LG | FM40AH.UO2 | Owner's Manual | LG FM40AH.UO2 Manuel utilisateur

LG FM40AH.UO2 Manuel utilisateur
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 1
MAGYAR
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a szerelési
útmutatót
A telepítést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával, kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót, hogy később
is beletekinthessen.
MULTI
Az eredeti utasítás fordítása
Bővebb információért lásd a CD-t vagy az LG weboldalát (www.lg.com).
www.lg.com
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 2
2
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.
MAGYAR
A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye
érdekében tartsa be az összes következő előírást.
! FIGYELEM
Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
! VIGYÁZAT
Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.
! FIGYELEM
• A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet
Önre és másokra nézve.
• A telepítést csak minősített szakember végezheti, a nemzeti elektromos
törvényi előírásoknak megfelelően.
• A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a
biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
• A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása
személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék meghibásodhat
vagy megrongálódhat.
Felszerelés
• Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb kismegszakítót.
Megfelelően méretezett biztosítót és kismegszakítót használjon. Fennáll
a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett
villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy
az áramütés veszélye.
• A készüléket mindig földelje, a kapcsolási vázlatnak megfelelően. Ne
kösse a földelő vezetéket gáz- vagy vízcsőre, villámhárítóra vagy telefonkábel földelő vezetékére. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét. Por, víz
stb. miatt fennállhat a tűz vagy áramütés veszélye.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
3
Használat
• Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz alá merülés),
keressen fel egy hivatalos szakszervizt és javíttassa meg, mielőtt ismét
használatba venné. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Csak a szerviz alkatrész-jegyzékében szereplő elemeket szabad használni. Sohase próbálja átalakítani a készüléket. Nem megfelelő alkatrészek használata áramütést, túlzott hőfejlődést vagy tüzet okozhat.
• Nedves kézzel ne érintse meg, üzemeltesse vagy javítsa a készüléket.
Kihúzáskor mindig a dugaszt fogja meg. Fennáll az áramütés vagy a
MAGYAR
• Megfelelően méretezett biztosítót vagy kismegszakítót használjon.
Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. Ha a tápkábelen repedések vannak vagy a szigetelés lehámlott vagy megsérült, ki kell cserélni.
Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A felszereléshez, leszereléshez vagy áthelyezéshez mindig forduljon a
márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Fennáll a
tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Ne szerelje a készüléket hibás állványra. Győződjék meg arról, hogy a
felszerelés helye nem megy tönkre az idő során. A készülék leeshet.
• Sohase szerelje a kültéri egységet mozgó alapra vagy olyan helyre,
ahonnan leeshet. A leeső kültéri egység kárt, sérülést vagy akár halált
is okozhat,
• A kültéri egységnél a feszültségnövelő kondenzátor nagyfeszültséggel
látja el a villamos alkatrészeket. Javítási munkák megkezdése előtt feltétlenül teljesen ki kell sütni a kondenzátort.A feltöltött kondenzátor áramütést okozhat.
• Az egység szereléséhez a készülékkel szállított szerelőkészletet kell
használni. Ellenkező esetben az egység leeshet, és súlyos sérülést
okozhat.
• A beltéri/kültéri csatlakozásokat szilárdan kell rögzíteni és a kábelt úgy
kell vezetni, hogy ne hasson húzóerő a csatlakozó kapcsokra.
Helytelen vagy laza csatlakozások hőfejlődést vagy tüzet okozhatnak.
• A csomagolóanyagokat biztonságos módon semmisítse meg. Ilyenek a
szerelés vagy szervizelés után visszamaradó csavarok, szegek, törött
alkatrészek stb., és szakítsa szét és dobja ki a műanyag csomagoló
tasakokat. Gyermekek játszhatnak ezekkel és sérülést szenvedhetnek.
• Ellenőrizze az alkalmazott hűtőközeget. Olvassa el a készülék címkéjét.
Nem megfelelő hűtőközeg gátolhatja az egység normális működését.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 4
4
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
MAGYAR
tűz veszélye.
• A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés.
Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre. Az egységet vízforrásoktól
távol kell felszerelni. Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy
az áramütés veszélye.
• Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a
készülék közelében. Tűzveszély áll fenn.
• Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben. Rendszeresen szellőztessen. Oxigénhiány léphet fel és ez károsíthatja egészségét.
• Üzem közben ne nyissa ki a készülék elülső védőrácsát. (Ha van elektrosztatikus szűrő, ne érintse meg.) Fennáll a fizikai sérülés, áramütés
vagy a készülék tönkremenetelének veszélye.
• Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Azonnal
szakítsa meg az áramot és húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés
vagy a tűz veszélye.
• Rendszeres időközönként szellőztesse a helyiséget, ha a készüléket
kályhával vagy fűtőtesttel stb. együtt használja. Oxigénhiány léphet fel
és ez károsíthatja egészségét.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt és
kapcsolja ki a kismegszakítót. Fennáll a készülék sérülésének, károsodásának vagy nem szándékos működésének a veszélye.
• Ügyeljen, hogy senki, különösen pedig gyermek ne léphessen vagy
eshessen rá a kültéri egységre. Ez személyi sérülést okozhat vagy a
készülék károsodását eredményezheti.
• Ügyeljen, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a
tápkábel. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• SEMMIT se tegyen a tápkábelre. Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt mielőtt a készüléket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki. Ne használja a telefont és
ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
! VIGYÁZAT
Felszerelés
• A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania. El
kell kerülni a személyi sérülést.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 5
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
5
Használat
• Ne használja a készüléket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb.
megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós
hűtőrendszer. Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének
veszélye.
• Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot. Ez a készülék károsodását okozhatja.
• A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív
tisztítószereket, oldószereket vagy fröcskölő vizet stb. Fennáll a tűz, az
áramütés és a készülék műanyag részei sérülésének veszélye.
• A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Fennáll a személyi sérülés veszélye.
• Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmit (Kültéri egységek) Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
• Tisztítás után mindig gondosan helyezze vissza a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell, gyakrabban tisztítsa ki. Az elpiszkolódott szűrő
rontja a hatásfokot.
• A készülék működése közben ne dugja be a kezét vagy más tárgyat a
levegő be- vagy kilépő nyílásába.
Az éles és mozgó alkatrészek személyi sérülést okozhatnak.
MAGYAR
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve
tengeri szélnek (sós permetnek).
Ez a készülék korrózióját okozhatja.
• A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel az cseppvíz tömlőt.
Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni. A rezgések és zajok elkerülése érdekében.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol a zaj vagy a kültéri egységből kiáramló meleg levegő kárt vagy kényelmetlenséget okozhat a
szomszédoknak. Ez zavarhatja a szomszédokat és vitákra adhat alkalmat.
• A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizni kell,
nincs-e gáz- (hűtőközeg-) szivárgás. Alacsony hűtőközeg-szint a
készülék károsodását okozhatja.
• Biztonságosan, olyan helyre szerelje fel a készüléket, ami elbírja a
súlyát.
Ha nem így van, a készülék leeshet és sérülést okozhat.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 6
6
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
MAGYAR
• Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során. Éles
peremek sérülést okozhatnak.
• Ha javítás közben szivárog a gáz hűtőközeg, ne érintse meg a szivárgó
gázt. A hűtőközeg gáz (fagyási égést) okozhat.
• Áthelyezés vagy leszerelés alkalmával ne döntse meg az egységet. A
benne lévő kondenzvíz kiömölhet.
• Ne keverjen be levegőt vagy más gázt, mint ami a rendszer hűtőközegeként elő van írva. Ha a hűtőközeg rendszerébe levegő kerül, túl nagy
nyomás keletkezik, ami a berendezés károsodását vagy személyi sérülés bekövetkezését okozhatja.
• Ha a felszerelés során a gáz hűtőközeg szivárog, azonnal szellőztesse
ki a helyiséget. Ellenkező esetben egészségkárosodás érheti.
• Az egység szétszerelését, a hűtőközeg és az esetleges alkatrészek
ártalmatlanítását a helyi és nemzeti szabályoknak megfelelően kell
végezni.
• A távvezérlőben lévő elemeket ugyanolyan típusúra cserélje le. Ne
használjon vegyesen régi és új, vagy eltérő típusú elemeket. Fennáll a
tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
• Az elemeket ne töltse újra és ne szedje szét. Az elemeket ne dobja
tűzbe. Eléghetnek és felrobbanhatnak.
• Ha az elemekből folyadék kerül bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa
le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.
Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
• Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson fogat és forduljon orvoshoz. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.
Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
• Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést, ha nagyon nagy a
levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt. A kicsapódó
pára vagy cseppvíz benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
• Ne tegye ki bőrét, gyermekeket vagy növényeket a hideg vagy meleg
levegőáramnak. Ez egészségkárosodást okozhat.
• Ne igya meg a készülékből leengedett cseppvizet. Ez a víz nem tiszta
és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.
• Ha a magasan elhelyezett készüléket tisztítja, karbantartja vagy javítja,
szilárd székre vagy létrára álljon. Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 7
TARTALOMJEGYZÉK
7
TARTALOMJEGYZÉK
28 AZ ELŐLAP FELSZERELÉSE
ÍRÁSOK
8 FELSZERELÉS
9 A BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE
9
10
11
11
12
13
A legjobb hely kiválasztása
A szerelőlemez rögzítése
Hűtőközeg feltöltése
Csövezés hossza és magassága
Telepítés előkészítő tevékenységei (csak ART
COOL típus esetén)
Fúrjon egy furatot a falba
13 VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ
SZERELÉSE
15
Vezetékes távvezérlő felszerelése
16 PEREMEZÉS ÉS A CSÖVE-
(CSAK ART COOL TÍPUS
ESETÉN)
29 PI485 FELSZERELÉSE
30 TESZTÜZEM
31 FUNKCIÓ
31
32
33
33
34
35
35
36
37 MAX. KOMBINÁLT KAPACITÁS
ZÉS CSATLAKOZTATÁSA
16
17
19
DIP-kapcsoló beállítása
Kényszerített hűtés üzemmód
Kábelezési hiba ellenőrzése
Energiatakarékos mód
Éjszakai csendes üzemmód
Üzemmód zárolása
SLC (Smart Load Control, okos terhelésvezérlés) üzemmód
NYÁK kijelző (csak 14/16/18/21k típus)
Peremezés
Csövezés csatlakoztatása - beltér
Csövezés csatlakoztatása - kültér
38 TENGERPARTI SZERELÉSI
20 A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A
38 IDŐSZAKOS SZÉL ÉS TÉLI
KÜLTÉRI EGYSÉG KÖZÖTTI
KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
20
22
Csatlakoztassa a kábelt a beltéri készülékre
Csatlakoztassa a kábelt a kültéri készülékre
24 A CSEPPVÍZELVEZETÉS ÉS
A CSÖVEZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
24
25
Az cseppvíz csövezés ellenőrzése
A csövezés kialakítása
26 LÉGTELENÍTÉS ÉS LEÜRÍTÉS
26
27
Ellenőrzés módja
Leürítés
ÚTMUTATÓ
IDŐJÁRÁSTER
39
39
39
Modell megnevezése
Zajkibocsátás
Koncentrációhatár
MAGYAR
2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐ-
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 8
8
FELSZERELÉS
FELSZERELÉS
A szerelőkészlet
MAGYAR
Szerelőlemez
„B” típusú csavarok
„A” típusú csavar (6 db)
„A” típusú csavar (8 db)
„A” típusú csavar (7 db)
„A” típusú csavar és műanyag tiplik
Távvezérlő-tartó
Szükséges szerszámok
Ábra
Név
Ábra
Név
Csavarhúzó
Multiméter
Elektromos fúrógép
Hatszögű csavarkulcs
Mérőszalag, kés
Ampermérő
Magfúró
Gázszivárgás-érzékelő
Villáskulcs
Hőmérő, szintező
Nyomatékkulcs
Peremező
szerszámkészlet
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 9
A BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE
9
A BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE
Kültéri egység
1 Ha az egység fölé napsugárzás és eső ellen védő
A legjobb hely kiválasztása
2
Beltéri egység
1 A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy
2
3
4
5
6
gőz.
Válasszon olyan helyet, ahol nincs akadály a
készülék előtt.
Ügyeljen arra, hogy a kondenzvizet kényelmesen
el lehessen vezetni.
Ne szerelje fel ajtó közelében.
Biztosítsa a nyilakkal jelölt távolságokat a faltól,
mennyezettől, kerítéstől vagy más akadályoktól.
A fal szükségtelen rongálásának megelőzésére a
megfelelő műszerrel keresse meg a tartóoszlopokat.
! VIGYÁZAT
A beltéri egységet a padlótól legalább 2,3
méter magasan rögzítse a falra (ART COOL
típus esetén csak 1,5 m).
Több mint
10 cm
3
4
5
6
7
8
9
árnyékolást szerel, ügyeljen arra, hogy ez ne akadályozza a kondenzátorból származó hő eltávozását.
A készülék előtt, mögött és mellett biztosítsa a nyilakkal jelölt szabad területet.
Állatokat vagy növényeket ne helyezzen a meleg
levegő útjába.
Vegye figyelembe a légkondicionáló súlyát és
olyan helyet válasszon, ahol a zaj és a rezgés a
legkisebb.
Válasszon olyan helyet, ahol a meleg levegő áramlása és a zaj nem zavarja a szomszédságot.
Olyan helyre szerelje fel, amely elbírja a kültéri
egység súlyát és rezgését és ahol lehetséges a
felszerelés.
Olyan helyre szerelje fel, ahol nem érheti közvetlenül eső vagy hó.
Olyan helyre szerelje fel, ahol nem keletkezhet
hóomlás vagy jégcsap.
Olyan helyen szerelje fel, ahol a padlózat vagy
alap megfelelően szilárd, az épület elöregedett
részén vagy olyan helyen ne szerelje fel, ahol nagy
mennyiségű hó gyűlhet össze.
Több mint 20 cm
Tetőre szerelés
Több mint 2.3 m
Több mint
10 cm
Több mint
10 cm
Több mint 20 cm
Ha a kültéri egységet tetőszerkezetre erősíti, ügyeljen
a készülék vízszintezésére. Ügyeljen arra, hogy a tetőszerkezet és a rögzítés módja megfelelő legyen a
készülék elhelyezése számára. A tetőre szereléssel
kapcsolatban tartsa szem előtt a helyi előírásokat.
Több mint 60 cm
Több mint 2.3 m
Több mint
10 cm
Több mint
10 cm
Több mint 20 cm
Több mint
30 cm
Több mint 60 cm
Több mint 2.3 m
Több mint 1.5 m
Több mint
60 cm
Több mint
70 cm
Több mint
10 cm
More
than 50 cm
Több mint
30 cm
Több mint
30 cm
Több mint 20 cm
More
than 50 cm
Több mint
30 cm
Több mint
70 cm
Több mint
60 cm
MAGYAR
Teljesen olvassa el, majd lépésenként hajtsa végre.
A készülék felszerelési helyét a következő feltételek figyelembe vételével és a felhasználó egyetértésével kell kiválasztani.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 10
10 A BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE
A szerelőlemez rögzítése
MAGYAR
A tartó falnak elég erősnek és szilárdnak kell lennie
ahhoz, hogy megvédje a készüléket a vibrációtól.
1 „A” típusú csavarokkal erősítse a falra a szerelőlemezt. Betonfal esetén használjon horgonycsavarokat.
- A szerelőlemezt vízszintező használatával vízszintesen erősítse a falra.
<1. típus>
Szerelőlemez
Beltéri típus
Kapacitás
(kBtu/h)
Típus
7, 9, 12
1, 3
18, 24
2, 4
Falra
szerelt/ART
COOL tükör
<1. típus>
Szerelőlemez
105 mm
105 mm
Váztartó
kapocs
Ø65
65 mm
Bal oldali hátsó csövezés
Ø65
55 mm
Jobb oldali hátsó csövezés
„A” típus
2 Mérje meg a falat és jelölje meg a középvonalat. A szerelőlemez elhelyezésekor vegye figyelembe, hogy a kábelezés általában a falon
keresztül jut a hálózati csatlakozóhoz. A csövezés faláttörésének fúrását biztonságos módon
kell végezni.
<2. típus>
Szerelőlemez
<2. típus>
Szerelőlemez
101 mm
101 mm
Ø65
133 mm
Bal oldali hátsó csövezés
Ø65
100 mm
Jobb oldali hátsó csövezés
Váztartó
kapocs
<3. típus>
„A” típus
<3. típus>
Ø65
Szerelőlemez
Szerelőlemez
45 mm
140 mm
Bal oldali hátsó csövezés
45 mm
65mm
65 mm
Jobb oldali hátsó csövezés
Ø65
„A” típus
<4. típus>
<4. típus>
460
Unit
Outline
Szerelőlemez
Ø65
„A” típus
Váztartó
kapocs
567
65mm
Bal oldali
hátsó
csövezés 184
220
Ø65
Place a level on raised tab
Szerelőlemez
(Unit : mm)
156
Jobb oldali
hátsó
csövezés
307
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 11
A BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE
11
Csövezés hossza és magassága
Többes csövezésű típusok
(Egység: m)
Kapacitás (kBtu/h)
Teljes hossz
Max. hossz (A/B)
1Ø
14/16
18
21
24/27
30
40
30
50
50
70
75
85
20
25
25
25
25
25
A
Max. magasság
(h1)
15
15
15
15
15
15
Be-be magasság
(h2)
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
! VIGYÁZAT
h2
A kapacitás a standard hosszra vonatkozik, a
legnagyobb megengedett hossz alapja pedig
a megbízhatóság. Ha a kültéri egység magasabban van, mint a beltéri, 24 m függőleges
magasságon felül 1 olajleválasztó szükséges.
h1
B
Többes csövezéses típus
Hűtőközeg feltöltése
Figyelembe kell venni a megnövekedett csőhossz miatti kiegészítő feltöltést.
Többes csövezésű típusok
Fázis
1Ø
(Egység: m)
Kapacitás (kBtu/h) Standard hossz (m)
14/16
18
21
24/27
30
40
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Max. csövezés egy
szobában (m)
20
25
25
25
25
25
Csövezés teljes
hossza, max.
30
50
50
70
75
85
Hozzáadott hűtőközeg (g/m)
20
20
20
20
20
20
• Többes csövezésű típusok
Hozzáadott hűtőközeg (g) = ((A szobai telepítési hossz – standard hossz) x 20 g/m+ (B szobai telepítési
hossz – standard hossz) x 20 g/m +.. ) – CF (korrekciós tényező) x 150
h CF = csatlakoztatható beltéri egységek max. száma – csatlakoztatott beltéri egységek teljes száma.
MAGYAR
Fázis
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 12
12 A BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE
Telepítés előkészítő tevékenységei (csak ART COOL típus esetén)
Nyissa fel az előlapot
MAGYAR
1 Először tolja hátrafelé az előlapot, majd emelje fel és távolítsa el a két csavart.
2 Amikor az előlap mindkét alsó részét felemeli, hallani lehet, amikor az előlap kijön a helyéről, ezután le
lehet venni.
3 A panelt kissé lenyomva csatlakoztassa le a készülékkel összekötő kábelt.
Előlap
csatlakozója
Előlap
csatlakozója
A csőfedél és az oldallap eltávolítása
1 Vegye ki a két csavart (csőfedél)
2 A kívánt csatlakoztatási oldalon húzza fel és távolítsa el az oldallemezt.
Csőnyílás
3 A jobb vagy bal oldali csatlakoztatás esetén a kábelt vezesse át az
oldalfedél nyílásán.
! VIGYÁZAT
A csőnyílás kiütése után a biztonság kedvéért
távolítsa el a sorját.
!
MEGJEGYZÉS
Ha a csövezést a hátsó falon vezeti át, az oldalsó csőnyílást nem kell kiütni.
Cseppvíz tömlő csatlakoztatása
1 A kívánt cseppvízelvezetési oldalon vegye ki a gumidugót.
2 Az ábra szerint az elvezető tömlőt illessze az elvezető tálca fogantyújába és csatlakoztassa az elvezető tömlőt és a csatlakoztató
tömlőt.
Ragasztó
Csatlakozó
rész
Cseppvíz
tömlő
Csak a
kívánt oldalon
Gumikupak
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 13
VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ SZERELÉSE 13
Fúrjon egy furatot a falba
Ø65 mm magfúróval készítse el a csövezés furatát.
A csövezés furatát a jobb vagy a bal oldalon, enyhén kifelé lejtve készítse el.
MAGYAR
FAL
Kültér
5-7 mm
(3/16"~5/16")
Beltér
VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ SZERELÉSE
1 A távvezérlő alaplapját a megfelelő helyen rögzítse a falra a mellékelt csavarral.
- Az alaplapot ne görbítse meg, mert a felerősítés nem lesz megfelelő.
Ha van a falból kiemelkedő doboz, akkor arra illessze az alaplapot.
2 A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet vezetni.
- Felerősítési irány: a kiemelkedés felületén, felül, jobb oldalon.
- Ha távvezérlő kábelét felül és jobb oldalon vezeti, akkor távolítsa el a kábelvezető csatornát.
2
h Távolítsa el a hosszú orrú kábelvezető csatornát.
① Kiemelkedés a falfelületből
② Felső kábelvezető csatorna
③ Jobb oldali kábelvezető csatorna
2
3
3
1
<Kábelvezető csatornák>
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 14
14 VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ SZERELÉSE
3 A távvezérlő felső részét az ábra szerint rögzítse a
<A csatlakoztatás sorrendje>
MAGYAR
falra erősített alaplaphoz, majd pattintsa a helyére az
alsó részét.
- Úgy helyezze fel, hogy a távvezérlő és az alaplap
között körben sehol se legyen rés.
Fal felőli
oldal
Fal felőli
oldal
<A leválasztás sorrendje>
Ha leveszi a távvezérlőt az alaplapról, az ábra szerint
az alul található leválasztó nyílásba dugjon egy csavarhúzót, majd jobbra elforgatva vegye le a távvezérlőt.
- Két leválasztó nyílás van.
Egyszerre csak az egyik nyílást használja.
- Ügyeljen arra, hogy a leválasztáskor ne sértse meg a
belső alkatrészeket.
Fal felőli
oldal
Fal felőli
oldal
4 A beltéri egységet és a távvezérlőt az összekötő kábellel kösse össze.
Ellenőrizze a csatlakozó megfelelő csatlakoztatását.
Beltéri egység felé
Összekötő kábel
5 Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság nagyobb mint 10 m, használjon hosszabbító kábelt.
! VIGYÁZAT
A vezetékes távvezérlőt ne süllyessze a falba (a hőmérséklet-érzékelő megrongálódhat).
A kábel ne legyen 50 méternél hosszabb (ez kommunikációs hibát okozhat).
• Hosszabbító kábel használata esetén a távvezérlő és a beltéri egység oldalán is vigyázzon a csatlakozók helyes csatlakoztatási irányára.
• A hosszabbító kábelt az ellenkező irányban nem lehet csatlakoztatni.
• A hosszabbító kábel jellemzői: 2547 1007 22# 2, 3 ér, 5 vagy több árnyékolás.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 10. 4. 헝헝 1:43 Page 15
VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ SZERELÉSE 15
Vezetékes távvezérlő felszerelése
Igen
Nem
1,5 méter
Nem
Nem
1. ábra: a távvezérlő jellemző helyei
MAGYAR
- Mivel a helyiség hőmérséklet-érzékelője a távvezérlőben van, a megfelelő hőmérséklet fenntartása érdekében a távvezérlő dobozát közvetlen napfénytől, nagy páratartalomtól és a hideg légáramlattól védett helyen kell felszerelni.
A távvezérlőt a talaj felett kb. 1,5 m-rel, jó levegőkeringésű, átlagos hőmérsékletű helyen szerelje fel.
Ne szerelje olyan helyre, ahol a következő hatások érhetik:
- Huzat, holttér az ajtók mögött és a sarkokban.
- Meleg vagy hideg levegő a légcsatornákból.
- A Nap vagy a készülékek sugárzó hője.
- Rejtett csövek és kémények.
- Nem ellenőrzött területek, pl. külső fal a távvezérlő mögött.
- A távvezérlőn 7-szegmenses LED-kijelző van.
A távvezérlő LED-jeinek jó láthatóságához a távvezérlőt az 1. ábra szerint kell felszerelni. (A standard magasság a padlószint felett 1,2~1,5 m.)
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 16
16 PEREMEZÉS ÉS A CSÖVEZÉS CSATLAKOZTATÁSA
PEREMEZÉS ÉS A CSÖVEZÉS CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
Peremezés
A gázszivárgás fő oka a helytelen peremezés. Az alábbi eljárás szerint megfelelően végezze el a peremezést.
Vágja méretre a csöveket és a kábelt.
- Használja a mellékelt csövezési készletet, vagy a
helyben vásárolt csöveket.
- Mérje le a beltéri és a kültéri egység közötti távolságot.
- A csöveket a mért távolságnál kissé hosszabbra
vágja le.
- A kábelt a cső hosszánál 1,5 m-rel hosszabbra
vágja le.
A sorja eltávolítása
- Teljesen távolítsa el a cső/tömlő vágásakor keletkezett sorját.
- A sorja eltávolításakor a rézcső végét tartsa lefelé, hogy az kieshessen a csőből.
Rézcső
Ferde Egyenetlen Durva
90°
Cső
Tágítószerszám
Mutasson lefelé
Anya felhelyezése
- A beltéri és kültéri egységről távolítsa el a hollandi anyákat, majd a sorja eltávolítása után húzza
őket a csövekre. (Ezeket a peremezés után nem
lehet felhelyezni.)
Hollandi anya
Rézcső
Peremezés
- A peremezést peremező szerszámmal, az ábrának megfelelően végezze.
Külső átmérő
mm
coll
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4
A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1
A rézcsövet a következő táblázat méreteinek
megfelelően csőfogóval vagy csősatuval erősen
fogja meg.
Fogantyú
Befogó
Befogó
"A"
Szorítókengyel
Kúp
Rézcső
Szorítófogantyú
Piros nyíl-jelzés
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 17
PEREMEZÉS ÉS A CSÖVEZÉS CSATLAKOZTATÁSA
Ellenőrzés
- Az elkészült peremezést hasonlítsa össze a következő
ábrával.
- Ha a peremezés hibás, vágja le a peremezett részt és
ismételje meg a peremezést.
17
Körben sima
Belül fényes és karcmentes
= Helytelen peremezés =
Sérült
felület
Repedt Egyenetlen
vastagság
Csövezés csatlakoztatása - beltér
A beltéri egység csövezésének és cseppvíz tömlőjének előkészítése a falon való átvezetésre.
1 A beltéri csövezést és az cseppvíz tömlőt vezesse a bal vagy jobb hátsó rész felé.
Cseppvíz tömlő
Cseppvíz tömlő
Cseppvíz tömlő
2 Ragasztószalaggal fogja össze a csövezést, az cseppvíz tömlőt és az összekötő kábelt.
Ügyeljen arra, hogy a cseppvíz tömlő a köteg legalsó részén legyen.
Ha felül van, a készülék belsejében található túlfolyó tálca túlcsordulhat.
Hurok
Szalag
Összekötő
cső
Cseppvíz
tömlő
Összekötő kábel
Szalag
Összekötő
cső
Cseppvíz
tömlő
Összekötő kábel
Összekötő
kábel
Cseppvíz
tömlő
Gáz-oldali
csövezés
Folyadék-oldali
csövezés
! VIGYÁZAT
Ha az cseppvíz tömlő a helyiség belsejébe vezet, szigetelőanyaggal szigetelje le a tömlőt*, hogy a
„lecsapódó pára” ne rongálhassa meg a bútort vagy a padlót.
* Polietilénhab vagy hasonló ajánlott.
MAGYAR
Ferde
Körben egyenletes
hossz
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 18
18 PEREMEZÉS ÉS A CSÖVEZÉS CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
A beltéri egység felszerelése
A beltéri egységet akassza a szerelőlemez felső
részére. (A beltéri egység hátulján található két
horgot akassza a szerelőlemez felső élére.)
Jobbra-balra mozgatva ellenőrizze, hogy a kapcsok a helyükön vannak-e.
Az egység jobb és bal alsó sarkát nyomja a szerelőlemezre, amíg a kapcsok a helyükre pattannak
(kattanó hang).
A csövezés csatlakoztatása a beltéri egységhez és
az cseppvíz tömlő csatlakoztatása az elvezető csőhöz
- Illessze egymáshoz a csövek tengelyét és kézzel
szorítsa meg a hollandi anyát.
- Villáskulccsal szorítsa meg a hollandi anyát.
Külső átmérő
mm
hüvelyk
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4
Forgatónyomaték
N·m
16±2
38±4
55±6
75±7
110±10
- A beltéri egység cseppvíz tömlőjére szerelje fel
az cseppvíz csövet.
Csatlakoztatás
Cseppvíz tömlő
Beltéri készülék
csövezése
Csövezés
Hollandi anya
Villáskulcs (rögzített)
Hollandi anya
Összekötő cső
Nyomatékkulcs
Beltéri készülék csövezése
Cseppvíz cső
Beltéri egység elvezető tömlője
Ragasztó
A csatlakozás köré tekerjen szigetelőanyagot.
- Az összekötő cső és a beltéri egység csövének
szigetelőanyaga fedje át egymást.
Műanyagszalaggal kösse őket össze úgy, hogy
ne maradjon rés.
- A hátsó csövezés burkolatának területét csavarja
be műanyagszalaggal.
Műanyagszalag (keskeny)
Műanyagszalagok
Szigetelőanyag
Beltéri
egység csöve
Összekötő cső
Műanyagszalag
Csavarja be műanyagszalaggal
(széles)
Összekötő kábel
Cső
Műanyagszalag (keskeny)
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 19
PEREMEZÉS ÉS A CSÖVEZÉS CSATLAKOZTATÁSA 19
- A csövezést és az cseppvíz tömlőt műanyagszalaggal fogja össze azon a részen, amelyik a hátsó
csövezés burkolatába kerül.
Csavarja be műanyagszalaggal
Cső
! VIGYÁZAT
Tájékoztató a helyes csövezéshez. A helyes csövezéshez kövesse az alábbi utasításokat.
Jó megoldás
Nyomja a kapocs felső részét és lassan lefelé fejtse ki a csövezést.
Rossz megoldás
A jobbról balra hajlítás megrongálhatja a csövet.
Csövezés csatlakoztatása - kültér
Illessze egymáshoz a csövek tengelyét és kézzel szorítsa meg
a hollandi anyát.
Csőcsatlakoztatás sorrendje
1) A~E SZOBA gáz-oldali cső
2) A~E SZOBA folyadék-oldali cső
Ø12,7 (1/2 coll) Csatlakozó
Nyomatékkulccsal szorítsa meg a hollandi anyát.
- A nyomatékkulcs használatakor ügyeljen arra, hogy a
fogatás iránya a kulcson feltüntetett irány legyen.
Külső átmérő
mm
coll
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4
Forgatónyomaték
N·m
16±2
38±4
55±6
75±7
110±10
Kültéri egység
Fő folyadékoldali szelep
Folyadékoldali
csövezés
Fő gáz-oldali
szelep
Gáz-oldali csövezés
A SZOBA
B SZOBA
C SZOBA
D SZOBA
E SZOBA
MAGYAR
Műanyagszalag (széles)
Cseppvíz tömlő
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 20
20 A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG KÖZÖTTI KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG
KÖZÖTTI KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
Csatlakoztassa a kábelt a beltéri készülékre
A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz. (Ügyeljen arra, hogy a kültéri egység kábelereinek színezése és csatlakozószámozása azonos
legyen a beltéri egységével.)
A földelővezetéknek a közös vezetékeknél hosszabbnak kell lennie.
Az áramköri rajzot külön értesítés nélkül nem lehet megváltoztatni.
A szereléshez használja fel a beltéri egység előlapja mögött, a vezérlődoboz fedelén belül található kábelezési rajzot.
! VIGYÁZAT
• Az áramköri rajzot külön értesítés nélkül nem lehet megváltoztatni.
• Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket a kábelezési rajznak megfelelően csatlakoztassa.
• Erősen csatlakoztassa a vezetékeket úgy, hogy ne lehessen kihúzni őket.
• A vezetékeket a kábelezési rajz színkódolásának megfelelően csatlakoztassa.
2 Egység
3 Egység
4 Egység
5 Egység
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 21
A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG KÖZÖTTI KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 21
5 Egység
MAGYAR
! VIGYÁZAT
Hálózati feszültségforrás
A tápellátás és az egység közé az alábbiak szerint
iktasson be kismegszakítót.
Kismegszakító
Használjon
kismegszakítót vagy
késleltetett biztosítót.
Légkondicionáló
! VIGYÁZAT
A kültéri egységre csatlakozó hálózati kábelnek meg kell felelnie következő szabványnak (gumiszigetelésű kábel, HAR vagy SAA által jóváhagyott típus).
Fázis
1Ø
Kapacitás (kBtu/h)
14
16
18
21
24
27
30
40
NORMÁL KERESZTMETSZET
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
GN
/YL
20
mm
H07RN-F
A beltéri és kültéri egység re csatlakozó hálózati kábelnek teljesítenie kell következő előírásokat. (A berendezést a nemzeti előírásoknak megfelelő kábelekkel kell ellátni.)
ø7.5mm
Kábel típusa
GN
/YL
20
mm
NORMÁL
KERESZTMETSZET
0,75 mm2
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 22
22 A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG KÖZÖTTI KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a kábelt a kültéri készülékre
MAGYAR
1 Lazítsa meg a csavart és vegye le a vezérlő
fedelét.
A következőknek megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.
2 A hálózati kábelt rögzítse a vezérlőkártyára
kábelrögzítővel (kapoccsal).
3 Tegye vissza a készülék vezérlő-fedelét és rögzítse a csavarral.
4 A tápellátás és az egység közé iktasson be
megfelelő kismegszakítót.
Az összes tápfeszültség-vonalat kismegszakító
leválasztó eszközt kell alkalmazni.
Kültéri egység
Csatlakozóblokk
Több mint 15 mm
Hálózati kábel
tartója
Vezérlődoboz
fedele
Hálózati kábel
Összekötő kábel
1Ø típusok
Laza csatlakozócsavar
Kapacitás (kBtu/h)
14 16 18 21 24 27 30 40
Kismegszakító (A)
15 15 20 20 25 25 25 30
Csatlakozóblokk
! VIGYÁZAT
A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse elő a kábelezést:
1 A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja. Az elektromos kábelezés áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének hátoldalán található címkén.
2 Jól szorítsa meg a csatlakozó csavarjait.
A megszorítás után a kábeleket húzza meg és ellenőrizze, hogy nem laza-e. (Ha meglazultak, a
készülék nem megfelelően működik és a kábelek kiéghetnek.)
3 A hálózati tápfeszültség adatai.
4 Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
5 Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett névleges feszültség legalább 90%-a.
6 Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban megadott értékeknek. (Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
7 Az ÉV-relét ne szerelje nedves vagy párás helyre.
8 A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító leoldása, a túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.
9 A hálózati feszültségről való lecsatlakoztatást a rögzített kábelezésben kell megoldani, minden
aktív vezető (fázis) érintkezői között legalább 3 mm légrésnek kell lennie.
10 A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek megfelelően kell megválasztani.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 23
A BELTÉRI EGYSÉG ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG KÖZÖTTI KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 23
A hálózati kábelezés biztonsági előírásai
A hálózati csatlakozóblokkra csatlakoztatáshoz használjon hengeres sajtolható kábelvégeket.
Hálózati kábel
MAGYAR
Hengeres sajtolható kábelvég
Ha ilyen nincs, tartsa be a következő előírásokat.
- A hálózati csatlakozóblokkra ne csatlakoztasson eltérő átmérőjű kábelvégeket. (A hálózati kábelezés
meglazulása rendellenes melegedést okozhat.)
- Azonos vastagságú kábelvégek csatlakoztatását a következő ábra szerint végezze.
Mindkét oldalra azonos
vastagságú vezetéket
csatlakoztasson.
Két vezetéket ne
csatlakoztasson egy
oldalra.
Két vezetéket ne
csatlakoztasson egy
oldalra.
- A kábelezéshez használja a megadott hálózati kábelt és szilárdan csatlakoztassa, majd gondoskodjon
arról, hogy a csatlakozóblokkot ne érhesse külső nyomás.
- A csatlakozóblokk csavarjainak meghúzásához a megfelelő csavarhúzót használja. A kelleténél kisebb
fejű csavarhúzó megrongálhatja a csavarfejet és lehetetlenné teheti a megfelelő meghúzást.
- A csavar túlhúzás esetén eltörhet.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 24
24 A CSEPPVÍZELVEZETÉS ÉS A CSÖVEZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
A CSEPPVÍZELVEZETÉS ÉS A CSÖVEZÉS
KIALAKÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
MAGYAR
2 Ne készítsen cseppvíz csövezést.
Az cseppvíz csövezés
ellenőrzése
A tömlő ne
haladjon felfelé
Ellenőrizze az cseppvíz elvezetést
1 Öntsön egy pohár vizet a párologtatóra.
2 A víznek szivárgás nélkül végig kell folynia a
beltéri egység cseppvíz tömlőjén, majd ki kell
folynia az cseppvíz csövön.
Vízszivárgás
Felgyűlt cseppvíz
Levegő
Cseppvíz tömlő
csatlakoztatási területe
Szivárgás
ellenőrzése
Vízszivárgás
Hullám
Cseppvíz tálca
Cseppvíz cső
vízbe merült vége
Cseppvíz
tömlő
Szivárgás
ellenőrzése
Vízszivárgás
Csatorna
50 mm-nél
kisebb rés
Cseppvíz csövezés
1 A jó elfolyás érdekében az cseppvíz tömlőnek
lefelé kell mutatnia.
Lejtés
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 25
A CSEPPVÍZELVEZETÉS ÉS A CSÖVEZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 25
A csövezés kialakítása
Ha a kültéri egység a beltéri egységnél alacsonyabban van, akkor a következőkre van szükség:
1 Alulról felfelé szigetelőszalaggal fogja össze a
csöveket, az cseppvíz tömlőt és az összekötő
kábelt.
2 A szigetelőszalagozott csöveket a külső fal
mentén védőcsőben vagy hasonlóban rögzítse.
A csövek körüli kis
réseket gumi-típusú
szigetelőanyaggal zárja
le.
Tekercselés
cseppvíz
tömlő
Csövezés
Műanyag
szalag
Összekötő
kábel
Hálózati kábel
• A vízcsapdát azért kell alkalmazni, hogy a víz ne juthasson
be az elektromos részekbe.
A csövek körüli kis
réseket gumi-típusú
szigetelőanyaggal zárja le.
Vízcsapda
Vízcsapda
MAGYAR
A beltéri egység csőcsatlakozóját tekerje be szigetelőanyaggal és kétféle ragasztószalaggal rögzítse.
- Ha további leeresztő tömlőt szeretne csatlakoztatni, a cseppvíz kimenet végének a talajszint felett
kell lennie.
Megfelelően rögzítse az cseppvíz tömlőt.
Ha a kültéri egység a beltéri egységnél magasabban van, akkor a következőkre van szükség:
1 Alulról felfelé szigetelőszalaggal fogja össze a
csöveket és az összekötő kábelt.
2 A szigetelőszalagozott csöveket rögzítse a
külső falon. Alakítson ki vízcsapdát, hogy a víz
ne juthasson be a lakásba.
3 A csöveket védőcsőben vagy hasonlóban rögzítse a külső falon.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 26
26 LÉGTELENÍTÉS ÉS LEÜRÍTÉS
LÉGTELENÍTÉS ÉS LEÜRÍTÉS
MAGYAR
A hűtőrendszerben maradó levegő és nedvesség
az alábbi kedvezőtlen hatásokkal jár:
- A rendszer nyomása megnő,
- A felvett áram megnő,
- A hűtési (vagy fűtési) teljesítmény csökken,
- A hűtőkörben lévő nedvesség megfagyhat és
eltömítheti a kapilláris csövezést,
- A víz korróziót okozhat a hűtőrendszerben.
Ezért, a rendszer leürítése után végezzen szivárgásvizsgálatot a kültéri és beltéri egység közötti
tömlőkön és csöveken.
Ellenőrzés módja
Előkészületek
! VIGYÁZAT
Azért, hogy a folyékony nitrogén ne juthasson
a hűtőrendszerbe, a rendszer nyomás alá
helyezésekor a tartály tetejének magasabban
kell lennie, mint az aljának.
A tartályt általában álló helyzetben használjuk.
- A szivárgásvizsgálatot végezze el minden csőcsatlakozásnál (beltéri és kültéri is), valamint a
folyadék-oldal és gáz-oldal szervizszelepein is.
A buborék szivárgást jelez.
A szappant tiszta ruhával törölje le.
- Ha a rendszer szivárgásmentes, a nitrogéntartályon lazítsa meg a tömlőt és szüntesse meg a nitrogénnyomást.
Ha a rendszer nyomása a normálisra csökkent, a
tömlőt csatlakoztassa le a tartályról.
Ellenőrizze, hogy a beltéri és kültéri egységek
közötti csövek (folyadék és gáz is) csatlakozása
megfelelő-e, és a tesztüzemhez szükséges kábelezés elkészült-e.
A kültéri egység gáz- és folyadék-oldaláról távolítsa el a szervizszelepek kupakjait.
Ellenőrizze, hogy a kültéri egység szervizszelepei
(gáz és folyadék is) zárva vannak-e.
Szivárgásvizsgálat
Az elosztószelepet (nyomásmérőkkel) és a száraz
nitrogéngáz-palackot tömlőkkel csatlakoztassa erre
a szervizcsatlakozóra.
! VIGYÁZAT
A szivárgásvizsgálathoz használjon elosztószelepet. Ha ilyen nincs kéznél, használjon
elzárószelepet. Az elosztószelep nagy nyomású gombját mindig zárva kell tartani.
- A rendszerben száraz nitrogéngázzal hozzon
létre legfeljebb 550 P.S.I.G. nyomást, ezután
zárja le a palackszelepet.
Szappanoldattal ellenőrizze a szivárgást.
Beltéri egység
Elosztószelep
Lo
Hi
Nyomásmérő
Kültéri egység
Gáztömlő
Nitrogéntartály
(álló helyzetben)
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 27
LÉGTELENÍTÉS ÉS LEÜRÍTÉS 27
! FIGYELEM
MAGYAR
Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés során
használjon vákuumszivattyút vagy inert gázt
(nitrogént). Ne tároljon vagy használjon éghető
gázt vagy sűrített levegőt, illetve oxigént.
Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy sérülés
veszélye.
- A gáz- és folyadék-oldalon tegye vissza és szorítsa meg a szervizszelepek kupakjait.
Ezzel a légtelenítés befejeződött.
A légkondicionáló ezzel készen áll a próbaüzemre.
Beltéri egység
Elosztószelep
Lo
Leürítés
Hi
Nyomásmérő
Kültéri egység
- Az előző lépésekben használt tömlőt csatlakoztassa a vákuumszivattyúhoz és ürítse le a csövezést és a beltéri egységet. Az elosztószelep kis
nyomású („Lo”) gombja legyen nyitva. Ezután
kapcsolja be a vákuumszivattyút. A művelet időtartama a csövezés hosszától és a szivattyú teljesítményétől függ. A következő táblázat a leürítés
időszükségletét mutatja.
Megnyitás
Szükséges idő kb. 110 l/óra teljesítményű szivattyúval
Vákuumszivattyú
Ha a csövezés 10
méternél rövidebb
Ha a csövezés 10
méternél hosszabb
Kevesebb mint 0,5 Torr.
Kevesebb mint 0,5 Torr.
- A kívánt vákuum elérésekor zárja el az elosztószelep kis nyomású („Lo”) gombját és állítsa le a
vákuumszivattyút.
A munka befejezése
- A szervizszelep kulcsával a folyadék-oldal szelepét balra forgatva teljesen nyissa ki a szelepet.
- A gáz-oldali szelepet balra forgatva teljesen
nyissa ki a szelepet.
- Kissé lazítsa meg a gáz-oldali szervizcsatlakozóra csatlakozó tömlőt, engedje le a nyomást,
majd teljesen vegye le a tömlőt.
- A gáz-oldali szervizcsatlakozóra tegye vissza a
hollandi anyát és sapkát, majd állítható csavarkulccsal szorítsa meg a hollandi anyát.
Ez a művelet nagyon fontos a rendszer szivárgásának megelőzése érdekében.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 28
28 AZ ELŐLAP FELSZERELÉSE (CSAK ART COOL TÍPUS ESETÉN)
AZ ELŐLAP FELSZERELÉSE (CSAK ART
COOL TÍPUS ESETÉN)
MAGYAR
1 Először alaposan ellenőrizze az oldalfedelet és
a hálózati kábelt rögzítse a bal oldali fedél vájatába.
2 A csatlakozó vezetéket csatlakoztassa a vezérlőre, rögzítse az előlap felső részét és illessze a
helyére az alsót.
Előlap
csatlakozója
Előlap
csatlakozója
3 Az előlap tartóját függessze a vájatba majd
csavarja be az alsó 2 csavart.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 29
PI485 FELSZERELÉSE 29
PI485 FELSZERELÉSE
18kBtu/h, 21kBtu/h
24kBtu/h, 27kBtu/h, 30kBtu/h
where
This label is should be applied in the location
installed.
LGAP(Sub PCB for Central Controller is
the LGAP.
Please connect the wire after installing
1Ø : 40kBtu/h
Screw Hole
Gateway.
n of PI485
for installatio
the space
This is y)
PI485
(Accessor
after installing
the wire
connect
Please
Gateway.
Screw Hole
802
MEZ30171
MAGYAR
Az ábra szerint rögzítse a PI485 NYÁK-ot.
A részleteket lásd a PI485 szerelési útmutatójában.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 30
30 TESZTÜZEM
TESZTÜZEM
MAGYAR
- Ellenőrizze, hogy minden csövezés és kábelezés
megfelelően csatlakoztatva van-e.
- A gáz- és folyadék-oldali szervizszelepek legyenek teljesen nyitva.
- Az optimális gáz-oldali nyomást a táblázat mutatja (hűtés)
Hűtőközeg
A távvezérlő előkészítése
A nyíl irányába húzva vegye le az elemtartó fedelét.
Helyezze be az elemeket, ügyelve, hogy az elem
(+) és (-) pólusa jó irányban helyezkedjék el.
Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.
!
R410A
!
Kültéri körA gáz-oldali szerviznyezeti
szelep nyomása.
hőmérséklet.
35°C (95°F)
8,5~9,5 kg/cm 2G
(120~135 P.S.I.G.)
MEGJEGYZÉS
Ha a tényleges nyomás nagyobb a feltüntetettnél, akkor a rendszer valószínűleg túltöltött,
és felesleget el kell távolítani.
Ha a tényleges nyomás kisebb a feltüntetettnél, akkor a rendszer valószínűleg alultöltött,
és utána kell tölteni.
A légkondicionáló ezzel készen áll a használatra.
Bemeneti hőmérséklet
MEGJEGYZÉS
• 2 AAA méretű (1,5 Volt) elemet használjon.
Ne használjon akkumulátorokat.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.
Levegőkimenet
Kifúvó oldali
hőmérséklet
Csavar
Bemeneti hőmérséklet
Levegőkimenet
Csőcsatlakozás
Kifúvó oldali
hőmérséklet
A teljesítmény kiértékelése
15~20 percig működtesse a készüléket és ellenőrizze a hűtőközeg mennyiségét a rendszerben:
- Mérje meg a nyomást a gáz-oldali szervizszelepen.
- Mérje meg a bemeneti és a kimeneti levegő
hőmérsékletét.
- Ügyeljen arra, hogy a bemenet és a kimenet
hőmérséklete között legalább 8 °C különbség
legyen.
Bemeneti hőmérséklet
Levegőkimenet
Kifúvó oldali
hőmérséklet
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 31
FUNKCIÓ 31
FUNKCIÓ
DIP-kapcsoló beállítása
DIP-kapcsoló
1 2
Funkció
3 4
Normál működés (nincs funkciója)
Kényszerített hűtés üzemmód
Kábelezési hiba ellenőrzése
Energiatakarékos mód (1. lépés)
Energiatakarékos mód (2. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés)
Üzemmód zárolása (fűtés)
Éjszakai csendes üzemmód (1. lépés)
Éjszakai csendes üzemmód (2. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés) + Éjszakai csendes üzemmód (1. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés) + Éjszakai csendes üzemmód (2. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés) + Energiatakarékos mód (1. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés) + Energiatakarékos mód (2. lépés)
Üzemmód zárolása (fűtés) + Energiatakarékos mód (1. lépés)
Üzemmód zárolása (fűtés) + Energiatakarékos mód (2. lépés)
SLC (Smart Load Control, okos terhelésvezérlés) üzemmód
! FIGYELEM
Ha átállítja a DIP-kapcsolót, utána a kismegszakítóval vagy egyéb módon le kell kapcsolni a tápellátást.
! VIGYÁZAT
• Ha az adott DIP-kapcsoló beállítása nem megfelelő, a készülék rendellenesen működhet.
• Ha egy adott funkciót szeretne beállítani, kérje meg a szerelőt, hogy a telepítés során állítsa be.
MAGYAR
Ha a DIP-kapcsolót a készülék bekapcsolt állapotában állítja át, a változtatás nem lép
érvénybe. A változtatások akkor lépnek érvénybe, ha ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 32
32 FUNKCIÓ
14/16/18/21(1Ø) kBtu/h
40(1Ø) kBtu/h
MAGYAR
DIP SW2
Kényszerített hűtés üzemmód
DIP-SW
Hűtőközeg hozáadása télen
A beállítás eljárása
1 A tápellátás kikapcsolása után a következőképpen állítsa be a DIP-kapcsolót.
24/27/30(1Ø) kBtu/h
2 Kapcsolja ki és be a tápfeszültséget.
3 Ellenőrizze, hogy a munka közben a NYÁK
piros LED-je világítson. (A beltéri egység kényszerített módban üzemel.)
4 A megfelelő mennyiségű hűtőközeget töltse be.
! VIGYÁZAT
SW01N
- Ha a NYÁK zöld LED-je világít, a kis nyomás
miatt a kompresszor ki fog kapcsolni.
- A művelet befejezése után a DIP-kapcsolót
normál működésre kell visszaállítani.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 33
FUNKCIÓ 33
Kábelezési hiba ellenőrzése
! VIGYÁZAT
Ellenőrizni lehet a kábelezés helyességét.
2 Kapcsolja ki és be a tápfeszültséget.
3 Ellenőrizze, hogy a munka közben a NYÁK
piros és zöld LED-je világítson. (A beltéri egység kényszerített módban üzemel.)
4 Ha a zöld LED világít, a kábelezés helyes.
Ha a kábelezés rossz, a következő kijelzés jelenik meg (kijelzés csak rossza csatlakoztatás
esetén).
• Piros LED: Csövezés száma
• Zöld LED: Kábelezés száma (szoba)
Példa)
Ha a piros LED kétszer és a zöld LED háromszor
felvillan, akkor a 2. cső a 3. szobára van csatlakoztatva.
LED1
(piros)
2
3
1 mp
1 mp
3
Energiatakarékos mód
Az energiatakarékos üzemmód a maximális teljesítmény-felvétel csökentésével hatékony működést
biztosít.
Teljesítmén
y-felvétel
és áram
Normál
Idő
A beállítás eljárása
1 A tápellátás kikapcsolása után a következőképpen állítsa be a DIP-kapcsolót.
2
LED1
(zöld)
1 mp
1 mp
1. lépés
2. lépés
2 Kapcsolja ki és be a tápfeszültséget.
5 A kábelezés ellenőrzésének befejezése után a
DIP-kapcsolót normál működésre kell visszaállítani.
MAGYAR
A beállítás eljárása
1 A tápellátás kikapcsolása után a következőképpen állítsa be a DIP-kapcsolót.
• Ha a beltéri egység nem kommunikál a kültéri egységgel, a funkció nem működik megfelelően.
• Csak a rossz kábelcsatlakoztatás jelenik
meg. A helyes működéshez ki kell javítani a
kábelezést.
• Ha kültéri és beltéri egység hőmérséklete
télen túl hideg, a kábelezés-ellenőrző funkció
nem működik.
(A piros LED világít.)
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 34
34 FUNKCIÓ
Energiatakarékos mód áramfelvétele
Fázis
1Ø
MAGYAR
Típus
14k
16k
18k
21k
24k
27k
30k
40k
1. lépés (A)
8
8
9
9
12
13
15
22
2. lépés (A)
7
7
8
8
10
11
13
18
Energiatakarékos mód üzemmód-zárolással
Energiatakarékos mód
(1. lépés) + Üzemmód
zárolása (hűtés)
Energiatakarékos mód
(1. lépés) + Üzemmód
zárolása (fűtés)
Energiatakarékos mód
(2. lépés) + Üzemmód
zárolása (hűtés)
Energiatakarékos mód
(2. lépés) + Üzemmód
zárolása (fűtés)
Éjszakai csendes üzemmód
Az éjszakai csendes üzemmód a kompresszor bekapcsolási gyakoriságának és a ventilátor sebességének
csökkentésével csökkenti a kültéri egység zajszintjét. A funkció egész éjjel működik.
A beállítás eljárása
1 A tápellátás kikapcsolása után a következőképpen állítsa be a DIP-kapcsolót.
h Zajszint: 1. lépés > 2. lépés
1. lépés
2. lépés
2 Kapcsolja ki és be a tápfeszültséget.
Éjszakai csendes üzemmód zárolt üzemmóddal
Üzemmód zárolása (hűtés)
+ Éjszakai csendes üzemmód (1. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés)
+ Éjszakai csendes üzemmód (2. lépés)
! VIGYÁZAT
• Ha a kompresszor bekapcsolási gyakorisága és a ventilátor sebessége kicsi, a hűtési teljesítmény
ennek megfelelően csökkenhet.
• A funkció csak hűtés esetén használható.
• Az éjszakai csendes üzemmód kikapcsolásához állítsa át a DIP-kapcsolót.
• Ha a működő kültéri egység ventilátorsebessége „Power” (nagy teljesítmény), akkor az éjszakai
csendes üzemmód addig nem használható, amíg a ventilátor-sebességet át nem állítja.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 35
FUNKCIÓ 35
Üzemmód zárolása
A beállítás eljárása
1 A tápellátás kikapcsolása után a következőképpen állítsa be a DIP-kapcsolót.
MAGYAR
Csak hűtés üzemmód
Csak fűtés üzemmód
2 Kapcsolja ki és be a tápfeszültséget.
Zárolt üzemmód éjszakai csendes üzemmóddal
Üzemmód zárolása (hűtés)
+ Éjszakai csendes üzemmód (1. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés)
+ Éjszakai csendes üzemmód (2. lépés)
Energiatakarékos mód üzemmód-zárolással
Üzemmód zárolása (hűtés)
+ Energiatakarékos mód
(1. lépés)
Üzemmód zárolása (fűtés)
+ Energiatakarékos mód
(1. lépés)
Üzemmód zárolása (hűtés)
+ Energiatakarékos mód
(2. lépés)
Üzemmód zárolása (fűtés)
+ Energiatakarékos mód
(2. lépés)
SLC (Smart Load Control, okos terhelésvezérlés) üzemmód ※ 18~40(1Ø) kBtu/h
A beltéri/kültéri terhelést figyelembe vevő
leghatékonyabb üzemmód a minimálisra
csökkenti az energiafelhasználást.
Teljesítményfelvétel
A beállítás eljárása
1 A tápellátás kikapcsolása után a következőképpen állítsa be a DIP-kapcsolót.
Normál
SLC (Smart Load Control,
okos terhelésvezérlés)
2 Kapcsolja ki és be a tápfeszültséget.
Idő
! VIGYÁZAT
• A hűtési/fűtési teljesítmény a beltéri/kültéri terheléstől függően csökkenhet.
• Az SLC üzemmód leállításához át kell állítani a DIP-kapcsolót.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 36
36 FUNKCIÓ
NYÁK kijelző (csak 14/16/18/21k típus)
Hasznos, ha a ciklus adatait LGMV nélkül ellenőrzi.
MAGYAR
A működtetés módja
A Tact gomb minden megnyomásakor a következő információk jelennek meg:
h Az 1. oldal megjelenítése után a 2. oldal jelenik meg.
Tact kapcsoló
14/16k
18/21k
-
1-szer
Megnevezés
Kijelző
Példa
1 oldal
2 oldal
Kis nyomás
890 kpa
‘LP’
’ 89’
-
2-szer
Nagy nyomás
2900 kpa
‘HP’
‘290’
1-szer
3-szer
Kimeneti hőm.
85°C
‘DS’
’ 85’
2-szer
4-szer
Kond. kim. hőm.
-10°C
‘CS’
‘-10’
3-szer
5-szer
Beszívási hőm.
-10°C
‘SS’
‘-10’
4-szer
6-szer
ODU levegő hőm.
-10°C
‘AS’
‘-10’
5-szer
7-szer
Áram
15 A
‘A’
‘ 15’
6-szer
8-szer
Feszültség
230 V
‘V’
‘230’
7-szer
9-szer
Komp. Hz
100 Hz
‘F’
‘100’
8-szer
10-szer
DC link feszültsége
230 V
‘dc’
‘230’
TACT-SW1
! FIGYELEM
A Tact gomb megnyomásához szigetelő anyagot használjon.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 37
MAX. KOMBINÁLT KAPACITÁS 37
MAX. KOMBINÁLT KAPACITÁS
Több csövezéses típus
Max. szobaszám
2
2
3
3
4
4
5
5
Kombinált beltéri kapacitás
(kBtu/h)
5,7,9,12
5,7,9,12
5,7,9,12,18
5,7,9,12,18
5,7,9,12,18,24
5,7,9,12,18,24
5,7,9,12,18,24
5,7,9,12,18,24
Max. Kombinált Kapacitás
(kBtu/h)
21
24
30
33
39
41
48
52
A beltéri egységek kombinációját úgy kell meghatározni, hogy a beltéri egységek összesített kapacitásindexe kisebb legyen, mint a kültéri egység maximális kombinált kapacitása.
Javasoljuk, hogy a beltéri kapacitást a következők szerint számítsa ki.
Ha nem az ajánlás szerint számol, problémák lehetnek az alacsony hőmérsékletek esetén, azaz, néhány
beltéri egység nem kielégítően fog fűteni a fűtés-üzemmódban.
A CSATLAKOZTATHATÓ BELTÉRI EGYSÉGEK TELJES KAPACITÁSÁNAK SZÁMÍTÁSI MÓDSZERE
Adja össze az összes beltéri egység kapacitását, de a magas statikus légcsatornázható típusú beltéri egységet 1,3-es szorzóval kell figyelembe venni.
Pl.) 1 Kültéri egység : A9UW566FA3(FM56AH)(csatlakoztatható maximális kapacitás 73 kBtu)
Beltéri egység : AMNH186BHA0[MB18AH],AMNH246BHA0[MB24AH],AMNH246BHA0[MB24AH]
(18 + 24 + 24) x 1.3 = 66 x 1.3 = 85.8kBtu: ezzel a kombinációval problémák vannak
2 Kültéri egység : FM56AH
Beltéri egység : AMNH186BHA0[MB18AH],AMNH246BHA0[MB24AH],AMNH18GD5L0[MS18AH]
(18 + 24) x 1.3 + 18 + 72.6: ez a kombináció OK lehet
MAGYAR
Kapacitás
(kBtu/h)
14
16
18
21
24
27
30
40
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 38
38 TENGERPARTI SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
TENGERPARTI SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
! VIGYÁZAT
MAGYAR
• A légkondicionálót ne szerelje fel olyan területen, ahol korrozív gázok, pl. savas vagy
lúgos gázok keletkeznek.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol
az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek
(sós permetnek). Ez a készülék korrózióját
okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy
nem hatékony működést eredményezhet.
• Ha a kültéri egység a tengerparthoz közel
van, meg kell védeni a tengeri szél közvetlen
hatásától.
Egyébként a hőcserélőt korrózió ellen kezelni kell.
A hely kiválasztása (kültéri egység)
Ha a kültéri egység a tengerparthoz közel van,
meg kell védeni a tengeri szél közvetlen hatásától.
A kültéri egységet a tengeri széllel ellentétes irányban szerelje fel.
Tengeri szél
Tengeri szél
Ha a kültéri egységet tengerparton kell felszerelni,
állítson fel szélterelőt.
Szélterelő
Tengeri szél
- Ennek erős anyagból, pl. betonból kell lennie.
- A magassága és a szélessége a kültéri egység
hasonló méretének 150%-a legyen.
- A megfelelő levegőáramlás érdekében a
szélterelő és a kültéri egység között legalább 70
cm távolság legyen.
Válasszon jó vízelvezetésű helyet
- A heves esőzések és gyakori elárasztás okozta
károk megelőzése érdekében olyan helyen
telepítse, ahol jó folyóvíz-elvezetés van.
• A hőcserélőn felgyülemlett port és sót rendszeresen (évente egynél többször) folyadékkal le kell mosni.
IDŐSZAKOS SZÉL ÉS
TÉLI IDŐJÁRÁSTER
- Télen havas, vagy nagyon hideg területen a megfelelő működés érdekében megfelelő intézkedésekre van szükség.
- Az időszakos szelekre és a téli hóra más területeken is fel kell készülni.
- A beszívó és kifúvó csövet úgy szerelje fel, hogy
hó vagy eső ne juthasson beléjük.
- A kültéri egységet úgy szerelje fel, hogy ne kerülhessen közvetlen érintkezésbe a hóval. Ha a
beszívó nyíláson hó halmozódik fel és megfagy, a
rendszer hibásan működhet. Ha a felszerelési
helyen sok hó esik, szerelje fel a hóvédő tetőt.
- A kültéri egységet az átlagos hószintnél (átlagos
évi hómennyiség) 50 cm-rel magasabb tartóra
szerelje fel.
- Ha a kültéri egység felső részén 10cm-nél magasabb hó gyűlik fel, ezt mindig el kell távolítani.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 39
IDŐSZAKOS SZÉL ÉS TÉLI IDŐJÁRÁSTER 39
1 A H keret magasságának 2-szer magasabb-
Modell megnevezése
Beltéri egység
M
S
09
AWR
N
B
0
Sorozatszám
A burkolat típusa
Beltéri
Részletezett készüléktípus
AQ: Deluxe SQ: Standard
AH*: panel típus szín_galéria(1),ezüst(V),piros(E),
arany(G),fehér ezüst(H)
AW*: tükrös típus szín_tükör(R),ezüst(V),fehér(W)
AH: mennyezei kazetta
L: alacsony statikus
Standard inverteres beltéri egység esetén
nincs jelzés
Névleges kapacitás
EX) 9,000 Btu/h Osztály ➝ ’09’
24,000 Btu/h Osztály ➝ ’24’
Típus
S: falra szerelt/ARTCOOL tükör
J: falra szerelt A: ARTCOOL panel
T: kazettás B: kürtős V: padló-mennyezet
Q: Konzol
Modell
M: multi beltéri egység
C: általános beltéri egység Universal és
Multi rendszerhez
Kültéri egység
MU4 M
27 U4
2
Névleges kapacitás
Ex) 18,000 Btu/h Osztály → ’18’
Csőcsatlakozás típusa
M : Többszörös csövek
Azt jelzi, hogy ez egy multi rendszer R410A
hűtőközeggel működő kültéri egysége
Ex) MU3: max. 3 beltéri egység csatlakoztatható
MU4: max. 4 beltéri egység csatlakoztatható
A
H
U3
A jelen termék által kibocsátott A-hangnyomásszint
70 dB alatti.
**A hangnyomászint felhasználási helytől függően
eltérő lehet.
A feltüntetett adatok a kibocsátási szintre vonatkoznak, nem minősülnek feltétlenül biztonságos működési szintek.
Annak ellenére, hogy a kibocsátási és kitettségi
szintek között összefüggnek egymással, megbízhatóan mégsem használhatók a további óvintézkedések szükségességének meghatározására.
A munkaerő kitettségének tényleges szintjét befolyásoló tényezők közé tartozik a munkavégzésnek
helyet adó terem és egyéb zajforrások, például a
berendezések száma és az egyéb kapcsolódó
folyamatok, valamint az az időtartam, amíg egy
kezelő ki van téve a zajnak.
Továbbá, a megengedett kitettségi szint országtól
függően eltérő lehet. A jelen információk azonban
segítséget nyújtanak a berendezés felhasználójának a veszélyek és kockázatok megfelelő felmérésben.
Koncentrációhatár
A koncentrációhatár a freongáz koncentrációjának
azon határértéke, amelyen belül azonnali intézkedéseket lehet tenni, anélkül, hogy ez az emberi test
sérülését okozná a hűtőközeg levegőbe való szivárgása esetén. A koncentrációhatár kg/m3-ben
kerül megadásra (freongáz tömege egy egységnyi
levegőben) a számítás megkönnyítése érdekében.
Koncentrációhatár: 0,44 kg/m3 (R410A)
Sorozatszám
kültéri egység A burkolat típusa
FM 40
Zajkibocsátás
2
Sorozatszám
kültéri egység A burkolat típusa
Modell
H: hőszivattyú
Hűtőközeg ípusa
A : R410A
Névleges kapacitás
Ex) 48,000 Btu/h Osztály → ’48’
Modell
FM : Elosztódobozos típusú inverteres multi rendszer
Hűtőközeg koncentráció kiszámítása
A hűtőközeg-töltettel rendelkező
berendezésekbe töltött hűtőközeg teljes mennyisége (kg-ban)
Hűtőközeg =
koncentráció
A legkisebb helyiség kapacitása, ahol
a beltéri egység telepítésre került (m3ben)
MAGYAR
nak kell lennie a hószintnél, a szélessége
nem lehet nagyobb, mint a készüléké. (Ha a
keret szélesebb, mint a készülék, hó halmozódhat fel.)
2 A beszívó és kifúvó nyílást ne az uralkodó
széliránnyal szemben alakítsa ki.
12,MFL68883801,헝헝헝헝 2016. 9. 30. 헝헝 5:59 Page 40
40
MAGYAR
1,MFL68883801,영영 2016. 9. 29. 영영 7:17 Page 500
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising