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. A kockázat
súlyosságát az alábbi jelzések mutatják.
!
!
FIGYELEM! Ez a szimbólum halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
VIGYÁZAT! Ez a szimbólum sérülés és anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.
n Az útmutatóban használt szimbólumok jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
!
FIGYELEM!
Üzembe helyezés
• Tiszteletben kell tartani gázüzemelésű berendezések országos szabályait.
• Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. A készüléket
egy külön erre a célra szolgáló megszakító után kell szerelni.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A villamossági munkákat a márkakereskedővel, a forgalmazóval, szakképzett
villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
- Ne szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Tűz vagy áramütés veszélye áll
fenn.
• Mindig földelje le a terméket.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A vezérlődoboz paneljét és fedelét biztonságosan szerelje fel.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.
- A helytelen kábelezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést okozhat.
• Használjon megfelelő kismegszakítót vagy biztosítékot.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
4
Beltéri egység
Biztonsági előírások
Szerelési útmutató 5
MAGYAR
• Ne végezze el saját maga (azaz a vásárló) a felszerelést, eltávolítást vagy újra
felszerelést.
- Tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye áll fenn.
• Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során.
- Az éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire,
valamint a kondenzátor és a párologtató ventilátorszárnyaira.
• A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos
szervizközponthoz.
- Tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye áll fenn.
• Ne szerelje a terméket sérült állványra.
- Ez személyi sérülést és balesetet okozhat, vagy a készülék megrongálódhat.
• Győződjön meg arról, hogy a felszerelési hely állapota nem romlik az idővel.
- Ha a tartó összeomlik, a készülék vele együtt leeshet és anyagi kárt,
személyi sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.
• Ha az előlap, a készülékház, a felső fedél, vagy a vezérlődoboz fedele nyitott,
vagy el van távolítva, akkor ne kapcsolja fel a kismegszakítót, illetve más
módon se helyezze feszültség alá a készüléket.
- Ez tüzet, áramütést, robbanást vagy halált okozhat.
• Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés során használjon vákuumszivattyút vagy
közömbös gázt (nitrogént). Ne használjon sűrített levegőt vagy oxigént, illetve
éghető gázokat. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy sérülés veszélye.
• Minden elektromos munkát engedéllyel rendelkező szakembernek kell
végeznie, az elektromos létesítmények tervezési szabványainak és a beltéri
kábelezési előírásoknak megfelelően, valamint be kell tartani ezeket az
utasításokat, illetve mindig külön áramkört kell használni.
- Ha a tápellátás elektromos teljesítménye nem elegendő, vagy az elektromos
munkákat helytelenül végzik el, az áramütést vagy tüzet okozhat.
• Mindig szereljen fel külön áramkört és kismegszakítót.
- A helytelen vezetékezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést okozhat.
• A készüléket jól szellőző területen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel
aműködéshez meghatározott területnek. (az R32 esetében)
• A készülékhez csatlakoztatott vezetékek nem tartalmazhatnak gyújtóforrást.
(az R32 esetében)
• A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatosan
működő gyújtóforrások. (például: nyílt láng, működésben lévő gázkészülék
vagy működésben lévő fűtőtest).
• Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
• A mechanikus csatlakozásoknak karbantartási célból hozzáférhetőknek kell
lenniük.
• A különböző típusú hűtőközegek összekeverésének megelőzése érdekében,
ne mulassza a kültéri egységben használt hűtőközeg típusának ellenőrzését.
Biztonsági előírások
Használat
• Ne járassa hosszabb ideig a légkondicionálót, ha nagyon nagy a levegő
páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.
- A kicsapódó pára vagy cseppvíz benedvesítheti vagy károsíthatja a
bútorokat.
• Ügyeljen, hogy üzem közben ne eshessen ki és ne sérülhessen meg a
tápkábel.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Semmit se tegyen rá a tápkábelre.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Működés közben ne húzza ki a hálózati kábelt.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Ne érintse (működtesse) a készüléket vizes kézzel.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
- Tűz, áramütés vagy a készülék sérülésének veszélye áll fenn.
• Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék
közelében.
- Tűz vagy a készülék meghibásodásának a veszélye áll fenn.
• Zárt helyiségben ne üzemeltesse hosszú ideig a készüléket.
- Elfogyhat az oxigén a helyiségből.
• Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt, mielőtt a készüléket bekapcsolná, és
az ablakot kinyitva szellőztessen ki.
- Ne használja a telefont és ne működtessen semmilyen kapcsolót. Tűz- vagy
robbanásveszély áll fenn.
• Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Kapcsolja le a
kismegszakítót vagy húzza ki a hálózati kábelt.
- Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
• Nagy vihar esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot.
Ha lehetséges, a vihar érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.
- Anyagi kár léphet fel, meghibásodhat a termék és áramütés veszélye állhat
fenn.
• Üzem közben ne nyissa ki a készülék bemeneti rácsát. (Ne érintse meg az
elektrosztatikus szűrőt, ha az egység fel van szerelve ilyennel.)
- Személyi sérülés, elektromos áramütés vagy a termék meghibásodásának
veszélye áll fenn.
• Ha a készülékbe nedvesség jut (víz ömlik rá vagy víz alá merül), keressen fel
egy hivatalos szakszervizt.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
6
Beltéri egység
Biztonsági előírások
!
VIGYÁZAT!
Üzembe helyezés
• A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze a gázszivárgást
(hűtőközeg).
- Ha nem elegendő a hűtőközeg mennyisége, a készülék meghibásodhat.
• A víz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a leeresztő tömlőt.
- A rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
- A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.
• Ne szerelje fel olyan helyre a terméket, ahol a kültéri egység zaja vagy forró
levegője zavarhatja a szomszédos környezetet.
- Ez gondot jelenthet a szomszédoknak.
• A készüléket két vagy több személy emelje és szállítsa.
- Kerülje a személyi sérülést.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri
szélnek (sós permetnek).
- Ez a termék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen a kondenzátoron és
Szerelési útmutató 7
MAGYAR
• Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.
- Tűz, áramütés vagy a készülék sérülésének veszélye áll fenn.
• Rendszeresen szellőztesse a készüléket, ha kályhával stb. együtt használja.
- Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
• A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a hálózati
feszültséget.
- Áramütés veszélye áll fenn.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt és
kapcsolja le a kismegszakítót.
- Ellenkező esetben a készülék sérülhet, károsodhat, vagy akkor is működhet,
ha nem akarja.
• Ügyeljen arra, hogy senki ne tudjon a kültéri egységre ráállni, vagy arra ráesni.
- Ez személyi sérülést okozhat és a készülék megrongálódhat.
• Amikor a mechanikai csatlakozókat újból beltérben használják, fel kell újítani
ezekneka szigetelését. (az R32 esetében)
• Amennyiben a fáklyázott csatlakozót újrahasználják beltérben, a fáklya részt
újra kell gyártatni. (az R32 esetében)
• Időszakosan (több mint egyszer/év) vízzel le kell tisztítani a hőcserélőre tapadt
port és sórészecskéket.
• Ne használja jégmentesítõ folyamat felgyorsítására vagy tisztítás céljából,
kivéve a gyártó által javasolt módon.
• Ne lyukassza ki vagy égesse meg a hűtőközeg-ciklus rendszerét.
• Ne feledje, hogy a hűtőközeg nem feltétlenül bocsát ki szagot.
Biztonsági előírások
a párologtató felületeken, hibás vagy nem kellő hatékonyságú működést
eredményezhet.
• A hűtőközeg áramkörén dolgozó vagy abba beavatkozó személyeknek
értékelőhatóság által iparilag akkreditált érvényes tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük, amelyhatóság tanúsítja a kompetenciájukat arra, hogy
biztonságosan tudják kezelni ahűtőközeget az iparág elismert értékelési
előírásaival összhangban. (az R32 esetében)
• A készüléket úgy kell tárolni, hogy a mechanikai sérülés kockázata ne álljon
fenn.
• A hűtőközeg csövezését védeni vagy lezárni kell a sérülések elkerülése
érdekében.
• A rugalmas hűtőközeg-csatlakozókat (például a beltéri és kültéri egységet
összekötő vezetékeket), amelyek a szokásos műveletek során
elmozdulhatnak, óvni kell a mechanikai sérülésektől.
• A csővezetékek telepítését minimalizálni kell.
• A csővezetékeket védeni kell a fizikai sérüléstől.
• A forrasztott, hegesztett, vagy mechanikai kapcsolatot kell létrehozni, a
szelepek nyitása előtt, hogy lehetővé tegyék a hűtőközeg áramlását a
hűtőrendszer részei között.
• A készülék burkolatának leszerelését, a hűtőolaj és az alkatrészek kezelését a
helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kell végezni.
Használat
• Ne tegye ki a bőrét huzamosabb ideig a hideg levegőnek.
(Vagyis ne üljön a légáramlatba.)
- Ez egészségkárosodást okozhat.
• A készüléket ne használja speciális célra, pl. élelmiszerek, műalkotások stb.
megőrzésére. Ez egy háztartási légkondicionáló, nem egy precíziós
hűtőrendszer.
- Fennáll a vagyontárgyak károsodásának vagy megsemmisülésének
veszélye.
• Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.
- Ez a készülék károsodását okozhatja.
• A tisztításhoz puha rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószereket,
oldószereket stb.
- Tűz, elektromos áramütés vagy a készülék műanyag alkatrészeinek
sérülésének veszélye áll fenn.
• A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit.
Azok rendkívül élesek!
- Személyi sérülés veszélye áll fenn.
• Ne lépjen rá a készülékre, és ne helyezzen rá semmit. (kültéri egységek)
- Személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn.
8
Beltéri egység
Biztonsági előírások
Szerelési útmutató 9
MAGYAR
• Mindig gondosan helyezze be a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell,
akár gyakrabban tisztítsa ki.
- A piszkos szűrő lerontja a légkondicionáló hatékonyságát, valamint a termék
meghibásodását vagy sérülését okozhatja.
• A légkondicionáló működése közben a levegő be- és kiömlő nyílásain ne dugja
be a kezét és semmilyen más tárgyat.
- Az éles és mozgó alkatrészek sérülést okozhatnak.
• Ne igya meg a készülékből leeresztett cseppvizet.
- Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.
• A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon stabilan álló széket
vagy létrát.
- Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
• A távvezérlőben lévő elemeket egyforma típusúra cserélje le. Ne használjon
vegyesen régi és új, vagy eltérő típusú elemeket.
- Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
• Az elemeket ne próbálja újratölteni vagy szétszedni.
Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.
• Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa le
tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.
- Az elemekben lévő vegyi anyagok maró hatásúak, illetve
egészségkárosodást okozhatnak.
• Ha lenyelte az elemekben található folyadékot, tisztítsa meg a száját és
menjen el az orvoshoz. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.
- Az elemekben lévő vegyi anyagok maró hatásúak, illetve
egészségkárosodást okozhatnak.
• Karbantartás csak a gyártó által ajánlott módon végezhető. Más szakképzett
személysegítségét igénylő karbantartási és javítási munkálatok csak a
gyúlékonyhűtőközegek használatában jártas személy felügyelete mellett
végezhető. (az R32 esetében)
• Megszakító eszközt kell beépíteni a rögzített vezetékezésbe a bekötési
szabályoknak megfelelően.
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés
A legjobb hely kiválasztása
Beltéri egység
A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, amelyik az
alábbi feltételek mindegyikének megfelel.
Felülnézet (Mértékegység: mm) Vizsgáló lyuk
Vezérlődoboz
(600 x 600)
• A hely bírja el a beltéri egység súlyának legalább
négyszeresét.
• A helyen lehessen az egységet jól megvizsgálni, az ábrán
látható módon.
• A hely legyen vízszintes.
Levegő
kiömlőnyílás
600
• A hely könnyen csatlakoztatható legyen a kültéri
egységhez.
• A hely legyen elektromos zajtól mentes.
600
Oldalnézet (mértékegység: mm)
• Olyan hely legyen, ahol a levegő keringése jó a
helyiségben.
Levegő
kiömlőnyílás
• A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy gőz.
Ellenőrizze az egység és a függesztőcsavarok egymáshoz
viszonyított helyzetét.
• Úgy szerelje fel, hogy a mennyezeti nyíláson keresztül
tisztítható legyen a szűrő és szervizelhető a termék.
H = 20 vagy több
• A leeresztő lejtéséhez szükséges kellő magasság – az ábrán
„H”-val jelölt méret.
(Mértékegység: mm)
Kapacitás (kBtu/h)
A
B
5/7/9
800
800
12/15/18
800
1 000
21/24
800
1 200
A(Min)
B(Min)
Mennyezet
Szervizhozzáférés
A
B
10
Beltéri egység
Üzembe helyezés
(R32 esetében)
- A készüléket a minimális alapterületnél nagyobb helyiségben kell telepíteni, működtetni és tárolni.
- A táblázat grafikonjának segítségével határozza meg a minimális terület.
Amin (m2) 600
Padlón álló
500
400
300
200
100
Falra szerelhető
Mennyezetre szerelhető
m (kg)
0
0
1.224
2
3
4
5
6
7
8
- A készüléket a minimális alapterületnél nagyobb helyiségben kell telepíteni, működtetni és tárolni.
- A táblázat grafikonjának segítségével határozza meg a minimális terület.
- Amin : minimális hely ami szükséges a telepítéshez
Padlón álló
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
12.9
1.4
16.82
1.6
21.97
1.8
27.80
2
34.32
2.2
41.53
2.4
49.42
2.6
58.00
2.8
67.27
3
77.22
3.2
87.86
3.4
99.19
3.6
111.20
3.8
123.90
4
137.29
4.2
151.36
4.4
166.12
Padlón álló
m (kg) Amin (m2)
4.6
181.56
4.8
197.70
5
214.51
5.2
232.02
5.4
250.21
5.6
269.09
5.8
288.65
6
308.90
6.2
329.84
6.4
351.46
6.6
373.77
6.8
396.76
7
420.45
7.2
444.81
7.4
469.87
7.6
495.61
7.8
522.04
Falra szerelhető
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
1.43
1.4
1.87
1.6
2.44
1.8
3.09
2
3.81
2.2
4.61
2.4
5.49
2.6
6.44
2.8
7.47
3
8.58
3.2
9.76
3.4
11.02
3.6
12.36
3.8
13.77
4
15.25
4.2
16.82
4.4
18.46
Falra szerelhető
m (kg) Amin (m2)
4.6
20.17
4.8
21.97
5
23.83
5.2
25.78
5.4
27.80
5.6
29.90
5.8
32.07
6
34.32
6.2
36.65
6.4
39.05
6.6
41.53
6.8
44.08
7
46.72
7.2
49.42
7.4
52.21
7.6
55.07
7.8
58.00
Mennyezetre szerelhető Mennyezetre szerelhető
m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)
4.6
13.50
< 1.224
4.8
14.70
1.224
0.956
5
15.96
1.4
1.25
5.2
17.26
1.6
1.63
5.4
18.61
1.8
2.07
5.6
20.01
2
2.55
5.8
21.47
2.2
3.09
6
22.98
2.4
3.68
6.2
24.53
2.6
4.31
6.4
26.14
2.8
5.00
6.6
27.80
3
5.74
6.8
29.51
3.2
6.54
7
31.27
3.4
7.38
7.2
33.09
3.6
8.27
7.4
34.95
3.8
9.22
7.6
36.86
4
10.21
7.8
38.83
4.2
11.26
4.4
12.36
Szerelési útmutató 11
MAGYAR
Minimális alapterület
Üzembe helyezés
A mennyezet mérete és a felfüggesztő csavar helye
A készülék felszerelése
A készüléket megfelelően az álmennyezet fölé kell szerelni.
E
G
FÜGGESZTŐCSAVAR HELYE
D C
• A rázkódás csillapításához a csatorna és az egység közé
helyezzen vásznas illesztőelemet.
• Helyezzen el egy tartozékszűrőt a levegő visszaömlő
nyíláshoz.
(Mértékegység: mm)
J
A
B
Méret
B
C
D
E
F
G
H
I
J
733 772 628 700 36 190 20 660 155 700
L2
933 972 628 700 36 190 20 860 155 900
L3
1 133 1 172 628 700 36 190 20 1 060 155 1 100
I
L1
A
F
Kapacitás
(kBtu/h)
H
Leeresztő lyuk
※ A víz egyszerű leeresztéséhez az egységet
új szerelje fel, hogy egy leeresztő lyuk
oldalára támaszkodjon.
M10 Anya
X4
M10 alátét
X4
M10 alátét
X4
M10 Anya
X8
KONZOLCSAVAR HELYE
• Olyan hely, ahol az egység vízszintesen felszerelhető és
amelyik elbírja az egység súlyát.
• Olyan hely, ahol nem probléma az egység rázkódása.
• Olyan hely, ahol könnyű a szervizelés.
12
Beltéri egység
Üzembe helyezés
• Válassza ki és jelölje meg a rögzítőcsavarok helyét.
• Fúrja fel a függesztő horgony furatait.
• A függesztő horgonyt és az alátétet használva
rögzítse a függesztőcsavarokat a mennyezetbe.
• A függesztőcsavarokat erősen rögzítse a
horgonyhoz.
• A szerelőlapokat anyákkal, alátétekkel és rugós
alátétekkel rögzítse a függesztőcsavarokra
(hozzávetőlegesen állítsa be a szintet).
Régi épület
Új épület
1 Horgony beállítás
2 Lapos alátét
!
3 Rugós alátét
VIGYÁZAT!
4 Anya
Jól húzza meg a csavart és az anyát, hogy a
készülék ne eshessen le.
5 Függesztőcsavarok
A vezetékek csatlakoztatása
A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.
• Ügyeljen rá, hogy a kültéri egység vezetékeinek színei és a csatlakozók száma megegyezzen a beltéri
egységével.
Beltéri egység
Beltéri egység csatlakozósávja
1(L)
Kültéri egység
Beltéri egység csatlakozósávja
2(N)
3(A)
4(B)
Kültéri egység Beltéri egység
SODU SODU IDU
Központi vezérlő
IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12 V
BELTÉRI
TÁPELLÁTÁS BEMENET
POWER
AC 220 V
!
Comm.
DC 12 V
FIGYELEM!
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozósáv minden csavarja erősen meg legyen szorítva.
Kábelek rögzítése
1) Rendezze el a két tápkábelt a vezérlőpanelen.
2) Először rögzítse az acél gyorsbilincset egy csavarral a vezérlőpanel belső kiemelkedő részéhez.
3) A hűtő modell esetében rögzítse erősen a gyorsbilincs másik oldalát egy csavarral. A hőszivattyús modell
esetében a 0.75 mm2-es (vékonyabbik) vezetéket helyezze a gyorsbilincsre és rögzítse egy műanyag
gyorsbilinccsel a vezérlőpanel másik kiemelkedő részéhez.
!
VIGYÁZAT!
A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek megfelelően kell
megválasztani.
Szerelési útmutató 13
MAGYAR
A beltéri egység felszerelése
Üzembe helyezés
SZIGETELÉS, EGYEBEK
HŐSZIGETELÉS
A csatlakozást és a csöveket teljesen szigetelni kell.
Minden hőszigetelésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
BELTÉRI EGYSÉG
Csatlakozócsonk a gázcsőhöz
Hőszigetelő a hűtőfolyadékcsőhöz (Helyben
beszerzendő)
Hőszigetelő a csövekhez
(helyben beszerzendő)
Hűtőfolyadékcső és hőszigetelő
(Helyben beszerzendő)
Hőszigetelő csőszorítója
(Helyben beszerzendő)
Hőszigetelő a hűtőfolyadékcsőhöz
(Helyben beszerzendő)
Átfedés a csövek
hőszigetelőjével.
Hőszigetelő csőszorítója (Helyben beszerzendő)
Ügyeljen rá, hogy itt nem lehet hézag.
Csatlakozócsonk a folyadékcsőhöz
Filc
Szigetelés
Nincs hézag
TESZTELÉS ÉS ELLENŐRZÉS
n A munka befejeztével ellenőrizze a munka minőségét és a működést.
• Levegőáramlás .................. Megfelelően áramlik-e a levegő?
• Leeresztés ......................... A leeresztés simán, szivárgás nélkül működik-e?
• Gázszivárgás..................... A csövek megfelelően csatlakoznak-e?
• Vezetékezés ...................... A vezetékek megfelelően csatlakoznak-e?
• Zárócsap............................ A kompresszor zárócsapja nem laza-e?
• Szigetelés .......................... Az egység teljesen szigetelve van-e?
• Földelés ............................. Az egység biztonságosan földelve van-e?
A leeresztő csövezés ellenőrzése
1. Távolítsa el a légszűrőt.
2. Ellenőrizze a leeresztést.
• Egy vagy két pohárnyi vizet spricceljen a
párologtatóra.
• Ellenőrizze, hogy a víz szivárgás nélkül elfolyik a beltéri
egység leeresztő tömlőjén.
14
Beltéri egység
Szekrény
Üzembe helyezés
VIGYÁZAT!
1. A beltéri egység döntve felszerelése nagyon fontos a légcsatornázható típusú légkondicionáló helyes
leeresztéséhez.
2. A csatlakozó csövek szigetelésének minimális vastagsága 19 mm.
Elölnézet
• A szerelés végén az egységnek vízszintesnek kell lennie, vagy a leeresztő tömlő felé kell dőlnie.
Mennyezet
Leeresztő lyuk
Leeresztő tömlő használatával
Leeresztő csövezés
• A leeresztő csőnek lefelé kell lejtenie (1/50–1/100): a
visszafolyás megelőzése érdekében ne legyen emelkedéslejtés a csövezésben.
• A leeresztő csövezés csatlakoztatásakor ne alkalmazzon
nagy erőt a beltéri egység leeresztő csatlakozóján.
• A beltéri egység leeresztő csatlakozójának külső átmérője 32
mm.
Csővezetékek anyaga: VP-25 polivinilklorid (PVC) cső és
csőszerelvények
Csőbilincs
Beltéri egység
A felfelé
vezetés nem
megengedett.
Karbantartási
leeresztő csatlakozó
• A leeresztő csöveket hőszigetelni kell.
Hőszigetelő anyag: Legalább 8 mm vastagságú polietilén
hab.
Leeresztés tesztje
A légkondicionáló leeresztő szivattyúval vezeti el a vizet.
A leeresztő szivattyú működésének teszteléséhez a következő eljárást kell használni:
Víz betöltése
Rugalmas leeresztő tömlő
Fő leeresztő cső
Leeresztő szivattyú
Leeresztő
csonk
Ragassza össze
az illesztést
Leeresztő tömlő csatlakozója
Használja a bilincset
• A fő leeresztő csövet csatlakoztassa kívülre és a
teszt végéig ideiglenesen hagyja ott.
• A rugalmas leeresztő tömlőbe öntsön vizet és
ellenőrizze, hogy a csövezés nem szivárog-e.
• Az elektromos kábelezés befejezése után
ellenőrizze a leeresztő szivattyú működését és
zaját.
• A teszt befejezése után a rugalmas leeresztő
tömlőt csatlakoztassa a beltéri egység leeresztő
csatlakozójára.
Vízfogó tálca
Szerelési útmutató 15
MAGYAR
!
Üzembe helyezés
!
VIGYÁZAT!
A fenti feltételek ellenőrzése után a következőképpen készítse elő a kábelezést:
1) Mindig legyen a légkondicionáló külön áramkörön. Az elektromos kábelezés áramköri rajzát
lásd a vezérlődoboz fedelének hátoldalán található címkén.
2) A tápellátás és az egység közé iktasson be kismegszakítót.
3) Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az egység szállítása közben
keletkező rezgés hatására meglazulhatnak. Ellenőrizze, hogy ezek szorosan meg legyenek
húzva.
(Ha meglazultak, a kábelek megéghetnek.)
4) Áramforrás specifikációi
5) Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
6) Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett névleges feszültség
legalább 90%-a.
7) Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban megadott értékeknek.
(Különösen ügyeljen a kábelhossz és -vastagság összefüggésére.)
8) Vizes vagy nedves helyeken feltétlenül szereljen fel szivárgásérzékelő megszakítót.
9) A feszültségesés a következő hibákat okozhatja.
• A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, a biztosító leoldása, a
túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.
• A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
ÁTADÁS
Tanítsa be a vásárlónak az üzemeltetési és karbantartási eljárásokat a felhasználói kézikönyv
segítségével.
(légszűrő tisztítása, hőmérséklet-szabályozás stb.)
16
Beltéri egység
Üzembe helyezés
MAGYAR
A DIP kapcsoló beállításai
1. Beltéri egység
Funkció
Magyarázat
SW1
SW2
Kommunikáció
Program
n.a. (Alapértelmezés)
n.a. (Alapértelmezés)
SW3
Csoportvezérlés
Mester vagy szolga
kiválasztása
SW4
Jelfogó-érintkező Jelfogó-érintkező
üzemmód
üzemmód kiválasztása
SW5
Üzembe helyezés
Folyamatos
ventilátorüzem
SW6
Fűtő
csatlakoztatása
n.a.
Ventilátor
csatlakoztatása
SW7
SW8
!
Ki állásban
Be állásban
Alapértel
mezés
-
-
Ki
Ki
Mester
Szolga
Ki
Vezetékes/vezeték nélküli
Automatikus
távvezérlő kiválasztása kézi
vagy automatikus üzemmódhoz
Ki
Folyamatos üzem kikapcsolása
-
Ki
-
-
Ki
Ventilátor
csatlakoztatásának
kiválasztása
Összeköttetés bontása
Üzemel
LégterelőFelső/alsó légterelő
választás (konzol) kiválasztása
Felső + alsó légterelő
Csak felső
légterelő
Általános típus
Trópusi típus
-
-
Régió
kiválasztása
Egyéb
Trópusi terület
kiválasztása
Tartalék
Ki
Ki
VIGYÁZAT!
Multi V modell esetén az 1, 2, 6, 8 DIP kapcsolót KI (OFF) állásba kell kapcsolni.
2. Kültéri egység
Ha a készülékek megfelelnek a speciális feltételeknek, a kültéri egység 3. DIP-kapcsolójának
bekapcsolásával és a tápellátás ki-, majd bekapcsolásával az „automatikus címzés” funkció
automatikusan és nagyobb sebességgel indulhat.
※ Speciális feltételek:
- Minden beltéri egység neve ARNU****4.
- Minden Multi V super IV (kültéri egységek) gyári száma 2013 októbere utáni.
DIP-kapcsoló
7 szegmens
Kültéri egység NYÁK
Kültéri egység DIP-kapcsoló
Szerelési útmutató 17
Üzembe helyezés
Csoportvezérlés beállítása
1. Csoportvezérlés 1
n 1 Vezetékes távvezérlő + Standard beltéri egységek
LGAP Hálózati rendszer
vagy
Mester
Szolga
Hibaüzenet kijelzése
Szolga
Szolga
GND
Jel
12 V
A beltéri egységek között csak soros jel- és
GND-vezetékeket csatlakoztasson.
Mester
n DIP KAPCSOLÓ A NYÁK-ON
¿ Mester beállítás
- 3. sz. KI
¡ Szolga beállítás
- 3. sz. BE
Beltéri egység DIP-kapcsoló
Egyes készülékek NYÁK-ján nincs DIP-kapcsoló. A DIP-kapcsoló helyett a vezeték nélküli távvezérlővel is be lehet
állítani a beltéri egységek mester vagy szolga vezérlési módját.
A beállítás részletei a vezeték nélküli távvezérlő kézikönyvében olvashatók.
1. Egy vezetékes távvezérlővel (maximum) 16 beltéri egység vezérelhető.
Csak egy beltéri egységet állítson be mesterként, a többi szolga legyen.
2. Minden típusú beltéri egységgel lehet csatlakozni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
- A master beltéri egység csak a jelfogó-érintkezőt és a központi vezérlőt ismeri fel.
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén egy hibakód jelenik meg.
Ekkor a hibás egységek kivételével a többi beltéri egység továbbra is vezérelhető marad.
18
Beltéri egység
Üzembe helyezés
MAGYAR
h Beltéri egységek csatlakoztatása 2009 februárja óta lehetséges.
h A mester és szolga beállítás elmulasztása hibás működést eredményezhet.
h Csoportvezérlés esetén a következő funkciók használhatók.
- Bekapcsolás, leállítás, üzemmódválasztás.
- Hőmérséklet-beállítás és szobahőmérséklet ellenőrzése.
- Aktuális idő módosítása
- Levegőáramlási mennyiség szabályozása (Nagy/Közepes/Kicsi)
- Időzítési beállítások
Néhány funkció használata nem lehetséges.
2. Csoportvezérlés 2
n Vezetékes távvezérlők + Standard beltéri egységek
LGAP Hálózati rendszer
vagy
Mester
Mester
Szolga
Szolga
GND
Jel
12 V
Ne csatlakoztassa a soros
12 V-os vezetéket
Hibaüzenet kijelzése
Mester
Mester
h A mester vezetékes távvezérlővel (maximum) 16 beltéri egység vezérelhető.
h Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.
Szerelési útmutató 19
Üzembe helyezés
3. Csoportvezérlés 3
n Vegyes összeköttetés az általános beltéri egységekkel és frisslevegő-beszívó (FAU)
egységgel
LGAP Hálózati rendszer
vagy
Mester
FAU
Master
Mester
Szolga
FAU
Szolga
N
GND
Jel
12 V
M
Hibaüzenet kijelzése
Display Error Message
Mester
Mester
h Általános beltéri egységre és frisslevegő-beszívó egységre csatlakoztatva a beltéri egysége(ke)t válassza el a
frisslevegő-beszívó egységtől. (N, M ≤ 16) (Mivel a hőmérséklet beállítás eltérő.)
h Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.
FAU
FAU
Standard
Standard
FAU
FAU
Standard
Standard
* FAU: Frisslevegő-beszívó egység
Standard: Szabványos beltéri egység
20
Beltéri egység
Üzembe helyezés
MAGYAR
4. 2 távvezérlő
n 2 Vezetékes távvezérlő + 1 beltéri egység
LGAP Hálózati rendszer
vagy
Szolga
Mester
Szolga
Szolga
GND
Jel
12 V
Hibaüzenet kijelzése
Mester
Szolga
1. A beltéri egységre legfeljebb két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
Csak egy beltéri egységet állítson be mesterként, a többi szolga legyen.
Csak egy vezetékes távvezérlőt állítson mester vezérlési módba, a többit állítsa szolga módba.
2. Minden típusú beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén egy hibakód jelenik meg.
6. A beltéri egységek funkciói nincsenek korlátozva.
Szerelési útmutató 21
Üzembe helyezés
5. Tartozékok a csoportvezérlés beállításához
A lenti kiegészítők segítségével lehetőség van csoportvezérlés beállítására.
2 db beltéri egység + Vezetékes távvezérlő
h PZCWRCG3 kábel az összeköttetéshez
1 db beltéri egység + 2 db Vezetékes távvezérlő
h PZCWRC2 kábel az összeköttetéshez
Szolga
Mester
PZC WRC 2
PZC WRC G3
Mester
!
Mester
Szolga
VIGYÁZAT!
• Ha a helyi építési előírások plenum minősítésű vezetékek használatát írják elő, használjon
teljesen zárt, éghetetlen kábelcsatornát.
22
Beltéri egység
Üzembe helyezés
MAGYAR
Modell meghatározása
ARN
U
07
G
L1
G
4
Sorozatszám
Funkciók kombinációi
A: Alapfunkció
L: Új Plazma (Falra szerelt)
C: Plazma (Mennyezeti kazettás)
G: Alacsony statikus nyomású K: Magas hőérzékenység
U: Talajon álló, ház nélküli
SE/S8 - R: Tükör V: Ezüst B: Kék (ART COOL típusú panel szín)
SF - E: Vörös V: Ezüst G: Arany 1: Kiss (Változtatható fénykép)
Q: Konzol
Z: Frisslevegő-beszívó egység
Ház neve
Névleges elektromos teljesítmény
1:1Ø, 115 V, 60 Hz
2:1Ø, 220 V, 60 Hz
6:1Ø, 220 - 240 V, 50 Hz
7:1Ø, 100 V, 50/60 Hz
3:1Ø, 208/230 V, 60 Hz
G:1Ø, 220 - 240 V, 50 Hz/1Ø, 220 V, 60 Hz
Teljes hűtési kapacitás Btu/h-ban
Pl). 5 000 Btu/h ➝ '05' 18 000 Btu/h ➝ '18'
Inverter típus és csak hűtés (C/O) kombinációja, vagy hőszivattyús (H/P)
N: AC Inverter és H/P
V: AC Inverter és C/O
U: DC Inverter és H/P és C/O
rendszer beltéri egységgel, R32 / R410Ahasználatával
❈ LGETA:U Pl.) URN
Levegőben terjedő zajkibocsátás
A készülék által kibocsátott A-súlyozott hangnyomás 70 dB alatt van.
**A zajszint a helyszíntől függően változhat.
A megadott számok kibocsátási szintek és nem feltétlenül munkavédelmileg megfelelő szintek. A
kibocsátás és a kitettségi szintek között van ugyan összefüggés, de ez nem használható annak
helyes megítéléséhez, hogy van-e szükség óvintézkedésre. A dolgozók aktuális kitettségi szintjét
befolyásoló tényezők a munkahely jellemzői és más zajforrások, azaz a berendezések és más
folyamatok száma, valamint a zajkitettség időtartama. A megengedett szint is országonként változhat.
Ennek az információnak az alapján azonban a felhasználó jobban felmérheti a veszélyeket és
kockázatokat.
Határkoncentráció
A határkoncentráció a freongáz-koncentráció azon értéke, ahol személyi sérülés nélkül azonnali
beavatkozás hajtható végre, ha a hűtőközeg a levegőbe szivárog. A határkoncentráció
mértékegysége a számításokhoz kg/m3 (freongáz tömege a levegő térfogatához viszonyítva)
Határkoncentráció: 0.44 kg/m3 (R410A)
n Hűtőközeg koncentrációjának kiszámítása
A rendszer teljes hozzáadott hűtőközeg-mennyisége (kg)
Hűtőközeg koncentrációja =
Azon legkisebb helyiség kapacitása, ahová a beltéri egység telepítve van (m3)
Szerelési útmutató 23
ESP (külső statikus nyomás) beállítása
ESP (külső statikus nyomás) beállítása
(Egység: CMM)
L1 Váz : 05, 07, 09 k
Beállítás értéke
0 (0)
5.03
5.60
6.19
6.79
7.41
8.05
8.71
9.38
10.07
-
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
1 (10)
4.85
5.44
6.05
6.67
7.31
7.96
8.63
9.32
10.03
-
Statikus nyomás (mmAq(Pa))
2 (20)
3 (29)
4.57
5.17
5.80
4.80
6.43
5.44
7.09
6.09
7.76
6.76
8.45
7.45
9.16
8.16
9.88
8.88
9.62
10.38
-
1 (10)
6.70
7.55
8.43
9.32
10.22
11.15
12.09
13.05
14.02
15.01
16.02
-
Statikus nyomás (mmAq(Pa))
2 (20)
3 (29)
6.69
7.56
6.47
8.45
7.36
9.36
8.27
10.28
9.19
11.22
10.14
12.18
11.09
13.16
12.07
14.15
13.06
15.16
14.07
16.18
15.10
16.14
-
4 (39)
4.97
5.64
6.33
7.04
7.76
8.50
9.26
10.03
(Egység: CMM)
L2 Váz : 12, 15, 18 k
Beállítás értéke
0 (0)
6.50
7.34
8.20
9.07
9.96
10.87
11.79
12.73
13.69
14.67
15.66
16.67
-
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
4 (39)
6.96
7.89
8.83
9.78
10.76
11.75
12.76
13.79
14.83
15.89
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
5 (49)
6.35
7.30
8.25
9.23
10.22
11.23
12.26
13.30
14.36
(Egység: CMM)
L3 Váz : 21, 24 k
Beállítás értéke
5 (49)
5.08
5.79
6.51
7.25
8.01
8.78
0 (0)
10.19
12.18
13.81
15.16
16.30
17.31
18.27
19.26
20.34
21.60
-
1 (10)
10.71
12.34
13.69
14.83
15.85
16.80
17.79
18.87
20.13
21.64
-
Statikus nyomás (mmAq(Pa))
2 (20)
3 (29)
11.09
12.19
13.38
10.71
14.36
11.85
15.23
12.86
16.07
13.82
16.93
14.80
17.89
15.88
19.01
17.14
20.36
18.66
22.01
20.50
22.75
4 (39)
10.97
11.93
12.91
13.99
15.25
16.76
18.61
20.86
5 (49)
10.49
11.57
12.83
14.35
16.19
18.44
Megjegyzés:
1. A fenti táblázat a légáramlási arány és a külső statikus nyomás közötti összefüggést mutatja be.
2. A külső statikus nyomás beállításának folyamatával kapcsolatban olvassa el a vezetékes távvezérlő kézikönyvét.
24
Beltéri egység
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising