LG | HM051M.U42 | User guide | LG HM091M.U42 Mode d'emploi

LG HM091M.U42 Mode d'emploi
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, a készülék használatbavétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat
céljából őrizze meg ezt az útmutatót.
(Levegő-víz hőszivattyú)
Bővebb információért lásd a CD-t vagy az LG weboldalát (www.lg.com).
www.lg.com
Levegő-víz hőszivattyús készülék felhasználói kézikönyve
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági előírások...........................3
A készülék bemutatása ......................8
FELJEGYZÉSEK
Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:
Típusszám
Használati útmutató..........................10
Gyártási szám
A termosztát használata...................27
Ezek az egységek oldalán lévő címkén találhatók.
Karbantartás és szerviz....................30
A telepítő neve
A vásárlás dátuma
■ Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni
kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási
problémák merülnének fel.
OLVASSA EL EZT A
KÉZIKÖNYVET
Számos hasznos útmutatást talál itt az AWHP készülék helyes kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis
odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg a készülék
élettartama során.
A hibakeresési tippek táblázatában számos feleletet talál a
gyakrabban előforduló problémákra.
Ha előbb elolvassa a Hibakeresési tippeket, valószínűleg sohasem kell a szervizhez fordulnia.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
• A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.
• Kisgyermekek vagy sérült személyek nem használhatják felügyelet nélkül az AWHP készüléket.
• Kisgyerekek ne játsszanak az AWHP készülékkel.
• Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak erre felhatalmazott
személy végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával.
• A telepítést csak minősített szakember végezheti, a
nemzeti elektromos törvényi előírásoknak megfelelően.
2 Levegő-víz hőszivattyú
Biztonsági előírások
Biztonsági előírásoks
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
Ez a jel sérülés vagy károsodás lehetőségére figyelmeztet.
Mindig földelje a készüléket.
• Fennáll az áramütés veszélye.
Ne használjon hibás vagy a Ne használjon elosztót. A
szükségesnél kisebb meg- készüléket mindig külön
szakítót. Megfelelően méerre a célra szolgáló áramretezett biztosítót és
körrel és kismegszakítóval
megszakítót használjon.
kell szerelni.
• Fennáll a tűz vagy az áramü- • Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
tés veszélye.
Biztonságosan szerelje fel
Az elektromos szerelési
A készüléket mindig föla vezérlődoboz paneljét és
munkákat a márkakereske- delje, a kapcsolási vázlatdővel, a forgalmazóval,
nak megfelelően. Ne kösse fedelét.
szakképzett villanyszerelő- a földelő vezetéket gázvagy vízcsőre, villámhárível vagy egy hivatalos
tóra vagy telefon földelő
szervizközponttal végezvezetékére.
tesse el. Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a
készüléket.
• Fennáll a tűz vagy az áramü- • Fennáll a tűz vagy az áramü- • Por, víz stb. miatt fennállhat
tés veszélye.
tés veszélye.
a tűz vagy áramütés veszélye.
Megfelelően méretezett
biztosítót vagy megszakítót használjon.
A tápkábelt ne alakítsa át
A felszereléshez, leszereés ne toldja meg. Ha a táp- léshez vagy áthelyezéshez
kábelen repedések vannak mindig forduljon a márkavagy a szigetelés lehámlott kereskedőhöz vagy egy hivagy megsérült, ki kell cse- vatalos szervizközponthoz.
rélni.
• Fennáll a tűz vagy az áramü- • Fennáll a tűz vagy az áramü- • Fennáll a tűz, áramütés, robtés veszélye.
tés veszélye.
banás vagy sérülés veszélye.
Használati útmutató 3
MAGYAR
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be
kell tartani az alábbi előírásokat.
■ Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.
Biztonsági előírások
Ne szerelje a készüléket
hibás állványra. Győződjék
meg arról, hogy a felszerelés helye nem megy tönkre
az idő során.
Sohase szerelje a kültéri
egységet mozgó alapra
vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
• A készülék leeshet.
• A leeső kültéri egység kárt,
sérülést vagy akár halált is
okozhat,
Ellenőrizze az alkalmazott
hűtőközeget. Olvassa el a
készülék címkéjét.
• Nem megfelelő hűtőközeg
gátolhatja az egység normális működését.
Ne használjon sérült tápkábelt, dugaszt vagy kilazult
aljzatot.
• Az ilyen alkatrész tüzet vagy
áramütést okozhat.
Nedves kézzel ne érintse
meg, üzemeltesse vagy javítsa a készüléket.
• Fennáll az áramütés vagy a
tűz veszélye.
Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre. Az egységet vízforrásoktól távol
kell felszerelni.
• Fennáll a tűz vagy az áramü- • Fennáll a tűz, a készülék
tés veszélye.
meghibásodásának vagy az
áramütés veszélye.
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék
közelében.
• Tűzveszély áll fenn.
A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés.
A beltéri/kültéri csatlakozásokat szilárdan kell rögzíteni és a kábelt úgy kell
vezetni, hogy ne hasson
húzóerő a csatlakozó kapcsokra.
Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz
alá merülés), keressen fel
egy hivatalos szakszervizt
és javíttassa meg, mielőtt
ismét használatba venné.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
A csomagolóanyagokat
Győződjék meg arról, hogy
biztonságos módon sema tápkábel dugasza nem
misítse meg. Ilyenek a sze- piszkos, laza vagy törött és
relés vagy szervizelés után ezután teljesen tolja be a
visszamaradó csavarok,
dugaszt.
szegek, törött alkatrészek
stb., a műanyag csomagoló tasakokat tépje szét
és dobja ki.
• Helytelen vagy laza csatlako- • Gyermekek játszhatnak
• A piszkos, laza vagy törött
zások hőfejlődést vagy tüzet
ezekkel és sérülést szenved- hálózati dugasz áramütést
okozhatnak.
hetnek.
vagy tüzet okozhat.
4 Levegő-víz hőszivattyú
Biztonsági előírások
Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben.
Rendszeresen szellőztessen.
• Oxigénhiány léphet fel és ez
károsíthatja egészségét.
Rendszeres időközönként
szellőztesse a helyiséget,
ha a készüléket kályhával
vagy fűtőtesttel stb. együtt
használja.
• Oxigénhiány léphet fel és ez
károsíthatja egészségét.
Ügyeljen, hogy üzem közben ne húzódhasson ki
vagy sérüljön meg a tápkábel.
Az egység szereléséhez a
készülékkel szállított szerelőkészletet kell használni.
Csak a szerviz alkatrészjegyzékében szereplő elemeket szabad használni.
Sohase próbálja átalakítani
a készüléket.
• Ellenkező esetben az egység • Nem megfelelő alkatrészek
leeshet, és súlyos sérülést
használata áramütést, túlzott
okozhat.
hőfejlődést vagy tüzet okozhat.
Ha a készülék különös
hangot ad, szag vagy füst
jelenik meg, azonnal kapcsolja le a kismegszakítót
vagy a hálózati kábelt csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
• Fennáll a fizikai sérülés, ára- • Fennáll az áramütés vagy a
mütés vagy a készülék tönk- tűz veszélye.
remenetelének veszélye.
Üzem közben ne nyissa ki
a készülék előlapját vagy
elülső védőrácsát. (Ha van
elektrosztatikus szűrő, ne
érintse meg.)
A készülék tisztításakor
vagy karbantartásakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.
Ügyeljen, hogy senki, különösen pedig gyermek ne
léphessen vagy eshessen
rá a kültéri egységre.
• Fennáll az áramütés veszélye.
• Ez személyi sérülést okozhat
vagy a készülék károsodását
eredményezheti.
SEMMIT se tegyen a tápkábelre.
Ha éghető gáz szivárog,
zárja el a gázt mielőtt a készüléket bekapcsolná, és
az ablakot kinyitva szellőztessen ki.
• Fennáll a tűz vagy az áramü- • Fennáll a tűz vagy az áramü- • Ne használja a telefont és ne
tés veszélye.
tés veszélye.
működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
Használati útmutató 5
MAGYAR
A kültéri egységben a feszültségnövelő kondenzátor nagyfeszültséggel látja
el a villamos alkatrészeket.
Javítási munkák megkezdése előtt feltétlenül teljesen ki kell sütni a
kondenzátort.
• A feltöltött kondenzátor áramütést okozhat.
Biztonsági előírások
A jégtelenítéssel kapcsolatban mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
• A jégtelenítő mérgező anyag.
A készüléket két vagy több
személynek kell felemelnie
és szállítania.
• El kell kerülni a személyi sérülést.
Ne szerelje a készüléket
olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri
szélnek (sós permetnek).
• Ez a készülék korrózióját
okozhatja.
A készüléket vízszintezve
kell felszerelni.
• A rezgések és zajok elkerülése érdekében.
Ne szerelje a készüléket
A készülék felszerelése
olyan helyre, ahol a zaj
vagy javítása után mindig
vagy a kültéri egységből
ellenőrizni kell, nincs-e
kiáramló meleg levegő kárt gáz- (hűtőközeg-) szivárvagy kényelmetlenséget
gás.
okozhat a szomszédoknak.
• Ez zavarhatja a szomszédo- • Alacsony hűtőközeg-szint a
kat és vitákra adhat alkalmat. készülék károsodását okozhatja.
A készüléket ne használja
speciális célra, pl. élelmiszerek, műalkotások stb.
megőrzésére. Ez egy háztartási AWHP, és nem precíziós hűtőrendszer.
• Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének
veszélye.
Ne torlaszolja el a be- vagy
kilépő levegőáramot.
Ne lépjen rá a készülékre
és ne helyezzen rá semmit.
• Ez a készülék károsodását
okozhatja.
A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív
tisztítószereket, oldószereket vagy fröcskölő vizet
stb.
• Fennáll a tűz, az áramütés
és a készülék műanyag részei sérülésének veszélye.
A készülék működése köz- Legyen óvatos a készülék
ben ne dugja be a kezét
kicsomagolása és felszerevagy más tárgyat a levegő
lése során.
be- vagy kilépő nyílásába.
• Az éles és mozgó alkatré• Az éles peremek sérülést
szek személyi sérülést okoz- okozhatnak.
hatnak.
6 Levegő-víz hőszivattyú
• Fennáll a személyi sérülés
és a készülék károsodásának veszélye.
Ha javítás közben szivárog
a gáz hűtőközeg, ne
érintse meg a szivárgó
gázt.
• A gáz hűtőközeg fagyási
égést okozhat.
Biztonsági előírások
Áthelyezés vagy leszerelés
alkalmával ne döntse meg
a készüléket.
A készülék szétszerelését,
a hűtőközeg és az esetleges alkatrészek ártalmatlanítását a helyi és nemzeti
szabályoknak megfelelően
kell végezni.
Ne tegye ki bőrét, gyermekeket vagy növényeket
a hideg vagy meleg levegőáramnak.
Ha a magasan elhelyezett
készüléket tisztítja, karbantartja vagy javítja, szilárd
székre vagy létrára álljon.
• Ez egészségkárosodást
okozhat.
• Legyen óvatos és kerülje el a
sérülést.
The hot water may not be available immediately, during disinfection operation or
depending on the amount of hot water.
During floor heating operation it is important to limit the minimum/maximum water
temperature.
Használati útmutató 7
MAGYAR
Ne keverjen be levegőt
Ha a felszerelés során a
vagy más gázt, mint ami a
gáz hűtőközeg szivárog,
rendszer hűtőközegeként
azonnal szellőztesse ki a
elő van írva.
helyiséget.
• A benne lévő kondenzvíz kiö- • Ha a hűtőközeg rendszerébe • Ellenkező esetben egészségmölhet.
levegő kerül, túl nagy nyokárosodás érheti.
más keletkezik, ami a berendezés károsodását vagy
személyi sérülés bekövetkezését okozhatja.
A készülék bemutatása
A készülék bemutatása
Alkatrészek neve és funkciója
1
9
2
5
6
7
3
4
1. Készülék
2. Távvezérlő
3. Vízkimenet (PT 25A)
4. Vízbemenet (PT 25A)
5. Kommunikációs vonal nyílása (O25)
6. Egység hálózati tápellátásának nyílása (O25)
7. Fűtés hálózati tápellátásának nyílása (O25)
8. Levegőbemenet
9. Levegőkimenet
8 Levegő-víz hőszivattyú
8
A készülék bemutatása
Távvezérlő
MAGYAR
‫ڸ‬
‫ۀ‬
‫ڿ‬
‫ھ‬
‫ڽ‬
‫ہ‬
‫ۂ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
ZDWHU
KHDWLQJ
‫ڻ‬
WHPS
RSHU
PRGH
‫ڼ‬
‫ۃ‬
‫ۄ‬
Szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Megnevezés
Kijelző
Hőmérséklet-beállító gomb
Vízmelegítést engedélyező/letiltó gomb
Bekapcsoló gomb
Üzemmódválasztó gomb
Csendes üzemmód be/ki gomb
Hőmérsékletbeállítás-üzemmód gomb
Hőmérsékletmegjelenítő gomb
Funkcióbeállító gomb
Programozógomb
Irány-gomb (fel, le, bal, jobb)
Beállítás/törlés gomb
ESC gomb
Használati útmutató 9
Használati útmutató
Használati útmutató
Felügyeleti tájékoztató
Elektromos fűtés, félteljesítmény
Elektromos fűtés, teljes teljesítmény
Ezek az ikonok jelzik, ha a tartalék elektromos fűtés működésben van.
Tisztavíz-tartály fűtése
Az ikon azt jelzi, hogy a tisztavíz-tartályban található elektromos fűtés be van kapcsolva.
Ha ilyen tartály nincs, akkor az ikon nem működik.
Vízszivattyú
Ez az ikon azt jelzi, hogy a készülék belsejében található vízszivattyú be van kapcsolva.
Napenergiás segéd-hőszivattyú
Ez az ikon azt jelzi, hogy a napenergiás segéd-hőszivattyú be van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Mivel a napenergiás segéd-hőszivattyú felszerelése nem kötelező, csak a
helyi viszonyok függvényében ajánlott, az ikon akkor is látható, ha ilyen szivattyú nincs felszerelve.
Jégtelenítés
Ez az ikon azt jelzi, hogy a jégtelenítés be van kapcsolva.
Ez az üzemmód automatikus.
A legkisebb hőmérséklet fenntartása
Az üzemmód célja, hogy a hőmérséklet fenntartásával megelőzze a vízcső befagyását.
Fertőtlenítés
Ez az ikon azt jelzi, hogy a tisztavíz-tartályban működik a fertőtlenítés.
Kompresszor
Ez az ikon azt jelzi, hogy a kompresszor be van kapcsolva.
Gyerekzár
Nem használt
Központi vezérlő
Ez az ikon azt jelzi, hogy a készüléket a központi vezérlő vezérli.
Termosztát
Ez az ikon azt jelzi, hogy van kapcsolat a termosztáttal.
Kisebb zavar
Ez az ikon jelzi, ha kisebb zavar lépett fel.
Súlyos zavar
Ez az ikon jelzi, ha súlyos zavar lépett fel.
10 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Üzemmódváltás
Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az üzemmódot.
A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.
2
Az üzemmódot az ÜZEMMÓD gomb megnyomásával lehet változtatni.
MAGYAR
1
Hűtés üzemmód
Fűtés üzemmód
Időjárásfüggő üzemmód
Üzemmód
• Hűtés üzemmód – A készülék hideg vizet állít elő padlóhűtéshez vagy ventilátoros (FCU) hűtéshez.
• Fűtés üzemmód – A készülék meleg vizet állít elő padlófűtéshez vagy ventilátoros (FCU) fűtéshez.
• Időjárásfüggő fűtés üzemmód - Ebben üzemmódban az előre programozott hőmérsékleti profil
alapján a készülék automatikusan határozza meg a fűtés bekapcsolási hőmérsékletét.
Célhőmérséklet beállítása
1
Az üzemmódot a HŐM. BEÁLL. gomb megnyomásával lehet változtatni.
Szobahőmérséklet
2
Kimenő víz célhőmérséklete
Tisztavíz-tartály hőmérséklete
Az egyes üzemmódokban a HŐM. gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
A hőmérséklet növelése
A hőmérséklet csökkentése
❊ Megjegyzés
: A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot vagy 2 °C-ot nő
: A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot vagy 2 °C-ot csökken
• A telepítési beállítások üzemmódban minden üzemmód hőmérséklet-tartományát változtatni
lehet. Lásd a 11 - 15 funkciókódot.
• A szobahőmérséklet-beállítás csak akkor használható, ha a távoli levegőhőmérséklet-érzékelő
(külön megvásárolható) csatlakoztatva van. Lásd a 03 funkciókódot.
• A tisztavíz-tartály hőmérsékletbeállítása csak akkor használható, ha van telepített tartály.
Használati útmutató 11
Használati útmutató
Időjárásfüggő üzemmód
Ez az üzemmód csak fűtés esetén használható.
Az energiatakarékosság és a legnagyobb kényelem érdekében a célhőmérséklet követi a kültéri hőmérsékletet. Ha a külső hőmérséklet csökken, a ház fűtési teljesítménye automatikusan nő, hogy fenntartsa a szobahőmérsékletet. Minden paramétert a telepítő állít be az üzembe helyezéskor, a használati hely
körülményeinek megfelelően.
1
Az időjárásfüggő üzemmódot a HŐM. BEÁLL. gomb megnyomásával lehet beállítani.
2
A TEMP gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
: Időjárásfüggő üzemmód működését jelző
ikon
Pl.) 3 °C-kal c sökkenő hőmérsékletprofil (a
szoba levegőjének hőmérséklete alapján) <Hőmérséklet-beállítási lépés (mértékegység: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Hideg
Meleg
Hőmérséklet megjelenítése
1
Többször nyomja meg a SZOBAHŐM. gombot
A hőmérsékletek kijelölése.
(A SZOBAHŐM. gomb megnyomásakor a tényleges szobahőmérséklet jelenik meg 5
másodpercig.)
: Szobahőmérséklet megjelenítése
: Bemeneti hőmérséklet megjelenítése
: Kimeneti hőmérséklet megjelenítése
: Víztartály hőmérsékletének megjelenítése
(Csak a tisztavíz-melegítés bekapcsolt
állapotában jelenik meg.)
: Napenergiás hőmérséklet megjelenítése
(Csak a tisztavíz-melegítés bekapcsolt
állapotában jelenik meg.)
(egység: °C )
Hőmérséklet
Levegő
Víz
Hőmérséklet-tartomány
11 alatt
11 ~ 39
39 felett
0 alatt
0 ~ 92
92 felett
12 Levegő-víz hőszivattyú
Kijelző
Lo
tényleges hőmérséklet
Hi
Lo
tényleges hőmérséklet
Hi
Használati útmutató
Tisztavíz-melegítés
1
Nyomja meg a
gombot.
MAGYAR
<Tisztavíz-melegítés letiltva>
2
<Tisztavíz-melegítés engedélyezve>
A tisztavíz-melegítés csak az engedélyezett állapotban működik.
Működés közben a szegmens világít.
<Tisztavíz-melegítés BE>
<Megjegyzés>
• Ha tisztavíz-tartály nincs, akkor a funkció nem működik.
• További részletek a telepítési információkkal foglalkozó részben, [15, 26~29] funkciókód.
Használati útmutató 13
Használati útmutató
Csendes üzemmód
A csendes üzemmód azt jelenti, hogy a készülék csökkentett kapacitással működik, így csökken a
készülék által keltett zaj.
1
Nyomja meg annyiszor a programozógombot, hogy a csendes üzemmód ikonja jelenjen
meg.
2
A bal-jobb gombbal lépjen a menüre.
„AM/PM vagy óra”
3
A gombbal álljon az AM/PM beállításra
és végezze el a beállítást.
(Az AM/PM szegmens villogni kezd.)
4
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
5
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
6
Nyomja meg az OK/CLEAR gombot.
7
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
Ez azt eredményezi, hogy a fűtési és hűtési kapacitás is csökken.
Ügyeljen erre, ha adott szintű fűtésre vagy hűtésre van szükség.
A csendes üzemmód nem működhet, ha a készülék éppen magasabb prioritású műveletet végez, pl. jégtelenítés, fagymentesítést stb.
(Ha az üzemmód a prioritás miatt nem működik, CSAK a
kijelzés jelenik meg.)
14 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Gyerekzár
Ezzel a funkcióval meg lehet akadályozni, hogy a gyerekek vagy mások használják a vezérlőt.
A funkciógombbal lépjen a felhasználói beállítás
menüjébe. (A szegmens villogni kezd.)
2
A befejezéshez nyomja meg az OK/TÖRLÉS
gombot. A szegmens kialszik.
3
A gyerekzár bekapcsolt állapotában bármelyik
gomb megnyomásakor 3 másodpercre a
ikon
és a „CL” kijelzés jelenik meg, kivéve a hőmérséklet-megjelenítés és a beállítás/törlés gombot.
4
A beállítás feloldásához nyomja meg annyiszor a
funkcióbeállító gombot, hogy a
ikon villogjon,
majd nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
MAGYAR
1
Használati útmutató 15
Használati útmutató
Gyors tisztavíz-melegítés
Ha a tisztavíz-tartályt gyorsan kell felfűteni, ez a funkció bekapcsolja a tartályfűtést és a víz gyorsabban éri el a kívánt hőfokot.
A tartály célhőmérsékletének elérése után, vagy ha a felhasználó kikapcsolja, a gyors tartályfűtés kikapcsolódik.
1
A gyors víztartályfűtés bekapcsolásához 3 másodpercig tartsa nyomva együtt a tisztavíztartály fűtésének engedélyező gombját és a „fel” gombot. A „gyors víztartályfűtés engedélyezve” és a „víztartályfűtés” ikon együtt villog.
2
A víztartály célhőmérsékletének elérésekor, vagy ha a felhasználó egyszerre megnyomja
és 3 mp-ig nyomva tartja a víztartályfűtés engedélyezése gombot, a gyors víztartályfűtés
kikapcsolódik és az ikon villogása megszűnik.
16 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Hibakód
A hibakód a kezelőpanelen jelenik meg.
MAGYAR
Kisebb zavar: Érzékelő hibája
<Kijelző>
Súlyos zavar: Kompresszorkör hibája
<Kijelző>
Kritikus hiba
Kritikus hiba esetén a készülék feltétel nélkül leáll.
Ekkor a „CH” és a hibakód száma felváltva jelenik meg.
<Kijelző>
Használati útmutató 17
Használati útmutató
Órabeállítás
Be lehet állítani a pillanatnyi időt.
1
A programozógombot 3 másodpercig nyomva tartva lépjen az órabeállítás üzemmódba.
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a napot.
3
A gombbal álljon az AM/PM beállításra
és végezze el a beállítást.
(Az AM/PM szegmens villogni kezd.)
4
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
5
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
6
A jobb gombbal álljon perc értékére.
(A perc szegmens villogni kezd.)
7
A fel, le gombokkal állítsa be a percet.
8
Nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
9
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
18 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: Egyszerű időzítés beállítása
Egyszerű bekapcsolási időzítés. (CSAK a készülék készenléti állapotában engedélyezze.)
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az időzítés
időpontját.
3
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
4
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
MAGYAR
1
Programozás: Elalvási időzítés beállítása
Egyszerű kikapcsolási (elalvási) időzítés. (CSAK a készülék működése közben engedélyezze.)
1
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza a [elalvási időzítés]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az időzítés
időpontját.
3
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/CLEAR gombot.
4
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
Használati útmutató 19
Használati útmutató
Simító szárítás
A padlófűtés csöveinek lehelyezése után a felhasználó kímélően száríthatja a cementet.
1
A programozógombot 3 másodpercig nyomva tartva lépjen a simító
szárítás üzemmódba.
2
A programozógombot többször megnyomva válassza a 18 funkciókódot.
3
A bal, jobb gombbal álljon a simító szárítás beállítására.
4
A fel, le gombokkal állítsa be a „01”
vagy „00” értéket (00: nem használt 01:
használt)
5
Nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
6
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
7
A simító szárítás közben a kijelzőn „dry” kijelzés látható.
A simító szárítás befejeződéséig hátra lévő
napok száma látható.
Hátra lévő napok száma
20 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: bekapcsolási időzítés beállítása
A készülék a beállított idő letelte után fog bekapcsolódni.
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza az [bekapcsolási időzítés]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az AM/PM
lehetőséget.
3
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
4
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
5
A jobb gombbal álljon perc értékére.
(A perc szegmens villogni kezd.)
6
A fel, le gombokkal állítsa be a percet.
7
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
8
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc
múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom
meg.
MAGYAR
1
Használati útmutató 21
Használati útmutató
Programozás: kikapcsolási időzítés beállítása
A készülék a beállított idő letelte után fog kikapcsolódni.
1
A programozógombbal lépjen a programozás
menüjébe. A gombot többször megnyomva
válassza az [kikapcsolási időzítés] lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az AM/PM
lehetőséget.
3
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
4
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
5
A jobb gombbal álljon perc értékére.
(A perc szegmens villogni kezd.)
6
A fel, le gombokkal állítsa be a percet.
7
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
8
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva
automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
22 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: heti időzítés
A heti időzítés a pillanatnyi idő beállítása után válik aktívvá.
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza a [Weekly reservation]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a napot.
3
A fel, le gombokkal állítsa be a művelet
számát.
4
A jobb gombbal álljon bekapcsolási időpont óra értékére. (Az óra szegmens villogni kezd.)
MAGYAR
1
Indítási időpont rész
5
A fel, le gombokkal állítsa be az indítás
óráját.
6
A jobb gombbal álljon bekapcsolási időpont perc értékére. (A perc szegmens
villogni kezd.)
7
A fel, le gombokkal állítsa be az indítás
percét.
8
A jobb gombbal álljon kikapcsolási időpont óra értékére. (Az óra szegmens villogni kezd.)
Leállítási időpont rész
Használati útmutató 23
Használati útmutató
9
A kikapcsolási időpont beállítását lásd
az 5. – 7. lépésben.
A módszer ugyanaz.
10
A beállítás befejezése után nyomja
meg a beállítás/törlés gombot.
A programozás befejezése után aláhúzás jelenik meg a kijelzőn.
11
Ha másik napra is szeretne időzítést
beállítani, ismételje meg a 2. – 10.
lépést.
A módszer ugyanaz.
12
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
<Megjegyzés>
A heti programozás leírása
<Indítási időpont kijelölése>
Művelet
Indítási időpont
-tól
<Indítási időpont kijelölése>
<Leállási időpont kijelölése>
-ig
Kikapcsolás időpontja
<Leállási időpont kijelölése>
❋ A hét minden napjára két művelet, összesen 14 művelet programozható.
24 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: szabadság alatti időzítés
A funkció a megadott napokon automatikusan kikapcsolja a készüléket.
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza a [Szabadság-időzítés]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a szabadság napját.
3
A kijelölés befejezése után a
beállítás/törlés gombot megnyomva a
kijelölt nap eltűnik.
4
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
MAGYAR
1
Használati útmutató 25
Használati útmutató
Programozás: tisztavíz-melegítés és tartályfűtés működése
A funkció a víztartály fűtését és a fűtés működését programozza. Két időzítés programozása lehetséges a víztartály fűtéséhez és két időzítés programozása lehetséges és a fűtés működéséhez. A víztartály fűtésének előre programozott programszámai „1” és „2”. A „3” és „ 4” programszám a víztartály
fűtésére vonatkozik. A programozás minden nap működik.
1
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva
válassza a víztartály fűtésének programozását. (A szegmens villogni kezd.)
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a programszámot. Az „1” és „2” a víztartály fűtésének programozására vonatkozik (beállításuk esetén a „víztartály fűtése engedélyezve” ikon villog), a
„3” és „4” a víztartály-fűtés működésének programozására vonatkozik (beállításuk esetén a
„víztartály fűtés” ikon villog).
3
A programszám kiválasztása után a gombot lenyomva lépjen a bekapcsolási idő beállítására. A bekapcsolási időt a bal, jobb, fel és le gombbal lehet beállítani. A bekapcsolás percének kiválasztása után a jobb gombbal lépjen a kikapcsolási idő beállítására.
A bekapcsolási idő beállításához hasonlóan a bal, jobb, fel, le gombbal állítsa be a kikapcsolási időt.
4
A befejezéshez nyomja meg a beállítás gombot.
Az ESC gomb megnyomásával ki lehet lépni a programozásból.
26 Levegő-víz hőszivattyú
A termosztát használata
A termosztát használata
1. Egyes elektromechanikus termosztátokban a kompresszor védelme érdekében belső késleltetést
alkalmaznak.
Ilyen esetben az üzemmódváltás hosszabb ideig tarthat, mint ahogy a felhasználó várná.
Ha a készülék lassan reagál, alaposan olvassa el a használati útmutatóját.
2. A termosztáton beállítható hőmérséklet-tartomány különbözhet a készülék hőmérséklet-tartományától.
A kívánt fűtési és hűtési hőmérsékletet a készülék hőmérséklet-tartományán belül kell beállítani.
A termosztát használata
A be- és kikapcsolás módja, a célhőmérséklet beállítása, az üzemmód módosítása stb. a termosztát
gyártó által mellékelt használati útmutatójában található.
A termosztát használata a kezelőpanelről
• A következő funkciók felszerelt termosztát esetén használhatók. :
•
HŐM. BEÁLL: gomb
•
SZOBAHŐM. gomb
•
Hőmérséklet-beállító gomb*
•
Tisztavíz-melegítés engedélyezve/letiltva
•
Csendes üzemmód be/ki
* : A beállított hőmérséklet csak az elektromos fűtés be- és kikapcsolását vezérli.
A készülék nem a kezelőpanelen beállított hőmérsékletnek megfelelően kapcsol be és ki.
Ezt a termosztár jele vezérli.
• Termosztát használata esetén a következő funkciók NEM használhatók:
•
Üzemmódválasztás (hűtés)
•
Időzítés
•
Be-/kikapcsolás
Használati útmutató 27
MAGYAR
Az ebben a fejezetben sűrűn használt „termosztát” kifejezés 3. fél terméke. Az LG Electronics nem
szállít termosztátot, ezt 3. fél gyártótól kell beszerezni. A szobatermosztát az egyszerű és kényelmes
vezérléshez használható. A termosztát hatékonyabb és helyes használata érdekében ez a fejezet a
termosztát használatával foglalkozik.
A termosztát használata
Vészműködtetés
• A fogalmak definíciója
- Zavar: probléma, amely leállíthatja a rendszer működését, a működés ideiglenesen és korlátozottan helyreállítható képesítet szakember segítsége nélkül.
- Hiba: probléma, amely leállíthatja a rendszer működését, a működés CSAK képesített szakember közreműködésével állítható helyre.
- Vészhelyzeti üzemmód: ideiglenes fűtés a rendszer zavara esetén.
• A „zavar” fogalom bevezetésének célja
- A légkondicionálóktól eltérően a levegő-víz hőszivattyú alapvetően egész télen, a rendszer leállítása nélkül működik.
- Ha a rendszerben a működése szempontjából nem kritikus probléma lép fel, akkor fűtés céljából
a felhasználó döntése szerint ideiglenesen tovább működhet a vészhelyzeti üzemmódban.
• Zavarok osztályozása
- A zavarok a probléma súlyossága szerint két osztályba sorolhatók: Kisebb zavar és súlyos
zavar.
- Kisebb zavar: Érzékelő hibája. Ezt a zavart a legtöbb esetben az érzékelők okozzák.
A készülék vészhelyzeti üzemmódban működik (1. szint).
- Súlyos zavar: Kompresszorkör hibája. A vészhelyzeti üzemmódot (2. szint) az opcionális elektromos fűtés szolgáltatja.
- Kiegészítő zavara: a külső eszköz, pl. víztartály-fűtés problémája.
Ilyen esetben az üzemmód úgy tekinti, mint ha a hibás külső eszköz nem lenne telepítve.
• Vészműködtetés szintje
- Ha a rendszerben zavar lép fel, akkor leáll és a felhasználó döntésére vár: a szerviz értesítése
vagy a vészhelyzeti üzemeltetés indítása.
- A vészhelyzeti üzem bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg még egyszer a BE/KI gombot.
- Ez az üzemmód két előkészített szinten működhet: magas hőmérsékletű és alacsony hőmérsékletű program.
- Vészhelyzeti üzemmódban nem lehet beállítani a célhőmérsékletet.
※ Nem használható, ha az elektromos fűtőszerelvény nincs telepítve.
DIP-kapcsoló (4.)
Kimenő víz célhőmérséklete
OFF
50°C
24°C
70°C
ON
30°C
19°C
50°C
Magas hőmérsékletű
program
Alacsony hőmérsékletű
program
28 Levegő-víz hőszivattyú
Szoba célhőmér- Víztartály célhőmérséklete
séklete
A termosztát használata
• Vészhelyzeti üzemmódban a következő funkciók használhatók:
Be-/kikapcsolás
-
SZOBAHŐM. gomb*
-
Hőmérséklet-beállító gomb*
-
Tisztavíz-melegítés engedélyezve/letiltva
MAGYAR
-
* : A hibás érzékelő által mért hőmérséklet kijelzése „- -”.
* : A beállított célhőmérséklet csak az elektromos fűtés be- és kikapcsolását vezérli.
A készülék nem a kezelőpanelen beállított hőmérsékletnek megfelelően kapcsol be és ki.
A be- és kikapcsolást a termosztár jele vezérli.
• Vészhelyzeti üzemmódban a következő funkciók NEM használhatók. :
-
Üzemmódválasztás (hűtés/fűtés/időjárásfüggő)
-
Időzítés
-
HŐM. BEÁLL. gomb
• Duplikált zavar: Külső eszköz zavara + kisebb vagy súlyos zavar.
- Ha egyidejűleg külső zavar és kisebb (vagy súlyos) zavar is fellép, a rendszer a kisebb (vagy súlyos) zavarnak ad elsőbbséget, és úgy működik, mintha kisebb (vagy súlyos) hiba állna fenn.
- Emiatt vészhelyzeti üzemmódban a vízmelegítés sokszor nem lehetséges.
Ha vészhelyzeti üzemmódban a fürdővíz nem melegszik fel, ellenőrizze a víz érzékelőjét és kábelezését.
• Hálózat-kimaradás esetén a hálózati feszültség újbóli megjelenésekor a vészhelyzeti üzemmód nem folytatódik automatikusan.
- Normál üzemmódban hálózat-kimaradás esetén a készülék tárolja az üzemi információkat és a
hálózati feszültség újbóli megjelenésekor automatikusan újraindul.
- Vészhelyzeti üzemmód esetén azonban a készülék védelme érdekében az automatikus újraindítás le van tiltva.
- Ezért ilyen esetben a készüléket a felhasználónak kell újraindítania.
Használati útmutató 29
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és szerviz
Karbantartási tevékenységek
A készülék optimális rendelkezésre állásának biztosítása érdekében rendszeresen, lehetőleg évente
számos ellenőrzést kell végezni a készüléken és a kábelezésen. Ezt a karbantartást csak szakember végezheti el.
Ha a készülék nem működik...
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, erősen
javasoljuk, hogy NE KAPCSOLJA KI A TÁPELLÁTÁSÁT.
• Ha nincs tápfeszültség, a készülék egyes védelmi funkciói (pl. vízszivattyú blokkolásgátlása) nem működnek
Az alábbi esetekben azonnal forduljon a szervizhez
1. Minden rendellenesség, pl. égési szag, erős zaj stb.
Állítsa le a készüléket és kapcsolja ki áramellátását.
Ilyen esetben sohase próbálkozzék a javítással és ne indítsa újra a rendszert.
2. A hálózati kábel túl meleg vagy sérült.
3. Az öndiagnosztika hibakódot generált.
4. A készülékből víz szivárog.
5. Bármelyik kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosító hibásan működik.
A teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében a felhasználónak rendszeresen ellenőriznie és tisztítania kell a készüléket.
Speciális esetekben a munkát csak a szerviz végezheti el.
• Ha a víz sót tartalmaz, az elzárószelep leeresztő szelepét újrahasznosító tartályba kell vezetni.
• A sót tartalmazó vizet ne érintse kézzel.
• Ha a csőből sós oldat szivárog, ne használja a készüléket, és értesítse a forgalmazót, az eladót,
vagy a szervizközpontot.
30 Levegő-víz hőszivattyú
Karbantartás és szerviz
Hibakeresési tippek Takarékoskodjék idővel és pénzzel.
Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket....
Ha a probléma fennmarad, értesítse a forgalmazót.
Magyarázat
• Rosszul állította be az időzítést?
• A biztosító kiégett vagy a kismegszakító leoldott?
Az AWHP nem működik.
A helyiségben rossz szag van.
Az AWHP újraindítás után kb. 3
percig nem működik.
A hűtés vagy fűtés hatékonysága
leromlott.
• Ha a kijelzőn „CH 14” kijelzés látható, ellenőrizze, hogy a vízcső nem
fagyott-e be, vagy a légtelenítő szelepet kinyitva távolítse el a levegőt a
PHEX egységből.
• Ellenőrizze, hogy a szag nem a helyiségben található falakból,
szőnyegekből, bútorokból vagy ruhákból származik-e.
• Ez a szerkezet védelme miatt van.
• Várjon kb. 3 percig és a készülék működni kezd.
• Lehet, hogy az AWHP első bekapcsolásakor a helyiség túl meleg volt.
Hagyjon időt arra, hogy lehűljön.
• Helytelen a beállított hőmérséklet?
• Hűtőközeg áramlásának hangja
- A rendszer indításakor vagy leállításakor a csövekben áramló hűtőközeg
hangja sokszor hallható lehet.
A készülék zajosan működik.
• Víz hangja
- A készülék indításakor vagy leállításakor a vízcsövek hangot adhatnak.
• A jégtelenítés során
- A jégtelenítés során a készülék hangokat adhat.
• A hőcserélő hangja
- Hűtés üzemmódban a beltéri egység a víz fagyása vagy olvadása miatt a
beltéri egység hőcserélője hangot adhat.
A készülékből gőz távozik.
• Gőz távozik a hőcserélőből
- A jégtelenítés során a hőcserélőn található jég megolvad és gőz
keletkezik.
A távvezérlő kijelzője halvány, vagy
• A hálózati kismegszakító leoldott?
egyáltalán nem működik.
Használati útmutató 31
MAGYAR
Jelenség
32 Levegő-víz hőszivattyú
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising