LG | HM031M.U42 | User guide | LG HM031M.U42 Mode d'emploi

LG HM031M.U42 Mode d'emploi
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, a készülék használatbavétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat
céljából őrizze meg ezt az útmutatót.
(Levegő-víz hőszivattyú)
Az eredeti utasítás fordítása
Bővebb információért lásd a CD-t vagy az LG weboldalát (www.lg.com).
www.lg.com
Levegő-víz hőszivattyús készülék felhasználói kézikönyve
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági előírások...........................3
A készülék bemutatása ......................8
FELJEGYZÉSEK
Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:
Típusszám
Használati útmutató..........................10
Gyártási szám
A termosztát használata...................27
Ezek az egységek oldalán lévő címkén találhatók.
Karbantartás és szerviz....................30
A telepítő neve
A vásárlás dátuma
n Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni
kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási
problémák merülnének fel.
OLVASSA EL EZT A
KÉZIKÖNYVET
Számos hasznos útmutatást talál itt az AWHP készülék helyes kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis
odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg a készülék
élettartama során.
A hibakeresési tippek táblázatában számos feleletet talál a
gyakrabban előforduló problémákra.
Ha előbb elolvassa a Hibakeresési tippeket, valószínűleg sohasem kell a szervizhez fordulnia.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
• A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.
• Kisgyermekek vagy sérült személyek nem használhatják felügyelet nélkül az AWHP készüléket.
• Kisgyerekek ne játsszanak az AWHP készülékkel.
• Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak erre felhatalmazott
személy végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával.
• A telepítést csak minősített szakember végezheti, a
nemzeti elektromos törvényi előírásoknak megfelelően.
2 Levegő-víz hőszivattyú
Biztonsági előírások
Biztonsági előírásoks
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
Ez a jel sérülés vagy károsodás lehetőségére figyelmeztet.
Mindig földelje a készüléket.
Ne használjon hibás vagy
a szükségesnél kisebb
megszakítót. Megfelelően
méretezett biztosítót és
megszakítót használjon.
Ne használjon elosztót. A
készüléket mindig külön
erre a célra szolgáló
áramkörrel és kismegszakítóval kell szerelni.
• Fennáll az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Az elektromos szerelési
munkákat a márkakereskedővel, a forgalmazóval,
szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal végeztesse el. Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a
készüléket.
A készüléket mindig földelje, a kapcsolási vázlatnak megfelelően. Ne
kösse a földelő vezetéket
gáz- vagy vízcsőre, villámhárítóra vagy telefon
földelő vezetékére.
Biztonságosan szerelje
fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Por, víz stb. miatt fennállhat a tűz vagy áramütés
veszélye.
Használati útmutató 3
MAGYAR
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be
kell tartani az alábbi előírásokat.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.
Biztonsági előírások
Megfelelően méretezett
biztosítót vagy megszakítót használjon.
A tápkábelt ne alakítsa át
és ne toldja meg. Ha a
tápkábelen repedések
vannak vagy a szigetelés
lehámlott vagy megsérült, ki kell cserélni.
A felszereléshez, leszereléshez vagy áthelyezéshez mindig forduljon a
márkakereskedőhöz vagy
egy hivatalos szervizközponthoz.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz, áramütés,
robbanás vagy sérülés veszélye.
Ne szerelje a készüléket
hibás állványra. Győződjék meg arról, hogy a felszerelés helye nem megy
tönkre az idő során.
Sohase szerelje a kültéri
egységet mozgó alapra
vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy
víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos
szakszervizt és javíttassa
meg, mielőtt ismét használatba venné.
• A készülék leeshet.
• A leeső kültéri egység kárt, • Fennáll a tűz vagy az árasérülést vagy akár halált is mütés veszélye.
okozhat,
Ellenőrizze az alkalmazott
hűtőközeget. Olvassa el a
készülék címkéjét.
Ne használjon sérült tápkábelt, dugaszt vagy kilazult aljzatot.
Nedves kézzel ne érintse
meg, üzemeltesse vagy
javítsa a készüléket.
• Nem megfelelő hűtőközeg
gátolhatja az egység normális működését.
• Az ilyen alkatrész tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Fennáll az áramütés vagy
a tűz veszélye.
A tápkábel közelében ne
legyen fűtőtest vagy más
fűtőberendezés.
Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre. Az
egységet vízforrásoktól
távol kell felszerelni.
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a
készülék közelében.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz, a készülék
meghibásodásának vagy
az áramütés veszélye.
• Tűzveszély áll fenn.
4 Levegő-víz hőszivattyú
Biztonsági előírások
A csomagolóanyagokat
biztonságos módon semmisítse meg. Ilyenek a
szerelés vagy szervizelés
után visszamaradó csavarok, szegek, törött alkatrészek stb., a műanyag
csomagoló tasakokat
tépje szét és dobja ki.
Győződjék meg arról,
hogy a tápkábel dugasza
nem piszkos, laza vagy
törött és ezután teljesen
tolja be a dugaszt.
• Helytelen vagy laza csatlakozások hőfejlődést
vagy tüzet okozhatnak.
• Gyermekek játszhatnak
ezekkel és sérülést szenvedhetnek.
• A piszkos, laza vagy törött
hálózati dugasz áramütést
vagy tüzet okozhat.
A kültéri egységben a feszültségnövelő kondenzátor nagyfeszültséggel
látja el a villamos alkatrészeket. Javítási munkák
megkezdése előtt feltétlenül teljesen ki kell sütni a
kondenzátort.
Az egység szereléséhez
a készülékkel szállított
szerelőkészletet kell
használni.
Csak a szerviz alkatrészjegyzékében szereplő
elemeket szabad használni. Sohase próbálja átalakítani a készüléket.
• A feltöltött kondenzátor
áramütést okozhat.
• Ellenkező esetben az egység leeshet, és súlyos sérülést okozhat.
• Nem megfelelő alkatrészek
használata áramütést, túlzott hőfejlődést vagy tüzet
okozhat.
Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben.
Rendszeresen szellőztessen.
Üzem közben ne nyissa ki
a készülék előlapját vagy
elülső védőrácsát. (Ha
van elektrosztatikus
szűrő, ne érintse meg.)
Ha a készülék különös
hangot ad, szag vagy
füst jelenik meg, azonnal
kapcsolja le a kismegszakítót vagy a hálózati
kábelt csatlakoztassa le
a hálózati feszültségről.
• Oxigénhiány léphet fel és
ez károsíthatja egészségét.
• Fennáll a fizikai sérülés,
áramütés vagy a készülék
tönkremenetelének veszélye.
• Fennáll az áramütés vagy
a tűz veszélye.
Használati útmutató 5
MAGYAR
A beltéri/kültéri csatlakozásokat szilárdan kell
rögzíteni és a kábelt úgy
kell vezetni, hogy ne hasson húzóerő a csatlakozó
kapcsokra.
Biztonsági előírások
Rendszeres időközönként szellőztesse a helyiséget, ha a készüléket
kályhával vagy fűtőtesttel
stb. együtt használja.
A készülék tisztításakor
vagy karbantartásakor
kapcsolja le a hálózati feszültséget.
• Oxigénhiány léphet fel és • Fennáll az áramütés veez károsíthatja egészségét. szélye.
Ügyeljen, hogy senki, különösen pedig gyermek
ne léphessen vagy eshessen rá a kültéri egységre.
• Ez személyi sérülést okozhat vagy a készülék károsodását eredményezheti.
Ügyeljen, hogy üzem
közben ne húzódhasson
ki vagy sérüljön meg a
tápkábel.
SEMMIT se tegyen a tápkábelre.
Ha éghető gáz szivárog,
zárja el a gázt mielőtt a
készüléket bekapcsolná,
és az ablakot kinyitva
szellőztessen ki.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ne használja a telefont és
ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
A jégtelenítéssel kapcsolatban mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
• A jégtelenítő mérgező anyag.
A készüléket két vagy
több személynek kell felemelnie és szállítania.
Ne szerelje a készüléket
olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri
szélnek (sós permetnek).
A készüléket vízszintezve
kell felszerelni.
• El kell kerülni a személyi
sérülést.
• Ez a készülék korrózióját
okozhatja.
• A rezgések és zajok elkerülése érdekében.
Ne szerelje a készüléket
olyan helyre, ahol a zaj
vagy a kültéri egységből
kiáramló meleg levegő kárt
vagy kényelmetlenséget
okozhat a szomszédoknak.
A készülék felszerelése
vagy javítása után mindig
ellenőrizni kell, nincs-e
gáz- (hűtőközeg-) szivárgás.
A készüléket ne használja
speciális célra, pl. élelmiszerek, műalkotások stb.
megőrzésére. Ez egy háztartási AWHP, és nem precíziós hűtőrendszer.
• Ez zavarhatja a szomszédokat és vitákra adhat alkalmat.
• Alacsony hűtőközeg-szint a • Fennáll a károsodás vagy
vagyontárgyak elvesztésékészülék károsodását
nek veszélye.
okozhatja.
6 Levegő-víz hőszivattyú
Biztonsági előírások
Ne torlaszolja el a bevagy kilépő levegőáramot.
Ne lépjen rá a készülékre
és ne helyezzen rá semmit.
• Ez a készülék károsodását • Fennáll a tűz, az áramütés • Fennáll a személyi sérülés
és a készülék műanyag ré- és a készülék károsodásáokozhatja.
szei sérülésének veszélye. nak veszélye.
A készülék működése
közben ne dugja be a
kezét vagy más tárgyat a
levegő be- vagy kilépő
nyílásába.
Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során.
Ha javítás közben szivárog a gáz hűtőközeg, ne
érintse meg a szivárgó
gázt.
• Az éles és mozgó alkatrészek személyi sérülést
okozhatnak.
• Az éles peremek sérülést
okozhatnak.
• A gáz hűtőközeg fagyási
égést okozhat.
Áthelyezés vagy leszerelés alkalmával ne döntse
meg a készüléket.
Ne keverjen be levegőt
vagy más gázt, mint ami
a rendszer hűtőközegeként elő van írva.
Ha a felszerelés során a
gáz hűtőközeg szivárog,
azonnal szellőztesse ki a
helyiséget.
• A benne lévő kondenzvíz
kiömölhet.
• Ha a hűtőközeg rendszerébe levegő kerül, túl nagy
nyomás keletkezik, ami a
berendezés károsodását
vagy személyi sérülés bekövetkezését okozhatja.
• Ellenkező esetben egészségkárosodás érheti.
A készülék szétszerelését, a hűtőközeg és az
esetleges alkatrészek ártalmatlanítását a helyi és
nemzeti szabályoknak
megfelelően kell végezni.
Ne tegye ki bőrét, gyermekeket vagy növényeket a hideg vagy meleg
levegőáramnak.
Ha a magasan elhelyezett
készüléket tisztítja, karbantartja vagy javítja, szilárd székre vagy létrára
álljon.
• Ez egészségkárosodást
okozhat.
• Legyen óvatos és kerülje el
a sérülést.
Használati útmutató 7
MAGYAR
A tisztogatáshoz puha
rongyot használjon. Ne
használjon agresszív
tisztítószereket, oldószereket vagy fröcskölő
vizet stb.
A készülék bemutatása
A készülék bemutatása
Alkatrészek neve és funkciója
1
7
8
6
2
4
5
1. Készülék
2. Távvezérlő
3. Víz ki (PT 25A)
4. Víz be (PT 25A)
5. Kommunikációs kábel nyílása
6. Tápkábel nyílása
7. Levegőbemenet
8. Levegőkimenet
8 Levegő-víz hőszivattyú
3
A készülék bemutatása
Távvezérlő
MAGYAR
‫ڸ‬
‫ۀ‬
‫ڿ‬
‫ھ‬
‫ڽ‬
‫ہ‬
‫ۂ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
WATER
HEATING
‫ڻ‬
TEMP
OPER
MODE
‫ڼ‬
‫ۃ‬
‫ۄ‬
Szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Megnevezés
Kijelző
Hőmérséklet-beállító gomb
Vízmelegítést engedélyező/letiltó gomb
Bekapcsoló gomb
Üzemmódválasztó gomb
Csendes üzemmód be/ki gomb
Hőmérsékletbeállítás-üzemmód gomb
Hőmérsékletmegjelenítő gomb
Funkcióbeállító gomb
Programozógomb
Irány-gomb (fel, le, bal, jobb)
Beállítás/törlés gomb
ESC gomb
Használati útmutató 9
Használati útmutató
Használati útmutató
Felügyeleti tájékoztató
Tisztavíz-tartály fűtése
Az ikon azt jelzi, hogy a tisztavíz-tartályban található elektromos fűtés be van kapcsolva.
Ha ilyen tartály nincs, akkor az ikon nem működik.
Vízszivattyú
Ez az ikon azt jelzi, hogy a készülék belsejében található vízszivattyú be van kapcsolva.
Napenergiás segéd-hőszivattyú
Ez az ikon azt jelzi, hogy a napenergiás segéd-hőszivattyú be van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Mivel a napenergiás segéd-hőszivattyú felszerelése nem kötelező, csak a
helyi viszonyok függvényében ajánlott, az ikon akkor is látható, ha ilyen szivattyú nincs felszerelve.
Jégtelenítés
Ez az ikon azt jelzi, hogy a jégtelenítés be van kapcsolva.
Ez az üzemmód automatikus.
A legkisebb hőmérséklet fenntartása
Az üzemmód célja, hogy a hőmérséklet fenntartásával megelőzze a vízcső befagyását.
Fertőtlenítés
Ez az ikon azt jelzi, hogy a tisztavíz-tartályban működik a fertőtlenítés.
Kompresszor
Ez az ikon azt jelzi, hogy a kompresszor be van kapcsolva.
Gyerekzár
Nem használt
Központi vezérlő
Ez az ikon azt jelzi, hogy a készüléket a központi vezérlő vezérli.
Termosztát
Ez az ikon azt jelzi, hogy van kapcsolat a termosztáttal.
Kisebb zavar
Ez az ikon azt jelzi, hogy kisebb hiba lépett fel.
Súlyos zavar
Ez az ikon azt jelzi, hogy súlyos hiba lépett fel.
10 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Üzemmódváltás
Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az üzemmódot.
A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.
2
Az üzemmódot az ÜZEMMÓD gomb megnyomásával lehet változtatni.
MAGYAR
1
Fűtés üzemmód
Időjárásfüggő üzemmód
Üzemmód
• Fűtés – a készülék forró vizet állít elő a padlófűtéshez vagy FCU fűtéshez.
• Időjárásfüggő fűtés – ebben az üzemmódban a fűtés célhőmérsékletét automatikusan az előre
programozott hőmérsékletprofil határozza meg.
Célhőmérséklet beállítása
1
Az üzemmódot a HŐM. BEÁLL. gomb megnyomásával lehet változtatni.
Szobahőmérséklet
2
Kimenő víz célhőmérséklete
Tisztavíz-tartály hőmérséklete
Az egyes üzemmódokban a HŐM. gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
A hőmérséklet növelése
A hőmérséklet csökkentése
j Megjegyzés
: A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot vagy 2 °C-ot nő
: A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot vagy 2 °C-ot csökken
• A telepítési beállítások üzemmódban minden üzemmód hőmérséklet-tartományát változtatni
lehet. Lásd a 11 - 15 funkciókódot.
• A szobahőmérséklet-beállítás csak akkor használható, ha a távoli levegőhőmérséklet-érzékelő
(külön megvásárolható) csatlakoztatva van. Lásd a 03 funkciókódot.
• A tisztavíz-tartály hőmérsékletbeállítása csak akkor használható, ha van telepített tartály.
Használati útmutató 11
Használati útmutató
Időjárásfüggő üzemmód
Ez az üzemmód csak fűtés esetén használható.
Az energiatakarékosság és a legnagyobb kényelem érdekében a célhőmérséklet követi a kültéri hőmérsékletet. Ha a külső hőmérséklet csökken, a ház fűtési teljesítménye automatikusan nő, hogy fenntartsa a szobahőmérsékletet. Minden paramétert a telepítő állít be az üzembe helyezéskor, a használati hely
körülményeinek megfelelően.
1
Az időjárásfüggő üzemmódot a HŐM. BEÁLL. gomb megnyomásával lehet beállítani.
2
A TEMP gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
: Időjárásfüggő üzemmód működését jelző
ikon
Pl.) 3 °C-kal c sökkenő hőmérsékletprofil (a
szoba levegőjének hőmérséklete alapján) <Hőmérséklet-beállítási lépés (mértékegység: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Hideg
Meleg
Hőmérséklet megjelenítése
1
Többször nyomja meg a SZOBAHŐM. gombot
A hőmérsékletek kijelölése.
(A SZOBAHŐM. gomb megnyomásakor a tényleges szobahőmérséklet jelenik meg 5
másodpercig.)
: Szobahőmérséklet megjelenítése
: Bemeneti hőmérséklet megjelenítése
: Kimeneti hőmérséklet megjelenítése
: Víztartály hőmérsékletének megjelenítése
(Csak a tisztavíz-melegítés bekapcsolt
állapotában jelenik meg.)
: Napenergiás hőmérséklet megjelenítése
(Csak a tisztavíz-melegítés bekapcsolt
állapotában jelenik meg.)
(egység: °C )
Hőmérséklet
Levegő
Víz
Hőmérséklet-tartomány
11 alatt
11 ~ 39
39 felett
0 alatt
0 ~ 92
92 felett
12 Levegő-víz hőszivattyú
Kijelző
Lo
tényleges hőmérséklet
Hi
Lo
tényleges hőmérséklet
Hi
Használati útmutató
Tisztavíz-melegítés
1
Nyomja meg a
gombot.
MAGYAR
<Tisztavíz-melegítés letiltva>
2
<Tisztavíz-melegítés engedélyezve>
A tisztavíz-melegítés csak az engedélyezett állapotban működik.
Működés közben a szegmens világít.
<Tisztavíz-melegítés BE>
<Megjegyzés>
• Ha tisztavíz-tartály nincs, akkor a funkció nem működik.
• További részletek a telepítési információkkal foglalkozó részben, [15, 26~29] funkciókód.
Használati útmutató 13
Használati útmutató
Csendes üzemmód
A csendes üzemmód azt jelenti, hogy a készülék csökkentett kapacitással működik, így csökken a
készülék által keltett zaj.
1
Nyomja meg annyiszor a programozógombot, hogy a csendes üzemmód ikonja jelenjen
meg.
2
A bal-jobb gombbal lépjen a menüre.
„AM/PM vagy óra”
3
A gombbal álljon az AM/PM beállításra
és végezze el a beállítást.
(Az AM/PM szegmens villogni kezd.)
4
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
5
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
6
Nyomja meg az OK/CLEAR gombot.
7
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
Ez azt jelenti, hogy a fűtési teljesítmény is csökkenni fog.
Ügyeljen erre, ha a hőmérsékletet adott szinten kell tartani.
A csendes üzemmód nem működhet, ha a készülék éppen magasabb prioritású műveletet végez, pl. jégtelenítés, fagymentesítést stb.
(Ha az üzemmód a prioritás miatt nem működik, CSAK a
kijelzés jelenik meg.)
14 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Gyerekzár
Ezzel a funkcióval meg lehet akadályozni, hogy a gyerekek vagy mások használják a vezérlőt.
A funkciógombbal lépjen a felhasználói beállítás menüjébe. (A szegmens villogni kezd.)
2
A befejezéshez nyomja meg az OK/TÖRLÉS
gombot. A szegmens kialszik.
3
A gyerekzár bekapcsolt állapotában bármelyik
gomb megnyomásakor 3 másodpercre a
ikon
és a „CL” kijelzés jelenik meg, kivéve a hőmérséklet-megjelenítés és a beállítás/törlés gombot.
4
A beállítás feloldásához nyomja meg annyiszor a
funkcióbeállító gombot, hogy a
ikon villogjon,
majd nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
MAGYAR
1
Használati útmutató 15
Használati útmutató
Gyors tisztavíz-melegítés
Ha a tisztavíz-tartályt gyorsan kell felfűteni, ez a funkció bekapcsolja a tartályfűtést és a víz gyorsabban éri el a kívánt hőfokot.
A tartály célhőmérsékletének elérése után, vagy ha a felhasználó kikapcsolja, a gyors tartályfűtés kikapcsolódik.
1
A gyors víztartályfűtés bekapcsolásához 3 másodpercig tartsa nyomva együtt a tisztavíztartály fűtésének engedélyező gombját és a „fel” gombot. A „gyors víztartályfűtés engedélyezve” és a „víztartályfűtés” ikon együtt villog.
2
A víztartály célhőmérsékletének elérésekor, vagy ha a felhasználó egyszerre megnyomja
és 3 mp-ig nyomva tartja a víztartályfűtés engedélyezése gombot, a gyors víztartályfűtés
kikapcsolódik és az ikon villogása megszűnik.
16 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Hibakód
A hibakód a kezelőpanelen jelenik meg.
MAGYAR
Kisebb zavar: Érzékelő hibája
<Kijelző>
Súlyos zavar: Kompresszorkör hibája
<Kijelző>
Kritikus hiba
Kritikus hiba esetén a készülék feltétel nélkül leáll.
Ekkor a „CH” és a hibakód száma felváltva jelenik meg.
<Kijelző>
Használati útmutató 17
Használati útmutató
Órabeállítás
Be lehet állítani a pillanatnyi időt.
1
A programozógombot 3 másodpercig nyomva tartva lépjen az órabeállítás üzemmódba.
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a napot.
3
A gombbal álljon az AM/PM beállításra
és végezze el a beállítást.
(Az AM/PM szegmens villogni kezd.)
4
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
5
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
6
A jobb gombbal álljon perc értékére.
(A perc szegmens villogni kezd.)
7
A fel, le gombokkal állítsa be a percet.
8
Nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
9
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
18 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: Egyszerű időzítés beállítása
Egyszerű bekapcsolási időzítés. (CSAK a készülék készenléti állapotában engedélyezze.)
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az időzítés
időpontját.
3
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
4
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
MAGYAR
1
Programozás: Elalvási időzítés beállítása
Egyszerű kikapcsolási (elalvási) időzítés. (CSAK a készülék működése közben engedélyezze.)
1
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza a [elalvási időzítés]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az időzítés
időpontját.
3
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/CLEAR gombot.
4
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
Használati útmutató 19
Használati útmutató
Simító szárítás
A padlófűtés csöveinek lehelyezése után a felhasználó kímélően száríthatja a cementet.
1
A programozógombot 3 másodpercig nyomva tartva lépjen a simító
szárítás üzemmódba.
2
A programozógombot többször megnyomva válassza a 18 funkciókódot.
3
A bal, jobb gombbal álljon a simító szárítás beállítására.
4
A fel, le gombokkal állítsa be a „01”
vagy „00” értéket (00: nem használt 01:
használt)
5
Nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
6
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
7
A simító szárítás közben a kijelzőn „dry” kijelzés látható.
A simító szárítás befejeződéséig hátra lévő
napok száma látható.
Hátra lévő napok száma
20 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: bekapcsolási időzítés beállítása
A készülék a beállított idő letelte után fog bekapcsolódni.
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza az [bekapcsolási időzítés]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az AM/PM
lehetőséget.
3
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
4
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
5
A jobb gombbal álljon perc értékére.
(A perc szegmens villogni kezd.)
6
A fel, le gombokkal állítsa be a percet.
7
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
8
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc
múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom
meg.
MAGYAR
1
Használati útmutató 21
Használati útmutató
Programozás: kikapcsolási időzítés beállítása
A készülék a beállított idő letelte után fog kikapcsolódni.
1
A programozógombbal lépjen a programozás
menüjébe. A gombot többször megnyomva
válassza az [kikapcsolási időzítés] lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A fel, le gombokkal állítsa be az AM/PM
lehetőséget.
3
A jobb gombbal álljon az óra értékére.
(Az óra szegmens villogni kezd.)
4
A fel, le gombokkal állítsa be az órát.
5
A jobb gombbal álljon perc értékére.
(A perc szegmens villogni kezd.)
6
A fel, le gombokkal állítsa be a percet.
7
A beállítás befejezése után nyomja meg az OK/TÖRLÉS gombot.
8
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva
automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
22 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: heti időzítés
A heti időzítés a pillanatnyi idő beállítása után válik aktívvá.
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza a [Weekly reservation]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a napot.
3
A fel, le gombokkal állítsa be a művelet
számát.
4
A jobb gombbal álljon bekapcsolási időpont óra értékére. (Az óra szegmens villogni kezd.)
MAGYAR
1
Indítási időpont rész
5
A fel, le gombokkal állítsa be az indítás
óráját.
6
A jobb gombbal álljon bekapcsolási időpont perc értékére. (A perc szegmens
villogni kezd.)
7
A fel, le gombokkal állítsa be az indítás
percét.
8
A jobb gombbal álljon kikapcsolási időpont óra értékére. (Az óra szegmens villogni kezd.)
Leállítási időpont rész
Használati útmutató 23
Használati útmutató
9
A kikapcsolási időpont beállítását lásd
az 5. – 7. lépésben.
A módszer ugyanaz.
10
A beállítás befejezése után nyomja
meg a beállítás/törlés gombot.
A programozás befejezése után aláhúzás jelenik meg a kijelzőn.
11
Ha másik napra is szeretne időzítést
beállítani, ismételje meg a 2. – 10.
lépést.
A módszer ugyanaz.
12
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
<Megjegyzés>
A heti programozás leírása
<Indítási időpont kijelölése>
Művelet
Indítási időpont
-tól
<Indítási időpont kijelölése>
<Leállási időpont kijelölése>
-ig
Kikapcsolás időpontja
<Leállási időpont kijelölése>
❈ A hét minden napjára két művelet, összesen 14 művelet programozható.
24 Levegő-víz hőszivattyú
Használati útmutató
Programozás: szabadság alatti időzítés
A funkció a megadott napokon automatikusan kikapcsolja a készüléket.
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva válassza a [Szabadság-időzítés]
lehetőséget. (A szegmens villogni kezd.)
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a szabadság napját.
3
A kijelölés befejezése után a
beállítás/törlés gombot megnyomva a
kijelölt nap eltűnik.
4
Az exit gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
MAGYAR
1
Használati útmutató 25
Használati útmutató
Programozás: tisztavíz-melegítés és tartályfűtés működése
A funkció a víztartály fűtését és a fűtés működését programozza. Két időzítés programozása lehetséges a víztartály fűtéséhez és két időzítés programozása lehetséges és a fűtés működéséhez. A víztartály fűtésének előre programozott programszámai „1” és „2”. A „3” és „ 4” programszám a víztartály
fűtésére vonatkozik. A programozás minden nap működik.
1
A programozógombbal lépjen a programozás menüjébe. A gombot többször megnyomva
válassza a víztartály fűtésének programozását. (A szegmens villogni kezd.)
2
A bal, jobb gombbal állítsa be a programszámot. Az „1” és „2” a víztartály fűtésének programozására vonatkozik (beállításuk esetén a „víztartály fűtése engedélyezve” ikon villog), a
„3” és „4” a víztartály-fűtés működésének programozására vonatkozik (beállításuk esetén a
„víztartály fűtés” ikon villog).
3
A programszám kiválasztása után a gombot lenyomva lépjen a bekapcsolási idő beállítására. A bekapcsolási időt a bal, jobb, fel és le gombbal lehet beállítani. A bekapcsolás percének kiválasztása után a jobb gombbal lépjen a kikapcsolási idő beállítására.
A bekapcsolási idő beállításához hasonlóan a bal, jobb, fel, le gombbal állítsa be a kikapcsolási időt.
4
A befejezéshez nyomja meg a beállítás gombot.
Az ESC gomb megnyomásával ki lehet lépni a programozásból.
26 Levegő-víz hőszivattyú
A termosztát használata
A termosztát használata
1. Egyes elektromechanikus termosztátokban a kompresszor védelme érdekében belső késleltetést alkalmaznak. Ilyen esetben az üzemmódváltás hosszabb ideig tarthat, mint ahogy a
felhasználó várná. Ha a készülék lassan reagál, alaposan olvassa el a termosztát használati
útmutatóját.
2. A termosztáton beállítható hőmérséklet-tartomány különbözhet a készülék hőmérséklet-tartományától. A kívánt fűtési hőmérsékletet a készülék hőmérséklet-tartományán belül kell beállítani.
A termosztát használata
A be- és kikapcsolás módja, a célhőmérséklet beállítása, az üzemmód módosítása stb. a termosztát
gyártó által mellékelt használati útmutatójában található.
A termosztát használata a kezelőpanelről
• A következő funkciók felszerelt termosztát esetén használhatók. :
•
HŐM. BEÁLL: gomb
•
SZOBAHŐM. gomb
•
Hőmérséklet-beállító gomb*
•
Tisztavíz-melegítés engedélyezve/letiltva
•
Csendes üzemmód be/ki
• Termosztát használata esetén a következő funkciók NEM használhatók. :
•
Üzemmódválasztás (fűtés/időjárásfüggő)
•
Időzítés
•
Be-/kikapcsolás
Használati útmutató 27
MAGYAR
Az ebben a fejezetben sűrűn használt „termosztát” kifejezés 3. fél terméke. Az LG Electronics nem
szállít termosztátot, ezt 3. fél gyártótól kell beszerezni. A szobatermosztát az egyszerű és kényelmes
vezérléshez használható. A termosztát hatékonyabb és helyes használata érdekében ez a fejezet a
termosztát használatával foglalkozik.
A termosztát használata
Vészműködtetés
• A fogalmak definíciója
- Zavar: probléma, amely leállíthatja a rendszer működését, a működés ideiglenesen és korlátozottan helyreállítható képesítet szakember segítsége nélkül.
- Hiba: probléma, amely leállíthatja a rendszer működését, a működés CSAK képesített szakember közreműködésével állítható helyre.
- Vészhelyzeti üzemmód: ideiglenes fűtés a rendszer zavara esetén.
• A „zavar” fogalom bevezetésének célja
- A légkondicionálóktól eltérően a levegő-víz hőszivattyú alapvetően egész télen, a rendszer leállítása nélkül működik.
- Ha a rendszerben a működése szempontjából nem kritikus probléma lép fel, akkor fűtés céljából
a felhasználó döntése szerint ideiglenesen tovább működhet a vészhelyzeti üzemmódban.
• Zavarok osztályozása
- A zavarok a probléma súlyossága szerint két osztályba sorolhatók. : Kisebb zavar és súlyos
zavar
- Kisebb zavar: Érzékelő hibája. Ezt a hibát a legtöbb esetben az érzékelő hibája okozza.
A készülék a vészhelyzeti módban működik (1. szint).
- Súlyos zavar: Kompresszorkör hibája.
Az opcionális elektromos fűtés vészhelyzeti üzemmódban (2. szint).
- Opció zavara: a kiegészítő, pl. a víztartály fűtésének működésének hibája.
Ilyen esetben az üzemmód úgy tekinti, mint ha a hibás külső eszköz nem lenne telepítve.
• Vészműködtetés szintje
- Ha a rendszerben zavar lép fel, akkor leáll és a felhasználó döntésére vár: a szerviz értesítése
vagy a vészhelyzeti üzemeltetés indítása.
- A vészhelyzeti üzem bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg még egyszer a BE/KI gombot.
- Ez az üzemmód két előkészített szinten működhet: magas hőmérsékletű és alacsony hőmérsékletű program.
- Vészhelyzeti üzemmódban nem lehet beállítani a célhőmérsékletet.
※ Nem használható, ha az elektromos fűtőszerelvény nincs telepítve.
DIP-kapcsoló (4.)
Kimenő víz célhőmérséklete
OFF
50°C
24°C
70°C
ON
30°C
19°C
50°C
Magas hőmérsékletű
program
Alacsony hőmérsékletű
program
28 Levegő-víz hőszivattyú
Szoba célhőmér- Víztartály célhőmérséklete
séklete
A termosztát használata
• Vészhelyzeti üzemmódban a következő funkciók használhatók:
Be-/kikapcsolás
-
SZOBAHŐM. gomb*
-
Hőmérséklet-beállító gomb*
-
Tisztavíz-melegítés engedélyezve/letiltva
MAGYAR
-
* : A hibás érzékelő által mért hőmérséklet kijelzése „- -”.
* : A beállított célhőmérséklet csak az elektromos fűtés be- és kikapcsolását vezérli.
A készülék nem a kezelőpanelen beállított hőmérsékletnek megfelelően kapcsol be és ki.
A be- és kikapcsolást a termosztár jele vezérli.
• Vészhelyzeti üzemmódban a következő funkciók NEM használhatók. :
-
Üzemmódválasztás (fűtés/időjárásfüggő)
-
Időzítés
-
HŐM. BEÁLL. gomb
• Duplikált zavar: külső eszköz zavara + kisebb vagy súlyos zavar.
- Ha egyidejűleg külső zavar és kisebb (vagy súlyos) zavar is fellép, a rendszer a kisebb (vagy súlyos) zavarnak ad elsőbbséget, és úgy működik, mintha kisebb (vagy súlyos) hiba állna fenn.
- Emiatt vészhelyzeti üzemmódban a vízmelegítés sokszor nem lehetséges.
Ha vészhelyzeti üzemmódban a víz nem melegszik fel, ellenőrizze a víz érzékelőjét és kábelezését.
• Hálózat-kimaradás esetén a hálózati feszültség újbóli megjelenésekor a vészhelyzeti üzemmód nem folytatódik automatikusan.
- Normál üzemmódban hálózat-kimaradás esetén a készülék tárolja az üzemi információkat és a
hálózati feszültség újbóli megjelenésekor automatikusan újraindul.
- Vészhelyzeti üzemmód esetén azonban a készülék védelme érdekében az automatikus újraindítás le van tiltva.
- Ezért ilyen esetben a készüléket a felhasználónak kell újraindítania.
Használati útmutató 29
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és szerviz
Karbantartási tevékenységek
A készülék optimális rendelkezésre állásának biztosítása érdekében rendszeresen, lehetőleg évente
számos ellenőrzést kell végezni a készüléken és a kábelezésen. Ezt a karbantartást csak szakember végezheti el.
Ha a készülék nem működik...
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, erősen
javasoljuk, hogy NE KAPCSOLJA KI A TÁPELLÁTÁSÁT.
• Ha nincs tápfeszültség, a készülék egyes védelmi funkciói (pl. vízszivattyú blokkolásgátlása) nem működnek
Az alábbi esetekben azonnal forduljon a szervizhez
1. Minden rendellenesség, pl. égési szag, erős zaj stb.
Állítsa le a készüléket és kapcsolja ki áramellátását.
Ilyen esetben sohase próbálkozzék a javítással és ne indítsa újra a rendszert.
2. A hálózati kábel túl meleg vagy sérült.
3. Az öndiagnosztika hibakódot generált.
4. A készülékből víz szivárog.
5. Bármelyik kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosító hibásan működik.
A teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében a felhasználónak rendszeresen ellenőriznie és tisztítania kell a készüléket.
Speciális esetekben a munkát csak a szerviz végezheti el.
• Ha a víz sót tartalmaz, az elzárószelep leeresztő szelepét újrahasznosító tartályba kell vezetni.
• A sót tartalmazó vizet ne érintse kézzel.
• Ha a csőből sós oldat szivárog, ne használja a készüléket, és értesítse a forgalmazót, az eladót,
vagy a szervizközpontot.
30 Levegő-víz hőszivattyú
Karbantartás és szerviz
Hibakeresési tippek Takarékoskodjék idővel és pénzzel.
Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket....
Ha a probléma fennmarad, értesítse a forgalmazót.
Magyarázat
• Rosszul állította be az időzítést?
• A biztosító kiégett vagy a kismegszakító leoldott?
Az AWHP nem működik.
A helyiségben rossz szag van.
Az AWHP újraindítás után kb. 3
percig nem működik.
A fűtés nem hatékony.
• Ha a kijelzőn „CH 14” kijelzés látható, ellenőrizze, hogy a vízcső nem
fagyott-e be, vagy a légtelenítő szelepet kinyitva távolítse el a levegőt a
PHEX egységből.
• Ellenőrizze, hogy a szag nem a helyiségben található falakból,
szőnyegekből, bútorokból vagy ruhákból származik-e.
• Ez a szerkezet védelme miatt van.
• Várjon kb. 3 percig és a készülék működni kezd.
• Lehet, hogy az AWHP első bekapcsolásakor a helyiség túl meleg volt.
Hagyjon időt arra, hogy lehűljön.
• Helytelen a beállított hőmérséklet?
• Hűtőközeg áramlásának hangja
- A rendszer indításakor vagy leállításakor a csövekben áramló hűtőközeg
hangja sokszor hallható lehet.
A készülék zajosan működik.
• Víz hangja
- A készülék indításakor vagy leállításakor a vízcsövek hangot adhatnak.
• A jégtelenítés során
- A jégtelenítés során a készülék hangokat adhat.
• A hőcserélő hangja
- Hűtés üzemmódban a beltéri egység a víz fagyása vagy olvadása miatt a
beltéri egység hőcserélője hangot adhat.
A készülékből gőz távozik.
• Gőz távozik a hőcserélőből
- A jégtelenítés során a hőcserélőn található jég megolvad és gőz
keletkezik.
A távvezérlő kijelzője halvány, vagy
• A hálózati kismegszakító leoldott?
egyáltalán nem működik.
Használati útmutató 31
MAGYAR
Jelenség
32 Levegő-víz hőszivattyú
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising