LG | DM07RP.NSJ | Owner's Manual | LG DM07RP.NSJ Manuel utilisateur

LG DM07RP.NSJ Manuel utilisateur
MAGYAR
RÖVIDÍTETT ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, a termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a szerelési
útmutatót
A készülék telepítését a helyi szabványok és előírások betartásával kizárólag
képesített szakemberek végezhetik el.
Miután alaposan elolvasta a felhasználói útmutatót kérjük őrizze meg.
Az eredeti utasítás fordítása
Bővebb információért lásd a CD-t vagy az LG weboldalát (www.lg.com).
www.lg.com
MODELL MEGNEVEZÉSE
2
MODELL MEGNEVEZÉSE
A készülék által kibocsátott A-súlyozott hangnyomás 70 dB alatt van.
Termékadatok
MAGYAR
- Terméknév: Légkondicionáló
- Modellnév:
Modell
P M 07
Képző
S P
N SJ
(7) Készülék váz típusa
(6) Beltéri egység (N)
(5) Széria
(4) A termék Look
(3) A kapacitás (kBTU)
(2) Termék név
(1) Termék név
(1) A termék típusa 1
Delux
D
P Standard Plus/Standard
Artcool
A
(2) A termék
M
Multi kompatibilis
(4) A termék Look
R
S
E
B
R-Look
Félig R-Look
E-Look
Black Mirror Look
(7) Készülék váz
SJ
SK
Levegőben terjedő zajkibocsátás
Készülék váz típusa
Készülék váz típusa
- Kiegészítő információ: a sorozatszámot a
készüléken található vonalkód tartalmazza.
- Maximálisan megengedett nyomás a
magas nyomású oldalon: 4,2 Mpa /
Alacsony nyomású oldalon: 2,4 Mpa
- Hűtőközeg: R410A
**A hangnyomászint felhasználási helytől függően eltérő lehet.
A feltüntetett adatok a kibocsátási szintre vonatkoznak, nem minősülnek feltétlenül biztonságos működési szintek. Annak ellenére, hogy
a kibocsátási és kitettségi szintek között öszszefüggnek egymással, megbízhatóan mégsem használhatók a további óvintézkedések
szükségességének meghatározására.
A munkaerő kitettségének tényleges szintjét
befolyásoló tényezők közé tartozik a munkavégzésnek helyet adó terem és egyéb zajforrások, például a berendezések száma és az
egyéb kapcsolódó folyamatok, valamint az az
időtartam, amíg egy kezelő ki van téve a zajnak. Továbbá, a megengedett kitettségi szint
országtól függően eltérő lehet. A jelen információk azonban segítséget nyújtanak a berendezés felhasználójának a veszélyek és
kockázatok megfelelő felmérésben.
Koncentráció korlátozása
A maximális hűtőközeg koncentráció értéke
nem lépheti túl a vonatkozó helyi előírásokban
és rendelkezésekben megadott értéket. A koncentráció mértékegysége kg/m3 (hűtőközeg
gáz tömege, 1m3 zárt térhez viszonyítva)
Koncentráció korlátozása: 0,44 kg/m3 (R410A)
n Hűtőközeg koncentrációjának számítása
A rendszer teljes hűtőközeg-mennyiHűtőközeg
sége (kg)
koncentráci- =
A
beltéri egységet tartalmazó legki3
ója (kg/m )
sebb helyiség térfogata (m3)
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.
! FIGYELEM!
Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
! CAUTION
Az utasítások figyelmen kívül hagyása könnyebb sérülést vagy a termék meghibásodását okozhatja
! FIGYELEM!
• A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
• A telepítést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával, kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
• Az útmutató szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
• Az útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.
Felszerelés
• Ne használjon hibás vagy alulméretezett kismegszakítót. Megfelelően méretezett biztosítékot és
megszakítót használjon. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal végeztesse el. Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a terméket.
Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A kábelezési rajz szerint mindig földelje a készüléket. A földelést ne csatlakoztassa gázcsőre, vízcsőre, villámhárítóra vagy a telefonvonal földelésére. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét. Fennáll a por, víz stb. miatti tűz
vagy áramütés veszélye.
• Megfelelően méretezett biztosítékot és megszakítót használjon. Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• A hálózati kábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. Ha a hálózati kábelen repedések vannak, a szigetelés
lehámlott vagy megrongálódott, akkor ki kell cserélni. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A felszereléshez, leszereléshez vagy áthelyezéshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy
egy hivatalos szervizközponthoz. Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Ne szerelje a terméket sérült állványra. Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő
során ne romoljon. Emiatt a készülék leeshet.
• A kültéri egységet ne szerelje mozgó alapra, illetve olyan helyre, ahonnan leeshet. Ha a kültéri
egység leesik, akkor anyagi kárt, személyi sérülést, sőt halált is okozhat.
MAGYAR
A veszélyes helyzetek elkerülése és a termék megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében
mindig tegyen eleget a következő előírásoknak
4
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
MAGYAR
• A beltéri egység feszültségsokszorozó kondenzátora nagyfeszültséget állít elő az elektromos alkatrészek számára. A javítás megkezdése előtt teljesen süsse ki a kondenzátort. A töltött kondenzátor áramütést okozhat.
• Az egység felszerelését a mellékelt szerelőkészlet használatával kell végezni. Egyébként a készülék leeshet és súlyos sérülést okozhat.
• A beltéri/kültéri kábelezés csatlakozásait szorosan rögzíteni kell, és a kábeleket úgy kell vezetni,
hogy ne hasson rájuk olyan erő, ami kifelé húzná őket a csatlakozókból. A helytelen vagy laza
csatlakozás melegedést vagy tüzet okozhat.
• A csomagolóanyagokat biztonságosan tárolja. Ilyenek a szerelés vagy szervizelés után visszamaradó csavarok, szegek, törött alkatrészek stb., a műanyag csomagoló tasakokat tépje szét és
dobja ki. A gyerekek játszhatnak velük, és ez sérülést okozhat.
• Ellenőrizze az alkalmazott hűtőközeget. Kérjük, ellenőrizze a készülék típustábláját. Nem megfelelő hűtőközeg gátolhatja az egység normális működését.
Használat
• Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos
szakszervizt és az ismételt használatbavétel előtt javíttassa meg. Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Csak a szerviz alkatrész-jegyzékében szereplő elemeket szabad használni. Ne módosítsa a készüléket. A nem megfelelő alkatrészek használata áramütést, túlzott melegedést vagy tüzet okozhat.
• Nedves kézzel ne érintse meg, ne üzemeltesse, illetve ne javítsa a készüléket. Kihúzáskor mindig a dugaszt fogja meg. Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
• A hálózati kábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés. Fennáll a tűz vagy az
áramütés veszélye.
• Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre. A készüléket vízforrásoktól távol szerelje fel. Fennáll
a tűz, a meghibásodás vagy az áramütés veszélye.
• Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a termék közelében. Tűzveszély
áll fenn.
• Zárt helyiségben ne üzemeltesse hosszú ideig a készüléket. Rendszeresen szellőztessen. Oxigénhiány léphet fel, és ez egészségkárosodást okozhat.
• Üzem közben ne nyissa ki a készülék elülső védőrácsát. (Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha a készülék rendelkezik azzal.) Személyi sérülés, elektromos áramütés vagy a termék
meghibásodásának veszélye áll fenn.
• Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Azonnal kapcsolja le a kismegszakítót és húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
• Ha sütővel, fűtőtesttel stb. egy légtérben üzemelteti a készüléket, a helyiséget időről időre szellőztesse. Oxigénhiány léphet fel, amely káros vagy halálos következményekkel járhat.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt és kapcsolja ki a kismegszakítót.
Fennáll a készülék sérülésének, károsodásának vagy nem szándékos működésének a veszélye.
• Ügyeljen arra, hogy senki (főleg gyerekek) ne léphessen vagy eshessen a kültéri egységre. Ez
személyi sérülést okozhat és a készülék megrongálódhat.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
5
! VIGYÁZAT!
Felszerelés
• A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania. Kerülje a személyi sérülést.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek). Ez a termék korrózióját okozhatja.
• A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel az elvezető tömlőt. A rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni. A rezgés vagy zaj elkerülése érdekében.
• A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő zavarhatja a
szomszédságot, vagy kárt okozhat. Ez gondot jelenthet a szomszédoknak és vitákra adhat okot.
• A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze a gázszivárgást (hűtőközeg). Ha
nem elegendő a hűtőközeg mennyisége, a készülék meghibásodhat.
Használat
• A készüléket ne használja speciális célra, pl. élelmiszerek, műalkotások stb. megőrzésére. Ez
egy háztartási légkondicionáló, és nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll a károsodás vagy anyagi
kár veszélye.
• Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot. Ez a készülék károsodását okozhatja.
• A tisztításhoz puha rongyot használjon. Ne használjon durva tisztítószereket, oldószereket vagy
fröccsenő vizet. Tűz, elektromos áramütés vagy a készülék műanyag alkatrészeinek sérülésének
veszélye áll fenn.
• A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Személyi sérülés veszélye áll fenn.
• Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmit. (kültéri egységek) Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
• Tisztítás után mindig gondosan helyezze vissza a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell,
gyakrabban tisztítsa ki. Az elkoszolódott szűrő rontja a hatásfokot.
• A légkondicionáló működése közben a levegő be- és kimeneti nyílásain ne dugja be a kezét és
semmilyen más tárgyat. Az éles és mozgó alkatrészek sérülést okozhatnak.
• Legyen óvatos a termék kicsomagolása és felszerelése során. Az éles peremek sérülést okozhatnak.
MAGYAR
• Ügyeljen arra, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a hálózati kábel. Fennáll
a tűz vagy az áramütés veszélye.
• SEMMIT se tegyen a tápkábelre. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt, mielőtt a készüléket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva
szellőztessen ki. Ne használja a telefont és ne működtessen semmilyen kapcsolót. Tűz- vagy
robbanásveszély áll fenn.
• Ha ezt a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja, megfelelően szellőztesse a
helyiséget. Ennek elmulasztása tüzet, súlyos sérülést vagy a termék meghibásodását okozhatja.
6
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
MAGYAR
• Ha a javítás során a hűtőgáz szivárog, ne érjen a szivárgó gázhoz. A hűtőgáz fagyási sérülést okozhat.
• Az eltávolítás vagy leszerelés során ne döntse meg a készüléket. A kondenzvíz kifolyhat.
• Ne keverjen be levegőt vagy más gázt, mint ami a rendszer hűtőközegeként elő van írva. Ha a
hűtőközeg rendszerébe levegő kerül, túl nagy nyomás keletkezik, ami a berendezés károsodását
vagy személyi sérülést okozhat.
• Ha a felszerelés során a hűtőgáz szivárog, azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ellenkező esetben egészségkárosodást szenvedhet.
• A készülék burkolatának leszerelését, a hűtőolaj és az alkatrészek kezelését a helyi és nemzeti
előírásoknak megfelelően kell végezni.
• A távvezérlőben lévő elemeket ugyanolyan típusúra cserélje le. Ne használjon vegyesen régi és
új, vagy eltérő típusú elemeket. Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
• Az elemeket ne töltse újra és ne szedje szét. Az elemeket ne dobja tűzbe. Eléghetnek és felrobbanhatnak.
• Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az
elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt. Az elemekben lévő vegyi anyagok maró hatásúak, illetve más egészségkárosodást okozhatnak.
• Ha lenyeli az elemből kiszivárgott folyadékot, alaposan mossa ki a száját, majd forduljon orvoshoz. Ennek elmulasztása súlyos egészségkárosodást okozhat.
• Ne járassa hosszabb ideig a légkondicionálót, ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy
ablak nyitva maradt. A kicsapódó pára vagy cseppvíz benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
• A légkondicionáló hideg vagy meleg légáramlata ne érjen közvetlenül bőrt, gyermeket vagy növényt. Ez egészségkárosodást okozhat.
• Ne igya meg a készülékből leengedett cseppvizet. Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi
problémákat okozhat.
• A magasan elhelyezett készülék tisztításakor, karbantartásakor vagy javításakor használjon stabilan álló széket vagy létrát. Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
Az IEC 660335-1 szabványnak megfelelően
• Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy értelmi képességgel, illetve tapasztalattal nem
rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) nem használhatják, kivéve ha a biztonságukért
felelős személy felügyelete alatt állnak, és a készülék használatára utasítást kaptak. A gyermekekre felügyelni kell annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a készülékkel játsszanak.
Az EN 660335-1 szabványnak megfelelően
• Ezt a készüléket 8 éves kor alatti gyermekek, illetve idős, csökkent fizikai vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek nem használhatják, kivéve ha olyan személy
felügyelete alatt állnak, akitől a készülék biztonságos használatára utasítást kaptak, és megértették a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
7
A BERENDEZÉS HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA
Min 100 mm
B
Min 100 mm
A
MAGYAR
- A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy
gőz.
- A levegőáramlás útjában ne legyen akadály.
- A levegőkeringésnek jónak kell lennie.
- Olyan helyen legyen, ahol az cseppvíz elvezetést könnyen meg lehet oldani.
- Olyan helyen legyen, ahol nem zavaró a készülék üzemi zajszintja.
- Ne szerelje fel az ajtó közelében.
- Biztosítsa a nyilakkal jelölt távolságokat a faltól, mennyezettől vagy más akadályoktól.
- A beltéri egység körül biztosítani kell a karbantartáshoz szükséges helyet.
Min 100 mm
B
(Mértékegység: mm)
Típus
Oldalfali készülék
A
min 200mm
B
min 100mm
ELEKTROMOS KÁBELEZÉSI MUNKÁLATOK
Általános utasítások
- Minden külön megvásárolt alkatrésznek és
anyagnak, valamint az elektromos
munkálatoknak meg kell felelniük a helyi
előírásoknak. Kizárólag réz vezetékeket
használjon.
- A kültéri egység, a beltéri egységek és a
távvezérlő bekötéséhez kövesse a készülékre
ragasztott "VEZETÉKEZÉSI ÁBRÁT”.
- Minden vezetékezési munkálatot szakképzett
villanyszerelőnek kell elvégeznie.
nek a beltéri egységével.
! VIGYÁZAT!
• A beltéri egységet és a kültéri egységet
összekötő kábelnek az alábbi előírásoknak kell megfelelnie (Gumi szigetelés, H0
5RN-F típusú, HAR vagy SAA tanúsítással).
NORMÁL
KERESZTMETSZET
1.0 mm2
GN
/YL
20
A vezetékek csatlakoztatása
A kültéri egység bekötésének megfelelően
egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vecsatlakozóblokkhoz.
Gondoskodjon arról, hogy a kültéri egység vezetékeinek színei és érintkező számai egyezze1(L) 2(N) 3(C)
Kültéri egységre vagy B.D.
egységre csatlakozik.
mm
• Az elektromos kábelezés vagy a kommunikációs adatkábel sérülése esetén lépjen
kapcsolaTba a forgalmazóval
Vezetékes távvezérlő használata
(Választható)
További speciális és kényelmi funkciók érhetőek
el a vezetékes távirányító használatával. A funkciók felsorolását lsd. távvezérlő fedele alatt.
8
KÉZIKÖNYV
KARBANTARTÁS
MAGYAR
A gazdaságos üzemeltetés és a
meghibásodások megelőzése érdekében a
készüléket rendszeresen tisztítsa.
! VIGYÁZAT!
• Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
tápkábelt, mielőtt bármilyen karbantartási munkálathoz kezd; ellenkező esetben elektromos áramütés veszélye áll
fenn.
• A szűrők tisztításához soha ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
• A szűrők tisztításához ne használjon illó
anyagokat. Ezek a termék felületének
károsodását okozhatják.
Ha a légkondicionáló nem működik...
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.
1 A következő beállításokkal üzemeltesse 2-3
órán keresztül a légkondicionálót.
• Üzemmód: Ventilátor üzemmód.
• Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.
2 Kapcsolja le a kismegszakítót.
! VIGYÁZAT!
Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, kapcsolja le a kismegszakítót.
Por gyűlhet fel és ez tüzet okozhat.
3 A távvezérlőből vegye ki az elemeket.
Üzemeltetési tippek
• Ne hűtse túl a helyiséget.
Ez nem egészséges és pazarolja az áramot.
• Tartsa zárva az árnyékolókat vagy függönyöket.
A légkondicionáló üzemeltetése közben ne
érje közvetlen napsugárzás a helyiséget.
• Törekedjen arra, hogy a szoba hőmérséklete egyenletes legyen
Úgy állítsa be a légáram függőleges és vízszintes irányát, hogy a helyiség hőmérséklete
egyenletes legyen.
Hasznos tájékoztatások
A levegőszűrők és a villanyszámla kapcsolata:
Ha a levegőszűrők eltömődnek, a hűtési kapacitás csökken és a légkondicionáló működtetéséhez szükséges elektromos energia 6 %-a
veszendőbe megy.
Ha a légkondicionálót ismét használatba veszi.
1 Tisztítsa meg a levegőszűrőt és tegye vissza
a beltéri egységbe.
• Gondoskodjon arról, hogy az ajtók és ablakok szorosan zárva legyenek.
A lehetőséghez képest kerülje az ajtók és ablakok nyitását, hogy a hideg levegő ne szökjön
el.
• Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt.
A levegőszűrő eltömődése csökkenti a légáramot és rontja a hűtő és páramentesítő hatást.
Legalább kéthetenként tisztítsa a szűrőt.
• Időnként szellőztesse ki a helyiséget.
Mivel az ablakokat zárva tartjuk, néha nyissa
ki őket és szellőztesse a helyiséget.
2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység bemenete/kimenete nincs-e eltömődve.
3 Ellenőrizze, hogy a földelőkábel csatlakoztatása megfelelő-e. Csatlakoztassa a kábelt a
beltéri egységre.
KÉZIKÖNYV
9
Hibaelhárítási tanácsok. Takarítson meg időt és pénzt!
Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket.... Ha a probléma fennmarad, értesítse a forgalmazót.
Magyarázat
A légkondicionáló nem működik.
• Rosszul állította be az időzítést?
• A biztosíték kiégett vagy a kismegszakító leoldott?
A helyiségben rossz szag van.
• Ellenőrizze, hogy a szag nem a helyiségben található falakból,
szőnyegekből, bútorokból vagy ruhákból származik-e.
Úgy tűnik, hogy kondenzvíz szi- • Kondenzvíz akkor keletkezik, ha a légkondicionáló levegővárog a légkondicionálóból.
árama lehűti a meleg beltéri levegőt.
• Ez a szerkezet védelme miatt van.
A légkondicionáló újraindítás
• Várjon kb. 3 percig és a készülék működni kezd.
után kb. 3 percig nem működik.
A hűtés vagy fűtés hatékonysága romlott.
A légkondicionáló zajosan működik.
• A levegőszűrő szennyezett? Lásd a levegőszűrő tisztítására vonatkozó utasításokat.
• Lehet, hogy a légkondicionáló első bekapcsolásakor a helyiség
túl meleg volt. Hagyjon időt arra, hogy lehűljön.
• Helytelen a beállított hőmérséklet?
• Akadály van a beltéri egység bemeneti vagy kimeneti nyílásai
előtt?
• Vízfolyáshoz hasonló zaj hallható.
- Ezt a hangot a légkondicionálóban áramló hűtőközeg adja.
• Sűrített levegő szabadba jutásához hasonló zaj hallható.
- Ez a páramentesítés során keletkező víz légkondicionálón belüli feldolgozásának hangja.
Recsegő hang hallható.
• A hangot a bemeneti rács stb. hőmérsékletváltozás miatti öszszehúzódása/tágulása adja.
A távvezérlő kijelzője halvány,
vagy egyáltalán nem működik.
• A hálózati kismegszakító leoldott?
• Az elemek (+) és (-) pólusai a helyes irányban állnak?
A hibakód villámcsapás után jelent meg.
• A készülék túlfeszültségvédő áramkört tartalmaz. Hibajelzés
megjelenhet, de ez normális jelenség. Pár perc múlva visszaáll
a normál működés.
A következő esetekben azonnal értesítse a szervizt
1 Bármilyen rendellenesség, pl. égett szag, erős zaj stb. tapasztal. Kapcsolja ki a készüléket és a
kismegszakítót. Ilyen esetben ne próbálja meg javítani vagy újraindítani a rendszert.
2 A hálózati kábel túl forró vagy megrongálódott.
3 A készülék hibakódot jelez.
4 A beltéri egységből víz szivárog, kis páratartalom mellett is.
5 Bármelyik kapcsoló, kismegszakító (biztonsági, föld) vagy biztosíték nem működik megfelelően.
A teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében a felhasználónak rendszeresen ellenőriznie
és tisztítania kell a készüléket. Speciális esetekben a munkát csak a szerviz végezheti el.
MAGYAR
Jelenség
10
MAGYAR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising