LG | ARNU12GTLC4.ENWBLEU | User guide | LG ARNU09GTLC4.ENWBLEU Mode d'emploi

LG ARNU09GTLC4.ENWBLEU Mode d'emploi
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 1
MAGYAR
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan
olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
Álmennyezeti kazettás - 2-utas
Az eredeti utasítás fordítása
www.lg.com
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 2
Álmennyezeti kazettás – 2-utas típusú beltéri egység felhasználói kézikönyve
TARTALOMJEGYZÉK
FELJEGYZÉSEK
Biztonsági óvintézkedések ...3
Írja be ide a típus számát és a gyári számot:
Modell száma
Gyártási szám
A használatba vétel előtt .......8
Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő
címkén találja meg.
A márkakereskedő neve
A vásárlás dátuma
Kezelési útmutató ..................9
Karbantartás és szerviz .......10
Mielőtt a szervizt hívná
............................................12
n Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás
időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel.
OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET
Számos hasznos útmutatást talál itt a klímaberendezés
helyes kezelésére és karbantartására vonatkozóan.
Egy kis odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg
klímaberendezésének élete során.
A hibakeresési tippek táblázatában számos feleletet
talál a gyakrabban előforduló problémákra.
Ha előbb elolvassa a Hibakeresési tippeket, valószínűleg nem kell a szervizhez fordulnia.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
• A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.
• Kisgyermekek vagy hozzá nem értő személyek nem
használhatják felügyelet nélkül a klímaberendezést.
• Ügyelni kell, hogy kisgyermekek ne játsszanak a klímaberendezéssel.
• Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak felhatalmazott személy végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával.
• A telepítést csak minősített szakember végezheti, a
nemzeti elektromos törvényi előírásoknak megfelelően.
2
beltéri egység
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 3
Biztonsági óvintézkedések
Biztonsági óvintézkedések
FIGYELEM
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
VIGYÁZAT
Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.
n A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
FIGYELEM
n Felszerelés
Ne használjon hibás
vagy a szükségesnél
kisebb elektromos megszakítót. A készüléket
mindig külön erre a
célra szolgáló elektromos megszakító után
kell szerelni.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Biztonságosan szerelje
fel a vezérlődoboz
paneljét és fedelét.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Az elektromos szerelési
munkákat a márkakereskedővel, szakképzett
villanyszerelővel vagy
egy hivatalos szervizközponttal végeztesse
el.
Mindig földelje le a
készüléket.
• Ön sohase szerelje szét • Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Mindig külön áramkört
és kismegszakítót használjon.
• A helytelen kábelezés
vagy felszerelés tüzet
vagy áramütést okozhat.
Megfelelően méretezett
biztosítékot vagy megszakítót használjon.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Használati útmutató 3
MAGYAR
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében
be kell tartani az alábbi előírásokat.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek
súlyosságát az alábbiak jelzik.
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 4
Biztonsági óvintézkedések
A tápkábelt ne alakítsa
át és ne toldja meg.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
A felszereléshez mindig
forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
• Fennáll a tűz, áramütés,
robbanás vagy sérülés
veszélye.
Ön ne szerelje fel, le,
vagy ne szerelje át a
készüléket.
• Fennáll a tűz, áramütés,
robbanás vagy sérülés
veszélye.
Ne szerelje a készüléket
hibás állványra.
• Ha a tartó leszakad, a készülék vele
együtt leeshet és anyagi kárt, személyi
sérülést okozhat, illetve a készülék
megsérülhet.
beltéri egység
• Éles peremek sérülést
okozhatnak. Fokozottan
ügyeljen a burkolat éleire, a kondenzátor és a
párologtató ventilátorlapátaira.
Ne kapcsolja be a
megszakítót, és ne
helyezze a berendezést
feszültség alá eltávolított, illetve nyitott
előlap, szekrény, felső
burkolat vagy vezérlődoboz-burkolat mellett.
• Ez személyi sérülést és • Ennek be nem tartása
anyagi kárt okozhat, vagy tüzet, áramütést, robbanást vagy halált
a készülék deformálódokozhat.
hat.
Ügyeljen arra, hogy a felszerelési
hely állapota az idő során ne romoljon.
4
Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és
felszerelése során.
Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés
során használjon vákuumszivattyút
vagy inert gázt (nitrogént). Ne
tároljon vagy használjon éghető gázt
vagy sűrített levegőt, illetve oxigént.
Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy
sérülés veszélye.
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 5
Biztonsági óvintézkedések
n Használat
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
A tápkábel közelében
ne legyen fűtőtest vagy
más fűtőberendezés.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Hosszabb ideig ne
használja a berendezést
szorosan lezárt helyiségben.
• Oxigénhiány léphet fel.
Vihar vagy hurrikán
esetén állítsa le a
készüléket és zárja be
az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a
készüléket az ablaktól.
Semmit se tegyen a tápkábelre.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
Nedves kézzel ne érintse meg és ne üzemeltesse a készüléket.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy
éghető anyagokat a
készülék közelében.
• Fennáll a tűz, a készülék • Fennáll a tűz vagy a
meghibásodásának vagy készülék károsodásának
veszélye.
az áramütés veszélye.
Ha éghető gáz szivárog,
zárja el a gázt mielőtt a
készüléket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki.
Ha a készülék különös
hangot ad, szag vagy
füst jelenik meg. Kapcsolja le a kismegszakítót vagy csatlakoztassa
le a hálózati kábelt.
• Fennáll az áramütés
• Ne használja a telefont
vagy a tűz veszélye.
és ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy
robbanásveszély áll fenn.
Üzem közben ne nyissa
ki a készülék bemeneti
rácsát. (Ha van elektrosztatikus szűrő, ne
érintse meg.)
• Fennáll a tűz, a készülék • Fennáll a fizikai sérülés,
meghibásodásának vagy áramütés vagy a készülék tönkremenetelének
az áramütés veszélye.
veszélye.
Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás
vagy víz alá merülés),
keressen fel egy hivatalos szakszervizt.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Használati útmutató 5
MAGYAR
Ügyeljen, hogy üzem
közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön
meg a tápkábel.
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 6
Biztonsági óvintézkedések
Ügyeljen arra, hogy ne
jusson víz a készülékbe.
• Fennáll a tűz, áramütés,
robbanás vagy sérülés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy
senki ne léphessen
vagy eshessen a kültéri
egységre.
• Ez személyi sérülést
okozhat vagy a készülék
károsodását eredményezheti.
Rendszeresen szellőztesse a készüléket, ha
kályhával stb. együtt
használja.
• Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
Ne járassa hosszabb
ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a
levegő páratartalma és
egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.
• A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti
vagy károsíthatja a bútorokat.
A készülék tisztításakor
vagy karbantartásakor
kapcsolja le a hálózati
feszültséget.
• Fennáll az áramütés
veszélye.
Ne kapcsolja be a
megszakítót, és ne
helyezze a berendezést
feszültség alá eltávolított, illetve nyitott
előlap, szekrény, felső
burkolat vagy vezérlődoboz-burkolat mellett.
• Ennek be nem tartása
tüzet, áramütést, robbanást vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
n Felszerelés
Ügyeljen arra, hogy
senki ne léphessen
vagy eshessen a kültéri
egységre.
Ne járassa hosszabb
ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a
levegő páratartalma és
egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.
Ne kapcsolja be a megszakítót, és ne helyezze a
berendezést feszültség alá
eltávolított, illetve nyitott
előlap, szekrény, felső
burkolat vagy vezérlődoboz-burkolat mellett.
• Ez személyi sérülést okoz- • A nedvesség kondenzálód- • Ennek be nem tartása
hat vagy a készülék károhat és benedvesítheti vagy tüzet, áramütést, robbasodását eredményezheti.
károsíthatja a bútorokat.
nást vagy halált okozhat.
A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.
• El kell kerülni a személyi sérülést.
6
beltéri egység
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 7
Biztonsági óvintézkedések
n Használat
Ne torlaszolja el a bevagy kilépő levegőáramot.
• Ez egészségkárosodást
okozhat.
• Fennáll a károsodás
vagy vagyontárgyak
elvesztésének veszélye.
• Ez a készülék károsodását okozhatja.
A tisztogatáshoz puha
rongyot használjon. Ne
használjon agresszív
tisztítószereket, oldószereket stb.
A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg
a készülék fém alkatrészeit. Ezek nagyon élesek!
Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá
semmit (kültéri egységek)
• Fennáll a tűz, az áramütés és a készülék
műanyag részei sérülésének veszélye.
• Fennáll a személyi sérülés veszélye.
• Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
Mindig gondosan
helyezze vissza a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell, gyakrabban tisztítsa ki.
A készülék működése
közben ne dugja be a
kezét vagy más tárgyat
a levegő be- vagy kilépő
nyílásába.
• A szennyezett szűrő csök- • Az éles és mozgó alkatrészek személyi sérülést
kenti a légkondicionáló
okozhatnak.
hatásfokát, működési
hibát okozhat és a készülék megrongálódhat.
Ne igya meg a készülékből leengedett cseppvizet.
• Ez a víz nem tiszta és
súlyos egészségügyi
problémákat okozhat.
A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.
• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
Használati útmutató 7
MAGYAR
A készüléket ne használja speciális célra, pl.
élelmiszerek, műalkotások stb. megőrzésére.
Ez egy háztartási légkondicionáló, és nem
precíziós hűtőrendszer.
A hideg levegő ne érje
hosszú ideig a bőrt. (Ne
üljön a huzatban.)
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 8
A használatba vétel előtt
A használatba vétel előtt
Felkészülés az üzembe helyezésre
1. A szerelést szakember végezze.
2. Használjon külön áramkört.
Használat
1. Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az
emberek, háziállatok és növények ne maradjanak hosszú ideig a közvetlen légáramlásban.
2. A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb fűtőberendezés van.
3. A légkondicionálót ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer,
háziállat, növény vagy műtárgy esetében). Az ilyen használat károsodást okozhat.
Tisztítás és karbantartás
1. A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles fémszélek sérülést okozhatnak.
2. A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel. Ez tönkreteheti a szigetelést, ami áramütést okozhat.
3. A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Működés közben a ventilátor nagyon nagy sebességgel forog. Ha tisztítás közben véletlenül bekapcsolják a tápfeszültséget,
ez személyi sérülést okozhat.
Szerviz
A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.
8
beltéri egység
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 9
Kezelési útmutató
Kezelési útmutató
Kényszerített működés
MAGYAR
A készülék használata a távvezérlő nélkül.
2 mp-ig tartsa nyomva a kényszerített működés gombot.
A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg a gombot.
Ha ebben az üzemmódban áramkimaradás van, majd a hálózati
feszültség visszatér, az üzemmód automatikusan a következő lesz:
Kényszerített működés esetén a beállított üzemmód folytatódik.
Kényszerített működés
Hűtő típus
Üzemmód
Beltéri egység ventilátor sebesség
Beállított hőmérséklet
Hőszivattyús típus
Helyiség hőm. ≥ beáll. hőm. -2 °C Helyiség hőm. < beáll. hőm. -2 °C
Hűtés
Nagy
22 °C
Hűtés
beállítható
beállítható
Fűtés
beállítható
beállítható
Automatikus újraindító üzemmód
Ha a hálózati feszültség kimaradása után visszatér a feszültség, ez a funkció a kimaradás előtti üzemmódban indítja
újra a készüléket.
A szűrőjelző LED
1. A szűrő jelzőlámpája (LED) világít.
2. Ha a szűrő jelzőlámpája (LED) világít, tisztítsa meg a szűrőt.
3. Szűrő tisztítása után a távvezérlő Timer és ◀ gombját egyidejűleg tartsa nyomva 3 mp-ig.
Ezután a szűrő LED-je kikapcsolódik.
Használati útmutató 9
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 10
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és szerviz
VIGYÁZAT: Minden karbantartási munka megkezdése előtt csatlakoztassa
le a készülékről a hálózati feszültséget.
Rács, burkolat és távvezérlő
o A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a rendszert.
Puha, száraz törlőkendővel törölje le a készüléket.
Ne használjon fehérítő vagy súrolószert.
Antibakteriális szűrő
Levegőbeszívás
MEGJEGYZÉS A beltéri egység tisztítása előtt a készüléket
le kell csatlakoztatni a hálózati feszültségről.
Levegőkimenet
Levegőszűrők
Vezetékes távirányító
(tartozék)
TEMP
Remote
Controller
Az előlap mögötti levegőszűrőket kéthetente, vagy szükség
szerint sűrűbben ellenőrizni és tisztítani kell.
1. Vegye ki a levegőszűrőket.
n A légszűrő eltávolításához fogja meg a
fület és kissé húzza felfelé.
Nyomógomb
VIGYÁZAT: A levegőszűrő
eltávolításakor ne érintse meg a
készülék fém alkatrészeit. Ez sérülést okozhat.
Tartó
Levegőszűrő
n Ne használja a következőket:
• 40 ºC-nál melegebb víz.
Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
• Illó anyagok.
Illékony anyagok
károsíthatják a
készülék felületét.
SI
B en
10
N NER
zene
beltéri egység
SCO
U RIN
CLB
ARGE
2. Porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a
levegőszűrőt.
n Makacs szennyeződés esetén langyos,
semleges mosogatószeres vízzel mossa
ki.
n Ha forró (50 °C vagy melegebb) vizet
használ, a szűrő deformálódhat.
3. Mosás után árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőt.
n Szárítás közben a levegőszűrőt ne érje
közvetlen napsütés vagy tűz melege.
4. Szerelje vissza a levegőszűrőt.
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 11
Karbantartás és szerviz
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.
A következő beállításokkal üzemeltesse
2-3 órán keresztül a légkondicionálót.
• Üzemeltetés típusa: Ventilátor-üzem.
• Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.
Kapcsolja le a kismegszakítót.
VIGYÁZAT
Tisztítsa meg a levegőszűrőt és tegye
vissza a beltéri egységbe
(a tisztítást lásd a 10. oldalon)
Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység bemenete/kimenete nincs-e eltömődve.
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, kapcsolja le a kismegszakítót.
Por gyűlhet fel és ez tüzet okozhat.
Ellenőrizze, hogy a földelőkábel csatlakoztatása megfelelő-e. Csatlakoztassa
a kábelt a beltéri egységre.
Hasznos tájékoztatások
A levegőszűrők és az Ön villanyszámlája.
Ha a levegőszűrők eltömődnek, a hűtési kapacitás
csökken és az elektromos energia 6 %-a veszendőbe megy.
Kezelési tippek
Ne hűtse túl a helyiséget.
Tartsa zárva az ablaktáblákat
vagy függönyöket
Legyen a helyiség hőmérséklete egyenletes.
Ez nem egészséges és pazarolja az áramot.
A klímaberendezés üzeme
alatt ne érje közvetlen napsugárzás a helyiséget.
Úgy állítsa be a légáram függőleges és vízszintes irányát,
hogy a helyiség hőmérséklete
egyenletes legyen.
Ellenőrizze, hogy az ajtók és ablakok szorosan zárva vannak-e.
Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt.
Időnként szellőztesse ki a
helyiséget.
A lehetőséghez képest kerülje
az ajtók és ablakok nyitását,
hogy a hideg levegő ne szökjön el.
A levegőszűrő eltömődése
csökkenti a légáramot és
rontja a hűtő és páramentesítő hatást. Legalább kéthetenként tisztítsa a szűrőt.
Mivel az ablakokat zárva tartjuk, néha nyissa ki őket és
szellőztessen.
Használati útmutató 11
MAGYAR
Ha a légkondicionálót ismét használatba
veszi.
Ha hosszabb ideig nem használja.
12, MFL67870201(헝헝헝) 17. 7. 24. 헝헝 2:11 Page 12
Karbantartás és szerviz
Mielőtt a szervizt hívná
?
Hibakeresési tippek! Takarékoskodjék idővel és pénzzel!
Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket.... Ha a probléma fennmarad,
értesítse a forgalmazót.
A légkondicionáló
nem működik.
A helyiségben rossz
szag van.
Úgy tűnik, hogy kondenzvíz szivárog a
légkondicionálóból.
A légkondicionáló
újraindítás után kb. 3
percig nem működik.
• Rosszul állította be
az időzítést?
• A biztosíték kiégett
vagy a kismegszakító
leoldott?
• Ellenőrizze, hogy a
szag nem a helyiségben található falakból,
szőnyegekből, bútorokból vagy ruhákból
származik-e.
• Kondenzvíz akkor
keletkezik, ha a légkondicionáló levegőárama lehűti a meleg
beltéri levegőt.
• Ez a szerkezet védelme miatt van.
• Várjon kb. 3 percig
és a készülék
működni kezd.
A hűtés vagy fűtés
hatékonysága leromlott.
A légkondicionáló
zajosan működik.
Roppanáshoz hasonló hang.
A távvezérlő kijelzője
halvány, vagy egyáltalán nem működik.
• A levegőszűrő szenynyezett? Lásd a levegőszűrő tisztítási előírásait.
• Lehet, hogy a légkondicionáló első bekapcsolásakor a helyiség
túl meleg volt. Hagyjon időt arra, hogy
lehűljön.
• Helytelen a beállított
hőmérséklet?
• Akadály van a beltéri
egység bemeneti
vagy kimeneti nyílásai
előtt?
• Vízfolyáshoz hasonló
zaj hallható.
-Ezt a hangot a légkondicionálóban
áramló hűtőközeg
adja.
• Sűrített levegő szabadba jutásához
hasonló zaj hallható.
-Ez a páramentesítés
során keletkező víz
légkondicionálón
belüli feldolgozásának hangja.
• A hangot az előlap stb.
hőmérsékletváltozás
miatti
összehúzódása/tágulása adja.
• Az elemek kimerültek?
• Az elemek (+) és (-)
pólusai a helyes irányban állnak?
A szűrő jelzőlámpája
(LED) világít.
• Szűrő tisztítása, a
vezetékes távvezérlő
Timer és ◀ gombját
egyidejűleg tartsa
nyomva 3 mp-ig.
MEGJEGYZÉS
VÍZÁLLÓSÁG : A készülék kültéri része VÍZÁLLÓ.
A beltéri rész nem vízálló, ezért ne érje túl sok víz.
12
beltéri egység
(1)MFL67870201(영영) 17. 7. 24. 영영 2:05 Page 100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising